Luận văn Quá trinh hình thành - Phát triển các khu công nghiệp và tác động của nó đến sự phân bố nguồn lao động tỉnh Bình Dương

LUẬN VĂN THẠC SỸ: "Quá trinh hình thành - phát triển các khu công nghiệp và tác động của nó đến sự phân bố nguồn lao động tỉnh Bình Dương" MS: LVDL-KTXH003 SỐ TRANG: 93 NGÀNH: Địa lý CHUYÊN NGÀNH: Địa lý kinh tế xã hội NĂM: 2002 CẤU TRÚC LUẬN VĂN CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ SỰ PHÂN BỐ NGUÔN FLAO ĐỘNG CHƯƠNG 2: SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÂN BỐ LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG CHƯƠNG 3: CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN LAO ĐỘNG KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf93 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Quá trinh hình thành - Phát triển các khu công nghiệp và tác động của nó đến sự phân bố nguồn lao động tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ûnh quan vaø moâi tröôøng. 5.2. Phaân boá löïc löôïng lao ñoäng: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Bình Döông noåi leân nhö moät ñieåm saùng trong khu vöïc veà söï phaùt trieån coâng nghieäp. Coâng nghieäp ñaõ giöõ vai troø chuû ñaïo trong cô caáu kinh teá cuûa tænh. Quaù trình phaùt trieån coâng nghieäp gaén lieàn vôùi vieäcñaåt maïnh quaù trình ñoâ thò hoùa, hình thaønh maïng löôùi ñoâ thò coâng nghieäp vaø dòch vuï. Quaù trình phaùt trieån coâng nghieäp nhanh trong nhöõng naêm gaàn ñaây daãn ñeán moät soá maët baát caäp khoù giaûi quyeát laø oâ nhieãm moâi tröôøng sinh thaùi, nhu caàu nhaø ôû lao ñoäng, teä naïn xaõ hoäi, cô sôû haï taàng chöa hoaøn thieän... ñaây laø vaán ñeà nan giaûi ñoái vôùi caùc khu vöïc coù khu coâng nghieäp taäp trung. VI. ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC KHU COÂNG NGHIEÄP TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN SÖÏ PHAÂN BOÁ NGUOÀN LAO ÑOÄNG: 1. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc: Thöïc hieän chính saùch ñoåi môùi, môû cöûa do Ñaïi hoäi Ñaûng laàn VI khôûi xöôùng, khu coâng nghieäp theo moâ hình ñaõ ñöôïc hình thaønh, nhaèm muïc tieâu naâng cao naêng löïc xuaát khaåu, taêng thu ngoaïi teä, thu huùt voán ñaàu tö, coâng ngheä ñeå naâng cao nhòp ñoä phaùt trieån vaø hieän ñaïi hoùa coâng nghieäp, taïo ñieàu kieän taêng tröôûng GDP nhanh vaø vöõng chaéc, taïo vieäc laøm, baûo veä moâi tröôøng, tieát kieäm vaø phaùt huy hieäu quaû söû duïng ñaát vaø caùc nguoàn löïc khaùc. 1.1. Veà kinh teá: Ñaàu tö vaøo caùc khu coâng nghieäp haàu heát laø voán FDI (ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi), coù toác ñoä nhanh, ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp cuûa nöôùc ngoaøi vaøo khu coâng nghieäp chieám tyû troïng ngaøy caøng lôùn trong toång giaù trò saûn xuaát ngaønh coâng nghieäp cuûa tænh. Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong khu coâng nghieäp goùp phaàn ñaåy maïnh coâng nghieäp, chuyeån dòch cô caáu kinh teá cuûa tænh theo höôùng taêng daàn, tyû troïng coâng nghieäp vaø dòch vuï GDP goùp vaøo ngaân saùch ngaøy caøng taêng. Khu coâng nghieäp phaùt trieån ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå tieáp caän thaønh töïu phaùt trieån khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán treân theá giôùi. 1.2. Veà xaõ hoäi: Caùc khu coâng nghieäp ñaõ taïo ra coâng vieäc cho haøng chuïc vaïn lao ñoäng, goùp phaàn giaûi quyeát vieäc laøm, taêng thu nhaäp, caûi thieän ñôøi soáng cuûa nhaân daân, giaûm teä naïn xaõ hoäi. Vieäc ñaàu tö xaây döïng cô baûn haï taàng, khoa hoïc coâng ngheä ñaõ thuùc ñaåy quaù trình ñoâ thò hoùa, phaân boá daân cö vaø nhaát laø laøm thay ñoåi boä maët ôû Bình Döông, taïo ra cô hoäi cho lao ñoäng Vieät Nam hoïc taäp ñöôïc kinh nghieäm quaûn lyù, kyõ thuaät xuùc tieán thöông maïi trong neàn kinh teá thò tröôøng. Söï phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp seõ laøm phong phuù theâm hoaït ñoäng dòch vuï, giao thoâng vaän taûi, thöông maïi, vui chôi giaûi trí töø ñoù kích thích vaø taïo ñieàu kieän cho söï phaùt trieån caùc ngaønh ngheà khaùc. Khu coâng nghieäp hình thaønh taùc ñoäng ñeán phaùt trieån cô sôû nguyeân lieäu dòch vuï cho khu coâng nghieäp, naâng cao giaù trò noâng saûn, môû roäng thò tröôøng vaø hình thaønh caùc ñoâ thò veä tinh, töøng böôùc thu heïp caùc khoaûng caùch phaùt trieån giöõa caùc ngaønh, goùp phaàn xoùa ñoùi giaûm ngheøo, phaùt trieån kinh teá gaén vôùi vaên minh ñoâ thò, mang laïi taùc phong coâng nghieäp, giaûm ñaùng keå teä naïn xaõ hoäi. 1.3. Veà cô cheá quaûn lyù: Söï hình thaønh phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp ñaõ phaùt huy hieäu quaû cô cheá quaûn lyù “moät cöûa, taïi choã” thöïc hieän theo nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Ban quaûn lyù khu coâng nghieäp ñöôïc qui ñònh cuøng qui cheá khu coâng nghieäp. Thoâng qua cô cheá uûy quyeàn cuûa caùc boä, ngaønh Trung öông vaø UÛy ban Nhaân daân Tænh cho Ban quaûn lyù khu coâng nghieäp ñeå thöïc hieän moät soá nhieäm vuï quaûn lyù nhaø nöôùc veà ñaàu tö, xaây döïng, thöông maïi, lao ñoäng... ñaët cô quan ñaïi dieän ñuû thaåm quyeàn quaûn lyù tröïc töøng coâng vieäc taïi töøng khu coâng nghieäp nhö: Haûi quan, Coâng an, Thueá, Ngaân haøng, Böu ñieän. Thöïc hieän cô cheá quaûn lyù “moät cöûa, taïi choã”, Ban quaûn lyù khu coâng nghieäp tænh ñaõ ñöôïc trao quyeàn quyeát ñònh nhieàu hôn trong vieäc thöïc hieän quyeàn quaûn lyù Nhaø nöôùc, goùp phaàn taêng cao hieäu quaû vaø hieäu löïc quaûn lyù Nhaø nöôùc, hieäu quaû giaûi quyeát nhanh hôn, giaûm bôùt khoù khaên phieàn haø, chi phí ñi laïi do vieäc thöïc hieän caùc thuû tuïc haønh chính kinh teá cuûa doanh nghieäp, kòp thôøi xöû lyù nhöõng vöôùng maéc, goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp vaø taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp trong khu coâng nghieäp, trieån khai hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Thoâng qua hình thöùc naøy, Ban quaûn lyù khu coâng nghieäp ñaõ trieån khai thöïc hieän khaù thaønh coâng trong vieäc thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng cô cheá moät cöûa, giaûm bôùt thôøi gian chôø ñôïi xin pheùp ñaàu tö, do ñoù keát quaû thu huùt voán ñaàu tö cuûa caùc khu coâng nghieäp trong nhöõng naêm qua luoân luoân ñaït khaù so vôùi caùc tænh thaønh trong khu vöïc, tyû leä cho thueâ ñaát chieám tyû troïng cao, ñieàu ñoù theå hieän söï thaønh coâng cuûa caùc khu coâng nghieäp. 