Nghiệp vụ quản trị kinh doanh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP 3 I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3 2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu trong công ty 4 2.1. Chức năng 4 2.2. Nhiệm vụ 4 3. Quy trình công nghệ sản xuất chính của công ty 5 3.1. Sơ đồ quy trình sửa chữa tàu 5 3.2. Sơ đồ đóng mới 6 4. Những máy móc cho quá trình công nghệ sản xuất 6 5. Số lượng chất lượng lao động hiện có trong công ty 8 6. Cơ cấu bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 8 II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CHỦ YẾU 11 1. Những thuận lợi trong công ty 11 2. Những khó khăn trong công ty 12 III. DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI 12 PHẦN II: NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN 13 I. TÌM HIỂU VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 13 1. Tầm quan trọng chức năng, nhiệm vụ của quản trị sản xuất .13 1.1. Tầm quan trọng của công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 13 1.2. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của phòng kế hoạch 13 2. Phương pháp lập và chỉ đạo thực hiện các loại kế hoạch 14 2.1. Kế hoạch sản xuất sản phẩm 14 2.2.Nhu cầu vật tư kỹ thuật 17 2.3. Kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm 22 2.4. Tiến độ sản xuất, tổ chức điều độ sản xuất trong công ty 23 2.5. Kế hoạch giá thành sản phẩm 26 2.6. Công tác định mức vật tư kỹ thuật 29 II. TÌM HIỂU VỀ QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 34 1.Về công tác tổ chức lao động 34 1.1. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, định biên và mối quan hệ c 34 1.2. Tầm quan trọng của lao động tiền lương trong doanh nghiệp 35 1.3. Các hình thức phân công lao động trong sản xuất chính của công ty 36 1.4. Tổ chức ca làm việc 37 1.5. Tổ chức phục vụ nơi làm việc 38 1.6. Những đổi mới về tổ chức sắp xếp lại lao động trong doanh nghiệp 39 2. Về công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng của công ty 40 2.1. Hệ thống thang bảng lương đang áp dụng trong công ty 40 2.2. Các hình thức trả lương 42 2.3. Vận dụng các hình thức trả lương trong công ty 44 2.4. Các hình thức tiền thưởng, chia thưởng áp dụng 51 3. Về công tác định mức lao động 51 3.1 Các phương pháp xác định định mức lao động 51 3.2. Các định mức lao động cho một số công việc chính 52 3.3. Đánh giá tình hình thực hiện định mức lao động 52 4. Về công tác lập kế hoạch lao động-tiền lương 53 4.1. Vị trí của công tác lập kế hoạch lao động-tiền lương 53 4.2. Phương pháp tính toán và lập kế hoạch lao động 54 4.3. Phương pháp tính toán và lập kế hoạch tổng quỹ lương 56 4.4. Phương pháp tính quỹ lương thời gian lao động 58 4.5. Các chỉ tiêu về năng suất lao động của công nhân và tốc độ tăng năng xuất 60 5. Về công tác chế độ đối với người lao động 62 5.1. Tìm hiểu các phương pháp giải quyết chế độ 62 5.2. Giải quyết chế độ hưu trí, mất sức cho thôi việc 63 III. TÌM HIỂU VỀ QUẢN TRỊ TIÊU THỤ VÀ BÁN HÀNG 64 1. Tìm hiểu nội dung vai trò của quản trị tiêu thụ và bán hàng 64 2. Tìm hiểu về chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 65 3. Tìm hiểu về nội dung kết cấu vốn sản xuất kinh doanh của 66 3.1. Vốn cố định(VCĐ) 66 3.2. Kế hoạch khấu hao tài sản cố định(TSCĐ ) 67 3.3. Vốn lưu động (VLĐ . 70 4. Kế hoạch lợi nhuận, phương pháp tính lơi nhuận 73 4.1. Căn cứ để lập kế hoạch lợi nhuận 74 4.2. Nội dung của kế hoạch lợi nhuận bao gồm 74 4.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu lợi nhuận 74 5. Tìm hiểu về công tác tính thuế giá trị gia tăng 78 5.1. Tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp 78 5.2. Tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ 78 6. Tìm hiểu về nội dung công tác tính thuế TNDN 79 6.1. Khái niệm 79 6.2. Căn cứ tính thuế TNDN phải nộp 79 6.3. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 79 7. Tìm hiểu về phương pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 80 7.1. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 80 7.2. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm 80 7.3 Biện pháp làm giảm chi phí lưu thông 81 PHẦN III: TỰ NHÂN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ 82 1. Nhận xét chung 82 2. Một số khuyến nghị tại công ty 83 PHẦN V. NHẬN XÉTCỦA GIÁO VIÊN 84 KẾT LUẬN 85 MỤC LỤC 86

doc88 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 17/09/2013 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiệp vụ quản trị kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
©n tÝch tÝnh to¸n. ViÖc x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng ®èi víi c¸c c«ng ty lµ viÖc lµm hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa rÊt to lín vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Sau ®©y chóng ta sÏ ®i xem xÐt c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã. Thø nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm: §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc cho mét b­íc c«ng viÖc nµo ®ã dùa trªn c¬ së sè liÖu thèng kª n¨ng suÊt lao ®éng cña ng­êi lao ®éng lµm b­íc c«ng viÖc ®ã, kÕt hîp víi kinh nghiÖm b¶n th©n cña c¸n bé ®Þnh møc, ®èc c«ng hoÆc nh©n viªn kü thuËt. Ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, tèn Ýt c«ng søc, cã thÓ x©y dùng hµng lo¹t møc lao ®éng trong thêi gian ng¾n. Bëi vËy trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt, doanh nghiÖp hiÖn nay hay sö dông ph­¬ng ph¸p nµy. Bªn c¹nh ®ã ph­¬ng ph¸p nµy còng béc lé kh¸ nhiÒu nh­îc ®iÓm: kh«ng ph©n tÝch ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt, kh«ng nghiªn cøu vµ sö dông ®­îc tèt nh÷ng ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt tiªn tiÕn cña ng­êi lao ®éng… k×m h·m viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Thø hai lµ: ph­¬ng ph¸p thèng kª cã ph©n tÝch, tÝnh to¸n lµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc dùa vµo nh÷ng sè liÖu vÒ l­¬ng lao ®éng thùc tÕ ®· hao phÝ ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi ®Þnh møc cña thêi kú b¸o c¸o, råi ph©n tÝch tÝnh to¸n thµnh c¸c ®Þnh møc cña kÕ ho¹ch.Ph­¬ng ph¸p nµy còng cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm: lµ ®¬n gi¶n, tÝnh to¸n nhanh, phôc vô kÞp thêi c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa vµ qu¶n lý kinh tÕ. Song møc chÝnh x¸c cña møc cßn thÊp bëi v× c¸c ®Þnh møc cßn chøa ®ùng nh÷ng tiªu cùc, c¸c l·ng phÝ vµ c¸c bÊt hîp lý trong kú b¸o c¸o mµ trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ch­a lo¹i bá hÕt ®­îc. 3.2. C¸c ®Þnh møc lao ®éng cho mét sè c«ng viÖc chÝnh trong c«ng ty C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng trong c«ng ty còng lµ mét vÊn ®Ò lu«n ®­îc c«ng ty chó träng quan t©m. Th«ng qua c«ng t¸c nµy gióp cho c¸c thµnh viªn biÕt ®­îc ®Þnh møc c«ng viÖc cña m×nh nh­ thÕ nµo, biÕt ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng cña m×nh ®Ó tõ ®ã hä cßn biÕt hä cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×. C«ng ty CPTMVT Thuû An sö dông ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm lµ chñ yÕu ®Ó x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng. VD: Ta theo dâi c«ng viÖc cña viÖc söa ch÷a vµ l¾p r¸p tµu t¹i mét tæ trong khi lµm viÖc ta thu ®­îc sè liÖu nh­ sau: 70 phót, 74 phót, 71 phót, 68 phót, 75 phót, 72 phót, 73 phót, 76 phót, 77 phót, 80 phót, 82 phót Thêi gian hao phÝ trung b×nh cña viÖc hµn c¸c mèi hµn, söa ch÷a vµ l¾p r¸p trªn th©n tµu lµ TTB = = = 73,6 (phót) VËy TTBtt = = = 71 (phót) VËy thêi gian trung b×nh hao phÝ cña mét ng­êi c«ng nh©n cho c«ng viÖc söa ch÷a vµ l¾p r¸p khi lµm viÖc lµ 71 phót. 3.