Nguyên nhân của sự ngần ngại thay đổi và phương pháp tác động của các nhà quản lý

LỜI MỞ ĐẦU Quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp là quá trình thay đổi trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Môi trường kinh doanh càng rộng tính chất biến động của nó càng lớn. Sự biến động của môi trường tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp hoặc phải thay đổi để thích ứng hoặc bị loại ra khỏi môi trường kinh doanh nếu không biết tự thay đổi để thích ứng. Điều này đòi hỏi phải quản trị sự thay đổi của doanh nghiệp. Cũng như các hoạt động giá trị khác, quản trị sự thay đổi là một quá trình liên tục theo một chu trình khép kín. Phát hiện, hoạch định và tổ chức thực hiện sự thay đổi. Chu trình quản trị sự thay đổi có thể thực hiện được theo nhiều phương diện. Để nắm bắt rõ vấn đề này do vậy em đã chọn đề tài:”Nguyên nhân của sự ngần ngại thay đổi và phương pháp tác động của các nhà quản lý.” để nghiên cứu.

doc10 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/09/2013 | Lượt xem: 825 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên nhân của sự ngần ngại thay đổi và phương pháp tác động của các nhà quản lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thay ®æi trong m«i tr­êng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng. M«i tr­êng kinh doanh cµng réng tÝnh chÊt biÕn ®éng cña nã cµng lín. Sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp, ®ßi hái doanh nghiÖp hoÆc ph¶i thay ®æi ®Ó thÝch øng hoÆc bÞ lo¹i ra khái m«i tr­êng kinh doanh nÕu kh«ng biÕt tù thay ®æi ®Ó thÝch øng. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i qu¶n trÞ sù thay ®æi cña doanh nghiÖp. Còng nh­ c¸c ho¹t ®éng gi¸ trÞ kh¸c, qu¶n trÞ sù thay ®æi lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc theo mét chu tr×nh khÐp kÝn. Ph¸t hiÖn, ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn sù thay ®æi. Chu tr×nh qu¶n trÞ sù thay ®æi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc theo nhiÒu ph­¬ng diÖn. §Ó n¾m b¾t râ vÊn ®Ò nµy do vËy em ®· chän ®Ò tµi:”Nguyªn nh©n cña sù ngÇn ng¹i thay ®æi vµ ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng cña c¸c nhµ qu¶n lý.” ®Ó nghiªn cøu. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o ®· chØ dÉn cho em ®Ó em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy. Trong ph¹m vi bµi viÕt ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Néi dung Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ sù thay ®æi Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thay ®æi trong m«i tr­êng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng. M«i tr­êng kinh doanh cµng réng, tÝnh chÊt biÕn ®éng cña nã cµng lín. Sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp, ®ßi hái doanh nghiÖp hoÆc ph¶i thay ®æi ®Ó thÝch øng hoÆc bÞ lo¹i ra khái m«i tr­êng kinh doanh nÕu kh«ng biÕt tù thay ®æi ®Ó thÝch øng. