Luận văn Giải pháp mở rộng thị phần của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015

Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài : Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) ra đời từ rất sớm và đã trở nên quen thuộc đối với người dân của các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam loại hình bảo hiểm này vẫn còn khá mới mẻ, tuy mới được triển khai ở Việt Nam hơn mười năm 1996) nhưng đã và đang phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởng cao, có sự tham gia chủ yếu của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong thị trường (Bảo Minh- CMG (Dai - ichi Life), Manulife, Prudential Việt Nam, AIA, Prevoir Việt Nam và ACE Life), đáp ứng không chỉ nhu cầu bảo hiểm - tài chính của mỗi cá nhân, doanh nghiệp mà còn là một chế độ phúc lợi cho người lao động, giải quyết nhu cầu việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh sự liên kết của các doanh nghiệp kinh doanh tài chính khác (Ngân hàng, Bưu điện, chứng khoán .), thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. BHNT gắn chặt với sự phát triển của xã hội công nghiệp, hiện đại. Các doanh nghiệp BHNT, với tư cách là những trung gian tài chính- là một phần của ngành dịch vụ tài chính trong nền kinh tế. Trung gian tài chính một tổ chức đóng vai trò thúc đẩy dự luân chuyển và vận hành tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thông qua quá trình thu hút vốn nhàn rỗi của công chúng bằng phí bảo hiểm và cung cấp cho người cần vốn vay. Vốn là một trong những nhu cầu quan trọng và không thể thiếu đối với sự pháttriển của xã hội công nghiệp, hiện đại. Hiện nay, Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam đã và đang phát triển với tốc độ tăng ưởng cao, quy mô thị trường ngày càng mở rộng, mạng lưới hoạt động được triển hai hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, thị trường Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam, với một lượng dân số trên 85 triệu người, là một thị trường đầy tiềm năng nhưng mức độ khai thác thị trường của Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ (Bảo Việt Nhân Thọ) còn rất nhỏ bé chưa đáp ứng được nhu cầu về Bảo hiểm Nhân thọ của các tầng lớp dân cư trong xã hội. Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu và đưa ra những giải pháp nhằm mở rộng thị phần của Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015 là hết sức cần thiết có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn . Do đó tôi lựa chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng thị phần của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Kết cấu của luận văn : Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luậnvăn gồm 3 chương: Chương 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về : Bảo hiểm Nhân thọ, thị trường, thị phần Bảo hiểm Nhân thọ. Chương 2 : Thực trạng thị tr−ờng, thị phần Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam trong những năm vóo qua và của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ (Bảo Việt Nhân Thọ). Chương 3 : Giải pháp mở rộng thị phần Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015.

pdf83 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp mở rộng thị phần của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ®iÓm m¹nh vèn cã cña doanh nghiÖp. c. C«ng t¸c ®µo t¹o: N©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o ®èi víi ®éi ngò b¸n hµng, xem ®©y lµ mét chiÕn luîc then chèt nhÊt, trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn tËp huÊn, Trang 61 chuÈn ho¸ c¸c tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn t− vÊn trong toµn hÖ thèng. d. C«ng t¸c tin häc: Kh«ng ngõng båi d−ìng, n©ng cao tr×nh ®é tin häc cho c¸c c¸n bé chñ chèt vµ lùc l−îng lao ®éng sö dông thµnh th¹o vµ ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm, c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông. §Þnh h−íng tõ viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Õn viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin giao dÞch, trao ®æi víi kh¸ch hµng, nh− th«ng tin nhanh cho kh¸ch hµng, website th©n thiÖn víi kh¸ch hµng... e. Tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o vµ quan hÖ c«ng chóng: kh«ng ngõng ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, ph¸t tê r¬i, thiÕt lËp c¸c pan« qu¶ng c¸o t¹i nh÷ng n¬i c«ng céng, cöa ngâ chiÕn l−îc t¹i c¸c tØnh, thµnh phè lín. T¨ng c−êng c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn v× céng ®ång nh− x©y dùng nhµ t×nh th−¬ng, quü häc bæng hç trî c¸c häc sinh nghÌo, v−ît khã ... 3.1.3. Nh÷ng ph©n ®o¹n thÞ tr−êng mµ B¶o ViÖt Nh©n Thä h−íng ®Õn : Sau qu¸ tr×nh triÓn khai B¶o hiÓm Nh©n thä víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc B¶o ViÖt Nh©n Thä ®Þnh h−íng nh÷ng ®o¹n thÞ tr−êng ph¸t triÓn chiÕn l−îc nh− sau : 3.1.3.1. Ph©n ®o¹n kh¸ch hµng theo ®é tuæi : Theo ®ã nhãm kh¸ch hµng theo ®é tuæi tõ 0 ®Õn 15 tuæi lµ nhãm kh¸ch hµng l©u dµi vµ hiÖu qña. Bëi lÏ ®©y lµ løa tuæi ®−îc c¸c bËc bè mÑ quan t©m ®Çu t− tµi chÝnh vµ c¬ së vËt chÊt, ý thøc gi¸o dôc cho con trÎ khi b−íc vµo tuæi tr−ëng thµnh. Víi c¸c ®Æc tÝnh ®ã B¶o ViÖt Nh©n Thä ® cho ra ®êi hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm phï hîp víi ph©n ®o¹n thÞ tr−êng nµy nh− : An Sinh Gi¸o Dôc, An Sinh Thµnh Tµi, An Sinh LËp NghiÖp...Tuy nhiªn, hiÖu qña mang l¹i cña dßng s¶n phÈm nµy kh«ng cao, nªn cÇn nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ nghiªm tóc ®Ó c¶i tiÕn dßng s¶n phÈm nµy . 3.1.3.2. Ph©n ®o¹n kh¸ch hµng theo thu nhËp : B¶o hiÓm Nh©n thä cã ®Æc tÝnh lµ hîp ®ång ®−îc duy tr× trong mét thêi gian dµi (tèi thiÓu lµ 5 n¨m vµ tèi ®a lµ suèt cuéc ®êi cña kh¸ch hµng), víi c¸c kho¶n phÝ ®Þnh kú kh«ng ®æi kh¸ch hµng ph¶i cã nghÜa vô thanh to¸n hµng kú trong suèt thêi h¹n hîp ®ång, do vËy trong qu¸ tr×nh triÓn khai, ®èi t−îng kh¸ch hµng mµ B¶o ViÖt Nh©n Thä h−íng ®Õn lµ nh÷ng ng−êi cã thu nhËp trung b×nh kh¸ trë lªn, t×nh h×nh kinh tÕ æn ®Þnh, cã kho¶n tiÕt kiÖm ®Ó tham gia c¸c kho¶n B¶o hiÓm Nh©n thä trung b×nh ®¹t tõ 15 -30% thu nhËp hµng kú cña kh¸ch hµng. Trang 62 3.1.3.3. Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng theo vïng ®Þa lý : TËp trung nhiÒu chiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch vµo c¸c thÞ tr−êng träng ®iÓm tËp trung t¹i c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn, thu nhËp d©n c− ë møc cao. C¸c ®« thÞ, thµnh phè, tØnh lþ tiÒm n¨ng kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh nh−ng tû lÖ ng−êi d©n tham gia B¶o hiÓm Nh©n thä cßn thÊp, nh− : TP Hå ChÝ Minh, CÇn th¬, §µ N½ng ... 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu më réng thÞ phÇn vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña B¶o ViÖt Nh©n Thä trong giai ®o¹n hiÖn nay : 3.2.1. Gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm : 3.2.1.1. §èi víi c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm trî cÊp : Do B¶o hiÓm X héi cña n−íc ta hiÖn nay ch−a ph¸t triÓn, ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cho ng−êi d©n. V× vËy, ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm trî cÊp nh»m khai th¸c thÞ tr−êng b¶o hiÓm h−u trÝ mµ hiÖn t¹i B¶o hiÓm X héi cßn bá ngá lµ mét viÖc lµm hÕt søc cã ý nghÜa, võa thÓ hiÖn tÝnh kinh doanh, võa thÓ hiÖn tÝnh nh©n v¨n s©u s¾c. C¸c lo¹i s¶n phÈm b¶o hiÓm trî cÊp cÇn cã sù linh ho¹t vÒ thêi gian h−ëng trî cÊp, sè ®èi t−îng h−ëng trî cÊp. Cã thÓ nãi r»ng hiÖn t¹i lo¹i s¶n phÈm b¶o hiÓm trî cÊp cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn lín nhÊt trªn thÞ tr−êng do nhiÒu yÕu tè nh− tËp qu¸n tiÕt kiÖm cña d©n c−, sù mong muèn cã thu nhËp æn ®Þnh khi tuæi giµ, t¨ng thªm thu nhËp ngoµi l−¬ng h−u hoÆc thay thÕ l−¬ng h−u. 3.2.1.2.