Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu

LỜI NÓI ĐẦU I/ Đặt vấn đề nghiên cứu: Ngân hàng thương mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khỏe của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đỗ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đỗ. Với tư cách là tổ chức trung gian chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu tư. Ngân hàng thương mại đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội như là người mở đường, người tham gia, người quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh. Ngân hàng thương ngày càng đóng vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán của các thành phần kinh tế, là định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của mình thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và cũng là nội dung chủ yếu của bản thân các nhân viên của toàn hệ thống. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất, nhưng đây cũng là nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu với vai trò là ngân hàng thương mại đã và đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động, khẳng định vị thế của mình đối với kinh tế địa phương. Làm thế nào để bổ sung được vốn cho nền kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động là điều mà các ngân hàng quan tâm, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vũng Tàu cũng không ngoại lệ. Ngày từng bước khẳng định là cầu nối giữa nơi cần vốn và nơi thiếu vốn, đáp ưng kịp thời nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động tài chính đối với ngân hàng, cho nên em quyết định chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là “Phân tích hiệu quả hoạt động tài chính tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu”. Với những kiến thức tích lũy được trong thời gian thực tập thực tế tại Chi nhánh và trong thời gian học tập tại trường, em mong muốn sẽ đóng góp một phần công để hoàn thiện và nâng cao các hoạt động tài chính tại Chi nhánh. II/ Mục tiêu nghiên cứu. 1/ Mục tiêu chung: Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu trong 2 năm gần đây và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng trong tương lai. 2/ Mục tiêu cụ thể: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu qua 2 năm (2008 – 2009) để thấy được sự biến động của kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 2 năm vừa qua. Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhằm thấy được thực trạng huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng, tìm ra được những mặt mạnh và mặt yếu của Ngân hàng. Qua việc phân tích hoạt động tài chính, từ đó đưa ra một số biện pháp mâng cao hiệu quả cũng như hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính tại Ngân hàng. III/ Phạm vi nghiên cứu. 1/ Không gian : Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. 2/ Thời gian: Đề tài đươc lấy số liệu khoảng thời gian 2008 – 2009. 3/ Đối tương nghiên cứu: Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng 2 năm. Tình hình nguồn vốn và cho vay tại Ngân hàng. Hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. IV/ Phương pháp nghiên cứu: 1/ Phương pháp sử dụng trong luận văn: Sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu kinh tế học như phân tích, so sánh, thống kê, đồ thị, bảng kết hợp với quan sát thực tế để phân tích. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thông qua phân tích các chỉ tiêu: Phân tích tình hình tài sản và cơ cấu nguồn vốn. Phân tích hoạt động huy động vốn. Phân tích hoạt động cho vay. Phân tích một số hoạt động khác như: thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, quản lý kho quỹ . 2/ Nội dung: Phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của Agribank Vũng Tàu. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agribank Vũng Tàu. Đưa ra kết luận và một số kiến nghị liên quan. V/ Kết cấu chung của luận văn. Chuyên đề thực tập bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động tài chính tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu.

