Luận văn Xây dựng website giải trí

Đề tài chỉ dừng lại ở mức một đồ án tốt nghiệp nên chưa thể sử dụng trong thực tế được. Muốn ứng dụng và thực tế thì đề tài này phải thêm rất nhiều chức năng nữa. Hướng phát triển của đề tài này là ta cần xây dựng thêm một số chức năng nữa như là thêm phần tin tức vào trang web, xây dựng hoàn chỉnh phần Chat theo chuẩn IRC để có thể tương thích với chuẩn của dịch vụ Chat trên Internet và xây dựng phần Mail theo các chuẩn của nó như là theo chuẩn SMTP để có thể tương thích với các hệ thống Mail khác để sử dụng được trong thực tế.

doc82 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 14/12/2018 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng website giải trí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ø mail seõ ñöôïc truyeàn tieáp vaän qua caùc host trong danh saùch ñoù. Danh saùch naøy ñöôïc söû duïng nhö laø moät loä trình nguoàn ñeå traû lôøi thoâng baùo khoâng phaân phaùt ñöôïc cho sender. Moãi khi truyeàn tieáp vaän host seõ theâm vaøo phaàn ñònh danh cuûa noù vaøo ñaàu danh saùch, noù phaûi söû duïng teân cuûa noù khi ñaõ ñöôïc bieát trong IPCE nôi maø noù ñang truyeàn tieáp vaän mail hôn laø IPCE maø mail ñaõ tôùi (neáu chuùng khaùc nhau). RECIPIENT (RCPT) Leänh naøy ñöôïc söû duïng ñeå ñònh ra moät ngöôøi nhaän mail; nhieàu nguôøi nhaän (cuøng moät noäi dung mail) seõ ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch gôûi nhieàu leänh naøy. DATA Reciever seõ xöû lyù nhöõng doøng theo sau leänh khi mail data ñeán töø sender. Leänh naøy taïo ra mail data ñeå ñaët vaøo mail data buffer. Mail data coù theå chöùa baát kyø kyù töï naøo trong boä maõ ASCII vaø ñöôïc keát thuùc bôûi moät doøng maø noù chæ chöùa moät daáu chaám “ .”. SEND Leänh naøy ñöôïc duøng ñeå khôûi taïo söï truyeàn mail maø ôû ñoù maildata seõ ñöôïc truyeàn ñi tôùi moät hay nhieàu terminal. Vuøng ñoái soá chöùa phaàn reverse-path. leänh thöïc thi thaønh coâng khi message ñöôïc phaân phaùt tôùi terminal. SEND OR MAIL (SOML) Leänh naøy ñöôïc söû duïng ñeå khôûi taïo söï truyeàn mail maø ôû ñoù mail data moät hay nhieàu terminal hoaëc caùc mailbox. Ñoái vôùi ngöôøi nhaän, mail data ñöôïc phaân phaùt tôùi terminal cuûa ngöôøi nhaän neáu ngöôøi nhaän coù tích cöïc, traùi laïi, laø mailbox cuûa ngöôøi nhaän. Leänh naøy thaønh coâng khi message ñöôïc phaân phaùt tôùi terminal hoaëc laø mailbox. SEND AND MAIL (SAML) Leänh naøy ñöôïc söû duïng ñeå khôûi taïo söï truyeàn mail maø ôû ñoù mail data moät hay nhieàu terminal hoaëc caùc mailbox. Ñoái vôùi ngöôøi nhaän, mail data ñöôïc phaân phaùt tôùi terminal cuûa ngöôøi nhaän neáu ngöôøi nhaän coù tích cöïc, vaø ñoái vôùi moïi ngöôøi nhaän mail seõ tôùi mailbox cuûa nhöõng ngöôøi nhaän ñoù. Vuøng ñoái soá chöùa ñöïng moät reverse-path. Leänh naøy thaønh coâng khi message ñöôïc phaân phaùt tôùi mailbox. RESET (RSET) Leänh naøy xaùc ñònh söï truyeàn mail hieän taïi ñaõ bò huûy boû. Caùc sender, recipient, mail data ñaõ löu seõ bò huyû boû vaø taát caû caùc baûng traïng thaùi, caùc buffer bò xoaù. Receiver phaûi göûi moät reply OK. VERIFY (VRFY) Leänh naøy yeâu caàu receiver xaùc nhaän ñoái soá laø ñònh danh moät user. Neáu noù laø moät user name, full name cuûa user ñoù (neáu receiver bieát) vaø mailbox ñaëc taû ñaày ñuû ñöôïc traû veà. Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán reverse-path buffer, forward-path buffer vaø data mail buffer. EXPAND (EXPN) Leänh naøy yeâu caàu receiver xaùc nhaän ñoái soá laø moät mailing list (danh saùch ñòa chæ) vaø traû veà moät thaønh phaàn trong danh saùch ñoù. Full name cuûa caùc user (neáu bieát) vaø nhöõng mailbox ñaõ xaùc ñònh ñaày ñuû ñöôïc traû veà trong moät reply goàm nhieàu doøng. Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán reverse-path buffer, forward-path buffer vaø data mail buffer. HELP Leänh naøy cho receiver nhöõng thoâng tin giuùp ñôõ cho sender. Leänh naøy coù theå nhaän moät ñoái soá (coù theå laø teân leänh) vaø traû veà thoâng tin chi tieát. Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán reverse-path buffer, forward-path buffer vaø data mail buffer. NOOP Leänh naøy khoâng aûnh höôûng caùc tham soá hay caùc leänh ñöôïc ñöa vaøo tröôùc noù, noù ñaëc taû khoâng coù moät haønh doäng naøo khaùc hôn laø receiver göûi moät reply OK. Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán reverse-path buffer, forward-path buffer vaø data mail buffer. QUIT Leänh naøy ñònh roõ receiver phaûi göûi moät reply OK vaø sau ñoù ñoùng keânh truyeàn. Receiver seõ khoâng ñoùng keânh truyeàn cho ñeán khi noù nhaän vaø traû lôøi cho leänh QUIT (ngay caû neáu coù moät loãi xaõy ra). Sender seõ khoâng ñoùng keânh truyeàn cho ñeán khi noù göûi moät leänh QUIT vaø nhaän reply ñoù (ngay caû neáu coù moät loãi traû lôøi cho leänh tröôùc ñoù). Neáu maø keát noái bò ñoùng tröôùc thôøi gian mong muoán receiver seõ laøm vieäc nhö neáu vöøa nhaän ñöôïc moät leänh RSET (boû taát caû caùc giao dòch ñang treo maø chöa laøm, nhöng khoâng “undo” nhöõng ñaõ truyeàn hoaøn taát tröôùc ñoù) sender seõ haønh ñoäng ngay khi leänh hay quaù trình truyeàn ñoù trong quy trình nhaän ñöôïc moät loãi taïm thôøi. TURN Leänh naøy xaùc ñònh receiver phaûi göûi moät trong hai reply sau: (1) reply OK vaø sau ñoù nhaän vai troø cuûa moät sender-SMTP, hay (2) göûi moät reply töø choái vaø giöõ laïi vai troø moät receiver-SMTP. Neáu program-A hieän taïi laø moät sender-SMTP vaø noù göûi moät leänh TURN vaø nhaän moät reply OK (250) thì program-A trôû thaønh receiver-SMTP sau ñoù program-A seõ trong traïng thaùi khôûi ñoäng ngay khi keânh truyeàn ñaõ ñöôïc môû, vaø sau ñoù noù gôûi lôøi chaøo laø hoûi dòch vuï ñaõ saün saøng (220). Neáu chöông trình B hieän taïi laø reciever vaø noù nhaän ñöôïc leänh TURN vaø noù traû lôøi OK thì B trôû thaønh sender. b) Caùc reply cuûa SMTP: Söï traû lôøi cho nhöõng leänh cuûa SMTP ñöôïc ñaët ra ñeå ñaûm baûo cho söï ñoàng boä cho caùc yeâu caàu vaø nhöõng hoaït ñoäng trong qui trình truyeàn mail, vaø ñeå baûo ñaûm raèng sender-SMTP luoân luoân bieát traïng thaùi cuûa reciever-SMTP. Moãi leänh SMTP phaûi taïo ra chính xaùc moät reply. Moät reply SMTP bao goàm moät soá ba chöõ soá (ñöôïc truyeàn nhö ba kyù töï chöõ soá) vaø theo sau laø moät soá vaên baûn (text). Soá ñoù ñöôïc söû duïng moät caùch töï ñoäng ñeå xaùc ñònh traïng thaùi ñöa vaøo keá tieáp. Text ôû treân laø daønh cho ngöôøi söû duïng. Ba chöõ soá ñoù ñöôïc aán ñònh chöùa ñaày ñuû thoâng tin ñöôïc maõ hoaù maø sender-SMTP khoâng caàn kieåm tra text ñoù vaø coù theå huyû boû hay chuyeån noù qua moät user thích hôïp. Ñaëc bieät text naøy coù theå phuï thuoäc vaøo receiver vaø vaøo ngöõ caûnh, vì vaäy coù söï gioáng nhau trong söï phaân bieät text cho töøng maõ reply. 