2. Taùc ñoäng veà vieäc phaân boá nguoàn lao ñoäng: Theo soá lieäu thoáng keâ, cuoái naêm 2003 daân soá tænh Bình Döông thôøi ñieåm 31/12/2003 laø 874.507, tyû leä taêng töï nhieân laø 12,25% (Nguoàn: Nieân Giaùm Thoáng Keâ 2003). Trong nhöõng naêm töø 1996 → 2003, daân soá ñoâ thò taêng khaù nhanh do toác ñoä ñoâ thò hoùa dieãn ra maïnh meõ. Bình Döông luoân dieãn ra laøn soùng di cö töø caùc tænh phía Baéc vaøo, keå caû ñoàng baøo caùc daân toäc; cho neân daân soá cô hoïc taêng khaù cao, ñaõ gaây nhieàu trôû ngaïi cho vieäc quy hoaïch daân cö, chaêm soùc ñôøi soáng vaø taïo vieäc laøm cho soá di daân töï do naøy. Soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng naêm 2000 laø 422.326 ngöôøi, ñeán naêm 2003 taêng 544.406 ngöôøi. Trong khoaûng coù 3 naêm ñaõ taêng 122.080 ngöôøi (Nguoàn: Nieân Giaùm Thoáng Keâ 2003). Baûng 13: CÔ CAÁU LAO ÑOÄNG CHIA THEO KHU VÖÏC VAØ NGAØNH KINH TEÁ GIAI ÑOAÏN 1996 – 2002 Ñôn vò: % CHÆ TIEÂU 1996 2000 2001 2002 I. Noâng – laâm-thuûy saûn 56,25 44,72 39,86 35,67 II. Coâng nghieäp xaây döïng 26,81 35,74 39,86 43,95 1. Coâng nghieäp 25,40 33,79 37,58 41,67 2. Xaây döïng 1,41 1,95 2,28 2,28 III. Dòch vuï 16,94 19,54 19,43 20,38 1. Thöông nghieäp, KS, Nhaø haøng 5,06 4,82 5,78 7,13 2. Vaän taûi, böu ñieän 1,01 1,66 1,55 1,43 3. Taøi chính – tín duïng 0,11 0,16 0,22 0,21 4. Caùc ngaønh dòch vuï khaùc 10,76 12,90 11,88 11,61 Nguoàn: Nieân Giaùm Thoáng Keâ Tænh Bình Döông Bieåu ñoà 5: BIEÅU ÑOÀ KEÁT CAÁU LAO ÑOÄNG THEO NGAØNH Baûng 14: DIEÄN TÍCH, LAO ÑOÄNG MAÄT ÑOÄ CAÙC HUYEÄN THÒ TÆNH BÌNH DÖÔNG NAÊM 2001 Dieän tích Lao ñoäng Huyeän Thò Km2 (%) Ngöôøi (%) Maät ñoä (Ngöôøi / km2) Toaøn tænh 2.695,54 100 418.946 100 155 Thuû Ñaàu Moät 87,88 3,3 73.181 17,5 832 Daàu Tieáng 719,84 26,7 54.178 12,9 75 Beán Caùt 588,37 21,8 58.831 14,0 99 Phuù Giaùo 541,45 20,1 34.072 8,1 62 Taân Uyeân 613,44 92,8 60.750 14,5 99 Thuaän An 84,26 3,1 73.211 17,5 868 Dó An 60,30 2,2 64.723 15,4 1.073 Nguoàn: Nieân Giaùm Thoáng Keâ 2001 3. Phaân boá lao ñoäng: Qua baûn thoáng keâ dieän tích – lao ñoäng vaø maät ñoä lao ñoäng huyeän thò tænh Bình Döông vaø baûn thoáng keâ cô caáu lao ñoäng chia theo khu vöïc vaø caùc ngaønh kinh teá, ta nhaän thaáy: 26,81 56,25 16,94 35,74 44,72 19,54 39,84 40,71 19,43 43,95 35,67 20,38 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1996 2000 2001 2002 Bình Döông coù 6 huyeän vaø 1 thò xaõ nhöng söï phaân boá lao ñoäng khoâng ñoàng ñeàu giöõa noâng thoân vaø thaønh thò, giöõa vuøng phía Baéc vaø vuøng phía Nam (lao ñoäng taäp trung chuû yeáu ôû 2 huyeän vaø 1 thò xaõ laø thò xaõ Thuû Daàu Moät, huyeän Thuaän An vaø huyeän Dó An., ba ñôn vò naøy coù maät ñoä lao ñoäng taäp trung khaù cao vì phaàn lôùn caùc khu coâng nghieäp nhö: KCN Bình Ñöôøng, KCN Soùng Thaàn 1 + 2 ñeàu toïa laïc taïi huyeän Dó An. Caùc khu coâng nghieäp nhö: KCN Vieät Nam-Singapore, KCN Ñoàng An, KCN Vieät Höông, KCN Taân Ñoâng Hieäp ñeàu toïa laïc taïi Thuaän An, trong ñoù Dó An coù maät ñoä cao nhaát laø 1073 lao ñoäng/km2 gaáp 7 laàn möùc trung bình cuûa toaøn tænh vaø gaáp 17,3 so vôùi huyeän Phuù Giaùo; Thuaän An maät ñoä 868 ngöôøi/km2 gaáp 5,6 trung bình toaøn tænh. Chöông 3 CAÙC CHÍNH SAÙCH VAØ GIAÛI PHAÙP NHAÈM PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN LAO ÑOÄNG µ¸ I. CAÙC CHÍNH SAÙCH CHUÛ YEÁU: 1. Chính saùch thò tröôøng vaø baûo hoä haøng hoùa trong nöôùc: Chính saùch phaùt trieån thò tröôøng khoâng chæ taäp trung vaøo phaùt trieån thò tröôøng trong nöôùc maø coøn phaûi ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng nöôùc ngoaøi, thöïc hieän neàn kinh teá môû cöûa cho moïi thaønh phaàn kinh teá. Taïo ñieàu kieän thaønh laäp vaø khuyeán khích caùc hieäp hoäi kinh doanh trong caùc ngaønh coâng nghieäp; taêng cöôøng vai troø trong vieäc phoå bieán thoâng tin thò tröôøng vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ñieàu phoái thò tröôøng cuûa caùc hieäp hoäi naøy. Caûi tieán caùc thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu ñeå giaûm bôùt phieàn haø cho caùc cô sôû saûn xuaát haøng xuaát khaåu, taïo ñieàu kieän cho haøng hoùa coâng nghieäp ñuû söùc caïnh tranh bình ñaúng treân thò tröôøng, chuaån bò toát caùc ñieàu kieän tröôùc khi tham gia ñaày ñuû vaøo AFTA, WTO. Thöïc hieän toát chính saùch kích caàu ñeå môû roäng thò tröôøng tieâu thuï haøng hoùa ôû noâng thoân; khuyeán khích nhaân daân söû duïng haøng noäi; kieân quyeát thöïc hieän caùc bieän phaùp choáng buoân laäu, choáng haøng giaû. Caàn coù nhöõng bieän phaùp maïnh meõ ñeå ñaûm baûo thò tröôøng cho saûn phaåm coâng nghieäp xuaát khaåu; töï do hoùa thöông maïi baèng caùch loaïi boû daàn haøng raøo haønh chính, phi thueá quan. Tieáp tuïc söûa ñoåi nhöõng maët baát hôïp lyù trong chính saùch thueá, nhaát laø thueá xuaát nhaäp khaåu. Caàn tích cöïc baûo hoä coù thôøi haïn ñeå tieán tôùi loaïi boû baûo hoä thoâng qua chính saùch thueá, caám hoaëc haïn cheá nhaäp nhöõng saûn phaåm ñaõ saûn xuaát ñuû nhu caàu trong nöôùc. Xaây döïng caùc tieâu chuaån, chuaån möïc ñeå xaùc ñònh caùc ngaønh haøng, maët haøng caàn ñöôïc Nhaø nöôùc baûo hoä nhaèm ñaûm baûo ñöôïc lôïi ích haøi hoøa giöõa quyeàn lôïi Nhaø nöôùc, quyeàn lôïi cuûa doanh nghieäp vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi tieâu duøng, trong ñoù laáy quyeàn lôïi cuûa ngöôøi tieâu duøng laø cô baûn. 2. Chính saùch khuyeán khích ñaàu tö: − Tieáp tuïc thöïc hieän chính saùch phaùt trieån coâng nghieäp nhieàu thaønh phaàn baèng caùch ña daïng hoùa caùc hình thöùc sôû höõu nhö thaønh laäp caùc coâng ty coå phaàn, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn, kinh teá tö nhaân, caù theå, hôïp taùc xaõ... môû roäng caùc hình thöùc lieân doanh lieân keát trong ngoaøi tænh, trong vaø ngoaøi nöôùc. − Thöïc hieän chính saùch “1 saân chôi” cho moïi thaønh phaàn kinh teá, phaù boû theá ñoäc quyeàn, taïo ñieàu kieän cho caùc thaønh phaàn kinh teá ngoaøi Nhaø nöôùc tham gia ñaàu tö vaøo caû lónh vöïc ñieän, nöôùc, giao thoâng... − Tieáp tuïc caûi tieán thuû tuïc haønh chính moät cöûa, nhanh choùng xoùa boû chính saùch “xin cho”, thieát laäp chính saùch caùc doanh nghieäp “ghi teân-ñaêng kyù”. − Thöïc hieän chính saùch thueá khuyeán khích ñaàu tö, phaân loaïi caùc haïng muïc döï aùn ñaàu tö ñeå coù chính saùch öu ñaõi veà möùc thueá: + Ñaàu tö haï taàng cô sôû ñöôïc höôûng möùc öu ñaõi thueá thaáp. + Ñaàu tö coâng nghieäp: 1 ÷ 2 naêm ñaàu mieãn thueá 2 ÷ 3 naêm tieáp theo aùp duïng 50% möùc thueá. 