doc4 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Nhận xét của đơn vị thực tập iv Nhận xét của giảng viên hướng dẫn v Lới nói đầu 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, nội dung của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. 4 1.1.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh. 4 1.1.2 Ý nghĩa hiệu quả hoạt động kinh doanh. 4 1.1.3 Nội dung – Nhiêm vụ hiệu quả hoạt động kinh doanh. 4 1.13.1 Nhiệm vụ 4 1.1.3.2 Nội dung 5 1.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng :. 5 1.2.1 Hoạt động huy động vốn:. 5 1.2.1.1 Tiền gửi thanh toán:. 5 1.2.1.2 Tiền gửi có kỳ hạn:. 6 1.2.1.3 Tiền gửi tiết kiệm:. 7 1.2.1.3.1 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 7 1.2.1.3.2 Tiền gửi tiết kiệm có mục đích 7 1.2.1.4 Kỳ phiếu ngân hàng có mục đích. 8 1.2.1.5 Trái phiếu ngân hàng:. 8 1.2.2 Hoạt động tín dụng 8 1.2.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 10 1.3. Lãi suất tín dụng 10 1.3.1 Khái niệm. 10 1.3.2 Vai trò lãi suất. 10 1.3.3 Nguyên tắc xác định lãi suất 11 1.4 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh. 12 1.4.1 Các chỉ tiêu hiệu quả chung. 12 1.4.2 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng Vốn. 13 1.4.2.1 Chỉ tiêu Vốn cố định. 13 1.4.2.1.1 Khái niệm Vốn cố định. 13 1.4.2.1.2 Phân loại Vốn cố định. 13 1.4.2.2 Chỉ tiêu Vốn lưu động. 15 1.4.2.2.1 Khái niệm Vốn lưu động. 15 1.4.2.2.2 Phân loại Vốn lưu động. 15 1.4.3 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng Lao động. 15 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. 16 1.5.1 Nhân tố Chủ quan 16 1.5.2 Nhân tố Khách quan 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU. 2.1 Giới thiệu về lịch sử hình thành Ngân hàng Agribank Vũng Tàu. 19 2.1.1 Qu á trình phát triển. 20 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh. 21 2.1.2.1 Huy động vốn .21 2.1.2.2 Cho vay. 21 2.1.2.3 Các sản phẩm dịch vụ chính. 21 2.1.2.4 Những thành tựu mà chi nhánh đạt được. 23 2.1.2.5 Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức của Agribank Vũng Tàu. 23 2.1.2.6 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 24 2.2 Các chỉ tiêu chung của hiệu quả hoạt động kinh doanh về Ngân hàng Agribank Vũng Tàu. 28 2.2.1 Khái quát tình hình Tài sản. 28 2.2.2 Cơ cấu Nguồn vốn. 31 2.2.3 Phân tích Huy động vốn. 35 2.2.3.1 Đánh giá chung 35 2.2.3.2 Tình hình cụ thể 38 2.2.3.2.1 Vốn huy động trên tổng Nguồn vốn 39 2.2.3.2.2 Nguồn vốn có kỳ hạn trên tổng Nguồn vốn. 40 2.2.3.2.3 Tiền gửi thanh toán trên tổng Vốn huy động. 40 2.2.3.2.4 Tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm trên Vốn huy động. 40 2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank Vũng Tàu. 41 2.3 Các chỉ tiêu hiệu quả của chi nhánh Agribank Vũng Tàu.. 43 2.3.1 Hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng Agribank Vũng Tàu. 43 *). Phân tích Chi phí – Thu nhập – Lợi nhuận hoạt động kinh doanh. 43 2.3.2 Phân tích sử dụng Vốn cố định của Ngân hàng Agribank Vũng Tàu.. 44 2.3.3. Phân tích sử dụng Vốn lưu động của Ngân hàng Agribank Vũng Tàu. 46 2.3.3.1 Tình hình Doanh số cho vay. 47 2.3.3.2 Tình hình Dư nợ cho vay Ngắn, Trung & Dài hạn. 48 2.3.3.3 Tình hình Doanh số thu nợ theo thời hạn. 49 2.3.3.4 Tình hình Nợ quá hạn. 50 2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng Lao động tại Ngân hàng Agribank Vũng Tàu. 55 2.4.1 Nguồn Lao động tại Agribank Vũng Tàu. 55 2.4.2 Đặc điểm hiệu quả sử dụng Lao động tại Agribank Vũng Tàu. 56 2.5 Phân tích các hoạt động khác tại Ngân hàng Agribank Vũng Tàu. 60 2.5.1 Kinh doanh ngoại tệ. 60 2.5.2 Tình hình quản lý quỹ và kho quỹ. 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU. NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU. 3.1. Đối với huy động vốn 62 3.2. Đối với hoạt động tín dụng 64 3.3. Đối với hoạt động khác. 66 3.4. Biện pháp giảm chi phí hoạt động. 67 3.5. Kết quả 67 3.6. Kiến nghị 68

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMCLC~1.DOC
  • docBIKHOL~1.DOC
  • docbià lót.doc
  • docbìa ngoài.doc
  • docLCMN~1.DOC
  • docLICAMO~1.DOC
  • docNHNXTC~1.DOC
  • docNHNXTC~2.DOC
Tài liệu liên quan