Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP I. những vấn đề chung về vốn lưu động. 1. khái niệm và đặc điểm vốn lưu động 2. phân loại vốn lưu động 2. kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ. II. sự cần thiết phải quản trị để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở các doanh nghiệp. 1.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp 2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng, hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp PHẦN II : TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH 1-9 HÀ TĨNH. I. quá trình hình thành và phát triển của công ty tnhh 1-9 hà tĩnh 1. quá trình hình thành và phát triển. 2. đăc điểm sản xuất kinh doanH 3 .Chức năng hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty II. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh III . Thực trạng Quản lý và sử dụng vlđ của công ty TNHH 1-9 Hà tĩnh 1.Cơ cấu vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty 2. Tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH 1-9 HÀ TĨNH 1. Những tồn tại của Công ty trong việc sử dụng vốn lưu động 2 . Một số kiến nghị đề xuất trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty 2.1 Tăng vòng quay VLĐ 2.2 xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên. 2.2. Tăng cường hơn việc thu hồi các khoản nợ và quản lý chặt chẽ các khoản phải thu 2.3 . Đẩy mạnh thi công để hoàn thành khối lượng dở dang, nghiệm thu, bàn giao thanh toán, thu hồi vốn nhanh KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

doc30 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 766 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Vèn lµ tiÒn ®Ò cña s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ sö dông vèn g¾n liÒn vµ ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , khi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp, ®Ó tån t¹i ®­îc trong m«i tr­êng c¹nh tranh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, c¸c c«ng ty TNHH ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n vµ ph¶i v­ît qua nhiÒu thö th¸ch, trong ®ã lµ ph­¬ng thøc t¹o vèn vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®­îc . ViÖc gi¶i quyÕt hai vÊn ®Ò trªn thùc chÊt lµ ®i t×m gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn thÝch øng v¬Ý lo¹i h×nh doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy gi¸o h­ìng dÉn, phßng kÕ to¸n vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty, em ®· tõng b­íc lµm quen vµ vËn dông lý luËn vµo thùc tiÕn .Víi ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng, em ®· nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n víi ®Ò tµi: : "N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty tnhh 1-9 Hµ TÜnh " Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung luËn v¨n nµy ®­îc chia thµnh ba phÇn: PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò Lý luËn c¬ b¶n vÒ Vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp PhÇn II. T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh phÇn I nh÷ng vÊn ®Ò Lý luËn c¬ b¶n vÒ Vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ vèn l­u ®éng: kh¸i niÖm vèn l­u ®éng Doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc ®­îc thµnh lËp nh»m môc ®Ých chñ yÕu lµ thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Mçi mét doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng ®­îc th× tr­íc hÕt ph¶i cã vèn. §Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp cßn cÇn ph¶i cã tµi s¶n l­u ®éng. Tµi s¶n l­u ®éng cña doanh nghiÖp th­ßng gåm hai bé phËn: tµi s¶n l­u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l­u ®éng trong l­u th«ng. Tµi s¶n l­u ®éng s¶n xuÊt gåm mét bé phËn lµ nh÷ng vËt t­ dù tr÷ ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc nh­ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu ..... vµ mét bé phËn lµ nh÷ng s¶n phÈm dë dang ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tµi s¶n l­u ®éng trong l­u th«ng bao gåm: s¶n phÈm hµng ho¸ chê tiªu thô, vèn b»ng tiÒn, vèn trong thanh to¸n (nî ph¶i thu). §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn liªn tôc ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét l­îng tµi s¶n l­u ®éng nhÊt ®Þnh. Do vËy ®Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n l­u ®éng , doanh nghiÖp ph¶i øng ra mét sè vèn ®Çu t­ vµo lo¹i tµi s¶n nµy, sè vèn ®ã ®­îc gäi lµ vèn l­u ®éng. Vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp th­êng xuyªn vËn ®éng vµ chuyÓn ho¸ qua nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vèn l­u ®éng tõ h×nh th¸i ban ®Çu lµ tiÒn ®­îc chuyÓn ho¸ sang h×nh th¸i vËt t­ dù tr÷ , vµ tiÕp tôc chuyÓn ho¸ lÇn l­ît sang h×nh th¸i s¶n phÈm dë dang, thµnh phÈm hµng ho¸, vµ khi kÕt thóc qu¸ tr×nh tiªu thô l¹i trë vÒ h×nh th¸i ban ®Çu lµ tiÒn. §èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i th× sù vËn ®éng cña vèn l­u ®éng nhanh h¬n tõ h×nh th¸i tiÒn chuyÓn ho¸ sang h×nh th¸i hµng ho¸ vµ l¹i chuyÓn ho¸ vÒ h×nh th¸i tiÒn. Sù vËn ®éng cña vèn l­u ®éng nh­ vËy ®­îc gäi lµ sù tuÇn hoµn cña vèn. Qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra liªn tôc kh«ng ngõng. V× thÕ , sù tuÇn hoµn cña vèn l­u ®éng còng diÔn ra liªn tôc lÆp ®i lÆp l¹i cã tÝnh chÊt chu kú t¹o thµnh sù chu chuyÓn cña vèn l­u ®éng. Trong qóa tr×nh tham gia ho¹t ®éng kinh doanh , vèn l­u ®éng chuyÓn ho¸ toµn bé gi¸ trÞ ngay trong mét lÇn vµ ®­îc hoµn l¹i toµn bé sau khi doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm thu ®­îc tiÒn b¸n hµng. Nh­ vËy, vèn l­u ®éng hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn sau mét chu kú kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, tµi s¶n l­u ®éng thay ®æi h×nh th¸i kh«ng ngõng, do ®ã, t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh vèn l­u ®éng cïng tån t¹i d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau trong c¸c giai ®o¹n mµ vèn ®i qua. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta cã kh¸i niÖm vèn l­u ®éng : Vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp lµ sè vèn øng ra ®Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n l­u ®éng nh»m ®¶m b¶o cho qóa tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn liªn tôc, th­êng xuyªn. Vèn l­u ®éng chuyÓn gi¸ trÞ cña chóng vµo l­u th«ng vµ tõ trong l­u th«ng toµn bé gi¸ trÞ cña chóng ®­îc hoµn l¹i mét lÇn sau mét chu kú kinh doanh. 2. Ph©n lo¹i vèn l­u ®éng §Ó qu¶n lý vèn l­u ®éng tèt cÇn ph¶i ph©n lo¹i vèn l­u ®éng a. Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn: Theo c¸ch nµy vèn l­u ®éng cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i: Vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu: Vèn b»ng tiÒn: Bao gåm c¸c kho¶n vèn tiÒn tÖ nh­ tiÒn mÆt tån quü, tiÒn göi ng©n hµng, c¸c kho¶n vèn trong thanh to¸n, tiÒn t¹m øng, c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n C¸c kho¶n ph¶i thu: chñ yÕu lµ c¸c kho¶n ph¶i thu tõ kh¸ch hµng thÓ hiÖn sè tiÒn mµ kh¸ch hµng nî doanh nghiÖp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng ho¸, dÞch vô d­íi h×nh thøc b¸n tr­íc tr¶ sau. Ngoµi ra, trong mét sè tr­êng hîp mua s¾m vËt t­ , doanh nghiÖp cßn ph¶i øng tr­íc tiÒn cho ng­êi cung øng , tõ ®ã h×nh thµnh kho¶n t¹m øng. Vèn vËt t­ hµng hãa: trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt , dù tr÷ vËt t­ , hµng ho¸ gåm: nguyªn liÖu, vËt liÖu , c«ng cô vµ dông cô;s¶n phÈm dë dang, thµnh phÈm... Ba lo¹i chung nµy cßn ®­îc gäi chung lµ hµng tån kho. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p hµng tån kho chñ yÕu lµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, lµ c«ng tr×nh ®ang thi c«ng vèn vÒ nguyªn liÖu vµ vËt liÖu : lµ gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t­ dù tr÷ cho s¶n xuÊt mµ khi tham gia vµo s¶n xuÊt chóng cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm. vèn vÒ c«ng cô dông cô: lµ gi¸ trÞ c¸c c«ng cô , dông cô kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n cè ®Þnh, dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. vèn vÒ s¶n phÈm dë dang: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· bá ra cho c¸c lo¹i s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p vèn nµy lµ kho¶n chi phÝ bá ra ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng, ch­a nghiÖm thu) vèn thµnh phÈm: lµ gi¸ trÞ nh÷ng s¶n phÈm ®· ®­îc s¶n xuÊt xong ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®· ®­îc nhËp kho. §èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p th× vèn thµnh phÈm lµ gi¸ trÞ khèi l­îng c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng xong, nghiÖm thu vµ chê thanh to¸n. vèn vÒ chi phÝ tr¶ tr­íc: lµ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh , nh­ng cã t¸c dông cho nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nªn ch­a thÓ tÝnh hÕt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mét sè kú tiÕp theo nh­: chi phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh t¹m thêi , chi phÝ vÒ v¸n khu«n, giµn gi¸o ph¶i l¾p dïng trong x©y dùng c¬ b¶n.v.v... ViÖc ph©n lo¹i vèn l­u ®éng theo c¸ch nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xem xÐt , ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. b. dùa theo vai trß cña vèn l­u ®éng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i chñ yÕu sau: - Vèn l­u ®éng trong kh©u dù tr÷ s¶n xuÊt, gåm c¸c kho¶n : vèn nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô;vèn nhiªn liÖu , vèn phô tïng thay thÕ; vèn c«ng cô , dông cô . - Vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt, gåm c¸c kho¶n : vèn s¶n phÈm dë dang, vèn vÒ chi phÝ tr¶ tr­íc. - Vèn l­u ®éng trong kh©u l­u th«ng, gåm c¸c kho¶n : vèn thµnh phÈm, vèn b»ng tiÒn ; vèn ®Çu t­ ng¾n h¹n (®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n, cho vay ng¾n h¹n ...) ; vèn trong thanh to¸n (c¸c kho¶n ph¶i thu, vµ t¹m øng ...) ViÖc ph©n lo¹i vèn l­u ®éng theo ph­ong ph¸p nµy gióp cho viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph©n bè cña vèn l­u ®éng trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn l­u ®éng . Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý thÝch h¬p nh»m t¹o ra mét c¬ cÊu vèn l­u ®éng hîp lý vµ t¨ng ®­îc tèc ®é chu chuyÓn cña vèn l­u ®éng. 3. Nhu cÇu vèn l­u ®éng §èi víi mçi doanh nghiÖp ngoµi viÖc ph©n lo¹i VL§ ®Ó qu¶n lý, cßn ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thõa, kh«ng thiÕu vèn. Nhu cÇu VL§ = Møc dù tr÷ hµng tån kho + Kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng - kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi cung cÊp Trong doanh nghiÖp nhu cÇu VL§ th­êng chia thµnh hai lo¹i: Nhu cÇu VL§ th­êng xuyªn vµ nhu cÇu vèn VL§ t¹m thêi. Cã hai ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh: - Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cña doanh nghiÖp: Néi dung cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ c¨n cø vµo c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l­îng vèn doanh nghiÖp øng ra ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu th­êng xuyªn. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn theo ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ theo tr×nh tù sau: X¸c ®Þnh hµng tån kho cÇn thiÕt X¸c ®Þnh chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm vµ kho¶n tÝn dông cung cÊp cho kh¸ch hµng. X¸c ®Þnh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ng­êi cung cÊp. Tæng hîp x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cña doanh nghiÖp. - Ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cña doanh nghiÖp Ph­¬ng ph¸p nµy dùa vµo thèng kª kinh nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§, chia thµnh hai tr­êng hîp: * Tr­êng hîp 1: Dùa vµo kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i trong ngµnh ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cho doanh nghiÖp m×nh. Ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng ®èi d¬n gi¶n, tuy nhiªn møc ®é chÝnh x¸c bÞ h¹n chÕ. Nã thÝch hîp víi viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ khi thµnh lËp doanh nghiÖp víi quy m« nhá. * Tr­êng hîp 2: Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ sö dông VL§ ë thêi kú võa qua cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cho c¸c kú tiÕp theo. Thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy theo tr×nh tù sau: X¸c ®Þnh sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n trong n¨m bao gåm: sè hµng tån kho b×nh qu©n, sè ph¶i thu tõ kh¸ch hµng b×nh qu©n, sè ph¶i tr¶ b×nh qu©n. X¸c ®Þnh tØ lÖ c¸c kho¶n trªn so víi doanh thu thuÇn trong c¶ n¨m. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tû lÖ nhu cÇu VL§ víi doanh thu. X¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cña thêi kú sau. 4. KÕt cÊu vèn l­u ®éng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng: Nhê cã c¸ch ph©n lo¹i trªn cã thÓ tÝnh ®­îc kÕt cÊu lao ®éng. KÕt cÊu vèn l­u ®éng lµ quan hÖ tØ lÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn vèn l­u ®éng chiÕm trong tæng sè vèn l­u ®éng. MÆt kh¸c th«ng qua viÖc thay ®æi kÕt cÊu vèn l­u ®éng cña mçi doanh nghiÖp trong nh÷ng thêi kú kh¸c nhau cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc hoÆc nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt chÊt l­îng trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng cña tõng doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕt cÊu vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i, cã thÓ chia thµnh 3 nhãm chÝnh: - C¸c nh©n tè vÒ mÆt cung øng vËt t­ vµ tiªu thô: kho¶ng c¸ch gi÷a doanh nghiÖp víi n¬i cung cÊp; kh¶ n¨ng cung cÊp cña thÞ tr­êng; kú h¹n giao hµng vµ khèi l­îng vËt t­ ®­îc cung cÊp mçi lÇn giao hµng; ®Æc ®iÓm thêi vô cña chñng lo¹i vËt t­ cung cÊp... ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn tû träng vèn ®Çu t­. - C¸c nh©n tè vÒ mÆt s¶n xuÊt nh­ : ®Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp; møc ®é phøc t¹p cña s¶n phÈm chÕ t¹o; ®é dµi cña chu kú s¶n xuÊt; tr×nh ®é tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - C¸c nh©n tè vÒ mÆt thanh to¸n nh­ : ph­¬ng thøc thanh to¸n ®­îc lùa chän theo c¸c hîp ®ång b¸n hµng, thñ tôc thanh to¸n; viÖc chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n ... ë nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c nhau kÕt cÊu vèn l­u ®éng kh«ng gièng nhau viÖc ph©n tÝch kÕt cÊu vèn l­u ®éng sÏ gióp thÊy ®­îc t×nh h×nh ph©n bè vèn l­u ®éng vµ tû träng cña mçi kho¶n vèn chiÕm trong c¸c giai ®o¹n lu©n chuyÓn, tõ ®ã x¸c ®Þnh träng ®iÓm qu¶n lý vèn l­u ®éng cho tõng doanh nghiÖp ®Ó t×m biÖn ph¸p tèi ­u n©ng cao hiÖu qu¶ vèn trong tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ. II. sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n trÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ë c¸c doanh nghiÖp ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ trong doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× vèn l­u ®éng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lu«n lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra. Cã thÓ coi vèn l­u ®éng nh­ nhùa sèng tuÇn hoµn trong doanh nghiÖp. V× vËy doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn ®­îc th× vèn l­u ®éng kh«ng thÓ thiÕu vµ ph¶i liªn tôc tuÇn hoµn, liªn tôc l­u th«ng. Mét doanh nghiÖp thiÕu vèn th× kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®­îc, nh­ng nÕu cã vèn mµ sö dông kÐm hiÖu qu¶, ®Ó mÊt dÇn ®ång vèn th× doanh nghiÖp sÏ ®i vµo bÕ t¾c. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng vèn l­u ®éng cã mét ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ nã cã vai trß tiªn quyÕt ®èi víi sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× sù ®ßi hái vÒ vèn l­u ®éng lµ lín, nh­ng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi, gióp doanh nghiÖp cã thÓ tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã thÓ huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. V× vËy mµ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®ßi hái ®ång vèn sö dông vµo kinh doanh ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ hiÖu qu¶ tèi ®a. Trªn gãc ®é tµi chÝnh c¸c nhµ kinh doanh ph¶i quan t©m ®Õn chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó tõ ®ã xem xÐt t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp vµ cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Tãm l¹i, hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ n¨ng lùc qu¶n lý vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o vèn l­u ®éng ®­îc lu©n chuyÓn víi tèc ®é cao, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp lu«n ë t×nh tr¹ng tèt vµ møc chi phÝ vèn bá ra lµ thÊp nhÊt. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng, hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp : 2.1. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n : HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi : Lµ th­íc ®o kh¶ n¨ng cã thÓ tr¶ nî cña doanh nghiÖp, nã chØ ra ph¹m vi, quy m« mµ c¸c yªu s¸ch cña nh÷ng chñ nî ®­îc trang tr¶i b»ng nh÷ng tµi s¶n l­u ®éng cã thÓ chuyÓn thµnh tiÒn trong thêi kú phï hîp víi thêi h¹n nî ph¶i tr¶. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi = Tæng sè tµi s¶n l­u ®éng Sè nî ng¾n h¹n §©y lµ tû lÖ gi÷a tµi s¶n l­u ®éng víi nî ng¾n h¹n. §ã lµ mét trong nh÷ng th­íc ®o tèt nhÊt ®­îc sö dông th­êng xuyªn trong ®o l­êng vÒ søc m¹nh tµi chÝnh. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh : HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = TiÒn + T­¬ng ®­¬ng tiÒn Sè nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n nhanh lµ th­íc ®o vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî ngay, kh«ng dùa vµo viÖc b¸n vËt t­ hµng hãa (kÓ c¶ s¶n phÈm dë dang) lµ mét ®Æc tr­ng tµi chÝnh quan träng cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy tr¶ lêi c©u hái : NÕu thu nhËp b¸n hµng kh«ng cßn n÷a th× doanh nghiÖp cã thÓ tr¶ ®­îc nî ng¾n h¹n kh«ng ? c¨n cø vµo c¸c nguån tiÒn cã thÓ huy ®éng nhanh vµ c¸c kho¶n cã thÓ dÔ dµng chuyÓn thµnh tiÒn bao gåm : TiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, c¸c kho¶n ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n. 2.2. ChØ tiªu hÖ sè ho¹t ®éng kinh doanh : C¸c hÖ sè kinh doanh cã t¸c dông ®o l­êng xem doanh nghiÖp khai th¸c, sö dông c¸c nguån lùc cã hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo, s¶n xuÊt hµng hãa tiÒn tÖ ®Æt ra yªu cÇu so s¸nh tiªu thô s¶n phÈm (doanh sè tiªu thô) víi viÖc bá vèn vµo c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c nhau. 2.3. HÖ sè vßng quay vèn vËt t­ hµng hãa : Lµ mét hÖ sè kinh doanh kh¸ quan träng. Dù tr÷ vËt t­ ®Ó s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt hµng hãa lµ ®Ó tiªu thô, h­íng ®Õn thu nhËp vµ lîi nhuËn trªn c¬ së ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Sè vßng quay vèn vËt t­ hµng hãa ®­îc tÝnh b»ng c¸ch : Sè vßng quay vèn vËt t­ hµng hãa = Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Sè d­ b×nh qu©n vèn vËt t­ hµng hãa ë c«ng thøc nµy tèt h¬n lµ c¶ tö sè vµ mÉu sè cïng tÝnh theo gi¸ vèn. HÖ sè vßng quay vèn vËt t­ hµng hãa (hay cßn gäi lµ vßng quay hµng tån kho) mµ cao sÏ gióp doanh nghiÖp cñng cè lßng tin vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n. Ng­îc l¹i hÖ sè nµy thÊp th× trong t­¬ng lai doanh nghiÖp cã thÓ bÞ ø ®äng vËt t­ hµng hãa v× chóng kh«ng ®­îc dïng hoÆc dù tr÷ qu¸ nhiÒu s¶n phÈm , tiªu thô chËm v× s¶n xuÊt ch­a s¸t nhu cÇu thÞ tr­êng. Kú thu tiÒn trung b×nh : Lµ mét lo¹i kh¸c cña hÖ sè ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nã ®o l­êng kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh trong thanh to¸n. Thu tiÒn b×nh qu©n = Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Doanh thu trung b×nh ngµy Trong ®ã Doanh thu trung b×nh ngµy = Doanh thu tiªu thô trong kú 360 ChØ tiªu hÖ sè sinh lêi : HÖ sè doanh lîi vèn l­u ®éng : §©y lµ chØ tiªu chÊt l­îng rÊt quan träng, ph¶n ¸nh râ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp. HÖ sè doanh lîi vèn l­u ®éng = Lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm trong kú Sè vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú HÖ sè hµm l­îng vèn l­u ®éng : C¨n cø vµo hÖ sè nµy ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp biÕt ®­îc r»ng ®Ó cã ®­îc mét ®ång doanh thu tiªu thô s¶n phÈm th× doanh nghiÖp cÇn ®Çu t­ bao nhiªu ®ång vèn l­u ®éng. HÖ sè vèn l­u ®éng = Sè d­ b×nh qu©n vèn l­u ®éng Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm Trªn ®©y lµ mét sè chØ tiªu tµi chÝnh nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæ chøc vµ sö dông vèn l­u ®éng cña Doanh nghiÖp. Tõ c¸c chØ tiªu nµy gióp cho nhµ qu¶n lý tµi chÝnh ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n t×nh h×nh cña kú tr­íc, tõ ®ã cã nhËn xÐt vµ nªu ra nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc qu¶n lý vèn cho kú tiÕp theo. Tuy nhiªn khi ®¸nh gi¸, nhËn xÐt cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau : C¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ so s¸nh víi nhau mét c¸ch chÝnh x¸c, cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau trong tÝnh to¸n vµ ghi chÐp, nh÷ng doanh nghiÖp ë c¸c ngµnh kh¸c nhau th× kh«ng so s¸nh ®­îc víi nhau. C¸c tû lÖ ®­îc tÝnh vµo nh÷ng thêi ®iÓm quy ®Þnh, trõ khi b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc chuÈn bÞ ®Þnh kú vµ th­êng xuyªn nÕu kh«ng nh÷ng ®Æc tr­ng theo mïa vô cña doanh nghiÖp cã thÓ sÏ kh«ng thÓ hiÖn râ ®­îc. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chØ cho thÊy nh÷ng g× ®· x¶y ra mét môc quan träng trong viÖc sö dông tû lÖ nµo ®Ó t×m c¸c ®Þnh h­íng trong t­¬ng lai ®Ó cã thÓ øng phã víi c¸c khã kh¨n vµ c¬ héi ë phÝa tr­íc. V× tû lÖ lµ dùa trªn kÕt qu¶ qu¸ khø nªn ph¶i sö dông chóng cïng víi c¸c hiÓu biÕt vµ xÐt ®o¸n vÒ t­¬ng lai. C¸c tû lÖ kh«ng ph¶i lµ kÕt qu¶ cuèi cïng mµ cßn lµ c«ng cô ®Ó gióp doanh nghiÖp gi¶i ®¸p mét sè c©u hái tµi chÝnh ®Æt ra cho m×nh. Chóng cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã chØ khi doanh nghiÖp biÕt sö dông chóng mét c¸ch thËn träng. PhÇn II t×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ tÜnh. I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tnhh 1-9 hµ tÜnh 1. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp liªn doanh khai th¸c kho¸ng s¶n vµ x©y l¾p 1-9 Hµ TÜnh ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 3 n¨m 1989, lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n ®Çu tiªn t¹i Hµ TÜnh, khi ®ã ch­a cã luËt c«ng ty. Sau ngµy t¸i lËp tØnh ®óng khi cã luËt doanh nghiÖp cho phÐp thµnh lËp C«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn. Ngµy 02/06/93 C«ng ty ®· ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 771 Q§/UB cu¶ UBND tØnh Hµ TÜnh. C«ng ty gåm 3 thµnh viªn s¸ng lËp. Tªn gäi: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1-9 Hµ tÜnh Tªn giao dÞch : Hµ tÜnh 1-9 company ltd Trô së chÝnh: T©n yªn - Th¹ch yªn - ThÞ x· Hµ TÜnh Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty: 1.026.678.992 Trong ®ã : - Vèn b»ng tiÒn : 310.000.000 -Vèn b»ng tµi s¶n cè ®Þnh : 716.678.992 b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Trong nh÷ng n¨m míi thµnh lËp, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn nghÌo nµn.Sau gÇn 15 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi khÈu hiÖu "uy tÝn, chÊt l­îng, hiÖu qu¶" ngµy cµng ®i vµo æn ®Þnh vµ mua s¾m nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, xe m¸y thi c«ng víi c«ng suÊt cao, bªn c¹nh ®ã c«ng ty lu«n khuyÕn khÝch viÖc n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n. §Õn nay c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt giái vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ, giµu kinh nghiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Bé m¸y cña c«ng ty ®­îc s¾p xÕp cñng cè l¹i vµ mét bé phËn quan träng kh«ng thÓ thiÕu nh»m gióp c«ng ty h¹ch to¸n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®ã lµ bé phËn kÕ to¸n tµi vô trong nh÷ng n¨m qua lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. 