Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải giặt tẩy ứng dụng thiết kế hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm Công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy Nơ Xanh

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 – MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU . 1 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 1 CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN . 2 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẶT TẨY . 2 2.2 ĐẶT TÍNH CỦA NƯỚC THẢI GIẶT TẨY . 2 2.2.1 Chất hoạt động bề mặt . 2 2.2.2 Một số chất hoạt động bề mặt . 3 2.2.3 Tác động môi trường của các hoá chất hoạt động bề mặt . 3 2.3 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT TẨY 4 2.3.1 Tổng quan về phương pháp keo tụ . 4 2.3.1.1 Giới thiệu . 4 2.3.1.2 Cơ sở lý thuyết keo tu . 5 2.3.1.3 Cơ chế keo tụ của quá trình keo tụ . 5 2.3.2 Một số công nghệ xử lý nước thải ngành giặt tẩy hiện nay . 7 2.4 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH 8 2.4.1 Sơ đồ quy trình giặt tẩy 8 2.4.2 Quy trình giặt tây . 8 2.4.3 Tính chất nước thải . 9 CHƯƠNG 3 – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải giặt tẩy, ứng dụng thiết kế hệ thống xử lý nước thải công suất 300m 3 /ngđ công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy cao cấp Nơ Xanh 3.2.1 Dụng cụ thí nghiệm .10 3.2.2 Hóa chất thí nghiệm .10 3.2.3 Tiến hành thí nghiệm 10 3.2.4 Mô hình thí nghiệm .11 3.2.5 Vận hành mô hình 13 CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 KẾT QUẢ THÍ NGHỊÊM 14 4.1.1 Chất keo tụ thích hợp 14 4.1.2 pH tối ưu .16 4.1.3 Liều lượng chất keo tụ tối ưu 17 4.2 KẾT QUẢ MÔ HÌNH .18 CHƯƠNG 5 - THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH 20 5.1 LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ 20 5.2 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 22 5.1.1 Ngăn tiếp nhận .22 5.1.2 Bể chứa & ngăn bơm .23 5.1.3 Bể keo tụ (phản ứng – tạo bông – lắng) .23 5.1.4 Bể khử bọt thổi khí 24 5.1.5 Lọc cát áp lực 25 5.1.6 Lọc than hoạt tính áp lực 25 5.1.7 Bể tiếp xúc Clo 26 5.1.8 Bể nén bùn 27 5.4 LỢI ÍCH KINH TẾ 27 CHƯƠNG 6 – KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 28 6.1 KẾT LUẬN .28 6.2 KIẾN NGHỊ 28

pdf55 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 1422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải giặt tẩy ứng dụng thiết kế hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm Công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy Nơ Xanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong cô theå. Ñoái vôùi moâi tröôøng - Trong moâi tröôøng nöôùc, caùc chaát hoaït ñoäng beà maët taoï thaønh boït caûn trôû quaù trình loïc töï nhieân hoaëc nhaân taïo, taäp trung caùc taïp chaát vaø gaây öùc cheá vi sinh vaät. Noàng ñoä chaát taåy anion lôùn hôn hoaëc baèng 0,3 mg/l seõ taïo thaønh lôùp taïo boït oån ñònh. - Laøm chaäm quaù trình chuyeån ñoåi vaø hoøa tan oxy vaøo nöôùc ngay caû khi khoâng coù boït, do taïo ra moät lôùp moûng ngaên caùch söï hoøa tan oxy qua beà maët. - Laøm xuaát hieän muøi xaø phoøng, khi haøm löôïng cao hôn ngöôõng taïo boït. - Taêng haøm löôïng photphat ñöa tôùi vieäc keát hôïp polyphotphat vôùi caùc taùc nhaân beà maët, deã daøng dinh döôõng hoùa nöôùc hoà coù theå taïo ra hieän töôïng phuù döôõng hoùa. Ôû moät soá nöôùc phaàn lôùn polyphotphat ñöôïc thay baèng axit nitrilotriaxetic . - Caùc chaát hoaït ñoäng beà maët NI hieän nay ñöôïc söû duïng thöôøng thuoäc daïng khoù bò phaân huûy sinh hoïc. Toùm laïi, loaïi nöôùc thaûi naøy coù taùc ñoäng tieâu cöïc ñoái vôùi heä sinh thaùi moâi tröôøng nöôùc. Vì vaäy, nghieân cöùu coâng ngheä ñeå xöû lyù loaïi nöôùc thaûi naøy laø vieäc laøm caàn thieát. 2.7 TOÅNG QUAN VEÀ PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI GIAËT TAÅY Moät vaøi bieän phaùp xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy ñaõ vaø ñang aùp duïng hieän nay: - Bieän phaùp loaïi boû töï nhieân trong caùc gieáng saâu, hoà nhaân taïo - Loïc nhoû gioït - Quaù trình buøn hoaït tính - Quaù trình keát tuûa hoùa hoïc - Loïc caùt vaø loïc nhoû gioït vôùi vaän toác cao - Phöông phaùp cacbon hoaït tính vaø loïc ñòa chaát, neáu khoâng duøng phöông phaùp ñoâng tuï vaø laéng thì phöông phaùp naøy chieám raát ít dieän tích vaø noù hoaøn toaøn laø quaù trình loïc töï ñoäng. Tuy nhieân baát lôïi chính laø khoâng coù khaû naêng xöû lyù vôùi löu löôïng lôùn. Löu löôïng kinh teá lôùn nhaát coù theå xöû lyù laø 180 m3/ngaøy ñeâm. - Phöông phaùp keo tuï _ ñaây laø phöông phaùp khoâng chæ ñöôïc duøng ñeå xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy maø noù ñang ñöôïc aùp duïng raát roäng raõi trong coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi. Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng ñeå loaïi boû caùc chaát lô löõng. 2.7.1 Toång quan veà phöông phaùp keo tuï 2.7.1.1 Giới thiệu Keo tuï ñöôïc hieåu laø quaù trình hình thaønh caùc taäp hôïp lôùn töø caùc haït huyeàn phuø coù kích thöôùc nhoû hôn baèng caùch ñöa vaøo nöôùc moät hay nhieàu hoùa chaát thích hôïp. Trong thöïc tieãn ngöôøi ta duøng muoái nhoâm (Al3+), muoái saét (Fe2+, Fe3+), polyaluminium chloride (PAC) cuøng moät soá chaátt trôï keo tuï: oxit silic hoaït tính, polymer, bentonit, canxi cacbonat,… Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 5 Chaát gaây ñuïc trong nöôùc coù nguoàn goác voâ cô (kî nöôùc) vaø höõu cô (öa nöôùc). Chuùng coù ñoä bền (khoâng sa laéng) laø do chuyeån ñoäng nhieät vaø khi laïi gaàn thì chuùng ñaåy laãn nhau do caùc haït huyeàn phuø (kî nöôùc) coù lôùp voû chöùa ñieän tích hay lôùp voû hyñrat ñoái vôùi haït huyeàn phuø öa nöôùc. 