Quá trình sản xuất điện, chế độ làm việc, đặc tính kỹ thuật và quy trình vận hành của nhà máy thủy điện Hòa Bình

MỤC LỤC I.NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH 1.1.Nhiệm vụ của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. 1.2.Quá trình xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. 1.3.Vài nét về sông Đà. 1.4.Thông số kĩ thuật chủ yếu của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình theo thiết kế. 1.5.Nhiệm vụ của nhà máy thuỷ điện Hoà bình trong hệ thống điện quốc gia 1.6.Thông số kỹ thuật của các thiết bị chính trong nhà máy thuỷ điện Hoà bình 1.Turbine. 2.Bộ điều tốc thuỷ lực 3.Máy phát điện thuỷ lực 4.Máy biến áp. 5.Thanh dẫn dòng 6.Cáp dầu áp lực và hệ thống bổ xung dầu cáp 7.Dao cách ly 8.Máy biến điện áp 9.Máy biến dòng điện 10.Chống sét van 11.Máy cắt. 1.7. Hệ thống tự động chống sự cố 1.8. Hệ thống tự động điều chỉnh nhóm công suất 1.9. Trạm biến áp 500kV hòa bình II.SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH CỦA NHÀ MÁY VÀ TỰ DÙNG CỦA NHÀ MÁY. 2.1.Tự dùng của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình . 2.2.Sơ đồ nối điện chính nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

doc31 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quá trình sản xuất điện, chế độ làm việc, đặc tính kỹ thuật và quy trình vận hành của nhà máy thủy điện Hòa Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®iÖn quèc gia Trong hÖ thèng ®iÖn quèc gia, nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng: §iÒu tÇn cÊp I cho hÖ thèng ®iÖn quèc gia, ®iÒu chØnh ®Æt ®iÖn ¸p c¬ së t¹i nót c©n b»ng Hoµ b×nh. Tãm l¹i nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh lµ nhµ m¸y chñ ®¹o t¹i nót c©n b»ng c«ng suÊt trong hÖ thèng ®iÖn quèc gia hiÖn nay, ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ chÊt l­îng ®iÖn n¨ng. Gi÷ nhiÖm vô quan träng nh­ vËy lµ bëi v× nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh mang ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Ó gi÷ vai trß chñ ®¹o trong hÖ thèng ®iÖn hiÖn nay. §ã lµ: 1)Cã c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn l­îng c«ng suÊt thay ®æi DP cña hÖ thèng ®iÖn. 2)Cã kh¶ n¨ng khëi ®éng, dõng m¸y vµ tèc ®é thay ®æi c«ng suÊt nhanh ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp víi sù biÕn thiªn cña phô t¶i (tÝnh linh ho¹t cao). Tõ lóc khëi ®éng ®Õn khi hoµ l­íi chØ mÊt kho¶ng 1,5 phót. Cßn tõ chÕ ®é ch¹y bï chuyÓn sang chÕ ®é ph¸t chØ mÊt (10” ¸ 20”) lµ cã thÓ mang ®­îc c«ng suÊt. Kh«ng bÞ rµng buéc vÒ kh¶ n¨ng t¶i cña l­íi ®iÖn. 3)Nhµ m¸y n»m t¹i ®iÓm nót cña 1®­êng d©y 500kV vµ 7 ®­êng d©y 220kV. 1.6.Th«ng sè kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ chÝnh trong nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh 1.Turbine. Turbine trôc ®øng kiÓu PO-115/810/B567,2 dïng ®Ó biÕn thuû n¨ng thµnh c¬ n¨ng truyÒn ®éng cho m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé g¾n ®ång trôc víi Turbin. C¸c th«ng sè: §­êng kÝnh b¸nh xe c«ng t¸c: D = 567,2 cm Cét n­íc tÝnh to¸n: Htt= 88 m Cét n­íc lµm viÖc cao nhÊt: Hmax=109 m Cét n­íc lµm viÖc thÊp nhÊt: Hmin= 60 m C«ng suÊt ®Þnh møc: N®m= 245 MW §é cao hót cho phÐp: HSCP= 3,5 m L­u l­îng n­íc qua Tuabin ë N®m vµ Htt: Q®m = 301,5m3/sec Tèc ®é quay ®Þnh møc: n®m= 125vßng/phót Tèc ®é quay lång tèc: nlång= 240vßng/phót HiÖu suÊt tèi ®a ë Htt vµ HSCP: h = 95% Lùc Ðp däc trôc tèi ®a: 740 TÊn 2.Bé ®iÒu tèc thuû lùc Bé ®iÒu tèc thuû lùc kiÓu $GP-150-11 víi sù hç trî cña thiÕt bÞ dÇu ¸p lùc MHY-12,5/I-40-12,5-2HBT dïng ®Ó tù ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é, ®iÒu khiÓn Turbin ë c¸c chÕ ®é kh¸c nhau, ®iÒu chØnh c«ng suÊt h÷u c«ng riªng rÏ hoÆc nhãm c¸c tæ m¸y.C¸c sè liÖu kü thuËt: -KiÓu: $GP-150-11. -§­êng kÝnh quy ­íc cña ng¨n kÐo chÝnh: 150(mm) -¸p lùc lµm viÖc cña dÇu trong hÖ thèng ®iÒu chØnh: 40(kG/cm2) -¸p lùc lµm viÖc cña dÇu cÊp cho bé biÕn ®æi thuû lùc:18¸20(kG/cm2) -NhiÖt ®é dÇu cña hÖ thèng ®iÒu chØnh: +10 ¸ +50 0C 3.M¸y ph¸t ®iÖn thuû lùc a. C¸c th«ng sè cña c¸c thiÕt bÞ chÝnh: M¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé thuû lùc 3 pha trôc ®øng kiÓu CB-1190/215-48TB4 dïng ®Ó ph¸t ®iÖn t¹i nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh, lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu Èm nhiÖt ®íi. M¸y ph¸t thuû lùc ®­îc nèi tiÕp ®ång trôc víi Turbin thuû lùc kiÓu t©m trôc. Sè liÖu kü thuËt cña m¸y ph¸t ®iÖn chÝnh kiÓu CB-1190/215-48TB4 1) C«ng suÊt biÓu kiÕn ®Þnh møc: 266700 kVA 2) C«ng suÊt h÷u c«ng ®Þnh møc: 240000 kW 3) §iÖn ¸p d©y ®Þnh møc: 15,75 kV 4) Dßng ®iÖn stator ®Þnh møc: 9780 A 5) HÖ sè c«ng suÊt ®Þnh møc: 0,9 6) TÇn sè ®Þnh møc:50 HZ 7) Tèc ®é ®Þnh møc: 125 vßng/phót 8) Tèc ®é lång ®Þnh møc: 240 vßng/phót 9) Dßng kÝch thÝch ®Þnh møc: 1710 A 10) §iÖn ¸p trªn vµnh gãp Rotor ë phô t¶i ®Þnh møc: 430 V 11) HiÖu suÊt ë c«ng suÊt ®Þnh møc, ®iÖn ¸p ®Þnh møc,hÖ sè c«ng suÊt ®Þnh møc: 98,3% 12) C¸ch ®Êu d©y cuén d©y Stator : Sao 13) KiÓu vµ s¬ ®å cuén d©y Stator: Thanh dÉn h×nh sãng 2 líp, cã 4 nh¸nh song song ®Õn tõng pha, cã 3 ®Çu ra chÝnh vµ 3 ®Çu ra trung tÝnh. 14) M« men ®éng: 13750 TÊn m2 15) Khèi l­îng l¾p r¸p cña Rotor: 610 TÊn 16) Khèi l­îng toµn bé m¸y ph¸t: 1210 TÊn NhiÖm vô: Cung cÊp nguån cho hÖ thèng kÝch thÝch ®éc lËp b»ng Thyristor cña m¸y ph¸t chÝnh. Sè liÖu kü thuËt cña m¸y ph¸t ®iÖn phô kiÓu CB-690/26-48TB4 1) C«ng suÊt biÓu kiÕn ®Þnh møc: 3130 kVA 2) C«ng suÊt h÷u c«ng ®Þnh møc: 1740 kW 3) §iÖn ¸p d©y ®Þnh møc cña c¶ cuén d©y: 1295 V 4) §iÖn ¸p cña c¶ m¹ch trÝch: 530 V 5) Dßng ®iÖn stator ®Þnh møc tr­íc m¹ch trÝch: 1680 A 6) Dßng ®iÖn stator ®Þnh møc sau m¹ch trÝch: 1200 A 7) HÖ sè c«ng suÊt ®Þnh møc øng víi chÕ ®é lµm viÖc ®Þnh møc cña m¸y ph¸t: 0,556 8) TÇn sè ®Þnh møc:50 HZ 9) Tèc ®é ®Þnh møc: 125 vßng/phót 10) Tèc ®é lång ®Þnh møc: 240 vßng/phót 11) Dßng kÝch thÝch ë chÕ ®é lµm viÖc ®Þnh møc cña m¸y ph¸t: 205 A 12) §iÖn ¸p trªn vµnh gãp Rotor ë phô t¶i ®Þnh møc cña m¸y ph¸t khi nhiÖt ®é cuén d©y kÝch thÝch ë 1250c lµ: 150 V Sè liÖu kü thuËt cña m¸y ph¸t ®iÒu chØnh kiÓu CPM-164/10-48TB4 1) C«ng suÊt biÓu kiÕn ®Þnh møc: 0,25 kVA 2) §iÖn ¸p d©y ®Þnh møc: 110 V 3) TÇn sè ®Þnh møc:50 HZ 4) Tèc ®é ®Þnh møc: 125 vßng/phót 5) Tèc ®é lång ®Þnh møc: 240 vßng/phót 6) Khèi l­îng chung cña m¸y ph¸t: 1,4 TÊn NhiÖm vô: Lµ m¸y ph¸t ®ång bé 3 pha cã kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu cung cÊp tÝn hiÖu vÒ tèc ®é cña tæ m¸y cho bé ®iÒu tèc ®iÖn thuû lùc vµ c¸c r¬le tèc ®é. HÖ thèng kÝch thÝch Thyristor: C¸c m¸y ph¸t thuû lùc ®­îc trang bÞ hÖ thèng kÝch thÝch Thyristor ®éc lËp kiÓu CTH-500-2000-3-5T4 mµ trong nã ®­îc trang bÞ ®ång bé c¸c thiÕt bÞ thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu chØnh dßng Rotor vµ ®iÖn ¸p cña m¸y ph¸t thuû lùc theo nguyªn t¾c ®iÒu chØnh ®· ®­îc x¸c ®Þnh ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng vµ sù cè. ViÖc ®iÒu chØnh tù ®éng kÝch thÝch cho m¸y ph¸t ®­îc thùc hiÖn theo kiÓu t¸c ®éng m¹nh. HÖ thèng kÝch thÝch ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é lµm viÖc sau: 1) KÝch thÝch ban ®Çu. 2) Kh«ng t¶i. 3) Khëi ®éng tù ®éng cã ®ãng vµo l­íi b»ng ph­¬ng ph¸p hoµ ®ång bé chÝnh x¸c. 4) Lµm viÖc ë hÖ thèng ®iÖn cã phô t¶i trong c¸c giíi h¹n qu¸ t¶i vµ kÝch thÝch tèi thiÓu cña biÓu ®å ph©n bæ c«ng suÊt P vµ Q cña m¸y ph¸t ®iÖn. 5) C­êng hµnh kÝch thÝch víi 1 béi sè cho tr­íc theo ®iÖn ¸p(3,5) vµ dßng ®iÖn(2,0) khi cã sù cè trªn l­íi g©y nªn sôt gi¶m ®iÖn ¸p trªn thanh c¸i cña tr¹m. 6) DËp tõ cho m¸y ph¸t ®iÖn ë c¸c chÕ ®é dõng sù cè vµ dõng b×nh th­êng. C¸c sè liÖu kü thuËt chÝnh cña hÖ thèng kÝch thÝch: C«ng suÊt ®Þnh møc: 1000 kVA §iÖn ¸p ®Þnh møc: 500 V Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 2000 A Dßng ®iÖn ë chÕ ®é c­êng hµnh: 3420 A Béi sè c­êng hµnh theo ®iÖn ¸p: 3,5 Béi sè c­êng hµnh theo dßng ®iÖn: 2,0 §iÖn ¸p ®Þnh møc cung cÊp cho m¹ch tù dïng 1 chiÒu: 220 V C¸c bé biÕn ®æi Thyristor kiÓu TB8-2500/1650H-2T4 nèi theo s¬ ®å cÇu 3 pha trong hÖ thèng kÝch thÝch m¸y ph¸t chÝnh ®­îc lµm m¸t b»ng n­íc cÊt. C¸c bé biÕn ®æi Thyristor kiÓu TE8-320/460H-1T4 nèi theo s¬ ®å cÇu 3 pha trong hÖ thèng kÝch thÝch m¸y ph¸t phô ®­îc lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ tù nhiªn. Ngoµi ra ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tæ m¸y cßn cã hÖ thèng n­íc kü thuËt cÊp n­íc cho c¸c bé lµm m¸t kh«ng khÝ m¸y ph¸t, lµm m¸t dÇu æ ®ì, æ h­íng m¸y ph¸t, æ h­íng turbin, lµm m¸t n­íc cÊt, lµm m¸t dÇu biÕn thÕ. HÖ thèng th«ng giã lµm m¸t kh«ng khÝ cho c¸c bé lµm m¸t kh«ng khÝ. HÖ thèng dÇu ¸p lùc phôc vô qu¸ tr×nh khëi ®éng, dõng m¸y vµ ®iÒu chØnh c«ng suÊt cña tæ m¸y. HÖ thèng dÇu kh«ng ¸p ®Ó lµm m¸t, b«i tr¬n c¸c æ, lµm m¸t c¸c m¸y biÕn thÕ. HÖ thèng khÝ bï ®Ó cÊp khÝ cho chÕ ®é ch¹y bï cña tæ m¸y. HÖ thèng kiÓm tra nhiÖt ®é tæ m¸y. HÖ thèng phanh ®Ó phanh m¸y khi dõng, n©ng r«tor khi söa ch÷a. HÖ thèng cøu ho¶ m¸y ph¸t. b. C¸c chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y ph¸t ®iÖn: - Cho phÐp m¸y ph¸t lµm viÖc l©u dµi víi c«ng suÊt ®Þnh møc cña nã khi phô t¶i ®èi xøng vµ c¸c trÞ sè vÒ ®iÖn ¸p ,dßng ®iÖn, hÖ sè c«ng suÊt, tÇn sè, nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµo ë ®Þnh møc. - §­îc phÐp khëi ®éng khi ®· cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn khëi ®éng. - §ãng m¸y ph¸t ®iÖn vµo l­íi vµ n©ng phô t¶i: Tèc ®é n©ng ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn Stator m¸y ph¸t lµ kh«ng qui ®Þnh. Cßn tèc ®é n©ng c«ng suÊt h÷u c«ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña Turbin vµ sù thay ®æi phô t¶i cña hÖ thèng phï hîp víi nhiÖm vô ®iÒu tÇn cÊp I cña nhµ m¸y. - M¸y ph¸t thuû lùc chÞu ®­îc tèc ®é lång 240 vßng/phót trong 2 phót mµ kh«ng bÞ biÕn d¹ng d­. NÕu hÖ thèng ®iÒu tèc lµm viÖc tèt th× sau khi sa th¶i 100% phô t¶i ®Þnh møc cho phÐp ®ång bé víi l­íi kh«ng cÇn kiÓm tra xem xÐt. - C¸c chÕ ®é lµm viÖc cho phÐp cña m¸y ph¸t khi thay ®æi c¸c ®¹i l­îng ®Þnh møc: 1.Khi ®iÖn ¸p, tÇn sè cña m¸y ph¸t thay ®æi th× gi¸ trÞ cho phÐp cña c«ng suÊt vµ dßng ®iÖn Stator m¸y ph¸t theo b¶ng sau: TT §iÖn ¸p C«ng suÊt Dßng Stator % kV % MVA % A 1 90 14,175 94 250,698 105 10269 2 91 14,332 95 253,365 105 10269 3 92 14,490 96 256,032 105 10269 4 93 14,647 97 258,699 105 10269 5 94 14,805 98 261,366 105 10269 6 95 14,962 100 266,700 105 10269 7 96 15,120 100 266,700 104 10171 8 97 15,277 100 266,700 103 10073 9 98 15,435 100 266,700 102 9975 10 99 15,592 100 266,700 101 9877 11 100 15,750 100 266,700 100 9780 12 101 15,907 100 266,700 99 9682 13 102 16,065 100 266,700 98 9584 14 103 16,222 100 266,700 97 9486 15 104 16,380 100 266,700 96 9388 16 105 16,537 100 266,700 95 9291 17 106 16,695 98 261,366 92 9000 18 107 16,852 96 256,032 89 8704 19 108 17,010 94 250,698 87 8509 20 109 17,167 92 245,364 84 8215 21 110 17,325 90 240,030 81 7922 Kh«ng cho phÐp m¸y ph¸t lµm viÖc khi ®iÖn ¸p qu¸ 110%(17,325kV) U®m 2.Khi tÇn sè dßng ®iÖn thay ®æi trong giíi h¹n ± 2,5%(48,75¸51,25)HZ f®m th× cho phÐp m¸y ph¸t lµm viÖc víi c«ng suÊt ®Þnh møc. 3.M¸y ph¸t lµm viÖc l©u dµi víi P=240 MW khi Cosj =1.ViÖc mang c«ng suÊt h÷u c«ng lín nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh bëi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña Turbin. §­îc phÐp lµm viÖc l©u dµi ë chÕ ®é bï ®ång bé cã Cosj = 0 vµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc. Kh¶ n¨ng nhËn c«ng suÊt v« c«ng cña m¸y ph¸t ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®Æc tÝnh h¹n chÕ kÝch thÝch tèi thiÓu. - ChÕ ®é lµm viÖc cho phÐp cña m¸y ph¸t khi thay ®æi nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµo: M¸y ph¸t kh«ng ®­îc phÐp lµm víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm m¸t qu¸ 400c(trõ sÊy) vµ d­íi 100c. Kh«ng nªn cho m¸y ph¸t lµm viÖc víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm m¸t thÊp d­íi 150c. ChÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm m¸t kh«ng ®­îc qu¸ 350c. -Trong nh÷ng tr­êng hîp sù cè cho phÐp m¸y ph¸t ®­îc qu¸ t¶i vÒ dßng ®iÖn Stator vµ Roto theo b¶ng sau: Béi sè t¶i 2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 Thêi gian qu¸ t¶i IStator 50” 2’ 3’ 4’ 6’ 60’ Thêi gian qu¸ t¶i IRotor 50” 2’ 3’ 4’ 6,5’ l©u dµi - M¸y ph¸t thuû lùc ®­îc phÐp lµm viÖc ë phô t¶i kh«ng ®èi xøng l©u dµi víi ®iÒu kiÖn dßng c¸c pha kh«ng v­ît qu¸ I®m=9780 A, vµ hiÖu dßng c¸c pha kh«ng v­ît qu¸ 15% (1467 A) I®m cña 1 pha. - M¸y ph¸t thuû lùc ®­îc phÐp lµm viÖc ë chÕ ®é phãng ®­êng d©y víi c«ng suÊt v« c«ng lµ 177000 kVA vµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc trong vßng 5 phót. - M¸y ph¸t thuû lùc ®­îc phÐp lµm viÖc khi cã ng¾n m¹ch kh«ng ®èi xøng tøc thêi víi ®iÒu kiÖn lµ: . Sù phô thuéc cña béi sè dßng ®iÖn trung b×nh b×nh ph­¬ng thø tù nghÞch víi thêi gian ng¾n m¹ch cho ë b¶ng sau: I2 ë ®¬n vÞ t­¬ng ®èi 1 1,5 2 3 4 Thêi gian ng¾n m¹ch t 40” 18” 10” 4” 2” - ChÕ ®é phi ®ång bé: M¸y ph¸t kh«ng ®­îc phÐp lµm viÖc ë chÕ ®é nµy. Khi m¸y ph¸t mÊt ®ång bé th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó kÐo m¸y vµo ®ång bé, nÕu kh«ng ®­îc th× ph¶i c¾t m¸y khái l­íi. - Ch¹m ®Êt 1 pha m¸y ph¸t ®iÖn lµ t×nh tr¹ng sù cè kh«ng cho phÐp lµm viÖc trong t×nh tr¹ng nµy. - Kh«ng cho phÐp lµm viÖc khi ch¹m ®Êt 1 ®iÓm trong m¹ch kÝch thÝch. - §é rung cho phÐp(2 lÇn biªn ®é dao ®éng) ë mÆt ph¼ng n»m ngang gi¸ ch÷ thËp cña m¸y ph¸t trong tÊt c¶ c¸c chÕ ®é lµm viÖc víi tÇn sè quay ®Þnh møc kh«ng v­ît qu¸ 0,26mm. §é rung cho phÐp(2 lÇn biªn ®é dao ®éng) cña lâi thÐp Stator cã tÇn sè 100 HZ khi phô t¶i ë chÕ ®é ®èi xøng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,03mm. - §é ån: §é ån lín nhÊt ®o c¸ch m¸y ph¸t 1m kh«ng qu¸ 85db. - Trong tÊt c¶ c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y ph¸t, nhiÖt ®é