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc lao ®éng trong doanh nghiÖp Nãi chung trong c¸c doanh nghiÖp vµ nãi riªng vÒ c«ng ty CPTMVT Thuû An ®Òu ¸p dông ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc theo ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm bëi v× ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, dÔ lµm vµ rÊt s¸t víi thùc tÕ trong c«ng ty. V× vËy mµ c«ng nh©n ®· ®¹t ®óng tiªu chuÈn víi ®Þnh møc lao ®éng. §iÒu nµy gãp phÇn vµo viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®em l¹i doanh thu, lîi nhuËn cho c«ng ty lµm cho sè doanh thu vµ lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp cÇn ®¹t ®­îc ngµy cµng lín m¹nh h¬n, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ thêi gian l·ng phÝ cña c«ng nh©n, lµm cho c«ng ty ngµy cµng b¾t kÞp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. 4. VÒ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lao ®éng-tiÒn l­¬ng 4.1. VÞ trÝ cña c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lao ®éng-tiÒn l­¬ng - KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng cã mét vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ gióp qu¶n lý kinh tÕ, gióp qu¶n lý doanh nghiÖp, lµ mét c¬ cÊu quan träng ®Ó ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp, nã ¶nh h­ëng tíi nhiÒu bé phËn kh¸c… kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, kÕ ho¹ch tµi chÝnh… - §¶m b¶o c©n ®èi vèn lao ®éng cña doanh nghiÖp - Lµ bé phËn kÕ ho¹ch quan träng cã t¸c ®éng lín ®Õn kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña doanh nghiÖp bëi v× tiÒn l­¬ng lµ thu nhËp chÝnh cña ng­êi lao ®éng ®ãng mét vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc æn ®Þnh, ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh, ng­êi lao ®éng dïng tiÒn l­¬ng ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ sinh ho¹t trong gia ®×nh nh­: ¨n, ë, mÆc, ®i l¹i, häc hµnh, vui ch¬i… phÇn cßn l¹i ®Ó tÝch luü. - TiÒn l­¬ng thÓ hiÖn th­íc ®o gi¸ trÞ: lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng, biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng. - TiÒn l­¬ng ®¶m b¶o cho viÖc t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ cuéc sèng l©u dµi cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, thóc ®Èy sù ph©n c«ng lao ®éng. NhËn xÐt: ChÝnh v× vËy mµ kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng ®¶m b¶o vµ hîp lý sÏ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn n¨ng suÊt lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã lµ viÖc t¨ng doanh thu, lîi nhuËn cho c«ng ty. 4.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ lËp kÕ ho¹ch lao ®éng trong doanh nghiÖp §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× viÖc lËp kÕ ho¹ch lao ®éng còng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× thÕ mµ vÊn ®Ò con ng­êi lu«n ®­îc c«ng ty quan t©m hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña m×nh. Ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i lu«n t×m hiÓu ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty, lµm c¸ch nµo ®Ó n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. Cã nh­ vËy, hä míi cã thÓ yªn t©m lµm viÖc vµ cèng hiÕn hÕt m×nh cho c«ng viÖc ®­îc. Cßn nÕu khi ®êi sèng cña hä gÆp nhiÒu khã kh¨n ®­¬ng nhiªn lµ n¨ng suÊt lµm viÖc cña hä sÏ gi¶m g©y ra t×nh tr¹ng chËm ph¸t triÓn trong c«ng ty. Bëi thÕ mµ viÖc lËp kÕ ho¹ch lao ®éng cÇn ph¶i ®­îc ®Ò cËp tíi th­êng xuyªn liªn tôc. KÕ ho¹ch lao ®éng c¨n cø vµo: ®Þnh møc s¶n l­îng, ®Þnh møc thêi gian, ®Þnh møc phôc vô, ®Þnh møc n¨ng suÊt lao ®éng… * Theo ®Þnh møc sè l­îng th× LCNSPki = Trong ®ã: LCNSPKi: sè c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm i kú kÕ ho¹ch . QKi : sè l­îng KH cña s¶n phÈm i MSli : MSL trong 1 ca cña s¶n phÈm i NTTK : ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 lao ®éng kú KH Im : hÖ sè hoµn thµnh møc trong kú kÕ ho¹ch * Theo ®Þnh møc thêi gian: th× LCNSPK = MTgi: møc thêi gian ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm i (giê/s¶n phÈm) TNK: Quü thêi gian lµm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 lao ®éng kú KH (giê-ng­êi) Im: hÖ sè hoµn thµnh møc * Theo ®Þnh møc phôc vô: MPvô = Trong ®ã: TTTK lµ giê c«ng lµm viÖc thùc tÕ trong ca b×nh qu©n 1 lao ®éng TPvô lµ thêi gian phôc vô m¸y mãc, thiÕt bÞ hoÆc mét n¬i lµm viÖc theo giê. Theo hÖ sè ®iÒu chØnh hoÆc sè ca lµm viÖc trong 1 ngµy ®ªm cña 1 n¬i lµm viÖc hay thiÕt bÞ H®c = Trong ®ã: NLVTT lµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong n¨m kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp NTTK lµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 lao ®éng Þ LCNPV = Mpv x H®c x sè ca. VD: KÕ ho¹ch sè l­îng c«ng nh©n viªn cña c«ng ty CPTMVT Thuû An nh­ sau:( theo TL KH n¨m 2007) + Sè CNTTSX: 450 (ng­êi) + Sè CNPV: 450 x 10% = 45 (ng­êi) + NVQLPX: (450 + 45) x 10% = 50 (ng­êi) + CNVQDN: (450 + 45 + 50) x 8% = 44 (ng­êi) Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cæ phÇn Th­¬ng M¹i VËn T¶i Thuû An n¨m 2007 = 450 + 45 + 50 + 44 = 589 (ng­êi) BiÓu kÕ ho¹ch sè l­îng c«ng nh©n viªn trong c«ng ty n¨m 2007 STT C¸c chØ tiªu Sè l­îng c«ng nh©n (ng­êi) Tû träng (%) 1 Sè CNVSXCN + CN TT s¶n xuÊt s¶n phÈm + C«ng nh©n phôc vô 495 450 45 84,04% 76,4% 7,64% 2 Nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng 50 8,49% 3 C«ng nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp 44 7,47% Tæng C«ng nh©n toµn doanh nghiÖp 589 100% 4.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ lËp kÕ ho¹ch tæng quü l­¬ng trong doanh nghiÖp * Kh¸i niÖm:Tæng quü l­¬ng lµ toµn bé sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ cho sè c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp do doanh nghiÖp qu¶n lý, sö dông vµ chi tr¶ l­¬ng. 4.3.1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng - Quü l­¬ng s¶n phÈm: lµ quü tiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp chÕ t¹o ra s¶n phÈm. C«ng thøc: QLSP = Qi: sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt kú KH gi: ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kú KH - Quü l­¬ng thêi gian: lµ quü l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng h­ëng l­¬ng thêi gian nh­ c¸n bé qu¶n lý… QLTG = N x H x Mmin DN x 12 N: Sè lao ®éng b×nh qu©n h­ëng l­¬ng cÊp bËc H: HÖ sè l­¬ng b×nh qu©n MminDN: møc l­¬ng tèi thiÓu ¸p dông trong doanh nghiÖp - C¸c kho¶n phô cÊp: chÕ ®é phô cÊp ë c«ng ty nh­ sau. + phô cÊp c«ng viÖc: TP, G§: 0,4 PP, PG§: 0,3 + PCKV: 0,3 + Phô cÊp ®éc h¹i: 0,4 + PCTN: tæ tr­ëng: 0,2 Tr­ëng ca: 0,4 * X¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng Tæng QLg = VKH + Vpc + BS + Vtg (lµm thªm giê) * Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng QL chung n¨m KH VKH = VKH®g + VKHC§ VKH: Tæng quü tiÒn l­¬ng n¨m KH VKH®g: Quü l­¬ng KH theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng VKHC§: Quü l­¬ng KH theo chÕ ®é Quü l­¬ng KH theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng: VKH®g = V®g x CsxKH §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trªn tæng doanh thu V®g = L®b: sè lao ®éng ®Þnh biªn Hcb: HSL cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n Hpc: HS PC b×nh qu©n tÝnh trong ®¬n gi¸ l­¬ng V®t: thêi gian cña c¸n bé chuyªn tr¸ch ®oµn thÓ do tæ chøc ®oµn thÓ tr¶ l­¬ng Vttl®: thêi gian lµm thªm giê vµo ban ®ªm TKH: tæng doanh thu n¨m KH 4.3.2. ¸p dông ph­¬ng ph¸p x©y dùng tæng QL n¨m KH nµy vµo trong c«ng ty CPTMVT Thuû An Cô thÓ lµ lËp kÕ ho¹ch tæng quü l­¬ng n¨m 2007 nh­ sau (tµi liÖu phßng kÕ ho¹ch) +) VKH®g = V®g x CsxKH TÝnh V®g = = 0,034876327 (®ång) VKH®g = 0,034876327 x 289.093.000.000 = 10.028.052.000 (®ång) +) VKHC§ = Vpc + VBS Mµ theo tµi liÖu phßng kÕ ho¹ch ®· cho: Vpc = 113.240.000 (®ång) -V B.sung + L­¬ng häp, nghØ phÐp CNSX: 115.200.000 (®ång) CNPV vµ NVQL: 25.343.000 (®ång) + L­¬ng èm: CNSX: 110.311.00 (®ång) CNPV vµ NVQL: 26.600.000 (®ång) + L­¬ng nghØ lÔ, tÕt, CN: CNSX: 108.025.000 (®ång) CNPV vµ NVQL: 27.100.000 (®ång) + L­îng nghØ viÖc riªng, lý do kh¸c: CNSX: 96.020.000 (®ång) CNPV vµ NVQL: 91.703.000 (®ång) S VBSung = 600.302.000 (®ång) VËy VKHc® = S Vpc + S VBS = 113.240.000 + 600.302.000 = 713.542.000 (®ång) VKH = 10.082.502.000 + 713.542.000 = 10.796.044.000 (®ång) BiÓu kÕ ho¹ch tæng quü l­¬ng n¨m 2007 STT ChØ tiªu §¬n vÞ tiÒn Sè tiÒn 1 Quü l­¬ng theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®ång 10.082.502.000 2 Tæng quü l­¬ng theo chÕ ®é Quü l­¬ng theo phô cÊp - Quü l­¬ng bæ sung ®ång ®ång ®ång 713.542.000 113.240.000 600.302.000 3 Tæng QL chung n¨m KH ®ång 10.796.044.000 4.