3. Chính saùch huy ñoäng voán: − Naâng möùc tyû leä chi ngaân saùch cho tích luõy ñaàu tö leân ≥ 40% − Taïo voán thoâng qua tín duïng ngaân haøng. − Ñeå taïo söùc huùt ñaàu tö cho caùc thaønh phaàn kinh teá, ngaân haøng caàn caûi tieán thuû tuïc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp trong vieäc vay voán nhö: nôùi roäng ñieàu kieän theá chaáp (coù theå theá chaáp baèng doanh nghieäp), aùp duïng möùc laõi suaát öu ñaõi (döôùi 1%) cho nhöõng khoaûn vay daøi haïn ñeå ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp. AÙp duïng nguoàn voán vay hoã trôï cho caùc chuû ñaàu tö ôû möùc toái thieåu treân döôùi 10%. − AÙp duïng chính saùch taïo voán ñaàu tö baèng caùch thueâ möôùn taøi chính, nhaát laø thueâ möôùn taøi chính cuûa caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi. − AÙp duïng nhieàu hình thöùc huy ñoäng voán trong daân vaø caùc toå chöùc kinh teá nhö: quyõ tieát kieäm, phaùt haønh xoå soá, phaùt haønh tín phieáu, coå phieáu, traùi phieáu... − Tích cöïc coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc laøm aên coù hieäu quaû, caùc doanh nghieäp keùm hieäu quaû maïnh daïn baùn, nhöôïng, cho thueâ hoaëc giaûi theå ñeå thu hoài voán veà ñaàu tö vaøo muïc ñích khaùc. − AÙp duïng huy ñoäng voán öùng tröôùc ñoái vôùi khaùch haøng ñeå ñaàu tö haï taàng maø tröôùc tieân laø ñaàu tö cho ñieän vaø nöôùc. − Xaùc ñònh laïi quyõ ñaát ñeå xaùc ñònh laïi nguoàn voán töø quyõ ñaát. 4. Chính saùch khoa hoïc coâng ngheä: AÙp duïng chính saùch mieãn giaûm thueá cho caùc doanh nghieäp ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä – thieát bò, mieãn giaûm thueá cho phaàn voán nghieân cöùu ñoåi môùi coâng ngheä, mieãn giaûm cho caùc saûn phaåm ñaït tieâu chuaån chaát löôïng thay theá haøng nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu trong moät thôøi gian nhaát ñònh (khoaûng 5 naêm). Haøng naêm, tænh daønh moät phaàn ngaân saùch cho vieäc hoã trôï nghieân cöùu, trieån khai, aùp duïng coâng ngheä môùi (töø 2 – 5% GDP). Ban haønh chính saùch öu ñaõi ñeå thu huùt nguoàn nhaân löïc cho hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä. Ñoái vôùi caùc caùn boä quaûn lyù gioûi, caùc chuyeân gia khoa hoïc kyõ thuaät ñaàu ñaøn, coâng nhaân coù tay ngheà cao... ñeán tænh laøm vieäc ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà nhaø ôû, ñaát ôû, phöông tieän ñi laïi, phöông tieän laøm vieäc, phuï caáp löông... 5. Chính saùch ñaøo taïo vaø söû duïng lao ñoäng: Ñoái vôùi ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù Nhaø nöôùc, ngoaøi khaû naêng chuyeân moân ra phaûi ñöôïc ñaøo taïo qua tröôøng quaûn lyù haønh chính quoác gia, phaûi ñöôïc boå tuùc ñaày ñuû veà caùc kieán thöùc cuûa luaät phaùp. Ñoái vôùi ñoäi nguõ quaûn lyù doanh nghieäp, phaûi ñöôïc ñaøo taïo qua caùc tröôøng quaûn lyù kinh teá, quaûn trò doanh nghieäp. Nhöõng caùn boä treû coù naêng löïc caàn ñöôïc göûi ñi ñaøo taïo taïi caùc nöôùc phaùt trieån. Trieät ñeå aùp duïng chính saùch tuyeån duïng caùn boä thoâng qua thi tuyeån. Caùc giaùm ñoác doanh nghieäp chæ ñöôïc boå nhieäm sau khi toá nghieäp qua thi tuyeån. Tieán daàn tôùi chính saùch thueâ giaùm ñoác thoâng qua hôïp ñoàng, coù quy ñònh quyeàn haïn vaø traùch nhieäm roõ raøng, xoùa boû tình traïng boå nhieäm laâu nay vaãn söû duïng. Taïo ñieàu kieän thöôøng xuyeân cho caùc caùn boä quaûn lyù, caùn boä kyõ thuaät giao löu trao ñoåi hoïc hoûi vôùi nöôùc ngoaøi ñeå caäp nhaät ñöôïc caùc thoâng tin thò tröôøng, thoâng tin khoa hoïc coâng ngheä vaø thoâng tin cuûa caùc ñoái taùc caïnh tranh. Lao ñoäng kyõ thuaät trong caùc doanh nghieäp phaûi ñöôïc chuaån bò ñaøo taïo caån thaän veà chuyeân moân cuõng nhö tính kyû luaät vaø taùc phong coâng nghieäp. Nhöõng nguoàn löïc lao ñoäng naøy chính laø löïc haáp daãn quan troïng ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 6. Chính saùch phaùt trieån caùc vuøng nguyeân lieäu coâng nghieäp: Caàn coù quy hoaïch caùc vuøng nguyeân lieäu gaén lieàn vôùi caùc nhaø maùy cheá bieán; cho pheùp caùc ngaønh cheá bieán ñöôïc ñeå laïi 2 – 3% giaù trò nguyeân lieäu trong giaù thaønh ñeå phaùt trieån vuøng nguyeân lieäu. Taïo moái lieân heä giöõa noâng daân vaø coâng nhaân nhaø maùy, giöõa troàng troït vaø cheá bieán trong caùc toå chöùc hôïp taùc nhaèm ñieàu hoøa lôïi ích hôïp lyù giöõa caùc phía, öu ñaõi phaùt trieån ôû caùc vuøng saâu, vuøng xa nhieàu hôn ôû caùc vuøng coù ñieàu kieän thuaän lôïi. Khuyeán khích ngöôøi saûn xuaát nguyeân lieäu goùp voán (hoaëc ñoùng coå phaàn) vôùi nhaø maùy. Caùc nhaø maùy caàn coù boä phaän noâng vuï ñeå lo veà nguyeân lieäu, töø ñoù taïo ñöôïc vuøng nguyeân lieäu oån ñònh vöõng chaéc, ñaûm baûo cho nhaø maùy hoaït ñoäng heát coâng suaát vaø coù hieäu quaû. Höôùng daãn noâng daân trong vieäc choïn gioáng, aùp duïng caùc tieán boä kyõ thuaät thaâm canh, chaêm soùc caây troàng, vaät nuoâi, kyõ thuaät thu haùi vaø sô cheá, baûo quaûn, vaän chuyeån sau thu hoaïch ñeå naâng cao chaát löôïng nguyeân lieäu vaø hieäu quaû saûn xuaát. II. NHÖÕNG KIEÁN NGHÒ VEÀ GIAÛI PHAÙP 1. Nhöõng giaûi phaùp chính: 1.1. Giaûi phaùp veà voán: Döï kieán toång möùc voán ñaàu tö phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp thôøi kyø 2000 – 2010 laø 42 ngaøn tyû ñoàng. Nguoàn voán tích luõy GDP ñeå phaùt trieån coâng nghieäp trong thôøi kyø naøy chæ ñaùp öùng ñöôïc khoaûng 30% nhu caàu veà voán. Soá voán thieáu huït coøn laïi khoaûng 70% seõ ñöôïc boå sung baèng caùc nguoàn voán: voán tín duïng, voán ñaàu tö trong nöôùc vaø voán ñaàu tö nöôù ngoaøi. Voán cuûa Nhaø nöôùc taäp trung chuû yeáu vaøo xaây döïng keát caáu haï taàng laø chính, öu tieân cho vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vaø ñaàu tö nghieân cöùu ñoåi môùi khoa hoïc coâng ngheä, daønh tyû leä voán thích ñaùng ñaàu tö cho caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc thuoäc moät soá ngaønh coâng nghieäp quan troïng. Voán tích luõy cuûa caùc doanh nghieäp vaø voán vay taäp trung ñaàu tö môû roäng saûn xuaát, ñoåi môùi coâng ngheä laø chính, moät phaàn duøng xaây döïng haï taàng cô sôû. Voán ñaàu tö trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc cuûa caùc chuû ñaàu tö öu tieân cho caùc ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn cuûa tænh. Voán ñaàu tö duø ôû baát cöù nguoàn naøo ñeàu phaûi ñöôïc taäp trung quaûn lyù taïi Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö vaø Sôû Taøi chính Vaät giaù. Caùc ñôn vò söû duïng voán duø laø voán vay, voán töï coù, voán huy ñoäng hoaëc voán Nhaø nöôùc caáp ñeàu phaûi ñaûm baûo söû duïng coù hieäu quaû, tieát kieäm, ñaëc bieät laø trong lónh vöïc xaây döïng cô baûn. Laäp quyõ hoã trôï ñaàu tö phaùt trieån ñeå ñieàu phoái vaø cung öùng nguoàn taøi chính cho caùc döï aùn öu tieân. 