lín nhÊt cho phÐp cña c¸c bé phËn riªng biÖt cña m¸y ph¸t kh«ng ®­îc qu¸ nhiÖt ®é giíi h¹n sau ®©y: 1) ThÐp Stator m¸y ph¸t chÝnh:1100 2) §ång Stator m¸y ph¸t chÝnh: 1100 3) ThÐp Stator m¸y ph¸t phô: 1100 4) §ång Stator m¸y ph¸t phô: 1100 5) Kh«ng khÝ l¹nh:400 6) Kh«ng khÝ nãng:600 c/ C¸c b¶o vÖ cña m¸y ph¸t thuû lùc: C¸c b¶o vÖ ®iÖn: 1.B¶o vÖ so lÖch: 2.B¶o vÖ qu¸ t¶i: 3.B¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch ngoµi ®èi xøng: 4.B¶o vÖ chgèng ng¾n m¹ch ngoµi kh«ng ®èi xøng: 5.B¶o vÖ ch¹m ®Êt Stator: 6.B¶o vÖ chèng t¨ng cao ®iÖn ¸p: 7.B¶o vÖ chèng ®­a ®iÖn ¸p vµo m¸y ph¸t ®ang dõng: 8.B¶o vÖ YPOB 15,75 kV: C¸c b¶o vÖ c¬ khÝ thuû lùc: 1.B¶o vÖ cÊp 1: T¸c ®éng ngõng m¸y qua ng¨n kÐo chÝnh cña bé ®iÒu tèc. + NhiÖt ®é xÐc m¨ng æ ®ì:700 ph¸t tÝn hiÖu, 800 ngõng m¸y. + NhiÖt ®é xÐc m¨ng æ h­íng:650 ph¸t tÝn hiÖu, 750 ngõng m¸y. + NhiÖt ®é dÇu æ h­íng:600 ph¸t tÝn hiÖu, 700 ngõng m¸y. + ¸p lùc dÇu MHY£ 29 at. + Møc dÇu MHY£ 10%. + Chªnh lÖch ¸p lùc l­íi ch¾n r¸c > 1 at. + Cã n­íc trong m¸y ph¸t ( cã n­íc sau van ®iÖn ®­êng èng n­íc cøu ho¶). + C¸c b¶o vÖ phÇn ®iÖn t¸c ®éng ngõng m¸y( So lÖch, So lÖch dù phßng khèi). 2.B¶o vÖ cÊp 2: Ngõng m¸y qua ng¨n kÐo sù cè. + §øt d©y ph¶n håi. + Khi khëi ®éng tæ m¸y + h­ háng phÇn ®iÖn ®iÒu tèc, c¸nh h­íng n­íc(HA) më 50%, tèc ®é tæ m¸y ®¹t ®Þnh møc mµ c¸nh h­íng n­íc kh«ng ®ãng vÒ ®­îc. + Ng¨n kÐo chÝnh kh«ng lµm viÖc + tèc ®é > 115% n®m,HA>25% + B¶o vÖ cÊp 1 t¸c ®éng sau 30” HA>3% + Tèc ®é tæ m¸y >125% t¸c ®éng t=0”. 3.B¶o vÖ cÊp 3: Ngõng m¸y qua c¸nh phai sù cè. + Tèc ®é tæ m¸y t¨ng 170% n®m t¸c ®éng víi t= 0” + Tèc ®é tæ m¸y t¨ng 125% n®m t¸c ®éng víi t= 50” + B¶o vÖ cÊp 1,2 t¸c ®éng + ®øt chèt c¸nh h­íng n­íc. 4.M¸y biÕn ¸p. C¸c m¸y biÕn ¸p ®­îc l¾p ®Æt trong nhµ m¸y T§HB ®Òu do Liªn x« chÕ t¹o, bao gåm c¸c lo¹i sau: 1) C¸c m¸y biÕn ¸p 1 pha hai cuén d©y kiÓu ОШ- 105000/220- 85 TB 4 dïng ®Ó ®Êu nèi 3 pha vµ l¾p ®Æt vµo khèi MF – MBA 2) M¸y biÕn ¸p tù ngÉu 3 pha ba cuén d©y kiÓu ATДЦTH 63000/220/110- TL, cã bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i, dïng ®Ó liªn l¹c OPY- 220 vµ cung cÊp cho tù dïng nhµ m¸y 3) M¸y biÕn ¸p 3 pha hai cuén d©y kiÓu TMH- 6300/35- 74 – 71 cã bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i, m¸y biÕn ¸p nµy ®­îc ®Êu vµo c¸c cuén d©y 35kV cña m¸y biÕn ¸p tù ngÉu vµ c¸c thanh dÉn ®iÖn ¸p m¸y ph¸t dïng ®Ó cÊp ®iÖn cho tù dïng nhµ m¸y 1/Sè liÖu kü thuËt cña c¸c m¸y biÕn ¸p : ОШ 105000/220 ATДЦTH 63000/220 TMH- 6300 35 kV 15,75kV C«ng suÊt ®Þnh møc KVA 315.000 63.000 6300 6300 §iÖn ¸p ®m phÝa cao thÕ kV 230 230 35 15,75 §iÖn ¸p ®m phÝa trung thÕ kV 121 §iÖn ¸p ®m phÝa h¹ thÕ kV 15,75 38,5 6,3 6,3 Dßng ®iÖn ddm cao thÕ A 751,5 156 104 230,9 Dßng ®iÖn ®m trung thÕ A 301 230,9 Dßng ®iÖn ®m h¹ thÕ A 6664,5 577 577 S¬ ®å tæ ®Êu d©y Y/D - 11 Y/D-1 Y/D - 11 Sè nÊc cña bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i ± 8 ´ 1,5% ± 6 ´ 1,5% 2/C¸c yªu cÇu chung ®èi víi m¸y biÕn ¸p: Khi vËn hµnh c¸c m¸y biÕn ¸p , tÊt c¶ c¸c van ph¶i ®­îc kÑp ch× niªm phong ë vÞ trÝ lµm viÖc (më hay ®ãng tuú theo c«ng dông). NÕu kh«ng cã kÑp ch× niªm phong th× kh«ng ®­îc phÐp vËn hµnh biÕn ¸p, trõ tr­êng hîp ph¶i gì kÑp ch× ®Ó kiÓm tra bé phËn lµm m¸t t­¬ng øng, sau khi söa xong ph¶i kh«i phôc s¬ ®å lµm viÖc vµ kÑp ch× niªm phong. Cæng vµ cöa ra vµo gian m¸y biÕn ¸p khèi vµ m¸y biÕn ¸p tù dïng cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®ãng kÝn Trong khi vËn hµnh, c¸c m¸y biÕn ¸p ®­îc phÐp lµm viÖc l©u dµi khi ®iÖn ¸p d©y ë 1 trong bÊt kú c¸c cuén d©y t¨ng lªn ®Õn trÞ sè nªu trong b¶ng: CÊp ®iÖn ¸p cña c¸c cuén d©y 6 15 35 110 220 §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt 7,2 17,2 40 126 252 §é nãng cña m¸y biÕn ¸p ®­îc kiÓm tra theo nhiÖt ®é líp dÇu trªn cïng. NhiÖt ®é líp dÇu trªn cïng kh«ng ®­îc cao h¬n nhiÖt ®é kh«ng khÝ xung quanh m¸y biÕn ¸p lµ 450C Phô t¶i cho phÐp l©u dµi cña m¸y biÕn ¸p tuú theo nhiÖt ®é cña m«i tr­êng lµm m¸t ( ®èi víi m¸y biÕn ¸p 1 pha lµ n­íc, cßn c¸c m¸y kh¸c lµ kh«ng khÝ ) kh«ng ®­îc lín h¬n trÞ sè nªu trong b¶ng so víi c«ng suÊt ®Þnh møc: KiÓu m¸y biÕn ¸p NhiÖt ®é m«i tr­êng lµm m¸t 0 10 20 30 40 55 ОШ, ATДЦTH 1,25 1,17 1,09 1,0 0,91 0,72 TMH 1,31 1,22 1,12 1,0 0,91 0,73 NÕu phô t¶i cña c¸c pha cña m¸y biÕn ¸p kh«ng ®Òu nhau th× phô t¶i cña pha cã phô t¶i lín nhÊt ph¶i t­¬ng øng víi b¶ng trªn ChØ ®­îc phÐp vËn hµnh m¸y biÕn ¸p víi ®iÒu kiÖn th­êng xuyªn ®ãng ®iÖn c¸c bé chèng sÐt cã trong s¬ ®å ®Ó b¶o vÖ c¸c cuén d©y 3/ChÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh th­êng vµ sù cè m¸y biÕn ¸p: C¸c m¸y biÕn ¸p ë chÕ ®é kh«ng b×nh th­êng vµ sù cè th× ph¶i sö lÝ theo ®óng “quy tr×nh sö lÝ sù cè ...” Khi kiÓm tra ph¸t hiÖn thÊy m¸y biÕn ¸p bÞ h­ háng th× ph¶i b¸o cho T ca, T kÝp biÕt râ vÒ sù h­ háng ®ã vµ t×m c¸ch kh¾c phôc. NÕu h­ háng ®e do¹ g©y sù cè vµ kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh MBA th× ph¶i t¸ch MBA ra söa ch÷a (theo lÖnh cña tr­ëng ca) . HiÖn t­îng h­ háng cã thÓ lµ: TiÕng kªu kh«ng ®Òu, kh«ng b×nh th­êng,r¹n nøt bªn trong MBA vµ cã tiÕng kªu trong vá sø KTBD NhiÖt ®é m¸y biÕn ¸p t¨ng cao kh«ng b×nh th­êng vµ th­êng xuyªn t¨ng mÆc dï ®iÒu kiÖn lµm m¸t b×nh th­êng. Ch¶y dÇu lµm cho møc dÇu thÊp h¬n n¾p MBA. Sø bÞ nøt hoÆc vì , cã hiÖn t­îng kh¸ng ®iÖn xuyªn qua hoÆc cã dÊu vÕt kh¸ng ®iÖn bÒ mÆt sø . DÇu phôt ra tõ van an toµn. MÇu s¾c dÇu thay ®æi ®ét ngét . DÇu cã ®Æc tÝnh kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña quy tr×nh . NÕu nhiÖt ®é dÇu t¨ng ®Õn trÞ sè chØnh ®Þnh , ph¸t tÝn hiÖu th× ph¶i t×m nguyªn nh©n g©y t¨ng nhiÖt ®é vµ t×m c¸ch kh¾c phôc. Khi b¶o vÖ R¬le h¬i t¸c ®éng cÇn ph¶i : + Th«ng b¸o cho tr­ëng ca . + T¨ng c­êng kiÓm tra cè g¾ng ph¸t hiÖn nguyªn nh©n b¶o vÖ t¸c ®éng . + LÊy mÉu khÝ kiÓm tra xem cã ch¸y. NÕu cã khÝ ch¸y ®­îc tÝch tô trong R¬le h¬i th× ph¶i c¾t ®iÖn MBA ngay . NÕu R¬le t¸c ®éng ph¸t tÝn hiÖu do møc dÇu tôt thÊp do nhiÖt ®é gi¶m th× cÇn ph¶i bæ xung dÇu. NÕu dÇu bÞ ch¶y th× ph¶i ®æ thªm dÇu vµo b×nh gi·n në vµ t×m c¸ch kh¾c phôc nguyªn nh©n . Tr­êng hîp MBA bÞ c¾t ®iÖn do c¸c b¶o vÖ t¸c ®éng ph¶i c¨n cø theo kÕt qu¶ cña kiÓm tra bªn ngoµi vµ c¸c con bµi ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ sù cè. NÕu MBA bÞ c¾t do c¸c bÖ chèng h­ háng bªn trong t¸c ®éng cÇn xem xÐt cÈn thËn . t×m nguyªn nh©n chØ ®­îc phÐp ®­a vµo lµm viÖc sau khi ph¸t hiÖn vµ trõ khö ®­îc nguyªn nh©n vµ ®­îc sù ®ång ý cña kü s­ chÝnh NM . Khi vËn hµnh møc dÇu t¨ng cao (cã thÓ do chØnh møc dÇu kh«ng ®óng khi söa ch÷a) cã thÓ lµm cho van an toµn t¸c ®éng .Tr­êng hîp nµy ph¶i thèng nhÊt víi §èc c«ng TMX ®Ó t×m c¸ch gi¶m møc dÇu . Møc dÇu trong ОШ, cã thÓ do gio¨ng chÌn MBA vµ sø trong KTBD bÞ háng (kÌm theo møc dÇu trong KTBD gi¶m) cÇn sö lý theo h­íng dÉn cña §èc c«ng TMX hoÆc qu¶n ®èc ph©n x­ëng ®iÖn . Khi VH møc dÇu trong KTBD t¨ng kh«ng b×nh th­êng