Luận văn Khảo sát thành phần hóa học của hoa cây sơn cúc hai hoa wedelia biflora (l.) dc, họ cúc (asteraceae)

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA HOA CÂY SƠN CÚC HAI HOA WEDELIA BIFLORA(L.) DC., HỌ CÚC(ASTERACEAE) NGUYỄN THỊ HOÀI THU Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt và kí hiệu Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình ảnh Mở đầu Chương_1: Tổng quan Chương_ 2: Thực nghiệm Chương_ 3: Kết quả và thảo luận Chương_ 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục các ký hiệu và từ viết tắt Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình ảnh Mở đầu Chương 1. TỔNG QUAN .1 1.1. Đặc tính thực vật của cây .1 1.1.1. Cây sơn cúc hai hoa 1 1.1.2. Cây sơn cúc nhám 1 1.1.3. Cây sơn cúc bò .2 1.1.4. Cây sơn cúc ba thùy .2 1.1.5. Cây Wedelia paludosa 2 1.1.6. Cây sài đất 2 1.1.7. Cây lỗ địa cúc .3 1.2. Thành phần hóa học .6 1.2.1. Cây sơn cúc hai hoa 6 1.2.2. Cây sơn cúc nhám 6 1.2.3. Cây sơn cúc bò .6 1.2.4. Cây sơn cúc ba thùy .6 1.2.5. Cây Wedelia paludosa 7 1.2.6. Cây sài đất 8 1.2.7. Cây lỗ địa cúc .8 1.3. Dược tính học 13 1.3.1. Cây sơn cúc hai hoa 13 1.3.2. Cây sơn cúc nhám 14 1.3.3. Cây sơn cúc bò .14 1.3.4. Cây sơn cúc ba thùy .14 1.3.5. Cây Wedelia paludosa 14 1.3.6. Cây sài đất 15 1.3.7. Cây lỗ địa cúc .15 Chương 2. THỰC NGHIỆM 16 2.1. Hóa chất, thiết bị 16 2.1.1. Hóa chất 16 2.1.2. Thiết bị .16 2.2. Khảo sát nguyên liệu 17 2.2.1. Xử lý mẫu cây 17 2.2.2. Xác định độ ẩm .17 2.3. Điều chế các loại cao 17 2.4. Ly trích và cô lập một số hợp chất hữu cơ từ hoa của cây sơn cúc hai hoa-Wedelia biflora (L.) DC 21 2.4.1. Sắc ký cột silica gel áp dụng trên tủa eter dầu hỏa của bảng 2.1 .21 2.4.2. Sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao E2 của bảng 2.1 .21 2.4.3. Sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao C2 của bảng 2.1 .21 2.4.4. Sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao C4 của bảng 2.1 .22 2.4.5. Sắc ký cột trên phân đoạn tủa etyl acetat (TEA) của bảng 2.1 22 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .26 3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FE1 .26 3.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FE2 .27 3.3. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FE3 .30 3.4. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC1 34 3.5. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC2 35 3.6. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC5 40 3.7. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC3 46 3.8. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC4 50 3.9. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FC6 54 3.10. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất WEDE.FACE1 .57 Chương 4. KẾT LUẬN .60 Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf2 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Khảo sát thành phần hóa học của hoa cây sơn cúc hai hoa wedelia biflora (l.) dc, họ cúc (asteraceae), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH . Giới thiệu Trang Bảng 2.1 Số lượng và thu suất các cao thu được so với cao etanol hoa ban đầu 18 Bảng 2.2 Kết quả sắc ký cột silica gel áp dụng trên tủa eter dầu hỏa của bảng 2.1 23 Bảng 2.3 Kết quả sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao E2 của bảng 2.1 23 Bảng 2.4 Kết quả sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao C2 của bảng 2.1 24 Bảng 2.5 Kết quả sắc ký cột silica gel áp dụng trên cao C4 của bảng 2.1 24 Bảng 3.1 So sánh dữ liệu phổ NMR của hợp chất WEDE.FE1 với stigmasterol 28 Bảng 3.2 So sánh dữ liệu phổ NMR của hợp chất WEDE.FE2 với β- amyrin 29 Bảng 3.3 So sánh dữ liệu phổ NMR của hợp chất WEDE.FE3 với 16β- hydroxy-3β-tetradecanoyloxyurs-12-en 33 Bảng 3.4 So sánh dữ liệu phổ NMR của hợp chất WEDE.FC1 với maniladiol và phần khung triterpen của α-amyrin 36-37 Bảng 3.5 So sánh dữ liệu phổ NMR của hợp chất WEDE.FC2 với phần khung triterpen của longispinogenin 41 Bảng 3.6 Số liệu phổ NMR của hợp chất WEDE-FC5 so sánh với tài liệu 45 Bảng 3.7 So sánh dữ liệu phổ NMR của hợp chất WEDE.FC3 với một phần của tài liệu tham khảo 48 Bảng 3.8 Dữ liệu phổ NMR của hợp chất WEDE.FC4 so sánh với tài liệu tham khảo 53 Bảng 3.9 Số liệu phổ NMR của hợp chất WEDE-FC6 56 Bảng 3.10 So sánh dữ liệu phổ của WEDE.FACE1 với stigmasterol, β- 58-59 sitosterol và glucopyranos. Sơ đồ 2.1 Qui trình điều chế các loại cao từ cao hoa của cây Sơn Cúc Hai Hoa - Wedelia biflora (L.) DC. 19 Hình 1.1a Toàn cây Wedelia biflora (L.) DC. 4 Hình 1.1b Lá, hoa, hạt của cây Wedelia biflora (L.) DC. 4 Hình 1.2 Wedelia urticaefolia (Bl) DC. 5 Hình 1.3 Wedelia chinensis (Osb.) Merr. 5 Hình 1.4 Wedelia trilobata (L.) Hitch. 5 Hình 1.5 Wedelia paludosa DC. 5 Hình 1.6 Wedelia calendulaeae (L.) Less. 5 Hình 1.7 Wedelia prostrata (H. & A.) Hemls. 5 Hình 2.1 Kết quả SKLM các loại cao trong sơ đồ 2.1 20 Hình 2.2 Kết quả SKLM của các hợp chất cô lập được 25 Hình 3.1 Tương quan HMBC của hợp chất WEDE.FE3 31 Hình 3.2 Tương quan HMBC của hợp chất WEDE.FC1 34 Hình 3.3 Tương quan HMBC của WEDE.FC2 38 Hình 3.4 Hợp chất longispinogenin 39 Hình 3.5 Đường β-D-fucopyranose và β-D-quinopyrannose 42 Hình 3.6 So sánh số liệu phổ của nhóm angeloyl và tigloyl 43 Hình 3.7 Tương quan HMBC của hợp chất WEDE.FC5 44 Hình 3.8 Tương quan HMBC của WEDE.FC3 47 Hình 3.9 So sánh cấu trúc của WEDE.FC3 và tài liệu tham khảo 49 Hình 3.10 Dự đoán δC (ppm) theo chemdraw 51 Hình 3.11 Tương quan HMBC của WEDE.FC4 52 Hình 3.12 Năng lực triền quang của một số ceramid 54 Hình 3.13 Tương quan HMBC của hợp chất WEDE.FC6 55

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5_2.pdf
 • pdf1_2.pdf
 • pdf2_2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6_4.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10_3.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
 • jpgNguyenThiHoaiThu.jpg
 • rarphuluc.rar
Tài liệu liên quan