Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện

VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy. Cơ quan biên soạn: Vụ khoa học kỹ thuật Cơ quan duyệt và ban hành: Bộ năng lượng .

pdf148 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 02/03/2013 | Lượt xem: 1485 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
am IIIQng axil ella dllu Ion hon 0,2 mg KOH). 255 _ Phan ung tach nuoc : Trung tinh (khong phili la chi tieu quyet dinh loai bo doi voi rna hieu Til - 22); b. Dliu khong cnay (dliu tong hop). _ Ham luong axil - khOng qua 0,3 mg KOH. _ Ham Iuong axil tan trong nuoc : khong qua 0,1 mg KOH. _ N1iOc, tro - khOng 00. _ Tap eMI co khi - khong qua 0,Ql% theo lieu chudn LX fOCT 6370-59. _ Nhiet do eMI chop chay - khong dt/oi 2..10 oC. Dieu 841 : Dau 16ng hop dung cho tua bin khi co ham luong axil dat toi gioi han eUa tieu chuan v$n hanh thi phili tai sinh lai. Van hanh dau t6ng hop phai lam khO dau theo cac chi dan rieng. I>1~u 842 : Dau tua bin tMy Ille dang sil dung phai dat cac tieu chuan sau day : _ Ham Iuong axil :. khong qua 0,6 mg KOH. _ Philn ung axil - bazo tan lrong nuoc - trung tinh. _ Nt/oe, tro, tap eMI CO .khi - khOng co (xae dinh bang mal muong). Dieu 843 : Trong qua trinh bao quan va sil d\mg dliu lua bin phili dinh kY ki~m tra Mng mat lht/ong va phAn lich giim don. Noi dung phAn lieh gian don bao gllm viee xae dinh ham It/<.lng axil, philn ilng axil-bazo lrong nt/oe (vili d.;lu rna hl~u Til-22 dang v$n hanh khi ham It/<.lng axil cao han 0,3 mg KOH), so,I tlln I\!i eua I\!P eMt CO khi, tro va II110e. 256 Kiem Ira dau Mng mat thuong bao gllm killm tra ngoa! dtj.ng su ron tai eUa nuoc, tro va tap eMt co khi eM xac dinh mite do can thi~t phai lam sach dhu. Dieu 844 : Thoi han ti~n hanh phan tieh gian don cac IOtj.i dau cua Lien XO nhu sau: - D6i voi dau Til-22 rocr 3972-74 - khOng muon han 1 rhang sau khi ntj.p dau vao he thong dliu (thi~t bi) va ti~p theo d6 trong qua trinh van Mnh it nMt 3 thang 1 llin khi ham luong axil trong dau tili 0,2 mg KOH va it nMt 2 thang 1 Ian khi ham luong axit trong dau Ion han 0,2 mg KOH; • D6i voi dau Tn-22 rocr 32-74 - it nMt 2 thang 1 Ian khi ham luong axit trong dau toi 0,2 mg KOH va it nMt 2 tuan 1 lan khi ham luong axit Ion han 0,2 mg KOH; - D6i voi dhu t6ng hop - sau 1 tulin loll til khi bat dau sil dung va ti~p theo d6 it nMt 2 thang 1 lan khi ham luong axil trong dliu toi 0,2 mg KOH va it nMt 2 tuan 1 Ian khi ham luong axil Ion non 0,2 mg KOH; - D6i voi dau tua bin ntj.p vao he th6ng boi tron cac may bu dllng bO - it nMt 6 thang 1 lan; - D6i voi dhu dung trong tua bin tbUy 11/e, khong muon han 1 thang sau khi nap dau vao he thong va ti~p theo d6 it nMt 1 nam 1 Illnn~u dau holm ioan trong su6t. Neu pMI hien dau due, phili ti~n Mnhkil!m Ira bAl thlJilng theo eM do phAn tieh gian dan. Dien 845 : D6i voi dhu dung lrong tua bin hOi va born tua bin pMi killm Ira Mng mat 1 ngay 1 llin. mi dliu dung trong Ina bin thuy I\le pMi kil!m Ira bang 1 llin il cae liM may dien e6 nhAn viea true JlhAl 257 ·A Con O· -'c nha may dien tll dong hoa thi kit!mthuong xuyen. '-" ..., . tra dbng thili voi kit!m tra dinh 1..1' thi'!t bi nhung it nMt 1 thang 1 Ian, Dieu 846 : Dau tua bin g6c tlj nhien khi dua ve cac xi nghiep Nang 11IQng phili kern thea thuy.!t minh thu, Tru6c khi thao ra khQi xi tee, dau pMi dllQc kit!m tra chat Iuong thea cac chi tieu ham 11IQng axit, phan itng axit-bazo hoa tan trong n1l0c nhiet dO chop chay. Cac chi neutren phai d~t'cac yeu cau quy dinh ngoai ra >. k'i kitm tra bang mat slj ton tai cia nuoc, tro, tal' cMt cun p..a . 6c . h" CO khi trong dll" va rieng d6i voi tua but c6 g cau mo p ai phan tich cap Natri. Dllu rot til xi tee vao btl chua phai dllQc lcit!m tracacchi tieu theo tieu chuAn hien hanh gbm ham 11IQng .axit, philn. ilng . axit-bzo hOa tan trong nuoc, nhiet di) chOp cMy cAp Natn:. d~ nhot, va dO khang nM h6a thea tieu chuan. Dllu tMo khO~ Xl tee phili hilo quiln sao cho viec r6t vao thi.!t bi dlll,lc thu~n tlen. Dllu tua bin c6 g6c dllu mo dt! dll phOng phili pMn tich giiln don-it nMt 3 nam 1 Illn va trll6c khi naP van thit!t bicO~ dll~ khOng cMy _ it nMt 1 nam 1 Illn va 1rlloc khi naP van thi'!t bl· Dieu 847 : Tai cac nha may dien pMi dlj tril 1 ll1Qng db tua bin t6i thit!u khOng it hOn dung tich h¢th6ng dllu cia mOt t6 may Ion nMt va dau cho nhu ellu b6 sung tfong 45 ngay' Tai cac xi nghi¢p eua \1Joi dien 11IQng dau dlj tril nay kh?ng It hOn dung ttch h¢ th6ng dllu cUa m¢t may bu dbng bi) Ion nMt va dllu cho nhu ~u b6 sung trong 45 ngay. Dieu 848 : Dllu mng nghiep khi nMn ve phili kit!m tra pMt hien tap cMt co khi, n1l0c va xac dinh dO nhOt. Dim 849 : D6i voi cac thi'!t bi ph\! va trang bi co khi trong cac nha may dien va cac xi nghiep caa 11Ioi dien phili xae dinh dllQe tieu chuan hao phi, thili han kit!m tra eMt 11IQng va thay the! dllu bei tron, Dau trong he tMng hOi troncac thi.!t bi ph¥. c6 tulln holm cuong bite phai dllQe kit!m tra Mng mat slj tbn tai caa tap eMt co khi, tro va mroc it nMt 3 thang 1 Illn. N.!u pMt hi¢n tMy dau bi blln thi phai lam sach hoac thay th£ o m6i nha may dien va m6i xi nghiep cua 11Ioi dien ph," dll tril 1 luong dau bOi tron t6i thi<,!u eho nhu cau caa cac thit!t bi khOng it hon 45 ngay, Dieu 850 : Phong thi nghiem hOO pMi ~p s6 thea doi eMt 11IQng dau tua bin va dau may bien ap dang sit d\!ng.1rong s6 nay phai ghi ro s6 hieu tieu chuan, nha may ch.! tao, cac k6t qua thi nghiem, rna hieu dllu va cac chi lieu sit dung We caa d~u. Dieu 851 : Mile dO ~n thi'!t va thili han pMn tich b6 sung cho cae IOai dllu trong v~n Mnh va dll phong xae dinh theo quy lrlnh sit dyng eho Wng IOaidllu e\! tht!. Dieu 852 : V~n ehuyt!n dllu tua bin va dllu may bl6n ap d'!n thit!t bi va tMo dllu ra khOi thi.!t bi phili dung cae 6ng dAn rieng. Khi khOng c6 6ng nay thi dung xi tee hay thung kim loai. D6i vol dllu may bit!n ap c6 tM dilng cae 6ng dan tam sau \;hi dii lam saeh va trang Mng dllun6ng. Ole dllilng 6ng dan dllu diit e6 dinh khi \;hOng sit dyng pM; nap dlly dllu. Dim 853 : Phu hOi trOn dUng eho cae lllliy ditdcn phai dung loai. !Chi may diMen c6 sll c6 lien quan den It¢ (Mng 259 dau boi tron thi ngoai viec phan tich cac