cã thÓ do ®iÒu chØnh møc dÇu kh«ng ®óng khi söa ch÷a vµ gio¨ng chÌn gi÷a sø KTBD vµ ®­êng c¸p bÞ h­ háng . Nh©n viªn VH cÇn sö lý theo h­íng dÉn cña ®èc c«ng TMX NÕu møc dÇu MBA gi¶m kh«ng b×nh th­êng ( chØ sè cña èng thuû lùc thiÖt ®é dÇu trong phï hîp nhau). Th× ph¶i kiÓm tra b»ng m¾t th­êng c¸c MBA ОШ, mµ kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng chç ch¶y dÇu th× ph¶i kiÓm tra gio¨ng chÌn ë c¸c bé lµm m¸t . Muèn vËy ph¶i lÇn l­ît më c¸c nót x¶ khÝ phÇn khoang èng ë tõng bé lµm m¸t ®Õn khi cã n­íc phôt ra . NÕu bé lµm m¸t bÞ háng th× ta thÊy trong n­íc cã lÉn dÇu vµ cho bé lµm mÊt dù phßng lµm viÖc vµ t¸ch bé lµm m¸t bÞ háng ra söa ch÷a vµ t×m c¸ch bæ xung dÇu MBA. NÕu møc dÇu trong KTBD gi¶m kh«ng b×nh th­êng th× ph¶i kiÓm tra sø ®Çu vµo ®Ó ph¸t hiÖn ch¶y dÇu; t×m c¸ch kh¾c phôc vµ bæ sung dÇu. NÕu møc dÇu trong KTBD gi¶m kh«ng b×nh th­êng th× ph¶i kiÓm tra sø ®Çu vµo ®Ó ph¸t hiÖn ch¶y dÇu, t×m c¸ch kh¾c phôc vµ bæ sung dÇu. NÕu thÊy møc dÇu trong MBA hoÆc KTBD tôt víi møc ®é kh«ng thÓ kÞp t×m nguyªn nh©n vµ kh¾c phôc nh÷ng chç ch¶y dÇu th× ph¶i t×m c¸ch nhanh chãng t¸ch MBA ra söa ch÷a ®Ó ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc ch¶y dÇu. Tr­êng hîp MBA ОШ mÊt tuÇn hoµn dÇu th× cho phÐp ®­îc lµm viÖc trong vßng 50 phót víi phô t¶i kh«ng lín h¬n phô t¶i ®Þnh møc ®Õn khi nhiÖt ®é líp dÇu trªn cïng ®¹t kh«ng qu¸ 600C sau ®ã nÕu kh«ng thÓ kh«i phôc tuÇn hoµn dÇu ®­îc th× ph¶i c¾t ®iÖn MBA. C¸c b¶o vÖ cña MBA: 1.B¶o vÖ so lÖch MBA: Lµ b¶o vÖ chÝnh chèng c¸c h­ háng bªn trong vµ c¸c h­ háng ®Çu ra MBA. Vïng t¸c ®éng bao gåm tõ c¸c TI ®Æt ë c¸c ®Çu ra chÝnh MF ®Õn c¸c TI ®Æt ë c¸c ®Çu ra phÝa 220kV cña MBA. B¶o vÖ t¸c ®éng víi t = 0” ®i c¾t m¸y c¾t 15,75kV, c¾t ®Çu vµo KPY- 6kV, dËp tõ MF, c¾t c¸c m¸y c¾t 220 kV, khëi ®éng YPOB – 220, cÊm TAPB 220kV, khëi ®éng cøu ho¶, ®ãng van c¾t nhanh. 2.B¶o vÖ h¬i MBA: Dïng ®Ó b¶o vÖ MBA chèng c¸c h­ háng bªn trong ph¸t sinh g©y ra khÝ còng nh­ ®Ó tr¸nh gi¶m møc dÇu ®Õn møc nguy hiÓm. +CÊp 1 lµm viÖc khi cã xuÊt hiÖn khÝ ë r¬ le h¬i, t¸c ®éng ®i b¸o tÝn hiÖu. +CÊp 2 lµm viÖc khi cã luång khÝ m¹nh hoÆc møc dÇu tôt hoµn toµn khái r¬ le h¬i. T¸c ®éng c¾t m¸y c¾t 15,75kV, c¸c MC ®Çu vµo KPY 6kV, dËp tõ MF, khëi ®éng YPOB 220kV, khëi ®éng cøu ho¶ MBA, ®ãng van c¾t nhanh, cÊm TAPB 220kV. 3.B¶o vÖ h¬i c¸c ®Çu c¸p 220kV: Chèng c¸c h­ háng bªn trong c¸c ®Çu c¸p. B¶o vÖ cã hai cÊp t¸c ®éng: +CÊp 1 lµm viÖc khi xuÊt hiÖn khÝ ë r¬ le h¬i, nã t¸c ®éng ®i b¸o tÝn hiÖu. +CÊp 2 lµm viÖc khi cã luång khÝ m¹nh hoÆc møc dÇu tôt hoµn toµn khái r¬ le h¬i. T¸c ®éng ®i c¾t m¸y c¾t 15,75kV,c¸c MC ®Çu vµo KPY – 6kV, dËp tõ MF, khëi ®éng YPOB 220kV, khëi ®éng cøu ho¶ MBA, cÊm TAPB 220kV. 4.B¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt trong l­íi 220kV: Lµ b¶o vÖ dù phßng cho thanh c¸i 220kV vµ c¸c ®­êng d©y 220kV. B¶o vÖ lµm viÖc víi t1 =3,0” t¸c ®éng ®i c¾t m¸y c¾t 220kV, cÊm TAPB. Víi t2=3,5” ®i c¾t m¸y c¾t 15,75kV, c¸c MC ®Çu vµo KPY 6kV, dËp tõ MF, khëi ®éng YPOB 220kV. 5.B¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt phÝa h¹ ¸p MBA: B¶o vÖ nµy thùc hiÖn viÖc kiÓm tra c¸ch ®iÖn cuén d©y MBA phÝa 15,75kV, b¶o vÖ ®­îc ®Êu vµo TU ®Æt ë phÝa h¹ ¸p MBA. B¶o vÖ lµm viÖc víi t = 9”®i b¸o tÝn hiÖu. 6.B¶o vÖ ¸p lùc dÇu ®­êng c¸p 220kV: B¶o vÖ lÊy tÝn hiÖu tõ ®¸t trÝch ¸p lùc. Khi ¸p lùc dÇu gi¶m ®Õn møc sù cè(<8 at) th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi t = 20”c¾t m¸y c¾t 15,75kV, c¸c MC ®Çu vµo KPY – 6kV, dËp tõ MF, khëi ®éng YPOB 220kV, cÊm TAPB 220kV. 7.B¶o vÖ so lÖch dù phßng khèi: B¶o vÖ ®­îc dïng lµm dù phßng cho c¸c b¶o vÖ chÝnh cña MF – MBA vµ b¶o vÖ so lÖch thanh dÉn 220kV. Vïng t¸c ®éng cña b¶o vÖ tõ TI ®Æt ë ®Çu ra trung tÝnh MF ®Õn c¸c TI ®Æt ë c¸c m¸y c¾t 220kV. B¶o vÖ t¸c ®éng víi t = 0,1”c¾t m¸y c¾t 15,75kV, c¸c MC ®Çu vµo KPY 6kV, dËp tõ MF, khëi ®éng YPOB – 220kV, cÊm TAPB 220kV, ngõng m¸y. 8.B¶o vÖ so lÖch thanh dÉn: Dïng ®Ó b¶o vÖ thanh dÉn 220kV vµ b¶o vÖ tuyÕn c¸p dÇu tr¸nh tÊt c¶ c¸c d¹ng h­ háng. Vïng t¸c ®éng cña b¶o vÖ tõ TI ®Æt ë ®Çu ra 220kV-MBA ®Õn c¸c TI ë c¸c m¸y c¾t 220kV – OPY. B¶o vÖ t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t 15,75kV, c¾t c¸c ®Çu vµo KPY – 6kV, dËp tõ MF, khëi ®éng YPOB – 220kV, cÊm TAPB 220kV. 9.B¶o vÖ theo nhiÖt ®é líp dÇu trªn: NhiÖt ®é líp dÇu trªn =600c ph¸t tÝn hiÖu, t¨ng ®Õn 750c t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t 15,75kV, c¾t c¸c ®Çu vµo KPY – 6kV, dËp tõ MF, khëi ®éng YPOB – 220kV, cÊm TAPB 220kV víi t = 0”. Khi mÊt tuÇn hoµn dÇu th× víi t1=9” vµ t2=10” ph¸t tÝn hiÖu vÒ viÖc mÊt tuÇn hoµn dÇu vµ mÊt tuÇn hoµn dÇu l©u dµi. 5.Thanh dÉn dßng Thanh dÉn dïng ®Ó truyÒn t¶i n¨ng l­îng tõ m¸y ph¸t ë ®é cao 9,80m gian m¸y tíi c¸c m¸y biÕn ¸p lùc t¨ng thÕ n»m ë cao ®é 15,50 gian biÕn ¸p. Thanh dÉn ®iÖn kiÓu T$H lµ lo¹i thanh dÉn víi vá bäc ®iÒu hoµ tr­êng ®iÖn tõ ngoµi.Tr­êng ®iÖn tõ ®­îc bï ë bªn ngoµi nhê c¸c vá bäc liªn tôc, ë ®Çu vµ cuèi vá bäc ®­îc ng¾n m¹ch b»ng ®o¹n nèi chuyªn dïng. Nhê ®ã dßng ®iÖn c¶m øng gÇn b»ng dßng ®iÖn ®Þnh møc, nh­ng ng­îc chiÒu, tuÇn hoµn theo vá cña thanh dÉn ®iÖn. Tõng ®o¹n liªn tôc cña vá thanh dÉn ph¶i ®­îc tiÕp ®Þa ë mét ®iÓm.§Ó thanh dÉn lµm viÖc b×nh th­êng, nhiÖt ®é kh«ng khÝ xung quanh kh«ng qu¸ +450C. Sè liÖu kü thuËt: Thanh dÉn m¹ch nh¸nh kiÓu T$H-E-20-11250-400TI §iÖn ¸p ®Þnh møc : 20 (kV) Dßng ®iÖn ®Þnh møc : 11250 (A) §é æn ®Þnh ®iÖn ®éng ( gi¸ trÞ biªn ®é) : 400 (kA) §é æn ®Þnh nhiÖt trong 4 gi©y (gi¸ trÞ hiÖu dung) : 160 (kA) Thanh dÉn m¹ch nh¸nh kiÓu T$H-E-20-1600-370TI : §iÖn ¸p ®Þnh møc : 20 (kV) Dßng ®iÖn ®Þnh møc : 1600 (A) §é æn ®Þnh ®iÖn ®éng ( gi¸ trÞ biªn ®é) : 375 (kA) §é æn ®Þnh nhiÖt trong 4 gi©y (gi¸ trÞ hiÖu dông) : 150 (kA) 6.C¸p dÇu ¸p lùc vµ hÖ thèng bæ xung dÇu c¸p §Ó chuyÓn c«ng suÊt tõ c¸c m¸y biÕn thÕ chÝnh ë gian biÕn thÕ ngÇm cña nhµ m¸y ®Õn tr¹m chuyÓn tiÕp ng­êi ta dïng dÇu ¸p lùc MBDTK-1x625/220 cã tiÕt diÖn lâi c¸p lµ 625mm2, ®iÖn ¸p 220kV, 3 sîi cña 3 pha ®Òu ®Æt trong èng thÐp ®­êng kÝnh 219mm, dÇu n¹p vµo èng ®· ®­îc khö khÝ lo¹I R-5A víi ¸p lùc tõ 11¸16kG/cm2. ThiÕt bÞ ¸p lùc bæ xung dÇu ¸p lùc (APY) dïng ®Ó duy tr× ¸p lùc dÇu trong c¸c ®­êng c¸p dÇu ¸p lùc trong c¸c giíi h¹n quy ®Þnh, thiÕt bÞ nµy ®­îc l¾p ®Æt ë ®é cao 31m trong nhµ hµnh chÝnh s¶n xuÊt AΠK vµ AΠY2 ®­îc ®Æt trong c¸c buång riªng biÖt nhau, c¶ hai tæ m¸y b¬m ®Òu ®­îc nèi lªn hÖ thèng gãp chung 2 ph©n ®o¹n, c¸c ®­êng èng dÉn dÇu cho c¸c ®­êng èng dÉn c¸p còng ®­îc ®Êu nèi víi hÖ thèng èng gãp ®ã, ®Ó khö khÝ trong èng dïng thiÕt bÞ khö khÝ. ThiÕt bÞ AΠY cã hai bÓ chøa dung tÝch 4m3 ®Ó chøa dÇu c¸p ®· ®­îc khö khÝ vµ ®­îc duy tr× ch©n kh«ng b»ng b¬m ch©n kh«ng, c¸c b¬m dÇu sÏ tù ®éng duy tr× ¸p lùc dÇu trong ®­êng èng gãp tõ 13,5¸15,5kG/cm2, nÕu ¸p lùc tôt xuèng 12,5kG/cm2 th× b¬m dÇu dù phßng lµm viÖc vµ cã tÝn hiÖu. 7.Dao c¸ch ly Dao c¸ch ly ®Æt trong nhµ kiÓu : PBP3-20/12500Y3 Sè liÖu kü thuËt chÝnh cña dao c¸ch li nªu trong b¶ng sau: Tªn th«ng sè Tiªu chuÈn §èi víi dao chÝnh §èi víi dao t/®Þa §iÖn ¸p ®Þnh møc,Kv §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt,Kv Dßng ®iÖn ®Þnh møc,A TÇn sè Hz + Biªn ®é d® xuyªn giíi h¹n, Kv Dßng ®iÖn æ. ®.nh giíi h¹n ,KA Thêi gian dßng ®iÖn æ.