Một số giải pháp để tăng lợi nhuận của công ty thiết bị vật tư gioa thông vận tải

Để tồn tại và phát triển trong điều kiện càng trở nên gay gắt ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải lun năng động sáng tạo, đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát triển trên thị trường. Khi các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tìm chỗ đứng trên thị trường thì thông tin về tài chính kế toán , đặc biệt là doanh thu tiêu thụ hàng hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Từ việc xem xét thông tin về tài chính kế toán đến xác định doanh thu tiêu thụ , các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tìm ra các yếu tố bất hợp lý trong việc sử dụng tài sản, vốn , vật tư, do đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương lai. Vì vậy hơn bao giờ hết họ phải biết nắm bắt thông tin một cách chính xác từ khâu sản xuất đến khâu cuối cùng là xác định doanh thu tiêu thụ sản phẩm để tính lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Do mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, trình độ quản lý khác nhau nên doanh thu tiêu thụ sản phẩm dẫn tới lợi nhuận thu được của mỗi công ty cũng khác nhau

doc37 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 09/09/2013 | Lượt xem: 930 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp để tăng lợi nhuận của công ty thiết bị vật tư gioa thông vận tải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr­êng ®¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh hµ néi ----------------------000-------------------- B¸o c¸o thùc tËp t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i Sinh viªn thùc hiªn: Bïi ThÞ Thu Thuû M· sinh viªn: 2001d1562 Líp: 609 Hµ néi, th¸ng 8 n¨m 2005 PhÇn thø nhÊt: lêi më ®Çu §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t ngµy nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®æi míi vµ thÝch øng víi nhu cÇu ph¸t sinh trªn thÞ tr­êng. Khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh ®Ó t×m chç ®øng trªn thÞ tr­êng th× th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ viÖc xem xÐt th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n ®Õn x¸c ®Þnh doanh thu thÞ tiªu thô, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã thÓ t×m ra c¸c yÕu tè bÊt hîp lý trong viÖc sö dông tµi s¶n, vèn, vËt t­ do ®ã cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh»m tiÕt kiÖm phi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong t­¬ng lai. V× vËy h¬n bao giê hÕt hä ph¶i n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u cuèi cung lµ x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tÝnh lîi nhuËn thu ®­îc cña doanh nghiÖp. Do mçi doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau nªn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm dÉn tíi lîi nhuËn thu ®­îc cña mçi doanh nghiÖp còng kh¸c nhau.®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr­êng s¶n phÈm ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi sÏ gióp c«ng t¸c qu¶n lý, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña viÖc tiªu thô thµnh phÈm trong qu¸ tr×nh kinh doanh, cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý, tõ ®ã phÊn ®Êu, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ngµy cµng nhiÒu ®¶m b¶o tèi ®a hãa lîi nhuËn. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm hay x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô hµng ho¸, vËn dông lý luËn ®· häc vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng kÕt hîp víi thùc tÕ thu nhËn ®­îc trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT em ®· chä ®Ò tµi: “mét sè gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ GTVT” cho chuyªn ®Ò cña m×nh. PhÇn thø hai: néi dung §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt & tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TM & sx vËt t­ thiÕt bÞ gtvt C«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i tªn giao dÞch lµ: trading and manufacturing equipment materials for transportation company, tªn viÕt t¾t lµ: TMT lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 40 Q§/TCCB – L§ ngµy 27/10/1976 víi tªn ban ®Çu lµ: “c«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ c¬ khÝ gtvt ” §Õn n¨m 1993 do cã sù s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc, Bé giao th«ng vËn t¶i ra quyÕt ®Þnh sè 602/Q§/TCCB - L§ ngµy 05/04/1993 thµnh lËp DNNN: “c«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ c¬ khÝ gtvt” trùc thuéc liªn hÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ gtvt, trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 83 phè TriÒu khóc, quËn Thanh xu©n, Hµ néi, giÇy ph¸ep kinh doanh sè: 108563. M· sè kinh doanh: 0704. - Tæng sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ: 190.000.000® - Nhµ n­íc cÊp: 115.000.000® - vèn doanh nghiÖp tù bæ sung lµ: 75.000.000® -Trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ: 114.000.000® - vèn l­u ®éng lµ:76.000.000® Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ thiÕt bÞ gtvt. Ngµy 1/9/1998 theo quyÕt ®Þnh sè 2195/1998/Q§ - BGTVT cña Bé tr­ëng Bé gtvt ®æi tªn c«ng ty thµnh: “c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ gtvt”. Tõ ngµy 28/02/2002 c«ng ty chuyÓn trô së chÝnh vÒ 199b Minh khai, QuËn Hai bµ tr­ng, Hµ néi.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· cã kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh rÊt kh¶ quan vµ ®· ®­îc Bé gtvt tÆng b»ng khen t¹i quyÕt ®Þnh sè 663/Q§ - BGTVT ngµy 23/02/2000. Ngµy 25/12/2001 c«ng ty ®­îc Bé GTVT quyÕt ®Þnh “phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dung xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p « t« vËn t¶i n«ng dông Cöu Long” t¹i huyÖn V¨n l©m tØnh H­ng Yªn.. HiÖn nay c«ng ty cã 4 ®¬n vÞ trùc thuéc lµ: - Nhµ m¸y s¶n xuÊt l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i H­ng Yªn. - Nhµ m¸y s¶n xuÊt l¾p r¸p ®éng c¬ xe g¾n m¸y t¹i H­ng Yªn. - Nhµ m¸y s¶n xuÊt « t« vËn t¶i n«ng dông Cöu Long t¹i H­ng Yªn. - Nhµ x­ëng s¶n xuÊt 1 sè chi tiÕt ®éng c¬ xe m¸y t¹i 199b Minh Khai. Víi tuæi ®êi gÇn 30 n¨m trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®· cã nhiÒu th¨ng trÇm, nhiÒu khã kh¨n vµ thuËn lîi. Nh÷ng n¨m ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng lµ thêi kú v« cïng khã kh¨n cña c«ng ty. Do c¬ chÕ cña c«ng ty chuyÓn ®æi tõ quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr­êng, c«ng ty kh«ng chuyÓn ®æi kÞp thêi d· dÉn ®Õn yÕu kÐm vµ tôt hËu ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn(CBCNV) gÆp nhiÒu khã kh¨n, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thu hÑp, th×nh tr¹ng nî ®äng, c¸c kho¶n nî ng©n s¸ch, nî kh¸ch hµng vµ nî cÊp trªn gia t¨ng kh«ng cã h­íng gi¶i quyÕt c«ng ty ®· l©m vµo t×nh tr¹ng gÇn nh­ ph¸ s¶n. Víi thùc tr¹ng cña c«ng ty nh­ vËy ban l·nh ®¹o cung toµn thÓ CBCNV ®Æc biÖt lµ sù hç trî cña tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong tæng c«ng ty t×m ph­¬ng h­íng kh¾c phôc khã kh¨n nh»m ®­a c«ng ty ph¸t triÓn. Cïng víi viÖc cñng cè bé m¸y l·nh ®¹o vµ ph¸t triÓn kinh doanh theo môc tiªu lÊy nhu cÇu cña thÞ tr­êng lµm träng yÕu. Víi ngµnh nghÒ phong phó vµ ®a d¹ng, cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ CBCNV, c«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty TM & SX vËt t­ thiÕt bÞ gtvt. So víi nh÷ng n¨m tr­íc sè CBCNV cña c«ng ty hiÖn nay ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho tæng sègÇn 800 ng­êi trong toµn c«ng ty. C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn ISO 9000 trong tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh bªn c¹nh tæ chøc qu¶n