chi tieu cua dau nhir: DO nhon, nhiet dO chop chay (theo quy dinh thi nghiem cua nha cM tao), ham 11IQng axit con phai xac dinh thanh phan h6a hoc cua can dau nhu ham 11IQng Fe, So, Cu , Ph, Sh, V.v••• llIeu 854 : Dau dung boi tron tua bin phai xac dinh dO nhon .il nhiet dO 37,SoC; 54,4°C; 9S,9°C va thay phu hop voi quy dinh cua nha che tao moi duoc sit dung. 260 Pblln thol6 Chi huy dilu dl)-tbao me Chuang 40 CHt HUY i>I~U Dc) Dilu 855 : Trong he th6ng nang 11IQng thong nbAt (HNT), trong moi mot he th6ng nang ll1Qng lien ket (HNL), trong moi mot h¢ tMng nang 11IQng va trong moi xi nghiep nang 11IQng phai co chi huy dieu dO thao tac trong ca ngay dem dl! chi huy van hanh cac nha may di¢n va 11101 dien. Nhi¢m V\! cua chi huy dieu dO thao tac la : - Dam bao cung cap dlly dll cac yeu cau nang 11IQng dien va nhiet; - Dam bao cung clip nang 11IQng lien tuc cho khach hang va dam bao hoat dong 6n dinh cua toan h¢ thong; - Dam bao chat luong nang luong theo cac tieu chuan dll dinh (tan s6, dien ap cua dong dien, ap suar va nhi¢t dO ella hoi va nuoc nong d6n cac h¢ tieu thu.) - Dam bao cho HNT cang nhu cac HNL va cac M thong nang 11IQng lam viec kinh te, sit dung hop ly ttil 11IQng nhien lieu theo cac bieu dl\ phu tai da dinh, Dilu 856 : CM dO cong tac cua nha may di¢n rieng Ie, cua cac kMi nha may va 11Ioi dien can phai thoa man cac yell cau cua cM do lam viec 6n dinh va kinh tl! cua he thong nang luong, con che dO cong tac cua he thong nang 11IQng thi theoyeu cau caa he th6ng nang 11IQng lien kl!t (HNL). .261 Che dO cong lac caa HNL nam trong HNT can phai thoa man duoc cac yeu ca u ella chI! dO lam viec 6n dinh va kinh II! cua HNL. Dien 857 : Trung tam chihuy dieu dO he tMng nang IIIQng thong nMt (TNH) cua cac he tMng nang IIIQng lien kl!t (TDHL), cac phong tram dieu dO cua cac he th6ng nang luong phai dam bao : - Thu hien cac dO thi phu tili va truyen tai giua cac he tMng wii cong suat dll phong eho truce, - Thiel lap eM dO lam viec va so dO n6i day 16i IIu ella llloi dien ehinh cnng nhu trinh n, dieu chinh din s6, dien ap va cong suat truyen tili giila cac h¢ lh6ng; - Chon tr] s6 dli! cua role bao ve, ella TDL, BRT cung nhu cac thiet bi tll dong dieu chinh Ian 86 va truyen tai cong suat (TDTC) ella h¢ IMng (trong cae he IMng n.l.r.g IllQng co IT BRTD); - Xi! Iy cae Sll c6 xay ra trong h¢ IMng. Cd cau t6 chile chi huy dieu dO cae. he tMng nang lllQng va cae xi nghiep nang IllQng dllQe xae dinh Iheo cd cau mau. Dien 858 : Chi huy dieu dO allQe Ihlle hien til cae tram dieu dO. Tr(lm dieu dO pMi dll"" trang bi cae phlldng tien can thiel de chi huy COng viee dieu dO, phil hQp voi cae lieu ehuan elis n6. Dien 859 : D6i tll\lng chi huy thaD tae ctis cae dieu dO vien , IA cae Ihil!l bi ding nhll Irang bi BRT vA TDTC, viee Ihao lac vA lil!n hAnh cae Ihay d6i lUdng ilng pMi C6 Sll dinh hllang eua nhan vien thila hAnb. 06i IIIng dieu hanh thao rae cua cac dieu dO vien III cac thiet bi cang nhu trang bi BRT va TDTsC, trang thai va eM dO lam viec cua chang c6 anh hllong dl!n cong suat phan b6 va dll phong ella cac nha may dien cang nhu anh hllong den eM dO lam viec va dO tin cay ella Illoi.. Liet ke cac thil!l bi nam lrong pham vi chi huy thao lac va quan Iy cila cac dieu dO vien HNT va HNL pMi dllQe cac dp . lanh dao duyet, Liet ke cac thil!l bi nam trong pham vi chi huy thao lac va quan ly ella cac dieu dO vien he thong nang hrong, ella cac truong ea nha may dien (ky su true nhat), cua cac dieu dO vien xi nghi¢p 11iOi dien, 1110i nhiet va cac chi nMI!h phai dlle cac kY su ehinh cua Cong Iy dien Ille hay xi nghiep nang Illng nrong ilng duyet, men 860 : Cac menh I¢nh ella dieu dO vien true nhAI pMi duot thi hanh khong duoc cham tr<~ va khong bali cai tril truong hQP lenh d6 nguy hai dl!n nglilli vA lhil!t bi. THIET W CH~ DO Dien 861 : De quan Iy eM dO ew. HNT, HNL va cae he tMng nang IIIQng can pMi lhil!t lap : a) Bang can bAng COng sullt hAng nam, hang quy va hang tMng ci\ng voi vi¢<: xae dinh ph,! tai ClIe <!(Ii, COng Sulll· truyen lai giila cae he IMng c6 xel dl!n cae lhil!t bi dll phbng va dang sila ehila. b) Bang can bAng nang IIIQng dien hAng nam, hang quy va hang IMng c6 xel dl!n nang III<)ng di¢n lruyen tai gilla cae h¢ Ih6ng; c) Dac tinh kinh II! - kY thuat ew. cae nhA may di¢n va he IMng nang hlQng de tinh lOan eM dO lam vi¢<: 16i lIu; 263 d) Bieu db phu tai ngay dem va dli phong n6ng caa cac nha may dien va M th6ng nang luong; d) So dO n6i day ehinh cua II10i dien. e) Tinh toan phan b6 cong suat tac dung, phan khang va mile dien tM 0 cac diem nut trong hlOi e6 tinh Mn tieu hao . nang luong d6i voi IlIt cac eM dO dae trung trong thoi I,y Ion nhat ella nam, mila he, mua hi...; g) Tinh toan dO 6n dinh lam viec song song va xac dinh cac tri s6 dal eho cac thiet hi iii dong duy tri che dO cua M th6ng; h) Quy trinh quan ly che dO va sil dung cac thiet bi tli dong caa M th6ng; i) so dO sir dung cac nguon tMy nang caa cac NMTD. Dreu 862 : Cong ty·dien llie can phai thiet Iap ljch sira chua Ion cac thiet bi ehinh,cae cong trinh va cac dllong day dan dien thea cae s6 lieu v~ eOng sul(t dli phOng.hang thang trong nam do (TDHL) eho trllOe. Lieh sira ehila Ion pMi dll\le duyet dung nhll cae quy djnh hien hanh. KhOng dll\lC thay dlli lieh sira ehila IOn da duyet neu khOng dll\le slidOng YTDHL (TDHT) vi di~u nay dan Mn vie<:. thay d6i cOng su1(t dli phong. SO 00 NOI DAy eVA HE THONG DlEN Di~u 863: S<l dO n6i day ella HNTvll ella m6i he th6ng dien eung nhll vie<: ~t cae ehi s6 'rll Ie bao ve va tli dOng pMi dam baa: a. Cung cap dien an toan, lien Ille eho khaeh hling va giil dien ap binh thllilng 0 cae nut kiem tra dien ap; b. Duy In he th6ng lam viee Oll diM theo cac quy dinh hie hlinh;. . "n c. Dong ngan mach phil hop voi thMt bi dat tai cac nha rna dien va Illoi <li¢n; Y d. PMn ph6i kinh te cong su1(t tac dung va "pMn khang. Di~u 864: so dO n6i day ella cac nha may dien va tram bien ap cnng nhu cac chi s6 dat caa ro Ie baa ve va tli dOng can pMi Iap eho cac che dO Van hanh binh lhllong va cac eM dO tach cac thiet bi ra sira ehila c6 tinh den cac yeu cau de dam bao giai tril sl! c6 vOi mile tieu hao cong sullt it" nhat· va van dp dien tli dung lien tuc