2) Giao thöùc pop3 Post Office Protocol Version 3 (Pop3) laø moät giao thöùc chuaån treân Internet cho pheùp moät moät workstation coù theå truy xuaát ñoäng ñeán moät maildrop treân moät server töø xa. Coù nghóa laø Pop3 ñöôïc duøng ñeå cho pheùp workstation laáy mail maø server ñang giöõ noù. 2.1 Caùc thao taùc cô baûn: Port chuaån daønh cho dòch vuï Pop3 ñöôc qui uôùc laø TCP port 110. Pop3 server seõ khôûi ñoäng vaø laéng nghe treân port naøy. Moät client muoán söû duïng caùc dòch vuï cuûa Pop3 thì noù phaûi thieát laäp moät keát noái tôùi Pop3 server. Khi keát noái ñöôïc thieát laäp thì Pop3 server seõ gôûi tôùi client moät lôøi chaøo. Sau ñoù, Pop3 Client vaø Pop3 Server sau ñoù trao ñoåi caùc request vaø reply cho ñeán khi keát noái ñöôïc ñoùng hay loaïi boû. Caùc leänh trong Pop3 khoâng phaân bieät chöõ thöôøng vaø chöõ hoa, bao goàm moät taäp töø khoùa (chieàu daøi töø 3 ñeán 4 kyù töï), coù theå coù hoaëc khoâng coù ñoái soá theo sau (chieàu daøi cuûa ñoái soá coù theå leân ñeán 40 kyù töï). Caùc töø khoùa vaø ñoái soá phaân caùch nhau bôûi moät kyù töï traéng ñôn, vaø khoâng phaûi laø caùc kyù töï ñaëc bieät. Caùc reply trong Pop3 bao goàm phaàn chæ ñònh traïng thaùi vaø töø khoùa coù theå coù caùc thoâng tin hoå trôï theo sau. Chieàu daøi cuûa reply coù theå leân tôùi 512 kyù töï, keát thuùc baèng caëp CRLF. Coù hai loaïi chæ ñònh traïng thaùi laø: “+OK” vaø “-ERR”. Server phaûi gôûi caùc chæ ñònh traïng thaùi ôû daïng chöõ hoa. Reply cho caùc leänh coù theå bao goàm nhieàu doøng. Sau khi doøng ñaàu tieân vaø caëp kyù töï CRLF ñöôïc gôûi ñi, caùc doøng theâm vaøo ñöôïc gôûi ñi, moãi doøng keát thuùc baèng moät caëp CRLF. Doøng cuoái laø kyù töï “.” vaø caëp kyù töï CRLF. Neáu coù doøng naøo baét ñaàu baèng kyù töï “.” thì phaûi kieåm tra xem coù phaûi laø caëp kyù töï keát thuùc CRLF. Moät Pop3 session seõ phaûi traûi qua caùc traïng thaùi: xaùc nhaän (Authorization), giao dòch (transaction) vaø traïng thaùi caäp nhaät (Update). Trong traïng thaùi xaùc nhaän, client phaûi thoâng baùo cho server bieát noù laø ai. Khi server ñaõ xaùc nhaän ñöôïc client, session seõ ñi vaøo traïng thaùi giao dòch. Trong traïng thaùi naøy, client hoaït ñoäng baèng caùch gôûi caùc request tôùi server. Khi client gôûi leänh “QUIT”, session seõ ñi vaøo traïng thaùi caäp nhaät (Update). Trong traïng thaùi naøy, Pop3 server giaûi phoùng caùc taøi nguyeân vaø gôûi lôøi taïm bieät. Sau ñoù keát noái TCP ñoùng laïi. Caùc reply cuûa Pop3 Server cho Pop3 client seõ laø “-ERR” neáu leänh khoâng nhaän ra ñöôïc bôûi Pop3 server, hoaëc khoâng thöïc hieän ñöôïc, hoaëc sai cuù phaùp, hoaëc sai traïng thaùi. Moät Pop3 server coù moät khoaûng thôøi gian time out. Khi xaûy ra time out, session khoâng ñi vaøo traïng thaùi caäp nhaät (Update) maø server seõ töï ñoùng keát noái TCP maø khoâng xoùa baát kyø message naøo hay gôûi ñaùp öùng cho client. 2.2 Caùc traïng thaùi cuûa pop3: Moät khi keát noái TCP ñöôïc môû ra bôûi moät Pop3 client. Pop3 server seõ gôûi laïi cho Pop3 client moät lôøi chaøo. a) Traïng thaùi xaùc nhaän (authorization): Sau khi Pop3 server gôûi lôøi chaøo, session seõ ñi vaøo traïng thaùi xaùc nhaän (authorization). Luùc naøy, Pop3 client phaûi ñònh danh vaø xaùc nhaän noù vôùi Pop3 server. Ñeå thöïc hieän vieäc naøy, client phaûi söû duïng keát hôïp caùc leänh USER vaø PASS. Ñaàu tieân, client seõ gôûi leänh “USER username”, neáu Pop3 server traû lôøi vôùi chæ thò traïng thaùi “-ERR” thì client coù theå ñöa ra moät leänh xaùc nhaän môùi hay coù theå ñöa ra leänh “QUIT”. Neáu Pop3 server traû lôøi vôùi chæ thò traïng thaùi “+OK”, thì client coù theå gôûi tieáp leänh “PASS password” ñeå hoaøn taát söï xaùc nhaän hoaëc gôûi leänh “QUIT” ñeå keát thuùc session. Khi client phaùt ra moät leänh “PASS”, POP3 server duøng caëp ñoái soá töø leänh USER vaø PASS ñeå xaùc ñònh neáu ñuùng client seõ cho truy xuaát ñeán maildrop thích hôïp. Sau khi traûi qua quaù trình xaùc nhaän, Pop3 server seõ cho pheùp client truy xuaát tôùi nhöõng mailbox thích hôïp. Luùc naøy, Pop3 server seõ taïo ra moät khoùa truy xuaát loaïi tröø treân maildrop ñeå ñaûm baûo cho message khoâng bò söûa ñoåi hay bò xoùa tröôùc khi session ñi vaøo traïng thaùi caäp nhaät (Update). Neáu thaønh coâng, Pop3 server seõ traû lôøi vôùi chæ thò traïng thaùi “+OK” vaø session seõ ñi vaøo traïng thaùi giao dòch (transaction) maø khoâng coù message bò ñaùnh daáu xoùa. Neáu maildrop khoâng môû ñöôïc vì moät lyù do naøo ñoù (ví duï: sai khoùa, client bò töø choái truy xuaát tôùi maildrop naøy), Pop3 server seõ traû lôøi vôùi chæ thò traïng thaùi “-ERR” vaø server seõ ñoùng keát noái. Neáu keát noái khoâng bò ñoùng thì client coù theå gôûi leänh xaùc nhaän môùi vaø baét ñaàu trôû laïi hoaëc coù theå phaùt ra leänh “QUIT”. Sau khi Pop3 server môû ñöôïc maildrop, noù gaùn soá thöù töï cho moãi message vaø bieåu thò kích thöôùc messge theo byte. b) Traïng thaùi giao dòch (transaction): Sau khi Pop3 server ñaõ xaùc nhaän thaønh coâng client, vaø môû cho noù moät maildrop thích hôïp. Session seõ böôùc vaøo traïng thaùi giao dòch (transaction). Luùc naøy, Pop3 client coù theå gôûi caùc request cho Pop3 server (caùc request coù theå ñöôïc gôûi nhieàu laàn, töùc laø coù theå laëp laïi), vaø cöù sau moãi request thì Pop3 server seõ phaûn hoài laïi cho Pop3 client moät reply. Cuoái cuøng, neáu client phaùt ra leänh “QUIT” thì session seõ ñi vaøo traïng thaùi caäp nhaät (Update). c) Traïng thaùi caäp nhaät (Update): Khi client phaùt ra leänh “QUIT” töø traïng thaùi giao dòch (transaction), session seõ ñi vaøo traïng thaùi caäp nhaät (Update). Neáu client phaùt ra leänh “QUIT” töø traïng thaùi xaùc nhaän (authorization), session seõ keát thuùc nhöng khoâng ñi vaøo traïng thaùi caäp nhaät. Neáu session keát thuùc vì caùc lyù do khaùc sau ñoù moät leänh “QUIT” ñöôïc phaùt ra töø client, session seõ khoâng ñi vaøo traïng thaùi caäp nhaät (Update) vaø phaûi khoâng xoùa moät message naøo töø maildrop. 