Luận văn Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, quá trình sàng lọc và cạnh tranh lẫn nhau giữa các doanh nghiệp là tất yếu xảy ra. Để thắng trong cạnh tranh, doanh nghiệp phải hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Muốn vậy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đưa ra được các quyết định tối ưu trên cơ sở các thông tin tài chính được phân tích đầy đủ và kịp thời. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng luôn quan tâm tới công tác phân tích tài chính. Nhờ đó, công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, những vướng mắc về nội dung công tác phân tích đang làm hạn chế hiệu quả phân tích tài chính, dẫn đến những đánh giá thiếu chuẩn xác và kịp thời về tình hình tài chính của công ty. Trong bối cảnh đó, hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng là một yêu cầu bức thiết. Đề tài “Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng” được lựa chọn nghiên cứu nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi trên của thực tiễn. 2. Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. - Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế trong công tác phân tích tài chính của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Những nội dung cơ bản về công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phạm vi nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính trên giác độ của nhà quản lý và các chủ sở hữu tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 4. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện luận văn, những phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là: - Phương pháp duy vật lịch sử, biện chứng, thống kê, phân tích, tổng hợp, - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế - Sử dụng bảng biểu, đồ thị minh hoạ 5. Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, phụ lục, luận văn có bố cục như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần vận tải và và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần vận tải và và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

docx95 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 876 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, cø 100 ®ång tµi s¶n t¹o ®­îc nh÷ng 18.08 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ, t¨ng 11.22 ®ång so víi n¨m tr­íc. - Tû sè sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u n¨m 2007 lµ 42.38% trong khi ®ã n¨m tr­íc lµ 15.88%. §iÒu nµy cho thÊy n¨m 2006, cø 100 ®ång vèn chñ së h÷u th× t¹o ®­îc 15.88 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ th× n¨m 2007, cø 100 ®ång tµi s¶n t¹o ®­îc nh÷ng 42.38 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ, t¨ng 26.5 ®ång so víi n¨m tr­íc. XÐt tû sè sinh lêi trªn tæng tµi s¶n vµ tû sè sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u cßn cho phÐp tÝnh ®­îc tû sè sinh lêi trªn nî ph¶i tr¶, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña c«ng ty. Cô thÓ, Tû sè sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u n¨m 2007 lµ 42.38% trong khi Tû sè sinh lêi trªn tæng tµi s¶n cña c«ng ty n¨m 2007 lµ 18.08%, cho thÊy tû sè sinh lêi trªn nî ph¶i tr¶ lµ 24.3%. N¨m 2006, Tû sè sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u lµ 15.88% trong khi Tû sè sinh lêi trªn tæng tµi s¶n lµ 6.86%, cho thÊy tû sè sinh lêi trªn nî ph¶i tr¶ lµ 9.02%. Sè liÖu tÝnh to¸n cho thÊy tû sè sinh lêi trªn nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty lín h¬n tû sè sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u, chøng tá c¶ n¨m 2007 vµ n¨m 2006 c«ng ty ®Òu sö dông hiÖu qu¶ vèn ®i vay vµ n¨m 2007 hiÖu qu¶ sö dông vèn vay t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2006. 2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại PTS 2.3.1. Kết quả đạt được Sau 7 n¨m ho¹t ®éng theo m« h×nh cæ phÇn ho¸, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Doanh thu, lîi nhuËn ®Òu ®¹t vµ v­ît møc kÕ ho¹ch §¹i Héi ®ång cæ ®«ng giao, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty t¨ng vµ ngµy cµng æn ®Þnh. B»ng viÖc t¨ng lªn 51% vèn cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam, C«ng ty ®· chÝnh thøc lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam, ®­îc Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam quan t©m gióp ®ì trong s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt lµ trong lÜnh vùc ho¹t ®éng vËn t¶i x¨ng dÇu, lÜnh vùc ®­îc x¸c ®Þnh lµ mòi nhän trong c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ n©ng cao, ®­îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi ngµnh tÝn nhiÖm. Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty gặp không ít khó khăn do sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ x¨ng dÇu vµ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng ®· lµm t¨ng chi phÝ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Riêng về lĩnh vực công tác phân tích tài chính, công ty đã đạt được một số kết quả như sau: Thứ nhất, công tác phân tích tài chính được tiến hành đều đặn vào cuối mỗi năm. Kết quả phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty qua các số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh đã giúp cho lãnh đạo công ty thấy được tình hình tài chính tổng quát của công ty từng năm. Thứ hai, qua phân tích các tỷ số tài chính cơ bản như: - Tỷ số về khả năng thanh toán bao gồm tỷ số thanh toán tổng quát, tỷ số thanh toán hiện thời và tỷ số thanh toán nhanh đã đo lường được khả năng thanh toán của công ty, từ đó giúp các nhà lãnh đạo có biện pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất khả năng thanh toán của công ty mà vẫn sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vi. - Tỷ số cơ cấu tài sản cho biết trong 100 đồng tài sản của công ty, có bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn, bao nhiêu đồng tài sản dài hạn? tỷ số cơ cấu vốn cho thấy cứ 100 đồng tài sản tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì có bao nhiêu đồng từ vay nợ, bao nhiêu đồng từ vốn chủ sở hữu, thể hiện khả năng chủ động về tài chính của công ty. Tuy nhiên, nếu công ty sử dụng hiệu quả vốn đi vay sẽ tạo ra đòn bẩy tài chính, giúp công ty gia tăng lợi nhuận. Như vậy, tỷ số về cơ cấu tài sản và tỷ số cơ cấu vốn sẽ giúp nhà quản trị công ty lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý nhất cho công ty của mình. - Tỷ số về khả năng sinh lời bao gồm: tỷ số lợi nhuận trên doanh thu, tỷ số sinh lời trên tài sản và tỷ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu cho thấy cứ một trăm đồng doanh thu thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế nhằm thấy được khả năng tiết kiệm chi phí của công ty, ngoài ra tỷ số sinh lời trên tài sản và tỷ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu còn giúp lãnh đạo công ty thấy được hiệu quả sử dụng vốn vay của công ty. Thứ ba, cán bộ làm công tác phân tích là những người thuộc phòng Tài chính – kế toán, thường xuyên xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên nắm rõ mọi thông tin kế toán, Công tác phân tích lại do chính kế toán trưởng Công ty là người có kinh nghiệm, có trình độ chủ trì thực hiện nên rất thuận lợi khi thực hiện phân tích. Thứ tư, mọi thông tin trên báo cáo tài chính- dữ liệu chủ yếu phục vụ cho công tác phân tích- đều được kiểm toán độc lập kiểm toán hàng năm nên đảm bảo tính trung thực, hợp lý, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, do vậy, lãnh đạo công ty hoàn toàn yên tâm về độ tin cậy và chính xác của dữ liệu đầu vào phục vụ cho quá trình phân tích. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân Từ thực tế công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng trong những năm qua, cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như: Một là dữ liệu sử dụng trong phân tích đều dừng lại ở thông tin kế toán tại công ty và cũng chỉ sử dụng số liệu trong một năm tài chính để phân tích mà chưa sử dụng các dữ liệu về doanh nghiệp cùng ngành, số liệu qua các năm để so sánh, phân tích. Hai là phương pháp phân tích mới chỉ sử dụng hai phương pháp phân tích tỷ số và phân tích cơ cấu mà chưa ứng dụng các phương pháp phân tích xu hướng và phân tích tài chính Dupont. Ba là nội dung phân tích chưa đầy đủ, mới chỉ dừng ở phân tích một vài chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, các chỉ số tài chính mới chỉ tập trung ở các tỷ số về khả năng thanh toán, tỷ số cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn, tỷ số về khả năng sinh lời. Công ty chưa thực hiện phân tích những nội dung quan trọng khác như: phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn, tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các tỷ số về quản lý tài sản, các tỷ số về quản lý nợ. Bốn là kết quả phân tích tài chính mới chỉ dừng lại ở các con số và đưa ra nguyên nhân mà chưa chỉ ra được các biện pháp tài chính cần phải thực hiện trong kỳ tới. Do đó, lãnh đạo công ty khó đưa ra được các quyết định kịp thời trên cơ sở kết quả phân tích. Những hạn chế trong công tác phân tích tài chính của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng là do nhiều nguyên nhân cả về chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan: Thứ nhất, công ty chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phân tích tài chính. Lãnh đạo công ty mới chỉ coi phân tích tài chính như là một bộ phận nhỏ trong công tác tài chính – kế toán và được thực hiện kèm theo hoạt động quyết toán sổ sách kế toán vào thời gian cuối năm. Kết quả phân tích chưa trở thành nguồn thông tin quan trọng để đề ra các quyết định tài chính. Thứ hai, đội ngũ cán bộ phân tích của công ty còn thiếu và yếu cả về số lượng lẫn chuyên môn. Đa số các cán bộ phân tích được đào tạo về chuyên ngành kế toán, đang làm công việc kế toán, chỉ thực hiện phân tích tài chính vào cuối năm theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng nên cả kiến thức và kinh nghiệm phân tích tài chính còn rất hạn chế, khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ phân tích còn yếu kém. Mặc dù công ty thường xuyên tạo điều kiện để các cán bộ công nhân viên trong công ty được nâng cao trình độ bằng các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhưng lại chưa chú trọng đến công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác phân tích tài chính. Vì thế nên công tác phân tích tài chính tại công ty còn sơ sài, chưa hoàn thiện. Thứ ba, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phân tích tài chính chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Do bộ phận phân tích của công ty chưa được tổ chức thành một phòng chức năng hoạt động độc lập mà vẫn nằm trong phòng Tài chính – kế toán nên cơ sở vật chất có phần hạn hẹp. Công ty chưa có hệ thống nối mạng giữa các phòng ban chức năng để trao đổi và nắm bắt thông tin, vì thế bộ phận phân tích không cập nhật được thường xuyên hoạt động của các phòng khác để sử dụng trong phân tích và dự báo. Vì vậy, hoạt động phân tích chưa kịp thời, chất lượng phân tích chưa cao. Nguyên nhân khách quan: Thứ nhất, chế độ chính sách về quản lý tài chính doanh nghiệp của Việt Nam thường xuyên thay đổi, đặc biệt là chính sách thuế và chế độ kế toán, chưa kể còn những quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn nhưng lại bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính và do vậy, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính được tính toán qua các năm và dẫn tới việc nhận xét, đánh giá không chuẩn xác về tình hình tài chính của công ty, có thể đưa ra các quyết định tài chính sai lầm. Thứ hai, những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích tài chính đã đưa vào Việt Nam khá lâu song thực tế hiện nay các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện công tác phân tích tài chính một cách nghiêm túc, khoa học, thậm chí không thực hiện phân tích. Các doanh nghiệp thực hiện công tác này chủ yếu là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, không tạo được nề nếp, thói quen phân tích tài chính trong các doanh nghiệp. Thứ ba, hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành chưa được xây dựng để làm cơ sở tham chiếu cho các doanh nghiệp trong từng ngành, mặc dù các doanh nghiệp thuộc ngành vận tải xăng dầu đã thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai các báo cáo tài chính nhưng hoạt động thống kê số liệu còn kém, không cập nhật thường xuyên lại không có cơ quan, tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm tập hợp số liệu và tính toán để xây dựng hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành làm cơ sở tham chiếu cho các doanh nghiệp cùng ngành nên công tác phân tích tài chính mới chỉ bó buộc trong một doanh nghiệp, dẫn đến chất lượng công tác phân tích tài chính còn kém và thiếu tính toàn diện. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG 3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của PTS Định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 2007 – 2011: Về sản xuất kinh doanh : Duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Điều lệ trên 20%, cổ tức hàng năm duy trì ở mức trên 12%/năm, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5-10%. Về đầu tư: Tập trung đầu tư phát triển các ngành nghề kinh doanh truyền thống đồng thời tích cực nghiên cứu phát triển các ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Cụ thể : Lĩnh vực vận tải : - Đầu tư nâng cao năng lực đội tàu vận tải xăng dầu đường sông của công ty tăng thêm 6000 -7000 tấn phương tiện trong vòng 5 năm để đáp ứng nhu cầu vận tải trong và ngoài ngành với tổng kinh phí đầu tư khoảng 20-30 tỷ đồng - Tiếp tục nghiên cứu phát triển đội tàu ven biển lên 10.000 tấn phương tiện. Dự kiến quý III năm 2007, Công ty sẽ triển khai đóng tàu có trọng tải từ 2500-3000 tấn Lĩnh vực sửa chữa và đóng mới tàu - Đầu tư thêm máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy - Tìm địa điểm đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và đóng tàu có trọng tải đến 5000 tấn với vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: - Tìm địa điểm xây dựng thêm 3 đến 5 cửa hàng xăng dầu với số vốn đầu tư khoảng 8-10 tỷ đồng Lĩnh