eho cac nha may dien. So dO n6i day phai duoc ky su chinh eua nha may dien hOae cua So Dien llie duyet, ngoa] ra neu nhli may hOae tram bien ap nam trong M tMng thi con pMi dll\le trllong phOng di~u d(l' caa M tMng, cua HNL hOae caa Trung tAmdi~u dO HNT duyet. Di~u 865: So dO nlli day cua llloi dien chinh laP eho ngay hOm sau pMi xullt pMt til eM dO van hlinh eho trllOe va cae yeu clIu cat cae thiet bi da dll\le eho phtp. Di~u 866: Trong cae nha may dien, S<l dO n6i day dien tl.! dung mOt ehi~u va xoay ehi~u dnthiet pMi ehQn xulIt pMt til cae yeu dusau day: a. Linh ho~t giila cae pMn d~n; b. Dam baa tli dOng dOng ngubn dli phl>ng eho m6i phan dOllD khi bi m1(! dien ap vi Mt kY mOt nguyen nhAn nao; c. Baa dam eho cae dOng ell quan trQng tl.! khc}j dOng dll\lC til ngulln dli phOng (khi TDD elia he tMng thanh cai tl1 dung tae lI~ng) nl!u cae dOng ell dO bi mat nguOn trong thoi gian 265 d. Phan pMi cac nguon cung alp eho til dung eho tilng he thong thanh cai phai tinh toan den sll hoat dOng caa TDD va giil duoc sll lam viec binh thuong; d. Phan pMi cac thiet bi phu til dung eho tilng phan doan phai xullt phat til di~u kien la lam eho sll c6 cua nha may dien giarn d~n muc it nMt khi bat l,y mot trong nhilng phan doan lI/ dung nao mar ~di¢n. Ngoai ra, viec lila chon cac so db van hanh dien til dung phili dll kil!n kha nang tach hoan toan hay mot phan til dung nha may ra kh6i he tMng voi t6n tMttMp nhat khi tan so va dien ap giam tMp dl!n tri 56 de doa nguon cung alp cac thiet bi til dung. Yeu cau va tdnh til tach dien W dung ra khoi he th6ng phai duoc ghi vaoquy trinh nha may dien hay S6 va phai duoc phong dieu dl) he tMng nang luong hoac HNL dbng y. Dien 867: Tren cae thanh cai phan pMi di¢n 111 dung nM may di¢n kh6ng eho phep dllu nhilng duong day di den noi tieu thn ben ngoai, tril nhilng nha may di¢n c6 cae may pMt dien <Mu hQp bl) voi may bil!n ap thco kil!u sO db kMi va Jdly dllng 6 nhilng nOi khOng e6 Iuoi dien phan pMi. DIen 868: Gioi han ph,! Iii eho phep d6i voi cae thil!t bi di¢n va duong day dan di¢n pMi do phong dieu dl) eua he th6ng nang luong, cua HNL hOlle eua HNT pM; hQp voi cae 56 Dien l11e va cae nna may dien laP ra thco phuong thue Van hanh va. tri s6 ehinh dinh ro Ie baa ve va tu dl)ng, pMi dUQe xem I~i it nMt mOt fan trong mOt nam. BlElJ 00 PH'l) TAITAC DllNG Dieu 869: Bil!u db phu tM lae d,!ng va ctlng sullt dl/ phOng hang agay cUa HNT (HNL), cae he tMng nang luQng phil!! ehia eho tilng HNL (he th6ng nang IUQng, cac nM may die n) pMi duoc Ianh dao CO quan dieu dO HNT (HNL, he 1h6n nan IUQng) duyet. g g Bieu db phu Iii cac nM may tMy di¢n phal tinh dl!n enea~ cua ~e n.ganh kinh tl! qu6c dan (giao thOng duong I:Uy, thuy loi, hal san, eung cap nuoc...) phil hop voi: "Quy pham su dung cac nguon nuoc", . Bicu db. phu tai nhiet cua cac TTND do co quan di~u dO nhiet khu vue thilSt lap va eo quan dieu dO he tMng nhiet duy¢t. Dieu 870: Cac nha may dien nMt thilSt pMi hoan thanh cac bitu db phu tai va dll phong nong da giao, Neu vi mot I}' do nao do khOng thuc hien duoc bil!u db phu lai thi nhan vien true nhat phai bao cao ngay cho dieu dO he tMng nang IUllng. . Dieu dO vien he IMng nang luong c6 quyen trong tnrong hQ~.ca.~ thiet, thay d6i bieu db phu tai cua nha may dien nhung phai giu nguyen bleU db phu 1M 16ng cila loan he tMng do trung tam dieu dO HNL laP, Viec Ihay d6i bieu db phl,! tai t6ng pMi dUlle dieu dO vien HNL eho phep. Chi c6 dieu dO vien Irung tllm HNT c6 quyen eho phep Ihay d6i bieu db Iruyen cOng sulll giila cae he IMng nllng IUQng lien kl!t (HNL). Dieu dO vien c6 quyen yeu cau nna may dien Iling eOng sulil Mt mae hOlle giamdl!n mue tMp nMt theo d~u kien ley Ihuat eua thiet bi. T6e dl) tang va giam ph,! tai trong dieu !den binh thuilng va sl/ c6, thili gian can thil!t de khoi dOng 16 may, cnug nhl! ph,! lai Ion nMt va nho nMl eua nM may di¢n lfong mila he va mua dOng pMi dUllc ley 51! ehinn Clia COng ty Dien I\lc duy¢!. 21)7 Oi"eu 871: T~t ca cac may phat di¢n deu phai tharn gia vao viec dieu chinh cong sdt khi tan s6 thay d6i do stl c6. May phat dien tun bin hoi, may phat dien thUy lire co gioi han 0 bO dieu chinh van t6c hoac co be dieu chinh cong sua t phu thuoc WlO t~n s6 khong cho phep lam viec thuong xuyen, Trong truong hop dilc biet khi thi~t bi hu hong, cho phcp lam viec tarn thol co gi6i han cong sullt neu dUOC k-y su chinh cua Cong ty Dien luc dong y. DIEU CHiNH TAN s6 meu 872: Tan s6 dong dien trong he thong nang IU<jng phai luon Iuon duy tri 0 mitc 50Hz voi stl dao dong := O,IHz. Cho pnep h¢ thong lam viec tite thoi. voi dao d"ng khong qua :!: O,2Hz. Dieu 873: Khi tan s6 trong he thong nang luong ha tMp duoi gioi h~n quy dinh, dieu d¢ vien HTBT hoae cae HTDL (cae h¢ IMng nang IU<jng) Van himh rieng re pMi sit dl)ng cac ngubn eOng sullt du phOng san CO. GaP lrubng h<;lp 11ln s6 ti~p tue giam, rna c6ng sullt du phOng da sit dl)ng het, dieu d¢ vien phili lap titc khOi phl)c !~i liln s6 binh thuong Mng cach h~n .cM hay cat phI) tai theo quy trinh ve dieu chinh tlin s6. meu 874: Dieu ehinh l~n s6 trang HNT (trong cae HNL v~n hanh rieng re hoac cae he th6ng nang IU<;lng) dU<;lc th\le hien bOi cae he th6ng nang IU<;lng rieng re ho;;c nha may dien theo lenh eua dieu dO vien HNT (HNL cae he tMng nang IU<;lng). N<!"u c6 he tMng (TOT C) thi viee dieu ehinh tan s6 dU9C IhUe bien boi cae nhil may dien <;6 n6; toi M tMng d6. 268 'Trang eM dO van hanh binn tllltilug, eac nna may dien khOng tham gin vao dill" chinh tan 86 phai <!!un bao mor phu tai cho truoc, ron cac he tMng nang Iuong va HNL • pMi dam bao viec truyen tai theo m6i lien he ben ngoai cho truec, 'Irong truong h<;lp liln s6 dao d¢ng do s\l 06, nhan vien thao tac ~1ia cac nha may dien phili c6 cac bien phap xlt Iy elln' thi~t phil h<;lp voi quy trinh co so. Dieu 875: Cac dieu d¢ vien HNT, HNL va cac he tMng nllng Iuong, eac truong ca (k-y su true nMt) chju trach nhiem duy tri tan s6 binh'thuilng, c6n viec sa tMi phu .tai tite thili thi do lanh dao Cong ty Dien I\lc, phong dieu d¢ h¢ tMng nang ht<;lng va cac So Dien Itlc chiu trach nhiem. Oien 876: Dieu d¢ trung tam hang nam pMi gino cho tllt ca HNT va HNL cac he thong nang !u<;lng s6 IU<;lng, giai chinh djnh clia thi~t hj t\l dong sa thai phu ti,i theo tlln s6 (TSTh) va ttl d¢ng dong l~i theo tlln s6 (TOLTs). PhOng dieu dO cae he th6ng nang lU<;lng lam viec rieng re cling nhu phOng dieu d¢ cae h¢ tMng nang lU<;lng lam vi¢e song song elln phili thi~t l~p: a. S6 lU<;lng, tri s6 dilt va s\l phan b6 clia ·TSTh trong he tMng nang IU<;lng c6 tinh d<!"n stl can Mng COng sullt {) cac dja phuong, cling nhu s6 IU<;lng va tri s6 d;it clia TOLTs; b. 