Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế - Coalimex

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế - CoalimexMỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU 3 I. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động nhập khẩu 3 1- Khái niệm và những đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu 3 1.1- Khái niệm 3 1.2- Đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu 3 2- Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu đối với doanh nghiệp. 4 3- Các hình thức kinh doanh nhập khẩu 6 3.1- Nhập khẩu trực tiếp 6 3.2- Nhập khẩu uỷ thác: 6 II- Các nhân tố ảnh hưởng đến nhập khẩu 6 1- Các nhân tố bên trong Công ty 6 1.1-Nhân tố bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính 6 1.2- Nhân tố về con người. 6 2- Các nhân tố bên ngoài Công ty 7 2.1- Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng nhập khẩu 7 2.2- Các yếu tố chính trị, luật pháp. 7 2.3- Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế 8 2.4- Yếu tố thị trường trong và ngoài nước 8 III- Qui trình nhập khẩu 8 1- Chuẩn bị giao dịch. 9 1.1. Nghiên cứu thị trường. 9 1.2- Lập phương án kinh doanh 15 2- Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng 18 2.1- Giao dịch 18 2.2 - Đàm phán 20 2.3- Ký kết hợp đồng 21 3- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 23 3.1- Thuê phương tiện vận tải 23 3.2- Mua bảo hiểm hàng hoá 23 3.3- Làm thủ tục hải quan 24 3.4- Nhận hàng 25 3.5- Kiểm tra hàng hoá nhập khẩu 25 3.6- Làm thủ tục thanh toán 26 3.7- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) 26 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX 27 I. Khái quát chung về công ty COALIMEX 27 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27 2. Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 31 II- Thực trạng qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế-Coalimex 34 1- Nghiên cứu thị trường 35 1.1- Nghiên cứu thị trường trong nước 35 1.2- Nghiên cứu thị trường ngoài nước 36 2- Xin giấy phép nhập khẩu 38 3- Giao dịch, đàm phán để di đến ký kết hợp đồng nhập khẩu. 38 4- Ký kết hợp đồng nhập khẩu 40 5- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 40 5.1- Mở thư tín dụng L/C 40 5.2- Thuê phương tiện vận tải 41 5.3- Mua bảo hiểm cho hàng hoá 41 5.4- Thanh toán 43 5.5- Làm thủ tục hải quan 43 5.6- Kiểm tra và giám định hàng nhập khẩu 46 5.7- Nhận hàng 47 5.8- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại nếu có 49 III- Đánh giá chung về quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị của công ty COALIMEX 50 1- Những kết quả đạt được 50 2- Những vấn đề còn tồn tại 51 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX 53 I- Phương hướng, mục tiêu của công ty trong những năm tới. 53 1- Mục tiêu . 53 2- Phương hướng phát triển của Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế trong thời gian tới. 54 II- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế Coalimex. 57 1- Đối với doanh nghiệp 57 1.1- Nghiên cứu thị trường 57 1.2- Về đàm phán 62 1.3- Công tác ký kết hợp đồng 64 1.4- Tiếp nhận hàng 65 1.5- Thủ tục hải quan 65 1.6- Thanh toán 66 1.7- Tiêu thụ hàng nhập khẩu. 66 1.8- Nâng cao nghiệp vụ ngoại thương cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. 68 2- Một số kiến nghị 69 2.1- Kiến nghị đối với Tổng công ty Than Việt Nam 69 2.2- Kiến nghị với Tổng cục hải quan 69 2.3- Kiến nghị đối với nhà nước 70 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

doc80 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 20/09/2013 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế - Coalimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho qu¸ tr×nh khai th¸c, s¶n xuÊt than) ®· ®­îc gÇn 20 n¨m nay nªn ®· thiÕt lËp ®­îc mét m¹ng l­íi b¹n hµng réng kh¾p. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng dÞch vô nhËp khÈu uû th¸c. Do C«ng ty cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong lÜnh vùc nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®ång thêi C«ng ty l¹i cã uy tÝn vµ vèn cho nªn ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch hµng nhê C«ng ty nhËp khÈu hé. - C¸c phßng nhËp khÈu cña C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng t×m kiÕm ®¬n hµng, kh¸ch hµng vµ c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng ty giao. - Tõ n¨m 1998, C«ng ty ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy m¹nh nhËp khÈu, x©y dùng c¬ chÕ vµ quy chÕ khen th­ëng khuyÕn khÝch nhËp khÈu. Do C«ng ty tËp trung chØ ®¹o s¸t sao, ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu lu«n lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra, thËm chÝ cßn v­ît møc kÕ ho¹ch lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. Tõ ®ã cã thÓ n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. - §a d¹ng ho¸ mÆt hµng, nhËp c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ cña hÖ thèng c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn, ®¶m b¶o chÊt l­îng, cung øng kÞp thêi theo nhu cÇu thÞ tr­êng lµm cho uy tÝn cña C«ng ty tiÕp tôc t¨ng lªn, cñng cè vai trß vµ thÞ tr­êng cña C«ng ty. - VÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé: Lµ mét C«ng ty cã truyÒn thèng kinh doanh nghiªm tóc, C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé víi ý thøc con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tÊt c¶. C«ng ty cã chÝnh s¸ch ­u tiªn trong lÜnh vùc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé, cã ch­¬ng tr×nh râ rµng, dµnh chi phÝ hîp lýcho ®µo t¹o.Hµng n¨m C«ng ty ®Òu tæ chøc c¸c kho¸ häc vÒ nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ vµ vi tÝnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn Ngoµi ra, C«ng ty lu«n cã chÝnh s¸ch khen th­ëng kÞp thêi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc tÝch cùc. 2- Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i Thùc tÕ ph¶i th¼ng th¾n nh×n nhËn r»ng, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng trªn ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cÇn ®­îc gi¶i quyÕt vµ kh¾c phôc. - HiÖn nay c«ng ty ch­a cã phßng Marketing riªng biÖt do ®ã c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng kh«ng mang tÝnh chuyªn s©u mµ trùc tiÕp do c¸c c¸n bé cña c¸c phßng nhËp khÈu ®¶m nhiÖm, do ®ã kh«ng ®ñ th«ng tin vµ nh©n lùc ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña kh¸ch hµng trong c¶ n­íc còng nh­ viÖc kh«ng cËp nhËt th«ng tin tõ phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi, ®ång thêi kh«ng khuÕch tr­¬ng ®­îc réng r·i nh÷ng ­u ®iÓm cña C«ng ty ®Õn tÊt c¶ c¸c b¹n hµng. Nãi chung ho¹t ®éng nghiªn cøu, tiÕp cËn thÞ tr­êng cña C«ng ty cßn yÕu kÐm. - Tû träng gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu uû th¸c lu«n lín h¬n tû träng hµng nhËp khÈu. §iÒu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng khai th¸c thÞ tr­êng ®Çu ra yÕu kÐm cña C«ng ty, ®ång thêi còng ph¶n ¸nh viÖc sö dông vèn ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao mÆc dï kh¶ n¨ng vÒ vèn cña C«ng ty lµ æn ®Þnh vµ kh¸ lín. §ång thêi còng thÓ hiÖn tÝnh chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn thÊp, phô thuéc nhiÒu vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng ®­îc ®­a ®Õn tõ nhiÒu tæ chøc, nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c nhau. Nguyªn nh©n chÝnh cña hiÖn t­îng nµy lµ sù yÕu kÐm trong lÜnh vùc Marketing cho nªn C«ng ty ch­a cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó t×m ra nh÷ng kh¸ch hµng tiªu thô nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ C«ng ty nhËp vÒ. - VÒ ®µm ph¸n th× v× lý do tµi chÝnh nªn C«ng ty th­êng dïng h×nh thøc ®µm ph¸n gi¸n tiÕp, thêi gian giao dÞch kÐo dµi nªn hiÖu qu¶ ch­a cao. - §èi víi hµng ho¸ lµ m¸y mãc ®· qua sö dông th× cÇn ph¶i qua kh©u gi¸m ®Þnh míi ®­îc nhËp. NhiÒu khi ®· thùc hiÖn rÊt nhiÒu thñ tôc, tèn kÐm vÒ chi phÝ vµ thêi gian nh­ng kÕt qu¶ cuèi cïng l¹i kh«ng ®­îc nhËp. Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ch­a cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n ®ñ ®Ó ®¸nh gi¸ xem nh÷ng m¸y mãc cò nµy liÖu cã ®­îc nhËp khÈu hay kh«ng, nh­ vËy sÏ cã thÓ tiÕt kiÖm mét kho¶n chi phÝ cho c«ng t¸c gi¸m ®Þnh bëi nÕu ®¸nh gi¸ ®­îc lµ sÏ kh«ng ®­îc nhËp khÈu th× C«ng ty kh«ng ph¶i mêi c¬ quan gi¸m ®Þnh n÷a mµ lËp tøc ngõng ho¹t ®éng nhËp khÈu nµy l¹i. - Cã nh÷ng hµng ho¸ khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸, ®Þnh l­îng, x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè, chØ sè kü thuËt... Nh­ vËy C«ng ty cã thÓ bÞ thiÖt nÕu thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ nµy bëi kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ hµng ho¸. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i ®µo t¹o mét sè c¸n bé nghiÖp vô ®Ó hä thËt th«ng hiÓu vÒ lÜnh vùc m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu. - Mét tån t¹i ®¸ng kÓ n÷a lµ nhiÒu khi C«ng ty vµ ®èi t¸c n­íc ngoµi ph¶i tho¶ thuËn l¹i vÒ viÖc më L/C ë ng©n hµng. Bëi ®«i khi ®èi t¸c n­íc ngoµi yªu cÇu më L/C ë nh÷ng ng©n hµng mµ C«ng ty kh«ng cã tµi kho¶n giao dÞch. - §èi víi nh÷ng hîp ®ång C«ng ty mua theo gi¸ FOB th× tr¸ch nhiÖm thuª tÇu thuéc vÒ c«ng ty. Tuy nhiªn, C«ng ty ch­a tù thùc hiÖn ®­îc viÖc thuª tÇu mµ uû th¸c viÖc thuª tÇu cho c¸c h·ng hoÆc c¸c ®¹i lý tÇu biÓn, bëi v× C«ng ty ch­a cã kinh nghiÖm vµ ch­a tinh th«ng c¸c ®iÒu kiÖn thuª tÇu. Nh­ vËy C«ng ty sÏ ph¶i chi thªm mét kho¶n chi phÝ n÷a vµ ph¶i thùc hiÖn thªm mét sè thñ tôc nhÊt ®Þnh ®èi víi viÖc uû th¸c thuª tÇu. Tuy nhiªn ®a sè c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty ®Òu nhËp theo gi¸ CIF hoÆc CFR nªn kh«ng giµnh ®­îc quyÒn thuª tµu. - Tuy b­íc lµm thñ tôc h¶i quan diÔn ra thuËn lîi, nh­ng nghiÖp vô tù khai m· sè thuÕ cho hµng ho¸ thùc tÕ cßn nan gi¶i, mÊt nhiÒu thêi gian vµ ®é chÝnh x¸c ch­a cao. NhiÒu l« hµng phô tïng cã gi¸ trÞ lín, thµnh phµn rÊt phøc t¹p nªn dÓ t×m vµ tra ®­îc m· sè thuÕ ®ßi hái ng­êi c¸n bé ph¶i cã chuyªn m«n cao. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty th­êng mÊt nhiÒu thêi gian trong viÖc tù kª khai m· sè. §iÒu nµy ¶nh h­ëng lín ®Õn thêi gian ®i nhËn hµng nªn C«ng ty th­êng ph¶i chÞu phÝ l­u kho cña h¶i quan rÊt lín. - Gi¸ hµng nhËp khÈu ë møc cao nªn khã cho qu¸ tr×nh tiªu thô bëi hiÖn nay møc thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam vÉn cßn kh¸ cao, thªm vµo ®ã LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc thi hµnh tõ 1-1-1999 lµm cho hÇu hÕt c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña c«ng ty ®Òu t¨ng gi¸ ®Çu vµo tõ 5 - 10%. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ Coalimex I- Ph­¬ng h­íng, môc tiªu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. 1- Môc tiªu . Còng nh­ tÊt c¶ c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i kh¸c ®ang ho¹t ®éng. Môc tiªu trong thêi gian tíi cña C«ng ty lµ ®¶m b¶o ba yÕu tè c¬ b¶n: kh¶ n¨ng sinh lêi (lîi nhuËn), thÕ lùc vµ an toµn trong kinh doanh. Lîi nhuËn lµ môc tiªu cuèi cïng cña c¸c nhµ kinh doanh vµ c¸c doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu quan träng nhÊt trong c¸c chØ tiªu, chØ khi nµo t¹o ra ®­îc lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh th× míi cã thÓ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, trang thiÕt bÞ m¸y mãc míi ®­a c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt, ¸p dông thµnh qu¶ khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp muèn cã lîi nhuËn vµ n©ng cao lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh th× ngoµi nç lùc cña doanh nghiÖp th× cÇn ph¶i cã sù quan t©m cña cÊp trªn, sù hç trî lÉn nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp còng nh­ Nhµ n­íc cÇn ®­a ra mét c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña m×nh. MÆt kh¸c, viÖc ®¶m b¶o thÕ lùc trong kinh doanh còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. ThÕ lùc trong kinh doanh lµ sù chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, tû träng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, më réng thÞ tr­êng môc tiªu. ThÓ hiÖn trong kinh doanh cña C«ng ty ë hai ®iÓm: Sù t¨ng tr­ëng cña sè l­îng hµng hãa (tÝnh trong doanh sè) vµ thÞ tr­êng mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng liªn doanh liªn kÕt ë møc ®é phô thuéc cña c¸c C«ng ty kh¸c trªn thÞ tr­êng vµo C«ng ty m×nh vµ ng­îc l¹i. ThÓ hiÖn trong kinh doanh cña mçi C«ng ty ë ®©y cßn lµ vai trß vµ søc m¹nh c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty trªn th­¬ng tr­êng ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §ã lµ sù liªn kÕt vÒ tæ chøc vµ viÖc h×nh thøc mét hÖ thèng c«ng nghÖ thèng nhÊt trong kinh doanh. Thªm n÷a, trong kinh doanh cÇn ph¶i ®¶m b¶o an toµn, nhÊt lµ trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, mét h×nh thøc kinh doanh chøa nhiÒu rñi ro. Ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu diÔn ra trªn mét kh«ng gian réng lín v× vËy nã lu«n chøa ®ùng nh÷ng tiÒm n¨ng m¹o hiÓm, mÆc dï ®· tÝnh to¸n kü l­ìng nh­ng c«ng ty còng kh«ng thÓ dù kiÕn hÕt ®­îc nh÷ng phøc t¹p cña thÞ tr­êng vµ nh÷ng yÕu tè bÊt ngê cã thÓ xÈy ra. C«ng ty cÇn t×m ra mét khu vùc an toµn, ®ã lµ nh÷ng khu vùc cã ®é æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ cao, nh÷ng lÜnh vùc mµ C«ng ty cã tiÒm n¨ng, cã thÕ m¹nh lín - môc tiªu kinh doanh lµ h¹n chÕ nh÷ng xung ®ét trong khi ph©n phèi, nhÇm lÉn vÒ ®Þa chØ tiÕp thÞ, th­êng chËm trÔ vÒ thêi c¬, l·ng phÝ vÒ tµi chÝnh, vËt chÊt trong ®Çu t­, th­êng thiÕu hôt, thõa vÒ vËt t­ so víi dung l­îng thÞ tr­êng môc tiªu. Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn chèng l¹i nguy c¬ phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo mét s¶n phÈm, mét thÞ tr­êng C«ng ty th­êng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng hãa s¶n phÈm nhËp khÈu ®Ó tr¸nh rñi ro trong kinh doanh. ViÖc kinh doanh nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ, ngoµi môc tiªu mang l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty nã cßn mang tÝnh chÊt phôc vô cho s¶n xuÊt v× vËy ph¶i g¾n liÒn viÖc b¸n hµng víi viÖc gi¸o dôc, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖt, ®¶m b¶o sö dông thiÕt bÞ theo ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt cã c¬ së khoa häc. 2- Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ trong thêi gian tíi. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ Hîp t¸c quèc tÕ b¾t tay vµo x©y dùng vµ thùc hiÖn ph­¬ng h­íng vµ ph¸t triÓn cña m×nh trong ®iÒu kiÖn t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ quèc tÕ ®i vµo æn ®Þnh. C¸c n­íc trong khu vùc ®· kh¾c phôc cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ §«ng Nam ¸. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, Tæng C«ng ty Than ViÖt Nam còng nh­ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ Hîp t¸c quèc tÕ l¹i cã nhiÒu thay ®æi vÒ tæ chøc cho nªn ®· ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng C«ng ty. T×nh h×nh nµy lu«n ®ßi hái C«ng ty ph¶i chñ ®éng tù lo viÖc lµm lµ chÝnh, ®ång thêi ph¶i hÕt søc tranh thñ sù ®ång t×nh gióp ®ì cña Tæng c«ng ty Than, c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh nh»m t¹o ra nhiÒu viÖc lµm. §øng tr­íc t×nh h×nh nµy, C«ng ty kh¼ng ®Þnh lµ vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n doanh thu ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ chi phÝ cho c¸c phßng kinh doanh vµ chi nh¸nh ®Ó c¸c ®¬n vÞ nay chñ ®éng trong c«ng viÖc. C«ng ty sÏ bæ sung hoµn thiÖn quy chÕ tr¶ l­¬ng g¾n víi doanh thu vµ phÝ cña ®¬n vÞ, ®ång thêi cã c¸c quy ®Þnh khen th­ëng hîp lý ®Ó ®éng viªn, khuyÕn khÝch mäi ng­êi ®ãng gãp nhiÒu h¬n cho doanh thu cña toµn C«ng ty. Tr­íc nh÷ng thö th¸ch míi khi ph¶i ®èi mÆt trùc tiÕp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, trong sù biÕn ®éng m¹nh mÏ vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña ngµnh, C«ng ty ®· ®Ò ra ®Þnh h­íng lµ: Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tõng b­íc kh«i phôc vµ t¨ng doanh thu, trªn c¬ së ®ã ph¸t triÓn ®­îc thÕ lùc kinh doanh vµ n©ng cao ®­îc ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Cô thÓ lµ, ®ång thêi víi viÖc ®Èy m¹nh thùc hiÖn ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ph¸t triÓn m¹nh mÏ h×nh thøc kinh doanh tæng hîp. §©y lµ mét h­íng ho¹t ®éng chiÕn l­îc cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Tõ ®Þnh h­íng trªn, C«ng ty ®· ®­a ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong n¨m 2003 ph¶i ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu sau ®©y: - XuÊt khÈu 1.200.000 tÊn TrÞ gi¸ 34.800.000.000 USD - NhËp khÈu TrÞ gi¸ 35.000.000.000 USD - Doanh thu thuÇn cña toµn C«ng ty 15.000 triÖu ®ång - Lîi nhuËn 12.800 triÖu ®ång - Nép ng©n s¸ch 89.600 triÖu ®ång - XuÊt khÈu lao ®éng 600 ng­êi §Æc biÖt, ®èi víi c«ng t¸c nhËp khÈu, C«ng ty ®· chØ ra c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau: N¨m 2003 ph¶i ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng nhËp vµ kinh doanh vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ trong n­íc. Lµm tèt c«ng t¸c ®Êu thÇu do Tæng c«ng ty tæ chøc ®Ó tróng thÇu nhËp khÈu trÞ gi¸ lín. Song song víi ®Êu thÇu nhËp khÈu mÆt hµng lín cßn ph¶i t×m thªm c¸c ®¬n hµng trong c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn råi b¸o c¸o víi Tæng c«ng ty cho phÐp nhËp khÈu. T×m thªm kh¸ch hµng ngoµi ngµnh ®Ó nhËp khÈu ñy th¸c vµ kinh doanh kÓ c¶ ®Êu thÇu nhËp khÈu ë ngoµi ngµnh. §ång thêi víi nhËp khÈu ñy th¸c ph¶i chñ ®éng tiÕn hµnh kinh doanh mét sè mÆt hµng cÇn thiÕt. Tiªu thô hÕt hµng tån kho, thu håi c«ng nî b»ng c¸ch bï trõ qua Tæng c«ng ty vµ trùc tiÕp ®ßi nî ®Ó ®¶m b¶o ®ñ vèn ho¹t ®«ng. Trong ho¹t ®éng nhËp khÈu, phÊn ®Êu quay nhanh vßng vèn, kh«ng ®Ó c«ng nî d©y d­a kÐo dµi. C¸c dÞch vô kinh doanh lín nhá ®Òu ®­îc thùc hiÖn ®Ó gãp nhÆt vµo doanh thu chung cña toµn C«ng ty. §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®¹i lý xe Benlaz ra c¸c ngµnh vµ c¸c khu vùc kh¸c (kÓ c¶ c¸c n­íc l©n cËn). - §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n chung cña toµn ngµnh còng nh­ víi riªng C«ng ty, hiÖn nay còng nh­ sau nµy C«ng ty ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam cã sù ph©n giao thÞ phÇn xuÊt khÈu than hîp lý ®Ó C«ng ty chñ ®éng tæ chøc giao dÞch vµ xuÊt khÈu than ®¹t gi¸ trÞ tèi thiÓu b»ng 50% tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu than toµn ngµnh. §ång thêi còng ®­îc giao thÞ phÇn nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô ngµnh Than tèi thiÓu b»ng 50% gi¸ trÞ nhËp cña toµn ngµnh. - C«ng ty cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc ®µo t¹o thªm chuyªn m«n, nghiÖp vô ngo¹i ng÷ thø 2 cho ng­êi lao ®éng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng ®ßi hái cña sù ph¸t triÓn cña C«ng ty hiÖn nay vµ sau nµy. - C«ng ty cÇn tiÕp tôc ®­îc ®Çu t­, x©y dùng vµ ph¸t triÓn thµnh c«ng ty Th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu m¹nh cña ngµnh Than, phôc vô ®¾c lùc nhÊt cho sù ph¸t triÓn toµn ngµnh than. §ång thêi ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ ®µo t¹o quèc tÕ, ph¸t triÓn liªn doanh kiªn kÕt ®Çu t­ s¶n xuÊt víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi. §Èy m¹nh kinh doanh trong n­íc vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®a ngµnh. - VÒ c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu than: §©y lµ ho¹t ®éng hµng ®Çu cña C«ng ty, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy cßn t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty. C«ng ty phÊn ®Êu t¨ng s¶n l­îng xuÊt khÈu hµng n¨m vµ C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty than ViÖt Nam ph©n giao thÞ tr­êng xuÊt khÈu æn ®Þnh, l©u dµi... C«ng ty ®­îc quyÒn tù chñ trong viÖc giao dÞch víi c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp s¶n xuÊt than vµ ký kÕt trùc tiÕp c¸c hîp ®ång ñy th¸c xuÊt khÈu than hoÆc hîp ®ång mua b¸n than xuÊt khÈu. - VÒ c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ: §©y lµ ho¹t ®éng lín thø hai cña C«ng ty. Ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng phôc vô s¶n xuÊt cña ngµnh than lµ chñ yÕu mµ cßn phôc vô s¶n xuÊt ë c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c do vËy c«ng ty cÇn ph¶i ®­îc Tæng c«ng ty ®iÒu phèi hîp lý c¸c ®¬n hµng nhËp khÈu ®Ó c«ng ty thùc hiÖn ®­îc gi¸ trÞ nhËp khÈu phôc vô ngµnh than tèi thiÓu b»ng 50% tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch nhËp khÈu phôc vô ngµnh. Nh×n chung, c«ng t¸c nhËp khÈu ñy th¸c còng nh­ nhËp khÈu hµng tù doanh tõ nay vÒ sau lµ rÊt khã kh¨n, do vËy ®ßi hái c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c nhËp khÈu ph¶i tinh th«ng nghÒ nghiÖp ®ång thêi ph¶i n¾m ch¾c nhu cÇu thiÕt yÕu vÒ vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh, cã quan hÖ tèt phôc vô tèt kh¸ch hµng trong vµ ngoµi Ngµnh ®Ó nhËp khÈu d­íi d¹ng ñy th¸c vµ nhËp khÈu hµng tù doanh. MÆt kh¸c, ph¶i cã c¬ chÕ th­ëng hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng ng­êi cã nhiÒu ®ãng gãp cho nh÷ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. II- Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ Coalimex. 1- §èi víi doanh nghiÖp 1.1- Nghiªn cøu thÞ tr­êng Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng ph¶i g¾n liÒn víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n g¾n liÒn víi viÖc n¾m ch¾c c¸c nhu cÇu ®ã ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt. §èi víi thÞ tr­êng nhËp khÈu, nÕu nh­ tr­íc ®©y viÖc nghiªn cøu lµ kh«ng quan träng bëi v× nhËp khÈu ®­îc tiÕn hµnh theo NghÞ ®Þnh th­ cña Nhµ n­íc, b¹n hµng do Nhµ n­íc chØ ®Þnh. Khi chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ Hîp t¸c quèc tÕ ph¶i tù t×m hµng ®Ó giao dÞch cho C«ng ty. §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, nh÷ng n¨m qua C«ng ty míi chØ chó träng vµo phôc vô c¸c nhu cÇu trong ngµnh cho nªn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng nh×n chung ch­a ®­îc ®Çu t­ tháa ®¸ng kh¸c nhau. Do nhu cÇu thÞ tr­êng ngµy cµng phong ®a d¹ng, nªn nÕu n¾m b¾t ®­îc c¸c thi hiÕu, còng nh­ cã sù nhËy c¶m vÒ quan hÖ cung cÇu cña thÞ tr­êng. C«ng ty sÏ cã c¬ héi gia t¨ng tû träng hµng nhËp khÈu trùc tiÕp. V× vËy ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, viÖc thµnh lËp phßng Marketting lµ rÊt thiÕt thùc ®èi víi sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. Phßng nµy sÏ kÕt hîp víi c¸c phßng nhËp khÈu ®Ó ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc nhËp khÈu thÝch hîp hiÖu qu¶ nhÊt vµ ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c chøc n¨ng sau: - Nghiªn cøu thÞ tr­êng: bao gåm thÞ tr­êng trong n­íc, ngoµi n­íc, thÞ tr­êng nhËp khÈu, xuÊt khÈu. - Tham m­u cho l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c phßng ban nghiÖp vô nh÷ng vÊn ®Ò vÒ thÞ tr­êng. - Tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o ®Ó n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty Nh­ chóng ta ®· biÕt, mäi ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c«ng viÖc ®Çu tiªn trong chiÕn l­îc cña m×nh lµ t×m hiÓu thÞ tr­êng. §èi