Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị

Lời nói đầu Nước ta chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã dẫn đến những thay đổi về tư duy mà trước hết là tư duy kinh tế. Các doanh nghiệp đã nhận thức được cạnh tranh là động lực cho sự tồn tại và phát triển. Vì vậy nâng cao chất lượng sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó có ý nghĩa thực tiễn to lớn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thoả mãn ở mức cao nhất nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong nhiều năm qua bằng sự nỗ lực của toàn thể công nhân viên, Công ty Cổ phần Hữu Nghị đã từng bước tạo lập và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, và sản phẩm của Công ty đã chiếm được thị trường lớn trong nước so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên hiện nay Công ty cũng đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các đơn vị khác như Công ty bánh kẹo Kinh Đô, Công ty bánh kẹo Hải Hà, Công ty bánh kẹo Hải Châu cùng rất nhiều công ty bánh kẹo nước ngoài đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ Do đó nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường là một việc làm rất cần thiết hiện nay. Từ nhận thức trên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Hữu Nghị em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị ” để viết luận văn tốt nghiệp . Ngoài phần mở đầu và kết luận, bản luận văn được chia làm 3 phần: Phần I : Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị. Phần II : Thực trạng chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hữu Nghị. Phần III: Những biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị. Em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ công nhân viên Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình em thực tập tại Công ty. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy giáo Thạc sỹ Vũ Trọng Nghĩa, giảng viên hướng dẫn –

docx47 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 09/09/2013 | Lượt xem: 745 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã vai trß trùc tiÕp trong viÖc tham gia thùc hiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n ph¸t huy ý thøc tù gi¸c, tr¸nh t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng vÒ tr¸ch nhiÖm, v× tiÒn l­¬ng cña m×nh mµ cø ph¶i cè g¾ng hoµn thiÖn tèt c«ng viÖc vµ kÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bu«ng xu«i, ch¸n n¶n mµ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. - Tr¸ch nhiÖm cña ®¹i lý: Cã nhiÒu tr­êng hîp kh¸ch hµng khiÕu n¹i vÒ sù xuèng cÊp cña chÊt l­îng s¶n phÈm mµ nguyªn nh©n lµ do c¸c ®¹i lý, ng­êi b¸n bu«n kh«ng cã chÕ ®é b¶o qu¶n theo yªu cÇu khi mua b¸nh kÑo cña C«ng ty ®Ó b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. V× vËy, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh khi giao cho kh¸ch hµng lµ ®¹i lý, cöa hµng… ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng. Khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n C«ng ty cÇn bæ sung c¸c ®iÒu kho¶n vÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm do c¸c ®¬n vÞ ®ã b¸n ra. 2. ChÝnh s¸ch vÒ chÊt l­îng cña C«ng ty: Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt cø C«ng ty nµo còng ®Òu cã nh÷ng ý ®å, xu h­íng theo nguyªn t¾c nµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc cña m×nh. ý ®å vµ ®Þnh h­íng chung vÒ chÊt l­îng cña mét sè tæ chøc do l·nh ®¹o cao nhÊt ®Ò ra chÝnh lµ chÝnh s¸ch chÊt l­îng. Cã ®­îc chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®óng ®¾n, l·nh ®¹o C«ng ty cã thÓ x©y dùng ®­îc chÝnh s¸ch chÊt l­îng thÝch hîp, thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn, nhÊt qu¸n trong C«ng ty, t¹o lËp phong trµo quÇn chóng lµm chÊt l­îng, s¸ng t¹o t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. Nªn néi dung chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty ®· ®­îc ®Ò ra nh­ sau: Môc tiªu chÝnh s¸ch: + ChÝnh s¸ch m« t¶ thùc tr¹ng cña C«ng ty vÒ c«ng nghÖ, nh©n lùc, vèn, nguyªn liÖu, thùc tr¹ng chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Tõ ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra chØ tiªu phÊn ®Êu 100% s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn. + ChÝnh s¸ch chÊt l­îng dù ®o¸n t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ tÝnh cÊp b¸ch cña c«ng t¸c chÊt l­îng ®èi víi sù sèng cßn cña C«ng ty. + §¶m b¶o chÊt l­îng lµ nhiÖm vô cña tõng c¸ nh©n ®¬n vÞ, phßng ban. Néi dung cña chÝnh s¸ch chÊt l­îng mµ C«ng ty cã thÓ ¸p dông: + C«ng ty cam kÕt thi hµnh mét chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®¶m b¶o cho s¶n phÈm cña m×nh lu«n ®¸p øng ®­îc víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + C«ng ty cã ý ®Þnh sÏ trë thµnh ng­êi dÉn ®Çu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ tiÕp tôc duy tr× nã. + C«ng ty t¸n thµnh quan ®iÓm hîp t¸c víi kh¸ch hµng vµ bªn cung øng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ã vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó c¶i tiÕn chÊt l­îng. + Toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty cã sù cam kÕt tÝch cùc vÒ mÆt chÊt l­îng ®Æc biÖt lµ sù cam kÕt cña ban l·nh ®¹o cao nhÊt, cã sù ®¸p øng nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn c«ng t¸c mµ C«ng ty mong chê ë hä. 3. C¸c b­íc tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty: ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gióp c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña chiÕn l­îc s¶n phÈm C«ng ty lu«n ®Ò cao c«ng t¸c qu¶n lý chiÕn l­îc s¶n phÈm trong mäi ho¹t ®éng cña m×nh. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng C«ng ty ®· tæ chøc mét m¹ng l­íi kiÓm tra thèng nhÊt tõ C«ng ty cho ®Õn xÝ nghiÖp c¬ së theo chÕ ®é “5 kiÓm”: (S¬ ®å 6 trang bªn ) - C¸ nh©n tù kiÓm tra - Tæ s¶n xuÊt tù kiÓm tra - Ca s¶n xuÊt tù kiÓm tra - Ph©n x­ëng tù kiÓm tra - C«ng ty kiÓm tra vµ cho xuÊt x­ëng. Nguyªn t¾c kiÓm tra cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn dùa trªn viÖc lÊy x¸c suÊt c¸c mÉu trªn d©y chuyÒn cña tõng l« s¶n phÈm hay nguyªn liÖu tr­íc khi mua vÒ hoÆc chuÈn bÞ nhËp kho. Tuú thuéc vµo ®é lín cña tõng l« s¶n phÈm hay khèi l­îng nguyªn vËt liÖu ®Ó lÊy mÉu. Sau ®ã c¸c mÉu nµy ®­îc chuyÓn ®Õn phßng kiÓm tra chÊt l­îng ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸. C¸n bé kiÓm tra chÊt l­îng ghi râ ngµy s¶n xuÊt, ngµy nhËp, ca s¶n xuÊt trªn mçi mÉu ®Ó tiÖn theo dâi, ®èi chiÕu vµ quy tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thùc hiÖn. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhÊt lµ s¶n phÈm thùc phÈm cña C«ng ty. NÕu chØ ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm cuèi cïng bÞ háng th× thiÖt h¹i rÊt lín. V× vËy C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch theo dâi, kiÓm tra ngay tõ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, theo dâi tõng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy, qu¸ tr×nh kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn qua c¸c kh©u: 3.1. KiÓm tra chÊt l­îng trong kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm Kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm ®­îc ®iÒu hµnh theo c¸c b­íc: - C«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn lµm c«ng t¸c thÞ tr­êng rÊt n¨ng ®éng, ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n, yªu nghÒ: Nhãm nh©n viªn nµy cã tr¸ch nhiÖm thu thËp th«ng tin trªn thÞ tr­êng nh»m n¾m b¾t ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña C«ng ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh ®ång thêi nghiªn cøu thÞ hiÕu, ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch hµng. - Nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm: ChÕ thö tõ quy m« nhá ®Õn quy m« trung b×nh sau ®ã ®Õn s¶n xuÊt ë quy m« lín. ChÕ thö b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p dùa trªn c¸c tiªu chuÈn mµ C«ng ty ®· ¸p dông. 3.2. KiÓm tra chÊt l­îng trong kh©u cung øng Nh÷ng th«ng tin vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu sÏ ®­îc cung cÊp cho phßng kinh doanh. Phßng kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm t×m ®èi t¸c, tho¶ thuËn vµ ký hîp ®ång mua nguyªn liÖu theo ®óng thµnh phÇn sè l­îng vµ chØ tiªu chÊt l­îng. Bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng cã tr¸ch nhiÖm ghi sè ngµy s¶n xuÊt, ngµy nhËp ca s¶n xuÊt trªn mçi mÉu ®Ó tiÖn theo dâi, ®èi chiÕu vµ quy tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thùc hiÖn, kiÓm tra kh©u cung øng. §Ó ®¶m b¶o cho nhËp hµng ®óng yªu cÇu chÊt l­îng, bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vµ bé phËn nghiªn cøu s¶n phÈm ®Òu kiÓm tra qua b­íc ph©n tÝch nguyªn liÖu vµ nÊu thö s¶n phÈm tr­íc khi nhËp l« hµng. C«ng ty cã biÖn ph¸p kÕt hîp víi nhµ cung øng nh­ sau: - C«ng ty yªu cÇu bªn cung øng göi mÉu giíi thiÖu s¶n phÈm vµ c¸c th«ng tin vÒ ®Æc tÝnh s¶n phÈm kÌm theo. - Bé phËn thÝ nghiÖm thö mÉu trªn s¶n phÈm cña b¸nh kÑo. - Bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NÕu NVL ®¹t yªu cÇu c¶ hai vÒ chØ tiªu lý ho¸ vµ s¶n phÈm nÊu thö, bé phËn kiÓm tra sÏ chuyÓn yªu cÇu sang bé phËn kinh doanh. - Phßng kinh doanh xem xÐt gi¸ c¶, c¸c ph­¬ng thøc mua nhËp vµ lùa chän nhµ cung cÊp. Trong qu¸ tr×nh giao hµng bªn cung øng kh«ng giao ®óng víi chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®· göi mÉu, c¸n bé kiÓm tra chÊt l­îng cã quyÒn kh«ng cho phÐp nhËp kho l« hµng ®ã. Trong qu¸ t×nh b¶o qu¶n l­u kho nguyªn vËt liÖu còng th­êng xuyªn ®­îc kiÓm tra ®Ó tr¸nh cã sù xuèng cÊp vÒ chÊt l­îng, ®ång thêi kiÓm tra kho tõng, thïng chøa… ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt. 3.3. KiÓm tra chÊt l­îng kh©u s¶n xuÊt §Ó cã ®­îc s¶n phÈm chÊt l­îng cao, ®ßi hái ng­êi trùc tiÕp kiÓm tra, nh©n viªn kü thuËt ph¶i cã kinh nghiÖm v÷ng ch¾c, thùc hiÖn kiÓm tra ®óng yªu cÇu, ®óng c«ng thøc. Bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng cö nh©n viªn xuèng c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ cïng c¸n bé kü thuËt theo dâi vµ kiÓm tra chÊt l­îng ë c¸c c«ng ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph¸t hiÖn nh÷ng trôc trÆc kü thuËt nh»m h¹n chÕ phÕ phÈm ë møc tèi ®a. Môc tiªu cña kh©u kiÓm tra trong s¶n xuÊt lµ: Ph¸t hiÖn sím ng¨n ngõa nh÷ng sai sãt vµ kÞp thêi xö lý ngay trªn d©y chuyÒn, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhËp kho, d¸n m¸c ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh. 3.4. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm NhËn viªn kiÓm tra chÊt l­îng lÊy mÉu x¸c suÊt tõng lo¹i b¸nh kÑo theo ca cña tõng ngµy s¶n xuÊt ®Ó theo dâi chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. C¸c mÉu nµy ®­îc kiÓm tra theo c¸c chØ tiªu c¶m quan, lý, ho¸ vµ vÖ sinh thùc phÈm. C¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ c¶m quan dùa trªn chØ tiªu (kÑp cã vu«ng kh«ng, b¸nh cã râ h×nh kh«ng, träng l­îng viªn kÑo, b¸nh cã ®óng kh«ng? tr¹ng th¸i, mïi vÞ, mµu s¾c…). Sau ®ã cho ®iÓm vµ ghi vµo sæ ®Ó theo dâi. S¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ ng­êi thùc hiÖn s¶n phÈm ®ã sÏ ®­îc th­ëng hay ng­îc l¹i. Sau ®ã c¸c mÉu sÏ ®­îc ph©n tÝch theo c¸c chØ tiªu lý ho¸, vÖ sinh thùc phÈm nh­ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. S¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®ñ tiªu chuÈn sÏ ®­îc b¶o qu¶n trong c¸c thïng cacton. Tr­íc khi xuÊt x­ëng, s¶n phÈm ®­îc kiÓm tra lÇn n÷a ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng cã chÊt l­îng. 3.5. KiÓm tra chÊt l­îng trong kh©u b¶o qu¶n MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè l­îng b¸nh kÑo tån ®äng Ýt, nh­ng do tÝnh chÊt thêi vô nªn kho¶ng thêi gian tr­íc tÕt nguyªn ®¸n, tÕt trung thu…cÇn cã nhiÒu b¸nh kÑo tiªu thô phôc vô cho nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr­êng. C«ng ty ph¶i tËp trung s¶n xuÊt nªn kh©u b¶o qu¶n, qu¶n lý s¶n phÈm kh«ng kÐm phÇn quan träng. Ngoµi viÖc ®¸p øng nhu cÇu nhµ kho th«ng tho¸ng, c¸ch xa mÆt ®Êt, xa t­êng th× c«ng t¸c qu¶n lý s¶n phÈm cÇn t×m biÖn ph¸p s¾p xÕp hîp lý, c¸c hép b¸nh kÑo ®­îc xÕp thµnh hµng nèi kh«ng chång chÊt lªn nhau qu¸ nhiÒu ®Ó ®¶m b¶o b¸nh kÑo kh«ng dËp n¸t. §Ó ®¶m b¶o kh©u nµy bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng cã nhiÖm vô: - Th­êng xuyªn xuèng c¸c kho chøa thµnh phÈm ®Ó kiÓm tra ®é th«ng tho¸ng, c¸ch s¾p xÕp thµnh phÈm trong kho ®· ®óng yªu cÇu kü thuËt hay ch­a. - KÞp thêi xö lý ngay nh÷ng vÊn ®Ò vi ph¹m kü thuËt trong kh©u b¶o qu¶n nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm. Nh­ vËy, víi môc tiªu ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn chÊt l­îng ®Ò ra trong ®ã bao gåm: - §¶m b¶o s¶n phÈm ®¹t ®ñ c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng nh­ ®· x©y dùng vµ ®¨ng ký víi Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng (chØ tiªu lý ho¸ vµ c¶m quan). - §¶m b¶o s¶n phÈm ®¹t an toµn vÖ sinh thùc phÈm. - S¶n phÈm ®­îc bao gãi trong c¸c bao b× thùc phÈm, ®¶m b¶o ®Ñp, bÒn, tiÖn lîi vµ hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng. - S¶n phÈm ®¹t vÒ thêi gian b¶o qu¶n, b¶o hµnh, theo quy ®Þnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®¨ng ký. IV. §¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc: Trong nh÷ng n¨m qua nhê cã sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban xÝ nghiÖp ®Æc biÖt lµ ®éi ngò qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ, mÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l­îng cao thÓ hiÖn ë c¸c cuéc b×nh chän hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao (gi¶i hç trî ®­îc tæ chøc hµng n¨m). - VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm: Do cã hÖ thèng kiÓm tra chÆt chÏ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®· h¹n chÕ nhiÒu nh÷ng trôc trÆc tõ nguyªn vËt liÖu, do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m tû lÖ s¶n phÈm sai háng, ®ång thêi cã t¸c dông lín trong viÖc ®¶m b¶o s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng cã chÊt l­îng cao, biÓu hiÖn: + C¸c chØ tiªu lý ho¸ vµ vÖ sinh cña s¶n phÈm b¸nh kÑo: nãi chung ®Òu ®¹t c¸c tiªu chuÈn ®· ®¨ng ký. + Gi¸ trÞ dinh d­ìng: s¶n phÈm cã ®é dinh d­ìng cao, tiªu ho¸ tèt, ®ñ chÊt ®¹m, kh«ng chøa ®éc tè ¶nh h­ëng ®Õn ®­êng tiªu ho¸ vµ søc khoÎ ng­êi tiªu dïng. - S¶n phÈm cña C«ng ty t­¬ng ®èi ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phong phó vÒ mÉu m·, bao b×… víi trªn 60 lo¹i kh¸c nhau, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸c nhau cña thÞ tr­êng. H¬n n÷a gi¸ b¸n cña s¶n phÈm nh×n chung thÊp, phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ®¹i bé phËn thÞ tr­êng. - Trong c«ng t¸c qu¶n lý kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm: ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng trong C«ng ty tõ l©u ®· thµnh nÒ nÕp, viÖc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn ë tõng kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §©y lµ mét thuËn lîi lín trong c«ng t¸c b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. - Víi C«ng ty, b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt l­îng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých tiªu thô tèt s¶n phÈm, lµm t¨ng lîi nhuËn, b¶o ®¶m c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao trªn c¬ së th­êng xuyªn qu¸n triÖt t­ t­ëng: kh«ng ch¹y theo lîi nhuËn tr­íc m¾t mµ ph¶i b»ng mäi biÖn ph¸p thÝch hîp ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ hiÖu suÊt c«ng t¸c. - ChÊt l­îng s¶n phÈm kÑo mÒm: KÑo mÒm thñ c«ng lµ mét lo¹i kÑo truyÒn thèng cña C«ng ty, kÑo ®­îc s¶n xuÊt tõ nhiÒu n¨m tr­íc ®©y vµ s¶n l­îng chiÕm tû träng lín trong tæng s¶n l­îng b¸nh kÑo cña C«ng ty kho¶ng 27% vµ chiÕm 41,5% so víi c¸c s¶n l­îng kÑo kh¸c lo¹i vµ lµ s¶n phÈm cã tèc ®é tiªu thô m¹nh nhÊt so víi c¸c lo¹i kÑo cña C«ng ty hiÖn nay. §iÒu ®ã chøng tá chÊt l­îng cña kÑo rÊt ®­îc ®¶m b¶o. Ta sÏ xem xÐt thùc tr¹ng chÊt l­îng kÑo mÒm cña C«ng ty th«ng qua b¶ng sau: (B¶ng sè 11,12– trang bªn) Qua b¶ng ta thÊy tû lÖ ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng ngµy cµng t¨ng, sè kÑo sai lçi ngµy cµng gi¶m. n¨m 2002 s¶n l­îng kÑo s÷a dõa sai lçi lµ 33,288 th× n¨m 2007 ®· gi¶m xuèng cßn 3,789 (0,1%). - ChÊt l­îng s¶n phÈm b¸nh: C¸c c¸n bé C«ng ty ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu phèi hîp gi÷a bét s¾n vµ bét mú trªn c¬ së ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu chÊt l­îng vµ b¸nh l¹i dßn h¬n. ViÖc ®¸nh kem còng ®­îc quan t©m chó träng, nÕu kh©u ®¸nh kem kh«ng ®Òu, kü hoÆc tû lÖ ®­êng, s÷a, b¬, tinh dÇu…kh«ng ®¶m b¶o sÏ lµm cho kem dÔ ch¶y, mÊt ®é dßn ban ®Çu. Trong kh©u c¾t b¸nh v× bé phËn c¾t lµm viÖc tèt nªn tû lÖ b¸nh g·y gi¶m râ rÖt. Víi kem xèp phñ socola, qu¸ tr×nh phñ ®­îc tiÕn hµnh trªn d©y chuyÒn cña Malaixia. Thùc tr¹ng b¸nh kem xèp so víi tiªu chuÈn ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: (B¶ng sè 13 – trang bªn) Nh×n chung tû lÖ sai lçi, háng hãc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· gi¶m xuèng theo tõng n¨m: B¶ng 14 : T×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ N¨m Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm (tr®) Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm háng (tr®) Tû lÖ sai háng (%) Tû lÖ sai háng cho phÐp(%) 2002 120900 3022,5 2,5 23 2003 131995 2503 1,9 21 2005 139000 2363 1,7 19 2006 135000 2295 1,5 18 2007 159487 1914 1,2 15 Nguån sè liÖu phßng KCS - N¨m 2007 Nh­ vËy, ta thÊy tû lÖ sai háng gi¶m dÇn theo tõng n¨m chøng tá chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng lªn. NÕu n¨m 2002 tû lÖ sai háng lµ 2,5%, ®Õn n¨m 2007 cßn l¹i 1,2%. KÕt qu¶ nµy ®¹t ®­îc lµ do c«ng ty ®· nç lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng ®· cã sù ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. S¬ ®å 7: Tû lÖ s¶n phÈm sai háng cña C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ 2. Nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh nh÷ng vÊn ®Ò nµy ¶nh h­ëng kh«ng Ýt tíi chÊt l­îng ho¹t ®éng cña C«ng ty nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn C«ng ty nãi chung. Thø nhÊt: còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c hiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ vÉn thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cò, ®ã lµ qu¶n lý s¶n xuÊt. C«ng ty ®· ®ång nhÊt qu¶n lý chÊt l­îng víi kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. ViÖc nhÊn m¹nh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm chØ cã ý nghÜa trong viÖc kh¾c phôc chø ch­a ®¶m b¶o cho viÖc phßng ngõa nh÷ng sai háng. Tõ thùc tÕ cña C«ng ty cho thÊy, qu¶n lý chÊt l­îng ®Çu vµo míi ®¬n thuÇn lµ kiÓm tra nguyªn vËt liÖu, trong ®ã ®Çu vµo bao gåm nh÷ng yÕu tè còng quan träng kh«ng kÐm nh­ lao ®éng, vèn, c«ng nghÖ, thiÕt bÞ mÆc dï còng ®­îc qu¶n lý nh­ng ch­a ®­îc coi lµ c«ng viÖc qu¶n lý chÊt l­îng. S¶n phÈm kÐm chÊt l­îng tuy ch­a ®Õn tay ng­êi tiªu dïng nh­ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao, c¸c lo¹i b¸nh, kÑo háng l¹i mÊt thêi gian c«ng søc nÊu l¹i, quËt l¹i… hoÆc bá ®i nÕu ch¸y g©y l·ng phÝ cho viÖc kh¾c phôc nh÷ng h­ háng. Thø hai: C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ chØ thuéc tr¸ch nhiÖm cña bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng cña C«ng ty chØ cã 7 ng­êi, ph¶i g¸nh v¸c c«ng viÖc qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty th× vÊt v¶ vµ kh«ng qu¸n xuyÕn ®­îc hÕt. Còng chÝnh v× lý do ®ã mµ hä chØ tËp trung vµo mçi c«ng viÖc kiÓm tra. ViÖc tËp trung qu¶n lý chÊt l­îng vµo bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng v« h×nh chung ®· c« lËp bé phËn nµy víi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Cho nªn c«ng nh©n chØ thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c ®· quy ®Þnh, trong khi c«ng nh©n chÝnh lµ ng­êi chñ cña qu¸ tr×nh, quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh th× l¹i chØ hiÓu tÇm quan träng cña chÊt l­îng mét c¸ch chung chung. Cßn ®Ó ®¹t ®Õn chÊt l­îng th× ph¶i lµm g× l¹i do bé phËn kh¸c quy ®Þnh. ChÝnh v× vËy ta cã thÓ nãi r»ng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty vÉn mang tÝnh côc bé, ch­a thu hót ®­îc toµn thÓ c¸c thµnh viªn tham gia ®Ó c«ng t¸c ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Thø ba: ®Ó kÝch thÝch tinh thÇn lµm viÖc cña c«ng nh©n, C«ng ty cßn ¸p dông th­ëng ph¹t th«ng qua viÖc chÊm ®iÓm chÊt l­îng vÒ c¸c chØ tiªu lý ho¸, c¶m quan. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ chÊm ®iÓm nµy lµ hoµn toµn do phßng qu¶n lý chÊt l­îng. §Õn cuèi th¸ng th«ng qua th­ëng ph¹t, c«ng nh©n míi biÕt chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh lµm cã ®¹t hay kh«ng. Nh­ vËy kh«ng cã sù ph¶n håi kÞp thêi, liªn tôc gi÷a phßng qu¶n lý chÊt l­îng vµ c«ng nh©n. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông c¶i tiÕn chÊt l­îng mµ cßn g©y bÊt b×nh cho ng­êi lao ®éng do kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh l¹i nh÷ng sai sãt cña m×nh mµ bÞ ph¹t. Thø t­: Bªn c¹nh ®ã, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban cßn rêi r¹c, ch­a g¾n kÕt chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng mµ còng ch­a coi qu¶n trÞ chÊt l­îng lµ nhiÖm vô chung, thÓ hiÖn c¸ch nh×n côc bé vÒ qu¶n lý chÊt l­îng. Thùc ra mäi ho¹t ®éng qu¶n lý nh­ qu¶n lý nh©n lùc (phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng), qu¶n lý tµi chÝnh (phßng kÕ to¸n)… ®Òu cã chøc n¨ng qu¶n lý chÊt l­îng ®Çu vµo cô thÓ, ®ã lµ lao ®éng vµ vèn… Chóng lµ mét phÇn cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, nh­ng C«ng ty l¹i chia chóng thµnh c«ng viÖc cña c¸c phßng ban kh¸c nhau. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ch­a coi nhiÖm vô qu¶n lý chÊt l­îng còng nh­ thùc hiÖn chÊt l­îng lµ c«ng viÖc chung cña mäi ng­êi, mäi phßng ban trong C«ng ty. Còng chÝnh v× kh«ng liªn kÕt trong qu¶n lý chÊt l­îng gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn, C«ng ty ®· v« t×nh c« lËp ngay c¶ bé phËn qu¶n lý chÊt l­îng víi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Tuy ch­a cã hiÖn t­îng nµo c«ng nh©n chèng l¹i sù kiÓm tra cña phßng Qu¶n lý chÊt l­îng nh­ng t©m lý chung hä kh«ng thÝch vµ sî bÞ v¹ch lçi. V× vËy, hä kh«ng cã tinh thÇn hîp t¸c. 