TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bêtông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu Monolithic concrete and reinforced concrete structures – Codes for construction, check and acceptance 1. Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh góp vốn, nếu không có các chỉ dẫn kĩ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này. 1.2.Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công các kết cấu bê tông và bê tông côt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường của khu vực xây dựng công trình. 1.3.Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối bằng bê tông nặng thông thường (khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông 1800kh/m3 - 2500kh/m3) được trộn ngay tại công trường hoặc bê tông chế trộn sẵn (bê tông thương phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông tập trung. 1.4. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với: a) Các kết cấu làm bằng các loại bê tông tổ ong, bê tông cốt liệu rỗng, bê tông siêu nặng và bê tông chịu hóa chất; b) Các kết cấu thi công bằng phương pháp đổ bê tông trong nước, bê tông vữa dâng; c) Các kết cấu bê tông ứng suất trước; d) Các kết cấu đặc biệt khác quy định riêng theo thiết kế; 2. Các tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 5574 : 1991: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép. TCVN 2737 : 1990: Tiêu chuẩn thiết kế - tải trọng và tác động; TCVN 4033 : 1985: Xi măng pooclăng-puzolan. TCVN 4316 : 1986: Xi măng pooclăng - xỉ lò cao TCVN 2682 : 1992: Xi măng pooclăng TCVN 1770 : 1986: Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 1771 : 1986: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 4506 : 1987: Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật. TCVN 5592 : 1991: Bê tông nặng - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 3105 : 1993: Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử TCVN 3106 : 1993: Bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén. TCVN 3119 : 1993: Bê tông nặng - Phương pháp xây dựng cường độ kéo khi uốn TCVN 5718 : 1993: Mái bằng và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dụng - Yêu cầu chống thấm nước. TCVn 1651 : 1985: Thép cốt bê tông. 3. Cốt pha và đà giáo 3.1. Yêu cầu chung 3.1.1.Cốp pha và đà giáo cần được thiết kế và được thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không được gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông. 3.1.2.Cốt pha phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, đồng thời bảo vêh bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết 3.1.3.Cốp pha và đà giáo cần được gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích thước của kết cấu theo quy định thiết kế. 3.1.4.Cốp pha, và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện trường. Các loại cốp pha đà giáo tiêu chuẩn được sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế tạo. 3.2. Vật liệu làm cốp pha và đà giáo. 3.2.1.Cốp pha đà giáo có thể làm bằng gỗ, hoành bè, thép, bê tông đúc sẵn hoặc chất dẻo. Đà giáo có thể sử dụng tre, luồng và bương. 