2.3 Toùm taét caùc leänh cuûa pop3: a) Caùc leänh coù taùc duïng trong quaù trình xaùc nhaän (authorization): USER username: + Ñoái soá username laø moät chuoåi ñònh danh moät mailbox, chæ coù yù nghóa ñoái vôùi server. + Traû lôøi: +OK teân mailbox coù hieäu löïc. -ERR khoâng chaáp nhaän teân mailbox. PASS string: + Ñoái soá laø moät password cho mailbox hay server. + Traû lôøi: +OK khoùa maildrop vaø saün saøng. -ERR password khoâng hieäu löïc. -ERR khoâng ñöôïc pheùp khoùa maildrop. QUIT: + Khoâng coù ñoái soá. + Traû lôøi: +OK. b) Caùc leänh coù taùc duïng trong quùa trình giao dòch (transaction): STAT: + Khoâng coù ñoái soá. + Traû lôøi: +OK nn mm. “+OK” theo sau laø khoaûng traéng ñôn, tieáp theo laø nn: soá message, khoaûng traéng ñôn, mm: kích thöôùc cuûa maildrop tính theo byte. + Caùc message ñöôïc ñaùnh daáu xoùa khoâng ñöôïc ñeám trong toång soá. LIST [msg]: + Ñoái soá: soá thöù töï cuûa message, coù theå khoâng tham khaûo tôùi caùc message ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu xoùa. + Traû lôøi: +OK scan listing follow. -ERR nosuch message. Moät scan listing bao goàm soá thöù töï message (message number) cuûa message ñoù, theo sau laø khoaûng traéng ñôn, vaø kích thöôùc chính xaùc cuûa message ñoù tính theo byte. RETR msg: + Ñoái soá: soá thöù töï cuûa message, coù theå khoâng tham khaûo tôùi caùc message ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu xoùa. + Traû lôøi: +OK message follows -ERR no such message Traû lôøi cuûa leänh RETR laø multi-line. DELE msg: + Ñoái soá: soá thöù töï cuûa message, coù theå khoâng tham khaûo tôùi caùc message ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu xoùa. + Traû lôøi: +OK message deleted -ERR no such message Pop3 server seõ ñaùnh daáu xoùa caùc message naøy. Tuy nhieân, quaù trình xoùa thaät söï seõ dieãn ra ôû traïng thaùi caäp nhaät (Update). NOOP: + Khoâng coù ñoái soá. + Traû lôøi: +OK Pop3 server khoâng laøm gì heát, chæ hoài aâm laïi cho client vôùi traû lôøi: “+OK”. RSET: + Khoâng coù ñoái soá. + Traû lôøi: +OK. Phuïc hoài laïi caùc message ñaõ bò ñaùnh daáu xoùa bôûi Pop3 server. c) Caùc leänh coù taùc duïng trong quùa trình caäp nhaät (Update): QUIT: + Khoâng coù ñoái soá. + Traû lôøi: +OK. Phaàn III: Phaàn phaân tích, thieát keá vaø Xaây döïng öùng duïng minh hoaï. Chöông I: Phaân tích yeâu caàu. Muïc ñích: Xaây döïng moät Website coù theå giuùp cho ngöôøi söû duïng thö giaõn trong nhöõng giôø phuùt caêng thaúng. Yeâu caàu: Website giaûi trí coù caùc chöùc naêng sau: Mail: phaûi cho pheùp ñöôïc ñaêng kyù söû duïng moät ñòa chæ Mail vôùi ñaày ñuû caùc chöùc naêng cuûa moät Account Mail. Chat: cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå Chat ñöôïc vôùi nhau trong trang Web naøy. Hình aûnh, nhaïc vaø Truyeän: phaûi toå chöùc ñöôïc caùc phaàn naøy trong trang Web vaø phaûi caäp nhaät laïi ñöôïc nghóa laø trang Web phaûi toå chöùc theo daïng web ñoäng, khoâng ñöôïc toå chöùc theo daïng web tónh. 1) Yeâu caàu ñoái vôùi ngöôøi quaûn trò. Quaûn lyù ñöôïc taát caû döõ lieäu coù trong Website naøy. Mail: quaûn lyù vieäc ñaêng kyù ñòa chæ mail, xaùc ñònh nhöõng ñòa chæ khoâng söû duïng vaø xoùa ñi. Hình aûnh, nhaïc vaø truyeän: caäp nhaät laïi cô sôû döõ lieäu cuûa trang naøy. 2) Yeâu caàu ñoái vôùi ngöôøi söû duïng. Ñöôïc pheùp ñaêng kyù ñòa chæ mail. Ñöôïc pheùp xem truyeän, nghe nhaïc, xem hình vaø söû duïng chöông trình Chat trong trang naøy. Chöông II: Thieát keá vaø Xaây döïng chöng trình öùng duïng minh hoïa. Trang Chuû. Website giaûi trí laø moät trang web giuùp cho ngöôøi truy caäp vaøo coù theå thö giaõn. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, trang web phaûi coù giao dieän deã nhìn, caáu truùc phaûi thuaän tieän vaø ñaùp öùng caùc chöùc naêng giaûi trí. Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa website Trang chuû Trang Quaûn Trò Trang Nhaïc Trang Truyeän Trang Chat Trang Hình AÛnh Trang Mail Sau ñaây, chuùng ta seõ xem xeùt chi tieát töøng trang cuï theå. Trang Quaûn Trò. Ñaây laø trang quaûn lyù taát caû caùc cô sôû döõ lieäu cuûa trang web naøy. Trang naøy ñöôïc giaønh cho ngöôøi quaûn trò trang web, ngöôøi naøy seõ coù toaøn quyeàn treân cô sôû döõ lieäu, coù theå chænh xöûa döõ lieäu coù trong trang nhö laø thay ñoåi nhaïc, truyeän, hình aûnh vaø thaäm chí caû caùc ñòa chæ mail ñaõ ñaêng kyù söû duïng trong trang Web naøy. Khi thaáy moät phaàn naøo khoâng phuø hôïp vôùi lónh vöïc giaûi trí thì ngöôøi quaûn trò coù nghóa vuï phaûi xoùa khoûi trang Web ngay. Döôùi ñaây laø sô ñoà hoaït ñoäng cuûa trang Admin vaø hình aûnh cuûa trang Admin: Nhaäp teân vaø Password ngöôøi quaûn trò Kieåm tra Username vaø Password Trang chuû Trang quaûn trò Nhaïc Truyeän vaø Thô Hình AÛnh Mail Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa trang Admin Ngöôøi quaûn trò seõ nhaäp Username vaø Password cuûa mình vaøo vaø nhaán nuùt Submit. Chöông trình seõ kieåm tra Username vaø Password naøy xem coù ñuùng khoâng. Neáu khoâng ñuùng thì seõ nhaûy ra trang chuû. Neáu ñuùng thì seõ vaøo trang quaûn trò. Khi ñoù ngöôøi quaûn trò choïn trang mình muốn chænh xöûa vaø tieán haønh nhöõng vieäc caàn thieát trong trang naøy. Hình cuûa trang Admin trong Website giaûi trí naøy: ÔÛ treân laø hình aûnh cuûa trang quaûn trò. Veà phaàn chi tieát cuûa trang naøy, chuùng ta seõ xem xeùt chi tieát hôn thoâng qua moãi trang cuï theå. Trang Nhaïc Trang naøy goàm coù lôøi vaø phaàn nhaïc neùn mp3, cho pheùp ngöôøi söû duïng tìm kieám lôøi cuûa baøi haùt cuõng nhö dowload nhaïc veà hoaëc coù theå nghe nhaïc tröïc tieáp treân maïng. Döõ lieäu trong trang ñöôïc toå chöùc chaët cheõ, roõ raøng vaø luoân ñöôïc caäp nhaät môùi. Caùc lôøi cuûa baøi haùt trong trang naøy ñöôïc saép xeáp theo thöù töï ABC, vaø cuõng coù theå ñöôïc lieät keâ theo teân taùc giaû. Khi coù moät baøi haùt môùi naøo ñoù ñöôïc caäp nhaät vaøo thì seõ ñöôïc ñöa vaøo danh saùch nhöõng baøi haùt môùi ñöôïc caäp nhaät vaø seõ hieån thò leân cho ngöôøi söû duïng bieát. Trang web cuõng lieät keâ moät soá baøi coù soá ngöôøi truy caäp nhieàu nhaát. Sau ñaây laø hình aûnh giao dieän cuûa trang nhaïc: 1) Veà cô sôû döõ lieäu Moâ hình quan heä: Caøi ñaët caùc thöïc theå trong chöông trình: a/ Thöïc theå QUAÛN LYÙ USER Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDQLUSER Maõ quaûn lyù User bigint Khoaù chính TENUSER Teân cuûa User Varchar EMAIL Email cuûa User Varchar TENBAIHAT Teân baøi haùt Varchar NHACSI Nhaïc só saùng taùc baøi haùt treân Varchar LOIBAIHAT Lôøi cuûa baøi haùt varchar b/ Thöïc theå