'Ili s6 d;it elia thi~l bi t\l d¢ng khoi d¢ng nhit may thdy di¢n khi t~n s6 gi3m va t\l dOng chu~n cac nM may tbUy di¢n tit eM d¢ bil dOng b¢ sang eM d¢ may pMt dien. Oia tri cUa cae phu tai n6i vao titng clip Clia TSTh phili dU<;lC do l~i khOng it hOn mOt llin trong m¢t nIlm (trong ngay lam vi¢c va ngay nghi). -"" "'-""'I I Danh sach va thit t\! cat cac h(I phu tAi theo tan s6 phai duoc Cong ty Dien I\!c duyet, Ngoai viec co thiet bi TSTs trong moi he th6ng nang III<)ng can phai thiet Iap va duyet bieu ell:> han che va sa thai phu tai khi co s\! c6. DIED CHINH DIEN AP Dieu 'if77: Dien ap 0 cac diem kiem tra trong he thong nang luong luon luon duoc duy tri 0 muc binh thuong tuong ung voi bieu ell:> dien ap cho truce, Bieu ell:> dien ap (rmrc cao va (blip) duoc thanh lap xuat phat til viec bao ~am dien ap din thiet cho cac khach hang co tinh den che dO lam viec t6i uu va kha nang dieu chinh caa he thong nang III<)ng. Dieu 878: Bidu db dien ap phai lap it nhat mot fan trong mot quy 0 cac nha may dien co phu tai dia phuong hoac lin dinh che d¢ dien ap cho he thong va 0 cac tram bien ap chinh co d~t may biidbng bO, l\l di¢n bii ho~c may bH,n ap co di~u chinh di¢n ap dlloi tai. Danh sach cac diem tren Illoi rna di¢n ap thu¢c diM kiem 1[a cua di~u dO HNT ho~c HNL va bieu ell:> di¢n ap 0 nhilng Mm do pMi do di~u dO vien chinh HNT ho~cHNL duy¢!. Bieu db di¢n ap 0 cac diem kiem tra khac trong he tMng ,ang III¢ng do kY sll chinh cua COng ty Di¢n Iljc holic So Di¢n .cc duy¢t. Dieu 'if79: PhOng dillu dO he tMng nang III<)ng pMi kiem tra )t cach cO he tMng milc di¢n ap 0 cac diem nut va nlic di~u ,jnh dau phlln the cia may bien ap 0 cac nha may di¢n va 1m bien ap va v~vi¢c sil d\lng c6ng suat philn kMng mOt op IY. Trong truong hop di¢n ap 0 cac diem nut dao dOng qua giai h'!-~. ~uy djnh cu~ b~eu ell:>, dil!u eo vien he th6ng nang 11I¢!Ig phai ap dung mQI bien phap de kMi phuc dien ap il mitc binh thuong, Dieu de vien cia HNT va HNL pMi Idem" tra di¢n lip il cac diem kidm tra caa HNT va HNL va co sll giup d<l cae it¢ th6ng nang III<)ng bang each phan b6 lai cong sullt pMil thaag (hoac ca congsuat lac dung neu din thiet) giila chang. Dien 880, D6i vai nhi/ng diem nut Idim tra caa he tMng nang IIIng b(l pMi quy djnh gioi han giam di¢n ap do sll cO xac dinh theo di~u ki¢n 6n dinh tinh caa he tMng nang 11I¢}Igva nut phu tai. Neu di¢n ap 0 cacnut Idim tra giam den gi6i han sll cO thi nhan vien van hanh cac nha may dien va tram bien ap cO dlit may bu ell:>ng bo phai giil di¢n ap bang each cho qua tAi may pMt dien va may bii ell:>ng bO. "Con di~u dO vitn he tMng nang III¢ng HNT, HNL phili apd\lng mQi bien pMpde thacph\lc thieuh9t c6ng sullt philn kMng. Trong trllongh¢p d6, cho phep di¢n ap 0 cac nut kiem tra tang qua 5% so voi bieu ell:> cho trlloc nhllng kMng dll(jc vII<)t qua gioi h'!-n cho phep clia thiet bi. " Quy dinh dlla thiet bi ra khOi v~n hllnh, dll philng va dtla thiet bi vao v~n Mnh " Dieu 881:Mu6n dlla cac thiet bi cling nhll he th6ng rO Ie baa v¢ til d¢ng, TPTsC va cac phllong ti¢n dillu d(l va di~u khien c6ng nghe (PDDC) ra kh6iv~n Mnh va d\! phong de sila chil'l hay thinghi¢m, blit ki cO dm trong ke ho,!-ch hay kMng. d~u pMi I~p ban yeu diu giao cho philng di~u d¢ he tMng nang lll(jng. Ban ytu eh d6 phili do kY su ehinh nha may dien ho~ Sil diea luc duyeL Ban ytu cau dlla ra sita ehila cac Ihi~1 b] nam Irong pham vi quan Iy chi huy di~u de) ella phong di~u de) HNT (hay HNL) thi phili dlla eho Irung tam di~u de) HNT (hay HNL) duyel. Thbi han trao ban ytu eliu va Ihbi han Ira Ibido quy Irinh dieu de)oquy djnh. Dieu 8lIZ: N~u vi¢<: Ihi nghiem lhi~1 bi hay dua Ihi~1 bi ra khOi van hilnh va dll phang rna phai thllc hien nhilng thao lac phile tap, lhay d6i co ban phllong Ihile v~n hanh Ihi ban yeu cau phai giao eho di~u de) ba ngay IrI16c khi ti~n hanh r-Ong vi¢<:. Cac lhi! nghiem phirc tap phai li~n hilnh Iheo me)l chuong trinh rleng va pMi dllQC sll dlIng y clla phang di~u do) he th6ng nang IIIQng, lrung tam di~u de) 1'OHL hay 1'OHT. Cac thao lac ehuy~n d6i phile tap ntutrong di~u 893 elin pMi li6t hilnh lheo chllong Innh mlu, do kY sll chinh clla So Dien Illc ho4e di~u de) vitn he IMng nang IIIQng hay HNT, HNL eho phep.. N~u COng vi¢<: kbong clin lhi~1 phili d! dien lhi cO Ih~ Ihllc hi¢n khOng clin ~p ban ytu clIu luy nldtn vln phili bao cho di~u de) vitn he Ih6ng nAng lll~ng bi~t. Iheu lllI3: Trong Irllbng Mp ca biel phili sita chila de)l xu41 hay sw. chila sll c6 Ihi cac ban ytu cliu cO 1M dlla ngay cho dieu dl) vitn h¢ Ih6ng nAng IIIQng vao MI kY Ihbi gian nao. Di~t1 dl) vitn c6 quy~n eho phep sw. chila Irong thbi gian Irlle ca ella minI\, n~u Ihbi gian dili hOn phili dllQc di~u de) vitn lh6ng nAng hl<)ng, 1'OHT, 1'OHL eho phtp. DiW 884: Vi¢<: sita ehila Ion va sita chila nhO cae thi4t bi c1inh CIla nhil may dien va Illoi dien phii dllQC phqJ clia IrI1iln~ plong di~u de) he Ih6ng nang IIIQng do, n~u Ihi~1 bi IhuOC qu~n deu hanh cua HNT (hol!e HNL) lhi phii do di~u de) vitn ehinh cia 1'OHT (ho~c 1'OHL) eho phep, Irtn CO sil bi~u dlI sita ehila hing lhang. DiOo 885: Thoi gian dung d~ li~n hilnh eac lhao lac co litn qian d~n viec dua Ihi~1 b] ra sita ehila va coo Ihi~1 b] bay dllilng dly vao lam viec, cang nhll Ihbi gian nh6m 10 hay khili d(lng lua bn deu tinh vao Ihbi g,an eho phtp trong ban ytu cliu. N6, d,) mot nguyen nhan nao dO, IIW!I bi dI dllQC quy djnh klOng dllQc dua ra sita ehila dung '\hili dil!m dI djnh thi thbi gisn chophep sila ehila hi rill ngan, COn IlIbi gian dI1a thil!t hi vae lam vtec vln nhll ea. Chi co 1M keo dili Ihbi gian sila ehila qll! gill quy djnh thi nilo dll<)C di~u do) vitn chinh he Ihj6ng dng IlIl)ng 1'ORT, 1'OHL eho phep. Dieo 886: M~e du cO hin yeu cliu va dllQC phqJ rl)i, nhllng 16e dllil Ihi<'!1 bi ra thOi v.nhilnh va dll phbng~ slla ehila hay lhi nghiem deu phili dllQe dieu d(l vitn trlle lIb.t CIla Sil Dien hie, h¢ th6ng nAng III<)ng HNL, HNT coo phep ngay trll6c Iile li~n hilnh. . DiOo 887: Khi chlla dllQC liMp Cua trllilng en nhil may dien, dieu d(l vitn elia Sil Dien IIIe, he tb6ng nlng 11I<)1ig, HNL. (HNT) nha~ vitn ~n hanh cae nhil may dien va llloi elieli thOng cO quytn cal dien" dOng dien' bay lhay d6i tri s6 ehinh djnh ro Ie bao v¢ va til dOng, eOng nhll cac ktnh thOng lin litn I\le dieu -d(\ va Ihil!1 bi di~u khicn lil xa thuoc quyen quan Iy va d~u khicn cna di~u d(\ vien urong ung (tnrong ca nha may dien) Cac thao lac d6 phai dllQC tienhanh theo ban ycu cau mil muc 881 dil quy dinh, Viec kicm Ira (thi nghiem) cac Ihil!1 bj ro Ie bao ve va hi d(\ng, TDTsC ma Ihil!1 bi ella n6 nam 0 hai hay nhieu cong trnh thi p~'\i lil!n hanh dbng thoi tai lat cacac cong trinh. Dieu lIllllc: Trllong- ca li,a may dien (k)' 511 true nhat), di~u do vien ella So Dien luc, ella Ii? th6i.g nang luong, cua Hl'T, HNL khi Ihay dOi .SO dO kl!1 day nhat thiet pMi kiem Ira lai tri 56 chinli dinh e~a!J~lh6n& ro Ie bao veva 111 dong thco SO ;10 moi. QUY TRiNH XU LY S1/ co Dietl 889: <'I mili tram dieu do va mOl thiel bi nang hl~ng c6 nhan vieD Ir'!e nMI phai coquy trinh cu 1M ve xii ly su cO. Khi xuat hien s'! e6, dil!;n do vien 1II0ng ilng phai ap d~ng m9\ bien phap,dc h.~neM,s,! Ian rong sll cO va khOi ph\lc viee eung<;lip dien eho khaeh Mng Irong Ihoi gian ngan nMt. Dieo 890: Yi¢c pMn chia Iraeh nhiem ve xii lY s!fe6 giila eM Mcth6ngnilng.IIIQng, cae So Dien hie va glua caenhanvien 1f1le nhal ella cae nha may dien va Ilioi dien phai dllQe quy dinh r6 rang Iheo quy Innhhien hanh dil dllQc pMncilp, De nhanh eh"lng giai Ir.il 511 cO cae nhAn ~ien 1f1le nMI ph~i xii Iyvoi. tal. eli kM n~g.cUa minh. Chudng 41 THAO TAe DONG cAT eAe THItT BJ D~N Dien 891: Tai cac phong di~u khicn ella cac nha may dien va cac tram bien ap (trong d6 c6 cac tram bien ap nul lil d6 kidrn tra vii dieu khien cac tram bien ap khac) khong phu Ihu(\e vao dang dieu khien va tai cac tram di~u d(\ phai c6 SO dO (so dO - rna hinh) n6i day cua cac thiet bi dien diit 0 noi chi huy ella nhan vien dieu d(\ nha may dien, tram bien ap va tram di~u do d6. nt eli cac Ihay dOi trong so dO kl!1 dAy eiing nhu cac Ihay dO; vi Iri n6i dAl can phai duoc chi r6 tren SO db (hoac SO dO - rna hinh) ngay sau khi lien hanh fhao lac. D6i voi cac tram dieu d(\ va cac tram bil!n ap nul e6 <!iiI SO dO n6i ella cac thiet bidien duoc di~u khien lil d6 thi khong nhat thiel can phai e6 so dO thao tac cac thiet bi dO. Dieo 892: Viee Ihaoiae cae thiel bi dien nam lrong p~m vi quan ly ella nhAn vien ITlle nhal cap cao hon, chi dll"e Ihlle hien neu dll"e sl! dOng y ella nglloi d6, ubung Ihao lac Iren .;Ae lhiel bi Ihu()c quy~n di~u khicn ella nhAn vien Irl!e nhal cap Iren chi dllQe lil!n Mnh Iheo menh lenh clla nglloi d6. cae Ihao lac pMi do ehinh nMn vien Ifl/e nhal Ifl/e ti~p viin hlmh Ihil!1 bi dien dO Ihl!e hien. Trong menh lenh lhao lac can pMi chi ro Innh W lhao lac e\! IhI!. Menh lenh lhao lac chi dll"c coi III da Ih'!e hien sao khi nhan dllQc bao cao holm IMnh nhiem Y\I ella ngtloi nhan lenh. Trong Irllong hQP cap bach khang Ihc In hoan dtlQc (ehay, tai n~n lao d(\ng, lhien lai) ciing nhtl khi xil Iy sl! cO eho phtp lil!n Mnh cae lhao llIe theo quy Innh khOng pMi xin phtp nhAn. 275 vien true nhat van hanh dip tren, nhung khi thao tac xong phili bao cao ngay. Theu 893: Viec thao tac cac thiet bi dien ap tren lOOOV 0 cac nha may dien, cac tram bien ap, cac Illoi dien phan pMi duoc thllc hien nhu sau: a. KhOng din phieu thao tac trong cit qua trinh thao rae khi o cac thiet bi dien co day dli va hoan chinh cac kh6a lien dong chong thao tac sai cac dao each Iy, dao n6i dll!. b. Theo phieu thao tac: Khi thi6t bi lien dong chong thao tac sai, khOng co hoac co nhung bi hong cung nhu khi thuc hien cac thao tac philc tap trong do co viec tien hanh chuyen n6i til hai thi6t bi trO len til mot hi) th6ng thanh cai nay sang mot hi) th6ng thanh cai khac khong phu thuoc vao viec co hay khong kh6a lien dong cMng thao tac sai. D6i voi cac thao tac phuc tap thuong xuyen din sil dung cac phieu thao tac mau cho truce. Liet ke cac thao tac philc tap trong cac mb phieu thao. tacciing nhtl trinh W tllao tac chung pMi dll\lC k-y sll chinh Clla don vi d6 duyl)t. Thao tac trong luc xii Iy sll c6 khOng din pMi It>p phieu nhllng sau d6 pMi ghi ro rang va day dli vao nMt kY vt>n blinh. Clic phi6u thao tac pMi ·diinh s6 tM til vil Illu tril I~i din tMn theo thu til dii danh s6. Theu 894: Khi tien hilnh thao tac trt'n cac thi6t bi dil)n ap tren lOOOV din pMi tuan theo cac trinh W sau day: a. Ngtloi nMn nhiem Y\l thao tac nMt thiet phili nhllc I~i nhiem Y\l, ghi vao nhilt kY vt>n hilnh va xac lap thil til thao tac tren so db thao tac, S<l <L n6i hoac S<l db - mO hinh, Itlu y cit cac thao tac trong m~ch ro Ie hilo v¢ va til d(lng sau d6 lap phi6u thao tac neu din, hoac sil d\lng phieu thao tac. mau. b. Neu co hai ngtlili thllc hien thao tac thi nguili nMn nhi¢m vu thao tac nMt thi6t phai giai thich tren so db cho nguili (hu hai tham gia thao tac v(\ trinh til tien hanh thao tac, c. Khi tMy nghi ngo thao tac khOng dung thi phili dinh chi thao tac va phai kiem tra lai roan b(l trinh til d6!1g dlt din thiet theo so db thao taco d. Sau khi hoan thanh nhiem vu thao lac din phai ghi hi ioan b(l vao nhilt k-y van hanh, . Khi c6 may ghi am co tM ghi t6m tat nhiem vu thao tac nhan duoc vao nMI ky van hanh rna khOng phai ghi lai toan bo cac thao tac cu the. flieu 895: Phieu thao tac phai do nguol nhan lenh thao tac vi6t trong d6 ghi r6 trinh W cac buoc thao tac va cit nguoi thao tac Ian nguoi giam sat d(\u phili ky, Trong truong hop thao tac do mot ngllili tien hanh thi ngllili giarn sat dbng thOi la ngllili lruy(\n d~t m¢nh l¢nh va !rong phi6u thao tac c6 ghi ro hQ len ngllili lly. Clic thao tac phili ghi vilo phil'u theo trinh til thllc hi¢n cMng. Trong phieu pMi ghi I~i cac thao tac (; so db nMt thil (kl' cit thao tac d6i voi dao n6i dllt va cac n6i dllt di dong) cung nh\l cac thao tac (; m~ch ro Ie bAo v¢ va