1.2. Giaûi phaùp veà coâng ngheä: Khoa hoïc vaø coâng ngheä giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc thöïc hieän coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñöa tænh Bình Döông ñi tröôùc caû nöôùc töø 3 – 5 naêm veà coâng nghieäp hoùa thì töø nay ñeán naêm 2010 phaûi taäp trung giaûi quyeát toát veà vaán ñeà coâng ngheä. Trong giai ñoaïn naøy coá gaéng thöïc hieän cho ñöôïc böôùc nhaûy voït veà maët khoa hoïc coâng ngheä cuûa tænh nhaø. Höôùng chính laø hieän ñaïi hoùa töøng phaàn, töøng coâng ñoaïn quan troïng trong daây chuyeàn saûn xuaát nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, haï giaù thaønh, taêng söùc caïnh tranh treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, chuaån bò toát caùc ñieàu kieän ñeå tham gia ñaày ñuû vaøo AFTA, WTO. Thoâng qua ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå ñi thaúng vaøo coâng ngheä hieän ñaïi, nhaäp khaåu coâng ngheä vaø thieát bò coù caân nhaéc ñeå loaïiboû ngay töø ñaàu caùc coâng ngheä ñaõ laïc haäu. Ñaåy maïnh öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, khoâng ngöøng tích luõy ñeå tieáp tuïc taùi saûn xuaát môû roäng. Taäp trung ñoåi môùi coâng ngheä vaø ñöa nghieân cöùu khoa hoïc vaøo phuïc vuï saûn xuaát tröôùc heát laø caùc ngaønh coâng nghieäp then choát, caùc ngaønh theá maïnh cuûa ñòa phöông. Khuyeán khích caùc doanh nghieäp khaáu hao taøi saûn coá ñònh nhanh, öu tieân cho caùc doanh nghieäp coù nhu caàu vay voán ñeå ñoåi môùi coâng ngheä. 1.3. Giaûi phaùp veà nguoàn nhaân löïc: Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc giöõ vò trí raát quan troïng trong chieán löôïc phaùt trieån coâng nghieäp theo höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Ñoái vôùi tænh ta ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc vöøa coù yù nghóa caáp baùch tröôùc maét vöøa coù yù nghóa laâu daøi. Chöông trình haønh ñoäng cuûa Tænh uûy Bình Döông thöïc hieän Nghò quyeát 02 khoùa VIII cuûa Ban chaáp haønh Trung öông ñaõ nhaán maïnh “Quy hoaïch ñaøo taïo, boài döôõng, söû duïng ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc vaø coâng nhaân laønh ngheà, treû hoùa vaø phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc vaø coâng ngheä coù ñuû ñöùc taøi, kieän toaøn heä thoáng toå chöùc, caûi tieán caùch quaûn lyù, taêng cöôøng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, keát caáu haï taàng, môû roäng nguoàn cung caáp thoâng tin, ñaùp öùng nhu caàu cuûa ñòa phöông”. Thöïc söï coi troïng ñaøo taïo ngheà laø nhieäm vuï troïng taâm phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi coi ñaøo taïo ngheà cuõng laø boài döôõng nhaân taøi cuûa tænh. Ñaøo taïo ngheà phaûi taêng nhanh veà caû quy moâ, chaát löôïng, hieäu quaû vaø taïo ra cô caáu lao ñoäng hôïp lyù cho thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Phaùt trieån ñaøo taïo ngheà phaûi gaén vôùi caùc ngaønh kinh teá, caùc vuøng kinh teá, vuøng daân cö vaø gaén vôùi thò tröôøng söùc lao ñoäng theo quan heä cung caàu treân ñòa baøn tænh. Song song vôùi vieäc ñaåy maïnh vieäc ñaøo taïo ngheà cho lao ñoäng coâng nghieäp vaø dòch vuï caàn phaûi chuù troïng ñaøo taïo ngheà cho lao ñoäng noâng thoân nhö: chaên nuoâi, troàng troït, cheá bieán noâng saûn vaø caùc ngheà truyeàn thoáng... Thöïc hieän xaõ hoäi hoùa coâng taùc ñaøo taïo ngheà nhaèm thu huùt moïi nguoàn löïc cho caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo ngheà, khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaøo taïo ngheà, khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaøo taïo ngheà vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi lao ñoäng coù cô hoäi hoïc ngheà, tìm kieám vieäc laøm. Ña daïng hoùa caùc loaïi hình ñaøo taïo ngheà, caùc loaïi hình tröôøng lôùp. Ngöôøi hoïc ngheà vaø söû duïng lao ñoäng phaûi coù traùch nhieäm ñoùng goùp theo phöông chaâm Nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm. Ñaøo taïo ngheà gaén vôùi giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng chöa coù vieäc laøm, taïo vieäc laøm môùi cho ngöôøi lao ñoäng maát vieäc laøm trong quaù trình saép xeáp laïi lao ñoäng vaø coå phaàn hoùa doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Ñaàu tö coù troïng ñieåm ñeå taïo neân boä phaän ñaøo taïo ngheà chaát löôïng cao laøm chuaån möïc vaø ñeå ñaøo taïo ñoäi nguõ coâng nhaân kyõ thuaät, nhaân vieân nghieäp vuï coù khaû naêng tham gia caïnh tranh trong thò tröôøng söùc lao ñoäng coù yeâu caàu vaø ñoøi hoûi cao. Nhaø nöôùc caàn taêng ngaân saùch ñaàu tö cho ñaøo taïo ngheà, coù cô cheá chính saùch hôïp lyù, ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa ñeå huy ñoäng vaø söû duïng caùc nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc. Nguoàn ngaân saùch Nhaø nöôùc öu tieân taäp trung ñaàu tö cho caùc cô sôû ñaøo taïo coâng nhaân kyõ thuaät, nhaân vieân nghieäp vuï vaø cho caùc cô sôû ñaøo taïo ngheà cho lao ñoäng noâng thoân. Töø nay ñeán naêm 2010 phaûi phaùt trieån maïnh caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng theo hai luoàng sau: − Ñaøo taïo ngheà daøi haïn ñeå coù ñoäi nguõ coâng nhaân kyõ thuaät, nhaân vieân nghieäp vuï laønh ngheà ñuû khaû naêng tieáp caän vaø söû duïng thaønh thaïo caùc phöông tieän kyõ thuaät vaø coâng ngheä hieän ñaïi. Theo höôùng naøy seõ cuûng coá vaø naâng cao caùc tröôøng daïy ngheà troïng ñieåm cuûa tænh. − Môû roäng vaø ña daïng hoùa caùc loaïi hình ñaøo taïo ngheà ngaén haïn nhaèm taïo cô hoäi cho ngöôøi lao ñoäng tìm ñöôïc vieäc laøm hoaëc töï taïo vieäc laøm. Theo höôùng naøy, coù caùc hình thöùc ñaøo taïo nhö: ñaøo taïo ngheà dòch vuï, cheá bieán noâng saûn taïi caùc trung taâm daïy ngheà vaø cô sôû daïy ngheà ôû huyeän thò; ñaøo taïo ngheà cho lao ñoäng noâng thoân; ñaøo taïo caùc ngheà truyeàn thoáng ôû caùc laøng ngheà (sôn maøi, goám söù). Muïc tieâu cuï theå: naâng tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo ñaït töø 20-22%, phaán ñaáu ñaøo taïo ngheà 8 – 9,5 ngaøn lao ñoäng cho naêm 2000, 10-15 ngaøn cho giai ñoaïn 2001 – 2005 vaø 18-20 ngaøn cho giai ñoaïn 2006-2010; naâng tyû leä söû duïng lao ñoäng noâng thoân leân 75% vaø giaûm tyû leä thaát nghieäp thaønh thò xuoáng döôùi möùc 3,5%. 