2.7.1.2 Cô sôû lyù thuyeát keo tu Baûn chaát hieän töôïng keo tuï laø moät quaù trình phöùc taïp. Moät trong caùc cô cheá keo tuï heä keo laø laøm giaûm theá naêng Zeta cuûa haït baèng caùch taêng noàng ñoä cuûa chaát ñieän phaân trong nöôùc. Khi noàng ñoä cuûa ion taêng leân, caøng nhieàu ion cuûa lôùp khueách taùn vaøo lôùp ñieän tích keùp, keát quaû laø laøm giaûm ñieän theá x cuûa lôùp ñieän tích keùp vaø chieàu daøy cuûa lôùp khueách taùn giaûm. Khaû naêng laøm giaûm ñieän theá x cuûa caùc haït keo baèng caùc ion ñoái taêng nhanh khi taêng hoùa trò cuûa caùc ion naøy. 2.7.1.3 Cô cheá keo tuï cuûa quaù trình keo tuï Ñieän tích haït huyeàn phuø pH < 5,5 : haït mang ñieän döông (+) pH > 8,5 : haït mang ñieän aâm (-) 5,5 < pH < 8,0 : haït mang ñieän aâm (-) Daïng toàn taïi cuûa Al Coù 5 monomer : Al3+, Al(OH)2+, Al(OH)2+, Al(OH)3 , Al(OH)4- Nhieàu daïng polymer : +53413 )(OHAl , +4 177 )(OHAl , +4 22 )(OHAl , +5 43 )(OHAl , +7 24413 )(OHOAl pH < 4 : nhoâm toàn taïi ôû daïng Al3+ töùc mang ñieän döông (+) pH > 8,5 : nhoâm toàn taïi ôû daïng Al(OH)4- töùc mang ñieän aâm (-) 5,8 < pH < 8,0 : nhoâm toàn taïi ôû daïng Al(OH)3 keát tuûa _ ñaây chính laø khoaûng keo tuï trong xöû lyù nöôùc. Cô cheá cuûa quaù trình keo tuï ÔÛ 5,8 < pH < 8,0 caáu töû Al(OH)3 chieám öu theá tuyeät ñoái. Trong quaù trình hình thaønh vaø keát tuûa Al(OH)3 toàn taïi caùc polymer nhoâm trung gian mang ñieän tích döông (+) (phöùc chaát hydroxo) coù ñoä daøi cuûa maïch khaùc nhau, chuùng bò haáp phuï leân beà maët haït huyeàn phuø ñeå trung hoøa lôùp ñieän tích. Ñeå trung hoøa lôùp ñieän tích beà maët caàn moät löôïng polyme nhaát ñònh (töùc laø löôïng keo tuï), phuï thuoäc vaøo ñoä ñuïc ban ñaàu (maät ñoä haït huyeàn phuø) vaøo maät ñoä ñieän tích. Maät ñoä ñieän tích laïi phuï thuoäc vaøo ñoä mòn cuûa haït huyeàn phuø, haït mòn coù ñieän tích beà maët lôùn vaø maät ñoä ñieän tích cuûa töøng haït. - Neáu löôïng keo tuï ñöa vaøo dö so vôùi lieàu löôïng caàn thieát ñeå trung hoøa thì do löïc töông taùc hoùa hoïc (khoâng phaûi löïc tónh ñieän) giöõa haït huyeàn phuø vaø polymer maïnh daãn ñeán daáu ñieän tích haït keo thay ñoåi töø aâm qua ñieåm khoâng veà döông, cuøng daáu vôùi ñieän tích cuûa polymer (hieän töôïng ñaûo daáu ñieän tích) vaø heä huyeàn phuø beàn trôû laïi. Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 6 - Neáu tieáp tuïc cho theâm chaát keo tuï thì hieän töôïng keo tuï tieáp tuïc xaûy ra theo cô cheá “queùt” hydroxit nhoâm raát maïnh (sieâu baõo hoøa) chuùng keát tuûa vaø laøm cuoán, queùt caùc haït huyeàn phuø chìm theo. Söï töông öùng giöõa ñoä ñuïc vaø löôïng chaát keo tuï - Ñoä ñuïc nhoû: chaát keo tuï cho vaøo phaûi nhieàu Giaûi thích: Löôïng chaát keo tuï cho vaøo vöøa ñuû ñeå haáp phu – trung hoøaï, nhöng do maät ñoä haït huyeàn phuø nhoû neân chuùng ít coù cô hoäi va chaïm vôùi nhau neân khoù taäp hôïp thaønh caën lôùn. Do ñoù löôïng chaát keo tuï phaûi nhieàu ñeå taïo Al(OH)3 queùt caën xuoáng. - Ñoä ñuïc trung bình: xaûy ra theo 2 cô cheá : haáp phuï - trung hoaø vaø queùt tuyø thuoäc vaøo chaát keo tuï cho vaøo. - Ñoä ñuïc lôùn: (nöôùc xaû caën buøn cuûa nhaø maùy nöôùc) caàn lieàu löôïng chaát keo tuï raát cao, thaäm chí vöôït möùc baõo hoaø, nöôùc khoâng coù khaû naêng ñuïc trôû laïi. Keát luaän - Khi keo tuï tuaân theo cô cheá queùt thì löôïng chaát keo tuï caàn raát cao ñeå taïo Al(OH)3. Noàng ñoä chaát huyeàn phuø taêng thì lieàu löôïng chaát keo tuï giaûm. - Khi keo tuï tuaân theo cô cheá haáp phuï – trung hoaø thì löôïng chaát keo tuï thaáp vaø taêng khi ñoä ñuïc taêng. - Khi noàng ñoä huyeàn phuø thaáp thôøi gian keo tuï caàn daøi hôn, noù caân baèng laïi lôïi ích duøng lieàu löôïng chaát keo tuï thaáp. - Neáu beå laéng ñuû lôùn thì duøng ít chaát keo tuï - Neáu beå laéng nhoû (hay caàn taêng coâng suaát) thì phaûi duøng lieàu löôïng chaát keo tuï cao hôn. Moái quan heä giöõa ñoä ñuïc, pH vaø lieàu löôïng chaát keo tuï - Ñoä ñuïc cao, ñoä kieàm thaáp: heä naøy deã xöû lyù, chæ caàn toái öu löôïng chaát keo tuï vaø keo tuï xaûy ra theo cô cheá haáp phuï – trung hoaø (pH = 4 – 6) - Ñoä ñuïc thaáp, ñoä kieàm cao: keo tuï xaûy ra theo cô cheá queùt, lieàu löôïng chaát keo tuï cao. Ñeå giaûm löôïng chaát keo tuï caàn: theâm chaát trôï keo tuï (polymer) hoaëc theâm chaát huyeàn phuø (bentonit) ñeå chuyeån sang theo cô cheá haáp phuï – trung hoaø. - Ñoä ñuïc cao, ñoä kieàm cao: keo tuï xaûy ra theo cô cheá haáp phuï – trung hoaø ôû pH trung tính hay axit, lieàu löôïng chaát keo tuï cao. - Ñoä ñuïc thaáp, ñoä kieàm thaáp: heä naøy khoù xöû lyù vì ñeå thöïc hieän cô cheá queùt thì löôïng chaát keo tuï lôùn neân giaûm pH maø pH giaûm khoù taïo keát tuûa. Caùch khaéc phuïc theâm kieàm hay chaát gaây ñuïc (bentonit) hoaëc theâm caû hai. Ngoaøi ra, nhieät ñoä cuõng aûnh höôûng ñeán quaù trình keo tuï. Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 7 2.7.2 Moät soá coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi ngaønh giaët taåy hieän nay Beå sinh hoïc hieáu khí Xaû ra ngoaøi Beå laéng, loïc Maùy thoåi khí Saân phôi buøn Beå ñieàu hoøa vaø oån ñònh pH Hoaøn löu buøn Hoùa chaát Nöôùc thaûi Song chaén raùc Sô ñoà 1: Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Cty Giaët Taåy Yeân Chi, Khu CN Taân Taïo, Tp.HCM Beå tieáp xuùc Chlorine Song chaén raùcNöôùc thaûi Dung dòch Chlorine Beå ñieàu hoøa OÅn ñònh buøn Maùy thoåi khí Beå laéng Xaû ra ngoaøi Beå sinh hoïc tieáp xuùc Sô ñoà 2: Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Coâng ty giaët taåy Nô Xanh, Quaän 7, Tp. HCM. Beå laéng Beå loïc aùp löïc Beå tuyeån noåi & laéng Xaû ra ngoaøi Beå loïc noåi Hoùa chaát Saân phôi buøn Beå ñieàu hoøaNöôùc thaûi Song chaén raùc Beå chöùa