Quy hoạch tuyến tính - Chương 2: Giải thuật đơn hình

Theo các ví dụ trên, trong trường hợp quy hoạch tuyến tính suy biến thì sau một số lần lặp có thể phương án nhận được vẫn như cũ mà không có sự thay đổi nào, có thể phương án nhận được tốt hơn, có thể phương án nhận được là một phương án đã nhận trước đó rồi và từ đó cứ xoay vòng mãi. Do đó nếu không có biện pháp phòng ngừa thì thuật toán đơn hình sẽ có thể kéo dài vô tận. Khi thực hiện thuật toán đơn hình thì hiện tượng suy biến xảy ra khi có sự tình cờ khử lẫn nhau làm cho tồn tại bi nào đó bằng 0. Trong trường hợp này có thể có nhiều biến thỏa điều kiện của biến ra. Gặp trường hợp này cần phải lựa chọn biến ra sao cho tránh được hiện tượng xoay vòng. Người ta thường dùng phương pháp nhiễu loạn, phương pháp từ vựng để tránh sự tình cờ khử lẫn nhau này. Trong thực tiển tính toán người ta đã đề ra một quy tắc xử lý khá đơn giản, gọi là quy tắc Bland, khi dùng giải thuật đơn hình giải các quy hoạch tuyến tính suy biến, đó là : Với xk là biến vào , biến ra xr được chọn là biến có chỉ số nhỏ nhất thỏa điều kiện chọn biến ra :

pdf36 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quy hoạch tuyến tính - Chương 2: Giải thuật đơn hình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 34 CHƯƠNG II GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH Chương này trình bày một cách chi tiết nội dung của giải thuật đơn hình. Sau phần cơ sở lý thuyết của giải thuật là các ví dụ tương ứng. Các ví dụ được trình bày đúng theo các bước của giải thuật. Kiến thức trong chương này cần thiết cho việc lập trình giải quy hoạch tuyến tính trên máy tính. Nội dung chi tiết của chương bao gồm : I- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CƠ BẢN 1- Cơ sở xây dựng giải thuật đơn hình cơ bản 2- Định lý về sự hội tụ 3- Giải thuật đơn hình cơ bản 4- Chú ý trong trường hợp suy biến II- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CẢI TIẾN 1- Một cách tính ma trận nghịch đảo 2- Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn 3- Giải thuật đơn hình cải tiến 4- Phép tính trên dòng - Bảng đơn hình III- PHƯƠNG PHÁP BIẾN GIẢ CẢI BIÊN 1- Bài toán cải biên a- Cải biên bài toán quy hoạch tuyến tính b- Quan hệ giữa bài toán xuất phát và bài toán cải biên 2- Phương pháp hai pha 3- Phương pháp M vô cùng lớn IV- QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH SUY BIẾN 1- Các ví dụ về quy hoạch tuyến tính suy biến 2- Xử lý quy hoạch tuyến tính suy biến GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 35 CHƯƠNG II: GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH I- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CƠ BẢN Chương này trình bày một phương pháp để giải bài toán quy hoạch tuyến tính đó là phương pháp đơn hình. Phương pháp đơn hình được George Bernard Dantzig đưa ra năm 1947 cùng lúc với việc ông khai sinh ra quy hoạch tuyến tính. Đây là một phương pháp thực sự có hiệu quả để giải những bài toán quy hoạch tuyến tính cở lớn trong thực tế. Với cách nhìn hiện đại ý tưởng của phương pháp đơn hình rất đơn giản. Có nhiều cách tiếp cận phương pháp đơn hình, chương này trình bày một trong các cách đó. 1- Cơ sở xây dựng giải thuật đơn hình cơ bản Xét bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc : ⎩⎨ ⎧ ≥ = = 0x bAx xcz(x) max T Giả sử rằng B0 là một cơ sở khả thi xuất phát của bài toán ( không nhất thiết là m cột đầu tiên của ma trận A ) . Thuật toán đơn hình cơ bản được xây dựng dựa trên các bước sau : a- Gán B = B0 và l=0 ( số lần lặp ) b- l = l+1 c- Với cơ sở hiện thời B tính : ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ = == − 0x bBx x N 1 B : phương án cơ sở khả thi tương ứng bBb 1−= NBccc 1TN T N T N −−= : dấu hiệu tối ưu d- Nếu 0NBccc 1TB T N T N ≤−= − thì giải thuật dừng và bài toán có phương án tối ưu là x . Ngược lại, nếu tồn tại s sao cho 0c s > ( sc là thành phần thứ s của Nc ) thì sang bước e GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 36 e- Tính : s 1 s ABA −= ( As là cột thứ s của A ) Nếu 0As ≤ thì giải thuật dừng và phương án tối ưu không giới nội. Ngược lại, nếu tồn tại sis Aa ∈ mà 0ais > thì tính : rs r is is i s a b 0a , a b minx = ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧ >=∧ ( i = 1 → m) isa là các thành phần của sA . là thành phần thứ s của phương án mới . sx ∧ ∧ x f- Gọi xt là biến tương ứng với cột thứ r của cơ sở B. Khi đó biến xs sẽ nhận giá trị ( vào cơ sở ), biến x0x s >∧ t sẽ nhận giá trị ( ra khỏi cơ sở ). Như vậy phương án mới tương ứng với cơ sở mới ( thay đổi cơ sở ) được xác định như sau : 0x t =∧ ∧ x ∧ B = B ∪ { t } - { s } ∧B g- Gán B = và quay về b . ∧ B Về mặt hình học, giải thuật này được hiểu như là một quá trình duyệt qua các điểm cực biên của đa diện lồi S các phương án khả thi của bài toán. Về mặt đại số, giải thuật này được hiểu như là một quá trình xác định một chuỗi các ma trận cơ sở kề B0 B1 B2 ......... mà các phương án cơ sở tương ứng x0 x1 x2........ là ngày càng tốt hơn, tức là : z(x0) < z(x1) < z(x2) ............. Chú ý : Nếu cơ sở ban đầu B0 chính là m cột đầu tiên của ma trận A thì trong giải thuật trên t chính là r . 2- Định lý về sự hội tụ Với giả thiết bài toán không suy biến, giải thuật đơn hình trên đây sẽ hội tụ về phương án tối ưu sau một số hữu hạn lần lặp. Bằng sự thống kê người thấy rằng nói chung giải thuật đơn hình sẽ hội tụ với số lần lặp ít nhất phải là từ m đến 3m ( m là số ràng buộc ) . GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 37 3- Giải thuật đơn hình cơ bản Xét bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc ⎩⎨ ⎧ ≥ = = 0x bAx xc)x(zmin/max T Giả sử rằng sau khi hoán vị các cột trong A ta chọn được ma trận cơ sở B thoả sự phân hoạch sau đây : A = [ B N ] ]c c[c NB T = ]x x[x NB T = Giải thuật đơn hình cơ bản được thực hiện như sau : a- Tính ma trận nghịch đảo B-1 b- Tính các tham số : . Phương án cơ sở khả thi tốt hơn ⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ = === − 0x bbBx x N 1 B . Giá trị hàm mục tiêu B T B xc)x(z = . Ma trận = B __ N -1N c- Xét dấu hiệu tối ưu : __ T B T N 1T B T N T N NccNBccc −=−= − - Nếu 0c T N ≤ thì kết thúc giải thuật với phương án tối ưu là : ⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ = === − 0x bbBx x N 1 B và giá trị hàm mục tiêu là : B T B xc)x(z = - Nếu tồn tại Ns cc ∈ mà 0cs > thì sang bước d. d- Xác định chỉ số của phần tử pivot trong ma trận N . Xác định chỉ số cột s của pivot { }Nks c0c max c ∈>= GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 38 Nếu 0Nis ≤ thì giải thuật dừng, bài toán không có phương án tối ưu. Ngược lại thì tiếp tục. . Xác định chỉ số dòng r của pivot m)1,2,...,(i N b 0N , N b min rs r is is i == ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧ > Phần tử rsN trong ma trận được gọi là phần tử pivot __ N Trong trường hợp bài toán min c- Xét dấu hiệu tối ưu : __ T B T N 1T B T N T N NccNBccc −=−= − - Nếu ≥TNc 0 thì kết thúc giải thuật với phương án tối ưu là : ⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ = === − 0x bbBx x N 1 B và giá trị hàm mục tiêu là : B T B xc)x(z = - Nếu tồn tại Ns cc ∈ mà 0cs < thì sang bước d. d- Xác định chỉ số của phần tử pivot trong ma trận N . Xác định chỉ số cột s của pivot { }Nkks c0c |c| max c ∈<= Nếu 0Nis ≤ thì giải thuật dừng, bài toán không có phương án tối ưu. Ngược lại thì tiếp tục. . Xác định chỉ số dòng r của pivot m)1,2,...,(i N b 0N , N b min rs r is is i == ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧ > Phần tử rsN trong ma trận được gọi là phần tử pivot __ N e- Thực hiện các hoán vị : . Cột thứ s trong ma trận N với cột thứ r trong ma trận B . Phần tử thứ s trong với phần tử thứ r trong TNc T Bc . Biến xs trong với biến xTNx r trong T Bx f- Quay về (a) GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 39 Ví dụ : Tìm phương án tối ưu cho bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc sau đây bằng giải thuật đơn hình cơ bản ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ =≥ =++− =++ =+− += 1,2,3,4,5)(j 0x 2xx2x 6xx2x 3xxx xx2)x(z max j 521 421 321 21 Ta có : [ ] [ ] T B T N T T B T N 54321 T c c 0 0 0| 1 2 c x x xxx|xxx B N 2 6 3 b 10 0|2 1 0 1 0|2 1 0 0 1|11 A = = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − = Lần lặp1 a- Tính ma trận nghịch đảo B-1 ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ==− 100 010 001 BB 1 b- Tính các tham số . Phương án cơ sở khả thi tốt hơn : ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡=⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡= = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ == ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ = = − 0 0 x x x b 2 6 3 2 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 bB x x x x x 2 1 N 1 5 4 3 B . Giá trị hàm mục tiêu : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 40 [ ] 0 2 6 3 000xc)x(z B T B = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == . Tính ma trận : ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == − 2 1 2 1 11 2 1 2 1 11 100 010 001 NBN 1 __ c- Xét dấu hiệu tối ưu : [ ] [ ] [ 12 2 1 2 1 11 00012Nccc __ T B T N T N = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − −=−= ] Chuyển sang bước d d- Xác định chỉ số của pivot . Xác định chỉ số cột pivot s : { }Nks c0c max c ∈>= { } 1__c2 1 , 2 max === Vậy s=1 Ma trận cột s=1 trong ma trận N là ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ − = 1 1 1 N1 . Xác định chỉ số dòng pivot r : 11 1 21 2 11 1 is i N b 3 1 6 , 1 3 min N b , N b min N b min ==⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧= ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧= ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧ Vậy r = 1 e- Hoán vị . Cột thứ s=1 trong ma trận N và cột thứ r=1 trong ma trận B . Phần tử thứ s=1 trong với phần tử thứ r=1 trong TNc T Bc . Biến thứ s=1 trong với biến thứ r=1 trong TNx T Bx ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − =→ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − = 101|20 011|20 001|11 A 100|21 010|21 001|11 A [ ] [ ]002|10c 000|12c TT =→= [ ] [ ]54123T54321T xxx|xx xxxx|xxx =→= GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 41 f- Quay về bước a Lần lặp 2 a. Tính ma trận nghịch đảo B-1 ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ −= ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − = − 101 011 001 B 101 011 001 B 1 b- Tính các tham số . Phương án cơ sở khả thi tốt hơn : ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡=⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡= = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ −== ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ = = − 0 0 x x x b 5 3 3 2 6 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 bB x x x x x 2 3 N 1 5 4 1 B . Giá trị hàm mục tiêu : [ ] 6 5 3 3 002xc)x(z B T B = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == . Tính ma trận : ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == − 1 1 3 1- 11 2 0 2 0 11 101 011- 001 NBN 1 __ c- Xét dấu hiệu tối ưu : [ ] [ ] [ 3 2 1 1 3 1- 11 0 0 210Nccc __ T B T N T N −= ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − −=−= ] Chuyển sang bước d d- Xác định chỉ số của pivot . Xác định chỉ số cột pivot s : { }Nks c0c max c ∈>= { } 2__c3 3 max === Vậy s=2 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 42 Ma trận cột s=2 trong ma trận N là ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ = 1 3 1- N2 . Xác định chỉ số dòng pivot r : 22 2 23 3 22 2 is i N b 1 1 5 , 3 3 min N b , N b min N b min ==⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧= ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧= ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧ Vậy r = 2 e- Hoán vị . Cột thứ s=2 trong ma trận N và cột thứ r=2 trong ma trận B . Phần tử thứ s=2 trong với phần tử thứ r=2 trong TNc T Bc . Biến thứ s=2 trong với biến thứ r=2 trong TNx T Bx 121|00 021|10 011|01 A 101|20 011|20 001|11 A ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − =→ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − = [ ] [ ]012|00c 002|10c TT =→= [ ] [ ]52143T54123T xxx|xx xxxx|xxx =→= f- Quay về bước a Lần lặp 3 a. Tính ma trận nghịch đảo B-1 ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ −= ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − = − 1 3 1 - 3 4 0 3 1 3 1 0 3 1 3 2 B 121 021 01-1 B 1 b- Tính các tham số . Phương án cơ sở khả thi tốt hơn : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 43 ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡=⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡= = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ −== ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ = = − 0 0 x x x b 4 1 4 2 6 3 1 3 1- 3 4 0 3 1 3 1 0 3 1 3 2 bB x x x x x 4 3 N 1 5 2 1 B . Giá trị hàm mục tiêu : [ ] 9 4 1 4 012xc)x(z B T B = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == . Tính ma trận : ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ −= ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ −== − 3 1- 3 4 3 1 3 1 3 1 3 2 0 0 1 0 01 1 3 1- 3 4 0 3 1 3 1 0 3 1 3 2 NBN 1 __ c- Xét dấu hiệu tối ưu : [ ] [ ] [ ] 01- 1 3 1 - 3 4 3 1 3 1 3 1 3 2 0 1 200Nccc __ T B T N T N <−= ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ −−=−= : dừng Vậy phương án tối ưu sẽ là : ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡=⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡= ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = 0 0 x x x 4 1 4 x x x x 4 3 N 5 2 1 B Giá trị hàm mục tiêu là z(x) = 9 với x1 = 4 và x2 = 1 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 44 4- Chú ý trong trường hợp suy biến Trong trường hợp bài toán suy biến, nghĩa là 0br = , ta có : 0 a b x rs r s ==∧ cho nên giá trị của hàm mục tiêu không thay đổi khi thay đổi cơ sở, vì : )x(zxc)x(z)x(z ss =+= ∧∧ Vậy thì, có thể sau một số lần thay đổi cơ sở lại quay trở về cơ sở đã gặp và lặp như vậy một cách vô hạn. Người ta có nhiều cách để khắc phục hiện tượng này bằng cách xáo trộn một chút các dữ liệu của bài toán, sử dụng thủ tục từ vựng, quy tắc chọn pivot để tránh bị khử. II- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CẢI TIẾN 1- Một cách tính ma trận nghịch đảo Trong giải thuật đơn hình cơ bản hai ma trận kề B và chỉ khác nhau một cột vì vậy có thể tính ma trận nghịch đảo một cách dễ dàng từ B ∧ B 1 B −∧ -1 . Để làm điều đó chỉ cần nhân (bên trái) B-1 với một ma trận đổi cơ sở được xác định như sau : rcôt r dòng 1.. a a ..00 ............ 0.. a 1 ..00 ............ 0.. a a ..10 0.. a a ..01 rs ms rs rs 2s rs 1s ↑ → ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ − − − =µ Khi đó : 1 1^ BB − − µ= Ta thấy rằng ma trận đổi cơ sở µ được thiết lập giống như một ma trận đơn vị mxm, trong đó cột r có các thành phần được xác định như sau : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 45 rs is a a− : đối với thành phần i ≠ r. rsa 1 : đối với thành phần r . Khi mà ma trận cở sở xuất phát là ma trận đơn vị, sau một số bước đổi cơ sở B0 B1 B2 ....... Bq tương ứng với các ma trận đổi cơ sở µ0 µ1 µ2 ....