§èi víi c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm tiÕt kiÖm : PhÇn lín c¸c s¶n phÈm BHNT ®ang triÓn khai trªn thÞ tr−êng lµ c¸c s¶n phÈm BHNT kÕt hîp tiÕt kiÖm. Tuy nhiªn, thùc tÕ cho thÊy tØ lÖ c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm cã thêi h¹n d−íi 10 n¨m vÉn cßn rÊt lín vµ ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr−êng vèn trong dµi h¹n. MÆt kh¸c, do ®ång néi tÖ vÉn cã sù dao ®éng nhÊt ®Þnh so víi ®ång ngo¹i tÖ vµ vµng nªn t− t−ëng cña ng−êi d©n vÉn thiªn vÒ viÖc tiÕt kiÖm th«ng qua ngo¹i tÖ hoÆc vµng. Doanh thu khai th¸c bÞ ¶nh h−ëng rÊt lín v× nguyªn nh©n nµy. Víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ n−íc ta ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, thu nhËp ng−êi d©n ngµy cµng t¨ng, c¸c C«ng ty B¶o hiÓm cã thÓ ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm BHNT hçn hîp Trang 63 theo h−íng thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm cã sè tiÒn b¶o hiÓm t¨ng hoÆc ®−îc b¶o ®¶m theo l¹m ph¸t hoÆc c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm b¶o ®¶m theo gi¸ trÞ vµng hoÆc ngo¹i tÖ. C¸c s¶n phÈm nµy cã thÓ ph¶i cã møc phÝ cao h¬n b×nh th−êng, tuy nhiªn l¹i ®¸p øng ®−îc mong muèn b¶o ®¶m sù tr−ît gi¸ cña kh¸ch hµng khi tham gia b¶o hiÓm. 3.2.1.3. Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm kÕt hîp gi÷a b¶o hiÓm, tiÕt kiÖm vµ ®Çu t− : C¸c s¶n phÈm kÕt hîp gi÷a ba yÕu tè b¶o hiÓm, tiÕt kiÖm vµ ®Çu t− ® ®−îc triÓn khai tõ l©u t¹i c¸c n−íc cã thÞ tr−êng BHNT ph¸t triÓn. ThÞ tr−êng BHNT ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp do vËy viÖc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm BHNT cã ®ñ ba yÕu tè nµy lµ xu h−íng tÊt yÕu. MÆt kh¸c khi c¸c s¶n phÈm kÕt hîp b¶o hiÓm, tiÕt kiÖm vµ ®Çu t− ra ®êi sÏ t¹o ra sù ®a d¹ng cho s¶n phÈm, më réng c¬ héi lùa chän cho ng−êi tham gia b¶o hiÓm, c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh kh¸c (vÝ dô nh− cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, tiÕt kiÖm,...). 3.2.1.4. Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm : Nh− ® ®Ò cËp, ph¹m vi ®¶m b¶o cña B¶o hiÓm X héi vÉn cßn rÊt h¹n chÕ vÒ ®èi t−îng, møc trî cÊp cßn thÊp so víi møc sèng d©n c−. MÆt kh¸c rÊt nhiÒu doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ph¸t sinh nhu cÇu b¶o hiÓm nhãm ®Ó g¾n kÕt gi÷ ch©n nh÷ng lao ®éng lµnh nghÒ, cã n¨ng lùc, n©ng cao phóc lîi cho ng−êi lao ®éng. MÆc dï vËy, thÞ tr−êng hiÖn t¹i chØ cã ba doanh nghiÖp lµ B¶o ViÖt Nh©n Thä, AIA vµ Dai i Chi cung cÊp s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm víi sè hîp ®ång b¶o hiÓm nhãm ®ang cã hiÖu lùc ch−a ®Õn con sè 1 000 ( trong khi ë c¸c n−íc cã thÞ tr−êng b¶o hiÓm ph¸t triÓn nh− Mü, Cana®a, tØ lÖ hîp ®ång b¶o hiÓm nhãm chiÕm xÊp xØ 40% sè hîp ®ång BHNT ®−îc khai th¸c). Thùc tÕ khai th¸c b¶o hiÓm nhãm ë ViÖt Nam cßn thÊp cã thÓ do mét sè nguyªn nh©n sau: - C¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm cßn Ýt, ch−a phï hîp, thiÕu hÊp dÉn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc vµ thËm chÝ c¶ c¸c hé gia ®×nh. - C«ng t¸c t− vÊn, giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm cßn h¹n chÕ. §Ó kh¾c phôc vµ khai th¸c triÖt ®Ó nhu cÇu tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm c¸c doanh nghiÖp BHNT chó träng h¬n n÷a vµo thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm víi c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng : a. S¶n phÈm b¶o hiÓm tiÕt kiÖm nhãm: S¶n phÈm cã thÓ phï hîp víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi, g¾n kÕt gi÷a nh÷ng ng−êi lao ®éng cã vÞ trÝ vµ n¨ng lùc nhÊt ®Þnh víi tæ chøc vµ doanh nghiÖp. PhÝ b¶o hiÓm cã thÓ do tæ Trang 64 chøc, doanh nghiÖp chi tr¶ hoÆc do tæ chøc, doanh nghiÖp vµ ng−êi lao ®éng ®−îc b¶o hiÓm cïng ®ãng gãp. b. B¶o hiÓm tö kú nhãm: quyÒn lîi b¶o hiÓm sÏ ®−îc tr¶ cho th©n nh©n khi thµnh viªn ®−îc b¶o hiÓm trong nhãm bÞ tö vong. c. B¶o hiÓm tai n¹n nhãm: s¶n phÈm nµy cã thÓ cã ph¹m vi b¶o hiÓm t−¬ng tù s¶n phÈm b¶o hiÓm cho c¸ nh©n tuy nhiªn khi b¶o hiÓm cho nhãm phÝ b¶o hiÓm cã thÓ linh ho¹t vµ thÊp h¬n tïy thuéc vµo sè thµnh viªn trong nhãm. d. B¶o hiÓm Y tÕ nhãm: ®¶m b¶o c¸c chi phÝ y tÕ (chi phÝ ®iÒu trÞ, phÉu thuËt, n»m viÖn) cho c¸c thµnh viªn trong nhãm. C¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm ngoµi thiÕt kÕ cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, còng cã thÓ thiÕt kÕ cho c¸c hé gia ®×nh. Khi thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm cÇn cã sù linh ho¹t vÒ thêi gian ®ãng phÝ vµ h×nh thøc thanh to¸n phÝ. e. Sö dông linh ho¹t c¸c s¶n phÈm bæ trî ®Ó më réng ph¹m vi b¶o hiÓm cho c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm chÝnh : §Ó s¶n phÈm ®−îc ®a d¹ng cã ph¹m vi ®¶m b¶o cao, B¶o ViÖt Nh©n Thä cã thÓ thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm bæ trî linh ho¹t phï hîp víi nhu cÇu cña ng−êi tham gia b¶o hiÓm. VÝ dô, cã thÓ ®−a ra c¸c s¶n phÈm bæ trî b¶o hiÓm thu nhËp bÞ mÊt do mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng, b¶o hiÓm tæn th−¬ng hoÆc th−¬ng tËt do tai n¹n, b¶o hiÓm trî cÊp phÉu thuËt vµ n»m viÖn. ViÖc thiÕt kÕ ®−a ra nhiÒu s¶n phÈm bæ trî cã thÓ më réng ph¹m vi b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng, mÆt kh¸c còng lµ h×nh thøc më réng ph¹m vi kinh doanh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 3.2.2. Gi¶i ph¸p vÒ dÞch vô kh¸ch hµng : Cã thÓ nãi r»ng, chÊt l−îng dÞch vô gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp BHNT trong ho¹t ®éng khai th¸c ph¸t triÓn thÞ tr−êng. C«ng t¸c dÞch vô cña mét C«ng ty BHNT th−êng kÐo dµi tõ khi giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cho kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Õn khi chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm. Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ kÐo dµi trong nhiÒu n¨m theo thêi h¹n hîp ®ång. V× vËy, viÖc n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô hoµn toµn kh«ng ®¬n gi¶n vµ ®ßi hái mét qu¸ tr×nh liªn tôc. 3.2.2.1. N©ng cao chÊt l−îng dÞch vô trong kh©u khai th¸c : Ên t−îng ®Çu tiªn cña kh¸ch hµng ®èi víi C«ng ty B¶o hiÓm th−êng ph¸t sinh trong giai ®o¹n nµy. ViÖc n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô kh©u khai th¸c nªn chó Trang 65 träng vµo kh©u giíi thiÖu vÒ h×nh ¶nh C«ng ty, giíi thiÖu gi¶i thÝch vÒ c¸c s¶n phÈm BHNT vµ c«ng t¸c gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña kh¸ch hµng khi tham gia b¶o hiÓm. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc nµy cÇn chó träng vµo mét sè c«ng t¸c sau: a. T¨ng c−êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn thanh, truyÒn h×nh, c¸c n¬i c«ng céng vÒ BHNT nãi chung vµ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nãi riªng. b. N©ng cao chÊt l−îng ®¹i lý, cÇn ph¶i trang bÞ cho ®¹i lý BHNT c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ b¶o hiÓm, B¶o hiÓm Nh©n thä, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, nghÖ thuËt b¸n hµng. Sau khi cã chøng chØ ®¹i lý, ®¹i lý vÉn cÇn ®−îc tiÕp tôc ®µo t¹o, n©ng cao kiÕn thøc nh»m phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. c. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro cÇn ®−îc thùc hiÖn chÝnh x¸c, nhanh gän ®Ó nhanh chãng tr¶ lêi kh¸ch hµng vÒ viÖc tõ chèi b¶o hiÓm hoÆc chÊp nhËn b¶o hiÓm vµ ph¸t hµnh hîp ®ång. Sau khi hîp ®ång ®−îc ph¸t hµnh cÇn chuyÓn hîp ®ång ®Õn tay kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh nhÊt. Trªn thùc tÕ mét sè c¸c C«ng ty B¶o hiÓm khuyÕn khÝch ®¹i lý tÆng quµ kh¸ch hµng khi trao hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc vµo ngµy kû niÖm cña hîp ®ång b¶o hiÓm. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng nhÊt cÇn chó träng lµ viÖc gi¶i thÝch râ rµng, chÝnh x¸c cho kh¸ch hµng vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña hä khi tham gia b¶o hiÓm ®Ó tr¸nh c¸c tr−êng hîp hiÓu lÇm gi÷a c¸c bªn. d. Hµng quý, hµng n¨m, B¶o ViÖt Nh©n Thä ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng kh©u khai th¸c. C«ng viÖc nµy ph¶i ®−îc thùc hiÖn b»ng mét hÖ thèng chØ tiªu thèng kª cô thÓ, thèng nhÊt. Sau khi ®¸nh gi¸ ph¶i cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp vµ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ sö dông ®¹i lý. 3.2.2.2. N©ng cao chÊt l−îng dÞch vô trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i §Ó n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô trong gi¸m ®Þnh chi tr¶ b¶o hiÓm, c¸c C«ng ty B¶o hiÓm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: a. H−íng dÉn ng−êi thô h−ëng lËp hå s¬ yªu cÇu tr¶ tiÒn b¶o hiÓm, sau ®ã nhanh chãng tiÕp nhËn hå s¬ vµ thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. Trªn thùc tÕ rÊt nhiÒu ng−êi thô h−ëng kh«ng hiÓu râ thñ tôc yªu cÇu tr¶ tiÒn b¶o hiÓm vµ hä th−êng lóng tóng trong kh©u nµy. C«ng ty cã thÓ n©ng cao chÊt l−îng c«ng viÖc nµy th«ng qua sù linh ho¹t trong thñ tôc: cã thÓ h−íng dÉn trùc tiÕp qua ®iÖn tho¹i, th«ng qua ®¹i lý, hoÆc h−íng dÉn t¹i C«ng ty tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña kh¸ch hµng. Trang 66 b. Khi chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cÇn cã sù linh ho¹t trong ph−¬ng thøc chi tr¶: cã thÓ chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt, chi tr¶ qua chuyÓn kho¶n, qua B−u ®iÖn. ViÖc nµy sÏ t¹o thuËn lîi cho nh÷ng kh¸ch hµng ë xa hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn trùc tiÕp ®Õn C«ng ty B¶o hiÓm. 3.2.2.3. N©ng cao chÊt l−îng trong kh©u thu phÝ b¶o hiÓm : Thu phÝ BHNT hµng th¸ng, hµng quÝ, hµng n¨m t−ëng chõng ®¬n gi¶n song thùc tÕ ® ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò nh−: §Õn h¹n ®¹i lý kh«ng cã mÆt ®Ó thu phÝ, nhÊt lµ ë vïng s©u, vïng xa. Khi thay ®æi ®¹i lý thu phÝ kh¸ch hµng kh«ng ®−îc biÕt tr−íc v.v… §iÒu nµy ® lµm cho kh¸ch hµng ngê vùc vµ thiÕu tin t−ëng. §©y lµ vÊn ®Ò tèi kþ bëi v× thêi h¹n cña hîp ®ång BHNT rÊt dµi, thÞ tr−êng l¹i lu«n biÕn ®éng, c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng l¹i ch−a thùc sù lµnh m¹nh. ChØ cÇn mét lêi lÏ ¸c ý, kh¸ch hµng sÏ n¶n lßng vµ dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hñy bá hîp ®ång BHNT. 3.2.3. Gi¶i ph¸p vÒ kªnh ph©n phèi : Ph©n phèi s¶n phÈm lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc cÇn thiÕt, cã vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nãi chung, doanh nghiÖp BHNT nãi riªng. §Ó s¶n phÈm vµ dÞch vô b¶o hiÓm ®Õn tay ®−îc kh¸ch hµng, phôc vô mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, râ rµng c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i tæ chøc, h×nh thµnh m¹ng l−íi ph©n phèi khoa häc vµ phï hîp . Trªn thÞ tr−êng BHNT hiÖn nay, c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm BHNT t−¬ng ®èi ®a d¹ng, gåm c¸c ®¹i lý chuyªn nghiÖp, b¸n chuyªn nghiÖp, mét sè doanh nghiÖp ph©n phèi qua Ng©n hµng. Tuy nhiªn vÉn cßn rÊt nhiÒu kªnh ph©n phèi míi chØ mang tÝnh chÊt giíi thiÖu s¶n phÈm (qua m¹ng Internet) hoÆc ch−a ®−îc sö dông (c¸c ®¹i lý Phi nh©n thä, B−u ®iÖn) hoÆc ®ang ®−îc sö dông nh−ng vÉn cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò (c¸c ®¹i lý chuyªn nghiÖp víi vÊn ®Ò ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp) vµ kªnh ph©n phèi chñ yÕu hiÖn nay vÉn lµ c¸c ®¹i lý chuyªn nghiÖp hoÆc b¸n chuyªn nghiÖp, ®©y lµ kªnh ph©n phèi cã ph¹m vi giao tiÕp réng hoÆc cã s½n c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng. Cho nªn cã thÓ khai th¸c ®−îc c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cña hä hoÆc phæ biÕn s¶n phÈm trªn ph¹m vi réng. V× vËy, gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c kªnh ph©n phèi cÇn nhÊn m¹nh vµo ba néi dung chÝnh: thø nhÊt, n©ng cao chÊt l−îng tuyÓn dông ®¹i lý; thø hai, n©ng cao chÊt l−îng chuyªn m«n vµ chÊt l−îng phôc vô cña c¸c kªnh ph©n phèi; thø ba lµ ®a d¹ng hãa c¸c kªnh ph©n phèi. Trang 67 3.2.3.1. N©ng cao chÊt l−îng tuyÓn dông ®¹i lý : Nh− ® ph©n tÝch, tØ lÖ ®¹i lý bá viÖc hoÆc bÞ ®µo th¶i t¹i mét sè doanh nghiÖp BHNT t−¬ng ®èi cao do chÊt l−îng ®Çu vµo cña hä kh«ng ®¸p øng ®−îc ®ßi hái cña nghÒ nghiÖp. §Ó gi¶m tû lÖ ®¹i lý bÞ ®µo th¶i, bá viÖc nh»m gi¶m chi phÝ cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm, B¶o ViÖt Nh©n Thä cÇn n©ng cao chØ tiªu vµ chÊt l−îng tuyÓn dông, nh−: Yªu cÇu ng−êi tham gia tuyÓn dông ph¶i cã kinh nghiÖm b¸n hµng, giao tiÕp, cã tr×nh ®é häc vÊn Ýt nhÊt tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc, −u tiªn cho nh÷ng ng−êi cã tuæi ®êi cao, cã kinh nghiÖm lµm viÖc trong c¸c lÜnh vùc. Ngay trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông cÇn ®Þnh h−íng râ cho hä c¸c khã kh¨n vµ ®ßi hái cña nghÒ ®¹i lý B¶o hiÓm Nh©n thä. Tr−íc khi tuyÓn dông, cÇn th«ng b¸o c«ng khai sè l−îng chØ tiªu trong tõng ®ît , yªu cÇu ®Æt ra vµ ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu. ThËm chÝ ph¶i c«ng bè c«ng khai tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi mµ hä ®−îc h−ëng v.v…Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn dông ®¹i lý, lµ c¬ së cho viÖc n©ng cao chÊt l−îng chuyªn m«n ®Ó phôc vô kh¸ch hµng. 3.2.3.2. N©ng cao chÊt l−îng chuyªn m«n vµ dÞch vô cña c¸c kªnh ph©n phèi N©ng cao chÊt l−îng chuyªn m«n vµ dÞch vô cña c¸c kªnh ph©n phèi sÏ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ khai th¸c B¶o hiÓm Nh©n thä. ChÝnh v× vËy, mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña B¶o ViÖt Nh©n Thä lµ n©ng cao chÊt l−îng chuyªn m«n vµ dÞch vô cña hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm. ViÖc n©ng cao chÊt l−îng chuyªn m«n ®−îc cô thÓ hãa nh− sau: a. N©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c ®µo t¹o : Do nguån tuyÓn dông ngµy cµng h¹n chÕ vµ tØ lÖ ®¹i lý bá viÖc vÉn cßn rÊt cao nªn B¶o ViÖt Nh©n Thä ngay tõ ®Çu cÇn lùa chän c¸c ®¹i lý thùc sù cã n¨ng lùc th«ng qua viÖc chó träng h¬n n÷a ®Õn chÊt l−îng cña nguån tuyÓn dông nh− tr×nh ®é, kinh nghiÖm, sù nhiÖt t×nh. C«ng t¸c ®µo t¹o cÇn thùc hiÖn th−êng xuyªn liªn tôc cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm nãi chung vµ BHNT nãi riªng cho ®¹i lý, trang bÞ c¸c kiÕn thøc x héi, nghÖ thuËt giao tiÕp, b¸n hµng cho ®¹i lý. b. Gi¸o dôc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cho c¸c ®¹i lý : §©y lµ vÊn ®Ò rÊt nãng cña thÞ tr−êng b¶o hiÓm nãi chung vµ BHNT nãi riªng. Trªn thÞ tr−êng hiÖn t¹i vÉn cßn tån t¹i c¸c ®¹i lý vi ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp khi nãi xÊu C«ng ty b¹n, xói giôc kh¸ch hµng hñy bá hîp ®ång b¶o hiÓm ®Ó tham gia b¶o hiÓm t¹i C«ng ty kh¸c, gi¶i thÝch vÒ quyÒn lîi b¶o hiÓm m¬ hå, lÉn lén, thu n¹p ®¹i lý cña c¸c Trang 68 C«ng ty kh¸c... ®Ó ®¶m b¶o c¸c ®¹i lý ho¹t ®éng trung thùc, tu©n thñ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cÇn qui ®Þnh c¸c h×nh thøc th−ëng ph¹t nghiªm minh. c. Tæ chøc c¸c buæi trao ®æi nghÒ nghiÖp, rót kinh nghiÖm gi÷a c¸c ®¹i lý thµnh c«ng víi c¸c ®¹i lý míi vµo nghÒ, gi÷a c¸c ®¹i lý ®ang cïng hµnh nghÒ: §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng ®¹i lý lµ viÖc tõng c¸ nh©n tù vËn ®éng, lµm viÖc riªng rÏ vµ gÆp gì nhiÒu ®èi t−îng kh¸ch hµng kh¸c nhau. Nªn viÖc