Nghiên cứu xác định khung giá phát điện truyền thống trong thị trường phát điện cạnh tranh

Mục lục Ch-ơng I: Hiện trạng mua bán điện giữa các nhà máy điện và Tập đoàn điện lực việt nam 8 Ch-ơng II: Kinh nghiệm quốc tế trong việc xác định giá điện của các loại nguồn phát truyền thống 15 Ch-ơng III: Tổng quan Ph-ơng pháp xác định giá nguồn phát truyền thống 27 III.1. Cơ sở xây dựng ph-ơng pháp 27 III.2. Đặc điểm kinh tế chính các loại công nghệ phát điện truyền thống 28 III.3. Ph-ơng pháp xác định giá điện thanh cái các loại hình nhà máy nhiệt điện trong hệ thống theo chi phí quy dẫn (chi phí bình quân). 30 III.4. Ph-ơng pháp xác định giá điện thanh cái thuỷ điện trên cơ sở đầu t- theo quy hoạch nguồn tối -u và phân tích tài chính dòng tiền 33 Ch-ơng IV: Ph-ơng pháp đề xuất xác định khung giá các loại nguồn phát điện truyền thống trong giai đoạn đầu thị tr-ờng phát điện cạnh tranh ở Việt Nam 36 IV.1. Các nguyên tắc chung xác định giá nguồn phát 36 IV.2. Ph-ơng pháp xác định giá bình quân chung nhà máy đầu t- mới 37 IV.3. Ph-ơng pháp xác định giá nhà máy nhiệt điện mới 41 IV.4. Ph-ơng pháp xác định giá nhà máy thuỷ điện mới 44 IV.5. Ph-ơng pháp xác định giá nhà máy điện hiện có 45 IV.6. Ph-ơng pháp xác định giá nhà máy điện đa mục tiêu 46 Ch-ơng V: áp dụng tính toán xác định khung giá cho các loại nguồn phát điện truyền thống hệ thống điện Việt Nam trong giai đoạn quy hoạch phát triển. 49 Kết luận 63 Phụ lục 1: Tổng hợp hiện trạng giá mua bán điện giữa EVN và các nhà máy 67 Phụ lục 2: Vốn đầu t- một số dự án đầu t- nhiệt điện đã và đang triển khai 69 Phụ lục 3: Suất vốn đầu t- tổng hợp một số dự án chuẩn nhiệt điện tham khảo tài liệu cuả Ngân hàng thế giới cho một số n-ớc điển hình . 72 Phụ lục 4: Bảng tổng hợp suất vốn đầu t- đã đ-ợc hiệu chỉnh của các dự án thủy điện xây dựng trong quy hoạch 73 Tài liệu tham khảo 74

pdf81 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 28/02/2013 | Lượt xem: 967 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xác định khung giá phát điện truyền thống trong thị trường phát điện cạnh tranh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Khung gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh tõ sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè chÝnh n»m trong d¶i ®−a ra. Trong ch−¬ng sau ®−a ra phÇn ¸p dông tÝnh to¸n gi¸ ®iÖn b×nh qu©n c¸c c«ng tr×nh nguån nhiÖt ®iÖn vµ thuû ®iÖn míi trong giai ®o¹n quy ho¹ch theo ®Ò xuÊt ph−¬ng ph¸p m« h×nh tµi chÝnh doanh thu yªu cÇu, cã ph©n tÝch gi¸ cè ®Þnh vµ biÕn ®æi cña nhiÖt ®iÖn, ®Ó x¸c ®Þnh khung gi¸ xem xÐt ®µm ph¸n hîp ®ång PPA trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh. §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 53 Ch−¬ng V ¸p dông tÝnh to¸n x¸c ®Þnh khung gi¸ cho c¸c lo¹i nguån ph¸t ®iÖn truyÒn thèng cña hÖ thèng ®iÖn ViÖt Nam trong giai ®o¹n quy ho¹ch ph¸t triÓn. V.1. HiÖn trang hÖ thèng ®iÖn ViÖt Nam Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hÖ thèng ®iÖn lùc ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn m¹nh c¶ vÒ l−îng vµ chÊt. §Ó ®¸p øng nhu cÇu phô t¶i ®iÖn ngµy mét t¨ng cao, hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh nguån ®iÖn ®−îc hoµn thµnh x©y dùng vµ ®−a vµo vËn hµnh theo quy ho¹ch. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 ®· cã tæng c«ng suÊt ®Æt cña c¸c nhµ m¸y ®iÖn lµ 11.448 MW. B¶ng 5.1. Danh s¸ch c¸c NM§ tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 TT Tªn nhµ m¸y ®iÖn C«ng suÊt ®Æt (MW) C«ng suÊt kh¶ dông (MW) I Thñy ®iÖn 4198 4250 + Th¸c Bµ 108 120 + Hßa B×nh 1920 1920 + Yaly 720 720 + VÜnh S¬n 66 66 + S«ng Hinh 70 70 + §a Nhim 160 160 + TrÞ An 400 440 + Th¸c M¬ 150 150 + Hµm ThuËn 300 300 + §a Mi 175 175 + CÇn §¬n 78 78 + Thñy ®iÖn nhá 51 51 II NhiÖt ®iÖn 2090 2021 + U«ng BÝ (than) 105 105 + Ninh B×nh (than) 100 100 + Ph¶ L¹i 1 (than) 440 400 + Ph¶ L¹i 2 (than) 600 600 + Na D−¬ng IPP (than) 110 100 + Formosa IPP (than) 160 155 + Thñ §øc (dÇu) 165 153 + Trµ Nãc (dÇu) 35 33 + HiÖp Ph−íc (IPP) 375 375 III Tua bin khÝ (TBK) 4665 4400 + Thñ §øc 112 89 + Bµ RÞa 389 322 + Phó Mü 2.1 &2.1 MR 966 890 + Phó Mü 1 1114 1110 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 54 TT Tªn nhµ m¸y ®iÖn C«ng suÊt ®Æt (MW) C«ng suÊt kh¶ dông (MW) + Phó Mü 2.2 (BOT) 733 715 + Phó Mü 3 (BOT) 733 690 + Phó Mü 4 468 448 + Trµ Nãc 150 136 IV Diesel 245 153 + MiÒn B¾c 0 0 + MiÒn Trung 176 91 + MiÒn Nam 69 62 V Nguån ngoµi kh¸c 250 246 Tæng céng 11448 11070 Nguån: ViÖn N¨ng l−îng, Tæng s¬ ®å VI. Nguån ph¸t ®iÖn trong hÖ thèng hiÖn nay bao gåm phÇn ®iÖn s¶n xuÊt cña c¸c nhµ m¸y trong EVN vµ phÇn ®iÖn mua ngoµi. §iÖn mua ngoµi gåm mua cña c¸c c«ng tr×nh cæ phÇn ph¸t ®iÖn vµ mua cña c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt mua b¸n ®iÖn cña EVN víi c¸c nhµ m¸y ®iÖn ®Çu t− theo h×nh thøc IPP, BOT. TÝnh cho ®Õn thêi ®iÓm cuèi n¨m 2007 ®iÖn s¶n xuÊt cña EVN trong hÖ thèng ®iÖn ViÖt Nam bao gåm : 8 nhµ m¸y thuû ®iÖn (kh«ng kÓ thuû ®iÖn nhá), 2 nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ch¹y dÇu, 8 nhµ m¸y tua bin khÝ ch¹y dÇu vµ khÝ, mét sè ®u«i h¬i vµ Diesel. §iÖn mua ngoµi cña c¸c IPP, BOT vµ 13 c¸c c«ng ty cæ phÇn ph¸t ®iÖn ®éc lËp. V.2. Dù b¸o nhu cÇu ®iÖn n¨ng theo quy ho¹ch Tæng s¬ ®å 6 giai ®o¹n 2006-2025 Trong Tæng s¬ ®å 6 ph−¬ng ¸n (PA) phô t¶i c¬ së dù b¸o theo tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP ph−¬ng ¸n cao 8,5%/n (2006-2020), 8%/n (2021-2025). T¨ng tr−ëng ®iÖn s¶n xuÊt b×nh qu©n 16,1%/n¨m giai ®o¹n 2006-2010, gi¶m xuèng 11%/n¨m giai ®o¹n 2011-2015, giai ®o¹n 2016-2020 t¨ng b×nh qu©n 9,1%/n vµ 2021-2025 t¨ng 8%/n. Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn nguån – l−íi ®iÖn sÏ thùc hiÖn ®¸p øng theo PA phô t¶i c¬ së, cã xÐt ®Õn dù phßng tr−êng hîp phô t¶i cao. Theo sè liÖu hiÖu chØnh dù b¸o nhu cÇu gÇn ®©y cña EVN vÒ quy ho¹ch ®iÖn h−íng tíi kÞch b¶n c¬ së cã tèc ®é t¨ng tr−ëng ®iÖn th−¬ng phÈm toµn quèc lµ 17%: Giai ®o¹n 2006-2010: 15,6% Giai ®o¹n 2016-2020: 12,6% Giai ®o¹n 2011-2015: 18,8% Giai ®o¹n 2021-2025: 9,8% §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55 B¶ng 5.2. §iÖn s¶n xuÊt vµ th−¬ng phÈm theo c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn (nguån EVN) N¨m H¹ng môc 2005 2010 2015 2020 2025 GWh % GWh % GWh % GWh % GWh % §iÖn th−¬ng phÈm 45603 100 94200 100 223041 100 403460 100 643882 100 Tæn thÊt TT & ph©n phèi 12,0 10,8 9,6 8,5 7,5 Tù dïng 2,7 3,0 3,6 4,0 4,2 §iÖn s¶n xuÊt 53462 108902 256959 461097 729198 Pmax (MW) 9255 18309 42584 74662 115614 V.3. C¬ cÊu nguån tèi −u hÖ thèng ®iÖn ViÖt nam trong giai ®o¹n quy ho¹ch ph¸t triÓn §iÖn lùc Tæng s¬ ®å 6 Tõ quan ®iÓm vµ ph−¬ng ph¸p luËn quy ho¹ch ph¸t triÓn nguån ®iÖn tèi −u trong Tæng s¬ ®å 6, ®· ®−a ra ph−¬ng ¸n ph¸t triÓn nguån víi møc phô t¶i c¬ së. Trong ®ã, ph−¬ng ¸n ph¸t triÓn nguån ®· ®−îc xem xÐt víi c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc vµ tÝnh to¸n tèi −u, lùa chän kinh tÕ - kü thuËt xÐt tíi nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau, xem xÐt c¸c b−íc xÕp h¹ng c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn trong giai ®o¹n quy ho¹ch, ®ång thêi sµng läc s¬ bé tÝnh kinh tÕ c¹nh tranh cña c¸c lo¹i h×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn dù kiÕn ph¸t triÓn…TÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã ®−îc ®−a vµo bµi to¸n c©n ®èi nguån, trªn c¬ së dù b¸o nhu cÇu ®iÖn vµ xem xÐt tiÒm n¨ng n¨ng l−îng trong n−íc còng nh− kh¶ n¨ng hîp t¸c trao ®æi ®iÖn n¨ng víi c¸c n−íc trong khu vùc, ®Ó x¸c ®Þnh c¬ cÊu nguån tèi −u trong giai ®o¹n ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2025. Ph−¬ng ¸n chän cña phô t¶i c¬ së trong kÕt qu¶ tÝnh c¬ cÊu nguån cña Tæng s¬ ®å VI: • Giai ®o¹n ®Õn 2010 §Ó ®¸p øng nhu cÇu t¨ng cao trong giai ®o¹n nµy, ph−¬ng ¸n nguån míi kiÕn nghÞ gåm cã: NhiÖt ®iÖn (N§) Qu¶ng Ninh II 2x300 MW; N§ H¶i Phßng II 2 x300 MW; N§ CÈm Ph¶ II 300 MW; Vòng ¸ng I-600MW (2010); MiÒn Nam: TBKHH Cµ Mau II – 750MW; TBKHH l¾p nhanh t¹i ¤ M«n 2x330MW (2008-2009); TBKHH ¤ M«n IV-750MW ( §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56 hay Nh¬n Tr¹ch II); §Õn n¨m 2010 c«ng suÊt ®Æt vµ nhËp khÈu ®¹t ®¸p øng nhu cÇu phô t¶i cùc ®¹i theo PA c¬ së vµ cã tû lÖ dù phßng theo c«ng suÊt ®Æt (sau söa ch÷a-b¶o d−ìng): miÒn B¾c lµ 23,0% vµ miÒn Nam lµ 22,6%; vµo mïa kiÖt tû lÖ dù phßng c«ng suÊt sau söa ch÷a b¶o d−ìng miÒn B¾c lµ 29,0% vµ miÒn Nam lµ 21,5%. • Giai ®o¹n 2011-2015 Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn nguån ®iÖn giai ®o¹n 2011 -2015 ®èi víi ph−¬ng ¸n phô t¶i c¬ së ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2015, tæng c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y ®iÖn x©y dùng míi kho¶ng 30.800MW, trong ®ã thñy ®iÖn 9.400MW; nhiÖt ®iÖn khÝ (TBKHH vµ nhiÖt ®iÖn ng−ng h¬i) kho¶ng 7.700MW; nhiÖt ®iÖn than 10.500MW; nhËp khÈu tõ c¸c n−íc l¸ng giÒng 2.000MW vµ ®iÖn tõ c¸c d¹ng NL míi vµ t¸i t¹o (thuû ®iÖn nhá, ®iÖn giã,...) 1.200MW. Víi ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn nguån nµy, ®Õn n¨m 2015 tæng c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y ®iÖn cña ViÖt Nam lµ 42.584MW trong ®ã thñy ®iÖn 32,0% nhiÖt ®iÖn khÝ- dÇu 31,5%, nhiÖt ®iÖn than 28,6% ®iÖn nhËp khÈu 5,0% vµ ®iÖn tõ nguån NL míi 3,0%, ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu phô t¶i ë møc 31495MW víi tû lÖ dù phßng sau söa ch÷a - b¶o d−ìng lµ 26,2% vµo mïa tÝch n−íc vµ kho¶ng 20,9% vµo cuèi mïa kiÖt. • Giai ®o¹n 2016-2020-2025 §Õn n¨m 2020 tæng c«ng suÊt c¸c NM§ lµ 60.600MW, trong ®ã thuû ®iÖn vµ T§ tÝch n¨ng 28,3%, nhiÖt ®iÖn khÝ-dÇu 26,8%, N§ than 30,2%, cßn l¹i lµ ®iÖn h¹t nh©n, ®iÖn tõ thuû ®iÖn nhá - NL míi vµ nhËp khÈu. §Õn n¨m 2025 tæng c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y ®iÖn lµ 85.500MW trong ®ã thñy ®iÖn vµ T§ tÝch n¨ng chiÕm 24,9%, nhiÖt ®iÖn khÝ - dÇu 19,9%, nhiÖt ®iÖn than 41,8%, ®iÖn nhËp khÈu 6,1%, cßn l¹i lµ ®iÖn h¹t nh©n, ®iÖn tõ thuû ®iÖn nhá - NL míi vµ nhËp khÈu, ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu phô t¶i vµ víi tû lÖ dù phßng c«ng suÊt ®Æt sau söa ch÷a – b¶o d−ìng lµ 14,6% vµo mïa tÝch n−íc vµ kho¶ng 12,1% vµo cuèi mïa kiÖt. Giai ®o¹n tõ 2020 sÏ ®−a vµo mét sè NMN§ than miÒn Trung víi quy m« tõ 600MW ®Õn 2400MW t¹i c¸c ®Þa ®iÓm thuéc tØnh Thõa Thiªn-HuÕ, Qu¶ng Nam, Kh¸nh Hoµ,... B×nh qu©n c«ng suÊt dù phßng c¶ hÖ thèng toµn giai ®o¹n kho¶ng 20%. §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 57 • C¸c dù ¸n nguån ®Çu t− d¹ng IPP Phï hîp víi chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn lùc ®· ®−îc Thñ T−íng th«ng qua, nh»m ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®Çu t−- qu¶n lý- kinh doanh ®iÖn lùc, t¨ng c−êng c¹nh tranh n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, gi¶m g¸nh nÆng vèn ®Çu t− cho EVN, trong ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn nguån ®iÖn, sÏ cã nhiÒu dù ¸n nguån ®iÖn ®−îc kªu gäi ®Çu t− theo c¸c d¹ng IPP. Tæng c«ng suÊt nguån ®· giao ®Çu t− vµ kªu gäi ®Çu t− theo d¹ng IPP trong giai ®o¹n 2006 – 2015 kho¶ng trªn 10.000MW, ch−a kÓ kho¶ng 500MW c¸c dù ¸n thuû ®iÖn nhá ®· giao cho c¸c nhµ ®Çu t− ngoµi EVN. Bªn c¹nh c¸c dù ¸n nh−: N§ than CÈm Ph¶, S¬n §éng, M¹o Khª, M«ng D−¬ng II, Vòng ¸ng I, TBKHH Cµ Mau I & II, Nh¬n Tr¹ch I, T§ Sª San 3A, T§ NËm ChiÕn,... víi tæng c«ng suÊt trªn 5.700MW, mét sè dù ¸n dù kiÕn ®−îc ®Çu t− theo kiÓu IPP lµ N§ than Nghi S¬n II – 2x600MW; Vòng ¸ng II (2x600MW); N§ than miÒn Nam: hai trong sè c¸c ®Þa ®iÓm ®· kh¶o s¸t lµ t¹i huyÖn Trµ Có-Trµ Vinh vµ VÜnh T©n-B×nh ThuËn víi kh¶ n¨ng x©y dùng tõ 2x600 ®Õn 4x600MW mçi ®Þa ®iÓm; N§ khÝ ¤ M«n II – 750MW, Nh¬n Tr¹ch II-750MW... vµ mét sè c«ng tr×nh kh¸c thuéc c¸c TËp ®oµn kinh tÕ vµ Tæng c«ng ty cæ phÇn ®Çu t− x©y dùng. Trong tÝnh to¸n c¸c ph−¬ng ¸n ph¸t triÓn nguån ®iÖn cã xÐt tíi sù tham gia cña c¸c dù ¸n nãi trªn vµo hÖ thèng ®iÖn. V.4. ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c lo¹i nhµ m¸y ®iÖn trong HT§ ViÖt Nam ®Õn 2025 vµ ph©n lo¹i c«ng suÊt cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i h×nh nguån ®iÖn míi. C©n ®èi nguån tèi −u vµ tiÕn ®é c¸c lo¹i nguån vµo vËn hµnh theo chÕ ®é huy ®éng c«ng suÊt vµ ®iÖn n¨ng, c¸c lo¹i nhµ m¸y ®−îc ®−a ra trong b¶ng c©n b»ng c«ng suÊt - ®iÖn n¨ng hÖ thèng ®iÖn toµn quèc cña Tæng s¬ ®å ®iÖn VI ph−¬ng ¸n phô t¶i c¬ së, (nguån: ViÖn N¨ng l−îng). Theo chÕ ®é huy ®éng tèi −u ®ã, cã c¸c lo¹i nhµ m¸y chñ yÕu sau: NhiÖt ®iÖn than, nhiÖt ®iÖn khÝ, tua bin khÝ chu tr×nh ®¬n vµ TBK chu tr×nh hçn hîp, ®iÖn h¹t nh©n, c¸c lo¹i nhµ m¸y thuû ®iÖn. Trong ®ã, nhiÖt ®iÖn than ®−îc sö dông cho c¶ 3 miÒn, miÒn B¾c sö dông than trong n−íc; miÒn trung vµ miÒn Nam lµ than nhËp khÈu phï hîp víi kh¶ n¨ng khai th¸c nhiªn liÖu mçi miÒn. Theo sè liÖu Tæng s¬ ®å VI, tõ chÕ ®é huy ®éng tèi −u cña hÖ thèng vÒ c«ng suÊt vµ ®iÖn §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 58 n¨ng theo tõng thêi kú cho c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn míi vµo vËn hµnh, x¸c ®Þnh sè giê vËn hµnh cùc ®¹i (Tmax) cho c¸c lo¹i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®Æc tr−ng chñ yÕu sau: B¶ng 5.3. Sè giê vËn hµnh cùc ®¹i b×nh qu©n cña c¸c lo¹i h×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Lo¹i NM ®Æc tr−ng 2006 2010 2015 2020 2025 Tæng BQ 2006-2025 1. N§ than B¾c - C«ng suÊt (MW) - §iÖn n¨ng (GWh) - Tmax (h) 2. N§ than Nam - C«ng suÊt (MW) - §iÖn n¨ng (GWh) - Tmax (h) 3. TBKHH - C«ng suÊt (MW) - §iÖn n¨ng (GWh) - Tmax (h) 4. N§ KhÝ - C«ng suÊt (MW) - §iÖn n¨ng (GWh) - Tmax (h) Tổng - C«ng suÊt (MW) - §iÖn n¨ng (GWh) - Tmax (h) 1715 9502 5540 3952 27211 6885 5667 36712 6478 5755 27813 4833 6652 37596 5652 1260 3489 2769 13667 68898 5041 10150 49693 4896 1800 9620 5345 11482 57158 4978 1260 6021 4778 24692 12249 2 12170 66971 5503 6000 33150 5525 14062 80740 5742 1260 6566 5211 33492 187426 5596 20970 12425 9 5926 12200 73030 5986 14812 88387 5967 1260 6902 5478 49242 29257 50760 278236 5481 20000 115800 5790 50960 291092 5712 5040 22978 4559 126760 708105 5586 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59 4961 8 5942 §Ó x¸c ®Þnh gi¸ b×nh qu©n theo hîp ®ång PPA theo chÕ ®é huy ®éng cña hÖ thèng nh− ph−¬ng ph¸p ®· tr×nh bµy, kh«ng kÓ ®Õn gi¸ cho c¸c lo¹i dÞch vô phô vµ phÇn dù phßng cña mçi lo¹i nguån ®iÖn, trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy sÏ t¸ch phÇn c«ng suÊt dù phßng nguån, (tr¸nh viÖc tÝnh gi¸ trïng), chØ tÝnh phÇn gi¸ ®iÖn n¨ng kh«ng kÓ c«ng suÊt dù phßng. Do ®ã, trong kÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ b×nh qu©n nguån ph¸t nhiÖt ®iÖn, trÞ sè Tmax ®−a vµo tÝnh to¸n trªn c¬ së trõ phÇn c«ng suÊt dù phßng ( B×nh qu©n kho¶ng 20%) cho c¸c lo¹i nguån ®Æc tr−ng. Tæng hîp kÕt qu¶ c©n b»ng c«ng suÊt vµ ®iÖn n¨ng ®−îc huy ®éng trong hÖ thèng ®iÖn ®Õn giai ®o¹n 2025 cho thÊy, ph©n lo¹i theo c«ng suÊt tæ m¸y vµ c¸c lo¹i h×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®Æc tr−ng chñ yÕu ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ theo c¸c lo¹i h×nh nhµ m¸y nµy nh− sau: • NhiÖt ®iÖn than trong n−íc: Lo¹i c«ng suÊt tæ m¸y (MW): 110; 220; 300; 500; 600; 1000 • NhiÖt ®iÖn than nhËp khÈu (MW): 500; 600; 1000 • NhiÖt ®iÖn khÝ (MW): 300; 330 • Tua bin khÝ hçn hîp (MW): 750. §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60 V. 5. C¸c sè liÖu chØ tiªu kinh tÕ ®Çu vµo tÝnh to¸n Vèn ®Çu t− c¸c c«ng tr×nh nguån, ®−îc ®−a vµo tÝnh to¸n gi¸ theo chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh. ChØ tiªu nµy theo c¸c lo¹i c«ng tr×nh dùa trªn sè liÖu thu thËp thùc tÕ cña ngµnh vµ ®−îc ®¸nh gi¸ cã hiÖu qu¶ ®Çu t− theo quy ho¹ch nguån tèi −u, cã sù hiÖu chØnh theo mÆt b»ng tÝnh to¸n vµ tham kh¶o sè liÖu cña c¸c c«ng tr×nh trªn thÕ giíi. Trong ®ã, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn, kÕt hîp c¸c sè liÖu thu thËp theo c¸c dù ¸n ®Çu t− ®· vµ ®ang phª duyÖt cña ngµnh, víi viÖc tham chiÕu møc chuÈn trung b×nh cña c¸c dù ¸n quèc tÕ vµ c¸c n−íc trong khu vùc (tham kh¶o sè liÖu cña Wold bank). §èi víi c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, trªn c¬ së chØ tiªu vÒ suÊt vèn ®Çu t− c¸c c«ng tr×nh theo quy ho¹ch nguån ®Çu t− tèi thiÓu ®· ®−îc tÝnh to¸n trong Tæng s¬ ®å 6, sau ®ã hiÖu chØnh vÒ cïng mÆt b»ng gi¸ trÞ thùc tÕ hiÖn nay theo c¸c chØ sè gi¸ biÕn ®éng tham kh¶o tµi liÖu ban hµnh cña Bé x©y dùng cho mçi lo¹i c«ng tr×nh ®Çu t− dù tÝnh. Chi tiÕt vÒ suÊt vèn ®Çu t− thu thËp (bao gåm c¶ l·i suÊt x©y dùng IDC), c¸c c«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn, thñy ®iÖn xem phô lôc 2, 3 vµ 4. Chi phÝ vËn hµnh b¶o d−ìng ®−îc x¸c ®Þnh cho mçi c«ng tr×nh dùa trªn c¬ së chØ tiªu tû lÖ phÇn tr¨m theo suÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh, hÖ sè tû lÖ cña tæng chi phÝ tham kh¶o ®iÒu kiÖn chuÈn nh− quyÕt ®Þnh sè 2014 cña Bé C«ng th−¬ng ban hµnh. Ph©n tÝch thµnh phÇn cè ®Þnh vµ phÇn biÕn ®æi phô thuéc vµo hÖ sè phô t¶i c«ng tr×nh tham gia trong hÖ thèng. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ chi phÝ tµi chÝnh theo c¸c quy ®Þnh víi møc æn ®Þnh hiÖn t¹i, mét sè chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« chung cña ViÖt Nam vµ sè liÖu theo ngµnh tham kh¶o tµi liÖu quèc tÕ. B¶ng 5.4. C¸c chØ sè tµi chÝnh theo gi¶ thiÕt vµ tÝnh to¸n theo m« h×nh tµi chÝnh g 70% 1-g 30% Re (tÝnh to¸n) 14,4 Rf= l·i suÊt tr¸i phiÕu cña ChÝnh phñ 8% Rm = l·i suÊt vay b×nh qu©n thÞ tr−êng 13% βa (tham kh¶o tµi liÖu quèc tÕ, cho ngµnh ®iÖn) 0,35 βe (tÝnh to¸n) 1,17 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61 Gi¸ nhiªn liÖu ®−îc tÝnh theo hai ph−¬ng ¸n: Gi¸ b×nh qu©n thùc tÕ nhiªn liÖu trong n−íc vµ lo¹i nhiªn liÖu nhËp khÈu thÕ giíi; gi¸ theo tû lÖ tr−ît gi¸ b×nh qu©n dù kiÕn (tham kh¶o tµi liÖu dù b¸o gi¸ cña IEA). C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh− b¶ng sau: B¶ng 5.5. C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c tÝnh to¸n cho c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, tr−êng hîp c¬ së nh− b¶ng sau ChØ tiªu NhiÖt ®iÖn than néi ®Þa NhiÖt ®iÖn than nhËp NhiÖt ®iÖn khÝ TBKHH C«ng suÊt (MW) 110 220 300 500 600 1000 500 600 1000 300 330 750 SuÊt ®Çu t− c¶ IDC ($/kW) 1355 1312 1312 1378 1268 1135 1378 1268 1135 1040 1040 680 Gi¸ nhiªn liÖu bq ($/tÊn; $/tr.BTU) 31 31 31 31 31 31 50 50 50 6 6 6 Lo¹i nhiªn liÖu Than Than Than Than Than