Phân tích tài chính của Vinamilk

LỜI MỞ ĐẦU Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó các nhà quản lý có thể xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Với một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức kinh doanh dù lớn hay nhỏ khi hoạt động đều mong muốn làm sao hoạt động có hiệu quả thu về lợi nhuận nhiều nhất và đạt được mục tiêu mà công ty đề ra. Để làm được điều đó đòi hỏi cần có rất nhiều yếu tố cấu thành nên như vốn, nhân lực, công nghệ v v. Một trong những việc cần làm là phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhận thấy đươc tầm quan trọng của vấn đề nên nhóm GROUP68 quyết định chọn đề tài “phân tích tài chính của Vinamilk” nhằm giúp làm rõ thêm bài toán kinh tế của công ty Vinamilk nói riêng và của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nói chung bài tiểu luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I - Cơ sở lý luận – phương pháp phân tích tài chính CHƯƠNG II - Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Vnamilk. CHƯƠNG III - Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty Công ty cổ phần Vnamilk. MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2 I – CƠ SỞ LÝ LUẬN: 2 1.1. Khái niệm phân tích tài chính: 2 1.2 Đối tượng của phân tích tài chính: 2 1.3 Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính: 3 1.4 Tổ chức công tác phân tích tài chính: 4 1.5 Phạm vi nghiên cứu: 5 1.6 Kết quả nghiên cứu: 6 II - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: 6 2.1 Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính: 6 2.1.1 Thu thập thông tin: 6 2.1.2 Xử lý thông tin: 6 2.1.3 Dự toán và ra quyết định: 7 2.1.4 Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính 7 2.2 Phương pháp phân tích tài chính: 7 2.2.1 Phương pháp so sánh 8 2.2.2 Phương pháp tỷ lệ: 8 2.2 Các nhóm tỷ số tài chính: 9 2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời: 9 2.2.2 Nhóm tỷ số thanh toán: 11 2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản: 13 2.2.4 Nhóm chỉ số cổ phiếu: 16 CHƯƠNG II: TÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY 19 2.1. Giới thiệu công ty: 19 2.1.1 Lịch sử hình thành: 19 2.1.2 Lỉnh vực kinh doanh: 20 2.1.3. Vị thế công ty: 21 2.1.4 Các sản phẩm: 21 2.1.5. Chiến lược phát truyển và đầu tư: 22 2.1.6 Một số thành tựu đạt được: 23 2.1.7 Thị trường: 23 2.2 Phân tích các tỷ số tài chính:( các bản báo cáo tài chính) 25 2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời: 28 2.2.2 Nhóm tỷ số khả năng thanh toán: 32 2.2.3 Chỉ số khả năng quản lý tài sản: 37 2.2.4 Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu: 41 CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK 44 3.1 Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất của công ty: 44 3.2 Xác định chính sách tài trợ, cơ cấu vốn hợp lý 44 3.3 Quản lý dữ trữ và quay vòng vốn: 44 3.4 Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu: 45 3.5 Quản lý thanh toán: 45 3.6 Đầu tư đổi mới công nghệ: 46 3.7 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động: 46 KẾT LUẬN 48 BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN I 49 BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN II 50 BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN III 51 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

doc55 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/09/2013 | Lượt xem: 5807 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tài chính của Vinamilk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c quyết định về tài trợ đầu tư, đối với cấp trên của doanh nghiệp thì đưa ra các quyết định quản lý doanh nghiệp. 2.1.4 Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp nói chung là các báo cáo tài chính,bao gồm: Bảng cân đối kế toán : là bảng báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Nó gồm được thành lập từ 2 phần: tài sản và nguồn vốn. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: là một báo cáo tài chính tổng hợp,phản ánh một cách tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một niên độ kế toán, dưới hình thức tiền tệ. Nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể thay đổi nhưng phải phản ánh 4 nội dung cơ bản: doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý, lãi, lỗ.Số liệu trong báo cáo này cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về phương thức kinh doanh trong thời kỳ và chỉ ra rằng các hoạt động kinh doanh đó mang lại lợi nhuận hay lỗ vốn,đồng thời nó còn phản ánh tình hình sử dụng tiềm năng về vốn, kỹ thuật, lao động và kinh nghiệm quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. 2.2 Phương pháp phân tích tài chính: Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thông các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính,các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Về lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, nhưng trên thực tế người ta sử dụng các phương pháp sau: 2.2.1 Phương pháp so sánh So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy được xu hướng thay đổi của tình hình tài chính doanh nghiệp, thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp được cải thiện hay xấu đi như thế nào để có biện pháp khắc phục trong kỳ tới. So sánh giữa số thực hiện so với kế hoạch để thấy được mức phấn đấu của doanh nghiệp. So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức bình quân ngành để thấy tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu, được hay chưa được so với doanh nghiệp cùng ngành. So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng tổng số ở mỗi bản báo cáo và qua đó chỉ ra y nghĩa tương đối của các loại các mục,tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh. So sánh theo chiều ngang để thấy được sự biến động cả về số tuyệt đối và tương đối của một khoản mục nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp. Khi sử dụng phương pháp so sánh phải tuân thủ 2 điều kiện sau: Điều kiện một: phải xác định rõ “gốc so sánh” và “kỳ phân tích” Điều kiện hai: các chỉ tiêu so sánh (các trị số của chỉ tiêu so sánh) phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được với nhau. Muốn vậy, chúng ta phải thống nhất với nhau về nội dung kinh tế, phương pháp tính toán và thời gian tính toán. 2.2.2 Phương pháp tỷ lệ: Phương pháp này dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ tài chính trong quan hệ tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp này yêu cầu cần xác định được các ngưỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với các tỷ lệ tham chiếu. Đây là phương pháp có tinh hiện thực cao với các điều kiện áp dụng và bổ sung càng hoàn thiện hơn vì: Nguồn thông tin tài chính và kế toán được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn là cơ sở để hình thành những tham chiếu đáng tin