Sô ñoà 3: Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi Cty Giaët Taåy EXCEL KIND- ÑOÂNG AÙ, Huyeän Cuû chi Tp HCM Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 8 2.8 SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TY TNHH GIAËT UÛI HAÁP TAÅY CAO CAÁP NÔ XANH Nöôùc thaûi söû duïng ñeå nghieân cöùu laø nöôùc thaûi laáy töø Coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh, ñòa chæ: Loâ A6C, khu A, Khu coâng nghieäp Hieäp Phöôùc, Nhaø Beø TpHCM. Coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh laø moät coâng ty chuyeân nhaän giaët taåy ñoà ñaïc (khaên, drape giöôøng, quaàn aùo,… ) cho caùc khaùch saïn lôùn taïi Tp.HCM 2.8.1 Sô ñoà quy trình giaët taåy 2.8.2 Quy trình giaët taåy - Khaâu tieáp nhaän: thöïc hieän kieåm keâ soá löôïng vaø phaân loaïi - Giaët: o Cho ñoà vaøo maùy giaët o Thôøi gian giaët 30 – 40 phuùt - Vaét: o Cho ñoà vaøo maùy vaét o Thôøi gian vaét 5 – 9 phuùt - Saáy: o Nhieät ñoä hôi 60 – 70oC o Thôøi gian saáy 30 – 40 phuùt (tuøy theo loaïi ñoà) - UÛi: o Nhieät ñoä hôi 60 – 70oC o Thôøi gian uûi 5 – 10 phuùt (tuøy theo loaïi ñoà) KHAÂU TIEÁP NHAÄN GIAËT VAÉT SAÁY UÛI XEÁP THAØNH PHAÅM Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 9 2.9 Tính chaát nöôùc thaûi Baûng 2.1_ Tính chaát nöôùc thaûi Cty Nô Xanh Stt Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû 1 pH - 6,88 2 SS mg/L 162 3 Ñoä ñuïc NTU 98 4 COD mg/L 289 5 BOD5 mg/L 88 6 Toång N mg/L 12,7 7 Toång P mg/L 0,62 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 10 CHÖÔNG 3 – NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 3.1 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Thöïc hieän thí nghieäm Jartest ñeå xaùc ñònh: - Chaát keo tuï thích hôïp - pH toái öu - Lieàu löôïng chaát keo tuï toái öu Söû duïng keát quaû treân vaän haønh moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy hoaøn chænh. 3.2 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Thí nghieäm ñöôïc thöïc hieän treân 4 beaker (1000ml) vaø ñöôïc khuaáy baèng ñuõa thuûy vôùi toác ñoä phuø hôïp vôùi quaù trình keo tuï 3.2.1 Duïng cuï thí nghieäm - 4 beaker 1000ml - 3 pipet 10ml - 1 ñuõa thuûy tinh - 1 caân ñieän töû 3.2.2 Hoùa chaát thí nghieäm - Hoùa chaát keo tuï o Pheøn nhoâm (K2Al2SO4.12H2O) o Pheøn saét (FeSO4) o PAC (Trung Quoác) - Hoùa chaát trôï keo tuï o Polymer - Chaát ñieàu chænh pH o Acid sunfuric (H2SO4) o Xuùt (NaOH) 3.2.3 Tieán haønh thí nghieäm - Thí nghieäm 1: Xaùc ñònh loaïi chaát keo tuï thích hôïp vaø löôïng chaát keo tuï sô boä o Khaûo saùt löôïng chaát keo tuï 100mg – 600 mg chaát keo tuï/1000ml NT o Chæ tieâu kieåm tra so saùnh: pH, COD, ñoä daãn ñieän. - Thí nghieäm 2: Xaùc ñònh pH toái öu. o Cho löôïng chaát keo tuï sô boä vaøo 1000mlNT o Ñieàu chænh pH baèng NaOH hoaëc H2SO4 o Chæ tieâu kieåm soaùt:pH, COD, ñoä daãn ñieän. Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 11 - Thí nghieäm 3: Xaùc ñònh löôïng chaát keo tuï toái öu o Khaûo saùt löôïng chaát keo tuï 100mg – 600 mg chaát keo tuï /1000ml NT o Ñieàu chænh pH ôû giaù trò toái öu o Chæ tieâu kieåm tra so saùnh: pH, COD, ñoä daãn ñieän. 3.2.4 Moâ hình thí nghieäm Thuøng chöùa nöôùc thaûi: baèng nhöïa vôùi dung tích 200 lít thuøng naøy ñoùng vai troø troän ñeàu nöôùc thaûi tröôùc khi ñöôïc ñöa vaøo moâ hình. Beå phaûn öùng – taïo boâng – laéng: baèng kieáng 5mm Kích thöôùc L x B x H - Ngaên phaûn öùng: 5cm x 20cm x 35cm - Ngaên taïo boâng – laéng: 55cm x 20cm x 35cm - Ngaên thu nöôùc: 5cm x 20cm x 35cm Boâng caën ñöôïc taïo ra ngay trong ngaên phaûn öùng vaø ñöôïc laéng trong ngay taïo boâng – laéng, nöôùc vaøo ngaên thu vaø theo maùng qua beå khöû boït – thoåi khí. Heä thoáng chaâm hoùa chaát: 3 bình nhöïa 2 lít vaø 3 boä ñieàu chænh lieàu löôïng. Thuøng khöû boït – thoåi khí: thuøng nhöïa vôùi dung tích 20 lít Heä thoáng cung caáp khí: maùy thoåi khí löu löôïng 60lít/phuùt vôùi 4 loã ra vaø boä phaân phoái khí (ñöôøng oáng nhöïa, ñaù taïo boït nhoû), ñaûm baûo boït bò taùch ra khoûi nöôùc, boït naøy ñöôïc daãn qua thuøng daäp boït. Thuøng daäp boït: thuøng nhöïa vôùi dung tích 20 lít, chöùa 10 lít nöôùc vaø moät ít daàu khoaùng phuû treân beà maët. Loïc caùt: bình nhöïa 5 lít: lôùp caùt 14cm, lôùp soûi 3cm. Chöùc naêng loïc löôïng caën coøn laïi trong nöôùc. Loïc than hoaït tính: oáng nhöïa PVC f 114mm, cao 50cm goàm: lôùp than cuûi 40cm, than hoaït tính 5cm, lôùp caùt 2cm. Chöùc naêng haáp thuï muøi xaø phoøng. Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 12 CHUÙ THÍCH THUØNG CHÖÙA NÖÔÙC THAÛI BEÅ PHAÛN ÖÙNG-TAÏO BOÂNG-LAÉNG THUØNG KHÖÛ BOÏT-THOÅI KHÍ BÌNH LOÏC CAÙT LOÏC THAN HOAÏT TÍNH THUØNG KHÖÛ BOÏT BÌNH CHÖÙA PAC BÌNH CHÖÙA NaOH BÌNH CHÖÙA POLYMER BÔM NÖÔÙC THAÛI BÔM THOÅI KHÍ BÔM CHÌM KHUAÁY TROÄN VAN ÑIEÀU CHÆNH OÁNG PHAÂN PHOÁI THUØNG CHÖÙA NÖÔÙC 1 10 2 3 4 11 5 8 97 6 SÔ ÑOÀ MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM 6 3 4 1 2 5 11 8 7 10 9 12 13 14 14 13 12 NÖÔÙC RA 15 15 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 13 3.2.5 Vaän haønh moâ hình - Nöôùc thaûi ñöôïc bôm vôùi löu löôïng 10 lít/h töø thuøng chöùa vaøo ngaên phaûn öùng. Hoùa chaát keo tuï ñöôïc chaâm vaøo vôùi lieàu löôïng töông öùng (döïa vaøo keát quaû cuûa thí nghieäm Jartest). Taïi ngaên phaûn öùng hoùa chaát ñöôïc troän ñeàu trong oáng phaân phoái nöôùc thaûi, sau khi ra khoûi oáng phaân phoái bôm chìm seõ troän tieáp baèng löïc ñaåy cuûa nöôùc ra cuûa bôm. Boâng caën ñöôïc taïo ra ngay trong beå phaûn öùng, theo doøng qua beå taïo boâng – laéng. Boâng caën laéng daàn trong beå laéng vaø nöôùc saïch theo maùng thu qua thuøng khöû boït - thoåi khí. Boït ñöôïc taùch ra khoûi nöôùc baèng khí (löu löôïng thoåi khí 60 lít/phuùt) vaø ñöôïc daãn ra thuøng daäp boït, boït bò vôõ do tieáp xuùc vôùi lôùp daàu khoaùng. Nöôùc tieáp tuïc qua bình loïc caùt vaø loïc than hoaït tính. Phaàn caën coøn laïi ñöôïc loïc caùt taùch ra, vaø muøi xaø phoøng ñöôïc haáp thuï bôûi than hoaït tính. Muïc tieâu nöôùc thaûi sau khi xöû lyù ñaït loaïi A (TCVN5945:1995) - Chæ tieâu kieåm soaùt: pH, COD, ñoä daãn ñieän. - Caùch 1h laáy maãu moät laàn - Laáy maãu ôû beå laéng vaø maãu nöôùc ra cuoái cuøng. Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 14 CHÖÔNG 4 – KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN 4.3 KEÁT QUAÛ THÍ NGHÒEÂM 4.3.1 Chaát keo tuï thích hôïp Baûng 4.1 – Thoâng soá nöôùc thaûi ñaàu vaøo STT Nöôùc thaûi ñaàu vaøo Thoâng soá 1 pH 7,5 2 COD (mg/l) 360 3 Ñoä ñuïc (NTU) 145 4 Ñoä daãn ñieän ( ms /m ) 1075 1 100 280 200 1130 6,96 2 200 200 65 1202 6,85 3 300 150 7 1280 6,59 4 400 100 6 1354 6,42 5 500 110 14 1358 6,24 6 600 120 14 1419 6,06 COD (mg/l) Ñoä ñuïc (NTU) Baûng 4.2 - Hieäu quaû cuûa PAC Ñoä daãn ñieän (ms/m) pHSTT Löôïng PAC (mg/l) 1 100 350 200 1150 7,02 2 200 300 93 1218 6,96 3 300 250 61 1280 6,72 4 400 100 100 1325 6,57 5 500 130 150 1388 6,39 6 600 140 150 1451 6,24 Baûng 4.3 - Hieäu quaû cuûa pheøn nhoâm Ñoä daãn ñieän (ms/m) pHSTT Löôïng pheøn Nhoâm (mg/l) COD (mg/l) Ñoä ñuïc (NTU) Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 15 1 100 360 200 1140 7,3 2 200 400 176 1219 7,1 3 300 440 150 1253 7,0 4 400 350 130 1311 7,1 5 500 270 237 1382 6,8 6 600 340 250 1413 6,9 Baûng 4.4 - Hieäu quaû cuûa pheøn saét Ñoä daãn ñieän (ms/m) pHSTT Löôïng pheøn saét (mg/l) COD (mg/l) Ñoä ñuïc (NTU) SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG KHÖÛ COD CUÛA CAÙC CHAÁT KEO TUÏ 270 1000 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 600 Haøm löôïng chaát keo tuï (mg/l) C O D (m g/ l) PAC Pheøn Nhoâm BIEÅU ÑOÀ SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG KHÖÛ ÑOÄ ÑUÏC CUÛA CAÙC CHAÁT KEO TUÏ 6 61 130 0 50 100 150 200 250 300 100 200 300 400 500 600 Haøm löôïng (mg/l) Ñ oä ñu ïc (N TU ) PAC Pheøn Nhoâm Pheøn Saét Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 16 Nhaän xeùt: Döïa vaøo baûng keát quaû jatest cuûa 3 loaïi chaát keo tuï: pheøn nhoâm (K2Al2SO4.12H2O) , pheøn saét (FeSO4) vaø PAC (Trung Quoác). Ta thaáy khaû naêng khöû COD vaø ñoä ñuïc cuûa PAC troäi hôn so vôùi pheøn nhoâm vaø pheøn saét. Veà maët caûm quan cho thaáy: pheøn saét keo tuï raát keùm (haàu nhö khoâng phaûn öùng), nöôùc laïi coù muøi hoâi (gioáng muøi nöôùc coáng) vaø maøu ñen; pheøn nhoâm coù khaû naêng keo tuï nhöng ñoä ñuïc cuûa nöôùc vaãn coøn; PAC cho keát quaû toát nhaát. Vaäy ta choïn chaát keo tuï laø PAC 4.3.2 pH toái öu Baûng 4.5 – Keát quaû thí nghieäm xaùc ñònh pH toái öu STT Löôïng PAC (mg/l) pH COD mg/l Ñoä ñuïc (NTU) Ñoä daãn ñieän (m/s) H_ Khöû COD (%) H_Khöû ñoä ñuïc (%) 1 400 4,5 131 60 1354 64 59 2 400 5,0 121 50 1297 66 66 3 400 5,5 100 50 1242 72 66 4 400 6,0 88 20 1242 76 86 5 400 6,5 131 20 1267 64 86 6 400 7,0 142 20 1402 61 86 7 400 8,0 150 20 1442 58 86 8 400 9,5 175 20 1512 51 86 BIEÅU ÑOÄ BIEÁN THIEÂN COD VAØ ÑOÄ ÑUÏC ÔÛ CAÙC GIAÙ TRÒ pH KHAÙC NHAU 88 20 0 50 100 150 200 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,5 pH COD (mg/l) Ñoä ñuïc (NTU) Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 17 Nhaän xeùt: PAC coù khaû naêng phaûn öùng – taïo boâng – laéng ôû khoaûng pH raát lôùn (4,0 – 9,5). Tuy nhieân khaû naêng khöû COD cuûa PAC toát nhaát ôû pH = 6,0 (COD = 88 mg/l), neáu ta giaûm hay taêng pH vöôït qua chæ soá naøy thì COD taêng leân. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích laø do caùc chaát höõu cô töø daïng coù theå laéng ñöôïc chuyeån sang daïng hoaø tan ôû pH thaáp hoaëc pH cao. 4.3.3 Lieàu löôïng chaát keo tuï toái öu Baûng 4.5 – Keát quaû thí nghieäm PAC toái öu öùng vôùi pH toái öu 1 100 6,0 131 143 1296 64 1 2 200 6,0 121 100 1239 66 31 3 300 6,0 100 60 1184 72 59 4 400 6,0 88 10 1184 76 93 5 500 6,0 131 10 1209 64 93 6 600 6,0 142 10 1344 61 93 Ñoä ñuïc (NTU) Ñoä daãn ñieän H_ Khöû COD (%) H_Khöû ñoä ñuïc (%) STT Löôïng PAC (mg/l) pH COD mg/l BIEÅU ÑOÀ BIEÁN THIEÂN HAØM LÖÔÏNG COD VAØ ÑOÄ ÑUÏC ÖÙNG VÔÙI CAÙC GIAÙ TRÒ PAC KHAÙC NHAU 88 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 100 200 300 400 500 600 Haøm löôïng PAC (mg/l) COD (mg/l) Ñoä ñuïc (NTU) Nhaän xeùt: PAC phaûn öùng toát nhaát ôû haøm löôïng 400 mg/l. Haøm löôïng PAC caøng cao thì hieäu suaát khöû ñoä ñuïc vaãn ñaûm baûo, tuy nhieân COD taêng daàn. Ñieàu naøy chöùng toû neáu haøm löôïng PAC duøng vöôït quaù giaù trò baõo hoaø daãn ñeán löôïng PAC dö (toàn taïi trong ôû daïng hoøa tan) neân COD taêng leân. Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 18 4.4 KEÁT QUAÛ MOÂ HÌNH Baûng 4.7 – Vaän haønh moâ hình STT Ñìeàu chænh moâ hình Ñôn vò Giaù trò 1 pH 6,1 – 6,5 2 PAC mg/l 400 – 450 3 Polymer mg/l 0,8 Baûng 4.8 – Keát quaû vaän haønh moâ hình THÖÙ TÖÏ GIÔØ COD_laéng (mg/l) COD_cuoái (mg/l) H_laéng (%) H_cuoái (%) 1 98 82 73 77 2 131 49 64 86 3 115 33 68 91 4 131 82 64 77 5 49 16 86 95 6 115 65 68 82 7 131 33 64 91 8 82 49 77 86 9 131 33 64 91 10 164 33 55 91 11 65 33 82 91 Max 164 82 86 95 Min 49 16 55 77 Trung bình 110 46 69 87 BIEÅU ÑOÀ KEÁT QUAÛ VAÄN HAØNH MOÂ HÌNH 82 65 16 33 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Thöù töï giôø H aøm lö ôïn g C O D (m g/ l) COD_cuoái COD_laéng Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 19 Baûng 4.9 - Keát quaû nöôùc thaûi sau xöû lyù baèng moâ hình. STT Chæ tieâu Ñôn vò Giaù trò TCVN 5945:1995 loaïi A TIEÂU CHUAÅN NÖÔÙC CAÁP BYT 1 pH 6,5 6 - 9 6,5 – 8,5 2 COD mg/l 33 50 3 Ñoä ñuïc NTU 6 - < 2 4 Ñoä cöùng mgCaCO3/l 95 - < 300 5 Chlorua mg/l 0 2 < 250 6 Fe mg/l 0,078 1 < 0,5 7 Nitrit mg/l 0,073 - < 0,02 8 Nitrat mg/l 0,069 - < 50 9 Amoâni mg/l 0,02 0,1 < 1,5 10 Toång N mg/l 3,67 30 11 Toång P mg/l 0,1427 4 Nhaän xeùt: Hieäu suaát oån ñònh cuûa moâ hình ñaït 91% vaø chaát löôïng nöôùc sau khi xöû lyù ñaït loïai A (TCVN 5945:1995) vaø tieâu chuaån nöôùc caáp cuûa BYT. (tröø chæ tieâu Nitrit) Nöôùc sau khi xöû lyù coù theå duøng laøm nöôùc caáp cho saûn xuaát. Tuy nhieân chæ tieâu COD vaãn coøn chöùng toû trong nöôùc sau xöû lyù coøn chöùa moät löôïng chaát hoaït ñoäng beà maët. Vì vaäy, khoâng theå duøng tröïc tieáp cho sinh hoaït. Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 20 CHÖÔNG 5 - THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG TY TNHH GIAËT UÛI HAÁP TAÅY CAO CAÁP NÔ XANH 5.5 LÖÏA CHOÏN SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ - Ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi giaët taåy laø haøm löôïng SS, chaát hoaït ñoäng beà maët vaø chaát taïo boït raát cao. - Ñeå giaûm SS ta duøng phöông phaùp keo tuï (hieäu suaát khöû SS = 80 – 90%). Sau ñoù khöû boït baèng thoåi khí lieân tuïc. Boït ñöôïc taùch ra khoûi nöôùc thaûi vaø daãn vaøo thuøng daäp boït (chöùa daàu khoaùng). - Yeâu caàu cuûa xöû lyù laø nöôùc thaûi ñaït chaát löôïng nöôùc taùi söû duïng saûn xuaát neân löôïng boït coøn dö cuõng khoâng aûnh höôûng nhieàu. - Muøi xaø phoøng seõ ñöôïc haáp thuï qua than hoaït tính. - Trong quaù trình vaän haønh hai thoâng soá caàn kieåm soaùt laø: ñoä ñuïc vaø COD. Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 21 43 2 1 NÖÔÙC HOAØN LÖU BÔM BUØN MAÙY EÙP BUØN BEÅ LOÏC THAN AÙP LÖÏC BEÅ LOÏC THAN AÙP LÖÏC BEÅ LOÏC CAÙT AÙP LÖÏC NGAÊN BÔM BÔM NÖÔÙC THAÛI BÔM BUØN BÔM NÖÔÙC RÖÛA LOÏC ÑÖÔØNG NÖÔÙC ÑÖÔØNG KHÍ ÑÖÔØNG HOÙA CHAÁT ÑÖÔØNG BUØN BÔM NÖÔÙC THAÛI BÔM BUØN BEÅ NEÙN BUØN 21 3 21 BÔM ÑÒNH LÖÔÏNG BÔM ÑÒNH LÖÔÏNG MAÙY THOÅI KHÍ Cl o BEÅ TIEÁP XUÙC Clo BEÅ NEÙN BUØN BEÅ KHÖÛ BOÏTNGAÊN PHAÛN ÖÙNG BEÅ KEO TUÏ_LAÉNG NGAÊN TIEÁP NHAÄN PAC POLYMER CHUÙ THÍCH BEÅ BÔM NÖÔÙC THAÛI VAØO SÔ ÑOÀ KHOÁI HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG SUAÁT 300M³/NGAØY ÑEÂM COÂNG TY TNHH GIAËT UÛI HAÁP TAÅY CAO CAÁP NÔ XANH Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 22 5.6 TÍNH TOAÙN CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ 5.2.1 Ngaên tieáp nhaän Chöùc naêng loaïi boû caùc loaïi raùc thoâ nhö: vaûi raùch, giaáy vuïn … ñeà phoøng taét ngheõn ñöôøng oáng huùt cuûa maùy bôm ôû beå bôm. Baûng 5.2 - Thoâng soá ngaên tieáp nhaän HAÏNG MUÏC DAÏNG KÍCH THÖÔÙC L x B x H Ngaên tieáp nhaän Chöõ nhaät 1,5m x 1m x 1,5m Soït thu raùc Löôùi inox Chöõ nhaät 1m x 0,5m x 0,5m 1mm x 1mm 5.2.2 Beå chöùa vaø ngaên bôm Chöùc naêng - Ñieàu hoaø löu löôïng nöôùc thaûi vôùi thôøi gian löu laø 1h - Chöùa nöôùc cho maùy bôm Baûng 5.2 - Thoâng soá beå chöùa vaø ngaên bôm STT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ GIAÙ TRÒ 1 2 3 4 5 6 7 Löu löôïng giôø trung bình, Qhtb Thôøi gian löu nöôùc Theå tích beå, V Kích thöôùc beå: - Chieàu cao xaây döïng, HXD - Chieàu daøi, L - Chieàu roäng, B Löu löôïng khí caáp OÁng khí chính - Chaát lieäu - Ñöôøng kính, D - Vaän toác khí, v OÁng khí phaân phoái m3/h h m3 m m m m3/h Theùp mm m/s 12,5 1 18 3 3 2 60 34 18 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 23 - Chaát lieäu - Ñöôøng kính, D - Vaän toác khí, v theùp mm m/s 27 15 5.2.3 Beå keo tuï (phaûn öùng – taïo boâng – laéng) Ngaên phaûn öùng Baûng 5.3 – Thoâng soá ngaên phaûn öùng STT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ GIAÙ TRÒ 1 2 3 Löu löôïng giôø trung bình, Qhtb Theå tích beå, V Kích thöôùc beå: - Chieàu cao xaây döïng, HXD - Chieàu daøi, L - Chieàu roäng, B m3/h m3 m m m 12,5 4 2 2 1 Ngaên taïo boâng – laéng Baûng 5.4 – Thoâng soá ngaên taïo boâng - laéng STT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ GIAÙ TRÒ 1 2 3 4 5 6 7 Löu löôïng giôø trung bình, Qhtb Thôøi gian löu Toác ñoä laéng, v Theå tích beå, V Kích thöôùc beå: - Chieàu saâu xaây döïng, HXD - Chieàu daøi, L - Chieàu roäng, B Ñoä doác ñaùy beå Thieát bò gaït buøn - Toác ñoä gaït - Khoaûng caùch giöõa caùc thanh gaït m3/h h m/s m3 m m m % m/phuùt m 12,5 3 8 62,9 3,35 8,42 2,23 0,02 0,6 – 1,2 1 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 24 5.2.4 Beå khöû boït thoåi khí Baûng 5.5 – Thoâng soá beå khöû boït thoåi khí STT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ GIAÙ TRÒ 1 2 3 4 5 6 7 Löu löôïng giôø trung bình, Qhtb Thôøi gian löu Löu löôïng khí caáp Theå tích beå, V Kích thöôùc beå: - Chieàu cao xaây döïng, HXD - Chieàu daøi, L - Chieàu roäng, B OÁng khí chính - Chaát lieäu - Ñöôøng kính, D - Vaän toác khí, v OÁng khí chính - Chaát lieäu - Ñöôøng kính, D - Vaän toác khí, v m3/h h m3/h m3 m m m Theùp mm mm Theùp mm m/s 12,5 2 120 25 3 4,2 2 50 17 27 9,7 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 25 5.2.5 Beå loïc caùt aùp löïc Baûng 5.6 – Thoâng soá loïc caùt aùp löïc STT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ GIAÙ TRÒ 1 2 3 4 5 Löu löôïng giôø trung bình, Qhtb Theå tích beå ñôn nguyeân, V Toác ñoä loïc Kích thöôùc beå: - Chieàu cao xaây döïng, HXD - Ñöôøng kính Chieàu cao lôùp vaät lieäu loïc - Caùt - Ñaù 1mm x 2mm & soûi m3/h m3 m/h m m m m 12,5 1,45 20 1,15 0,9 0,3 0,3 5.2.6 Loïc than hoaït tính aùp löïc Baûng 5.7 – Thoâng soá loïc than hoaït tính aùp löïc STT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ GIAÙ TRÒ 1 2 3 4 5 6 7 Löu löôïng giôø trung bình, Qhtb Thôøi gian löu Theå tích beå ñôn nguyeân, W Toác ñoä loïc Soá ñôn nguyeân Kích thöôùc ñôn nguyeân - Chieàu cao xaây döïng, HXD - Ñöôøng kính Chieàu cao lôùp vaät lieäu loïc - Than hoaït tính - Ñaù 