Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hoá tại cảng Bến Nghé – tính toán thiết kế cần trục tháp bánh lốp, sức nâng q = 104 (t)

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: GIỚI THIỆU CẢNG BẾN NGHÉ VÀ CÔNG TÁC XẾP DỠ CONTAINER TẠI CẢNG. Chương 1: Giới thiệu cảng Bến Nghé. 2 1.1. Lịch sử hình thành cảng Bến Nghé. 2 1.2. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Cảng. 2 1.3. Quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư của Cảng 3 1.4. Bản đồ qui hoạch Cảng 4 1.5. Lực lượng lao động, cơ cấu tổ chức Cảng. 6 1.6. Các hoạt động hiện tại 9 Chương 2 : Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng container tại Cảng Bến Nghe 11 2.1. Giới thiệu chung về container. 11 2.2. Khái niệm về qui trình công nghệ xếp dỡ. 12 2.3. Các phương án xếp dỡ container tại Cảng Bến Nghé. 13 2.4. Diễn tả qui trình công nghệ xếp dỡ. 14 2.5. Lựa chọn qui trình phù hợp với Cảng Bến Nghé. 17 2.6. Một số điểm hạn chế của qui trình công nghệ xếp dỡ container. 19 2.7. An toàn lao động. 20 Chương 3 : Phân tích lựa chọn phương án thiết bị xếp dỡ 22 3.1. Phương án 1: Cần trục tháp bánh lốp. 22 3.2. Phương án 2: Cầu chuyển tải 23 3.3. Phương án 3: Cần trục chân đế 25 3.4. Lựa chọn phương án 26 PHẦN 2 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦN TRỤC THÁP BÁNH LỐP. Chương 4 : Giới thiệu về cần trục tháp bánh lốp 29 4.1. Giới thiệu chung. 29 4.2. Các thông số cơ bản của cần trục. 31 4.3. Cấu tạo chung của cần trục tháp bánh lốp 32 Chương 5 : Tính toán thiết kế cơ cấu nâng. 33 5.1. Giới thiệu 33 5.2. Các số liệu ban đầu 33 5.3. Sơ đồ truyền động của cơ cấu nâng 34 5.4. Xác định chế độ làm việc của cơ cấu 34 5.5. Chọn hệ palăng nâng 35 5.6. Tính chọn cáp nâng hàng 36 5.7. Tính các kích thước cơ bản của tang 38 5.8. Tính kẹp đầu cáp trên tang 41 5.9. Tính chọn puly cáp 43 5.10. Tính chọn móc treo 45 5.11. Tính số vòng quay và mômen cản tĩnh trên trục của tang 50 5.12. Tính chọn động cơ thủy lực 51 5.13. Tính chọn bộ truyền động 53 5.14. Tính chọn phanh cho cơ cấu 54 Chương 6 : Tính toán thiết kế cơ cấu quay. 56 6.1. Giới thiệu 56 6.2. Các thông số ban đầu 56 6.3. Sơ đồ động cơ cấu quay 57 6.4. Tính toán và chọn thiết bị tựa quay 57 6.5. Tính toán mômen cản quay 63 6.6. Tính chọn động cơ 66 6.7. Tính chọn bộ truyền động 68 6.8. Tính chọn phanh cho cơ cấu 69 6.9. Tính toán bộ truyền hở 71 Chương 7 : Tính toán thiết kế kết cấu thép cần. 74 7.1. Giới thiệu và các kích thước cơ bản của cần 74 7.2. Vật liệu chế tạo và ứng suất cho phép kết cấu thép của cần 75 7.3. Tải trọng và tổ hợp tải trọng 76 7.4. Vị trí tính toán và sơ đồ tính cần thẳng của cần trục tháp bánh lốp 77 7.5. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIa 79 7.6. Tính kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIb 99 7.7. Xác định nội lực lớn nhất trong các thanh của dàn 113 7.8. Tính chọn tiết diện các thanh trong dàn 115 7.9. Kiểm tra ổn định tổng thể cần 118 7.10. Tính toán mối hàn 121 Chương 8 : Tính ổn định của cần trục. 122 8.1. Tính đứng vững của cần trục khi có vật nâng 122 8.2. Tính đứng vững của cần trục khi không có vật nâng 126 Chương 9 : Công nghệ chế tạo puly. 128 9.1. Giới thiệu tính năng sử dụng 128 9.2. Yêu cầu và kết cấu của puly 128 9.3. Xác định qui mô sản xuất và điều kiện sản xuất 128 9.4. Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi 129 9.5. Thiết kế nguyên công công nghệ 130 9.6. Tính lượng dư gia công 133 9.7. Tính chế độ cắt 135 TÀI LIỆU THAM KHẢO 137

doc10 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 19/02/2013 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hoá tại cảng Bến Nghé – tính toán thiết kế cần trục tháp bánh lốp, sức nâng q = 104 (t), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU Vaän taûi ñoùng moät vai troø quan troïng trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay vaø laø ngaønh saûn xuaát ñaëc bieät. Hoaït ñoäng vaän taûi laø maïch maùu cuûa neàn kinh teá quoác daân. Neáu khoâng phaùt trieån vaän taûi thì khoâng theå noùi ñeán phaùt trieån coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø caùc ngaønh kinh teá khaùc. Trong quaù trình ñoåi môùi chuyeån töø neàn kinh teá bao caáp sang neàn kinh teá thò tröôøng, neàn kinh teá nöôùc ta ñang coù nhöõng chuyeån bieán theo höôùng toát ñeïp vaø ñang hoäi nhaäp vaøo doøng chaûy neàn kinh teá theá giôùi . Toång saûn löôïng xuaát khaåu trong nöôùc ngaøy caøng taêng. Trong thôøi gian qua, neàn kinh teá vaän taûi bieån Vieät Nam ñaõ phaùt trieån nhanh choùng vì vieäc giao löu haøng hoùa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi chuû yeáu ñöôïc thöïc hieän baèng ñöôøng bieån. Trong tình hình phaùt trieån kinh teá nhö hieän nay thì ôû caùc caûng noùi rieâng vaø caùc ñaàu moái giao thoâng vaän taûi noùi chung vieäc aùp duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät vaøo coâng taùc cô giôùi hoùa xeáp dôõ laø raát quan troïng vaø caàn thieát vì noù coù theå naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø giaûm nheï söùc lao ñoäng. Töø ñoù cho thaáy ngoaøi coâng taùc quaûn lyù, toå chöùc saûn xuaát hôïp lyù coøn ñoøi hoûi phaûi ñaàu tö trang thieát bò, maùy moùc vaän chuyeån vaø xeáp dôõ toát. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoù, khoa cô khí tröôøng Ñaïi Hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi ñaõ trang bò cho caùc sinh vieân trong khoa nhöõng kieán thöùc cô baûn veà trang thieát bò maùy xeáp dôõ vaø vaän taûi, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho sinh vieân laøm quen vôùi coâng taùc xeáp dôõ vaø boá trí caùc trang thieát bò xeáp dôõ. Laø moät sinh vieân cuûa khoa, sau hôn boán naêm hoïc taäp vaø nghieân cöùu em ñaõ ñöôïc trang bò nhöõng kieán thöùc cô baûn veà coâng taùc toå chöùc cô giôùi hoùa xeáp dôõ vaø kieán thöùc veà maùy vaän chuyeån lieân tuïc, maùy