til dOng kl' cit vi¢c diit hoac tMo diu chi bao v¢. D6i vOi cac thao tac phuc t~p, cho pMp ng\lili thil ba trong t6 thao tac tien hanh cac thao tac (; m;tch ro Ie bao v¢ va til dong. Ngllili d6 ngoai vil)c dQC phieu thao tac va kY vilo phieu~ con phili thl/c hien titng thao tac theo lenn eliR ngtlili tien hanh tac il so dO nMt thu. Ngoai ra cac I¢nh d6 cho pMI' truyh qua cac thiet bi thOng tin. 277 flien 896: a cac nha may di¢n va cac tram bien ap co nguoi true thuong xuyen, ve nguyen ule khOng duoc giao qua mot nhiem V1! thao tac thuc hien mot muc dich nao do, a cac nha may dien, tram bien ap va cac luoi dien phan ph6i, viec thao tac do cac d¢i quan Iy luu dong thuc hien Ihi s6 nhiem vu, giao dong thoi cho rnoi d¢i do nhan vien true nhat clip cao hon quy djnh, Trong truong hop nhiem V1! duoc thuc hien thco phiCu thao tac thi mlii nhiem vu phai c6 mot phieu thao tac rieng. men 897: D6i voi cac thao lac 0 cac nha may dien va tram bien ap c6 til 2 dan n6i tro ten Ihi ~i¢c thao lac rhuc hien nhu sau: Khi c6 hai nguoi thao tac trong ca hoac trong dOi thao tac luu dong - hai nguoi thi nguoi giarn sat thao tac phai Ia nguili c6 chile V\l cao Mn hOac e6 bac nghe cao Mn. Truong Mp ca biet, theo quy Irinh Van hanh nguili e6 chilc vu cao bon e6 tM trl!c tiCp tiCn hanh thao laC. Trong mQi truilng h9p, cii hai nguili deu pMi ehiutrach nhiem nhu nhau ve vi¢c thuc hi¢n dung cac Ihao tae ma hQ tiCn hanh. Khi chi c6 mOt nguili trong ca thi nguili d6 c6 1M tiCIt hanh thao tae mOt Minh tri! truong Mp ehuyen dllu n6i til m¢t h¢ th6ng thanh cai nay sang h¢ th6ngthanh cai kbac. Cho pMp nMn vitn trl!e nMI eua luOi di¢n duge thl!c hi¢n cac Ihao laC 0 cae thict bi di¢n cuakhach hang thea cae quy trinh Van han~_ Dien 898: Trong ~I cii cae d~ng thao tac, ngoai nhAn vitn tf1lC nllat nguili giam sat c6 tM III mOl nhAn vien ley thuat kbae Iruc liep ~n hanh thiCt bi di¢n d6 nam duQc so dlI thiCI cac nguyen ~c lien hanh thao laC. 278 Danh sach va chile V1! cea nhilng nguili c6 quyen thao. tac phai do 1.1 su chinh cua nha may di¢n hoac So Dien hrc duyet, Ilieu 899: Vi¢C thao lac 0 cac thict bi phan pMi tron b¢ (tram bien ap tronbo) ke cii viec keo dily eac thict bi <tat tren xe vao tu ciing nhu cac thao rae 0 h¢ tMng phan pMi dien (HPD) va 0 cac tu bang c6 dien ap tren lOOOV cho phep thl!c hien boi mot nguoi trong s6 cac nhan vien trl!e ticp Van hanh cac lhiel bi phan pMi d6. Ilieu 900: Trong cac luoi dien phan pMi di¢n ap den 35kV viec thao lac dong dien khi khong c6 chi huy dieu dO c6 tM thuc hien theo lenh caa can b¢ q.lll\n Iy ley Ihnat (giam d6c, truong chi nhanh dien hoac luOi di¢n khu vue), Danh muc cac d6i urong thao tac do duoc thong qua gi6ng nhu trinh tl! cac thao rae san xuat, dUge cac So Dien Il!c quy dillh thanh m¢nh I¢nh. flieu 91)1: Trong cae luoi di¢n pMn pMi di¢n ap den 35kV, m¢1 ngllili khOng c6 phieu thao tac c6 tM th\lc hi¢n: a. cat va dong m¢t duilng dAy c6 cac nhAnh re hoAC cae nMnh re til m¢t duilng dAy. b. cat va dong cac duilng dAy 0 cae nut phAn pMi. e. cat va d6ng cac tr~m biCn ap tren cOt hoa.c cae tr~m bien ap trQn bO c6 dao cach Iy lap tren tr\le dll. flien 91)2: Klli tien hlmh thao tae 0 luoi dien phAn pMi c6 di¢n ap Mn 35kV elln pMi tuAn theo trinh t\l san: a. NhAn vitn thao tae hOae nhan vien quan Iy ley thuAt cao nbat (giam d6e, truong chi nbanh dien hOac h/oi di¢n khu V\lc) giao nhi¢m V1! va phai ghi vao nbat 1.'9 Van hanh. 279 b. Nguoi nhan nhiem vu phai nhac lai nhiem Y\l theo trinh t\l thao tic M ca cac thao tac b mach ro Ie bao ve va t\l dOng, sau dO d6n eM thao tac tien hanh thao tic luon n6u dB. dllQe phep hoac xin phep thao tic qua di¢n thoai (bO darn) tuy nhiem vu dU'>C giao. e. Khi <fa thuc hien xong cac thao tac phai bao cao true ticp hoac quadien thoai (bo dam) eho nguoi giao nhiem vu; sau khi dB. nhan dU'>C tra loi caa nguoi giao nhiem vu phai ghi .lai dieu dO vaonhat Iq'i van hanh. d. Cac thao tac do hai nguo! tien hanh pMi thuc hien theo dieu (894) muc (b) va (c). Trinh t\l thao tic va thiet Iap so dO, nhar kY van hanh duoc quy dinh theo quy dinh dill phuong, Dieu 903: Cac nhan vien thao tic pMi co trinh dO theo dung cac yeu cau cua quy pham ],,1 thuat an toan dli quy dinh, Dieu 904: Khi xay ra s\l c6 mat dien ap b cac thiet bi dien, nhan vitn thao tae pMi san sang eho n~n di¢n ap trb l(1i rna kh6ng dn pM! dUQC bao trtiOc. . . DIen 905: q.o phep dung dao caeh Iy dl! tien hlInh cae thao tae sau day: a.at va dOng dil!m !rung tinh cUa cae may bien ap va cae euOn daP hh quang khi trong 11l6i khOng cO eh(lm dill. b. at va dong dong di¢n, di¢n dung elia tbanh cai va cae thiet bi di¢n b t~t eli cae di¢n ap (tril eua tll di¢n). Cho phep cat va dOng Mng cliu dao ba el$e ngoai troi b 11161 cO di¢n ap d6n 10kV va phu tai kh6ng qua 15 A. DIen 906: cae 10(li dao caeh Iy b cae thiet bi phan pMi ngoai trili va !rong ill eho phep dung dl! dong va cit dong til 280 cua cac may bien ap, dbng di¢n n(lp va dong cham dilt caa eac duong day tren khOng va dllong cap. Tri s6 dong di¢n cAt va dong va trinh t\l thao tac d6i voi cac thiet bi kMc nhau dllQC qny dinh il cac tai lieu ky th~l. Dien 907: BO truyen dong bang tay va t\l dOng elia cac dao each ly dung dl! dong va cat dong til hoa, dong dien nap va dong di¢n phu tai can phai dam bao dl! tienhanh thao tic nhanh, Dieu 908: DOng va cat dong dien til bOa esc may bien lip rna dil!rn trung tinh co n6i cuon d~p hll quang bang cac Ioai dao each ly chi eho phep sau khi dB. cat cuon dap hh quang ra. DOng va cal dong di¢n til hoa cua cac may bi6n ap 110 _ 220 kV bang cac loai dao each Iy chi dllQe tien hanh khi dli n6i d~t trung tinh, Chuang 42 NHAN Vl~N THAO TAC Dieu 909: NHan vitn thao tic ella cae he tMng nllng IllQng, cac nhll may di¢n, 11l6i di¢nva IllOi nhi¢t bao gllm: a. Nhan vitn tr\le nhat lam vi¢c theo lich cua cac bQ Phan dang san xu~t. b. NMn yi¢n thao tic va sila ehila ph,!c Y\l ~n hlInh va thao tac il cac bO pMn san ~l. Co can bO tr\lc nMt Ilinh d(lo trong ca ~n blInh, bao gIlm: - Dieu dO vitn tf\lC n~t HNT • Dieu dO vitn !r\lC ~t HNL - Dieu dO vitn tr\lc n~l M th6ng nllng hl<;lng • Dieu d!) vien true nhat (1,.1 811 true nhat) cua SO, chi nhanh dien hoac nhiet . Truong ca (1,.1 