1mm x 2mm m3/h h m3 m/h caùi m m m m 12,5 0,25 3,97 4,8 2 2,6 1,3 1,2 0,3 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 26 5.2.7 Beå tieáp xuùc Clo Baûng 5.8 – Thoâng soá beå tieáp xuùc Clo STT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ GIAÙ TRÒ 1 2 3 4 Löu löôïng giôø trung bình, Qhtb Thôøi gian löu Theå tích beå, W Kích thöôùc beå: - Chieàu cao xaây döïng, HXD - Chieàu daøi, L - Chieàu roäng, B m3/h h m3 m m m 12,5 0,25 3,12 1,3 2,4 1 5.2.8 Beå neùn buøn Baûng 5.9 – Thoâng soá beå chöùa buøn STT THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ GIAÙ TRÒ 1 2 3 4 Löu löôïng Thôøi gian löu Soá ñôn nguyeân Kích thöôùc ñôn nguyeân - Chieàu cao xaây döïng, HXD - Chieàu daøi, L - Chieàu roäng, B m3/ngñ h caùi m m m 15 72 2 3 2 2 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 27 5.7 TÍNH TOAÙN KINH TEÁ Qua quaù trình tính toaùn kinh teá sô boä (chi tieát xem Phuï Luïc 2) ta ñöôïc keát quaû sau: Baûng 5.10 – Chi phí xöû lyù nöôùc thaûi LOAÏI CHI PHÍ KYÙ HIEÄU THAØNH TIEÀN VNÑ/m3 Hoùa chaát T1 3.351 Xaây döïng côù baûn T2 448 Laõi xuaát ngaân haøng T3 53 Löông coâng nhaân T4 266 Hoaït ñoäng T5 398 Toång 4.518 5.8 LÔÏI ÍCH KINH TEÁ Ñeå xöû lyù nöôùc thaûi cuûa coâng ty giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh thì ta coù theå boû moät soá coâng trình ñôn vò cuûa heä thoáng treân: beå khöû boït thoåi khí, loïc caùt aùp löïc, loïc than aùp löïc, beå tieáp xuùc Clo vaø caùc thieát bò töông öùng cuûa caùc coâng trình ñôn vò naøy. Baûng 5.11 – So saùnh veà maët kinh teá Loaïi Giaù thaønh (VNÑ/m3) Chí phí ñaàu tö cô baûn (VNÑ) Nöôùc caáp 4.000 NT ñaït loaïi B (TCVN 5945:1995) 4.512 678.785.000 NT ñaït loaïi A (TCVN 5945:1995) 4.518 736.485.000 Nhaän xeùt: Chi phí ñaàu tö cô baûn cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñaït loaïi A (TCVN 5945:1995) chæ hôn loaïi B 57.700.000VNÑ. Maët khaùc, nöôùc xöû lyù ñaït tieâu chuaån A coù theå taùi söû duïng. Nhö vaäy, lôïi ích kinh teá maø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñaït tieâu chuaån A ñem laïi cho coâng ty laø: 4000 – (4518 – 4512) x 300 = 1.198.200 VNÑ/ngaøy = 437.343.000 VNÑ/naêm Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 28 CHÖÔNG 6 – KEÁT LUAÄN & KIEÁN NGHÒ 6.3 KEÁT LUAÄN - Chaát keo tuï thích hôïp laø PAC. Ñaëc bieät pheøn saét khoâng theå duøng cho loaïi nöôùc thaûi naøy - Löôïng PAC kinh teá 400 mg/l - Khoaûng pH phaûn öùng roäng (6 – 9) neân khoâng caàn ñieàu chænh pH trong vaän haønh traïm xöû lyù - Nöôùc sau khi xöû lyù coù theå duøng caáp cho saûn xuaát ôû giai ñoaïn giaët: khaâu giaët vaø caùc khaâu xaû tieáp sau. Khaâu xaû cuoái cuøng khoâng neân duøng nöôùc naøy do löôïng chaát hoaït ñoäng beà maët toàn dö coù theå aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm. 6.4 KIEÁN NGHÒ Do ñieàu kieän vaø thôøi gian cuûa khoùa luaän khoâng cho pheùp, neáu coù ñieàu kieän nghieân cöùu seõ tieáp tuïc phaùt trieån theo höôùng: - Cöôøng ñoä thoåi khí toái öu - Kích thöôùc boït toái öu - Thôøi gian haáp thuï cuûa than hoaït tính toái öu Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 29 PHUÏ LUÏC 1 – TÍNH TOAÙN CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ 1. Ngaên tieáp nhaän Chöùc naêng loaïi boû caùc loaïi raùc thoâ nhö: vaûi raùch, giaáy vuïn, chæ sôïi … ñeà phoøng taét ngheõn ñöôøng oáng huùt cuûa maùy bôm ôû beå bôm. Ngaên tieáp nhaän - Daïng chöõ nhaät o Daøi: 1,5 m o Roäng: 1 m o Cao: 1,5 m Soït thu raùc - Khung inox - Daïng chöõ nhaät o Daøi: 1m o Roäng: 0,5 m o Cao: 0,5 m - Löôùi inox kích thöôùc 1mm x 1mm 2. Beå chöùa vaø ngaên bôm Chöùc naêng - Ñieàu hoaø löu löôïng nöôùc thaûi vôùi thôøi gian löu laø 1h - Chöùa nöôùc cho maùy bôm Tính toaùn Beå chöùa Theå tích beå 5,1215,12 =´=´= tQW m3 Vôùi Q: löu löôïng nöôùc thaûi (m3/h) t: thôøi gian löu (h) Tieát dieän chöõ nhaät: L x B = 3m x 2m Chieàu cao cuûa beå m A Qh 1,2 23 5,12 = ´ == Chieàu cao toång coäng cuûa beå: H = h + hbv + hñaùy = 2,1 + 0,3 + 0,6 = 3m Tính bôm: Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 30 Choïn 2 bôm, moãi bôm coù löu löôïng Q1b = 12,5 m3/h, coät aùp P = 10m Cheá ñoä laøm vieäc luaân phieân nhau. Cung caáp khí Löôïng khoâng khí caàn thieát Qk = Q x a = 12,5 x 4,8 = 60 m3/h Trong ñoù: a = Löôïng khoâng khí caàn cung caáp, a = 4,8 m3khí/m3NT Choïn heä thoáng oáng caáp khí baèng theùp bao goàm: Moät ñöôøng oáng chính chính d = 34mm vaø 2 ñöôøng oáng phuï ñaët doïc theo thaønh beå d = 27mm. Kieåm tra vaän toác cuûa khí trong oáng daãn Trong oáng chính: sm d Qvc /183600034,014,3 604 3600 4 22 =´´ ´ = ´´ ´ = p Trong oáng phuï: sm d qv p /153600027,014,3 304 3600 4 22 =´´ ´ = ´´ ´ = p 3. Beå keo tuï (phaûn öùng – taïo boâng – laéng) Ngaên phaûn öùng: Daïng chöõ nhaät: Daøi x Roäng x Cao = 2m x 1m x 2m Oáng trung taâm coù chöùc naêng troän hoaù chaát vôùi nöôùc thaûi - Ñöôøng kính: D = 900mm - Chieàu daøi: h = 1,5m Ngaên taïo boâng – laéng: Tính toaùn beå laéng ngang theo TCXD-51-84 Chieàu daøi beå: m UK HvL 42,8 80,35,0 28 0 = ´ ´ = ´ ´ = Trong ñoù: v = Toác ñoä laéng trung bình cuûa haït caën lô löõng ñoái: v = 5 ¸10 mm/s H = Chieàu saâu tính toaùn cuûa vuøng laéng (töø maët treân lôùp trung hoaø ñeán maët thoaùng cuûa beå): H = 1,5 – 3 m Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 31 K = Heä soá phuï thuoäc vaøo kieåu beå laéng: K = 0,5 U0 = Ñoä thoâ thuyû löïc cuûa haït caën lô löõng ( ) smm hKHt HKU n /80,304,019,130073,0 25,01000 / 1000 0 =-´´ ´´ =- ´´ ´´ = w a Ô ñaây: t = thôøi gian laéng, t = 5phuùt = 300s a = Heä soá tính ñeán aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä nöôùc thaûi ñoái vôùi ñoä nhôùt theo Baûng 25 (TCXD-51-84). Öùng vôùi t = 350C, ta coù a = 0,73 