víi C«ng ty th× c«ng viÖc nµy lµ cùc kú quan träng vµ cÇn thiÕt. Bëi v× c«ng t¸c nµy gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­: thÞ tr­êng ë xa, n¾m b¾t th«ng tin n­íc ngoµi rÊt khã, n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng cµng khã h¬n. V× vËy, C«ng ty cÇn ph¶i ®æi míi l¹i c«ng t¸c nghiªn cøu, tiÕp cËn thÞ tr­êng, ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ cã ph­¬ng ph¸p t­ duy tèt, biÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tæng hîp vµ ®­a ra dù b¸o thÞ tr­êng sao cho s¸t thùc. - Môc ®Ých cña viÖc ®æi míi c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ t¨ng c­êng hÖ thèng th«ng tin sao cho th«ng tin thu ®­îc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi. - Muèn vËy viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i gi¶i ®¸p ®­îc vÊn ®Ò sau: + T×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña n­íc ta vµ c¸c n­íc trong khu vùc, trªn thÕ giíi. + LuËt ph¸p th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ chÝnh s¸ch b¶o hé mËu dÞch cña ta vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi. + Gi¸ c¶ cña hµng hãa C«ng ty ®ang kinh doanh. + TiÕn ®é ký kÕt hîp ®ång. - C«ng ty cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c n­íc s¶n xuÊt lín . Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n nghiªm tóc, cã uy tÝn trong giao dÞch, bu«n b¸n, cßn kh«ng Ýt c¸c c«ng ty cã sè vèn Ýt, mang tÝnh lõa ®¶o hoÆc lµ C«ng ty nhá cã vai trß trung gian cho c¸c C«ng ty lín. V× vËy, C«ng ty cÇn nghiªn cøu kü t×nh h×nh tµi chÝnh, uy tÝn cña c¸c h·ng n­íc ngoµi, b¶o ®¶m an toµn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng hµng xuÊt nhËp khÈu gióp cho C«ng ty t×m ®­îc b¹n hµng míi, më réng thÞ tr­êng, chñ ®éng ký kÕt hîp ®ång víi c¸c h·ng s¶n xuÊt trùc tiÕp, h¹n chÕ ph¶i giao dÞch víi c¸c ®¹i diÖn trung gian, gi¶m bít chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. - C«ng ty cã thÓ thu thËp th«ng tin tõ: + C¸c t¹p chÝ th­¬ng m¹i quèc tÕ, t¹p chÝ gi¸ c¶ thÞ tr­êng, tin tøc tõ Bé Th­¬ng m¹i, Ng©n hµng, Tæng côc thuÕ, ®¹i sø qu¸n cña c¸c bªn. Ngoµi ra c«ng ty cã thÓ mua th«ng tin tõ c¸c tæ chøc t­ vÊn trong n­íc vµ n­íc ngoµi. + C«ng ty cã thÓ cã thÓ cö c¸n bé sang c¸c n­íc cã quan hÖ lµm ¨n víi c«ng ty ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng hoÆc th«ng qua nh©n viªn cña h·ng ®ã sang lµm ¨n hîp t¸c víi C«ng ty. + Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn cã thÓ thu thËp th«ng tin tõ dÞch vô Internet ®ang rÊt ph¸t triÓn hiÖn nay. - Ngoµi ra C«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®©u lµ thÞ tr­êng träng ®iÓm. X¸c ®Þnh ®óng ®­îc thÞ tr­êng träng ®iÓm sÏ gióp C«ng ty xuÊt, nhËp víi l­îng hµng hãa lín, th­êng xuyªn víi gi¸ c¶ æn ®Þnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n thuËn lîi. - §èi víi nh÷ng thÞ tr­êng quan träng, C«ng ty cÇn cã ®¹i diÖn vµ c¸c ®¹i diÖn nµy ph¶i lu«n th«ng b¸o theo ®Þnh kú c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, b¸o c¸o th­êng xuyªn cho C«ng ty nh÷ng c¬ héi mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc vµ th¸i ®é cña ng­êi tiªu dïng víi mÆt hµng mµ C«ng ty ®ang kinh doanh. §iÒu quan träng C«ng ty ph¶i thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ trao ®æi th«ng tin gi÷a C«ng ty víi ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh n­íc xuÊt nhËp khÈu mµ C«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n. §ång thêi, khi thu thËp th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh thÞ tr­êng träng ®iÓm C«ng ty còng cÇn ph¶i chó träng: + Th«ng tin ph¶i kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. + Th«ng tin n¾m b¾t ®­îc ph¶i tÝnh kü l­ìng kÕt qu¶, gi¶i thÝch râ rµng gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh ®­îc ®óng ®¾n. Ta thÊy r»ng c«ng t¸c th«ng tin vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc, qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin ph¶i nhanh nhËy, chÝnh x¸c, lo¹i bá kÞp thêi nh÷ng th«ng tin nhiÔu, th«ng tin gi¶ cña ®èi ph­¬ng, gióp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty, më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng xuÊt nhËp khÈu, t¹o ra thêi c¬ thuËn lîi cho C«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. - §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, cñng cè vÞ trÝ cña C«ng ty, viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô lµ hÕt søc cÇn thiÕt. V× mäi chi phÝ bá ra cho qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu ®Òu ®­îc tÝnh vµo gi¸ b¸n hµng hãa vµ ng­êi tiªu thô lµ ng­êi chÞu chi phÝ. Do vËy, ®ßi hái C«ng ty ph¶i n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng tiªu thô, vÒ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu, kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. - §Ó tiÕp cËn víi kh¸ch hµng vµ tiªu thô hµng hãa nhanh chãng, C«ng ty cÇn tæ chøc qu¶n lý vµ kiÖn toµn c«ng t¸c vËn chuyÓn, ®­a hµng ®Õn tËn n¬i cã nhu cÇu nh»m më réng ho¹t ®éng vµ khuyÕch tr­¬ng thanh thÕ cña C«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng ®Ó hä cã sù tin cËy trong lÇn giao dÞch tiÕp theo. - §èi víi C«ng ty, ho¹t ®éng nhËp khÈu chñ yÕu dùa vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc. Nh­ vËy, ngoµi viÖc tù m×nh tiÕp cËn víi ng­êi tiªu dïng, C«ng ty cÇn ph¶i khuyÕch tr­¬ng thanh thÕ cña m×nh, cã quan hÖ tèt vµ tÝn nhiÖm víi c¸c tæ chøc ®¬n vÞ ®Æt hµng trong vµ ngoµi n­íc nh»m t¹o ra b¹n hµng quen thuéc, lµm ¨n l©u dµi víi C«ng ty qua ®ã n©ng cao ®­îc kim ng¹ch nhËp khÈu. - Cñng cè vµ gi÷ mèi quan hÖ víi b¹n hµng, kh¸ch hµng cò. Trong c¬ chÕ c¹nh tranh nµy, cã ®­îc b¹n hµng míi ®· khã, nh­ng gi÷ ®­îc quan hÖ víi c¸c b¹n hµng ®· hiÓu vµ cã uy tÝn cßn khã h¬n n÷a. §iÒu cèt yÕu giµnh chiÕn th¾ng trªn th­¬ng tr­êng hiÖn nay lµ sù tin t­ëng, sù gióp ®ì lÉn nhau cña c¸c b¹n hµng trong kinh doanh. §ã lµ chç dùa tin cËy trong ho¹t ®éng, muèn ®­îc nh­ vËy th× phong c¸ch lµm ¨n, c¸ch xö xù cña C«ng ty ph¶i thÓ hiÖn ch÷ tÝn lµ gióp vµ b¶o ®¶m lîi Ých b¹n hµng, kh«ng v× lîi Ých tr­íc m¾t mµ bá ®i c¶ mét mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi mµ mÊt ®i rÊt nhiÒu c«ng søc míi g©y dùng ®­îc. ViÖc tËn dông quan hÖ cò ®Ó tiÕp tôc x©y dùng quan hÖ míi lµ c«ng viÖc dÔ dµng h¬n nhiÒu so víi viÖc x©y dùng quan hÖ míi. - Tuy nhiªn, còng cÇn ®¸nh gi¸ t­¬ng lai, triÓn väng cña c¸c b¹n hµng tõ ®ã tËp trung coi träng mèi quan hÖ nµo mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh c¶ vÒ hiÖn t¹i vµ l©u dµi. ChØ cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc b¹n hµng qua thêi gian thùc tÕ lµm ¨n víi C«ng ty. - Trong sù ®a d¹ng ph¸t triÓn kinh doanh kh«ng cho phÐp ho¹t ®éng kinh doanh chØ h¹n hÑp trong mét sè chñ thÓ nhÊt ®Þnh. Do sù c¹nh tranh cïng víi viÖc mÊt ®i mét sè b¹n hµng, viÖc t×m vµ quan hÖ víi b¹n hµng míi lµ tÊt yÕu. §èi víi ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty, ng­êi b¸n hµng lµ ng­êi n­íc ngoµi trong c¬ chÕ mua dÔ b¸n khã th× viÖc t×m ng­êi b¸n lµ kh«ng khã, nh­ng viÖc n¾m b¾t vµ t×m hiÓu hä lµ rÊt khã kh¨n v× ë c¸ch xa nhau. MÆt kh¸c, ng­êi mua hµng lµ c¸c doanh nghiÖp, ng­êi tiªu dïng trong n­íc nªn C«ng ty cã thÓ t×m hiÓu kü, dÔ dµng nh­ng t×m ®­îc ng­êi mua lµ rÊt khã. Khi t×m hiÓu mét b¹n hµng C«ng ty cÇn ph¶i n¾m râ: - Lo¹i h×nh cña doanh nghiÖp, thêi gian thµnh lËp, ai lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm trong quan hÖ kinh doanh víi m×nh. - Uy tÝn vµ sù næi tiÕng cña hä nh­ thÕ nµo? Hä ®· lµm ¨n víi C«ng ty nµo ch­a? - Thùc tr¹ng kinh doanh cña hä hiÖn nay vÒ vèn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸c chi nh¸nh... 1.2- VÒ ®µm ph¸n Trong quan hÖ giao dÞch, ®µm