trao ®æi, rót kinh nghiÖm lµ rÊt quan träng, gióp cho c¸c ®¹i lý míi nhanh chãng hßa nhËp víi c«ng viÖc, thùc hiÖn ®−îc c¸c chØ tiªu b¸n hµng ®Æt ra. Víi c¸c ®¹i lý ® ho¹t ®éng mét thêi gian nhÊt ®Þnh, viÖc trao ®æi kinh nghiÖm sÏ gióp hä thµnh c«ng h¬n trong ho¹t ®éng tr¸nh vÊp ph¶i nh÷ng sai lÇm cña nh÷ng ®¹i lý ®i tr−íc. 3.2.3.3. §a d¹ng hãa c¸c kªnh ph©n phèi : §a d¹ng hãa c¸c kªnh ph©n phèi theo h−íng: a. Sö dông c¸c ®¹i lý chuyªn nghiÖp : HiÖn t¹i c¸c C«ng ty BHNT ®Òu coi ®©y lµ lùc l−îng chñ yÕu ph©n phèi s¶n phÈm B¶o hiÓm Nh©n thä. Tuy nhiªn, c¸c ®¹i lý nµy l¹i chñ yÕu tËp trung t¹i c¸c thµnh phè lín. §Ó khai th¸c hiÖu qu¶ tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng t¹i tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh th× gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi B¶o ViÖt Nh©n Thä cÇn ph¸t triÓn c¸c ®¹i lý chuyªn nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng, −u tiªn c¸c ®èi t−îng lµm c¸c c«ng t¸c x héi, céng ®ång (vÝ dô nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong héi phô n÷, héi n«ng d©n, c«ng t¸c x ph−êng). b. Sö dông c¸c m«i giíi b¶o hiÓm : C¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm ® ®−îc mét sè C«ng ty B¶o hiÓm Nh©n thä triÓn khai vµ xu h−íng trong thêi gian tíi lo¹i s¶n phÈm nµy sÏ ph¸t triÓn nhanh do B¶o hiÓm X héi cßn bá qua hoÆc nhu cÇu b¶o hiÓm ngµy cµng t¨ng cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c m«i giíi b¶o hiÓm th−êng lµ nh÷ng ng−êi cã quan hÖ réng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau khi ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm Phi nh©n thä. ChÝnh v× vËy, sö dông kªnh ph©n phèi nµy sÏ tËn dông ®−îc c¸c mèi quan hÖ s½n cã cña hä. HiÖn t¹i trªn thÞ tr−êng b¶o hiÓm ViÖt Nam chØ cã 4 C«ng ty m«i giíi b¶o hiÓm, tuy nhiªn khi sö dông m«i giíi b¶o hiÓm, ngoµi c¸c C«ng ty m«i giíi b¶o hiÓm ®ang ho¹t ®éng, c¸c doanh nghiÖp BHNT cã thÓ sö dông c¸c m«i giíi lµ c¸ nh©n hoÆc c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp (vÝ dô c¸c v¨n phßng luËt s−, c¸c tæ chøc m«i giíi th−¬ng Trang 69 m¹i, vËn t¶i,v.v.) lµm m«i giíi trong lÜnh vùc kh¸c kh«ng ph¶i lµ b¶o hiÓm ®Ó tËn dông tèi ®a c¸c mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña hä. c. Sö dông kªnh ph©n phèi lµ c¸c Ng©n hµng, B−u ®iÖn : HiÖn t¹i ® cã sù kÕt hîp nhÊt ®Þnh gi÷a c¸c doanh nghiÖp BHNT ë ViÖt Nam víi c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i nh−ng míi chØ dõng ë møc lµm ®¹i lý thu phÝ. Vµ hiÖn t¹i, kªnh ph©n phèi nµy l¹i kÐm ph¸t triÓn v× rÊt nhiÒu lý do kh¸c nhau, nh−: Hoa hång ch−a tháa ®¸ng; ng−êi b¸n b¶o hiÓm kh«ng ®−îc ®µo t¹o; c¬ chÕ hîp t¸c kh«ng râ rµng v.v… Trong khi ®ã, ë T©y Ban Nha hay Italia hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp BHNT coi ®©y lµ kªnh ph©n phèi chñ yÕu. B¶o ViÖt Nh©n Thä cÇn ph¶i nghiªn cøu suy nghÜ vÒ vÊn ®Ò nµy. XÐt vÒ l©u dµi ®©y lµ kªnh ph©n phèi rÊt quan träng bëi lÏ Ng©n hµng vµ B−u ®iÖn cã quan hÖ rÊt réng. Kh¸ch hµng cña hä th−êng lµ nh÷ng kh¸ch hµng lín. H¬n n÷a nÕu hä lµm ®¹i lý BHNT th× uy tÝn s½n cã cña hä cao h¬n rÊt nhiÒu so víi ®¹i lý lµ c¸c c¸ nh©n v.v… §Æc biÖt, xu h−íng héi nhËp vµ nhÊt thÓ hãa hiÖn nay ®ang diÔn ra nhanh chãng, nÕu sö dông Ng©n hµng, B−u ®iÖn lµm ®¹i lý cßn ph¶i tÝnh tíi sù hîp t¸c toµn diÖn h¬n, c¶ trong lÜnh vùc ®Çu t−, trong viÖc tr¶ tiÒn b¶o hiÓm… d. Ph©n phèi b¶o hiÓm qua m¹ng : C«ng nghÖ th«ng tin ® ph¸t triÓn t−¬ng ®èi m¹nh ë n−íc ta vµ phæ biÕn réng ri t¹i c¸c thµnh phè lín, c¸c trung t©m tØnh thµnh. ViÖc phæ biÕn th«ng tin qua m¹ng sÏ cung cÊp cho ng−êi sö dông m¹ng quan t©m tíi s¶n phÈm BHNT nh÷ng th«ng tin chi tiÕt vÒ s¶n phÈm. HiÖn t¹i rÊt nhiÒu lo¹i hµng hãa ®−îc b¸n qua m¹ng do vËy viÖc ph©n phèi s¶n phÈm BHNT qua m¹ng t¹i ViÖt Nam lµ rÊt kh¶ thi. Tuy nhiªn khi sö dông kªnh ph©n phèi nµy cÇn thiÕt lËp c¸c diÔn ®µn trao ®æi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Ó cã thÓ kÞp thêi gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c vµ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 3.2.4. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao néi lùc cña B¶o ViÖt Nh©n Thä : 3.2.4.1. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc : Nh©n lùc vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc (c¶ vÒ trÝ lùc vµ thÓ lùc) lµ gi¶i ph¸p quan träng nhÊt dÉn ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. V× vËy, chó träng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ph¶i ®−îc coi lµ nhiÖm vô träng t©m cña c¸c doanh nghiÖp BHNT hiÖn nay. Trong lÜnh vùc kinh doanh BHNT, do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm lµ v« h×nh, thêi gian cña hîp ®ång th−êng kÐo dµi nªn chÊt l−îng nguån nh©n lùc phôc vô nhu cÇu Trang 70 kinh doanh b¶o hiÓm lµ rÊt quan träng. Thùc tÕ cho thÊy, t×nh tr¹ng thiÕu nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao ë c¸c doanh nghiÖp BHNT trong n−íc hiÖn nay lµ rÊt phæ biÕn, nh−ng viÖc quan t©m ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt l−îng cao ë c¸c doanh nghiÖp BHNT ch−a ®−îc chó träng. PhÇn lín nguån nh©n lùc lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp BHNT lµ theo kinh nghiÖm nªn kh¶ n¨ng bÞ h¹n chÕ. H¬n n÷a, khi thÞ tr−êng BHNT ViÖt Nam xuÊt hiÖn c¸c doanh nghiÖp BHNT n−íc ngoµi víi nh÷ng kinh nghiÖm, tr×nh ®é qu¶n lý, n¨ng lùc c¹nh tranh…chiÕm −u thÕ v−ît tréi ® g©y nªn hiÖu øng chuyÓn dÞch nguån nh©n nh©n lùc cã chÊt l−îng cao tõ c¸c doanh nghiÖp BHNT trong n−íc sang doanh nghiÖp BHNT n−íc ngoµi. §©y còng lµ mét khã kh¨n lín trong viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë c¸c doanh nghiÖp BHNT ViÖt Nam. §Ó ®¸p øng nguån nh©n lùc c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng, B¶o ViÖt Nh©n Thä cÇn ph¶i quan t©m tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Cô thÓ nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lµm nh− sau: a. Coi träng h¬n n÷a trong viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc hiÖn cã ®ang ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh b»ng nhiÒu h×nh thøc nh− ng¾n h¹n, dµi h¹n, trong n−íc vµ ngoµi n−íc. b. Hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c tr−êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc..cã liªn quan tíi nghiÖp vô kinh doanh BHNT trong n−íc vµ ngoµi n−íc trong viÖc ®µo t¹o, båi d−ìng kiÕn thøc chuyªn m«n phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh BHNT. c. X©y dùng quy tr×nh tuyÓn dông, bæ nhiÖm, bi miÔn c¸n bé mét c¸ch khoa häc. d. Cã chÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch ®µo t¹o c¸c chuyªn gia giái trong mét sè lÜnh vùc quan träng cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh BHNT nh−: tÝnh phÝ b¶o hiÓm, thÈm ®Þnh rñi ro, qu¶n lý rñi ro, ®Çu t− vµ qu¶n lý vèn ®Çu t−… e. X©y dùng chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng phï hîp vµ g¾n víi hiÖu qu¶ lµm viÖc, ®¶m b¶o thu nhËp cho ng−êi lao ®éng nh»m duy tr× vµ thu hót nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. 