cậy nhằm đánh giá những tỷ lệ của doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp. Việc áp dụng tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đầy nhanh quá trình tính toán hàng loạt tỷ lệ: Phương pháp này giúp các nhà phân tích có khai thác hiệu quả những số liệu và phân tích một cách hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo từng giai đoạn. 2.2 Các nhóm tỷ số tài chính: 2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời: Lợi nhuận là mục đích cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận càng cao, doanh nghiệp càng khẳng định vị trí và sự tồn tại của mình trong nền kinh tế thị trường. Nhưng chỉ thông qua số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong kỳ cao hay thấp để đánh giá chất lượng hoạt động là tốt hay xấu thì có thể đưa chúng ta tới những kết luận sai lầm. Bởi số lợi nhuận này không tương xứng với lượng chi phí bỏ ra, với khối lượng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng. Để khắc phục nhược điểm này, các nhà phân tích thường bổ sung thêm những chỉ tiêu tương đối bằng cách đặt lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu đạt được trong kỳ với tổng số vốn mà doanh nghiệp huy động vào sản xuất kinh doanh. Phân tích mức độ sinh lời của hoạt động kinh doanh được thực hiện thông qua tính toán và phân tích các chỉ số sau: Lợi nhuận biên (MP) Là tỷ số đo lường số lãi ròng có trong một đồng doanh thu thu được. Tỷ số này nói lên tác động của doanh thu đến lợi nhuận, nếu như tỷ số này cao thì một đồng doanh thu tạo ra nhiều lợi nhuận và ngược lại. Hay nói cách khác một đồng doanh thu trong đó có bao nhiêu lãi cho cổ đông, đồng thời chứng minh được ở kỳ nào kiểm soát chi phí có hiệu quả. Mục tiêu của nhà đầu tư với một đồng doanh thu thì lãi ròng hiện tại và tương lai phải nhiều hơn kỳ trước đó, lợi nhuận biên tăng qua các kỳ thì càng tốt. Lãi ròng của cổ đông đại chúng Doanh thu MP = Sức sinh lời cơ sở BEP: Là tỷ số đo lường giữa lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên tổng tài sản của doanh nghiệp. Hay nói cách khác một đồng vốn bỏ ra tạo ra được bao nhiêu đồng lãi trước thuế. Mục tiêu của nhà đầu tư với một đồng vốn bỏ ra thì lãi trước thuế kỳ hiện taị và tương lai phải nhiều hơn các kỳ trước đó, sức sinh lời cơ sở tăng qua các kỳ càng tốt. Công thức: Lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế Tổng tài sản BEP = Tỷ suất sinh lời trên tài sản ROA Là tỷ số đo lường giữa lợi nhuận ròng trên tổng tài sản của doanh nghiệp, hay đo lường hiệu quả hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản. Một đồng vốn bỏ ra thu bao nhiêu lãi cho cổ đông. Mục tiêu của nhà đầu tư là với một đồng vốn bỏ ra thì lãi trước thuế kỳ hiện tại và tương lai phải nhiều hơn các kỳ trước đó, suất sinh lợi tăng qua các kỳ càng tốt. Công thức tính: Lãi ròng của cổ đông đại chúng Tổng tài sản ROA = Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần: Là tỷ số đo lường giữa lợi nhuận ròng trên vốn cổ phần của cổ đông. Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần đo lường hiệu quả quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu, một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra thu bao nhiêu đồng lãi cho cổ đông. Mục tiêu của nhà đầu tư với đồng vốn bỏ ra thì lãi kỳ hiện tại và tương lai phải nhiều hơn các kỳ trước đó, ROE càng tăng càng tốt. Công thức tính: Lãi ròng của cổ đông đại chúng Vốn cổ phần đại chúng ROE = 2.2.2 Nhóm tỷ số thanh toán: Ngày nay mục tiêu kinh doanh được các nhà kinh tế nhìn nhận lại một cách trực tiếp hơn như trả công nợ và có lợi nhuận. Vì vậy khả năng thanh toán được coi là các chỉ tiêu tài chính được quan tâm hàng đầu và được đặc trưng bằng các chỉ số sau: Hệ số thanh toán chung: Hệ số này thể hiện mối quan hệ tương đối giữa tài sản lưu động hiện hành và tổng số nợ ngắn hạn hiện hành. TSLĐ Hệ số thanh toán chung= Tổng nợ ngắn hạn Tài sản lưu động thông thường bao gồm tiền, các chứng khoán để chuyển nhượng, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản lưu động khác. Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả nhà cung cấp và các khoản phải trả khác. Hệ số thanh toán chung đo lường khả năng của các tài khoản lưu động có thể chuyển đổi thành tiền đẻ hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này phụ thuộc vào từng ngành kinh doanh và từng thời kỳ kinh doanh và từng thời kỳ kinh doanh nhưng nguyên tắc cơ bản phát biểu rằng con số tỷ lệ 2:1 là hợp lý. Nhìn chung một con số tỷ lệ thanh toán chung rất thấp thông thường sẽ trở thành nguyên nhân lo âu bởi vì vấn đề rắc rối về tiền mặt sẽ xuất hiện. Trong khi đó một con số tỷ lệ quá cao lại nói lên rằng công ty không quản lý hợp lý được các tài sản hiện có của mình. Hệ số thanh toán nhanh: Hệ số thanh toán nhanh là một tiêu chuẩn đánh giá khắt khe hơn về khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn so với chỉ số thanh toán chung. Hệ số này thể hiện mối quan hệ giữa tài khoản có khả năng thanh khoản nhanh như tiền mặt ( tiền mặt, chứng khoán có giá và các khoản phải thu) và tổng nợ ngắn hạn. Hàng tồn kho và các khoản phí trả trước không được coi là tài sản có khả năng thanh khoản nhanh vì chúng khó chuyển đổi ra tiền mặt và độ rủi ro cao khi được bán. Công thức: TSLĐ + Hàng tồn kho Hệ số thanh toán nhanh = Tổng nợ ngắn hạn Nếu hệ số thanh toán nhanh ≥ 1 thì tình hình thanh toán tương đối khả quan, còn nếu <1 thì doanh ngiệp có khả năng gặp khó khăn trong vấn đề thanh toán nợ. Hệ số thanh toán tức thời: Đây là một chỉ số đánh giá khả năng thanh toán bằng tiền mặt khắt khe hơn hệ số thanh toán nhanh. Hệ số này được tính bằng các lấy tổng các khoản tiền và chứng khoán có khả năng thanh toán chia cho nợ ngắn hạn Tiền mặt + chứng khoán thanh khoản cao Hệ số thanh toán tức thời = Tổng nợ ngắn hạn Chỉ số này đặc biệt quan trọng đối với những doanh nghiệp mà hoạt động khan hiếm tiền mặt ( quay vòng vốn nhanh), các doanh nghiệp này cần phải được thanh toán nhanh chóng để hoạt động được bình thường. Thực tế cho thấy, hệ số này ≥ 0,5 thì tình hình thanh toán tương đối khả quan còn nếu < 0,5 thì doanh nghiệp có khả năng gặp khó khăn trong việc thanh toán. Tuy nhiên, hệ số này quá cao lại phản ánh một tình hình không tốt rằng vốn bằng tiền quá nhiều, vòng quay tiền chậm làm giảm hiệu quả sử dụng và việc quản lý tiền mặt kém không hiệu quả. Hệ số thanh toán lãi vay: Lãi vay phải trả là một khoản chi phí cố định, nguồn để trả lãi vay là lãi thuần trước thuế. So sánh giữa nguồn để trả lãi vay với lãi vay phải trả sẽ cho chúng ta biết doanh nghiệp đã sẵn sàng trả tiền lãi vay ở mức độ nào. Lãi thuần trước thuế + lãi vay phải trả Hệ số thanh toán lãi vay = Lãi vay phải trả Hệ số này dùng để đo lường mức độ lợi nhuận có được do sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi cho chủ nợ. Nói cách khác, hệ số thanh toán lãi vay cho chúng ta biết được số vốn đi vay đã sử dụng tốt với mức nào và đem lại một khoản lợi nhuận là bao nhiêu, có bù đắp lãi vay phải trả hay không. 