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i qu¶n trÞ sù thay ®æi cña doanh nghiÖp. Cã thÓ hiÓu qu¶n trÞ sù thay ®æi lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh»m chñ ®éng ph¸t hiÖn, thóc ®Èy vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh thay ®æi cña doanh nghiÖp phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong m«i tr­êng kinh doanh biÕn ®éng. Còng nh­ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ kh¸c, qu¶n trÞ sù thay ®æi lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc theo mét chu tr×nh khÐp kÝn. Ph¸t hiÖn, ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn sù thay ®æi. 2.TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù thay ®æi. 2.1. TÝnh c¹nh tranh. Thø nhÊt, ¸p lùc vÒ sù lçi thêi cña s¶n phÈm (dÞch vô). CÇu vÒ s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó, thay ®æi hÕt søc nhanh chãng vÒ kiÓu d¸ng, kÝch th­íc, mµu s¾c,…Chu kú sèng cña s¶n phÈm ngµy cµng rót ng¾n rÊt nhanh. Theo con sè thèng kª th× cã tíi 55% hµng ho¸ ®ang b¸n trªn thÞ tr­êng hoµn toµn ch­a xuÊt hiÖn tr­íc ®ã m­êi n¨m vµ 40% hµng ho¸ ®ang b¸n trªn thÞ tr­êng ®· kh«ng ®­îc tiÕp tôc s¶n xuÊt n÷a. §iÒu ®ã lµm cho c¸c s¶n phÈm cô thÓ mµ doanh nghiÖp cung cÊp cho thÞ tr­êng nhanh chãng trë nªn lçi thêi, t¹o nªn ¸p lùc rÊt lín ®èi víi sù thay ®æi Thø hai, sù bïng næ vÒ kiÕn thøc vµ sù ph¸t triÓn, ®ßi hái ®æi míi c«ng nghÖ. Khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nhanh chãng, kiÕn thøc míi ®­îc s¸ng t¹o ra víi tèc ®é rÊt nhanh thóc ®Èy con ng­êi lu«n t×m ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ míi, sö dông c¸c nguån lùc míi ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm. Sù bïng næ kiÕn thøc vµ ®æi míi c«ng nghÖ lµ lÜnh vùc thay ®æi th­êng xuyªn vµ râ nÐt. Chu kú sèng cña c«ng nghÖ rót ng¾n lµm cho c«ng nghÖ mµ doanh nghiÖp ¸p dông rÊt nhanh trë nªn l«Ü thêi t¹o ra ¸p lùc thay ®æi. ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc theo h­íng më cöa vµ héi nhËp ®· t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng mang tÝnh toµn cÇu ho¸. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó gi÷ vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng, ®ång thêi viÖc duy tr× vÞ thÕ ®éc t«n vÒ c«ng nghÖ sÏ trë nªn v« cïng khã kh¨n t¹o ra ¸p lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¶i liªn tôc ®æi míi c«ng nghÖ. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ cã xu h­íng lµm gi¶m sè l­îng lao ®éng sö dông vµ ®ßi hái vÒ chÊt l­îng lùc l­îng lao ®éng nµy ngµy cµng cao. §iÒu nµy th­êng g©y ra nh÷ng ®¶o lén trong c¬ cÊu lao ®éng, tiªu chuÈn lao ®éng vµ tõ ®ã cã thÓ t¹o nªn nh÷ng có sèc t©m lý cã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña tõng ng­êi còng nh­ cña c¶ doanh nghiÖp. Thø ba, nh÷ng thay ®æi trong viÖc sö dông vµ cung øng c¸c nguån lùc. Thay ®æi c«ng nghÖ dÉn ®Õn thay ®æi sö dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt theo h­íng sö dông c¸c nguån lùc míi nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu hôt nguån lùc truyÒn thèng, cã kh¶ n¨ng khai th¸c tèt h¬n, cã thÓ dÉn ®Õn chi phÝ kinh doanh sö dông nguån lùc Ýt h¬n,…vµ th­êng sÏ t¹o ra ­u thÕ c¹nh tranh míi cho doanh nghiÖp Mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng phô thuéc vµo nguyªn vËt liÖu vµ c¸c nguån lùc kh¸c do bªn ngoµi cung cÊp. C¹nh tranh t¨ng dÉn tíi viÖc cung øng nh÷ng nguån lùc trë nªn ngÆt nghÌo h¬n vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi thÕ c¹nh tranh cña tõng doanh nghiÖp. Do ®ã mét mÆt, doanh nghiÖp ph¶i t×m ra nh÷ng c¸ch thøc rµng buéc chÆt chÏ víi ng­êi cung øng, t¹o quan hÖ tèt víi hä. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m kiÕm nh÷ng nhµ cung cÊp thay thÕ tèt h¬n. Sù kh«ng ch¾c ch¾n cña c¸c nguån lùc cung cÊp cßn thóc ®Èy qu¸ tr×nh më réng liªn kÕt däc cña c¸c tËp ®oµn lín trªn thÕ giíi. Thø t­, nh÷ng thay ®æi cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Mäi sù thay ®æi ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh (c¶i tiÕn c«ng nghÖ, thay ®æi chiÕn l­îc marketing, ®Çu t­ më réng hoÆc n©ng cÊp doanh nghiÖp cña ho,…) ®Òu dÉn ®Õn thay ®æi vÞ trÝ t­¬ng quan cña mçi doanh nghiÖp trong ngµnh. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã sù thÝch øng phï hîp. Doanh nghiÖp cã thÓ lµ ng­êi khëi x­íng, chñ ®éng t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh, duy tr× vµ n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh hoÆc chØ lµ ng­êi ch¹y theo nh÷ng thay ®æi ®ã. 2.2.TÝnh tæ chøc Thø nhÊt, thay ®æi c¸c gi¸ trÞ ho¹t ®éng. C¸c gi¸ trÞ ho¹t ®éng ®­îc x¸c ®Þnh trong triÕt häc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã ®Ò cËp ®Õn ph­¬ng ch©m c­ sö cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng, víi c«ng nh©n viªn chøc, víi chö së h÷u vµ víi x· héi. Khi c¸c nh©n tè thuéc m«i tr­êng x· héi thay ®æi sÏ dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi quan niÖm vÒ c¸c gi¸ trÞ nh­ gi¸ trÞ ®¹o ®øc, vÒ lßng trung thµnh, c¸ch sèng,… còng nh­ thø tù ­u tiªn c¸c gi¸ trÞ mµ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh. Nh­ng thay ®æi nµy l¹i dÉn ®Õn ®ßi hái nh÷ng sù thay ®æi nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp. Thø hai, nhu cÇu vÒ gi¶m c¨ng th¼ng vµ ®ßi hái vÒ lÞch lµm viÖc n¨ng ®éng. X· héi cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng n©ng cao vµ phong phó. §iÒu nµy kÐo theo sù thay ®æi rÊt lín vÒ nhu cÇu vµ th¸i ®é cña mçi ng­êi ®èi víi lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®ßi hái ph¶i cã m«i tr­êng lµm viÖc d©n chñ h¬n, ®­îc cung cÊp th«ng tin nhiÒu h¬n vµ ®­îc tù chñ cao h¬n trong qu¸ tr×nh sö lý c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña hä. MÆt kh¸c, khi nhu cÇu vÒ ®êi sèng tinh thÇn n©ng cao ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn thêi gian lao ®éng thÝch hîp víi hoµn c¶nh cña hä h¬n lµ quan t©m ®Õn viÖc t¨ng l­¬ng hay thu nhËp. §iÒu nµy dÉn ®Õn nh÷ng ®ßi hái nhÊt ®Þnh vÒ sù ®æi míi vÒ c¸ch thøc tæ chøc, qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp, ®æi míi vÒ c¸ch thøc tæ chøc thêi gian lµm viÖc: ph¶i t¹o ra lÞch lµm viÖc n¨ng ®éng. Nh÷ng thay ®æi vÒ tæ chøc t¹o ra m«i tr­êng phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng th­êng sÏ dÉn ®Õn bÇu kh«ng khÝ ch©n thµnh, cëi më, sù quan t©m lÉn nhau cña c¸c thµnh viªn trong tæ chøc vµ do ®ã sÏ dÉn ®Õn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng bé phËn vµ toµn doanh nghiÖp. 