µq-1 người ta có cách tính ma trận nghịch đảo như sau : [ ] 1q101q ........B −− µµµ= 2- Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn là quy hoạch tuyến tính chính tắc mà trong đó có thể rút ra một ma trận cơ sở là ma trận đơn vị. Quy hoạch tuyến tính chuẩn có dạng : ⎩⎨ ⎧ ≥ = = 0x bx N] I[ xc)x(z maxmin/ T 3- Giải thuật đơn hình cải tiến Từ những kết quả trên người ta xây dựng giải thuật đơn hình cải tiến đối với bài toán qui hoạch tuyến tính (max) dạng chuẩn như sau : a- Khởi tạo AA0 = bb0 = b- Thực hiện bước lặp với k = 0,1,2, ... . Xác định phương án cơ sở khả thi : ⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ = = = 0x bx x k k N kBk . Tính giá trị hàm mục tiêu : kTBB T B k bcxc)x(z kkk == . Xét dấu hiệu tối ưu : kTB TT k Accc k −= - Nếu 0c T k ≤ thì giải thuật dừng và : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 46 ⎥⎥⎦ ⎤ ⎢⎢⎣ ⎡ = = = 0x bx x k k N kBk là phương án tối ưu kTBB T B k bcxc)x(z kkk == là giá trị hàm mục tiêu - Ngược lại thì sang bước (c) c- Cập nhật các giá trị mới : .Tính pivot .Tính ma trận chuyển cơ sở µk .Tính kk1k AA µ=+ .Tính kk1k bb µ=+ .Tăng số lần lặp k=k+1. Quay về bước b Ví dụ Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp đơn hình cải tiến : 1,2,3,4,5)(j 0x 2x2xx 6x2xx 3xxx x2xz(x)max j 521 421 321 21 =≥ ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ =++− =++ =+− += Bước khởi tạo 00 00 B N 2 6 3 b 100|21 010|21 001|11 AA ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − == [ ] T B T N T 00 c c 000|12c = Bước lặp k=0 ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == 0x 2 6 3 b x x x x x 0 0 N 0 5 4 3 B0 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 47 [ ] 0 2 6 3 0 0 0bc)x(z 0TB 0 0 = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == [ ] [ ] [ 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1- 1 0 0 00 0 0 1 2Accc 0TB TT 0 0 = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − −=−= ] suy ra pivot : ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − 2 6 3 1 1 1 1a11 = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ −= 101 011 001 µ0 == 001 AµA ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − 101 011 001 ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1- 1 = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 1 0 1 1 0 0 1 1- 3 0 0 0 1 1- 1 == 001 bµb ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − 101 011 001 ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 2 6 3 = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 5 3 3 Bước lặp k=1 ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == 0x 5 3 3 b x x x x x 1 1 N 1 5 4 1 B1 [ ] 6 5 3 3 0 0 2bc)x(z 1TB 1 1 = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == [ ] [ ] 0 0 20 0 0 1 2Accc 1TBTT1 1 −=−= ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 1 0 1 1 0 0 1 1- 3 0 0 0 1 1- 1 = [ 0 3 -2 0 0 ] GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 48 suy ra pivot : ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 5 3 3 1 3 1- 3a22 = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ − =µ 1 3 1 0 0 3 1 0 0 3 1 1 1 =µ= 112 AA ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ − 1 3 1 0 0 3 1 0 0 3 1 1 ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 1 0 1 1 0 0 1 1- 3 0 0 0 1 1- 1 = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 1 3 1 - 3 4 0 0 0 3 1 3 1 - 1 0 0 3 1 3 2 0 1 =µ= 112 bb ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ − 1 3 1 0 0 3 1 0 0 3 1 1 ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 5 3 3 = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 4 1 4 Bước lặp k=2 ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == 0x 4 1 4 b x x x x x 2 2 N 2 5 2 1 B2 [ ] 9 4 1 4 0 1 2bc)x(z 2TB 2 2 = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ == [ ] [ ] 0 1 20 0 0 1 2Accc 2TBTT2 2 −=−= ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ 1 3 1 - 3 4 0 0 0 3 1 3 1 - 1 0 0 3 1 3 2 0 1 = [ 0 0 -1 -1 0 ] : thoả dấu hiệu tối ưu. GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 49 Vậy kết quả của bài toán là : . Phương án tối ưu x = x2 = ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎢⎢ ⎣ ⎡ 4 0 0 1 4 . Giá trị hàm mục tiêu z(x) = 9 4- Phép tính trên dòng - Bảng đơn hình Các bước thực hiện giải thuật đơn hình cải tiến được trình bày lần lượt trong các bảng, gọi là bảng đơn hình. Trong thực hành, để cập nhật những giá trị mới ta có thể làm như sau : . Tìm pivot. . Chia dòng chứa pivot cho pivot. . Khử các phần tử trên cột chứa pivot. . Tính dấu hiệu tối ưu. . Tính giá trị hàm mục tiêu . 