vực kinh doanh khác: - Đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để xây dựng Cảng chứa hàng - Quý IV năm 2007 triển khai xây dựng Trung tâm Thương mại và văn phòng cho thuê cao 25 tầng trên trục đường Ngã năm Sân bay Cát bi, quý I năm 2010 đưa vào khai thác. Tổng vốn thực hiện các dự án giai đoạn 2007 –2011 là 540 tỷ đồng. Để đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển, Công ty sẽ tiến hành huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ công ty lên 100 tỷ đồng vào năm 2011 Về tổ chức : Để tăng tính chủ động và phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh, Công ty có kế hoạch thành lập một số công ty con như sau : - Nâng cấp Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần - Thành lập công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng - Thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần khai thác cầu Cảng và kho bãi chứa hàng Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng năm 2008: Trong lĩnh vực vận tải: - Đầu tư nâng cao năng lực đội tàu vận tải xăng dầu đường sông của công ty lên 3000 tấn phương tiện trong vòng 3 năm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. - Nghiên cứu đội tàu ven biển để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện công ty đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu nghiên cứu khả thi dự án tàu chở dầu 1100 m3 vận chuyển tuyến B12 – Nghệ An. - Tiếp tục mở rộng hướng vận tải ra ven biển, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện hiện có. - Kiểm soát định mức khoán các phương tiện đảm bảo tiết kiệm chi phí giá thành vận tải. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: - Tìm kiếm vị trí thuận lợi để xây dựng đầu tư them một số cửa hàng xăng dầu trên cơ sở những ưu thế và kinh nghiệm sẵn có. - Tăng cường tiếp thị sản lượng bán xăng dầu hoàn thành kế hoạch hội đồng quản trị giao. - Tăng cường công tác quản lý, định kỳ kiểm tra kiểm soát, không để phát sinh công nợ dây dưa khó đòi và tiết kiệm giảm chi phí bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong lĩnh vực sửa chữa cơ khí: - Đầu tư thêm máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực sửa chữa đóng mới phương tiện thủy. - Tìm địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy sửa chữa tàu trọng tải đến 3000 tấn với trang thiết bị đồng bộ. - Kiểm tra rà soát các định mức sửa chữa đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sửa chữa. - Tìm vị trí để thực hiện dự án chuyển xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà sang vị trí khác có đủ điều kiện phát triển sản xuất. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản: - Tiếp tục khai thác dự án nhà ở Đông Hải: triển khai xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống thoát nước và hệ thống đường dây điện trên cơ sở diện tích đã được giải phóng đồng thời tiếp tục làm việc với ban ngành thành phố nhằm giải phóng diện tích đất còn lại. Trong công tác khác: - Tuyển thêm cán bộ đủ năng lực phục vụ cho việc phát triển công ty, đồng thời tuyển thêm thợ có tay nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất cơ khí và vận tải. - Tính toán điều chỉnh tăng lương cho các đơn vị phù hợp nhằm kích thích sản xuất phát triển, ổn định đời sống cho người lao động. - Tính toán đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Tính toán tiết kiệm giảm chi phí nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh - Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy và công tác an toàn lao động nhằm giảm thiểu sự cố xảy ra. - Đảm bảo cho sản xuất cơ khí và tinh thần cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Về đầu tư: - Xây dựng dự án đóng mới 2 tầu biển từ 1200 tấn đến 3000 tấn - Đóng mới 1 tầu 650 tấn, 1 tầu tự hành đường song có thể chở được xăng trọng tải 600 tấn. 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại PTS 3.2.1. Tăng cường thông tin phục vụ phân tích tài chính Thông tin phục vụ phân tích tài chính có hiệu quả phải đảm bảo tính đầy đủ (gồm thông tin chung, thông tin theo ngành kinh tế, thông tin về doanh nghiệp,…), tính chính xác và tính kịp thời. Do đó, công ty mà cụ thể là phòng Tài chính kế toán – nơi thực hiện công việc phân tích tài chính – phải tổ chức thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin một cách hệ thống và hiệu quả, cụ thể: 3.2.1.1. Thu thập thông tin về ngành vận tải xăng dầu Với phương châm hoạt động của công ty là hình thành một hệ thống kinh doanh liên hoàn, trong đó hạt nhân là vận tải xăng dầu, công ty có thể thu thập thông tin từ các công ty cùng ngành vận tải xăng dầu trong điều kiện Việt Nam chưa xây dựng được hệ thống số liệu bình quân ngành vận tải xăng dầu. Ngoài ra, công ty có thể thu thập thông tin từ các nguồn báo chí, nghị định, thông tư, báo cáo thường niên của các bộ ngành có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đây là các thông tin để công ty đối chiếu, so sánh với tình hình tài chính của mình, để phân tích những cơ hội và thách thức đối với công ty. Em xin lấy thông tin về công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO là một trong những doanh nghiệp cùng ngành vận tải xăng dầu để so sánh, phân tích về khả năng thanh toán của VIPCO với công ty PTS năm 2007: Biểu 3.1: Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán của PTS và VIPCO Chỉ tiêu Đơn vị tính PTS (lần) VIPCO (lần) VIPCO so với PTS Tỷ số thanh toán tổng quát Lần 1.75 2.2 0.45 Tỷ số thanh toán hiện thời Lần 1.19 4.14 2.95 Tỷ số thanh toán nhanh Lần 0.4 3.05 2.65 (Nguồn số liệu: Bảng cân đối kế toán của công ty vận tải xăng dầu (VIPCO) năm 2007 và Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) năm 2007) Qua nhóm tỷ số về khả năng thanh toán của PTS và VIPCO cho thấy khả năng thanh toán của PTS thấp hơn nhiều so với VIPCO, cụ thể: - Tỷ số thanh toán tổng quát của PTS là 1.75 lần trong khi của VIPCO là 2.2 lần. Nghìa là khi PTS đi vay một đồng thì chỉ có 1.75 đồng tài sản đảm bảo trong khi VIPCO đi vay 1 đồng thì có những 2.2 đồng đảm bảo. - Tỷ số thanh toán hiện thời của PTS là 1.19 lần trong khi của VIPCO là 4.14 lần. Nghía là khi PTS đi vay 1 đồng nợ ngắn hạn thì có 1.19 đồng tài sản ngắn hạn đảm bảo trong khi đó khi VIPCO đi vay 1 đồng nợ ngắn hạn thì có những 4.14 đồng nợ ngắn hạn đảm bảo. - Tỷ số thanh toán nhanh của PTS là 0.4 trong khi của VIPCO là 3.05. Nghía là khi cần trả ngay một đồng nợ ngắn hạn, PTS chỉ có 0.4 đồng tài sản thanh khoản nhanh, không đủ khả năng thanh toán nhanh, trong khi đó khi cần trả ngay một đồng nợ ngắn hạn, VIPCO có những 3.05 đồng tài sản thanh khoản nhanh để thanh toán. Như vậy, với việc so sánh, phân tích các tỷ số về khả năng thanh toán của công ty PTS với công ty VIPCO cho thấy được thực chất khả năng thanh toán của công ty PTS, giúp các nhà lãnh đạo của công ty tìm ra biện pháp điều chỉnh nợ phải trả, thu hồi các khoản nợ, tiêu thụ hàng tồn kho, dự trữ tiền,... nhằm đáp ứng tốt nhất khả năng thanh toán mà vẫn sử dụng hiệu quả tài sản của công ty. 3.2.1.2. Tăng cường sử dụng công cụ tin học trong thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin Để áp dụng công nghệ tin học vào phục vụ phân tích tài chính từ khâu nhập dữ liệu đến tính toán các chỉ tiêu và lưu trữ dữ liệu, công ty cần xây dựng một phần mềm tích hợp với phần mềm kế toán đang sử dụng để tính các chỉ tiêu tài chính lấy dữ liệu gốc từ chính chương trình kế toán máy đang sử dụng tại công ty. Dữ liệu phân tích này sẽ được lưu trữ song song với dữ liệu kế toán, đảm bảo thuận tiện cho công tác phân tích tài chính. Ngoài ra, công ty nên nối mạng giữa các phòng ban liên quan với phòng Tài chính – kế toán để thuận lợi cho việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp và phân tích thông tin. 3.