2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản: Khi giao tiền vốn cho người khác sử dụng, các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, người cho vay…. Thường băn khoăn trước câu hỏi: tài sản của mình được sử dụng ở mức hiệu quả nào? Các chỉ tiêu về hoạt động sẽ đáp ứng câu hỏi này. Đây là nhóm chỉ tiêu đặc trưng cho việc sử dụng tài nguyên, nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá tác động tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nguồn vốn của doanh nghiệp được dùng để đầu tư cho TSCĐ và TSLĐ. Do đó, các nhà phân tích không chỉ quan tâm tới việc đo lường hiệu quả sử dụng tổng số nguồn vốn mà còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành nguồn vốn của doanh nghiệp. Vòng quay tiền Chỉ số này được tính bằng cách chia doanh thu tiêu thụ trong năm cho tổng số tiền mặt và các loại chứng khoán ngắn hạn có khả năng thanh toán cao. Doanh thu tiêu thụ Tiền + chứng khoán ngắn hạn có khả năng thanh khoản cao Vòng quay tiền = Chỉ tiêu này cho biết vòng quay của tiền trong năm. Vòng quay hàng tồn kho: Hàng tồn kho là một tài sản dự trữ với mục đích nhằm đảm bảo cho sản xuất tiến hành một cách bình thường, liên tục, và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Mức độ hàng tồn kho cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại hình kinh doanh, chế độ cung cấp mức độ đầu vào, mức độ tiêu thụ sản phẩm, thời vụ trong năm…. Để đảm bảo sản xuất tiến hành liên tục, đồng thời đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng, mỗi doanh nghiệp cần có một mức dự trữ hàng tồn kho hợp lý, chỉ tiêu này được xác định bằng tỉ lệ doanh thu tiêu thụ trong năm và hàng tồn kho. Doanh thu tiêu thụ Hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho = Đây là chỉ số phản ánh trình độ quản lý dự trữ của doanh nghiệp, thể hiện mối quan hệ giữa hàng hóa đã bán và vật tư hàng hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh thường có vòng quay hàng tồn kho lớn hơn rất nhiều so với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu này từ 9 trở lên là một dấu hiệu tốt về tình hình tiêu thụ và dự trữ. Hệ số này thấp có thể phản ánh doanh nghiệp bị ứ đọng hàng hóa, hoặc sản phẩm tiêu thụ chậm và ngược lại. Vòng quay toàn bộ vốn: Vòng quay toàn bộ vốn là chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn, trong đó nó phản ánh một đồng vốn của doanh nghiệp huy động vào sản xuất kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này được xác định như sau: Doanh thu tiêu thụ Tổng số vốn Vòng quay toàn bộ vốn = Tổng số vốn ở đây bao gồm toàn bộ số vốn được doanh nghiệp sử dụng trong kỳ, không phân biệt nguồn hình thành. Số liệu được lấy ở phần tổng cộng tài sản, mã số 250 trong Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này làm rõ khả năng thanh tận dụng vốn triệt để vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc cải thiện này sẽ làm tăng lợi nhuận đồng thời làm tăng khả năng cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Kỳ thu tiền trung bình: Trong quá trình hoạt động, việc phát sinh các khoản phải thu, phải trả là điều tất yếu. Khi các khoản phải thu càng lớn, chứng tỏ vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng càng nhiều. Nhanh chóng giải phóng vốn bị ứ đọng trong khâu thanh khoản là một bộ phận quan trọng trong công tác tài chính. Vì vậy, các nhà phân tích tài chính rất quan tâm tới thời gian thu hồi các khoản phải thu và chỉ tiêu kỳ thu tiền trung bình được sử dụng để đánh giá khả năng thu hồi vốn trong thanh toán trên cơ sở các khoản phải thu và doanh thu tiêu thụ bình quan ngày. Chỉ tiêu này được xác định như sau: Các khoản phải thu Doanh thu bình quân ngày Kỳ thu tiền trung bình = Các khoản phải thu bao gồm: phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, các khoản tạm ứng, chi phí trả trước… Số liệu này lấy ở bảng cân đối kế toán, phần tài sản, mã số 130 “các khoản phải thu” và 159 “tài sản lưu động”. Doanh thu bao gồm: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ( mã số 01), thu nhập từ hoạt động tài chính ( mã số 31) và thu nhập bất thường ( mã số 41) ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phần báo cáo lỗ lãi. Các khoản phải thu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào chính sách tín dụng của doanh nghiệp và các khoản phải trả trước kỳ thu tiền trung bình cho biết trung bình số phải thu trong kỳ doanh thu của bao nhiêu ngày. Thông thường 20 ngày là một kỳ thu tiền chấp nhân được. Nếu giá trị của chỉ tiêu này càng cao thì doanh nghiệp đã bị chiếm dụng vốn, gây ứ đọng trong khâu thanh toán, khả năng thu hồi vốn trong thanh toán chậm. Do đó, doanh nghiệp phải có biện pháp thu hồi nợ. Tuy nhiên, trong tình hình cạnh tranh gay gắt thì có thể đây là chính sách của doanh nghiệp nhằm phục vụ những mục tiêu chiến lược như chính sách mở rộng, thâm nhập thị trường. 2.2.4 Nhóm chỉ số cổ phiếu: Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu: Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu EPS (Earnings Per Share) Tỉ số này đo lường giữa lãi ròng NI(lãi ròng của cổ đông đại chúng) với số cổ phiếu mà doanh nghiệp đã phát hành.Tỷ số này nói lên lãi trên mối cổ phiếu qua một năm là bao nhiêu.Nhà đầu tư rất quan tâm đến tỷ số này, họ mong muốn EPS càng cao càng tốt. *Ý nghĩa: EPS là lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu. Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp Công thức: NI Lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông QS Số lượng bình quân gia quyền của số CPPT đang lưu hành EPS = = Trong đó: NI: lãi ròng của cổ đông đại chúng QS: Số lượng cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tỷ số giá cổ phiếu trên lợi nhuận của một cỏ phiếu P/E Tỉ số đo lường giữa thị giá của cổ phiếu trên thu nhập của một cổ phiếu, tỷ số này dùng cho nhà đầu tư xem xét đến lúc nào thì họ thu hồi được vốn đầu tư.Đây cũng được xem là chi phí phải bỏ ra để có được một đồng lợi nhuận thu về. *Ý nghĩa: Hệ số giá trên thu nhập (P/E): là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Thu nhập từ cổ phiếu sẽ có ảnh hưởng quyết định đến giá thị trường của cổ phiếu đó. P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu. P/E được tính cho từng cổ phiếu một và tính trung bình cho tất cả các cổ phiếu và hệ số này thường được công bố trên báo chí. Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến tốc độ tăng cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên người đầu tư thoả mãn với tỷ suất vốn hoá thị trường thấp; dự đoán công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình và sẽ trả cổ tức cao. Công thức: P Giá hiện hành của mỗi cổ phiếu Lợi nhuận của mỗi cổ phiếu EPS P/E = = Trong đó: P/E: Tỷ giá cổ phiếu trên thu nhập của một cổ phiếu P: Giá hiện hành trên thị trường cổ phiếu EPS: Lợi nhuận trên cổ phiếu Cổ tức DPS(Dividend Per Share): Tỷ số này phản ánh nhà đâu tư phải bỏ ra bao nhiêu mua cổ phiếu để được một đồng lợi nhuận. TD Tổng cổ tức QS Số cổ phiếu đã phát hành DPS= = Trong đó: TD: Tổng cổ tức QS: Số lượng cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tỉ số P/F: Tỉ số này đo lường thị giá của cổ phiếu trên giá sổ sách của một cổ phiếu P Giá trị hiện hành của cổ phiếu F Giá sổ sách(mệnh giá) P/F = = Trong đó: P/F: Tỷ số giá cổ phiếu trên giá sổ sách của một cổ phiếu P: Thị giá của cổ phiếu F: giá trên sổ sách của một cổ phiếu CHƯƠNG II: TÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY 2.1. Giới thiệu công ty: 2.1.1 Lịch sử hình thành: Công ty sữa Vinamilk ngày nay được đánh giá là top 3 công ty cung cấp các sản phẩm liên quan đến sữa lớn nhất Việt Nam .Để có được như ngày hôm nay Vinamilk phải trải qua cả một quá trình phát triển từ lúc mới hình thành đến ngày hôm nay. Sơ lược lịch sử hình thành như sau: 1976 : Tiền thân là Công ty Sữa, Café Miền Nam, trực thuộc Tổng Công ty Thực Phẩm với sáu đơn vị trực thuộc là: Nhà máy sửa Thống Nhất, nhà máy sửa Trường Thọ, nhà máy sửa DIELAC, nhà máy Coffee Biên Hòa, nhà máy bột Bích Chi và Lubico. 1978 : Công ty được chuyển cho Bộ Công Nghiệp thực phẩm quản lý và Công ty được đổi tên thành Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I. 1988 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa bột và bột dinh dưỡng trẻ em tại Việt Nam. 1992 : Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I được chính thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam và thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Nhiệp Nhẹ. Công ty bắt đầu tập trung vào sản xuất và gia công các sản phẩm sữa. 1996 : Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định. Liên doanh này tạo điều kiện cho Công ty thâm nhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam. 2000 Nhà máy sữa Cần Thơ được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt hơn của người tiêu dùng tại đồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong thời gian này, Công ty cũng xây dựng Xí Nghiệp Kho Vận có địa chỉ tọa lạc tại : 32 Đặng Văn Bi, Thành phố Hồ Chí Minh. 2003 : Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào 12/2003 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty. 2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1,590 tỷ đồng. 2006 : Vinamilk niêm yết trên sàn HOSE vào19/01/2006, khi đó vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ là 50.01% vốn điều lệ của Công ty.. 2007 Mua cổ phần chi phối 55% của công ty Lam Sơn vào tháng 9 năm 2007. có trụ sở tại khu công nghiệp Lễ Môn, Thanh Hóa. Hiện nay : Mở rộng thị trường và xây dựng thêm các nhà máy sữa ở khắp cả nước như nhà máy ở Lam Sơn ,Thanh Hóa v..v 2.1.2 Lỉnh vực kinh doanh: Thị trường đầu ra: 30% doanh thu của VNM là thu được từ thị trường quốc tế còn lại 70% doanh thu của VNM là thu được từ thị trường nội địa. Vinamilk chiếm 75% thị trường cả nước, mạng lưới phân phối rất mạnh với 1400 đại lý phủ đều trên 64/64 tỉnh thành. Ngoài ra, Vinamilk còn xuất khẩu các sản phẩm sang các nước Mỹ, Đức, Canada, Trung Quốc... Thị trường đầu vào: Nguồn nguyên vật liệu chính cho ngành chế biến sữa Việt Nam cũng như của Công ty Vinamilk được lấy từ hai nguồn chính: sữa bò tươi thu mua từ các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa trong nước và nguồn sữa bột ngoại nhập. Hiện nay, sữa tươi thu mua từ các hộ dân cung cấp khoảng 25% nguyên liệu cho Công ty. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu chính khá ổn định trong tương lai, ngành sữa Việt Nam sẽ dần giảm tỷ trọng sữa nguyên liệu nhập khẩu, thay thế vào đó là nguồn nguyên liệu sữa bò tươi, đảm bảo chất lượng sản phẩm sữa cho người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy các ngành hỗ trợ trong nước. Các nguyên liệu khác ở Việt Nam hiện nay rất đa dạng và có mức giá cạnh tranh với nhau. Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, sữa đậu nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác; Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hoá chất và nguyên liệu. Kinh doanh nhà, môi giới cho thuê bất động sản; Kinh doanh kho bãi, bến bãi; Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; Bốc xếp hàng hoá; Sản xuất mua bán rượu, bia, đồ uống, thực phẩm chế biến, chè uống, café rang– xay– phin – hoà tan; Sản xuất và mua bán bao bì, in trên bao bì; Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa. Phòng khám đa khoa. Sản phẩm của Vinamilk rất đa dạng và phong phú từ các sản phẩm sữa bột, sữa tươi, sữa chua cho đến nước uống đóng chai, nước ép trái cây, bánh kẹo và các sản phẩm chức năng khác. 2.1.3. Vị thế công ty: Theo kết quả bình chọn 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, Vinamilk là thương hiệu thực phẩm số 1 của Việt Nam chiếm thị phần hàng đầu, đạt tốc độ tăng trưởng 20 – 25%/năm, được người tiêu dùng tín nhiệm và liên tiếp được bình chọn là sản phẩm đứng đầu TOPTEN hàng Việt Nam chất lượng cao 8 năm liền 1997-2004. Doanh thu nội địa tăng trung bình hàng năm khoảng 20% - 25%. Vinamilk đã duy trì được vai trò chủ đạo của mình trên thị trường trong nước và cạnh tranh có hiệu quả với các nhãn hiệu sữa của nước ngoài. Một trong những thành công của Vinamilk là đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng từ trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, người có nhu cầu đặc biệt. 2.1.4 Các sản phẩm:  Với sự đa dạng về sản phẩm, Vinamilk hiện có trên 200 mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa gồm: Sữa đặc, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa tươi, Kem, sữa chua, Phô – mai. Và các sản phẩm khác như: sữa đậu nành, nước ép trái cây, bánh, cà Cà phê hòa tan, nước uống đóng chai, trà, chocolate hòa tan ... Các sản phẩm của Vinamilk không chỉ được người tiêu dùng Việt Nam tín nhiệm mà còn có uy tín đối với cả thị trường ngoài nước. Đến nay, sản phẩm sữa Vinamilk đã được xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới: Mỹ, Canada, Pháp, Nga, Đức, CH Séc, Balan, Trung Quốc, khu vực Trung Đông, khu vực Châu Á, Lào, Campuchia …Trong thời gian qua, Vinamilk đã không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại nâng cao công tác quản lý và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 2.1.5. Chiến lược phát truyển và đầu tư: Mở rộng thị phần tại các thị trường hiện tại và thị trường mới. Phát triển toàn diện danh mục sản phẩm sữa nhằm hướng tới một lực lượng tiêu thụ rộng lớn đồng thời mở rộng sang các sản phẩm giá trị cộng thêm có tỷ suất lợi nhuận lớn hơn. Phát triển các dòng sản phẩm mới nhằm thỏa mãn nhiều thị hiếu tiêu dùng khác nhau. Xây dựng thương hiệu. Tiếp tục nâng cao quản lý hệ thống cung cấp. Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tươi ổn định và tin cậy 2.1.6 Một số thành tựu đạt được: 2.1.7 Thị trường: Vinamilk không ngừng đa dạng hóa các dòng sản phẩm, mở rộng lãnh thổ phân phối nhằm xứng đáng với vị trí dẫn đầu bền vững trên thị trường nội địa và đưa thương hiệu sữa Vinamilk cùng cạnh tranh với các thương hiệu sữa nổi tiếng trên thế giới. Hơn 30 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Vinamilk có một hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm uy tín chất lượng cao. Hiện nay, có thể khẳng định được rằng: lĩnh vực chế biến sữa Việt Nam nói chung và của Vinamilk nói riêng đã đạt tới trình độ tiên tiến, hiện đại của thế giới cả về công nghệ lẫn trang thiết bị. Công nghệ và thiết bị thu mua sữa tươi của nông dân, đảm bảo thu mua hết lượng sữa bò, thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa trong nước. Công nghệ tiệt trùng nhanh nhiệt độ cao để sản xuất sữa tươi tiệt trùng thị trường rộng lớn. Thiết bị mới hiện đại trong lĩnh vực đa dạng hoá bao bì sản phẩm. Công nghệ thông tin  và điều khiển tự động chương trình trong dây chuyền công nghệ, nhằm kiểm soát chặt chẽ các thông số công nghệ để tạo ra sản phẩm luôn đạt các chỉ tiêu chất lượng theo mong muốn và ổn định... Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Hiện nay, Vinamilk chiếm khoảng 75% thị phần toàn quốc. Mạng lưới phân phối của Vinamilk rất mạnh trong nước với 183 nhà phân phối và gần 94.000 điểm bán hàng phủ đều 64/64 tỉnh thành.Sản phẩm Vinamilk còn được xuất khẩu sang nhiều nước: Mỹ, Canada, Pháp, Nga,  CH Séc,Ba Lan, Đức, Trung Quốc,  Khu vực Trung Đông, Khu vực Châu Á,  Lào, Campuchi ... 2.2 Phân tích các tỷ số tài chính:( các bản báo cáo tài chính) 2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời: Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những giải pháp kĩ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Lợi nhuận biên MP (marginal proft) Lãi ròng của cổ đông đại chúng Doanh thu MP= Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận biên: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch (%) Lãi ròng 2,376,067 1,248,698 90.28% Doanh thu thuần 10,613,771 8,208,982 29.29% Lợi nhuận biên 22.39% 15.21% 7.18% Đồ thị chỉ số lợi nhuận biên: Năm 2009 chỉ số lợi nhuận biên là 22.39%, điều này có nghĩa là cứ 100 đồng doanh thu sẽ đem lại 22.39 đồng lợi nhuận thuần. Một đồng doanh thu năm 2008 tạo ra 15.21 đồng lợi nhuận. Vậy một đồng doanh thu năm 2009 tạo ra nhiều lợi nhuận hơn năm 2008, chứng tỏa công ty quản lý chí phí năm 2009 hiệu quả hơn năm 2008. Sức sinh lời cơ sở BEP (BASIS OF EARNING POWER) Lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế Tổng tài sản BEP= Bảng phân tích sức sinh lời cơ sở: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch (%) Lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế 2595399 1315090 97.36% Tổng tài sản 8482036 5966959 42.15% Sức sinh lời cơ sở 30.6% 22.04% 8.02% Đồ thị sức sinh lời cơ sở: Năm 2009 sức sinh lời cơ sở là 30.6%, điều này có nghĩa là một đồng tài sản bỏ ra sẽ đem lại 30.6 đồng lợi nhuận. Năm 2008 một đồng tài sản bỏ ra mang lại 22.04 đồng lợi nhuận. Năm 2009 chỉ số sức sinh lời cơ sở tăng 8.02% so với năm 2008. Nguyên nhân là do lợi nhuận thuần từ hoạt đông kinh doanh tăng cao và tốc độ tăng của nó mạnh hơn tốc độ tăng của doanh thu. Một đồng tài sản bỏ ra năm 2009 tạo ra nhiều lợi nhuận hơn năm 2008, chứng tỏ năm 2009 công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn năm 2008. Tỷ suất sinh lời trên tài sản ROA (RETURN OF ASSET) Lãi ròng của cô đông đại chúng Tổng tài sản ROA= Bảng phân tích tỷ suất sinh lời trên tài sản: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch (%) Lãi ròng của cổ đông đại chúng 2376067 1248698 90.28% Tổng tài sản 8482036 5966959 42.15% Tỷ suất sinh lời trên tài sản 28.01% 20.93% 7.08% Đồ thị tỷ suất sinh lời trên tài sản: Qua bảng phân tích và biểu đồ cho thấy cứ 100 đồng tài sản năm 2009 sẽ tạo ra 28.01 đồng lợi nhuận ròng, một đồng tài sản bỏ ra năm 2008 tạo ra được 20.93 đồng lợi nhuận ròng, tức tăng 7.08 đồng. Vậy một đồng tài sản bỏ ra năm 2009 tạo ra nhiều đồng lợi nhuận hơn năm 2008, chứng tỏa công ty năm 2009 làm ăn có hiệu quả hơn năm 2008. Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần ROE (RETUR OF EQUITY) Lãi ròng của cổ đông đại chúng Vốn cổ phần đại chúng ROE= Bảng phân tích tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch (%) Lãi ròng của cô đông đại chúng 2376067 1248698 90.28% Vốn cổ phần đại chúng 3512499 1752757 100.4% Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần 67.65% 71.24% -3.59% Đồ thị chỉ số sinh lời trên tài sản: Một trăm đồng vốn của cổ đông phổ thông bỏ ra năm 2009 tạo ra được 67.65 đồng lợi nhuận ròng, một trăm đồng vốn phổ thông bỏ ra năm 2008 71.24 đồng lợi nhuận. Một đồng vốn phổ thông bỏ ra năm 2008 tạo ra nhiều lợi nhuận hơn năm 2009, nguyên nhân là lợi nhuận ròng táng chặm hơn tốc độ tăng của vốn cổ phần đại chúng. 2.2.2 Nhóm tỷ số khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp (QR) Tiền mặt + Khoản phải thu Nợ ngắn hạn QR= Bảng phân tích Khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch (%) Tiền mặt + Khoản phải thu 1154769 985039 17.23% Nợ ngắn hạn 1552660 972502 59.66% Khả năng thanh toán nhanh 75% 101% -26% Đồ thị khả năng thanh toán nhanh: Năm 2009 Doanh nghiệp có khả năng trả nợ ngắn hạn bằng tài sản có tính thanh khoản cao thấp hơn năm 2008. Lý do là lượng tiền mặt và các khoản phải thu của năm 2009 cao hơn năm2008 nhưng tổng nợ ngắn hạn của năm2009 cũng tăng lên rất nhiều, Ta có thể thấy rằng doanh nghiệp đang tận dụng nợ để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên cũng cần phải có biện pháp quản lý nợ tốt hơn. Tài sản lưu động Khả năng thanh toán hiện thời của doanh nghiệp (CR) Nợ ngắn hạn CR= Bảng phân tích Khả năng thanh toán hiện thời của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch (%) Tài sản lưu động 5069157 3187605 59.03% Nợ ngắn hạn 1552606 972502 59.66% Khả năng thanh toán hiện 330% 330% 0% Đồ thị khả năng thanh toán hiện thời: Năm 2009 khả năng thanh toán nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động của Doanh nghiệp so với năm 2008 là tương đối bằng nhau. Nợ ngắn hạn của năm 2009 tăng nhiều hơn so với năm 2008 nhưng tài sản lưu động của doanh nghiệp cũng tăng đồng thời giúp doanh nghiệp đáp ứng được khả năng trả nợ ngắn hạn bằng với năm 2008. ta có thể thấy là doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh rất hiệu quả. Tỉ số nợ trên vốn: D/A= = Bảng phân tích Tỉ số nợ trên vốn của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch (%) Tổng nợ 1774001 1118527 58.6% Tổng vốn 8482036 5966959 42.15% Tỉ số nợ trên vốn 21% 18.75% 2.25% Đồ thị tỷ số nợ trên vốn: Nhận xét: Năm 2008 cứ 1 đồng vốn của công ty trong đó có 0.2 đồng nợ. Năm 2009 cứ 1 đồng vốn của công ty trong đó có 0.1875 đồng nợ. Chứng tỏ năm 2008 công ty nợ cao hơn năm 2009.Qua bảng cân đối kế toán ta biết được cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư và huy động vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty Vinamilk có độ chủ động về tài chính cao. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Đo lường tổng số nợ trên một đồng vốn, tỷ số này phản ánh bao nhiêu nợ trên một đồng vốn chủ sở hữu. Ta có: Vốn chủ sở hữu Vốn vay dài hạn D/E = Bảng phân tích Tỉ số nợ trên vốn của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch (%) Vốn vay dài hạn 104455 52418 99.27% Vốn chủ sở hữu 6637739 4761913 39.39% Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 1.57% 1.1% 0.46% Đồ thị tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp: Nhận xét: Năm 2008 cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu trong đó có 0,011 đồng nợ vay dài hạn. Năm 2009 cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu trong đó có 0,0157 đồng nợ vay dài hạn. Chứng tỏ năm 2009 vốn chủ sở hữu tăng, nợ công ty tăng so với năm 2008. Số lần thanh toán lãi vay: Lợi nhuận thuần Lãi vay TIE = Bảng phân tích Số lần thanh toán lãi vay của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch Lợi nhuận thuần 2595399 1315090 97.36% Lãi vay 6655 26971 -75.33% Số lần thanh toán lãi vay 390 lần 48.8 lần 341.2 lần Đồ thị số lần thanh toán lãi vay của doanh nghiệp: Nhận xét: Qua kết quả trên chúng ta có thể thấy khả năng thanh toán lãi vay của công ty Vinamilk là rất lớn. Số lần thanh toán lãi vay năm 2009 là 390 (lần) cao hơn rất nhiều so với năm 2008 là 48.8(lần), cho thấy năm 2009 công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn năm 2008, với doanh thu tăng gấp 2 lần, và chi phí lãi vay giảm từ 26971 (triệu đồng) năm 2008 xuống còn 6655 (triệu đồng) năm 2009. 2.2.3 Chỉ số khả năng quản lý tài sản: Vòng quay hàng tồn kho: Đo lường mức lưu chuyển hàng hóa dưới hình thức tồn kho trong một năm. Vòng quay hàng tồn kho cao trong doanh nghiệp bán hàng nhanh, có nghĩa thời gian tồn kho thấp chứng tỏ doanh nghiệp bán hàng chậm hàng tồn kho nhiều. = Năm 2008: Cs2008= = 3,16 Năm 2009: Cs2009= = 5,13 Bảng phân tích vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch Chi phí hàng tồn kho 6735062 5610969 20.03% Giá trị hàng tồn kho 1311765 1775342 -26.11% Vòng quay hàng tồn kho 513% 316% 197% Đồ thị vòng quay hàng tồn kho: Ta thấy vòng quay hàng tồn kho năm 2009 cao hơn nhiều so với năm 2008 chứng tỏ năm 2009 Vinamilk bán hàng nhanh, ít có hàng tồn kho. Tuy nhiên khi nhu cầu thị trường sữa tăng đột biến thì doanh nghiệp không thể đáp ứng một cách nhanh chóng. Vòng quay các khoản phải thu - kỳ thu nợ bán chịu RT: Đo lường mức thu tiền nhanh hay chậm khi sử dụng phương thức bán hàng tín dụng (tín dụng thương mại). Vòng quay này còn nói lên một năm doanh nghiệp có bao nhiêu lần đi đòi nợ. Có một số quan điểm cho ra chúng cũng chính là chu kỳ sản xuất kinh doanh. x 360 Năm 2008: DSO2008= x 360 = 27,72 ngày/vòng = = 12,99 vòng Năm 2009: DSO2009= x 360 = 24,48 ngày/vòng = = 14,71 vòng Tương tự, ta thấy vòng quay các khoản phải thu năm 2009 cũng cao hơn so với năm 2008, cho thấy công ty thu hồi nợ năm 2009 tốt hơn năm 2008. Trong năm 2009 công ty ít bị chiếm dụng vốn hơn năm 2008. Vòng quay tài sản cố định: Đo lường mức vốn cần thiết phải đầu tư vào tài sản cố định để có được một đồng doanh thu. Khi tài sản cố định không đổi vòng quay tổng tài sản cố định giảm, tức là doanh nghiệp đang giảm doanh thu để mở rộng sản xuất. = Bảng phân tích vòng quay tài sản cố định của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch Tổng doanh thu 10820142 8380563 29.11% Tài sản cố định 2524964 1936923 30.36% Vòng quay tài sản cố định 4.285 4.327 -0.042 Đồ thị vòng quay tài sản cố định: Ta thấy năm 2008 để có được 1 đồng doanh thu Vinamilk cần đầu tư vào tài sản cố định là 4,327 đồng và năm 2009 thấp hơn là 4,285. Cho thấy năm 2009 công ty đang đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Vòng quay tổng vốn: Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh vốn của doanh nghiệp trong kỳ quay được bao nhiêu vòng. Qua đó, đánh giá được khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp. = Bảng phân tích vòng quay tổng vốn của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch Tổng doanh thu 10820142 8380563 29.11% Tổng tài sản 8482036 5966959 42.15% Vòng quay tài sản cố định 1.276 1.404 -0.128 Đồ thị vòng quay tổng vốn: Ta thấy năm 2008 vốn của doanh nghiệp trong kỳ quay được 1,404 vòng và năm 2009 là 1,276 vòng. Qua đó, chứng tỏ khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp năm 2009 kém hiệu quả hơn năm 2009. Qua các chỉ số khả năng quản lý tài sản của Vinamilk cho thấy năm 2009 doanh nghiệp kinh doanh phát triển hơn năm 2008, khả năng quản lý tài sản của doanh nghiệp tăng cao, hàng tồn kho luân chuyển nhanh, các khoản phải thu thu nhanh hơn năm 2008, thuận lợi cho việc kinh doanh của công ty rất nhiều, cho thấy việc công ty đẩy mạnh marketing và đội ngũ bán hàng hoạt động có hiệu quả hơn, sản phẩm bán chạy hơn ít có hàng tồn kho. Tuy nhiên năm 2009 Vinamilk việc sử dụng 1 đồng tài sản lại kém hiệu quả hơn năm 2008, cho thấy việc mở rộng quy mô sản xuất vẫn chưa mang lại hiệu quả cho công ty. 2.2.4 Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu: Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu EPS (Earnings Per Share) Lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông Số lượng bình quân gia quyền của số CPPT đang lưu hành EPS = Bảng phân tích lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp: Đơn vị tính: triệu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch Lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông 2375692 tr 1250120 tr 90.4% Số lượng bình quân gia quyền của số CPPT đang lưu hành 350950861 cp 350900660 cp 0.01% Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 6769 vnd 3563 vnd 3206 vnd Nhận xét: Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu năm 2009 cao hơn năm 2008 điều này chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 hiệu quả hơn năm 2008. Tỷ số giá cổ phiếu trên lợi nhuận của một cỏ phiếu P/E Giá hiện hành của mỗi cổ phiếu Lợi nhuận của mỗi cổ phiếu P/E = Bảng phân tích Tỷ số giá cổ phiếu trên lợi nhuận của một cỏ phiếu: Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch Giá hiện hành của mỗi cổ phiếu 90.000 vnd 78.500 vnd 14.65% Lợi nhuận của mỗi cổ phiếu 6.769 vnd 3.563 vnd 89.98% Tỷ số giá cổ phiếu trên lợi nhuận của một cỏ phiếu 13,29 lần 22,03 lần -8.74 