lý theo hµnh chÝnh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty TMT: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng KÕ Ho¹ch KD Phßng Nghiªn cøu thÞ tr­êng c¸c XN sx xe g¾n m¸y Chi nh¸nh c.ty t¹i TPHCM : S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý theo ISO 9000 : S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý hµnh chÝnh. Tr­ëng phßng KÕ to¸n tæng hîp KT nguyªn vËt liÖu, gi¸ thµnh s¶n phÈm KT thanh to¸n l­¬ng & c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng KT theo dâi thanh to¸n quèc tÕ KT doanh thu, chi phÝ KT b¸n hµng theo dâi cÊp ph¸t h¶i quan KT tµi s¶n cè ®Þnh, quü C¸c nh©n viªn kÕ to¸n kho, x­ëng 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty TMT gåm 13 ng­êi, ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng t¸ch biÖt cho tõng ng­êi phô tr¸ch tuy nhiªn mét ng­êi cã thÓ kiªm hai vÞ trÝ vµ ng­îc l¹i mét vÞ trÝ cã thÓ do hai ng­êi phô tr¸ch vµ ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung ®Ó ghi sæ. II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TMT. 1. §¸nh gi¸ chung. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty diÔn ra trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n vèn cã vÒ tiÒn vèn, c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc thiÕu ®ång bé…l¹i céng thªm nh÷ng th¸ch thøc lín trong xu thÕ c¹nh tranh, héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. Nh­ng víi ®Þnh h­íng ®óng ®¾n cña ban chÊp hµnh ®¶ng bé c«ng ty vµ sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cña toµn thÓ CBCNV c«ng ty nªn ®· khai th¸c ®­îc tèi ®a c¸c yÕu tè thuËn lîi, tranh thñ ®­îc sù hç trî, gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh trung ­¬ng còng nh­ ®Þa ph­¬ng. Do vËy n¨m 2004 c«ng ty ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®¸ngkhÝch lÖ sau: - gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t: 351,5 tû ®ång t¨ng 30% so víi thùc hiÖn n¨m 2003. - Doanh thu ®¹t: 235 tû ®ång t¨ng 54,6% so víi n¨m 2003. - Lîi nhuËn ®¹t: 2.019 triÖu ®ång t¨ng 100% so víi n¨m 2003. - TuyÓn dông thªm 248 lao ®éng. - Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t: 2.000.000®/ng/th¸ng. - S¶n phÈm chñ yÕu : + ¤ t« t¶i ®¹t: 1.600 xe. + Xe m¸y ®¹t: 22.000 xe. C«ng ty ®· ®Çu t­ vµ ®­a vµo s¶n xuÊt nhµ m¸y « t« n«ng dông Cöu Long, c«ng suÊt 10.000 xe/n¨m, nhµ m¸y s¶n xuÊt l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y c«ng suÊt 100.000 xe/n¨m trong khu«n viªn 20 ha ®Êt t¹i khu c«ng ngiÖp phè nèi A - V¨n l©m - H­ng Yªn, ®¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh cho trªn 600 CBCNV, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch víi ng­êi lao ®éng vµ duy tr× ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ x· héi kh¸c. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù quan t©m gió ®ì cña Bé gtvt vµ sù tËp trung chØ ®¹o trùc tiÕp c¶u tæng c«ng ty c¬ khÝ gtvt, cñng cè æn ®Þnh, bè trÝ hîp lýc¸n bé l·nh ®¹o cña c«ng ty TMT ®· phÊn ®Êu v­¬n lªn v­ît qua mäi khã kh¨n thö th¸ch, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, khai th¸c néi lùc vµ tËp trung cao vÒ trÝ tuÖ, vËn dông tæng hîp sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ theo h­íng kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt & th­¬ng m¹i dÞch vô, tró träng ®Çu t­ chiÒu s©u trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ, kÞp thêi n©ng cao chÊt l­îng vµ trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh theo ph­¬ng thøc míi phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ChÝnh nhê sù cè g¾ng ®ã trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty TMT ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Tuy nhiªn 1 sè chØ tiªu ®Æt ra ®· kh«ng ®¹t ®­îc nh­ dù tÝnh ban ®Çu. BiÓu 01: §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång stt