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính Phương pháp phân tích tài chính thực chất là tổng hợp các thủ pháp, các cách thức, phương tiện một cách khoa học để xử lý các thông tin tài chính nhằm đánh giá tình hình tài chính của đơn vị. Trong những năm qua, công ty PTS đã sử dụng phương pháp phân tích cơ cấu (phân tích theo chiều ngang và phân tích theo chiều dọc đối với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết kinh doanh), phương pháp phân tích tỷ số như phân tích nhóm tỷ số về khả năng thanh toán, tỷ số cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn, nhóm tỷ số về khả năng sinh lời. Tuy nhiên, công ty mới chỉ tiến hành so sánh, phân tích số liệu trong năm tài chính (cuối năm so với đầu năm) mà chưa sử dụng số liệu trong nhiều năm để phân tích (phân tích xu hướng). Ngoài ra, phương pháp phân tích hiện đại, khoa học và logic như phương pháp phân tích tài chính Dupont chưa được công ty sử dụng. 3.2.2.1. Sử dụng phương pháp phân tích xu hướng Phân tích xu hướng là kỹ thuật phân tích bằng cách so sánh các tỷ số tài chính của công ty qua nhiều năm để thấy được xu hướng tốt lên hay xấu đi của các tỷ số tài chính. Như trong phần phân tích nhóm tỷ số về khả năng thanh toán, thay vì việc chỉ đưa ra con số về tỷ số thanh toán trong năm hiện hành, công ty cần tính toán, so sánh qua các năm để xem tỷ số này của năm phân tích là cao hay thấp so với các năm trước; việc tăng, giảm là biểu hiện tích cực hay tiêu cực. Có như vậy thì việc phân tích mới triệt để, mới có tác dụng cung cấp thông tin cho việc ra quyết định thay vì chỉ nêu ra con số và nhận xét một cách phiến diện. Biểu 3.2. Phân tích các tỷ số thanh toán qua các năm 2005, 2006, 2007 Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 2006 so với 2005 2007 so với 2006 Tỷ số thanh toán tổng quát 1.69 1.77 1.75 +0.88 -0.02 Tỷ số thanh toán hiện thời 1.14 1.24 1.19 +0.1 -0.05 Tỷ số thanh toán nhanh 0.32 0.35 0.4 +0.33 +0.05 (Nguồn số liệu: Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) năm 2005, 2006, 2007) Từ bảng thể hiện các tỷ số về khả năng thanh toán của công ty qua các năm 2005, 2006 và 2007, ta thấy: - Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t cña DN trong 3 n¨m ®Òu lín h¬n 1 chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña DN ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Cô thÓ trong n¨m 2005 cø ®i vay 1 ®ång th× cã 1.14 ®ång ®¶m b¶o,nh­ng ®Õn n¨m 2006 th× ®i vay 1 ®ång cã 1.77 ®ång ®¶m b¶o,tøc kh¶n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t t¨ng lªn 0.08 lÇn.HÖ sè nµy t¨ng lµ do nî ng¾n h¹n cña DN n¨m 2006 so víi n¨m 2005 gi¶m 0.42% trong khi tæng tµi s¶n t¨ng 2.88%.Tuy nhiªn tû sè thanh to¸n nµy n¨m 2007 l¹i gi¶m xuèng tíi 1.75 lÇn tøc lµ cø ®i vay 1 ®ång th× cã 1.75 ®ång ®¶m b¶o,tøc lµ kh¶ n¨ng tæng qu¸t gi¶m 0.02 lÇn.HÖ sè nµy gi¶m lµ do kho¶n nî ng¾n h¹n t¨ng 40.49% vµ cßn do DN ®Çu t­ vµo dù ¸n x©y dùng khu nhµ ë §«ng H¶i vµ ®Çu t­ vµo TSC§ còng nh­ lÜnh vùc kinh doanh ngµnh nghÒ míi,trong khi ®ã tæng tài sản chỉ tăng 48.62%.Nh­ vËy trong mét thêi kú dµi th× n¨ng lùc thanh to¸n tæng qu¸t cña DN lµ gi¶m song c«ng ty vÉn cã tµi s¶n lµm ®¶m b¶o cho ®ång vèn ®i vay. §iÒu nµy ®åi hái trong n¨m tíi c«ng ty ph¶i chó trong ®Õn vÊn ®Ò kh¶ n¨ng thanh to¸n trong ®Çu t­ . - XÐt ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi,ta thÊy trong n¨m 2005 cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n th× cã 1.14 ®ång tµi s¶n ng¾n h¹n ®¶m b¶o cßn trong n¨m 2006 cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n th× cã 1.24 ®ång tµi s¶n ng¾n h¹n ®¶m b¶o.§Õn n¨m 2007 tû sè nµy gi¶m xuèng cßn 1.19 ®ång tøc lµ cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n cã 1.19 ®ång tµi s¶n ng¾n h¹n ®¶m b¶o.§ã lµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cßn bÞ ø ®äng do kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ do hµng tån kho hµng n¨m t¨ng lªn. - Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh, trong n¨m 2005, cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n th× cã 0.32 ®ång tµi kho¶n thanh kho¶n nhanh ®Ó ®¶m b¶o, n¨m 2006 cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n th× cã 0.35 ®ång tµi kho¶n thanh kho¶n nhanh ®Ó ®¶m b¶o, tøc kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh ®· t¨ng lªn 0.03 lÇn. Nh­ng ®Õn n¨m 2007 th× cø 1 ®ång nî ng¾n h¹n ®­îc ®¶m b¶o b»ng 0.4 ®ång tµi kho¶n thanh kho¶n nhanh, tøc lµ t¨ng lªn 0.05 lÇn. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh t¨ng qua c¸c n¨m lµ do DN t¨ng kho¶n tiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn vµ do t¨ng ®Çu t­ TSC§ nhanh h¬n t¨ng hµng tån kho. 3.2.2.2. Áp dụng phương pháp phân tích tài chính Dupont Phân tích Dupont là kỹ thuật phân tích bằng cách chia tỷ số ROA và ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả sau cùng, cụ thể thấy được mối quan hệ giữa khả năng sinh lời với các chỉ tiêu như vòng quay, lợi nhuận, doanh thu… Từ đó xác định được nếu muốn tăng hệ số sinh lời thì có thể và nên tác động vào yếu tố nào? Kỹ thuật này thường được sử dụng bởi các nhà quản lý trong nội bộ công ty để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định xem nên cải thiện tình hình tài chính công ty bằng cách nào? Ví dụ với chỉ tiêu doanh lợi trên vốn chủ sở hữu như sau: Lợi nhuận sau thuế ROE = Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế ROE = Tổng tài sản bình quân - Tổng nợ phải trả bình quân Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản bình quân ROE = Tổng tài sản bình quân - Tổng nợ phải trả bình quân Tổng tài sản bình quân Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần 1 ROE = × × Doanh thu thuần Tổng tài sản bình quân 1- Hệ số nợ Như vậy, vận dụng phương pháp Dupont có thể giúp ta phân tích những nguyên nhân tác động tới doanh lợi trên tài sản đó là: Tỷ số sinh lợi trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tổng tài sản, hiệu suất sử dụng vốn cổ phần. Từ đó có giải pháp tài chính thích hợp để tác động tới từng yếu tố gây ảnh hưởng nhằm làm tăng hệ số này. 3,852,756,380 96,024,453,771 1 ROE = × × Năm 2006 96,024,453,771 5,379,154,546 1- 0.58 ROE năm 2006 = 0.04 × 1.734 ×2.38 = 0.1656= 16,56% 15,094,299,386 161,125,825,106 1 ROE = × × Năm 2007 161,125,825,106 69,817,266,609 1- 0.57 ROE năm 2007 = 0.09 × 2.3× 2.32 = 0.5028= 50.28% Như vậy, năm 2006, trong 100 đồng vốn chủ sở hữu bình quân đưa vào kinh doanh mang lại 16.56 đồng lợi nhuận sau thuế là bởi trong 100 đồng vốn kinh doanh bình quân có 58 đồng hình thành từ vay nợ, việc sử dụng bình quân 100 đồng vốn kinh doanh tạo ra 173.4 đồng doanh thu và trong 100 đồng doanh thu có 4 đồng lợi nhuận. Sang năm 2007 có sự thay đổi tích cực hơn, trong 100 đồng vốn chủ hữu bình quân đưa vào kinh doanh mang lại 50.28 đồng lợi nhuận sau thuế là bởi trong 100 đồng vốn kinh doanh bình quân có 57 đồng hình thành từ vay nợ, việc sử dụng bình quân 100 đồng vốn kinh doanh tạo ra 230 đồng doanh thu nhưng trong 100 đồng doanh thu có 9 đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, năm 2007 so với năm 2006, công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, cùng sử dụng 100 đồng vốn kinh doanh nhưng năm 2007 tạo ra được 230 đồng doanh thu, nhiều hơn 56.6 đồng và cùng 100 đồng doanh thu năm 2007 tạo ra được 9 đồng lợi nhuận sau thuế, nhiều hơn 5 đồng so với năm 2006. 