Phân tích SWOT của công ty du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

MỤC LỤC I. Lịch sử hình thành của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu II. Môi trường kinh doanh của công ty du lịch Bà Rịa Vũng Tàu III.Kết quả kinh doanh của công ty: IV. Phân tích SWOT của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu V. Một số chính sách của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

doc10 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/09/2013 | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích SWOT của công ty du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph©n tÝch SWOT cña c«ng ty du lÞch Bµ RÞa – Vòng Tµu. C«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu Trô së chÝnh: 207 Vâ ThÞ S¸u – Ph­êng 2 – thµnh phè Vòng Tµu – tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu Telephone: (064) 856445 – 856446 – 856779 – 856138 Website: www.vungtautourist.com.vn Fax: (064) 856444 Email: vungtautou@hcm.vnn.vn I. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu. C«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1996, ®­îc nhµ n­íc giao cho träng tr¸ch lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Þa ph­¬ng ®· tõng b­íc ph¸t huy mäi nguån lùc, tËp trung ®Çu t­ vµo chiÒu s©u vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr­êng du lÞch tØnh nhµ. C«ng ty du lÞch Bµ RÞa Vòng Tµu ®· t×m ra h­íng ®i riªng cho m×nh ®ã lµ ph¸t huy nguån tµi nguyªn du lÞch biÓn, ®Çu t­ du lÞch sinh th¸i míi t¹i ®Þa ph­¬ng C¬ cÊu tæ chøc: Tæng gi¸m ®èc: «ng TrÇn TuÊn ViÖt Phã tæng gi¸m ®èc: «ng Vâ TuÊn Thµnh «ng NguyÔn Hång ¢n C¸c phßng ban chøc n¨ng: -Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: Tr­ëng phßng: bµ Lª ThÞ Tuyªn -Phßng nghiÖp vô tæng hîp: Tr­ëng phßng: bµ Huúnh ThÞ Trung HiÕu -Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tr­ëng phßng: bµ Vâ ThÞ Lý -Phßng th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu: Tr­ëng phßng: bµ Phan ThÞ Kim Dung -Phßng qu¶n lý dù ¸n: Tr­ëng phßng: «ng NguyÔn Thµnh Nh©n C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: -Khu du lÞch BiÓn §«ng: Gi¸m ®èc: «ng NguyÔn NiÖm -Trung t©m l÷ hµnh vµ dÞch vô du lÞch: Gi¸m ®èc: «ng L­¬ng Ngäc Hïng -XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch Long H¶i: Gi¸m ®èc: «ng §µm Quang Long -Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh: Gi¸m ®èc: «ng NguyÔn V¨n Anh Dòng -Chi nh¸nh §µ N½ng: Gi¸m ®èc: bµ NguyÔn ThÞ ¸nh TuyÕt -Chi nh¸nh Hµ Néi: Gi¸m ®èc: bµ NguyÔn ThÞ Lan Anh C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng: 1, Du lÞch l÷ hµnh trong vµ ngoµi n­íc: - Du lÞch tham quan danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö - Du lÞch sinh th¸i nghØ d­ìng kÕt hîp ch÷a bÖnh - Du lÞch th¨m chiÕn tr­êng x­a - Du lÞch thÓ thao gi¶i trÝ t¾m biÓn leo nói - Du lÞch d· ngo¹i cuèi tuÇn - Du lÞch kÕt hîp c«ng viÖc th¨m th©n ngoµi n­íc t¹i ch©u ¸ (Trung Quèc, Hång K«ng, Th¸i Lan, NhËt B¶n, Hµn Quèc…); t¹i ch©u ¢u (BØ, Hµ Lan, Ph¸p, §øc…); ch©u Mü (Mü, Canada..); ch©u óc 2, DÞch vô du lÞch vµ thÓ thao gi¶i trÝ: - Khu du lÞch BiÓn §«ng – Vòng Tµu - Khu du lÞch Mòi Nghinh Phong – Vòng Tµu - Khu du lÞch suèi kho¸ng nãng B×nh Ch©u Hå Cèc - Khu du lÞch Kú V©n – Long H¶i - Khu du lÞch sinh th¸i C«n S¬n – C«n §¶o - Khu du lÞch sinh th¸i Minh §¹o – Ph­íc H¶i - Khu du lÞch sinh th¸i biÓn B×nh Ch©u – Xuyªn Méc - Ho¹t ®éng dÞch vô thÓ thao vµ thi ®Êu gi¶i trÝ (chã ®ua) - Tin häc vµ thiÕt bÞ tin häc - Phim ¶nh kü thuËt sè 3, L­u tró vµ nghÜ d­ìng: - Kh¸ch s¹n SamMy – Vòng Tµu - Kh¸ch s¹n c¨n hé OMA – FLATEL - Kh¸ch s¹n OMA - Tæ hîp du lÞch The Imperlal Complex - Khu nhµ nghØ cao cÊp Nam BiÓn §«ng - Khu ®iÒu d­ìng du lÞch Sanatour – Vòng Tµu 4, Th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu: - Th­¬ng m¹i néi ®Þa - XuÊt nhËp khÈu n«ng h¶i s¶n, vËt t­, nguyªn liÖu, hµng tiªu dïng II. M«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty du lÞch Bµ RÞa Vòng Tµu: §iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi, thêi tiÕt m¸t mÎ quanh n¨m víi c¸c b·i biÓn c¸t tr¾ng phñ dµi lý t­ëng cho t¾m biÓn vµ nghØ d­ìng. C«ng ty ®­îc sù hËu thuÉn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng: c«ng ty ®­îc giao träng tr¸ch lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Þa ph­¬ng. Tõ n¨m 1999, Vòng Tµu Tourist ®­îc tØnh giao cho qu¶n lý vµ khai th¸c kinh doanh mét khu du lÞch trÞ gi¸ hµng chôc tû ®ång tr¶i dµi suèt 800m b·i biÓn n»m däc ®­êng Thuú V©n, B·i Sau thµnh phè Vòng Tµu. C¸c dÞch vô phôc vô t¾m biÓn ¨n uèng, thÓ thao biÓn cã kh¶ n¨ng phôc vô cïng lóc vµi ngµn ng­êi, c¸ biÖt cã ngµy lªn tíi h¬n m­êi ngµn ng­êi. Ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng ty ®· ®Æt c«ng t¸c gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng lµm vÞ trÝ trung t©m. §Ó gi÷ g×n vÖ sinh chung VT tourist ®· huy ®éng toµn bé nh©n viªn tham gia nh÷ng buæi lao ®éng x· héi chñ nghÜa ®Ó thu däc vÖ sinh trong khu vùc du lÞch nhÊt lµ khu vùc b·i biÓn. Song song víi viÖc thu dän r¸c, xö lý hÖ thèng r¸c th¶i, viÖc trång c©y t¹o mÇm xanh còng ®­îc quan t©m. VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng an toµn cho du kh¸ch còng ®­îc ®Æc biÖt quan t©m nh»m ®Èy lïi tÖ b¸n hµng rong, ¨n xin, c­íp bãc, mãc tói…quÊy nhiÔu du kh¸ch. TØnh Bµ RÞa Vòng Tµu cã nhiÒu chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh du lÞch khai th¸c ph¸t huy thÕ m¹nh vµ tiÒm n¨ng. TØnh còng ®Çu t­ m¹nh mÏ vÒ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®Æc biÖt lµ hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé ®­êng thuû… ë c¸c khu vùc träng ®iÓm vÒ du lÞch nh­: b·i t¾m Thuú V©n, suèi n­íc kho¸ng nãng B×nh Ch©u.. Míi ®©y UBND tØnh BR- VT ®· ban hµnh quy chÕ b¶o vÖ m«i tr­êng trong lÜnh vùc du lÞch. §ã lµ gi¶i ph¸p nh»m ng¨n ngõa vµ gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i tr­êng du lÞch, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña du lÞch theo h­íng bÒn v÷ng. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tËp trung vµo 3 lÜnh vùc: dÞch vô du lÞch, ®Çu t­ ph¸t triÓn dù ¸n vµ th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu. Víi chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh du lÞch, c«ng ty th­êng xuyªn quan t©m ®Çu t­ cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh, phèi hîp víi ba chi nh¸nh cña c«ng ty ë miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam, trung t©m l÷ hµnh vµ dÞch vô du lÞch t¹i VT ®Ó kÕt nèi tour trªn ph¹m vi toµn quèc. VÒ dÞch vô, c«ng ty ®· ph¸t huy lîi thÕ cña BR VT cïng nh÷ng thÕ m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó t¹o lªn 1 t©m ®iÓm du lÞch biÓn t¹i thµnh phè VT. C¸c s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty bao gåm: nhµ hµng, thÓ thao biÓn, l­u tró, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, tour m¸y bay trùc th¨ng vµ c¸c tour tham quan thµnh phè VT… Khu du lÞch BiÓn §«ng lµ mét côm liªn hîp hoµn h¶o phôc vô c¸c dÞch vô t¾m biÓn vµ du lÞch biÓn trän gãi, ®­îc ®¸nh gi¸ lµ khu du lÞch sinh th¸i an toµn, lÞch sù. Hµng n¨m n¬i ®©y tiÕp ®ãn vµ phôc vô h¬n n¨m tr¨m ngµn l­ît kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. Khu du lÞch Mòi Nghinh Phong ®Çy n¾ng giã n»m trong khung c¶nh s¬n thuû h÷u t×nh nh­ mét dÊu lÆng gi÷a thµnh phè ®«ng ®óc vµ n¸o nhiÖt. Khu du lÞch Kú V©n, lµ c«ng ty cæ phÇn trong ®ã c«ng ty du lÞch tØnh BR VT lµ mét trong c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp. §©y lµ khu du lÞch nghØ d­ìng vµ t¾m n¾ng lý t­ëng cho du kh¸ch. Kh¸ch s¹n liªn doanh VT Sammy lµ kh¸ch s¹n liªn doanh gi÷a c«ng ty vµ ®èi t¸c n­íc ngoµi víi 119 phßng ®¹t tiªu chuÈn ba sao n»m ë vÞ trÝ ®Ñp nhÊt B·i Sau kh«ng khÝ tho¸ng m¸t dÔ chÞu phôc vô kinh doanh l­u tró, ¨n uèng vµ mét sè dÞch vô bæ sung. Suèi kho¸ng nãng B×nh Ch©u lµ n¬i nghØ d­ìng tuyÖt vêi kÕt hîp ch÷a bÖnh: Ngµy 28/8/2005 c«ng ty du lÞch VT ®· hîp t¸c víi c«ng ty Th¸i S¬n (thuéc Bé quèc phßng) ®· chÝnh thøc khai tr­¬ng tour du lÞch tham quan VT b»ng m¸y bay trùc th¨ng. Víi tour du lÞch nµy m¸y bay sÏ chë kh¸ch xuÊt ph¸t tõ s©n bay VT sau ®ã tõ ®é cao kho¶ng 2000m m¸y bay sÏ bay däc b·i biÓn Thuú V©n, ®Õn B·i Sau, qua ®¶o Long S¬n, côm ®Çu Cá May, cÇu Cöa LÊp, c¶ng dÇu khÝ, khu du lÞch Paradise…C«ng ty ®· thiÕt kÕ 3 tour víi thêi l­îng bay 6 phót, 17 phót vµ 42 phót. C«ng ty còng ®· ®­a trung t©m th«ng tin du lÞch vµo ho¹t ®éng. Trung t©m nµy ®Æt t¹i khu du lÞch BiÓn §«ng, sè 8 ®­êng Thuú V©n thµnh phè VT. Trung t©m nµy ho¹t ®éng 24/24h víi nhiÖm vô cung cÊp miÔn phÝ mét c¸ch nhanh nhÊt vµ chÝnh x¸c cho du kh¸ch vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cßn cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c dÞch vô t¹i chç nh­: Internet, ®iÖn tho¹i ®­êng dµi, Fax, photocopy…tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã nh»m phôc vô nhu cÇu th«ng tin ®a d¹ng cña du kh¸ch. Ngoµi ra c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu cßn kinh doanh th­¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng nh­: - Ph©n phèi s¶n phÈm trang trÝ bª t«ng Brickform (USA), thÐp x©y dùng Vinakoyei. - §¹i