1.4. Giaûi phaùp veà toå chöùc: 1.4.1. Quaûn lyù Nhaø nöôùc: Ñeán nay, vieäc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà coâng nghieäp trong caû nöôùc thöïc söï chöa thieát laäp moät moâ hình naøo thaät chuaån möïc. Quaûn lyù coâng nghieäp coøn quaù nhieàu cöûa, phaân taùn, choàng cheùo vaø toû ra keùm hieäu quaû. Nguyeân nhaân thì coù nhieàu nhöng caùi goác phaûi keå ñeán laø coøn quaù nhieàu ñaàu moái chuû quaûn. Thôøi gian qua, Bình Döông laø moät trong nhöõng tænh ñi ñaàu trong vieäc caûi caùch thuû tuïc haønh chính theo nguyeân taéc moät cöûa, aùp duïng nhieàu cheá ñoä öu ñaõi linh hoaït ñeå thu huùt ñaàu tö trong ngoaøi nöôùc vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû raát khaû quan. Ñeå thöïc hieän toát hôn keát quaû phaùt trieån coâng nghieäp, Uyû ban nhaân daânTænh phaûi laøm vieäc vôùi Chính phuû, Boä Coâng Nghieäp vaø ngaønh lieân quan maïnh daïn tieán haønh böôùc thöù hai trong caûi caùch quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi coâng nghieäp treân ñòa baøn tænh. Tieáp tuïc xoùa boû cheá ñoä chuû quaûn ñoái vôùi caùc loaïi hình doanh nghieäp, giao quyeàn töï chuû töï chòu traùch nhieäm veà keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cho doanh nghieäp. Thöïc hieän phaân coâng, phaân caáp quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi coâng nghieäp treân ñòa baøn moät caùch roõ raøng: − ÔÛ caáp Tænh: Vieäc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà coâng nghieäp laø UBND Tænh, Sôû Coâng Nghieäp laø cô quan chuyeân moân vaø laø ñaàu moái giuùp UBND Tænh thöïc hieän quaûn lyù Nhaø nöôùc veà coâng nghieäp. Chöùc naêng chuû yeáu cuûa Sôû Coâng nghieäp laø: xaây döïng trình UBND Tænh caùc vaên baûn phaùp quy ñeå thöïc hieän Luaät, Phaùp leänh, Nghò ñònh vaø caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc cuûa Chính phuû veà coâng nghieäp; xaây döïng trình UBND Tænh veà quy hoaïch, keá hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp treân ñòa baøn tænh vaø toå chöùc chæ ñaïo thöïc hieän sau khi ñöôïc UBND Tænh pheâ duyeät; toå chöùc höôùng daån caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá trong ngaønh coâng nghieäp treân ñòa baøn tænh; thöïc hieän caùc tieâu chuaån, ñònh möùc kinh teá kyõ thuaät, quy trình quy phaïm kyõ thuaät, an toaøn coâng nghieäp theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc, Boä Coâng Nghieäp vaø UBND Tænh. Nghieân cöùu toång hôïp caùc kieán nghò cuûa caùc doanh nghieäp ñeå baùo caùo UBND Tænh xem xeùt ñeà nghò vôùi Chính phuû, Boä Coâng Nghieäp boå sung, söûa ñoåi cô cheá, chính saùch, cheá ñoä veà saûn xuaát kinh doanh haøng coâng nghieäp treân ñòa baøn tænh hoaëc kieán nghò vôùi UBND Tænh boå sung, söûa ñoåi theo thaåm quyeàn.... − ÔÛ caáp Huyeän: UBND caùc huyeän, thò xaõ (döôùi ñaây goïi laø Huyeän) thöïc hieän chöùng naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc caùc loaïi hình doanh nghieäp do Huyeän caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng. Caùc huyeän Thuaän An, Dó An vaø thò xaõ Thuû Daàu Moät coù giaù trò coâng saûn xuaát coâng nghieäp chieám treân 60% GDP cuûa huyeän caàn thieát toå chöùc Phoøng Coâng Nghieäp; coøn caùc huyeän khaùc boä phaän quaûn lyù coâng nghieäp naèm trong Phoøng Kinh teá Kyõ thuaät. Phoøng Coâng Nghieäp vaø boä phaän quaûn lyù coâng nghieäp trong Phoøng Kinh teá Kyõ thuaät chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Sôû Coâng Nghieäp veà maët chuyeân moân, nghieäp vuï. 1.4.2. Toå chöùc, saép xeáp laïi caùc doanh nghieäp: Ñeán naêm 2005, caàn tieán haønh coâng taùc kieåm tra raø soaùt laïi hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñòa phöông. Caên cöù vaøo keát quaû kieåm tra ñeå phaân loaïi vaø coù bieän phaùp xöû lyù thích hôïp. Tieáp tuïc thöïc hieän coå phaàn hoùa ñoái vôùi Coâng ty Taán Lôïi; saùp nhaäp moät soá doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaøo Coâng ty Becamex ñeå hình thaønh moät Toång Coâng ty maïnh cuûa tænh; saùp nhaäp xí nghieäp cô khí Phuù Lôïi vaø traïm ñaêng kieåm thaønh doanh nghieäp coâng ích; cuûng coá laïi Coâng ty thuoác laù, Coâng ty saûn xuaát xuaát nhaäp khaåu Bình Döông; baùn moät soá doanh nghieäp Nhaø nöôùc quy moâ nhoû; giaûi theå caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc kinh doanh khoâng hieäu quaû. Töøng böôùc toå chöùc saûn xuaát coâng nghieäp treân ñòa baøn theo 3 loaïi hình coâng nghieäp hôïp taùc chaët cheõ vôùi nhau: loaïi hình coâng nghieäp chuû ñaïo, loaïi hình coâng nghieäp veä tinh vaø loaïi hình tieåu thuû coâng nghieäp. Tröôùc heát nghieân cöùu ñeå thaønh laäp Coâng ty Coå phaàn Saûn xuaát Xuaát nhaäp khaåu Goám Söù Bình Döông ñeå laøm vai troø chuû ñaïo trong saûn xuaát vaø ñaàu moái xuaát khaåu haøng hoùa vaø nhaäp khaåu nguyeân lieäu cho ngaønh goám söù cuûa Tænh. Toå chöùc laïi boä maùy quaûn lyù taïi caùc doanh nghieäp cho phuø hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng. Trong cô cheá thò tröôøng, hai boä phaän thöïc söï laø söùc soáng cuûa doanh nghieäp khoâng theå thieáu ñöôïc laø: Boä phaän nghieân cöùu thò tröôøng vaø xuùc tieán thöông maïi, boä phaän nghieân cöùu phaùt trieån (R & D). 2. Veà cô cheá quaûn lyù: − Taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp caïnh tranh moät caùch coâng baèng vaø bình ñaúng. Taùch muïc tieâu phi thöông maïi ra khoûi caùc hoaït ñoäng kinh doanh, xoùa boû caùc lôïi theá so saùnh vaø caùc phaân bieät ñoái xöû ñeå ñaûm baûo söï bình ñaúng giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá. − Môû roäng toái ña quyeàn töï chuû, xaùc ñònh roõ quyeàn veà taøi saûn phaùp nhaân cuûa doanh nghieäp, doanh nghieäp coù quyeàn töï do kinh doanh theo phaùp luaät. − Phaân ñònh roõ quyeàn cuûa chuû sôû höõu Nhaø nöôùc vaø quyeàn cuûa phaùp nhaân doanh nghieäp. Nhaø nöôùc thöïc hieän nguyeân taéc vôùi tö caùch laø chuû sôû höõu voán ñaàu tö vaøo doanh nghieäp veà maët giaù trò, khoâng quaûn lyù theo hieän vaät (tröø nhöõng trang thieát bò ñaëc bieät thuoäc caùc daây chuyeàn saûn xuaát quan troïng); Nhaø nöôùc chæ quaûn lyù kieåm tra vieäc thöïc hieän voán vaø hieäu quaû söû duïng voán, khoâng quaûn lyù töøng taøi saûn cuûa doanh nghieäp; Nhaø nöôùc khoâng tröïc tieáp quaûn lyù doanh nghieäp maø thoâng qua ñaïi dieän cuûa mình trong boä maùy quaûn lyù doanh nghieäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø thuï höôûng quyeàn lôïi cuûa coå ñoâng. Môû roäng quyeàn cho Hoäi ñoàng quaûn trò doanh nghieäp ñi ñoâi vôùi vieäc taêng ñoäng löïc vaø thieát laäp cheá ñoä traùch nhieäm chi doanh nghieäp, boä maùy quaûn lyù vaø ngöôøi lao ñoäng; hoaøn thieän phaân caáp thöïc hieän quyeàn ñaïi dieän chuû sôû höõu cuûa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc. − Chuyeån ñoåi cô cheá kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp töø cô cheá kieåm soaùt quaù trình ra quyeát ñònh cuûa doanh nghieäp sang kieåm tra