3.2.3. Hoàn thiện nội dung phân tích 3.2.3.1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích Căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính của công ty các năm qua, có thể tính toán và phân tích thêm một số chỉ tiêu tài chính nhằm làm rõ hơn tình hình tài chính của công ty Biểu 3.3: Tỷ số thanh toán lãi vay ChØ tiªu C¸ch x¸c ®Þnh Đơn vị tính Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tû Sè kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l·i vay Chi phÝ l·i vay Lần 8.35 6.19 17.21 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex H¶i Phßng c¸c n¨m 2005, 2006, 2007) Tû sè thanh to¸n l·i vay cña c«ng ty trong 3 n¨m ®Òu lín h¬n 1, cho thÊy c«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng tr¶ nî l·i vay, cô thÓ, n¨m 2005 tû sè thanh to¸n l·i vay lµ 8.35 lÇn, n¨m 2006 lµ 6.19 lÇn (gi¶m 2.16 lÇn so víi n¨m 2005 do l·i vay ph¶i tr¶ t¨ng 1.7 lÇn trong khi lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l·i vay chØ t¨ng 1.25 lÇn). §Õn n¨m 2007, tû sè thanh to¸n l·i vay lµ 17.21 (t¨ng 11.02 lÇn so víi n¨m 2006 do l·i vay ph¶i tr¶ chØ t¨ng 1.3 lÇn trong khi lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l·i vay t¨ng 3.67 lÇn). Sè liÖu ph©n tÝch trªn cho thÊy, n¨m 2007 c«ng ty kh«ng chØ thõa kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay mµ cßn sö dông rÊt hiÖu qu¶ ®ång vèn ®i vay. Nh­ vËy, dùa vµo tû sè thanh to¸n l·i vay, l·nh ®¹o c«ng ty kh«ng nh÷ng thÊy ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay mµ cßn thÊy ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña c«ng ty m×nh. Biểu 3.4: Nhóm tỷ số về quản lý tài sản ChØ tiªu C¸ch x¸c ®Þnh §¬n vÞ tÝnh N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Doanh thu thuÇn C¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n Vßng 9.56 10.97 14.98 Kú thu tiÒn b×nh qu©n Thêi gian cña kú ph©n tÝch Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Ngµy 38.16 33.27 24.37 Vßng quay hµng tån kho Gi¸ vèn hµng b¸n Hµng tån kho b×nh qu©n Vßng 2.60 3.26 4.46 Sè ngµy tån kho Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng quay hµng tån kho Ngµy 140.61 111.94 81.84 HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n ng¾n h¹n Doanh thu thuÇn Tµi s¶n ng¾n h¹n b×nh qu©n Vßng 2.54 2.67 3.67 HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n dµi h¹n Doanh thu thuÇn Tµi s¶n dµi h¹n b×nh qu©n Vßng 4.22 4.95 6.23 HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n Doanh thu thuÇn Tæng tµi s¶n b×nh qu©n Vßng 1.59 1.73 2.31 HiÖu suÊt sö dông vèn chñ së h÷u Doanh thu thuÇn Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n Vßng 3.98 4.13 5.38 (Nguån sè liÖu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex H¶i Phßng c¸c n¨m 2005, 2006, 2007) Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2005 lµ 9.56 vßng, n¨m 2006 lµ 10,97 vßng, tøc lµ t¨ng 1.41 vßng. Do vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng nªn kú thu tiÒn b×nh qu©n gi¶m 4.89 ngµy.Cô thÓ, trong n¨m 2005 cø 38.16 ngµy lµ c«ng ty thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu nh­ng ®Õn n¨m 2006 th× chØ cÇn 33.27 ngµy c«ng ty ®· thu håi ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu. §Õn n¨m 2007 vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu l¹i t¨ng lªn ®Õn 14.98 vßng, tøc lµ t¨ng lªn 4.01 vßng lµm cho kú thu tiÒn b×nh qu©n n¨m 2007 gi¶m xuèng cßn 24.37 ngµy.Cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã lµ do c«ng t¸c b¸n hµng vµ thu tiÒn cña c«ng ty qua c¸c n¨m ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ c«ng ty kinh doanh c¸c mÆt hµng cã nhu cÇu ngµy cµng cao nªn ®· gãp phÇn lµm gi¶m c¸c kho¶n nî ph¶i thu lµm t¨ng doanh thu. So s¸nh gi÷a 2 n¨m 2005 vµ 2006 thÊy sè vßng quay hµng tån kho t¨ng 0.66 vßng, cô thÓ sè vßng quay hµng tån kho n¨m 2005 lµ 2.6 vßng vµ vßng quay hµng tån kho n¨m 2006 lµ 3.26 vßng. Sè vßng quay hµng tån kho t¨ng lµm cho sè ngµy lu©n chuyÓn 1 vßng tån kho gi¶m, n¨m 2005 sè ngµy lu©n chuyÓn mét vßng tån kho lµ 140.61 ngµy, ®Õn n¨m 2006 gi¶m xuèng cßn 111.94 ngµy. §Õn n¨m 2007 vßng quay hµng tån kho tiÕp tôc t¨ng lªn ®Õn 4.46 vßng, tøc t¨ng 1.2 vßng so víi n¨m 2006, lµm cho sè ngµy lu©n chuyÓn 1 vßng tån kho gi¶m xuèng chØ cßn 81.84 ngµy, ®ã lµ do tèc ®é t¨ng doanh thu nhanh h¬n tèc ®é t¨ng hµng tån kho. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n ng¾n h¹n t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2005 cø mét ®ång tµi s¶n ng¾n h¹n t¹o ra ®­îc 2.54 ®ång doanh thu thuÇn, n¨m 2006 t¹o ®­îc 2.67 ®ång (t¨ng 0.13 ®ång so víi n¨m 2005), n¨m 2007 t¹o ®­îc 3.67 ®ång (t¨ng 1 ®ång so víi n¨m 2006), cho thÊy c«ng ty ®· sö dông hiÖu qu¶ tµi s¶n ng¾n h¹n. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n dµi h¹n n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 0.73 vßng, cô thÓ n¨m 2005 cø 1 ®ång tµi s¶n dµi h¹n th× t¹o ra 4.22 ®ång doanh thu thuÇn ®Õn n¨m 2006 cø 1 ®ång tµi s¶n dµi h¹n t¹o ra 4.95 ®ång doanh thu thuÇn. §Õn n¨m 2007 cø 1 ®ång tµi s¶n dµi h¹n t¹o ra 6.23 ®ång doanh thu thuÇn, t¨ng 1.28 vßng so víi n¨m 2006. Chøng tá c«ng ty ngµy cµng sö dông hiÖu qu¶ tµi s¶n dµi h¹n cña m×nh. HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n n¨m 2005 lµ 1.59 vßng, tøc cø 1 ®ång tæng tµi s¶n tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n suÊt kinh doanh t¹o ra 1.59 ®ång doanh thu thuÇn. §Õn n¨m 2006 cø 1 ®ång tæng tµi s¶n tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n suÊt kinh doanh t¹o ra 1.73 ®ång doanh thu thuÇn, t¨ng 0.14 ®ång so víi n¨m 2006. §Õn n¨m 2007 hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n lµ 2.31 t¨ng 0.58 vßng so víi n¨m 2006. §iÒu nµy cho thÊy hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n cña DN ®ang trªn ®µ t¨ng lªn. HiÖu suÊt sö dông vèn chñ së h÷u lµ chØ tiªu rÊt h÷­ Ých trong viÖc ph©n tÝch khÝa c¹nh tµi chÝnh cña c«ng ty. N¨m 2005, hiÖu suÊt sö dông vèn chñ së h÷u cña c«ng ty lµ 3.98 vßng, tøc 1 ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ®­îc 3.98 ®ång doanh thu, n¨m 2006 hiÖu suÊt sö dông vèn chñ së h÷u tiÕp tôc t¨ng ®Õn 4.13 vßng (t¨ng 0.15 vßng so víi n¨m 2005) vµ t¨ng