3.2.2.Gỗ làm cốp pha đà giáo được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây xây dựng TCVN 1075 : 1971 và tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời có thể sử dụng cả loại gỗ bất cập phân. 3.2.3.Cốp pha đà giáo bằng kim loại nên sử dụng sao cho phù hợp với khả năng luân chuyển nhiều lần đối với các loại kết cấu khác nhau. 3.3. Thiết kế cốt pha và đà giáo 3.3.1.Cốt pha và đà giáo phải được thiết kế đảm bảo các yêu cầu của mục 3.1, số liệu để thiết kế được ghi ở phụ lục A. 3.3.2.Cốt pha vòm và dầm với khẩu độ lớn hơn 4m phải được thiết kế có độ vồng thi công. Trị số độ vồng được tính theo công thức: Trong đó: L là khẩu độ, tính bằng m. 3.3.3.Các bộ phận chịu lực của đà giáo nên hạn chế số lượng các thanh nối. Các mối nối không nên bố trí trên cùng một mặt ngang và ở vị tí chịu lực. Các thanh giằng cần được tính toán và bố tí thích hợp để ổn định toàn bộ hệ đà giáo cốp pha. 3.4. Lắp dựng cốp pha và đà giáo 3.4.1. Lắp dựng cốp pha đà giáo cần đảm bảo các yêu cầu sau: a) Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần được chống dính; b) Cốp pha thành bên của các kết cấu tường, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh hưởng đến các phần cốp pha và đà giáo còn lưu lại để chống đỡ (như cốp pha đáy dầm, sàn và cột chống); c) Lấp dựng cốp pha đà giáo của các tấm sàn và các bộu phận khác của nhà nhiều tầng cần đảm bảo điều kiện có thể tháo dỡ từng bộ phận và di chuyển dần theo quá tình đổ và đóng rắn của bê tông. d) Trụ chống của đà giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng, không bị trượt và không bị biến dạng khi chịu tải trọng và tác động trong quá trình thi công. 3.4.2.Khi lắp dựng cốp pha cần có các mốc trắc đặc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim trục và câo độ của các kết cấu. 3.4.3.Khi ổn định cốp pha bằng dây chằng và móc neo thì phải tính toán, xác định lượng và vị trí để giữ ổn định hệ thống cốp pha khi chịu tải trọng vcà tác động trong quá trình thi công. 3.4.4.Trong quá trình lắp dựng cốp pha cần tạo một số lỗ thích hợp ở phía dưới khi cọ rửa mặt nước và rác bẩn có chỗ thoát ra ngoài. Trước khi đổ bê tông các lỗ này được bịt kín lại. 3.5. Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha và đà giáo. 3.5.1.Cốp pha và đà giáo khi lắp dựng xong được kiểm tra theo các yêu cầu ở bảng 1, các sai lệch không vượt quá các trị số ghi trong bảng 2.

pdf39 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 4574 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bêtông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
N 1771 : 1986, ®¸ d¨m, sái dïng cho bª t«ng cÇn ph©n thµnh nhãm cã kÝch th|íc h¹t phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh sau: a) §èi víi b¶n, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®|îc lín h¬n 1/2 chiÒu dµy b¶n; b) §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®|îc lín h¬n 3/4 kho¶ng c¸ch th«ng thuû nhá nhÊt theo mÆt c¾t ngang cña kÕt cÊu; c) §èi víi c«ng tr×nh thi c«ng cèp pha tr|ît, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng qu¸ 1/10 kÝch th|íc c¹nh nhá nhÊt theo mÆt cøt ngang cña kÕt cÊu; d) Khi dïng m¸y trén bª t«ng cã thÓ tÝch lín h¬n 0,8m3, kÝch th|íc lín nhÊt cña ®¸ d¨m vµ sái kh«ng v|ît qu¸ 120mm. Khi dïng m¸y trén cã thÓ tÝch nhá h¬n 0,8m2, kÝch th|íc lín nhÊt kh«ng v|ît qu¸ 80mm; e) Khi vËn chuyÓn bª t«ng b»ng m¸y b¬m bª t«ng, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®|îc lín h¬n 0,4 ®|êng kÝnh trong