lý tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu ph©n phèi c¸c s¶n phÈm thiÕt bÞ ®iÖn: Clipsal, GP, Duhaii, Mitsubisi, Narva, Megaman, Legran. - R­îu vang Mü c¸c lo¹i, n­íc uèng ®ãng chai nh·n hiÖu “Vòng Tµu Tourist”. - XuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng – thuû – h¶i s¶n. - NhËp khÈu c¸c mÆt hµng m¸y mãc thiÕt bÞ, xe « t«, xe g¾n m¸y, hµng tiªu dïng… §èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña c«ng ty lµ Saigon tourist mét c«ng ty ®· ra ®êi tõ nhiÒu n¨m vµ cã tªn tuæi c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ. Chi nh¸nh ngoµi Hµ Néi còng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty næi tiÕng t¹i ®©y nh­: Hanoi tourism, c«ng ty du lÞch Hå G­¬m… III.KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty: Hµng n¨m c«ng ty tiÕp ®ãn vµ phôc vô h¬n 20.000 l­ît kh¸ch l÷ hµnh quèc tÕ vµ kho¶ng 1.000.000 l­ît kh¸ch du lÞch trong n­íc ®Õn c¸c c¬ së l­u tró, ®iÓm tham quan vui ch¬i gi¶i trÝ do c«ng ty së h÷u hoÆc ®ång së h÷u. Víi c¸h lµm n¨ng ®éng s¸ng t¹o cïng víi sù quan t©m s©u s¾c cña l·nh ®¹o tØnh vµ c¸c ngµnh c¸c cÊp nªn chØ sau 10 n¨m ho¹t ®éng, VT touris ®· x©y dùng ®­îc 16 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 1.800 tû ®ång. Mét sè dù ¸n ®ang ho¹t ®éng nh­: ch­¬ng tr×nh ®ua chã gi¶i trÝ, Kh¸ch s¹n Sammy ( ®¹t tiªu chuÈn kh¸ch s¹n 3 sao), khu du lÞch sinh th¸i nghØ d­ìng suèi kho¸ng nãng B×nh Ch©u…Mét sè dù ¸n ®ang x©y dùng cã nguån vèn lín nh­: khu ®iÒu d­ìng du lÞch Vòng Tµu (vèn ®Çu t­ 63 tû ®ång), vµ c¸c dù ¸n trong giai ®o¹n thµnh lËp nh­: Khu du lÞCéng Hßa X· héi Chñ NghÜa ViÖt Nam sonh th¸i biÓn Minh §¹m – Ph­íc H¶i, khu du lÞch sinh th¸i San H« Xanh – C«n §¶o. Trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu qua nhiÒu n¨m x©y dùng vµ h¹ot ®éng c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc thÞ tr­êng vµ t¹o dùng ®­îc uy tÝn vµ th­¬ng hiÖu cho c«ng ty. Nh­ vËy ngoµi th­¬ng hiÖu VungTauTourist, c«ng ty ®· x©y dùng vµ ph¸t triÓn hµng lo¹t c¸c th­¬ng hiÖu riªng cho tõng lÜnh vùc nh­: VTTour (cho l÷ hµnh); VTTex (Cho xuÊt khÈu); Oma (cho dÞch vô l­u tró vµ ¨n uèng); OCEAN PARK (cho dÞch vô biÓn)…vµ tiÕn tíi x©y dùng tiªu chuÈ ISO, víi môc tiªu ngµy cµng hoµn thiÖn chÊt l­îng dÞch vô gãp phÇn ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam vµ du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu ®¹t nh÷ng b­íc tiÕn v÷ng ch¾c, toµn diÖn. IV. Ph©n tÝch SWOT cña c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu. 1.§iÓm m¹nh: C«ng ty cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn rÊt thuËn lîi. C«ng ty n»m trong tØnh cã tiÒm n¨ng du lÞch lín: tµi nguyªn phong phó, ®a d¹ng nh­ mòi Nghinh Phong, suèi kho¸ng nãng B×nh Ch©u, d¶i san h« ë C«n §¶o… Mét ®iÓn v« cïng thuËn lîi ë ®©y lµ thêi tiÕt khÝ hËu m¸t mÎ quanh n¨m t¹o ®iÒu kiÖn cho du lÞch ph¸t triÓn, gi¶m yÕu tè trong du lÞch. C«ng ty cã ®iÒu kiÖn giao th«ng rÊt thuËn lîi, c¶ vÒ ®­êng bé, ®­êng kh«ng vµ ®­êng biÓn. TØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu cã bê biÓn dµi vµ ®Ñp, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch nghØ biÓn. C«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu lµ c«ng ty ®­îc sù ®Çu t­ vµ hç trî cña Nhµ n­íc. C«ng ty ®­îc Nhµ n­íc giao cho träng tr¸ch lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Þa ph­¬ng. Ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng ty ®· ý thøc lµ ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng, c¶ m«i tr­êng tù nhiªn lÉn m«i tr­êng x· héi cho du kh¸ch. C«ng ty huy ®éng toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia nh÷ng buæi lao ®éng x· héi chñ nghÜa ®Ó thu dän vÖ sinh trong khu du lÞch, ®Æc biÖt lµ ë gÇn vµ trªn b·i biÓn. C«ng ty cßn cho ®Æt c¸c giá r¸c ë tÊt c¶ c¸c bµn kh¸ch ë khu vùc b·i biÓn. C«ng ty x©y dung h×nh ¶nh gi÷ g×n m«i tr­êng ®Ó nªu g­¬ng cho c­ d©n n¬i ®©y vµ cho kh¸ch du lÞch b»ng c¸ch: tÊt c¶ tõ l·nh ®¹o ®Õn nh©n viªn ngµy ngµy cói nhÆt tõng mÈu r¸c kh¸ch v« ý vøt xuèng b·i biÓn ®· trë nªn quen thuéc víi tÊt c¶ mäi ng­êi. VÊn ®Ò b¶o ®¶m m«i tr­êng x· héi an toµn cho du kh¸ch, c«ng ty ®· bè trÝ lùc l­îng b¶o vÖ nh»m ®Èy lïi n¹n hµng rong, mãc tói, ¨n xin…quÊy nhiÔu du kh¸ch. C«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu lµ mét th­¬ng hiÖu cã uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng víi quy m« c«ng ty lín, c¸c phßng ban ®­îc ph©n chia râ rµng( 900 c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi 4 phßng qu¶n lý chøc n¨ng,7 ®¬n vÞ ho¹ch to¸n trùc thuéc vµ 7 ®¬n vÞ liªn doanh ho¹ch to¸n ®éc lËp), cã chi nh¸nh ë c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam; kinh doanh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc ( dÞch vô du lÞch, ®Çu t­ ph¸t triÓn dù ¸n vµ th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu) vµ ®· t¹o ®­îc nhiÒu danh hiÖu trªn thÞ tr­êng: VTTOUR ( cho l÷ hµnh), VTTEX ( cho hµng xuÊt khÈu), Oma ( cho dÞch vô ¨n uèng, l­u tró), OCEAN PARK ( cho dÞch vô biÓn)… C«ng ty ®· ®­a trung t©m th«ng tin vµo ho¹t ®éng, lµ trung t©m th«ng tin Du lÞch ®­îc ®Æt t¹i Khu du lÞch BiÓn §«ng, sè 8 ®­êng Thuú V©n, TP. Vòng Tµu. Trung t©m nµy ho¹t ®éng 24/24 giê víi nhiÖm vô cung cÊp miÔn phÝ mét c¸ch nhanh nhÊt vµ chÝnh x¸c cho du kh¸ch vÒ c¸c dÞch vô: Nhµ hµng, thÓ thao biÓn, l­u tró, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, tour m¸y bay trùc th¨ng vµ c¸c tour tham quan TP, Vòng Tµu… Bªn c¹nh ®ã, trung t©m cßn cung cÊp cho kh¸ch hµnh c¸c dÞch vô t¹i chç nh­: Internet, ®iÖn tho¹i ®­êng dµi, fax, photocopy… S¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty ®a d¹ng, phong phó vµ ®éc ®¸o, nh­: tour trùc th¨ng, m«n thÓ thao ®ua chã… 2.