0B c 0B i 1x 2x 3x 4x 5x 0b 0 3 1 -1 1 0 0 3 0 4 1 2 0 1 0 6 0 5 -1 2 0 0 1 2 Tc 2 1 0 0 0 z(x0) T 0c 2 1 0 0 0 0 1B c 1B i 1x 2x 3x 4x 5x 1b 2 1 1 -1 1 0 0 3 0 4 0 3 -1 1 0 3 0 5 0 1 1 0 1 5 Tc 2 1 0 0 0 z(x1) T 1c 0 3 -2 0 0 6 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 50 2B c 2B i 1x 2x 3x 4x 5x 2b 2 1 1 0 3 2 3 1 0 4 1 2 0 1 3 1− 3 1 0 1 0 5 0 0 3 4 3 1− 1 4 Tc 2 1 0 0 0 z(x2) T 2c 0 0 -1 -1 0 9 III- PHƯƠNG PHÁP BIẾN GIẢ CẢI BIÊN 1- Bài toán cải biên a- Cải biên bài toán quy hoạch tuyến tính Người ta có thể biến đổi một bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc thành dạng chuẩn bằng cách cộng một cách phù hợp vào vế trái của ràng buộc i một biến giả xn+i ≥ 0 để làm xuất hiện ma trận đơn vị. Vì các biến giả cải biên có ảnh hưởng đến hàm mục tiêu nên cũng sẽ có sự cải biên hàm mục tiêu. Vậy, người ta có thể biến đổi bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, gọi là bài toán xuất phát, thành bài toán dạng chuẩn, gọi là bài toán cải biên (mở rộng) Ví dụ : Biến đổi bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây thành dạng chuẩn )4,3,2,1j( 0 x 28x8x3 18x6xx4 25x5x5x xxxx2)x(z max j 42 432 421 4321 =≥ ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ =+ =+−− =++ −++= Bài toán xuất phát có các biến, ma trận ràng buộc và chi phí : ]1- 1 1 2[c 8 0 3 0 6 1- 4- 0 5 0 5 1 A ] x x xx[x T 4321 T = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = = GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 51 Bằng cách thêm biến giả x5, x6 lần lượt vào ràng buộc 2 và 3 . Ta được bài toán cải biên : )6,5,4,3,2,1j( 0 x 28xx8x3 18xx6xx4 25x5x5x )xx(Mxxxx2)x(z max j 642 5432 421 654321 =≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ =++ =++−− =++ +−−++=′ )x(z′ là hàm mục tiêu cải biên sẽ được giải thích trong phần tiếp theo. Các biến, ma trận ràng buộc các hệ số và chi phí của bài toán cải biên là ] M- M- 1- 1 1 2[c 1 0 8 0 3 0 0 1 6 1- 4- 0 0 0 5 0 5 1 A ] x x x x xx[x T 654321 T = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = = b- Quan hệ giữa bài toán xuất phát và bài toán cải biên Người ta kiểm chứng rằng : - Nếu là phương án (tối ưu) của bài toán xuất phát thì ]x ... x x[x n21 T = ]0 ... 0 0 x ... x x[x n21 T = là phương án (tối ưu) của bài toán cải biên tương ứng. Vậy nếu bài toán cải biên không có phương án tối ưu thì bài toán xuất phát cũng sẽ không có phương án tối ưu. - Nếu ]0 ... 0 0 x ... x x[x n21 T = là phương án tối ưu của bài toán cải biên thì là phương án tối ưu của bài toán xuất phát ]x ... x x[x n21 T = - Nếu bài toán cải biên có một phương án tối ưu mà trong đó có ít nhất một biến giả có giá trị dương thì bài toán xuất phát không có phương án tối ưu. - Nếu bài toán cải biên (dạng chuẩn) có phương án tối ưu thì cũng sẽ phương án cơ sở tối ưu. Ví dụ 1- Xét bài toán : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 52 5) 1,2,3,4,(j 0x 3 2 x 3 1 x 3 4 x 3 2 x 3 1 x 52x5x7xx 09x3x 5xx2xx)x(z min j 54321 5432 43 5421 =≥ ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ =+++− =−−− =−− −++= Bài toán cải biên không có phương án tối ưu nên bài toán xuất phát cũng không có phương án tối ưu . 2- Xét bài toán : 1,2,3)(j 0x 75x5x 3 1 xx 3 1 x 3 2 9x7x16xz(x) min j 21 321 321 =≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ =+− =+−− ++−= Phương án tối ưu của bài toán cải biên : [ ] ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡= 0 15 22 5 7 0xxxx 4321 Phương án tối ưu của bài toán xuất phát : [ ] ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡= 15 22 5 7 0xxx 321 3- Xét bài toán : 1,2,3)(j x 18xxx 502xx2x 27x2xx 2x4x2xz(x) min j 321 321 321 321 = ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ≤−− =++ =+− −+= Phương án tối ưu của bài toán cải biên : [ ] [ ]02432500xxxxxx 654321 = Bài toán xuất phát không có phương án tối ưu . Hai phương pháp biến giả cải biên thương dùng là phương pháp hai pha và phương pháp M vô cùng lớn . GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 53 2- Phương pháp hai pha Pha 1 Tìm phương án tối ưu cho bài toán cải biên với hàm mục tiêu cải biên là : min (tổng tất cả biến giả cải biên) Pha 2 Tìm phương án tối ưu cho bài toán xuất phát với phương án cơ sở khả thi xuất phát là phương án tối ưu tìm được ở pha 1. Ở pha 2 này các biến giả cải biên bị loại ra khỏi ma trận các hệ số ràng buộc, và vectơ chi phí được cập nhật lại, do đó dấu hiệu tối ưu cũng được cập nhật lại Đây là phương pháp thuận lợi cho việc lập trình ứng dụng giải thuật đơn hình cải tiến. Ví dụ : Xét bài toán quy hoạch tuyến tính 1,2,3)(j 0x 3 7 x3x2x 3 8 x2x2x xx4x3)x(z max j 321 321 321 =≥ ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ ≥++ ≤++ ++= Đưa bài toán về dạng chính tắc bằng cách thêm biến phụ x4 , x5 ta được 1,2,3,4,5)(j 0x 3 7 xx3x2x 3 8 xx2x2x xx4x3)x(z max j 5321 4321 321 =≥ ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ =−++ =+++ ++= Ma trận các hệ số ràng buộc là : A= không chứa ma trận đơn vị ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ −1 0 3 2 1 0 1 2 2 1 Áp dụng phương pháp đơn hình cải biên hai pha như sau : Pha 1 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 