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh quü l­¬ng thêi gian lao ®éng trong doanh nghiÖp cña c«ng nh©n Trong thùc tÕ tuú thuéc vµo quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt lao ®éng vµ quy ®Þnh cô thÓ cña doanh nghiÖp mµ sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é cña ng­êi lao ®éng cã thÓ kh¸c nhau. Nã lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña kÕ ho¹ch lao ®éng. Th«ng qua kÕ ho¹ch sö dông thêi gian lao ®éng cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc kÕ ho¹ch sè l­îng lao ®éng, kÕ ho¹ch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lao ®éng cÇn bæ sung ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, gióp doanh nghiÖp t×m biÖn ph¸p nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ thêi gian lao ®éng lµm gi¶m thêi gian l·ng phÝ. §Ó x¸c ®Þnh sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 c«ng nh©n s¶n xuÊt kú kÕ ho¹ch ta cÇn ph¶i lµm c¸c b­íc sau: - X¸c ®Þnh sè ngµy d­¬ng lÞch trong n¨m - X¸c ®Þnh sè ngµy nghØ lÔ vµ nghØ h»ng tuÇn theo quy ®Þnh dùa trªn c¬ së: sè ngµy nghØ lÔ tÕt theo quy ®Þnh t¹i bé luËt lao ®éng, vµ chÕ ®é lµm viÖc cña doanh nghiÖp - X¸c ®Þnh sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é + NC §NKH =Sè ngµy d­¬ng lÞch trong n¨m - Sè ngµy nghØ lÔ tÕt theo chÕ ®é - X¸c ®Þnh sè ngµy v¾ng mÆt kú KH: nghØ phÐp, nghØ thai s¶n, nghØ héi häp, häc tËp, nghØ èm, nghØ viÖc riªng. Sè ngµy nghØ b×nh qu©n cña c«ng nh©n = Trong ®ã: X lµ sè ngµy nghØ Y lµ sè ng­êi nghØ N lµ tæng sè c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp - X¸c ®Þnh sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 c«ng nh©n theo chÕ ®é +Sè ngµy LVTT b/q =Sè ngµy lµ viÖc theo C§ - Sè ngµy v¾ng mÆt b/q kú KH - X¸c ®Þnh sè giê lµm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n(b/q) theo chÕ ®é: 8 giê/ca - X¸c ®Þnh sè giê lµm viÖc thùc tÕ : + Sè giê LVTT =Sè giê lµm viÖc theo chÕ ®é - Sè giê nghØ gi÷a ca(nÕu cã) - X¸c ®Þnh tæng sè giê lµm viÖc theo chÕ ®é + Tæng sè giê chÕ ®é = Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é x Sè giê chÕ ®é - X¸c ®Þnh tæng sè giê lµm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 c«ng nh©n + Tæng sè giê LVTT b/q =Sè ngµy LVTT b/q1CN x Sè giê LVTT b/q 1CN NhËn xÐt * C«ng ty CPTMVT Thuû An ®· vËn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch quü thêi gian lao ®éng cña CNSX vµo trong c«ng ty cña m×nh trong n¨m 2007. Dùa vµo tµi liÖu cña phßng kÕ ho¹ch trong c«ng ty ta cã b¶ng biÓu kÕ ho¹ch sö dông thêi gian lao ®éng nh­ sau: V× n¨m 2007 th¸ng 2 cã 28 ngµy nªn sè ngµy d­¬ng lÞch lµ 365 (ngµy) BiÓu kÕ ho¹ch sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty n¨m 2007 STT Néi dung chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Sè liÖu 1 Sè ngµy d­¬ng lÞch trong n¨m Ngµy 365 2 Sè ngµy nghØ lÔ, tÕt CN theo chÕ ®é NghØ chñ nhËt NghØ lÔ, tÕt Ngµy Ngµy Ngµy 61 52 9 3 Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é ((1)-(2)) Ngµy 304 4 Sè ngµy v¾ng mÆt b×nh qu©n theo quy ®Þnh NghØ phÐp NghØ häp NghØ häc tËp NghØ thai s¶n NghØ èm NghØ viÖc riªng Ngµy Ngµy Ngµy Ngµy Ngµy Ngµy Ngµy 15 3 2 2,5 2,5 2,5 2,5 5 Sè ngµy lµm viÖc TT b×nh qu©n 1CN ((3)-(4)) Ngµy 289 6 Sè giê lµm viÖc theo chÕ ®é Giê 8 7 Sè giê lµm viÖc TT b×nh qu©n 1 CN Giê 7,2 8 Tæng sè giê lµm viÖc theo chÕ ®é Giê/n¨m 2432 9 Tæng sè giê lµm viÖc TT b×nh qu©n1CN Giê/n¨m 2080,8 4.5. C¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n vµ tèc ®é t¨ng n¨ng xuÊt * §èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty CPTMVT Thuû An nãi riªng th× chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng lµ mét chØ tiªu kh¸ cÇn quan t©m tíi v× nã ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tµi chÝnh cña c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng, nã g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nã cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. N¨ng suÊt lao ®éng t¹o c¬ së cho doanh nghiÖp c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng. C«ng ty CPTMVT Thuû An ®· vµ ®ang tõng b­íc t×m ®ñ mäi c¸ch, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n¨ng suÊt lao ®éng trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao h¬n. * C¸c chØ tiªu tÝnh to¸n - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng hiÖn vËt: sè l­îng s¶n phÈm t¹o ra do mét c«ng nh©n (hay mét c«ng nh©n viªn) trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh. C¨n cø vµo l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ sè c«ng nh©n (hay c«ng nh©n viªn). C«ng thøc: Whv = Q: Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt kú kÕ ho¹ch N: Sè c«ng nh©n (hoÆc sè c«ng nh©n viªn) ¦u ®iÓm: tÝnh to¸n ®¬n gi¶n… Nh­îc ®iÓm: kh«ng thÓ ph¶n ¶nh tæng hîp tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng gi¸ trÞ: lµ l­îng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña mét ng­êi c«ng nh©n (hay 1 c«ng nh©n viªn) lµm ra s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. C¨n cø vµo s¶n phÈm hoµn thµnh, dë dang, ®¬n gi¸ cè ®Þnh tõng lo¹i s¶n phÈm vµ sè c«ng nh©n (hay 1 c«ng nh©n viªn). Wgtr = (gi¸ trÞ/CN/thêi gian) G: gi¸ trÞ s¶n xuÊt kú KH ¦u ®iÓm: cã thÓ tÝnh cho c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau Nh­îc ®iÓm: kh«ng khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm vËt t­ vµ dïng vËt t­ rÎ… - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng thêi gian: lµ møc hao phÝ thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc hoµn thµnh mét c«ng viÖc nµo ®ã. C¨n cø vµo thêi gian hao phÝ vµ sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh. Wtg = (thêi gian/sp) T: Tæng thêi gian hao phÝ ¦u ®iÓm: ph¶n ¸nh cô thÓ vÒ thêi gian hao phÝ cho mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã Nh­îc ®iÓm: ph¶i tÝnh riªng cho tõng s¶n phÈm, khèi l­îng tÝnh to¸n lín nÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. * Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ chØ tiªu dïng ®Ó so s¸nh n¨ng suÊt lao ®éng kú kÕ ho¹ch so víi kú b¸o c¸o. Iw = x 100 - 100% Trong ®ã W1: n¨ng suÊt lao ®éng kú kÕ ho¹ch W0: n¨ng suÊt lao ®éng kú b¸o c¸o VD: Cô thÓ ta tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng vµ tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong n¨m 2006 vµ n¨m 2007 cña c«ng ty CPTMVT Thuû An(Tµi liÖu phßng kÕ ho¹ch) + N¨ng suÊt lao ®éng kú kÕ ho¹ch n¨m 2007: 1.265.404.000 (®ång) + N¨ng suÊt lao ®éng kú b¸o c¸o n¨m 2006: 1.150.493.000 (®ång) VËy tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ: IW = = 9,99% NhËn xÐt: n¨ng suÊt n¨m kÕ ho¹ch t¨ng so víi n¨m b¸o c¸o víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ: 1.265.404.000 - 1.150.493.000 = 114.911.000 (®ång) Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt n¨m kÕ ho¹ch t¨ng so víi n¨m b¸o c¸o lµ 9,99(%) chøng tá doanh nghiÖp ®· chó träng quan t©m n©ng cao n¨ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng, nh÷ng ng­êi qu¶n lý cã tr×nh ®é cao. 5. VÒ c«ng t¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng 5.1. T×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi ng­êi thuéc diÖn d«i ra trong qu¸ tr×nh tæ chøc, s¾p xÕp l¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp §èi víi ng­êi laop ®éng d«i d­ do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn theo nghÞ ®Þnh sè 41/2002 ND-CP ngµy 11/4/2002 cña chÝnh phñ nÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn h­ëng h­u trÝ hµng th¸ng hoÆc kh«ng thuéc diÖn ®­îc tù ®ãng tiÕp 15% tiÒn b¶o hiÓm x· héi ë n¬i c­ trø vµ kh«ng b¶o l­u thêi gian ®ãng b¶o hiÓm trªn sæ b¶o hiÓm x· héi mµ tù nguyÖn h­ëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1 lÇn. 5.2. Gi¶i quyÕt chÕ ®é h­u trÝ, mÊt søc cho th«i viÖc trong thêi gian võa qua t¹i doanh nghiÖp - Ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng chÕ ®é h­u trÝ h»ng th¸ng khi nghØ viÖc ph¶i ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: + N¨m ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi vµ cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn. + Nam ®ñ 55 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi vµ cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn mµ trong 20 n¨m ®ã cã thêi gian lµm viÖc thuéc c¸c tr­êng hîp: + §ñ 15 n¨m lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i. + §ñ 15 n¨m lµm viÖc ë n¬i cã phô cÊp khu vùc cã hÖ sè tõ 0,7 trë lªn + §ñ 10 n¨m c«ng t¸c ë miÒn Nam, ë Lµo tr­íc ngµy 30/4/1975 - Ng­êi lao ®éng cã ®ñ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi 15 n¨m tÝnh b»ng 45% møc l­¬ng b×nh qu©n cña tiÒn l­¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi tÝnh thªm 3% ®èi víi lao ®éng n÷, 2% ®èi víi lao ®éng nam. Møc l­¬ng h­u h»ng th¸ng tèi ®a b»ng 75% møc l­¬ng b×nh qu©n cña tiÒn l­¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Nam trßn 50 tuæi, n÷ trßn 45 tuæi vµ søc khoÎ gi¶m 61% thiÕu 1 n¨m tuæi trõ 1%, thiÕu 1 n¨m nghÒ trõ 2%. Th«i viÖc tù nguyÖn ph¶i cã ®¬n xin nghØ. - ViÖc ¸p dông c¸c c«ng t¸c vÒ chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng ë c«ng ty CPTMVT Thuû An lµ do c«ng ty míi thµnh lËp ®Õn nay hÇu hÕt c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu cßn trÎ ch­a ®Õn tuæi nghØ h­u nªn viÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é h­u trÝ ch­a cã. III. T×m hiÓu vÒ qu¶n trÞ tiªu thô vµ b¸n hµng 1. T×m hiÓu néi dung vai trß cña qu¶n trÞ tiªu thô vµ b¸n hµng Trong ®iÒu kiÖn më cöa vµ xu thÕ khu vù hãa vµ quèc tÕ hãa, ®êi sèng kinh tÕ ngµy cµng trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu, mçi doanh nghiÖp cßn ®­îc x¸c ®inh lµ 1 ph©n hÖ kinh tÕ më trong nÒn kinh tÕ quèc d©n më cöa vµ ngµy cµng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ quèc tÕ. §iÒu nµy, ®ßi hái trong khi quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i chó träng ®Õn thùc tr¹ng vµ xu thÕ biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh trong n­íc mµ buéc ph¶i tÝnh ®Õn c¶ t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong hoµn c¶nh ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng gióp doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi ®ã lµ c«ng t¸c tiªu thô vµ b¸n hµng. V× s¶n phÈm cã tiªu thô ®­îc th× míi ®em lai doanh thu, lîi nhu©n cho doanh nghiÖp ®­îc vµ ®Ó tõ ®ã ®Çu t­ tiªu thô vµo c¸c s¶n phÈm kh¸c n÷a ®­a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. C«ng t¸c nµy nghiªn cøu c¸c h×nh thøc tæ chøc c¸c luång hµng hãa, gi¸ c¶, dÞch vô kh¸ch hµng vµ qu¶n lý dù tr÷ trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm ë doanh nghiÖp. Nã chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay còng cã rÊt nhiÕu ®èi thñ canh tranh, ng­êi tiªu dïng th× vÉn thÕ nh­ng l¹i cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp mäc lªn. V× vËy khi lµm mét viÖc g× ®ã doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: s¶n xuÊt cho ai?, s¶n xuÊt c¸i g×?, s¶n xuÊt b»ng c¸ch nµo? ®ã lµ ba vÊn ®Ò c¬ b¶n cÇn ®Ò cËp tíi khi lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm cÇn hiÓu theo hai nghÜa: nghÜa hÑp vµ nghÜa réng. + Theo nghÜa réng tiªu thô s¶n phÈm lµ 1 qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiªu kh©u tiªu thô tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®Õn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, xóc tiÕn b¸n hµng nh»m môc ®ich ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. + Theo nghÜa hÑp tiªu thô (b¸n hµng) hµng hãa, lao vô, dÞch vô lµ chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u s¶n phÈm hµng hãa, lao vô, dÞch vô. NhËn xÐt: T¹i c¸c doanh nghiÖp, tiªu thô s¶n phÈm (b¸n hµng) ®ãng vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®ã. Khi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®­îc tiªu thô tøc lµ nã ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn (thÞ tr­êng chÊp nhËn). Søc tiªu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë møc b¸n ra, uy tÝn cña doanh nghiÖp, chÊt l­îng s¶n phÈm, sù thÝch øng víi nhu cÇu ng­êi tiªu dïng vµ sù hoµn thiÖn cña c¸c dÞch vô. Nãi c¸ch kh¸c tiªu thô (b¸n hµng) ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu trong doanh nghiÖp. 2. T×m hiÓu vÒ chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Trong thêi ®iÓm hiÖn nay mçi doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp vµ tù m×nh gi¶i quyÕt c¶ ba vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tæ chøc kinh tÕ. Lîi nhuËn lµ môc tiªu sèng cßn cña doanh nghiÖp. Muèn cã lîi nhuËn, doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®­îc s¶n phÈm th× s¶n phÈm ®ã ph¶i phï hîp víi nhu cÊu cña thÞ tr­êng. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× mçi doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm phï hîp. ChiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng, tõ ®ã chñ ®éng ®èi phã víi mäi diÔn biÕn cña thÞ tr­êng, gióp doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng míi, kÕ ho¹ch hãa vÕ khèi l­îng, tiªu thô, doanh thu, lîi nhuËn, chän kªnh tiªu thô vµ c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng. ChiÕn l­îc tiªu thô gi÷ vai trß quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty CPTMVT Thñy An lµ mét c«ng ty chuyªn söa ch÷a, ®ãng míi c¸c lo¹i tµu ngoµi ra cßn vËn chuyÓn hµng hãa b»ng ®­êng s«ng cho c¸c n­íc kh¸c.V× vËy mµ c«ng ty còng ®· cã nh÷ng chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm rÊt hîp lý. - §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu: c«ng ty ®· ®Æt m×nh vµo mèi quan hÖ c¹nh tranh thÞ tr­êng nh»m ph¸t triÓn c¸c lîi thÕ s½n cã trong tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi...C«ng ty cã mét vÞ thÕ do tù nhiªn ban tÆng lµ n»m bªn bê s«ng Ninh C¬ rÊt phï hîp víi viÖc söa ch÷a vµ ®ãng míi c¸c lo¹i tµu, vËn chuyÓn hµng hãa b»ng ®­êng biÓn. C«ng ty chñ tr­¬ng bªn c¹nh viÖc duy tr× cñng cè vµ ph¸t triÓn thi tr­êng quen thuéc nh­ Trung Quèc...®ång thêi c«ng ty còng cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn mÆt hµng cña c«ng ty ra c¸c thÞ tr­êng míi nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc vµ c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ - §èi víi thÞ tr­êng néi ®Þa: c«ng ty x¸c ®Þnh ®©y lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng võa tiªu thô ®­îc sè l­îng s¶n phÈm lín, võa t¹o ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë trong n­íc. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña thÞ tr­êng nµy c«ng ty ®· cã chñ tr­¬ng lµ më réng vµ ph¸t triÓn thªm viÖc söa ch÷a, ®ãng míi tµu trªn kh¾p c¸c ®Þa ph­¬ng trong n­íc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nghµnh nghÒ kinh doanh nµy nh­ thÞ tr­êng quen thuéc lµ Qu¶ng Ninh vµ H¶i Phßng. Ngoµi ra trong nh÷ng n¨m tíi ®©y c«ng ty sÏ nghiªn cøu vµ th©m nhËp vµo nh÷ng thÞ tr­êng míi nh­ HuÕ ,§µ N½ng ®Ó c«ng ty më réng ®­îc quy m« s¶n xuÊt. 3. T×m hiÓu vÒ néi dung kÕt cÊu vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp * Kh¸i niÖm vÒ vèn s¶n xuÊt kinh doanh: lµ toµn bé gi¸ trÞ øng ra nh»m ®Ó mua s¾m c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Çu vµo ®Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh kinh doanh nµo ®ã. 3.1. Vèn cè ®Þnh(VC§) * Kh¸i niÖm VC§: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé TSC§ cã trong doanh nghiÖp. TSC§ lµ nh÷ng t­ liªu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi tham gia trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VC§ + HiÖu suÊt sö dông VC§ (H) H = = = 49,5 Trong ®ã: VC§b/q lµ sè d­ b×nh qu©n vèn cè ®Þnh trong kú chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång VC§ mµ doanh nghiÖp bá ra sÏ t¹o ra ®­îc 49,5 ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy ®èi víi doanh nghiÖp cµng lín cµng tèt. + Hµm l­îng vèn cè ®Þnh HLV = = = 0,02 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh ®Ó cã 1 ®ång doanh thu th× doanh nghiÖp sÏ bá ra 0,02 ®ång VC§. ChØ tiªu nµy cµng nhá cµng tèt - Tû suÊt LN/VC§ TV = x 100% = = 1,51 Trong ®ã: VC§b/q lµ sè d­ b×nh qu©n vèn cè ®Þnh trong kú Þ ChØ tiªu nµy rÊt quan träng ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hiÖu qu¶ ®Çu t­ th«ng qua viÖc sö dông VC§. * C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ trong c«ng ty. §Ó viÖc sö dông VC§ cã hiÖu qu¶, c«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc c¸c quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, tr¸nh mäi biÓu hiÖn tiªu cùc, bè trÝ hîp lý TSC§, sö dông tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (trong ®iÒu kiÖn cho phÐp), thùc hiÖn chÕ ®é khuyÕn khÝch vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n viªn trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§, x©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ lµm chñ cña m¸y mãc thiÕt bÞ. 3.2. KÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§ ) * Kh¸i niÖm: KhÊu hao TSC§ lµ viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng nguyªn gi¸ cña TSC§ vµo chi phi kinh doanh qua thêi gian sö dông TSC§ ®ã. * C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ nh­ theo 2 ph­¬ng ph¸p sau: - ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng, khÊu hao b×nh qu©n. MKH = MKH: møckhÊu hao h»ng n¨m NG: Nguyªn gi¸ TSC§ NSd: thêi gian sö dông TSC§ - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn MKHi = TKHi x gi¸ trÞ TSC§ ®Çu n¨m MKHi: Møc khÊu hao n¨m i TKHi: Tû lÖ khÊu hao n¨m i Gci: gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®Çu n¨m i TÝnh TKHi = x Hs x 100 C¸c nhµ kinh tÕ th­êng ¸p dông NÕu 1 £ Nsd £ 2 th× Hs = 1 NÕu 5 £ Nsd £ 6 th× Hs = 2 NÕu Nsd > 6 th× Hs = 2,5 HoÆc TKHi = Gci: gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ cuèi n¨m i i: thø tù n¨m tÝnh khÊu hao - Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao tæng sè MKH = TKH x NG(nguyªn gi¸) Trong ®ã: MKH: møc khÊu hao n¨m kÕ ho¹ch TKH: Tû lÖ khÊu hao C1: TKH = Trong ®ã M lµ sè n¨m sö dông cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh. N lµ tæng sè n¨m sö dông tµi s¶n cè ®Þnh C2: TKH = * C¸ch tÝnh nguyªn gi¸ TSC§ trong c«ng ty - TSC§ thuéc lo¹i mua s¾m NG = Gi¸ mua + CPhÝ,v/c,bèc dì, l¾p ®Æt, ch¹y thö + l·i vay ®Çu t­ TSC§ + LÖ phÝ tr­íc b¹(nÕu cã) + C¸c chi phÝ kh¸c - TSC§ thuéc lo¹i ®Çu t­ x©y dùng NG = Gi¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh + LÖ phÝ tr­íc b¹ (nÕu cã) + C¸c chi phÝ kh¸c tr­íc khi ®­a TSC§ vµo sö dông - TSC§ ®­îc cÊp, biÕu, tÆng, ®iÒu chuyÓn nhËn gãp vèn liªn doanh. Nguyªn gi¸ TSC§ theo kiÓu nµy sÏ ®­îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ s¸ch hoÆc gi¸ trÞ theo gi¸ thùc tÕ cña hîp ®ång giao nhËn vµ céng víi c¸c chi phÝ kh¸c nh­ chi phÝ t©n trang, söa ch÷a, v/c mµ bªn nhËn ph¶i chi ra tr­íc khi ®­a TSC§ vµo ho¹t ®éng * Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu vµ c¸ch lËp biÓu KhÊu hao TSC§ + Tæng NG TSC§ ®Çu n¨m åNG TSC§ ®Çu n¨m = åNG TSC§ cuèi quý3 n¨m b/c¸o + åNG.TSC§ t¨ng trong quý 4 n¨m b/c¸o _ åNG.TSC§ gi¶m,trong quý 4n¨m b/c¸o + Tæng nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng trong n¨m: bao gåm toµn bé nguyªn gi¸ t¨ng trong kú S NG TSC§ t¨ng b/q cÇn tÝnh khÊu hao Nt = +Tæng nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m trong n¨m: bao gåm toµn bé nguyªn gi¸ gi¶m trong kú nh­ thanh lý, nh­îng b¸n, ®iÒu chuyÓn trong n¨m åNG TSC§ gi¶m b/q cÇn tÝnh khÊu hao Ng = åNG TSC§ cuèi n¨m = åNG TSC§ ®Çu n¨m + åNG t¨ng trong n¨m _ åNG gi¶m trong n¨m åNG TSC§ b/q cÇn tÝnh khÊu hao = åNG TSC§ ®Çu n¨m(lÊy c¸i cÇn tÝnh KH) + åNG TSC§ t¨ng b/q trong n¨m _ åNG TSC§gi¶m b/q trong n¨m + Sè KH ph¶i tÝnh trong n¨m = S NG TSC§ cÇn tÝnh KH x Tû lÖ KH b/q Ta cã: Tû lÖ KH b/q = BiÓu KH KH TSC§ n¨m 2007 §¬n vÞ tÝnh: (1000 N§) TT ChØ tiªu Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc ThiÕt bÞ vËn t¶i ThiÕt bÞ v¨n phßng TSC§ kh¸c 1 NG TSC§ ®Çu n¨m 5.315.600 4.436.100 3.119.800 2.000.000 Trong ®ã cÇn tÝnh KH 5.315.000 4.436.100 3.119.800 2.000.000 2 NGTSC§ t¨ng trong n¨m 420.000 17.000 3 NGTSC§ gi¶m trong n¨m 285.000 4 NGTSC§ cuèi n¨m 5.450.600 4.436.100 3.136.800 2.000.000 5 Tû lÖ KH b×nh qu©n (%) 6% 10% 13% 10% 6 Møc KH ph¶i trÝch 327.000 443.610 407.784 200.000 7 Gi¸ trÞ tÝnh KH n¨m tr­íc 971.364 1.830.000 598.130 250.000 8 Hao mßn lòy kÕ (6+7) 1.298.634 2.273.610 1.005.914 450.000 9 GTCL ch­a tÝnh KH (4-8) 4.151.966 2.162.490 2.130.886 1.550.000 Nguån: Tµi liÖu lÊy tõ phßng kÕ ho¹ch cña c«ng ty 3.3. Vèn l­u ®éng * Kh¸i niÖm: Lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n l­u th«ng + Tµi s¶n l­u ®éng: nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô, nhiªn liÖu, c«ng cô dông cô, ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n. + Tµi s¶n l­u th«ng gåm hµng göi b¸n, hµng ®ang ®i ®­êng vµ c¸c s¶n phÈm ®ang chê tiªu thô. * Ph­¬ng ph¸p b¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ Cïng víi VC§ th× viÖc b¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ còng ®­îc c«ng ty chó träng vµ ®Þnh k× tiÕn hµnh ®iÒu tra, kiÓm kª, kiÓm so¸t ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé hµng hãa vËt t­, vèn b»ng tiÒn, vèn trong thanh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ hiÖn cã cña VL§ theo gi¸ hiÖn t¹i, thay ®æi c¶i tiÕn c«ng nghÖ, trong tr­êng hîp cã l¹m ph¸t th× ta cÇn dµnh cho m×nh mét phÇn vèn ®Ó bï ®¾p sù mÊt m¸t do tr­ît gi¸ tõ lîi nhuËn cã ®­îc trong viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶. §Ó VL§ ®­îc b¶o toµn, trong khi x¸c ®Þnh ®­îc VL§ cÇn dïng trong k×, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh so s¸nh víi VL§ thùc tÕ cã ë ®Çu k× ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p sö dông hîp lý vµ hiÖu qu¶. * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§ - Sè vßng quay cña VL§ ( L) L = = = 20,5 Trong ®ã Dtt lµ doanh thu thuÇn Þ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong k× cø mét ®ång VL§ mµ c«ng ty bá ra sÏ thùc hiÖn ®­îc 20,5 vßng quay vèn. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt - K× lu©n chuyÓn cña VL§ ( K) K = = = 17,56 (ngµy) Þ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh ®Ó thùc hiÖn ®­îc mét vßng quay VL§ th× c«ng ty sÏ ph¶i mÊt 17,56 ngµy. - Møc ®¶m nhiÖm VL§ ( M) M = = = 0,05 Þ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh ®Ó ®¹t ®­îc mét ®ång doanh thu c«ng ty cÇn ph¶i bá ra 0,05 ®ång VL§. ChØ tiªu nµy cµng nhá cµng tèt. - Tû suÊt LN/VL§ (T) T = = = 0,45 LN: lîi nhuËn sau thuÕ Þ ChØ tiªu nµy cho biÕt b×nh qu©n bá ra mét ®ång VL§ vµo s¶n xuÊt kinh doanh sÏ thu ®­îc 0,45 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ * C«ng ty CPTMVT Thñy An lµ c«ng ty cã h¹ch to¸n ®éc lËp, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh. Tæng sè vèn trong n¨m 2004 cña c«ng ty lµ: 19.942.360.000(®ång) Trong ®ã Vèn cè ®Þnh: 5.840.262.000(®ång) Vèn l­u ®éng: 14.102.098.000(®ång) Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi ®i vµo kinh doanh c«ng ty chØ cã mét sè vèn Ýt ái nh­ vËy mµ cho ®Õn nay c«ng ty ®· trë thµnh mét ®¬n vÞ v÷ng m¹nh trong nÒn kinh tÕ cña c¶ n­íc vµ ®iÒu ®ã thÓ hiÖn nh­ sau: - Tæng ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2003: 24.062.200.000(®ång) ®Õn n¨m 2004 lµ 39.042.200.000(®ång) thùc tÕ ®· t¨ng 1,62% - Tæng doanh thu n¨m 2003: 123.470.000.000(®ång) ®Õn n¨m 2004 lîi nhuËn cña c«ng ty ®¹t 244.102.000.000(®ång) ®· t¨ng 1.97% - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2003: 22.064.000.000(®ång) ®Õn n¨m 2004 lµ 33.230.000.000(®ång) - Tuy nhiªn sè vèn hiÖn cã trong c«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kinh doanh cña c«ng ty. Trong vµi n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· tæ chøc l¹i bé phËn nguån t­¬ng ®èi hîp lý, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ vµo c¬ së vËt chÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c söa ch÷a vµ ®ãng míi c¸c lo¹i tµu. - Trong mét c«ng ty tû träng VL§ vµ VC§ chiÕm tû träng chñ yÕu trong tæng sè vèn kinh doanh lµ phï hîp ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn diÔn ra th­êng xuyªn, liªn tôc t¹o ra lîi nhuËn, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho c«ng ty * §Ó lµm râ thªm cho phÇn lý lu©n ë trªn ta cã b¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh nguån vèn ë c«ng ty CPTMVT Thñy An nh­ sau: B¶ng Ph©n TÝch T×nh H×nh Nguån Vèn Cña C«ng Ty CPTMThñy An. N¨m 2006 So Víi N¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: 1000 ® C¸c chØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2006 so víi 2005 Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT(%) Sè tiÒn Tûträng TSL§+§TNH 68.467.743 73.82% 70.845.691 73.32% 2.377.948 3.47% TSC§+§TDH 24.275.731 26.18% 25.785.429 26.68% 1.509.698 6.22% Tæng 92.743.474 100% 96.631.120 100% 3.877.646 4.19% Nguån: Tµi liÖu lÊy tõ c¸c b¸o c¸o hang n¨m cña c«ng ty NhËn xÐt: Tõ b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cña c«ng ty lµ kh¸ tèt. Tæng sè vèn n¨m 2005 so víi n¨m 2006 t¨ng 4,19% víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 3.877.746(N§) ®iÒu nµy chøng tá quy m« s¶n xuÊt ®­îc më réng, t×m ®­îc thªm nhiÒu b¹n hµng míi trªn thÞ tr­êng. Cã thÓ thÊy viÖc ph©n bæ vèn kinh doanh lµ phï hîp. TSL§ vµ §TNH chiÕm tû träng cao h¬n n¨m 2005 lµ 6,22% n¨m 2006 lµ 26,68%. Bªn c¹nh ®ã chóng ta cÇn ®i xem xÐt t×nh h×nh huy ®éng vèn c¸c nguån vèn vay ®Ó xem c«ng ty sö dông cã tèt hay kh«ng tèt. B¶ng c¬ cÊu nguån vèn n¨m 2005 so víi n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: 1000 (®) C¸c chØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2006 so víi n¨m 2005 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Vèn vay 34.747.258 37,47% 37.126.663 38,42% 2.379.405 6,85% VCSH 57.966.216 62,53% 59.504.457 61.58% 1.508.241 2,6% Tæng 92.473.474 100% 96.631.120 100% 3.887.646 4,19% NhËn xÐt: Ta thÊy c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty nh­ sau vèn chñ së h÷u(VCSH) chiÕm tû träng lín h¬n vèn vay. Tuy nhiªn VCSH lai cã xu h­íng gi¶m nh­ng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. Tõ ®ã cã thÓ thÊy kh¶ n¨ng tù chñ tæ chøc néi bé trong c«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt. 4. KÕ ho¹ch lîi nhuËn, ph­¬ng ph¸p tÝnh l¬i nhuËn, ph©n phèi lîi nhuËn vµ biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp * Kh¸i niÖm: Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. Lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu hÕt søc quan träng, v× nã lµ môc tiªu cÇn vµ ph¶i ®¹t ®­îc ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo khi diÔn ra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn ph¶n ¸nh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nã lµ ®éng lùc cho c¸c nhµ s¶n xuÊt kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­¬n lªn. 4.1. C¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch lîi nhuËn - ViÖc lËp kÕ ho¹ch lîi nhuËn trong n¨m kÕ ho¹ch ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh,kÕ ho¹ch tiªu thô vµ ph¶i cã sæ dù to¸n, dù b¸o vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm hoÆc dùa vµo ph­¬ng tr×nh cña ®iÓm hßa vèn - C¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c¸c n¨m tr­íc - C¨n cø vµo gi¸ b¸n dù kiÕn vµ c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kú kÕ ho¹ch 4.2. Néi dung cña kÕ ho¹ch lîi nhuËn bao gåm - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c: + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng + Lîi nhuËn kh¸c 4.3. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu lîi nhuËn 4.3.1. X¸c ®Þnh lîi nhuËn - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh(LNH§SXKD) + NÕu doanh nghiÖp tÝnh VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ LN H§SXKD = åDTT(DT kh«ng thuÕ GTGT) - å Ztb DTT(doanh thu kh«ng thuÕ) = gi¸ b¸n kh«ng thuÕ x Qtt P(kh«ng thuÕ) = Pct lµ gi¸ cã thuÕ Ts lµ thuÕ suÊt Trong ®ã: Qtt lµ sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú KH Ztb lµ gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô + NÕu tÝnh VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp LN H§SXKD = åDT(cã thuÕ GTGT) - å Ztb - VAT LN H§ kh¸c = TN tõ ho¹t ®éng kh¸c - CP tõ ho¹t ®éng kh¸c Þå LN trong kú = LN H§SXKD +LN H§ kh¸c BiÓu kÕ ho¹ch lîi nhuËn n¨m 2007 §¬n vÞ tÝnh: 1000 (®) STT C¸c ChØ tiªu N¨m KH 1 Doanh Thu ThuÇn 289.093.000 2 Chi PhÝ Trong Doanh NghiÖp 280.263.000 3 LN tr­íc thuÕ ( (1) -(2) ) 8.830.000 4 ThuÕ TNDN ( 3 x 28%) 2.472.400 5 LN Sau ThuÕ ( (3) -(4) ) 6.357.600 4.3.2. Ph©n Phèi Lîi nhu©n * Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) + ThuÕ TNDN ph¶i nép = Thu nhËp chÞu thuÕ x ThuÕ suÊt * Bï c¸c kho¶n lç n¨m tr­íc ch­a ®­îc bï vµo lîi nhuËn tr­íc thuÕ (nÕu cã) * Nép thuÕ vèn (nÕu cã) * Tr¶ c¸c kho¶n tiÒn ph¹t * Trõ c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng hîp lý * Chia l·i liªn doanh, liªn kÕt ( nÕu cã) Þ Lîi nhuËn cßn l¹i (LNCL) = LNsau thuÕ - C¸c kho¶n ®· nªu trªn(nÕu cã) * Lîi nhuËn cßn l¹i ta ®em ph©n phèi vµo c¸c quü nh­ sau: + Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn trÝch 50% kh«ng h¹n chÕ møc tèi ®a + Quü dù phßng tµi chÝnh trÝch 10% sè d­ cña quü nµy tèi ®a lµ 25% vèn ®iÒu lÖ + Quü th­ëng ban qu¶n lý ®iÒu hµnh trong c«ng ty lµ 5% sè d­ cña quü nµy kh«ng qu¸ 6 th¸ng l­¬ng thùc hiÖn + Chia l·i cæ phÇn ( ®èi víi c«ng ty cæ phÇn) + Sè cßn l¹i trÝch vµo quü khen th­ëng, phóc lîi theo quy ®Þnh . Tû lÖ trÝch vµo 2 quü nµy do gi¸m ®èc hoÆc héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh b»ng 3 th¸ng l­¬ng thùc hiÖn nÕu tû xuÊt lîi nhuËn trªn vèn Nhµ n­íc n¨m nay lín h¬n hoÆc b»ng n¨m tr­íc . Ng­îc l¹i ®­îc trÝch 2 th¸ng l­¬ng thùc hiÖn. * Chó ý: Sau khi trÝch ®ñ c¸c quü theo quy ®Þnh mµ vÉn ch­a hÕt lîi nhuËn th× chuyÓn nèt chç cßn l¹i vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn KÕ ho¹ch ph©n phèi