giaùm saùt höôùng vaøo vieäc ñaùnh giaù thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp thoâng qua caùc chæ tieâu nhö tyû leä lôïi töùc treân doanh soá, chi phí treân doanh soá, caùc doanh soá treân toång soá ñaàu tö, lôïi töùc treân soá löôïng lao ñoäng. − Ñoåi môùi khuoân khoå phaùp lyù nhaèm söûa ñoåi caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät khoâng coøn phuø hôïp vaø theå cheá hoùa caùc noäi dung treân ñaây. 3. Bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng: Chöông trình haønh ñoäng cuûa Tænh uûy Bình Döông thöïc hieän Chæ thò 36/CT-TW cuûa Boä Chính Trò veà “Taêng cöôøng coâng taùc baûo veä moâi tröôøng trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc”, ñaõ xaùc ñònh caùc bieän phaùp nhö sau: − Xöû lyù nghieâm ngaët caùc cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, höôùng daãn caùc doanh nghieäp thöïc hieän toát caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi, xaây döïng döï aùn ñaàu tö xöû lyù raùc thaûi cuûa tænh Bình Döông, xaây döïng chöông trình ñoåi môùi coâng ngheä ôû caùc ngaønh muõi nhoïn goùp phaàn laøm giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng, töøng böôùc hieän ñaïi hoùa caùc loø goám söù vaø gaïch ngoùi, thöïc hieän toát chuû tröông di dôøi caùc cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp – tieåu thuû coâng nghieäp oâ nhieãm ra khoûi khu ñoâ thò, khu daân cö vaø khu du lòch. − Tieáp tuïc laäp laïi kyû cöông phaùp luaät trong khai thaùc taøi nguyeân khoaùng saûn theo höôùng chuyeån daàn caùc khu vöïc khai thaùc moû ôû phía Nam leân phía Baéc cuûa tænh, laøm toát coâng taùc caûi taïo ñoùng cöûa moû sau khi khai thaùc ñeå haïn cheá toái ña vieäc khai thaùc khoaùng saûn phaù hoaïi moâi tröôøng sinh thaùi. − Caùc doanh nghieäp xaây döïng môùi phaûi thöïc hieän toát caùc yeâu caàu veà baûo veä moâi tröôøng. Caùc doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp thuoäc caùc ngaønh ngheà ñoäc haïi, caùc khu coâng nghieäp phaûi xaây döïng ñöôïc heä thoáng xöû lyù chaát thaûi vaø baûo ñaûm chaát thaûi ra moâi tröôøng phaûi ñaït tieâu chuaån cho pheùp. − Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát cho Trung taâm quan traéc vaø phaân tích moâi tröôøng ñeå ñaùp öùng toát cho vieäc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà moâi tröôøng vaø phuïc vuï cho caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi tænh. Cuûng coá vaø kieän toaøn boä maùy bieân cheá quaûn lyù moâi tröôøng cuûa tænh ngang taàm vôùi nhieäm vuï vaø yeâu caàu cuûa thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. KEÁT LUAÄN Trong coâng cuoäc ñoåi môùi, vôùi vò theá cuûa moät tænh gaàn nhö thuaàn noâng, laïi môùi ñöôïc taùi laäp coøn gaëp raát nhieàu khoù khaên; Ñaûng boä, Chính quyeàn, nhaân daân tænh Bình Döông baèng nhöõng chính saùch naêng ñoäng ñaõ phaùt huy khoái ñoaøn keát ra söùc thi ñua, noã löïc phaán ñaáu cho moät tænh Bình Döông ngaøy caøng giaøu maïnh. Bình Döông ñaõ ñi sôùm, ñi nhanh vaøo coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Kinh teá Bình Döông luoân ñaït möùc taêng tröôøng vôùi nhòp ñoä cao (14,2%) giai ñoaïn 1997-2002. Toång saûn phaåm quoác noäi GDP naêm 2001 taêng 1,93 taán, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi taêng 1,66 laàn, naêm 2001 ñaït 9,056 trieäu ñoàng/ngöôøi, gaáp khoaûng 1,5 laàn so vôùi bình quaân caû nöôùc. Trong khi nguoàn noäi löïc coøn haïn cheá, Bình Döông ñaõ sôùm xem vieäc thu huùt nguoàn löïc beân ngoaøi (ñòaphöông khaùc vaø caû nöôùc ngoaøi) laøm ñoäng löïc chính phaùt trieån kinh teá; baèng caùch taïo moâi tröôøng ñaàu tö vaø kinh doanh thoâng thoaùng, coù tính chaát caïnh tranh cao, hôïp lyù. Vôùi caùch laøm naøy ñaõ taïo nieàm tin cho caùc doanh nghieäp vaø caùc nhaø ñaàu tö, chuù troïng “traûi chieáu hoa” coäng vôùi loøng hieáu khaùch vaø côûi môû cuûa chính quyeàn ñaõ taïo söùc huùt vôùi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa Boä Keá hoaïch & Ñaàu tö Bình Döông hieän laø 1 trong 5 ñòa baøn thu huùt ñöôïc nhieàu voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhaát caû nöôùc. Song song vôùi nhöõng chính saùch thoâng thoaùng vaø naêng ñoäng neâu treân, thöïc tieãn cho thaáy trong nhöõng naêm qua vieäc phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp ñaõ taïo ñoäng löïc lôùn cho quaù trình tieáp thu coâng ngheä, chuyeån dòch cô caáu kinh teá, giaûm löïc löôïng lao ñoäng noâng nghieäp vaø phaân coâng laï lao ñoäng hôïp lyù phuø hôïp vôùi xu theá hoäi nhaäp. Vieäc phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp ñaõ goùp phaàn xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. Tuy nhieân, ñaõ xaûy ra nhöõng nghòch lyù laø vaán ñeà thöøa vaø thieáu: thöøa soá löôïng, thieáu chaát löôïng; thöøa lao ñoäng giaûn ñôn, thieáu lao ñoäng trình ñoä tay ngheà cao. Soá lao ñoäng taäp trung chuû yeáu vaøo caùc ngaønh may maëc, da giaøy laø ngaønh thaâm duïng lao ñoäng maø caùc doanh nghieäp thöôøng phaûi ñaøo taïo laïi. Do ñoù vieäc quy hoaïch khu coâng nghieäp phaûi gaén lieàn vôùi quy hoaïch phaùt trieån nguoàn lao ñoäng phuø hôïp, ñoàng thôøi phaûi chuù yù vieäc phaân boá vaø ñaøo taïo nguoàn lao ñoäng coù chaát löôïng cao trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá vaø phaùt trieån khu coâng nghieäp theo chieàu saâu. Toùm laïi, söï hình thaønh vaø phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp tænh Bình Döông trong nhöõng naêm qua ñaõ thuùc ñaåy vieäc phaùt trieån caùc khu ñoâ thò môùi, caùc phoøng coâng nghieäp phuï trôï vaø dòch vuï taïo ñieàu kieän cho quaù trình chuyeån dòch cô caáu kinh teá ñaït hieäu quaû. Do ñoù nhöõng bieän phaùp cô baûn neâu treân caàn ñöôïc nghieân cöùu vaø thöïc hieän moät caùch ñoàng boä, töø ñoù hoaïch ñònh nhöõng chính saùch vaø bieän phaùp höõu hieäu hôn nöõa ñeå caùc khu coâng nghieäp tænh Bình Döông tieáp tuïc phaùt trieån vaø phaùt trieån coù chaát löôïng ñaït hieäu quaû cao nhaát. Phuï luïc B1: THOÁNG KE DIEÄN TÍCH VAØ MAÄT ÑOÄ DAÂN SOÁ THEO TÖØNG ÑÔN VÒ HAØNH CHÍNH XAÕ TT ÑÔN VÒ HAØNH CHÍNH XAÕ TOÅNG DT (Km2) MAÄT ÑOÄ DAÂN SOÁ I. TX. Thuû Daàu Moät 87,32 1759,83 1 P. Phuù Cöôøng 2,42 10.198,34 2 P. Chaùnh Nghóa 4,38 3987,21 3 P. Phuù Thoï 4,49 3130,7 4 P. Hieäp Thaønh 5,96 2267,44 5 P. Phuù Hoøa 13,31 2059,12 6 X. Taân An 14,44 1143,76 7 X. Töông Bình Hieäp 6,44 2160,71 8 X. Phuù Myõ 13,39 549,58 9 X. Ñònh Hoøa 15,40 642,98 10 X. Chaùnh Myõ 6,89 1194,33 II H. Thuaän An 84,31 1500,69 1 X. An Sôn 57,78 925,08 2 X. Höng Ñònh 2,86 2581,11 3 TT. An Thaïnh 7,49 2414,81 4 X. Thuaän Giao 