Than Than Than Than khÝ khÝ khÝ Tmax CS ph¸t (h) 5800 6400 6000 6600 6600 5400 6600 7300 7000 4100 6200 6800 HÖ sè O&M cè ®Þnh ($/kW.n¨m) 31,5 31,5 31,5 33,1 30,4 27,2 33,1 30,4 27,2 16,0 16,0 24,5 HÖ sè O&M biÕn ®æi (cent/kWh) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,15 0,12 0,12 0,08 0,08 0,11 Tù dïng (%) 10 10 10 7 7 7 7 7 7 4 4 2,5 §êi sèng c«ng tr×nh (n¨m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Thêi gian x©y dùng (n¨m) 3 3 3 4 4 6 4 4 6 4 4 4 L·i suÊt vay vèn ngo¹i tÖ hoÆc TDXK (%) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Vay TM TN (%) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 WACC (%) 8,73 8,74 8,76 8,76 8,75 8,75 8,76 8,76 8,75 8,75 8,76 8,75 Tû lÖ vèn CP/Vay (%) 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 Thêi gian tr¶ nî (n¨m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 62 V.6. KÕt qu¶ tÝnh to¸n khung gi¸ b×nh qu©n c¸c lo¹i nguån ph¸t ®Æc tr−ng trong giai ®o¹n quy ho¹ch ph¸t triÓn + KÕt qu¶ tÝnh to¸n gi¸ theo ph−¬ng ph¸p chi phÝ quy dÉn víi ®iÒu kiÖn trªn cña c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nh− b¶ng sau: B¶ng 5.6. Gi¸ ®iÖn theo quy dÉn c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®Æc tr−ng Tªn lo¹i nhµ m¸y, c«ng suÊt MW HÖ sè chiÕt khÊu HiÖu suÊt NM Gi¸ nhiªn liÖu $/T; $/tr. BTU $/kg thanh NliÖu NhiÖt trÞ NL Kcal/kg, kcal/Tr. BTU LC USCen/kWh I. Than néi ®Þa 1. N§ Than 110 2. N§ Than 220 3. N§ Than 300 4. N§ Than 500 5. N§ Than 600 6. N§ Than 1000 II. Than nhËp 1. N§ Than 500 2. N§ Than 600 3. N§ Than 1000 III. N§ khÝ 330 IV. TBKHH 750 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 38% 38% 39% 39% 39% 40% 42% 42% 42% 48% 52% 31 31 31 31 31 31 50 50 50 6 6 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6500 6500 6500 252000 252000 5,08 4,69 4,85 4,55 4,29 4,50 4,78 4,25 4,13 6,65 5,61 + KÕt qu¶ tÝnh to¸n gi¸ b×nh qu©n theo ph−¬ng ph¸p ®Ò xuÊt vÒ m« h×nh tµi chÝnh (c«ng thøc 4-4), gi¸ cè ®Þnh vµ gi¸ biÕn ®æi cña c«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn míi; gi¸ b×nh qu©n cña thñy ®iÖn míi; ®Ó x¸c ®Þnh khung gi¸ cho ®µm ph¸n hîp ®ång PPA nh− b¶ng tõ 11 ®Õn b¶ng 13. Trong ®ã, ®iÖn n¨ng cña nhµ m¸y theo chÕ ®é huy ®éng cña hÖ thèng, gi¶ sö theo sè liÖu tÝnh to¸n cña quy ho¹ch cho mçi lo¹i nhµ m¸y ®Æc tr−ng trªn. §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 63 B¶ng 5.7. KÕt qu¶ tÝnh khung gi¸ cho c¸c c«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn than ®Æc tr−ng Ph−¬ng ¸n c¬ së (gi¸ sµn V§T) (cent/kWh) Ph−¬ng ¸n t¨ng vèn ®Çu t− 10% (trÇn 2a) (cent/kWh) Ph−¬ng ¸n t¨ng l·i suÊt chiÕt khÊu Theo l·i TD (trÇn 2b) (cent/kWh) Lo¹i nhµ m¸y C«ng suÊt g0(tæng) g c® g b® g0(tæng) g c® g b® g0(tæng) g c® g b® I. Ph−¬ng ¸n gi¸ nhiªn liÖu kh«ng ®æi ( Gi¸ than b»ng gi¸ c¬ së b×nh qu©n hiÖn t¹i). Than néi ®Þa 110MW 5,33 2,13 3,20 5,72 2,32 3,40 5,97 2,59 3,38 Than néi ®Þa 220MW 4,88 1,89 2,98 5,17 2,03 3,14 5,42 2,29 3,13 Than néi ®Þa 300MW 5,10 2,02 3,08 5,42 2,17 3,25 5,68 2,44 3,24 Than néi ®Þa 500MW 4,92 1,88 3,03 5,21 2,02 3,19 5,50 2,29 3,21 Than néi ®Þa 600MW 4,59 1,72 2,86 4,85 1,84 3,01 5,12 2,09 3,03 Than néi ®Þa 1000MW 5,20 1,79 3,41 5,53 1,92 3,61 5,89 2,13 3,76 Than nhËp 500MW 5,03 1,88 3,15 5,31 2,02 3,29 5,61 2,29 3,33 Than nhËp 600MW 4,48 1,57 2,91 4,71 1,68 3,03 4,97 1,91 3,06 Than nhËp 1000MW 4,71 1,39 3,32 4,96 1,49 3,47 5,57 1,78 3,79 II. Ph−¬ng ¸n tÝnh theo dù b¸o gi¸ than thÕ giíi ( gi¸ than dù b¸o thÕ giíi b×nh qu©n 65$/tÊn). Than néi ®Þa 110MW 6,67 2,13 4,54 7,07 2,32 4,75 7,31 2,59 4,72 Than néi ®Þa 220MW 6,22 1,89 4,33 6,52 2,03 4,48 6,76 2,29 4,48 Than néi ®Þa 300MW 6,45 2,02 4,43 6,77 2,17 4,60 7,03 2,44 4,59 Than néi ®Þa 500MW 6,26 1,88 4,38 6,56 2,02 4,54 6,85 2,29 4,56 Than néi ®Þa 600MW 5,93 1,72 4,21 6,20 1,84 4,35 6,47 2,09 4,38 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 64 Than néi ®Þa 1000MW 6,54 1,79 4,76 6,87 1,92 4,96 7,23 2,13 5,11 Than nhËp 500MW 5,53 1,88 3,65 5,81 2,02 3,79 6,12 2,29 3,83 Than nhËp 600MW 4,99 1,57 3,42 5,21 1,68 3,53 5,47 1,91 3,57 Than nhËp 1000MW 5,20 1,39 3,81 5,45 1,49 3,96 5,76 1,65 4,10 B¶ng 5.8. KÕt qu¶ tÝnh khung gi¸ ®iÖn cho nhiÖt ®iÖn khÝ vµ TB KhÝ hçn hîp Ph−¬ng ¸n c¬ së (gi¸ sµn V§T) (cent/kWh) Ph−¬ng ¸n t¨ng vèn ®Çu t− 10% (trÇn 2a) (cent/kWh) Ph−¬ng ¸n t¨ng l·i suÊt chiÕt khÊu theo l·i TD (trÇn 2b) (cent/kWh) Lo¹i nhµ m¸y (C«ng suÊt) g0(tæng) g c® g b® g0(tæng) g c® g b® g0(tæng) g c® g b® I. Ph−¬ng ¸n gi¸ nhiªn liÖu kh«ng ®æi (Gi¸ khÝ b»ng gi¸ c¬ së b×nh qu©n hiÖn t¹i). NhiÖt ®iÖn khÝ (300) 7,27 1,92 5,36 7,64 2,09 5,55 7,93 2,37 5,56 NhiÖt ®iÖn khÝ (330) 6,08 1,28 4,79 6,29 1,39 4,90 6,48 1,58 4,91 TBK hçn hîp (750) 5,64 0,99 4,65 5,77 1,05 4,71 5,84 1,17 4,67 II. Ph−¬ng ¸n tÝnh tr−ît gi¸ nhiªn liÖu (gi¸ khÝ dù b¸o tr−ît gi¸ 2% mçi n¨m tõ gi¸ c¬ së) NhiÖt ®iÖn khÝ (300) 8,12 1,92 6,20 8,49 2,09 6,39 8,70 2,37 6,33 NhiÖt ®iÖn khÝ (330) 6,92 1,28 5,64 7,14 1,39 5,75 7,25 1,58 5,67 TBK hçn hîp (750) 6,56 0,99 5,58 6,69 1,05 5,64 6,69 1,17 5,52 Nh− vËy, tõ c¸c kÕt qu¶ gi¸ tÝnh cho c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cho thÊy, khung gi¸ sµn mçi lo¹i cã thÓ xem xÐt tõ gi¸ b×nh qu©n theo chi phÝ quy dÉn ®Õn gi¸ ®iÖn b×nh qu©n c¬ së cña m« h×nh tµi chÝnh, víi gi¸ ®µm ph¸n cho n¨m gèc cña nhiÖt ®iÖn theo gi¸ b×nh qu©n vµ gi¸ cè ®Þnh; gi¸ biÕn ®æi ®−îc tham kh¶o lµm gi¸ chµo trªn thÞ tr−êng cña n¨m gèc. §ång thêi víi møc biÕn ®éng cña chØ sè gi¸ c¶ vµ ®Çu t−, cã thÓ ®−a ra khung gi¸ trÇn theo ph−¬ng ¸n thay ®æi ®é nh¹y vèn ®Çu t− t¨ng hoÆc l·i suÊt tÝn dông vay t¨ng theo l·i suÊt cña thÞ tr−êng trong n−íc (ph−¬ng ¸n trÇn tÝnh to¸n ®−a ra l·i suÊt tÝn dông b»ng l·i suÊt c¬ b¶n cña Ng©n hµng Nhµ n−íc). KÕt qu¶ tÝnh gi¸ cho c¸c lo¹i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn theo hai ph−¬ng ¸n gi¸ nhiªn liÖu dù §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 65 kiÕn: Ph−¬ng ¸n gi¸ nhiªn liÖu c¬ së theo gi¸ b×nh qu©n hiÖn t¹i, víi møc æn ®Þnh trong thêi kú tÝnh to¸n cña dù ¸n, ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®iÖn n¨m gèc ban ®Çu còng nh− gi¸ cè ®Þnh vµ biÕn ®æi n¨m gèc, tõ gi¸ trÞ n¨m gèc nµy vµ c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång cho nh÷ng n¨m tiÕp theo trong thÞ tr−êng. Ph−¬ng ¸n hai: tÝnh gi¸ ®iÖn b×nh qu©n theo gi¸ nhiªn liÖu tr−ît gi¸ vµ dù b¸o b×nh qu©n cña thÕ giíi. §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 66 B¶ng 5.9. KÕt qu¶ tÝnh gi¸ tæng b×nh qu©n cña c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn trong quy ho¹ch theo c¸c hÖ sè phô t¶i Tmax Theo TS§ Tmax=4400h (LF=0,50) Tmax=4800h (LF=0,55) Tmax=5300h (LF=0,60) Tmax=5500h (LF=0,63) Tªn c«ng tr×nh NPV (tr $) FIRR (%) B/C Tmax (h) g0 (cent/ kWh) Gi¸ thµnh (cent/ kWh) g0 (cent/ kWh) Gi¸ thµnh (cent/ kWh) g0 (cent/ kWh) Gi¸ thµnh (cent/ kWh) g0 (cent/ kWh) Gi¸ thµnh (cent/ kWh) g0 (cent/ kWh) Gi¸ thµnh (cent/ kWh) T§ Qu¶ng TrÞ 7.09 9.68 1.08 4300 5,77 3,62 6.40 4.01 5.82 3.65 5.33 3.34 5.10 3.20 T§ A V−¬ng 12.80 9.69 1.09 4500 2,95 1,82 3.42 2.11 3.11 1.92 2.85 1.76 2.72 1.68 T§ S«ng Tranh 2 10.05 9.34 1.06 4200 5,21 3,21 5.59 3.45 5.08 3.14 4.66 2.88 4.45 2.75 T§ S«ng Bung 2 8.62 9.88 1.11 4300 3,70 2,30 3.84 2.39 3.49 2.17 3.20 1.99 3.06 1.90 T§ An Khª -Kanak 9.97 9.44 1.07 4100 4,41 2,69 4.62 2.82 4.20 2.56 3.85 2.35 3.68 2.24 T§ S«ng Ba H¹ 9.32 9.31 1.05 4400 3,56 2,20 3.99 2.47 3.64 2.25 3.33 2.06 3.19 1.97 T§ Sª San 4 9.71 9.18 1.04 3200 3,93 2,38 3.25 1.97 2.96 1.79 2.71 1.64 2.59 1.57 T§ Th−îng Kontum 10.52 9.42 1.06 4400 3,48 2,14 3.91 2.41 3.53 2.18 3.24 2.00 3.10 1.91 T§ Bu«n K−íp 13.69 9.60 1.08 3600 3,36 2,08 3.14 1.95 2.85 1.77 2.62 1.62 2.50 1.55 T§ Bu«n Tua Srah 6.08 9.38 1.06 4200 5,43 3,36 5.83 3.61 5.30 3.28 4.86 3.01 4.64 2.87 T§ Sª rªpok 3 14.96 9.72 1.09 5200 2,85 1,78 3.79 2.37 3.44 2.15 3.16 1.97 2.97 1.85 T§ §¹i Ninh 12.71 9.20 1.04 3700 5,23 3,23 4.91 3.04 4.47 2.76 4.09 2.53 3.91 2.42 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 67 T§ §ång Nai 3 5.72 9.13 1.04 3100 5,65 3,26 4.52 2.61 4.11 2.37 3.77 2.17 3.60 2.07 T§ §ång Nai 4 7.03 9.09 1.04 3200 3,90 2,26 3.15 1.83 2.86 1.66 2.62 1.52 2.51 1.46 T§ S«ng C«n 2 5.13 9.91 1.11 4900 3,44 2,13 4.30 2.66 3.91 2.42 3.59 2.22 3.43 2.12 T§ Hua Na 10.19 9.39 1.07 4300 3,97 2,56 4.39 2.83 3.99 2.58 3.65 2.36 3.49 2.26 T§ S«ng Bung 4 9.78 9.48 1.07 4200 4,02 2,48 4.31 2.66 3.92 2.42 3.59 2.22 3.43 2.12 T§ §ång Nai 2 9.50 9.44 1.07 4700 7,18 4,62 8.71 5.60 7.92 5.09 7.26 4.67 6.94 4.46 T§ §ång Nai 5 14.79 9.62 1.08 4300 5,97 3,79 6.64 4.22 6.05 3.84 5.55 3.52 5.30 3.37 T§ §akMi 4 9.23 9.38 1.06 3800 3,77 2,34 3.71 2.30 3.37 2.09 3.09 1.92 2.95 1.83 T§ Cæ Bi 6.50 10.53 1.16 4100 4,10 2,54 4.29 2.66 3.90 2.42 3.57 2.22 3.41 2.12 T§ Kr«ngHn¨ng 6.62 10.10 1.12 3300 5,15 3,28 4.34 2.76 3.94 2.51 3.61 2.30 3.46 2.20 T§ Sªrªp«k 4 7.12 9.83 1.10 4300 4,52 2,84 5.01 3.14 4.56 2.86 4.18 2.62 3.99 2.51 T§ §¨k Mi 1 16.48 9.61 1.08 3800 4,55 2,84 4.88 3.04 4.44 2.77 4.07 2.54 3.89 2.42 T§ Khe Bè 6.99 9.65 1.09 4200 3,83 2,35 4.08 2.50 3.71 2.28 3.41 2.09 3.25 1.99 T§ Nho QuÕ 3 9.25 9.44 1.06 4200 4,81 2,97 5.16 3.19 4.69 2.90 4.30 2.66 4.11 2.54 T§ S«ng Bung 5 7.14 9.80 1.10 3800 4,50 2,87 4.37 2.78 3.97 2.53 3.64 2.32 3.48 2.22 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 68 §èi víi c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn míi (kh«ng kÓ c¸c c«ng tr×nh ®a môc tiªu), gi¸ ®−îc tÝnh cô thÓ cho tõng nhµ m¸y, theo ph−¬ng ph¸p m« h×nh tµi chÝnh trªn cho kÕt qu¶ gi¸ b¸n trÇn b×nh qu©n vµ gi¸ thµnh b×nh qu©n, ®ång thêi x¸c ®Þnh gi¸ b×nh qu©n theo c¸c møc hÖ sè phô t¶i ®−îc huy ®éng vµo hÖ thèng kÌm theo c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng tr×nh. KÕt luËn VÊn ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ cho c¸c c«ng tr×nh nguån ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh lµ yªu cÇu cÊp thiÕt cña sù ph¸t triÓn thÞ tr−êng §iÖn lùc Quèc gia. B¸o c¸o cña ®Ò tµi ®· ®−a ra hiÖn tr¹ng gi¸ ®iÖn vµ c¸c lo¹i hîp ®ång mua b¸n ®iÖn hiÖn nay cßn cã nhiÒu bÊt cËp vµ ch−a ®−îc thèng nhÊt gi÷a c¸c bªn, ch−a mang l¹i nh÷ng lîi Ých tho¶ ®¸ng cho c¸c nhµ ®Çu t−, chÝnh v× vËy ®· kh«ng thu hót ®−îc ®Çu t− vµo c¸c c«ng tr×nh nguån ®iÖn nãi riªng vµ vµo ngµnh ®iÖn nãi chung, g©y nªn mÊt kh¶ n¨ng c©n ®èi cung cÇu vÒ ®iÖn. §ång thêi, ®Ò tµi ®· nghiªn cøu tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¸c c«ng tr×nh nguån trong ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh, ®Ó t×m ra bµi häc cã thÓ ¸p dông ë ViÖt nam. Trªn c¬ së ®ã, ®Ò tµi ®· nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®iÖn cho c¸c lo¹i nguån ph¸t ®iÖn truyÒn thèng, nh»m ®¹t ®−îc môc ®Ých ®−a ra lµ t×m ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khung gi¸ cho c¸c lo¹i nguån nµy trong thêi kú ®Çu thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh lµ gi¸ trong ®µm ph¸n hîp ®ång PPA. Trong ®ã, bao gåm: Ph−¬ng ph¸p tæng quan x¸c ®Þnh gi¸ ®iÖn truyÒn thèng theo chi phÝ. C¸c nguyªn t¾c chung x¸c ®Þnh gi¸ nguån ph¸t trong thÞ tr−êng c¹nh tranh. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ tæng b×nh qu©n cho nhµ m¸y ®Çu t− míi theo m« h×nh tµi chÝnh doanh thu yªu cÇu, ¸p dông cho c¶ nhiÖt ®iÖn vµ thuû ®iÖn míi khi ®µm ph¸n hîp ®ång PPA t¹i n¨m gèc ban ®Çu. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®Æc tr−ng cô thÓ ph©n theo gi¸ cè ®Þnh vµ biÕn ®æi, c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh theo c¸c chØ sè biÕn ®éng thÞ tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ hµng n¨m, víi c¸c yÕu tè biÕn ®éng cña chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi. Nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, ®Ò xuÊt ¸p dông x¸c ®Þnh gi¸ b×nh qu©n mçi lo¹i c«ng tr×nh thuû ®iÖn §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 69 ®Çu t− míi lµ gi¸ trÇn theo m« h×nh tµi chÝnh doanh thu yªu cÇu, ®ång thêi ®iÒu chØnh gi¸ hµng n¨m theo thÞ tr−êng nh− tr−êng hîp x¸c ®Þnh gi¸ cè ®Þnh cña nhiÖt ®iÖn. Mét sè ®Þnh h−íng ph−¬ng ph¸p chung x¸c ®Þnh gi¸ cho lo¹i nhµ m¸y hiÖn cã vµ nhµ m¸y ®a môc tiªu khi ¸p dông thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh. Nghiªn cøu träng t©m lµ ®i s©u vµo ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®iÖn cña c¸c c«ng tr×nh nguån nhiÖt ®iÖn vµ thuû ®iÖn míi trong giai ®o¹n quy ho¹ch ph¸t triÓn, ®Ó x¸c ®Þnh khung gi¸ xem xÐt ®µm ph¸n hîp ®ång PPA trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh. §Ò xuÊt cña ®Ò tµi lµ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ b×nh qu©n theo m« h×nh tµi chÝnh doanh thu yªu cÇu, kÕt hîp ph©n tÝch gi¸ cè ®Þnh vµ biÕn ®æi cña nhiÖt ®iÖn theo chi phÝ, ®ång thêi ®−a ra c«ng thøc hiÖu chØnh gi¸ hµng n¨m theo c¸c hÖ sè biÕn ®éng khi tham gia thÞ tr−êng. Cïng víi ph−¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu ®Ò xuÊt lµ mét sè ¸p dông tÝnh to¸n cho c¸c lo¹i nhµ m¸y míi ®Æc tr−ng trong hÖ thèng ®iÖn ViÖt nam giai ®o¹n quy ho¹ch. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khung gi¸ cÇn ®−îc phï hîp víi thiÕt kÕ cña thÞ tr−êng trong lé tr×nh ph¸t ®iÖn c¹nh tranh. Nh− vËy khung gi¸ c¸c lo¹i nguån ph¸t x¸c ®Þnh lµ c¬ së cho phÇn ®µm ph¸n thanh to¸n theo hîp ®ång, phÇn cßn l¹i theo thiÕt kÕ thÞ tr−êng sÏ ®−îc thanh to¸n theo thÞ tr−êng. Khung gi¸ quy ®Þnh cho mçi lo¹i c«ng nghÖ ®Æc tr−ng cña nguån ph¸t theo gi¸ trÇn vµ gi¸ sµn. §èi víi nhµ m¸y ®iÖn míi, gi¸ ®µm ph¸n n»m trong khung gi¸ x¸c ®Þnh tr−íc. Khung gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh tõ sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè chÝnh n»m trong d¶i ®−a ra. KÕt qu¶ ¸p dông tÝnh to¸n gi¸ c¸c lo¹i c«ng tr×nh nguån nhiÖt ®iÖn vµ thuû ®iÖn míi ®−îc tham kh¶o theo c¬ cÊu nguån tèi −u cña Tæng s¬ ®å VI, mét sè sè liÖu ®Çu vµo tÝnh to¸n tham kh¶o c¸c tµi liÖu ë ®iÒu kiÖn chuÈn thÕ giíi vµ quy ®Þnh cña ngµnh cïng mét sè hiÖu chØnh ®Ó phï hîp hiÖn t¹i ¸p dông cho ViÖt Nam. HiÖn nay, t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2008 nµy, Côc §iÒu tiÕt §iÖn lùc ®ang x©y dùng ®Ó tr×nh Bé C«ng Th−¬ng ban hµnh “ Quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p lËp, tr×nh tù thñ tôc x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn vµ gi¸ dÞch vô phô” ¸p dông cho thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh, do t− vÊn quèc tÕ cña Ng©n hµng thÕ giíi ®· hç trî Côc §iÒu tiÕt dù th¶o. §Ò tµi ®· xem xÐt vµ tham kh¶o tµi liÖu dù th¶o vÒ quy ®Þnh nµy. §©y lµ nh÷ng quy §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 70 ®Þnh h−íng dÉn vÒ ph−¬ng ph¸p chung c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ ph¸t ®iÖn vµ dÞch vô phô cho c¸c lo¹i nhµ m¸y, mét sè hÖ sè vµ tû lÖ ®−îc quy ®Þnh cô thÓ ®Ó c¸c ®¬n vÞ thèng nhÊt tu©n theo. NhËn xÐt chung thÊy r»ng, h−íng thùc hiÖn cña ®Ò tµi vµ dù th¶o quy ®Þnh chuÈn bÞ ban hµnh lµ c¬ b¶n gièng nhau nhÊt trÝ vÒ nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p chung. C¸ch ®Æt vÊn ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ cè ®Þnh vµ biÕn ®æi cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn còng nh− c¸ch hiÖu chØnh gi¸ hµng n¨m cña c¸c c«ng tr×nh, hay c¸c nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ cho c«ng tr×nh ®iÖn hiÖn cã vµ thuû ®iÖn ®a môc tiªu lµ t−¬ng ®èi gièng nhau. Tuy nhiªn, ®èi víi ®Ò tµi ®i s©u vµo nghiªn cøu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ ®iÖn b×nh qu©n cña c¸c lo¹i h×nh c«ng nghÖ truyÒn thèng trong bµi to¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn, phï hîp víi giai ®o¹n ®Çu thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh, nªn ®Ò tµi kh¸c víi quy ®Þnh dù th¶o lµ ®ª xuÊt ph−¬ng ph¸p cã thÓ ¸p dông theo m« h×nh tµi chÝnh doanh thu yªu cÇu ®¸p øng chi phÝ thÞ tr−êng, ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n b×nh qu©n cña c¸c c«ng tr×nh, sau ®ã ®èi víi nhiÖt ®iÖn ph©n tÝch x¸c ®Þnh gi¸ cè ®Þnh, gi¸ biÕn ®æi vµ c¸c ®iÒu chØnh hµng n¨m. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−a ra gi¸ b×nh qu©n cña c«ng tr×nh cho phÇn ®µm ph¸n hîp ®ång PPA ®¶m b¶o cho c¸c nhµ ®Çu t− thu håi ®−îc chi phÝ vµ c©n ®èi doanh thu trªn s¶n l−îng ®−îc huy ®éng trong hîp ®ång, nh−ng ®ång thêi sÏ kh«ng ®Èy gi¸ cao lµm ¶nh h−ëng ®Õn ®¬n vÞ mua ®iÖn, v× lîi nhuËn cña c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng ®−îc ®ßi hái qu¸ cao hay ®Æt ra hÖ sè cè ®Þnh nµo ®ã, mµ ph¶i tÝnh to¸n hÖ sè hoµn vèn cæ phÇn ROE theo c¸c yÕu tè chi phÝ thÞ tr−êng vÒ l·i suÊt vµ møc æn ®Þnh thÞ tr−êng cña tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cho hîp lý, ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh hÖ sè chiÕt khÊu tµi chÝnh b×nh qu©n cho tÝnh to¸n gi¸ c«ng tr×nh nh− ®Ò tµi ®· nªu. VÒ hÖ sè ROE nµy, dù th¶o quy ®Þnh t¹m thêi ®−a ra mét gi¸ trÞ % cè ®Þnh. H¬n n÷a, do ®iÒu kiÖn yÕu tè kinh phÝ h¹n hÑp vµ thêi gian cã h¹n, theo néi dung còng nh− giíi h¹n nghiªn cøu cña ®Ò tµi, nªn ®Ò tµi chØ ®i s©u nghiªn cøu vµo ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ph¸t ®iÖn cho c¸c lo¹i h×nh c«ng nghÖ chÝnh lµ nhiÖt ®iÖn míi, thuû ®iÖn míi, nhµ m¸y ®iÖn hiÖn cã vµ thuû ®iÖn ®a môc tiªu, kh«ng xem xÐt ®Õn gi¸ cho c¸c lo¹i dÞch vô phô nh− quy ®Þnh dù th¶o. Trong dù th¶o cßn quy ®Þnh mét sè hÖ sè vµ tû lÖ cô thÓ ¸p dông thèng nhÊt cho viÖc tÝnh to¸n c¸c lo¹i c«ng tr×nh. §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 71 Ngoµi ra, ®èi víi ®Ò tµi, c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¸c thµnh phÇn chi phÝ vµ gi¸ ®iÖn c¸c lo¹i c«ng tr×nh vÒ chi tiÕt lµ kh¸c nhau theo hø¬ng nghiªn cøu riªng cña ®Ò tµi, nh− c¸ch x¸c ®Þnh thµnh phÇn chi phÝ cè ®Þnh, chi phÝ biÕn ®æi cña nhiÖt ®iÖn, hay x¸c ®Þnh gi¸ b×nh qu©n c«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn, thuû ®iÖn b»ng gi¸ b×nh qu©n theo m« h×nh tµi chÝnh nh− ®Ò tµi ®· nªu. C¸c kÕt qu¶ ¸p dông tÝnh to¸n ®−a ra vÒ khung gi¸ c¸c lo¹i c«ng tr×nh nguån trong giai ®o¹n quy ho¹ch, cã thÓ lµm c¬ së tham kh¶o cho viÖc ®µm ph¸n gi¸ trong hîp ®ång mua b¸n ®iÖn cña phÇn s¶n l−îng ®iÖn trong hîp ®ång, ¸p dông ë thêi kú ®Çu thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh, dÇn tiÕn tíi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng víi ®é cao h¬n lµ ph¸t ®iÖn c¹nh tranh hoµn chØnh. §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 72 Phô lôc 1: Tæng hîp hiÖn tr¹ng gi¸ mua b¸n ®iÖn gi÷a EVN vµ gi¸ mét sè lo¹i c¸c nhµ m¸y ®iÖn chÝnh TT Nhµ m¸y Gi¸ ®iÖn S¶n l−îng theo H§ Thêi h¹n H§ 1 Th¸c Bµ 530 ®/kWh Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m 01/04/2006 – 31/12/2009 2 U«ng BÝ 576.1 ®/kWh Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m 01/01/2008- 31/12/2008 3 VÜnh S¬n – S«ng Hinh Mïa m−a: 476 ®/kWh Mïa kh«: 580 ®/kWh Theo biÓu ®å huy ®éng cña TT §§ HT§ QG 01/05/2005- 31/12/2008 4 Th¸c M¬ 404.46 ®/kWh Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m 27/12/2007- 31/12/2008 5 §a Nhim- Hµm ThuËn – §a Mi 172.2 ®/kWh Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m 01/01/2008- 31/12/2008 6 Sª San 3A- IPP Mïa m−a: 496 ®/kWh; mïa kh« 650 ®/kWh Theo biÓu ®å cña TT§§QG quy ®Þnh 25 n¨m tõ VHKD hoÆc Ngµy TT ph¸t ®iÖn c¹nh tranh ®−îc phÐp ho¹t ®éng 7 Cao Ng¹n -IPP Na D−¬ng -IPP 655 ®/kWh Hµng n¨m bªn mua th«ng b¸o cho bªn b¸n KH huy ®éng, TH bªn mua huy ®éng kh«ng theo KH th× bªn mua sÏ ®iÒu chØnh viÖc huy ®éng trong thêi gian thÝch hîp Ngµy cuèi cïng cña n¨m thø 25 tõ VHKD hoÆc ngµy TT ph¸t ®iÖn c¹nh tranh ®−îc phÐp ho¹t ®éng tuú ngµy nµo ®Õn tr−íc 8 SRok Phu Miªng-IPP Mïa m−a 540 ®/kWh, mïa kh« 653 ®/kWh Theo biÓu ®å do TT ®iÒu ®é th«ng b¸o 1/1/2008 – tham gia TT ph¸t ®iÖn c¹nh tranh 9 CÇn §¬n-IPP 0.045 USD víi bao tiªu 292 trkW 0,0225 USD cho s¶n l−îng v−ît bao tiªu Theo biÓu ®å huy ®éng cña TT ®iÒu ®é 10 B¾c B×nh 580 ®/kWh Theo biÓu ®å cña TT§§QG quy ®Þnh 11 Na D−¬ng-IPP 620.5 ®/kWh Hµng n¨m bªn mua th«ng b¸o cho bªn b¸n KH huy ®éng, TH bªn mua huy ®éng kh«ng theo KH th× bªn mua sÏ ®iÒu chØnh viÖc huy ®éng trong t/gian thÝch hîp Ngµy cuèi cïng cña n¨m thø 25 tõ VHKD or ngµy TT ph¸t ®iÖn c¹nh tranh ®−îc phÐp ho¹t ®éng tuú ngµy nµo ®Õn tr−íc 12 Ph¶ L¹i Gi¸ cè ®Þnh + gi¸ biÕn ®æi theo gi¸ than vµ SL ®iÖn dù kiÕn b¸n cho EVN n¨m 2008: 5190 GWh; n¨m 26/01/2006 - 31/12/2009 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 73 TT Nhµ m¸y Gi¸ ®iÖn S¶n l−îng theo H§ Thêi h¹n H§ dÇu FO 2009: 5371,5 GWh 13 Ninh B×nh Gi¸ cè ®Þnh + gi¸ biÕn ®æi theo gi¸ than vµ dÇu FO Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m 27/12/2007- 31/12/2008 14 CÇn Th¬ Gi¸ ®iÖn gåm gi¸ c«ng suÊt + gi¸ ®iÖn n¨ng + chi phÝ khëi ®éng+ x«ng xÊy Theo biÓu ®å huy ®éng cña TT §§ HT§ QG 04/07/2005- 31/12/2008 15 Thñ §øc Gi¸ ®iÖn gåm gi¸ c«ng suÊt + gi¸ ®iÖn n¨ng + chi phÝ khëi ®éng+ x«ng xÊy Theo biÓu ®å huy ®éng cña TT §§ HT§ QG 14/07/2006- 31/12/2009 16 Phó Mü Gi¸ ®iÖn gåm gi¸ c«ng suÊt + gi¸ ®iÖn n¨ng + chi phÝ khëi ®éng+ x«ng xÊy Theo biÓu ®å huy ®éng cña TT §§ HT§ QG 25/07/2006- 31/12/2009 17 Formosa-IPP BiÕn ®æi theo gi¸ than (nguån cña Coalfax) vµ C«ng suÊt ph¸t theo giê Theo biÓu ®å huy ®éng cña TT §§ HT§ QG 31/12/2001- 31/12/2008 18 Cµ Mau 1-IPP TÝnh theo (Chi phÝ: c«ng suÊt + O&M cè ®Þnh + O&M biÕn ®æi + CphÝ khëi ®éng + CphÝ nhiªn liÖu + Chi phÝ phô)/ S¶n l−îng Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m §Õn Ngµy cuèi cïng cña n¨m thø 20 kÓ tõ ngµy vËn hµnh kinh doanh hoÆc ngµy nhµ m¸y tham gia thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cho phÐp ho¹t ®éng. 19 Phó Mü 2.2 BOT TÝnh theo (Chi phÝ: c«ng suÊt + phÝ n¨ng l−îng + CphÝ bæ sung + CphÝ phô tréi)/ S¶n l−îng Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m Sau 20 n¨m kÓ tõ ngµy vËn hµnh th−¬ng m¹i 20 Phó Mü 3 BOT TÝnh theo (Chi phÝ: c«ng suÊt + phÝ ®iÖn n¨ng + CphÝ bæ sung )/ S¶n l−îng Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m Sau 20 n¨m kÓ tõ ngµy vËn hµnh th−¬ng m¹i 21 Bµ Rþa khÝ (EVN) 470.51 Bªn mua tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bªn b¸n s¶n l−îng dù kiÕn mua hµng th¸ng, n¨m 27/12/2007- 31/12/2008 22 HiÖp Ph−íc- IPP Gi¸ biÕn ®æi theo gi¸ dÇu FO nhËp khÈu TT ®iÒu ®é sÏ ®iÒu ®é l−îng ®iÖn s¶n xuÊt th«ng qua chØ thØ ®iÒu ®é trong nh÷ng giai 31/12/2010 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 74 TT Nhµ m¸y Gi¸ ®iÖn S¶n l−îng theo H§ Thêi h¹n H§ ®o¹n nhÊt ®Þnh Phô lôc 2: Vèn ®Çu t− mét sè dù ¸n ®Çu t− nhiÖt ®iÖn ®· vµ ®ang triÓn khai 1, Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn M¹o Khª 2x220MW §¬n vÞ: USD TT Néi dung Gi¸ trÞ tr−íc thuÕ ThuÕ VAT Gi¸ trÞ sau thuÕ I Chi phÝ x©y dùng 147.029.770 10.458.896 157.488.666 II Chi phÝ thiÕt bÞ 309.813.768 4.952.472 314.766.240 III Chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− 3.669.791 3.669.791 IV Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 2.492.758 249.276 2.742.034 V Chi phÝ T− vÊn dù ¸n 10.101.919 986.266 11.088.185 VI C¸c chi phÝ kh¸c 50.269.435 727.082 50.996.517 VI Chi phÝ dù phßng (c¶ IDC) 35.428.324 1.095.370 36.523.694 Tæng møc ®Çu t− dù ¸n 558.805.765 18.469.361 577.275.126 SuÊt ®Çu t− (USD/kW ®Æt) 1.270 1.312 Tû gi¸ 1USD =16.137 VN§ 2, Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Th¨ng Long 2x300MW §¬n vÞ:USD SèTT Néi dung Gi¸ trÞ tr−íc thuÕ ThuÕ VAT Gi¸ trÞ sau thuÕ I Chi phÝ x©y dùng 195.106.408 15.321.142 210.427.550 II Chi phÝ thiÕt bÞ 434.534.161 2.854.977 437.389.138 III Chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− 891.480 891.480 IV Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 2.464.035 246.404 2.710.439 V Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng 11.265.903 1.093.913 12.359.816 VI Chi phÝ kh¸c (c¶ IDC) 133.593.738 1.594.258 135.187.996 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 75 VII Chi phÝ dù phßng 60.714.543 6.071.454 66.785.997 Tæng møc ®Çu t− dù ¸n 838.570.267 27.182.149 865.752.416 SuÊt ®Çu t− (USD/kW ®Æt) 1.398 1.443 Tû gi¸ 1USD =16.120 VN§ 3, Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn M«ng D−¬ng 2x600MW Dù ¸n BOT do TV n−íc ngoµi lËp nªn kh«ng cã tû gi¸ No Cost items Value (1000 U$) I EPC Cost with Contingency and Spares 1,131,320 1 EPC Cost 1,058,400 2 Contingency 52,920 3 Initial Spare Parts 20,000 II Non EPC Costs 82,500 1 Insurance 15,000 2 Start-Up Cost 23,000 3 Construction Management 18,000 4 Development Expenses & Professional Advisory Cost 16,500 5 Capitalized O&M Costs 10,000 III Initial Working Capital 20,000 IV Initial debt service reserve (DSRA) 45,000 V Interest during