LOINHAC Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDLOINHAC Maõ lôùi nhaïc bigint Khoaù chính TENBAIHAT Teân baøi haùt Varchar NHACSI Nhaïc só saùng taùc Varchar NGAY Ngaøy caäp nhaät Datetime LOIBAIHAT Lôøi baøi haùt Varchar SOLANDOC Soá laàn lôøi nhaïc ñöôïc ñoïc Bigint Baét ñaàu laø 0 d/ Thöïc theå USER Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDUSER Maõ User bigint Khoùa chính IDLOINHAC Maõ lôøi nhaïc bigint Khoùa ngoaïi TENUSER Teân User varchar EMAIL Email cuûa User varchar e/ Thöïc theå THELOAIMUSIC Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDTHELOAI Maõ theå loai Nhaïc Bigint Khoùa chính TENTHELOAI Teân theå loaïi Varchar f/ Thöïc theå MUSIC Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDMUSIC Maõ baøi nhaïc Bigint Khoùa chính IDTHELOAI Maõ theå loaïi nhaïc Bigint Khoùa chính, khoùa ngoaïi TENBAIHAT Teân baøi nhaïc Varchar NHACSI Nhaïc só saùng taùc Varchar CASI Ca só trình baøy Varchar THONGTINKHAC Thoâng tin khaùc Varchar DUONGDAN Döôøng daãn ñeán nôi chöùa baøi haùt Varchar NGAY Ngaøy ñöa vaøo Datetime DOWNLOAD Ñöôøng daãn ñeå User Download nhaïc veà Varchar Chöông trình a) Vôùi ngöôøi söû duïng: Ngöôøi söû duïng coù theå vaøo tìm lôøi baøi haùt mình muoán tìm, coù theå Download nhaïc mp3 hoaëc coù theå nghe nhaïc tröïc tieáp treân maïng neáu maùy cuûa mình coù chöông trình nghe nhaïc. Thaäm chí, ngöôøi söû duïng coù theå goùp phaàn xaây döïng trang web naøy baèng caùch gôûi lôøi baøi haùt leân trang web nöõa. Moâ hình hoaït ñoäng: Trang Nhaïc phaàn nhaïc phaàn lôøi Download Nhaïc Nghe Nhaïc Tìm lôøi baøi haùt Gôûi lôøi baøi haùt Lieät keâ theo vaàn Lieät keâ theo taùc giaû Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa trang Nhaïc Khi ngöôøi söû duïng vaøo trang nhaïc thì seõ coù hai phaàn cho hoï löïa choïn ñoù laø phaàn nhaïc vaø phaàn lôøi nhaïc. Neáu ngöôøi söû duïng choïn phaàn nhaïc thì ôû ñoù, ngöôøi söû duïng coù theå Download veà maùy cuûa mình nhöõng baøi haùt daïng mp3 coù treân ñoù. Vaø thaäm chí laø ngöôøi söû duïng coù theå nghe nhaïc tröïc tieáp treân maïng neáu maùy cuûa mình coù chöông trình nghe nhaïc. Chöông trình duøng nghe nhaïc ôû ñaây laø chöông trình Windows Media Player, moät chöông trình raát phoå bieán coù saün trong caùc phieân baûn Windows. Ngoaøi ra, ngöôøi söû duïng cuõng coù theå nghe nhaïc tröïc tieáp thoâng qua caùc chöông trình coù hoã trôï nghe nhaïc treân maïng chöù khoâng nhaát thieát phaûi coù chöông trình treân. Trong trang naøy, caùc baøi haùt seõ ñöôïc lieät keâ ra theo teân baøi haùt vaø caùc baøi haùt naøy seõ ñöôïc saép xeáp theo töøng chuû ñeà. Khi ngöôøi söû duïng choïn chuû ñeà naøo ñoù thì seõ ñöôïc chöông trình lieät keâ taát caû caùc baøi nhaïc thuoäc chuû ñeà ñoù ra cho mình choïn. Khi tìm ñöôïc baøi haùt öng yù thì hoï chæ caàn Click chuoät vaøo teân baøi haùt ñoù thì coù theå löïa choïn nghe nhaïc hay laø Download baûn nhaïc ñoù veà. Ta coù giao dieän cuûa phaàn naøy nhö sau: Neáu muoán tìm lôøi cuûa moät baøi haùt naøo ñoù thì ngöôøi söû duïng coù theå choïn phaàn khaùc cuûa trang Nhaïc trong Website naøy laø phaàn lôøi nhaïc. ÔÛ trang naøy, ngöôøi söû duïng seõ coù theå tìm lôøi cuûa baøi haùt maø mình muoán tìm. Lôøi cuûa caùc baøi haùt seõ ñöôïc lieät keâ ra theo vaàn cuûa baøi nhaïc hoaëc ñöôïc lieät keâ ra theo teân cuõa taùc giaû. Khi ngöôøi xöû duïng choïn phaàn naøo ñoù thì chöông trình seõ lieät keâ ra phaàn töông öùng. Döôùi ñaây laø moâ hình xöû lyù vieäc lieät keâ lôøi baøi haùt theo hai caùch treân: Moâ hình xöû lyù vieäc lieät keâ danh saùch caùc baøi haùt theo teân baøi haùt. Vaàn ñaàu tieân cuûa lôøi baøi haùt caàn leät keâ Tìm kieám Thoâng baùo khoâng coù baøi naøo Danh saùch teân caùc baøi haùt ñöôïc tìm thaáy Moâ hình xöû lyù lieät keâ danh saùch teân baøi haùt theo vaàn khoâng Coù Moâ hình xöû lyù vieäc lieät keâ danh saùch teân baøi haùt theo teân taùc giaû. Vaàn ñaàu tieân cuûa teân taùc giaû caàn leät keâ Thoâng baùo khoâng coù taùc giaû naøo heát Danh saùch taùc giaû vaø soá baøi haùt cuûa taùc giaû ñoù coù trong trang Danh saùch caùc baøi haùt cuûa taùc giaû ñoù Tìm kieám Khoâng Coù moâ hình xöû lyù lieät keâ teân baøi haùt theo teân taùc giaû Vaø sau ñaây laø hình aûnh minh hoaï cho vieäc lieät keâ ñoù laø: Vôùi hai caùch treân thì ngöôøi söû duïng seõ thuaän tieän raát nhieàu cho vieäc tìm lôøi baøi haùt. Ngoaøi ra, ngöôøi söû duïng cuõng coù theå goùp phaàn mình vaøo vieäc xaây döïng trang web naøy baèng caùch gôûi lôøi cuûa nhöõng baøi haùt môùi, nhöõng baøi haùt maø trang Web naøy hieän chöa coù leân trang Web. Noäi dung cuûa baøi haùt do ngöôøi söû duïng gôûi veà seõ ñöôïc ngöôøi quaûn trò xem xeùt. Neáu ngöôøi quan trò thaáy ñuùng vaø khoâng coù gì sai traùi thì seõ cho ñaêng lôøi cuûa baøi haùt naøy leân. Vaø vôùi vieäc gôûi lôøi baøi haùt maø trang Web chöa coù veà cho ngöôøi quaûn trò thì ngöôøi söû duïng ñaõ goùp moät phaàn cuûa mình vaøo vieäc xaây döïng neân trang web giaûi trí, laøm cho trang Web ngaøy caøng thuù vò hôn vaø ñaùp öùng ñöôïc nhieàu nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng hôn. Vôùi ngöôøi quaûn trò: Admin coù theå caäp nhaät laïi lôøi baøi haùt, chænh söûa chuùng hay laø xoùa chuùng khoûi cô sôû döõ lieäu. Theâm caùc baøi haùt môùi vaøo trang web vaø kieåm tra lôøi nhöõng baøi haùt maø ngöôøi söû duïng gôûi leân ñeå cuøng xaây döïng trang web. Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa ngöôøi quaûn trò ôû trang aâm nhaïc nhö sau: Ngöôøi quaûn trò Nhaïc Lôøi Nhaïc Caäp nhaät laïi caùc baøi haùt treân maïng nhö laø chænh xöûa, thay ñoåi moät soá baøi haùt khaùc. Chænh xöûa lôøi nhaïc, caäp nhaät, xoùa khoûi trang Web. Kieåm tra lôøi baøi haùt do ngöôøi söû duïng gôûi leân Löu vaøo CSDL vaø ñöa leân trang Web Xoaù Chaáp nhaän Khoâng chaáp nhaän Sô ñoà caùc hoaït ñoäng cuûa ngöôøi quaûn trò trang AÂm Nhaïc Nhieäm vuï cuûa ngöôøi quaûn trò trong trang naøy laø quaûn lyù taát caû caùc cô sôû döõ lieäu veà aâm nhaïc, taát caû nhaïc vaø lôøi nhaïc treân trang. Nhöõng hoaït ñoäng cuûa ngöôøi quaûn trò ôû trang naøy nhö laø: Veà phaàn Nhaïc: Ngöôøi quaûn trò coù theå theâm moät chuû ñeà môùi, caäp nhaät laïi caùc baøi haùt trong trang, thay môùi phaàn nhaïc, xoùa nhöõng baøi cuõ ñi ñeå laøm cho trang Nhaïc luoân môùi vaø sinh ñoäng, khoâng bò nhaøm chaùn nhaèm ñaùp öùng nhu caàu giaûi trí cuûa ngöôøi söû duïng vaø phuø hôïp vôùi muïc ñích cuûa trang Web. Veà phaàn lôøi nhaïc, ngöôøi