chØ tiªu N¨m 2002 n¨m 2003 so s¸nh chªnh lÖch % 1 Tæng doanh thu 325.760.984 152.671.829 -173.089.155 -53,13 2 Doanh thu thuÇn 325.547.912 151.799.287 -173.748.625 -53,37 3 Tæng LN tr­íc thuÕ 5.000.516 1.000.272 -4.000.244 -80 4  Tæng LN sau thuÕ 3.400.351 680.185 -2.720.166 -80 5  Vèn kd b×nh qu©n 134.248.646 23.416.228 -10.832.418 -8,07 6 Doanh lîi vèn(%)  2,38  0,65 -0,0173 -72,69 7  Doanh lîi doanh thu  1,04  0,45 -0,0059 -56,73 8  Nép ng©n s¸ch 64.676.836 54.997.920 - 9.678.916 -14,97 9 Tæng sè lao ®éng  94  122 28 - 29,79 10  Thu nhËp b×nh qu©n  2047  2043 -364 -15,12 Qua b¶ng kÕt qu¶ trªn cña c«ng ty cho thÊy: Tæng doanh thu cña c«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m ®i 173.089.155 ng® øng víi tû lÖ gi¶m 52,13%. §iÒu nµy chøng tá s¶n phÈm cña c«ng ty tiªu thô trªn thÞ tr­êng gi¶m ®i. Bëi vËy doanh thu thuÇn cña doanh thu gi¶m nªn lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ lîi nhuËn sau thuÕ còng gi¶m víi tû lÖ lín h¬n nhiÒu so víi tû lÖ gi¶m cña doanh thu: 80%. MÆt kh¸c ta thÊy r»ng, doanh thu cña c«ng ty rÊt cao nh­ng lîi nhuËn l¹i kh«ng t­¬ng xøng víi doanh thu. Lý do v× hµng n¨m c«ng ty ph¶i bá ra nhiÒu chi phÝ nh­ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, l·i vay…§iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· kh«ng më réng quy m« s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty còng gi¶m 10.832.418 ng® t­¬ng øng víi tû lÖ 8,075. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ch­a chó träng ®Õn viÖc huy ®éng vèn ®Ó më réng quy m« sxkd. §ång nghÜa víi viÖc gi¶m vèn kinh doanh lµ doanh lîi vèn vµ doanh lîi doanh thu mµ c«ng ty ®¹t ®­îc ®Òu cã chiÒu h­íng gi¶m. Cô thÓ doanh lîi vèn gi¶m víi tû lÖ 72,69% cßn doanh lîi doanh thu gi¶m 56,73%. Qua ®©y ta thÊy viÖc t¹o lËp vµ sö dông vèn cña c«ng ty lµ ch­a tèt, ch­a cã hiÖu qu¶. Trong nh÷ng n¨m qua, sè l­îng CBCNV trong c«ng ty lu«n ®­îc bæ sung. §êi sèng cña CBCNV ®· ®­îc c¶i thiÖn, thu nhËp hµng n¨m b×nh qu©n ®¹t møc 2tr®/ng/th¸ng. Nh×n chung n¨m 2003 c«ng ty lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n, thóc ®Èy sxkd. Do vËy c«ng ty cÇn ®Èy nhanh tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i nhiÒu doanh thu h¬n n÷a, gi¶m l­îng hµng tån kho cho c«ng ty. §ång thêi, c«ng ty còng ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi nî, qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu, lµm t¨ng vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu, ®Ó tiÕt kiÖm nhiÒu vèn l­u ®éng h¬n, ®em l¹i tû suÊt lîi nhuËn vèn l­u ®éng cao h¬n vµ lîi nhuËn cao h¬n n÷a cho c«ng ty. 3. ThuËn lîi vµ khã kh¨n nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i. a. ThuËn lîi §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trong 5 n¨m qua c«ng ty ®· gÆp ph¶i vµ v­ît qua kh«ng Ýt khã kh¨n trë ng¹i, nh­ng thuËn lîi vÉn lµ c¬ b¶n nhÊt . - §­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña tæng c«ng ty c¬ khÝ gtvt, Bé gtvt, c¸c bé, ngµnh liªn quan t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty xóc tiÕn triÓn khai ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y «t« n«ng dông Cöu Long c«ng suÊt 10.000xe/n¨m, ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì sxkd cña c«ng ty, gióp ®ì vµ kÞp thêi th¸o gì khã kh¨n cho c¸c ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t triÓn, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh hµng ho¸, s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. - C«ng ty ®· cã chÝnh s¸ch thu hót ®éi ngò kü s­ « t«, c¸n bé chñ chèt, c«ng nh©n kü thuËt « t« cña c¸c liªn doanh vÒ bæ sung vµo c¸c kh©u, c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. CBCNV toµn c«ng ty tõ c¸n bé l·nh ®¹o , qu¶n lý nhan viªn ®Õn c«ng nh©n ®Òu cã quyÕt t©m cao trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®· cã