Một số biện pháp nhằm nâng cào hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy gạch ốp lát Hải Dương

Một số biện pháp nhằm nâng cào hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy gạch ốp lát Hải DươngTrong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người luôn tham gia vào các loại hoạt động của xã hội trong đó gồm có hoạt động kinh tế. Ta có thể hiểu hoạt động kinh tế là hoạt động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, hoạt động này giúp cho con người tồn tại, ngày càng hoàn thiện và ngược lại hoạt động kinh tế chỉ tồn tại khi có con người. Tóm lại, con người có vai trò không thể thiếu trong hoạt động kinh tế, nó quyết định tính chất của hoạt động kinh tế. Khi nói đến hoạt động kinh tế tức là đang nói đến một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế, và ta không thể nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nó. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, con người đóng vai trò là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó chính vì vậy giải pháp về con người ở trong mỗi doanh nghiệp luôn được đưa nên hàng đầu trong tất cả các biện pháp khác. Chính vì vậy nghiên cứu đề tài này nhằm từ đó tìm ra những mặt được và mặt hạn chế của Công tác đào tạo và phát triển ở nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương để phát huy hay khắc phục làm cho hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển được nâng cao, từ đó tạo cơ sở mở rộng phát triển sản xuất ở nhà máy. Ngoài ra khi nghiên cứu để tài này còn để cho thấy được ảnh hưởng của công tác đào tạo và phát triển đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong chuyên đề này, có sử dụng một số phương pháp để nghiên cứu như: Phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn . Đề tài gồm 3 chương chính: Chương 1: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy gạch ốp lát Hải Dương. Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cào hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy gạch ốp lát Hải Dương

doc61 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/09/2013 | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cào hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy gạch ốp lát Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sè lao ®éng thiÕu viÖc lµm 46 32 46 32 59 35 10 4 0 0 II Nhu cÇu tuyÓn lao ®éng 04 04 3 3 0 7 3 8 4 T×nh h×nh lao ®éng cña nhµ m¸y hiÖn nay kh«ng d­ thõa do nhµ m¸y ®· cã ®­îc mét b¹n hµng lín vµ ®­¬c thÞ tr­êng chÊp nhËn s¶n phÈm cña m×nh. Nh÷ng n¨m tr­íc mét phÇn do míi ®­îc thµnh lËp, mét phÇn lµ do nhµ m¸y ch­a cã uy tÝn nhiÒu trªn thÞ tr­êng nªn c«ng viÖc cã h¹n chÕ vµ d­ thõa mét sè lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt. Tuy vËy nhµ m¸y vÉn tiÕp tôc cã nhu cÇu tuyÓn dông nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµo lµm c«ng t¸c qu¶n lý. 4.2.3. Ho¹t ®éng tuyÓn dông vµ ®µo t¹o: 4.2.3.1 Ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông. Hoµ nhËp vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng cã rÊt nhiÒu ®æi míi trong c¸ch thøc qu¶n lý trong ®ã cã c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng. Lao ®éng ®­îc chän vµo nhµ m¸y chñ yÕu lµ hîp ®ång. ViÖc ký kÕt hîp ®ång ë ®©y th­¬ng theo c¸ch thøc sau: Tr­íc hÕt ký hîp ®ång ng¨n h¹n, sau mét thêi gian lµm viÖc hÕt hîp ®ång cò, xÐt thÊy ng­êi ®­îc tuyÓn dông cã n¨ng lùc th× nhµ m¸y sÏ ký kÕt hîp ®ång dµi h¹n. Sù ®æi míi trong h×nh thøc tuyÓn dông lao ®éng ®· lµ mét tiÕn bé. Sù tiÕn bé nµy gióp n©ng cao mét c¸ch ®¸ng kÓ chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng trong nhµ m¸y bëi v× nã gióp cho nhµ m¸y lùa chän ®­îc nh÷ng ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc. Song nhiÒu khi tuyÓn dông c«ng viÖc d­íi h×nh th­c hîp ®ång còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh v× nhµ m¸y g¹ch èp l¸t h¶i D­¬ng tuy ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ song quy m« vµ uy tin vÉn cßn khiªm tèn so víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c trªn dÞa bµn H¶i D­¬ng nªn kh«ng ®ñ søc hÊp dÉn ®Ó gi÷ ch©n nhiÒu c¸n bé, c«ng nh©n viªn ­u tó. V« h×nh dung, nhµ m¸y chØ lµ n¬i ®µo t¹o, lµ " bµn ®¹p" ®Ó nh÷ng ng­êi nµy h­íng tíi mét ®iÒu kiÖn tèt h¬n. V× vËy, bªn c¹nh vÊn ®Ò tuyÓn dông, vÊn ®Ò khuyÕn khÝch vµ ®·i ngé lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng l­u t©m ®¹t tíi môc ®Ých lµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc. VÒ ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông, ®èi víi c¸c bé phËn kh¸c nhau thØ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. HÇu hÕt c«ng nh©n lao ®éng ®­îc tuyÓn chän qua c¸c cuéc thi tay nghÒ, sù hiÓu biÕt vµ sù nhanh nhÑn. Nh©n viªn v¨n phßng ®­îc tuyÓn chän qua c¸c cuéc pháng vÊn trùc tiÕp. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i vµ kh¸ cã hiÖu qu¶ ®­îc c¸c c«ng ty ¸p dông réng r·i hiÖn nay. 4.2.3.2.. H×nh thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®em l¹i lîi Ých to lín vµ l©u dµi nhÊt. ý thøc ®­îc ®iÒu nµy nªn nhµ m¸y g¹ch èp l¸t tõ l©u ®· chó träng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng. Khi míi thµnh lËp, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y ch­a ®­îc tuyÓn chän kü cµng, ch­a cã nghiÖp vô chuyªn m«n cao. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi nhµ m¸y lµ ph¶i lµm sao ®Ó cã ®­îc mét ®éi ngò lao ®éng phï hîp víi t×nh h×nh míi mµ vÉn ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Gi¶i ph¸p duy nhÊt mµ nhµ m¸y ®· chän lµ ®µo t¹o l¹i lµ chÝnh vµ tuyÓn chän bæ sung nÕu thÊy cÇn thiÕt. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu ®µo t¹o, c¸c nhµ qu¶n trÞ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn l¹i ph¶i tr¶ lêi c©u hái lµ nªn lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nµo ®èi víi ng­êi lao ®éng cña m×nh ®Ó ®¸p øng ®­îc vÒ mÆt chÊt l­îng, thêi gian vµ Ýt tèn kÐm nhÊt. ë nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng hiÖn nay th­êng sö dông mét sè biÖn ph¸p sau: G­i ng­êi tham gia vµo c¸c líp ®µo t¹o th­êng kú hµng n¨m cña Së Th­¬ng m¹i tæ chøc ®Ó cñng cè vµ cËp nhËt kiÕn thøc cho c¸n bé nhµ m¸y. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc dïng ®èi víi c¸c c¸p l·nh ®¹o ( chñ yÐu lµ gi¸m ®èc). Göi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i häc t¹i c¸c tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n, §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, c¸c trung t©m ®µo t¹o tin häc vµ ngo¹i ng÷ ( chñ yÕu lµ tiÕng Anh). Cö ®i häc t¹i c¸c tr­êng §¹i häc chñ yÕu lµ nh÷ng ng­êi chuÈn bÞ ®­îc bè trÝ vµo mét vÞ trÝ qu¶n lý nµo ®ã nh­ qu¶n lý c¸c ph©n x­ëng. Cßn tin häc, ngo¹i ng÷ thi th­êng lµ nh÷ng ng­êi trong nhµ m¸y tù bá tiÒn ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Tham gia c¸c cuéc héi th¶o còng lµ mét ph­¬ng ph¸p mµ nhµ m¸y vÉn th­êng ¸p dông mét c¸ch kh«ng chÝnh thøc. §ã lµ khi diÔn ra mét cuéc héi th¶o nµo ®ã cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò mµ nhµ m¸y quan t©m thØ nhµ m¸y sÏ cö ng­êi tham gia häc hái vµ ®óc rót kinh nghiÖm. Nh÷ng ng­êi tham dù héi th¶o chñ yÕu lµ Gi¸m ®èc hay tr­ëng, phã c¸c phßng ban. BiÓu sè 2.8: C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng. Ph­¬ng ph¸p ¸p dông cho Thùc hiÖn t¹i CBQL CNSX N¬i lµm viÖc Ngoµi NLV 1.D¹y kÌm 0 Ú Ú 0 2. Göi ®i c¸c tr­êng Ú Ú Ú 3.