m¹nh ®Õn 5.38 vßng ë n¨m 2007 (t¨ng 1.25 vßng so víi n¨m 2006). Cã ®­îc sù t¨ng nhanh chãng nµy lµ do c«ng ty ®· sö dông ®ßn bÈy tµi chÝnh tõ sö dông viÖc tµi trî b»ng vèn vay. Biểu 3.5: Nhóm tỷ số về quản lý nợ ChØ tiªu C¸ch x¸c ®Þnh §¬n vÞ tÝnh N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Tû sè nî trªn tæng tµi s¶n Tæng nî ph¶i tr¶ Tæng tµi s¶n % 59.24 56.60 57.10 Tû sè nî trªn vèn chñ së h÷u Tæng nî ph¶i tr¶ Vèn chñ së h÷u % 145.35 130.43 133.09 Tû sè nî dµi h¹n trªn vèn chñ së h÷u Nî dµi h¹n Vèn chñ së h÷u % 9.08 6.55 14.63 (Nguån sè liÖu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex H¶i Phßng c¸c n¨m 2005, 2006, 2007) Tû sè nî trªn tæng tµi s¶n n¨m 2005 lµ 59.24%, n¨m 2006 lµ 56.6% vµ n¨m 2007 lµ 57.1%, ®Òu nhØnh h¬n 50% cho thÊy tµi s¶n cña c«ng ty ®­îc tµi trî tõ vèn vay kho¶ng 60% vµ tõ vèn chñ së h÷u kho¶ng 40%. Tû sè nµy cho thÊy c«ng ty gi÷ tr¹ng th¸i an toµn cho vèn ®i vay, c«ng ty ch­a nhÊn m¹nh vµo ®ßn bÈy tµi chÝnh. Tû sè nî trªn vèn chñ së h÷u n¨m 2005 lµ 145.35%, n¨m 2006 lµ 130.43% vµ n¨m 2007 lµ 133.09%, cho thÊy nh÷ng ng­êi cho vay ®· cung cÊp cho c«ng ty 45.35% ng©n quü n¨m 2005, 30.43% ng©n quü n¨m 2006 vµ 33.09% ng©n quü n¨m 2007 so víi c¸c cæ ®«ng. Tû sè nî dµi h¹n trªn vèn chñ së h÷u n¨m 2005 lµ 9.08%, n¨m 2006 lµ 6.55%,n¨m 2007 lµ 14.63%. Ta thÊy tû sè nî dµi h¹n trªn vèn chñ së h÷u c¸c n¨m ®Òu nhá h¬n tû sè nî trªn vèn chñ së h÷u, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ phÇn lín nî cña c«ng ty lµ nî ng¾n h¹n. MÆc dï vËy nh÷ng ng­êi cho vay dµi h¹n ®· cung cÊp cho c«ng ty 9.08% ng©n quü n¨m 2005, 6.55%ng©n quü n¨m 2006 vµ 14.63% ng©n quü n¨m 2007 so víi c¸c cæ ®«ng. 3.2.3.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp Nội dung phân tích này cho ta biết trong một kỳ kinh doanh nguồn vốn tăng (giảm) bao nhiêu? tình hình sử dụng vốn như thế nào? Những chỉ tiêu nào là chủ yếu ảnh hưởng tới sự tăng giảm nguồn vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp? Từ đó có giải pháp khai thác các nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Căn cứ vào các bảng cân đối kế toán qua các năm ta có thể lập bảng diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn cho các năm 2006 và 2007 như sau: Biểu 3.6: Bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2006 ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng (%) I. Sö dông vèn 1.T¨ng vèn b»ng tiÒn 2.C¸c kho¶n ph¶i thu 3.Dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸ 4.T¨ng mét sè TSL§ kh¸c 5.T¨ng c¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 6.§Çu t­ TSC§HH 7.Vay vµ nî ng¾n h¹n 8.Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 9.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 10.Chi phÝ ph¶i tr¶ 11.Vay vµ nî dµi h¹n 12.Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi. 336,638,356 367,625,117 2,219,624,278 93,049,891 45,919,459 750,665,488 2,500,000,000 723,136,085 353,861,731 253,154,930 720,000,000 520,646,914 3.79 4.14 24.98 1.05 0.52 8.45 28.14 8.14 3.98 2.85 8.1 5.86 Céng sö dông vèn 8,884,322,249 100 II. Nguån vèn 1.TrÝch khÊu hao TSC§ 2.Gi¶m chi phÝ XDCB 3.Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 4.Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 4.Ph¶i tr¶ CNV 5.Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 6.Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 7.Vèn ®Çu t­ cña chñ SH 8.ThÆng d­ vèn cæ phÇn 9.Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 10.Quü dù phßng tµi chÝnh 12.Nguån kinh phÝ vµ sù nghiÖp kh¸c 2,036,252,038 103,921,246 1,013,022,240 101,917,196 2,369,046,065 320,329,610 296,650,560 1,130,000,000 258,560,000 998,164,741 138,093,184 118,365,369 22.92 1.17 11.4 1.15 26.67 3.61 3.34 12.71 2.91 11.24 1.55 1.33 Céng nguån vèn 8,884,322,249 100 (Nguån sè liÖu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex H¶i Phßng n¨m 2006) Qua b¶ng kª diÔn biÕn nguån vèn n¨m 2006 ta thÊy tæng diÔn biÕn nguån vèn cña c«ng ty lµ 8.884.322.249 ®ång (100%), vèn cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau ®©y: - Nguån trÝch khÊu hao TSC§ 2.036.252.038 ®ång chiÕm 22.92%. §©y lµ nguån vèn chiÕm tû träng thø nh× sau ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn chøng tá r»ng hÖ sè hao mßn TSC§ cña c«ng ty t­¬ng ®èi cao. - Tõ gi¶m chi phÝ XDCB 103.921.246 ®ång víi tû lÖ 1.17% kho¶n tiÒn nµy ®­îc c«ng ty sö dông trong kú nh­: ®Çu t­ vµo dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸, tiÒn tr¶ c«ng nh©n viªn, nép thuÕ ....... - Tõ ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 1.013.022.240 ®ång víi tû lÖ 11.4% ®©y lµ kho¶n vèn chiÕm dông hîp lý cña c«ng ty, gióp c«ng ty cã thªm vèn ®Ó ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kh¸c. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c thÞ tr­êng cña c«ng ty rÊt tèt bëi c«ng ty ®ang ®­a ra thÞ tr­êng mÆt hµng cÇn thiÕt víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng nªn sè tiÒn mµ c«ng ty chiÕm dông ®­îc cña kh¸ch hµng chiÕm tû träng kh¸ cao trong tæng nguån vèn cña doanh nghiÖp -Tõ viÖc gi¶m kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn ®· gãp phÇn bæ sung thªm 2.369.046.065 ®ång víi tû lÖ 26.67% ®©y lµ nguån gãp phÇn lín nhÊt trong tæng nguån vèn cña doanh nghiÖp. Bëi v× trong n¨m 2006 c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty cã sù thay ®æi, c«ng ty ®· gi¶m mét sè l­îng c¸n bé cña bé m¸y qu¶n lý ®Ó t¹o sù linh ho¹t trong c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ tæ chøc nh©n sù cña tõng ph©n x­ëng phï hîp. Do vËy, c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc kho¶n tiÒn tõ viÖc kh«ng ph¶i tr¶ l­¬ng cho ®éi ngò c«ng nh©n viªn nµy. - Do c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong nhiÒu n¨m do vËy nguån vèn cña c«ng ty cßn ®­îc huy ®éng tõ viÖc trÝch c¸c quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 998,164,741 ®ång víi tû lÖ 11.24%, tõ quü dù phßng tµi chÝnh 138,093,184 ®ång víi tû lÖ 1.55%, tõ nguån kinh phÝ vµ sù nghiÖp kh¸c 118,365,369 ®ång víi tû lÖ 1.33%, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 296,650,560 ®ång víi tû lÖ 3.34%. - Ngoµi ra nguån vèn cña c«ng ty cßn ®­îc huy ®éng tõ thÆng d­ vèn cæ phÇn 258,560,000 ®ång víi tû lÖ 2.91%, tõ chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 101,917,196 ®ång víi tû lÖ 1.15%. Nh­ vËy, ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn cña doanh nghiÖp cho ta thÊy: §a sè nguån vèn cña doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån rÊt c¬ b¶n ®ã lµ thu bï ®¾p tõ khÊu haoTSC§ vµ tõ vèn tù cã cña doanh nghiÖp XÐt tæng sö dông vèn cña doanh nghiÖp cho ta thÊy, tæng sö dông vèn cña doanh nghiÖp lµ 8.884.322.249 ®ång (100%).Trong ®ã vèn cña c«ng ty PTS ®­îc sö dông vµo c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - T¨ng vèn b»ng tiÒn ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng­êi b¸n vËt t­, nguyªn liÖu, hµng ho¸ ....... lµ 336,638,356 ®ång víi tû lÖ 3.79% - C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm 4.14 % t­¬ng øng víi sè tiÒn 367,625,117 ®ång. - Dïng ®Ó