s11 true nhat) nha mav dien Dieu 910: Viec bao dtlong thiet bi nang Iuong do cac nhan vien van hanh thuc hien thtlong xuyen hoac dinh k-y thea lich quy dinh cho 1 hoac 1 nh6m thiet bi. KMi hrong thuc hien va s6 nguoi tron,g ca hay d!)i do tung loai xi nghiep nang luong phan cong va quy dinh, Dieu 911: Nhan vien van hanh khong nam trong lich true nhat chi duoc phep lhtlc hien cac tha?tac co lien quail den thiet bj neu can b!) lanh dao true nhat cho phcp, !)jen 912: Chi cho phep thay ngtloi true nhat .nay bang nguoi kh"c khi can rhiet ''3 phili duoc phep ctia nguoi xep lich. Cam " '. lien tiep hai ca lien. Dien 913: M6i nMn viell trtic IlMi khi den lam vice phil! tiep nhan ca cua ngtloi tn/c nMt ca trtlOc, sau khi Mt ca pM! giao ca cho ngtilli ca sau theo dung lieh di ca. aim b6 v~ khi ehlla giao ca xong hay chlla c6 ngtilli den nMn ca. Dien 914: Khi nMn ca ngulli trtlc nMt phili: a. Tim hieu tinh hinb, sO dll va cJe eM d!) lam vi¢<: Clia cae thiet bi thu!)c p~m vi qulin Iy CIia minh theo kh6i ItI<)ng dA qny dinh ctia quy trinh; b. Nghe ngtloi giao ca trllyen ~t I~i nhilngdieu dn ehu y de ngan ngila stl c6 ho~c nhilng hi?n ttl<)ng Mt thtillng va ve nhilng thiet hi dang trong tinh tr~ng dtl phong h~ae chua; e. Xac minh nhilng c6ng viec elln pMi th1/e hi?n theo I?nh hoac phan cong ctia chi huy kim V\lc; d. !Gem tra va tiep nMn dung CII, vat lien, chia kMa cac phong, cac s6 sach va quy trinb. d. Tim hieu moi dih ghi chep trong nhat kY van hanh va cac menh Ienh da ban ra ke til ca tnrdc d6. e. Lam thti tuc giao nhan ca voi ngtilli ca tnrcc va bao cao voi trtlcng ca, minh da c6 mat va v~ cac thieu s6t pMt hi?n dtloc ca truoc khi nhan ca. g. Lam thti tuc giao nhan ca kY ten vao nhat kY Van hanh hoac s6 giao ca rOi dua ngtloi true ca trtlOC I..j vao. Dien 915: Cam giao nhan ca trong thoi gian xtl Iy s1/ co. NMn vien den ti6p nhan ca trong tMi gian xli Iy s1/ c6 chi duoc su dung n6u ngtilli dang lanh dao xtl Iy stl c6 eho phep, Trong lho, gran xii Iy s1/ e6 tuy thuoe vao rmrc dl) va trinh t\l xU Iy dang tien hanh, chi eho phep giao nhan ca neu dtl<)c s1/ dllng y eua nhAn vien tr1/c nhat cAp tren. Vie<: giao nMn ca trong thili gian ehuyen d6i dAu n6i, dang khili dl)ng ho~e eho ngilng lhiet bi chi dtl<)e phep neu nglloi tr1/e nMt clp tren ho~c can hI) quan Iy ky thu~t cho phep. Dien 916: NhAn viCl1 thao tac, trong thOi gian trtlc nMt ehiu trach nhi¢m trOng nom, dam Mo may m6e v~n hanh t6t, khOng de xay ra "1/ c6, s~eh se va ngan nap thea dung quy dint. cUa quy trinh. Die" 917: NhAn vien Irve nM! pMi duy tri eM dl) lam vie<: elia thiet bi dam bao dl) tin ~y va tinh kinh te theo dung quy dinh cUa quy lrinh, etia cae bieu dll eM dl) va cae yeu ellu !hao etia ngtilli thie nllat clp Iren. I I ,I II II~ I: Ii !I II ,[I b'lea 918: NIlAn vien thao tac phai dinh IcY kiem tra theo dung quy trinh van hanh nhilng thiet bi cong nghe, phong ch6ng chay, tin hieu bao s" c6, thong tin cang nhu Hiy I~i ~ng M cho dung giil tai cM lam viec, Dieu 919: NIlAn vien thao tac phai thuong xuyen xem lai hoac kiem tra cac thiet bi du phong theo dung lich, Die" 920: can bO lanh dao true nhat hoac can bO quan Iy ky thuat co quyen truat mot nhan vien true nhat duoi quyen ra khci vi tri cong iac trong thOi' gian true ca neu nhan vien d6 khong hoan thanh trach nhiem cua minh. Dieu 921: NIlAn vien thao lac trong thoi gian true nhat c6 1M roi cM neu duoc phep caa can bo lanh dao lrllc nhat de tien hanh cong viec sita chila hoac thi nghiem nhung phai tuan theo cac yeu diu ve ky thuat an toano Dien 922: Khi cM dO lam vi¢c cua thiet bi bi vi ph~m ho?c lhiel bi bi htl hOng hay sll c6, nllAn vien trllc nMt pMi nhanh chOng ap d\lng nhilng bien pbap din thiet de kMi ph\lc I~i cM dO v~n hanh binh Ihtlilng; xit Iy ho?c ngan ngila sll c6 pMI trien, kip thili baa cao cho ngtlili ph\l trach cAp tren cua minh va cin bO Hinh d~o quan Iy ky thu~1 theo dung quy dinh. Dien 923: Xit Iy sll c6 Irong M tMng nang Itl\lng ho?c trong lifng pMn cua n6 pMi do dieu dO vien M tMng nang Itl\lng. HNL, hloi di¢n ho?c ItlOi nhi¢1 noi xay ra sll c6 lanh d~o chiu trach nhi¢m. Xit Iy sll c6 0 cic nha may di¢n do trtlongca (1.1 stl tntc nhA t) lanh ~o va chiu trach nhi¢m. 6 nha may thUy dien ho?c tr~m bien ap khOng c6 ngtlili trlic tOtlOng,xuyen thi do nMn vien l~i cho ho?c cac dOi sita chila Itlu dOng chi" trach nhi¢m. f \ \ II \ I \ I i I I 1 I J 1 1 I \ Dieu 924: Phan cong trach nhiem giila eac nllAn vien thae tac trong qua trinh xit Iy s" c6, thao tac, khOl dOng va dilng lhiet bi phai duoc ghi ro trong quy trinh van hanh, Dieu 925: NlJAn vien thao tac phai.chiu trach nhiem hoan roan ve vice xit Iy sll c6, hilt ke rAng luc d6 cO ml!t can bO quan Iy 1.1 thuat, phai t" minh quyet dinh va thi hanh cac bien phap din thiet de khOi phuc trang thai van hanh binh thuong. Trong truong h\lp, can thiet, can bO ky thuat hoac can bO quan 1y ky thuat cap tren c6 quyen trao quyen lanh dao xit Iy Stl c6 cho nguoi khac hoac t" minh lanh dao xit Iy sll c6. Dieu 926: Menh lenh cua nguoi thao tac cAp tren phai dtlQC thuc hien khong cham tr~. Neu tri hoan thuc hien cac m¢nh lenh cua nguoi thao tac cap tren hay cua can bo lanlt dao thi nhan vien d6 pMi chiu hoan toan trach nhiem. Khi m¢nh I¢nh cia lanh ~o COng tyDien 11Ic, cac xi nghiep nang Itl\lng va cac chi nMnh giao cho cac nllAn vien thao tac dtloi quyen wong ilng, ~a cic viln de ky thuM nAm trong Pham vi chi huy cUa ngtlili thao tac dip tTen thi nllAn vien thao tac nMn lenh d6 chi dtlQC phep thllc hi¢n neu da nhAn dtl\lc s" dbng y cua nllAn vien thao tac cAp tren. KhOng mOt thi<'!t bi nao nAm trong Pham vi quan Iy va v$.n hanh cia ngtlili thao tac cap tren dtlQC phep dtla ra khOi ~n hanh, hQ?c d" phOng cung nhtl dtla vao v$.n hanh, neu khOng dtl\lc phep cia ngtlili thao tac cap tren trif trt/ilng hQP TO rang c6 nguy hiem cho ngtlili ~n hiinh va thiet bi· 285 Chuong 43 cAc PHUONG TI~N CHi HUY DIED DQ vA DIED cHiNH CONG NGH~ Dil!u 927: Cac 00 sO chi huy dil!u dO ella Ceng ty dien (lie, cac nha may dien, cac xi nghi¢p htoi dien htoi nhiet va cac ehi nhanh phai dtlQe trang bi cac phuong tien ehi huy dii!u dO va dil!u khi~n eOng ngh¢ (pDDC) theo dung cac tieu chuan thitt k~ cong