quaûn trò luoân phaûi caäp nhaät lôøi cuûa nhöõng baøi haùt môùi vaø theâm noù vaøo trong trang Web. Giao dieän cuûa trang quaûn trò veà phaàn lôøi nhaïc nhö sau: Nhieäm vuï cuûa ngöôøi quaûn trò ôû ñaây goàm: Insert: Theâm lôøi cuûa baøi haùt môùi vaøo trang Web. Kieåm tra: Ñaây laø phaàn kieåm tra lôøi cuûa nhöõng baøi haùt do ngöôøi söû duïng gôûi leân. Nhieäm vuï cuûa ngöôøi quaûn trò ôû ñaây laø kieåm tra neáu lôøi baøi haùt ñuùng vaø khoâng coù gì sai trai cuõng nhö chöa coù trong cô sôû döõ lieäu thì seõ ñöa vaøo trang vaø ñaêng leân cho ngöôøi söû duïng bieát. Neáu lôøi baøi haùt ñoù coù roài hoaëc khoâng phuø hôïp thì xoùa noù ñi. Delete: xoùa lôøi cuûa baøi haùt naøo ñoù trong trang Web. Ñoù laø moä soá coâng vieäc chuû yeáu cuûa ngöôøi quaûn trò trong phaàn quaûn lyù veà AÂm Nhaïc trong Website naøy. Trang Hình AÛnh Trang naøy seõ lieät keâ, taäp hôïp caùc hình aûnh ñeïp bao goàm caùc loaïi nhö : boâng hoa, phong caûnh, thôøi trang, con ngöôøi, coù caû nhöõng hình aûnh vui nhoänTaát caû caùc hình aûnh doù ñöôïc ngöôøi quaûn trò saép xeáp theo töøng theå loaïi ñeå töø ñoù ngöôøi söû duïng deã daøng xem vaø tìm kieám töøng theå loaïi ñoù moät caùch deãã daøng. Khi ngöôøi söû duïng click vaøo töøng theå loaïi thì seõ hieån thò trang khaùc chöùa raát nhieàu hình aûnh cuûa theå loaïi ñoù vaø ngöôøi söû duïng tieáp tuïc click vaøo moät trong nhöõng hình ñoù thì seõ hieån thò hình ñoù vôùi kích thöôùc raát to. Sau ñaây laø hình aûnh giao dieän cuûa trang hình aûnh: Giaû söû ngöôøi söû duïng click vaøo theå loaïi BoângHoa thì seõ coù giao dieän: 1.Veà cô sôû döõ lieäu : Moâ hình duõ lieäu a/ Thöïc theå THELOAI Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDTHELOAI Maõ theå loaïi Bigint Khoùa chính TENTHELOAI Teân theå loaïi Varchar DUONGDAN Ñöôøng daãn vaät lyù cuûa hình Varchar b/ Thöïc theå HINHANH Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDHINH Maõ hình Bigint Khoùa chính IDTHELOAI Maõ theå loaïi Bigint Khoùa ngoaïi TENHINH Teân hình Varchar DUONGDAN Ñuôøng daãn vaät lyù cuûa hình Varchar 2. Chöông trình: Veà ngöôøi söû duïng: Ngöôøi quaûn trò saép xeáp hình aûnh theo töøng theå loaïi ñeå töø ñoù ngöôøi söû duïng deã daøng xem. Khi ngöôøi söû duïng click vaøo moät theå loaïi naøo ñoù thì seõ hieån thò nhieàu hình aûnh cuûa theå loaïi ñoù vaø ngöôøi söû duïng tieáp tuïc click vaøo moät trong nhöõng hình ñoù thì seõ hieån thò hình ñoù vôùi kích thöôùc lôùn hôn. Veà ngöôøi quaûn trò: Admin quaûn lyù toaøn boä hình aûnh trong ñoù coù quaûn lyù veà theå loaïi coù theå theâm cho töøng theå loaïi vaø caäp nhaät laïi hình aûnh ñoù, sau khi nhaäp vaøo theå loaïi thì coù theå nhaäp tieáp hình aûnh cho töøng theå loaïi, hình aûnh naøy coù theå caäp nhaäp laïi vaø cuõng coù theå xoùa ra khoûi cô sôû döõ lieäu. Moâ hình hoaït ñoäng cuûa admin: Admin Hình Inset Hình Update Hình Theå Loaïi Hình AÛnh Theå Loaïi Hình AÛnh Update Delete Update Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa trang hình phaàn admin Trang Truyeän vaø thô. Trang naøy goàm coù Truyeän vaø Thô. Ñaây laø trang truyeän vaø thô ñöôïc toå chöùc theo daïng web ñoäng. Caùc truyeän vaø thô trong trang naøy coù theå ñöôïc thay ñoåi bôûi ngöôøi quaûn trò cuûa trang web naøy. 1. Veà cô sôû döõ lieäu: Moâ hình quan heä: Caøi ñaët cô sôû döõ lieäu: a/ Thöïc theå THELOAITRUYEN Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDTHELOAI Maõ theå loaïi truyeän Bigint Khoùa chính TENTHELOAI Teân theå loaïi truyeän vachar b/ Thöïc theå TRUYEN Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDTRUYEN Maõ cuûa truyeän Bigint Khoùa chính IDTHELOAI Maõ theå loaïi truyeän Bigint Khoùa ngoaïi TUATRUYEN Töïa ñeà truyeän Vachar TACGIA Taùc giaû Varchar NOIDUNG Noäi dung truyeän Text NGAY Ngaøy ñöa vaøo trang web Datetime c/ Thöïc theå THO Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc IDTHO Maõ baøi thô Bigint Khoùa chính TENBAITHO Teân baøi thô Varchar TACGIA Taùc giaû Varchar NOIDUNG Noäi dung baøi thô Text NGAY Ngaøy ñöa vaøo trang web Datetime Döõ lieäu Truyeän vaø döõ lieäu Thô ñöôïc löu tröõ trong hai baûng cô sôû döõ lieäu khaùc nhau. Döõ lieäu Truyeän thì ñöôïc löu tröõ coù nhieàu theå loaïi coøn Tho thì khoâng theo theå loaïi naøo heát. Sau naøy khi döõ lieäu veà Thô nhieàu thì ta cuõng coù theå toå chöù cô sôû döõ lieäu gioáng nhö cuûa Truyeän. Töùc laø cuõng toå chöùc thaønh nhieàu theå loaïi. 2) Chöông trình Veà phía ngöôøi duøng. Khi User vaøo trang naøy thì seõ ñöôïc hieån thò ra caùc muïc veà truyeän vaø thô cho ngöôøi söû duïng choïn. Khi ngöôøi söû duïng Click vaøo moät muïc naøo ñoù thì seõ vaøo trang töông öùng maø mình ñaõ choïn. Hình aûnh giao dieän cuûa trang naøy nhö sau: Khi ngöôøi söû duïng choïn vaøo moät muïc loaïi naøo ñoù thì chöông trình seõ tìm vaø lieät keâ taát caû nhöõng truyeän hoaëc Thô coù trong trang Web ra cho ngöôøi söû duïng coù theå ñoïc. Ví duï, khi ngöôøi söû duïng choïn vaøo thö muïc Truyeän ngaén thì chöông trình seõ tìm trong cô sôû döõ lieäu taát caû nhöõng Truyeän coù maõ theà loaïi thuoäc theå loaïi truyeän ngaén vaø hieån thò ra cho ngöôøi söû duïng. Ta coù sô ñoà cuûa vieäc xöû lyù ñoù nhö sau: Choïn muïc Truyeän ngaén Tìm kieám trong CSDL caùc truyeän coù ID laø truyeän ngaén Lieät keâ taát caû nhöõng truyeän tìm ñöôïc Noäi dung truyeän Sô ñoà xöû lyù khi User Click vaøo muïc Tuyeän Ngaén vaø döôùi ñaây laø Giao dieän cuûa trang naøy. vaø caùc trang khaùc trong phaàn naøy cuõng ñöôïc xöû lyù töông töï. Chæ coù trang Truyeän Cöôøi laø chöông trình seõ hieän luoân noäi dung cuûa truyeän ra vì noäi dung cuûa truyeän cöôøi töông ñoái ngaén. Veà phía ngöôøi quaûn trò. Vôùi trang truyeän: Admin coù theå theâm moät theå loaïi truyeän môùi, theâm truyeän môùi. Caäp nhaät laïi danh saùch caùc truyeän coù trong trang hoaëc xoùa truyeän ñi. Vôùi trang thô: Admin coù theå theâm baøi thô môùi vaøo, caäp nhaät hoaëc xoùa nhöõng baøi thô coù trong trang. Döôùi ñaây laø sô ñoà hoaït ñoäng cuûa Admin trong trang naøy: Admin Truyeän Thô Insert Delete Theå loaïi Truyeän Theå loaïi Truyeän Insert Delete Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa Admin truyeän Ta coù giao dieän cuûa trang Admin Truyeän nhö sau: Trang Chat Chat laø moät trong nhöõng dòch vuï ñöôïc söû duïng nheàu nhaát treân Internet hieän nay. ÔÛ trang web naøy, cuõng coù dòch vuï Chat. Ñaây laø moät chöông trình Chat ñôn giaûn, noù coù moät Server quaûn lyù taát caû