ph¸n lµ kh©u nhÊt ®Þnh ph¶i cã tr­íc khi ®i ®Õn ký hîp ®ång. Bëi lÏ, cã thÓ ký kÕt ®­îc hîp ®ång, hai bªn cÇn ph¶i ®¹t ®­îc sù tháa thuËn thèng nhÊt trªn c¬ së môc tiªu ®Ò ra. - Mét cuéc ®µm ph¸n muèn ®i ®Õn th¾ng lîi ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc hai yªu cÇu sau: * Yªu cÇu trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n - Ng­êi tiÕn hµnh ®µm ph¸n nªn biÕt ng«n ng÷ dïng ®Ó ®µm ph¸n v× nh­ vËy sÏ chñ ®éng linh ho¹t, n©ng cao ®­îc tèc ®é ®µm ph¸n. - Khi cÇn ng­êi phiªn dÞch, ng­êi phiªn dÞch nµy còng ph¶i n¾m ®­îc néi dung ®µm ph¸n ®Ó hiÓu vµ dÞch ®­îc trung thµnh ý tø hai bªn. - §Ó tr¸nh s¬ hë trong ®èi ®¸p. CÇn ph¶i tr¸nh viÖc bµn b¹c trao ®æi ý kiÕn víi nhau ngay tr­íc mÆt ®èi ph­¬ng viÖc nµy võa mÊt lÞch sù, võa kh«ng cã lîi. - Mçi buæi ®¸m phµn ®Òu ®­îc ghi trong sæ theo dâi ®µm ph¸n. C«ng viÖc nµy cã lîi cho viÖc t×m hiÓu kh¸ch hµng mét c¸ch chu ®¸o h¬n vµ cho c¶ viÖc rót kinh nghiÖm ngay c¶ sau qu¸ tr×nh ®µm ph¸n. - Tr­íc mçi qu¸ tr×nh ®µm ph¸n cÇn lËp ph­¬ng ¸n ®µm ph¸n trong ®ã nªu râ môc ®Ých cña kh¸ch hµng, dù kiÕn nh÷ng vÊn ®Ò mµ kh¸ch hµng nªu ra vµ c¸ch gi¶i quyÕt vÉn ®Ò ®ã. - ViÖc ký kÕt hîp ®ång ®µm ph¸n cÇn ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi. Khi ®iÒu kiÖn ký kÕt hîp ®ång ch­a ®­îc tho¶ thuËn xong còng kh«ng nªn n«n nãng ký kÕt dï thÊy thêi gian ®µm ph¸n ®· s¾p xÕp, v× vËy sÏ bÊt lîi cho ta. - Trong ®µm ph¸n, s¸ch l­îc chung lµ dÊu kÝn bèi c¶nh cña m×nh, th¨m dß bèi c¶nh ®èi ph­¬ng, thêi gian ®µm ph¸n còng ph¶i ®­îc c©n nh¾c tïy theo cuéc ®µm ph¸n. * Yªu cÇu ®èi víi ng­êi ®µm ph¸n: - Ng­êi ®µm ph¸n ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é: + Giái vÒ ngo¹i ng÷ ®­îc sö dông trong ®µm ph¸n. + HiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc còng nh­ luËt ph¸p, tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ. + HiÓu biÕt biÕt kü thuËt liªn quan ®Õn hµng hãa mua b¸n. + N¾m ®­îc vÒ t×nh h×nh s¶n phÈm, vÒ tµi chÝnh. + Cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ®èi ph­¬ng. - Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ph¶i b×nh tÜnh, tù chñ, cã thÈm quyÒn ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng nh÷ng ®iÒu bÊt ngê x¶y ra trong ®µm ph¸n C«ng ty kh«ng nªn cã nh÷ng søc Ðp kh«ng cÇn thiÕt víi nh÷ng ng­êi tham gia ®µm ph¸n tr­íc khi b­íc vµo c¸c cuéc ®µm ph¸n. Ph¶i n¾m ®­îc ý ®å, s¸ch l­îc cña ®èi ph­¬ng. Quan s¸t ®èi ph­¬ng vµ sö dông ph­¬ng ph¸p "®iÓm chÕt" ®Ó quyÕt ®Þnh. - Trong ®µm ph¸n s¸ch l­îc c¬ b¶n nhÊt vÉn cã ý nghÜa chØ ®¹o, ng­êi ®µm ph¸n nªn linh ho¹t theo thêi gian vµ m«i tr­êng ®µm ph¸n cô thÓ ®Ó cã mét s¸ch l­îc riªng cña m×nh trong khi ®µm ph¸n, cô thÓ: + T¹o ra sù c¹nh tranh cÇn cho ®èi t­îng hiÓu hä kh«ng ph¶i lµ kh¸ch hµng duy nhÊt. + TÊn c«ng tõng b­íc, cÇn chia nhá môc tiªu, n¾m lÊy t©m lý ®èi ph­¬ng, tõng b­íc mét thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Ò ra cho ®Õn khi ®¹t ®­îc toµn bé môc tiªu. + G©y ¸p lùc + Nªu ra yªu cÇu cao h¬n dù tÝnh trong khi ®µm ph¸n ®Ó tháa thuËn + Kh«ng ®­îc béc lé t×nh c¶m cho ®èi ph­¬ng n¾m ®­îc + Tïy c¬ øng biÕn + CÇn theo dâi lêi nãi, c¸ch ph¸t biÓu vµ th¸i ®é biÓu hiÖn cña ®èi ph­¬ng ®Ó ®o¸n ®­îc ý ®Þnh vµ ®iÒu quan t©m thùc sù cña ®èi ph­¬ng. + B­íc vµo ®µm ph¸n ph¶i cã ngay ý kiÕn râ rµng vÒ kÕt qu¶ mµ m×nh muèn ®¹t ®­îc vµ còng cÇn chuÈn bÞ c¸ch rót lui khi thÊy cÇn hoµ ho·n. + Kh«ng bao giê cã sù nh­îng bé nªn kh«ng mÊt b×nh tÜnh khi ®èi ph­¬ng däa ngõng ®µm ph¸n. Th«ng th­êng ®ã chØ lµ nh÷ng thñ thuËt buéc ta ph¶i ®i ®Õn nh­îng bé. Nh­ vËy, trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång lµ khã kh¨n, phøc t¹p vµ ®ßi hái ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o c¶ vÒ mÆt th«ng tin, nh©n sù, tr×nh ®é kiÕn thøc vµ nghÖ thuËt ®µm ph¸n. 1.3- C«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång Ký kÕt hîp ®ång lµ hµnh vi x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n chÝnh thøc nh÷ng tháa thuËn ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh ®µn ph¸n. Hîp ®ång ký kÕt sÏ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi thùc hiÖn hîp ®ång. V× vËy, trong hîp ®ång quyÒn vµ nghÜa vô ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng. Hîp ®ång ph¶i ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n cÇn thiÕt nh»m t¹o thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. BÊt kú mét sù sai sãt nµo trong khi x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång ®· ký kÕt th× söa l¹i lµ phøc t¹p vµ nÕu kh«ng th× dÉn tíi hËu qu¶ khã l­êng. Khi ký kÕt hîp ®ång nªn chó ý mét sè ®iÓm sau: + CÇn cã sù tháa thuËn thèng nhÊt víi nhau tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n cÇn thiÕt tr­íc khi ký kÕt. + V¨n b¶n hîp ®ång th­êng do mét bªn dù th¶o råi ®­a cho bªn kia ký kÕt. Bªn ký ph¶i xem xÐt, tr¸nh ®Ó ®èi ph­¬ng thªm vµo nh÷ng phÇn kh«ng tháa thuËn vµ bá qua phÇn ®· tháa thuËn tõ tr­íc. + Hîp ®ång ph¶i thÓ hiÖn râ rµng, dÔ hiÓu, tr¸nh nh÷ng c©u v¨n tèi nghÜa hoÆc mËp më cã thÓ hiÓu theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. + Nh÷ng ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cô thÓ cña hµng hãa nhËp khÈu. Kh«ng thÓ cã nh÷ng ®iÒu kho¶n tr¸i víi thÓ chÕ, luËt lÖ hiÖn hµnh cña nhµ n­íc hai bªn. + Ng«n ng÷ x©y dùng hîp ®ång lµ ng«n ng÷ mµ c¶ hai bªn ®Òu th«ng th¹o hoÆc nhÊt trÝ lùa chän. + Hîp ®ång ph¶i bao phñ ®­îc mäi vÊn ®Ò cã liªn quan tr¸nh viÖc ph¶i ¸p dông tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hai bªn kh«ng ®Ò cËp ®Õn. Ký kÕt hîp ®ång lµ mét kh©u quan träng. Mét hîp ®ång ®­îc ký kÕt lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh chuÈn bÞ kü cµng mäi mÆt. §ång thêi còng lµ c¬ së ®Ó hai bªn cïng thùc hiÖn mäi nghÜa vô vµ quyÒn lîi víi nhau cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.4- TiÕp nhËn hµng Cã D/O C«ng ty cÇn nhanh chãng lµm thñ tôc ®Ó nhËn hµng cña m×nh. Bëi v× nÕu chËm trÔ sÏ bÞ ph¹t l­u kho, l­u b·i vµ chÞu rñi ro tæn thÊt ph¸t sinh. - NÕu gÆp tr­êng hîp hµng ®Õn nh­ng chøng tõ ch­a ®Õn C«ng ty cÇn lùa chän mét trong hai ph­¬ng ¸n sau: * TiÕp tôc chê chøng tõ * §Õn ng©n hµng më L/C xin cam kÕt cña ng©n hµng khi ch­a cã B/L gèc. - Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËn hµng, viÖc kiÓm tra chi tiÕt ph¶i ®èi chiÕu víi yªu cÇu cña chøng tõ mua hµng. Trong qu¸ tr×nh nhËn hµng, viÖc giao nhËn ph¶i th­êng xuyªn b¸m s¸t hiÖn tr­êng, cËp nhËt sè liÖu tõng ngµy, tõng giê. KÞp thêi ph¸t hiÖn sai sãt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. CÇn ®Ò nghÞ c¬ quan gi¸m ®Þnh hµng lÊy mÉu m· ph©n tÝch kÕt qu¶ sè l­îng, chÊt l­îng hµng gi¸m ®Þnh. Cuèi cïng, khi nhËn hµng xong cÇn ký biªn b¶n tæng kÕt giao nhËn hµng hãa. §¶m b¶o viÖc tiÕp nhËn hµng hãa ®óng vÒ chñng lo¹i, ®ñ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng tèt, ®óng thêi gian ®Ó kh«ng bá lì thêi c¬ kinh doanh khi tiªu thô hµng nhËp ë trong n­íc. 1.5- Thñ tôc h¶i quan C«ng ty cè g¾ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó h¶i quan lµm thñ tôc nhanh chãng tr¸nh ®Ó l­u kho bÕn b·i g©y t¨ng chi phÝ, tøc lµ C«ng ty ph¶i cã ®ñ giÊy tê hîp lÖ nép ®ñ mäi chi phÝ cÇn thiÕt vµ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh, cè g¾ng trong vßng 1 ngµy lµ gi¶i phãng ®­îc hµng. C«ng ty ph¶i cö c¸n bé trùc tiÕp ®i lµm thñ tôc h¶i quan, kh«ng nªn qua ®¬n vÞ dÞch vô v× khi ph¸t sinh v­íng m¾c sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc gi¶i quyÕt do kh«ng cã ng­êi cã ®ñ thÈm quyÒn. Khi ph¸t sinh v­íng m¾c, C«ng ty ph¶i cö c¸n bé cã ®ñ thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c ®ã, tr¸nh t×nh tr¹ng kÐo dµi thêi gian lµm chËm tiÕn ®é gi¶i phãng hµng. Trong kª khai h¶i quan, c¸n bé C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o trung thùc chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c kho¶n môc ®Ó tr¸nh nh÷ng sai sãt. ViÖc ¸p m· thuÕ, tÝnh thuÕ ph¶i thËn träng, tiÕn hµnh nép thuÕ ®µy ®ñ, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. 