Quy hoạch chung Thành Phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình

Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN Với chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và chính phủ hiện nay đất nước ta đang đổi mới và phát triển nhanh chóng. Nền kinh tế phát triển mạnh và dần hoà nhập với thế giới. Cùng với các ngành kinh tế khác chương trình nâng cấp cải tạo các cơ sở hạ tầng cho các khu vực đô thị và nông thôn như hệ thống đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đang được ưu tiên phát triển nhằm nâng cao điều kiện sống của nhân dân và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các đô thị của nước ta điều kiện vệ sinh, cấp thoát nước và môi trường đang ở mức độ rất thấp và mất cân đối nghiêm trọng so với nhu cầu cũng như tốc độ phát triển. Thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình cũng ở trong tình trạng này. Hệ thống thoát nước hiện nay còn quá thô sơ lạc hậu và đang vận hành với hiệu suất thấp, cùng với việc xây dựng không đồng bộ, không được quản lý tốt, do đó dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ. Mạng lưới thoát nước là mạng lưới thoát nước chung: nước mưa, nước thải sinh hoạt, công nghiệp đều xả vào hệ thống dẫn nước chung của thành phố sau đó xả ra sông. Đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước mặt của thành phố. Vì vậy, việc quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình là một yêu cầu cấp thiết. Đồ án tốt nghiệp sẽ giúp cho sinh viên biết cách tổng hợp những kiến thức trong 9 học kỳ vừa qua, biết vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một vấn đề cụ thể được đặt ra thông qua một đồ án thiết kế. Phát huy tính sáng tạo trong phương án thiết kế, thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, khả năng trình bày và bảo vệ ý đồ thiết kế của mình. 1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Quy hoạch TP Thái Bình được xây dựng tốt những năm 1970 - 1972 và đã qua nhiều lần bổ sung, điều chỉnh. Lần điều chỉnh gần đây nhất cũng đã 7 năm. Trong những năm qua, thành phố không ngừng lớn mạnh cả lượng và chất. Đặc biệt là công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đã được chú ý cả về đầu tư và quản lý. Nhiều công trình mới với quy mô và kiến trúc hiện đại được mọc lên. Hiện nay, cơ sở hạ tầng của thành phố Thái Bình nói chung và hệ thống giao thông nói riêng là chưa hoàn hảo, chưa đáp ứng được nhu cầu trước mắt về giao thông đi lại cũng như trong tương lai. Do vậy quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông là một yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển của thành phố. 1.3. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG - Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Thái Bình và Thành Phố Thái Bình vào thời kỳ 2001-2010; - Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Thành Phố khoá 13 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành Phố khoá 14 tháng 11 năm 2000; - Chuơng trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 14 và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX; - Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch đô thị; - Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 15/10/2001 v/v phân loại đô thị và phân cấp đô thị của Chính phủ; - Các bản đồ: Bản đồ quân sự Thành Phố tỷ lệ 1/10.000, 1/5.000, bản đồ hành chính tỉnh Thái Bình tỷ lệ 1/50.000. -Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 104: 2007- Đường Đô Thị -Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỒ ÁN Đồ án nghiên cứu toàn bộ ranh giới hành chính của Thành phố và các khu vực lân cận ảnh hưởng đô thị hoá. Ranh giới quy hoạch của đồ án là từ điểm giao giữa đường vành đai dự kiến phía Bắc (Phường Phú Khánh) đến hết bờ sông Trà Lý sang bên phía xã Hoàng Diệu và một phần của xã Đông Hoà. Phía Tây Nam ranh giới đến đường vành đai phía Nam (đường vành đai qua cống Tam Lạc sang phía Hoàng Diệu-đi Thái Thuỵ). Ranh giới quy hoạch thể hiện rõ trên bản vẽ quy hoạch.

doc47 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy hoạch chung Thành Phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û lÖ t¨ng d©n sè cña thµnh phè nh­ sau: B¶ng 2.6: Tû lÖ t¨ng d©n sè cña thµnh phè Tû lÖ t¨ng d©n sè (%) 1990 1995 2001 Tû lÖ sinh 1,82 1,67 1,27 Tû lÖ chÕt 0,34 0,37 0,35 Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn 1,48 1,30 0,92 Tû lÖ t¨ng c¬ häc 0,06 0,08 0,10 Tû lÖ t¨ng d©n sè 1,52 1,38 1,02 Qua ®iÒu tra 10 n¨m trë l¹i ®©y cho thÊy mçi n¨m sè ng­êi ®Õn gÇn b»ng sè ®i, do ®ã t¨ng c¬ häc kh«ng ®¸ng kÓ. D©n sè t¨ng chñ yÕu ë t¨ng tù nhiªn. B×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 1.000 ng­êi. b. Lao ®éng Thµnh phè Th¸i B×nh cã nguån lao ®éng dåi dµo, th­êng chiÕm tû lÖ trªn 55% trong d©n sè. B×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp thÊp: trªn 1.000 ng­êi/m2, nªn lao ®éng n«ng nhµn nhiÒu. MÆt kh¸c sè häc sinh hµng n¨m tèt nghiÖp phæ th«ng, tèt nghiÖp c¸c tr­êng THCN ch­a ®i ®©u ®­îc cßn tån ®äng l¹i nªn tû lÖ lao ®éng ch­a cã viÖc lµm cña thµnh phè chiÕm tíi 3 - 5 % . N¨m 1990 lao ®éng cña thµnh phè lµ: 70.892 ng­êi. N¨m 1995 lao ®éng cña thµnh phè lµ: 74.980 ng­êi. N¨m 2001 lao ®éng cña thµnh phè lµ: 78.800 ng­êi. Néi thÞ 64.252 ng­êi. Tû lÖ lao ®éng chiÕm 62% d©n sè. Trong lao ®éng, lùc l­îng lao ®éng lµ c¸n bé khoa häc kü thuËt trong c¸c c¬ quan Nhµ n­íc chiÕm tû lÖ tíi 8 - 10%, hÇu hÕt ®Òu cã tr×nh ®é Cao ®¼ng, §¹i häc. §ã lµ mét tiÒm n¨ng lín cña TØnh. C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2001 nh­ sau: B¶ng 2.7: C¬ cÊu lao ®éng cña thµnh phè Th¸i B×nh H¹ng môc Toµn Thµnh Phè Néi thÞ Sè L§ % Sè L§ % - Lao ®éng CN, TCN, XD 22.300 29 22.500 35 - Lao ®éng th­¬ng m¹i,dÞch vô 34.800 44 35.400 55 - Lao ®éng N«ng nghiÖp 21.700 27 6.352 10 78.800 100 64.252 100 2.2.2. HiÖn tr¹ng vÒ ®Êt ®ai Tæng diÖn tÝch ®Êt cña Thµnh Phè lµ 4330,5 ha, trong ®ã 8 ph­êng cã diÖn tÝch 1268 ha, 5 x· cã diÖn tÝch 3044,5 ha. §Êt ®ai ph©n theo ®Þa giíi hµnh chÝnh ph­êng x· nh­ sau: B¶ng 2.8: DiÖn tÝch ®Êt cña c¸c ph­êng-x· TT C¸c ph­êng DiÖn tÝch (ha) TT C¸c x· DiÖn tÝch (ha) 1 Quang Trung 149,31 1 Phó Xu©n 662,11 2 Kú B¸ 169,24 2 Vò Phóc 621,34 3 Phó Kh¸nh 119,58 3 Hoµng DiÖu 613,12 4 Bå Xuyªn 88,80 4 §«ng Hoµ 559,47 5 Hång Phong 63,61 5 Vò ChÝnh 558,06 6 §Ò Th¸m 55,80 7 TrÇn L·m 330,59 8 TiÒn Phong 310,19 å 1286,00 å 3044,5 B¶ng 2.9: C©n b»ng sö dông ®Êt TT Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (ha) Tû lÖ (%) B×nh qu©n (m2/ng) I. §Êt toµn Thµnh Phè 4330,5 100 §Êt néi thÞ 1286 29 §Êt ngo¹i thÞ 3044,5 71 II. §Êt néi thÞ (A+B) 1286 100 A. ®Êt x©y dùng ®« thÞ 780,5 62,7 76,83 a) §Êt d©n dông 533,35 68,33 52,5 §Êt c¸c ®¬n vÞ ë 275 27,07 §Êt c«ng tr×nh c«ng céng 40,5 4 §Êt c©y xanh - TDTT 8,5 0,84 §Êt giao th«ng néi thÞ 103,54 10,19 §Êt c¬ quan tr­êng chuyªn nghiÖp 105,85 b) §Êt ngoµi khu d©n dông 247,15 31,67 §Êt CN - TTCN - kho tµng 185,65 18,27 §Êt giao th«ng ®èi ngo¹i 21,2 §Êt nghÜa ®Þa 8,5 §Êt di tÝch lÞch sö t«n gi¸o 8,31 §Êt ®Çu mèi kü thuËt, kªnh m­¬ng 13 §Êt an ninh quèc phßng 10,49 B. §Êt kh¸c 505,5 39,3 §Êt n«ng nghiÖp 482,31 §Êt kh¸c 23,19 §Êt n«ng nghiÖp chñ yÕu ë c¸c x· ngo¹i thÞ nh­ng tÊt c¶ 8 ph­êng ®Òu cã ®Êt n«ng nghiÖp: 525,66 ha, chiÕm 19% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña thµnh phè §Êt n«ng nghiÖp ë c¸c x· nh×n chung lµ ®Êt tèt víi n¨ng suÊt cao tõ 10 – 12 tÊn/ha. Riªng ®Êt n«ng nghiÖp cña c¸c ph­êng n¨ng suÊt thÊp, hiÖu qu¶ kh«ng cao do « nhiÔm nguån n­íc th¶i, khãi, bôi vµ s©u chuét ph¸ ho¹i. 2.2.