dù tr÷ vËt t­ hµng ho¸ 2,219,624,278 ®ång víi tû lÖ 24.98%. §©y lµ mét tû lÖ kh¸ cao bëi v× doanh thu trong n¨m 2006 t¨ng kh«ng cao, do ®ã c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó gi¶i phãng hµng tån kho l©ý vèn ®Ó ®Çu t­ vµo mét sè lÜnh vùc kh¸c. - Dïng ®Ó dù tr÷ mét sè TSL§ kh¸c 93,049,891 ®ång víi tû lÖ 1.05% vµ t¨ng c¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 45,919,459 ®ång víi tû lÖ 0.52%. - Dïng ®Ó ®Çu t­ vµo TSC§ 750,665,488 ®ång víi tû lÖ 8.45% - Dïng tr¶ nî ng¾n h¹n 2,500,000,000 ®ång víi tû lÖ cao nhÊt 28.18% - Ngoµi ra, nguån vèn c«ng ty cßn ®­îc sö dông vµo viÖc tr¶ nî ng­êi b¸n 723,136,085 ®ång víi tû lÖ 8.14%, nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nhµ n­íc 353,861,731 ®ång víi tû lÖ 3.98%, chi phÝ ph¶i tr¶ 253,154,930 ®ång víi tû lÖ 2.85%, vay vµ nî dµi h¹n 720,000,000 ®ång víi tû lÖ 8.1%. Nh­ vËy nguån vèn cña c«ng ty n¨m 2006 chñ yÕu ®­îc sö dông vµo viÖc dù tr÷ hµng ho¸ ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh trong kú vµ viÖc tr¶ vay vµ nî ng¾n h¹n. Biểu 3.7: Bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2007 ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng (%) I. Sö dông vèn 1.T¨ng vèn b»ng tiÒn 2.T¨ng c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 3.C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 4.T¨ng dù tr÷ hµng tån kho 5.T¨ng tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 6.§Çu t­ TSC§HH 7.T¨ng chi phÝ x©y dùng dë dang 8.T¨ng c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 9.Vay vµ nî ng¾n h¹n 10.Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 1,422,110,028 1,181,605,600 3,642,839,085 6,527,189,061 128,665,350 11,614,163,495 829,249,199 4,657,000,000 2,120,000,000 645,511,837 4.34 3.61 11.12 19.92 0.39 35.44 2.53 14.21 6.47 1.97 Céng sö dông vèn 32.768.333.655 100 II. Nguån vèn 1.C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 2.GÝa trÞ hao mßn luü kÕ 3.Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 4.Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 5.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 6.Ph¶i tr¶ CNV 7.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 8.Vay vµ nî dµi h¹n 9.Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 9.Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 10.Quü dù phßng tµi chÝnh 11.Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi 12.Quü khen th­ëng phóc lîi 23,218,459 2,609,422,775 65,388,566 5,905,590,521 2,664,476,440 6,149,345,111 273,032,756 3,590,000,000 52,285,205 888,172,988 165,118,131 10,304,772,006 77,510,697 0.07 7.96 0.2 18.02 8.13 18.77 0.83 10.96 0.16 2.71 0.5 31.45 0.24 Céng nguån vèn 32.768.333.655 100 (Nguån sè liÖu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex H¶i Phßng n¨m 2007) Qua b¶ng kª diÔn biÕn nguån vèn n¨m 2007 cho thÊy tæng diÔn biÕn nguån vèn cña doanh nghiÖp lµ 32.768.333.655 ®ång (100%), vèn cña doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau ®©y: - C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 23,218,459 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 0.07%. - Nguån trÝch khÊu hao TSC§ 2,609,422,775 t­¬ng øng víi tû lÖ 7.96%. §©y lµ mét tû lÖ hîp lý phï hîp víi tû sè hao mßn TSC§ cña doanh nghiÖp. Vµ cßn thÊp h¬n nhiÒu so víi nguån trÝch khÊu hao n¨m 2006. - T¨ng tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 65,388,566 t­¬ng øng víi tû lÖ 0.2% - Ng­êi mua tr¶ tiÒn trø¬c 5,905,590,521 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 18.02%. §©y lµ nguån h×nh thµnh vèn ®øng thø 2 cña c«ng ty. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ cã uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng. MÆt kh¸c, ®©y cßn lµ nguån vèn lín gióp c«ng ty t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n trong kú. - Ngoµi ra, do viÖc gi¶m kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 6,149,345,111 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 18.77% vµ kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 273,032,756 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 0.83% vµ gi¶m kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 2,664,476,440 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 8.13% còng ®· gãp phÇn h×nh thµnh nªn nguån vèn cña c«ng ty. -Doanh nghiÖp cßn huy ®éng vèn tõ viÖc vay vµ nî dµi h¹n 3,590,000,000 ®ång chiÕm tû träng 10.96% nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - Kh«ng chØ cã vËy, nhê lµm ¨n cã hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp cßn huy ®éng vèn tõ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 888,172,988 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 2.71%, tõ quü dù phßng tµi chÝnh 165,118,131 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 0.5%, tõ quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 52,285,205 ®ång chiÕm tû lÖ 0.16%, tõ quü khen th­ëng phóc lîi 77,510,697 ®ång chiÕm tû lÖ 0.24%. - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi t¨ng lªn gãp phÇn lín nhÊt vµo viÖc h×nh thµnh nguån vèn cña c«ng ty 10,304,772,006 ®ång chiÕm tû träng 31.45%. §iÒu nµy chøng tá trong n¨m 2007 ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ rÊt cao, c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Nh­ vËy nguån vèn cña c«ng ty trong n¨m 2007 chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh tõ viÖc ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc vµ do kho¶n ph¶i tr¶ CNV gi¶m vµ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi, chøng tá kh¶ n¨ng chñ ®éng tµi chÝnh cña DN lµ cao bëi nguån vèn tù cã cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi lµ cao. Tæng sè vèn cña c«ng ty ®· dïng lµ 32.768.333.655 ®ång chiÕm tû lÖ 100% vµ ®­îc sö dông vµo c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - T¨ng quü tiÒn mÆt 1,422,110,028 ®ång chiÕm 4.34% ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. - T¨ng kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 1,181,605,600 ®ång chiÕm tû lÖ 3.61% - T¨ng c¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 3,642,839,085 ®ång chiÕm tû lÖ 11.12%. - T¨ng dù tr÷ hµng ho¸ 6,527,189,061 ®ång chiÕm tû lÖ 19.92% nhá h¬n n¨m 2006. Tû lÖ nµy lµ rÊt tèt bëi c«ng ty võa cã hµng ho¸ dù tr÷ mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc viÖc t¨ng doanh thu - T¨ng ®Çu t­ vµo TSC§HH 11,614,163,495 ®ång chiÕm tû lÖ cao nhÊt 35.44% chøng tá trong n¨m 2007 c«ng ty ®· chó träng ®Çu t­ nhiÒu vµo TSC§ ®Ó ®æi míi m¸y mãc trang thiÕt bÞ. §iÒu nµy gãp phÇn t¨ng doanh thu cña c«ng ty. - C«ng ty cßn sö dông vèn vµo viÖc ®Çu t­ thªm vµo ho¹t ®éng XDCB 829,249,199 ®ång chiÕm tû lÖ 2.53%, t¨ng tµi s¶n ng¾n h¹n 128,665,350 ®ång chiÕm tû lÖ 0.39%. - Ngoµi ra, c«ng ty cßn sö dông vèn vµo viÖc t¨ng c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n. §©y lµ mét lÜnh vùc h¬n h¼n cña c«ng ty so víi n¨m 2006 v× trong n¨m 2006 c«ng ty ch­a ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy. - Nguån vèn cña c«ng ty cßn ®­îc sö dông vµo tr¶ vay vµ nî ng¾n h¹n 2,120,000,000 ®ång chiÕm