3.2.4.2. N©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn : Trong ho¹t ®éng kinh doanh BHNT, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i qu¶n lý mét nguån vèn rÊt lín do nh÷ng ng−êi tham gia ®ãng gãp ®−îc tÝch tô l¹i qua nhiÒu n¨m. Trong ®ã, cã mét nguån vèn nhµn rçi ®−îc gäi lµ quü dù phßng nghiÖp vô. Ph¸p luËt Trang 71 cho phÐp c¸c doanh nghiÖp BHNT ®−îc phÐp sö dông nguån vèn nµy ®Ó ®Çu t− nh»m b¶o toµn vµ t¨ng tr−ëng vèn. ViÖc ®Çu t− ®Ó b¶o toµn vµ t¨ng tr−ëng vèn võa lµ quyÒn lîi, võa lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp. KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp BHNT kh«ng chØ lµ lîi nhuËn do ho¹t ®éng thu phÝ ®em l¹i, mµ chñ yÕu do kÕt qu¶ ®Çu t− tµi chÝnh d−íi nhiÒu h×nh thøc ®−a ®Õn. Ho¹t ®éng ®Çu t− ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp BHNT hiÖn nay nÕu muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ t×m c¸ch nµo ®Ó ®Çu t− cho phï hîp víi doanh nghiÖp cña m×nh, võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng, võa ®¶m b¶o møc sinh lêi cao, ®ång thêi ®¹t ®−îc môc tiªu lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn. Thùc tÕ ho¹t ®éng ®Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp BHNT hiÖn nay trªn thÞ tr−êng cho thÊy, sù lu©n chuyÓn dßng vèn ®Çu t− ch−a hiÖu qu¶, ph¹m vi ®Çu t− cßn h¹n hÑp, ch−a ®a d¹ng, phong phó. C¬ héi ®Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp cßn qu¸ Ýt. ThÞ tr−êng chøng kho¸n cña ViÖt Nam chËm ph¸t triÓn nªn ch−a thÓ lµ mét kªnh ®Çu t− vèn hÊp dÉn cho c¸c doanh nghiÖp BHNT. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu tËp trung ®Çu t− vµo göi tiÕt kiÖm Ng©n hµng, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, khiÕn cho hiÖu qu¶ ®Çu t− vèn nhµn rçi ch−a cao. §Ó b¶o toµn vµ t¨ng tr−ëng vèn, B¶o ViÖt Nh©n Thä nªn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p cô thÓ sau: - §Çu t− vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n : Kinh nghiÖm cña thÞ tr−êng BHNT ë c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn cho thÊy ®©y lµ h×nh thøc ®Çu t− chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn chøng kho¸n chØ lµ nh÷ng giÊy tê cã gi¸, chø kh«ng ph¶i lµ tµi s¶n thùc, qu¸ tr×nh l−u th«ng cña nã ®−îc vËn hµnh theo mét quy tr×nh ®Æc biÖt. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o an toµn, h¹n chÕ rñi ro ®Çu t− thÊp nhÊt c¸c doanh nghiÖp nªn xem xÐt lùa chän ®Çu t− vµo nh÷ng chøng kho¸n ® ®−îc ®¨ng ký trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n.VÒ lo¹i h×nh ®Çu t− nµy, c¸c doanh nghiÖp BHNT cã thÓ ®Çu t− : a. Mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, ®©y lµ h×nh thøc ®Çu t− chñ yÕu hiÖn nay. Víi h×nh thøc nµy tuy li suÊt ®Çu t− kh«ng cao nh−ng cã −u ®iÓm lµ ®¶m b¶o tÝnh an toµn. b. Mua cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp, c«ng tr×nh, ®©y lµ h×nh thøc ®Çu t− phæ biÕn ®−îc nhiÒu doanh nghiÖp BHNT quan t©m sau h×nh thøc mua tr¸i phiÕu ChØnh phñ. Song h×nh thøc ®Çu t− nµy tÝnh an toµn kh«ng cao nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i thËn träng khi ®Çu t−. Trang 72 c. §Çu t− kinh doanh bÊt ®éng s¶n: h×nh thøc ®Çu t− nµy h−íng tíi lîi Ých trong t−¬ng lai, v× vËy ho¹t ®éng ®Çu t− ph¶i g¾n víi chÝnh s¸ch quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn míi cã thÓ gi¶m thiÓu ®−îc rñi ro trong ®Çu t−. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp BHNT ch−a ph¸t triÓn h×nh thøc ®Çu t− nµy. d. B¶o toµn vµ t¨ng tr−ëng vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh BHNT trªn thÞ tr−êng c¹nh tranh vµ s«i ®éng nh− hiÖn nay qu¶ lµ kh«ng dÔ dµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp BHNT. Nh−ng víi sù gióp ®ì cña Nhµ n−íc vµ nç lùc tÝch cùc cña c¸c doanh nghiÖp BHNT, ch¾c ch¾n ho¹t ®éng ®Çu t− nµy sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 3.2.4.3. HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ th«ng tin : ¸p dông triÖt ®Ó nh÷ng thµnh tùu míi cña c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh b¶o hiÓm lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi B¶o ViÖt Nh©n Thä hiÖn nay. §Ó cã thÓ ph¸t huy hÕt n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr−êng B¶o ViÖt Nh©n Thä ph¶i x©y dùng vµ hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng c«ng nghÖ tin häc øng dông trong ho¹t ®éng qu¶n lý nghiÖp vô, tµi chÝnh, phôc vô kh¸ch hµng…Trong ®ã ®Æc biÖt lµ viÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ rñi ro, tÝnh phÝ b¶o hiÓm, trÝch lËp quü dù phßng nghiÖp vô, ph©n tÝch hÖ thèng b¸o c¸o th«ng tin tµi chÝnh, ph©n tÝch vµ qu¶n trÞ hÖ thèng d÷ liÖu, dù b¸o xu h−−ãng ph¸t triÓn thÞ tr−êng. X©y dùng hÖ thèng giao dÞch trªn m¹ng, lËp ®Þa chØ websites, øng dông tin häc trong qu¶n lý néi bé doanh nghiÖp, ®¶m b¶o thu thËp th«ng tin cËp nhËt trong ngµnh, kÞp thêi xö lý c¸c diÔn biÕn cña thÞ tr−êng. TÊt c¶ nh÷ng viÖc lµm trªn ®Òu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ kinh doanh, gi¶m thiÓu chi phÝ trong qu¶n lý vµ kinh doanh, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÞch vô cung cÊp, h¹ thÊp phÝ b¶o hiÓm, tõ ®ã n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. 3.2.5. Gi¶i ph¸p vÒ marketing : 3.2.5.1. T¨ng c−êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña m×nh ë c¸c doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. §Æc biÖt, ®èi víi s¶n phÈm BHNT hiÖn nay. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, gióp cho ng−êi d©n nhËn thøc ®−îc vai trß quan träng cña viÖc tham gia BHNT. Tuy nhiªn, mçi C«ng ty B¶o hiÓm cã mét chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o kh¸c nhau nh− qu¶ng c¸o h×nh ¶nh cña C«ng ty, qu¶ng c¸o theo s¶n phÈm, qu¶ng c¸o theo nhãm s¶n phÈm. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o còng rÊt ®a d¹ng nh− qu¶ng c¸o trªn c¸c ph−¬ng tiÒn Trang 73 truyÒn th«ng, truyÒn h×nh, tê r¬i, c¸c héi th¶o kh¸ch hµng. Thùc tÕ hiÓu biÕt vÒ BHNT cña d©n c− ® ®−îc t¨ng râ rÖt so víi thêi ®iÓm n¨m 1996 hay 2000. Tuy nhiªn vÉn cßn rÊt nhiÒu ng−êi nhÇm lÉn gi÷a c¸c h×nh thøc B¶o hiÓm Nh©n thä, Phi nh©n thä, B¶o hiÓm X héi,v.v. Trong thêi gian tíi cÇn t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, qu¶ng c¸o trªn diÖn réng vµ tíi tÊt c¶ c¸c tÇng líp d©n c−. ViÖc më réng qu¶ng c¸o cã thÓ theo c¸c ph−¬ng thøc sau: a. T¨ng c−êng qu¶ng c¸o trªn c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn thanh, truyÒn h×nh : Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ phæ biÕn h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp hoÆc s¶n phÈm trªn ph¹m vi réng, ®Õn nhiÒu ng−êi. b. Qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ cã thÓ qu¶ng c¸o vÒ C«ng ty hoÆc th«ng qua c¸c h×nh thøc tr¶ lêi hái ®¸p, th¾c m¾c : Ph−¬ng ph¸p nµy võa thÓ hiÖn sù quan t©m cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cña m×nh, võa lµm râ c¸c v−íng m¾c cña kh¸ch hµng vµ t¹o ra ®−îc diÔn ®µn trao ®æi vÒ B¶o hiÓm Nh©n thä. c. Thùc hiÖn viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o chuyªn s©u vÒ s¶n phÈm th«ng qua c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng ë qui m« võa vµ nhá: Th−êng th× th«ng qua c¸c héi th¶o kh¸ch hµng, ng−êi tham dù héi th¶o cã thÓ ph©n biÖt ®−îc sù kh¸c biÖt gi÷a BHNT víi c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm kh¸c vµ cã ý thøc nhÊt ®Þnh vÒ mét sè s¶n phÈm mµ hä cÇn. d. Qu¶ng c¸o qua c¸c tê r¬i : HiÖn t¹i c¸c C«ng ty BHNT sö dông c¸c tê r¬i ®Ó giíi thiÖu vÒ b¶n th©n C«ng ty, vÒ tõng s¶n phÈm cña C«ng ty m×nh. Tuy nhiªn trªn c¸c tê r¬i cÇn bæ sung thªm c¸c th«ng tin cho biÕt s¶n phÈm phï hîp víi nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng nµo, phôc vô cho c¸c nhu cÇu g×, quyÒn lîi c¬ b¶n khi tham gia b¶o hiÓm ra sao. Ngoµi ra cã thÓ thiÕt kÕ c¸c tê r¬i mang tÝnh chÊt tæng hîp c¸c th«ng tin vÒ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ thÊy ®−îc kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu b¶o hiÓm cña C«ng ty ®èi víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng nh− th«ng qua ®ã ph¸t sinh thªm nhu cÇu b¶o hiÓm. 3.2.5.2. C¸c chÝnh s¸ch yÓm trî : b. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng vµ ®èi thñ c¹nh tranh : - X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nghiªn cøu thÞ tr−êng, nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh t¹i c¸c C«ng ty thµnh viªn cña B¶o ViÖt Nh©n Thä. - T¨ng c−êng ®éi ngò chuyªn m«n cho phßng marketing, cã chÝnh s¸ch ®i ngé thÝch hîp ®Ó thu hót c¸c chuyªn gia vÒ chiÕn l−îc thÞ tr−êng lµm viÖc víi doanh nghiÖp. Trang 74 - Th−êng xuyªn hoÆc ®Þnh kú tæ chøc th¨m dß thÞ tr−êng, ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ dÞch vô còng nh− s¶n phÈm cña B¶o ViÖt Nh©n Thä, tõ ®ã xóc tiÕn h×nh thµnh c¸c chiÕn l−îc cho tõng khóc, ph©n ®o¹n thÞ tr−êng träng ®iÓm, nhanh chãng n¾m b¾t c¬ héi, triÓn khai dÞch vô ngay khi thêi c¬ ®Õn. Còng nh− cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh hoÆc t¨ng c−êng kÞp thêi cho c¸c dÞch vô cña doanh nghiÖp. Ch¼ng h¹n, mét quan niÖm míi vÒ vßng ®êi s¶n phÈm, th−êng th× mét vßng ®êi s¶n phÈm cã 4 giai ®o¹n: giíi thiÖu, t¨ng tr−ëng, bo hßa vµ suy tho¸i, nh−ng víi quan niÖm míi cã ®Õn 5 giai ®o¹n, trong ®ã giai ®o¹n ®Çu tiªn gãp phÇn quan träng cho sù thµnh c«ng cña s¶n phÈm ®ã lµ giai ®o¹n nghiªn cøu, ph¸t triÓn s¶n phÈm. C¸c C«ng ty B¶o hiÓm Nh©n thä ph¶i ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu nhu cÇu kh¸ch hµng, tiÒm n¨ng thÞ tr−êng mµ s¶n phÈm ®ã cÇn h−íng tíi, kÓ c¶ nghiªn cøu s©u vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã cho thÊy c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng, ®èi thñ c¹nh tranh, nghiªn cøu kh¸ch hµng giai ®o¹n tr−íc khi tung ra s¶n phÈm míi cùc kú quan träng, gióp cho doanh nghiÖp cã nh÷ng ®iÒu chØnh vµ tung ra nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp, ®−îc thÞ tr−êng vµ kh¸ch hµng thõa nhËn, viÖc nghiªn cøu vµ chuÈn bÞ kü l−ìng tr−íc gióp kÐo dµi giai ®o¹n t¨ng tr−ëng s¶n phÈm, gãp phÇn ph¸t triÓn doanh thu vµ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp. c. C¸c ho¹t ®éng v× céng ®ång : §©y lµ c¸c ho¹t ®éng mµ th«ng qua ®ã th−¬ng hiÖu cña B¶o ViÖt Nh©n Thä sÏ ®−îc tiÕp cËn víi kh¸ch hµng. V× vËy, ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh doanh nghiÖp cÇn chó träng h¬n n÷a ®Õn chÝnh s¸ch yÓm trî nµy. VÝ dô nh− : - KhuyÕn khÝch c¸c C«ng ty trùc thuéc tham gia tµi trî c¸c ch−¬ng tr×nh tõ thiÖn t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng cã trô së cña c¸c Cty thµnh viªn cña B¶o ViÖt Nh©n Thä nh−: X©y nhµ t×nh th−¬ng, t×nh nghÜa, ñng hé bµ mÑ ViÖt Nam Anh hïng, Gia ®×nh th−¬ng binh liÖt sü, C¸c ch¸u thiÕu nhi gia ®×nh nghÌo khã kh¨n häc giái... - Tæ chøc c¸c ch−¬ng tr×nh tµi trî cho häc sinh nghÌo häc giái, hay sinh viªn v−ît khã trªn ph¹m vi Quèc gia nh»m t¹o Ên t−îng tèt ®èi víi céng ®ång còng nh− mäi tÇng líp häc sinh, sinh viªn. Trang 75 3.3. KiÕn nghÞ : 3.3.1. §èi víi Nhµ n−íc : §Ó thùc hiÖn ®−îc ®Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng BHNT mµ chiÕn l−îc ® ®Ò ra còng nh− môc tiªu cô thÓ mµ thÞ tr−êng BHNT ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¶i ®¹t ®−îc, Nhµ n−íc cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau ®©y : 3.3.1.1. Hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lý vÒ kinh doanh B¶o hiÓm Nh©n thä : HiÖn nay hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh BHNT trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam vÒ mÆt sè l−îng th× rÊt nhiÒu, nh−ng l¹i rÊt ph©n t¸n vµ cßn nhiÒu bÊt cËp. Ho¹t ®éng kinh doanh BHNT trªn thÞ tr−êng b¶o hiÓm ViÖt Nam cã thÓ chÞu sù ®iÒu chØnh cña c¸c nguån luËt nh−: Bé luËt d©n sù, luËt kinh doanh b¶o hiÓm…Ngoµi ra cßn cã c¸c v¨n b¶n d−íi luËt nh− c¸c nghÞ ®Þnh, th«ng t− h−íng dÉn, gi¶i thÝch luËt khi ¸p dông ® g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý vµ thi hµnh, c¶n trë viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng BHNT. Mét sè kh¸i niÖm, thuËt ng÷ trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm sö dông còng ch−a thèng nhÊt, cã thÓ dÉn tíi ph¸t sinh tranh chÊp kh«ng cÇn thiÕt. VÝ dô: trong ®iÒu kho¶n mµ Bé Tµi ChÝnh ban hµnh cã sö dông thuËt ng÷ “gi¸ trÞ gi¶i −íc” ®Ó chØ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng−êi mua b¶o hiÓm sau khi hîp ®ång b¶o hiÓm bÞ hñy bá, nÕu hîp ®ång b¶o hiÓm ® cã hiÖu lùc trªn 2 n¨m, th× ë kho¶n 3 ®iÒu 35 luËt kinh doanh b¶o hiÓm l¹i dïng thuËt ng÷ “gi¸ trÞ hoµn l¹i” ®Ó chØ néi dung nµy. Tãm l¹i, muèn ph¸t triÓn thÞ tr−êng b¶o hiÓm nãi chung, BHNT nãi riªng mét c¸ch toµn diÖn, an toµn vµ lµnh m¹nh ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc th× Nhµ n−íc ph¶i sím hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý. Cô thÓ Nhµ n−íc nªn thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm vµo mét nguån luËt ®Ó tr¸nh chång chÐo, ®iÒu chØnh nh÷ng quy ®Þnh xung ®ét trong c¸c nguån luËt vÒ mét sè néi dung liªn quan tíi ho¹t ®éng kinh doanh BHNT, thèng nhÊt c¸c kh¸i niÖm, thuËt ng÷ sö dông trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt. Cã nh− vËy míi ph¸t huy ®−îc vai trß cña hÖ thèng ph¸p luËt trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh BHNT trªn thÞ tr−êng. Trang 76 3.3.1.2. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B¶o hiÓm Nh©n thä : §Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thÞ tr−êng BHNT, héi nhËp víi thÞ tr−êng b¶o hiÓm khu vùc vµ quèc tÕ th× viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt. Trong thêi gian qua, thùc hiÖn nh÷ng cam kÕt më cöa, héi nhËp nÒn kinh tÕ theo c¸c hiÖp ®Þnh ®a ph−¬ng, song ph−¬ng ký víi c¸c n−íc, ChÝnh phñ ViÖt Nam ® nç lùc trong viÖc ®æi míi quan ®iÓm, c¸ch thøc qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng BHNT nh−ng sù ®æi míi cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ cã nh÷ng bÊt cËp trong lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ n−íc nh−: sù thèng nhÊt c¬ quan qu¶n lý, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, thñ tôc hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng qu¶n lý, c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t…ChÝnh v× nh÷ng ®iÒu nµy ® g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp BHNT, ¶nh h−ëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, ph¶i cã sù ®æi míi nhanh chãng c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng BHNT. Cô thÓ, néi dung ®æi míi qu¶n lý Nhµ n−íc cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò sau: a. Thèng nhÊt c¸c c¬ quan qu¶n lý ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. b. T¨ng quyÒn chñ ®éng vµ tÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp BHNT trong c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn néi dung c¸c b¸o c¸o, kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. H¹n chÕ sù can thiÖp cña Nhµ n−íc vµo ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Ho¹t ®éng qu¶n lý ph¶i mang tÝnh chuyªn nghiÖp. Quan hÖ gi÷a c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vµ doanh nghiÖp dùa trªn tinh thÇn hîp t¸c, x©y dùng. c. N©ng cao n¨ng lùc cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng BHNT theo chuÈn mùc qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng BHNT cña c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn. C¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc ph¶i ®−îc kiÖn toµn theo h−íng võa thùc hiÖn chøc n¨ng tham m−u, võa thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t, gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh BHNT. d. Ban hµnh quy chÕ xö ph¹t hµnh chÝnh trong kinh doanh b¶o hiÓm, chØ tiªu gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. e. §¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh trong c¸c kh©u cÊp giÊy phÐp, thÈm ®Þnh hå s¬ phª chuÈn, ®¨ng ký s¶n phÈm vµ c¸c thñ tôc