®.nh ®i qua, gi©y Khèi l­îng,Kg 20 24 12500 50 490 180 4 625 - - 5000 50 250 100 1 Daoc¸chly ®Æt ngoµi trêi :PHD3-2(1)-220/320T1;PHD3-2(1)-110/630T1 C¸c th«ng sè kü thuËt PHD3 - 220 PHD3 - 110 §iÖn ¸p ®Þnh møc §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt Dßng ®iÖn ®Þnh møc 220 252 3200 110 126 630 8.M¸y biÕn ®iÖn ¸p Dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho m¹ch ®iÖn ¸p s¬ ®å ®o l­êng, tù ®éng, tÝn hiÖu vµ b¶o vÖ cña m¸y ph¸t vµ m¸y biÕn ¸p vµ c¸c ®­êng d©y. Sè liÖu kü thuËt: M¸y biÕn ®iÖn ¸p kiÓu : 3HOL – 06 - §iÖn ¸p ®Þnh møc: 15 KV - §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt: 17,5 KV - §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén s¬ cÊp: 15750/1,73 V - §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén thø cÊp chÝnh: 100/1,73 V - §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén thø cÊp phô: 100/1,73 V M¸y biÕn ®iÖn ¸p kiÓu HKO – 220 (110) - §iÖn ¸p ®Þnh møc: 220/ KV - §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt: 17,5 KV - §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén thø cÊp chÝnh: 100/ V - §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén thø cÊp phô: 100 V - C«ng suÊt cùc ®¹i 2000 VA 9.M¸y biÕn dßng ®iÖn 1) M¸y biÕn dßng TШ-20 dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c b¶o vÖ dßng ®iÖn vµ ®o l­êng thiÕt bÞ cung cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t. Sè liÖu kü thuËt: §iÖn ¸p ®Þnh møc: 20 (kV) TÇn sè ®Þnh møc: 50 (HZ) Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc: 12000 (A) Dßng ®iÖn thø cÊp ®Þnh møc: 55 (A) 1) M¸y biÕn dßng TFIZM – 220bT1 vµ TFIZ - 132bT1 dïng ®Ó lµm nguån cung cÊp cho c¸c m¹ch cña c¸c ®ång hå ®o l­êng, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn ë OPY. C¸c trÞ sè ®Þnh møc vÒ c¸c yÕu tè khÝ hËu : §é cao l¾p ®Æt so víi mùc n­íc biÓn kh«ng qu¸ 1000m Giíi h¹n nhiÖt ®é lµm viÖc tõ - 100C ®Õn + 500C Tèc ®é giã ®Õn 40m/sÐc C¸c th«ng sè kü thuËt TFIZM-220b TFIZM-132b §iÖn ¸p ®Þnh møc, kV §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt,kV 220 252 132 145 10.Chèng sÐt van Chèng sÐt van dïng ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ kh«ng bÞ qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn. KiÓu PBMG-220MT1 PBMG-110MT1 PBC-35-75T1 PBM-15T1 Ulµm viÖc(kV) 220 110 35 15 Ulµm viÖc MAX(kV) 19 UT®éngchäcthñng(kV) 35¸43 UXungchäc thñng(kV) IPhãng ®iÖn ®m(A) 10000 11.M¸y c¾t. 1.M¸y c¾t ®Çu cùc m¸y ph¸t ®iÖn kiÓu BBG – 20 lo¹i nhiÖt ®íi ho¸ dïng ®Ó lµm viÖc trong c¸c m¹ch ®iÖn xoay chiÒu 3 pha tÇn sè 50Hz, ®iÖn ¸p tíi 20kV, nhiÖt ®é kh«ng khÝ m«i tr­êng kh«ng qu¸ 450C, n¬i ®Æt m¸y c¾t ph¶i ®­îc b¶o vÖ chèng n­íc,dÇu...r¬i vµo vµ ë ®é cao kh«ng qu¸ 1000m so víi mÆt n­íc biÓn. C¸c sè liÖu kü thuËt: §iÖn ¸p ®Þnh møc : 20 kV §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt : 24 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc : 11200 A Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : 160 kA Thêi gian c¾t riªng cña MC cã bé dÉn ®éng (®Õn thêi ®iÓm nh¶ c¸c tiÕp ®iÓm dËp hå quang chÝnh )kh«ng qu¸ : 0,128 s Thêi gian c¾t riªng cña MC cã bé dÉn ®éng (®Õn thêi ®iÓm nh¶ c¸c tiÕp ®iÓm dËp hå quang phô )kh«ng qu¸ : 0,148 s Dßng æn ®Þnh nhiÖt tíi h¹n : 160 kA Thêi gian dßng ®iÖn ®i qua b»ng dßng æn ®Þnh nhiÖt : 4 s 2.M¸y c¾t ®iÖn t¹i tr¹m ph©n phèi 220/110/35 kV: T¹i tr¹m ph©n phèi 220/110/35 kV hiÖn nay ®ang dïng 2 lo¹i m¸y c¾t kh«ng khÝ vµ khÝ SF6, dïng ®Ó thao t¸c ®ãng c¾t c¸c m¹ch ®iÖn ë c¸c l­íi ®iÖn xoay chiÒu ®iÖn ¸p ®Þnh møc 220kV vµ 110kV, t­¬ng øng víi chÕ ®é b×nh th­êng vµ sù cè. a/ M¸y c¾t kh«ng khÝ: C¸c th«ng sè BBD – 220b BBbT – 110b §iÖn ¸p ®Þnh møc kV §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc A Dßng ®iÖn s¾t ®Þnh møc kA Thêi gian c¾t cña m¸y c¾t s Thêi gian ®ãng cña m¸y c¾t s ¸p lùc khÝ nÐn ®Þnh møc kg/cm2 Giíi h¹n ¸p lùc kh«ng khÝ lµm viÖc Ap lùc t¸c ®éng c¬ häc t«i thiÓu Sè tÇng c¾t tiÕp ®iÓm trªn mét pha 220 252 200 40 0,06 ¸ 0,03 0,24 32 26 – 33 19 4 110 126 1600 31,5 0,045– 0,005 0,2 20 16 – 21 14 2 b/ M¸y c¾t SF6: +M¸y c¾t 3AP1 FI lµ kiÓu m¸y c¾t tù nÐn lß xo vµ dïng khÝ SF6 ®Ó c¸ch ®iÖn vµ dËp hå quang. Nã ®­îc dïng ®Ó l¾p ngoµi trêi. + M¸y c¾t lµ thiÕt bÞ cã mét bé truyÒn ®éng c¬ khÝ riªng trªn mçi trô cùc vµ nã phï hîp cho viÖc c¾t ®¬n pha vµ tù ®ãng l¹i. + M¸y c¾t ®­îc thiÕt kÕ vËn hµnh víi nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh tõ -250C ®Õn 550C. + Mçi pha m¸y c¾t cã mét buång c¾t vµ dËp hå quang. + Mçi pha m¸y c¾t cã mét bé truyÒn ®éng kiÓu lß xo. N¨ng l­îng dïng cho ®ãng vµ c¾t ®­îc lÊy tõ lß xo ®ãng vµ lß xo c¾t. + N¨ng l­îng n¹p cho lß xo ®ãng ®­îc thùc hiÖn b»ng ®éng c¬ nÐn lß xo kiÓu cæ ghãp dïng ®iÖn AC220 V. C«ng suÊt ®éng c¬ lµ 2 kW. + Mçi pha m¸y c¾t cã mét ®ång hå chØ thÞ ¸p lùc SF6 vµ mét bé tiÕp ®iÓm gi¸m s¸t ¸p lùc SF6, c¸c cuén ®iÖn tõ ®ãng c¾t, c¸c bé sÊy. + M¸y c¾t cã mét tñ ®iÒu khiÓn chung ®­îc l¾p ®Æt t¹i cét trô pha gi÷a, trong tñ cã c¸c r¬ le, kho¸ ®iÒu khiÓn, c¸c hµng kÑp dïng ®Ó kÕt nèi c¸p nhÞ thø. KÕt nèi gi÷a c¸c tñ ®iÒu khiÓn chung víi c¸c tñ ®iÒu khiÓn riªng mçi pha b»ng hai c¸p cã gi¾c c¾m chuyªn dông. + §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn cho m¹ch ®ãng vµ m¹ch c¾t lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu 220 VDC. + C¸c bé sÊy trong c¸c tñ ph¶i ®­îc ®ãng ®iÖn th­êng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh ®­îc ®é Èm vµ n­íc ng­ng tô trong c¸c tñ ®iÒu khiÓn vµ truyÒn ®éng. + M¸y c¾t cã thÓ thao t¸c ®­îc t¹i chç hoÆc tõ xa tuú theo vÞ trÝ cña kho¸ Local/Remote t¹i tñ ®iÒu khiÓn chung cña m¸y c¾t. + M¸y c¾t cã kho¸ gi¶i trõ m¹ch ®ãng c¾t kh«ng toµn pha m¸y c¾t. Ngoµi ra m¸y c¾t cã m¹ch chèng ®ãng gi· giß, m¹ch kho¸ thao t¸c khi ¸p lùc khÝ SF6 gi¶m thÊp. Th«ng sè kü thuËt: 1.Sè liÖu vÒ ®iÖn: STT Th«ng sè §¬n vÞ Sè liÖu 1 §iÖn ¸p ®Þnh møc KV 245 2 TÇn sè ®Þnh møc HZ 50 3 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A 3150 4 Dßng c¾t ng¾n m¹ch ®Þnh møc KA 40 5 Dßng xung kÝch ng¾n m¹ch ®Þnh møc KA 100 6 Kho¶ng thêi gian ng¾n m¹ch ®Þnh møc S 3 7 Tr×nh tù thao t¸c O - 0,3s - CO - 3 phót - CO 2. Thêigian thao t¸c: STT Th«ng sè §¬n vÞ B×nh th­êng Cuén c¾t nhanh 1 Thêi gian xung lÖnh nhá nhÊt ms 80 80 2 Thêi gian ®ãng ms 58 ± 8 49 ± 8 3 Thêi gian c¾t ms 37 ± 4 28 ± 3 4 Thêi gian dËp hå quang ms £ 19 £ 19 5 Thêi gian c¾t hoµn toµn ms £ 60 £ 60 6 Thêi gian ®ãng c¾t ms 60 ± 10 60 ± 10 7 Thêi gian chÕt ms 281 281 3. Sè liÖu m«i tr­êng dËp hå quang SF6: STT Th«ng sè §¬n vÞ Sè liÖu 1 §iÖn ¸p danh ®Þnh kV 245 2 