truïc, maùy naâng… Em xin chaân thaønh caûm ôn söï höôùng daãn vaø giuùp ñôõ taän tình cuûa caùc thaày coâ trong khoa ñaõ daãn daét em trong suoát naêm naêm hoïc vöøa qua. Cuøng vôùi söï daïy baûo taän tình cuûa caùc thaày coâ trong khoa, baûn thaân em cuõng khoâng queân söï chæ baûo taän tình cuûa caùc chuù caùc anh trong caûng Beán Ngheù nôi em thöïc taäp, ñaëc bieät laø söï giuùp ñôõ taän tình cuûa coâ Traàn Thò Tuyeát Trinh ñaõ giuùp em hoaøn thaønh baøi luaän vaên toát nghieäp naøy. Ñaây laø coâng trình ñaàu tieân baùo caùo keát quaû sau naêm naêm hoïc taäp vaø vôùi trình ñoä chuyeân moân coøn haïn cheá neân khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Em raát mong thaày coâ ñoùng goùp yù kieán cho baøi luaän vaên cuûa em laøm ñöôïc toát hôn. Moät laàn nöõa em xin chaân thaønh caûm ôn. PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU CAÛNG BEÁN NGHEÙ VAØ COÂNG TAÙC XEÁP DÔÕ CONTAINER TAÏI CAÛNG. Chöông 1: Giôùi thieäu caûng Beán Ngheù. 1.1. Lòch söû hình thaønh caûng Beán Ngheù: - Caûng Beán Ngheù ñöôïc thaønh laäp ngaøy 20/05/1987, hieän laø moät coâng ty Nhaø nöôùc thaønh vieân cuûa toång coâng ty cô khí giao thoâng vaän taûi Saøi Goøn. Theo quyeát ñònh soá 6685/QÑ-UBND ngaøy 30/12/2005 cuûa Uyû Ban Nhaân Daân thaønh phoá Hoà Chí Minh, Caûng Beán Ngheù ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân. Caûng Beán Ngheù hoaït ñoäng theo moâ hình: + Hoäi ñoàng quaûn trò. + Toång Giaùm Ñoác vaø caùc Phoù Toång Giaùm Ñoác. + Caùc phoøng ban chuyeân moân, nghieäp vuï. - Caûng Beán Ngheù laø moät trong nhöõng caûng bieån lôùn cuûa Vieät Nam, laø thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi Caûng Bieån Vieät Nam (VPA) vaø Hieäp Hoäi Caûng Bieån Ñoâng Nam AÙ (APA). 1.2. Vò trí ñòa lyù vaø ñieàu kieän töï nhieân cuûa Caûng: 1.2.1. Vò trí ñòa lyù: Hình 1.1: Vò trí ñòa lyù. - Caûng caùch trung taâm thaønh phoá 5 km veà phía Taây, noái vôùi caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø caùc tænh mieàn Ñoâng Nam Boä qua ñöôøng Bình thuaän (xa loä vaønh ñai Baéc Nhaø Beø- Nam Bình Chaùnh). - Caûng Beán Ngheù naèm treân höõu ngaïn soâng Saøi Goøn, tieáp giaùp vôùi Caûng Saøi Goøn vaø khu cheá xuaát Taân Thuaän (TTEPZ); thuoäc phöôøng Taân Thuaän Ñoâng - Quaän 7 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñaây laø moät ñaàu moái quan troïng trong löu thoâng haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu vaø haøng hoùa noäi ñòa cuûa caùc tænh Nam boä vaø caû nöôùc. - Caûng Beán Ngheù caùch ñieåm ñoùn hoa tieâu ( Vuõng Taøu) 45 haûi lyù. + Vò trí caûng : 100 45’30” N- 06044’18”E. + Ñieåm ñoùn traû hoa tieâu: 10020’N – 107003’E. - Vò trí : + Ñoâng giaùp Lieân tænh loä 15, ñöôøng vaøo nhaø maùy Elfgas. + Taây giaùp soâng SaøiGoøn. + Nam giaùp Caûng Taân Thuaän Ñoâng. + Baéc giaùp Caûng VICT. 1.2.2. Ñieàu kieän töï nhieân: - Cheá ñoä gioù : Gioù ñoâng baéc (töø thaùng 11 ñeán thaùng 1). Gioù ñoâng nam (töø thaùng 2 ñeán thaùng 5). Gioù taây nam (töø thaùng 6 ñeán thaùng 10). - Toác ñoä gioù : Vmax = 19,75 m/s. VTB = 3,38 m/s. - Cheá ñoä möa : Muøa möa töø thaùng 05 ñeán thaùng 11. Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 04. - Ñoä aåm : Wmax > 83%. WTB = 43¸64%. - Môùn nöôùc : -10,5m ~ -13,0m. - Cheá ñoä thuûy trieàu : Baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu. Ñoä cao thuûy trieàu coù bieân ñoä töø 3,0¸4,0m trong kyø nöôùc cöôøng thuoäc loaïi cao nhaát Vieät Nam. - Toác ñoä doøng chaûy trung bình töø 2,5 ñeán 3,5 haûi lyù/giôø cho caû hai laàn trong luùc trieàu leân vaø xuoáng. - Tieáp nhaän ñöôïc caùc taøu ñeán: 36.000 DWT. 1.3. Quaù trình phaùt trieån cô sôû haï taàng vaø ñaàu tö cuûa Caûng: - Töø nhöõng böôùc sô khai ban ñaàu, vôùi 88m caàu caûng K14 coù khaû naêng tieáp nhaän taøu coù taûi troïng döôùi 1.000 taán vaø 4 kho maùi voøm coù toång dieän tích laø 2880m2. Ñeán cuoái naêm 1988, caàu caûng K.15 daøi 265m ñöôïc xaây döïng, coù khaû naêng tieáp nhaän taøu coù troïng taûi ñeán 15.000 taán; xaây döïng 06 kho môùi vôùi toång dieän tích 8.640m2. Laép ñaët heä thoáng chieáu saùng baõi ñaït 20 lux cho baõi 200.000m2. - Töø naêm 1990, Caûng Beán Ngheù ñònh höôùng chuyeân khai thaùc container. Naêm 1992, xaây döïng theâm caàu caûng K.15B daøi 175m ñöôïc thieát keá ñeå laép ñaët caàn caåu daøn chuyeân duøng xeáp dôõ container ( gantry crane), coù khaû naêng tieáp nhaän taøu coù troïng taûi ñeán 36.000T; xaây döïng baõi container laïnh vôùi dieän tích 5.000m2, coù 60 oå caém ñieän vôùi heä thoáng maùy phaùt ñieän döï phoøng. - Naêm 1993, mua caàn caåu bôø di ñoäng Liebherr LHM 1300 coù söùc naâng 104 taán (28T ôû taàm max 45m) coù khaû naêng xeáp dôõ container vaø haøng sieâu tröôøng – sieâu troïng. - Naêm 1996, xaây döïng môùi 50.000m2 baõi container, ñaàu tö theâm 2 xe naâng container Kalmar 42T (ReachStackers), 2 xe naâng container roãng Kalmar vaø moät caåu bôø Liebherr LHM 250 söùc naâng 64 taán (26T ôû taàm max 38m). - Naêm 1997, Caûng xaây döïng caàu caûng K.15C daøi 288m ñöôïc thieát keá coù theå laép ñaët caàn caåu daøn, coù khaû naêng tieáp nhaän taøu troïng taûi 36.000 taán. Naêm 1998, Caûng chính thöùc ñöa caàu caûng K.15C vaøo hoaït ñoäng, naâng toång chieàu daøi caàu Caûng leân 816m. - Ñaàu naêm 2001, xaây döïng theâm 78.000m2 baõi container, naâng toång dieän tích baõi leân 200.000m2. Trang bò theâm caàn caåu bôø di ñoäng Liebherr LHM 400 vôùi söùc naâng 104 taán (28T ôû taàm max 50m); coù khaû naêng ñaáu caåu vôùi LHM 1300 ñeå xeáp dôõ an toaøn caùc kieän haøng leân ñeán 150T baèng ngaùng ñaáu caåu chuyeân duøng. - Ñaàu naêm 2005, trang bò theâm 2 xe naâng xeáp dôõ container 45T (ReachStackers). 