construction (IDC) 177,960 VI Other Financing Charges 64,248 Total project costs (I + II + III + IV + V + VI) 1,521,028 SuÊt ®Çu t− (USD/kW ®Æt) 1268 4, Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn POSCO 2x550MW §¬n vÞ: USD ST T Néi dung Gi¸ trÞ tr−íc thuÕ ThuÕ VAT Gi¸ trÞ sau thuÕ I Chi phÝ x©y dùng 303.637.178 20.404.619 324.041.797 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 76 II Chi phÝ thiÕt bÞ 736.850.621 5.208.749 742.059.370 III Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− 9.285.051 9.285.051 IV Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 4.112.528 411.253 4.523.781 V Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 19.070.270 1.819.106 20.889.376 VI Chi phÝ kh¸c (c¶ IDC) 237.909.656 1.882.797 239.792.452 VII Chi phÝ dù phßng 159.187.167 15.918.717 175.105.884 Tæng møc ®Çu t− dù ¸n 1.470.052.471 45.645.240 1.515.697.711 SuÊt ®Çu t− (USD/kW®Æt) 1.336 1.378 Tû gi¸ 1 USD =16155 VN§ 5, Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Vòng ¸ng 2x600MW TT Kho¶n môc Tæng gi¸ trÞ (VN§) 1 2 3 1 Chi phÝ x©y dùng 5.762.342.025.042 1.1 Chi phÝ x©y dùng, vËt liÖu chÝnh 5.624.243.119.923 1.3 Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh phô trî vËt liÖu phô 138.098.905.119 2 Chi phÝ thiÕt bÞ 8.870.557.647.575 2,1 Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ 8.234.282.165.262 2,2 Chi phÝ l¾p ®Æt, kiÓm tra vµ hiÖu chØnh 624.747.482.313 2,3 Chi phÝ ®µo t¹o chuyÓn giao 11.528.000.000 3 Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− 36.000.000.000 4 Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 165.834.221.603 5 Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh include 4 and 6 6 Chi phÝ kh¸c 3.151.306.456.466 7 Chi phÝ vèn l−u ®éng (dù tÝnh) 192.000.000.000 8 Chi phÝ dù phßng 1.817.804.035.069 Tæng møc ®Çu t− dù ¸n 19.995.844.385.755 SuÊt ®Çu t− (USD/kW ®Æt) 1041 Tû gi¸ 1USD =16000VN§ §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 77 Phô lôc 3: SuÊt vèn ®Çu t− tæng hîp mét sè dù ¸n chuÈn nhiÖt ®iÖn tham kh¶o tµi liÖu cu¶ Ng©n hµng thÕ giíi cho mét sè n−íc ®iÓn h×nh thêi ®iÓm n¨m 2008 §¬n vÞ: USD/kW Lo¹i nhµ m¸y, c«ng suÊt ®Æt tæ m¸y Mü Ên ®é Rumani 1. Tua bin khÝ ®¬n, 150 MW 2. NhiÖt ®iÖn khÝ, 300 MW 3. Tua bin khÝ hçn hîp, 140 MW 4. Tua bin khÝ hçn hîp, 580 MW 5. NhiÖt ®iÖn than, 300 MW 6. NhiÖt ®iÖn than, 500 MW 7. NhiÖt ®iÖn than (super), 800 MW 8. NhiÖt ®iÖn dÇu, 300 MW 530 1360 1410 860 2730 2290 1960 1540 440 1040 1170 720 1690 1440 1290 1180 480 1110 1140 710 2920 2530 2250 1420 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 78 Phô lôc 4: B¶ng tæng hîp suÊt vèn ®Çu t− cña c¸c dù ¸n thñy ®iÖn x©y dùng míi trong quy ho¹ch ®· ®−îc hiÖu chØnh theo cïng mÆt b»ng hiÖn t¹i Tªn c«ng tr×nh C«ng suÊt (MW) SuÊt vèn ®Çu t− c¶ VAT (®/kW) T§ Qu¶ng TrÞ 64 33.824.663 T§ A V−¬ng 210 20.565.794 T§ S«ng Tranh 2 160 29.698.635 T§ S«ng Bung 2 108 21.337.191 T§ An Khª -Kanak 163 25.920.249 T§ S«ng Ba H¹ 220 20.682.009 T§ Sª San 4 360 17.563.823 T§ Th−îng Kontum 220 22.020.553 T§ Bu«n K−íp 280 18.565.703 T§ Bu«n Tua Srah 85 31.049.864 T§ Sª rªpok 3 220 21.532.761 T§ §¹i Ninh 300 25.733.239 T§ §ång Nai 3 180 24.650.997 T§ §ång Nai 4 340 17.445.318 T§ S«ng C«n 2 53 23.615.662 T§ Hua Na 180 22.726.877 T§ S«ng Bung 4 165 23.196.871 T§ §ång Nai 2 78 45.180.925 T§ §ång Nai 5 140 35.882.624 T§ §akMi 4 210 19.756.479 T§ Cæ Bi 48 23.122.657 T§ Kr«ngHn¨ng 65 23.593.515 T§ Sªrªp«k 4 70 27.242.598 T§ §¨k Mi 1 210 27.492.426 T§ Khe Bè 100 21.854.048 T§ Nho QuÕ 3 140 27.646.625 T§ S«ng Bung 5 85 22.877.461 §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 79 Tµi liÖu tham kh¶o 1. QuyÕt ®Þnh sè 2014 ngµy 13/6/2007 cña Bé tr−ëng Bé C«ng nghiÖp h−íng dÉn ph©n tÝch kinh tÕ tµi chÝnh vµ khung gi¸ cho c¸c nguån ph¸t ®iÖn ®éc lËp. 2. §Ò tµi khoa häc c«ng nghÖ cÊp Nhµ n−íc 09-07, “ChÝnh s¸ch gi¸ n¨ng l−îng”, n¨m 2000, GS NguyÔn Minh DuÖ. 3. Tæng s¬ ®å VI quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn ViÖt Nam giai ®o¹n 2006- 2015 cã xÐt ®Õn 2025, (ViÖn n¨ng l−îng, 12/2005). 4. Tµi liÖu dù th¶o cña t− vÊn Ng©n hµng thÕ giíi WB: Mercados EMI - Duanne Morris; Quü hç trî ph¸t triÓn h¹ tÇng PPIAF, tµi trî ®Ó hç trî Côc §iÒu tiÕt ERAV: X©y dùng quy ®Þnh thiÕt kÕ thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh; lùa chän cÊu tróc hîp ®ång mua b¸n ®iÖn mÉu (PPA) ¸p dông thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh; ph−¬ng ph¸p chung tÝnh gi¸ ph¸t ®iÖn vµ gi¸ dÞch vô phô, th¸ng 4 – 7/2008. 5. Tµi liÖu bµi gi¶ng vÒ thu nhËp vµ gi¸ ®iÖn, vÒ thÞ tr−êng ®iÖn lùc (Revenues and Tariffs; Power markets) cña t− vÊn quèc tÕ Cambridge Economic Policy Associates Ltd (CEPA-Anh Quèc), n¨m 2007. 6. A review of the World Bank inspection Panel’s report on the Bujagali hydropower project, International Rivers Network, June 2002. 7. The Bujagali Power purchase Agreement an Independent Review, by Prayas, Energy group, pune India for International Rivers Network, 11/2002. 8. A back - of - the - envelope approach to assess the cost of capital for network regulators, Ian Alexander and Antonio Estache, 12/1997. 9. IEA (2003), World Energy Investment Outlook, OECD/IEA, Paris, France. 10. IAEA (2002c), Nuclear Economic Performance Information System – NEPIS (TRS-406), IAEA, Vienna, Austria. §Ò tµi NCKH cÊp Bé: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh khung gi¸ ph¸t ®iÖn truyÒn thèng trong thÞ tr−êng ph¸t ®iÖn c¹nh tranh – M· sè I143 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 80 11. IEA (2003a), Power Generation Investment in Electricity Markets, IEA, Paris, France. 12. IEA and NEA (1998), Projected Costs of Generating Electricity: Update 1998, OECD, Paris, France. 13. IEA and NEA (1993), Projected Costs of Generating Electricity: Update 1992, OECD, Paris, France. 14. NEA (2003), Nuclear Electricity Generation: What Are the External Costs, OECD, Paris, France. 15. NEA (2000), Reduction of Capital Costs of Nuclear Power Plants, OECD, Paris, France.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf7180R.pdf
Tài liệu liên quan