Träng l­îng trªn m¸y c¾t kg 22 3 ¸p lùc khÝ b×nh th­êng t¹i 200C Bar Mbar 60,6 4 Gi¸ trÞ ¸p lùc khÝ SF6 gi¶m thÊp b¸o tÝn hiÖu t¹i 200C Bar 5,2 5 M¹ch kho¸ chung khi gi¸ trÞ ¸p lùc khÝ SF6 gi¶m thÊp t¹i 200C Bar 5,0 6 Gi¸ trÞ ¸p lùc nhá nhÊt cho phÐp thao t¸c c¬ khÝ Bar 3,0 1.7. HÖ thèng tù ®éng chèng sù cè §Ó ®¶m b¶o cho nhiÖm vô quan träng cña m×nh trong hÖ thèng ®iÖn, nhµ m¸y ®· ®­îc trang bÞ hÖ thèng tù ®éng chèng sù cè. HÖ thèng nµy dïng ng¨n ngõa vµ kh¾c phôc c¸c sù cè liªn quan ®Õn nh÷ng thay ®æi chÕ ®é lµm viÖc kh«ng cho phÐp cña hÖ thèng ®iÖn. HÖ thèng tù ®éng chèng sù cè bao gåm c¸c thiÕt bÞ: 1/ Tù ®éng c©n b»ng khi c¾t ®­êng d©y 500kV(BA-500T): Dïng ®Ó h¹n chÕ møc t¨ng cao tÇn sè(50,5 HZ) trong hÖ thèng ®iÖn miÒn B¾c trong tr­êng hîp lé 500kV bÞ c¾t ®ét ngét khi ®ang mang t¶i lín víi h­íng c«ng suÊt tõ Hoµ b×nh vµo Nam(møc trªn lµ 285 MW, møc d­íi lµ 50 MW). BA500T t¸c ®éng ®i c¾t mét hoÆc vµi tæ m¸y(kh«ng dËp tõ vµ ngõng m¸y) tuú thuéc vµo l­îng c«ng suÊt truyÒn t¶i trªn lé 500kV vµ viÖc chØ ®Þnh ®­a BA500T vµo lµm viÖc cña ®iÒu ®é A0 t­¬ng øng víi l­îng c«ng suÊt ®ã. 2/ Tù ®éng chèng t¨ng cao tÇn sè(OFA): Dïng ®Ó ng¨n ngõa tÇn sè trong hÖ thèng ®iÖn t¨ng qu¸ møc cho phÐp. ThiÕt bÞ nµy cã 2 cÊp t¸c ®éng: CÊp 1: T¸c ®éng khi cã sù thay ®æi tÇn sè víi tèc ®é lín(v = 0,57HZ/s), f = 51 HZ b¶o vÖ khëi ®éng, f = 51,4 HZ b¶o vÖ t¸c ®éng víi t = 0,7” . CÊp 2: T¸c ®éng khi tÇn sè t¨ng ®Õn trÞ sè cho tr­íc f = 52,5 HZ kh«ng phô thuéc tèc ®é t¨ng tÇn sè víi t = 0”. C¶ 2 cÊp sÏ göi xung ®i c¾t tæ m¸y nµo ®­îc chØ ®Þnh(kh«ng dËp tõ vµ ngõng m¸y). 3/ Tù ®éng c©n b»ng khi c¾t khèi ghÐp ®«i(BAST): Dïng h¹n chÕ sù nguy hiÓm khi gi¶m tÇn sè. ThiÕt bÞ nµy t¸c ®éng trong tr­êng hîp khèi ghÐp ®«i bÞ c¸c m¸y c¾t 220kV cña chóng c¾t ra khái l­íi khi tæng c«ng suÊt cña 2 tæ m¸y v­ît qu¸ trÞ sè ®Æt tr­íc. 4/ Tù ®éng khëi ®éng theo tÇn sè(ASF): Dïng ®Ó nhanh chãng huy ®éng c«ng suÊt dù phßng cña nhµ m¸y khi tÇn sè hÖ thèng ®iÖn bÞ gi¶m thÊp. Khi tÇn sè hÖ thèng gi¶m ®Õn 49,5 HZ th× ASF t¸c ®éng ®i chuyÓn c¸c tæ m¸y ®ang ë chÕ ®é bï ®ång bé sang chÕ ®é ph¸t ®iÖn hoÆc tù ®éng khëi ®éng, kÝch thÝch vµ hoµ l­íi cho c¸c tæ m¸y ®ang ngõng dù phßng nãng vµ ®­îc chØ ®Þnh b»ng ASF. 5/ Tù ®éng gi¶m t¶i theo ®­êng d©y 220kV(OLA220T): Dïng ng¨n ngõa sù qu¸ t¶i kh«ng cho phÐp khi khèi ghÐp ®«i lµm viÖc víi mét trong sè c¸c ®­êng d©y song song 220kV hoÆc MBA tù ngÉu(AT1,AT2). ThiÕt bÞ nµy t¸c ®éng khi mét m¸y c¾t 220kV cña thanh c¸i vµ mét m¸y c¾t cña khèi ghÐp ®«i ®ang c¾t( hoÆc mét m¸y c¾t ®ang söa ch÷a vµ mét m¸y c¾t ®ang c¾t) vµ tæng c«ng suÊt cña khèi ghÐp ®«i v­ît qu¸ trÞ sè ®Æt. Lóc nµy thiÕt bÞ sÏ tù ®éng ®i gi¶m c«ng suÊt cña mét trong hai tæ m¸y cña khèi ghÐp ®«i ®Õn kh«ng t¶i. 1.8. HÖ thèng tù ®éng ®iÒu chØnh nhãm c«ng suÊt HÖ thèng tù ®éng ®iÒu chØnh nhãm c«ng suÊt h÷u c«ng(JPC hay ГРАМ): + Chøc n¨ng: §iÒu chØnh phi tuyÕn tÇn sè l­íi. §iÒu chØnh tÇn sè b»ng ®é tÜnh theo c«ng suÊt h÷u c«ng. TÝnh to¸n vµ t¹o ra nhiÖm vô cho nhµ m¸y. TÝnh to¸n vµ t¹o ra nhiÖm vô cho bé ®iÒu chØnh c«ng suÊt P cña tæ m¸y vµ gi¶i ®iÒu chØnh cña nhµ m¸y. §iÒu chØnh c«ng suÊt P cña tæ m¸y thuû lùc. T¸c ®éng t­¬ng hç víi hÖ thèng tù ®éng chèng sù cè. + ý nghÜa: ГРАМ ®¶m b¶o duy tr× tÇn sè cña l­íi theo ®Æc tÝnh phi tuyÕn hoÆc b»ng ®é tÜnh theo c«ng suÊt h÷u c«ng phï hîp v¬Ý c¸c th«ng sè nhiÖm vô cña hiÖu chuÈn vµ møc ®Æt. §¶m b¶o sù ph©n bè c«ng suÊt P theo ®Æc tÝnh vËn hµnh cña Turbin, lµm gi¶m tèi thiÓu sù lµm viÖc cña tæ m¸y trong vïng kh«ng cho phÐp cña ®Æc tÝnh nh­ng bÞ rµng buéc bëi ®iÒu kiÖn tÇn sè l­íi ë ®Þnh møc. Tù ®éng chuÈn c¸c gi¸ trÞ Pmax cña tæ m¸y, vïng lµm viÖc kh«ng mong muèn cña tæ m¸y khi thay ®æi cét n­íc. HÖ thèng tù ®éng ®iÒu chØnh nhãm c«ng suÊt v« c«ng(BVC hay ГРН): ГРН dïng ®Ó duy tr× ®iÖn ¸p trªn thanh c¸i 220kV(500kV) phï hîp møc ®Æt ®· cho vµ ph©n bè tèi ­u c«ng suÊt v« c«ng gi÷a c¸c m¸y ph¸t ®iÖn cña nhµ m¸y, lµm t¨ng tÝnh æn ®Þnh cña chóng vµ c¶i thiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña nhµ m¸y. ViÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p thanh c¸i ®­îc thùc hiÖn theo ®Æc tÝnh phi tuyÕn cã vïng kh«ng nhËy. C¸c tÝn hiÖu ®iÒu chØnh d¹ng xung ®­îc t¹o ra tõ ГРН. §¶m b¶o ®iÒu chØnh c«ng suÊt v« c«ng theo biÓu ®å P- Q cña m¸y ph¸t ®iÖn. Khi cã tÝn hiÖu qu¸ t¶i theo Iroto,Istator tõ bé tù ®éng ®iÒu chØnh kÝch tõ(APB) göi vÒ hoÆc khi cã tÝn hiÖu h¹n chÕ kÝch thÝch tèi thiÓu tõ APB göi vÒ th× ГРН sÏ cµi liªn ®éng. Khi ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p 220kV ГРН sÏ kiÓm tra ®iÖn ¸p 500kV. Ng­îc l¹i khi ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p 500kV ГРН sÏ kiÓm tra ®iÖn ¸p 220kV. 1.9. Tr¹m biÕn ¸p 500kV hßa b×nh T¹i tr¹m cã 6 MBA tù ngÉu 1 pha 500/225/35kVcña nhµ chÕ t¹o Jeumont Scheider Transformateur cã c¸c th«ng sè sau: C«ng suÊt ®Þnh møc m.b.a 150/150/50MVA §iÖn ¸p ®Þnh møc phÝa cao ¸p Dßng ®iÖn ®Þnh møc 519,6/1154,7/1428,6A S¬ ®å tæ ®Êu d©y cña nhãm biÕn ¸p Y0/Y0/D-11 Tr¹m biÕn ¸p nµy sö dông m¸y c¾t khÝ SF6 cã 1 bé truyÒn ®éng dïng khÝ nÐn, mçi m¸y c¾t cã 1 m¸y nÐn khÝ riªng. C¸c th«ng sè cña m¸y c¾t Lo¹i m¸y c¾t 245-MHMe1P 550-MHMe-4Y 550-MHMe-1P/S U®m (kV) 230 500 500 Umaxcho phÐp (kV) 245 550 550 I®m (A) 2000 2000 1000 Ic¾t ®Þnh møc (kA) 31,5 40 40 PkhÝ SF6 (Bar) 6 6 6 PkhÝ ®iÒu khiÓn(Bar) 19 19 19 M¸y c¾t lo¹i 245-MHMe-1P dïng ®Ó ®­a ®iÖn ¸p 220kV cung cÊp cho m.b.a t¨ng ¸p cña tr¹m biÕn ¸p T500kV Hoµ B×nh, ®ã lµ m¸y c¾t 221, 222, 200, cßn lo¹i m¸y c¾t 550-MHMe-4Y dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn ¸p 500kV lªn ®­êng d©y siªu cao ¸p B¾c-Nam, ®ã lµ c¸c lo¹i m¸y c¾t 571 vµ 572, lo¹i m¸y c¾t 550-MHMe-1P/S dïng ®Ó nèi t¾t tô bï cña ®­êng d©y siªu cao ¸p 500kV t¹i tr¹m biÕn ¸p Tr¹m 500 kV Hoµ B×nh. II.S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh cña nhµ m¸y vµ tù dïng cña nhµ m¸y. 2.1.Tù dïng cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh . 2.1.1 §Æc ®iÓm cña s¬ ®å tù dïng: 1) HÖ sè atd% cña nhµ m¸y th­êng vµo kho¶ng 0,2%. 1) S¬ ®å tù dïng cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn ch¾c ch¾n cho c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn tù dïng cña nhµ m¸y, trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th­êng cña thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn tù dïng nµy ®­îc cÊp ®iÖn tõ 2 MBA lµ TD61, TD62, cßn TD91, TD92 cã c«ng suÊt 6300 kVA vµ MF§ Diezel cã c«ng suÊt 1050 kW lµ nguån dù phßng. C¸c MBA tù dïng TD61 vµ TD62 ®­îc nèi vµo phÝa 35 kV cña MBA tù ngÉu AT1 (AT2) vµ ®­îc ®Æt t¹i cao ®é 95m cña tr¹m OPY 220/110/35 kV, MF§ Diezel còng ®­îc ®Æt t¹i tr¹m OPY nµy. C¸c MBA tù dïng dù phßng TD91 (TD92) ®­îc nèi vµo gi÷a m¸y c¾t ®Çu cùc cña MF§ M1 (M8) vµ MBA khèi T1 (T8) phÝa 15,75 kV. Víi c¸ch bè trÝ nguån tù dïng nh­ vËy cho phÐp thiÕt bÞ ®iÖn tù dïng cã thÓ nhËn ®iÖn tõ l­íi hoÆc tõ MF§. 