1.4. Baûn ñoà qui hoaïch Caûng: - Toång dieän tích qui hoaïch cuûa Caûng laø 32 ha bao goàm : + Khu nhaø trung taâm 2 taàng coù dieän tích 2000 m2 laø nôi taäp trung laøm vieäc cuûa caùc caùn boä, nhaân vieân Caûng. + Heä thoáng kho, baõi chöùa caùc loaïi haøng hoaù nhö: maùy moùc, container … + Xöôûng söûa chöõa: laø nôi laøm vieäc cuûa coâng nhaân vaø caùn boä thöïc hieän baûo döôõng vaø söûa chöõa caùc thieát bò cuûa Caûng, coù dieän tích 1000 m2 . + Caàu taøu: laø nôi boá trí thieát bò xeáp dôõ chính phuïc vuï cho coâng taùc xeáp dôõ cuûa Caûng. - Ngoaøi ra coøn nhieàu khu vöïc hoaït ñoäng trong Caûng. Hình 1.2: Maët baèng toång theå Caûng. 1.4.1. Heä thoáng kho baõi: - Toång dieän tích kho: 11.520m2 vôùi taûi troïng 4T/m2 goàm: + Cuïm kho A : 4 x 720m2. + Cuïm kho B : 6 x 1.440m2. - Trong ñoù coù kho A1, A2, B1 vaø B2 ñöôïc caáp pheùp kinh doanh kho ngoaïi quan. - Toång dieän tích baõi: 200.000m2 vôùi taûi troïng ñoàng ñeàu 4T/m2, coù khaû naêng chaát xeáp 4 lôùp container coù haøng. Baõi coù heä thoáng chieáu saùng ñaûm baûo ñoä saùng 20 lux. 1.4.2. Heä thoáng caàu caûng - phao caûng: - Heä thoáng caàu caûng : STT CAÀU CAÛNG CHIEÀU DAØI ÑOÄ SAÂU KHAÛ NAÊNG TIEÁP NHAÄN 1 K.14 88m -9,5m 5.000 DWT 2 K.15 256m -9,5m 15.000 DWT 3 K.15B 175m -13m 36.000 DWT 4 K.15C 288m -13m 36.000 DWT Caùc caàu Caûng K.15B vaø K.15C vôùi toång chieàu daøi 463m ñöôïc thieát keá ñeå laép ñaët caàn caåu daøn; ñöôïc trang bò heä thoáng ñeäm choáng va loaïi Trellex Tyre MV 800 x 1500C. - Heä thoáng phao caûng : STT PHAO CHIEÀU DAØI ÑOÄ SAÂU KHAÛ NAÊNG TIEÁP NHAÄN 1 B.23A 190m -6,5m 9.000 DWT 2 B.23B 215m -6,5m 9.000 DWT 3 B.27A 230m -8,5m 20.000 DWT 4 B.27B 195m -8,2m 20.000 DWT 5 B.29A 255m -9,5m 30.000 DWT 6 B.29B 230m -9,0m 20.000 DWT 7 B.29D 205m -9,0m 20.000 DWT STT TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG TAÛI TROÏNG - TAÀM VÔÙI 1 Caåu bôø LHM 1300 01 104T/17m - 28T/45m 2 Caåu bôø LHM 400 01 104T/17m - 30T/48m 3 Caåu bôø LHM 250 01 64T/17m - 26T/38m 4 Xe naâng Toplifter Kalmar 02 42T/3 taàng 5 Xe Reachstacker Kalmar 04 41T – 45T/5 taàng 6 Caåu bôø P&H 30 01 30T/17.5m 7 Caåu bôø P&H 25 01 25T/16.5m 8 Caåu bôø P&H 20 02 20T/15.4m 9 Xe naâng TCM FD 150 02 15T 10 Xe naâng Kalmar roãng 02 7T/Naâng container roãng cao 5 taàng 11 Xe naâng TCM FD 115 01 11,5T 12 Xe naâng TCM FD 100 02 10T 13 Xe naâng TOYOTA 09 3,5T – 4,5T 14 Xe naâng KOMATSU 03 2T 15 Xe naâng HYSTER 04 2,5T – 3T 16 Xe taûi Kamaz 02 10T 17 Xe Reachstacker PPM 01 40T/4 taàng 18 Ñaàu keùo Remorque 07 26T 19 Traïm phaùt ñieän döï phoøng Toång CS 1.000 KVA 20 Caàu caân ñieän töû 01 60T 1.4.3. Thieát bò: 1.5. Löïc löôïng lao ñoäng, cô caáu toå chöùc Caûng: 1.5.1. Toång soá lao ñoäng : 1.400 ngöôøi - Tröïc tieáp, phuïc vuï : 1.300 ngöôøi - Quaûn lyù : 100 ngöôøi 1.5.2. Boä maùy toå chöùc: - Caûng Beán Ngheù laø moät trong nhöõng ñôn vò ñi ñaàu trong caùc moâ hình thí ñieåm cuûa thaønh phoá veà vieäc chuyeån töø quaûn lí saûn xuaát kinh doanh theo cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung bao caáp sang quaûn lí theo kinh teá thò