2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi; S¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng; Liªn Doanh s¶n xuÊt quÆng Imenite xuÊt khÈu. S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n ®¬n chiÕc, thêi gian thi c«ng th­êng kÐo dµi, thu håi vèn chËm. V× vËy, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng th× c«ng ty ph¶i cã n¨ng lùc vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ kh¶ n¨ng vèn ®Ó ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, ®æi míi c«ng nghÖ thi c«ng ®ång thêi ®¶m b¶o nhu cÇu VL§ cho tæ chøc thi c«ng. ChiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty lµ n©ng cao n¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tæ chøc thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®ång thêi cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu håi vèn nhanh ®Ó cã lîi nhuËn cao. 3 .Chøc n¨ng ho¹t ®éng vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty G® c«ng ty C¸c Phã Gi¸m ®èc Phßng kü thuËt P. tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n P. kÕ ho¹ch, vËt t­ ☻ C¸c ®éi s¶n xuÊt, thi c«ng c«ng tr×nh Chøc n¨ng ho¹t ®éng: gi¸m ®èc: lµ ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt vµ c¬ quan nhµ n­íc. Lµ ng­êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc: lµ ng­êi trùc tiÕp gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh vÒ c¸c c«ng viÖc thuéc thÈm quyÒn cña m×nh phô tr¸ch. Phßng kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò kü thuËt cña c«ng ty, lËp c¸c dù to¸n vµ hå s¬ ®Êu thÇu Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cung øng vËt t­ cho c¸c c«ng tr×nh. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm vÒ tæ chøc kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù, ®µo t¹o nh©n sù vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hµnh chÝnh. Phßng kÕ to¸n- tµi vô: Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n cña c«ng ty, tham m­u cho gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n theo luËt ph¸p quy ®Þnh. C¸c ®éi s¶n xuÊt : (5 ®éi) : chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp, thñ quü KT thanh to¸n vµ c«ng nî KÕ to¸n vËt t­, L§ tiÒn l­¬ng Nh©n viªn kinh tÕ thèng kª c¸c ®éi thi c«ng ®éi1 ®éi2 ®éi3 ®éi4 ®éi5 *KÕ to¸n tr­ëng: chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ c¬ quan tµi chÝnh, chØ ®¹o c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n theo ph¸p luËt, cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty cuèi kú kÕ to¸n. *KÕ to¸n tæng hîp kiªm thñ quü: lµ bé phËn thùc hiÖn viÖc tËp hîp c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ vµ c¸c kho¶n chi phÝ cña c«ng ty ®Ó lªn b¸o c¸o. * kÕ to¸n vËt t­, lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n thu chi ,vËt t­, tÝnh tiÒn l­¬ng cho nh©n viªn c«ng ty. *kÕ to¸n thanh to¸n: trùc tiÕp viÕt chøng tõ thu chi, giao dÞch víi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng liªn quan ®Õn tiÒn mÆt. Nh©n viªn kinh tÕ: trùc tiÕp thèng kª c¸c sè liÖu ë c¸c ®éi thi c«ng c«ng tr×nh. ii. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tnhh 1-9 hµ tÜnh biÓu 01- kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2003-2004 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh 2004 / 2003 Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn % 1. Doanh thu thuÇn 4.516 4.687 171 3,8 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3.608 3.747 139 3,9 3. L·i gép 908 940 32 3,5 4. Chi phÝ qu¶n lý 332 244 -88 73,5 5. Chi phÝ kh¸c 230 199 -31 86,5 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ h§KD 346 497 151 43,6 7. Thu nhËp t­ h§ tµi chÝnh 8 7 -1 87,5 8. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 354 504 150 42,3 9. ThuÕ thu nhËp DN 113 161 48 42,5 10. Lîi nhuËn sau thuÕ 241 343 102 42,3 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cho thÊy: Doanh thu thuÇn n¨m 2004 lµ 4.687 triÖu ®ång t¨ng 3,8% (+ 171 triÖu ) so víi n¨m 2003. III . Thùc tr¹ng Qu¶n lý vµ sö dông vl® cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ tÜnh 1.C¬ cÊu vèn kinh doanh vµ c¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty a. C¬ cÊu vèn kinh doanh BiÓu 02- C¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2003 - 2004 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2004/2003 Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Tæng sè vèn KD 5.821 100,0 8.367 100,0 2.546 +43,7 - Vèn l­u ®éng 2.399 41 3.513 42 1.114 +46 - Vèn cè ®Þnh 3.442 59 4.854 58 1.412 +41 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) Vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004 lµ 8.367triÖu ®ång t¨ng 43,7% (+2.546 triÖu ®ång) so víi 2003. Trong ®ã: Vèn l­u ®éng n¨m 2004 lµ 3.513 triÖu ®ång t¨ng +46% so víi n¨m 2003, tû träng t¨ng tõ 41% n¨m 2003 lªn 42% n¨m 2004. Vèn cè ®Þnh lµ 5.454 triÖu ®ång t¨ng 58% so víi n¨m 2003, tû träng gi¶m chót Ýt tõ 59% n¨m 2003 xuèng cßn 58% n¨m 2004. Ta thÊy c¬ cÊu vèn kinh doanh cã sù gia t¨ng, n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003. Tû lÖ vèn l­u ®éng chØ chiÕm 42% vµ tû lÖ vèn cè ®Þnh chiÕm 58% tæng vèn kinh doanh. §èi víi c«ng ty lµ doanh nghiÖp x©y l¾p th× vèn cè ®Þnh chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. Do ®ã, tû träng vèn cè ®Þnh cã phÇn lín h¬n vèn l­u ®éng. b. C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty BiÓu 03: C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2004/2003 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Tæng nguån vèn KD 5.821 100 8.367 100 2.546 +43,7 Nî ph¶i tr¶ 4.760 81,8 6.957 83,1 2.197 +46,1 - Nî ng¾n h¹n 4.498 94,0 6.592 95,0 2.094 +46,5 - Nî kh¸c 262 6,0 365 5,0 103 +39,3 2. vèn chñ së h÷u 1.061 18,2 1.410 16,9 349 +32,9 (Nguån: phßng kÕ to¸n) Qua biÓu 03 ta thÊy tæng nguån vèn kinh doanh ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån : Vèn chñ së h÷u vµ nî ph¶i tr¶. Trong ®ã: vèn vay n¨m 2004 lµ 6.957 triÖu ®ång t¨ng 46,1% so víi n¨m 2003 vµ tû träng t¨ng tõ 81,8 % n¨m 2003 lªn 83,1% n¨m 2004. Trong ®ã, nî ng¾n h¹n n¨m 2004 lµ 6.592 triÖu ®ång t¨ng 46,5% (+2.094) so víi n¨m 2003, tû träng t¨ng tõ 94,0% n¨m 2003 lªn 95,0% n¨m 2004. Nî ph¶i tr¶ t¨ng do chñ yÕu nî vay ng¾n h¹n ®Ó cã vèn ®¶m b¶o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuêng xuyªn vµ kÞp tiÕn ®é. Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty lµ 1.410 triÖu ®ång t¨ng 32,9% so víi n¨m 2003. Tuy vèn chñ së h÷u cã t¨ng nh­ng t¨ng chËm, tû träng l¹i gi¶m tõ 18,2 % n¨m 2003 xuèng cßn 16,9% n¨m 2004 do tû träng nî ph¶i tr¶ t¨ng . Nh­ vËy, kÕt cÊu nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÒu bÊt cËp do tû träng vèn chñ së h÷u nhá vµ gi¶m lµm ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, vµ sù rµng buéc bëi vèn vay sÏ lµm cho hiÖu qña s¶n xuÊt thÊp do ph¶i tr¶ l·i vay lín. Qua ph©n tÝch ë b¶ng trªn ta thÊy r»ng Nî ph¶i tr¶ t¨ng nhanh cßn vèn chñ së h÷u t¨ng chËm h¬n, nªn tÝnh tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh bÞ h¹n chÕ vµ trong kinh doanh bÞ ®éng vÒ vèn th­êng dÉn ®Õn c«ng tr×nh bÞ ®×nh trÖ, ho¹t ®«ng tµi chÝnh gÆp rñi ro. t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vl® cña c«ng ty tnhh 1-9 hµ tÜnh a. T×nh sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty BiÓu 04: T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 2004 Chªnh lÖch Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 2.399 100,0 3.513 100,0 1.114 46,4 1. Vèn b»ng tiÒn 659 27,5 773 22 114 17,3 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 938 39,0 1.515 43 577 61,5 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 674 72,0 1.124 74,0 140 18 -Ph¶i thu kh¸c 264 28,0 391 26,0 127 48 3. Hµng tån kho 802 33,5 1.225 35 423 52,7 - Chi phÝ sxkd dë dang 802 33,5 1.225 35 423 52,7 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) Qua sè liÖu tÝnh to¸n tõ biÓu 04 cho ta thÊy: Sè vèn l­u ®éng n¨m 2004 lµ 3.513 t¨ng 46,4% so víi n¨m 2003.Trong ®ã: - Vèn b»ng tiÒn n¨m 2004 lµ 773 triÖu ®ång t¨ng 17,3% so víi n¨m 2003. Vèn b»ng tiÒn chiÕm tû träng nhá vµ gi¶m tõ 27,5% n¨m 2003 xuèng 22% n¨m 2004, c«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc chi tr¶ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶. - Hµng tån kho n¨m 2004 lµ 1.225 triÖu chiÕm 35% tæng VL§, t¨ng 52,7% so víi n¨m 2003. Do chi phÝ SXKD dë dang t¨ng, thùc chÊt lµ c¸c c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh ®Ó nghiÖm thu bµn giao vµ thanh to¸n. Cho thÊy c«ng ty ho¹t ®éng ch­a tèt, cÇn ph¶i ®Èy nhanh viÖc hoµn thiÖn c«ng tr×nh ®Ó nghiÖm thu bµn giao vµ thanh to¸n nh»m ®¹t ®­îc doanh thu cao h¬n. - C¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 lµ 1.515 triÖu ®ång t¨ng 61,5% so víi n¨m 2003. tû träng t¨ng tõ 39,0 % lªn 43% n¨m 2004 t×nh h×nh nµy cho thÊy C«ng ty qu¶n lý nî ph¶i thu ch­a tèt. -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (bÞ chiÕm dông) n¨m 2004 lµ 1.124 triÖu ®ång t¨ng 18% so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng lín nhÊt trong nî ph¶i thu vµ t¨ng tõ 72% n¨m 2004. T×nh h×nh nµy cho thÊy vèn cña c«ng ty ®· Ýt nh­ng ®· bÞ chiÕm dông nªn cµng thiÕu vèn ®Ó kinh doanh. §Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn kinh doanh , c«ng ty ph¶i ®i vay nî ng¾n h¹n. Do ®ã, lµm cho chi phÝ sö dông vèn t¨ng lªn trong chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n l‎ý c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2003 vµ n¨m 2004, ta xem xÐt tõ c¸c chØ tiªu sau: Doanh thu thuÇn - Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu 4.516 N¨m 2003= ----------- = 3,9 (vßng) 1.161 4.687 N¨m 2004 = ----------- = 3,7 (vßng) 1.254 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 lµ 3,7 vßng gi¶m 0,2 vßng so víi n¨m 2003. vßng quay chËm ph¶n ¸nh kh©u thanh to¸n chËm h¬n. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 gi¶m 0,2 vßng so víi n¨m 2003. Do ®ã, Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn trung b×nh = Doanh thu thuÇn 1.116 N¨m 2003 = ---------- x 360 = 90 ( ngµy ) 4.516 1.254 N¨m 2004 = ------------ x 360 = 94 ( ngµy ) 4.687 b. hiÖu qu¶ sö dông Vèn l­u ®éng cña C«ng ty TNHH 1-9 Hµ tÜnh Tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lªn lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kú thu tiÒn trung b×nh. Kú thu tiÒn trung b×nh n¨m 2004 t¨ng lªn 4 ngµy so víi n¨m 2003, cã nghÜa lµ vèn bÞ chiÕm dông vµ thêi gian bÞ ø ®äng trong kh©u l­u th«ng sÏ bÞ kÐo dµi. So s¸nh gi÷a c¸c kho¶n ph¶i thu vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ë biÓu d­íi ®©y: BiÓu 05 : So s¸nh sè vèn ®i chiÕm dông vµ vèn bÞ chiÕm dông 2 n¨m 2003 – 2004 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång chØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 2004/2003 % 1. C¸c kho¶n ph¶i thu 938 1.515 + 61,5 2. Nî ph¶i tr¶ 4.760 6.957 + 46,1 Chªnh lÖch ( 2>1) 3.822 5.442 + 42 Qua ph©n tÝch ë biÓu trªn ta cã thÓ thÊy ®­îc t×nh h×nh qu¶n lý nî cña c«ng ty ch­a tèt, cô thÓ lµ nî ph¶i tr¶ (vèn ®i chiÕm dông ) n¨m 2004 t¨ng lªn 46,1% so víi n¨m 2003. Sè vèn bÞ chiÕm dông n¨m 2004 còng t¨ng h¬n so víi n¨m 2003 lµ 61,5%. §iÒu ®ã chøng tá r»ng c«ng ty còng ®· dïng uy tÝn cña m×nh ®Ó chiÕm dông ®­îc mét sè vèn chñ yÕu lµ mua chÞu vËt liÖu x©y dùng phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. Sù ph©n tÝch ë trªn cho thÊy: vèn ®i chiÕm dông cao h¬n sè vèn bÞ chiÕm dông, thÓ hiÖn khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. Thùc vËy, qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu sau cho thÊy râ ®iÒu ®ã: Tæng TSL§ HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi = Tæng nî ng¾n h¹n 2.399 N¨m 2003 = ------------- = 0,5 4.760 3.513 N¨m 2004 = ------------ = 0,5 6.957 TSL§ - hµng tån kho - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = Tæng nî ng¾n h¹n 2.399 - 802 N¨m 2003 = = 0,33 4.760 3.513 – 1.225 N¨m 2004 = = 0,32 6.957 Nh×n vµo sè liÖu trªn ta thÊy TSL§ n¨m 2004 t¨ng 46% so víi n¨m 2003. §ång thêi nî ng¾n h¹n còng t¨ng 46%, do cã sù t­¬ng ®ång ë c¸c møc t¨ng. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi <1, cã nghÜa lµ nî cña c«ng ty kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o. NÕu t×nh h×nh nµy kÐo dµi, b¸o hiÖu doanh nghiÖp sÏ bÞ ph¸ s¶n. N¨m 2004 gi¶m chót Ýt so víi n¨m 2003. HÖ sè nµy vÉn ch­a thËt ®¶m b¶o v× vÉn bao gåm c¸c kho¶n ph¶i thu trong TSL§, trong thùc tÕ c¸c kho¶n ph¶i thu nµy l¹i kh«ng cã thÓ thu ngay ®­îc ®Ó cã tiÒn tr¶ nî. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty gÆp khã kh¨n trong kh©u thanh to¸n c«ng nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. b. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng BiÓu 06 : HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty ChØ tiªu §V tÝnh 2003 2004 So s¸nh (%) 1. Doanh thu Tr ® 4.545 4687 3,9 2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Tr ® 354 504 42,4 3. Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tr ® 2.399 3.513 46,4 4. Vßng quay VL§(1/3) Vßng 1,9 1,3 68,4 5. Kú lu©n chuyÓn VL§ (360/4) Ngµy 189 277 46,6 6. HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§(3/1) § 0,53 0,75 41,5 7. Møc tiÕt kiÖm VL§ Tr ® +1.146 8. HÖ sè sinh lêi (2/3) § 0,148 0,143 96,6 Qua biÓu trªn ta thấy rằng số vßng quay VLĐ cã sự biến động, VLĐ b×nh qu©n năm 2003 là 2.399 triÖu ®ång n¨m 2004 là 3.513triÖu ®ång t¨ng 46,4%. VLĐ b×nh qu©n 46,6% lín h¬n tèc ®é t¨ng 3,9% cña doanh thu thuÇn lµm cho vßng quay VL§ n¨m 2004 lµ 1,3 vßng gi¶m ( 0,6 vßng) so víi n¨m 2003. §iÒu nµy dÉn ®Õn kú lu©n chuyÓn VL§ n¨m 2004 lµ 277 ngµy t¨ng 88 ngµy so víi n¨m 2003. Kú lu©n chuyÓn VL§ dµi h¬n nªn dÉn ®Õn møc l·ng phÝ mét l­îng VL§ n¨m 2004. HÖ sè sinh lêi cña VL§ n¨m 2004 lµ 0,143 ®ång , cã nghÜa lµ mét ®ång VL§ ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i 0,143 ®ång lîi nhuËn, gi¶m 0,4% (- 0,005 ®ång). §iÒu ®¸ng nãi lµ hÖ sè sinh lêi n¨m sau l¹i Ýt h¬n n¨m tr­íc. Qua ®ã ta thÊy VL§ sinh lêi thÊp, nÕu t×nh h×nh nµy kÐo dµi th× c«ng ty sÏ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn. NghÜa lµ ph¶i gi¶m vèn vay, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó nghiÖm thu, bµn giao vµ thanh to¸n, thu håi vèn nhanh h¬n. PhÇn III mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty tnhh 1-9 hµ tÜnh 1. Nh÷ng tån t¹i cña C«ng ty trong viÖc sö dông vèn l­u ®éng. C«ng ty cã rÊt nhiÒu cè g¾ng, t×m mäi c¸ch ®Ó th¸o gì khã kh¨n, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh vµ t¨ng lîi nhuËn. Trong n¨m qua c«ng ty ®· mua s¾m mét sè trang thiÕt bÞ míi víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn lµm gi¶m nhÑ khèi l­îng, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ nh©n lùc. §¶m b¶o vÒ kü thuËt thi c«ng, chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. Song C«ng ty vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò tån t¹i, ®ã lµ trong viÖc huy ®éng vèn vay ng¾n h¹n nhiÒu nªn kh«ng chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, nî ph¶i tr¶ t¨ng, c¸c kho¶n ph¶i thu vµ s¶n phÈm dë dang còng t¨ng ®iÒu nµy lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh vµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Do vËy, C«ng ty ph¶i cÇn nhanh chãng ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i, th«ng qua ®ã c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng møc thu nhËp cho c«ng ty vµ cã tÝch luü ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh. 2 . Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty. 2.1 T¨ng vßng quay vèn l­u ®éng §Ó t¨ng vßng quay VL§, cÇn t¨ng doanh thu vµ gi¶m sè d­ b×nh qu©n VL§. T¨ng doanh thu, tr­íc hÕt c«ng ty cÇn tËp trung lùc l­îng thi c«ng víi c¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn, tæ chøc s¶n xu¸t vµ sö dông lao ®éng hîp lý, ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh cßn dë dang, sím ®­a c«ng tr×nh vµo giai ®o¹n nghiÖm thu, bµn giao, thanh to¸n ®Ó thu håi vèn nhanh, trang tr¶i chi phÝ s¶n xuÊt, cã lîi nhuËn. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó hoµn thµnh sím c«ng tr×nh, sím bµn giao vµ thanh to¸n ®Ó thu håi vèn, t¨ng doanh thu. Gi¶m VL§ trong x©y dùng tr­íc hÕt gi¶m nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ kh«ng cã t×nh h×nh nî ph¶i thu khã ®ßi cßn t­¬ng ®èi lín. Do ®ã nhanh chãng thu håi c¸c kho¶n nî khã ®ßi tõ nhiÒu n¨m. Khi giao kÕt hîp ®ång cÇn chó träng ®Õn kh¶ n¨ng vÒ vèn cã ®­îc ®¶m b¶o cña c¸c chñ ®Çu t­, chØ thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh ®¶m b¶o thanh to¸n, tr¸nh ø ®äng vèn. §ång thêi, kh«ng ®Ó vèn b»ng tiÒn ë ng©n hµng ®Ó h­ëng l·i thÊp. Trong khi nî vay ng©n hµng nhiÒu (chÞu l·i suÊt cao) cÇn dïng vèn b»ng tiÒn nµy ®Ó tr¶ nî, gi¶m d­ nî vay, gi¶m chi phÝ sö dông vèn, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. 2.2 . X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn th­êng xuyªn X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn th­êng xuyªn cÇn thiÕt tèi thiÓu cho ho¹t ®éng kinh doanh. Xem xÐt c©n nh¾c sö dông nguån vèn huy ®éng sao cho hîp lý ®Ó chi phÝ sö dông vèn thÊp nhÊt, hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc cao nhÊt. TËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån vèn kh«ng ph¶i tr¶ l·i. §èi víi kho¶n vèn chiÕm dông ®­îc C«ng ty nªn sö dông linh häat ®Ó ph¸t huy hÕt t¸c dông nh­ng kh«ng nªn l¹m dông qu¸. Nh­ vËy sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cao cho C«ng ty. + §èi víi kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng: C«ng ty ph¶i gi¶m kho¶n vay nµy xuèng cµng thÊp cµng tèt, muèn vËy, c«ng ty cÇn t¨ng c­êng thu håi nî vµ gi¶m c«ng tr×nh dë dang. + §èi víi kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, ®©y lµ nguån vèn chiÕm dông, kh«ng ph¶i tr¶ l·i sö dông nªn C«ng ty cÇn khai th¸c vµ sö dông triÖt ®Ó nguån vèn nµy. + §èi víi c¸c kho¶n chiÕm dông kh¸c, C«ng ty chó träng sö dông hîp lý kh«ng nªn ®Ó qóa h¹n, lµm mÊt uy tÝn trong thanh to¸n. 2.3. T¨ng c­êng h¬n viÖc thu håi c¸c kho¶n nî vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu. §Ó ®¶m b¶o sù lµnh m¹nh vµ tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn, ®Èy m¹nh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng , gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý c¸c kho¶n nî ph¶i thu tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó nî qu¸ h¹n. §Ó lµm ®­îc viÖc ®ã