Phân tích tình hình tài chính tại công ty cp xây dựng vinaconex

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM. 1.1 Phân tích tài chính là gì? Ngày nay, trên thế giới có rất nhiều sách viết về tài chính cũng như phân tích tài chính. Mỗi một người có một quan điểm khác nhau, cách định nghĩa khác nhau. Ta có thể định nghĩa một cách khái quát nhất về phân tích tài chính như sau: Phân tích tài chính là tập hợp các phương pháp mà người phân tích dùng để đánh giá, nhận xét, đưa ra các kết luận về tình hình tài chính của một tổ chức hoặc một cá nhân. Từ đó, người sử dụng các báo cáo tài chính có thể hiểu được tình hình tài chính của cá nhân hoặc tổ chức trong quá khứ, hiện tại. Đồng thời có thể dự đoán được phần nào tình hình tài chính của cá nhân hoặc tổ chức trong tương lai. Phân tích tài chính doanh nghiệp thực chất là quá trình phân tích tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có cách hoạt động khác nhau tuỳ ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp thương mại khác doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp chuyên cung cấp dịnh vụ khác với doanh nghiệp thương mại . Do vậy, các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có sự khác nhau về từng khoản mục bên trong, nhưng xét về tổng thể, các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đều được thực hiện theo một quy trình nhất định. Quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp thông thường được chính doanh nghiệp thực hiện. Đôi khi bên sử dụng các báo cáo tài chính không bằng lòng với số liệu của doanh nghiệp đưa ra có thể tự mình đứng ra để phân tích hoặc thuê một bên thứ ba phân tích. Chính điều này đã nảy sinh vấn đề kiểm toán. Ở Việt Nam, kiểm toán là một công ty của nhà nước, chuyên đi kiểm tra các số liệu tài chính ở các công ty. Tại các quốc gia châu âu, kiểm toán được các công ty tư nhân thực hiện. Có rất nhiều các cá nhân và tổ chức sử dụng đến các báo cáo tài chính. Doanh nghiệp tạo ra các báo cáo tài chính, dùng nó để nhận biết tình hình hoạt động của mình, dùng để điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai. Nhà nước, chủ yếu là cơ quan thuế, dùng các báo cáo tài chính để thu thuế thu nhập của doanh nghiệp, tăng thu ngân sách nhà nước. Ngân hàng và người đầu tư dùng các báo cáo tài chính để quyết định các vấn đề đầu tư hay không đầu tư, tiếp tục đầu tư hay rút bớt vốn đầu tư. Nhân viên trong doanh nghiệp dùng báo cáo tài chính để biết hiệu quả công việc và các chính sách trả lương của công ty có phù hợp không .

doc85 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 17/09/2013 | Lượt xem: 764 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cp xây dựng vinaconex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cã tiÒn ®Ó thanh to¸n nî. Do vËy hai kho¶n nµy lu«n lu«n lín. Kho¶n môc tiÒn vµ hµng t«ng kho vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m cã sù biÕn ®éng do phô thuéc vµo sè l­îng c¸c c«ng tr×nh ®­îc thanh to¸n. Sè c«ng tr×nh ®­îc thanh to¸n cµng nhiÒu th× l­îng tiÒn cña c«ng ty cµng lín. Sè l­îng c«ng ty thanh to¸n nhiÒu còng cã nghÜa lµ sè l­îng c«ng tr×nh cßn l¹i sÏ gi¶m, tøc lµ hµng tån kho sÏ gi¶m. Gi¸ trÞ tµi s¶n dµi h¹n kh«ng nhiÒu, n¨m 2005 chØ chiÕm 5.42% trong tæng tµi s¶n. Nguyªn nh©n bëi v× tµi s¶n dµi h¹nh ®· ®­îc khÊu hao gÇn hÕt. Tµi s¶n dµi h¹n bao gåm tµi s¶n cè ®Þnh (m¸y mãc, nhµ cöa...), ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n (gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt), vµ tµi s¶n dµi h¹n kh¸c (chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n). §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n vµ tµi s¶n dµi h¹n kh¸c biÕn ®éng kh«ng nhiÒu, do vËy sù gi¶m tµi s¶n dµi h¹n chØ do tµi s¶n cè ®Þnh quyÕt ®Þnh. Tæng tû lÖ c¸c kho¶n môc lµ 100%. Do vËy, khi mét kho¶n môc nµo t¨ng th× sÏ dÉn ®Õn mét kho¶n môc kh¸c ph¶i gi¶m ®Ó ®¶m b¶o tû lÖ 100%. Tuy nhiªn, mét kho¶n môc cã thÓ t¸c ®éng ®Õn nhiÒu kho¶n môc kh¸c nh­ng tæng tû lÖ t¨ng ph¶i b»ng tæng tû lÖ gi¶m. §Ó h×nh dung râ h¬n vÒ tû lÖ tõng kho¶n môc cña c«ng ty, ta quan s¸t h×nh II.2.4 vµ h×nh II.2.5 H×nh II.2.4: C¬ cÊu tµi s¶n n¨m 2005 H×nh II.2.5: C¬ cÊu nguån vèn n¨m 2005 §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ta còng cã kÕt cÊu cña nã. B¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc thiÕt kÕ d­íi d¹ng kÕt cÊu ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng II.2.10. B¶ng II.2.10 : B¸o c¸o tµi chÝnh d¹ng kÕt cÊu. §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu 2005 % 2004 % 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 79,694,043,219 100 102,058,984,674 100 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ. 0 0 0 0 3. Doanh thu thuÇn vÒ BH & DV 79,694,043,219 100 102,058,984,674 100 4. Gi¸ vèn hµng b¸n. 69,001,845,267 86.58 90,821,965,130 88.99 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 10,692,197,952 13.42 11,237,019,544 11.01 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 19,372,945 0.02 41,720,476 0.04 7. Chi phÝ tµi chÝnh. 4,072,246,389 5.11 3,460,150,247 3.39 8. Chi phÝ b¸n hµng. 25,535,000 0.03 0 0 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 4,182,907,534 5.25 4,463,017,859 4.37 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh. 2,430,881,974 3.05 3,355,571,914 3.29 11. Thu nhËp kh¸c. 8,490,415 0.01 316,875,835 0.31 12. Chi phÝ kh¸c. 9,001 0.00 100,192,283 0.10 13. Lîi nhuËn kh¸c. 8,481,414 0.01 216,683,552 0.21 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ. 2,439,363,388 3.06 3,572,255,466 3.50 15. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 386,449,075 0.48 383,826,528 0.38 16. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2,052,914,313 2.58 3,188,428,938 3.12 C¸c chØ tiªu ®­îc tÝnh theo doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞnh vô. * NhËn xÐt: C«ng ty ho¹t ®éng theo ph­¬ng ph¸p ®Æt hµng, do vËy c¸c kho¶n gi¶m trõ cña c«ng ty kh«ng cã. Tû lÖ gi¸ vèn hµng b¸n trªn doanh thu thuÇn cña c«ng ty trong n¨m 2005 cã gi¶m, chØ cßn 86.58%, gi¶m 2.41% so víi n¨m 2004. Gi¸ vèn hµng b¸n gi¶m cã nghÜa lµ c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt h¬n so víi n¨m tr­íc. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt cã nghÜa lµ lîi nhuËn cã c¬ héi thu vÒ lín h¬n. PhÇn tr¨m lîi nhuËn gép t¨ng (13.42% so víi 11.01% cña n¨m 2004) nh­ng gi¸ trÞ cña nã l¹i kh«ng b»ng víi n¨m 2004 (10.69 tû ®ång so víi 11.24 tû ®ång cña n¨m 2004). PhÇn tr¨m cña doanh thu tµi chÝnh gi¶m 0.02% so víi n¨m 2004, chØ chiÕm 0.02% tæng doanh thu. PhÇn tr¨m chi phÝ tµi chÝnh t¨ng 1.72% so víi n¨m 2004, ®¹t 5.11% so víi tæng doanh thu. XuÊt hiÖn chi phÝ b¸n hµng, b»ng 0.03% so víi tæng doanh thu. PhÇn tr¨m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp b»ng 5.25% tæng doanh thu, t¨ng h¬n n¨m 2004 lµ 0.88%. PhÇn tr¨m tæng lîi nhuËn thuÇn gi¶m 0.24% so víi n¨m 2004, chØ ë møc 3.05% so víi tæng doanh thu. PhÇn tr¨m lîi nhuËn kh¸c gi¶m 0.2%, chØ cã 0.01% so víi tæng doanh thu. PhÇn tr¨m tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ gi¶m 0.44% so víi n¨m 2004, dõng ë møc 3.06% so víi tæng doanh thu. PhÇn tr¨m thuÕ thu nhËp ph¶i nép t¨ng 0.1%, t¨ng lªn 0.48% so víi tæng doanh thu. PhÇn tr¨m lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 0.54%, dõng ë møc 2.58% so víi tæng doanh thu. * Nguyªn nh©n: Doanh thu thuÇn trong n¨m qua chØ ®¹t 78% so víi n¨m 2004, trong khi ®ã, gi¸ vèn hµng b¸n ®¹t 76%. Nh­ vËy, tèc ®é gi¶m