tröôøng. - Trong suoát quaù trình phaùt trieån, taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân Caûng ñaõ lieân tuïc tìm toøi vaø aùp duïng hoaøn thieän caùc bieän phaùp ñoåi môùi quaûn lí, saûn xuaát kinh doanh vaø ñaàu tö phaùt trieån. - Boä maùy toå chöùc cuûa Caûng bao goàm: + Giaùm ñoác: Thöïc hieän vieäc giaùm saùt, chæ ñaïo chung moïi hoaït ñoäng cuûa Caûng. Laõnh ñaïo, nhaân vieân thöïc hieän ñaày ñuû nhieäm vuï, toå chöùc kieåm tra tình hình taøu ra vaøo Caûng, thöïc hieän nhöõng qui ñònh veà moâi tröôøng, giaùm saùt vieäc thi haønh caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng, ñaûm baûo thu nhaäp vaø thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc. + Phoù giaùm ñoác: Phoù giaùm ñoác kinh doanh döôùi söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Giaùm ñoác, theo doõi caùc maët hoaït ñoäng kinh doanh khai thaùc cuûa Caûng, chuû ñoäng tieáp caän thò tröôøng, tham gia xaây döïng keá hoaïch vaø qui hoaïch Caûng, baùo caùo kòp thôøi, ñuùng ñònh kì vieäc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh. + Caùc phoøng ban : · Phoøng baûo veä: soá lao ñoäng 60 ngöôøi. - Giaùm saùt vaø baûo veä haøng hoùa, phöông tieän, con ngöôøi ra vaøo Caûng. - Toå chöùc coâng taùc phoøng choáng chaùy noå trong khu vöïc Caûng. - Xöû lyù vi phaïm noäi qui, qui cheá haøng hoùa, an toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy. · Phoøng kho haøng: soá lao ñoäng 90 ngöôøi. - Tham gia thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát haøng ngaøy veà giao haøng, haøng hoùa xuaát nhaäp, kho baõi. - Baûo ñaûm hoaït ñoäng kinh teá, saûn xuaát cuûa kho, theo doõi vieäc nhaäp xuaát vaø baûo quaûn haøng trong kho. - Phaân tích hoaït ñoäng caùc kho vaø ñeà ra bieän phaùp caûi tieán kho baõi. - Hoaøn thieän toå chöùc lao ñoäng cho nhaân vieân giao nhaän, kieåm tra chaáp haønh caùc qui ñònh veà xeáp dôõ, baûo quaûn haøng, phoøng chaùy vaø veä sinh kho baõi. · Phoøng khai thaùc: soá lao ñoäng 12 ngöôøi. - Tham möu cho Giaùm ñoác trong coâng taùc chæ ñaïo vaø ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø quan heä ñoái ngoaïi trong kinh doanh khai thaùc Caûng. - Trieån khai vaø giaùm saùt tình hình thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh haøng naêm cuûa Caûng. - Giaûi quyeát caùc tranh chaáp phaùt sinh trong quaù trình trieån khai keá hoaïch, caùc hôïp ñoàng kinh teá vaø vieäc khai thaùc Caûng trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. - Toå chöùc tieáp thò nhaèm khai thaùc toái ña naêng löïc Caûng. - Toå chöùc xaây döïng vaø thöïc hieän caùc cheá ñoä veà giaù caû. · Ñoäi cô giôùi: soá lao ñoäng 60 ngöôøi. - Quaûn lí, söû duïng caùc phöông tieän thieát bò phuïc vuï cho xeáp dôõ, vaän chuyeån haøng hoùa theo keá hoaïch. - Thöïc hieän xeáp dôõ, vaän chuyeån haøng hoùa ñuùng qui trình coâng ngheä, ñaûm baûo tuyeät ñoái an toaøn kóõ thuaät, an toaøn lao ñoäng. - Baûo