kh¸c, nh−: thay ®æi vèn, më réng néi dung, ph¹m vi ho¹t ®éng. Trang 77 3.3.1.3. T¨ng c−êng kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng B¶o hiÓm Nh©n thä : §Ó t¹o ra sù ph¸t triÓn toµn diÖn, an toµn vµ lµnh m¹nh cho thÞ tr−êng BHNT ViÖt Nam th× mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc ®ã lµ c«ng t¸c t¨ng c−êng kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh BHNT trªn thÞ tr−êng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, quy m« vµ tèc ®é t¨ng tr−ëng cña thÞ tr−êng BHNT rÊt cao, ®©y còng lµ mét thµnh tùu ®¸ng mõng. Song bªn c¹nh ®ã còng kÐo theo tÝnh phøc t¹p cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Cô thÓ ho¹t ®éng kiÓm tra gi¸m s¸t ë nh÷ng néi dung sau: a. Trong qu¸ tr×nh xem xÐt cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña chñ ®Çu t−, ng−êi qu¶n trÞ ®iÒu hµnh, kÕ ho¹ch kinh doanh. b. KiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng so¹n th¶o hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ®Þnh phÝ b¶o hiÓm, xãa bá c¸c ho¹t ®éng bÊt hîp ph¸p cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm. c. Tiªu chuÈn hãa c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ tiÕp thÞ cña c¸c C«ng ty B¶o hiÓm còng nh− c¸c ®¹i lý vµ m«i giíi BHNT nh»m h¹n chÕ c¸c hiÖn t−îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh th«ng qua viÖc chi tr¶ hoa hång, gi¶m phÝ b¶o hiÓm hoÆc më réng ph¹m vi b¶o hiÓm… d. Gi¸m s¸t doanh nghiÖp b¶o hiÓm thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n−íc vµ c¸c qui ®Þnh cña b¶n th©n doanh nghiÖp vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n, ®¸nh gi¸ rñi ro, qu¶n lý tµi s¶n. e. Gi¸m s¸t viÖc trÝch lËp c¸c nguån dù phßng nghiÖp vô, biªn ®é kh¶ n¨ng thanh to¸n b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. f. Gi¸m s¸t viÖc sö dông c¸c nguån vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp b¶o ®¶m vèn chñ së h÷u phï hîp víi qui m« kinh doanh cña doanh nghiÖp. g. Qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t−, b¶o ®¶m ®Çu t− cña doanh nghiÖp ®−îc ®a d¹ng, trong h¹n møc qui ®Þnh cña ph¸p luËt, ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®Çu t− thËn träng, c©n ®èi gi÷a tµi s¶n nî vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp, b¶o qu¶n tµi s¶n cã cña doanh nghiÖp. h. §¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, kinh tÕ cña doanh nghiÖp mét c¸ch th−êng xuyªn, x©y dùng chØ tiªu c¶nh b¸o sím, ®¸nh gi¸ kÞp thêi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. Trang 78 i. Nghiªm cÊm c¹nh tranh bÊt hîp ph¸p, g©y bÊt æn ®Þnh thÞ tr−êng. Gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ c«ng khai hãa th«ng tin, cung cÊp th«ng tin trung thùc cho kh¸ch hµng, båi th−êng hoÆc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm nhanh chãng ®Çy ®ñ. j. X©y dùng c¸c tiªu chuÈn ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t ph¶i mang tÝnh kh¸ch quan vµ c«ng khai. k. Thèng nhÊt c¬ quan kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng thÞ tr−êng BHNT ®Ó tr¸nh chång chÐo. 3.3.2. §èi víi HiÖp héi B¶o HiÓm : HiÖp héi B¶o HiÓm ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 23/1999/Q§- BTCCBCP ngµy 09/07/1999. Cã thÓ nãi r»ng, sù ra ®êi cña HiÖp héi ® ®¸nh dÊu mét b−íc ngoÆt lÞch sö trªn con ®−êng ph¸t triÓn thÞ tr−êng b¶o hiÓm ViÖt Nam.Víi vai trß lµ mét tæ chøc x héi nghÒ nghiÖp, thùc hiÖn chøc n¨ng hç trî vµ lµm cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®¹i diÖn cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm tr−íc c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vµ c«ng chøng. Trong thêi gian qua HiÖp héi ® cã mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. HiÖp héi ® cïng c¸c doanh nghiÖp ®−a ra ®−îc c¸c tháa thuËn cam kÕt c¹nh tranh lµnh m¹nh, t¨ng c−êng sù hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c doanh b¶o hiÓm ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng, thóc ®Èy thÞ tr−êng ®i theo ®óng ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc ViÖt Nam. Tuy nhiªn, sù g¾n kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn cña HiÖp héi vÉn ch−a thËt sù chÆt chÏ. HiÖp héi thiÕu bé phËn gi¸m s¸t thi hµnh tháa thuËn cña c¸c thµnh viªn dÉn ®Õn c¸c tr−êng hîp vi ph¹m tháa thuËn vÒ møc phÝ, tranh dµnh thu hót ®¹i lý cña nhau. §Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng b¶o hiÓm nãi chung vµ BHNT nãi riªng mét c¸ch an toµn, lµnh m¹nh vµ toµn diÖn, trong thêi gian tíi, HiÖp héi B¶o HiÓm ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau: 3.3.2.1. HiÖp héi cÇn ®Ò xuÊt ph−¬ng h−íng më réng ph¹m vi hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm vÒ ®µo t¹o, trao ®æi th«ng tin, hîp t¸c kinh doanh, ®¸nh gi¸ rñi ro, tÝnh phÝ b¶o hiÓm, ®ång b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm còng nh− c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. 3.3.2.2. Xem xÐt vµ söa ®æi bæ sung ®iÒu lÖ HiÖp héi B¶o HiÓm ViÖt Nam theo h−íng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm tham gia HiÖp héi . G¾n quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm héi viªn víi HiÖp héi. Trang 79 3.3.2.3. HiÖp héi cÇn x©y dùng c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ kinh doanh b¶o hiÓm vµ HiÖp héi ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tháa thuËn, cam kÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr−êng b¶o hiÓm gi÷a c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm héi viªn. KÞp thêi ng¨n chÆn vµ xö lý c¸c tr−êng hîp kh«ng tu©n thñ quy chÕ hîp t¸c vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m qu¶n lý vÒ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. 3.3.2.4. Tæ chøc l¹i bé m¸y lNnh ®¹o vµ c¸c ban chuyªn tr¸ch cña héi. Tæng th− ký cña HiÖp héi ph¶i cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, lµm viÖc chuyªn tr¸ch. X©y dùng c¬ chÕ tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng cho c¬ quan HiÖp héi nh»m t¹o ®éng lùc cho ho¹t ®éng vµ cèng hiÕn v× sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm. 3.3.2.5. X©y dùng nh÷ng quy ®Þnh vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi tr−êng hîp héi viªn vi ph¹m ®iÒu lÖ cña HiÖp héi . Thùc hiÖn ®−îc c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn, HiÖp héi B¶o HiÓm ViÖt Nam sÏ thùc hiÖn ®−îc ®óng vai trß cña m×nh trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn thÞ tr−êng b¶o hiÓm nãi chung vµ thÞ tr−êng BHNT nãi riªng ë ViÖt Nam. 3.3.3. §èi víi TËp §oµn B¶o ViÖt : 3.3.3.1. X©y dùng v¨n ho¸ phôc vô kh¸ch hµng : C¸c ph©n tÝch cho thÊy nhiÒu C«ng ty B¶o hiÓm trong n−íc ch−a x©y dùng ®−îc v¨n ho¸ phôc vô kh¸ch hµng trong khi c¸c C«ng ty n−íc ngoµi, thõa h−ëng v¨n ho¸ tõ C«ng ty mÑ, ®ang ph¸t triÓn nã rÊt thµnh c«ng t¹i ViÖt Nam. Trong khi c¸c C«ng ty n−íc ngoµi chuÈn ho¸ mäi qui tr×nh c«ng viÖc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng khi cã th¾c m¾c, khi thanh to¸n quyÒn lîi b¶o hiÓm, khi yªu cÇu thªm th«ng tin... Ng−îc l¹i c¸c c«ng ty trong n−íc mÆc dï hiÓu tÇm quan träng cña qui tr×nh nµy nh−ng l¹i ch−a cã mét chiÕn l−îc phï hîp hoÆc mét kÕ ho¹ch hµnh ®éng ®Ó thùc hiÖn nã. C¸c C«ng ty n−íc ngoµi yªu cÇu nh©n viªn cña m×nh lµm theo nh÷ng qui tr×nh cô thÓ khi phôc vô kh¸ch hµng, cßn c¸c C«ng ty trong n−íc l¹i phô thuéc vµo sù n¨ng ®éng cña c¸c nh©n viªn trong phôc vô kh¸ch hµng. §iÒu nµy còng g©y ra mét sè vÊn ®Ò, bëi kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c nh©n viªn ®Òu n¨ng ®éng nh− nhau khi lµm viÖc víi kh¸ch hµng. Do ®ã, nÕu cã mét nh©n viªn nµo ®ã kh«ng n¨ng ®éng, sÏ kh«ng cã c¬ chÕ ®Ó buéc hä ph¶i