2.3. Ph¹m vi m«i tr­êng quèc tÕ vµ kinh tÕ quèc d©n. Thø nhÊt, xu h­íng x· héi vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ trªn mäi lÜnh vùc t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c¸c tiªu chuÈn gi¸ trÞ, phong c¸ch sèng cña toµn x· héi. Víi x· héi cã tèc ®é thay ®æi chËm, møc giao l­u víi bªn ngoµi Ýt h¬n th× sù tu©n thñ, sù ch¨m chØ lµ nh÷ng tiªu chuÈn gi¸ trÞ hµng ®Çu. Khi m«i tr­êng kinh tÕ x· héi më cöa, héi nhËp vµ thay ®æi víi tèc ®é lín th× gi¸ trÞ hµng ®Çu ®èi víi mçi ng­êi l¹i lµ sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, d¸m thay ®æi. M«i tr­êng nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi ng­êi chøng tá n¨ng lùc cña m×nh vµ x· héi còng thõa nhËn hä mét c¸ch râ rµng h¬n. Ng­îc l¹i, chÝnh sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña hä còng gãp phÇn thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn nhanh h¬n. Thu nhËp cña toµn x· héi còng nh­ sè l­îng ng­êi cã thu nhËp cao t¨ng lªn ®· vµ ®ang lµm thay ®æi xu h­íng tiªu dïng x· héi. Tèc ®é thay ®æi hµng ho¸ sö dông ngµy cµng nhanh, kÓ c¶ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ lín vµ thêi h¹n sö dông dµi nh­ nhµ cöa, xe cé,…”BÒn” kh«ng cßn lµ tiªu chuÈn hµng ®Çu lÊn ¸t mäi tiªu chuÈn kh¸c n÷a mµ chØ cßn lµ ®iÒu kiÖn tèi thiªñ cho ng­êi mua quyÕt ®Þnh mua mµ th«i. Thay vµo ®ã, c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, danh tiÕng s¶n phÈm vµ ®Æc biÖt lµ dÞch vô phôc vô ngµy cµng trë nªn quan träng. Thêi gian ®ang ngµy trë nªn khan hiÕm vµ quý b¸u ®· ®Æt ra nhu cÇu lín vÒ nh÷ng s¶n phÈm “tiÕt kiÖm thêi gian” nh­ m¸y tÝnh, photocopy, ®å ¨n nhanh,…Ngoµi ra nh÷ng dÞch vô gióp kh¸ch hµng mua b¸n thuËn tiÖn, nhanh chãng ®ang lµ vò khÝ c¹nh tranh cña nhiÒu doanh nghiÖp. Nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng, s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu còng ngµy cµng ®a d¹ng h¬n t¹o nªn sù phong phó trªn thÞ tr­êng. V× thÕ kh¸ch hµng cã quyÒn h¬n vµ còng khã tÝnh h¬n trong lùa chän. Xu h­íng chung ë ®©y lµ cïng víi sù ph¸t triÓn cña m«i tr­êng kinh tÕ x· héi, mèi quan t©m cña x· héi ngµy cµng tËp trung vµo tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu nµy còng ngµy mét t¨ng lªn. Yªu cÇu vµ ®ßi hái cña kh¸ch hµng còng khã kh¨n h¬n. §©y võa lµ c¬ héi, võa lµ nh÷ng mèi ®e do¹ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Thø hai, c¸c thay ®æi chÝnh trÞ kinh tÕ x· héi. Tr­íc ®©y, c¸c xÝ nghiÖp n­íc ta ho¹t ®éng trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp. Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX c¸c doanh nghiÖp ®· chuyÓn sang ho¹t ®éng trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Nh÷ng thay ®æi nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp. §­êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®¶ng vµ Nhµ n­íc lµ nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÐo theo sù thay ®æi vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thø ba, nh÷ng ¸p lùc quèc tÕ. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm chi phèi m¹nh mÏ sù ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia vµ c¸c doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ ®ang diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ. Qu¸ tr×nh nµy lµm cho sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c quèc gia t¨ng lªn, c¹nh tranh trë nªn toµn cÇu. V× thÕ c¸c thay ®æi nhanh chãng trªn thÕ giíi ®Òu cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng cña mäi doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp n­íc ta ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ vÊn ®Ò nµy khi x¶y ra sù thay ®æi to lín ë §«ng ¢u khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc §«ng Nam ¸,… 3. Nguyªn nh©n cña sù ngÇn ng¹i thay ®æi vµ sù nç lùc cña c¸ nh©n vµ tæ chøc trong sù thay ®æi. 3.1.Tõ phÝa c¸ nh©n Thø nhÊt, lo sî vÒ nh÷ng ®iÒu ch­a biÕt – ph¶n øng chèng l¹i sù thay ®æi. §èi víi mçi c¸ nh©n mäi sù thay ®æi ®Òu ®e do¹ sù c©n b»ng cuéc sèng hiÖn cã vµ ®ßi hái ph¶i cã sù ®iÒu chØnh nhÊt ®Þnh vÒ søc lùc, t©m lý, t×nh c¶m…Tr­íc mäi thay ®æi, mçi c¸ nh©n ®Òu ph¶i chuyÓn tõ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i sang b­íc qu¸ ®é ®Ó cuèi cïng míi chuyÓn sang tr¹ng th¸i mong muèn. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh thay ®æi cña mçi ng­êi kh«ng ®¬n gi¶n. Nghiªn cøu tr¹ng th¸i t©m lý cña mçi ng­êi cã thÓ thÊy tÝnh qui luËt cña diÔn biÕn t©m lý tr­íc mçi sù thay ®æi nh­ h×nh m« t¶ d­íi ®©y: Tr¹ng th¸i t©m lý Ng¹c nhiªn Nuèi tiÕc §æ lçi ChÊp nhËn Sèc LÉn lén Suy sôp M« h×nh thay ®æi t©m lý Sèc: tr­íc sù kiÖn míi, mäi ng­êi ®Òu cã thÓ c¶m thÊy bÞ ®¶o lén, kh«ng tin vµo sù thùc. Ng¹c nhiªn: Khi thùc sù thõa nhËn cã sù kiÖn míi ®ã, mäi ng­êi cã thÓ cã c¶m gi¸c høng thó tr­íc nh÷ng ®iÒu míi l¹. Nuèi tiÕc: Sau khi b×nh t©m vµ thÊy r»ng sù kiÖn míi cã thÓ ®ßi hái ph¶i cã sù thay ®æi nhÊt ®Þnh trong nh÷ng ®iÒu hä ®· quen lµm, quen suy nghÜ, mäi ng­êi cã thÓ cã c¶m gi¸c nuèi tiÕc. Hä thÊt väng nh­ võa ®¸nh mÊt mét c¸i g× ®ã, cho dï ®iÒu ®ã kh«ng thÓ tr¸nh khái, hoÆc thËm chÝ sÏ mang l¹i nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp h¬n. §æ lçi: C¶m gi¸c võa ®¸nh mÊt mét c¸i g× ®ã chuyÓn sang viÖc ®æ lçi cho ng­êi kh¸c. Suy nghÜ th­êng gÆp lµ ai ®ã ®· g©y ra sù thay ®æi lµm ®¶o lén sù c©n b»ng vèn cã nµy, hä ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®ã. DÇn dÇn, c¶m gi¸c ngoµi cuéc b¾t ®Çu chiÕm chç, nhÊt lµ khi ng­êi kh¸c b¾t ®Çu thùc hiÖn sù thay ®æi. LÉn lén - suy sôp: Khi thÊy r»ng cã lÏ m×nh còng ph¶i thay ®æi th× c¶m gi¸c ®Çu tiªn lµ kh«ng biÕt ph¶i lµm g×, thiÕu tù tin. ChÊp nhËn: DÇn dÇn con ng­êi b¾t ®Çu thõa nhËn vµ thÝch øng víi sù thay ®æi. Chu tr×nh thay ®æi t©m lý nµy cho phÐp ®i s©u ph©n tÝch nguyªn nh©n ngÇn ng¹i cña mçi c¸ nh©n tr­íc sù thay ®æi. §ã lµ: + Thø nhÊt, c¶m gi¸c thiÕu tù chö. Trong c«ng viÖc rÊt nhiÒu ng­êi lu«n c¶m thÊy hä nh­ kh«ng cã tiÕng nãi g× ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh chung. Hä hÇu nh­ hoµn toµn bÞ ®éng, kÓ c¶ ®èi víi nh÷ng ®iÒu cã ¶nh h­ëng tíi b¶n th©n hä. C¶m gi¸c nµy sÏ cµng m¹nh h¬n khi sù sù thay ®æi diÔn ra do cÊp trªn chØ ®Þnh. + Thø hai, c¶m gi¸c hoang mang. Sù thay ®æi lµm n¶y sinh c¶m gi¸c hoang mang tr­íc