sù thay ®æi c¬ b¶n theo chiÒu h­íng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ m¹nh d¹n ®Çu t­ vµ n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong sxkd. - VÒ tæ chøc: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®· tõng b­íc ®­îc biÖn toµn, ®éi ngò c¸n bé ®· ®­îc t¨ng c­êng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ë hÇu hÕt c¸c phßng ban, chi nh¸nh, xÝ nghiÖp. - VÒ lùc l­îng lao ®éng: Víi sè l­îng 122 ng­êi c«ng ty cã 1 ®éi ngò CBCNV ®«ng ®¶o, trÎ trung, n¨ng ®éng, t©m huyÕt, yªu c«ng viÖc vµ hÇu hÕt ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, hiÓu biÕt, cã chuyªn m«n vµ dµy d¹n kinh nghiÖm. §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh. - VÒ mÆt ph¸p lý: C«ng tiªu thô lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, c«ng ty më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, nhê ng©n hµng lµ trung t©m giao dÞch thanh to¸n, thu chi néi ngo¹i tÖ trong viÖc thanh to¸n víi kh¸ch hµng, ng­êi mua, ng­êi b¸n & nhÊt lµ c¸c nhµ cung cÊp ë n­íc ngoµi. - C«ng ty cã m¹ng l­íi kinh doanh réng, viÖc ph©n bæ c¸c cöa hµng kinh doanh cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty trong viÖc b¸n hµng, tiÕp cËn vµ phôc vô kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty. - Bªn c¹nh ®ã, trô së lµm viÖc, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña CBCNV lu«n ®­îc bæ sung hoµn thiÖn phï hîp víi yªu cÇu cña ho¹t ®éng sxkd. §êi sèng viÖc lµm cña CBCNV lu«n ®­îc c¶i thiÖn vµ æn ®Þnh ®· t¹o nªn sù yªn t©m c«ng t¸c vµ h¨ng say lµm viÖc cña CBCNV c«ng ty. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ sau: BiÓu: 02 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång TT Néi dung N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1 Gi¸ trÞ sx c«ng nghiÖp 176.000 354.135 386.000 270.000 800.000 2 Tæng doanh thu 164.177 341.193 325.547 151.799 750.000 3 Nép ng©n s¸ch 39.705 58.045 66.251 54.983 60.000 4 Gi¸ trÞ ®Çu t­ 3.682 1.298 10.291 17.316 20.000 - Vèn tù cã + NS 388 2.004 - Vay, kh¸c 3.294 1.298 10.291 15.312 20.000 5 Tæng sè CBCNV 79 99 209 259 780 b. Khã kh¨n. - C¬ së vËt chÊt, nhµ x­ëng, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t«, xe m¸y hiÖn nay cßn nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh song ®éi gnò c¸n bé qu¶n lý, chuyªn viªn vµ thî lµnh nghÒ cßn thiÕu trÇm träng hoÆc ch­a chuyÓn biÕn kÞp thêi, ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng khiÕn nhiÒu c¬ héi kinh doanh bÞ bá lì. - Vèn ®Çu t­ vµ vèn kinh doanh cña c«ng ty thiÕu trÇm träng, c«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu b»ng vèn vay cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. - C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, qu¶n lý kü thuËt, qu¶n lý hµng ho¸ phôc vô sau th­¬ng m¹i cßn nhiÒu kh©u ch­a tèt, ch­a thóc ®Èy s¶n xuÊt phï hîp víi yªu cÇu sxkd cña c«ng ty. - Kh¶ n¨ng tiÕp thÞ s¶n phÈm cña c«ng ty cßn nhiÒu bÊt cËp, kh¶ n¨ng khai th¸c th«ng tin thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Trªn ®©y lµ mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n chñ yÕu cña c«ng ty trong thêi gian qua ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i biÕt tËn dông triÖt ®Ó lîi thÕ cña m×nh ®ång thêi t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n nh»m mang l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho c«ng ty. 4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. Thùc tÕ qua nghiªn cøu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tæ chøc thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty th­¬ng m¹i & s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ gtvt trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i, ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho NSNN, ®êi sèng CBCNV ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn kh«ng dõng ë ®ã c«ng ty TMT vÉn kh«ng ngõng v­¬n lªn ph¸t huy néi lùc vµ tËn dông mäi tiÒm n¨ng ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, gãp phÇn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ngoµi ra c«ng ty ®· x¸c ®Þnh s¶n xuÊt phô tïng l¾p r¸p vµ kinh doanh « t«, xe m¸y cña c«ng ty lµ mét trong nh÷ng träng ®iÓm n¨m 2004 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. C«ng ty ®· ®Çu t­ d©y chuyÒn l¾p r¸p ®éng c¬ xe g¾n m¸y, s¶n xuÊt khung vµ b×nh x¨ng xe m¸y, ®Çu t­ s¶n xuÊt mét sè chi tiÕt khã cña ®éng c¬ xe m¸y. C«ng ty m¹nh d¹n vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ më réng & ®Çu t­ míi, ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cao nh»m ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh cho s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n cho CBCNV, t¨ng ®ãng gãp vµo NSNN, t¨ng thu nhËp b×nh qu©n hµng n¨m. III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng sxkd, ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. 1. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng & sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p vÒ tiªu thô hµng ho¸. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, n¨m 2003 c«ng ty ch­a lµm tèt c«ng t¸c b¸n hµng, thanh to¸n vµ thu håi c«ng nî. C«ng ty cßn bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu vµ chñ yÕu n»m ë kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng ho¸ vµ mang l¹i ®­îc nhiÒu lîi nhuËn lu«n ®­îc quan t©m hµng ®Çu. C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh t c¸c mÆt hµng « t«, xe m¸y…®Ó t¨ng doanh sè c¸c mÆt hµng nµy. §ång thêi còng ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hç trî tiªu thô hµng ho¸, më réng thÞ tr­êng tiªu thô & quan träng h¬n lµ c«ng ty ph¶i thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ lµm ¨n víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng ngµnh còng nh­ kh¸c ngµnh ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty. ViÖc tiªu thô hµng ho¸ nhiÒu hay Ýt phÇn lín phô thuéc vµo chÊt l­îng cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, s¶n l­îng, chñng lo¹i, mÉu m· th× kh¶ n¨ng tiªu thô ®­îc nhiÒu vµ ng­îc l¹i. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÞ tr­êng c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng c«ng t¸c sau: - T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu th¨m dß thÞ tr­êng, xem xÐt nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ chñng lo¹i, sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶… ®Ó kinh doanh vÒ mÆt hµng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng t¨ng doanh thu tiªu thô vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. - Më réng hÖ thèng ®¹i lý ë nh÷ng n¬i cã nhu cÇu sö dông s¶n phÈm mµ c«ng ty ®ang kinh doanh t¹i c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc. C¸c ®¹i lý b¸n hµng cña c«ng ty lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c«ng ty vµ ng­êi tiªu dïng, qua ®ã c«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin bæ Ých vÒ kh¸ch hµng, nhu cÇu thÞ hiÕu cña hä ®Ó ngµy cµng cã thÓ ®¸p øng tèt h¬n. - X©y dùng kÕ ho¹ch giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o nh÷ng mÆt hµng c«ng ty ®ang kinh doanh, nhÊt lµ ®èi víi thÞ phÇn mµ kh¸ch hµng ch­a quan t©m tiªu thô nh÷ng mÆt hµng ®ã. Bªn c¹nh ®ã vÒ gi¸ c¶ c«ng ty cã thÓ b¸n víi gi¸ hîp lý Ýt lîi nhuËn ®Ó thu hót kh¸ch hµng. NÕu thùc hiÖn ®­îc th× c«ng ty sÏ t¨ng thÞ phÇn, t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô tõ ®ã lµm t¨ng doanh thu. - Nhê sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc & tæng c«ng ty ®Ó x©y dùng m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm réng kh¾p c¶ n­íc. X©y dùng c¸c kho chøa ë c¸c tØnh thµnh phè ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu thÞ tr­êng mét c¸ch thuËn lîi. 1. Cã biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh. Trong kinh doanh kh«ng ai cã thÓ biÕt tr­íc ®­îc mäi kh¶ n¨ng, l­êng tr­íc ®­îc mäi vÊn ®Ò cã thÓ x¶y ra nh­: thÞ tr­êng, vÒ phÝa ng­êi cung cÊp, l¹m ph¸t, khñng ho¶ng kinh tÕ… ®Ó h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh c«ng ty cÇn kÕt hîp thªm nh÷ng biÖn ph¸p sau: - C«ng ty cÇn mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ ®Ó khi vèn bÞ hao hôt th× ®· cã nguån bï ®¾p, khi rñi ro x¶y ra sÏ ®­îc båi th­êng. - §Þnh kú tiÕn hµnh kiÓm kª, kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé c¸c kho¶n vèn vËt t­ hµng ho¸, vèn b»ng tiÒn, vèn trong thanh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh sè vèn cña ®éng cña c«ng ty theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i. Trªn c¬ së ®ã ®iÒu chØnh hîp lý phÇn chªnh lÖch. - Nh÷ng hµng ho¸ l©u ngµy bÞ tån ®äng cÇn ®­îc xö lý kÞp thêi, chuyÓn dÞch tiªu thô, nhanh thu håi vèn, nÕu thiÕu hôt ph¶i bï ®¾p kÞp thêi. - §«n ®èc c¸c kho¶n nî, th­êng xuyªn ®èi chiÕu, thu håi c«ng nî, gi¶i quyÕt c¸c kho¶n vèn bÞ chiÕm dông qu¸ h¹n, d©y d­a. TiÒn thu vÒ nhanh chãng sö dông vµo ho¹t ®éng sxkd nh»m t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. - Nh÷ng kho¶n t¹m øng ph¶i thu håi thanh to¸n ngay khi hÕt h¹n. Cã biÖn ph¸p xö lý ®èi víi nh÷ng ng­êi nî d©y d­a chiÕm dông vèn cña c«ng ty. Qu¸n triÖt t­ t­ëng vèn sö dông cña c«ng ty v× hiÖu qu¶ c¶u nã g¾n liÒn víi sù tån t¹i & ph¸t triÓn cña c«ng ty, ph¶i sö dông chóng sao cho ®óng ph¸p luËt vµ ®em l¹i lîi nhuËn. Phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh lµ mét biÖn ph¸p rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ víi c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ gtvt nãi riªng nhÊt lµ trong th­¬ng tr­êng ®Çy rñi ro nµy. PhÇn thø ba: kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT, ®­îc tiÕp xóc víi c«ng t¸c chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty céng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé phßng phßng TC-KT em nhËn thÊy r»ng lµ mét DNNN chuyªn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, c«ng ty th­¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t­ thiÕt bÞ GTVT lu«n lu«n phÊn ®Êu kh«ng ngõng trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng, thu hót ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt vµ n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc chung cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u nh»m ®¸p øng kÞp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc, c«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong viÖc n¾m b¾t nhu cÇu còng nh­ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng nh»m ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp víi thÞ tr­êng. Cïng chung víi sù ph¸t triÓn ®ã cña c«ng ty th× hÖ thèng qu¶n lý nãi chung vµ vµ c«ng t¸c tµi chÝnh nãi riªng ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n sÏ gióp cho c«ng ty kinh doanh mét c¸ch n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Do quü thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu cßn h¹n hÑp nh­ng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n vµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u ChÝ em ®· cè g¾ng vËn dông kiÕn thøc cña m×nh ®i s©u vµo thùc tÕ c«ng t¸c tµi chÝnh t¹i C«ng ty. Song kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt trong b¶n b¸o c¸o vËy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ cña c¸n bé phßng tµi chÝnh cña C«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em. NhËn xÐt cña l·nh ®¹o ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………............................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao.thuy.doc
Tài liệu liên quan