ngh¢ cac tram dil!u dO'va cac nut PDDC ella h¢ tMng nang Iuong va cac quy djnh co ban vi! s6 luong cac thi~t bi CO khi xa va thOng tin lien lae trong h¢ tMng nang IUQng. Cac phuong tien dil!u khi~n can pMi duQc duy tri thuang xuyen il trang thai 1a1)1 viec t6t. DIeu 928: Mang luOidien thoai san xullt ella h¢ thong nang IUQng phai. dtlQC til dOng h6a va phai n6i voi m\lng Iltoi dien thoai caa 'T6ng cue Buu dien. Danh s6 cac thue bao eung nhu cac 1)1a s6 sit dung dll lien I\le dtlong dili pMi tuan thoo cae quy dinh ella nganh buu di¢lI. iMu 929: N~u sit d\lng ehung mot kenh eho ea thOng tin ,!;~,u ,,: ..:, va thOng tin cOng ngh¢ thi nhlln vien thao tae pMi dtlQe quyh \lu tien sit d\lng kenh'd6. f)il!u 930: cae tr\lm bi~n ap thue baD cO di¢n ap 35kV tro len hoae cae phOng dil!u khi~n cae tr\lm d6 trlle thuOC he tMng duang S~t eh\ly di¢n, duang 6ng db dau, db hOi d6t ,va cae xi nghi¢p COng nghi¢p, pMi d\lQC trang bi thOng tin va CO khi xa va lam vi¢<: 0 tmh tr\lng t6t. 56 I\lQng 00 khi xa ella cae tram thue baD duQC xac dinh thoo ca.; yeu dlu vl! dO tin ~y ella vi¢e dil!u khi~n thao tac bAng cac kenh thOng tin ehuy~n ti(!p 35kV tril len va phai phil hQP voi h¢ th6ng nang htQng. Cau true va bao d\long cac phuong tien thOng tin va 00 .khi xa ella cac tram bi(!n ap thue bao phai thuc hien theo diing quy dinh eho cac bO phan, ' , Dieu 931: Viec van hanh mang I\loi di¢n thoai san xuat, eac he th6ng co khi xa vatruyl!n thOng tin do cac dOi quan Iy thOng tin va CO khi xa dam nhan, Ilieu 932: Viec van hanh, cac thiet bi di¢n ap cao ella cac kenh thOng tin tai ba, blIo v¢ ro Ie va CO khi xa tren d\lang day tai dien (cac tu dien lien lac, cuon can cao tan, eac <lao ti~p dat, thi~t bi ang ten) do cac nhan 'vien van hanh dien ap cao dam nhan. Dil!u 933: Viec van hanh cac Ihi~t bi thOng tin va 00 khi xa do cac dOi quan Iy trung uong va dia phuong dam nhan, Cac dOi d6 phai duoc Irang bi cac dung cu ki~m tra, do I\long. Cac hinh Ihile t6 ehile van hanh PDDC tily theo yeu dlu l\Ii eM moi quy dinn. Van hanh PDDC <tat il Olng ty di¢n hie .boae cae 00 00, trlle thuOe COng ty pMi do cae nhlln ,vien thuOC dOi quan Iy rDDC ella COng ty dien Ille dam nhan. Dil!u 934: cae dOi qUlin Ii PDDC va cae ehi nMnh san xulll kMe khi van hanh cae thi~t bi ky thuat dillu dO va dillu khi~n COng ngh¢, ky Ihuat may tinh, cae thi~t bingo..i vi va cae tecminan ella may tinh pMi cO cae tai Ii¢u thi~1 k~, tai Ii¢u ella nha may eht t\lO, cae SO dll eM dO eiing nh\l pMi cO M ehitu Ihual ella thi~1 bi va bien ban killm tra van hanh. 6 cac trarn dieu d¢ va cac nul cua PDDC phai c6 nMI k-y (hcac tap pltieu) sua chua cac thiet hi dieu khidn theo dung m~u quy dinh. !)feu 935: Cac Ihiel hi ky thuat may tinh, cac Ihi"l hi ngoai vi va cac terminan cua may tinh true liep tharn gia vao qua trinh cong r'he san xual va phan ?h6i nang hl\lng dien chi dtl<;'c dua ra khoi van hanh neu duoc phep cua nhan "en thao rae quan I)' cac thiet bi do. Dieu 936: (:,,0 Ihiet bi thong lin hiru luyc:!n phai duoc bao ve tranh lac d<jng nguy hiem va nhieu do cac thict bi dien cao ap' gay ra ph" h~p voi "cac quy dinh vI; bao vt , cac I~iel. bi t hong tin hilu tuyen cua h¢ thong nang Itl\lng tranh khoi anh nuong cua dien ap va dong dien nguy hiem", Dieo 937: Oic thiet bi dieu dO va dieu khi~n cOng ngh¢cting nhtl cac thi<~t bi ky thU~1 may tinh lham gia tfl!C tiep val) qua trinh c6ng ngh¢ dil;u khien cAn pMi c6 nguon ditn dt! phOng IJ! dong d6ng 1I,li khi mal dien. cac nguon dt! phOng d6 :'h3i Iht!c hiell Iheo dung cae yeu diu clla "cac chi dAn vI; lhiel ke nguon dien cung cap cho cac Ihiel bi dieu do va dil;u khien cling ngh¢ lTOng cac h¢ thOng nang ltJ<)ng", DieD 938: Tren cac dtJong day d~n di¢n cO tht!c hien cac kenh IMng tin l1ii ba va cO kill xa neukhi lam vi¢e cAn pMi tiep dat thi pMi sil d\lng cu¢ncan cao Ilin tiep dat di .1¢ng. Dieo 939: cac tltiel b! dil;u khien xa pMi <.!lhn bao 10(li ttil krui 'nang dOng (ho~c cil) nhllm thiel bi kbi mOt b¢ pMn MI ky cua,' n6 hi hOng. 288 Tren cac hang kep caa eac Ihiel bi va ctla bang co khi xa neu co cac kep chilng may n6i nham chUng voi nhau dAn den cil hoac d6ng lhiel bi thi cac kep d6 pMi ~I each xa nhau, ilien 940: Cac mach dien n6i Iii b¢ thu (h¢ bien d6i) do Itlong xa va lin hieu xa d<'!n cac thiet b] thu va <\il;u cM thOng lin phai duoc thuc hien dung theo cac yeu cau vI; eh6ng nhit'!u, muc nhit'!u khong duoc cao qua gia tr] cho phep. DieD 941: Cach di¢n giila cac mach dien trong Ihiel bi co khi xa va cac lien h¢ ben ngoai so voi vo Ihiel bi (d~l) eiing nhu gitra cac mach di¢n khong co lien h¢ dien voi nhau pMi . duoc do bAng megom mel va khong dtlllc 11M hon 1MQ. Dieo 942: 0 cac nha may dien, -eac tram bien ap va 0 cac tram dieu dO, de Ihao lac mach dil;u khien xa cua loan b¢ COng trinh, sll dung khoa chung ~c biel (gQi la Ihiel bi cil). Thilo cac m(lch dieu khien xa va lin hieu xa rieng Ie tht!c hien Iren hang k<;p ho~c Iren Ihiet bi cil. T~I ca cac Ihao lac voi kh6a chung dil;u khien xa va cic Ihiet bi cil dOn Irong m(lch dieu khien xa va tin hieu xa chi dtl<)c Iht!c hien theo chi d~n holic dil;u dO vien cho phep. meu 943: cac Ihiel bi, til Mng va ban cu. pooe pMi co chu viet li mlil IrtJOc va m~1 sau ghi ro chilc nang ve dieu dO clla chUng. cac thil'l bi, ~I tren cac Ill, Mng, ban etla POD.C ciing pMi dtlllC danh s6 va ghi ro chilc nang. meu 944: NMn vien ~n hllnh cac Ihi<'!1 bi clla PODe pMi 1.1' xem xel loan bO cac thiel bi, ~c biel cM y loi vi tri cac kh6a chuyen m~ch, con n6i m(lch va tin hieu Ma '/nl fhen 945: Viee ki~m tra toan b~ va Wng phan, viec sea chila POOC cac thi6t bi I,.j thuat may tinh thiet bi ngoai vi va tecminan duoc thuc hien thea dung lich duoc duyet. Dien 946: nt cac cac hu hong va tac d~ng nham cua POOC, cac thi6t bi ky thuat may tinh, thi6t bi ngoai vi va tecminan can phai duoc sila chua, xem xet va phan tich kip thoi thea dung trinh III quy dinh, Trong truong hop cac thiet bi tac d~ng nham do hu hong hoac cac thOng s6 Clla thi6t bi dao dong ra ngoai gioi han dinh mitc thi phai ti6n hanh ki~m Ira Ian nila va sila chila cac hu hong d6.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquy_trinh_van_hanh_nha_may_dien_va_luoi_dien.pdf