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi 2.2.3.1. Kinh tÕ NÒn kinh tÕ Thµnh Phè ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cã b­íc ph¸t triÓn toµn diÖn, c¬ cÊu kinh tÕ thay ®æi theo h­íng tÝch cùc. + C«ng nghiÖp, x©y dùng ®¹t 36% t¨ng tr­ëng BQ 10,2%/n¨m + Th­¬ng m¹i dÞch vô ®¹t 69,3% t¨ng tr­ëng BQ 10,8%/n¨m + N«ng nghiÖp 11,2% t¨ng tr­ëng BQ 2,15%/n¨m. Tæng GDP (so s¸nh n¨m 1994) t¨ng tèt 381,6 tû ®ång n¨m 1995 lªn 594,55 tû ®ång n¨m 2001, ®¹t møc t¨ng tr­ëng BQ 9,3%/n¨m. a. Ngµnh c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng C«ng nghiÖp cña Th¸i B×nh chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, ®· cã thêi kú mét sè c¬ së ngõng s¶n xuÊt, ph¶i gi¶i thÓ hoÆc chuyÓn ®æi chøc n¨ng, nh­ng tõ 5 n¨m trë l¹i ®©y, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c c¬ së ®· dÇn æn ®Þnh vµ ®øng v÷ng, chñ ®éng liªn kÕt, liªn doanh, më réng mÆt hµng, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ, n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. Trªn l·nh thæ Thµnh Phè hiÖn nay cã kho¶ng 40 doanh nghiÖp Nhµ n­íc, gÇn 100 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ trªn 2000 c¬ së t­ nh©n tham gia s¶n xuÊt c«ng nghiÖp víi 6 nhãm ngµnh hµng chÝnh: DÖt, May mÆc, Giµy da, C¬ khÝ tiªu dïng, ChÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ nhiÒu mÆt hµng thñ c«ng kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®­îc ®Çu t­ nh­: D©y chuyÒn s¶n xuÊt n­íc kho¸ng, bia, kÐo sîi, may mÆc, giµy da, g¹ch Tuynel... ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng cao. §ång thêi còng tËp trung ®Çu t­ n©ng cÊp hiÖn ®¹i ho¸, c¬ giíi ho¸ nh÷ng kh©u, nh÷ng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt chñ yÕu víi s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu tiªu dïng vµ xuÊt khÈu nh­ phô tïng xe ®¹p, xe m¸y... Nh×n chung c«ng nghiÖp, TiÓu thñ c«ng nghiÖp Thµnh Phè ®ang phôc vô thiÕt thùc ®êi sèng nh©n d©n vµ xuÊt khÈu, song vÉn kh«ng t¹o ra ®­îc s¶n phÈm mòi nhän thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña Thµnh Phè nãi riªng vµ tØnh Th¸i B×nh nãi chung. NhiÒu ®¬n vÞ cßn lóng tóng ch­a t×m ®­îc h­íng ®i, thÞ tr­êng bÞ co hÑp, s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü, c«ng nghÖ l¹c hËu, d©y chuyÒn ch¾p v¸ thiÕu ®ång bé. Tû lÖ ®æi míi thiÕt bÞ míi ®¹t 25%. Møc ®é c¬ khÝ thÊp, tû lÖ lao ®éng thñ c«ng cao, gi¸ trÝ s¶n l­îng thÊp. Tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y, c«ng nghiÖp Thµnh Phè cã b­íc chuyÓn râ rÖt. Trªn 20 dù ¸n ®· vµo Th¸i B×nh. TØnh ®· cho lËp quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu c«ng nghiÖp Phóc Kh¸nh, NguyÔn §øc C¶nh, TiÒn Phong vµ ®ang ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, kho¶ng 12 c¬ së ®· b¾t ®Çu x©y dùng, chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp dÖt, may, nhuém... b. Ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô Ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô cña Thµnh Phè lu«n lu«n cã nhiÒu ®æi míi vÒ chÊt l­îng vµ lo¹i h×nh, gi¸ trÞ s¶n xuÊt ph¸t triÓn víi tèc ®é 9,5%/n¨m ®¹t 60% trong c¬ cÊu kinh tÕ, lao ®éng trong ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô th­êng chiÕm trªn 1/3 tæng lao ®éng cña Thµnh Phè. Thµnh Phè ®· huy ®éng mäi nguån ®Çu t­, khuyÕn khÝch mäi tæ chøc, c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn tham gia ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. M¹ng l­íi c¬ së vËt chÊt réng kh¾p. Thµnh Phè cã chî Bo lµ chî lín cña tØnh ®ang n©ng cÊp thµnh trung t©m th­¬ng m¹i cña vïng. Ngoµi ra lµ hÖ thèng c¸c chî khu vùc ®­îc x©y dùng t¹i c¸c ph­êng, trªn c¸c trôc phè rÊt nhiÒu c¸c c¬ së cña Nhµ n­íc vµ t­ nh©n kinh doanh bu«n b¸n ®ñ c¸c mÆt hµng phôc vô thiÕt thùc ®êi sèng cña nh©n d©n trong vµ ngoµi tØnh. c. Ngµnh n«ng nghiÖp Nh­ phÇn trªn ®· nªu, Thµnh Phè cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lín, nguån thu chÝnh cña c¸c x· ngo¹i thÞ lµ tõ n«ng nghiÖp nh­ng tèc ®é t¨ng tr­ëng chËm so víi c¸c ngµnh kh¸c. Trong trång trät ®· chó ý ®Õn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cho phï hîp, n¨ng suÊt lóa ®¹t tõ 10 – 12 tÊn/ha. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt thu tõ 1ha ®Êt canh t¸c ®¹t trªn 32 triÖu ®ång. Ngoµi c©y lóa, Thµnh Phè cßn trång c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, c©y rau mµu kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho Thµnh Phè vµ c¸c vïng l©n cËn. Thµnh Phè cßn chó ý ch¨n nu«i c¸c lo¹i gia cÇm nh­ tr©u, bß, gµ, lîn... N¨m 2000 ®µn lîn cã 27.000 con, gia cÇm cã trªn 20.000 con, ®µn tr©u bß cã 800 con. S¶n l­îng c¸ ®¹t trªn 400 tÊn/ha. Nh×n chung ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña Thµnh Phè cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ch­a øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, h¬n n÷a vïng s¸t néi thÞ ®Êt ®ai bÞ xÊu ®i vµ n¹n s©u chuét ph¸ ho¹i ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt c©y trång. 2.2.3.2. §êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn, an ninh x· héi §êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña ng­êi d©n Thµnh Phè ngµy mét n©ng cao. Tæng thu nhËp ®¹t 5,4 triÖu ®ång/ng­êi/n¨m, trong khi toµn tØnh ®¹t trªn 3 triÖu ®ång/n¨m/ng­êi. - VÒ nhµ ë: 70% sè hé cã nhµ kiªn cè - N­íc s¹ch: 45% sè hé ®­îc dïng n­íc m¸y. (Riªng néi thÞ 80%) - Sè hé giµu chiÕm: 9% (cña tØnh 4,5%). - Sè hé nghÌo trªn l·nh thæ 6,74%. - C«ng t¸c an ninh quèc phßng ®­îc triÓn khai toµn diÖn, æn ®Þnh chÝnh trÞ. Ng­êi d©n Th¸i B×nh th«ng minh, s¸ng t¹o cã truyÒn thèng C¸ch m¹ng. 2.2.4. HiÖn tr¹ng h¹ tÇng x· héi 2.2.4.1. Nhµ ë Tæng diÖn tÝch nhµ ë khu vùc néi thÞ lµ 1.203.077 m, trong ®ã diÖn tÝch nhµ ë kiªn cè lµ 1.002.189 m chiÕm tû lÖ 83,3%, diÖn tÝch nhµ ë b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 12 msµn/ng­êi. + §Êt dµnh cho x©y dùng d©n dông lµ 580,34 ha ®¹t b×nh qu©n 58m/ng­êi (quy ho¹ch ®ît ®Çu lµ 639,7 ha, b×nh qu©n 61,5 m/ng­êi). + §Êt dµnh cho x©y dùng c«ng céng cÊp khu ë lµ 11,32 ha, b×nh qu©n 1,1 m/ng­êi. + §Êt dµnh cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lµ 35 ha, b×nh qu©n 3,5 m/ng­êi. Nhµ ë do Nhµ n­íc qu¶n lý chiÕm tû lÖ nhá, trªn trôc ®­êng Lª Lîi cã 2 nhµ 4 tÇng, 1 nhµ 5 tÇng. Khu Quang Trung cã 2 nhµ 5 tÇng vµ 1 nhµ 2 tÇng. Trªn trôc ®­êng TrÇn H­ng §¹o cã nhµ ë tËp thÓ 4 tÇng cña §¹i häc Y khoa. Tæng sè toµn Thµnh Phè cã 8 ng«i nhµ cao tÇng do Nhµ n­íc qu¶n lý cßn l¹i ®Òu lµ nhµ do d©n tù x©y, ®a sè cao tõ 1 – 3 tÇng. B¶ng 2.10: Tû lÖ c¸c lo¹i nhµ x©y dùng TT Lo¹i nhµ Néi thÞ (tû lÖ %) Ngo¹i thÞ (Tû lÖ %) 1 Nhµ 2 tÇng 60 30 2 Nhµ 1 tÇng m¸i b»ng 20 45 3 Nhµ 3 tÇng trë lªn 15 5 4 Nhµ 1 tÇng m¸i ngãi 5 20 B×nh qu©n 12m2 sµn/ng­êi. 2.2.4.2. C«ng tr×nh c«ng céng a. C«ng tr×nh y tÕ Thµnh Phè cã 4 bÖnh viÖn ®Çu