nh­ng ®iÒu ®ang xÈy ra vµ vÒ kh¶ n¨ng thÝch nghi cña chóng. C¶m gi¸c nµy n¶y sinh tõ nh÷ng ph¸n ®o¸n vÒ sù thÊt b¹i, nh÷ng lo l¾ng vÒ kh¶ n¨ng thÝch øng vµ tõ nh÷ng th«ng tin sai lÖch. + Thø ba, søc ú cña thãi quen. Nh÷ng thãi quen trong ho¹t ®éng ®­îc h×nh thµnh qua thêi gian dµi vµ lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn sÏ ngµy cµng v÷ng ch¾c vµ khã bÞ ph¸ vì. Quen víi tr×nh tù cò, quan hÖ cò, quen víi ph­¬ng ph¸p lµm viÖc vµ lèi suy nghÜ cò, mäi sù thay ®æi ®Òu cã thÓ lµ mét sù ng¾t qu·ng kh«ng mong muèn. + Thø t­, sù mÊt m¸t. Sù mÊt m¸t th­êng lµ trong c«ng viÖc nh­ng còng ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng mÊt m¸t vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh­ xe cé, trang thiÕt bÞ…®ång nghiÖp…Ph¶n øng t©m lý cña mçi ng­êi tr­íc sù thay ®æi lµ ph¶n øng chèng l¹i, lµ sù ngÇn ng¹i thay ®æi. V× mäi ng­êi th­êng cã nh÷ng ngÇn ng¹i lín ®èi víi sù thay ®æi ®· khiÕn cho qu¸ tr×nh thay ®æi trë nªn khã kh¨n. Trªn gi¸c ®é tõng c¸ nh©n, sù thay ®æi thùc sù lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ tr¹ng th¸i quen thuéc sang tr¹ng th¸i ch­a ch¾c ch¾n. V× thÕ cã nhiÒu ®iÒu b¨n kho¨n nh­ liÖu nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng hä ®ang cã cßn gi¸ trÞ n÷a hay kh«ng? LiÖu hä cã thÓ thÝch øng ®­îc víi nh÷ng ®ßi hái míi n÷a hay kh«ng?… Thø hai, sù lo sî ph¶i häc tËp míi. Mäi sù thay ®æi hÇu nh­ ®Òu dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi trong c«ng viÖc cña mçi ng­êi vµ v× vËy ®ßi hái ph¶i häc tËp míi. ViÖc ®ßi hái häc tËp míi nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo ®èi t­îng néi dung thay ®æi. Dï sao viÖc häc tËp míi còng ®ßi hái vÒ thêi gian, søc lùc, chi phÝ c¬ héi,…ChÝnh v× lÏ ®ã nã t¹o ra ph¶n øng c¶n trë sù thay ®æi. Thø ba, lo sî vÒ sù ph¸ vì quan hÖ æn ®Þnh. Trong doanh nghiÖp mèi quan hÖ truyÒn thèng gi÷a ng­êi nµy víi ng­êi kh¸c ®· ®­îc thiÕt lËp æn ®Þnh th«ng qua c¬ cÊu tæ chøc. Khi thay ®æi sÏ dÉn ®Õn sù thay ®æi cöa tæ chøc, lµm x¸o trén c¬ cÊu tæ chøc cò vµ v× thÕ sÏ ph¸ vì quan hÖ truyÒn thèng. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho nhiÒu ng­êi lo sî vµ do ®ã th­êng cã ph¶n øng chèng l¹i sù thay ®æi. Thø t­, kh«ng tin t­ëng vµo kÕt qu¶ mµ sù thay ®æi cã thÓ ®em l¹i. §Ó thÓ hiÖn sù thay ®æi ng­êi khëi x­íng ph¶i vÏ ra viÔn c¶nh t­¬ng lai khi thùc hiÖn sù thay ®æi, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu, néi dung vµ gi¶i ph¸p thay ®æi vµ ph¶i thuyÕt phôc mäi ng­êi trong doanh nghiÖp. Khi ch­a thay ®æi mäi sù ®Òu ®· quen thuéc, quyÒn lîi còng nh­ c¸c mèi quan hÖ ®Òu æn ®Þnh song khi thay ®æi th× quyÒn lîi, quan hÖ truyÒn thèng…®Òu cã thÓ thay ®æi. Trong tr­êng hîp nµy nÕu tÝnh thuyÕt phôc cña c¸c gi¶i ph¸p ®­a ra cµng kÐm sÏ cµng g©y c¶m gi¸c lo sî cho ng­êi d­íi quyÒn. Tõ phÝa tæ chøc Thø nhÊt, nh÷ng ®e do¹ ®èi víi cÊu tróc quyÒn lùc. PhÇn lín sù thay ®æi ¶nh h­ëng ®Õn cÊu tróc quyÒn lùc hiÖn h÷u trong tæ chøc. Thay ®æi lu«n ®i kÌm víi viÖc më réng quyÒn tù chñ cho ng­êi lao ®éng, thu hót ®«ng ®¶o ng­êi lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n trÞ, xo¸ bá c¸c kh©u