w = Thaønh phaàn thaúng ñöùng cuûa toác ñoä nöôùc thaûi theo Baûng 26 (TCXD-51-84), w = 0,04mm/s (KH/h)n = Trò soá tính toaùn ñoái vôùi caùc beå laéng phuï thuoäc vaøo chieàu cao H vaø kieåu beå laéng, laáy theo Baûng 28 (TCXD-51-84), ta ñöôïc (KH/h)n = 1,19 Choïn thôøi gian löu nöôùc thaûi trong beå laéng: t = 3h Dung tích beå: 35,3735,12 mtQW =´=´= Dieän tích tieát dieän öôùt cuûa beå: 275,18 2 5,37 m H WS === Chieàu ngang beå: m L SB 23,2 42,8 75,18 === Löôïng buøn laéng: hmQW /625,05,12 100 5%5 3=´== Moãi ngaøy xaû buøn 8 laàn, neân thôøi gian giöõa hai laàn xaû buøn 4h Theå tích buøn löu trong beå – Dung tích ngaên chöùa buøn: W = 0,625 x 4 = 2,5m3 Dieän tích ngaên chöùa buøn: 285,32,2 2 5,03 mS =´+= Chieàu cao phaàn chöùa buøn: m S Whb 65,085,3 5,2 === Chieàu cao xaây döïng cuûa beå: HXD = H + h0 + hbv + hb = 2 + 0,4 + 0,3 + 0,65 = 3,35m Trong ñoù: Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 32 h0 = Chieàu cao lôùp trung hoaø, m hbv = Chieàu cao baûo veä, m Choïn ñoäng cô gaït buøn: Toác ñoä thanh gaït buøn 0,6 – 1,2 m/phuùt Khoaûng caùch giöõa caùc thanh gaït 1m 4. Beå khöû boït thoåi khí Thôøi gian löu: t = 2h Dung tích beå: W = Q x t = 12,5 x 2 = 25m3 Kích thöôùc beå: L x B x H = 4,2m x 2m x 3m Löôïng khoâng khí caàn thieát: Qk = Q x a = 12,5 x 9,6 = 120 m3/h Trong ñoù: a = Löôïng khoâng khí caàn cung caáp, a = 9,6 m3khí/m3nöôùc thaûi Moät ñöôøng oáng chính chính d = 50mm vaø 6 ñöôøng oáng phuï ñaët doïc theo thaønh beå d = 27mm. moãi oáng phuï gaén vôùi 1 ñóa phaân phoá khí. Kieåm tra vaän toác cuûa khí trong oáng daãn Trong oáng chính: sm d Qvc /17360005,014,3 1204 3600 4 22 =´´ ´ = ´´ ´ = p Löu löôïng khí trong moãi oáng phuï: hm Q q k /20 6 120 6 3 0 === Trong oáng phuï: sm d qvp /7,93600027,014,3 204 3600 4 22 =´´ ´ = ´´ ´ = p 5. Ngaên bôm Chöùc naêng chöùa nöôùc ñeå bôm leân beå loïc aùp löïc. Kích thöôùc : L x B x H = 0,5m x 2m x 3m Choïn 2 bôm (caùc chæ soá gioáng bôm nöôùc thaûi) 6. Loïc caùt aùp löïc Vaät lieäu coâng trình composite Choïn: Chieàu cao lôùp caùt hc = 0,3m coù ñöôøng kính hieäu quaû dc = 0,7 mm, heä soá ñoàng nhaát U = 1,4 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 33 Chieàu cao lôùp ñaù 3mm x 2mm, hd = 0,2m Toác ñoä loïc, v = 20m/h Dieän tích beà maët beå loïc: 2625,0 20 5,12 m v QF === Ñöôøng kính beå loïc: mFd 9,0 14,3 625,044 = ´ = ´ = p Khoaûng caùch töø beà maët vaät lieäu loïc ñeán mieäng pheãu thu nöôùc röõa: h = hvl + e + 0,25 = 0,3 x 0,5 + 0,25 = 0,4m Trong ñoù: hc = Chieàu cao lôùp caùt loïc e = Ñoä giaõn nôû lôùp vaät lieäu loïc khi röûa ngöôïc, e = 0,25 ¸0,5 Chieàu cao toång coäng beå: H = h + hvl + hbv + hthu = 0,4 + (0,3+0,2) + 0,25 = 1,15m Trong ñoù: hbv = Chieàu cao an toaøn Hthu = Chieàu cao phaàn thu nöôùc (tính töø maët chuïp huùt ñeán ñaùy beå) 7. Beå loïc than hoaït tính aùp löïc Vaät lieäu coâng trình composite Choïn: Thôøi gian tieáp xuùc vôùi than hoaït tính: t = 15 phuùt = 0,25h Chieàu cao lôùp than hoaït tính ht= 1,2m coù ñöôøng kính hieäu quaû dc = 1,1mm, heä soá ñoàng nhaát U = 1,49 Chieàu cao lôùp ñaù 1mmx2mm vaø soûi : 0,3m Cheá ñoä hoaït ñoäng theo kieåu noái tieáp Toác ñoä loïc, 8,4 25,0 2,1 === t h v t m/h Dieän tích beà maët beå loïc: 26,2 8,4 5,12 m v QF === Choïn soá beå loïc, n = 2 Dieän tích beà maët 1 ñôn nguyeân: 21 3,12 6,2 2 mFF === Ñöôøng kính 1 ñôn nguyeân: m F d 3,1 14,3 3,144 1 1 = ´ == p Khoaûng caùch töø beà maët vaät lieäu loïc ñeán mieäng pheãu thu nöôùc röõa: Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 34 h = ht x e + 0,25 = 1,2 x 0,5 + 0,25 = 0,85m Trong ñoù: ht = Chieàu cao lôùp than hoaït tính e = Ñoä giaõn nôû lôùp vaät lieäu loïc khi röûa ngöôïc, e = 0,25 ¸0,5 Chieàu cao toång coäng beå: H = h + hvl + hbv = 0,85 + (1,2 + 0,3) + 0,25 = 2,6m Trong ñoù: hbv = Chieàu cao an toaøn Tính toaùn röûa loïc Röûa ngöôïc baèng nöôùc trong khoaûng thôøi gian 10 phuùt Tính toaùn röûa cho beå loïc caùt Döïa vaøo ñöôøng kính hieäu quaû vaø heä soá ñoàng nhaát ta tra ñöôïc toác ñoä röõa ngöôïc cuûa nöôùc vaø khí nhö sau: Choïn ñöôøng kính hieäu quaû de = 0,7mm Vn = 0,26 m3/m2.phuùt Löôïng nöôùc caàn thieát ñeå röûa ngöôïc cho moät beå loïc Wn = F x Vn x t = 0,625 x 0,26 x 10 = 1,625m3 Löu löôïng bôm röûa ngöôïc: Q = F x Vn x 60 = 0,625 x 0,26 x 60 = 9,75m3/h Tính toaùn röûa cho beå loïc than hoaït tính Choïn ñöôøng kính hieäu quaû de = 0,7mm Vn = 0,29 m3/m2.phuùt Löôïng nöôùc caàn thieát ñeå röûa ngöôïc cho moät beå loïc Wn = F1 x Vn x t = 1,3 x 0,29 x 10 = 3,75m3 Löu löôïng bôm röûa ngöôïc: Q = F1 x Vn x 60 = 1,3 x 0,29 x 60 = 22,62 m3/h Coät aùp: 10m 8. Beå tieáp xuùc Clo Thôøi gian tieáp xuùc: t = 15phuùt = 0,25h Dung tích beå tieáp xuùc W = Q x t = 12,5 x 0,25 = 3,125m3 Kích thöôùc beå L x B x H = 2,4m x 1m x 1,3m Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 35 9. Beå chöùa buøn Löôïng buøn xaû: Qb = 5% x Q = 0,05 x 300 = 15m3/ngñ Thôøi gian löu buøn: t = 3ngaøy Theå tích beå neùn buøn: 345315 mtQW b =´=´= Chia laøm n = 2 ñôn nguyeân Dung tích moãi ñôn nguyeân: 30 5,222 45 m n W W b === Kích thöôùc moät ñôn nguyeân: L x B x H = 2m x 2m x 3,35m Bôm buøn · Soá löôïng 2 caùi · Löu löôïng moãi bôm 5m3/h · Coät aùp h = 10m Söû duïng maùy eùp buøn 10. Tính toaùn hoùa chaát PAC Löôïng PAC caàn duøng 120 1000 300400 1000 = ´ = ´ = QXM kg/ngñ Trong ñoù: X = Khoái löôïng PAC caàn duøng cho 1lít nöôùc thaûi, (mg/l) Khoái löôïng PAC caàn pha 150 201000 6005,12400 1000 = ´ ´´ = ´ ´´ = B VAXY kg Trong ñoù: Y = Khoái löôïng PAC caàn pha, (kg) X = Khoái löôïng PAC caàn duøng cho 1lít nöôùc thaûi, (mg) A = Löu löôïng bôm nöôùc thaûi, (m3/h) B = Löu löôïng bôm hoùa chaát, (l/h) V = Dung tích thuøng pha hoùa chaát, (l) Polymer