caùc User ñang Chat trong trang Web naøy. Khi ngöôøi söû duïng vaøo Website naøy vaø duøng dòch vuï Chat cuûa trang naøy, Ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp Nickname cuûa mình vaøo. Neáu Nickname ñoù chöa coù ngöôøi naøo söû duïng trong trang naøy thì ngöôøi ñoù seõ vaøo chat vôùi nhöõng ngöôøi ñang duøng trang Chat cuûa website naøy. Neáu Nickname ñoù ñaõ coù ngöôøi söû duïng roài thì chöông trình seõ thoâng baùo loãi vaø yeâu caàu choïn moät Nickname khaùc ñeå chat. Sô ñoà xöû lyù khi User login vaøo ñeán khi ra nhö sau: Chöa coù Sô ñoà hoaït ñoäng khi baét ñaàu login vaøo Chat ñeán khi thoaùt ra Nhaäp Nickname Kieåm tra Nickname Vaøo Chat Room vaø baét ñaàu chat Thoâng baùo loãi laø Nickname naøy ñang ñöôïc söû duïng Coù roài Logout Khi ñaõ vaøo ñöôïc Chatroom roài thì luùc naøy ngöôøi söû duïng coù theå Chat vôùi nhöõng ngöôøi hieän ñang Chat trong trang Web naøy vôùi Nickname mình ñaõ nhaäp. Giao dieän cuûa trang Chatroom nhö sau: Chöông trình Chat naøy khoâng löu vaøo côû sôû döõ lieäu. Caùc User seõ ñöôïc löu thaønh caùc bieán Session, khi caùc User vaøo thì seõ khai baùo moät bieán Session vaø khi User naøy Logout ra ngoaøi thì bieán naøy seõ bò xoaù ñi. Caùc message cuûa caùc User trong Room chat vôùi nhau seõ ñöôïc löu vaøo moät file laø chat.txt. Ñaây laø moät haïn cheá caàn ñöôïc khaéc phuïc cuûa chöông trình Chat naøy vì noù seõ laøm dung löôïng cuûa chöông trình nhieàu theâm. Sô ñoà cuûa vieäc xöû lyù caùc Message nhö sau: Message Löu vaøo file Ñoïc file Hieån thò ra Chatroom Sô ñoà xöû lyù caùc Message Caùc Message seõ ñöôïc löu vaøo moät file Text. Khi file naøy quùa lôùn thì seõ ñöôïc löu thaønh moät file môùi vì neáu file naøy daøi quùa thì caùc Message môùi ñöôïc User gôûi seõ khoâng ñöôïc hieån thò treân maøn hình. Caùc User cuõng coù theå gôûi caùc Message cho rieâng nhau baèng caùch Click chuoät vaøo Nickname cuûa ngöôøi mình muoán gôûi thì seõ ñöôïc hieån thò moät trang cho pheùp gôûi Private Message, ngöôøi söû duïng ñaùnh Message cuûa mình vaøo vaø gôûi di. Caùc Message naøy chæ hieän thò ôû maøn hình cuûa ngöôøi nhaän maø thoâi. Ta coù sô ñoà cuûa vieäc xöû lyù caùc Private Message ñoù nhö sau: Private Message (teân vaø Message cuûa ngöôøi gôûi) Xaùc ñònh ngöôøi nhaän Hieån thò ra maøn hình ngöôøi nhaän Sô ñoà xöû lyù vieäc gôûi Private Message Caùc Private Message naøy seõ ñöôïc löu thaønh bieán Application. Khi trang Chat cuûa User nhaän töï ñoäng Refesh laïi neáu coù Private Message thì noù seõ ñöôïc hieän ra. Laàn töï ñoäng Refesh sau thì Private Message naøy seõ bieán maát. Vaø luùc naøy thì Private Message naøy cuõng bieán maát. Trang Mail. Giao dieän cuûa trang naøy nhö sau: Veà Cô sôû döõ lieäu. Ta coù Löôïc ñoà quan heä döõ lieäu cuûa trang naøy nhö sau: chi tieát veà caùc thöïc theå trong cô sôû döõ lieäu: a) Thöïc theå USER Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc USERID Maõ User Bigint Khoùa chính USERNAME Teân truy caäp Varchar PASSWORD Maät khaåu Varchar QUESTION Caâu hoûi khi queân maät khaåu Varchar ANSWER Caâu traû lôøi cuûa caâu hoûi ñoù Varchar TEN Teân cuûa User Varchar HO Hoï cuûa User Varchar NGAY Ngaøy sinh cuûa User Varchar THANG Thaùng sinh cuûa User Varchar NAM Naêm sinh cuûa User Varchar GIOITINH Giôùi tính cuûa User Varchar NUOC Nöôùc Varchar THANHPHO Thaønh phoá Varchar THANHPHOKHAC Thaønh phoá khaùc neáu khoâng thuoäc thaønh phoá ôû treân Varchar DIACHI Ñòa chæ Varchar PHONE Soá phone Bigint EMAILKHAC Ñòa chæ Email khaùc Varchar JOB Coâng vieäc Varchar COMPANY Coâng ty Varchar C_PHONE Soá Phone cuûa coâng ty Varchar C_FAX Soá Fax cuûa coâng ty Varchar THONGTINKHAC Caùc thoâng tin khaùc Varchar VANDE Caùc vaán ñeà quan taâm Varchar VANDEKHAC Caùc vaán ñeà khoâng coù trong danh saùch treân Varchar DATE Ngaøy ñaêng kyù Date VISIBLE Cho pheùp söû duïng Int b) Thöïc theå MAILBOX Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc MAILBOXID Maõ Mailbox Bigint Khoùa chính USERID Maõ User Bigint Khoùa ngoaïi NAME Teân Mailbox Varchar DATE Ngaøy laäp mailbox Date SIZE Kích thöôùc söû duïng Bigint VISIBLE Bieán cho pheùp söû duïng mailbox Bigint 1 laø ñöôïc pheùp c) Thöïc theå MAILBOX_MAIL Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc ID Maõ Bigint Khoùa chính MAILBOXID Maõ Mailbox Bigint Khoùa chính, khoùa ngoaïi MESSAGEID Maõ Message Bigint Khoùa ngoaïi d) Thöïc theå ADDRESSBOOK Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc ADDRESSID Maõ Address Bigint Khoùa chính USERID Maõ User Bigint Khoùa chính, khoùa ngoaïi QUICKNAME Teân gôïi nhôù Varchar TEN Teân ngöôøi ñoù Varchar HO Hoï ngöôøi ñoù Varchar EMAIL Email caàn löu Varchar C_EMAIL Email coâng ty Varchar C_OTHER Email khaùc Varchar PHONE Soá ñieän thoaïi Varchar MOBILE Soá ñieän thoaïi di ñoäng Varchar P_OTHER Soá ñieän thoaïi khaùc Varchar DIACHI Ñòa chæ ngöôøi naøy Varchar e) Thöïc theå MESSAGE Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc MESSAGEID Maõ Message Bigint Khoùa chính REPLYTO Teân ngöôøi gôûi Varchar TUNOINAO Email ngöôøi gôûi Varchar SENDER Teân ngöôøi nhaän Varchar DENNOINAO Email ngöôøi nhaän Varchar CC Gôûi nhieàu ngöôøi khaùc nöõa Varchar DATE Ngaøy gôûi Date SUBJECT Chuû ñeà cuûa böùc mail Varchar NOIDUNG Noäi dung böùc mail Text SIZE Dung löôïng böùc mail Bigint e) Thöïc theå ATTACHMENT Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc ATTACHID Maõ file attach Bigint Khoùa chính MESSAGEID Maõ Message Bigint Khoùa chính, khoùa ngoaïi FILENAME Teân file Varchar FILESIZE Dung löôïng file Bigint f) Thöïc theå KIEMTRAUSER Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc KIEMTRAID Maõ kieåm tra Bigint Khoùa chính USERID Maõ User Bigint Khoùa chính, khoùa ngoaïi DATE Ngaøy hieän haønh Datetime DATETRUYCAP Ngaøy truy caäp sau cuøng Datetime g) Thöïc theå SESSION Thuoäc tính Dieãn giaûi Kieåu Raøng buoäc SESSIONID Maõ bieán Session Bigint Khoùa chính USERID Maõ User Bigint Khoùa chính, Khoùa ngoaïi DATE Ngaøy vaøo Datetime Hoaït ñoäng cuûa töøng boä phaän Sô ñoà toå chöùc ISP Administration Users Sô ñoà toå chöùc - ISP: nhaø cung caáp dòch vuï Internet - ADMINISTRATION: Quaûn trò heä thoáng Webmail. Ngöôøi quaûn trò coù theå thoáng keâ, tìm kieám thoâng tin ngöôøi duøng - USER: khaùch haøng, nhöõng ngöoøi tham gia vaøo maïng Internet. Admin: Sô ñoà moâ taû hoaït ñoäng cuûa Administration Administration Quaûn lyù Mail Quaûn lyù User Quaûn lyù Addressnook Xoùa users Lieät