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn: Nguyªn nh©n lín nhÊt dÉn ®Õn nh÷ng ®iÒu bÊt cËp trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ lµ sù nhËn thøc ch­a ®óng vÒ chÊt l­îng. Cã thÓ nãi ®©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i kÓ trªn. C«ng ty míi ®Ò cËp ®Õn chÊt l­îng mét c¸ch ®¬n thuÇn lµ chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm vËt chÊt cô thÓ nh­ nguyªn vËt liÖu hay s¶n phÈm b¸nh kÑo cña C«ng ty. Kh¸ch hµng chØ lµ ng­êi tiªu dïng s¶n phÈm cña m×nh mµ ch­a nhËn thøc ®­îc r»ng kh¸i niÖm kh¸ch hµng cßn réng h¬n rÊt nhiÒu, bao gåm c¶ kh¸ch hµng bªn trong vµ kh¸ch hµng bªn ngoµi….kh¸ch hµng bªn ngoµi còng kh«ng chØ bao gåm nh÷ng ng­êi tiªu dïng mµ cßn lµ nh÷ng ®¹i lý, nh÷ng ng­êi b¸n bu«n, b¸n lÎ. ChÝnh ®iÒu ®ã lý gi¶i v× sao c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty chØ lµ kiÓm tra chÊt l­îng nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm. Trong khi kiÓm tra chØ lµ mét phÇn cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng theo c¸c c¸ch tiÕp cËn míi hiÖn nay. V× vËy viÖc kiÓm tra, thanh tra chÊt l­îng chØ tËp trung vµo bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng gåm 7 ng­êi. C«ng ty b¶o ®¶m viÖc c¶i tiÕn chÊt l­îng b»ng c¸ch kiÓm tra thËt chÆt chÏ. Nh­ng viÖc kiÓm tra nµy chØ h¹n chÕ ®­îc s¶n phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn ®Õn tay ng­êi tiªu dïng chø kh«ng cã t¸c dông phßng ngõa sai háng. ThÞ tr­êng ViÖt Nam còng bÞ chiÕm mét phÇn b¸nh kÑo cña Th¸i Lan, Malaysia. §Ó gi¶i thÝch cho viÖc nµy c¸c C«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo ë ViÖt Nam trong ®ã cã H÷u NghÞ cho r»ng b¸nh kÑo ngo¹i ®­îc nhËp lËu vµo n­íc ta, do ®ã gi¸ rÎ, tiªu thô ®­îc. Nh­ng chØ hai, ba n¨m n÷a b¸nh kÑo cña nhiÒu n­íc vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c sÏ trµn ngËp vµo ViÖt Nam mµ kh«ng chÞu mét ®ång thuÕ nµo theo chÝnh s¸ch tù do th­¬ng m¹i, s¶n phÈm b¸nh kÑo H÷u NghÞ sÏ gÆp khã kh¨n nÕu cø gi÷ c¸ch qu¶n lý nµy. H¬n n÷a, C«ng ty cÇn v­¬n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi nhiÒu h¬n n÷a ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, lóc ®ã C«ng ty míi thùc sù m¹nh, chñ ®éng trong c¹nh tranh h¬n lµ chèng ®ì ®Ó tån t¹i trªn thÞ tr­êng trong n­íc. Víi nh÷ng lý do trªn ®ßi hái H÷u NghÞ cÇn ph¶i c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng cò vµ tiÕp cËn víi ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng míi phï hîp ®Ó ®¹t tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng lai. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ ®Õn n¨m 2010: HiÖn nay ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña n­íc ta ph¸t triÓn víi tèc ®é 10-15% mçi n¨m. Cã s¶n phÈm néi ®Þa ®­îc ng­êi tiªu dïng trong n­íc ®¸nh gi¸ cao kh«ng kh¸c g× hµng ngo¹i. ChÝnh nh÷ng thuËn lîi nµy ®· gióp cho c¸c nhµ s¶n xuÊt b¸nh kÑo thªm tin t­ëng vµo sù ph¸t triÓn s¶n phÈm trong t­¬ng lai. Môc tiªu tæng qu¸t cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi lµ: “§Õn n¨m 2010 C«ng ty ph¶i thùc sù trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty b¸nh kÑo lín nhÊt ViÖt Nam, víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi nÒn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña c¶ n­íc còng nh­ c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi”. §ã lµ môc tiªu to lín ®ßi hái C«ng ty ph¶i nç lùc phÊn ®Êu, ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch t¹o sù nhÞp nhµng, ®ång bé tõ ®Çu vµo ®Õn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay C«ng ty ®ang thùc hiÖn vµ duy tr× tiªu chuÈn chÊt l­îng xÝ nghiÖp, tiÕn tíi ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng ngµnh, môc tiªu ®Õn n¨m 2010 chÊt l­îng cña C«ng ty ph¶i ®¹t tiªu chuÈn quèc gia ®Ó cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh giµnh thÞ tr­êng víi s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao cña c¸c ®èi thñ trong n­íc nh­: H¶i Ch©u, H¶i Hµ, Biªn Hßa… §­a c«ng t¸c chÊt l­îng lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi phßng ban vµ tÊt c¶ mäi thµnh viªn trong C«ng ty. N©ng cÊp chÊt l­îng trªn c¬ së t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng cña C«ng ty vÒ c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, tiÕn tíi hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ : H¬n 15 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ lµ mét trong nh÷ng C«ng ty cã truyÒn thèng l©u ®êi trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña ViÖt Nam. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ ®· gÆt h¸i ®­îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng trong lÜnh vùc kinh doanh, s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng ­a thÝch nh­ s¶n phÈm kÑo h­¬ng cèm, kÑo s÷a dõa, b¸nh kem xèp, … ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, víi sù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi n­íc, C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Tõ thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty, trªn c¬ së ®· ph©n tÝch t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p sau ®©y nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. 1. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, n©ng cao ý thøc tæ chøc vÒ chÊt l­îng: Trong qu¶n lý kinh doanh nãi chung vµ qu¶n lý chÊt l­îng nãi riªng, con ng­êi lµ yÕu tè s¸ng t¹o, ®éng c¬ quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Mäi nh©n viªn trong Doanh nghiÖp ®Òu Ýt nhiÒu cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm. Trªn thùc tÕ, C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ, trong nhiÒu n¨m qua, vai trß cña con ng­êi trong qu¶n lý chÊt l­îng ch­a ®­îc thùc sù ë ®óng vÞ trÝ cña nã. §ã còng lµ nguyªn nh©n g©y ra nhiÒu h¹n chÕ vÒ mÆt chÊt l­îng s¶n phÈm. VËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, tr­íc hÕt C«ng ty vµ ban l·nh ®¹o cÇn n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n trÞ s¶n phÈm. §èi víi c«ng t¸c ®µo t¹o, ban l·nh ®¹o cña C«ng ty cÇn coi ®ã lµ yÕu tè quan träng bËc nhÊt trong viÖc ®æi míi qu¶n lý chÊt l­îng. §µo t¹o l¹i, ®µo t¹o míi, ®µo t¹o bæ sung, ®µo t¹o n©ng cao… vµ cø thÕ C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh th­êng xuyªn c«ng t¸c ®µo t¹o cho c¸c nh©n viªn. §èi víi c¸n bé ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý, nh©n viªn kü thuËt, ng­êi gi¸m s¸t s¶n xuÊt cã thÓ ®i hoÆc c¸c líp ®µo t¹o dµi ngµy, ng¾n ngµy trong hoÆc ngoµi giê hµnh chÝnh. §èi víi c«ng nh©n th× tæ chøc c¸c ®ît ®µo t¹o t¹i chç, kÕt hîp lý thuyÕt víi thùc hµnh, chÝnh thøc kÌm cÆp ho¨c tù häc cã h­íng dÉn. CÇn cã sù kiÓm tra ®Ó ph©n lo¹i c«ng nh©n, tõ ®ã cã h×nh thøc ®µo t¹o phï hîp. Víi c«ng nh©n yÕu vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, më líp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn ngµnh, gióp n¾m v÷ng quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt. Sau khi ®µo t¹o ph¶i kiÓm tra. NÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu cÇn cho ®µo t¹o l¹i hoÆc cã biÖn ph¸p cøng r¾n tho¶ ®¸ng. ViÖc ®µo t¹o n©ng cao kiÕn thøc, tay nghÒ ®­îc tiÕn hµnh song song víi viÖc båi