tû lÖ 6.47%, ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 645,511,837 ®ång chiÕm tû lÖ 1.97% Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn cña doanh nghiÖp n¨m 2007 cho thÊy vèn cña DN ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶, nh­ ®Çu t­ vµo TSC§ nh»m t¹o nguån lùc l©u dµi cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dù tr÷ thªm hµng hãa ®Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Víi viÖc ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn gióp ng­êi qu¶n lý tµi chÝnh biÕt ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguån vèn vµ sö dông vèn cña c«ng ty trong kú qua, tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi chÝnh ë kú sau cho phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3.3. Kiến nghị 3.3.1. Đối với Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam - Tổng công ty cần đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin nội bộ nhằm giúp các đơn vị thành viên có thể cập nhật, nắm bắt những thông tin hữu ích phục cho việc phân tích tài chính nói riêng và phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nói chung. - Tổng công ty cần đưa ra quy định bằng văn bản buộc các đơn vị thành viên tiến hành công tác phân tích tài chính định kỳ, đảm bảo sử dụng hệ thống phương pháp phân tích đồng bộ, khoa học ; nội dung phân tích đầy đủ, thống nhất. Đây là cơ sở cho công ty PTS tổ chức tốt công tác phân tích tài chính tại công ty, đồng thời có thể so sánh các chỉ tiêu tài chính của mình với các đơn vị bạn trong tổng công ty để xác định mục tiêu phấn đấu cũng như có các quyết sách tài chính phù hợp. - Hàng năm, tổng công ty nên tổ chức hội nghị phân tích tài chính để tạo một diễn đàn chung cho các đơn vị trong tổng công ty học hỏi lẫn nhau và cũng là một cách để đưa công tác phân tích tài chính trở thành một hoạt động thường xuyên không thể thiếu của các đơn vị thành viên trong tổng công ty. 3.3.2. Đối với Nhà nước - Cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu chung của ngành, của nền kinh tế để trên cơ sở đó làm căn cứ, chuẩn mực đánh giá chính xác thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong tương quan so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, với đà phát triển kinh tế nói chung là rất cần thiết. Đây là một việc lớn đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều bộ ngành, các cơ quan hữu quan và sự thống nhất từ trung ương tới địa phương. Chính phủ và các bộ ngành, tùy thuộc chức năng nhiệm vụ và quyền hạn mà có sự quan tâm, đầu tư thích đáng về vật chất, con người... vào việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu chung này. Có được hệ thống chỉ tiêu tài chính trung bình ngành thì công tác phân tích tài chính mới có thể phát huy hiệu quả phân tích và tác dụng dự báo của nó được. KẾT LUẬN Trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh nhưng cũng có không ít thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt. Do đó, các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và nắm bắt được những cơ hội trong kinh doanh đòi hỏi phải có tiềm lực mạnh mẽ về tài chính, phải sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải thấy được vai trò của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp và không ngừng hoàn thiện công tác này, bởi thông tin tài chính không những cung cấp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp cái nhìn tổng quát về sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp mà còn giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa các quyết định đầu tư, tài trợ và phân phối lợi nhuận kịp thời và đúng đắn. Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác phân tích tài chính trên cơ sở các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, cùng định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, tác giả đã hoàn thành đề tài: “Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng”. Sau quá trình nghiên cứu đề tài trên, trong khuôn khổ bản luận văn này, có thể đưa ra những kết luận sau: Những đóng góp của luận văn: - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế trong công tác phân tích tài chính của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được đưa ra trong luận văn gồm: - Tăng cường thông tin phục vụ phân tích bằng việc thu thập thông tin về các công ty cùng ngành vận tải xăng dầu, áp dụng công nghệ tin học vào phân tích bằng việc sử dụng phần mềm kế toán tích hợp với phần mềm phân tích tài chính và nối mạng giữa các phòng ban liên quan để thuận lợi cho việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp và phân tích thông tin. - Hoàn thiện hệ thống phương pháp phân tích bằng việc sử dụng kết hợp phương pháp phân tích xu hướng và phân tích tài chính Dupont bên cạnh phương pháp phân tích cơ cấu và phân tích tỷ suất. - Hoàn thiện nội dung phân tích bằng việc phân tích thêm một số tỷ suất tài chính và phân tích diễn biến nguồn vốn, sử dụng vốn. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực trạng phân tích tài chính của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex nhằm đưa ra các biện pháp hữu ích, có khả thi với điều kiện hoạt động của công ty nhưng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp, hơn thế nữa các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam chưa chú trọng đến công tác này, nếu có thực hiện phân tích thì phân tích rất sơ sài, theo cảm tính mà không tổ chức thành công tác phân tích tài chính hoàn chỉnh, khoa học. Do vậy, nội dung của luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tác giả luận văn mong nhận được những góp ý chân thành của các thầy cô và độc giả quan tâm để tác giả có thể trưởng thành hơn trong lĩnh vực phân tích tài chính doanh nghiệp. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo tài chính các năm 2005, 2006, 2007 đã được kiểm toán của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 2. Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng các năm 2005, 2006, 2007. 3. Định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng giai đoạn 2007-2011. 4. Bảng cân đối kế toán năm 2007 của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO 5. “Chế độ kế toán doanh nghiệp” ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính. 6. PGS.TS Lưu Thị Hương – PGS.TS Vũ Duy Hào: Tài chính doanh nghiệp – NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2006 7. PGS.TS Trần Ngọc Thơ: Tài chính doanh nghiệp hiện đại – NXB Thống kê, 2003. 8. Josette Peyrard: Phân tích tài chính doanh nghiệp – NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005. 9. PGS.TS Nguyễn Văn Công: Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính – NXB Tài chính, 2003. 10. “Luật doanh nghiệp” của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 11. Website của chương trình giảng dạy kinh tế fullbright - www.fetp.edu.vn 12. Website của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng - www.ptshp.com 13. Website của tạp chi kế toán - www.tapchiketoan.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxThS2.docx
Tài liệu liên quan