Keâ Tìm kieám Thoáng keâ Soá löôïng Thoáng keâ Lieät keâ Thoáng keâ Lieät keâ Tìm kieám Xoùa Xoùa Sô ñoà moâ taû hoaït ñoäng cuûa Administration giao dieän cuûa trang Admin: Quaûn lyù User: - Sau 24 giôø, keå töø luùc Ñaêng kyù thaønh vieân. thì heä thoáng môùi cho pheùp user login vaøo. - Heä thoáng seõ xoùa User khoûi CSDL neáu User ñoù khoâng login vaøo heä thoáng quaù 30 ngaøy. - Heä thoáng seõ thoáng keâ theo tieâu chuaån: ngaøy ñaêng nhaäp, teân. Quaûn lyù MailBox: - Heä thoáng töï ñoäng xoùa mailbox cuûa user trong tröôøng hôïp user bò xoùa khoûi heä thoáng. - Thoáng keâ mail theo tieâu chuaån dung löôïng, cho phepù thö coù dung löôïng toái ña laø 6MB. - Heä thoáng cho pheùp göûi thö cho nhieàu user cuøng moät luùc. Quaûn lyù AddressBooks: Heä thoáng xoaù AddressBook khi user bò xoaù khoûi heä thoáng. USER: Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa User Upload File Xoùa thö Kieåm tra thö Compose Ñoïc thö Sô ñoà moâ taû hoaït ñoäng cuûa Users Users DownLoad file Thay ñoåi pass Thay ñoåi question 4.1 Ñaêng nhaäp heä thoáng : Laàn ñaàu tieân söû duïng chöông trình ñeå göûi nhaän mail, chuùng ta phaûi ñaêng kyù moät account môùi cho rieâng mình, nghóa laø chuùng ta phaûi coù moät username vaø password rieâng cho mình nhaèm phaân bieät nhöõng ngöôøi söû duïng email khaùc nhau vaø baûo maät thö cuûa töøng ngöôøi. - Ñaêng nhaäp username vaø password tröôùc khi vaøo heä thoáng. Neáu ñaõ coù ñòa chæ mail: baïn coù theå söû duïng chöông trình göûi/nhaän thö. Neáu chöa coù: baïn phaûi ñaêng kyù thaønh vieân môùi. Khi login username, caáp phaùt töï ñoäng moät sessionid cho thaønh vieân, bieán sessionid seõ xoùa khi user logout ra khoûi heä thoáng. 4.2 Ñaêng kyù thaønh vieân : Cho laàn ñaàu tieân baïn ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng, ghi caùc thoâng tin caù nhaân, username vaø password cuûa baïn. Sau 24 giôø, baïn môùi coù theå söû duïng ñöôïc username cuûa mình ñeå vaøo truy caäp vaøo heä thoáng. Giao dieän trang naøy nhö sau: 4.3 Caùc loaïi Address Book. Ñieàu chænh thoâng tin trong Personal Address Book : Caùc thoâng tin veà ñòa chæ mail cuûa caùc Client ñöôïc löu tröõ trong caùc soå ñòa chæ. Moãi ngöôøi söû duïng mail thöôøng coù moät soå ñòa chæ caù nhaân (Personal Address Book - PAB) cuûa rieâng mình vaø ñöôïc löu tröõ trong oå ñóa cuïc boä . Caùc thoâng tin caàn thieát khi theâm moät ñòa chæ E-mail vaøo PAB: _ Display Name(QuickName) laø moät teân gôïi nhôù do ngöôøi duøng töï ñaët. _ RealName laø hoï teân ñaày ñuû cuûa ngöôøi coù ñòa chæ mail caàn theâm vaøo PAB _ E-mail Address ñòa chæ E-mail chính xaùc cuûa ngöôøi caàn theâm vaøo. Ngoaøi ra, chuùng ta coù theå theâm vaøo nhöõng ñòa chæ email khaùc, soá phone, mobile vaø ñòa chæ nhaø rieâng 4.4 Review Account Information: - User xem laïi thoâng tin caù nhaân ñaõ ñaêng nhaäp vaø AddressBook cuûa mình. - Coù theå thay ñoåi Password khi baïn muoán ñaët laïi moät password môùi cho mình. 4.5 Thay ñoåi Pass Nhaäp pass môùi neáu khoâng muoán giöõ password cuõ nöõa. Chuùng ta coù theå söû duïng caùc kyù töï chöõ, soá vaø caû heä thoáng chaám caâu, nhöng khoâng theå söû duïng khoaûng traéng. 4.6 Kieåm tra thö: Vuøng noäi dung caùc Folder seõ xuaát hieän tieâu ñeà caùc thö trong folder ñoù. Caùc thö chöa ñöôïc ñoïc thöôøng ñöôïc trình baøy khaùc vôùi thö ñaõ ñöôïc ñoïc. Thoâng thöôøng phaàn tieâu ñeà thö goàm caùc noäi dung nhö sau: - From: Teân ngöôøi göûi, noäi dung xuaát hieän ôû ñaây khoâng phaûi laø ñòa chæ e-mail cuûa ngöôøi göûi maø laø hoï teân cuûa ngöôøi göûi. - Subject : Chuû ñeà cuûa laù thö . Khi göûi thö, ngöoøi göûi thöôøng ghi moät noäi dung ngaén vaøo vuøng subject ñeå ngöôøi nhaän bieát ñöôïc muïc ñích toång quaùt cuûa laù thö tröôùc khi quyeát ñònh coù ñoïc thö hay khoâng. - Date : Ngaøy giôø nhaän thö - Size: Kích thöôùc laù thö (thöôøng tính baèng KB) 4.7 Ñoïc thö Taát caû thö cuûa baïn ñöôïc lieät keâ trong moät baûng trong Inbox vôùi moãi haøng laø moät thö. Ñeå xem noäi dung thö caàn double click vaøo vuøng tieâu ñeà cuûa thö. Trong vuøng noäi dung thö, caùc thoâng tin cuûa ngöoøi göûi seõ ñöôïc theå hieän cuøng noäi dung laù thö. Caùc thoâng tin ngöôøi göûi bao goàm: teân ngöôøi göûi, thôøi ñieåm göûi, teân ngöôøi nhaän Muoán ñoïc email naøo, click vaøo coät From töông öùng. khi ñoïc xong, ñeå ñoïc thö khaùc, click vaøo Inbox hay click vaøo nuùt Back cuûa Internet Explorer. - Sau khi ñoïc xong thö, Delete neáu muoán xoùa thö. - Reply neáu muoán traû lôøi thö. - Download attach file neáu thö coù göûi file keøm theo. 4.8 Vieát email trong WebMail: Chuùng ta coù hai tröôøng hôïp: Neáu baïn ñang ñoïc moät thö naøo ñoù, baïn muoán traû lôøi thö ñoù thì click vaøo nuùt Reply phía treân. Neáu baïn muoán göûi thö tröïc tieáp, click vaøo nuùt Compose. Khi muoán göûi thö cho moät ngöôøi ñaõ coù ñòa chæ trong moät AddressBook, ñaàu tieân phaûi chuaån bò noäi dung thö ñeå göûi. Phaàn tieâu ñeà cuûa moät thö caàn göûi bao goàm caùc thoâng tin sau: - To : Ñòa chæ email maø baïn muoán göûi tôùi. - Subject: tieâu ñeà böùc thö, laø moät ñoaïn text ngaén cho bieát muïc ñích cuûa noäi dung thö caàn göûi. Ñoaïn text naøy giuùp cho ngöôøi ñoïc thö quyeát ñònh coù neân xem noäi dung cuûa thö hay khoâng. - Attachments gôûi keøm taäp tin cho ngöôøi nhaän. - Coù moät vuøng chöùa ñeå chöùa noäi dung böùc thö. - Sau khi soaïn thaûo noäi dung thö xong, nhaán nuùt Send ñeå thö ñöôïc caát vaøo Outbox. Nghóa laø, thö khoâng ñöôïc truyeàn ñi ngay, do ñoù chuùng ta coù theå soaïn thaûo nhieàu thö tröôùc khi keát noái vôùi Mail Server ñeå göûi ñi. Khi thö ñaõ ñöa vaøo Outbox, moïi chænh söûa tieáp theo thöôøng laøm thö khoâng göûi ñi ñöôïc nöõa. Tröôøng hôïp naøy caàn phaûi soaïn thaûo moät laù thö khaùc ñeå göûi ñi vaø xoùa boû laù thö cuõ. 4.9 Göûi keøm file theo Mail (attach file) Trong moät soá tröôøng hôïp caàn ñöa theâm toaøn boä noäi dung moät taäp tin ñang coù saün treân ñóa cuïc boä vaøo thö ñeå göûi ñeán ngöoøi nhaän. Coâng vieäc naøy ñöôïc goïi laø Attach file vaøo thö. Caàn chuù yù raèng vieäc attach moät taäp tin vaøo mail caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä giöõa ngöôøi göûi, ngöôøi nhaän vaø ñöôøng truyeàn thö. Neáu khoâng coù söï ñoàng boä, noäi dung cuûa taäp tin ñöôïc attach coù ngöôøi nhaän khoâng ñoïc ñöôïc. Lyù do cuûa vieäc naøy laø do noäi dung cuûa taäp tin ñöôïc attach seõ ñöôïc maõ hoaù theo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Thoâng