§ù héi nghÞ Ú 0 0 Ú 4.Lu©n chuyÓn c«ng t¸c Ú Ú Ú ¸p dông : O: kh«ng ¸p dông §èi víi nhµ m¸y , do ®Æc ®iÓm cña nhµ m¸y ( theo thùc tr¹ng nguån nh©n lùc) nªn c«ng t¸c ®µo t¹o chñ yÕu lµ ®µo taä l¹i vµ ®µo t¹o n©ng tay nghÒ, ®µo t¹o míi chØ chiÕm mét phÇn rÊt nhá. Cô thÓ: BiÓu sè 2.9: Sè l­îng lao ®éng ®­îc ®µo t¹o theo h×nh thøc chñ yÕu: STT ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 1 §µo t¹o míi 2 1 3 7 8 2 §µo t¹o l¹i 7 15 12 25 31 3 §µo t¹o n©ng l­¬ng 13 20 18 20 27 Tæng sè 22 39 33 52 66 Nh×n vµo b¶ng trªn ta nhËn thÊy n¨m 2000 vµ 2001 sè lao ®éng ®­îc t¨ng vät ®ã lµ do yªu cÇu cña c«ng viÖc. Nhu cÇu chÊt l­îng ngµy cµng cao. §Ó gi÷ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng còng nh­ ®èi víi c¸c ®èi t¸c nhµ m¸y th­êng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o n©ng bËc cho c«ng nh©n chÝnh v× thÕ l­îng ®µo t¹o míi t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. Sau khi ph©n tÝch c¸c ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t tay thÊy víi sè l­îng lao ®éng ®µo t¹o hµng n¨m Ýt nªn viÖc tæ chøc líp häc t¹i doanh nghiÖp lµ khã thùc hiÖn ®­îc vµ nÕu cø v« t×nh tæ chøc sÏ lµm cho chi phÝ ®µo t¹o trªn 1 ng­êi cao vµ ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng ph¸p tèi ­u. H¬n n÷a v¬i t×nh h×nh quü ®µo t¹o h¹n hÑp th× viÖc tæ ch÷c líp t¹i doanh nghiÖp hay göi ng­êi ®i häc t¹i c¸c tr­êng chÝnh quy víi sè l­îng lín lµ kh«ng phï hîp. Do vËy, nhµ m¸y chän ph­¬ng ph¸p kÌm cÆp, dù héi nghÞ vµ göi ®i ®µo t¹o t¹i tr­êng víi sè l­îng h¹n chÕ lµ chÊp nhËn ®­îc vµ nã phï hîp c¶ vÒ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh vµ sè l­îng ®µo t¹o. Cßn h×nh thøc ®µo t¹o ( ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i...) th× lu«n h­¬ng theo yªu cÇu cña c«ng viÖc vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh trong t­¬ng lai. 4.2.3.3. Tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c ®µo t¹o. Khi ng­êi lao ®éng ®­îc ®i häc hä vÉn ®­îc h­ëng mäi chÕ ®é nh­ ng­êi ®ang thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh nh­ng trong qu¸ tr×nh häc tËp hä ph¶i tÝch cùc vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kho¸ häc, hä ph¶i tham gia ®Çy ®ñ kho¸ häc vµ c¸c tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp cña m×nh trong c¶ qu¸ tr×nh ®µo t¹o. Ngoµi ra, nhµ m¸y cßn yªu cÇu cung cÊp cho c¸n bé l·nh ®¹o lÞch häc cña kho¸ häc ®Ó ng­êi l·nh ®¹o ®Ó theo dâi. NÕu ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao, ban gi¸m ®èc sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p khen th­ëng vµ khuyªn khÝch nh­ ®Ò b¹t trong c«ng t¸c, khen th­ëng... §èi víi nh÷ng ng­êi tù bá tiÒn ®i häc. Nhµ m¸y sÏ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian vµ hç trî mét phÇn kinh phÝ ®Ó khuyªn khÝch hä tù trau dåi kiÕn thøc cho b¶n th©n. 4.2.3.4. Nguån kinh phÝ cho ®µo t¹o. Nh­ ®· ph©n tÝch ë 3 phÇn trªn, ta cã thÓ thÊy ®­îc nguån kinh phÝ cho ®µo t¹o cña nhµ m¸y do 3 bªn: Nã tuú thuéc vµo tøng tr­êng hîp cô thÓ x¸c ®Þnh ai lµ ng­êi bá kinh phÝ cho ®µo t¹o. - Nguån 1: Do nhµ m¸y cung cÊp h×nh thøc më c¸c líp häc cho c¸c c¬ quan trùc thuéc C«ng ty. - Nguån 2 : Do nhµ m¸y tù bá ra tõ lîi nhuËn cña nhµ m¸y ®Ó cung cÊp cho nh÷ng ng­êi mµ nhµ m¸y cö ®i häc hoÆc nhµ m¸y bá ra tæ chøc c¸c líp häc t¹i nhµ m¸y, trî gióp nh÷ng ng­êi tù gi¸ bá tiÒn ra ®i häc. Sè tiÒn nµy chñ yÕu ®Ó tr¶ tiÒn häc phÝ cho nh÷ng ng­êi ®­îc nhµ m¸y cö ®i häc vµ nh÷ng nghiÖp vô ®µo t¹o ®ã th­êng lµ phôc vô ngay cho nhu cÇu cña nhµ m¸y. Nguån 3: Tõ ng­êi lao ®éng tù nguyÖn bá tiÒn ra ®i häc. Tr­êng hîp nµy ng­êi lao ®éng muèn bá ra mét kho¶n tiÒn ®Ó ®i häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña riªng m×nh vµ cã c¬ héi trong sù nghiÖp chung chñ yÕu nguån nay vÉn ®­îc sö dông chÝnh trong viÖc häc ngo¹i ng÷ vµ tin häc. Tõ trªn hç trî míi chØ tÝnh ®Õn l­îng tiÒn cÊp cho chø ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ tæ chøc líp häc. Quü cho ®µo t¹o cña nhµ m¸y cßn qu¸ Ýt cho nªn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, cÇn ph¶i t¨ng thªm th× míi cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña nhµ m¸y, mÆc dï n¨m 2000 cã t¨ng 65 triÖu ( t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 2,42 lÇn) BiÓu sè 2.10: Quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn vµ t×nh h×nh sö dông quü cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng. N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 1. Tõ trªn hç trî 3 6 10 6 5 2. Tõ lîi nhuËn cña C«ng ty 5 4 5 7 10 3. Nguån kh¸c 3 4 4 15 50 4. Kinh phÝ sö dông trÝch tõ quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn 9 14 19 15,5 57 5. T×nh h×nh sö dông quü 81,8% 100% 100% 94,4% 87,7% T×nh h×nh sö dông quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ kh¸ cao, ®iÒu nµy còng cho thÊy nhu cÇu ®µo t¹o cña nhµ m¸y ch­a ®¸p øng ®ñ (bëi ®éi ngò lao ®éng cßn qu¸ thiÕu cµ vÒ b»ng cÊp vµ kü n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc). MÆc dï n¨m 2000 míi sö dông 94,4% quü nh­ng ®ã kh«ng ph¶i lµ t×nh tr¹ng thõa mµ do cßn l¹i Ýt (1,5 triÖu) nªn kh«ng d¸m cho ®µo t¹o tiÕp, n¨m 2001 quü cho ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn t¨ng vät nh­ng chØ sö dông 87,7% do mét sè trôc trÆc trong c«ng t¸c qu¶n lý. 4.2.4. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Sè l­îng ®µo t¹o. Sè l­îng lao ®éng ®­îc ®µo t¹o qua c¸c n¨m sÏ ph¶n ¸nh nhµ m¸y cã chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn kh«ng? BiÓu sè 2.11: T×nh h×nh ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i d­¬ng. N¨m ChØ tiªu §VT 1997 1998 1999 2000 2001 1. Sè l­îng ng­êi ®­îc ®. t¹o ng­êi 22 39 33 52 66 2. Sè l­ît ng­êi ®­îc ®µo t¹o l­ît 22 39 35 54 68 3. Tû lÖ ®¹t yªu cÇu % 100 100 100 100 100 4. Tû lÖ kh¸ giái % 33 34,4 37,1 38 43 5.Chi phÝ cho ®µo t¹o TriÖu 9 14 19 25,5 57 6. Chi phÝ ®µo t¹o/ng­êi triÖu/ng 0,4 0,36 0,58 0,5 0,87 Qua b¶ng trªn ta thÊy sè l­îng ng­êi ®­îc ®µo t¹o qua c¸c n¨m liªn tôc t¨ng ®iÒu nµy cho thÊy nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng ngµy cµng chó ý ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn. MÆc dï víi nguån kinh phÝ rÊt h¹n hÑp nh­ng nhµ m¸y ®· nç lùc ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng yÕu vÒ mäi mÆt thiÕu b»ng cÊp, tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña x· héi. Sè l­îng ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o qua c¸c n¨m t¨ng mét phÇn do ®ßi hái cña c«ng viÖc, mÆt kh¸c cßn do viÖc më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra, kinh phÝ cho ®µo t¹o ngµy cµng t¨ng kÓ c¶ vÒ quü cña toµn nhµ m¸y lÉn chi phÝ cho tõng c¸ nh©n dï nguån kinh phÝ c¬ quan chñ qu¶n cÊp cho nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¶m). ChÊt l­îng ®µo t¹o: Nh×n vµo b¶ng trªn, ta nhËn ra ngay lµ chÊt l­îng ®µo t¹o ngµy cµng t¨ng, nã thÓ hiÖn ®ã lµ sè l­îng ng­êi ®­îc ®µo t¹o ®¹t hiÖu qu¶ lu«n ë møc 100%, cßn sè l­îng kh¸, giái ngµy cµng t¨ng. HiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng còng rÊt cao. MÆc dï chi phÝ cho ®µo t¹o rÊt nhá ( c¶ vÒ quü toµn nhµ m¸y lÉn cho tõng ng­êi) nh­ng vÉn ®¹t kÕt qu¶ cao ( tû lÖ ®¹t vµ tû lÖ kh¸ giái). Ngoµi ra, chÊt l­îng ®µo t¹o cña nhµ m¸y cßn thÓ hiÖn ë: Nhµ m¸y víi ®éi ngò nh©n viªn, hÇu hÕt lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc tõ khi cßn c¬ chÕ tËp trung ®a sè tr×nh ®é cßn non kÐm nh­ng ®Õn nay qua qu¸ tr×nh ®µo t¹o hÇu hÕt ®· theo kÞp sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. BiÓu sè 2.12: Mét sè chØ tiªu thÓ hiÖn kÕt qu¶ ®µo t¹o ChØ tiªu §VT 1997 1998 1999 2000 2001 1. N¨ng suÊt lao ®éng/ng­êi 1000®/ng 1220,16 1248,3 1359,84 1357,6 3.304,3 2. Thu nhËp b×nh qu©n/ng­êi 1000®/ng 326 330 350 385 450 3. Tû lÖ n¨ng suÊt lao ®éng (tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn) % +42,3 +8,94 +0,164 +143,3 4. Tû lÖ t¨ng thu nhËp ( tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn) % +1,2 +6,1 +10 +16,9 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy ngay ®­îc r»ng n¨ng suÊt lao ®éng cña ng­êi lao ®éng, ®ã lµ mét phÇn do kÕt qu¶ cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Ngoµi ra ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cßn gióp ng­êi lao ®éng lµm viÖc nhanh nhÑn, chÝnh x¸c h¬n vµ hä t«n träng kû luËt, giê giÊc lµm viÖ, sè l­îng bÞ nh¾c nhë vÒ kû luËt ngµy cµng gi¶m. B¶ng trªn còng cho ta thÊy thu nhËp víi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ta thÊy nã vÉn phï hîp víi quy luËt lµ tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ph¶i cao h¬n thu nhËp cho dï n¨m 2000 cã thÊp h¬n nh­ng cã thÓ ®ã lµ do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc g©y ra. Cßn n¨m 2001 so víi n¨m 2000 th× tèc ®é t¨ng n¨ng su¸t lao ®éng h¬n tèc ®é t¨ng thu nhËp ®Õn 8,47 lÇn. Nh×n chung, kÕt qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nhiÒu tiÕn bé c¶ vÒ chÊt l­îng lÉn sè l­îng, ®a d¹ng vÒ ph­¬ng ph¸p, c«ng t¸c ®µo t¹o cã bµi b¶n h¬n vµ ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng ®µo t¹o ®­îc chó träng vµ ®µo t¹o g¾n víi thùc tÕ c«ng viÖc. Do ®ã ®· lµm biÕn ®æi bé mÆt kinh doanh cña nhµ m¸y. Sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o. HiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc kh«ng chØ thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÊt l­îng ®µo t¹o mµ cßn thÓ hiÖn qua viÖc tæ chøc, s¾p xÕp vµ bè trÝ lao ®éng sau ®µo t¹o cho viÖc sö dông lao ®éng ®­îc phï hîp nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt, ph¸t huy ®­îc kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô ®· ®­îc tÝch luü vµo kinh doanh s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra nã cßn ®ßi hái bè trÝ sao cho phï hîp víi n¨ng lùc vµ së thÝch cña ng­êi lao ®éng . §iÒu ®ã võa mang tÝnh khoa häc võa lµ nghÖ thuËt ®èi víi ng­êi lµm c«ng t¸c ®µo t¹o. Trong nh÷ng n¨m qua, viÖc bè trÝ sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng lµ rÊt phï hîp. MÆc dï kh«ng ®¸p øng ®­îc toµn bé yªu cÇu cña nhµ m¸y nh­ng nã ®· ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu vÒ b»ng cÊp vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc mµ nhµ m¸y ®· ®Æt ra tr­íc khi ®µo t¹o. Sau khi ng­êi lao ®éng ®i häc vÒ, hä ®· ®­îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp. Bëi v©y, kh«ng g©y ra ph¶n øng tiªu cùc nµo tõ hä mµ tr¸i l¹i cßn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tù bá tiÒn ra ®i häc. Ngoµi ta, viÖc sö dông chÊt l­îng cña s¶n phÈm dÞch vô t¨ng ®¸ng kÓ. Nãi chung, víi quü ®µo t¹o qu¸ Ýt th× ta thÊy r»ng viÖc bè trÝ lao ®éng sau ®µo t¹o cña C«ng ty lµ kh¸ phï hîp gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm - dÞch vô cña nhµ m¸y dÉn ®Õn t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2.4.2. C¸c ­u ®iÓm vµ nguyªn nh©n. ­u ®iÓm: Tõ mét nhµ m¸y míi ®­îc thµnh lËp vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn h¹n chÕ c¶ vÒ sè l­îng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, ®Õn nay nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng ®· cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viÖ t­¬ng ®èi ®«ng vµ ho¹t ®éng kinh doanh rÊt cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. §ã lµ nhê nhµ m¸y cã c¸c nhµ l·nh ®¹o n¨ng ®éng, hÕt lßng víi nhµ m¸y. + Nhµ m¸y ®· nhËn thøc ®­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét sù ®Çu t­ ®óng ®¾n vµ ®em l¹i lîi Ých cao nªn nhµ m¸y ®· ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kho¸ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn mét c¸ch khoa häc. + Nhµ m¸y ®· sö dông nh÷ng gi¶i ph¸p rÊt hîp lý ®Ó ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ã lµ ®µo t¹o lµ chÝnh vµ tuyÓn chän bæ sung nÕu thÊy cÇn thiÕt. + Nhµ m¸y cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc c¸c líp båi d­ìng chuyªn m«n vµ dÔ dµng chän ®­îc c¸c gi¸o viªn cã n¨ng lùc vµ chuyªn m«n cao. + X©y dùng ®­îc mét chÕ ®é, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng hîp lý cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cã nhiÒu h×nh thøc khen th­ëng b»ng vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. + Bè trÝ nh©n viªn phï hîp víi tr×nh ®é. + Tæ chøc cho ng­êi lao ®éng häc tËp víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ dÔ dµng ®­îc tiÕp cËn víi nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i th«ng qua c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng. + C¸ch nh×n nhËn míi cña x· héi vÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Nguyªn nh©n: + Do nhµ m¸y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn ®­îc sù trî gióp cña Nhµ n­íc vÒ kinh phÝ ®µo t¹o v× thÕ viÖc ®µo t¹o ®­îc tæ chøc quy m« vµ th­êng xuyªn h¬n dÉn ®Õn tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. + Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi còng nh­ ë ViÖt Nam gióp cho ®iÒu kiÖn t¨ng thiÕt bÞ häc tËp ®­îc tèt h¬n. + Do nh÷ng nhµ l·nh ®¹o thùc sù hiÓu vµ coi träng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ hä ®· cè g¾ng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt nhÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Do uy tÝn cña nhµ m¸y trªn thÞ tr­êng ngµy cµng lín nªn ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i ®µo t¹o ph¸t triÓn thªm nguån nh©n lùc. 4.2.5. C¸c h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n . H¹n chÕ: + §éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp, lao ®éng trÝ ãc Ýt. + Ch­a ®¸p øng ®­îc hÕt c¸c yªu cÇu vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån lao ®éng cña nhµ m¸y. + HÖ thèng gi¸o tr×nh theo chuyªn ®Ò ®µo t¹o ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc ®èi víi c«ng t¸c ®µo t¹o. C¸c ch­¬ng tr×nh vµ néi dung ®µo t¹o cã gi¸o tr×nh nh­ng vÉn ch­a ®­îc chuÈn ho¸. + MÆc dï kÕt qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ kh¶ quan nh­ng nhµ m¸y vÉn ch­a cã chiÕn l­îc, néi quy, quy chÕ cho viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, nÕu nhµ m¸y thùchiÖn ®­îc viÖc nµy th× kÕt qu¶ ®µo t¹o sÏ cao h¬n vµ viÖc ®µo t¹o cña nhµ m¸y hiÖn nay Ýt nhiÒu vÉn cßn mang tÝnh chÊt ®èi phã. + C«ng t¸c tæ chøc cho ng­êi lao ®éng ®­îc trùc tiÕp ra n­íc ngoµi ®µo t¹o c¶ dµi h¹n vµ ng¾n ®Òu ch­a cã. + §èi víi nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn viÖc häc hµnh trë nªn rÊt khã vµ viÖc ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong t­¬ng lai lµ rÊt h¹n chÕ. + ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sau mçi kho¸ häc vÉn kh«ng th­êng xuyªn. Do ®ã thiÕu h¼n nh÷ng ®ît kiÓm tra s¸t h¹ch nh÷ng kiÕn thøc mµ häc viªn ®· häc ®­îc vËn dông vµo c«ng viÖc thùc tÕ nh­ thÕ nµo nªn viÖc ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc häc viªn ®­îc vµo thùc tÕ cßn h¹n chÕ. Nguyªn nh©n + Do kinh phÝ cña nhµ m¸y cßn h¹n hÑp + Do nhiÒu ng­êi lao ®éng ®· lµm viÖc l©u n¨m nªn tuæi ®· cao, sù tiÕp thu kÐm. + Ch­a cã chÝnh s¸ch cô thÓ cho ®µo t¹o nªn rÊt khã kh¨n cho viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. + Ch­a khuyÕn khÝch lßng say mª c«ng viÖc cña nh©n viªn. MÆt kh¸c, cã qu¸ nhiÒu l·nh ®¹o trung gian råi míi ®Õn c¬ së. NhiÒu lao ®éng gi¸n tiÕp nh­ vËy nªn chi phÝ qu¶n lý cña nhµ m¸y cßn cao. C¬ cÊu tæ chøc cßn láng lÎo, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn nhµ m¸y ch­a ®oµn kÕt. §ã lµ nh÷ng trë ng¹i mµ kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu cã thÓ kh¾c phôc ®­îc. Nh÷ng trë ng¹i nµy g©y ¶nh h­ëng hÕt søc lín trong môc tiªu qu¶n lý tèi ­u nguån nh©n lùc. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng I- C¬ së ®Þnh h­íng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: 1- Môc tiªu vµ chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn vµ ®i lªn. MÆc dï vËy nhµ m¸y vÉn cßn tån t¹i kh«ng Ýt khã kh¨n ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc v­ît bËc, tËn dông tèi ®a nh÷ng lîi thÕ cã s½n vµ tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i. Nhµ m¸y ®· ®Þnh h­íng ®i cô thÓ trong thêi giam tíi: -TiÕp tôc thùc hiÖn tèt kû c­¬ng, kû luËt ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ®oµn kÕt néi bé. - TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm më réng lÜnh vùc kinh doanh. - T¨ng c­êng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ cã chÝnh s¸ch cô thÓ víi tõng b¹n hµng, nhµ cung cÊp... - TiÕp tôc t¨ng c­êng ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n trÞ vµ ®i s©u vµo chiÒu s©u ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña tÊt c¶ c¸c dÞch vô. §èi víi c¸c phßng ban b»ng chøc danh tiªu chuÈn, ®èi víi c¸c ®¬n vÞ b»ng qui chÕ ®Þnhmøc cô thÓ. - Nghiªn cøu ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin tiªn tiÕn vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ x©y dùng néi bé ph¸t triÓn æn ®Þnh, ®µo t¹o båi d­ìng tèt chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò CBCNV. - Ch¨m lo ®êi sèng CBCNV b»ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o møc thu nhËp b×nh qu©n cao h¬n n¨m 2001 vµ ®µo t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho con em CBCNV. + §Èy m¹nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®a d¹ng ho¸ chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng c­êng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, - Hîp t¸c liªn kÕt, liªn doanh kinh doanh vµ nghiªn cøu h­íng s¾p xÕp theo chØ ®¹o cña Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn qu¶n trÞ kinh doanh cã hiÖu qu¶, chÊt l­îng, tiÕt kiÖm vµ ph¸t triÓn. 2- Hoµn thiÖn viÖc x¸c ®Þnh cÇu vµ c¬ cÊu tæ chøc: Khi ph©n tÝch thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i nhµ m¸y g¹ch èp l¸t ta thÊy r»ng viÖc x¸c ®Þnh cÇu cña nhµ m¸y lµ kh¸ tèt. Nhµ m¸y ®· tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ thùc tÕ vÒ tr×nh ®é, kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, sai sãt vÒ gi¸ thùc tÕ vÒ tr×nh ®é, kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, sai sãt vÒ tæ chøc, nh÷ng ®Þnh h­íng míi cho s¶n xuÊt kinh doanh, tõng kh¶ n¨ng, së thÝch c¸ nh©n... ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh cÇu. Tuy nhiªn, viÖc x¸c ®Þnh cÇu ®ã chØ mang tÝnh chÊt ®èi phã víi khi cã cÇu ®µo t¹o sÏ kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Do vËytõ viÖc x¸c ®Þnh cÇu ®µo t¹o, môc tiªu ph¸t triÓn vµ nh»m ®¸p øng cÇu cña thÞ tr­êng, nhµ m¸y cÇn lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o trong t­¬ng lai, ph¶i thÊy xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho ®éi ngò CBCNV. Tøc lµ nhµ m¸y cÇn x¸c ®Þnh râ sè l­îng cÇn ®µo t¹o qua c¸c n¨m ®Ó phï hîp víi cÇu hiÖn t¹i còng nh­ cÇu trong t­¬ng lai, nhµ m¸y nªn nghiªn cøu xu h­íng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ cÇu cña kh¸ch hµng trong thêi gian tíi tõ ®ã cö ng­êi ®i häc nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Khi nhµ m¸y th­êng xuyªn nghiªn cøu biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho nhµ m¸y th× c«ng viÖc ®µo t¹o sÏ ph¸t triÓn vµ sÏ tr«i ch¶y h¬n. Nhµ m¸y kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng ®µo t¹o mét c¸ch véi vµng vµ tèn kÐm lµm cho hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn kh«ng ®­îc cao, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®­îc lËp kÕ ho¹ch tr­íc còng lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n do bè trÝ, s¾p xÕp ®­îc ng­êi ®¸p øng tiÕn ®é s¶n xu¸t kinh doanh thay thÕ cho nh÷ng ng­êi tham gia ®µo t¹o, lµm cho ng­êi ®­îc cö ®i ®ã t¹o chñ ®éng h¬n trong c«ng viÖc. Ngoµi ra cßn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè l­îng cÇn ®µo t¹o ®Ó tr¸nh l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ tiÒn cña ®Ó tr¸nh ®­îc viÖc ®µo t¹o sè l­în kh«ng phï hîp nhµ m¸y cÇn xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña nhµ m¸y, tr¸nh kh«ng chÞu søc Ðp tõ bªn ngoµi ( ng­êi nhµ cña cÊp trªn, ng­êi th©n trong gia ®×nh hay v× mét lý do nµo kh¸c). - Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo. C¬ cÊu tæ chøc quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn réng vµ h­ng thÞnh hay kh«ng. §ång thêi viÖc bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng hîp lý gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm lao ®éng, gi¶m tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ vËy mét doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ tr­íc hÕt ph¶i hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc. C¬ cÊu tæ chøc cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng tuy ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh thiÕt lËp söa ®æi song vÉn cßn nhiÒu ®iÒu ch­a hîp lý. Gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh toµn bé c«ng nh©n viÖn cña C«ng ty qua c¸c phã gi¸m ®èc. C¸c phã gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh toµn bé c«ng viÖc cña nhµ m¸y qua c¸c phã gi¸m ®èc.C¸c phã gi¸m ®èc tiÕn hµnh triÓn khai tíi c¸c tr­ëng phßng vµ c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng. C¸c tr­ëng phßng vµ qu¶n ®èc ph©n x­ëng. C¸c tr­ëng phßng vµ qu¶n ®èc ph©n x­ëng l¹i ph©n c«ng s¾p xÕp bè trÝ tíi c¸c tæ tr­ëng, tæ phã... nh­ vËy ph¶i qua rÊt nhiÒu kh©u trung gian, thø nhÊt qua phã gi¸m ®èc, thø hai qua c¸c tr­ëng phßng vµ c¸c qu¶n ®èc, thø ba qua c¸c tæ tr­ëng sau ®ã míi ®Õn c«ng nh©n. C¬ cÊu qu¶n lý cßn rÊt cång kÒnh nh­ vËy lµm cho ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ vµ n¨ng ®éng v× vËy nhµ m¸y cã thÓ tÝnh gi¶m c¬ cÊu qu¶n trÞ b»ng c¸ch bít c¸c kh©u trung gian vµ thªm vµo c¸c bé phËn cÇn thiÕt thiÕu nh©n viªn... - ChiÕn l­îc ®µo t¹o nguån nh©n lùc. §µo t¹o th­êng xuyªn ®Ó cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng vµ lÊy ®ã lµm vò khi c¹nh tranh víi c¸c nhµ m¸y kh¸c. §µo t¹o d­íi mäi h×nh thøc mµ nhµ m¸y cã thÓ ®¸p øng ®­îc... §µo t¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong t­¬ng lai cã nghÜa lµ kh«ng nh÷ng ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng mµ cÇn cñng cè tuyÓn mé thªm nh©n viªn míi göi hä ®i ®µo t¹o hay ®µo t¹o t¹i chç ®Ó hä cã thÓ thay thÕ ®­îc sè ng­êi nghØ hoÆc rêi bá nhµ m¸y. 3- Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng. Tõ viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chiÕn l­îc c«ng t©c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng cïng víi tham kh¶o kinh nghiÖm ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña mét sè doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c. Ta nhËn thÊy, nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn hay gi¸n tiÕp ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. Cô thÓ lµ: 3.1. Më réng vµ ®æi míi c«ng t¸c tuyÓn chän vµ ®µo t¹o lao ®éng. - Më réng h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o. Mçi ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña riªng nã cho nªn nhµ m¸y cÇn ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó ®µo t¹o chø kh«ng nªn chØ ¸p dông mét vµi ph­¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh. + §èi víi c¸n bé qu¶n lý: §éi