trung gian kh«ng cÇn thiÕt. Nh÷ng thay ®æi nh­ vËy th­êng ®­îc hoan nghªnh bëi nh÷ng ng­êi lao ®éng ë cÊp thÊp song nã th­êng t¹o ra sù kh¸ng cù tõ c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp trung vµ cÊp cao. Thø hai, søc ú cña cÊu tróc tæ chøc. CÊu tróc tæ chøc ®­îc thiÕt kÕ nh»m t¹o ra mét c¬ chÕ ®¶m b¶o vµ t¹o sù æn ®Þnh cña nã. V× vËy tæ chøc cã xu h­íng ho¹t ®éng theo qu¸n tÝnh vèn cã, cã søc ú vµ kh¸ng cù l¹i sù thay ®æi. Mét cÊu tróc ®­îc thiÕt kÕ cµng chÆt chÏ th× sù kh¸ng cù cña nã víi sù thay ®æi cµng m¹nh. MÆt kh¸c, søc ú cña tæ chøc cßn ph¸t sinh do nh÷ng quan hÖ mang tÝnh hÖ thèng. Do tæ chøc lµ mét tËp hîp phøc t¹p c¸c ph©n hÖ cã t­¬ng t¸c qua l¹i trùc tiÕp víi nhau, sÏ lµ rÊt khã kh¨n khi thay ®æi mét ph©n hÖ mµ kh«ng t¹o ra sù thay ®æi hoÆc ¶nh h­ëng tíi c¸c ph©n hÖ kh¸c. Thø ba, nh÷ng chi phÝ ®· bá ra vµ nh÷ng lîi Ých ®­îc ®¶m b¶o. Nh÷ng chi phi ®· bá ra vµ nh÷ng lîi Ých ®­îc ®¶m b¶o lµm cho viÖc ®¸nh gi¸ nh÷ng lîi Ých cña thay ®æi lµ khã kh¨n vµ th­êng thiÕu kh¸ch quan. SÏ kh«ng dÔ dµng khi ph¶i tõ bá nh÷ng lîi Ých c¸ nh©n cña m×nh ®Ó thùc hiÖn mét sù thay ®æi nµo ®ã mÆc dï sù thay ®æi lµ cÇn thiÕt. H¬n n÷a, khi thùc hiÖn sù thay ®æi sÏ ph¸t sinh nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh, cßn kÕt qña cña sù thay ®æi l¹i ch­a ch¾c ch¾n ®¹t ®­îc. §©y còng lµ nguyªn nh©n dÉn tíi ph¶n øng chèng l¹i sù thay ®æi tõ phÝa tæ chøc. Tõ phÝa m«i tr­êng kinh tÕ quèc d©n Thø nhÊt, nh÷ng c¶n trë mang tÝnh luËt ph¸p. Mçi sù thay ®æi nh©n sù hoÆc c¬ cÊu tæ chøc th­êng vÊp ph¶i c¸c c¶n trë mang tÝnh luËt ph¸p. Nh÷ng c¶n trë nµy nhiÒu khi lµ rÊt lín. Doanh nghiÖp sÏ chØ thùc hiÖn ®­îc thay ®æi nÕu nh÷ng thay ®æi ®ã kh«ng vi ph¹m c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Thø hai, nh÷ng c¶n trë mang tÝnh ®¹o ®øc. §¹o ®øc còng lµ nh©n tè quan träng ®iÒu tiÕt hµnh vi cña mçi ng­êi. Trong nhiÒu tr­êng hîp sù thay ®æi nh©n sù tuy kh«ng vi ph¹m c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt nh­ng l¹i t¸c ®éng trùc tiÕp tíi lîi Ých cña ng­êi nµy hay ng­êi kh¸c. Nh÷ng sù ®éng ch¹m ®Õn lîi Ých ®ã nhiÒu khi mang l¹i s¾c th¸i ®¹o ®øc. VÊn ®Ò ®¨t ra lµ ph¶i ph©n tÝch, thuyÕt phôc nh»m lµm cho mäi ng­êi hiÓu ®­îc c¸i lîi, h¹i cña sù thay ®æi. Thø ba, nh÷ng c¶n trë ë gãc ®é qu¶n lý vÜ m«. Nh÷ng thay ®æi cña doanh nghiÖp dï theo chiÒu h­íng nµo còng ®Òu dÔ bÞ nh÷ng ph¶n øng chèng laÞ tõ phÝa qu¶n lý vÜ m« do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n søc ú, sù ®éng ch¹m ®Õn quyÒn lùc vµ quyÒn lîi cña nh÷ng c¸n bé qu¶n lý vÜ m«,… Nh­ thÕ, tr­íc mçi sù thay ®æi ph¶i ph©n tÝch ph¶n øng c¶n trë còng nh­ nguyªn nh©n cña ph¶n øng ®ã ®Ó tr¶ lêi chÝnh x¸c c©u hái: ®· ®óng thêi ®iÓm thùc hiÖn sù thay ®æi ch­a? Ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng v­ît qua c¶n trë sù thay ®æi cña c¸c nhµ qu¶n lý. 4.1. Th«ng c¶m vµ ñng hé B­íc quan träng ®Çu tiªn trong viÖc v­ît qua nh÷ng ch­íng ng¹i thay ®æi lµ ph¶i t×m hiÓu mäi ng­¬× chÊp nhËn sù thay ®æi nh­ thÕ nµo? hä cã khã kh¨n g×? nguyªn nh©n nµo g©y nªn sù ngÇn ng¹i cña hä?…Tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n trÞ t×m c¸ch gióp hä v­ît qua nh÷ng ngÇn ng¹i ®ã. §Õn khi mäi ng­êi nhËn thÊy c¸c nhµ qu¶n trÞ cã quan t©m ®Õn nh÷ng b¨n kho¨n vµ lo l¾ng cña hä, hä sÏ cëi më h¬n vµ cã th¸i ®é ñng hé ®èi víi sù thay ®æi. Gi¸o dôc vµ th«ng tin. Mäi ng­êi ®Òu ngÇn ng¹i thay ®æi khi kh«ng ch¾c ch¾n vÒ kÕt qu¶ cña nã. ThiÕu th«ng tin phï hîp chÝnh lµ nguån gèc cña mäi lêi ®ån ®¹i, g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt víi qu¸ tr×nh thay ®æi. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn gi¶i thÝch nhu cÇu cña sù thay ®æi, nh÷ng c¸i sÏ x¶y ra vµ nã ¶nh h­ëng tíi mçi ng­êi nh­ thÕ nµo,…Tõ ®ã gióp mäi ng­êi thÊy logic vµ sù hîp lý cña sù thay ®æi. Sö dông quyÒn lùc. KhuyÕn khÝch, thóc ®Èy nh÷ng sù ®ång ý trªn c¬ së th¶o luËn vµ b»ng lßng. Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i chØ cho mäi ng­êi thÊy ®­îc nh÷ng ®e do¹ nh­ gi¶m thu nhËp, mÊt viÖc hoÆc nhiÖm vô kh«ng mong ®îi… ®Ó Ðp ng­êi lao ®éng chÊp nhËn sù thay ®æi. L«i cuèn sù tham gia vµ nhiÖt t×nh cña mçi c¸ nh©n. §©y lµ ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng nh­ng còng hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc v­ît qua nh÷ng ngÇn ng¹i ®èi víi thay ®æi. Mäi ng­êi cã thÓ cung cÊp th«ng tin vµ ý t­ëng, thÓ hiÖn nhu cÇu vµ mèi quan t©m cña m×nh, thËm chÝ tham gia trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn sù thay ®æi. Tõ ®ã hä sÏ nhiÖt t×nh h¬n trong viÖc thùc hiÖn sù thay ®æi v× ®ã còng chÝnh lµ môc tiªu cña hä. Nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ kh«ng ®Ó hä cã c¶m gi¸c lµ ng­êi ngoµi cuéc. Sö dông ¶nh h­ëng cña nhãm ®ång sù Søc Ðp cña ®ång sù cã thÓ lµ mét ¸p lùc m¹nh mÏ cho sù thay ®æi vµ gi¶i thÝch t¹i sao th¶o luËn nhãm lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®­îc sö dông phæ biÕn. Th¶o luËn nhãm cã thÓ lµm thay ®æi hµnh vi, th¸i ®é cña mçi ng­êi nhê: Nh÷ng ng­êi cßn cã th¸i ®é ngÇn ng¹i vÒ sù thay ®æi sÏ ®­îc cñng cè bëi th¸i ®é vµ hµnh vi thay ®æi cña nh÷ng ng­êi kh¸c trong nhãm. Thóc ®Èy mçi ng­êi ®i tíi quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hoÆc tõ chèi sù thay ®æi. Th«ng qua th¶o luËn sÏ ®i tíi sù nhÊt trÝ trong nhãm. Mçi ng­êi ®Òu ph¶i chÞu mét søc Ðp cña céng ®ång ®Ó tham gia víi sù nhiÖt t×nh, tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh thay ®æi. KÕt luËn Qu¸ tr×nh thay ®æi cña mét tæ chøc chÝnh lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i quen thuéc ®èi víi mäi ng­êi sang tr¹ng th¸i t­¬ng lai míi chØ cã trong t­ëng t­îng. V× ch­a ph¶i lµ hiÖn thùc, tr¹ng th¸i t­¬ng lai ®ã chøa ®ùng nhiÒu rñi ro, m¹o hiÓm. Nã cã thÓ ¶nh h­ëng mét c¸ch tiªu cùc tíi n¨ng lùc, tinh thÇn, kh¶ n¨ng thÝch øng cña c¸c thµnh viªn. Nh×n chung c¸c thµnh viªn cña tæ chøc sÏ nghi ngê vµ kh«ng muèn thay ®æi nÕu hä kh«ng nhËn thøc ®­îc c¸c c¬ së cã tÝnh thuyÕt phôc cho sù thay ®æi ®ã. V× vËy, vÊn ®Ò c¬ b¶n trong viÖc chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh thay ®æi lµ ph¶i t×m ra ph­¬ng thøc ®Ó t¹o lËp sù s½n sµng vµ v­ît qua nh÷ng c¶n trë ®èi víi sù thay ®æi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc74485.DOC
Tài liệu liên quan