cña vßi b¬m ®èi víi ®¸ sái vµ 0,33 ®èi víi ®¸ d¨m; f) Khi ®æ bª t«ng b»ng èng vßi voi, kÝch th|íc h¹t lín nhÊt kh«ng lín h¬n 1/3 chç nhá cña ®|êng kÝnh. 5.5. N|íc N|íc dïng ®Ó trén vµ b¶o d|ìng bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN 4506 : 1987 “N|íc cho bª t«ng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt”. C¸c nguån n|íc uèng ®Òu cã thÓ dïng ®Ó trén vµ b¶o d|ìng bª t«ng. Kh«ng dïng n|íc th¶i cña c¸c nhµ m¸y, n|íc bÈn tõ hÖ thèng tho¸t n|íc sinh ho¹t, n|íc ao hå chøa nhiÒu bïn, n|íc lÉn dÇu mì ®Ó trén vµ b¶o d|ìng bª t«ng. 5.6. Phô gia 5.6.1. §Ó tiÕt kiÖm xi m¨ng hoÆc c¶i thiÖn c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña hçn hîp bª t«ng vµ bª t«ng, cã thÓ dïng c¸c lo¹i phô gia thÝch hîp trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o bª t«ng. ViÖc sö dông phô gia ph¶i ®¶m b¶o: a) T¹o ra hçn hîp bª t«ng cã tÝnh n¨ng phï hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng; b) Kh«ng g©y ¶nh h|ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng vµ khßng t¸c h¹i tíi yªu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh sau nµy; c) Kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn ¨n mßn cèt thÐp. 5.6.2. C¸c lo¹i phô gia sö dông ph¶i cã chøng chØ kü thuËt ®|îc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n|íc c«ng nhËn. ViÖc sö dông phô gia cÇn tu©n theo chØ dÉn cña n¬i s¶n xuÊt. 5.7. ChÊt ®én C¸c chÊt ®én vµo bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn tuæi thä cña bª t«ng vµ kh«ng g©y ¨n mßn cèt thÐp. Khi sö dông c¸c chÊt ®én ph¶i th«ng qua thÝ nghiÖm ®Ó cã ®ñ c¬ së kinh tÕ kü thuËt, ®ång thêi ph¶i ®|îc sù ®ång ý cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t|. Chó thÝch: 1) ChÊt ®én lµ nh÷ng chÊt kho¸ng mÞn cã thÓ thªm vµo bª t«ng ®Ó c¶i thiÖn mét sè tÝnh chÊt cña hçn hîp bª t«ng. 2) Cã hai lo¹i chÊt ®én: chÊt ®én ë d¹ng tr¬ vµ chÊt ®én cã ho¹t tÝnh (bét xØ quÆng tro nhiÖt ®iÖn, bén puz¬lan…). Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 17 6. Thi c«ng bª t«ng 6.1. Chän thµnh phÇn bª t«ng (b¾t buéc ¸p dông). 6.1.1. §Ó ®¶m b¶o chÊt l|îng cña bª t«ng, tuú theo tÇm quan träng cña tõng lo¹i c«ng tr×nh hoÆc tõng bé phËn c«ng tr×nh, trªn c¬ së quy ®Þnh m¸c bª t«ng cña thiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng ®|îc chän nh| sau: a) §èi víi bª t«ng m¸c 100 cã thÓ sö dông b¶ng tÝnh s½n ghi ë phô lôc C; b) §èi víi bª t«ng m¸c 150 trë lªn th× thµnh phÇn vËt liÖu trong bª t«ng ph¶i ®|îc thiÕt kÕ th«ng qua phßng thÝ nghiÖm (tÝnh to¸n vµ ®óc mÉu thÝ nghiÖm). 6.1.2. ThiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng C«ng t¸c thiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng do c¸c c¬ së thÝ nghiÖm cã t| c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn. Khi thiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¸c: a) Sö dông ®óng c¸c vËt liÖu sÏ dïng ®Ó thi c«ng; b) §é sôt hoÆc ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng x¸c ®Þnh tuú thuéc tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, hµm l|îng cèt thÐp, ph|¬ng ph¸p vËn chuyÓn, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. Khi chän ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng ®Ó thiÕt kÕ cÇn tÝnh tíi sù tæn thÊt ®é sôt trong thêi gian l|u gi÷ vµ vËn chuyÓn. §é sôt cña