t­ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, ®ång bé. §ã lµ: + BÖnh viÖn §a khoa ViÖt - Bun + BÖnh viÖn Phßng chèng lao + BÖnh viÖn Y häc d©n téc + BÖnh viÖn §a khoa Thµnh Phè. Tæng sè 1.100 gi­êng bÖnh, c¸n bé y tÕ 1.740 ng­êi, trong ®ã cã 450 b¸c sü, 64 d­îc sü, sè cßn l¹i lµ kü thuËt viªn vµ chuyªn m«n kh¸c. T¹i c¸c ph­êng, x· ®Òu cã tr¹m Y tÕ song diÖn tÝch cßn nhá, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ th­êng ngµy cho nh©n d©n. b. Gi¸o dôc - §µo t¹o Trªn ®Þa bµn Thµnh Phè cã: - C¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng vµ TH chuyªn nghiÖp gåm 9 tr­êng nh­: §¹i häc Y khoa, Cao ®¼ng s­ ph¹m, Cao ®¼ng Kinh tÕ kü thuËt, Trung häc Y tèt, Trung häc V¨n ho¸, Tr­êng H­íng nghiÖp d¹y nghÒ. - C¸c tr­êng THPT nh­: Lª Quý §«n, NguyÔn §øc C¶nh, tr­êng Chuyªn tØnh. - C¸c tr­êng THCS vµ TiÓu häc gåm 29 tr­êng. C¸c tr­êng trong c¸c x· ngo¹i thÞ ®Êt ®ai réng nh­ TrÇn L·m 18m2/HS, §«ng Hoµ 19m2/HS. C¸c ph­êng néi thÞ ®Êt ®ai chËt nh­ ph­êng Quang Trung 4m2/HS, Kú B¸ 5m2/HS… C¬ së vËt chÊt cña c¸c tr­êng häc hÇu hÕt ®­îc ®Çu t­ x©y dùng, Thµnh Phè lµ ®¬n vÞ cã bËc TiÓu häc ®¹t phæ cËp gi¸o dôc ®óng ®é tuæi vµ ®¹t phæ cËp trung häc c¬ së cho thanh niªn. Thµnh Phè lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu cña TØnh vÒ chÊt l­îng c¸c kú thi häc sinh giái cÊp TØnh vµ Quèc gia. c. C«ng tr×nh v¨n ho¸ Thµnh phè cã 1 r¹p chiÕu bãng Thèng NhÊt x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1960, ®Õn nay ®· xuèng cÊp, cã Nhµ V¨n ho¸ Lao ®éng, Nhµ V¨n ho¸ ThiÕu nhi cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vui ch¬i tËp luyÖn cho c¸c em. ë c¸c ph­êng vµ x· hÇu nh­ ch­a cã Nhµ V¨n ho¸. d. C«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô Thµnh phè cã chî Bo lµ chî trung t©m diÖn tÝch chiÕm 1 ha, ®­îc x©y dùng tèt nh÷ng n¨m 1970, ®Õn nay ®· xuèng cÊp nghiªm träng. Ngoµi ra c¸c ph­êng, x· ®Òu cã chî khu vùc. HÖ thèng th­¬ng m¹i dÞch vô h×nh thµnh ®a d¹ng, phong phó, phôc vô thiÕt thùc ®êi sèng cña nh©n d©n. e. C«ng tr×nh TDTT, c©y xanh Thµnh phè cã 1 s©n vËn ®éng, 1 nhµ thi ®Êu, 1 bÓ b¬i trong khu thÓ thao trªn ®­êng Tr­ng Tr¾c. Thµnh phè cã 1 v­ên hoa tr­íc Nhµ v¨n ho¸ c«ng nh©n diÖn tÝch 2 ha, 1 v­ên hoa tr­íc cöa Uû ban TØnh uû diÖn tÝch 1 ha. Thµnh phè ch­a cã c«ng viªn vui ch¬i gi¶i trÝ. Trªn c¸c trôc ®­êng ®· chó ý trång c©y xanh, nhÊt lµ 2 bªn dßng s«ng Bå Xuyªn, VÜnh Trµ ®· t¹o ®­îc vÎ ®Ñp cho ®« thÞ vµ c¶i t¹o m«i tr­êng mét c¸ch ®¸ng kÓ. B¶ng thèng kª diÖn tÝch c©y xanh thÇnh phè Th¸i B×nh §¬n vÞ tÝnh: ha Sè TT Danh môc HiÖn tr¹ng Quy ho¹ch (1) (2) (3) (4) Tæng sè 57,05 106,15 (b×nh qu©n 10,2 m/ng­êi) I C©y xanh c¸ch ly: 14,3 30,5 1 Khu CN víi ®­êng giao th«ng 1,6 1,6 2 Khu c«ng nghiÖp víi d©n Khu CN NguyÔn §øc C¶nh Khu CN Phóc kh¸nh Khu CN TiÒn Phong 3,1 1,6 0,9 0,6 3,1 1,6 0,9 0,6 3 C©y xanh trong khu CN (Phóc Kh¸nh + N.§.C¶nh + TiÒn Phong) (16,3 + 3,8 + 11,72)30% = 9,6 25,8:(20,1 + 51,5 + 8,9)30% = 86 ha so 30% II Sö dông ®Êt c©y xanh chuyªn dïng: 6,57 6,57 1 §­êng chÝnh 2,57 2,57 2 §­êng ph­êng 4,0 4,0 III C«ng viªn vµ gi¶i c©y xanh: 36,18 (3,62 m/ng­êi) 36,18 + 35,0 = 71,18 1 V­ên hoa 2,1 (C.viªn Kú B¸ 2,5 ha) 2 V­ên ­¬m 3,5 3 C«ng viªn ChiÕn Th¾ng 3,0 4 C«ng viªn Qu¶ng Tr­êng 1,5 5 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao Bå Xuyªn 0,5 6 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao Lª Hång Phong 0,53 (1) (2) (3) (4) 7 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao §Ò Th¸m 0,68 8 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao Quang Trung 0,63 9 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao TiÒn Phong 0,65 10 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao Phóc Kh¸nh 0,4 11 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao TrÇn L·m + Trång c©y c¹nh tr¹i gµ + Trång c©y c¹nh cèng §©u + Trång c©y c¹nh chî §Ëu 6,82 12 Th¶m c©y xanh c¹nh cÇu Th¸i B×nh 0,9 13 Th¶m c©y xanh c¹nh Nhµ m¸y r¸c 2,2 14 C«ng viªn 2 bê s«ng + VÜnh Trµ + Bå Xuyªn + Kiªn Giang 8,0 2.2.5. HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt 2.2.5.1. Giao th«ng Giao th«ng ®èi ngo¹i: §­êng 10 nèi liÒn Nam §Þnh - H¶i Phßng qua thµnh phè Th¸i B×nh míi ®­îc n©ng cÊp, c¶i t¹o, song d©n c­ vµ c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng nghiÖp ®· b¸m c¶ hai bÒn tèt nghÜa trang thµnh phè ®Õn cÇu Sa C¸t. Thµnh phè ®· x©y dùng ®­êng giao th«ng khÐp kÝn, viÖc giao l­u gi÷a néi ngo¹i thÞ vµ ®i c¸c huyÖn mét c¸ch thuËn tiÖn. Tæng sè chiÒu dµi ®­êng bé lµ 258 km, trong ®ã quèc lé 9 km, tØnh lé 24 km, ®­êng néi thÞ 25 km, ®­êng ph­êng x· 200 km. VÒ chÊt l­îng: toµn bé ®­êng tØnh lé, quèc lé ®Òu lµ ®­êng nhùa trong ®ã cã 12 km néi thÞ ®· r¶i th¶m bª t«ng nhùa. §­êng ph­êng x· còng r¶i ®¸ l¸ng nhùa hoÆc ®æ bª t«ng, cã thÓ nãi ë Th¸i B×nh kh«ng cßn ®­êng ®Êt. HÌ phè ®­îc n©ng cÊp, cã gÇn 300.000 m2 hÌ, trong ®ã l¸t bª t«ng hoÆc g¹ch tù chÌn 50%. MÆt c¾t ngang c¸c tuyÕn ®­êng chÝnh nh­ sau: - §­êng 10 tõ Vò Th­ qua thµnh phè 25m - §­êng Lª Lîi: 29,3m - §­êng Lý B«n, Lý Th­êng KiÖt: 21m - §­êng Phan Chu Trinh, TrÇn H­ng §¹o: 17,6 m - C¸c ®­êng khu vùc: 13,5m Toµn thµnh phè cã 19 cÇu, hÇu hÕt ®Òu ®­îc ®Çu t­ c¶i t¹o n©ng cÊp hoÆc x©y dùng míi nh­ cÇu KiÕn X­¬ng, cÇu An TËp, cÇu vµo tr­êng S­ ph¹m... 2.2.5.2. HiÖn tr¹ng tho¸t n­íc Thµnh phè ®· cã hÖ thèng tho¸t n­íc chung theo m¹ng l­íi giao th«ng. Cèng x©y g¹ch ®Ëy tÊm ®an ®i trªn hÌ cã B = 400 - 800, tæng chiÒu dµi kho¶ng 70km. M¹ng l­íi cèng (d¹ng c¬ b¶n lµ cèng x©y g¹ch ®Ëy tÊm ®an) ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu lµ trªn c¬ së tËn dông c¶i t¹o m¹ng l­íi giao th«ng hµo ®Ó l¹i sau chiÕn tranh. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®é dèc, mÆt c¾t cèng, c¸c c«ng tr×nh kü thuËt... ch­a ®­îc chó ý nªn hiÖu qu¶ lµm viÖc cña hÖ thèng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Thµnh phè cã 3 s«ng tho¸t n­íc lµ s«ng Bå Xuyªn, VÜnh Trµ vµ s«ng 3-2. Riªng s«ng §oan Tóc, VÜnh Trµ ®· ®­îc ®Çu t­ n¹o vÐt, x©y kÌ l¸t m¸i ®· gi¶i quyÕt viÖc tho¸t n­íc cho Thµnh Phè mét c¸ch hiÖu qu¶. HiÖn nay Thµnh Phè ch­a cã hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i riªng vµ ch­a cã c«ng tr×nh xö lý n­íc th¶i. Mét sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ch­a xö lý n­íc th¶i côc bé nªn phÇn nµo lµm « nhiÔm m«i tr­êng nh­ khu phÝa B¾c ®­êng NguyÔn §øc C¶nh. B¶ng 2.11: B¶ng thèng kª hÖ thèng ®­êng cèng tho¸t n­íc thµnh phè Sè TT Tªn tuyÕn ®­êng tho¸t n­íc ®­êng phè Giíi h¹n KÕt cÊu quy c¸ch Quy c¸ch ChiÒu dµi (km) §iÓm ®Çu §iÓm cuèi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I §­êng quèc lé CÇu sa c¸t NghÜa trang Thµnh phè Bª t«ng 13.800 18,0 II §­êng tØnh lé §­êng 223 CÇu B¸ng TrÇn L·m Cèng x©y 13.800 2,4 §­êng 39b CÇu TB TrÇn L·m Cèng x©y 13.800 1,0 Céng 3,4 III §­êng « vu«ng TP 1 Tr­ng Tr¾c CÇu Bo §g Lý B«n Cèng x©y 13.800 3,2 2 Lª lîi Cèng x©y 13.800 3,48 3 §­êng 30/6 Cèng x©y 13.800 3,4 4 §­êng Kú B¸ Cèng x©y 13.800 1,7 5 §g TrÇn H­ng §¹o Cèng x©y 13.800 5,4 6 §g Phan Chu Trinh Cèng x©y 13.800 3,3 7 §g Bå Xuyªn Cèng x©y 13.800 1,5 8 §g Ng« Th× NhËm Cèng x©y 13.700 4,2 9 §g Phan B¸ Vµnh Cèng x©y 13.700 2,4 10 §g Minh Khai Cèng x©y 13.800 1,2 11 §g TrÇn Quang