ngò c¸n bé qu¶n lý nh×n chung ®· tèt nghiÖp ®¹i häc vµ cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý. Hµng n¨m nhµ m¸y vÉn tæ chøc cho c¸n bé qu¶n lý ®i dù héi th¶o, th¨m quan, ®óc rót kinh nghiÖm cïng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh. Nh­ng do nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, thÞ tr­êng kh«ng ngõng biÕn ®æi, khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi ngµy cµng hiÖn ®¹i, nhµ m¸y còng nªn th­êng xuyªn tæ chøc nh÷ng líp tËp huÊn dµnh cho c¸n bé qu¶n lý, tæ chøc båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®Ó cã thÓ lµm viÖc víi nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi, ®iÒu nµy sÏ rÊt thuËn lîi trong c«ng viÖc kinh doanh. + §èi víi c«ng nh©n viªn: §éi ngò CBCNV cã tr×nh ®é trong nhµ m¸y lµ t­¬ng ®èi cao vµ nhµ m¸y còng ®· cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o hiÖu qu¶ nh­ng nhµ m¸y còng nªn m¹nh d¹n cö nh÷ng c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é xuÊt s¾c ra n­íc ngoµi häc tËp ®iÒu ®ã rÊt cã lîi cho viÖc c¶i tiÕn kü thuËt pha mÇu vµ ®æi míi mÉu m· s¶n phÈm. Vµ nh÷ng c«ng nh©n nµy khi vÒ cã thÓ ®µo t¹o l¹i cho nh÷ng ng­êi kh¸c trong nhµ m¸y gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng trong nhµ m¸y. Ngoµi ra, cßn rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c cã thÓ phï hîp vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Bëi vËy nhµ m¸y nªn ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p t¹o c¬ héi thuËn lîi h¬n cho ng­êi lao ®éng ®­îc lùa chän ph­¬ng ph¸p mµ hä c¶m thÊy phï hîp víi hä vµ lµm cho c«ng t¸c ®µo t¹o cña C«ng ty ®­îc th­êng xuyªn h¬n ( do cã mét sè ph­¬ng ph¸p cã thÓ tæ chøc mét c¸ch dÔ dµng, kh«ng tèn kÐm, kh«ng yªu cÇu nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ ph¶i tæ chøc quy m« lín míi cã), còng nªn më réng ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o bëi v× nã cßn lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó gióp c¸n bé ®µo t¹o cã kinh nghiÖm h¬n trong viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp víi môc ®Ých vµ kh¶ n¨ng cña nhµ m¸y, khi cµng lµm quen víi nhiÒu ph­¬ng ph¸p hä cµng so s¸nh ®­îc ­u, nh­îc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng ph¸p vµ nh×n nhËn ®­îc ®iÒu kiÖn phï hîp cña mçi ph­¬ng ph¸p sao cho mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho ph­¬ng ph¸p ¸p dông. MÆt kh¸c, nhµ m¸y còng cÇn më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Ta ®· thÊy ®­îc t×nh h×nh quü vµ sö dông quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y th«ng qua ph©n tÝch nguån kinh phÝ dµnh cho ®µo t¹o nh­ vËy dùa trªn c¬ së lîi nhuËn ®· ®¹t ®­îc ®Ó trÝch thªm kinh phÝ cho quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn dùa vµo ®ã ®Ó ph©n bæ kinh phÝ sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. Mét phÇn cña quü nªn dµnh ®Ó më c¸c líp båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ ngo¹i ng÷ cho c¸c nhµ l·nh ®¹o.Tæ chøc c¸c ®ît tham quan häc tËp kinh nghiÖm t¹i nh÷ng n­íc cã ngµnh C«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh¨m t×m ra nh÷ng h­íng ®i míi cho nhµ m¸y. Mét phÇn n÷a dµnh cho viÖc ®­a c¸c c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é cao ra n­íc ngoµi ®µo t¹o, hä sÏ lµ nh÷ng trî thñ ®¾c lùc cho viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña nhµ m¸y sau nµy. Khi t¨ng c­êng quü ®µo t¹o sÏ lµm cho c¸n bé qu¶n trÞ m¹nh d¹n h¬n trong viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o nguån kinh phÝ dåi dµo nhµ m¸y cã thÓ dÔ dµng göi nh©n viªn ®i häc t¹i c¸c líp cã uy tÝn vµ chÊt l­îng, víi viÖ ®ã sÏ lµm cho hiÖu qu¶ SXKD ®­îc n©ng cao. Nhµ m¸y nªn t×m c¸ch ®Ó t¨ng c­êng cho quü ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cµng nhanh cµng tèt. Nhµ m¸y cã thÓ ®Ò nghÞ cÊp trªn cÊp thªm cho quü ®µo t¹o cña nhµ m¸y b»ng c¸ch gi¶m bít l­îng nép ng©n s¸ch hay cã thÓ trÝch ra tõ lîi nhuËn cña nhµ m¸y. - TrÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé CNV ®­îc göi ®i ®µo t¹o: Víi ®éi ngò CBCNV qu¸ giµ th× phÇn nµo ®ã sÏ h¹n chÕ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng vÒ kh¶ n¨ng n¾m b¾t vÊn ®Ò (bëi v× ng­êi lao ®éng khi nhiÒu tuæi hä cßn nhiÒu viÖc ®Ó gi¶i quyÕt, vÝ dô nh­ viÖc gia ®×nh, søc khoÎ...) mµ víi mét ®éi ngò t­¬ng ®èi giµ nh­ ë nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng th× viÖc ®µo t¹o l¹i hä tèt nh­ng thêi gian hä phôc vô cho nhµ m¸y sÏ kh«ng ®­îc nhiÒu. Víi viÖc trÎ ho¸ ®éi ngò CBCNV ®­îc göi ®i ®µo t¹o sÏ ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu n¾m b¾t nh÷ng kiÕn thøc cÇn ph¶i cã sau mçi kho¸ ®µo t¹o, ®Ó ý thøc phÊn ®Êu trong sù nghiÖp cña nh÷ng ng­êi trÎ cã ®iÒu kiÖn h¬n so víi nh÷ng ng­êi nhiÒu tuæi do Ýt ph¶i gi¶i quyÕt c«ng viÖc riªng t­. Ngoµi ra, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cßn yªu cÇu nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o ph¶i ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n hoÆc b»ng so víi chi phÝ bá ra ®µo t¹o hä. Do ®ã trÎ ho¸ c¸n bé CNV ®­îc cö ®i ®µo t¹o th× thêi gian phôc vô ë nhµ m¸y cña hä sÏ dµi h¬n vµ th­êng ®em l¹i nhiÒu lîi Ých h¬n. Bëi vËy, mét vÊn ®Ò n÷a lµ nhµ m¸y cÇn tuyÓn chän ®Ó cã ®éi ngò kÕ cËn vµ sÏ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. - §æi míi c«ng t¸c tuyÓn chon lao ®éng : C«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi chÊt l­îng lao ®éng cña nhµ m¸y. thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn chän sÏ gi¶m bít ®­îc thêi gian, chi phÝ ®µo t¹o lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng vÒ mÆt nghiÖp vô, chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, kh¶ n¨ng hoµ nhËp. V× vËy ®æi míi c«ng t¸c tuyÓn chän cã ý nghÜa ®èi víi tæ chøc qu¶n lý nh©n sù ë nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng . Nh­ trªn ®· tr×nh bµy c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng ë nhµ m¸y cho ®Õn nay vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng ë ®©y ch­a ®­îc quan t©m ®Çu t­ ®óng møc. Tr­íc hÕt, nhµ m¸y cÇn cã mét quy chÕ tuyÓn chän cô thÓ: Ngay khi nhËn thÊy cã sù sai lÇm vÒ nh©n sù ®iÒu cÇn lµm lµ ph¶i thay ®æi, ®­a ng­êi cã tr×nh ®é cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c«ng viÖc v× thêi gian mÊt ®i khi ®Ó ng­êi kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng vµo vÞ trÝ c«ng t¸c sÏ kh«ng bao giê lÊy l¹i ®­îc. Kh«ng nªn tuyÓn dông ng­êi khi ch­a c©n nh¾c kü, ®Æt ra chÝnh s¸ch hîp lý cho viÖc tuyÓn chän vµ qu¶n lý nh©n viªn ®Ó ®¶m b¶o r»ng nhµ m¸y cã nh÷ng nh©n viªn lµm ®­îc c«ng viÖc ngµy h«m nay vµ biÕt c¸ch häc ®Ó lµm ®­îc nh÷ng c«ng viÖc cña ngµy mai khi nhµ m¸y ph¸t triÓn h¬n. Do ®Æc thï cña ngµnh lµ s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn nªn ph¶i ®¶m b¶o ng­êi ®­îc tuyÓn ®ñ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c«ng viÖc nhanh chãng. Ng­êi ®­îc tuyÓn chän ph¶i nhanh chãng hoµ nhËp víi nh©n viªn cña nhµ m¸y v× nhµ m¸y ®Ò cao søc m¹nh cña tËp thÓ vµ tinh thÇn ®oµn kÕt. KhuyÕn khÝch nh©n viªn míi tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña nhµ m¸y sau ®ã nhµ m¸y nªn xem xÐt ¸p dông mét sè h×nh thøc tuyÓn chon thùc sù c«ng b»ng, kh¸ch quan mang l¹i hiÖu qu¶ mét c¸ch trung thùc. Nhµ m¸y cÇn pháng vÊn trùc tiÕp, lµm c¸c bµi thi t×nh huèng, kiÓm tra... tuy b»ng c¸ch nµy viÖc tuyÓn chän cã mÊt nhiÒu thêi gian vµ tèn kÐm song nÕu nhµ m¸y lµm tèt th× sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ ®µo t¹o sau nµy chÊt l­îng lao ®éng còng ®­îc n©ng cao. Ph¶i kÓ ®Õn thªm mét sè thùc tÕ n÷a lµ hiÑn nay