1) S¬ ®å tù dïng cña Nhµ m¸y cã 2 cÊp ®iÖn ¸p lµ 6,3 kV vµ 0,4 kV trong ®ã cÊp 6,3 kV lµ cÊp trung gian bëi v× Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh kh«ng cã phô t¶i ®iÖn tù dïng nµo dïng ®iÖn ¸p 6,3 kV c¶, nh­ng do c¸c trung t©m phô t¶i 0,4 kV cña Nhµ m¸y ®­îc bè trÝ trªn 1 ph¹m vi rÊt réng, nªn ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt ®iÖn n¨ng vµ t¨ng c­êng tÝnh kinh tÕ Nhµ m¸y cã dïng cÊp 6,3 kV lµm trung gian.Nhµ m¸y cã 3 côm thiÕt bÞ ph©n phèi trän bé 6 kV (gäi t¾t lµ KPY-6 kV) lµ SC1, SC2 vµ SC3 ®Ó nhËn ®iÖn xoay chiÒu 3 pha, tÇn sè c«ng nghiÖp, ®iÖn ¸p 6 kV vµ ph©n phèi ®iÖn cho c¸c hé tiªu thô, thiÕt bÞ ph©n phèi SC1 ®­îc l¾p ®Æt trong nhµ kÜ thuËt ®iÖn СЭП ë cao ®é 15,5m, SC2 ®­îc l¾p t¹i buång ®iÒu khiÓn ППУ cña tr¹m OPY cao ®é 105m, cßn SC3 ®­îc l¾p t¹i hµnh lanh thanh dÉn tæ m¸y 6 ë cao ®é 9,8m. 1) Ph­¬ng thøc vËn hµnh b×nh th­êng cña KPY ®­îc cung cÊp tõ TD61 vµ TD62 qua B630 vµ B640 vµo KPY-62 t¹i OPY, tõ ®©y qua B605, B609 (B606, B690) cÊp ®iÖn tíi KPY-61 vµ KPY-63 t¹i gian m¸y. T¹i KPY-61 vµ KPY-63 gian m¸y vËn hµnh víi 2 ph©n ®o¹n ®éc lËp cã nguån dù phßng cung cÊp tõ TD91 (TD92) ®Êu vµo phÝa ®Çu c¸c tæ m¸y M1 ( M8) qua c¸c m¸y c¾t ®Çu vµo dù phßng B610, B620 (B670, B680), khi mÊt nguån cÊp tõ ®Çu vµo lµm viÖc m¹ch tù ®éng ®ãng nguån dù phßng víi t =3” sÏ c¾t m¸y c¾t ®Çu vµo lµm viÖc B603 (B604, B607, B608) vµ ®ãng m¸y c¾t ®Çu vµo dù phßng B610 (B620, B670, B680). Ngoµi ra tõ MBA tù dïng TD91 (TD92) cã thÓ cã ph­¬ng thøc cÊp ng­îc tõ gian m¸y lªn OPY khi söa ch÷a theo ph­¬ng thøc hoÆc sù cè. Cßn t¹i KPY-62 trªn OPY vËn hµnh víi 2 ph©n ®o¹n ®éc lËp cã m¸y c¾t ph©n ®o¹n B600 vµ nguån dù phßng lµ m¸y ph¸t ®iÖn Diezel qua B650 vµ B660 cÊp ®iÖn vµo 2 ph©n ®o¹n nµy, khi mÊt ®iÖn 1 ph©n ®o¹n cña KPY-62 th× m¹ch ABP sÏ t¸c ®éng víi thêi gian t =2 gi©y c¾t B630 (hoÆc B640) vµ ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n B600 vµo. Víi s¬ ®å vËn hµnh KPY 6 kV nh­ vËy cã thÓ dÔ dµng thao t¸c chuyÓn ®æi s¬ ®å cung cÊp ®iÖn mµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù cÊp ®iÖn b×nh th­êng cña hÖ thèng ®iÖn tù dïng khi b×nh th­êng còng nh­ khi x¶y ra tan r· toµn bé hÖ thèng ®iÖn. Khi tan r· toµn bé hÖ thèng ®iÖn th× c¸c tæ m¸y cña Hoµ b×nh ®Òu c¾t m¸y c¾t ®Çu cùc, lóc nµy Nhµ m¸y cã thÓ duy tr× ®iÖn tù dïng tõ c¸c tæ m¸y tuú theo ph­¬ng ¸n kh«i phôc hoÆc cuèi cïng lµ m¸y ph¸t ®iÖn Diezel ®Ó duy tr× c¸c tæ m¸y cña Nhµ m¸y s½n sµng cung cÊp ®iÖn cho viÖc kh«i phôc hÖ thèng ®iÖn. 1) Tr¹m biÕn thÕ trän bé КТП dïng ®Ó nhËn ®iÖn, biÕn ®æi ®iÖn ¸p tõ 6,3 kV xuèng 0,4 kV vµ ph©n phèi choi c¸c hé tiªu thô, nhµ m¸y dïng c¸c КТП víi c¸c MBA 400, 630, 100(kVA) lo¹i dïng cho l¾p ®Æt bªn trong c¸c tr¹m ®iÖn trong c¸c phßng kÝn, cã ®é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ kh«ng qu¸ 30% ë 200C, nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh tõ +1 ¸ 450C, kh«ng cã khÝ næ , khÝ ®éc, kh«ng cã bôi dÉn ®iÖn, kh«ng cã h¬i vµ c¸c chÊt bÈn ¨n mßn t¸c ®éng ph¸ ho¹i lªn bÒ mÆt c¸ch ®iÖn cña tr¹m. -C¸c КТП-1 ®Õn КТП-4 cã c¸c MBA c«ng suÊt 630 (kVA) ®­îc l¾p trong hµnh lang thanh dÉn ®iÖn cña tæ m¸y M1 (M3, M5, M7) ë cao ®é 9,8m dïng ®Ó cung cÊp cho b¬m dÇu MHY, b¬m lµm m¸t bé biÕn ®æi Thiristor, c¸c bé ®iÖn trë sÊy cña c¸c tæ m¸y, c¸c b¬m dÇu vµ hÖ thèng lµm m¸t cña c¸c MBA khèi, hÖ thèng th«ng giã, chiÕu s¸ng cña c¸c tæ m¸y, c¸c van cøu ho¶ cña tæ m¸y vµ MBA khèi, c¸c van th¸o c¹n buång xo¾n, bé truyÒn ®éng dao c¸ch ly ®Çu cùc cña c¸c tæ m¸y. -КТП-5 cã c¸c MBA c«ng suÊt 630 (kVA) l¾p trong nhµ m¸y tíi tr¹m b¬m kh« phÇn n­íc qua cña tæ m¸y n»m ë cao ®é -18,65m dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c b¬m kh« M1 ¸ M4 phÇn n­íc qua tæ m¸y, c¸c b¬m tiªu n­íc cña tr¹m b¬m, hÖ thèng th«ng giã, chiÕu s¸ng tr¹m vµ lèi tho¸t sù cè, c¸c thiÕt bÞ nhËn ®iÖn di ®éng (cÇu trôc söa ch÷a) vµ c¸c van cña tr¹m b¬m. -КТП-6 cã c¸c MBA c«ng suÊt 630 (kVA) l¾p trong nhµ kÜ thuËt ®iÖn СЭП ë cao ®é 9,8m dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ phô n¹p cña tr¹m ¾c quy gian m¸y, c¸c van x¶ n­íc tõ hÖ thèng cøu ho¶ MBA, tr¹m nÐn khÝ tíi cao ®é 1,2m, x­ëng söa ch÷a MBA tíi cao ®é 15,5m, c¸c van lÊy n­íc cøu háa tíi cao ®é-6,2m. -КТП-7 cã c¸c MBA c«ng suÊt 1000 (kVA) l¾p t¹i cao ®é 82m toµ nhµ bê tr¸i cung cÊp cho hÖ thèng dÉn ®éng thuû lùc cña c¸c c¸nh phai x¶ ®¸y t¹i cao ®é 82m, hÖ thèng th«ng giã, ¸nh s¸ng, cøu ho¶ t¹i khu vùc. -КТП-8 cã c¸c MBA c«ng suÊt 630 (kVA) l¾p t¹i cao ®é 88,2m cung cÊp cho hÖ thèng dÉn ®éng thuû lùc cña c¸c c¸nh phai söa ch÷a sù cè cña c¸c tæ m¸y t¹i cao ®é 91m, cÈu ch©n dª t¹i cöa nhËn n­íc, hÖ thèng th«ng giã, ¸nh s¸ng t¹i khu vùc. -КТП-9 cã c¸c MBA c«ng suÊt 630 (kVA) l¾p t¹i nhµ hµnh chÝnh s¶n xuÊt АПК cao ®é 31m dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ tù ®éng duy tr× ¸p lùc dÇu vµ khö khÝ MHK cña c¸c ®­êng èng c¸p dÇu ¸p lùc, hÖ thèng th«ng giã nhµ АПК, tr¹m b¬m th¶i n­íc sinh ho¹t sè 2,chiÕu s¸ng hÇm c¸p. -КТП-10 cã c¸c MBA c«ng suÊt 400 (kVA) l¾p ë cao ®é 105m t¹i tr¹m OPY dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c m¸y c¾t SF6-220, 110 kV cña tr¹m, tr¹m nÐn khÝ cho c¸c m¸y c¾t kh«ng khÝ 220, 110 kV cña tr¹m, c¸c thiÕt bÞ phô n¹p cña tr¹m ¾c quy OPY. -КТП-12 cã m¸y MBA c«ng suÊt 630 (kVA) ®Æt ë hµnh lang thanh dÉn tæ m¸y M8 t¹i cao ®é 9,8m dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c trung t©m th«ng giã ®Æt trong c«ng tr×nh ngÇm khu vùc hµnh lang c¸nh phai h¹ l­u. 1)Ph­¬ng thøc vËn hµnh cña КТП:VÝ dô КТП 1cã 2 MBA c«ng suÊt 630 (kVA) ®­îc lÊy ®iÖn tõ B611 (B612) cña KPY-6.1 gian m¸y biÕn ®æi ®iÖn ¸p tõ 6,3 kV xuèng 0,4 kV, qua aptomat ®Çu vµo 0,4 kV lµ AB411 (AB412) cÊp ®iÖn tíi 2 ph©n ®o¹n NC1-1 vµ NC1-2, ngoµi ra t¹i ®©y còng cã thªm 1 aptomat ph©n ®o¹n AB410 ®Ó liªn l¹c gi÷a 2 thanh c¸i 0,4 kV. B×nh th­êng КТП-1 vËn hµnh víi 2 ph©n ®o¹n ®éc lËp (AB411 vµ AB412 ®ãng, cßn AB410 c¾t). Khi bÞ mÊt diÖn 1 ph©n ®o¹n th× m¹ch tù ®éng ®ãng nguån dù phßng (ABP) sÏ kiÓm tra nguån cung cÊp phÝa h¹ thÕ T11 (T12) tr­íc AB411 (AB412) kh«ng cã, cßn nguån cßn l¹i ®ang cã ®iÖn ( kiÓm tra trªn thanh c¸i 0,4 kV) th× m¹ch ABP sÏ t¸c ®éng víi thêi gian t =4 gi©y c¾t aptomat ®Çu vµo AB411(AB412) t­¬ng øng, ®ång thêi ®ãng aptomat ph©n ®o¹n AB410 vµo, lóc nµy КТП-1 sÏ ®­îc cung cÊp tõ 1 nguån cho c¶ 2 ph©n ®o¹n, c¸c phô t¶i vÉn ®­îc cung cÊp ®iÖn b×nh th­êng. Khi nguån ®iÖn ®­îc kh«i phôc trë l¹i th× sau thêi gian t =3 gi©y m¹ch ABP sÏ t¸c ®éng c¾t aptomat ph©n ®o¹n AB410 ra vµ ®ãng aptomat ®Çu vµo AB411 (AB412) t­¬ng øng, lóc nµy КТП-1 sÏ ®­îc cung cÊp ®iÖn tõ 2 nguån b×nh th­êng cho 2 ph©n ®o¹n ®éc lËp. 2.1.2. Sè liÖu kü thuËt: 1/ KPY – 6kV: §iÖn ¸p ®Þnh møc : 6,6 (kV) Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 1600 (A) Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc: 40 (kA) Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng: 128 (kA) Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt (3gi©y): 40 (kA) HÖ thèng thanh gãp ®¬n 2/ M¸y c¾t B$- 6: §iÖn ¸p ®Þnh møc: 6,6 (kV) Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 1600 (A) Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc: 40 (kA) Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng: 128 kA) Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt (4gi©y): 40 (kA) Thêi gian c¾t cña m¸y c¾t kh«ng qu¸ 0,06 (s) Thêi gian ®ãng cña m¸y c¾t kh«ng qu¸ 0,07 (s) 3/ M¸y biÕn ®iÖn ¸p : 3HOL06 – 6T3 §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén s¬ cÊp: §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén thø cÊp: C«ng suÊt: 400 VA C«ng suÊt cuén d©y phô: 200 VA 4/ Chèng sÐt : KiÓu :PBPD – 6 – T1 §iÖn ¸p ®Þnh møc :7,5 kV C«ng t¬ ghi lÇn t¸c ®éng : PP – T1 5/ Tr¹m biÕn thÕ trän bé : KT/7 C«ng suÊt cña m¸y biÕn ¸p : 400kVA, 630kVA, 1000kVA §iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén s¬ cÊp : 6,3 kV §iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén thø cÊp : 0,4 kV Tñ h¹ thÕ kiÓu шH Gi¸ trÞ biªn ®é dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cña thanh gãp vµ c¸c nhãm phÝa h¹ thÕ ë c«ng suÊt KT/7 : 1000kVA vµ 630kVA : 50kA ; 400kVA : 25kA KiÓu aptomat ®Çu vµo h¹ thÕ : Electoron KiÓu aptomat ®­êng d©y h¹ thÕ : A - 3700 2.2.S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh. Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh ®· ®­îc thiÕt kÕ víi mét s¬ ®å kÕt d©y ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô quan träng cña m×nh trong hÖ thèng ®iÖn. T¹i gian m¸y mçi m¸y ph¸t ®­îc ghÐp víi mçi m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p qua m¸y c¾t ®Çu cùc vµ dao c¸ch ly ®Çu cùc m¸y ph¸t t¹o thµnh mét khèi MF§-MBA. Mçi khèi nµy truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng tõ gian m¸y ra tr¹m chuyÓn tiÕp qua hÖ thèng c¸p dÇu ¸p lùc. T¹i tr¹m chuyÓn tiÕp thùc hiÖn viÖc ®Êu nèi 4 khèi ghÐp ®«i. Mçi khèi ghÐp ®«i gåm 2 bé MF§-MBA råi ®­a lªn hÖ thèng thanh c¸i 220kV t¹i tr¹m ph©n phèi 220/110/35 kV b»ng c¸c ®­êng d©y trªn kh«ng. HÖ thèng thanh c¸i 220kV lµ hÖ thèng 2 thanh c¸i lµm viÖc song song th«ng qua 5 m¹ch vßng. §©y còng lµ s¬ ®å cã hÖ sè 1,33 hay s¬ ®å cã 4 m¸y c¾t trªn 3 m¹ch.C¸c m¹ch vßng ®­îc ®Êu nèi víi nhau b»ng c¸c m¸y c¾t, dao c¸ch ly. Cã 7 ®­êng d©y 220 kV nèi víi hÖ thèng ®iÖn miÒn B¾c ®­îc cÊp ®iÖn tõ 4 m¹ch vßng. Dïng 2 m¸y biÕn ¸p tù ngÉu 3 pha 3 cuén d©y ATДЦTH-63000/220/110-35T1 cã bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i ®Êu nèi vµo m¹ch vßng cßn l¹i cung cÊp cho phô t¶i ®Þa ph­¬ng b»ng 3 ®­êng d©y 110kV vµ tù dïng chÝnh cña nhµ m¸y. Liªn l¹c gi÷a hÖ thèng ®iÖn miÒn B¾c vµ hÖ thèng ®iÖn miÒn Trung, miÒn Nam b»ng 6 MBA tù ngÉu1pha500/225/35kV ®Æt t¹i tr¹m 500kV Hoµ b×nh ®Êu nèi vµo hÖ thèng hai thanh c¸i 220 kV cña tr¹m ph©n phèi 220/110/35 kV. ¦u ®iÓm cña s¬ ®å: +Víi s¬ ®å hai hÖ thèng thanh gãp cã 4 m¸y c¾t trªn 3 m¹ch nh­ vËy sÏ lµm viÖc víi tÝnh ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho phô t¶i còng nh­ liªn l¹c víi hÖ thèng rÊt cao. Trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th­êng tÊt c¶ c¸c m¸y c¾t ®Òu ®ãng vµ hai hÖ thèng thanh gãp cïng lµm viÖc. Khi cã ng¾n m¹ch trªn m¹ch nµo chØ riªng m¹ch ®ã mÊt ®iÖn. Khi ng¾n m¹ch trªn thanh gãp hay söa ch÷a thanh gãp, m¸y c¾t bÊt kú sÏ kh«ng m¹ch nµo bÞ mÊt ®iÖn. + Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh cã c«ng suÊt lín vµ c«ng suÊt cña hÖ thèng còng rÊt lín nªn viÖc dïng s¬ ®å khèi ghÐp ®«i lµ rÊt hîp lý. ThËt vËy khi sù cè mét MBA ë khèi MF§-MBA thø nhÊt vµ tù ®éng c¾t khèi MF§-MBA thø hai cïng khèi ghÐp ®«i víi nã th× viÖc phôc håi khèi MF§-MBA thø hai lµ rÊt nhanh. + M¹ch MF§-MBA cã ®Æt m¸y c¾t ë gi÷a sÏ rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ®ãng c¾t m¸y ph¸t ®iÖn phï hîp víi nhiÖm vô ®iÒu tÇn cña m×nh trong hÖ thèng.HoÆc tù ®éng ®ãng c¾t m¸y ph¸t trong tr­êng hîp sù cè m¸y ph¸t hoÆc hÖ thèng. Khi ®ã c¸c m¸y ph¸t cßn l¹i vÉn tiÕp tôc lµm viÖc. MÆt kh¸c viÖc ®Æt m¸y c¾t vµ dao c¸ch ly ®Çu cùc sÏ ®¶m b¶o cung cÊp nguån tù dïng dù phßng cho nhµ m¸y khi c¾t m¸y ph¸t ®iÖn sè 1(8). Nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å: + Víi s¬ ®å hai hÖ thèng thanh gãp cã 4 m¸y c¾t trªn 3 m¹ch th× vèn ®Çu t­ lín. + Phøc t¹p khi thao t¸c ®­a ra söa ch÷a hay ®­a vµo lµm viÖc mét trong c¸c thiÕt bÞ thuéc khèi ghÐp ®«i. + Mét sè dao c¸ch ly ph¶i thao t¸c kh«ng ®iÖn v× dßng tõ ho¸ cña 2 MBA cïng khèi ghÐp ®«i rÊt lín. + C¸c MBA thuéc khèi MF§-MBA ph¶i ë chÕ ®é kh«ng t¶i khi m¸y ph¸t cïng khèi ngõng. + Khi b¶o vÖ cña MBA cña khèi MF§-MBA t¸c ®éng th× sÏ c¾t lu«n c¶ khèi MF§-MBA cïng khèi ghÐp ®«i, lµm cho hÖ thèng mÊt mét l­îng c«ng suÊt ®¸ng kÓ nÕu nh­ khèi MF§-MBA ®ã ®ang mang t¶i cao. V× vËy ph­¬ng thøc vËn hµnh cña nhµ m¸y lóc thÊp ®iÓm tèi thiÓu ph¶i gi÷ 4 m¸y ph¸t ®iÖn nèi l­íi vµ víi s¬ ®å nèi ®iÖn nh­ vËy th× nªn ph©n cho mçi khèi ghÐp ®«i mét m¸y ph¸t ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi xuÊt hiÖn nh­îc ®iÓm nµy. + HÖ thèng c¸p dÇu ¸p lùc rÊt phøc t¹p vµ tèn kÐm trong vÊn ®Ò c¸ch ®iÖn c¸p. III.KÕt luËn Trong b¸o c¸o thùc tËp nµy, em ®· nªu ®­îc mét sè yªu cÇu ®Ò ra cña ch­¬ng tr×nh thùc tËp, cô thÓ nh­ sau: - Kh¸i qu¸t chung vÒ nhiÖm vô cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh - C¸c th«ng sè cña c¸c thiÕt bÞ trong Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh. - S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh cña nhµ m¸y Do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, trong b¸o nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt,vËy em kÝnh mong ®­îc sù chØ dÉn thªm cña c¸c thÇy.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Môc lôc I.nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh 1.1.NhiÖm vô cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh. 1.2.Qu¸ tr×nh x©y dùng Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh. 1.3.Vµi nÐt vÒ s«ng §µ. 1.4.Th«ng sè kÜ thuËt chñ yÕu cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh theo thiÕt kÕ. 1.5.NhiÖm vô cña nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh trong hÖ thèng ®iÖn quèc gia 1.6.Th«ng sè kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ chÝnh trong nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh 1.Turbine. 2.Bé ®iÒu tèc thuû lùc 3.M¸y ph¸t ®iÖn thuû lùc 4.M¸y biÕn ¸p. 5.Thanh dÉn dßng 6.C¸p dÇu ¸p lùc vµ hÖ thèng bæ xung dÇu c¸p 7.Dao c¸ch ly 8.M¸y biÕn ®iÖn ¸p 9.M¸y biÕn dßng ®iÖn 10.Chèng sÐt van 11.M¸y c¾t. 1.7. HÖ thèng tù ®éng chèng sù cè 1.8. HÖ thèng tù ®éng ®iÒu chØnh nhãm c«ng suÊt 1.9. Tr¹m biÕn ¸p 500kV hßa b×nh II.S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh cña nhµ m¸y vµ tù dïng cña nhµ m¸y. 2.1.Tù dïng cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh . 2.2.S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35024.DOC