1.6- Thanh to¸n C«ng ty th­êng thanh to¸n b»ng h×nh thøc th­ tÝn dôngL/C. Bªn c¹nh h×nh thøc thanh to¸n b»ng L/C, C«ng ty cÇn linh ho¹t ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau ®Ó qua ®ã ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n trong kh©u thanh to¸n. §èi víi thanh to¸n trong n­íc, tr­íc khi tiÕn hµnh b¸n hµng, C«ng ty ph¶i nghiªn cøu kü kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p ®èi phã phï hîp. NÕu nh­ gi¸ trÞ hîp ®ång lín mµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng l¹i thÊp th× c«ng ty cÇn thËn träng trong viÖc quyÕt ®Þnh cã nªn tiÕn hµnh bu«n b¸n víi hä hay kh«ng. Cßn nÕu cã nhiÒu kh¸ch hµng cã cïng nhu cÇu vÒ mét lo¹i mÆt hµng cña c«ng ty th× c«ng ty ph¶i u­ tiªn cho kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n lín nhÊt. Cã nh­ vËy, C«ng ty míi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh. §Ó C«ng ty ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n trong n­íc, C«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc giao hµng vµ thanh to¸n linh ho¹t ®èi víi c¸c ®¬n vÞ mua hµng. Cã thÓ tiÕn hµnh giao hµng tõng phÇn, giao hµng ®Õn ®©u th× tiÕn hµnh thanh to¸n thu tiÒn hµng lÇn giao tr­íc ®ã, nghÜa lµ viÖc giao hµng sÏ lÖch nhau mét kho¶ng thêi gian. VÝ dô nh­ c«ng ty b¸n mét l« hµng cho mét ®¬n vÞ nµo ®ã th× viÖc giao hµng ®­îc tiÕn hµnh nhiÒu ®ît. Khi C«ng ty tiÕn hµnh giao hµng ®ît 2 ph¶i thu tiÒn hµng ®ît 1, khi giao hµng ®ît 3 ph¶i tiÕn hµnh thu tiÒn hµng ®ît 2, cø nh­ vËy cho ®Õn ®ît giao hµng ®ît cuèi sÏ tiÕn hµnh thu tiÒn hµng lu«n hoÆc gia h¹n thanh to¸n vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 1.7- Tiªu thô hµng nhËp khÈu. §Ó viÖc nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶, kh«ng chØ lµm tèt c«ng t¸c nghiÖp vô mµ c«ng t¸c b¸n hµng còng gi÷ vÞ trÝ ®¸ng kÓ. Cã b¸n ®­îc hµng th× kÕ ho¹ch nhËp khÈu míi ®­îc thùc hiÖn. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc b¸n hµng cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: * Cñng cè vµ më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, cã thÓ quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cò, c«ng ty ph¶i t¹o uy tÝn b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm, ph¶i t«n träng lîi Ých cña c¶ hai bªn, kh«ng v× lîi Ých tr­íc m¾t mµ bá ®i mèi quan hÖ l©u dµi. Cã thÓ t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng cò b»ng viÖc khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt cho hä b»ng c¸c h×nh thøc nh­ t¨ng lÖ phÝ % hoa hång khi thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n lín, nhËn phÇn vËn chuyÓn, gi¶m gi¸ hµng b¸n trong tr­êng hîp mua víi khèi l­îng lín, liªn tôc. §èi víi kh¸ch hµng míi c«ng ty ph¶i t¹o h×nh ¶nh uy tÝn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng, lµm cho hä thÊy quan hÖ víi C«ng ty lµ tèt nhÊt. * Lùa chän vò khÝ c¹nh tranh thÝch hîp Ttrong c¬ chÕ míi th× bÊt cø doanh nghiÖp nµo, ë lo¹i h×nh nµo còng ®Òu ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¹nh tranh trong kinh doanh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i thÝch nghi vµ tham gia vµo cuéc ch¹y ®ua kh«ng cã ®Ých cuèi cïng. Trªn thÞ tr­êng nhËp khÈu, C«ng ty bÞ c¹nh tranh tõ nhiÒu phÝa: + C¸c ®¬n vÞ chuyªn doanh nhËp khÈu trong n­íc. + C¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu tæng hîp hoÆc ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp nhËp khÈu. §Æc biÖt ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 57/N§-CP ngµy 31/7/1998 vÒ viÖc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®­îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nh÷ng hµng hãa theo ngµnh nghÒ cã ghi trong ®¨ng ký kinh doanh. ViÖc nµy cµng lµm t¨ng sè l­îng ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty ®ång thêi lµm gi¶m doanh thu ñy th¸c nhËp khÈu. Th«ng th­êng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh víi nhau b»ng c¸c vò khÝ chñ yÕu: c¹nh tranh b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ b»ng dÞch vô... Theo sù ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ chuyªn m«n th× C«ng ty nªn lÊy chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ lµm vò khÝ c¹nh tranh chÝnh. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, kh¸ch hµng th­êng muèn ®­îc tháa m·n toµn diÖn v× vËy C«ng ty còng ph¶i chó ý tíi c¸c h×nh thøc dÞch vô nh­ vËn chuyÓn hµng hãa, gi¶m gi¸, tr¶ chËm... * N©ng cao uy tÝn cña C«ng ty Uy tÝn trong kinh doanh rÊt quan träng, ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng trong thêi gian tíi cña C«ng ty lµ ph¶i n©ng cao uy tÝn kh«ng chØ ®èi víi kh¸ch hµng trong n­íc mµ cßn ®èi víi c¶ b¹n hµng nhËp khÈu. §Ó n©ng cao ®­îc uy tÝn cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, dÞch vô... Song bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p nµy, cÇn ph¶i sö dông mét biÖn ph¸p n÷a ®ã lµ viÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng cho c«ng ty C«ng ty. Tuy nhiªn, qu¶ng c¸o ë ®©y lµ giíi thiÖu nh÷ng tiÒm lùc, nh÷ng ®iÓm m¹nh, kh¶ n¨ng cña C«ng ty trong mäi ®èi t­îng lµ kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña C«ng ty tÊt nhiªn lµ kh«ng ph¶i khuÕch tr­¬ng, phãng ®¹i, nãi sai sù thËt - ®iÒu nµy cã thÓ g©y t¸c h¹i ng­îc l¹i. 1.8- N©ng cao nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cho ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn. Trong thêi ®¹i ngµy nay khoa häc - kü thuËt ph¸t triÓn tõng ngµy, tõng giê. ViÖc cËp nhËt c¸c kiÕn thøc kinh tÕ - kü thuËt - x· héi ®èi víi mét c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ cùc kú cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn theo xu h­íng toµn cÇu hãa, khu vùc hãa. ViÖc kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu l¹i ph¶i giao dÞch víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi ®ßi hái c¸n bé kinh doanh nhËp khÈu ph¶i giái toµn diÖn trªn c¸c lÜnh vùc. Cã nh­ vËy míi cã thÓ ®µm ph¸n thµnh c«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh lµ rÊt quan träng. Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch cö c¸n bé ®i ®µo t¹o n©ng cao, ®µo t¹o l¹i, tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o t¹i chç ®Ó trang bÞ kiÕn thøc cho c¸n bé kinh doanh. ViÖc tham gia c¸c líp, c¸c khãa ®µo täa sÏ gióp ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kü n¨ng kinh doanh cña m×nh, ®¶m b¶o kinh doanh thµnh c«ng, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Song ®Ó cã thÓ tæ chøc c¸c khãa ®µo t¹o cÇn ph¶i ®Çu t­ mét l­îng vèn lín. V× vËy, víi quy m« cña m×nh C«ng ty nªn tæ chøc ®µo t¹o d­íi h×nh thøc cho c¸n bé võa häc võa lµm, häc trªn c¶ lý luËn vµ thùc tiÔn, kÕt hîp mét c¸ch hµi hßa viÖc häc víi viÖc kinh doanh. Nh©n tè con ng­êi ®­îc coi lµ mét ch×a khãa cña sù thµnh c«ng. Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc con ng­êi cã thÓ xem nh­ ®· thµnh c«ng mét phÇn lín trong kinh doanh. ChÝnh v× vËy, h¬n bao giê hÕt, c«ng ty nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, thÝch øng víi vÞ trÝ quan träng cña nã trong tiÕn tr×nh hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng. 2- Mét sè kiÕn nghÞ 2.1- KiÕn nghÞ ®èi víi Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam Tæng c«ng ty ph¶i cã sù gióp ®ì, hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ coalimex, cô thÓ lµ: TiÕp tôc chØ ®¹o vµ hç trî C«ng ty trong viÖc më réng thÞ tr­êng nhËp khÈu, thÞ tr­êng trong n­íc vµ cñng cè C«ng ty nh»m phï hîp víi t×nh h×nh chung cña ®Êt n­íc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Víi nh÷ng tr­êng hîp nhËp khÈu uû th¸c hµng ®Æc chñng, ph¶i cã sù th«ng qua cña Tæng c«ng ty ( nh­ cét chèng thuû lùc, thÐp chèng lß,m¸y xóc...) ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty nhan chãng th«ng qua ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ nhËp khÈu. Cã kÕ ho¹ch trî gióp vÒ vèn cho C«ng ty trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt. §Þnh h­íng nhËp khÈu cho C«ng ty ®Ó c«ng ty cã thÓ chñ ®éng h¬n trong c«ng t¸c nhËp khÈu. 2.2- KiÕn nghÞ víi Tæng côc h¶i quan HiÖn nay, nhiÒu c¸n bé c«ng chøc h¶i quan cßn lµm viÖc quan liªu, cöa quyÒn, g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn tiÕn ®é nhËp khÈu.V× vËy ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã biÖn ph¸p chÊn chØnh vµ lµm trong s¹ch ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc trong ngµnh. §Ó cã thÓ nhanh chãng hoµn tÊt thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng nhËp khÈu, rót ng¾n thêi gian kiÓm ho¸, ®Ò nghÞ c¬ quan h¶i quan cung cÊp thªm vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c trang thiÕt bÞ lµm viÖc hiÖn ®¹i cho nh©n viªn nh­ n¸y soi, m¸y vi tÝnh, c¸c phÇn mÒm vÒ m· sè thuÕ vµ c¸ch tÝnh thuÕ... C¬ quan h¶i quan cÇn ph¶i cã nhiÒu ng­êi am hiÓu chuyªn m«n vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ phô tïng ®Ó gi¶m bít ®i c¸c thñ tôc g©y mÊt thêi gian cho c¸c doanh nghiÖp. 2.3- KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc C«ng ty lµ mét thùc thÓ trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng trong m«i tr­êng kinh doanh nhÊt ®Þnh bao gåm m«i tr­êng chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, luËt ph¸p nhÊt ®Þnh cña mçi quèc gia. C«ng ty chÞu sù t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ bÞ chi phèi bëi c¸c yÕu tè m«i tr­êng vÜ m« nµy, ch¼ng h¹n víi m«i tr­êng luËt ph¸p, nÕu kh«ng nhÊt qu¸n vµ æn ®Þnh sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp (cã thÓ cã lîi hoÆc cã h¹i )cho c«ng ty trong viÖc tham gia ho¹t ®éng nhËp khÈu. Ta nhËn thÊy râ h¬n vÒ luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn nhËp khÈu vÒ mÆt gi¸ c¶. §ã lµ c¸c nh©n tè thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña C«ng ty nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng. Sau ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y mãc,thiÕt bÞ ®¹t hiÖu qu¶. 2.3.1- Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu theo h­íng ®¬n gi¶n h¬n, th«ng tho¸ng h¬n phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng Nh÷ng quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ nãi riªng vµ nhËp khÈu hµng ho¸ c¸c lo¹i nãi chung ë n­íc ta hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh nhËp khÈu ph¶i ®­îc ®æi míi vµ hoµn thiÖn. Cô thÓ lµ: HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, quy ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, nhÊt qu¸n trong viÖc khuyÕn khÝch tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng nhËp khÈu ®Ó t¹o nguån hµng æn ®Þnh, l©u dµi cho c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu, tr¸nh t×nh tr¹ng khuyÕn khÝch nhËp khÈu mét mÆt hµng nµo ®ã mµ bá quªn nh÷ng mÆt hµng kh¸c. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý nhËp khÈu: Trªn thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý nhËp khÈu cña nhµ n­íc cßn mét sè vÊn ®Ò bÊt cËp kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng diÔn biÕn cña ho¹t ®éng nhËp khÈu lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ ®ßi hái gi¶i quyÕt. VÒ l©u dµi, c¸c quy ®Þnh vÒ nhËp khÈu hiÖn hµnh ph¶i ®­îc bæ sung vµ söa ®æi t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng nhËp khÈu diÔn ra thuËn lîi. HiÖn nay ë n­íc ta, thñ tôc nhËp khÈu vÉn cßn r­êm rµ g©y phøc t¹p, l·ng phÝ thêi gian, c«ng søc cho doanh nghiÖp nhËp khÈu khi tiÕn hµnh c¸c thñ tôc nhËp khÈu. V× thÕ trong c«ng cuéc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ViÖt Nam cÇn ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¶i c¸ch c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu, tõng b­íc b·i bá c¸c thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt, ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian, tiÒn cña, c«ng søc cho c¸c doanh nghiÖp. 2.3.2- LËp c¸c quü b¶o hiÓm Do cung, cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi kh«ng æn ®Þnh nªn gi¸ c¶ còng lªn xuèng thÊt th­êng. V× vËy viÖc thiÕt lËp c¸c quü b¶o hiÓm ®Ó h¹n chÕ bít rñi ro lµ rÊt cÇn thiÕt. Th«ng th­êng nhµ n­íc kh«ng x©y dùng quü tõ nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc mµ khuyÕn khÝch c¸c hiÖp héi ngµnh tù nguyÖn thµnh lËp. Quü b¶o hiÓm cã nhiÖm vô trî gióp c¸c thµnh viªn hiÖp héi khi gi¸ c¶ biÕn ®éng thÊt th­êng. C¬ chÕ ho¹t ®éng sÏ do tõng hiÖp héi tù x¸c ®Þnh, nh­ng nh×n chung nªn ®Æt ra mét møc gi¸ b¶o hiÓm, ®¶m b¶o cho c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh thu håi vèn ®Çu t­ vµ cã møc lîi nhuËn tho¶ ®¸ng. 2.3.3- ChÝnh s¸ch vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i ChÝnh s¸ch vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i cña nhµ n­íc cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn viÖc t¨ng hay gi¶m nhËp khÈu cña c«ng ty. C«ng ty khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu nÕu b¸n ngo¹i tÖ cho ng©n hµng th× sÏ bÞ thiÖt, do tû gi¸ mua vµo cña ng©n hµng th­êng thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­êng, cßn nÕu c«ng ty muèn mua l¹i th× ph¶i mua ë møc gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng. Do ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c hoÆc t×m nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu cã chªnh lÖch gi¸ cao ®Ó nhËp khÈu. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, nhµ n­íc cÇn cã sù qu¶n lý ngo¹i tÖ phï hîp víi mét tû gi¸ ngo¹i hèi t­¬ng ®èi s¸t víi thÞ tr­êng, kho¶ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua vµ gi¸ b¸n lµ tèi thiÓu. §ång thêi, nhµ n­íc cÇn dµnh mét sè ngo¹i tÖ cho ng©n hµng ngo¹i th­¬ng vay ®Ó lµm vèn kinh doanh vµ ®iÒu chØnh tû gi¸ thÞ tr­êng æn ®Þnh, kh«ng ®ét biÕn b»ng c¸ch buéc c¸c ®¬n vÞ ph¶i thanh to¸n qua ng©n hµng, tr¸nh t×nh tr¹ng gi÷ ngo¹i tÖ mua b¸n víi nhau. 2.3.4- VÒ thuÕ Nhµ n­íc cÇn ph¶i quy ®Þnh cô thÓ, chÝnh x¸c tªn hµng, møc thuÕ, nhµ n­íc qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch hay b»ng giÊy phÐp ®Ó c«ng ty lµm c¬ së ký kÕt hîp ®ång vµ khai b¸o h¶i quan, tÝnh thuÕ. Khi cã sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch thuÕ th× nhµ n­íc cÇn th«ng b¸o cho c«ng ty biÕt tr­íc tõ 3 ®Õn 6 th¸ng ®Ó c«ng ty kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh. Ngoµi ra, thuÕ nhËp khÈu lµ mét nguån thu quan träng cña ng©n s¸ch nhµ n­íc, lµ c«ng cô quan träng ®Ó b¶o vÖ s¶n xuÊt trong n­íc. Tuy nhiªn, ®èi víi mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng ®Æc chñng, chóng ta kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®­îc vµ buéc ph¶i nhËp khÈu ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng l¹i cã møc thuÕ nhËp khÈu kh¸ cao nh­ c¸c linh phô kiÖn: Lèp xe Belaz, ®éng c¬ m¸y cã thuÕ nhËp khÈu lµ 30%, c¸p ®iÖn ®iÒu khiÓn thuÕ nhËp khÈu lµ 20%...Mµ hµng ®Æc chñng th­êng cã gi¸ trÞ rÊt cao, nªn khi tÝnh thuÕ nhËp khÈu, møc gÝa nµy ®éi cao h¬n rÊt nhiÒu. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c nhËp khÈu cña C«ng ty. NhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu muèn mua thiÕt bÞ m¸y mãc ®ã, song v× gi¸ qu¸ cao nªn l­îng nhËp khÈu bÞ h¹n chÕ. MÆt kh¸c, v× ®©y lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ khai th¸c, nªn chóng ta buéc ph¶i nhËp. Nh­ng møc gi¸ cao nµy cã thÓ thÊp ®i, nÕu thuÕ nhËp khÈu gi¶m ®i. Víi møc gi¸ nµy, c¸c c«ng ty cã thÓ chÊp nhËn. V× thÕ, hä sÏ t×m mäi c¸ch ®Ó gi¶m ®­îc møc thuÕ nhËp khÈu. Lóc nµy kh¶ n¨ng gian lËn th­¬ng m¹i xÈy ra lµ rÊt lín. Nh­ vËy ®Ó võa thu ®­îc thuÕ, võa h¹n chÕ ®­îc gian lËn th­¬ng m¹i, võa khuyÕn khÝch ®­îc ho¹t ®éng nhËp khÈu, ®èi víi mÆt hµng trong n­íc kh«ng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. Nhµ n­íc nªn ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu sao cho hîp lý h¬n, ®Ó thuÕ nhËp khÈu thùc sù lµ c«ng cô ®¾c lùc cña nhµ n­íc. MÆt kh¸c, sù kh«ng râ rµng cña m· sè ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho khai b¸o gian lËn cã thÓ xÈy ra. HoÆc cã khi hai bªn cã sù céng t¸c, ®ång lo· trong viÖc khai b¸o m· sè tÝnh thuÕ trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi. Thùc tÕ cã nh÷ng mÆt hµng kh«ng cã mét m· sè cô thÓ chÝnh x¸c, ng­êi khai cã thÓ khai m· sè nµo còng hîp lý. Mµ víi mçi m· sè cã sù chªnh lÖch rÊt lín. V× vËy, ®Ò nghÞ víi c¬ quan thuÕ bæ sung hÖ thèng m· sè thuÕ chÝnh x¸c vµ hoµn chØnh h¬n, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp trong viÖc khai b¸o m· sè nhanh chãng, ®¬n gi¶n h¬n. 2.3.5- Trî gióp c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu Gióp ®ì vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nãi chung vµ doanh nghiÖp nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ nãi riªng. HiÖn nay cã mét thùc tÕ lµ nhiÒu doanh nghiÖp do thiÕu vèn nªn ®· bÞ h¹n chÕ trong kinh doanh, trong khi ®ã ë c¸c ng©n hµng l¹i x¶y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do c¸c doanh nghiÖp khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c ®ßi hái kh¾t khe vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, thñ tôc vay vèn ... nªn rÊt khã tiÕp cËn ®­îc víi nguån vèn nµy. Trong thêi gian tíi, nhµ n­íc cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng cho c¸c c«ng ty vay vèn ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu. Nhµ n­íc còng nªn bá quy ®Þnh khèng chÕ h¹n møc tÝn dông ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nh»m khuyÕn khÝch nhËp khÈu. VÒ phÝa ng©n hµng, nhµ b­íc cÇn ph¶i xem xÐt l¹i c¸c quy ®Þnh vÒ tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó nã gi÷ ®óng vai trß lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn vèn cho vay chø kh«ng ph¶i lµ vËt c¨n cø gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. §ång thêi nhµ n­íc cÇn cã h­íng chØ ®¹o c¸c ng©n hµng cã thÓ ®øng ra b¶o l·nh ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ vay ®­îc kho¶n tiÒn lín tõ c¸c tæ chøc tÝn dông quèc tÕ víi l·i suÊt ­u ®·i hay lµ tõ c¸c h·ng s¶n xuÊt ë n­íc ngoµi d­íi d¹ng L/C tr¶ chËm. §Èy m¹nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng hµng ho¸ thÕ giíi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu. V× vËy tæ chøc tèt kh©u cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng cho c¸c doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ lµ vÊn ®Ò chiÕm vÞ trÝ quan träng trong viÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. HiÖn nay ë n­íc ta th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vÉn cßn rÊt thiÕu vµ chËm, møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao nªn ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. Trong thêi gian tíi, nhµ n­íc còng nh­ c¸c bé, c¸c ngµnh cã liªn quan cÇn chó träng tíi c«ng t¸c nghiªn cøu, kh¶o s¸t, dù b¸o thÞ tr­êng thÕ giíi. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi th¨m dß t×m kiÕm thÞ tr­êng. Nhµ n­íc cÇn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, thùc hiÖn chÝnh s¸ch mét cöa mét dÊu, bæ sung nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, chuyªn m«n cho c«ng viÖc nhËp khÈu. C¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn phèi kÕt hîp chÆt chÏ trong viÖc kinh doanh nhËp khÈu, nh»m ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc nhËp khÈu. C¬ quan h¶i quan nªn cã nh÷ng ng­êi am hiÓu chuyªn m«n vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó bít ®i c¸c thñ tôc g©y mÊt thêi gian kh«ng cÇn thiÕt. Nhµ n­íc cÇn kiªn tr× thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ h­íng ngo¹i, g¾n nÒn kinh tÕ quèc gia víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Ó cã thÓ hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ häc hái tiÕp thu ®­îc khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Nhµ n­íc ph¶i t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc hay doanh nghiÖp t­ nh©n. C¸c quy ®Þnh, nghÞ ®Þnh, th«ng t­ ban hµnh ph¶i ®­îc thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi. Nhµ n­íc cÇn ®æi míi chÝnh s¸ch nhËp khÈu nh»m khuyÕn khÝch nhËp khÈu c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, x©y dùng nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh. KÕt luËn C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ nh»m ®­a ViÖt Nam thµnh mét n­íc cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, cã c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, nguån lùc con ng­êi ®­îc ph¸t huy tèi ®a, x©y dùng nªn mét ®Êt n­íc giµu m¹nh, mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh. NhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ chÝnh lµ mét gi¶i ph¸p quan träng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu c«ng nghÖ. Nã phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn trong n­íc nh»m môc ®Ých ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, hoµn thµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Môc tiªu hoµn thiÖn quy tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu còng chÝnh lµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, gióp cho doanh nghiÖp ngµy cµng v÷ng vµng h¬n trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ Coalimex cã bÒ dµy kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt trong Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. C«ng ty lu«n nç lùc ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng, nguån lùc ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ hoµn thiÖn quy tr×nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. Trong kho¶ng 80 trang, víi cè g¾ng khai th¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹i C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ, luËn v¨n tèt nghiÖp ®· ®Ò cËp ®Õn måt vÊn ®Ò bøc thiÕt trong bèi c¶nh hiÖn nay. Do ph¹m vi hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. MÆc dï vËy, ®­îc sù tËn t×nh h­íng dÉn cña thÇy gi¸o Bïi §øc Dòng vµ sù gióp ®ì cña c¸c c« chó anh chÞ trong phßng xuÊt nhËp khÈu 5 - C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ, ®ång thêi dùa vµo mét sè kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn thu thËp ®­îc t¹i ®©y, t«i hy väng luËn v¨n nµy sÏ ®em ®Õn cho ng­êi ®äc ®«i ®iÒu bæ Ých. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Kü thuËt th­¬ng m¹i quèc tÕ - §H Th­¬ng M¹i 2. Qu¶n trÞ kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ - NXB Gi¸o dôc 1999. 3. Kinh tÕ häc quèc tÕ - NXB Thèng Kª. 4. Kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng - NXB Gi¸o dôc 1999. 5. Marketing th­¬ng m¹i quèc tÕ - NXB Gi¸o dôc 1998 6. Giao dÞch vµ thanh to¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ - NXB Gi¸o dôc 1999. 7. H­íng dÉn thùc hµnh kinh doanh xuÊt khÈu t¹i ViÖt Nam - NXB Thèng kª 1999. 8. C¸c b¸o c¸o vÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c Quèc tÕ Coalimex. 9. C¸c b¸o t¹p chÝ: Th­¬ng m¹i, H¶i quan, Thêi b¸o kinh tÕ... 2000, 2001, 2002. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11066.DOC
Tài liệu liên quan