C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p sau: + Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n nî, lËp sæ theo dâi t×nh h×nh c«ng nî, kh¸ch nî, xem xÐt kho¶n nµo ®· ®Õn h¹n th× ph¶i nh¾c nhë ®Ó thu håi. Kho¶n nµo ch­a ®Õn h¹n cÇn lËp kÕ ho¹ch thu håi vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p thu håi vèn thÝch hîp . + Trong hîp ®ång, C«ng ty cÇn quy ®Þnh râ rµng vÒ thêi h¹n thanh to¸n vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. Khèi l­îng hoµn thµnh theo quy ­íc c¨n cø vµo gi¸ dù to¸n cÇn ®­îc thanh to¸n ngay, kh«ng nªn thanh to¸n mét lÇn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, v× nh­ vËy vèn ®Çu t­ cña chñ ®Çu t­ sÏ bÞ ø ®äng trong lóc c«ng ty ph¶i ®i vay vèn víi l·i suÊt cao ®Ó trang tr¶i chi phÝ s¶n xuÊt. +LËp quü dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi tõ ( 2 n¨m trë lªn ), t¹o nguån tµi chÝnh bï ®¾p phÇn vèn bÞ mÊt do kh«ng ®ßi ®­îc nî phßng ngõa rñi ro mÊt vèn. §Èy m¹nh thi c«ng ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng dë dang, nghiÖm thu, bµn giao thanh to¸n thu håi vèn nhanh S¶n phÈm dë dang cña c«ng ty n¨m 2004 lµ 1.225 triÖu ®ång t¨ng 52,7% so víi n¨m 2003, lµ mét kho¶n vèn lín tån ®äng trong kh©u s¶n xuÊt. V× vËy c«ng ty cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh thi c«ng ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng dë dang, nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh ®Ó thu håi vèn nhanh, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho c«ng ty. kÕt luËn Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, tiÕt kiÖm vèn, ®¶m b¶o vèn cÇn thiÕt tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh thùc tËp, thu thËp sè liÖu vµ nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông VL§ ë C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh em thÊy: VL§ chiÕm tû träng Ýt h¬n VC§ mµ chñ yÕu tËp trung ë kh©u l­u th«ng vµ s¶n xuÊt nªn sè lÇn lu©n chuyÓn vèn t­¬ng ®èi chËm. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï gÆp rÊt nhiÒn khã kh¨n ®ã lµ thiÕu vèn, sù c¹nh tranh cña thÞ tr­êng cao. Nh­ng C«ng ty ®· kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn, thùc hiÖn kÞp thêi ®Çy ®ñ mäi nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Cuèi cïng víi lßng biÕt ¬n s©u s¾c em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o TS .TrÇn Träng Kho¸i. §ång thêi em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh vµ c¸c c« chó trong phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy./. môc lôc lêi nãi ®Çu............................................................................................1 phÇn I : nh÷ng vÊn ®Ò Lý luËn c¬ b¶n vÒ VèN L¦U §éNG Vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn L¦U §éNG trong doanh nghiÖp nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ vèn l­u ®éng....................................... .............2 1. kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vèn l­u ®éng.............................................................. 2 2. ph©n lo¹i vèn l­u ®éng....................................................................................5 kÕt cÊu vèn l­u ®éng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn VL§.............................7 II. sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n trÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ë c¸c doanh nghiÖp...................................................................................................8 1.ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ trong doanh nghiÖp...............8 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng, hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp.......................................................................................................................9 PhÇn II : T×NH h×nh QU¶N Lý Vµ HIÖU QU¶ Sö DôNG VèN L¦U §éNG cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ tÜnh..........................................12 I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tnhh 1-9 hµ tÜnh qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn........................................................................12 ®¨c ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh................. ...........................................................13 3 .Chøc n¨ng ho¹t ®éng vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty....................13 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh........................16 III . Thùc tr¹ng Qu¶n lý vµ sö dông vl® cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ tÜnh............17 1.C¬ cÊu vèn kinh doanh vµ c¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty..............17 2. T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña c«ng ty.............. 20 PhÇn III: mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty tnhh 1-9 hµ tÜnh Nh÷ng tån t¹i cña C«ng ty trong viÖc sö dông vèn l­u ®éng.....................26 2 . Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty.................................................................................................26 2.1 T¨ng vßng quay VL§ ..................................................................................26 2.2 x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn..............................................26 2.2. T¨ng c­êng h¬n viÖc thu håi c¸c kho¶n nî vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu........................................................................................................27 2.3 . §Èy m¹nh thi c«ng ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng dë dang, nghiÖm thu, bµn giao thanh to¸n, thu håi vèn nhanh..................................................................28 kÕt luËn............................................................................................................29 tµi liÖu tham kh¶o danh môc thuËt ng÷ viÕt t¾t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc62670.DOC
Tài liệu liên quan