cña gi¸ vèn hµng b¸n nhanh h¬n tèc ®é gi¶m cña doanh thu thuÇn. Tû lÖ gi÷a gi¸ vèn hµng b¸n vµ doanh thu thuÇn cña n¨m 2005 ph¶i nhá h¬n tû lÖ gi÷a gi¸ vèn hµng b¸n vµ doanh thu thuÇn cña n¨m 2004. LN gép DT – GV GV —————— = ———————— = 1 - ——— DT DT DT GV04 GV05 LNgép05 LNgép04 1 > ––— > ————— => ——————— > ——————— DT04 DT05 DT05 DT04 Mµ Do vËy phÇn tr¨m lîi nhËn gép n¨m 2005 lín h¬n phÇn tr¨m lîi nhuËn gép n¨m 2004 dï gi¸ trÞ cña n¨m 2004 cã cao h¬n n¨m 2005. Doanh thu tµi chÝnh n¨m 2005 chØ ®¹t 46% so víi n¨m 2004. Tèc ®é gi¶m cña doanh thu tµi chÝnh lín h¬n tèc ®é gi¶m cña tæng doanh thu nªn phÇn tr¨m cña doanh thu tµi chÝnh n¨m 2005 ph¶i nhá h¬n phÇn tr¨m doanh thu tµi chÝnh cña n¨m 2004. Chi phÝ tµi chÝnh n¨m 2005 ®¹t 118% so víi n¨m 2004. Chi phÝ tµi chÝnh t¨ng trong khi doanh thu thuÇn gi¶m, do vËy, phÇn tr¨m cña chi phÝ tµi chÝnh so víi doanh thu n¨m 2005 ph¶i lín h¬n n¨m 2004. Chi phÝ qu¶n lý ®¹t 94% so víi n¨m 2004. Tèc ®é gi¶m cña tæng doanh thu lín h¬n tèc ®é gi¶m cña chi phÝ qu¶n lý cho nªn phÇn tr¨m cña chi phÝ qu¶n lý n¨m 2005 vÉn lín h¬n phÇn tr¨m chi phÝ qu¶n lý cña n¨m 2004. LNt LNg DTtc CPql CPbh CPtc ——— = ———  + ——— ↓- ———  - ———  - ———  DT DT DT DT DT DT = 2.41 - 0.02 - 1.72 - 0.03 - 0.88 = - 0.24 Do vËy, phÇn tr¨m lîi nhuËn thuÇn trªn doanh thu n¨m 2005 sÏ gi¶m so víi n¨m 2004. Lîi nhuËn kh¸c trong n¨m 2005 chØ ®¹t 0.04% so víi n¨m 2004, tèc ®é gi¶m cña nã nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi tèc ®é gi¶m cña doanh thu, nh­ vËy, phÇn tr¨m lîi nhuËn thuÇn so víi doanh thu n¨m 2005 ph¶i nhá h¬n n¨m 2004. LNtt LNt LNkh¸c –– = –– ↓ + ––↓ DT DT DT Nh­ vËy, phÇn tr¨m lîi nhuËn tr­íc thuÕ so víi doanh thu n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép n¨m 2005 lín h¬n so víi n¨m 2004, tøc lµ phÇn tr¨m thuÕ so víi doanh thu cña n¨m 2005 ph¶i lín h¬n n¨m 2004. LNst LNtt T ———— = ————↓- ——  DT DT DT Nh­ vËy, phÇn tr¨m lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty so víi doanh thu n¨m 2005 nhá h¬n n¨m 2004. Ph©n tÝch c¸c chØ sè tµi chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn VINACONEX No7. Ph©n tÝch nhãm c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Tµi s¶n l­u ®éng Khh = ¾¾¾¾¾¾¾¾ Tæng nî ng¾n h¹n ChØ sè hiÖn hµnh: 121,702,284,055 Khh = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1.124729 108,205,845,236 ChØ sè hiÖn hµnh nh­ vËy lµ t¹m æn, l­îng tµi s¶n l­u ®éng hoµn toµn cã thÓ dïng ®Ó tr¶ cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. Nî ng¾n h¹n hoµn toµn ®­îc dïng hÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ tiÕp tôc vay ng¾n h¹n cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong n¨m tíi. Xem b¶ng II.2.11 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chØ sè hiÖn hµnh cña c«ng ty. B¶ng II.2.11: C¸c nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Khh0 = TSL§0 / NNH0 1.184 2 Khh(tsl®) = TSL§1 / NNH0 1.273 3 Khh(nnh) = TSL§1 / NNH1 1.125 4 DKhh(tsl®) = 2 - 1 0.089 5 DKhh(nnh) = 3 - 2 (0.148) 6 DKhh(tsl®) = 3 - 1 (0.060) Do tµi s¶n l­u ®éng t¨ng thªm gÇn 8.5 tû ®ång VN dÉn ®Õn hÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh t¨ng thªm 0.089 ®v. Tµi s¶n l­u ®éng t¨ng thªm chñ yÕu ë hµng tån kho vµ tiÒn. Sè liÖu xem thªm ë phÇn tr­íc. Tæng nî ng¾n h¹n còng t¨ng thªm kho¶ng 12.6 tû ®ång VN do c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cïng t¨ng. Tæng nî ng¾n h¹n t¨ng lµm hÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh gi¶m mÊt 0.148 ®v. Tèc ®é t¨ng cña nî ng¾n h¹n t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho hÖ sè thanh to¸n cña n¨m nay gi¶m ®i 0.060 ®v. ChØ sè nhanh: 121,702,284,055 – 13,670,729,427 Kn = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0.998389 108,205,845,236 Tµi s¶n l­u ®éng – Hµng tån kho Kn = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty nh­ vËy lµ t¹m æn (» 1). Nh­ vËy, nÕu cÇn thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n th× c«ng ty cã thÓ thanh to¸n ngay ®­îc. Xem b¶ng II.2.12 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng dÕn hÖ sè thanh to¸n nhanh cña c«ng ty. B¶ng II.2.12: C¸c nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè thanh to¸n nhanh: STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Kn0 = (TSL§0 – HTK0) / NNH0 1.115 2 Kn(tsl®) = (TSL§1 – HTK0) / NNH0 1.204 3 Kn(htk) = (TSL§1 – HTK1) / NNH0 1.130 4 Kn(nnh) = (TSL§1 - HTK1) / NNH1 0.998 5 DKn(tsld) = 2 – 1 0.089 6 DKn(htk) = 3 – 2 (0.074) 7 DKn(nnh) = 4 – 3 (0.132) 8 DKn = 4 – 1 (0.117) Gi¸ trÞ TSL§ t¨ng gÇn 8.5 tû ®ång VN ®· lµm cho hÖ sè thanh to¸n nhanh t¨ng thªm 0.089 ®v. Gi¸ trÞ cña hµng tån kho t¨ng thªm h¬n 7 tû ®ång VN lµm cho hÖ sè thanh to¸n nhanh gi¶m ®i 0.074 ®v. Gi¸ trÞ cña nî ng¾n h¹n còng t¨ng thªm h¬n 12.6 tû ®ång VN, chÝnh nã còng lµm cho hÖ sè thanh to¸n nhanh gi¶m ®i 0.132 ®v. Tuy c¶ ba kho¶n môc cïng t¨ng nh­ng trong ®ã l¹i cã hai kho¶n môc t¨ng sÏ lµm cho hÖ sè thanh to¸n nhanh bÞ gi¶m lµ hµng tån kho vµ nî ng¾n h¹n. Sù t¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng lín h¬n sù gia t¨ng cña hµng tån kho nh­ng nã kh«ng ®ñ ®Ó lµm cho hÖ sè thanh to¸n nhanh t¨ng lªn. Bëi v× tèc ®é t¨ng cña nî ng¾n h¹n nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n l­u ®éng kh«ng tÝnh hµng tån kho, do vËy mµ hÖ sè thanh to¸n nhanh gi¶m ®I mÊt 0.117 ®v. Vèn b»ng tiÒn Ktt = ¾¾¾¾¾¾¾¾ Tæng nî ng¾n h¹n ChØ sè tøc thêi: 5,749,435,957 Ktt = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0.053134 108,205,845,236 ChØ sè tøc thêi nh­ vËy lµ qu¸ thÊp. Tæng sè vèn b»ng tiÒn ch­a b»ng 6% tæng sè nî ng¾n h¹n. NÕu tr­êng hîp cã nhiÒu kho¶n nî ng¾n h¹n cÇn thanh to¸n tøc thêi b»ng tiÒn mÆt th× c«ng ty kh«ng thÓ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî nµy. ViÖc thiÕu tiÒn mÆt, hay l­îng tiÒn mÆt lµ qu¸ nhá so víi tæng sè nî ng¾n h¹n sÏ lµm cho c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n, ®ång thêi còng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c vÊn ®Ò trong chiÕn l­îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Xem b¶ng II.2.13 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty. B¶ng II.2.13: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ktt0 = T0 / NNH0 0.0224 2 Ktt(t) = T1 / NNH0 0.0601 3 Ktt(nnh) = T1 / NNH1 0.0531 4 DKtt(t) = 2 – 1 0.0378 5 DKtt(nnh) = 3 – 2 (0.0070) 6 DKtt = 3 – 1 0.0308 Sù t¨ng thªm cña kho¶n môc tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng (h¬n 3.6 tû ®ång VN) ®· lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi t¨ng thªm 0.038 ®v. Nh­ng kho¶n môc nî ng¾n h¹n còng t¨ng h¬n 12.6 tû ®· lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi gi¶m ®i 0.007 ®v. Tèc ®é t¨ng cña kho¶n môc tiÒn nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña nî ng¾n h¹n mÆc dï gi¸ trÞ t¨ng thªm cña nã kh«ng b»ng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi t¨ng thªm 0.031 ®v. Ph©n tÝch nhãm c¸c tû sè vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh. Tû suÊt c¬ cÊu tµi s¶n: Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n Tû suÊt c¬ cÊu tµi s¶n = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 121,702,284,055 Tû suÊt c¬ cÊu tµi s¶n = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 17.435223 6,980,253,823 Tû lÖ gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµI s¶n l­u ®éng nh­ vËy lµ qu¸ chªnh lÖch. L­îng tµi s¶n l­u ®éng lín h¬n 17 lÇn so víi l­îng tµi s¶n cè ®Þnh. §iÒu nµy sÏ trë lªn bÊt th­êng ®èi víi c¸c c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kh¸c. Nh­ng c«ng ty l¹i lµ c«ng ty x©y dùng, s¶n phÈn cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh, quy tr×nh s¶n xuÊt kh«ng ®ßi hái kü thuËt cao, kh«ng cÇn c¸c lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i ®¾t tiÒn, do vËy, hiÖn t­îng trªn hoµn toµn kh«ng cã g× lµ bÊt b×nh th­êng. §iÒu nµy diÔn ra ë hÇu hÕt c¸c c«ng ty x©y dùng. Xem b¶ng II.2.14 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty. B¶ng II.2.14: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tû suÊt c¬ cÊu tµi s¶n. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Cts0 = TSL§0 / TSC§0 15.5487 2 Cts(tsl®) = TSL§1 / TSC§0 16.7139 3 Cts(tsc®) = TSL§1 / TSC§1 17.4352 4 D Cts(tsl®) = 2 – 1 1.1652 5 D Cts(tsc®) = 3 – 2 0.7213 6 D Cts = 3 – 1 1.8865 Tµi s¶n l­u ®éng t¨ng thªm gÇn 8.5 tû ®ång VN lµm cho c¬ cÊu tµi s¶n t¨ng thªm 1.165 ®v. Tµi s¶n cè ®inh gi¶m ®I h¬n 0.3 tû ®«ng VN lµm cho c¬ cÊu tµi s¶n t¨ng thªm 0.721 ®v. TµI s¶n l­u ®éng t¨ng ®ång thêi tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m lµm cho c¬ cÊu tµi s¶n t¨ng thªm 1.887 ®v. Tû suÊt tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn: C«ng thøc: 6,980,253,823 Tû suÊt TSC§ vµ NV th­êng xuyªn =¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0.054244 128,682,537,878 Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n Tû suÊt TSC§ vµ NV = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Nguån vèn Tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh qu¸ nhá so víi tæng nguån vèn. HÇu nh­ toµn bé nguån vèn ®Òu ®­îc ®­a vµo tµi s¶n l­u ®éng. Nh­ ®· tr×nh bµy, ®iÒu nµy kh«ng cã g× bÊt th­êng ®èi víi c¸c c«ng ty x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. Xem b¶ng II.2.15 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tû suÊt tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn cña c«ng ty. B¶ng II.2.15: C¸c nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn tû suÊt tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn: STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ctsc®-nv0 = TSC§0 / NV0 0.0604 2 Ctsc®-nv(tsc®) = TSC§1 / NV0 0.0579 3 Ctsc®-nv(nv) = TSC§1 / NV1 0.0542 4 D Ctsc®-nv(tsc®) = 2 – 1 (0.0025) 5 D Ctsc®-nv(nv) = 3 – 2 (0.0037) 6 D Ctsc®-nv = 3 – 1 (0.0062) Sù gi¶m sót cña tµi s¶n cè ®Þnh mét kho¶n gÇn 0.3 tû ®ång ®· lµm cho tû suÊt gi÷a tµi s¶n cè ®inh vµ nguån vèn gi¶m ®i 0.0025 ®v. Sù gia t¨ng cña nguån vèn gÇn 8.2 tû ®ång VN ®· lµm t¨ng thªm sù gi¶m sót cña tû sè mét l­îng lµ 0.0037 ®v. Do tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh ®èi víi tæng nguån vèn lµ qu¸ nhá nªn sù gi¶m cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ t¨ng cña nguån vèn nh­ trªn chØ lµm cho tû suÊt gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.006 ®v. Tû suÊt tµi s¶n l­u ®éng vµ nguån vèn ng¾n h¹n: C«ng thøc: 121,702,284,055 Tû suÊt TSL§ vµ NVNH =¾¾¾¾¾¾¾ = 1.124729 108,205,845,236 Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n Tû suÊt TSL§ vµ NVNH =¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Nguån vèn ng¾n h¹n Tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n l­u ®éng gÇn b»ng tæng nguån vèn. Xem b¶ng II.2.16 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tû suÊt tµi s¶n l­u ®éng vµ nguån vèn cña c«ng ty. B¶ng II.2.16: C¸c nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn tû suÊt tµi s¶n l­u ®éng vµ nguån vèn: STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ctsl®-nv0 = TSL§0 / NV0 0.9396 2 Ctsl®-nv(tsl®) = TSL§1 / NV0 1.0100 3 Ctsl®-nv(nv) = TSL§1 / NV1 0.9458 4 D Ctsl®-nv(tsl®) = 2 – 1 0.0704 5 D Ctsl®-nv(nv) = 3 – 2 (0.0642) 6 D Ctsl®-nv = 3 – 1 0.0062 Sù gia t¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng mét kho¶n gÇn 8.5 tû ®ång ®· lµm cho tû suÊt gi÷a tµi s¶n l­u ®éng vµ nguån vèn t¨ng thªm 0.070 ®v. Sù gia t¨ng cña nguån vèn gÇn 8.2 tû ®ång VN ®· lµm t¨ng thªm sù gi¶m sót cña tû sè mét l­îng lµ 0.064 ®v. Do tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng lín h¬n tèc ®é t¨ng cña nguån vèn nªn tû sè còng t¨ng thªm mét l­îng lµ 0.006 ®v. Tû suÊt tù tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh: 11,838,990,353 Tû suÊt tù tµi trî TSC§ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 1.696069 6,980,253,823 Nguån vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî TSC§ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tµi s¶n cè ®Þnh Tû suÊt nh­ vËy lµ tèt. Tæng tµi s¶n cè ®Þnh cã thÓ ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån vèn chñ. Tµi s¶n cè ®Þnh th«ng th­êng cã thêi gian khÊu hao l©u, gi¸ trÞ lín. NÕu dïng nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh th× khi ®Õn thêi h¹n thanh to¸n, gi¸ trÞ cña tµi s¶n ch­a ®­îc khÊu hao hÕt. Qu¸ tr×nh mµ diÔn ra nhiÒu vµ th­êng xuyÕn sÏ n¶y sinh c¸c kho¶n nî xÊu cho c«ng ty. Xem b¶ng II.2.17 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tû suÊt tù tµi trî TSC§ cña c«ng ty. B¶ng II.2.17: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tû suÊt tù tµi trî TSC§ STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Cttt0 = NVCSH0 / TSC§0 1.5411 2 Cttt(nvcsh) = NVCSH1 / TSC§0 1.6226 3 Cttt(tsc®) = NVCSH1 / TSC§1 1.6927 4 D Cttt(nvcsh) = 2 – 1 0.0815 5 D Cttt(tsc®) = 3 – 2 0.0700 6 D Cttt = 3 – 1 0.1516 Vèn chñ së h÷u t¨ng thªm gÇn 6 tû ®ång lµ nguyªn nh©n lµm cho hÖ sè tù tµi trî t¨ng thªm 0.082 ®v. Tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m còng lµm cho hÖ sè tù tµi trî t¨ng thªm 0.070 ®v. Vèn chñ t¨ng ®ång thêi víi tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m ®· lµm cho hÖ sè n¨m nay t¨ng thªm 0.152 ®v so víi n¨m ngo¸i. Tû sè c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh: 6,980,253,823 Ctsc® = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0.054244 128,682,537,878 Tµi s¶n cè ®Þnh Ctsc® = ¾¾¾¾¾¾¾ Tæng tµi s¶n Tæng nguån vèn lµ tªn gäi kh¸c cña tæng tµi s¶n, do vËy, tû sè nµy cã gi¸ trÞ ®óng b»ng tû suÊt tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn. ý nghÜa cña nã cã kh¸c mét chót v× nguån vèn cho biÕt tæng tµi s¶n cña c«ng ty xuÊt ph¸t tõ nguån nµo. Cßn tæng tµi s¶n cho biÕt tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m trong nã. Tû lÖ nµy ®èi víi c«ng ty lµ hîp lý. Xem b¶ng II.2.18 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè c¬ cÊu TSC§ cña c«ng ty. B¶ng II.2.18: C¸c nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ctsc® = TSC§0 / TTS0 0.0604 2 Ctsc®(tsc®) = TSC§1 / TTS0 0.0579 3 Ctsc®(tts) = TSC§1 / TTS1 0.0542 4 D Ctsc®(tsc®) = 2 – 1 (0.0025) 5 D Ctsc®(tts) = 3 – 2 (0.0037) 6 D Ctsc® = 3 – 1 (0.0062) Tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m mét l­îng h¬n 0.3 tû ®ång VN ®· lµm gi¶m tû sè c¬ cÊu tµI s¶n cè ®Þnh ®i mét l­îng b»ng 0.003 ®v. Tæng tµi s¶n t¨ng thªm gÇn 8.2 tû ®ång còng lµm gi¶m tû sè mét l­îng b»ng 0.004 ®v. Tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m trong khi tæng tµi s¶n t¨ng ®· lµm cho hÖ sè c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m mét l­îng lµ 0.006 ®v. Tû sè c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng: 121,702,284,055 Ctsl® = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0.945756 128,682,537,878 Tµi s¶n l­u ®éng Ctsl® = ¾¾¾¾¾¾¾ Tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n bao gåm tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng. NÕu biÕt tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m trong tæng tµi s¶n th× ta dÔ dµng tÝnh ®­îc tû sè c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng. Tû sè c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng b»ng 0.95, kh¸ hîp lý ®èi víi c«ng ty. Xem b¶ng II.2.19 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè c¬ cÊu TSL§ cña c«ng ty. B¶ng II.2.19: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tû sè tµi s¶n l­u ®éng. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ctsl® = TSL§0 / TTS0 0.9396 2 Ctsl®(tsl®) = TSL§1 / TTS0 1.0100 3 Ctsl®(tts) = TSL§1 / TTS1 0.9458 4 D Ctsl®(tsl®) = 2 – 1 0.0704 5 D Ctsl®(tts) = 3 – 2 (0.0642) 6 D Ctsl® = 3 – 1 0.0062 Tµi s¶n l­u ®éng t¨ng thªm 8.5 tû ®ång VN lµm cho tû sè tµi s¶n l­u ®éng t¨ng thªm 0.07 ®v. Tæng tµi s¶n t¨ng thªm 8.2 tû ®ång lµm gi¶m tû sè mét l­îng lµ 0.06 ®v. Tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n, do vËy ®· lµm cho tû sè t¨ng thªm 0.006 ®v so víi n¨m ngo¸i. Nguån vèn chñ së h÷u Cnvcsh = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tæng tµi s¶n Tû sè tù tµi trî: 11,838,990,353 Cnvcsh = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0.092002 128,682,537,878 Tû sè nh­ vËy lµ hîp lý ®èi víi c«ng ty. Xem b¶ng II.2.20 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè tù tµi trî cña c«ng ty. B¶ng II.2.20: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tû sè tù tµi trî. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Cnvcsh0= NVCSH0 / TTS0 0.0931 2 Cnvcsh(nvcsh)= NVCSH1 / TTS0 0.0981 3 Cnvcsh(tts)= NVCSH1 / TTS1 0.0918 4 D Cnvcsh(nvcsh) = 2 – 1 0.0049 5 D Cnvcsh(tts) = 3 – 2 (0.0062) 6 D Cnvcsh = 3 – 1 (0.0013) Vèn chñ së h÷u t¨ng gÇn 0.6 tû ®ång VN ®· lµm cho hÖ sè tù tµi trî t¨ng thªm 0.05 ®v. Nh­ng tæng tµi s¶n còng t¨ng gÇn 8.2 tû ®ång ®· lµm gi¶m hÖ sè tù tµi trî ®i mét l­îng lµ 0.006 ®v. Tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n lín h¬n tèc ®é t¨ng cña vèn chñ së h÷u, do vËy mµ hÖ sè tù tµi trî gi¶m ®i mÊt 0.001 ®v so víi n¨m ngo¸i. Tû sè tµi trî dµi h¹n: 11,838,990,353 + 8,637,702,289 Cttdh= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0.159126 128,682,537,878 Nguån vèn chñ së h÷u + nî dµi h¹n Cttdh= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tæng tµi s¶n Th«ng th­êng ng­êi ta dïng nî dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh cïng víi nguån vèn chñ së h÷u. Tû sè tù tµi trî dµi h¹n gÇn gièng nh­ hÖ sè tµi s¶n cè ®Þnh. Nh­ng ë ®©y, tû sè nµy cho biÕt kh¶ n¨ng sö dông vèn ®Ó ®Çu t­ dµi h¹n cña c«ng ty. Tû lÖ nh­ vËy còng ®¹t yªu cÇu. Xem b¶ng II.2.21 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè tµi trî dµi h¹n cña c«ng ty. B¶ng II.2.21: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tû sè tµi trî dµi h¹n. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Kttdh0 = (NVCSH0 +NDH0) / TTS0 0.2058 2 Kttdh(nvcsh) = (NVCSH1 +NDH0) / TTS0 0.2107 3 Kttdh(ndh) = (NVCSH1 +NDH1) / TTS0 0.1697 4 Kttdh(tts) = (NVCSH1 +NDH1) / TTS1 0.1589 5 DKttdh(nvcsh) = 2 – 1 0.0049 6 DKttdh(ndh) = 3 – 2 (0.0410) 7 DKttdh(tts) = 4 – 3 (0.0108) 8 DKttdh = 4 – 1 (0.0468) Vèn chñ së h÷u t¨ng gÇn 0.6 tû ®ång lµm cho tû sè tµi trî dµi h¹n t¨ng thªm 0.005 ®v. Nî dµi h¹n gi¶m gÇn 5 tû ®ång VN lµm gi¶m hÖ sè tµi trî dµi h¹n gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.04 ®v. Tæng tµi s¶n t¨ng gÇn 8.2 tû ®ång VN lµm cho hÖ sè tµi trî dµi h¹n gi¶m mét l­îng lµ 0.011 ®v. Vèn chñ së h÷u t¨ng nh­ng nî dµi h¹n l¹i gi¶m, do vËy lµm tèc ®é t¨ng ë tö sè kh«ng lín h¬n ®­îc tèc ®é t¨ng ë mÉu sè. Do vËy, hÖ sè tµi trî dµi h¹n gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.047 ®v. Ph©n tÝch nhãm c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. Vßng quay hµng tån kho: 79,694,043,219 Nhtk=¾¾¾¾¾¾¾ = 7.851012 10,150,798,607 Doanh thu thuÇn Nhtk=¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Hµng tån kho b×nh qu©n Hµng tån kho cña c«ng ty lµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, tøc lµ c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh nh­ng ch­a ®­îc quyÕt to¸n. HÖ sè nµy ®èi víi c«ng ty cã thÓ chÊp nhËn ®­îc v× nÕu coi mét n¨m lµ 365 ngµy lµm viÖc (c¸c c«ng tr×nh th­êng lµm liªn tôc kh«ng nghØ) th× víi vßng quay hµng tån kho nh­ trªn, mét n¨m, hµng tån kho lÆp l¹i gÇn 8 lÇn. §èi víi c¸c c«ng tr×nh, nhµ n­íc th­êng cÊp ng©n s¸ch vµo cuèi n¨m, th«ng th­êng ®Õn cuèi n¨m, c«ng ty míi ®­îc thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ míi cã tiÒn ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶I tr¶ cho ng­êi cung cÊp. HÖ sè hµng tån kho b»ng 7.85 (t­¬ng ®­¬ng víi 47 ngµy). Xem b¶ng II.2.22 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè vßng quay hµng tån kho cña c«ng ty. B¶ng II.2.22: C¸c nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn vßng quay hµng tån kho. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Nhtk0 = DTT0 / HTKbq0 19.0177 2 Nhtk(dtt) = DTT1 / HTKbq0 14.8502 3 Nhtk(htk) = DTT1 / HTKbq1 7.8510 4 D Nhtk(dtt) = 2 – 1 (4.1675) 5 D Nhtk(htk) = 3 – 2 (6.9992) 6 D Nhtk = 3 – 1 (11.1667) Doanh thu thuÇn gi¶m h¬n 22.3 tû ®ång lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn vßng quay hµng tån kho gi¶m 4.168 ®v. Hµng tån kho b×nh qu©n t¨ng còng lµm cho vßng quay hµng tån kho gi¶m ®I 6.999 ®v. Doanh thu thuÇn gi¶m ®ång thêi hµng tån kho t¨ng lµm cho vßng quay hµng tån kho gi¶m ®i 11.167 ®v. Gi¶m qu¸ nhiÒu so víi n¨m tr­íc. XÐt tæng thÓ th× hÖ sè n¨m nay vÉn chÊp nhËn ®­îc nh­ng nÕu so víi n¨m tr­íc th× hÖ sè nµy kh«ng æn, cÇn ph¶i t×m râ nguyªn nh©n v× sao mµ n¨m qua, doanh thu thuÇn cña c«ng ty gi¶m m¹nh nh­ vËy, cã thÓ duy tr× doanh thu nh­ n¨m 2004 ®­îc hay kh«ng. T¹i sao hµng tån kho l¹i t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m ngo¸i, liÖu cã ph¶i do chÊp l­îng c«ng tr×nh xuèng thÊp nªn c¸c bªn ®Çu t­ kh«ng chÞu thanh to¸n? cÇn t×m hiÓu thªm. Vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh: 79,694,043,219 Ntsc® = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 11.175924 7,130,868,174 Doanh thu thuÇn Ntsc® = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n Vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh lín nh­ vËy lµ rÊt tèt, nã cho thÊy c«ng ty ®· ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ vµo tµi s¶n cè ®Þnh. Xem b¶ng II.2.23 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. B¶ng II.2.23: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ntsc®0 = DTT0 / TSC§bq0 14.6209 2 Ntsc®(dtt) = DTT1 / TSC§bq0 11.4169 3 Ntsc®(tsc®) = DTT1 / TSC§bq1 11.1759 4 D Ntsc®(dtt) = 2 – 1 (3.2040) 5 D Ntsc®(tsc®) = 3 – 2 (0.2410) 6 D Ntsc® = 3 – 1 (3.4450) Doanh thu thuÇn gi¶m 22.3 tû ®ång VN ®· lµm cho vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m ®i mét l­îng lµ 3.204 ®v. Tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n t¨ng thªm 0.15 tû ®ång mÆc dï n¨m võa qua, tæng tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m 0.3 tû ®ång VN. §iÒu nµy ®· lµm cho vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.241 ®v. Doanh thu thuÇn gi¶m cïng víi tµI s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n t¨ng ®· lµm cho vßng quay tµI s¶n cè ®Þnh gi¶m mét l­îng lµ 3.445 ®v. Còng cÇn ph¶i xem l¹i v× sao vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh l¹i gi¶m nhiÒu nh­ vËy. Ngoµi viÖc chó ý ®Õn doanh thu ®· ®Ò cËp ë trªn, cÇn chó ý t¹i sao l­îng tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n l¹i t¨ng trong khi gi¸ trÞ cña cã l¹i gi¶m. Vßng quay tµi s¶n l­u ®éng: 79,694,043,219 Ntsl® = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0.678478 117,460,015,962 Doanh thu thuÇn Ntsl® = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n Vßng quay tµi s¶n l­u ®éng h¬i nhá, trong mét n¨m kinh doanh, sè tiÒn thu vÒ míi h¬n cã mét nöa sè vèn l­u ®éng ®· bá ra. Thùc ra, víi sè vèn l­u ®éng qu¸ lín nh­ vËy, tû lÖ tuy nhá nh­ng gi¸ trÞ thu vÒ còng kh¸ lín. Tuy nhiªn l­îng thu vÒ l¹i kh«ng b»ng n¨m tr­íc ®ã. CÇn t×m hiÓu thªm. Xem b¶ng II.2.24 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè vßng quay tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty. B¶ng II.2.24: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn vßng quay tµi s¶n l­u ®éng. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ntsl®0 = DTT0 / TSL§bq0 0.9520 2 Ntsl®(dtt) = DTT1 / TSL§bq0 0.7434 3 Ntsl®(tsl®) = DTT1 / TSL§bq1 0.6785 4 D Ntsl®(dtt) = 2 – 1 (0.2086) 5 D Ntsl®(tsl®) = 3 – 2 (0.0649) 6 D Ntsl® = 3 – 1 (0.2735) Tæng doanh thu thÇn gi¶m kÐo theo vßng quay tµi s¶n l­u ®éng gi¶m 0.209 ®v. Tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng h¬n 10 tû ®ång cµng lµm cho tû sè vßng quay tµi s¶n l­u ®éng gi¶m ®i 0.065 ®v. Doanh thu gi¶n vµ tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng ®· lµm cho vßng quay tµI s¶n l­u ®éng gi¶m ®i 0.274 ®v. Vßng quay tæng tµi s¶n: 79,694,043,219 Ntts = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0.639646 124,590,884,136 Doanh thu thuÇn Ntts = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tæng tµi s¶n b×nh qu©n Vßng quay tæng tµi s¶n nh­ vËy lµ thÊp. Mét ®ång tµi s¶n bá ra chØ thu vÒ ®­îc cã 0.64 ®ång doanh thu trong mét n¨m s¶n xuÊt kinh doanh. Xem b¶ng II.2.25 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè vßng quay tæng tµi s¶n cña c«ng ty. B¶ng II.2.25: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn vßng quay tæng tµi s¶n. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ntts0 = DTT0 / TTSbq0 0.8938 2 Ntts(dtt) = DTT1 / TTSbq0 0.6979 3 Ntts(tts) = DTT1 / TTSbq1 0.6396 4 D Ntts(dtt) = 2 – 1 (0.1959) 5 D Ntts(tts) = 3 – 2 (0.0583) 6 D Ntts = 3 – 1 (0.2542) Doanh thu thuÇn gi¶m ®· lµm cho hÖ sè vßng quay tæng tµi s¶n gi¶m ®i 0.196 ®v. Tµi s¶n b×nh qu©n t¨ng thªm h¬n 10 tû ®ång ®· lµm cho vßng quay tæng tµI s¶n gi¶m ®i 0.058 ®v. Doanh thu thuÇn gi¶m vµ tµI s¶n b×nh qu©n t¨ng ®· lµm cho vßng quay tæng tµI s¶n gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.254 ®v. Kh¶ n¨ng qu¶n lý vèn vay: ChØ sè nî: 116,843,547,525 ChØ sè nî =¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0.907998 128,682,537,878 Tæng nî ChØ sè nî =¾¾¾¾¾¾ Tæng tµi s¶n ChØ sè nî cña c«ng ty lµ kh¸ cao, chiÕm ®Õn 90% tæng tµi s¶n. NÕu c«ng ty qu¶n lý tèt c¸c kho¶n nî, sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n nî nµy th× dï chØ sè nî cã cao ®Õn mÊy còng kh«ng ®¸ng sî. Xem b¶ng II.2.26 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chØ sè nî cña c«ng ty. B¶ng II.2.26: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chØ sè nî. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Cn0 = TN0 / TTS0 0.9061 2 Cn(tn) = TN1 / TTS0 0.9697 3 Cn(tts) = TN1 / TTS1 0.9080 4 D Cn(tn) = 2 – 1 0.0636 5 D Cn(tts) = 3 – 2 (0.0617) 6 D Cn = 3 – 1 0.0019 Tæng nî t¨ng gÇn 7.7 tû ®ång VN ®· lµm cho chØ sè nî t¨ng thªm 0.064 ®v. Tæng tµi s¶n t¨ng thªm 8.2 tû ®ång ®· lµ gi¶m chØ sè nî ®i mét kho¶n b»ng 0.062 ®v. Tèc ®é t¨ng cña c¸c kho¶n nî nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña tæng tµi s¶n nªn chØ sè nî t¨ng thªm 0.002 ®v. Tæng tµi s¶n Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t =¾¾¾¾¾¾ Nî ph¶i tr¶ Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t: chÝnh lµ nghÞch ®¶o cña chØ sè nî. 128,682,537,878 Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t =¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1.101323 116,843,547,525 Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tr¶ nî cña c«ng ty ®¹t yªu cÇu. Ph©n tÝch nhãm c¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi. Lîi nhuËn biªn: 2,052,914,313 PM =¾¾¾¾¾¾¾ = 0.025760 79,694,043,219 NI PM = ¾¾¾¾¾ Doanh thu Lîi nhuËn biªn cña c«ng ty lµ qu¸ thÊp. Xem b¶ng II.2.27 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn biªn cña c«ng ty. B¶ng II.2.27: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn biªn. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 PM0 = NI0 / DT0 0.0312 2 PM(NI) = NI1 / DT0 0.0201 3 PM(dt) = NI1 / DT1 0.0258 4 D PM(NI) = 2 – 1 (0.0111) 5 D PM(dt) = 3 – 2 0.0056 6 D PM = 3 – 1 (0.0055) Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty gi¶m h¬n 1.1 tû ®ång, ®iÒu nµy ®· lµm cho lîi nhuËn biªn cña c«ng ty gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.011 ®v. Doanh thu thuÇn cña c«ng ty gi¶m ®· lµm t¨ng lîi nhuËn biªn cña c«ng ty lªn thªm 0.006 ®v. Tèc ®é gi¶m cña lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m nhanh h¬n tèc ®é gi¶m cña doanh thu thuÇn. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho lîi nhuËn biªn cña c«ng ty gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.005 ®v Søc sinh lîi c¬ së: 2,439,363,388 BEP =¾¾¾¾¾¾¾ = 0.018956 128,682,537,878 EBIT BEP =¾¾¾¾¾ Tæng tµi s¶n Søc sinh lîi c¬ së còng qu¸ thÊp. Xem b¶ng II.2.28 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn søc sinh lîi c¬ së cña c«ng ty. B¶ng II.2.28: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn søc sinh lîi c¬ së. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 BEP0 = EBIT0/ TTS0 0.0296 2 BEP(ebit) = EBIT1/ TTS0 0.0202 3 BEP(tts) = EBIT1/ TTS1 0.0190 4 D BEP(ebit) = 2 – 1 (0.0094) 5 D BEP(tts) = 3 – 2 (0.0013) 6 D BEP = 3 – 1 (0.0107) Lîi nhuËn tr­íc l·i vay vµ thuÕ (EBIT) gi¶m h¬n 1.1 tû ®· lµm cho søc sinh lîi c¬ së gi¶m mét l­îng lµ 0.009 ®v. Tæng tµi s¶n t¨ng thªm 8.2 tû ®ång ®· lµm cho søc sinh lîi c¬ së gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.001 ®v. EBIT gi¶m vµ tæng tµi s¶n t¨ng ®· lµm cho søc sinh lêi c¬ së gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.011 ®v. Lîi nhuËn sau thuÕ ROS =¾¾¾¾¾¾¾¾ Doanh thu thuÇn Søc sinh lêi cña doanh thu thuÇn: 2,052,914,313 ROS =¾¾¾¾¾¾¾ = 0.025760 79,694,043,219 Trong tr­êng hîp nµy, nã chÝnh lµ lîi nhuËn biªn (PM). Tû suÊt thu håi tµi s¶n: 2,052,914,313 ROA =¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0.016477 124,590,884,136 Lîi nhuËn sau thuÕ ROA =¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tæng tµi s¶n b×nh qu©n Tû suÊt thu håi tµi s¶n cña c«ng ty lµ qu¸ thÊp. Xem b¶ng II.2.29 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ROA cña c«ng ty. B¶ng II.2.29: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ROA. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 ROA0 = LNST0/ TTSbq0 0.0279 2 ROA(lnst) = LNST1/ TTSbq0 0.0180 3 ROA(ttsbq) = LNST1/ TTSbq1 0.0165 4 D ROA(lnst) = 2 – 1 (0.0099) 5 D ROA(ttsbq) = 3 – 2 (0.0015) 6 D ROA = 3 – 1 (0.0114) Lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 1.1 tû ®ång ®· lµm cho ROA gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.001 ®v. Tæng tµi s¶n b×nh qu©n t¨ng thªm 10.4 tû ®ång ®· lµm cho ROA gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.001 ®v. Lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m vµ tæng tµi s¶n b×nh qu©n t¨ng ®· lµm cho ROA gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.011 ®v. Tû suÊt thu håi vèn gãp: 2,052,914,313 ROE =¾¾¾¾¾¾¾ = 0.177285 11,579,719,456 Lîi nhuËn sau thuÕ ROE =¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Nguån vèn chñ së h÷u b×nh qu©n Tû suÊt thu håi vèn gãp nhá. Xem b¶ng II.2.30 ®Ó biÕt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ROE cña c«ng ty. B¶ng II.2.30: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ROE STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 ROE0 = LNST0/ NVCSHbq0 0.2899 2 ROE (lnst) = LNST1/ NVCSHbq0 0.1866 3 ROE (nvcsh) = LNST1/ NVCSHbq1 0.1782 4 D ROE(lnst) = 2 – 1 (0.1032) 5 D ROE(nvcsh) = 3 – 2 (0.0084) 6 D ROE = 3 – 1 (0.1116) Lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m 1.1 tû ®ång ®· lµm cho ROE gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.103 ®v. Nguån vèn chñ së h÷u b×nh qu©n t¨ng h¬n 0.5 tû ®ång VN ®· lµm cho ROE gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.008 ®v. Lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m vµ nguån vèn chñ së h÷u b×nh qu©n t¨ng ®· lµm cho ROE gi¶m ®i mét l­îng lµ 0.112 ®v. Tãm l¹i: Doanh thu thuÇn gi¶m ®· kÐo theo rÊt nhiÒu c¸c chØ sè cña c«ng ty gi¶m theo. §Æc biÖt lµ c¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi (vèn ®· rÊt nhá). CÇn t×m hiÓu t¹i sao doanh thu thuÇn l¹i gi¶m nhiÒu nh­ vËy. LiÖu cã thÓ trë l¹i nh­ n¨m 2004 hoÆc cao h¬n n÷a kh«ng. Ph¶i ch¨ng lµ c«ng ty kh«ng t×m ®­îc kh¸ch hµng hay c«ng ty qu¸ tËp trung vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. Hay lµ kh¸ch hµng ch­a chÞu tr¶ tiÒn v× vÊn ®Ò chÊt l­îng c«ng tr×nh. Hay lµ v× mét nguyªn nh©n nµo kh¸c? C¸c kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Òu ®¹t yªu cÇu, riªng kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi qu¸ thÊp v× l­îng tiÒn mÆt cña c«ng ty lµ qu¸ nhá. Nh­ng do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng nªn ®iÒu nµy kh«ng qu¸ quan träng ®èi víi c«ng ty. C¸c kho¶n nî cña c«ng ty qu¸ lín, cÇn ph¶i kiÓm so¸t mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tr¸nh biÕn nh÷ng kho¶n nî tèt thµnh nî xÊu, sÏ g©y ra hËu qu¶ khã l­êng. C¸c tû suÊt vÒ c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn nh­ vËy lµ t¹m hîp lý. C¸c tû suÊt vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®ang cã vÊn ®Ò. Vßng quay cña hµng tån kho biÕn ®éng rÊt lín. Vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh biÕn ®éng còng kh«ng nhá. Sù biÕn ®éng nµy b¾t nguån tõ doanh thu thuÇn gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ trong n¨m qua. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty lµ rÊt thÊp. ROA = 0.016 ; ROE = 0.117; ROS = 0.026. PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No7). I. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Nh÷ng thµnh tùu: Nh÷ng khã kh¨n: II. Mét sè biÖn ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh: 2.1 BiÖn ph¸p c¶i thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. môc ®Ých cña viÖc c¶i thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh: Nh÷ng thÊt b¹i trong kinh doanh phÇn lín ®Òu do hÖ thèng qu¶n lý tåi hay kh«ng cã kinh nghiÖm kinh doanh. C¸c c«ng ty thµnh c«ng trªn thÕ giíi ®Òu nhê ®Õn hÖ thèng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ cña m×nh. C«ng t¸c qu¶n lý diÔn ra trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, tõ c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh ®Õn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý vËt t­, qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt... trong c¸c c«ng t¸c qu¶n lý ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh lµ mét c«ng t¸c kh«ng thÓ coi nhÑ. Qu¶n lý tµi chÝnh tuy kh«ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng nã cã t¸c ®éng ®Õn c¸c c«ng t¸c kh¸c trong doanh nghiÖp. Nã cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty cho c¸c bé phËn kh¸c nhau, thÓ hiÖn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty b»ng c¸c con sè, chØ ra nh÷ng yÕu kÐm còng nh­ thµnh c«ng b»ng c¸c tû sè tµi chÝnh... Qu¶n lý tµi chÝnh tèt sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng thÊt tho¸t vÒ tµi chÝnh kh«ng ®¸ng cã, gi¶m thiÓu c¸c rñi ro, t¨ng c­êng tÝnh linh ®éng, cung cÊp sè liÖu cho c¸c ®Þnh h­íng trong t­¬ng lai. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 lµ mét c«ng ty chuyªn vÒ x©y dùng. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty diÔn ra ®¬n gi¶n. C«ng ty tham gia ®Êu thÇu hay ký hîp ®ång trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. Khi ®· cã hîp ®ång, c«ng ty nhËn b¶n vÏ thi c«ng, mÆt b»ng vµ tiÕn hµnh thi c«ng. Thi c«ng xong, tiÕn hµnh nghiÖm thu, bµn giao vµ thanh to¸n. Ho¹t ®éng diÔn ra theo kiÓu gia c«ng, c«ng ty nhËn ®¬n hµng, tiÕn hµnh thi c«ng theo ®¬n hµng ®ã. C«ng ty hoµn toµn kh«ng ph¶i lo l¾ng ®Õn ®Çu ra còng nh­ ®Çu vµo. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng diÔn ra qu¸ ®¬n gi¶n nªn c«ng ty kh«ng ph¶i chñ träng nhiÒu ®Õn c¸c c«ng t¸c kh¸c, kÓ c¶ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. Qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty dùa vµo ho¸ ®¬n chøng tõ. Mçi ho¹t ®éng liªn qua ®Õn tiÒn ®Òu ph¶i cã ho¸ ®¬n. Ngoµi viÖc tæng hîp sè liÖu lµ dïng m¸y vi tÝnh, c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c ®Òu lµm thñ c«ng. Sè liÖu ®Ó cã thÓ dïng ®­îc, ban ®Çu ë d­íi d¹ng v¨n b¶n (ho¨ ®¬n), sau ®­îc sè ho¸ ®Ó tæng hîp, sau ®ã l¹i chuyÓn thµnh v¨n b¶n. NÕu sè liÖu ph¸t sinh tõ c¸c c«ng tr×nh, sè liÖu sÏ ph¶i lÆp l¹i mét lÇn nh­ trªn. Nh­ vËy, ®Ó cã thÓ dïng ®­îc sè liÖu, tèn rÊt nhiÒu chi phÝ cho c«ng t¸c chuyÓn ®æi sè liÖu, in Ên, vËn chuyÓn sè liÖu. ThÞ tr­êng c«ng ty tr¶i réng trªn toµn miÒn b¾c, do vËy, mçi c«ng tr­êng ë mét n¬I kh¸c nhau. Sè liÖu chuyÓn vÒ sÏ mÊt rÊt nhiÒu chi phÝ. Mäi sè liÖu ®­îc tËp hîp l¹i, chØ chuyÓn vÒ c«ng ty tõ 1 ®Õn 2 lÇn trong mét th¸ng, thËm chÝ trong mét quý. Mét sè c«ng tr×nh gÇn nhau, do mét ®éi tr­ëng thi c«ng qu¶n lý, do vËy còng chØ cÇn mét tæ kÕ to¸n ®¶m nhiÖm c¸c c«ng tr×nh ®ã. Sè liÖu nhiÒu sÏ dån vµo mét thêi ®iÓm, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ë c«ng ty. Mét sè kÕ to¸n t¹i c¸c c«ng tr×nh lµm viÖc kh«ng ®­îc tèt. Nh÷ng nh©n viªn nµy do c«ng tr­êng tuyÓn chän nªn cã mét sè ng­êi cã tr×nh ®é thÊp, khi kh«ng lµm ®­îc viÖc sÏ g©y khã cho c«ng ty. BiÖn ph¸p c¶i thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh: HiÖn t¹i c«ng ty ®ang sö dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý tµI chÝnh. M¸y vi tÝnh gióp cho c«ng ty tËp hîp sè liÖu mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. C«ng ty nªn lîi dông ®iÓm nµy, øng dông thªm c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. C«ng ty nªn kÕt nèi Internet, t¹o mét c¬ së d÷ liÖu chung ®Ó c¸c n¬I cã thÓ chuyÓn sè liÖu vÒ nhanh chãng, gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, t¨ng kh¶ n¨ng xö lý th«ng tin, gi¶m thêi gian xö lý. C¸c ho¸ ®¬n gèc chuyÓn vÒ sau, môc ®Ých ®Ó so s¸nh, ®èi chiÕu. Nh­ vËy, th«ng tin sÏ lu«n ®­îc th«ng suèt, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng dån viÖc vµo cuèi n¨m, sÏ kh«ng cã c¸c hiÖn t­îng c¸c kho¶n môc t¨ng ®ét biÕn vµo cuèi n¨m. C«ng ty kh«ng cÇn ph¶I ®Çu t­ cho mçi c«ng tr×nh mét ®Çu nèi ADSL bëi v× nh­ vËy lµ qu¸ tèn kÐm vµ rÊt l·ng phÝ. Khi mét c«ng tr­êng hoµn thµnh, ®Çu nèi nµy l¹i ph¶I bá, ®Õn c«ng tr×nh míi l¹i l¾p míi, rÊt l·ng phÝ. ThËm chÝ cã n¬i ®­êng truyÒn ADSL kh«ng tíi ®­îc. Gi¶I ph¸p h­íng tíi sö dông c¸c Modem, kÕt nèi Internet b»ng ®­êng ®IÖn tho¹i, sö dông m¹ng VNN1268 ®Ó truy cËp. C«ng ty cã thÓ quy ®Þnh sè thêi gian truy cËp vµ sè lÇn truy cËp cña c¸c c«ng tr×nh. Mäi sè liÖu ®­îc kÕ to¸n c«ng tr×nh xö lý tr­íc, chuyÓn vµo hßm th­ chÝnh ë c«ng ty. KÕ to¸n ë c«ng ty sÏ dïng sè liÖu nµy ®Ó xö lý. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, ho¸ ®¬n ®­îc sè ho¸ chuyÓn kÌm theo. §èi víi nh÷ng kÕ to¸n c«ng tr×nh, nªn cã mét chuÈn chung cho hä. NÕu nh÷ng nh©n viªn nµy lµm tèt, nªn cã chÕ ®é xÐt tuyÓn vµo c«ng ty, chØ chuyªn lµm ë c¸c c«ng tr×nh, t¹o ®IÒu kiÖn lµm viÖc cho hä ®Ó hä yªn t©m lµm viÖc. Chi phÝ thùc hiÖn c«ng t¸c c¶i thiÖn qu¶n lý tµi chÝnh: Gi¶ sö lÊy n¨m 2005 lµm vÝ dô. N¨m 2005 cã tÊt c¶ lµ 25 c«ng tr×nh. Gi¶ sö mçi c«ng tr×nh lµ hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. Chi phÝ ®Çu t­ cho 1 Modem vµ mét m¸y Scan lµ 1.6 triÖu ®ång. Tæng chi phÝ ®Çu t­ ban ®Çu sÏ lµ: 25*1.6 = 40 triÖu ®ång. Thêi gian lªn m¹ng mçi lÇn lµ 1 giê. Mäi chi phÝ cho sö dông m¹ng lµ 100®/phót. Mét th¸ng lªn m¹ng chuyÓn sè liÖu vÒ lµ 4 lÇn. Tæng chi phÝ trong mét th¸ng cña 25 c«ng tr×nh sÏ lµ: 25*4*100*60 = 600,000 ®/th¸ng. NÕu vÉn dïng ph­¬ng ph¸p cò, kh«ng tÝnh ®Õn tiÒn in tµI liÖu, chØ tÝnh riªng tiÒn vËn chuyÓn. LÊy chi phÝ vËn chuyÓn b×nh qu©n tõ c¸c n¬I vÒ c«ng ty lµ 50,000® cho c¶ ®I vµ vÒ. Mét th¸ng chuyÓn sè liÖu 2 lÇn. Tæng chi phÝ vËn chuyÓn cña c¸c c«ng tr×nh lµ: 25*2*50,000 = 2.5 triÖu ®ång. Nh­ vËy, chi phÝ tiÕt kiÖm ®­îc mçi th¸ng do ®Çu t­ míi lµ 2.5 - 0.6 = 1.9 triÖu ®ång. NÕu c«ng ty dïng tiÒn cña m×nh ®Ó ®Çu t­, kh«ng tÝnh ®Õn l·I suÊt th× trong vßng ch­a ®Çy 2 n¨m, mäi chi phÝ ®Òu ®­îc thanh to¸n hÕt. NÕu 40 triÖu ®Çu t­ lµ tiÒn vay ng©n hµng, l·I suÊt vay lµ 10%/n¨m, vay trong 2 n¨m. Ph­¬ng ph¸p thanh to¸n lµ tr¶ ®Òu vèn vay trong 2 n¨m. Ta cã sè liÖu nh­ trªn b¶ng III.2.1: B¶ng II.2.1: B¶ng thanh to¸n tiÒn vay ng©n hµng §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m Vèn vay Tr¶ vèn Tr¶ l·i Tæng 1 40 20 4 24 2 20 20 2 22 46 Sau 2 n¨m, tæng chi phÝ ph¶I tr¶ ng©n hµng lµ 46 triÖu ®ång. Víi sè tiÒn tiÕt kiÖm hµng n¨m lµ 1.9 triÖu ®ång, nÕu ta göi ng©n hµng víi l·I suÊt 6%/n¨m tøc lµ 0.5%/th¸ng. Ta cã tæng sè tiÒn sau 2 n¨m lµ: FVA = 1.9*(PVIFA0.5%,24) = 1.9 * 25.432 = 48.32 triÖu ®ång. Nh­ vËy sau 2 n¨m, c«ng ty sÏ cã mét sè tiÒn l·I lµ 2.32 triÖu ®ång. Tõ n¨m thø 3 trë ®I, sè tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc cña c«ng ty kh«ng ph¶I tr¶ cho bÊt kú mét chi phÝ nµo, l­îng tiÒn hµng n¨m c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc kh«ng tÝnh l·I lµ: 1.9*12 = 22.8 triÖu ®ång. NÕu trung b×nh cø ba c«ng tr×nh ®Òu do mét ®éi tr­ëng thi c«ng qu¶n lý, ta chØ cÇn 25/3 = 9 bé Modem vµ m¸y Scan. Tæng chi phÝ lµ: 9*1.6 = 14.4 triÖu ®ång, lµm trßn 15 triÖu ®ång. L·i suÊt ng©n hµng lµ 10%/n¨m, vay trong 1 n¨m. Cuèi n¨m ph¶i tr¶ lµ 16.5 triÖu ®ång. TiÒn tiÕt kiÖm hµng th¸ng lµ 1.9 triÖu ®ång, kh«ng tÝnh l·i tiÒn göi, cuèi n¨m cã 1.9*12 = 22.8 triÖu ®ång. NÕu c«ng ty kh«ng mua Modem mµ yªu cÇu göi theo ®­êng Internet c«ng céng, chi phÝ tiÕt kiÖm cßn cao h¬n n÷a. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¶i thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý: NÕu tÝnh theo c¸ch trªn (25 m¸y, kh«ng cã l·i suÊt ng©n hµng), tæng chi phÝ n¨m ®Çu sÏ t¨ng thªm 17.2 triÖu ®ång, ®Õn n¨m thø hai, c«ng ty cã l·i lµ 2.6 triÖu ®ång, ®Õn n¨m thø ba trë ®i, mçi n¨m l·i thªm 22.8 triÖu ®ång. Chi phÝ cho ®Çu t­ ch­a ®ñ ®Ó xÕp thiÕt bÞ vµo tµi s¶n cè ®Þnh, nã chØ lµ tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty. Thêi gian ®Çu t­ tuy cã dµi h¬n 1 n¨m nh­ng vµo thêi gian sau, nã tiÕt kiÖm cho c«ng ty mét kho¶ng tiÒn. Tuy sè tiÒn nµy kh«ng lín nh­ng nhê ®Çu t­ mµ c«ng viÖc qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty tiÕn hµnh tr«i ch¶y h¬n, sÏ kh«ng cßn t×nh tr¹ng dån viÖc vµo cuèi n¨m, nh©n viªn sÏ kh«ng mÊt thêi gian ®i l¹i, cã thÓ lµm viÖc kh¸c, kh«ng tèn chi phÝ l¾p ®Æt, khi thay ®æi ®Þa ®iÓm, kh«ng ph¶i tèn nhiÒu chi phÝ di dêi, dÔ dµng, thuËn tiÖn sö dông... 2.2 BiÖn ph¸p thu håi nî vµ thanh to¸n nî. Môc ®Ých cña biÖn ph¸p thu håi nî vµ thanh to¸n nî. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ lµ c¸c kho¶n mµ doanh nghiÖp chiÕm dông cña doanh nghiÖp kh¸c. C¸c kho¶n nµy doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i tr¶ dï doanh nghiÖp cã bÞ ph¸ s¶n hay kh«ng (thanh to¸n nî). Cã hai kho¶n nî chÝnh lµ nî dµi h¹n (th­êng lµ nî ng©n hµng) vµ nî ng¾n h¹n. Nî ng¾n h¹n mét phÇn lµ nî ng©n hµng ®Ó ho¹t ®éng, mét phÇn lµ nî tiÒn mua nguyªn vËt liÖu. Hai kho¶n nî nµy th­êng rÊt lín ®èi víi c¸c c«ng ty. Nî cµng nhiÒu th× l·i ph¶i tr¶ cµng lín. NÕu doanh thu cña c«ng ty kh«ng thÓ tr¶ ®­îc nî th× c«ng ty cµng ngµy cµng l©m vµo nî nÇn vµ cã thÓ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Mét kho¶n nî tèt lµ mét kho¶n nî cã thÓ tr¶ ®­îc trong t­¬ng lai. Doanh nghiÖp nî doanh nghiÖp kh¸c th× còng cã doanh nghiÖp kh¸c nî l¹i doanh nghiÖp. C¸c kho¶n doanh nghiÖp kh¸c nî lµ c¸c kho¶n ph¶i thu. C¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín th× doanh nghiÖp cµng bÞ chiÕm dông nhiÒu vèn, sù an toµn cµng gi¶m v× nguy c¬ kh«ng thu håi ®­îc nî cµng cao. T¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7, hµng n¨m, c¸c kho¶n ph¶i thu vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ chiÕm mét tû träng rÊt lín trong tæng sè tµi s¶n cña c«ng ty. Tuy nhiªn, may m¾n lín cho c«ng ty lµ c¸c kho¶n nµy cã tÝnh chÊt t¹m thêi. NÕu ta chØ c¨n cø vµo c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh th× ta chØ biÕt hai kho¶n nµy qu¸ lín. Nh­ng sau mét thêi gian t×m hiÓu, nhËn thÊy hai kho¶n nµy t¨ng dÇn trong n¨m, cã nh÷ng thêi ®iÓm thay ®æi lín do cã c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ®­îc thanh to¸n trong n¨m. §Õn cuèi n¨m lµ thêi ®iÓm c¸c c«ng tr×nh cïng ®­îc hoµn thµnh, nh­ng ch­a ®­îc thanh to¸n. Tuy nhiªn, ®Õn ®Çu n¨m sau lµ thêi ®iÓm thanh to¸n c¸c kho¶n nî, c¸c kho¶n ph¶i thu ®Òu ®­îc tr¶, do vËy kho¶n ph¶i thu gi¶m nhanh chãng, tiÒn trong ng©n hµng t¨ng. Cã tiÒn, c«ng ty tiÕn hµnh tr¶ nî, c¸c kho¶n nî gi¶m nhanh, tiÒn trong ng©n hµng còng gi¶m theo. BiÖn ph¸p tiÕn hµnh. §Ó gi¶m nî, biÖn ph¸p tèt nhÊt lµ kh«ng vay nî. Nh­ng nÕu kh«ng vay th× kh«ng thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh v× vèn cña c«ng ty kh«ng ®ñ thùc hiÖn hÕt c¸c c«ng tr×nh. §Ó cã thÓ thu håi ®­îc nî, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p sao cho chñ ®Çu t­ nhanh chãng tr¶ nî. BiÖn ph¸p th­êng ®­îc tiÕn hµnh nh­ chiÕt khÊu thanh to¸n. Tuy nhiªn biÖn ph¸p nµy kh«ng cã hiÖu qu¶ ®èi víi c«ng ty bëi v× c«ng ty chuyªn x©y dùng, doanh thu ®­îc tÝnh theo mét hÖ sè ®· ®­îc bé x©y dùng quy ®Þnh, nÕu thùc hiÖn chiÕt khÊu sÏ lµm gi¶m doanh thu. C«ng ty chØ cã thÓ tiÕn hµnh biÖn ph¸p ngo¹i giao, tøc lµ t¨ng c­êng tiÕp xóc víi chñ ®Çu t­, yªu cÇu chñ ®Çu t­ thanh to¸n ®óng h¹n. Trong x©y dùng, ®¹i diÖn chñ ®Çu t­ vµ gi¸m ®èc c«ng ty th­êng cã mèi quan hÖ quen biÕt, vµ viÖc thanh to¸n c«ng tr×nh th­êng lµ cã lîi cho c¶ hai bªn. Do vËy, Ýt khi gÆp tr­êng hîp c«ng tr×nh kh«ng thanh to¸n cho c«ng ty. §èi víi nh÷ng kho¶n ph¶i tr¶ (nî ng¾n h¹n), nî ng©n hµng lµ kho¶n nî c«ng ty b¾t buéc thanh to¸n ®Çu tiªn nÕu muèn tiÕp tôc vay ®Ó ho¹t ®éng. Vµo cuèi n¨m, khi c«ng ty thu ®­îc nî lµ tiÕn hµnh thanh to¸n cho ng©n hµng. MÆt kh¸c, nî ng©n hµng lµ kho¶n nî cã l·i, nÕu c«ng ty chËm tr¶ nî sÏ lµm cho kho¶n nî t¨ng thªm, sÏ lµm gi¶m doanh thu cña m×nh. §èi víi nî nguyªn vËt liÖu, viÖc thanh to¸n cã dÔ dµng h¬n. C¸c c«ng ty cung cÊp nguyªn vËt liÖu th­êng cã mèi quan hÖ quen biÕt víi gi¸m ®èc th× míi ®­îc cung cÊp nguyªn vËt liÖu. C¸c c«ng ty cung cÊp nguyªn vËt liÖu th­êng cho c«ng ty nî tiÒn ®Õn khi ®­îc thanh to¸n, thËm chÝ cho nî kh«ng tÝnh l·i. §IÒu nµy lµ mét thuËn lîi cña c«ng ty. C«ng ty cÇn duy tr× thuËn lîi nµy, kh«ng nªn ®Ó nî qu¸ l©u míi tr¶. Thùc ra hiÖn t¹i c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i gi¶m c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ nµy bëi v× c«ng ty vÉn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n. Chi phÝ thùc hiÖn. Do ph­¬ng ph¸p thu håi nî lµ ngo¹i giao, nhê mèi quen biÕt cña gi¸m ®èc ®Ó tiÕn hµnh thu håi nî nªn chi phÝ thùc hiÖn kh«ng cã. Ng­êi ®i thu nî lµ nh©n viªn nh­ng ®· cã sù chØ ®¹o tõ gi¸m ®èc hai bªn nªn kh«ng cã khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n. ViÖc thanh to¸n cã thÓ diÔn ra trong vµi ngµy, hoÆc vµi lÇn ®i l¹i do kÕ to¸n tr­ëng bªn ®Çu t­ ®i v¾ng. cuèi cïng viÖc thanh to¸n vÉn diÔn ra tèt ®Ñp. Chi phÝ cho viÖc ®ßi nî ®· ®­îc ho¹ch to¸n vµo chi phÝ c«ng t¸c, c«ng viÖc ®ßi nî còng ®¨ diÔn ra trong mäi n¨m, hÇu nh­ kh«ng cã khã kh¨n trong viÖc thu håi nî cho c«ng ty. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ cña viÖc thu håi nî cã sù can thiÖp cña gi¸m ®èc rÊt cao. C¸c kho¶n nî cã sù can thiÖp cña gi¸m ®èc ®Òu ®­îc thu håi, tÊt nhiªn vÉn cã ngo¹i lÖ v× nhiÒu lý do. NÕu kh«ng cã sù can thiÖp cña gi¸m ®èc, bªn ®Çu t­ cã thÓ g©y khã dÔ trong qu¸ tr×nh ®ßi nî nh­ kh«ng chÞu gÆp ®Ó thanh to¸n, kh«ng chÞu thanh to¸n... Tuy nhiªn, gi¸m ®èc kh«ng thÓ can thiÖp vµo mäi kho¶n nî cña c«ng ty, gi¸m ®èc cßn cã viÖc cña m×nh, viÖc thu nî lµ viÖc cña nh©n viÖn. ChØ cã kho¶n nî nµo cÇn ®Õn sù can thiÖp cña gi¸m ®èc th× gi¸m ®èc míi lµm. 2.3 BiÖn ph¸p gi¶m tån ®äng hµng tån kho. Môc ®Ých cña biÖn ph¸p gi¶m hµng tån kho. Hµng tån kho lµ nguyªn nh©n g©y ra gi¶m doanh thu cña c«ng ty. §ång thêi cïng lµm gi¶m ®I tÝnh linh ho¹t trong viÖc sö dông ®ång vèn do bÞ ®äng vèn. Hµng tån kho cã thÓ lµm t¨ng chi phÝ cña c«ng ty do c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng kh«ng ®­îc thanh to¸n kÞp thêi. ViÖc gi¶m hµng tån kh«ng xuèng møc thÊp gióp cho c«ng ty tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro trªn. Nguyªn nh©n ph¸t sinh hµng tån kho lµ do bªn chñ ®Çu t­ ch­a chÊp nhËn thanh to¸n c«ng tr×nh. C«ng tr×nh cã thÓ ®· ®­îc nghiÖm thu nh­ng ch­a ®­îc bµn giao. Lý do cña viÖc ch­a ®­îc bµn giao cã thÓ do c«ng tr×nh kh«ng hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, c«ng tr×nh ph¸t sinh c¸c kho¶n môc ngoµi ý muèn, c«ng tr×nh thi c«ng kh«ng ®óng nh­ thiÕt kÕ vµ bªn chñ ®Çu t­ kh«ng chÊp nhËn. T¹i c«ng ty, hµng tån kho lµ c¸c c«ng tr×nh ch­a ®­îc nghiÖm thu vµo thêi ®IÓm ®¸nh gi¸. Hµng tån kho nhiÒu ®ång nghÜa víi viÖc cã nhiÒu c«ng tr×nh ch­a ®­îc nghiÖm thu, còng tøc lµ kh«ng cã doanh thu tõ c¸c c«ng tr×nh ®ã. ViÖc c«ng ty bá c¶ n¨m trêi ®Ó x©y dùng, bá rÊt nhiÒu chi phÝ vµo c«ng tr×nh ®ã nh­ng ®Õn cuèi n¨m kh«ng ®­îc thanh to¸n, nã kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu cña c«ng ty mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn c¸c kho¶n nî cña c«ng ty. C«ng ty ho¹t ®éng b»ng c¸ch vay ng¾n h¹n cña ng©n hµng, mçi n¨m ph¶i chÞu mét løc l·i xuÊt nhÊt ®Þnh. Vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m, c«ng ty thu ®­îc tiÒn sÏ tr¶ nî ng©n hµng. Do c«ng tr×nh kh«ng ®­îc nghiÖm thu, c«ng ty kh«ng thu ®­îc tiÒn ®Ó tr¶ nî ng©n hµng, kho¶n nî nµy sÏ ®­îc tÝnh thªm l·i suÊt do tr¶ kh«ng ®óng hÑn. Nã sÏ lµm gi¶m doanh thu cña c«ng ty trong t­¬ng lai. Tuy c¸c c«ng tr×nh kh«ng ph¶I chÞu chi phÝ b¶o qu¶n, nh­ng cµng nhiÒu hµng tån kho th× c«ng ty cµng kh«ng cã vèn ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng cña m×nh, ®ång thêi chÞu thªm mét møc l·i ng©n hµng kh«ng ®¸ng cã, tèt nhÊt lµ c«ng ty kh«ng nªn cã hµng tån kho. BiÖn ph¸p thùc hiÖn. Hµng tån kho cã tÝnh chÊt t¹m thêi, viÖc t¨ng hµng tån kho vµo cuèi n¨m ch­a ch¾c ®· g©y nguy h¹i cho c«ng ty. Tuy nhiªn tr¸nh ®­îc vÉn tèt h¬n. §Ó tiÕn hµnh gi¶m hµng tån kho, biÖn ph¸p thø nhÊt lµ ph¶i thi c«ng xong c«ng tr×nh tr­íc tiÕn ®é hîp ®ång. §¶m b¶o thêi gian nghiÖm thu vµ bµn giao tr­íc thêi ®IÓm ®¸nh gi¸. Dï cho chñ ®Çu t­ ch­a thanh to¸n ngay nh­ng nÕu chÊp nhËn bµn giao th× c«ng tr×nh vÉn ®­îc tÝnh doanh thu. BiÖn ph¸p nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc khi c«ng t¸c tæ chøc cña c«ng ty ®­îc chó träng h¬n. HiÖn t¹i, c¸c c«ng tr×nh ®Òu do ®éi tr­ëng thi c«ng ®¶m tr¸ch, tiÕn ®é thùc hiÖn do ®éi tr­ëng quyÕt ®Þnh, do vËy kh«ng cã sù phèi hîp gi÷a c¸c ®éi tr­ëng víi nhau. Mµ kh«ng cã sù phèi hîp sÏ dÉn ®Õn mét sè c«ng tr×nh hoµn thµnh, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm trong khi c«ng tr×nh kh¸c, c«ng nh©n lµm kh«ng hÕt viÖc. BiÖn ph¸p thø hai lµ c«ng ty cÇn x¾p xÕp thêi gian thÝch hîp cho c¸c c«ng tr×nh, tr¸nh t×nh tr¹ng lóc lµm kh«ng hÕt viÖc, lóc ch¼ng cã viÖc ®Ó lµm. C¸c c«ng tr×nh trong n¨m kh«ng ®ång thêi cïng tiÕn hµnh mét lóc. Cã c«ng tr×nh tr­íc, cã c«ng tr×nh sau. ViÖc c«ng ty ®¶m b¶o cã viÖc xuèt c¶ n¨m b»ng c¸ch d·n thêi gian thi c«ng ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng dån viÖc vµo cuèi n¨m. DÉn ®Õn kh«ng kÞp tiÕn ®é thi c«ng, lµm t¨ng hµng tån kho. Chi phi thùc hiÖn. Chi phÝ thùc hiÖn biÖn ph¸p c¶i tæ l¹i bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty rÊt khã tÝnh. NÕu chØ ®¬n gi¶n lµ thèng nhÊt l¹i ®­êng lèi ho¹t ®éng gi÷a c¸c ®éi tr­ëng thi c«ng th× kh«ng cã chi phÝ, chØ cÇn mét vµi cuéc häp th¶o luËn, thèng nhÊt ý kiÕn lµ xong. Tuy nhiªn, gi÷a c¸c ®éi tr­ëng kh«ng h¼n lµ kh«ng cã m©u thuÉn, nÕu ®Ó c¸c ®éi tr­ëng tù x¾p xÕp th× kÕt qu¶ vÉn nh­ cò bëi v× ch­a ch¾c cã ai muèn gióp ng­êi kh¸c. Cßn nÕu c«ng ty tiÕn hµnh qu¶n lý, sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, c«ng ty l¹i ph¶i më réng c¬ cÊu, lËp dù to¸n, mµ cuèi cïng ch­a ch¾c cã ®éi tr­ëng nµo chÊp nhËn. Bëi v× hiÖn t¹i, ®éi tr­ëng c«ng tr×nh tù quyÕt ®Þnh mäi viÖc, khi cã mét ng­êi kh¸c can thiÖp vµo ho¹t ®éng cña m×nh, ch­a ch¾c cã ®éi tr­ëng nµo chÊp nhËn. Chi phÝ thùc hiÖn biÖn ph¸p thø hai còng kh«ng cã, c«ng ty chØ cÇn truyÒn ®¹t ý kiÕn ®Õn c¸c ®éi tr­ëng c«ng tr­êng ®Ó hä tù x¾p xÕp, tiÕn hµnh nhanh c¸c c«ng tr­êng hiÖn cã, kh«ng cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò cã c«ng tr×nh hay kh«ng trong th¸ng tíi. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p thø nhÊt kh¸ tèt nÕu c¸c ®éi tr­ëng thi c«ng ®ång lßng. Nã cã thÓ gi¶m hµng tån kho xuèng møc thÊp nhÊp lµ 0. ViÖc thèng nhÊp l¹i ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng sÏ lµm t¨ng c­êng tÝnh chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ ho¹t ®éng. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ lµm ®­îc ®IÒu nµy, c«ng ty ph¶i c¶i tæ l¹i toµn bé bé m¸y cña c«ng ty. §iÒu nµy khã cã thÓ x¶y ra. BiÖn ph¸p thø hai còng sÏ gÆp khã kh¨n, c«ng ty ®· giao toµn quyÒn cho ®éi tr­ëng thi c«ng, ®éi tr­ëng thi c«ng quyÕt ®Þnh c«ng viÖc cña c«ng tr×nh. Thêi gian thi c«ng do ®éi tr­ëng quyÕt ®Þnh. NÕu cã nhiÒu c«ng tr×nh, ®éi tr­ëng thi c«ng cã thÓ tõ chèi thùc hiÖn víi lý do kh«ng ®ñ ng­êi ®Ó lµm. NÕu cã Ýt c«ng tr×nh, ®éi tr­ëng ho¹t ®éng cÇm chõng ®Ó c«ng ty thÊy vÉn ®ang ho¹t ®éng. Nay nÕu c«ng ty can thiÖp vµo quyÕt ®Þnh cña ®éi tr­ëng thi c«ng, nÕu cã vÊn ®Ò x¶y ra, ®éi tr­ëng thi c«ng lÊy lý do c«ng ty quyÕt ®Þnh nªn kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm. C«ng ty sî tr¸ch nhiÖm nªn kh«ng gi¶m thay ®æi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc24366.DOC
Tài liệu liên quan