lần Nhận xét: Năm 2008 nhà đầu tư phải bỏ nhiều vốn hơn để được một đồng lợi nhuận so với năm 2009. Cổ tức DPS(Dividend Per Share) Tỷ số này phản ánh nhà đâu tư phải bỏ ra bao nhiêu mua cổ phiếu để được một đồng lợi nhuận. Tổng cổ tức Số cổ phiếu đã phát hành DPS= Bảng phân tích cổ tức: Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch Tổng cổ tức 2.375.692 1.250.120 90.04% Số cổ phiếu đã phát hành 350.950.861 350.900.660 0.01% Cổ tức 6.769 đồng/1CP 3.563 đồng/1CP 89.98% Ta thấy: Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty Vinamilk năm 2009 cao hơn năm 2008 là 3.206 đồng(tương ứng với tăng 90%) chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009 hiệu quả hơn so với năm 2008. Tỉ số P/F Tỉ số này đo lường thị giá của cổ phiếu trên giá sổ sách của một cổ phiếu Giá trị hiện hành của cổ phiếu Giá sổ sách(mệnh giá) P/F = Bảng phân tích cổ tức: Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Chênh lệch Giá trị hiện hành của cổ phiếu 90.000 78.500 14.65% Giá sổ sách 10.000 10.000 0% Tỉ số P/F 9 7.85 1.15% Ta thấy: P/F của công ty năm 2009 cao hơn năm 2008 là 1.15(tương ứng tăng 14,6%) chứng tỏ năm 2009 công ty làm ăn có hiệu quả hơn năm 2008 Nhận xét chung: Qua nhóm tỉ số về đánh giá cổ phiếu của công ty cổ phần sữa Việt Nam(VINAMILK) ta thấy rằng các tỉ số này của năm 2009 đều cao hơn so với năm 2008 chứng tỏ cổ phiếu VNM có mức tăng trưởng cao, ổn định và giá hấp dẫn. VNM là một trong nhhững doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng ổn định, ít rủi ro. CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK 3.1 Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất của công ty: Tăng cường công tác quản lý nội bộ bằng các quy chế và quy định cụ thế hơn, xây dựng thêm các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với kinh tế sản xuất. Đào tạo cán bộ quản lý và công nhân lành nghề,nội dung đào tạo đi sâu vào thực tế của công ty. Đối với cân bộ chủ chốt thì đưa đi học các trung tâm đào tạo của Nhà nước. Tăng cường khâu bán hàng tiếp thị 3.2 Xác định chính sách tài trợ, cơ cấu vốn hợp lý Mục tiêu ,chính sách kinh doanh của doanh nghiệp mỗi năm khác nhau.Vì vậy xây dựng một cơ cấu vốn linh động phù hợp theo mỗi kỳ kinh doanh là tạo nền móng tài chính vững mạnh cho doanh nghiệp Một số chính sách huy động vốn hiệu quả: Chính sách huy động tập trung: nghĩa là công ty chỉ tập trung vào một số ít nguồn. Ưu điểm của chính sách này là chi phí hoạt động có thế giảm song sẽ làm công ty phụ thuộc hơn vào một số chủ nợ. Chiếm dụng vốn của nhà cung cấp: đây là hình thức mua chịu,mà các nhà cung cấp lớn hơn bán chịu vốn. Hình thức này khả phổ biến nó có thể sự dụng đối với các doanh nghiệp không đủ khả năng vay ngân hàng. Nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng: đây là một trong những nguồn huy động vốn hiệu quả. 3.3 Quản lý dữ trữ và quay vòng vốn: Qua số liệu các năm 2008, 2009 thấy được hiệu quả sử dụng vốn có xu hướng giảm sút. Vì thế cần có những biện pháp nhằm tăng cường khả năng quay vòng vốn của công ty. Áp dụng mô hình quản lý dữ trữ hàng hóa có lựa chọn A-B-C: là phương thức khá hiệu quả và phù hợp với tình hình dữ trữ của công ty. Hàng hóa được phân loại thành 3 nhóm như trên theo tiêu thức về: giá trị hàng hóa sử dụng hàng năm và số loại hàng hóa. Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu: Trên thực tế nghiên cứu các chỉ số tài chính thấy được tình hình công ty cho bán hàng chịu cho khách hàng còn chiếm tỷ lệ khá cao.Điều đó ảnh hưởng không nhỏ khả năng luân chuyển vốn cũng như thiếu vốn cho quá trình sản xuất của công ty. Mà nguồn này có tốc độ giải ngân rất chậm. Song với nền kinh tế hiện nay không thể không bán chịu. Vì thế công ty cần có những giải pháp sau: Xác định mục tiêu bán chịu: tăng doanh thu, giải tỏa hàng tồn kho, gây uy tín về năng lực tài chính cho công ty. Xây dựng các điều kiện bán chịu: thông thường căn cứ vào mức giá, lãi suất nợ vay và thời hạn bán chịu. Tính toán có hiệu quả các chính sách bán chịu:có nghĩa là so sánh chi phí bán chịu phát sinh với lợi nhuận mà chúng mang lại. Kết hợp chặt chẽ chính sách bán nợ với chính sách thu hồi nợ trong thời gian ngắn nhất. Quản lý thanh toán: Qua phân tích tình hình tài chính của công ty ta thấy: công ty thường bị chiếm dụng vốn nên công ty thường đi vay nợ để bù đắp các khoản này làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.Vì vậy công ty cần phải có một chính sách thanh toán hợp lý: Giảm giá, chiết khấu thanh toán hợp lý đối với những khách hàng mua với số lượng lớn và thanh toán đúng hạn. Thực hiện chính sách thu tiền linh động,mềm dẻo.Cần tập trung đâu tư mở rộng các phương thức thanh toán hiệu quả và hiện đại nhằm tăng khả năng thanh toán thu hồi nợ cho công ty. Khi thời hạn thanh toán đã hết mà khách hàng vẫn chưa thanh toán công ty cần có những biện pháp nhắc nhở,đôi thúc và biện pháp cuối cùng là phải nhờ đến cơ quan pháp lý giải quyết. Đầu tư đổi mới công nghệ: Trong nền kinh tế thị trường,khả năng cạnh tranh quyết định bởi chất lượng hàng hóa trên một đơn vị chi phí thấp nhất. Vài năm trờ lại đây công ty không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất và đã mang lại hiệu quả cao.Song việc đổi mới còn nhiều khó khăn và thiếu sự đồng bộ. Vì thế cần không ngừng cập nhật ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất kinh doanh cũng như quản lý, cụ thể: Cần tính toán mục tiêu đầu tư cũng như quy trình tập trung đầu tư một cách rõ ràng. Thường xuyên tiến hành bảo dưỡng nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc đáp ứng kịp thời cho hoạt đông sản xuất. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến,cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất. Để nâng cao năng lực công nghệ,công ty cần tạo lập mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu,ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong và ngoài nước để phát triển công nghệ theo chiều sâu và từng bước hoàn chỉnh công nghệ hiện đại. Tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý công nhân lành nghề trên cơ sở bồi dưỡng vật chất thích đáng cho công nhân. Nâng cao trình độ quản lý trong đó cần lưu tâm đến vai trò quản lý kỹ thuật, bán hàng, nhân sự… Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động: Đội ngũ lao động là yếu tố then chốt quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với sự phát triền ngày càng cao của khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại song một số khâu không thế thiếu bàn tay, óc sáng tạo của người lao động. Do đó công ty cần phát huy và khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi lao động. Công nghệ kỹ thuật kết hợp với óc sáng tạo của con người sẽ là nguồn lực to lớn nhất giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả. Để đạt được hiểu quả trên