§iÓm yÕu: Sù hç trî cña Nhµ n­íc cho c«ng ty mét phÇn lµm cho c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh Ýt ®éc lËp vµ kÐm linh ho¹t víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. Quy m« c«ng ty lín vµ lÜnh vùc kinh doanh réng sÏ lµm ph©n t¸n lùc l­îng còng nh­ kh¶ n¨ng qu¶n trÞ, qu¶n lý trong c«ng ty, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét nhµ qu¶n trÞ, qu¶n lý cã n¨ng lùc tèt, hiÓu biÕt réng, ®a lÜnh vùc. VÊn ®Ò r¸c th¶i ë khu vùc b·i biÓn c«ng ty vÉn ch­a khèng chÕ ®­îc. 3.C¬ héi: C«ng ty ®ang tiÕp cËn vµ thùc hiÖn tour trùc th¨ng, mét lo¹i h×nh du lÞch míi ch­a xuÊt hiÖn ë n­íc ta. C«ng ty lµ ‘ng­êi’ ®Çu tiªn, ®i ®Çu trong lo¹i h×nh nµy. §©y lµ c¬ héi cho c«ng ty t¹o b­íc ®ét ph¸ míi. HiÖn nay vÊn ®Ò kinh doanh trùc tuyÕn qua Internet ®ang ph¸t triÓn rÊt nhanh trªn thÕ giíi, nh­ng trong n­íc ta ®©y vÉn lµ mét h×nh thøc kinh doanh míi mÎ. C¬ héi nµy dµnh cho tÊt c¶ c¸c c«ng ty trong n­íc nh­ng sÏ lµ ®iÒu kiÖn tèt cho mét c«ng ty ®· ®Çu t­ trong ho¹t ®éng th«ng tin nh­ c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu. ViÖt Nam ®ang chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng gia nhËp WTO, mét ®iÒu kiÖn tèt cho c«ng ty tiÕp xóc víi c¸i míi, c¸i t©n tiÕn bªn ngoµi vÒ c¶ tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý… 4.Th¸ch thøc: Sù lín m¹nh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ Sµi Gßn Tourisr. Xu h­íng toµn cÇu ho¸, cô thÓ lµ viÖc gia nhËp WTO cña ViÖt Nam, sÏ lµm t¨ng thªm ®èi thñ c¹nh tranh c¶ vÒ sè l­îng, c¶ vÒ ‘chÊt l­îng’ kinh doanh. V. Mét sè chÝnh s¸ch cña c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu. Qua ph©n tÝch SWOT cña c«ng ty du lÞch tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu ta cã thÓ thÊy r»ng c«ng ty ®ang cã møc thÞ phÇn thÊp, nh­ng tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c«ng ty kh¸ cao ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: N¨m Tèc ®é t¨ng trëng theo doanh thu(%) 2001-2002 3.89 2003-2004 5.62 2005 8.3 2006-2010 10.85 Theo ph©n tÝch, c«ng ty ®ang ®øng ë vÞ trÝ “ dÊu hái” vµ c¸c chÝnh s¸ch mµ c«ng ty ®­a ra ®Ó ®­a c«ng ty v­¬n lªn vÞ trÝ cao h¬n, vÞ trÝ “ ng«i sao”. 1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm: -TiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hiÖn cã. -DÞ biÖt ho¸ s¶n phÈm: thÓ thao ®ua chã, tuor trùc th¨ng… -T¹o ra c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ, thÓ thao míi, nh­: l­ít v¸n,®ua thuyÒn… 2. ChÝnh s¸ch gi¸: -VÉn gi÷ nguyªn møc gi¸ s½n cã. -§­a ra c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m·i cho c¸c kh¸ch quen, khuyÕn m·i mét sè dÞch vô cho gia ®×nh cã mang theo con nhá… -ChiÕt khÊu cao h¬n cho c¸c c«ng ty du lÞch, c¸c ®¹i lý du lÞch l­ hµnh mang kh¸ch ®Õn cho c«ng ty. 3. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn: -T¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. -T¨ng phÇn tr¨m hoa hång cho c¸c ®¹i lý b¸n. -Tham gia kinh doanh trùc tuyÕn trªn m¹ng víi møc ®Çu t­ hîp lý. 4. ChÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­. -TËn dông sù hç trî cña chÝnh quyÒn Nhµ n­íc nh»m gi¶m thiÓu c¸c thñ tôc trong ®Çu t­ vµ c¸c lîi thÕ kh¸c. -§­a ra mét sè ­u ®·i trong ®Çu t­. -T¹o ra s¶n phÈm míi còng chÝnh lµ mét chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­ tõ ngoµi vµo cho c«ng ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc74311.DOC
Tài liệu liên quan