11,56 1000,43 5 X. Bình Hoøa 14,47 1040,01 6 X. Vónh Phuù 6,53 1343,64 7 X. An Phuù 10,94 597,34 8 X. Bình Chuaån 11,42 1188,26 9 X. Bình Nhaâm 5,41 1666,54 10 TT. Laùi Thieâu 7,85 3974,34 III H. Dó An 60,35 1878,55 1 X. Ñoâng Hoøa 10,25 1461,85 2 X. Taân Bình 10,41 666,47 3 X. Taân Ñoâng Hieäp 14,12 925,99 4 X. Bình An 11,57 2194,20 5 TT. Dó An 10,54 2074,00 TT ÑÔN VÒ HAØNH CHÍNH XAÕ TOÅNG DT (Km2) MAÄT ÑOÄ DAÂN SOÁ 6 X. An Bình 3,46 5741,04 IV Huyeän Beán Caùt 583,64 191,55 1 X. Chaùnh Phuù Hoøa 46,33 358,55 2 X. Hoøa Lôïi 27,70 43,1 3 X. An Ñieàn 31,36 322,91 4 X. Phuù An 19,64 180,11 5 X. An Taây 43,55 657,15 6 X. Taân Ñònh 16,43 237,43 7 X. Thôùi Hoøa 37,93 71,27 8 X. Caây Tröôøng II 43,34 135,17 9 X. Tröø Vaên Thoá 27,80 106,59 10 X. Lai Uyeân 88,55 137,20 11 X. Taân Höng 32,39 182,12 12 X. Höng Hoøa 23,22 167,14 13 X. Lai Höng 47,81 116,82 14 X. Long Nguyeân 5,94 480,92 15 TT. Myõ Phöôùc 21,65 127,86 V Huyeän Daàu Tieáng 721,39 123,94 1 X. Minh Taân 63,86 144,22 2 X. Minh Thaïnh 63,77 113,20 3 X. Ñònh Hieäp 61,59 68,78 4 X. Minh Hoøa 95,44 195,66 5 X. Thanh Tuyeàn 62,32 595,60 6 TT. Daàu Tieáng 32,30 87,62 7 X. An Laäp 65,78 130,32 8 X. Long Hoøa 44,38 158,49 9 X. Thanh An 58,57 59,89 10 X. Ñònh An 114,73 75,97 TT ÑÔN VÒ HAØNH CHÍNH XAÕ TOÅNG DT (Km2) MAÄT ÑOÄ DAÂN SOÁ 11 X. Long Taân 58,65 205,26 VI H: Taân Uyeân 611,46 170,25 1 X. Laïc An 47,44 195,29 2 X. Taân Bình 28,89 179,95 3 X. Thöôøng Taân 22,45 107,95 4 X. Bình Myõ 56,38 107,00 5 X. Taân Laäp 27,85 73,57 6 X. Taân Myõ 62,74 92,03 7 X. Taân Thaønh 47,05 93,41 8 X. Taân Ñònh 107,19 55,42 9 X. Taân Vónh Hieäp 20,20 534,50 10 X. Khaùnh Bình 40,98 210,78 11 X. Phuù Chaùnh 22,51 396,22 12 X. Thaïnh Phöôùc 12,09 579,07 13 X. Thaùi Hoøa 11,17 831,42 14 X. Hoäi Nghóa 17,32 251,78 15 TT. Taân Phöôùc Khaùnh 10,35 1300,00 16 X. Vónh Taân 32,42 207,31 17 X. Baïch Ñaèng 10,75 538,79 18 TT. Uyeân Höng 33,68 254,92 VII H. Phuù Giaùo 543,86 117,97 1 X. An Long 26,13 74,32 2 X. Taân Long 49,40 108,39 3 X. Vónh Hoøa 162,94 64,04 4 X. An Bình 63,71 186,75 5 X. An Linh 89,56 78,41 6 X. Taân Hieäp 29,69 112,20 7 X. Phöôùc Hoøa 61,27 162,55 8 X. Phöôùc Sang 28,83 96,73 9 TT. Phöôùc Vónh 32,33 352,61 Phuï luïc B2: SOÁ DAÂN ÔÛ TUOÅI LAO ÑOÄNG THEO TÖØNG HUYEÄN STT Teân huyeän Toång soá daân Soá daân trong tuoåi lao ñoäng (18-50) 01 TX. Thuû Daàu Moät 153.669 79.852 02 Thuaän An 126.524 61.130 03 Dó An 113.371 57.316 04 Taân Uyeân 125.511 56.519 05 Beán Caùt 111.797 52.469 06 Daàu Tieáng 92.240 39.479 07 Phuù Giaùo 64.161 28.371 Phuï luïc B3: HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT XAÂY DÖÏNG TAÏI TÆNH BÌNH DÖÔNG NAÊM 2000 Ñôn vò tính : ha Chia ra caùc loaïi Soá thöù töï Teân ñôn vò haønh chính Toång dieän tích Caùc coâng trình coâng nghieäp Coâng trình KDDV Truï sôû cô quan Yteá Tröôøng hoïc Coâng trình TD-TT Coâng trình xaây döïng khaùc 1 BEÁN CAÙT 1.097,13 573,69 261,16 63,50 4,51 42,23 18,25 133,79 2 DÓ AN 869,53 700,14 133,92 16,61 2,26 6,19 10,41 - 3 DAÀU TIEÁNG 95,77 8,24 9,60 18,64 9,93 34,66 9,82 4,88 4 PHUÙ GIAÙO 221,80 8,20 5,47 104,02 3,33 32,76 15,81 52,21 5 THUAÄN AN 670,68 475,65 16,31 10,67 2,90 24,30 60,49 80,36 6 THUÛ DAÀU MOÄT 883,68 338,34 26,60 75,63 13,16 53,33 19,82 356,80 7 TAÂN UYEÂN 170,78 26,85 51,94 31,31 4,51 27,10 29,07 - TOÅNG COÄNG 4.009,37 2.131,11 505,00 320,38 40,60 220,57 163,67 628,04 Phuï luïc B4: HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT COÂNG NGHIEÄP TAÏI TÆNH BÌNH DÖÔNG NAÊM 2000 Ñôn vò tính: ha CN saûn xuaát VLXD CN cô khí CNKT khoaùng saûn CN ñieän CN cheá bieán CN may Tieåu thuû CN- tö nhaân Soá thöù töï Ñôn vò haønh chính Toång DT(ha) SL DT(ha) SL DT(ha) SL DT(ha) SL DT(ha) SL DT(ha) SL DT(ha) SL DT(ha) 1 DÓ AN 700,14 23 88,67 15 162,68 8 37,85 40 89,42 15 51,5 24 216,45 53 53,57 2 THUAÄN AN 475,65 9 86,77 37 83,5 10 30,6 20 187,1 80 87,68 3 PHUÙ GIAÙO 8,20 2 8,20 4 TAÂN UYEÂN 26,85 3 4,5 5 7,03 3 10,49 4 4,83 5 BEÁN CAÙT 573,69 3 19,58 13 32,72 92 493,09 4 28,30 6 DAÀU TIEÁNG 8.24 2 3,04 2 5,20 7 THUÛ DAÀU MOÄT 338,34 10 97,3 21 52,16 23 89 11 76,21 18 23,67 TOÅNG COÄNG 2131,11 28 96,21 37 366,33 8 37,85 153 264,83 147 688,08 59 508,06 155 169,75 Phuï luïc B5: QUY HOAÏCH SÖÛ DUÏNG ÑAÁT DAÂN CÖ NOÂNG THOÂN TAÊNG THEÂM TAÏI TÆNH BÌNH DÖÔNG THÔØI KYØ 2001 - 2010 Ñôn vò tính: ha Laáy vaøo caùc loaïi ñaát Ñaát noâng nghieäp Ñaát laâm nghieäp Ñaát chuyeân duøng Ñaát chöa söû duïng Troàng caây haøng naêm Nuoâi troàng TS S T T ÑÔN VÒ HAØNH CHÍNH Dieän Tích Taêng Theâm Ñaát luùa Hnk Vöôøn taïp Troàng caây laâu naêm Khaùc Röøng troàng Xaây Döïng Giao thoâng Anqp Ng. Ñòa Cdk Ñaát baèng csd Soâng suoái 1 BEÁN CAÙT 198.32 23 85.92 10 74 1 2 2.4 2 DÓ AN 220.39 45.89 85.44 63.51 1.5 4 0.05 20 3 DAÀU TIEÁNG 208.27 20 50 10 125.53 0.24 0.5 2 4 PHUÙ GIAÙO 170.25 20 90.25 10 44.98 3.02 0.5 1.5 5 THUAÄN AN 518.11 20 140.68 68.56 245.89 2.19 4.11 1.81 34.87 6 THUÛ DAÀU MOÄT 130.68 68.56 3 40.97 4 4.5 9.65 7 TAÂN UYEÂN 151.1 20 50 7 70.6 1.5 2 TOÅNG 1597.12 148.89 570.85 108.56 665.48 0.24 3.02 11.19 20.11 0.05 1.81 54.87 2.4 9.65 Phuï luïc B6: QUY HOAÏCH SÖÛ DUÏNG ÑAÁT DAÂN CÖ ÑO THÒ TAÊNG THEÂM TAÏI TÆNH BÌNH DÖÔNG THÔØI KYØ 2001 - 2010 Ñôn vò tính: ha Laáy vaøo caùc loaïi ñaát Ñaát noâng nghieäp Ñaát laâm nghieäp Ñaát chuyeân duøng Ñaát chöa söû duïng Troàng caây haøng naêm Troàng caây laâu naêm Röøng töï nhieân Röøng troàng Ñaát luùa S T T ÑÔN VÒ HAØNH CHÍNH Dieän Tích Taêng Theâm 1vuï 2vuï 3vuï nöông raãy Hnk Vöôøn taïp Cnln Aq lnk Nuoâi troàng TS Khaùc Rsx Rsx Xaây Döïng Giao thoâng Tl& mncd Di tích Lsvh Anqp Ng. Ñòa Cdk Ñaát ôû ñoâ thò Ñaát ôû noâng thoân Ñaát baèng csd Ñoài nuùi csd Maët nöôùc csd Soâng suoái Ñaát csd khaùc 1 DAÀU TIEÁNG 54.97 5.16 2.78 16.12 18.41 4.48 0.92 0.09 3.71 3.3 2 TAÂN UYEÂN 186.54 25.19 20.80 42.53 31.51 6.53 1.92 1.06 7.57 23.77 7.44 2.96 4.69 2.94 0.17 1.46 6.00 3 THUAÄN AN 246.82 11.68 36.05 14.41 26.64 33.19 0.24 36.04 1.99 19.01 7.12 1.71 3.77 0.52 4.08 0.03 35.59 2.48 10.13 2.14 4 THUÛ DAÀU MOÄT 189.45 15.06 30.21 0.34 0.08 25.23 35 6.61 8.14 16.64 1.81 0.47 17.03 23.4 1.65 0.1 0.03 0.28 0.04 0.22 3.65 1.66 1.8 5 DÓ AN 108.43 0.38 27.34 40.84 4.23 2.95 8.66 10.57 6.01 1.32 6.13 6 BEÁN CAÙT 47.06 8.75 3.45 2.56 6.44 3.23 1.25 0.75 2.53 1.23 4.52 12.35 7 PHUÙ GIAÙO 94.69 11.8 3.03 66.76 13.1 TOAØN TÆNH 927.96 78.02 90.51 14.75 0.08 130.11 229.86 39.25 54.78 30.02 1.9 0.47 27.13 76.75 25.93 4.77 0.03 3.77 6.81 27.48 0.07 35.59 10.69 5.11 1.66 16.13 16.29 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO I. TAØI LIEÄU BAÈNG TIEÁNG VIEÄT: 1. Bình Döông theá vaø löïc môùi trong theá kyû XXI. Nxb. Chính Trò Quoác Gia, 2003. 