doanh nghiệp cần có những chính sách đào tào đội ngũ lao động hợp lý cụ thể: Công ty cần tuyển chọn những lao động lành nghề có ý thức học hỏi kinh nghiệm sáng tạo trong đổi mới sản xuất.Khuyến khích lao động phấn đấu nâng cao tay nghề trao đổi kinh nghiệm cho nhau cùng tiến bộ. Công ty cần có những chính sách khuyến khích thù lao cho người lao động một cách hợp lý tương thích với trình độ khả năng của mỗi lao động.Làm được như vậy sẽ thúc đẩy người lao động nâng cao trình độ năng lực cải thiền hiệu suất làm việc ngày càng cao. Công ty cần thường xuyên mở có lớp học miễn phí nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động. Hay tổ chức các đợt thì đua lao động giỏi nhằm khuyến khích tinh thần ý chí thi đua trong đội ngũ lao động. Bên cạnh đó cần nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ quản lý của công ty đặc biệt là các bộ phận bán hàng ,Marketing…Cán bộ quản lý có năng lực sẽ biết bố trí đúng người đúng việc làm hiệu suất làm việc được nâng cao. Không ngừng tuyển dụng lao động, nhà quản trị kinh doanh quản lý sáng tạo có kinh nghiệm lành nghề. Với những giải pháp đã để ra cùng với sự đồng lòng của toàn thề đội ngũ nhân viên,lao động hứa hẹn những triển vọng lớn, cơ hội lớn và thành công lớn sẽ đến trong tương lai của doanh nghiệp KẾT LUẬN Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay để có thể đứng vững và tồn tại, phát triển là một vấn đề mà hầu hết tất cả các doanh nghiệu đều rất quan tâm. Và Vinamilk là một điểm hình công ty đã khắc phục và tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình như mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, và họ nhân ra rằng việc tìm hiểu và làm thế nào để thỏa mãn ngày càng cao hơn nhu cầu của khách hàng là cái đích dẫn đến thành công, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra. Chính vì vậy mà trong bối cảnh nền kinh tế bùng nổ lạm phát năm 2008 công ty vừa mở rộng kênh phân phối nhưng vẫn thu được lợi nhuận trong khi Hanoimilk một công ty được xem là đối thủ cạnh tranh của Vinamilk lại bị thua lỗ. Điều này giúp công ty không những tăng thêm nguồn vốn chủ sở hữu cho công ty mà còn nămg cao được khă năng cạnh tranh về tài chính cũng như sự định vị thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Mặt khác để có được kết quả như vậy cũng nhờ vào sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ nhân sự cùng ban giám đốc công ty đã có những chiến lược bán hàng cũng như marketing đúng đắn và sự giám sát chặt chẽ của bộ phận quản lý về chất lượng cũng như việc đòa tạo nhân lực và cải tiến máy móc thiết bị. tuy nhiên công ty vẩn còn một số hạn chế, vì thế để hoạt động ngày càng hiệu quả và không ngừng nâng cao vị thế của mình công ty cần phải phát huy những điểm mạnh đồng thời khắc phục những yếu kém, hạn chế đã nêu trên. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN I - Thời gian họp nhóm Buổi họp bắt đầu lúc: 13h ngày 09 tháng 03 năm 2010 Địa điểm: Tại phòng họp nhóm số 2- thư viện trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc họp: Triển khai đề tài, tìm hiểu tổng quát đề tài, phân công nhiệm vụ ( có bảng đính kèm trang 52) - Thành phần tham dự Thành viên có mặt 12 trên tổng số 12 thành viên trong nhóm. Không có thành viên nào vắng mặt. - Triển khai cuộc họp Nhóm trưởng thông báo các yêu cầu trong bài tiểu luận. Đưa ra tiến trình thực hiện nghiên cứu đề tài. Các thành viên tìm hiểu tổng quát về đề tài. - Kết quả đạt được Các thành viên tìm hiểu đề tài. Buổi họp kết thúc lúc: 15h30 ngày 09 tháng 03 năm 2010. Tp.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2010 Thư ký Nhóm Trưởng Lê Thanh Hoàng Lê Thị Nga Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN II - Thời gian họp nhóm Buổi họp bắt đầu lúc: 13h ngày 15 tháng 03 năm 2010 Địa điểm: Tại phòng họp nhóm số 5- thư viện trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc họp: Đưa ra các ý kiến đóng góp, thảo luận về việc phân tích các chỉ số tài chính, ấn định thời hạn hoàn thành tiểu luận. - Thành phần tham dự Thành viên có mặt 12 trên tổng số 12 thành viên trong nhóm. Không có thành viên nào vắng mặt. - Triển khai cuộc họp Nhóm trưởng thông báo các yêu cầu trong bài tiểu luận. Đưa ra tiến trình thực hiện nghiên cứu đề tài. Các thành viên tìm hiểu tổng quát về đề tài. - Kết quả đạt được Các thành viên nghiên cứu, tiến hành hoàn thành đề tài. Buổi họp kết thúc lúc: 15h30 ngày 15 tháng 03 năm 2010. Tp.HCM, Ngày 15 tháng 03 năm 2010 Thư ký Nhóm Trưởng Lê Thanh Hoàng Lê Thị Nga Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN III 1 - Thời gian họp nhóm Buổi họp bắt đầu lúc: 13h30 ngày 22 tháng 03 năm 2010 Địa điểm: Tại phòng họp nhóm số 3- thư viện trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc họp: tổng kết, đánh giá kết quả. 2 - Thành phần tham dự Thành viên có mặt 12 trên tổng số 12 thành viên trong nhóm. Không có thành viên nào vắng mặt. 3 - Nội dung cuộc họp: Tổng kết tiểu luận. Làm powerpoint. Phân công thuyết trình 4 - Kết quả đạt được: Hoàn thành bài tiểu luận. Buổi họp kết thúc lúc: 15h30 ngày 22 tháng 03 năm 2010. Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2010 Thư ký Nhóm Trưởng Lê Thanh Hoàng Lê Thị Nga BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (Đính kèm Biên Bản Lần I) Họ và tên Tên công việc Ghi chú Lê công Đạt Phần kết luận Lê Thị Thúy Hòa Chương 2 Lê Thị Tường Lam Chương 2 Lê Thị Lênh Chương 2 Hồ Thị Linh Chương 1 Huỳnh Thị Thùy Linh Chương 2 Cao Duy Long Chương 1 Phạm Thị Thu Mãn Lời mở đầu Dương Hoài Nam Chương 3 Lê Thị Nga Làm power point Trần Duy Nghĩa Tổng Kết TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- “QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH”, Th.s Nguyễn Tấn Minh, Đại học Công Nghiệp TPHCM. 2-“ PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG ” - GS.TS. Nguyễn Đăng Hạc, NXB Xây Dựng - 1998 3-"QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY "- PTS Vũ Duy Hào –Đàm Văn Huệ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê -1998 4-" TÀI CHÍNH CÔNG TY " PTS Lưu Thị Hương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Giáo dục -1998 5- " QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY " – PGS –PTS Nguyễn Đình Kiệm – PTS Nguyễn Đăng Nam, Trường Đại học Tài chính-kế toán, NXB Tài chính 1999 6-“ GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH”. PGS. TS Phạm Thị Gái – NXB Giáo Dục - 2004 7-“ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ” PTS. Nguyễn Năng Phúc, Trường Đại học Kinh tế quốc dân – NXB Thống Kê – 1998 8- Tạp chí Tài chính, Ngân hàng, Nghiên cứu kinh tế - Các báo cáo tài chính của công ty cổ phần Vinamilk các năm 2008-2009 9-Một số đồ án về phân tích tài chính doanh nghiệp. 10- ... MỤC LỤC Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc161..doc
Tài liệu liên quan