lîi nhu©n cho c«ng ty CPTMVT Thñy An n¨m 2007 * Phßng kÕ ho¹ch dù tÝnh lîi nhuËn sau thuÕ: 6.357.600.000(®) Bï c¸c kho¶n nî n¨m tr­íc : 568.750.000(®) ÞLNCL cña c«ng ty = 6.357.600.000 - 568.750.000 = 5.788.850.000(®) LNCL nµy ta sÏ ®em ph©n bæ vµo c¸c quü nh­ sau + Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn(50%) = 5.788.850.000 x 50% = 289.442.500(®) +Quü dù phßng tµi chÝnh(10%) = 5.788.850.000 x 10% = 578.885.000(®) + Quü khen th­ëng ban qu¶n lý ®iÒu hµnh trong c«ng ty (5%) = 5.788.850.000 x 5% = 289.442.500(®) +Cßn 35% cßn l¹i cho vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn = 5.788.850.000 x 35% = 2.026.097.500(®) B¶ng ph©n phèi lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2007 §¬n vÞ tÝnh: 1000(®) STT C¸c ChØ Tiªu KÕ ho¹ch I Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 8.830.000 II ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 2.472.400 III Lîi nhuËn cßn l¹i 5.788.850 1 Bï lç cho n¨m tr­íc 568.750 2 Lîi nhuËn sau thuÕ 6.357.600 IV Ph©n phèi lîi nhu©n 1 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 289.442,5 2 Quü dù phßng tµi chÝnh 578.885 3 Quü th­ëng ban qu¶n lý ®iÒu hµnh trong c«ng ty 289.442,5 4 Cßn l¹i cho vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 2.026.097,5 Nguån: Tµi liÖu phßng kÕ ho¹ch n¨m 2007 4.3.3. Tû suÊt lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh(Tsv) Tsv = = x 100% = 44,28% Trong ®ã: LN lµ lîi nhu©n tr­íc thuÕ Vbq lµ vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n trong kú Þ ChØ tiªu nµy cho ta biÕt LN/ vèn cña c«ng ty t­¬ng ®èi cao so víi thùc hiÖn. ViÖc sö dông vèn kinh doanh ch­a cã hiÖu qu¶. - Tû suÊt LN/ Ztb ( Tsz) Tsz = = x 100% = 3,15% Þ ChØ tiªu nµy cho ta biÕt ®­îc hiÖu qu¶ vÒ sö dông chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm tèt h¬n so víi Ztb - Tû suÊt LN / DT Tsd = x 100% = x 100% = 3,05% Þ ChØ tiªu nµy cho biÕt LN ®¹t ®­îc cßn Ýt so víi doanh thu. Nã ph¶n ¸nh trong n¨m c«ng ty ®· biÕt tiÕt kiÖm chi phÝ. 4.3.4. C¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao lîi nhuËn - Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, sö dông nh©n c«ng hîp lý… - T¨ng khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, tiªu thô,t¨ng c­êng chÊt l­îng s¶n phÈm, sö dông tèi ®a c«ng suÊt cña MMTB, th­êng xuyªn thay ®æi mÉu m·, kiÓu c¸ch c¸c mÆt hµng ®Ó phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng, c¸c yÕu tè ®Çu vµo ph¶i ®¶m b¶o - Lùa chän kªnh ph©n phèi hîp lý, biÕt ¸p dông nh÷ng tiÕn bé KH-KT 5. T×m hiÓu vÒ c«ng t¸c tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Cã hai ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ 5.1. TÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp - ThuÕ VAT ph¶i nép = ThuÕ VAT ®Çu ra - ThuÕ VAT ®Çu vµo + ThuÕVAT ®Çu ra = Gi¸ tÝnh thuÕ hµng hãa X ThuÕ suÊt b¸n ra (Gi¸ kh«ng thuÕ) thuÕ GTGT + ThuÕ VAT ®Çu vµo = Sè thuÕ GTGT ghi trªn hîp ®ång 5.2. TÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ - ThuÕ VAT ph¶i nép= (åDTCT - Gi¸ thanh to¸n c¸c yÕu tè ®Çu vµo)x TS Trong ®ã: DTCT lµ doanh thu kh«ng thuÕ TS lµ thuÕ suÊt * C«ng ty CPTMVT Thñy An ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ ®· cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt VD: N¨m 2006 sè thuÕ VAT cña c«ng ty ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc 11.325.652.000 - 8.962.667.520 = 2.362.984.480(®) 6. T×m hiÓu vÒ néi dung c«ng t¸c tÝnh thuÕ TNDN 6.1. Kh¸i niÖm ThuÕ TNDN lµ lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa, dÞch vô. ThuÕ suÊt thuÕ TNDN tïy thuéc vµo c¸c lo¹i h×nh kinh doanh, mÆt hµng kinh doanh mµ cã thuÕ suÊt kh¸c nhau. Nh×n chung ®èi víi cac doanh nghiÖp hiÖn nay th× thuÕ TNDN th­êng ¸p dông lµ 28% 6.2. C¨n cø tÝnh thuÕ TNDN ph¶i nép + Thu nhËp chÞu thuÕ (thu nhËp toµn bé ) + ThuÕ suÊt, thuÕ TNDN 6.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép * ThuÕ TNDN ph¶i nép = LN tr­íc thuÕ x ThuÕ suÊt, thuÕ TNDN (28%) - LN tr­íc thuÕ = DTT - Chi phÝ hîp lý +DTT = sè l­îng hµng hãa,d/vô tiªu thô x Gi¸ b¸n ®¬n vÞ sp (ch­a cã VAT) +Chi phÝ hîp lý = Ztb cña hµng hãa,d/vô tiªu thô + ThuÕ c¸c lo¹i * VD: Ta ¸p dông c¸ch tinh thuÕ ®ã vµo trong c«ng ty CPTMVT Thñy An Theo tµi liÖu n¨m 2007 cña c«ng ty ta tÝnh ®­îc thuÕ TNDN ph¶i nép lµ: + DTT = 289.093.000.000( ®ång) + Chi phÝ hîp lý = 280.263.000.000(®ång) Þ LN tr­íc thuÕ = 289.093.000.000 - 280.263.000.000 = 8.830.000.000(®) VËy thuÕ TNDN ph¶i nép = 8.830.000.000 x28% = 2.472.400.000(®ång) 7. T×m hiÓu vÒ ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m chi phÝ l­u th«ng 7.1. KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm * Kh¸i niÖm: lµ qu¸ tr×nh xuÊt b¸n s¶n phÈm cho ®¬n vÞ b¹n, mua trªn c¬ së gi¸ c¶ s¶n phÈm ®· tháa thuËn gi÷a hai bªn vµ c¶ hai bªn ®Òu ®· ®ång ý víi møc gi¸ ®ã. C«ng t¸c tiªn thô s¶n phÈm cã tèt th× míi gãp phÇn vµo sù t¨ng tr­ëng cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp më r«ng thÞ tr­êng vµ còng t¹o ®­îc uy tÝn trong lßng ng­êi tiªu dïng * C¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm - KÕt qu¶ tiªu thô n¨m b¸o c¸o, nhiÖm vô môc tiªu n¨m kÕ ho¹ch - KÕt qu¶ dù ®o¸n dù b¸o nhu cÇu cña thÞ tr­êng - C¨n cø vµo c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt,c¨n cø vµo kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vÒ viÖc tæ chøc, n¨ng lùc cña MMTB vµ n¨ng lùc cña c«ng nh©n viªn. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh vµ lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty Do ®Æc thï kinh doanh cña c«ng ty chuyªn söa ch÷a vµ ®ãng míi c¸c lo¹i tµu cã träng t¶i lín tõ 3000DWT;2000DWT;1000DWT;500DWT gi¸ dù to¸n cña c¸c lo¹i tµu lµ rÊt lín nªn sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra bao nhiªu tiªu thô b¨ng ®ã (QSX =Qtt). Cã nghÜa lµ trong n¨m c«ng ty nhËn ®¬n ®Æt hµng hay kÝ kªt hîp ®ång söa ch÷a vµ ®ãng míi c¸c lo¹i tµu phôc vô cho nhu c©u trong vµ ngoµi ®¬n vÞ m×nh.C«ng ty nhËn vµ giao khi ®· hoµn thµnh theo ®¬n ®Æt hµng vµ hîp ®ång ®· ký kÕt BiÓu tiªu thô n¨m 2007 = biÓu s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007 7.2. Nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm * Trong chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm, c¨n cø nµy ®· ®­îc x¸c ®Þnh trªn b×nh diªn chung nhÊt v× néi dung chiÕn l­îc tieu thô ®· tr¶ lêi c©u hái s¶n xuÊt cho ai?. Tuy nhiªn viÖc x¸c ®Þnh sè l­¬ng vµ chÊt l­îng l¹i phô thuéc vµo ph­¬ng ¸n s¶n phÈm nã lu«n thay ®æi theo thêi gian, kh«ng gian. Nhu cÇu thÞ tr­êng cÇn cã sù co gi·n. Nh­ vËy viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ hÕt søc cÇn thiÕt, ®Çu tiªn ®èi víi bÊt kú mét donh nghiÖp nµo khi tham gia vµo mét thÞ tr­êng míi * C«ng ty CPTMVT Thñy An ®· nghiªn cøu thÞ tr­êng b»ng c¸ch nghiªn cøu vÒ nhu cÇu ph­¬ng tiÖn vËn cô thÓ nh­ sau Nhu CÇu VÒ Ph­¬ng TiÖn VËn tai phÝa b¾c STT Lo¹i ph­¬ng tiÖn §VT DÕn ngµy 1/11/2001 Dù b¸o 2010 2020 1 Tµu kÐo ®Èy CV 90.500 181.520 363.045 2 Sµ lan TÊn 454.500 726.087 1.152.045 3 Tµu tù hµnh TÊn 349.300 4 Chë container TÊn 30.000 50.000 5 Tµu ven biÓn TÊn 120.000 240.000 6 Tµu ch¹y trong s«ng TÊn 500.000 957.826 7 Tµu thuyÒn nhá TÊn 396.200 538.000 600.000 8 Tµu chë dÇu TÊn 15.000 20.000 9 Tµu kh¸ch TÊn 210.000 320.000 480.000 10 Tæng sè TÊn TÊn TÊn 1.200.000 1.929.087 3.000.000 M· lùc TÊn 1.275.300 2.313.520 3.650.000 GhÕ kh¸ch TÊn 210.000 320.000 480.000 Nguån: TrÝch ra tõ b¸o c¸o tãm t¾t quy ho¹ch ph¸t triÓn GTVT ®­êng s«ng cho ®Õn n¨m 2020 cña bé GTVT NhËn xÐt: Dùa vµo b¶ng sè liÖu trªn mµ c«ng ty ®· t×m ®­îc nguån ®Çu t­ vµ ký kÕt hîp ®ång cho viÖc söa ch÷a ®ãng míi thuyÒn ®­îc diÔn ra liªn tôc. 7.3 BiÖn ph¸p lµm gi¶m