d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc, t¸c phong c«ng nghiÖp, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Trong c¸c ®èi t­îng ®µo t¹o, cÇn chó ý ®Õn c¸n bé l·nh ®¹o cao cÊp trung gian trong C«ng ty. §©y lµ nh÷ng ng­êi phô tr¸ch c¸c phßng ban bé phËn trong doanh nghiÖp, nh÷ng ng­êi ®øng gi÷a giao ®iÓm c¸c mèi quan hÖ ngang vµ däc trong C«ng ty, cã ¶nh h­ëng lín trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. HiÖu qu¶ cña viÖc ®æi míi qu¶n lý chÊt l­îng C«ng ty chØ cã thÓ ®¹t ®­îc khi cã sù tham gia tÝch cùc cña c¸n bé qu¶n lý cÊp trung gian vµ ®èc c«ng. CÊp qu¶n lý nµy còng ph¶i ®­îc ®µo t¹o ®Þnh kú vÒ chÊt l­îng. §èi víi c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt phong trµo, C«ng ty ph¶i chñ ®éng ®Èy m¹nh h¬n mét b­íc n÷a. §iÒu quan träng tr­íc tiªn ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý chÊt l­îng ®¹t kÕt qu¶ cao lµ ban l·nh ®¹o ph¶i thùc sù quan t©m ®Õn vÊn ®Ò chÊt l­îng, ph¶i ®Ò ra ®­îc chÝnh s¸ch chÊt l­îng, lµm cho mäi c¸n bé chèt cña C«ng ty n¾m thÊu ®¸o néi dung chÝnh s¸ch ®ã. Tõ ®ã C«ng ty x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn thÝch hîp, huy ®éng mäi thµnh viªn tÝch cùc tham gia vµo, thùc hiÖn cã kÕt qu¶ c¸c chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®Ò ra. CÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn, phæ biÕn kiÕn thøc vÒ chÊt l­îng vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng trong C«ng ty. §­a néi dung qu¶n lý chÊt l­îng vµo c¸c ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc, phong trµo thi ®ua. Th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nµy ph¸t huy triÖt ®Ó vai trß cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty còng cÇn dµnh kinh phÝ, lËp quü ph¸t triÓn chÊt l­îng hµng n¨m, nªn tæ chøc c¸c “ngµy chÊt l­îng”, “th¸ng chÊt l­îng”. CÇn h×nh thµnh c¸c nhãm “tù qu¶n lý chÊt l­îng” ë c¸c ®Þa bµn lµm viÖc t¹i tæ, ®éi s¶n xuÊt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ vÒ chÊt l­îng. Ph¸t ®éng phong trµo “Mét ngµy kh«ng cã phÕ phÈm”, “Mét ca kh«ng cã phÕ phÈm”, “Mét ca kh«ng cã t¸i chÕ”. Nh­ng còng cÇn h¹n chÕ nh÷ng phong trµo n¨ng nÒ vÒ h×nh thøc, nã sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ mµ chi phÝ bá ra kh¸ nhiÒu. Cïng víi viÖc ph¸t huy c¸c phong trµo lµ viÖc ®­a gi¸o dôc vµo nh÷ng phong trµo ®ã Gi¸o dôc lµ mét biÖn ph¸p t¸c ®éng vÒ tinh thÇn nªn nã cã vai trß t¹o ra con ng­êi míi nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Khi gi¸o dôc cÇn: Gi¸o dôc ®­êng lèi chñ tr­¬ng. Gi¸o dôc ý thøc lao ®éng. Xo¸ bá t©m lý vµ phong c¸ch cña ng­êi s¶n xuÊt nhá. X©y dùng t¸c phong lao ®éng c«ng nghiÖp trong lao ®éng. Gi¸o dôc th«ng qua c¸c h×nh thøc th«ng tin tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o sö dông d­ luËn x· héi ®Ó ®iÒu chØnh hµnh vi c¸ nh©n. Ph¶i t×m hiÓu t©m sinh lý cña ®èi tuîng mµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p phï hîp, cô thÓ. Th«ng qua viÖc ph¸t ®éng c¸c phong trµo, tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ gi¸o dôc th­êng xuyªn, ban gi¸m ®èc C«ng ty quan t©m chØ ®¹o nh»m t¹o lËp mét ®éi ngò nh÷ng ng­êi qu¶n lý giái, nh÷ng chuyªn gia vÒ chÊt l­îng, ng­êi lao ®éng lµm viÖc víi n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cao. Bªn c¹nh ®ã lµ nhËn thøc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao, ®¨c biÖt lµ ®éi ngò c«ng nh©n. Tõ nhËn thøc ®ã hä sÏ tù nguyÖn, s½n sµng tham gia víi tinh thÇn chñ ®éng, s¸ng t¹o, mµ kh«ng bÞ gß bã, miÔm c­ìng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, ý thøc chÊp hµnh, hoµn thiÖn kû luËt lao ®éng, ®ång thêi ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng, lßng h¨ng say yªu nghÒ, lßng tù hoµ vÒ kÕt qu¶ lao ®éng cña m×nh. C¸c phong trµo, c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹o nªn mét phong trµo quÇn chóng hæ trî c«ng viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ë C«ng ty. §©y lµ mét tiÒm n¨ng lín mµ C«ng ty còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c ch­a chó ý khai th¸c ®Ó gi¶I quyÕt vÊn ®Ò chÊt l­îng, nhÊt lµ khi c¸c yÕu tè vÒ vèn, c«ng nghÖ cßn yÕu kÐm. NÕu chóng ta kÞp thêi khai th¸c sÏ mang l¹i mét thÕ m¹nh lín trong c«ng cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Èy m¹nh nhËn thøc vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng lµ mét gi¶i ph¸p mang tÝnh l©u dµi, ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh thuêng xuyªn. §Ó thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy, C«ng ty cÇn ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ban l·nh ®¹o C«ng ty tr­íc hÕt lµ ban gi¸m ®èc ph¶i coi träng vÊn ®Ò chÊt l­îng, chÞu tr¸ch nhiÖm ®øng ra chØ ®¹o viÖc s¶n xuÊt vµ c«ng bè chÝnh s¸ch chÊt l­îng còng nh­ viÖc tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l­îng toµn C«ng ty. - §éi ngò chñ chèt trong doanh nghiÖp ph¶i ®­îc huy ®éng vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, x©y dùng môc tiªu tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc liªn quan ®Ó tõng phßng ban, ph©n x­ëng gi÷ vai trß chñ chèt trong tæ chøc thùc hiÖn t¹i c¸c ®¬n vÞ cña m×nh. - §iÒu quan träng lµ lµm sao cho mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng kiÕn thøc n©ng cao tay nghÒ ®Ó chñ ®éng vµ tù gi¸c thùc hiÖn tèt phÇn viÖc cña m×nh víi ®ång nghiÖp, ®Æt lîi Ých cña m×nh trong lîi Ých cña ®¬n vÞ, cña C«ng ty, vµ tÊt c¶ ®Òu ®­îc ®Þnh h­íng vµo môc tiªu ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, vµ cña thÞ tr­êng sao cho ph¸t huy triÖt ®Ó vai trß cña ng­êi lao ®éng, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho tÊt c¶ mäi thµnh viªn trong C«ng ty tham gia vµo phong trµo. - Chó träng thÝch ®¸ng ®Çu t­ vµo c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm . Cã thÓ trõ lîi nhuËn hoÆc trÝch c¸c quü cña C«ng ty, chØ chi ®ñ kinh phÝ th× c¸c gi¶i ph¸p nµy míi ®em l¹i hiÖu qu¶ tèi ®a. 2. ¸p dông c¸c c«ng cô thèng kª vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm mét c¸ch phï hîp: §èi víi c¸c C«ng ty hiÖn nay, ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu hµng ®Çu lµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, tho¶ m·n nhu cÇu ng­êi tiªu dïng, c¸c C«ng ty ®· sö dông c¸c c«ng cô thèng kª nh­: S¬ ®å nh©n qu¶ (Cause and effect diagram) BiÓu ®å kiÓm so¸t (Control chart) L­u ®å (Flow chart) BiÓu ®å Pareto (Pareto chart) BiÓu ®å tÇn suÊt (Histo grram) B¶ng kiÓm tra (Check sheet) BiÓu ®å quan hÖ (Scatter diagram) Tuy nhiªn, mçi C«ng ty, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ sÏ chän cho m×nh nh÷ng c«ng cô th«ng kª phï hîp. ë ®©y em xin m¹nh d¹n ®Ò suÊt 2 c«ng cô thèng kª ®Ó C«ng ty cã thÓ sö dông hoÆc tham kh¶o: * S¬ ®å nh©n qu¶: Môc ®Ých cña c«ng cô nµy nh»m gi¶m bít sai háng trong C«ng ty. §Æc tÝnh cña s¬ ®å nh©n qu¶ lµ biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®Æc tÝnh chÊt l­îng vµ c¸c nh©n tè lµm ¶nh h­ëng tíi sù ph©n t¸n cña c¸c ®Æc tÝnh chÊt l­îng c¸n bé, tæ tr­ëng s¶n xuÊt vµ t¹i c¸c ph©n x­ëng cña C«ng ty. Cã thÓ x©y dùng s¬ ®å nh©n qu¶ theo c¸c b­íc: VÊn ®Ò (hËu qu¶) B­íc 1:X¸c minh x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò gi¶i quyÕt. VÊn ®Ò x¶y ra n»m bªn ph¶i cña trang giÊy, vÏ mòi tªn theo chiÒu n»m ngang tõ tr¸i qua ph¶i. B­íc 2: LiÖt kª tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n (chÝnh) – Nguyªn nh©n c¬ b¶n (NNC) dÉn