54 Thêm biến giả (cải biên ) x6 ≥ 0 vào ràng buộc thứ hai để được ma trận đơn vị . Khi đó bài toán cải biên có dạng : 6)1,2,3,4,5,(j 0x 3 7 xxx3x2x 3 8 xx2x2x x)x(w min j 65321 4321 6 =≥ ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ =+−++ =+++ = Có ma trận các ràng buộc là : có chứa ma trận đơn vị ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ −= 1 1 0 3 2 1 0 0 1 2 2 1 A Giải bài toán cải biên bằng giải thuật đơn hình cải tiến Khởi tạo ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ =⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ −= 3 7 3 8 b 110321 001221 A 00 [ ]100000cT = Bước lặp k=0 0B c 0B i x1 x2 x3 x4 x5 x6 0b 0 4 1 2 2 1 0 0 3 8 1 6 1 2 3 0 -1 1 3 7 cT 0 0 0 0 0 1 w(x0) T 0c -1 -2 -3 0 1 0 3 7 Bước lặp k= 1 1B c 1B i x1 x2 x3 x4 x5 x6 1b 0 4 3 1 3 2 0 1 3 2 3 2− 9 10 0 3 3 1 3 2 1 0 3 1− 3 1 9 7 cT 0 0 0 0 0 1 w(x1) T 1c 0 0 0 0 0 1 0 Ta được phương án tối ưu . Xong pha 1 . Chuyển sang pha 2. Pha 2 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 55 Loại bỏ biến giả cải biên x6 ≥ 0 Khởi tạo ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − = 9 7 9 10 b 3 1 01 3 2 3 1 3 2 10 3 2 3 1 A 0 0 [ ]00143 c T = Bước lặp k=0 0B c 0B i x1 x2 x3 x4 x5 0b 0 4 3 1 3 2 0 1 3 2 9 10 1 3 3 1 3 2 1 0 3 1− 9 7 cT 3 4 1 0 0 z(x0) T 0c 3 8 3 10 0 0 3 1 9 7 Bước lặp k=1 1B c 1B i x1 x2 x3 x4 x5 1b 0 4 0 0 -1 1 1 3 1 4 2 2 1 1 2 3 0 2 1− 6 7 cT 3 4 1 0 0 z(x1) T 1c 1 0 -5 0 2 3 14 Bước lặp k=2 2B c 2B i x1 x2 x3 x4 x5 2b 0 5 0 0 -1 1 1 3 1 4 2 2 1 1 1 2 1 0 3 4 cT 3 4 1 0 0 z(x2) T 2c 1 0 -3 -2 0 3 16 Bước lặp k=3 3B c 3B i x1 x2 x3 x4 x5 3b GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 56 0 5 0 0 -1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 0 3 8 cT 3 4 1 0 0 z(x3) T 3c 0 -2 -5 -2 0 8 Kết quả của bài toán đã cho : . Phương án tối ưu ⎪⎪ ⎪⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎨ ⎧ = = = = = 3 1 x 0x 0x 0x 3 8 x 5 4 3 2 1 . Giá trị hàm mục tiêu z(x)=z(x3)= 8 3- Phương pháp M vô cùng lớn Phương pháp M vô cùng lớn ( M là số vô cùng lớn ) tương tự như phương pháp hai pha, ngoại trừ ở pha 1 hàm mục tiêu cải biên có dạng sau đây cho bài toán max/min max [z(x) - M*( tổng các biến giả cải biên) ] min [z(x) + M*( tổng các biến giả cải biên) ] Bằng phương pháp này, trong quá trình tối ưu, các biến giả cải biên sẽ được loại dần ra khỏi ma trận cơ sở : tất cả đều bằng 0. Nếu trong quá trình tìm phương án tối ưu mà không loại bỏ được các biến giả cải biên ra khỏi cơ sở thì bài toán vô nghiệm. So với phương pháp hai pha thì phương pháp này tránh được việc phải cập nhật lại dữ liệu cho bài toán gốc nhưng không tiện lợi bằng trong lập trình ứng dụng. Ví dụ : Xét bài toán tương tự như trên GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 57 1,2,3,4,5)(j 0x 3 7 xx3x2x 3 8 xx2x2x xx4x3)x(z max j 5321 4321 321 =≥ ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ =−++ =+++ ++= Thêm biến giả cải biên x6 ≥ 0 vào ràng buộc thứ hai đồng thời cải biên hàm mục tiêu theo như trên ta được : 6)1,2,3,4,5,(j 0x 3 7 xxx3x2x 3 8 xx2x2x Mxxx4x3)x(wmax j 65321 4321 6321 =≥ ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ =+−++ =+++ −++= Tìm phương án tối ưu cho bài toán cải biên này bằng phương pháp đơn hình cải tiến Khởi tạo ⎥⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢⎢ ⎢ ⎣ ⎡ =⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ −= 3 7 3 8 b 110321 001221 A 00 [ ]M00143cT −= Bước lặp k=0 0B c 0B i 1x 2x 3x 4x 5x 6x 0b 0 4 1 2 2 1 0 0 3 8 -M 6 1 2 3 0 -1 1 3 7 cT 3 4 1 0 0 -M w(x0) T 0c 3+M 4+2M 1+3M 0 -M 0 3 M7− Bước lặp k= 1 1B c 1B i 1x 2x 3x 4x 5x 6x 1b 0 4 3 1 3 2 0 1 3 2 3 2− 9 10 1 3 3 1 3 2 1 0 3 1− 3 1 9 7 cT 3 4 1 0 0 -M w(x1) T 1c 3 8 3 10 0 0 3 1 M 3 5 −− 9 7 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 58 Do x6 = 0 (vì ngoài cơ sở) nên bị loại ra khỏi bảng và ta tiếp tục tìm phương án tối ưu cho bài toán gốc đã cho có phương án cơ sở khả thi được khởi tạo như sau : 0B c 1B i 1x 2x 3x 4x 5x 0b 0 4 3 1 3 2 0 1 3 2 9 10 1 3 3 1 3 2 1 0 3 1− 9 7 cT 3 4 1 0 0 z(x0) T 0c 3 8 3 10 0 0 3 1 9 7 Các bước tiếp theo được thực hiện giống như phương pháp hai pha. IV- QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH SUY BIẾN Khi thực hiện thuật toán đơn hình trường hợp bất thường có thể xảy ra là khi xác định biến ra thì tồn tại tỷ số 0 a b ik i = , tức là tồn tại bi=0, hay không có tỷ số nào dương thật sự. Người ta xem đây là trường hợp suy biến. Khi một bảng đơn hình rơi vào tình trạng suy biến thì có thể gây khó khăn mà cũng có thể không khi ta tiếp tục thực hiện thuật toán đơn hình. 1- Các ví dụ về quy hoạch tuyến tính suy biến Ví dụ 1 : xét quy hoạch tuyến tính : 0x,x 0x2 6x3 2x2x xx7z(x) min 21 1 1 21 21 ≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ≤− ≤− ≤− −+= Đưa bài toán về dạng chuẩn : 0x,x 0xx2 6xx3 2xx2x xx7z(x) min 21 51 41 321 21 ≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ =+− =+− =+− −+= với ma trận hệ số là : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 59 x1 x2 x3 x4 x5 b 1 -2 1 0 0 2 -3 0 0 1 0 6 -2 0 0 0 1 0 có chứa ma trận đơn vị. Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến ta được : cB iB x1 x2 x3 x4 x5 b 0 3 1 -2 1 0 0 2 0 4 -3 0 0 1 0 6 0 5 -2 0 0 0 1 0 Tc 1 -1 0 0 0 T c 1 -1 0 0 0 w=7 Đây là trường hợp suy biến, biến vào là x2, nó được tăng lên đến mức vẫn thỏa những điều kiện về dấu của các biến trong cơ sở x3, x3, x5 . Đó là : ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ≥+= ≥+= ≥+= 0x00x 0x06x 0x22x 23 24 23 ⇔ ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ ≥∀ ≥∀ −≥ 0x 0x 2 2 x 2 2 2 Như vậy x2 có thể lớn tùy ý nên hàm mục tiêu không bị giới nội. Vậy bài toán không có phương án tối ưu. Trường hợp này ở bảng đơn hình không có tỷ số nào dương thật sự để xác định biến ra. Ví dụ 2 : xét quy hoạch tuyến tính : 0x,x 0x2 6x3 2x2x xx7z(x) min 21 1 1 21 21 ≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ≤− ≤− ≤+ −+= Đưa bài toán về dạng chuẩn : 0x,x 0xx2 6xx3 2xx2x xx7z(x) min 21 51 41 321 21 ≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ =+− =+− =++ −+= với ma trận hệ số là : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 60 x1 x2 x3 x4 x5 b 1 2 1 0 0 2 -3 0 0 1 0 6 -2 0 0 0 1 0 có chứa ma trận đơn vị. Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến ta được : cB iB x1 x2 x3 x4 x5 b 0 3 1 2 1 0 0 2 0 4 -3 0 0 1 0 6 0 5 -2 0 0 0 1 0 Tc 1 -1 0 0 0 T c 1 -1 0 0 0 w=7 cB iB x1 x2 x3 x4 x5 b -1 2 2 1 1 2 1 0 0 1 0 4 -3 0 0 1 0 6 0 5 -2 0 0 0 1 0 Tc 1 -1 0 0 0 T c 2 3 0 2 1 0 0 w=6 Đây là bảng đơn hình tối ưu. Ví dụ 3 : xét quy hoạch tuyến tính : 0x,x,x 0xxx 1x 2 1 x 2 1 x 2 3 x2x 2 1 -3w(x) min 321 321 31 321 ≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ≤−+− ≤+ +−+= Đưa bài toán về dạng chuẩn : 0x,x,x,x,x 0xxxx 1xx 2 1 x 2 1 x 2 3 x2x 2 1 -3w(x) min 54321 5321 431 321 ≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ =+−+− =++ +−+= với ma trận hệ số : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 61 x1 x2 x3 x4 x5 b 2 1 0 2 1 1 0 1 -1 1 1 0 1 0 có chứa ma trận đơn vị . Áp dụng giải thuật đơn hình cải tiến : cB iB x1 x2 x3 x4 x5 b 0 4 2 1 0 2 1 1 0 1 0 5 -1 1 1 0 1 0 Tc 2 1 -2 2 3 0 0 T c 2 1 -2 2 3 0 0 w=-3 x2 vào , x5 ra cB iB x1 x2 x3 x4 x5 b 0 4 2 1 0 2 1 1 1 -2 2 -1 1 -1 0 0 Tc 2 1 -2 2 3 0 0 T c 2 3− 0 2 1− 0 2 w=-3 x1 vào , x4 ra cB iB x1 x2 x3 x4 x5 b 2 1 1 1 0 1 2 0 2 -2 2 0 1 0 2 1 2 Tc 2 1 -2 2 3 0 0 T c 0 0 1 3 2 w=-6 Đây là bảng đơn hình tối ưu Ví dụ 4 : xét quy hoạch tuyến tính GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 62 0x,x,x,x 1x 0xx5,0x5,1x5,0 0x9x5,2x5,5x5,0 x24x9x57x10z(x) min 4321 1 4321 4321 4321 ≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ ≤ ≤+−− ≤+−− +++−= Đưa bài toán về dạng chuẩn 0x,x,x,x,x,x,x 1xx 0xxx5,0x5,1x5,0 0xx9x5,2x5,5x5,0 x24x9x57x10w(x) min 7654321 71 64321 54321 4321 ≥ ⎪⎩ ⎪⎨ ⎧ =+ =++−− =++−− +++−= với ma trận hệ số x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b 0,5 -5,5 -2,5 9 1 0 0 0 0,5 -1,5 -0,5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 có chứa ma trận đơn vị . Áp dụng phương pháp đơn hình cải tiến cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b 0 5 0,5 -5,5 -2,5 9 1 0 0 0 0 6 0,5 -1,5 -0,5 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 1 Tc -10 57 9 24 0 0 0 T c -10 57 9 24 0 0 0 w=0 x1 vào , x5 ra cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b -10 1 1 -11 -5 18 2 0 0 0 0 6 0 4 2 -8 -1 1 0 0 0 7 0 11 5 -18 -2 0 1 1 Tc -10 57 9 24 0 0 0 T c 0 -53 -41 204 20 10 0 w=0 x2 vào , x6 ra cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b -10 1 1 0 0,5 -4 -0,75 2,75 0 0 57 2 0 1 0,5 -2 -0,25 0,25 0 0 0 7 0 0 -0,5 4 0,75 -2,75 1 1 Tc -10 57 9 24 0 0 0 T c 0 0 -14,5 98 6,75 13,25 0 w=0 x3 vào , x1 ra cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 63 9 3 2 0 1 -8 -1,5 5,5 0 0 57 2 -1 1 0 2 0,5 -2,5 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 1 Tc -10 57 9 24 0 0 0 T c 29 0 0 -18 -15 93 0 w=0 x4 vào , x2 ra cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b 9 3 -2 4 1 0 0,5 -4,5 0 0 24 4 -0,5 0,5 0 1 0,25 -1,25 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 1 Tc -10 57 9 24 0 0 0 T c 20 9 0 0 -10,5 70,5 0 w=0 x5 vào , x3 ra cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b 0 5 -4 8 2 0 1 -9 0 0 24 4 0,5 -1,5 -0,5 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 1 Tc -10 57 9 24 0 0 0 T c -22 93 21 0 0 -24 0 w=0 x6 vào , x4 ra cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b 0 5 0,5 -5,5 -2,5 9 1 0 0 0 0 6 0,5 -1,5 -0,5 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 1 Tc -10 57 9 24 0 0 0 T c -10 57 9 24 0 0 0 w=0 Bảng đơn hình hiện thời giống với bảng đơn hình xuất phát : đây là hiện tượng xoay vòng . 