cã r©t nhiÒu c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi hoÆc kÓ c¶ liªn doanh cña ViÖt Nam víi n­íc ngoµi ®· b¾t ®Çu quan t©m ®Õn nguån nh©n lùc "tËn gèc " cña nã. NhiÒu c«ng ty ®· nghÜ ®Õn viÖc ®Çu t­ vµo c¸c c¬ së ®µo t¹o lao ®éng, nhËn nh÷ng häc viªn xuÊt s¾c tõ c¸c c¬ së ®µo t¹o nµy tr­íc c¶ khi hä tèt nghiÖp. Nhê vËy sau khãa häc c«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ cña m×nh, hä ®· cã trong tay nh÷ng nh©n viªn giái mµ kh«ng hÒ ph¶i chi phÝ cho viÖc tuyÓn chän. §©y còng lµ mét ph­¬ng ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng mµ nhµ m¸y nªn c©n nh¾c vµ thùc hiÖn. 3.2. Th­êng xuyªn ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o thÝch hîp: - Ph©n lo¹i lao ®éng hîp lý: Ph¶i ph©n lo¹i lao ®éng hîp lý ë tõng bé phËn cã nghÜa lµ sù x¾p xÕp ­u tiªn ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi ®ßi hái chÊt l­îng cña mçi c«ng viÖc, mçi chøc danh . VÝ dô: Trong nh÷ng bé phËn sö dông nhiÒu m¸y mãc hiÖn ®¹i th× cµn nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao cßn nh÷ng bé phËn lao ®éng thñ c«ng th× chØ cÇn nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é trung b×nh. - Ph©n lo¹i lao ®éng theo tÝnh chuyªn m«n ho¸: Nhµ kinh tÕ häc ADAM SMITH khi m« t¶ c¸i g× ®ang xÈy ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë SCOTLAND c¸ch ®©y trªn 200 n¨m ®· quan s¸t ®­îc møc ®é chuyªn m«n ho¸ tuú thuéc vµo quy m« cña thÞ tr­êng vµ thÊy ®­îc c¸c xÝ nghiÖp khi ¸p dông cho ng­êi lao ®éng møc s¶n l­îng cña tõng c«ng ®o¹n cao h¬n so víi c¸ch sö dông cña mét ng­êi lµm tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n s¶n phÈm. Ban Gi¸m ®èc cña nhµ m¸y còng nªn ¸p dông møc chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc ®Ó gióp nh©n viªn ®¹t n¨ng suÊt cao vµ ng­êi qu¶n lý sÏ qu¶n lý c«ng viÖc mét c¸ch chÆt chÏ, nh­ng ph¶i t¨ng nhu cÇu ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña c«ng nh©n khi mét ng­êi ®· ®¶m ®­¬ng mét lÜnh vùc chuyªn m«n riªng biÖt. Trong khi s¾p xÕp nh©n viªn, tæ chøc hä thµnh c¸c bé phËn, nhµ qu¶n trÞ nªn cã quyÕt ®Þnh vÒ quyÒn h¹n cña cho mçi c¸ nh©n. NÕu kh«ng suy tÝnh vÊn ®Ò nµy tr­íc th× thêi gian kh«ng l©u sau nh÷ng m©u thuÉn vÒ quyÒn h¹n sÏ nÈy sinh, nÕu viÖc quy ®Þnh quyÒn h¹n kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng th× rÊt dÔ dÉn ®Õn n¹n léng quyÒn hay ng­îc l¹i lµm gi¶m tÝnh n¨ng ®éng, tÝnh s¸ng t¹o tù chñ cña c¸c bé phËn. - T¨ng c­êng c«ng t¸c ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸n bé CNV vµ tæ chøc c¸c cuéc thi nh»m ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o l¹i thÝch hîp: ViÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ ®Þnh kú n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña CBCNV lµ rÊt cÇn thiÕt v× c«ng t¸c khen th­ëng vµ xö ph¹t nhiÒu khi kh«ng chÝnh x¸c g©y cho ng­êi lao ®éng mÊt ý thøc phÊn ®Êu vµ häc hái, chÝnh v× vËy nhiÒu khi c¸n bé tæ chøc kh«ng n¾m b¾t ®­îc chÝnh x¸c kh¶ n¨ng cña c¸n bé CNV trong nhµ m¸y dÉn ®Õn x¸c ®Þnh cÇu nhiÒu lóc sai lÖch. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸n bé CNV b»ng c¸ch tæ chøc c¸c cuéc thi gi÷a CBCNV trong nhµ m¸y sÏ gióp cho c¸n bé ®µo t¹o ph¸t triÓn ph¸t hiÖn ®­îc c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c¸n bé CNV trong nhµ m¸y, tõ ®ã t×m ra ph­¬ng ph¸p lµm cho ng­êi lao ®éng ph¸t huy ®­îc ®iÓm m¹nh vµ h¹n chÕ ®­îc mÆt yÕu kÐm. §èi víi nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng lµ chñ yÕu tiÕp sóc víi d©y chuyÒn m¸y mãc vµ lµm c«ng viÖc thñ c«ng nªn khi hä ®­îc tham gia nhiÒu cuéc thi sÏ gióp cho hä nhanh nhÑn, m¹nh d¹n vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n. Ngoµi ra, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vµ tæ chøc c¸c cuéc thi ®ång thêi víi tæ chøc khen th­ëng víi nh÷ng nhãm, nh÷ng c¸ nh©n thùc hiÖn c«ng viÖc tèt cïng víi nh÷ng ng­êi häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao, ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ cña nhµ m¸y mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Nh­ng cïng víi viÖc khen th­ëng nhµ m¸y còng cÇn nghiªm kh¾c phª b×nh nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng nhãm kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao, cã kÕt qu¶ häc tËp kÐm hay lµm ¶nh h­ëng x©ó ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y cÇn th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng lao ®éng vµ ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng cho nhµ m¸y ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc cÇu ®µo t¹o ®­îc chÝnh x¸c. ChÝnh v× vËy viÖc th­êng xuyªn ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó nhµ m¸y cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o l¹i phï hîp lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng. 3.3. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc. §Ó thùc hiÖn tèt chÊt l­îng, ®­a ra thÞ tr­êng nh÷n s¶n phÈm tèt nhÊt mµ nhµ m¸y m×nh cã th× vÊn ®Ò then chèt cña qu¶n trÞ nh©n lùc lµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Con ng­êi lµ trung t©m cña sù ph¸t triÓn, nh©n lùc lµ nguån tµi nguyªn quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp. NhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n trÞ nh©n lùc lµ ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò lµm viÖc cã tr×nh ®é, ®oµn kÕt phÊn ®Êu cho mét môc ®Ých chung. MÆc dï tÊt c¶ c¸c nh©n viªn ®Òu ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy theo tiªu chuÈn cña nhµ m¸y nh­ng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay mèt sè nh©n viªn cò kh«ng cßn lµm viÖc t¹i nhµ m¸y, nhµ m¸y ®· tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn míi, hä ®Òu lµ nh÷ng ng­êi tèt song vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. §Ó CBCNV ®ång nhÊnt trong t­ t­ëng phôc vô nhµ m¸y vµ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o, nhµ m¸y cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng b­íc c«ng viÖc sau: Tr­íc ®µo t¹o: Trong quay m« cña nhµ m¸y ®µo t¹o chØ cã hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc vµ phÈm ch©t, cã t©m huyÕt víi nghÒ. Tr­íc qu¸ tr×nh ®µo t¹o Ban gi¸m ®èc cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nguån nh©n lùc dùa trªn nh÷ng tiªu chuÈn mµ nhµ m¸y ®Ò ra. Khi c¸c nh©n viªn hÕt hîp ®ång th× ban gi¸m ®èc cÇn ph¶i xem xÐt l¹i ®Ó ký hîp ®ång míi, nh÷ng nh©n viªn kÐm phÈm chÊt th× ngõng ký hîp ®ång vµ ký hîp ®ång dµi h¹n cho c¸c nh©n viªn cã n¨ng lùc ®Ó hä an t©m lµm viÖc. - Sau ®µo t¹o: Bªn c¹nh viÖc ký hîp ®ång dµi h¹n, nhµ m¸y cÇn cã c¸c chÕ ®é th­ëng trong l­¬ng cho nh÷ng nh©n viªn ®· v­ît qua ®­îc kú ®µo t¹o mét c¸ch xuÊt s¾c ®Ó khÝch thÝch vµ duy tr× ®éi ngò CBCNV lµm viÖ víi chÊt l­îng vµ n¨ng xuÊt cao ®ång thêi thu hót ®­îc nh©n tµi tõ bªn ngoµi. Thªm vµo ®ã thiÕt lËp mét hÖ thèng khen th­ëng vµ kû luËt râ rµng, chÆt chÏ ®Ó ®éng viªn khÝch lÖ nh÷ng ®ãng gãp, nh÷ng s¸ng kiÕn cña CBCNV vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn sa sót vÒ phÈm chÊt vµ t¸c phong lµm viÖc. - §µo t¹o t¹i chç: ­u ®iÓm cña c«ng t¸c nµy lµ tiÕt kiÖm chi phÝ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cã thÓ ®µo t¹o ngay t¹i chç ®Ó bæ sung nh÷ng ®iÓm yÕu cho tõng nh©n viªn, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c nh©n viªn cã thÓ gióp ®ì t­¬ng trî lÉn nhau, ph¸t huy søc m¹nh ®µo t¹o l¹i nh­ng ng­êi kh¸c. + §µo t¹o nh÷ng ng­êi cã thÓ ®µo t¹o l¹i nh÷ng ng­êi kh¸c. Trong mét nhãm c«ng nh©n, nhµ m¸y cã thÓ chän mét ng­êi næi tiÕng ®Ó ®µo t¹o, sau ®ã sÏ ®Ó nh÷ng ng­êi nµy h­íng dÉn nh÷ng ng­êi kh¸c trong nhãm. + Cö nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc tr×nh ®é vµ xuÊt s¾c h¬n c¶ göi hä ®Õn c¸c tr­êng chuyªn hay ra n­íc ngoµi ®Ó häc hái tham c¸c kinh nghiÖm tõ c¸c n­íc cã ngµnh s¶n xuÊ tiªn tiÕn ph¸t triÓn h¬n. Nh÷ng con ng­êi nµy khi trë vÒ sÏ lµ nh÷ng ng­êi ®µo t¹o cho c¸c nh©n viªn kh¸c hay nh÷ng ng­êi míi ®­îc tuyÓn dông. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o míi mÎ vµ rÊt cã hiÖu qu¶ c¶ vÒ h×nh thøc ®µo t¹o hay néi dung ®«Ý víi sù nhËn thøc cña nh©n viªn. Nhµ m¸y cÇn ph¶i lùa chän nh÷ng nh©n viªn cã n¨ng lùc, ®­a hä vµo ®óng chç ®Ó hä ph¸t huy ®­îc s¸ng kiÕn vµ n¨ng lùc cña m×nh. Nhµ m¸y nªn th­êng xuyªn th«ng b¸o cho CBCNV vÒ chiÕn l­îc l©u dµi cña sù c¶i c¸ch chÊt l­îng trong thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó hä ®­îc biÕt vµ cïng phèi hîp tÝch cùc h¬n trong c«ng t¸c. Ban gi¸m ®èc th­êng xuyªn quan t©m ®Õn ®êi sèng v¹t chÊt cña CBCNV trong nhµ m¸y ®Ó hä c¶m thÊy m×nh ®­îc lµm viÖc trong m«i tr­êng mµ hä c¶m thÊy tin cËy, tõ ®ã cã thÓ cèng hiÕn nhiÒu h¬n cho nhµ m¸y. Nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng ®· xö dông mét sè biÖn ph¸p nh­ ®· më nhiÒu líp ®µo t¹o, mêi gi¶ng viªn vÒ d¹y, tæ chøc tham quan,häc tËp kinh nhgiÖm ë nh÷ng ®¬n vÞ b¹n song nãi chung nh÷ng biÖn ph¸p trªn chØ lµ nh÷ng biÖn ph¸p t×nh thÕ, gi¶i quyÕt nh÷ng yÕu kÐm tr­íc m¾t. §Ó cã mét ®éi ngò CBCNV hïng hËu nhµ m¸y cµn ph¶i x©y dùng mét quy chÕ tuyÓn chon, ®µo t¹o riªng nh­: -Tr­íc ®µo t¹o - Sau ®µo t¹o - §µo t¹o t¹i chç - §µo t¹o nh÷ng ng­êi kh¸c ®Ó hä cã thÓ ®µo t¹o nh÷ng ng­êi kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, nhµ m¸y vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò kh«ng kÐm phÇn bøc xóc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt lµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña c¸n bé CNV trong nhµ m¸y nh×n chung cßn thÊp. MÆc dï nhµ m¸y vÉn chó ý tíi c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho CBCNV cña m×nh song cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay t×nh h×nh vÉn ch­a ®­îc kh¶ quan. Trong t­¬ng lai ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña CBCNV, nhµ m¸y cã nh÷ng quan t©m vµ ®Çu t­ thÝch hîp ®óng h­íng h¬n n÷a cho CBCNV cña m×nh. VÝ dô: Nhµ m¸y cã thÓ t¨ng l­¬ng cho nh÷ng CBCNV nµo biÕt thªm ngo¹i ng÷ thø 2. Tæ chøc c¸c líp häc ngoµi giõ miÔn phÝ cho CBCNV. 3.4. Sö dông c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. - Sö dông triÖt ®Ó quy ®Þnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng cã c¬ héi häc hái nh÷ng yªu cÇu, ph¶i t¹o mét s¬i d©y ®Ó trãi buéc hä víi lîi Ých cña nhµ m¸y. §©y lµ mét vÊn ®Ò gi÷ vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. C¸c quy chÕ quy ®Þnh nµy sÏ lµm cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh h¬n vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ c¬ h¬n. VÊn ®Ò nµy nhµ m¸y vÉn thùc hiÖn cô thÓ vÉn cßn khã hiÓu vµ nhiÒu sai sãt. Do vËy nhµ m¸y cÇn thùc hiÖn nghiªm chØnh vµ nªn th¾t chÆt c¸c quy chÕ quy ®Þnh. §Æc biÖt lµ b¶n quy chÕ ®µo t¹o c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. §©y lµ viÖc cÇn lµm ngay, nã cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o. B¶n quy chÕ nµy ph¶i chØ râ ®­îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: + Quy ®Þnh vÒ viÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i gi¸o tr×nh vµ Ên phÈm phôc vô cho qu¸ tr×nh ®µo t¹o. + Quy ®Þnh vÒ tuyÓn sinh vµ qu¶n lý häc viªn. + Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, thÓ lÖ cÊp ph¸t thu håi c¸c v¨n b»ng, chøng chØ vÒ tr×nh ®é gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. + Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn ®Þnh møc, vÒ trang bÞ, c¸ch sö dông, b¶o qu¶n c¬ së v¹t chÊt vµ thiÕt bÞ cña líp häc. + ChÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi häc viªn. - T¹o ®éng lùc cho ng­êi ®­îc ®µo t¹o: ViÖc t¹o ®éng lùc cho CBCNV ®­îc ®µo t¹o lµ mét viÖc lµm thiÕt thùc g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. T¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng chÝnh lµ vò khÝ rÊt lîi h¹i cña c¸c nhµ m¸y trong c¹nh tranh khi mµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c lµ t­¬ng tù nhau hay do sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ khã hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc khi c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c ( m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ nguyªn vËt liÖu...) gÇn nh­ kh«ng thÓ hoµn thiÖn h¬n ®­îc n÷a hay nÕu muèn th× ph¶i bá ra mét chi phÝ ban ®Çu qu¸ lín. T¹o ®éng lùc sÏ lµm cho ng­êi lao ®éng trë nªn h­ng phÊn vµ h¨ng say h¬n trong c«ng viÖc, ng­êi lao ®éng sÏ cã ý thøc tù hoµn thiÖn m×nh do hä c¶m thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña hä cÇn ph¶i lµm g× ®ã ®¸p l¹i sù mong ®îi cña nhµ m¸y. ChÝnh v× vËy nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng nªn ¸p dông cho viÖc t¹o ®éng lùc cho ng­êi ®­îc ®µo t¹o nh­: Th­ëng cho nh÷ng ai hoµn thµnh tèt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, cã nh÷ng ý kiÕn mang l¹i lîi Ých cho nhµ m¸y, t¹o c¬ héi ph¸t triÓn vµ th¨ng tiÕn cho ng­êi ®­îc ®µo t¹o nh­ ®Ò b¹t, t¨ng l­¬ng... - C¶i tiÕn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng: L­¬ng th­êng dïng ®Ó tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng t­¬ng xøng víi c«ng søc mµ hä bá ra. C«ng cô l­¬ng, th­ëng n»m trong tay nhµ qu¶n trÞ nh­ mét " con dao 2 l­ìi" nã cã thÓ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng vµ còng c¬ thÓ tr× trÖ con ng­êi lao ®éng tuú thuéc vµo n¨ng lùc cña ng­êi sö dông lao ®éng. HiÖn nay nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng ¸p dông møc l­¬ng cho tõng ®èi t­îng lao ®éng theo th¸ng. Møc l­¬ng trung b×nh kho¶ng 9.000.000,®/ng­êi/n¨m, víi møc l­¬ng khiªm tèn trªn ch­a cã t¸c dông khuyÕn khÝch hÊp dÉn ng­êi lao déng h¨ng say s¸ng t¹o, gãpphÇn vµo ho¹t ®éng kinh daonh cña nhµ m¸y. §Æc biÖt lµ ®Æt trong mÆt b»ng so s¸nh víi nhiÒu nhµ m¸y èp l¸t kh¸c trong c¶ n­íc hiÖn nay th× møc l­¬ng nh­ trªn ch­a ph¶i lµ hÊp dÉn, nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng hiÖn nay ®ang lµ nhµ m¸y ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, song xÐt vÒ danh tiÕng vÉn cßn khiªm tèn víi kh¸ nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c. Nh­ vËy, nÕu nhµ m¸y duy tr× m­c l­¬ng nh­ trªn th× khã tr¸nh khái t×nh tr¹ng mét sè c¸n bé cã n¨ng lùc cña nhµ m¸y sÏ ch¹y sang c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c cã ­u thÕ vÒ vËt chÊt h¬n, thø h¹ng h¬n v× ®Æc biÖt lµ cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng hÊp dÉn h¬n. HiÖu qu¶ lµ viÖc mÊt nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc lµ hÕt søc tai h¹i, cïng víi s¶n phÈm gi¶m ®i thi nhµ m¸y cßn ph¶i chi phÝ cho viÖc ®µo t¹o nh©n viªn níi thay thÕ cho nh©n viªn cò ®· chuyÓn ®i. §Ó "gi÷ ch©n" ®­îc nh÷ng nh©n viªn giái cua rm×nh vµ ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i lµm viÖc, g¨n bã l©u dµi víi nhµ m¸y, nhµ m¸y cÇn tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao møc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng b»ng viÖc ¸p dông mét chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng tho¶ ®¸ng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ kinh doanh lµ cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay còng nh­ trong t­¬ng lai. VËy muèn thùc hiÖn ®­îc tèt c¸c ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ®Ò ra, sö dông ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong c«ng t¸c ®µo