döôõng, söûa chöõa toaøn boä maùy moùc, thieát bò, phöông tieän. - Saûn xuaát, söûa chöõa, baûo quaûn vaø caáp phaùt duïng cuï laøm haøng. - Vaän haønh maùy phaùt ñieän vaø container laïnh, söûa chöõa heä thoáng ñieän. - Toå chöùc khai thaùc caùc thieát bò, phöông tieän, duïng cuï ñaït hieäu quaû cao. - Quaûn lí toát: lao ñoäng, taøi saûn, thöïc hieän ñuùng cheá ñoä baùo caùo theo qui ñònh cuûa Caûng. - Toå chöùc lao ñoäng hôïp lyù coù naêng xuaát, baûo ñaûm thu nhaäp vaø baûo veä söùc khoeû coâng nhaân vieân trong ñôn vò. · Phoøng keá hoaïch: soá lao ñoäng 10 ngöôøi. - Laäp caùc keá hoaïch: Kinh teá, taøi chính vaø ñaàu tö, caùc keá hoaïch trung vaø daøi haïn, qui hoaïch ñaàu tö phaùt trieån Caûng vaø theo doõi vieäc thöïc hieän. - Thöïc hieän phaùp leänh thoáng keâ vaø phaân tích hoaït ñoäng kinh teá cuûa doanh nghieäp vaø ñeà xuaát giaûi phaùp thöïc hieän keá hoaïch. - Toå chöùc khai thaùc vaø quaûn lí maïng maùy vi tính cuûa Caûng. - Thöïc hieän quaûn lí ñaàu tö, xaây döïng cô baûn vaø quaûn lí söû duïng taøi saûn cuûa doanh nghieäp. · Phoøng quaûn lí lao ñoäng: soá lao ñoäng 27 ngöôøi. - Phuïc vuï haønh chaùnh, quaûn trò vaên phoøng. - Baûo ñaûm lao ñoäng ñuû trình ñoä theo yeâu caàu cuûa Caûng. - Hoaøn thieän vaø naâng cao coâng taùc toå chöùc, khuyeán khích lao ñoäng vaø nghieân cöùu, thôøi gian lao ñoäng hôïp lí nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng. - Quaûn lí chi tieâu quyõ löông vaø keá hoaïch quyõ löông. · Phoøng kyõ thuaät: soá lao ñoäng 15 ngöôøi. - Toå chöùc vieäc cung öùng vaät tö kyõ thuaät phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh vaø xaây döïng cô baûn. - Tham möu cho Giaùm ñoác veà quaûn lí kyõ thuaät caùc phöông tieän, thieát bò vaø aùp duïng tieán boä kyõ thuaät tieân tieán trong coâng ngheä xeáp dôõ. - Xaây döïng vaø quaûn lí caùc ñònh möùc kyõ thuaät, thieát bò phöông tieän. - Höôùng daãn, kieåm tra veà kyõ thuaät an toaøn, qui trình coâng ngheä xeáp dôõ. Soaïn thaûo giaùo trình daïy ngheà, boài döôõng naâng baäc cho coâng nhaân kyõ thuaät vaø an toaøn lao ñoäng. - Quaûn lí hoà sô lyù lòch toaøn boä phöông tieän, thieát bò vaø caùc coâng trình trong toaøn Caûng. · Phoøng keá toaùn taøi vuï: soá lao ñoäng 12 ngöôøi. - Toå chöùc coâng taùc nghieäp vuï, phaûn aùnh tình hình taøi saûn moät caùch ñaày ñuû, chính xaùc vaø kòp thôøi. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Caûng, qua ñoù giuùp Giaùm ñoác ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. - Toå chöùc hoaït ñoäng taøi chính cuûa doanh ngheäp ñaûm baûo thu chi vaø thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc. - Xaây döïng caùc keá hoaïch söû duïng voán. · ICD Beán Ngheù: soá lao ñoäng 20 ngöôøi. 