2- Xử lý trường hợp suy biến Theo các ví dụ trên, trong trường hợp quy hoạch tuyến tính suy biến thì sau một số lần lặp có thể phương án nhận được vẫn như cũ mà không có sự thay đổi nào, có thể phương án nhận được tốt hơn, có thể phương án nhận được là một phương án đã nhận trước đó rồi và từ đó cứ xoay vòng mãi. Do đó nếu không có biện pháp phòng ngừa thì thuật toán đơn hình sẽ có thể kéo dài vô tận. Khi thực hiện thuật toán đơn hình thì hiện tượng suy biến xảy ra khi có sự tình cờ khử lẫn nhau làm cho tồn tại ib nào đó bằng 0. Trong trường hợp này có thể có nhiều biến thỏa điều kiện của biến ra. Gặp trường hợp này cần phải lựa chọn biến ra sao cho tránh được hiện tượng xoay vòng. GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 64 Người ta thường dùng phương pháp nhiễu loạn, phương pháp từ vựng để tránh sự tình cờ khử lẫn nhau này. Trong thực tiển tính toán người ta đã đề ra một quy tắc xử lý khá đơn giản, gọi là quy tắc Bland, khi dùng giải thuật đơn hình giải các quy hoạch tuyến tính suy biến, đó là : Với xk là biến vào , biến ra xr được chọn là biến có chỉ số nhỏ nhất thỏa điều kiện chọn biến ra : m)1,2,...,(i 0a , a b min ik ik i = ⎭⎬ ⎫ ⎩⎨ ⎧ > Ví dụ : Xét quy hoạch tuyến tính suy biến : 0x,x,x,x,x,x,x 2x9xxx 0x 3 2 x 6 1 xx 2 1 x 0x12xx2x 3 1 x x16xx2x 3 4 w(x) min 7654321 7653 76542 76541 7654 ≥ ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ =−++ =+−−+ =+−−+ +−+−−= Áp dụng quy tắc Bland ta thấy : cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b 0 1 1 0 0 3 1 -2 -1 12 0 0 2 0 1 0 2 1 -1 6 1− 3 2 0 0 3 0 0 1 0 1 1 -9 2 cT 0 0 0 3 4− 2 -1 16 T c 0 0 0 3 4− 2 -1 16 w=0 Biến ra có thể là x1 hay x2 . Chọn x1 cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b 3 4− 4 3 0 0 1 -6 -3 36 0 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 65 0 2 2 3− 1 0 0 2 3 4 3 34− 0 0 3 0 0 1 0 1 1 -9 2 cT 0 0 0 3 4− 2 -1 16 T c 4 0 0 0 -6 -5 64 w=0 Biến ra là x2 cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b 3 4− 4 2 3− 3 0 1 0 1 2 0 2 5 4 3− 2 1 0 0 1 3 2 3 17− 0 0 3 4 3 2 1− 1 0 0 3 1 3 10− 2 cT 0 0 0 3 4− 2 -1 16 T c 2 1− 3 0 0 0 -1 30 w=0 Biến ra có thể là x4 hay x5 . Chọn x4 cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b -1 6 2 3− 3 0 1 0 1 2 0 2 5 4 1 2 3− 0 3 2− 1 0 -7 0 0 3 4 5 2 3− 1 3 1− 0 0 -4 2 cT 0 0 0 3 4− 2 -1 16 T c -2 6 0 1 0 0 32 w=0 Biến ra là x5 cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b -1 6 0 -6 0 -3 6 1 -40 0 0 1 1 6 0 3 8− 4 0 -28 0 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 66 0 3 0 6 1 3 -5 0 31 2 cT 0 0 0 3 4− 2 -1 16 T c 0 -6 0 3 13− 81 0 -24 w= Biến ra là x3 cB iB x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b -1 6 0 31 54 31 40 31 27 31 14− 1 0 31 80 0 1 1 31 18− 31 28 93 4 31 16− 0 0 31 56 16 7 0 31 6 31 1 31 3 31 5− 0 1 31 2 cT 0 0 0 3 4− 2 -1 16 T c 0 31 42 31 24 93 187− 31 128 0 0 w= 31 48− Đến đây không còn hiện tượng suy biến. Biến vào là x7 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 67 CÂU HỎI CHƯƠNG 2 1- Trình bày cơ sở lý thuyết của thuật toán đơn hình cơ bản. 2- Định nghĩa quy hoạch tuyến chuẩn. 3- Trình bày các bước lập bảng đơn hình theo phép toán trên dòng . 4- Cải biên một quy hoạch tuyến tính tổng quát như thế nào ? . Cách giải quy hoạch tuyến tính cải biên và quy hoạch tuyến tính gốc. GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 68 BÀI TẬP CHƯƠNG 2 1- Tìm phương án tối ưu của bài toán sau đây bằng phương pháp đơn hình cơ bản a)- b)- ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ≥ ≤+ ≤+ ≤+ += 0x,x 30x25x 14x2x 4xx- x23xz max 21 21 21 21 21 ⎪⎪ ⎪⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎨ ⎧ ≥ ≤+ ≤+ ≤+ ≤+ −= 0x,x 1x5x 5x4x 3x32x 4x2x x2-2xz min 21 21 21 21 21 21 c)- ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ≥ =+− =−++ =++++ ++= 0x,x,x,x,x 1xxx 2xxxx 5xxxxx x2xxwmin 54321 543 5432 54321 531 2- Tìm phương án tối ưu của bài toán sau bằng phương pháp đơn hình cải tiến a) max z = 5x1 + 3x2 2x1 + 2x2 ≤ 80 x1 ≤ 30 x1, x2 ≥ 0 b) max z = x1 + 2x2 2x1 + 3x2 ≤ 7 x1 - x2 ≤ 1 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 c) max z = 5x1 + 3x2 + x3 2x1 + 3x2 - x3 ≤ 4 3x1 - x2 + 2x3 ≤ 2 x1 + x2 + 3x3 ≤ 5 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0 3- Tìm phương án tối ưu của các bài toán sau bằng phương pháp biến giả cải biên. a) max z = 3x1 - x2 2x1 + x2 ≤ 100 GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH 69 x1 ≥ 10 x2 ≥ 0 b) min w = 3x1 + x2 x1 + x2 ≥ 3 2x1 ≥ 5 x1, x2 ≥ 0 c) max z = 3x1 + x2 - 3x3 x1 + 2x2 - x3 = 2 -10x2 + 5x3 = 5 -3x2 + 2 x3 = 4 xi ≥ 0, ∀i = 1→3 d)- e)- ⎪⎪⎩ ⎪⎪⎨ ⎧ ≥ ≤+− −≤−−− += 0x,x,x 1xxx2 2xxx x62xz max 321 321 321 21 ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ≥ ≤+ −≤+− ≥+ −= 0x,x 4x2x 1xx 3xx x3-xw min 21 21 21 21 21 f)- g)- ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ≥ ≤+− −≤+− −≤−− += 0x,x 2x2x 1xx 3xx x3xz max 21 21 21 21 21 ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎪⎪ ⎪ ⎨ ⎧ ≥ ≤ −≤−− −≤+− += 0x,x 1x 2x2x 1xx x2xw min 21 2 21 21 21

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquy_hoach_tuyen_tinh_chuong2_9315_3423_2095284.pdf
Tài liệu liên quan