hçn hîp bª t«ng t¹i vÞ trÝ ®æ cã thÓ tham kh¶o theo b¶ng 11. B¶ng 11 - §é sôt vµ ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng t¹i vÞ trÝ ®æ §é sôt Lo¹i vµ tÝnh chÊt cña kÕt cÊu §Çm m¸y §Çm tay ChØ sè ®é cøng S - Líp lãt d|íi mãng hoÆc nÒ nhµ, nÒn ®|êng vµ nÒn ®|êng b¨ng - MÆt ®|êng vµ ®|êng b¨ng, nÒn nhµ, kÕt cÊu khèi lín kh«ng hoÆc Ýt cèt thÐp (t|êng ch¾n, mãng block ….) - KÕt cÊu khèi lín cã tiÕt diÖn lín hoÆc trung b×nh - KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cã mËt ®é cèt thÐp dµy ®Æc, t|êng máng, phÔu sil«, cét, dÇm vµ b¶n tiÕt diÖn bÐ… c¸c kÕt cÊu bª t«ng ®æ b»ng cèt pha di ®éng. 0 – 10 0 – 20 20 – 40 50 – 80 - 20 – 40 40 – 60 80 – 120 50 – 40 35 – 25 25 – 15 12 – 10 - C¸c kÕt cÊu ®æ b»ng bª t«ng b¬m 120 - 200 6.1.3. HiÖu chØnh thµnh phÇn bª t«ng t¹i hiÖn tr|êng. ViÖc hiÖu chØnh thµnh phÇn bª t«ng t¹i hiÖn tr|êng ®|îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¸c kh«ng lµm thay ®æi tû lÖ N/X cña thµnh phÇn bª t«ng ®· thiÕt kÐ. Khi cèt liÖu Èm cÇn gi¶m bít l|îng n|íc trén, gi÷ nguyªn ®é sôt yªu cÇu. Khi cÇn t¨ng ®é sôt hçn hîp bª t«ng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng th× cã thÓ ®ång thêi thªm n|íc vµ xi m¨ng ®Ó gi÷ nguyªn tû lÖ N/X. 6.1.4. Tuú thuéc quy m« vµ møc ®é cña c«ng tr×nh mµ x¸c ®Þnh c¸c lo¹i hå s¬ thÝ nghiÖm bª t«ng theo yªu cÇu cña b¶ng 19. 6.2. ChÕ t¹o hçn hîp bª t«ng Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 18 6.2.1. Xi m¨ng, c¸t, ®¸ d¨m hoÆc sái vµ c¸c chÊt phô gia láng ®Ó chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng ®|îc c©n theo khèi l|îng. N|íc vµ chÊt phô gia c©n ®ong theo thÓ tÝch. Sai sè cho phÐp khi c©n, ®ong kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 12. 6.2.2. C¸t röa xong, ®Ó kh« r¸o míi tiÕn hµnh c©n ®ong nh»m gi¶m l|îng n|íc ngËm trong c¸t. 6.2.3. §é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ c©n ®ong ph¶i kiÓm tra tr|íc mçi ®ît ®æ bª t«ng. Trong qu¸ tr×nh c©n ®ong th|êng xuyªn theo dâi ®Ó ph¸t hiÖn vµ kh¾c phô kÞp thêi. 6.2.4. Hçn hîp bª t«ng cÇn ®|îc trén b»ng m¸y. ChØ khi nµo khèi l|îng Ýt míi trén b»ng tay. B¶ng 12 – Sai lÖch cho phÐp khi c©n ®ong thµnh phÇn cña bª t«ng Lo¹i vËt liÖu Sai sè cho phÐp, % theo khèi l|îng Xi m¨ng vµ phô gia d¹ng bét C¸t, ®¸ d¨m, hoÆc sái N|íc vµ phô gia láng 1 3 1 Chó thÝch: L|îng n|íc cho vµo bª t«ng ph¶i kÓ c¶ l|îng n|íc trong phô gia vµ l|îng n|íc trong cèt liÖu Èm. 6.2.5. Tr×nh tù ®æ vËt liÖu vµo m¸y trén cÇn theo quy ®Þnh sau: a) Tr|íc hÕt ®æ 15% - 20% l|îng n|íc, sau ®ã ®æ xi m¨ng vµ cèt liÖu cïng mét lóc ®ång thêi ®æ dÇn vµ liªn tôc phÇn n|íc cßn l¹i; b) Khi dïng phô gia th× viÖc trén phô gia ph¶i thùc hiÖn theo chØ dÉn cña ng|êi s¶n xuÊt phô gia. 6.2.6. Thêi gian trén hçn hîp bª t«ng ®|îc x¸c ®Þnh theo ®Æc tr|ng kü thuËt cña thiÕt bÞ dïng ®Ó trén. Trong tr|êng hîp kh«ng cã c¸c th«ng sè kü thuËt chuÈn x¸c th× thêi gian Ýt nhÊt ®Ó trén ®Òu mét mÎ bª t«ng ë m¸y trén cã thÓ lÊy theo c¸c trÞ sè ghi ë b¶ng 13. B¶ng 13 - Thêi gian trén hçn hîp bª t«ng (phót) Dung tÝch m¸y trén, lÝt §é sôt bª t«ng (mm) D|íi 500 Tõ 500 ®Õn 1000 Trªn 1000 Nhá h¬n 10 10 – 50 trªn 50 2,0 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 3,0 2,5 2,0 6.2.7. Trong qu¸ tr×nh trén ®Ó tr¸nh hçn hîp b¸m dÝnh vµo thïng trén, cø sau 2 giêi lµm viÖc