thöôøng ñeå giaûm thôøi gian truyeàn thö, caùc taäp tin caàn attach vaøo thö seõ ñöôïc neùn tröôùc khi thöïc hieän thao taùc attach. Caùch neùn thoâng duïng laø ZIP. Caùc taäp tin ñöôïc göûi keøm coù theå löu thaønh moät taäp tin rieâng trong ñiaõ cuïc boä cuûa ngöôøi söû duïng. Thoâng thöôøng dung löôïng taäp tin göûi keøm khoâng neân quùa 1MB, neáu lôùn hôn ta caàn taùch ra göûi noù trong nhieàu thö. 4.10 Löu thö thaønh file trong ñóa cuïc boä Khi xem noäi dung thö nhaän ñöôïc hay soaïn thaûo thö, coù theå löu tröõ laïi caùc thoâng tin naøy thaønh moät taäp tin rieâng treân ñóa cuïc boä. Chöùc naêng Save As trong menu File cho pheùp thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy. Phaàn IV: Toång keát I/ Nhaän xeùt chung Giaûi trí laø moät vaán ñeà caàn thieát ñoái vôùi con ngöôøi. Haàu nhö taát caû moïi ngöôøi vaøo moät luùc naøo ñoù ñeàu caàn phaûi giaûi trí cho bôùt caêng thaúng vaø thö giaõn ñaàu oùc. Coù raát nhieàu caùch ñeå thö giaõn nhö laø nghæ ngôi, xem phim, ñi du lòch ñoù laø nhöõng caùch thö giaõn heát söùc hieäu quaû. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thöôøng laøm vieäc vôùi maùy tính thì vieäc caêng thaúng ñaàu oùc laïi caøng nhieàu hôn vaø thöôøng xuyeân hôn. Hoï khoâng theå boû ñi du lòch hay laø xem phim giöõa nhöõng giôø laøm vieäc. Vì vaäy, hoï phaûi tìm moät caùch naøo ñoù ñeå thö giaõn trong khoaûng thôøi gian nghæ ngôi ngaén nguûi ñoù vaø caùc Website giaûi trí ñaõ ñaùp öùng toát nhu caàu ñoù. Ñeà taøi Xaây döïng moät Website giaûi trí laø moät ñeà taøi heát söùc thuù vò. Vôùi quan ñieåm laø coù theå giuùp ngöôøi söû duïng ñöôïc thö giaõn, ñeà taøi ñaõ xaây döïng ñöôïc moät soá chöùc naêng ñaùp öùng ñöôïc cho vieäc giaûi trí. Tuy nhieân vì tính chaát cuûa ñeà taøi chæ thuoäc phaïm vi cuûa moät ñoà aùn toát nghieäp neân coøn nhieàu maët haïn cheá, thieáu xoùt. 1. Nhöõng maët ñaït ñöôïc. Ñeà taøi ñaõ xaây döïng ñöôïc caùc chöùc naêng giuùp cho vieäc giaûi trí nhö laø: Website ñöôïc xaây döïng theo daïng trang Web ñoäng neân coù theå thay ñoåi deã daøng, laøm cho trang Web ñöôïc sinh ñoäng. Giao dieän ñöôïc thieát keá ñeïp, haøi hoaø vaø deã söû duïng. Xaây döïng toát nhieàu phaàn cuûa trang Web giaûi trí nhö laø coù phaàn Nhaïc, phaàn Truyeân vaø Thô, phaàn Hình AÛnh, phaàn Chat vaø phaàn Mail. Phaàn AÂm Nhaïc: xaây döïng toát phaàn Nhaïc vaø phaàn lôøi nhaïc cho pheùp truy caäp vaø söû duïng. Giao dieän thieát keá roõ raøng vaø thuaän lôïi cho vieäc söû duïng. Phaàn Truyeän vaø Thô: toå chöùc ñöôïc caùc Truyeän theo töøng chuû ñeà neân deã söû duïng vaø phuø hôïp. Döõ lieäu ñöôïc toå chöùc theo daïng ñoäng neân coù theå chænh xöûa deã daøng. Phaàn Hình AÛnh: hình aûnh cuõng ñöôïc toå chöùc theo töøng chuû ñeà vaø ñöôïc hieån thò ra raát deã daøng, ñeïp maét. Phaàn Chat: ñaõ toå chöùc ñöôïc moät Chatroom vaø cho pheùp ngöôøi söû duïng Chat trong ñoù. Phaàn Email: thieát laäp ñöôïc moät dòch vuï Mail cho pheùp ñaêng kyù vaø söû duïng. Quaûn lyù toát caùc ñòa chæ vaø caùc mail trong ñoù. 2. Nhöõng vaán ñeà toàn taïi Beân caïnh nhöõng vaán ñeà ñaït ñöôïc ôû treân thì coøn nhieàu maët haïn cheá, coøn toàn taïi nhieàu vaán ñeà chöa theå giaûi quyeát vaø caàn ñöôïc goùp yù boå sung theâm nhö laø: Chöa xaây döïng ñöôïc moät Chatroom coù theå cho pheùp hai ngöôøi trong maïng coù theå Chat rieâng vôùi nhau. Chöa khaéc phuïc vieäc löu caùc Message thaønh caùc file text. Phaàn Mail vaãn chöa hoaøn chænh laém, coøn toàn taïi nhieàu vaán ñeà nhö laø chöa quaûn lyù ñöôïc caùc mail gôûi theo kieåu BCC. Chöông trình mail vieát theo moät chuaån töï ñònh nghóa neân chöa töông thích ñöôïc vôùi caùc heä thoáng Mail treân maïng Internet. Ngoaøi ra do kieán thöùc vaø kinh nghieäm haïn heïp neân trong moät thôøi gian ngaén chuùng em khoâng theå naém baét heát caùc vaán ñeà. Muoán phaùt trieån theâm thì caàn coù thôøi gian ñeå tieáp tuïc nghieân cöùu, tieáp thu yù kieán ñoùng goùp vaø hoaøn thieän veà maët kyõ thuaät ñeå chöông trình coù theå ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá. II/ Höôùng phaùt trieån Ñeà taøi chæ döøng laïi ôû möùc moät ñoà aùn toát nghieäp neân chöa theå söû duïng trong thöïc teá ñöôïc. Muoán öùng duïng vaø thöïc teá thì ñeà taøi naøy phaûi theâm raát nhieàu chöùc naêng nöõa. Höôùng phaùt trieån cuûa ñeà taøi naøy laø ta caàn xaây döïng theâm moät soá chöùc naêng nöõa nhö laø theâm phaàn tin töùc vaøo trang web, xaây döïng hoaøn chænh phaàn Chat theo chuaån IRC ñeå coù theå töông thích vôùi chuaån cuûa dòch vuï Chat treân Internet vaø xaây döïng phaàn Mail theo caùc chuaån cuûa noù nhö laø theo chuaån SMTP ñeå coù theå töông thích vôùi caùc heä thoáng Mail khaùc ñeå söû duïng ñöôïc trong thöïc teá. III/ keát luaän Ñoà aùn ñaõ ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu ñeà ra ban ñaàu laø xaây döïng ñöôïc trong Website caùc phaàn Chat, Mail, vaø phaàn hình aûnh, aâm nhaïc, truyeän coù caäp nhaät döõ lieäu. Tuy coøn moät soá thieáu xoùt nhöng nhìn chung ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc moät website giaûi trí. Döïa treân nhöõng maët ñaõ ñaït ñöôïc vaø chöa ñaït ñöôïc cuûa ñeà taøi, chuùng em hy voïng raèng seõ nhaän ñöôïc nhieàu yù kieán ñoùng goùp nhaän xeùt cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn ñeå coù ñieàu kieän phaùt trieån ñeà taøi naøy toát hôn vaø coù theå ñöa vaøo söû duïng trong thöïc teá ñöôïc. Phaàn V: Phuï luïc Taøi lieäu tham khaûo Thieát keá Web vôùi Macromedia Dreamweaver 4. Nhaø xuaát baûn Lao Ñoäng – Xaõ Hoäi. Nhaäp moân thieát keá Web & Email. Nhaø xuaát baûn Thanh Nieân. Caên baûn thieát keá Web vôùi HTML, JavaScript, ASP. Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. Xaây döïng trang web ñoäng vôùi ASP. Nhaø xuaát baûn Thoáng Ke.â Thieát keá vaø öùng duïng Web baèng ASP. Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. ASP caên baûn vaø chuyeân saâu. Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. ASP & kyõ thuaät laäp trình Web. Nhaø xuaát baûn Treû. ASP Databases. Nhaø xuaát baûn Treû. Töï hoïc VBScript trong 21 ngaøy Nhaø xuaát baûn Ñaø Naüng Höôùng daãn thieát keá trang Web töông taùc baèng Java Script. Nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc. SQL Server 2000. Nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docwebsitegiaitri.doc
  • docBIA NGOAI.doc
  • docBIA TRONG.doc
  • rarData.rar
  • docHuongdan.doc
  • docmucluc.doc
  • rarSoure.rar
Tài liệu liên quan