vµ ph¸t triÓn ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ nguån nh©n lùc cña nhµ m¸y cÇn ph¶i cã c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng, n¨ng lùc vµ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt nhÊt ®Þnh. + Cã sù hiÓu biÕt trong viÖc tr¶ c«ng vµ tÝnh to¸n lîi nhuËn. + Cã quan hÖ lao ®éng vµ x· héi + Ph¶i cã sù nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ s¸ng suèt trong viÖc lùa chän vµ thay thÕ nh©n viªn. + Cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o l¹i vµ n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. + Cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý lao ®éng. + Cã kiÕn thøc kü thuËt phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. + Cã trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ an toµn lao ®éng vµ søc khoÎ. 3.5. Tæ chøc l¹i bé phËn lµm c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. §èi víi viÖc qu¶n trÞ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng cßn ch­a ®­îcjph©n c«ng cô thÓ nªn nhiÒu khi viÖc qu¶n lý bÞ chång chÐo, cã khi l¹i kh«ng cã ng­êi theo dâi gi¸m s¸t. Do vËy, nhµ m¸y cÇn ph©n c«ng cô thÓ cho phßng nµo ®¶m nhiÖm, c¸n bé vµ nh©n viªn qu¶n lý ®ã cÇn ®­îc ph©n c«ng râ rµng. NÕu tæ chøc l¹i bé m¸y lµm c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn sÏ lµm cho c«ng t¸c qu¶n trÞ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®­îc linh ho¹t, kh«ng r­êm rµ, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng v« tr¸ch nhiÖm vµ gióp cho nh©n viªn kh«gn bÞ øc chÕ, bëi nh÷ng thñ tôc vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kh«ng nhÊt qu¸n cña c¸c nhµ qu¶n trÞ kh¸c nhau. Ngoµi ra, viÖc kh«ng thèng nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n trÞ cßn lµm cho häc viªn c¶m thÊy ch¸n n¶n kh«ng cßn trÝ phÊn ®Êu v­¬n lªn. §Ó thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng nªn thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®µo t¹o ®èi víi CBCNV lµ "chuyªn s©u, chó träng chÊt l­îng, ®óng ®èi t­îng" tøc lµ: - Ph¶i ®µo t¹o chuyªn s©u tõng mÆt nghiÖm vô - KÕt hîp cËp nhËt kiÕn thøc míi víi n©ng cao kü n¨ng øng dông ®· ®­îc ®µo t¹o vµ thùc tÕ. - N©ng cao l­îng ®µo t¹o b»ng nh÷ng ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®­îc tiªu chuÈn ho¸ tõ thÊp ®Õn cao cho tõng chuyªn m«n, chuyªn ®Ò ®µo t¹o. - §µo t¹o ®óng ®èi t­îng theo chuyªn s©u, tæ chøc ®µo t¹o ®Ó ph¸t triÓn nhanh ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é. - X©y dùng ph­¬ng ch©m ®µo t¹o gióp cho CB ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cïng víi CBCNV x¸c ®Þnh h­íng ®i cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ häc tËp, cã ®Ých ®Ó b¸m vµo ®ã thùc hiÖn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Tõ ®ã sÏ ®¹t ®Õn môc tiªu cña tæ chøc vµ kh«ng xÈy ra t×nh tr¹ng ®i lÖch h­íng. Ph­¬ng ch©m vµ ph­¬ng h­íng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cßn x¸c ®Þnh gióp ng­êi lao ®éng hiÓu ®­îc ý nghÜa cña viÖc ®µo t¹o. N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o b»ng nh÷ng ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®­îc tiªu chuÈn ho¸ tõ thÊp ®Õn cao lµm cho ng­êi lao ®éng häc tËp cã hÖ thèng, ®­îc ®µo t¹o tõ dÔ ®Õn khã sÏ gióp cho hä tiÕp thu dÔ dµng h¬n. Ngoµi ra viÖc x©y dùng ph­¬ng ch©m, ph­¬ng h­íng ®µo t¹o cho t­¬ng lai cßn gióp cho nhµ m¸y x¸c ®Þnh ®­îc ®óng ®èi t­îng cÇn ®µo t¹o. Do viÖc x©y dùng ph­¬ng ch©m, ph­¬ng h­íng ®µo t¹o cho t­¬ng lai cßn gióp cho c¸n bé ®µo t¹o còng nh­ häc viªn chñ ®éng h¬n trong c«ng viÖc, cã môc tiªu vµ môc ®Ých lµm cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o ®­îc dÔ dµng vµ tr¸nh ®µo t¹o sai nªn nhµ m¸y cÇn chó ý x©y dùng ph­¬ng ch©m vµ ph­¬ng h­íng ®µo t¹o. Nhµ m¸y còng nªn n©ng cao vai trß cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn sau mçi khãa häc. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o sau mçi kho¸ häc nhµ m¸y vÉn ch­a tæ chøc th­êng xuyªn mµ míi dõng l¹i ë møc tæ chøc thi tèt nghiÖp. Tõ nay nhµ m¸y nªn tiÕn hµnh kiÓm tra hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o sau mçi kho¸ häc th­êng xuyªn h¬n vµ b»ng nhiÒu h×nh thøc h¬n ( pháng vÊn, s¸t h¹ch nh÷ng kiÕn thøc häc viªn ®· häc ®Ó xem xÐt hä ¸p dông vµo thùc tÕ nh­ thÕ nµo...) vµ sau mçi kho¸ häc, nhµ m¸y cÇn yªu cÇu c¸c gi¸o viªn, häc viªn vµ nh÷ng ng­êi quan s¸t kho¸ häc ®ãng gãp ý kiÕn, nhËn xÐt vÒ kho¸ häc ®Ó tõ ®ã rót kinh nghiÖm thùc hiÖn cho c¸c kho¸ häc sau cã hiÖu qu¶ h¬n (viÖc gãp ý kiÕn cña c¸c gi¸o viªn,häc viªn vµ nh÷ng ng­êi quan s¸t lµ mét ph­¬ng ph¸p ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kho¸ häc vµ rÊt tèt cho c¸c kho¸ häc sau...) Nhµ m¸y còng nªn trang bÞ vµ bæ sung c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho ®µo t¹o. Bëi v× nã sÏ gióp cho ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Nhµ m¸y cÇn chó ý ®µo t¹o tin häc cho CBCNV v¨n phßng, v× ®µo t¹o tin häc cho hä tr­íc m¾t gióp cho hä cã ph­¬ng tiÖn lµm viÖc hiÖu qu¶ chÝnh x¸c, dÔ dµng, nhanh chãng sau ®ã lµ hä cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi nh÷ng lÜnh vùc tin häc cao cÊp h¬n. KÕt luËn Vai trß cña con ng­êi ngµy cµng trë nªn quan träng trong mçi tæ chøc. Con ng­êi ®­îc coi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Tõ tr­íc ®Õn nay mét sù thËt kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc lµ con ng­êi ®­îc h­íng dÉn ®µo t¹o th× cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä tèt h¬n hiÖu qu¶ h¬n. Ngµy nay khi nãi ®Õn mét doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç kh«ng ph¶i v× thiÕu vèn, thiÕu trang thiÕt bÞ, thiÕu mÆt b»ng mµ vÊn ®Ò ng­êi ta nghÜ ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc cña con ng­êi ë trong doanh nghiÖp ®ã. ChÝnh v× vËy mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Mäi nguån lùc ®Òu ®­îc xem lµ h÷u h¹n, chØ cã nguån tµi nguyªn con ng­êi ®­îc xem lµ v« h¹n, cho nªn viÖc ph¸t huy yÕu tè con ng­êi lµ rÊt tèt cho mçi doanh nghiÖp. V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o ®­îc xem lµ yÕu tè hÕt søc quan träng gãp phÇn t¹o nªn søc m¹nh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña con ng­êi ®èi víi nhµ m¸y vµ hiÓu r»ng ®µo t¹o ph¸t triÓn lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña con ng­êi. Cho ®Õn nay nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng ®· rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh»m cã mét ®éi ngò lao ®éng cã ®ñ kh¶ n¨ng tr×nh ®é ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc ®Ó lÊy ®ã lµm c¬ së më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. Còng nh­ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i d­¬ng ®· ®em l¹i ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, cã nh÷ng ­u ®iÓm nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái mét sè c¸c thiÕu sãt dÉn ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë nhµ m¸y ch­a cã ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong chuyªn ®Ó nµy ®· t×m hiÓu vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng dùa trªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh viÖc sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o, chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, lîi Ých thu ®­îc... qua ®ã ta thÊy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm, h¹n chÕ cña nhµ m¸y trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Tõ ®ã ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y g¹ch èp l¸t H¶i D­¬ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc25361.DOC
Tài liệu liên quan