Töông töï ta ñöôïc: Löôïng Polymer caàn duøng Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 36 310.75,3 1000 3000125,0 1000 -= ´ = ´ = QXM kg/ngñ Khoái löôïng polymer caàn pha 06,0 201000 6005,1216,0 1000 = ´ ´´ = ´ ´´ = B VAXY kg = 60 g Clo Töông töï ta ñöôïc: Löôïng Clo caàn duøng 5,1 1000 3005 1000 = ´ = ´ = QXM kg/ngñ Khoái löôïng Clo caàn pha 625,5 201000 6005,1215 1000 = ´ ´´ = ´ ´´ = B VAXY kg Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 37 PHUÏ LUÏC 2 – TÍNH TOAÙN CHI PHÍ 1. Chi phí hoùa chaát STT HOÙA CHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG (kg/ngñ) ÑÔN GIAÙ (VNÑ/kg) THAØNH TIEÀN (VNÑ) 1 PAC 120 8.000 960.000 2 Polymer 3,75.10-3 90.000 337 3 Clo 1,5 30.000 45.000 Toång 1.005.337 Þ Chi phí hoaù chaát cho 1m3 nöôùc thaûi laø: 351.3 300 337.005.1 1 ==T (VNÑ/m 3) 2. Chi phí xaây döïng cô baûn BAÛNG KHAÙI TOAÙN KINH PHÍ PHAÀN THIEÁT BÒ STT THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ VNÑ THAØNH TIEÀN VNÑ 1 Bôm nöôùc thaûi chìm 2 caùi 6.000.000 12.000.000 2 Bôm buøn thaûi chìm 2 caùi 6.000.000 12.000.000 3 Bôm ñònh löôïng hoaù chaát 4 caùi 1.875.000 7.500.000 4 Bôm nöôùc vaøo beå loïc aùp 2 caùi 6.000.000 12.000.000 5 Bôm röõa loïc 1 caùi 5.000.000 5.000.000 6 Moâ tô giaûm toác – thieát bò gaït buøn ôû beå laéng 1 caùi 36.000.000 7 Moâ tô khuaáy troän hoùa chaát 3 caùi 3.000.000 9.000.000 8 Maùy thoåi khí 2 caùi 20.000.000 40.000.000 9 Thieát bò khuyeách taùn khí 8 caùi 1.500.000 12.000.000 10 Ñöôøng oáng daãn khí neùn 2.500.000 11 Maùy eùp buøn 1caùi 100.000.000 50.000.000 12 Heä thoáng ñöôøng oáng nöôùc thaûi, oáng buøn, oáng 5.000.000 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 38 daãn hoùa chaát 13 Thieát bò ñieän, heä thoáng daây ñieän, tuû ñieän ñieàu khieån heä thoáng 1 boä 30.000.000 14 Thuøng ñöïng hoaù chaát 3 thuøng 7.000.000 21.000.000 14 Soït thu raùc 1caùi 500.000 500.000 Toång 224.500.000 XAÂY DÖÏNG CAÙC HAÏNH MUÏC COÂNG TRÌNH STT HAÏNG MUÏC DUNG TÍCH ÑÔN NGUYEÂN (m3) SOÁ ÑÔN NGUYEÂN (Caùi) ÑÔN GIAÙ (VNÑ/m3) THAØNH TIEÀN (VNÑ) 1 Ngaên tieáp nhaän 2,25 1 3.500.000 7.875.000 2 Beå bôm 18,00 1 3.500.000 63.000.000 3 Beå keo tuï 67,00 1 3.500.000 234.500.000 4 Beå khöû boït 25,20 1 3.500.000 88.200.000 5 Ngaên bôm 3 1 3.500.000 10.500.000 5 Loïc caùt 0,72 1 2.000.000 1.440.000 6 Loïc than 3,38 2 2.000.000 10.150.000 7 Beå tieáp xuùc Clo 3,12 1 3.500.000 10.920.000 8 Beå neùn buøn 12,2 2 3.500.000 85.400.000 Toång 511.985.000 Toång chi phí xaây döïng cô baûn: Txd =224.500.000 + 511.985.000= 736.485.000 (VNÑ) 3. Kinh teá döï toaùn - Chi phí ñaàu tö xaây döïng cho 1m3 nöôùc thaûi 39,448 30036515 000.485.736 3652 = ´´ = ´´ = Qn TT xd VNÑ/m3 Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 39 Trong ñoù: n = Nieân haïn thieát keá (naêm) - Chi phí laõi suaát ngaân haøng tính cho 1m3 nöôùc thaûi 81,53 30036515 12,0000.485.736 365 12,0 3 =´´ ´ = ´´ ´ = Qn T T xd VNÑ/m3 · Löông coâng nhaân BIEÂN CHEÁ SOÁ NGÖÔØI MÖÙC LÖÔNG VNÑ/THAÙNG THAØNH TIEÀN Coâng nhaân vaän haønh 2 1.200.000 2.400.000 Chi phí löông coâng nhaân tính treân 1m3 nöôùc thaûi baèng: 67,266 30030 000.400.2 4 =´ =T (VNÑ/m3) - Chí phí hoaït ñoäng · Naêng löôïng Chi phí ñieän naêng trong 1 naêm m1 = 365 x m x R = 365 x 50 x 2.000 = 36.500.000 (VNÑ/naêm) Trong ñoù: m: löôïng ñieän naêng tieâu thuï moät ngaøy ñeâm, m = 50 kW/ngñ R: ñôn giaù 2.000 VNÑ/KW · Chi phí söûa chöõa nhoû Chi phí söûa chöõa nhoû = 0,07% toång chi phí ñaàu tö 539.515 100 000.485.73607,0 100 07,0 2 = ´ = ´ = xd T m (VNÑ/naêm) · Chi phí söûa chöõa lôùn Chi phí söûa chöõa lôùn = 0,9% toång chi phí ñaàu tö 365.628.6 100 000.485.7369,0 100 9,0 3 = ´ = ´ = xd T m (VNÑ/naêm) Þ Sm = m2 +m3 + m4 = 36.500.000 + 515.539 + 6.628.365 = 43.643.904 (VNÑ/naêm) Þ Chi phí hoïat ñoäng tính cho 1m3 nöôùc thaûi 398,57 300365 904.643.43 3655 = ´ = ´ S = Q mT (VNÑ/m3) Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 40 Vaäy giaù thaønh cho 1m3 nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 3.351 + 448,39 + 53,81 + 266,67 + 398,57 = 4.518 (VNÑ) Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 41 PHUÏ LUÏC 3_HÌNH AÛNH HÌNH 1_MOÂ HÌNH XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI GIAËT TAÅY HÌNH2_BEÅ KEO TUÏ_LAÉNG Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 42 HÌNH 4_BEÅ KEO TUÏ_LAÉNG ÑANG HOAÏT TRÖÔÙC KHI XÖÛ LYÙ SAUC KHI XÖÛ LYÙ HÌNH 4_KEÁT QUAÛ VAÄN HAØNH MOÂ HÌNH Nghieân cöùu moâ hình xöû lyù nöôùc thaûi giaët taåy, öùng duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 300m3/ngñ coâng ty TNHH giaët uûi haáp taåy cao caáp Nô Xanh. SVTH: Nguyeãn Taán Ñaït Trang 43 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Hoaøng Vaên Hueä – Traàn Ñöùc Haï, 2002. Thoaùt Nöôùc, Xöû Lyù Nöôùc Thaûi – Taäp 2. Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. 2. Laâm Minh Trieát – Nguyeãn Thanh Huøng – Nguyeãn Phöôùc Daân, 2004. Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Ñoâ Thò Vaø Coâng Nghieäp. Tính Toaùn Thieát Keá Caùc Coâng Trình. CEFINEA Vieän Moâi Tröôøng Vaø Taøi Nguyeân – Ñaïi Hoïc Quoác Gia Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 3. Leâ Vaên Caùt, 1999. Cô sôû hoùa hoïc vaø Kyõ thuaät xöû lyù nöôùc.Nhaø Xuaát Baûn Thanh Nieân. 4. Nguyeãn Höõu Phuù, 2003 Hoùa Lyù & Hoùa Keo. Nhaø Xuaát Ban Khoa Hoïc Kyõ Thuaät Haø Noäi 5. Traàn Hieáu Nhueä, 1998. Thoaùt Nöôùc Vaø Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Coâng Nghieäp. Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät Haø Noäi. 6. Trònh Xuaân Lai, 2000. Tính Toaùn Thieát Keá Caùc Coâng Trình Xöû Lyù Nöôùc Thaûi. Nhaø Xuaát Baûn Xaây Döïng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNT giat tay.pdf
Tài liệu liên quan