tu©n theo vµ viÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng sÏ kh«ng ®−îc ®¶m b¶o. Do vËy, TËp §oµn B¶o ViÖt cÇn n©ng cÊp vµ bæ sung c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cña m×nh nh»m cung cÊp tèt h¬n c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng tõ tÊt c¶ c¸c nh©n Trang 80 viªn trùc thuéc TËp §oµn, ®Ó cã thÓ x©y dùng thµnh nh÷ng tiªu chuÈn vµ v¨n ho¸ riªng cã cña B¶o ViÖt. 3.3.3.2. N©ng cao n¨ng lùc vÒ vèn, t¨ng c−êng kh¶ n¨ng tµi chÝnh : Vèn gióp cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm trªn thÞ tr−êng cã kh¶ n¨ng më réng ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng cung øng dÞch vô kh¸ch hµng. Qui m« vèn cµng lín, doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc vµ nh÷ng ®Þa bµn kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh kh¸c kh«ng cã ®iÒu kiÖn. Trªn thÞ tr−êng b¶o hiÓm ® cã mét sè doanh nghiÖp vèn lín, song còng cã nh÷ng doanh nghiÖp nhá, tiÒm lùc tµi chÝnh thÊp. Yªu cÇu ®Æt ra lóc nµy lµ ph¶i cã kÕ ho¹ch t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh d−íi mäi h×nh thøc, kÓ c¶ liªn doanh, liªn kÕt. Cã kh¸ nhiÒu ®iÒu cÇn ph¶i t¨ng c−êng h¬n n÷a trong thêi gian tíi nh− : KiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé, kiÓm so¸t rñi ro, gi¸m s¸t tÝnh ®éc lËp cña héi ®ång qu¶n trÞ, cæ ®«ng thiÓu sè, c«ng bè th«ng tin, c«ng khai, minh b¹ch t×nh h×nh tµi chÝnh. 3.3.3.3. N©ng cao kü n¨ng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña lNnh ®¹o c¸c C«ng ty vµ Chi nh¸nh trùc thuéc : C¸c nhµ qu¶n lý cña c¸c C«ng ty vµ Chi nh¸nh trùc thuéc TËp §oµn cã thÓ ® ë vÞ trÝ qu¶n lý trong mét thêi gian dµi, nh−ng hä l¹i thiÕu kinh nghiÖm vÒ kinh tÕ thÞ tr−êng, ®−a ra quyÕt ®Þnh chËm, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm kh«ng râ rµng, thang l−¬ng, th−ëng kh«ng ®−îc x©y dùng dùa trªn thµnh qña lµm viÖc, h¹n chÕ quyÒn tù quyÕt ë c¸c cÊp thÊp h¬n...lµ hiÖn t−îng phæ biÕn trong mäi ngµnh ë ViÖt Nam kh«ng riªng g× ngµnh b¶o hiÓm. Ngoµi ra, c¸c kü n¨ng qu¶n lý nãi chung, c¸c nhµ qu¶n lý cßn cÇn nh÷ng kü n¨ng chuyªn ngµnh b¶o hiÓm. Th«ng th−êng c¸c nhµ qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ lnh ®¹o, kh«ng cÇn ®Õn c¸c kü n¨ng chuyªn ngµnh cô thÓ. Tuy nhiªn, hä còng cÇn ph¶i hiÓu ngµnh cña m×nh, c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng, xu h−íng ph¸t triÓn, lîi thÕ c¹nh tranh trong ngµnh... YÕu tè con ng−êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp vµ toµn thÞ tr−êng. Do vËy, viÖc ®µo t¹o n©ng cao nhËn thøc, n¨ng lùc vµ kü n¨ng cña c¸n bé ®ang lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cÇn ®−îc quan t©m th−êng xuyªn. TËp §oµn B¶o ViÖt cã thÓ xem xÐt viÖc tuyÓn dông c¸c chuyªn gia n−íc ngoµi vµo c¸c vÞ trÝ qu¶n lý nh»m ®−a ra nh÷ng kinh nghiÖm vµ kü n¨ng cña hä vµo ®iÒu hµnh kinh doanh ®ã còng lµ yÕu tè quan träng nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh doanh cña TËp §oµn. Trang 81 3.3.3.4. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ kªnh ph©n phèi : §Ó më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng b¶o hiÓm, b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm, xem xÐt ph¸t triÓn thªm c¸c kªnh b¸n hµng kh¸c bªn c¹nh kªnh truyÒn thèng lµ ®¹i lý, nghiªn cøu ®−a ra c¸c s¶n phÈm míi nh− Bancassurance, b¶o hiÓm liªn kÕt ®Çu t−... 3.3.3.5. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin : C«ng ty B¶o hiÓm trong n−íc bÞ tôt hËu rÊt xa so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh n−íc ngoµi trong lÜnh vùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. Trong m«i tr−êng kinh doanh ngµy nay, c«ng nghÖ th«ng tin lµ x−¬ng sèng cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng nghÖ th«ng tin hç trî gi¶m chi phÝ lao ®éng, lµm cho ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng. Trang 82 KÕt luËn ch−¬ng 3 TËp §oµn B¶o ViÖt ® cã bÒ dµy lÞch sö ho¹t ®éng l©u n¨m trªn thÞ tr−êng, nh−ng trong m«i tr−êng ho¹t ®éng cã nhiÒu biÕn ®æi nh− hiÖn nay còng cÇn cã nh÷ng c¶i c¸ch trong viÖc x©y dùng b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng biÖt h−íng ®Õn phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, n©ng cao n¨ng lùc vÒ vèn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ kªnh ph©n phèi, nhÊt lµ øng dông hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i ®Ó t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn cña c¸c hÖ thèng trùc thuéc trong ®ã cã Tæng C«ng Ty B¶o ViÖt Nh©n Thä. §èi víi Nhµ n−íc vµ HiÖp héi b¶o hiÓm còng cÇn sím hoµn thiÖn nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý, c¬ chÕ ho¹t ®éng, thèng nhÊt c¸c tõ ng÷ trong c¸c th«ng t−, c¸c nghÞ ®Þnh h−íng dÉn, n©ng cao n¨ng lùc, vai trß qu¶n lý cña m×nh, t¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm… t¹o nªn m«i tr−êng th«ng tho¸ng vµ ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña toµn thÞ tr−êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, phôc vô ®¾c lùc cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Víi B¶o ViÖt Nh©n Thä, vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay lµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc tÇm nh×n vµ h−íng ®i ®óng ®¾n. Nh÷ng môc tiªu cèt lâi cÇn ®−îc chó träng lµ cñng cè néi lùc v÷ng ch¾c tËp trung vµo c¸c yÕu tè con ng−êi, c«ng nghÖ, ph¸t triÓn s¶n phÈm…vµ sau ®ã lµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr−êng nhanh, m¹nh tËp trung vµo x©y dùng kªnh ph©n phèi, c¸c chÝnh s¸ch yÓm trî, b¸n hµng… viÖc triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p ph¶i mang tÝnh thèng nhÊt vµ quyÕt liÖt sÏ gióp cho B¶o ViÖt Nh©n Thä ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trong thêi gian s¾p tíi. Trang 83 kÕt luËn Tho¸t khái c¬ chÕ chËt hÑp cña thêi bao cÊp, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®Þnh h−íng X Héi Chñ NghÜa, thêi gian qua thÞ tr−êng b¶o hiÓm nãi chung, BHNT nãi riªng ® cã sù ph¸t triÓn v−ît bËc c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng. V× vËy, nghiªn cøu ®Ó n¾m b¾t c¬ héi cña thÞ tr−êng, ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc kinh doanh trªn thÞ tr−êng lµ mét c«ng viÖc rÊt khã kh¨n nh−ng l¹i kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh chiÕn l−îc kinh doanh ®óng ®¾n sÏ gióp doanh nghiÖp kinh doanh hiÖu qu¶ ®ång thêi sÏ duy tr× ®−îc vÞ thÕ c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ tõ khi xuÊt hiÖn c¸c ®èi thñ, th× tÇm quan träng ®ã ®−îc n©ng lªn rÊt nhiÒu. Víi môc ®Ých nghiªn cøu ® ®Æt ra, dùa trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr−êng BHNT ViÖt Nam, kÕt hîp víi nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi, luËn v¨n ® tæng hîp ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n, nghiªn cøu thùc tr¹ng BHNT ë ViÖt Nam vµ tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ phÇn vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña B¶o ViÖt Nh©n Thä ®Õn n¨m 2015. B¶n th©n mong muèn c¸c gi¶i ph¸p ®−a ra ë trªn sÏ ®−îc ¸p dông trong thùc tiÔn, gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù ph¸t triÓn cña B¶o ViÖt Nh©n Thä. Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian nghiªn cøu vµ nhËn thøc cña m×nh, luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. B¶n th©n mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u tõ c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ nh÷ng ai cã quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nghiªn cøu nµy ®Ó luËn v¨n ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiai_phap_mo_rong_thi_phan_tong_cong_ty_bao_viet_nhan_tho_den_nam_2015.pdf
Tài liệu liên quan