DiÖu Cèng x©y 13.500 1,0 12 §g B¾c S Bå Xuyªn Cèng x©y 13.700 1,7 13 §g Nam S Bå Xuyªn Cèng x©y 13.700 1,5 14 §g B¾c S VÜnh Trµ Cèng x©y 13.700 2,2 15 §g Nam S VÜnh Trµ Cèng x©y 13.700 2,2 16 §g Hoµng DiÖu Cèng x©y 13.700 0,84 17 §g Phan Béi Ch©u Cèng x©y 13.500 0,54 18 §g Nguyªn Th¸i Häc Cèng x©y 13.500 0,9 19 §g Hoµng Hoa Th¸m Cèng x©y 13.500 0,54 20 §g Ng« Quang BÝch Cèng x©y 13.500 0,96 21 §g Ng« V¨n Së Cèng x©y 13.500 0,96 22 §g Hoµng C«ng ChÊt Cèng x©y 13.500 0,9 23 §g Lª Quý §«n Cèng x©y 13.700 1,2 24 §g gi¸p cæng tØnh ®éi Cèng x©y 13.500 1,2 25 Phè NguyÔn § C¶nh Cèng x©y 13.500 1,04 26 §g sau nhµ v¨n ho¸ Cèng x©y 13.500 0,76 27 §g ®oµn chÌo Cèng x©y 13.500 0,64 28 §­êng c¹nh s©n vËn ®éng Bå Xuyªn Cèng x©y 13.500 0,8 29 Céng 71,06 B¶ng 2.12: B¶ng thèng kª hÖ tho¸t n­íc khu d©n c­ TT Tªn tuyÕn ®­êng tho¸t n­íc KÕt cÊu quy c¸ch Quy c¸ch ChiÒu dµi (km) 1 Ph­êng §Ò Th¸m Cèng x©y 13.300 9,0 2 Ph­êng Lª H. Phong Cèng x©y 13.300 7,4 3 Ph­êng Bå Xuyªn Cèng x©y 13.300 24,0 4 Ph­êng Quang Trung Cèng x©y 13.300 11,0 5 Ph­¬ng TiÒn Phong Cèng x©y 13.300 17,4 6 Ph­êng Phó Kh¸nh Cèng x©y 13.300 19,0 7 Ph­êng Kú B¸ Cèng x©y 13.300 14,4 8 Ph­êng TrÇn L·m Cèng x©y 13.300 9,5 Céng 111,7 2.2.5.3. HiÖn tr¹ng cÊp n­íc Thµnh phè cã nhµ m¸y n­íc ë phÝa B¾c bªn kia s«ng Trµ Lý víi c«ng suÊt 20.000 m3/ngµy ®ªm, nguån n­íc lÊy n­íc mÆt s«ng trµ Lý. HiÖn nay n­íc m¸y míi phôc vô cho trªn 80% d©n sè néi thÞ vµ mét phÇn c¸c x· ngo¹i thÞ. ChØ tiªu ®¹t 80 lÝt/ng­êi/ngµy ®ªm. M¹ng èng truyÒn dÉn vµ ph©n phèi cã tæng chiÒu dµi trªn 20.000 m èng víi D = 500 - 750. §a sè ®­êng èng ®­îc x©y dùng tèt nh÷ng n¨m 1960, cßn l¹i ®­îc bæ sung qua tõng n¨m, song nhiÒu khu vùc èng ch­a v­¬n tíi c¸c ®­êng èng nh¸nh ph©n phèi qu¸ thiÕu vµ l­îng ®ång hå ®o n­íc qu¸ Ýt nªn l­îng n­íc thÊt tho¸t nhiÒu. B¶ng 2.13: B¶ng hiÖn tr¹ng ®­êng èng cÊp n­íc cña Thµnh phè. STT §­êng kÝnh (mm) ChiÒu dµi (m) §­êng phè ®Æt èng 1 400 200 990 625 Bê s«ng Trµ Lý 2 300 1000 §­êng Phan §×nh Phïng 3 300 200 1080 550 §­êng Phan Chu Trinh 4 250 200 150 1400 1350 1250 §­êng NguyÔn §øc C¶nh 5 200 150 1430 1520 §­êng TrÇn H­ng §¹o 6 150 540 §­êng Lý Th­êng KiÖt 7 200 150 1360 755 §­êng Lý B«n 8 200 150 930 530 §­êng Kú B¸ §­êng Kú B¸ 9 150 100 650 1675 §­êng Hoµng C«ng ChÊt 10 150 1300 §­êng Phan B¸ Vµnh 11 100 1710 §­êng 30 - 4 2.2.5.4. HiÖn tr¹ng cÊp ®iÖn vµ chiÕu s¸ng ®« thÞ Thµnh phè cã 165 tr¹m biÕn ¸p, trong ®ã: . + Tr¹m 1 10/35/10 KV cã 1 tr¹m; + Tr¹m 35/0,4 KVcã 2 tr¹m; + Tr¹m 10/0,4 KV cã 162 tr¹m; Tæng dung l­îng cã 47.000 KVA. N¨m 2000 ®iÖn n¨ng tiªu thô lµ 56 triÖu 194 ngh×n KW/h n¨m, trong ®ã phôc vô cho s¶n xuÊt 50%, phôc vô cho sinh ho¹t 50%. HÖ thèng ®­êng d©y bao gåm: ®­êng d©y næi 35 KV vµ 10 KV víi tiÕt diÖn d©y tõ AC35 ®Õn AC70. HÖ thèng ®­êng 0,4 KV chñ yÕu ®i næi cïng víi l­íi ®iÖn chiÕu s¸ng trªn ®­êng trôc ®­êng trung t©m Lª Lîi vµ mét sè tuyÕn kh¸c bè trÝ l­íi ®iÖn chiÕu s¸ng ngÇm víi ®Ìn thuû ng©n cao ¸p. Nguån ®iÖn cung cÊp cho Thµnh phè Th¸i B×nh hiÖn nay lµ nguån ®iÖn l­íi Quèc gia, víi sù tËp trung ®Çu t­ Thµnh phè ®· ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ ®iÖn cho s¶n xuÊt vµ phôc vô cho sinh ho¹t, b×nh qu©n ®iÖn sinh ho¹t lµ 1401kw/ng­êi/n¨m. Cïng víi viÖc n©ng cÊp hÖ thèng ®iÖn, m¹ng l­íi ®iÖn chiÕu s¸ng cho Thµnh phè ngµy cµng më réng, 90% c¸c ®­êng phè chÝnh cã ®Ìn chiÕu s¸ng vÒ ban ®ªm víi tæng chiÒu dµi ®­êng phè ®­îc chiÕu s¸ng lµ 57,06 km. 2.2.5.5. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c trªn ®Þa bµn ®ang ®­îc ®Çu t­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i c¬ b¶n ®¸p øng yªu cÇu sö dông, hoµ m¹ng quèc gia, quèc tÕ, ®Õn c¸c ph­êng x·. VÒ trang bÞ: hai hÖ thèng chuyÓn m¹ch TDX1B c«ng nghÖ D cã dung l­îng 12160 thuª bao vµ NEAX61 c«ng nghÖ D, dung l­îng 6400 thuª bao, 2 hÖ thèng truyÒn dÉn SIS34M víi 960 kªnh vµ FNX 150/600 víi 1260 kªnh thiÕt bÞ nh­ trªn ®¶o b¶o phôc vô 100% x·, ph­êng, c¬ quan cã ®iÖn tho¹i. Tæng sè m¸y sö dông 9840 m¸y; trong ®ã cè ®Þnh 7835 m¸y, di ®éng 2005 m¸y, b×nh qu©n 7 m¸y/100 ng­êi. 2.2.5.6. VÊn ®Ò ph©n r¸c vµ vÖ sinh m«i tr­êng L­îng r¸c th¶i tÝnh b×nh qu©n 0,5 kg/ ng­êi/ngµy. Vïng néi thÞ r¸c ®­îc thu gom vµ vËn chuyÓn ra n¬i quy ®Þnh, l­îng r¸c cßn tån ®äng rÊt Ýt, cã thÓ nãi vÊn ®Ò thu gom r¸c ë Thµnh Phè lµm rÊt tèt song vÊn ®Ò tån t¹i lµ ch­a cã nhµ m¸y xö lý r¸c. R¸c dïng ®Ó lÊp tròng ®· tèn nhiÒu diÖn tÝch ®Êt ®ai vµ g©y « nhiÔm m«i tr­êng, nguån n­íc. HiÖn nay tØnh ®· cã chñ tr­¬ng x©y dùng nhµ m¸y xö lý r¸c ®Æt t¹i khu c«ng nghiÖp B¾c TiÒn Phong vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn. Trong néi thÞ vÉn cßn tån t¹i kho¶ng 800 hé dïng xÝ 2 ng¨n, ®ã lµ nh÷ng khu d©n c­ cò chËt chéi, kh«ng cã ®iÒu kiÖn tæ chøc c¸c hÖ thèng kü thuËt nh­ khu d©n c­ sau r¹p VÜnh Trµ, sau XÝ nghiÖp truyÒn thanh... ViÖc dïng xÝ 2 ng¨n vµ xÝ tù thÊm ®· g©y « nhiÔm nguån n­íc mÆt. Do ®ã nh÷ng khu vùc d©n c­ cßn dïng giÕng ®Òu ph¶i khoan s©u tõ 15 - 50m míi ®¶m b¶o. Nh­ phÇn trªn ®· nªu, Thµnh Phè ch­a cã c«ng tr×nh xö lý n­íc tËp trung, n­íc th¶i c«ng nghiÖp cña mét sè cã xö lý côc bé, mét sè ch­a xö lý, n­íc th¶i sinh ho¹t ®Òu ®æ vµo mét m¹ng chung råi ®æ ra s«ng Bå Xuyªn, VÜnh Trµ. Hai s«ng nµy ®Òu cã cèng th«ng víi s«ng Trµ Lý nªn s«ng ®­îc th­êng xuyªn thau röa. HiÖn nay cßn tån t¹i n­íc th¶i cña khu d©n c­ phÝa B¾c Thµnh Phè, ch­a cã hÖ thèng tho¸t nªn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc canh t¸c vµ sinh ho¹t cña d©n. VÒ m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ tiÕng ån nãi chung Thµnh Phè Th¸i B×nh cßn trong lµnh,c¸c chÊt khÝ CO, SO2, NO2, Pb ®Òu thÊp d­íi tiªu chuÈn cho phÐp. + NghÜa trang: néi thÞ cã nghÜa trang nh©n d©n n»m bªn trôc ®­êng 10 vÒ phÝa ®i Nam §Þnh víi diÖn tÝch 4ha, ngoµi ra c¸c x· ®Òu cã nghÜa trang. CH¦¥NG III Quy ho¹ch x©y dùng thµnh phè th¸i b×nh 3.1. Quan ®iÓm vµ môc tiªu 1. Quan ®iÓm ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung Thµnh Phè Th¸i B×nh lµ x¸c ®Þnh ®­îc vai trß cña Thµnh Phè trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tèt - x· héi cña tØnh, n©ng cÊp ®« thÞ tèt lo¹i IV lªn lo¹i III vµ trë thµnh thµnh phè, xøng ®¸ng víi tÇm vãc cña ®« thÞ tØnh lþ. 2. Môc tiªu tæng qu¸t cña ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung Thµnh Phè Th¸i B×nh ®Õn n¨m 2020 lµ: X©y dùng Thµnh Phè trë thµnh mét ®« thÞ v¨n minh, hiÖn ®¹i, mét trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt cña tØnh, t­¬ng xøng víi tØnh lþ cña mét tØnh trªn 2 triÖu d©n vµo ®Çu thÕ kû 21, thµnh phè n»m trªn trôc ®­êng10 nèi liÒn Nam §Þnh - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh, lµ trung t©m chuyªn ngµnh chÕ biÕn n«ng s¶n cña vïng ®ång b»ng s«ng Hång. 3.2. C¥ Së H×NH THµNH Vµ PH¸T TRIÓN Thµnh phè §ÕN N¡M 2020 3.2.1. C¬ së kinh tÕ kü thuËt ph¸t triÓn ®« thÞ Xu h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña Thµnh Phè lµ c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, XDCB - th­¬ng m¹i dÞch vô - n«ng nghiÖp. B¶ng 3.1: C¬ cÊu kinh tÕ TT Ngµnh 2001 (%) 2010 (%) 2020 (%) 1 CN- TTCN - XD 20,4 45 50 2 Th­¬ng m¹i – dÞch vô 60,2 45 45 3 N«ng nghiÖp 19,4 10 5 3.2.1.1. C«ng nghiÖp Quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ x· héi thµnh phè Th¸i B×nh ®· dù b¸o tr­íc t¨ng tr­ëng GDP ngµnh c«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 lµ 21,7% , ®¹t tæng GDP c«ng nghiÖp lµ 761 tû ®ång (gi¸ so s¸nh n¨m 1994). C¸c ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu cña Thµnh Phè nh­ sau: + C«ng nghiÖp dÖt, sîi, may mÆc, da: §©y lµ ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cña TØnh vµ cã quan hÖ chÆt chÏ trong c¶ 3 khu vùc kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ ngoµi quèc doanh vµ kinh tÕ gia ®×nh. Ngµnh nghÒ nµy t¹o ®­îc viÖc lµm cho lao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ sö dông ®­îc mét sè nguyªn liÖu trong tØnh nh­ ®ay, cãi, t¬ t»m, da thuéc... MÆt hµng chñ yÕu phôc vô cho tiªu dïng trong tØnh, trong n­íc vµ xuÊt khÈu nh­ kh¨n len. C¸c lo¹i, th¶m len, th¶m ®ay, bao ®ay, t¬, lôa, t¬ t»m, quÇn ¸o may s½n, s¶n phÈm tõ da thuéc nh­ giÇy c¸c lo¹i, ®Æc biÖt lµ giÇy thÓ thao. + C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm: H­íng träng t©m vµo s¶n xuÊt thùc phÈm ®«ng l¹nh nh­ thÞt lîn, thÞt gia cÇm, chÕ biÕn phô phÈm sau khi giÕt mæ thµnh thùc phÈm chÕ biÕn s½n. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®å uèng, gi¶i kh¸t ®¸p øng nhu cÇu trong tØnh vµ mét phÇn tØnh ngoµi nh­ bia, n­íc hoa qu¶, ®Ëu nµnh ®ãng chai, ®ãng hép... + C«ng nghiÖp c¬ khÝ, ®iÖn tö: H­íng träng t©m vµo c¸c lÜnh vùc c¬ khÝ chÕ t¹o vµ söa ch÷a phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, XDCB nh­: s¶n xuÊt m¸y c«ng t¸c phôc vô lµm ®Êt, thu ho¹ch, chÕ biÕn l­¬ng thùc, m¸y b¬m n­íc, m¸y c«ng n«ng nghiÖp s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe ®¹p, xe m¸y, s¶n xuÊt hµng kim khÝ tiªu dïng. + §iÖn d©n ®ông vµ ®iÖn tö h­íng vµo c¸c mÆt hµng ®iÖn tö d©n dông nh­ qu¹t, m« t¬ c¸c lo¹i, thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh. + C¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nh­ vËt liÖu x©y dùng, ®å gç cao cÊp, mü nghÖ xuÊt khÈu, x©y dùng bao b× b»ng c¸t t«ng, nhùa vµ mét sè ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay ®· cã 23 dù ¸n ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, hÇu hÕt lµ cña tØnh ngoµi vµ n­íc ngoµi nh­ nhµ m¸y t«n m¹ mµu, may c«ng nghÖ cao, dÖt cao cÊp Th¨ng Long, may xuÊt khÈu Hµn Quèc, dÖt may ¸ Ch©u... víi tæng diÖn tÝch míi cÊp lµ 53 ha. Mét sè xÝ nghiÖp ®ang triÓn khai x©y dùng. Víi ®µ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nµy sÏ gi¶i quyÕt phÇn lín lao ®éng d­ thõa cho Th¸i B×nh, víi 23 dù ¸n trªn ®· cã 12.000 lao ®éng vµ ch¾c ch¾n c¬ cÊu kinh tÕ sÏ chuyÓn dÞch nhanh, gi¸ trÞ ngµnh c«ng nghiÖp sÏ t¨ng tõ 20,4% n¨m 2002 lªn 45% n¨m 2010 vµ 50% n¨m 2020. §Êt ®ai Th¸i B×nh ®Òu lµ ®Êt n«ng nghiÖp víi n¨ng suÊt cao, tÝnh b×nh qu©n 1 n¨m thu 30 triÖu ®ång/ha, nh­ng nÕu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp gi¸ trÞ kinh tÕ sÏ t¨ng gÊp hµng tr¨m lÇn vµ h¬n thÕ n÷a. 3.2.1.2. X©y dùng c¬ b¶n Quy ho¹ch tæng thÒ kinh tÕ x· héi cña thµnh phè ®· x¸c ®Þnh g¾n viÖc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi an ninh quèc phßng, phôc vô c«ng céng, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i vµ mü quan ®« thÞ. C¬ cÊu ®Çu t­ t­¬ng ®èi ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh giao th«ng, thuû lîi, n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, XDCB, th­¬ng m¹i dÞch vô, c«ng tr×nh c«ng céng... B×nh qu©n mçi n¨m ®Çu t­ cho XDCB gÇn 300 tû ®ång. 3.2.1.3. Ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô, du lÞch, thÓ thao Th­¬ng nghiÖp dÞch vô trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. Môc tiªu ®¹t tèc ®é ph¸t triÓn 13,5%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh hiÖn nay chiÕm 60,2% trong toµn bé nÒn kinh tÕ Thµnh Phè. N¨m 2010 chiÕm 45% vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu ®¹t 30% tæng gi¸ trÞ toµn ngµnh. VÒ du lÞch, ë thµnh phè ®­îc g¾n víi m¹ng l­íi du lÞch trong vïng vµ trong tØnh. Du kh¸ch ®Õn Th¸i B×nh cã v­ên B¸ch ThuËn, cã lµng nghÒ Minh L·ng Th¸i Ph­¬ng, ch¹m b¹c §ång Xu©n, t¬ ®òi Nam Cao, chïa Keo, ®Òn thê c¸c Vua trÇn... vµ ë Thµnh Phè cã trung t©m Héi phËt gi¸o, cã vïng du lÞch sinh th¸i n«ng nghiÖp Hoµng DiÖu, ®©y còng lµ n¬i nghØ cuèi tuÇn víi "Th¸i B×nh thu nhá". Môc tiªu t¨ng du kh¸ch 7,5% hµng n¨m, trong ®ã kh¸ch quèc tèt 20% (kho¶ng 20 v¹n l­ît ng­êi). Thµnh phè Th¸i B×nh cã thÓ lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng vÒ thÓ dôc thÓ thao mang tÝnh chÊt liªn vïng ®Ó tr¸nh sù tËp trung ®«ng ng­êi. ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, H¶i Phßng. 3.2.1.4. §µo t¹o Thµnh phè Th¸i B×nh cã c¸c tr­êng THCN, Cao ®¼ng, §¹i häc, trong ®ã §¹i häc Y víi quy m« vïng. Dù kiÕn Th¸i B×nh sÏ lµ mét trung t©m ®µo t¹o cho vïng, ®ã lµ nh÷ng ViÖn nghiªn cøu vÒ c©y trång, vÒ n«ng nghiÖp. 3.2.2 . Quy m« d©n sè vµ lao ®éng - D©n sè: D©n sè ®­îc dù b¸o b»ng ph­¬ng ph¸p tæng hîp bao gåm t¨ng tù nhiªn, t¨ng c¬ häc do søc hót cña ®« thÞ vµ c©n b»ng lao ®éng néi thÞ, kÕt hîp viÖc xÐt kh¶ n¨ng ®« thÞ ho¸ mét sè khu vùc ven néi. B¶ng 3.2: Dù b¸o d©n sè cho c¸c giai ®o¹n D©n sè HiÖn tr¹ng 2002 Quy ho¹ch 2010 Quy ho¹ch 2020 Toµn thµnh phè 155.974 180.000 220.000 Néi thÞ 110.641 135.000 180.000 B¶ng 3.3: Dù b¸o lao ®éng néi thÞ Lao ®éng HiÖn tr¹ng 2002 2010 2020 Sè ng­êi % Sè ng­êi % Sè ng­êi % CN-TTCN-XD 21.500 33 40.000 48 52.000 52 Th­¬ng m¹i- DV 32.400 51 30.960 40 38.000 38 N«ng nghiÖp 10.352 16 12.740 12 10.000 10 Céng 64.252 100 83.700 100 100.000 100 3.2.3. Nhu cÇu ®Êt ®ai - Dù b¸o nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai ®« thÞ B¶ng 3.4: Dù b¸o nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai ®« thÞ N¨m §Êt toµn Thµnh Phè (ha) §Êt néi thÞ (ha) §Êt x©y dùng ®« thÞ DiÖn tÝch (ha) BQ m2/ng­êi 2002 4330,5 1286 780,5 76,7 2010 4330,5 2010 1.340 99 2020 4330,5 2310 2.030 113 B¶ng 3.5: B¶ng c©n b»ng sö dông ®Êt ®ai TT Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (ha) Tû lÖ (%) B×nh qu©n (m2/ng) I. §Êt toµn Thµnh Phè 4330,5 100 §Êt néi thÞ 1286 29 §Êt ngo¹i thÞ 3044,5 71 II. §Êt néi thÞ (A+B) 1286 100 A. ®Êt x©y dùng ®« thÞ 780,5 62,7 76,83 a) §Êt d©n dông 533,35 68,33 52,5 §Êt c¸c ®¬n vÞ ë 275 27,07 §Êt c«ng tr×nh c«ng céng 40,5 4 §Êt c©y xanh - TDTT 8,5 0,84 §Êt giao th«ng néi thÞ 103,54 10,19 §Êt c¬ quan tr­êng chuyªn nghiÖp 105,85 b) §Êt ngoµi khu d©n dông 247,15 31,67 §Êt CN - TTCN - kho tµng 185,65 18,27 §Êt giao th«ng ®èi ngo¹i 21,2 §Êt nghÜa ®Þa 8,5 §Êt di tÝch lÞch sö t«n gi¸o 8,31 §Êt ®Çu mèi kü thuËt, kªnh m­¬ng 13 §Êt an ninh quèc phßng 10,49 B. §Êt kh¸c 505,5 39,3 §Êt n«ng nghiÖp 482,31 §Êt kh¸c 23,19 §Êt ®ai cã sù chuyÓn ®æi lín ë ngay n¨m ®Çu cña thêi kú quy ho¹ch lµ do ®« thÞ ho¸ c¸c x· ven thÞ. N¨m 2002 chuyÓn x· trÇn L·m, TiÒn Phong thµnh ph­êng. N¨m 2005 chuyÒn x· Hoµng DiÖu thµnh ph­êng. Ngoµi ra cßn ph¸t triÓn trªn mét phÇn ®Êt cña §«ng Hoµ, Phó Xu©n, Vò ChÝnh...Nh­ vËy nhu cÇu ®Êt cho sù ph¸t triÓn cña thµnh phè giai ®o¹n ®Çu tèt 2002 ®Õn 2010 lµ 620,85ha; tõ 2010 ®Õn 2020 lµ 692ha, cho c¶ hai giai ®o¹n tõ 2002 ®Õn 2020 lµ 1.294,85ha. 3.2.4. Lùa chän c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt C¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt ®­îc lùa chän trªn c¬ së tiªu chuÈn cña ®« thÞ lo¹i 3 cã tinh ®Õn ®iÒu kiÖn cô thÓ cña Th¸i B×nh. B¶ng 3.6: B¶ng chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu TT ChØ tiªu §¬n vÞ HiÖn tr¹ng 2002 Quy ho¹ch 2010 2020 I. D©n sè 1.1 D©n sè toµn thµnh phè 1000ng 140,5 180 220 Tû lÖ t¨ng d©n sè % 1,02 3,2 2,05 Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn % 0,92 0,9 0,8 Tû lÖ t¨ng d©n sè c¬ häc % 0,10 2,3 1,25 1.2 D©n sè néi thÞ 1000ng 100 135 180 Tû lÖ t¨ng d©n sè % 1,3 3,85 2,95 Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn % 0,76 0,8 0,8 Tû lÖ t¨ng d©n sè c¬ häc % 0,54 3,05 2,15 D©n sè ®­îc ®« thÞ ho¸ tõ c¸c x· 1000ng 15 23 25 II. §Êt x©y dùng ®« thÞ " 73,7 99 113 2.1 §Êt d©n dông néi thÞ " 49 5 73,5 §Êt c¸c ®¬n vÞ ë " 26 35 40 §Êt CTCC " 3,5 3,5 4 §Êt c©y xanh " 0,7 5 6 §Êt giao th«ng " 8,7 12 16 §Êt c¬ quan, tr­êng chuyªn nghiÖp " 9 9,5 8,1 2.2 §Êt ngoµi d©n dông m2/ng­êi §Êt CN - TTCN " 18,0 25,8 30 §Êt giao th«ng ®èi ngo¹i " 2,12 4,3 4,94 III. Nhµ ë m2/sµn/ng 12 13 18 IV. H¹ tÇng kü thuËt MËt ®é ®­êng phè chÝnh vµ khu vùc km/km2 5 6 7 Tû lÖ ®Êt giao th«ng so víi ®Êt XD % 12 19 20 CÊp n­íc sinh ho¹t lÝt/ng/ngµy 80 100 150 CÊp n­íc c«ng nghiÖp m3/ha 20 50 60 VÖ sinh m«i tr­êng (r¸c th¶i) Kg/ng/ngµy 0,5 0,8 1 CÊp ®iÖn sinh ho¹t KWh/ng/n¨m 1401 1600 2000 3.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kh«ng gian quy ho¹ch 3.3.1. Khu c«ng nghiÖp - TiÓu thñ c«ng nghiÖp, kho b·i Thµnh phè h×nh thµnh 4 khu c«ng nghiÖp nh­ sau: Khu c«ng nghiÖp TiÒn Phong C«ng nghiÖp ®· cã bao gåm nhµ m¸y c¬ khÝ, m¸y ®ay Trung ­¬ng vµ m¸y ®ay tØnh, nhµ m¸y n­íc, cao su, c¬ khÝ B×nh Minh, v«i g¹ch TiÒn Phong, nhµ m¸y xi m¨ng, t«n m¹ kÏm vµ nhµ m¸y xö lý r¸c ®ang chuÈn bÞ x©y dùng. Khu nµy dù kiÕn sÏ x©y dùng thªm c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c¬ khÝ nhá, c¸c CN cã tÝnh chÊt ®éc h¹i. §Êt ®ai cho khu nµy lµ 60 – 65 ha. Khu c«ng nghiÖp phÝa B¾c ®­êng NguyÔn §øc C¶nh: Chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp dÖt vµ mét phÇn c«ng nghiÖp nhá, ®Êt ®ai 100 ha. Khu c«ng nghiÖp Phóc Kh¸nh Gåm c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm lµ chñ yÕu, mét phÇn c«ng nghiÖp giµy da, c¬ khÝ nhá, ®iÖn tö... DiÖn tÝch 130 ha, bao gåm ®Êt c«ng nghiÖp ®· cã vµ dù kiÕn ph¸t triÓn. Khu c«ng nghiÖp Hoµng DiÖu §­îc bè trÝ b¸m theo ®­êng vµnh ®ai phÝa B¾c, chñ yÕu c«ng nghiÖp l¾p r¸p ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, c¸c kho trung chuyÓn, b·i c«ng ten n¬. DiÖn tÝch khu nµy kho¶ng 50 ha. Nh­ vËy ®Êt ®ai dµnh cho 4 khu lµ 540 ha. Khu kho tµng cña thµnh phè ®­îc g¾n víi khu bÕn b·i bªn kia dßng s«ng Trµ Lý. Khu ®Êt sau XÝ nghiÖp c¬ khÝ hiÖn nay dù kiÕn lµ kho tµng chung cña thµnh phè diÖn tÝch kho¶ng 4,5 ha (n»m trong ®Êt khu c«ng nghiÖp TiÒn Phong). Mét sè HTX c¬ khÝ hiÖn ®ang tån t¹i trong néi thÞ nh­ HTX Ph­¬ng §«ng, Céng Lùc, VÜnh Long... sÏ chuyÓn dÇn dÇn ra khu c«ng nghiÖp, b¶o ®¶m m«i tr­êng yªn tÜnh cho khu d©n c­. B¶ng 3.1: Tæng hîp ®Êt c«ng nghiÖp TT Khu c«ng nghiÖp DiÖn tÝch (ha) Ghi chó 1 Khu c«ng nghiÖp TiÒn Phong 60 §· cã vµ ph¸t triÓn 2 Khu c«ng nghiÖp B¾c ®­êng NguyÔn §øc C¶nh 100 X©y dùng míi 3 Khu c«ng nghiÖp Phóc Kh¸nh 330 §· cã vµ ph¸t triÓn 4 Khu c«ng nghiÖp Hoµng DiÖu 50 X©y dùng míi Tæng 540 3.3.2. C¸c khu ë Víi quy m« d©n sè ®Õn n¨m 2020 lµ 180.000 ng­êi, trong ®ã d©n sè ®­îc ®« thÞ ho¸ tõ c¸c x· bao gåm x· TrÇn L·m, TiÒn Phong, Hoµng DiÖu, mét phÇn cña x· Vò ChÝnh, Song An, §«ng Hoµ, Vò Phóc lµ 36.000 ng­êi. C¸c khu ë ®­îc tæ chøc gåm 6 khu chÝnh: - Khu 1: Khu phÝa B¾c: ®­îc giíi h¹n tõ ®­êng Lý B«n ®Õn s«ng Trµ Lý vµ tõ s«ng VÜnh Trµ ®Õn khu c«ng nghiÖp TiÒn Phong, bao gåm 5 ®¬n vÞ lµ TiÒn Phong, Bå Xuyªn 1, Bå Xuyªn 2, §Ò Th¸m, Lª Hång Phong. §©y lµ khu trung t©m cña Thµnh Phè. D©n sè: 5,3 v¹n ng­êi. - Khu 2: Khu phÝa T©y: ®­îc giíi h¹n tõ Phóc Kh¸nh ®Õn ®­êng Lý B«n vµ tõ s«ng Vµnh Trµ ®Õn khu c«ng nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh, bao gåm 3 ®¬n vÞ ë lµ Phóc Kh¸nh 1, Quang Trung 1 vµ TrÇn H­ng §¹o. D©n sè: 2,5 v¹n ng­êi. - Khu 3: Khu phÝa T©y Nam: ®­îc giíi h¹n tõ s«ng VÜnh Trµ ®Õn ®­êng ®èi ngo¹i phÝa Nam vµ tõ ®èi diÖn nghÜa trang Thµnh Phè ®Õn s«ng KiÕn Giang gåm 3 ®¬n vÞ ë ®ã lµ Phóc Kh¸nh 2, Song An 1, Vò Phóc 1. D©n sè 2,5 v¹n ng­êi. - Khu 4: Khu phÝa Nam: ®­îc giíi h¹n tõ s«ng VÜnh Trµ ®Õn ®­êng ®èi ngo¹i phÝa Nam vµ tõ s«ng KiÕn Giang ®Õn ®­êng Lý B«n, gåm 4 ®¬n vÞ ë lµ Kú B¸1, Kú B¸ 2, Quang Trung 2, Quang Trung 3. D©n sè 2,5 v¹n ng­êi. - Khu 5: Khu phÝa Nam, ®­îc giíi h¹n tõ s«ng VÜnh Trµ ®Õn ®­êng ®èi ngo¹i phÝa Nam vµ tõ ®­êng Lý B«n ®Õn s«ng Trµ Lý gåm 4 ®¬n vÞ ë: Kú B¸ 3, Kú B¸ 4, TrÇn L·m 1, TrÇn L·m 2. D©n sè 2,5 v¹n ng­êi. - Khu 6: Khu phÝa bªn kia s«ng Trµ Lý gåm gÇn hÕt x· Hoµng DiÖu vµ mét phÇn x· §«ng Hoµ ®­îc tæ chøc 3 ®¬n vÞ ë: Hoµng DiÖu 1, Hoµng DiÖu 2, Hoµng DiÖu 3. D©n sè 2,0 v¹n ng­êi. B¶ng3.2: Tæng hîp c¸c chØ tiªu khu ë TT VÞ trÝ, tªn gäi DiÖn tÝch (ha) TÇng trung b×nh MËt ®é XD (%) Sè ng­êi (1000ng) 1 PhÝa B¾c 102 3,8 60 53 2 PhÝa T©y 85 2,2 40 32 3 PhÝa T©y Nam 148 2,5 40 25 4 PhÝa Nam 120 2,5 40 25 5 PhÝa Nam 2 110 2,5 40 25 6 Hoµng DiÖu 155 1,5 30 20 Céng 720 100 - §èi víi c¸c khu ë ®· cã trong néi thÞ cÇn ®­îc ®Çu t­ c¶i t¹o n©ng cÊp ®ång bé hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, chØnh trang l¹i vÒ kiÕn tróc. §Æc biÖt d¶i d©n c­ xen kÏ trong khu trung t©m dÇn dÇn ®­îc thay thÕ b»ng nhµ chung c­ cao tÇng tõ 5 tÇng trë lªn. PhÝa d­íi lµ c¸c liªn hîp phôc vô, ®¶m b¶o mü quan ®« thÞ. - C¸c lµng xãm ®­îc ®« thÞ ho¸ còng ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp vµ gi¶i quyÕt viÖc t¸ch hé t¹i chç ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. - C¸c khu x©y míi: Ph­¬ng h­íng x©y dùng c¸c khu ë míi lµ xo¸ bá kiÓu chia l« cho tõng gia ®×nh tù x©y, tiÕn tíi x©y dùng hoµn chØnh råi b¸n cho d©n theo kiÓu b¸n ®øt hoÆc tr¶ gãp, ®ång thêi kÕt hîp c¸c lo¹i nhµ trong mét ®¬n vÞ ë. B¶ng 3.3: Tû lÖ c¸c lo¹i nhµ trong khu x©y míi Loai nhµ DT ®Êt cho 1 hé (m2) Tû lÖ so víi khu ®Êt (%) 2005 2010 2020 BiÖt thù liÒn kÒ 100 – 150 40 35 30 BiÖt thù ®¬n 150 - 300 30 30 30 Nhµ ë chung c­ cao tÇng 30 35 40 3.3.3. HÖ thèng trung t©m vµ c«ng tr×nh c«ng céng HÖ thèng trung t©m vµ c«ng tr×nh c«ng céng ®­îc tæ chøc theo 2 cÊp. - CÊp 1: phôc vô hµng ngµy g¾n víi ®¬n vÞ ë (c¸c ph­êng). - CÊp 2: phôc vô ®Þnh kú ng¾n vµ dµi ngµy (thµnh phè vµ tØnh). Trung t©m ®« thÞ lµ trôc ®­êng Lª Lîi bao gåm trung t©m chÝnh tri gi¸p s«ng Trµ Lý, trung t©m v¨n ho¸ ë phÝa T©y (khu nhµ v¨n ho¸ lao ®éng) trung t©m th­¬ng m¹i ë ®o¹n gi÷a ®­êng Lª Lîi. Ngoµi ra lµ c¸c ngµnh, c¸c cöa hµng... ®an xen. Trôc trung t©m nµy ®­îc tæ chøc thªm mét tuyÕn vu«ng gãc víi ®­êng Lª Lîi, ®ã lµ trôc ®­êng Phan Chu trinh kÐo dµi tíi ®­êng TrÇn L·m. a. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®« thÞ - C«ng tr×nh th­¬ng m¹i: Trªn trôc ®­êng Lª Lîi sÏ x©y dùng mét trung t©m th­¬ng m¹i lín ë khu b¸ch ho¸ tæng hîp hiÖn nay. Chî Bo ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp thµnh siªu thÞ. Ngoµi ra khu ng· t­ An TËp còng lµ mét trung t©m th­¬ng m¹i phôc vô cho khu vùc phÝa T©y cña Thµnh Phè. + X©y dùng trung t©m th­¬ng m¹i, héi chî triÓn l·m trong khu nhµ ë phÝa T©y (dù ¸n ®· ®­îc duyÖt) gåm: Kh¸ch s¹n 3 sao 7 - 9 tÇng, trung t©m giao dÞch xóc tiÕn th­¬ng m¹i 5 tÇng, hÖ thèng dÞch vô, kho, héi chî, triÓn l·m ngoµi trêi. + X©y dùng kh¸ch san Trµ Lý 11 tÇng bªn bê s«ng Trµ Lý... ®o¹n gÇn cÇu Th¸i B×nh. Kh¸ch s¹n Du lÞch ®­îc n©ng cÊp thµnh kh¸ch s¹n 4 sao phôc vô c¸c ®èi t­îng cao cÊp. Mét sè nhµ nghØ, cöa hµng ®­îc x©y dùng ph©n bæ ®Òu trong c¸c khu ë. §Êt ®ai hiÖn cã 15,2 ha, dù kiÕn sÏ t¨ng lªn 19 ha n¨m 2010 vµ 22 ha n¨m 2020. - C«ng tr×nh y tÕ: C¸c khu bÖnh viÖn ®· cã nh­ BÖnh viÖn §a khoa, BÖnh viÖn Y häc d©n téc, BÖnh viÖn Phßng chèng lao, BÖnh viÖn Thµnh Phè ®­îc gi÷ nguyªn vÞ trÝ hiÖn cã. Riªng BÖnh viÖn T©m thÇn ®­îc ®a ra ngoµi. Dù kiÕn t¨ng c­êng bÖnh viÖn t­ nh©n, cã thÓ kÕt hîp ch÷a bÖnh vµ nghØ d­ìng, ®­îc x©y dùng trªn ®Êt cña Hoµng DiÖu. §Êt ®ai hiÖn cã 10,04 ha, dù kiÕn t¨ng lªn 15 ha vµo n¨m 2010 vµ 17 ha vµo n¨m 2020. - C«ng tr×nh v¨n ho¸: C¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ ®· cã bao gåm: nhµ v¨n ho¸ c«ng nh©n, nhµ v¨n ho¸ thiÕu nhi, r¹p Thèng NhÊt, r¹p VÜnh Trµ... ®­îc gi÷ nguyªn vÞ trÝ. X©y dùng thªm mét sè nhµ v¨n ho¸ t¹i c¸c khu vùc nh­ nhµ v¨n ho¸ ë khu T©y Nam phôc vô cho khu c«ng nghiÖp vµ khu tr­êng chuyªn nghiÖp. PhÝa Nam Kú B¸ sÏ x©y dùng mét cung thiÕu nhi g¾n víi c«ng viªn. §Êt ®ai hiÖn cã 5,2 ha, dù kiÕn sÏ t¨ng lªn 24 ha vµo n¨m 2020. - C«ng tr×nh gi¸o dôc cÊp ®« thÞ: chñ yÕu lµ c¸c tr­êng THPT. Dù kiÕn sÏ x©y dùng thªm 2 tr­êng n÷a: 1 ë khu Hoµng DiÖu vµ 1 ë khu Quang Trung. §Êt hiÖn cã 3,14 ha sÏ t¨ng lªn 5 ha vµo n¨m 2010 vµ 9 ha n¨m 2020 B¶ng3.4: Tæng hîp ®Êt c«ng tr×nh c«ng céng cÊp ®« thÞ §¬n vÞ: ha TT H¹ng môc HiÖn tr¹ng 2002 Quy ho¹ch 2010 2020 1 C«ng tr×nh th­¬ng m¹i 15,12 19 22 2 C«ng tr×nh y tÕ 10,04 15 17 3 C«ng tr×nh v¨n ho¸ 5,2 8 24 4 C«ng tr×nh gi¸o dôc 3,14 5 9 Céng 35,5 47 72 C«ng tr×nh c«ng céng trong c¸c ®¬n vÞ ë C«ng tr×nh c«ng céng trong c¸c ®¬n vÞ ë lµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô th­êng ngµy gåm trô së UBND c¸c ph­êng, nhµ v¨n ho¸, tr¹m x¸, nhµ trÎ, mÉu gi¸o, tr­êng tiÓu häc, chî khu vùc, s©n ch¬i... HÖ thèng c¸c c«ng tr×nh nµy hiÖn cßn thiÕu nhiÒu, trong quy ho¹ch sÏ x©y dùng hoµn chØnh phôc vô mét c¸ch thiÕt thùc cho ®êi sèng cña nh©n d©n. c. HÖ thèng c©y xanh, c«ng viªn, TDTT - C©y xanh c«ng céng, c«ng viªn: hiÖn t¹i chØ cã 4 ha c©y xanh. Dù kiÕn x©y dùng 1 c«ng viªn trong khu Kú B¸ kho¶ng 25 ha, c«ng viªn bªn Hoµng DiÖu kho¶ng 12 ha vµ c¸c khu kh¸c nh­ khu phÝa T©y, phÝa B¾c, phÝa T©y Nam kho¶ng 10 ha, tæng sè 47 ha. - C©y xanh c¸ch ly chuyªn dïng: c©y xanh c¸ch ly ®­îc tæ chøc trªn trôc ®­êng NguyÔn §øc C¶nh, trôc ®­êngTiÒn Phong... ®Ó c¸ch ly gi÷a khu c«ng nghiÖp vµ d©n c­, c¸ch ly gi÷a nhµ m¸y xö lý r¸c vµ khu c«ng nghiÖp... Ngoµi ra cßn tæ chøc c¸c d¶i c©y xanh hai bªn c¸c s«ng Bå Xuyªn, VÜnh Trµ, 3/2, s«ng KiÕn Giang ®Ó t¹o c¶nh quan, tæng sè 41,5 ha. - C¸c c«ng tr×nh thÓ thao: Thµnh Phè Th¸i B×nh ®· cã quy ho¹ch c¸c c«ng tr×nh thÓ thao, c¸c khu liªn hîp thÓ thao ®­îc g¾n víi c¸c khu c©y xanh c«ng céng. Khu thÓ thao hiÖn cã trªn ®­êng Tr­ng Tr¾c ®­îc gi÷ nguyªn c¶i t¹o n©ng cÊp. Dù kiÕn sÏ x©y dùng 2 khu liªn hîp thÓ thao lín trªn ®Êt Kú B¸ vµ bªn Hoµng DiÖu bao gåm nhµ thi ®Êu, bÓ b¬i, s©n vËn ®éng, s©n tennis, bãng chuyÒn trªn c¸t... vµ mét sè khu kh¸c cã quy m« nhá h¬n nh­ khu phÝa B¾c, phÝa T©y, khu c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp... Tæng sè diÖn tÝch 20 ha. d. C¸c c¬ quan, tr­êng chuyªn nghiÖp - C¸c c«ng tr×nh hiÖn t¹i cã trªn 100 ®¬n vÞ, bao gåm c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh ®ãng chñ yÕu trªn trôc ®­êng Lª Lîi, ®­êng 30/6, ®­êng Tr­ng Tr¾c vµ mét sè trôc ®­êng kh¸c víi tæng diÖn tÝch 75,38 ha. HiÖn t¹i mçi c¬ quan mét khu ®Êt riªng biÖt nh­ng ®Þnh h­íng sÏ ®­îc quy ho¹ch l¹i, cã thÓ chuyÓn ®æi chøc n¨ng vµ tiÕn tíi x©y dùng c¸c trô së liªn c¬, tËn dông ®Êt d­ thõa sö dông vµo môc ®Ých kh¸c. - C¸c tr­êng chuyªn nghiÖp ®· cã ®­îc gi÷ nguyªn vÞ trÝ vµ quy ho¹ch më réng ph¸t triÓn vÒ phÝa Nam víi tæng diÖn tÝch 45 ha vµo n¨m 2020. 3.4. Quy ho¹ch kiÕn tróc c¶nh quan - Khai th¸c tËn dông hÖ thèng mÆt n­íc hiÖn cã, c¸c ao hå nh­ ao hå cña C«ng ty c¸ n­íc ngät, hå §ång L«i, hå ChiÕn Th¾ng... gi÷ l¹i, x©y kÌ xung quanh, võa lµm hå ®iÒu hoµ võa t¹o c¶nh quan. §Æc biÖt khai th¸c 2 bªn bê s«ng Trµ Lý vµ c¸c s«ng Bå Xuyªn, VÜnh Trµ, 3-2 lµ c¸c trôc kh«ng gian xanh. Thµnh phè cã trôc trung t©m lµ trôc ®­êng Lª Lîi víi mÆt c¾t ®­êng 40,5m (11,25. 18. 11,25 ). Trong nhiÒu n¨m thùc hiÖn ®o¹n tõ ®­êng Phan Chu Trinh ®Õn s«ng Trµ Lý hÇu hÕt lµ c¬ quan nªn gi÷ mÆt c¾t ®ã, ®o¹n tõ ®­êng Phan Chu Trinh ®Õn Lý B«n d©n c­ lµ chñ yÕu nh­ng vØa hÌ cã n¬i 6m, cã n¬i 8m t¹o ra sù khÊp khÓnh vÒ kiÕn tróc. Dù kiÕn ®o¹n nµy vØa hÌ ©m phï hîp víi thùc tèt vµ t¹o ®­îc vÎ ®Ñp cho ®« thÞ. TÇng cao trung b×nh 3,8m. VÒ kiÕn tróc trªn trôc trung t©m nh­: hiÖn tr¹ng kiÕn tróc cßn kh« cøng, kh«ng cã sù thèng nhÊt vµ ®Æc biÖt lµ tÇng cao x©y dùng thÊp, mçi c¬ quan mét m¶nh ®Êt, mét cæng dËu t¹o ra sù ®¬n ®iÖu. Dù kiÕn trªn trôc trung t©m ph¶i x©y dùng mét sè c«ng tr×nh cao tÇng tèt 7 - 1 1 tÇng kÕt hîp siªu thÞ, v¨n phßng, liªn c¬, xo¸ dÇn cæng dËu. D©n c­ x©y dùng míi ®¶m b¶o x©y dùng 40%, tÇng cao trung b×nh 2,2 víi khu nhµ cã v­ên vµ mËt ®é 30% tÇng cao trung b×nh 5 tÇng víi khu chung c­. Khu Hoµng DiÖu tËn dông mÆt n­íc cã s½n x©y dùng c¸c trang tr¹i víi ®Æc thï riªng cña Th¸i B×nh t¹o thµnh vïng du lÞch sinh th¸i. MËt ®é x©y dùng chung c¶ khu lµ 30%, tÇng cao trung b×nh 1,5. C¸c trang tr¹i mËt ®é x©y dùng 10%, tÇng cao trung b×nh 1,2. Khu ng· t­ An TËp lµ mét khu ®Çy sinh ®éng víi c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, th­¬ng m¹i, chÝnh trÞ. trô së UBND Thµnh Phè ®­êng Tr­ng Tr¾c quay vÒ V­ên hoa lµ 1 c«ng tr×nh ®Ñp cña Thµnh Phè. Trªn c¸c trôc ®­êng TrÇn H­ng §¹o, Lý B«n, Phan Chu Trinh, Lý Th­êng KiÖt ngoµi kiÕn tróc nhµ d©n còng cÇn ®iÓm xuyÕt c¸c c«ng tr×nh cao tÇng tèt 5 tÇng trë lªn nh­ c¸c cöa hµng, nhµ nghØ... Nh×n chung ph­¬ng h­íng bè côc kh«ng gian kiÕn tróc cña Thµnh Phè trong quy ho¹ch lÇn nµy lµ muèn t¹o ra nh÷ng c«ng tr×nh cao tÇng, nh÷ng siªu thÞ, trô së liªn c¬ nhµ hµng, kh¸ch s¹n, nh÷ng ®iÓm nhÊn trong kh«ng gian, t¹o vÎ ®Ñp ®« thÞ, ®¸p øng tÇm vãc cña mét ®« thÞ lo¹i III. 3.5. Quy ho¹ch m¹ng l­íi giao th«ng I. NhËn xÐt hiÖn tr¹ng giao th«ng 1. Giao th«ng ®èi ngo¹i: §­êng 10 nèi liÒn Nam §Þnh - H¶i Phßng, qua Thµnh Phè Th¸i B×nh míi ®­îc n©ng cÊp, c¶i t¹o, song d©n c­ vµ c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng nghiÖp ®· b¸m c¶ hai bªn tõ nghÜa trang Thµnh Phè ®Õn cÇu Sa C¸t. Thµnh Phè ®· x©y dùng ®­êng giao th«ng khÐp kÝn, viÖc giao l­u gi÷a néi ngo¹i thÞ vµ ®i c¸c huyÖn mét c¸ch thuËn tiÖn. Tæng sè chiÒu dµi ®­êng bé lµ 258km, trong ®ã quèc lé 9km, tØnh lé 24km, ®­êng néi thÞ 25km, ®­êng ph­êng x· 200km. VÒ chÊt l­îng: toµn bé ®­êng tØnh lé, quèc lé ®Òu lµ ®­êng nhùa trong ®ã cã 12km néi thÞ ®· r¶i th¶m bª t«ng nhùa. §­êng ph­êng x· còng r¶i ®¸ l¸ng nhùa hoÆc ®æ bª t«ng, cã thÓ nãi ë Th¸i B×nh kh«ng cßn ®­êng ®Êt. Thµnh Phè Th¸i B×nh cã hÖ th«ng giao th«ng ®« thÞ kh¸ ®Çy ®ñ cô thÓ nh­ m¹ng l­íi ®­êng ®­îc quy ho¹ch hîp lÝ, bÒ réng ®­êng phè lín , chÊt l­îng ®­êng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn, m¹ng « phè hoµn chØnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn ®« thÞ. HÌ phè ®­îc n©ng cÊp, cã gÇn 300.000m2hÌ, trong ®ã l¸t bª t«ng hoÆc g¹ch tù chÌn 50%. Toµn Thµnh Phè cã 19 cÇu hÇu hÕt ®Òu ®­îc ®Çu t­ c¶i t¹o n©ng cÊp hoÆc x©y míi nh­ cÇu KiÕn X­¬ng, cÇu An TËp, cÇu vµo tr­êng S­ ph¹m.... 2. Giao th«ng néi thÞ. M¹ng l­íi ®­êng. Thµnh Phè Th¸i B×nh ®· h×nh thµnh m¹ng l­íi ®­êng kh¸ hoµn chØnh theo kiÓu « phè. MËt ®é l­íi ®­êng ë c¸c khu phè cò cñng kh¸ ®Çy ®ñ, nhiÒu ®­êng cã kho¶ng c¸ch 30 – 50m II. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng Tu©n thñ Quy ho¹ch chung Thµnh Phè n¨m 2000. §iÒu chØnh m¹ng l­íi ®­êng hîp lý trªn c¬ së tu©n thñ QHC thµnh phè ®· ®­îc phª duyÖt vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh tr¸nh ph¸ vì c¶nh quan tù nhiªn vµ ®µo ®¾p lín. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt theo quy chuÈn x©y dùng. LËp c¸c ph­¬ng ¸n c¬ cÊu tæ chøc giao th«ng vµ lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u víi c¸c tiªu chÝ sau: Ph¶i ®¶m b¶o sù kÕt hîp c¸c khu chøc n¨ng mét c¸ch hîp lý trong c¬ cÊu thèng nhÊt cña thµnh phè vµ sù æn ®Þnh t­¬ng ®èi cña nh÷ng mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c khu vùc quan träng cña thµnh phè. §­a ra ®­îc gi¶i ph¸p vÒ giao th«ng thµnh phè phï hîp víi tÝnh chÊt cña mét ®« thÞ loai III. §¶m b¶o thuËn lîi thuËn tiÖn cho c¸c ho¹t ®éng giao th«ng, th­¬ng m¹i, lµm viÖc, nghØ ng¬i cña ng­êi d©n. T¹o ®­îc kh«ng gian ®« thÞ hiÖn ®¹i vµ mang ®Æc thï cña mét thµnh phè ven biÓn. §¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu vÒ h¹ tÇng kÜ thuËt vµ dÞch vô cña mét ®« thÞ lo¹i III. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kh«ng gian ®« thÞ: 1. C¸c nguyªn t¾c tæ chøc kh«ng gian ®« thÞ: -TËn dùng triÖt ®Ó hiÖn tr¹ng (c¸c c«ng tr×nh ®· cã, nh­ng cÇn ph¶i ph¸ bá c¸c c«ng tr×nh kh«ng cã lîi lµm mÊt c¶nh quan ®« thÞ vµ kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt). -H¹n chÕ tèi ®a viÖc di chuyÓn d©n c­. -TËn dông tèi ®a quü ®Êt x©y dùng hiÖn cã. -Ph¶i dµnh quü ®Êt cho x©y dùng c¸c hµnh lang an toµn vµ hµnh lang kü thuËt. 2. H­íng ph¸t triÓn chÝnh cña ®« thÞ: -§« thÞ chñ yÕu ph¸t triÓn vÒ phÝa x· Hoµng DiÖu, trôc chÝnh ®« thÞ ph¸t triÓn theo h­êng B¾c Nam tõ cÇu Xa C¸t ®Õn khu c«ng nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh víi chiÒu dµi kho¶ng 3,5 km. -Khu hµnh chÝnh –chÝnh trÞ Thµnh Phè vÉn gi÷ nguyªn vÞ trÝ cò, khu hµnh chÝnh chÝnh trÞ tØnh x©y míi däc trôc ®­êng NguyÔn §øc C¶nh. 3. Ph©n khu chøc n¨ng: a)-Khu trung t©m hµnh chÝnh - chÝnh trÞ tØnh : -Dù kiÕn x©y dùng míi däc ®­êng NguyÔn §øc C¶nh khu vùc bÕn xe kh¸ch hiÖn nay, víi dù kiÕn diÖn tÝch ®Êt 20 (ha) b)-Khu hµnh chÝnh – chÝnh trÞ Thµnh Phè : -Gi÷ nguyªn vÞ trÝ cò víi diÖn tÝch ®Êt 6,1 (ha) c)-Khu v¨n ho¸ - thÓ thao –c«ng viªn c©y xanh: -C¨n cø vµo t×nh h×nh hiÖn tr¹ng khu v¨n hãa thÓ thao sÏ tæ chøc t¹i ®Çm An Vò vµ ®Çm Nä Nåi, trªn c¬ së t¹o hå ®iÒu tiÕt tho¸t n­íc kÕt hîp t¹o c¶nh quan vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ thÓ thao – vui ch¬i – gi¶ trÝ cho Thµnh Phè. d)-Khu du lÞch- Th­¬ng nghiÖp: -§­îc ph©n bè ®Òu ë c¸c khu vùc ®Çu mèi giao th«ng ®« thÞ thuËn lîi nh­ chî Bo. e)-Khu c«ng nghiÖp kho tµng : -Giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn trªn c¬ së c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã. §Õn n¨m 2005 khu c«ng nghiÖp kho tµng chÝnh sÏ bè trÝ ë phÝa T©y Thµnh Phè. DiÖn tÝch sö dông ®Êt dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 lµ : 75 ha ®Õn n¨m 2020 lµ 125 ha. g)-C¸c khu ë : -Víi ®Æc ®iÓm Thµnh Phè Th¸i B×nh khu ë ®­îc ph©n thµnh 2 h×nh thøc chÝnh : +Khu phè Kú B¸ gÇn ®­êng Tr­ng Tr¾c Thµnh Phè hiÖn nay +Khu ë míi ®­îc x©y dùng tõ ng· t­ quèc lé 10 vÒ phÝa Nam vµ phÝa §«ng Thµnh Phè. h)-§Êt dù phßng ph¸t triÓn : -§« thÞ ph¸t triÓn chñ yÕu vÒ h­íng B¾c Thµnh Phè do ®ã dÊt dù phßng ph¸t triÓn bè trÝ ë phÝa §«ng Nam Thµnh Phè m)-§Êt kh¸c : -ChiÕm kho¶ng 6,2 (ha). -§Êt qu©n sù gi÷ nguyªn -§Êt nghÜa ®Þa, trong Thµnh Phè cã mét nghÜa trang liÖt sü nghÜa trang d©n dông ®­îc bé trÝ ngoµi khu d©n dông vµ cã c©y xanh c¸ch ly. PhÇn ii Quy ho¹ch m¹ng l­íi giao th«ng Khu trung t©m hoµng diÖu (Tû lÖ 1/2.000) I. Lý do vµ môc ®Ých thiÕt kÕ: Khu vùc Hoµng DiÖu n»m ë phÝa b¾c cña thµnh phè Th¸i B×nh cã diªn tÝch t­¬ng ®èi lín nh­ng d©n c­ l¹i th­a thít. Tõ thµnh phè Th¸i B×nh sang x· Hoµng DiÖu rÊt tiÖn lîi do cã hai trôc ®­êng lµ TrÇn Th¸i T«ng qua cÇu Th¸i B×nh vµ ®­êng Hai Bµ Tr­ng qua cÇu Bo sang. Vµ theo ph¸t triÓn t­¬ng lai sÏ cã thªm mét cÇu tõ x· TrÇn L·m sang. Thµnh phè Th¸i B×nh hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai rÊt cÇn mét khu c«ng viªn c©y xanh vui ch¬i gi¶i trÝ ®Ó ®¸p øng cho sù ph¸t triÓn cña thµnh phè. Xøng ®¸ng lµ trung t© v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ cña tØnh. Trong khi ®ã Hoµng DiÖu l¹i cã ®Þa h×nh gåm nhiÒu ao hè rÊt thuËn tiÖn cho viÖc x©y dung c¸c khu trung t©m c«ng viªn c©y xanh, vui ch¬i gi¶i trÝ. V× vËy quy ho¹ch x©y dùng khu Hoµng DiÖu trë thµnh trung t©m thÓ thao, c«ng viªn , gi¶i trÝ lµ rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña thµnh phè nãi chung vµ cña x· Hoµng DiÖu nãi riªng. II. §Æc ®iÓm hiÖn tr¹ng khu ®Êt x©y dùng 1) §Þa h×nh: Khu vùc phÝa Hoµng DiÖu chñ yÕu lµ ao hå, thïng ®Êu, ®Þa h×nh thÊp h¬n, cèt trung b×nh 0.45m 2)KhÝ hËu Thµnh Phè Th¸i B×nh mét n¨m cã hai mïa râ rÖt: mïa nãng vµ mïa l¹nh. Mïa nãng tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10. H­íng giã chñ ®¹o lµ giã §«ng Nam. NhiÖt ®ä tõ 25 ®Õn 350C. Mïa hÌ còng lµ mïa m­a tõ th¸ng 7- 9. Sè ngµy m­a trung b×nh trong mét n¨m lµ 150 ngµy. L­îng m­a trung b×nh n¨m 1500-1900mm. Mïa l¹nh b¾t ®Çu tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. H­íng giã chñ ®¹o lµ giã §«ng B¾c, trêi l¹nh; hanh kh«, nhiÖt ®é trung b×nh 230C. Cã lóc thÊp nhÊt 60- 70C. §é Èm trung b×nh lµ 85% - B·o vµo th¸ng 7¸ th¸ng 9 hµng n¨m. CÊp giã m¹nh tõ cÊp 8 ¸ cÊp 10, ®«i khi lªn tíi cÊp 12. Tæng giê n¾ng trung b×nh n¨m lµ 1600- 1800h Tæng l­îng bøc x¹ mÆt trêi1000 KCal/cm2/ n¨m 3) §Þa chÊt C¨n cø vµo tµi liÖu ®Þa chÊt cña mét sè c«ng tr×nh ®· x©y dùng ë khu vùc nµy th× líp ®Êt trªn tõ 2- 2.5m tÝnh tõ mÆt ®Êt tù nhiªn lµ ®Êt canh t¸c, ®Êt mµu , tiÕp theo lµ líp bïn ¸ sÐt dµy 7,0 ®Õn 8,0m råi ®Õn líp c¸t. 4) Thuû v¨n Khu vùc nghiªn cøu cã rÊt nhiÒu ao hå thïng ®Êu. *.Sö dông ®Êt: Khu vùc nghiªn cøu quy ho¹ch kho¶ng 160ha. C¸c c«ng tr×nh ®· cã bao gåm nhµ d©n hiÖn tr¹ng, ®Êt ruéng v­ên canh t¸c l©u n¨m, ao hå nu«i trång thuû s¶n.. . C¸c c¬ quan, c«ng tr×nh c«ng céng . .. Cô thÓ ®Êt ®ai ®ang sö dông nh­ sau: 5.HiÖn tr¹ng chÊt l­îng c«ng tr×nh kiÕn tróc C¸c c«ng tr×nh chñ yÕu lµ nhµ d©n, mét sè c«ng tr×nh t«n gi¸o, qu©n sù vµ c«ng céng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTMTN_ThaiBinh.doc
  • dwg01-lien he vung-xong.dwg
  • dwg02-hientrangGTkt10000-xong.dwg
  • dwg03 -khong gian10000-xong.dwg
  • dwg05 -giao thong10000thamkhao.dwg
  • dmpacadstk.dmp