2. Boä Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö – Vieän Chieán Löôïc Phaùt Trieån. Moät soá vaán ñeà veà lyù luaän, phöông phaùp luaän, phöông phaùp xaây döïng chieán löôïc vaø quy hoaïch phaùt trieån kinh teá Vieät Nam. Nxb. Chính Trò Quoác Gia, 2002. 3. Boä Giaùo duïc ñaøo taïo. Daân soá moâi tröôøng – taøi nguyeân. Nxb. Giaùo Duïc, 2001. 4. Boä Xaây Döïng. Ñònh höôùng quy hoaïch toång theå phaùt trieån ñoâ thò Vieät Nam ñeán naêm 2020. Nxb. Boä Xaây Döïng, 1999. 5. Coâng ty Xuaát nhaäp khaåu Thanh Leã. Caùc vaên baûn pheâ duyeät khu coâng nghieäp Soùng Thaàn 1 – Huyeän Dó An, Tænh Bình Döông. 1995. 6. Coâng ty Coå phaàn Thanh Leã. Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh haï taàng khu coâng nghieäp Soùng Thaàn 1 – Huyeän Dó An, Tænh Bình Döông. 1996. 7. Coâng ty Becamex. Qui hoaïch chi tieát khu coâng nghieäp Myõ Phöôùc – Huyeän Beán Caùt, Tænh Bình Döông. 2002. 8. Danh muïc caùc döï aùn ñaàu tö ôû Vieät Nam ñeán naêm 2010. Nxb. Thoáng Keâ, 2002. 9. Giaùo trình ñòa lyù kinh teá. Nxb. Taøi Chính, 2002. 10. Kyû yeáu Khu coâng nghieäp – Khu cheá xuaát Vieät Nam. Saigon Time, Nxb. TP.Hoà Chí Minh, 2002. 11. Kyû yeáu hoäi thaûo khoa hoïc: “Nhöõng giaûi phaùp phaùt trieån beàn vöõng caùc khu coâng nghieäp Bình Döông”. Sôû Khoa Hoïc Coâng Ngheä Bình Döông vaø Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP. Hoà Chí Minh toå chöùc, thaùng 11/2004. 12. Leâ Thò Höông (chuû nhieäm). Caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát Vieät Nam – Hieäu quaû hoaït ñoäng vaø xu höôùng phaùt trieån. Ñeà taøi nghieân cöùu caáp Boä. 13. Leâ Thò Höôøng (chuû bieân). Caùc phöông phaùp phaân tích vuøng vaø lieân vuøng. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP. Hoà Chí Minh, 14. Leâ thoâng – Nguyeãn Minh Tueä. Toå chöùc laõnh thoå coâng nghieäp Vieät Nam. Nxb. Giaùo Duïc, 2000. 15. Leâ Thoâng. Ñòa lyù kinh teá-xaõ hoäi Vieät Nam. Nxb. Giaùo Duïc, 1999. 16. Nieân giaùm thoáng keâ. Cuïc Thoáng Keâ Bình Döông, 1999 17. Nieân giaùm thoáng keâ. Cuïc Thoáng Keâ Bình Döông, 2000 18. Nieân giaùm thoáng keâ. Cuïc Thoáng Keâ Bình Döông, 2001 19. Nieân giaùm thoáng keâ. Cuïc Thoáng Keâ Bình Döông, 2002 20. Nieân giaùm thoáng keâ. Cuïc Thoáng Keâ Bình Döông, 2003 21. Nguyeãn Ngoïc Chaâu. Quaûn lyù ñoâ thò. Nxb. Xaây Döïng, 2001. 22. Nguyeãn Höõu Duõng. Söû duïng hieäu quaû nguoàn löïc con ngöôøi ôû Vieät Nam. Nxb. Lao Ñoäng – Xaõ Hoäi, 2003. 23. Nguyeãn Kim Hoàng (chuû bieân). Giaùo trình ñòa lyù kinh teá - xaõ hoäi ñaïi cöông. 24. Nguyeãn Kim Hoàng. Daân soá hoïc ñaïi cöông. Nxb. Giaùo Duïc, 1998. 25. Nguyeãn Thò Lan Höông. Thò tröôøng lao ñoäng Vieät Nam – Ñònh höôùng vaø phaùt trieån. Nxb. Lao Ñoäng Xaõ Hoäi, 2002. 26. Nguyeãn Ñình Hoøe. Daân soá ñònh cö – moâi tröôøng. Nxb. Ñaïi Hoïc Quoác Gia, Haø Noäi, 2001. 27. Nguyeãn Baù Ngoïc – Traàn Vaên Hoan. Toaøn caàu hoùa: Cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi lao ñoäng Vieät Nam. Nxb. Lao Ñoäng Xaõ Hoäi. 28. Nguyeãn Ñöùc Tuaán. Ñòa lyù kinh teá hoïc. Nxb. Thoáng Keâ, 2000. 29. Nguyeãn Vaên Thaùi. Caùc khu cheá xuaát ôû Vieät Nam. Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá TP. Hoà Chí Minh, 1994. 30. Nguyeãn Vaên Thaùi. Ñòa lyù kinh teá Vietnam. Nxb. Giaùo Duïc, 1999. 31. Phaïm Thò Bình. Nguoàn lao ñoäng vaø söû duïng lao ñoäng ôû Tænh Bình Döông. 2003. 32. Phaïm Ngoïc Ñaêng. Quaûn lyù moâi tröôøng ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp. Nxb. Xaây Döïng, 2000. 33. Phaïm Xuaân Haäu. Giaùo trình ñòa lyù kinh teá - xaõ hoäi Vieät Nam. Taäp 2. TP. Hoà Chí Minh, 2002. 34. Phaïm Höõu Khaù. Ñòa lyù kinh teá-xaõ hoäi ñaïi cöông. Nxb. Ñaïi Hoïc Quoác Gia, TP. Hoà Chí Minh, 2002. 35. Phaïm Thò Xuaân Thoï. Di daân töï do ñeán TP. Hoà Chí Minh – Nhöõng taùc ñoäng cuûa noù ñeán söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. 2001. 36. Toång Cuïc Thoáng Keâ. Tænh hình kinh teá - xaõ hoäi Vieät Nam 10 naêm 1991 – 2000. 37. Toång Cuïc Thoáng Keâ. Baùo caùo keát quaû döï baùo daân soá Vieät Nam 1999 – 2004. Nxb. Thoáng Keâ, 2000. 38. Traàn Kim Dung. Quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Nxb. Thoáng Keâ, 2003. 39. Traàn Du Lòch. Baùo caùo toång hôïp ñònh höôùng chuyeån dòch cô caáu noäi boä caùc ngaønh kinh teá vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Thaùng 4/2004. 40. Traàn Tuaán Tuù. GIS – Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù. Baøi giaûng sau Ñaïi hoïc, Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân. 41. Tröông Thò Minh Saâm (chuû bieân). Nhöõng luaän cöù khoa cuûa vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc coâng nghieäp cho vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Nxb. Khoa Hoïc Xaõ Hoäi, 2003. 42. Tröông Thò Minh Saâm. Caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao vai troø vaø hieäu löïc quaûn lyù nhaø nöôùc vaø baûo veä moâi tröôøng ôû caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, Nxb. Khoa Hoïc Xaõ Hoäi, 2004. 43. UÛy Ban Nhaân Daân tænh Bình Döông. Baùo caùo thöïc traïng vaø moät soá vaán ñeà caàn quan taâm nhaèm taêng cöôøng moái quan heä giöõa Bình Döông vôùi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam trong quaù trình phaùt trieån. 1999. 44. UÛy Ban Nhaân Daân tænh Bình Döông. Baùo caùo qui hoaïch toång theå vaø phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi tænh Bình Döông. 1999. 45. UÛy Ban Nhaân Daân tænh Bình Döông. Qui hoaïch vaø phaùt trieån coâng nghieäp Bình Döông ñeán naêm 2010. Thaùng 4/2000. 46. UÛy ban Daân soá – Gia ñình – Treû em Bình Döông. Keát quaû toång ñieàu tra daân soá vaø nhaø ôû 1999. Thaùng 12/2002. 47. Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu coâng ñoaøn tænh Bình Döông. 2003. 48. Vieän Chieán Löôïc Phaùt Trieån. Cô sôû khoa hoïc cuûa moät soá vaán ñeà trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø taàm nhìn 2020. Nxb. Chính Trò Quoác Gia, 2001. 49. Voõ Khaéc Vaán. Nguyeân lyù thieát keá quy hoaïch xaây döïng vuøng – ñieåm daân cö noâng thoân vaø ñieåm daân cö ñoâ thò. Nxb. Ñaïi Hoïc Quoác Gia TP. Hoà Chí Minh, 2001. 50. Caùc taøi lieäu download töø Internet: • • II. TAØI LIEÄU BAÈNG TIEÁNG ANH: 51. Microsoft Encarta Encyclopedia, 2001, 2002. 52. National Geographic Society. Atlas of the World, 7th edition, Washington D.C, 1999 53. UNDP. Human Development Report. New York, 2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLVDLKTXH003.pdf
Tài liệu liên quan