chi phÝ l­u th«ng - C«ng ty giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm xuèng c¸c phßng ban theo ®¬n ®Æt hµng , giao ®óng thêi h¹n - KÕt hîp tèt gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c b¹n hµng, kh¸ch hµng ®Ó: + Gi¶m ®­îc kh©u xuÊt hµng rêi + Gi¶m chi phÝ göi vµ nhËn nguyªn vËt liÖu, + Gi¶m bít kh©u kiÓm kª hµng hãa PhÇn III: Tù nh©n xÐt vµ khuyÕn nghÞ 1. NhËn xÐt chung - C«ng ty CPTMVT Thñy An lµ mét c«ng ty míi ®­îc thµnh lËp chuyªn söa ch÷a, ®ãng míi c¸c lo¹i tµu lín, nhá vµ vËn t¶i hµng hãa trong vµ ngoµi ®¬n vÞ. Ngoµi ra c«ng ty cßn chuyªn vÒ dÞch vô vËn t¶i chuyÓn hµng hãa tõ ®¬n vÞ nµy ®Õn ®¬n vÞ kh¸c nh»m phôc vô cho nhu cÇu cña con ng­êi. - Tõ khi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn nay c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. Hµng n¨m c«ng ty lªn kÕ ho¹ch söa ch÷a, ®ãng míi c¸c lo¹i tµu thuyÒn víi träng t¶i 3000DWT, 2000DWT, 1000DWT, 500DWT… ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nhµy cµng ph¸t triÓn cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng biÓn. HiÖn nay c«ng ty còng ®· tao dùng ®­îc uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi tØnh.Cã ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng ngõng, sù l·nh ®¹o nh¹y bÐn trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cña ban l·nh ®¹o trong c«ng ty vµ sù cè g¾ng hÕt m×nh cña toµn bé c«ng nh©n viªn - C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh…víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ cïng c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ cho l·nh ®¹o trong viÖc lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra h¹ch to¸n tµi s¶n. Trong c«ng ty ®· cã sù ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch hîp lý ®iÒu nµy gãp phÇn kh«ng nhá trong sù thµnh c«ng cña c«ng ty.§éi ngò c«ng nh©n cã trinh ®é chuyªn m«n,nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, gi¶i quyÕt tèt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan lµm ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ng­êi - C«ng ty CPTMVT Thñy An ®· cã mét ®éi ngò lao ®éng n¾m b¾t ®­îc KH-KT, ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng trong c«ng ty. Nhê sù ®Çu t­ vÒ chÊt x¸n cïng víi tinh thÇn ®oµn kÕt ®· t¹o søc m¹nh gióp c«ng ty ngµy cang ph¸t triÓn vµ v­¬n xa h¬n tr­íc nh÷ng sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng.C«ng ty còng th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty gióp hä nhËn ra nh÷ng mÆt m¹nh, yÕu cña minh ®Ó cßn kÞp thêi söa ch÷a. Cö c«ng nh©n ®i ®µo t¹o ë c¸c n¬i - C«ng ty d· ¸p dông ph­¬ng ph¸p tra l­¬ng theo s¶n phÈm d­íi h×nh thøc kho¸n, vµ l­¬ng theo s¶n phÈm v­ît cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng hîp lý nh­ vËy ®· gãp phÇn ®éng viªn tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, tõ ®ã hä sÏ cè g¾ng h¬n vµ ®¹t thµnh tÝch cao c¶ vÒ n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng lao ®éng. 2. Mét sè khuyÕn nghÞ t¹i c«ng ty C«ng ty CPTMVT Thñy An ®· cã nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kh©m phôc nhê vµo chÝnh kh¶ n¨ng cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. MÆc dï vËy c«ng ty vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vÒ mét sè vÊn ®Ò, ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong thêi gian tíi, em cã m«t sè kiÕn nghÞ nh­ sau: - KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc ®Çu t­ thªm nguån vèn. B¶n th©n c«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thu håi c«ng nî, rót ng½n thêi gian thùc hiÖn c¸c hîp dång nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Ó tõ ®ã thu håi vèn nhanh h¬n. - Do gi¸ thµnh dù to¸n cña mçi s¶n phÈm lµ kh¸ cao nªn: + §èi víi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ph¶i cã chÊt l­îng tèt nh­ng víi NVL cã thÓ thay thÕ ®­îc c«ng ty nªn t×m mua ë n÷ng n¬i cã gi¸ thÊp h¬n ®ªt gi¶m chi phÝ NVL. + §èi víi c¸c ph©n x­ëng ph¶i sö dông tÝch kiÖm NVL tr¸nh l·ng phÝ. + C¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c kÜ thuËt vËt t­ ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®Þnh møc vËt t­ cÇn dïng cho mçi s¶n phÈm. + CÇn ph¶i chó ý tíi MMTB vµ th­êng xuyªn kiÓm tra b¶o d­ìng trang thiÕt bÞ ®ã. + C«ng ty cÇn ph¶i chó ý tíi c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu s©u h¬n vÒ thÞ tr­êng ®Ó cã nh÷ng hiÓu biÕt nh»m ®¸p øng nhu cÇu cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng vÒ c¸c lo¹i phu¬ng tiÖn ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kÞp thêi vµ hîp lý. PhÇn V. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña gi¸o viªn KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay, bÊt kú mét doanh nghÖp nµo khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu mong muèn r»ng ®· kinh doanh th× ph¶i cã doanh thu vµ lîi nhuËn. ChÝnh v× quan niÖm nµy mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vÒ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, ®Ó tõ ®ã cã thÓ tù ®iÒu chØnh h×nh thøc kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh lµm sao ph¶i phï hîp vêi t×nh h×nh kinh tÕ ®Ó sö dông vµ khai th¸c nh÷ng c¬ h«i ®Õn víi m×nh. Cã nh­ vËy th× míi cã c¬ héi ph¸t triÓn, t¹o uy tÝn vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong mét nÒn kinh tÕ ®Çy sù c¹nh tranh khèc liÖt nh­ mäi ng­êi vÉn th­êng nãi "th­¬ng tr­êng lµ chiÕn tr­êng"chØ kh¸c chiÕn tr­êng ngµy x­a lµ b©y giê chiÕn ®Êu kh«ng dïng nhiÒu søc lùc nh­ ngµy x­a nh­ng lai sö dông nhiÒu ®Õn chÊt x¸m. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty CPTMVT Thñy An ngoµi viÖc söa ch÷a vµ ®ãng míi tµu cßn kinh doanh vËn chuyÓn hµng hãa th­¬ng m¹i vµ c«ng ty ®· dÇn kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng vµ ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®©t n­íc m×nh. Sau thêi gian 2 n¨m em ®­îc häc tËp ë tr­êng vµ thêi gian em ®i thùc tÕ t¹i c«ng ty, ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi, rÊt bæ Ých ®èi víi b¶n th©n em nãi riªng vµ c¸c b¹n kh¸c ®ang theo häc ë tr­êng m×nh nãi chung. Qua thêi gian nµy chóng em ®· vËn dông ®­îc nh÷ng kiÕn thøc mµ chóng em ®­îc c¸c thÇy c« truyÒn ®¹t cho vµo trong nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ ®ang diÔn ra hµng ngµy. Gióp chóng em phÇn nµo ®ã hiÓu ®­îc c«ng viÖc thùc tÕ sau nay cña b¶n th©n vµ lÊy ®ã lµm nh÷ng kinh nghiÖm ®©u tiªn ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc sau nµy. Ngoµi chuyªn m«n nghiÖp vô chóng em cßn ®­îc häc c¶ c¸c phong c¸ch lµm viÖc nhanh nhÑn cña nh÷ng con ng­êi trong nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ®Æc biÖt lµ th¸i ®é t«n träng trong c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Sau thêi gian 2 th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty d­íi sù h­íng dÉn trùc tiÕp cña c« gi¸o Ph¹m ThÞ Thu H»ng vµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong c«ng ty vµ víi sù cè g¾ng cña chÝnh b¶n th©n em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o cña m×nh. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cña em cßn h¹n chÕ, nªn b¶n b¸o c¸o cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ ch­a ®­îc phï hîp l¾m, nhiÒu chç kh«ng ®­îc tr«i ch¶y. ChÝnh v× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý vµ nh÷ng lêi chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chóm, anh chÞ trong c«ng ty ®Ó bµi b¸o c¸o thùc tËp cuèi khãa nµy cña em ®­îc tèt vµ hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o!. Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2007 Häc sinh thùc hiÖn Ph¹m ThÞ Oanh Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc24916.DOC
Tài liệu liên quan