1.5.3. Sô ñoà cô caáu toå chöùc Caûng: 1.6. Caùc hoaït ñoäng hieän taïi: 1.6.1. Lónh vöïc kinh doanh: Caûng Beán Ngheù hoaït ñoäng 24 giôø/ngaøy, 7 ngaøy/tuaàn, chuyeân khai thaùc kinh doanh caùc lónh vöïc: + Kinh doanh boác xeáp haøng hoùa taïi khu vöïc Caûng. + Kinh doanh kho baõi chöùa haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. + Kinh doanh kho ngoaïi quan: Vaän chuyeån thuyû, boä töø kho baõi Caûng ñeán kho ngöôøi nhaän. Moâi giôùi: Tieâu thuï haøng hoùa göûi ôû kho ngoaïi quan, thay maët chuû haøng laøm thuû tuïc haûi quan. Taùi cheá, gia coá bao bì, ñoùng goùi, baûo döôõng, söûa chöõa haøng hoùa (chæ hoaït ñoäng khi ñöôïc pheùp cuûa Toång cuïc Haûi quan). + Xuaát nhaäp khaåu caùc trang thieát bò, vaät tö phuïc vuï cho hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Caûøng vaø phuïc vuï kho ngoaïi quan. + Dòch vuï trung chuyeån container quoác teá. + Ñaàu tö vaø kinh doanh dòch vuï laøm thuû tuïc haûi quan ñòa ñieåm ngoaøi cöûa khaåu. 1.6.2. Dòch vuï kho ngoaïi quan: Caûng Beán Ngheù laø moät trong nhöõng doanh nghieäp ñaàu tieân cuûa Vieät Nam ñöôïc caáp giaáy pheùp kinh doanh kho ngoaïi quan vôùi 4 kho coù toång dieän tích 4.320m2 (naêm 1994), coù theå baûo quaûn an toaøn taát caû caùc loaïi haøng hoaù vaø ñang hoaït ñoäng coù hieäu quaû. 1.6.3. Baûo quaûn haøng hoaù vaø container: - Vôùi dieän tích kho 11.520m2 vaø dieän tích baõi 200.000m2 Caûng coù ñuû ñieàu kieän baûo quaûn an toaøn caùc loaïi haøng hoùa vaø container, keå caû haøng sieâu tröôøng - sieâu troïng, haøng ñoäc haïi, nguy hieåm. - Caûng cung caáp ñieän ( heä thoáng löôùi vaø maùy phaùt ñieän döï phoøng) vaø baûo quaûn container laïnh. - Cung caáp dòch vuï söûa chöõa container caùc loaïi vôùi xöôûng söûa chöõa cuûa Caûng vaø caùc ñôn vò veä tinh cuûa Caûng. 1.6.4. ICD Beán Ngheù: Thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 2678/QÑ-BTC ngaøy 26/12/2002 cuûa Boä Taøi Chính, ñi vaøo hoaït ñoäng töø ngaøy 20/06/2003. - Phaïm vi dòch vuï: + Xeáp dôõ, baûo quaûn vaø giao nhaän container, haøng CFS. + Khai haûi quan taïi Chi Cuïc Haûi Quan Cöûa Khaåu Caûng Saøi Goøn khu vöïc 4. + Laø nôi tieáp nhaän container, haøng hoaù cuûa Caûng Beán Ngheù, Taân Caûng Saøi Goøn, Caûng Caùt Laùi vaø VICT. - Coâng nhaân xeáp dôõ: + Löïc löôïng coâng nhaân xeáp dôõ chuyeân nghieäp, ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng taïi caùc beán caûng lôùn nhö Taân Caûng, Beán Ngheù, VICT, Bình Döông, Khu coâng nghieäp Soùng Thaàn… + Nhaân vieân giao nhaän taän tình, saün saøng ñaùp öùng moïi yeâu caàu thích hôïp cuûa quyù khaùch haøng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 1.doc
 • docBia.doc
 • docchuong 2.doc
 • docchuong 3.doc
 • docchuong 4.doc
 • docchuong 5.doc
 • docchuong 6.doc
 • docchuong 7.doc
 • docchuong 8.doc
 • docchuong 9.doc
 • docminh hoa.doc
 • docmuc luc.doc
 • doctai lieu tham khao.doc
 • dwgChe tao puly.dwg
 • dwgCo cau nang.dwg
 • dwgCo cau quay.dwg
 • dwgKet cau thep.dwg
 • dwgLua chon phuong an.dwg
 • dwgQui trinh xep do .dwg
 • dwgSo do dong.dwg
 • dbThumbs.db
 • dwgTong the.dwg
Tài liệu liên quan