tíi hËu qu¶ b»ng mòi tªn h­íng vµo mòi tªn chÝnh. NNC NNC NNC VÊn ®Ò (hËu qu¶) NNC NNC NNC Buíc 3: T×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cô thÓ cã thÓ g©y ra nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ thÓ hiÖn b»ng mòi tªn h­íng vµo NNC. NNC NNC NNC VÊn ®Ò (hËu qu¶) NNC NNC NNC B­íc 4: LÆp l¹i b­íc 3 ®Ó t×m nh÷ng nguyªn nh©n nhá h¬n. BiÓu ®å nh©n qu¶ ®ßi hái tÊt c¶ c¸ thµnh viªn trong C«ng ty tõ l·nh ®¹o ®Õn c«ng nh©n, tõ c¸c c¸n bé gi¸n tiÕp ®Õn s¶n xuÊt trùc tiÕp cïng cã mét suy nghÜ chung: H·y ®Ò phßng c¸c nguyªn nh©n g©y ra sù cè, sai sãt. §èi víi C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ lµ mét C«ng ty s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, mçi s¶n phÈm ®Òu cã thÓ cã lçi do c¸c nguyªn nh©n chÝnh kh¸c nhau th× bé phËn bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn ®Õn kiÓm tra, phat hiÖn sai háng vµ b¸o c¸o xö lý theo tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt kh¸c nhau. * BiÓu ®å Pareto: BiÓu ®å nµy cho thÊy ®­îc ai sai sãt phæ biÕn nhÊt, biÕt ®­îc thø tù ­u tiªn trong kh¾c phôc vÊn ®Ò vµ cho thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng c¶i tiÕn chÊt l­îng sau khi kh¾c phôc nguyªn nh©n. BiÓu ®å nµy ¸p dông ë nh÷ng ph©n x­ëng cã nhiÒu b­íc c«ng viÖc nhá. C«ng ty cã thÓ x©y dùng biÓu ®å nh­ sau: B­íc 1: X¸c ®Þnh c¸c lo¹i sai sãt vµ thu nhËp nh÷ng d÷ liÖu cÇn. B­íc 2: S¾p xÕp d÷ liÖu trong b¶ng theo thø tù gi¶m dÇn. Buíc 3: TÝnh tû lÖ % cña t­ïng lo¹i sai sãt. B­íc 4: VÏ biÓu ®å h×nh cét theo ty lÖ % cña c¸c d¹ng sai sãt theo thø tù gi¶m dÇn. B­íc 5: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. §Èy m¹nh vµ xiÕt chÆt h¬n c«ng t¸c qu¶n lý s¶n phÈm: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty phô thuéc nhiÒu vµo ho¹t ®éng qu¶n lý. NÕu qu¸ tr×nh qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, ®óng ®¾n sÏ dÉn tíi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®em l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty vµ ng­îc l¹i. ChÝnh v× vËy C«ng ty cæ phÇn H÷u NghÞ cÇn n©ng cao h¬n n÷a tÝnh kû luËt lao ®éng, t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp khÈn tr­¬ng, chÝnh x¸c ®¹t n¨ng xuÊt chÊt l­îng cao. Xö lý nghiªm kh¾c nh÷ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng, quy tr×nh c«ng nghÖ, quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ. Khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn trong tæ chøc triÓn khai s¶n xuÊt, thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ vµ quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ ®¶m b¶o an toµn n¨ng xuÊt hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, tÝnh kû luËt duy tr× ng­êi lao ®éng lµm viÖc cÇm chõng ®èi phã, chØ cã khuyÕn khÝch vËt chÊt lµ cã thÓ trùc tiÕp ph¸t huy nhanh ®­îc tÝnh tù gi¸c, sù s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng tõ ®ã cã thÓ ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §èi víi nhãm b¶o d­ìng thiÕt bÞ, tÝnh hÖ sè l­¬ng theo sè giê dõng sù cè tèi thiÓu cña tõng nhãm, tõng ph©n x­ëng. §èi víi bé phËn ®ãng gãi, vËn chuyÓn, còng ®­îc tÝnh l­¬ng theo nh÷ng sù cè ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lao ®éng. §èi víi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt th× tÝnh l­¬ng theo giê. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cã thÓ ¸p dông vµ hoµn chØnh quy chÕ tr¶ l­¬ng theo s¶n l­îng, chÊt l­îng, hao hôt c«ng ®o¹n, thêi gian m¸y ho¹t ®éng æn ®Þnh. ViÖc kho¸n l­¬ng sÏ lµm cho c«ng nh©n cã ý thøc vµ cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc mµ m×nh phô tr¸ch. C«ng ty cã thÓ xem xÐt l¹i hÖ sè th­ëng ph¹t dùa vµo ®é quan träng cña tõng bé phËn ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng xuÊt chÊt l­îng cña C«ng ty. Cã thÓ ph©n tÝch th­ëng thµnh hai phÇn: phÇn cøng vµ phÇn mÒm. + PhÇn cøng: HÖ sè th­ëng ph¹t cña mäi thµnh viªn nh­ nhau. + PhÇn mÒm: HÖ sè th­ëng g¾n víi vÞ trÝ tr¸ch nhiÖm tõng ng­êi. Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng nh­ vËy sÏ khuyÕn khÝch tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty, khuyÕn khÝch häc tËp n©ng cao tay nghÒ. Cã nh­ vËy, C«ng ty míi cã thÓ thiÕt lËp ®­îc ý thøc v­¬n lªn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o ra søc m¹nh tæng hîp ®Ó c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt. 4. §Çu t­ cã träng ®iÓm vÒ c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ: Cïng víi ®µ ph¸t triÓn cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt c¸c nh©n tè m¸y mãc thiÕt bÞ – C«ng nghÖ ngµy cµng trë nªn quan träng, gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. ViÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh to lín cho C«ng ty. Nh­ thùc tr¹ng hiÖn nay, C«ng ty cÇn ®Çu t­ vµo xÝ nghiÖp kÑo, chuyªn s¶n xuÊt kÑo cøng, kÑo mÒm, m¸y mãc nhËp cña Ba Lan tõ 1982 – 1983, sö dông trªn hai m­¬i n¨m nay ®· l¹c hËu vÒ kü thuËt, khã ®æi míi s¶n phÈm, ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt, sö dông vËt t­ kÐm hiÖu qu¶. ViÖc ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ míi t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm kÑo lµ rÊt cÇn thiÕt, tr­íc m¾t C«ng ty cÇn chó ý ®Õn nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ sau: HÖ thèng nåi nÊu kÑo cña Ba Lan tõ n¨m 1982, nay ®· xuèng cÊp g©y nªn t×nh tr¹ng kÑo bÞ håi nhËp ®­êng cÇn ph¶i thay thÕ. HÖ thèng lµm l¹nh thñ c«ng cÇn ®­îc thay thÕ hoÆc söa ch÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt. T¹i xÝ nghiÖp b¸nh vÉn tån t¹i mét lß n­íng b¸nh kem xèp cña Trung Quèc nhËp n¨m 1984. §©y lµ lß n­íng b¸nh thñ c«ng dïng than nªn nhiÖt ®é kh«ng ®Òu, kh«ng æn ®Þnh, do ®ã b¸nh cã thÓ bÞ ch¸y hay giµ löa hoÆc b¸nh tr¾ng mÆt do nhiÖt ®é lß kh«ng thÝch hîp, cÇn thay ®æi. Cïng víi viÖc ®Çu t­ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, C«ng ty cÇn b¶o d­ìng, b¶o qu¶n vµ söa ch÷a theo ®Þnh kú mét c¸ch chu ®¸o. §Çu t­ tho¶ ®¸ng cho viÖc mua s¾m thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ dù phßng ®Ó cã thÓ söa ch÷a háng hãc mét c¸ch kÞp thêi víi chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®Ó ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty cÇn ®«n ®èc c«ng viÖc b¶o d­ìng vµ s÷a ch÷a cô thÓ nh­ sau: Giao cho tr­ëng nhãm b¶o d­ìng, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho nhãm tr­ëng, ng­êi chØ huy ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ nhãm thiÕt bÞ ®ã. LËp nhãm chuyªn b¶o d­ìng thiÕt bÞ dù phßng thay thÕ ®¸p øng viÖc söa ch÷a b¶o d­ìng cã hiÖu qu¶. Duy tr× nghiªm tóc chÕ ®é b¶o d­ìng, söa ch÷a ®Þnh kú. Cã phiÕu giao viÖc, biªn b¶n giao nhËn nghiÖm thu chÊt l­îng b¶o d­ìng söa ch÷a. LËp ph­¬ng ¸n b¶o d­ìng thiÕt bÞ xen kÏ víi duy tr× ho¹t ®éng ®Ó b¶o ®¶m thiÕt bÞ lu«n ho¹t ®éng liªn tôc. C¸n bé kü thuËt vµ toµn c«ng nh©n trong C«ng ty cÇn nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c r»ng muèn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn ®­a tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. NhËn thøc ®ã lµ c¬ së ®Ó ®­a s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ míi ¸p dông vµo s¶n xuÊt m¹nh mÏ h¬n. §Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ lµm cho s¶n phÈm cña C«ng ty cã chÊt l­îng æn ®Þnh, chÊt l­îng n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. Tõ ®ã míi cã c¬ héi ®a d¹ng ho¸ mÉu m· nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng, n©ng cao uy tÝn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ®èi víi thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. 5. Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu: Lµ mét C«ng ty chÕ biÕn thùc phÈm nªn c«ng t¸c thu mua b¶o qu¶n chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu lµ rÊt quan träng, nã cã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra vµ ®Õn c¶ uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu ph¶i ®­îc chó ý mét c¸ch ®Æc biÖt, hiÖn nay, C«ng ty còng ®· chó träng rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c nµy nh­ng nÕu lµm tèt h¬n n÷a th× chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ ®­îc ®¶m b¶o vµ n©ng cao lªn rÊt nhiÒu. HiÖn nay qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty, tû lÖ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín: kÑo køng 73,4%; kÑo mÒm 72,1%. Nªn C«ng ty cÇn ph¶i gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu b»ng biÖn ph¸p tèi ®a ho¸ tiªu hao do l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu bëi nguyªn nh©n qu¶n lý kh«ng chÆt chÏ ®Ó thÊt tho¸t. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thu mua nguyªn vËt liÖu b»ng c¸ch t×m nguån hµng rÎ h¬n nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ: - C«ng ty cÇn tiÕp tôc kiÓm tra chÆt chÏ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c©n ®o theo ph­¬ng thøc kü thuËt, theo ®Þnh møc tiªu chuÈn, ghi sæ s¸ch xÝ nghiÖp vµ tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i giao cho nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm cao, cã tÝnh trung thùc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n thÝch hîp. - CÇn cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng ®Ó chÊm døt t×nh tr¹ng tr¸o nguyªn vËt liÖu ra ngoµi khi hoµn ®­êng vµ nÊu, vµ t×nh tr¹ng ®Ó r¬i v·i, ®¸nh ®æ nguyªn vËt liÖu b»ng viÖc l¾p ®­êng èng thu n­íc trªn thiÕt bÞ, tËn dông triÖt ®Ó n­íc röa råi quay l¹i s¶n xuÊt. Së dÜ cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nay v× kh©u nÊu hoµ ®­êng tiªu hao nguyªn vËt liÖu liÖu lín (chiÕm tû lÖ trªn 70% tiªu hao). - ThiÕt kÕ trang bÞ hép giÊy, nh·n cho bao gãi thñ c«ng tr¸nh t×nh tr¹ng bay giÊy nh·n. - N©ng cao h¬n tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c tæ tr­ëng s¶n xuÊt, n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n, thî söa ch÷a, g¾n chÊt l­îng víi thu nhËp, tõ ®ã cã chÕ ®é th­ëng ph¹t trùc tiÕp vµo thu nhËp. - Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty kh«ng nªn nhËp qu¸ nhiÒu nguyªn liÖu cïng mét lóc tr¸nh t×nh tr¹ng khã b¶o qu¶n, dÔ h­ háng, l·ng phÝ… Nh­ng C«ng ty còng kh«ng nªn ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu nguyªn liÖu v× ®iÒu ®ã sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn tr×nh s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Tèt nhÊt C«ng ty chØ nªn nhËp ®ñ ®Ó cã thÓ võa b¶o ®¶m s¶n xuÊt võa b¶o ®¶m chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu. KÕt luËn Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cÇn cã n¨ng lùc c¹nh tranh vµ gi÷ ®­îc uy tÝn vÒ s¶n xuÊt, tøc lµ s¶n phÈm ®ã ph¶i tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. V× vËy chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc coi lµ yÕu tè sèng cßn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi bÊt kú C«ng ty nµo. ChØ cã n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh míi ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc, tr¨n trë, lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ban l·nh ®¹o C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ. T×m ra gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i bµi to¸n hãc bóa nµy lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña l·nh ®¹o C«ng ty trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Sau mét thêi gian gÆp khã kh¨n, C«ng ty ®· b­íc ®Çu ®øng v÷ng vµ cã dÊu hiÖu t¨ng tr­ëng tèt. Dùa trªn c¬ së lý luËn khoa häc qu¶n lý kinh tÕ vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt l­îng, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ trong nh÷ng n¨m võa qua, em m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Em hy väng c¸c biÖn ph¸p ®­a ra trong ®Ò tµi nµy cã thÓ gióp Ých cho viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Do thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ch­a nhiÒu vµ vèn kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¶n luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Em mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« gi¸o. Mét lÇn n÷a em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña ThÇy gi¸o Th¹c sü Vò Träng NghÜa cïng toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ ®· gióp em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! B¶ng 2: B¶ng c¬ cÊu lao ®éng theo thêi h¹n sö dông n¨m 2007 Lo¹i lao ®éng Hµnh chÝnh XN kÑo XN b¸nh XN phô trî Tæng céng Lao ®éng dµi h¹n 40 104 64 16 224 Lao ®éng hîp ®ång (1- 3 n¨m) 15 35 31 5 86 Lao ®éng thêi vô 8 12 71 0 91 Tæng céng 63 151 166 21 401 ( Nguån: Phßng Tæ chøc nh©n sù – C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H÷u NghÞ) B¶ng 3: C¬ cÊu lao ®éng theo cÊp ®µo t¹o ChØ tiªu 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) Chªnh lÖch Tû lÖ % Chªnh lÖch Tû lÖ % §H 70 19,23 77 20,26 96 23,94 7 10 19 24,67 C§ -TC 41 11,26 43 11,31 75 18,70 2 4,88 32 74,42 CNKT 185 50,82 190 50 180 44,89 5 2,70 - 10 -5,26 L§PT 68 18,68 70 18,42 50 12,47 2 2,94 - 20 - 28,58 Tæng 364 100 380 100 401 100 16 4,39 21 5,53 (Nguån: Phßng Tæ chøc nh©n sù – C«ng ty CP B¸nh kÑo H÷u NghÞ) B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi Tuæi N¨m 2007 Sè l­îng (ng­êi) Tû lÖ (%) 18 – 30 232 57,85 31 – 40 84 20,95 41 – 50 67 16,71 > 50 18 4,49 (Nguån: Phßng Tæ chøc nh©n sù – C«ng ty CP B¸nh kÑo H÷u NghÞ) B¶ng 5: Mét sè nguyªn liÖu chñ yÕu trong s¶n xuÊt b¸nh kÑo ChÊt ngät ChÊt bÐo S÷a Bét mú ChÊt phô gia thùc phÈm Lµ nguyªn liÖu chñ ®¹o trong s¶n xuÊt b¸nh kÑo (chiÕm 60-90%), gåm cã: - §­êng kÝnh - Nha (mËt tinh bét) ®­îc mua ë trong n­íc nh­ nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n, Qu¶ng Ng·i. - B¬ nh¹t. - DÇu b¬. - Magazin chñ yÕu nhËp ngo¹i. - S÷a bét. - V¸ng s÷a chñ yÕu nhËp cña Ba Lan, Hµ Lan, óc. - S÷a ®Æc cã ®­êng chñ yÕu nhËp ë c«ng ty s÷aVINAMILK. Nguyªn liÖu chÝnh trong s¶n xuÊt b¸nh kÑo. Chñ yÕu ®­îc nhËp tõ c¸c c«ng ty næi tiÕng trªn thÕ giíi theo tiªu chuÈn EEC nh­: - ChÊt t¹o xèp. - Mïi h­¬ng. - ChÊt b¶o qu¶n. (Nguån: Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt – C«ng ty CP B¸nh kÑo H÷u NghÞ) B¶ng 6: Nguån cung øng nguyªn liÖu chÝnh cña C«ng ty n¨m 2007 STT Tªn b¹n hµng Nguyªn liÖu Hîp ®ång Sè l­îng (tÊn) Gi¸ trÞ (tr.®) 1 CT ®­êng Qu¶ng B×nh §­êng 1 100 40 2 CT Vinaflorer Bét 1 100 100 3 CT Liksil Bao b× 1 200 4 CT T©n TiÕn Bao b× 1 200 5 CT Degula S÷a 1 20 100 6 CT C¸i L©n Bét mú 1 7 50 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - C«ng ty CP B¸nh kÑo H÷u NghÞ) B¶ng 8: Danh môc m¸y mãc thiÕt bÞ tõ n¨m 1990 ®Õn nay Tªn thiÕt bÞ N­íc s¶n xuÊt N¨m sö dông C«ng suÊt (kg/giê) 1. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt kÑo - Nåi nÊu kÑo ch©n kh«ng §µi Loan 1990 300 - M¸y gãi kÑo cøng Ph¸p 1995 500 - M¸y gãi kÑo mÒm kiÓu gÊp xo¾n §øc 1998 600 - M¸y gãi kÑo mÒm kiÓu gãi gèi Hµ Lan 1996 1000 - Tñ ®iÒu khiÓn Australia 1996 2002 - D©y chuyÒn kÑo caramen bÐo §øc 2005 200 2. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt b¸nh - D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh QuÕ Indonesia 1992 300 - D©y chuyÒn ®ãng gãi b¸nh NhËt B¶n 1995 100 –200 - D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh Biscuits China 2003 500 - D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp Malaixia 1999 500 (Nguån: Phßng Kü thuËt thiÕt bÞ- C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ) B¶ng 9: HÖ thèng chØ tiªu chung cho c¸c lo¹i b¸nh Danh môc c¸c tiªu chuÈn Tiªu chuÈn yªu cÇu 1. Tiªu chuÈn lý ho¸ + §é Èm Kh«ng lín h¬n 4% + §é kiÒm (%NaHCo3) Kh«ng nhá h¬n 0,3% + Hµm l­îng Protein Kh«ng nhá h¬n 5,5% + Hµm l­îng chÊt bÐo Kh«ng nhá h¬n 20% + Hµm l­îng ®­êng sacaroza Nhá h¬n 19% + Tro kh«ng tan trong HCl 10% Tõ 0 – 0,1% + §é dÇy Tuú tõng lo¹i b¸nh (7-7,3 mm) + Träng l­îng 11 – 12 c¸i/100g + Baogãi Tói PE 2. ChØ tiªu c¶m quan + H×nh d¹ng B¸nh cã h×nh d¹ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ, v©n hoa râ nÐt, b¸nh kh«ng bÞ biÕn d¹ng dËp n¸t. Kh«ng cã b¸nh sèng + Mïi vÞ Cã mïi ®Æc tr­ng + Mµu s¾c Mµu s¾c cã mµu vµng, kh«ng cã vÕt ch¸y ®en, xèp, mÞn mÆt + T¹p chÊt l¹ Kh«ng cã 3. Tiªu chuÈn vi sinh vËt Kh«ng cã vi sinh vËt g©y bÖnh, mèc, mèi, mät 4. Tû lÖ b¸nh cã khuyÕt tËt 5 – 10% 5. Thêi gian b¶o hµnh 30, 60, 90 ngµy (Nguån: Phßng KCS - C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ) B¶ng 10: HÖ thèng chØ tiªu chung cho c¸c lo¹i kÑo Tªn chØ tiªu KÑo cøng cã nh©n KÑo mÒm hoa qu¶ KÑo dÎo 1. ChØ tiªu lý ho¸ + §é Èm(%) 2 - 3 6.5 - 8 1 - 12 + Hµm l­îng ®­êng gkucoza(%) 15 - 18 18 - 25 35 – 45 + Hµm l­îng ®­êng sacarora(%) >=40 >=40 >=40 + Hµm l­îng tro kh«ng tan trong HCL(%) <=0.1 <=0.1 <=0.1 2. ChØ tiªu c¶m quan + H×nh d¹ng Viªn kÑo cã h×nh nguyªn vÑn, kh«ng biÕn d¹ng, nh©n kh«ng bÞ ch¶y ra, ngoµi vá kÑo. Trong cïng mét gãi kÑo c¸c viªn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu Viªn kÑo cã h×nh nguyªn vÑn, kh«ng biÕn d¹ng. Trong cïng mét gãi kÑo c¸c viªn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu Viªn kÑo cã h×nh nguyªn vÑn, kh«ng biÕn d¹ng, nh©n kh«ng bÞ ch¶y ra, ngoµi vá kÑo. Trong cïng mét gãi kÑo c¸c viªn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu + Mïi vÞ Th¬m ®Æc tr­ng theo tªn gäi cña nh·n Th¬m ®Æc tr­ng theo tªn goi Th¬m ®Æc tr­ng, vÞ ngät thanh + Tr¹ng th¸i Vá cøng gißn, kh«ng dÝnh r¨ng, nh©n ®Æc s¸nh MÒm mÞn kh«ng bÞ håi ®­êng DÎo, mÒm, h¬i dai, kh«ng dÝnh r¨ng + Mµu s¾c Vá mµu vµng trong. Nh©n cã mµu ®Æc tr­ng theo tªn gäi Mµu ®Æc tr­ng theo tªn gäi KÑo trong, cã mµu ®Æc tr­ng cho tõng lo¹i + T¹p chÊt l¹ Kh«ng cã Kh«ng cã Kh«ng cã 3. ChØ tiªu vÖ sinh cña kÑo + Vi khuÈn g©y bÖnh Kh«ng ®­îc cã Kh«ng ®­îc cã Kh«ng ®­îc cã + NÊm mèc sinh ®éc tè Kh«ng ®­îc cã Kh«ng ®­îc cã Kh«ng ®­îc cã + Ecoli Kh«ng ®­îc cã Kh«ng ®­îc cã Kh«ng ®­îc cã + Tæng sè vi khuÈn hiÕm khÝ <=5.10 3 con/g <=5.10 3 con/g <=5.10 3 con/g + ChÊt ngät tæng hîp Kh«ng ®­îc cã Kh«ng ®­îc cã Kh«ng ®­îc cã (Nguån: Phßng KCS - C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ) B¶ng 11 : So s¸nh tiªu chuÈn vµ chÊt l­îng thùc tÕ kÑo s÷a dõa. C¸c chØ tiªu Tiªu chuÈn Thùc tÕ ®¹t ®­îc 1. Tiªu chuÈn lý ho¸ - §é Èm (%) 6,5 - 8,0% 6,4 - 8,0% - Hµm l­îng ®­êng glucoza (%) 18- 25% 18 - 26% - Hµm l­îng ®­êng Sacaroza (%) >=40% 40% - Hµm l­îng tro kh«ng tan trong HCL(%) <= 0,1 O,02 –0,07 - ChÊt l­îng ngät tæng hîp Theo quy ®Þnh cña Bé y tÕ Nh­ bªn - Träng l­îng viªn 5g 4,5 - 5,5g - Bao gãi PE OPP PE - Träng l­îng gãi 250 – 300 g Nb 2. ChØ tiªu c¶m quan - H×nh d¹ng Cã h×nh nguyªn vÑn, kh«ng biÕn d¹ng, kÝch th­íc ®Òu nb - Mïi vÞ Cã mïi ®Æc tr­ng nb - Mµu s¾c MÒm, mÞn, kh«ng håi ®­êng nb - T¹p chÊt l¹ Kh«ng cã Kh«ng cã 3. ChØ tiªu vi sinh vËt Kh«ng cã vi khuÈn g©y bÖnh, kh«ng cã sinh vËt l¹ g©y ®éc… nb 4. Tû lÖ sai lçi < 0,3 0,3 -1,2% 5. Thêi gian b¶o hµnh 90 ngµy 90 ngµy Nguån sè liÖu phßng KCS – N¨m 2007 B¶ng 12: Thùc tÕ chÊt l­îng s÷a dõa thñ c«ng N¨m Sè s¶n phÈm ®¹t (tÊn) Sè s¶n phÈm sai lçi(tÊn) Tû lÖ sai lçi (%) Tû lÖ ®¹t chÊt l­îng (%) 2002 2740,712 33,288 1,2 98,8 2003 2798,820 22,78 1,0 99,0 2005 1934,255 4,745 0,5 99,5 2006 2893,294 8,706 0,3 99,7 2007 3785,580 3,789 0,1 99,9 Nguån sè liÖu phßng KCS – N¨m 2007 B¶ng 13: So s¸nh tiªu chuÈn vµ chÊt l­îng thùc tÕ cña b¸nh kem C¸c chØ tiªu Tiªu chuÈn Thùc tÕ ®¹t ®­îc 1. ChØ tiªu lý ho¸ - §é Èm < 4% 3,8% - Hµm l­îng Protein >=5,5% 3,7 - 4,3% - Hµm l­îng chÊt bÐo >=20% 21 - 22,5% - Hµm l­îng ®­êng Sacarza <19% 17,4% - Hµm l­îng tro kh«ng tan HCl 10% < =0,1% 0,07% -0,1% - ChÊt bét tæng hîp Quy ®Þnh Bé y tÕ Nb - Träng l­îng thanh 10 - 11g/thanh 10,3 - 11,2g/thanh - Träng l­îng gãi 15- - 500g Nb - Bao gãi Tói PE Nb 2. ChØ tiªu vÖ sinh Kh«ng cã vi khuÈn hiÓm khÝ g©y bÖnh, c¸c lo¹i vi sinh vËt l¹, nÊm g©y ®éc… nb 3. Tû lÖ khuyÕt tËt 2% 1- 1,38% 4. Thêi gian b¶o hµnh 60 ngµy 60 ngµy Nguån sè liÖu phßng KCS – n¨m 2007 S¬ ®å 5: Quan hÖ gi÷a chÊt l­îng vµ lîi nhuËn cña C«ng ty ChÊt l­îng - Tõ viÖc ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña kh¸ch hµng - T¨ng chÝnh phÈm, gi¶m thø phÈm, gi¶m phÕ phÈm T¨ng hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh T¨ng s¶n phÈm tiªu thô T¨ng n¨ng suÊt T¨ng s¶n l­îng T¨ng lîi nhuËn Gi¶m gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm Gi¶m chi phÝ vËt t­ B¶ng 1: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh STT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2005 2006 2007 So s¸nh 2006 / 2005 So s¸nh 2007 / 2006 Chªnh lÖch Tû lÖ % Chªnh lÖch Tû lÖ % 1 Tæng doanh thu triÖu ®ång 38.450 39.520 42.651 1.070 2,78 3.131 7,92 2 Tæng chi phÝ triÖu ®ång 34.007 34.552 37.630 545 1,60 3.078 8,91 3 Lîi nhuËn (1) - (2) triÖu ®ång 4.443 4.968 5.021 525 11,82 53 1,07 4 Nép ng©n s¸ch NN triÖu ®ång 10.031 10.100 10.430 69 0,69 330 3,27 5 Tæng sè vèn KD: Vèn cè ®Þnh Vèn l­u ®éng triÖu ®ång triÖu ®ång triÖu ®ång 29.463 11.127 18.336 34.776 15.729 19.047 35.363 15.743 19.620 5.313 4.602 711 18,03 41,36 3,88 587 14 573 1,69 0,09 3,01 6 HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ (1) : (2) ®ång 1,13 1,14 1,13 0,01 0,88 - 0,01 - 0,88 7 Tæng quü l­¬ng triÖu ®ång 2.710 2.924 3.242 214 7,90 318 10,88 8 Tæng sè lao ®éng ng­êi 292 295 310 3 1,03 15 5,08 9 Thu nhËp b×nh qu©n triÖu®ång/ ng/ th¸ng 1,2 1,4 1,6 0,2 16,67 0,2 14,29 10 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n/ng­êi (1):(8) triÖu ®ång 131,68 133,97 137,59 2,29 1,74 3,62 2,70 11 Tû suÊt lîi nhuËn / Tæng vèn KD (3) : (5) % 15,08 14,28 14,20 - 0,8 - 0,08 12 Tû suÊt LN trªn tæng CP (3) : (2) % 13,06 14,38 13,34 1,32 - 1,04 13 Tû suÊt LN trªn tæng DT (3) : (1) % 11,55 12,57 11,77 1,02 - 0,8 (Nguån: Phßng KÕ to¸n - C«ng ty CP B¸nh kÑo H÷u NghÞ) S¬ ®å 1: c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng Nghiªn cøu - §Çu t­ - Ph¸t triÓn Phßng Qu¶n lý chÊt l­îng (QC Phßng NC thÞ tr­êngb¸n hµng Phßng Tæ chøc nh©n sù Ph©n x­ëng §iÖn C¬ PhßngB¶o vÖ, Y tÕ Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng KÕ to¸n Phßng Hµnh chÝnh Tæ kho vËn XÝ nghiÖp kÑo Phßng C«ng nghÖ, kü thuËt thiÕt bÞ Phã gi¸m ®èc Tæ söa ch÷a XÝ nghiÖp b¸nh Ban kiÓm tra C¸c tæ s¶n xuÊt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxQT1119.docx
Tài liệu liên quan