cÇn ®æ vµo thïng trén toµn bé cèt liÖu lín vµ n|íc cña mét mÎ trén vµ quay Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 19 m¸y trén kho¶ng 5 phót, sau ®ã cho c¸t vµ xi m¨ng vµo trén tiÕp theo thêi gian ®· quy ®Þnh. 6.2.8. NÕu trén bª t«ng b»ng thñ c«ng th× sµn trén ph¶i ®ñ cøng, s¹ch vµ kh«ng hót n|íc. Tr|íc khi trén cÇn t|íi Èm sµn trén ®Ó chèng hót n|íc tõ hçn hîp bª t«ng. Thø tù trén hçn hîp b»ng thñ c«ng nh| sau: Trén ®Òu c¸t vµ xi m¨ng, sau ®ã cho vµ trén ®Òu thµnh hçn hîp kh«, cuèi cïng cho n|íc vµ trén ®Òu cho ®Õn khi ®|îc hçn hîp ®ång mµu vµ cã ®é sôt nh| quy ®Þnh. 6.3. VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng. 6.3.1. ViÖc vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng tõ n¬i trén ®Õn n¬i ®æ cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: a) Sö dông ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn hîp lý, tr¸nh ®Ó hçn hîp bª t«ng bÞ ph©n tÇng, bÞ ch¶y n|íc xi m¨ng vµ bÞ mÊt n|íc do giã n¾ng. b) Sö dông thiÕt bÞ, nh©n lùc hçn hîp vµ ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn bè trÝ phï hîp víi khèi l|îng, tèc ®é trén, ®æ vµ ®Çm bª t«ng; c) Thêi gian cho phÐp l|u hçn hîp bª t«ng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn cÇn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm trªn c¬ së ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, lo¹i xi m¨ng vµ lo¹i phô gia sö dông. NÕu kh«ng cã c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm cã thÓ tham kho¶ c¸c trÞ sè ghi ë b¶ng 14. B¶ng 14 - Thêi gian l|u hçn hîp bª t«ng kh«ng cã phô gia NhiÖt ®é (0C) Thêi gian vËn chuyÓn cho phÐp, phót Lín h¬n 30 20 – 30 10 – 20 5 – 10 30 45 60 90 6.3.2. VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng thñ c«ng chØ ¸p dông víi cù ly kh«ng xa qu¸ 200m. NÕu hçn hîp bª t«ng bÞ ph©n tÇng cÇn trén l¹i tr|íc khi ®æ vµo cèp pha. 6.3.3. Khi dïng thïng treo ®Ó vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng th× hçn hîp bª t«ng ®æ vµo thïng treo kh«ng v|ît qu¸ 90 – 95% dung tÝch cña thïng. 6.3.4. VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng « t« hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cÇn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 6.3.1. vµ c¸c yªu cÇu sau: a) ChiÒu dµy líp bª t«ng trong thïng xe cÇn lín h¬n 40cm nÕu dïng « t« ben tù ®æ; b) NÕu vËn chuyÓn b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng võa ®i võa trén th× c«ng nghÖ vËn chuyÓn ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c th«ng sè kü thuËt cña thiÕt bÞ sö dông. 6.3.5. Khi dïng m¸y b¬m bª t«ng ®Ó vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) Thµnh phÇn vµ ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng cÇn ®|îc thö nghiÖm vµ b¬m thö nh»m ®¶m b¶o chÊt l|îng bª t«ng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng, ®ång thêi phï hîp víi tÝnh n¨ng kü thuËt cña thiÕt bÞ b¬m. b) Khi thi c«ng trong thêi tiÕt nãng, mÆt ngoµi èng cÇn che phñ hoÆc s¬n tr¾ng ®Ó h¹n chÕ bøc x¹ mÆt trêi lµm nãng bª t«ng. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 20 6.3.6. Khi vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng b¨ng chuyÒn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu d|íi ®©y: a) CÊu t¹o mÆt lµm viÖc cña b¨ng chuyÒn theo d¹ng h×nh m¸ng vµ dïng lo¹i b¨ng chuyÒn cao su. B¨ng chuyÒn d¹ng ph¼ng chØ sö dông khi chiÒu dµi ®|êng vËn chuyÓn d|íi 200m; b) Gãc nghiªng cña b¨ng chuyÒn kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ë b¶ng 15. MÆt b¨ng chuyÒn ph¶i nghiªng ®Òu, kh«ng gÊp gÉy ®ét ngét; c) Tèc ®é vËn chuyÓn cña b¨ng chuyÒn kh«ng v|ît qu¸ 1m/s. Tèc ®é vËn chuyÓn cña c¸c b¨ng chuyÒn trong hÖ thèng kh«ng chªnh lÖch nhau qu¸ 0,1m/s; d) §æ bª t«ng vµo b¨ng chuyªn ®|îc thùc hiÖn qua phÔu hoÆc m¸ng ®Ó hçn hîp bª t«ng ®|îc r¶i ®Òu vµ liªn tôc trªn b¨ng chuyÒn. ChiÒu dµy cña líp bª t«ng trªn b¨ng chuyÒn phô thuéc vµo søc chÞu t¶i cho phÐp cña tõng lo¹i b¨ng chuyÒn; e) Bª t«ng chuyÓn tõ b¨ng chuyÒn nµy sang b¨ng chuyÒn kh¸c hoÆc tõ b¨ng chuyÒn ®æ vµo cèp pha cÇn thùc hiÖn qua èng phÔu ®Ó h|íng hçn hîp bª t«ng r¬i th¼ng ®øng. B¶ng 15 – Gãc nghiªng giíi h¹n cña b¨ng chuyÒn (®é). §é sôt (mm) Khi vËn chuyÓn bª t«ng lªn cao Khi vËn chuyÓn bª t«ng xuèng thÊp Nhá h¬n 40 15 12 40 – 80 15 10 6.4. §æ vµ ®Çm bª t«ng 6.4.1. ViÖc ®æ bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: a) Kh«ng lµm sai lÖch vÞ trÝ cèt thÐp, vÞ trÝ cèt pha vµ chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp. b) Kh«ng dïng ®Çm dïi ®Ó dÞch chuyÓn ngang bª t«ng trong cèp pha; c) Bª t«ng ph¶i ®|îc ®æ liªn tôc cho tíi khi hoµn thµnh mét kÕt cÊu nµo ®ã theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 6.4.2. §Ó tr¸nh sù ph©n tÇng, chiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp bª t«ng khi ®æ kh«ng v|ît qu¸ 1,5m. 6.4.3. Khi ®æ bª t«ng cã chiÒu cao r¬i tù do lín h¬n 1,5m ph¶i dïng m¸ng nghiªng hoÆc èng vßi voi. NÕu chiÒu cao r¬i trªn 10m ph¶i dóng èng vßi voi cã thiÕt bÞ chÊn ®éng. Khi dïng èng vßi voi th× èng lÖch nghiªng so víi ph|¬ng th¼ng ®øng kh«ng qu¸ 0,25m trªn 1m chiÒu cao, trong mäi tr|êng hîp ph¶i ®¶m b¶o ®o¹n èng d|íi cïng th¶ng ®øng. 6.4.4. Khi dïng m¸ng nghiªng th× m¸ng ph¶i kÝn vµ nh½n. ChiÒu réng cña m¸ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 3 – 3,5 lÇn ®|êng kÝnh h¹t cèt liÖu lín nhÊt. §é dèc cña m¸ng cÇn ®¶m b¶o ®Ó hçn hîp bª t«ng kh«ng bÞ t¾c, kh«ng tr|ît nhanh sinh ra hiÖn t|îng ph©n tÇng. Cuèi m¸ng cÇn ®Æt phÔu th¼ng ®øng ®Ó h|íng hçn hîp bª t«ng r¬i Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 21 th¼ng ®øng vµo vÞ trÝ ®æ vµ th|êng xuyªn vÖ sinh s¹ch v÷a xi m¨ng trong lßng m¸ng nghiªng. 6.4.5. Khi ®æ bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: a) Gi¸m s¸t chÆt chÏ hiÖn tr¹ng cèp pha ®µ gi¸o vµ cèt thÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó xö lý kÞp thêi nÕu cã sù cè x¶y ra; b) Møc ®é ®æ ®Çy hçn hîp bª t«ng vµo cèp pha ph¶i phï hîp víi sè liÖu tÝnh to¸n ®é cøng chÞu ¸p lùc ngang cña cèp pha do hçn hîp bª t«ng míi ®æ g©y ra; c) ë nh÷ng vÞ trÝ mµ cÊu t¹o cèt thÐp vµ cèp pha kh«ng cho phÐp ®Çm m¸y míi ®Çm thñ c«ng; d) Khi trêi m|a ph¶i che ch¾n, kh«ng ®Ó n|íc m|a r¬i vµo bª t«ng. Trong tr|êng hîp ngõng ®æ bª t«ng qu¸ thêi gian quy ®Þnh ë (b¶ng 18) ph¶i ®îi ®Õn khi bª t«ng ®¹t 25 daN/cm2 míi ®|îc ®æ bª t«ng, tr|íc khi ®æ l¹i bª t«ng ph¶i x¶ lý lµm nh¸m mÆt. §æ bª t«ng vµo ban ®ªm vµ khi cã s|¬ng mï ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng ë n¬i trén vµ ®æ bª t«ng. 6.4.6. ChiÒu dµy mçi líp ®æ bª t«ng ph¶i c¨n cø vµo n¨ng lùc trén, c| li vËn chuyÓn, kh¶ n¨ng ®Çm, tÝnh chÊt cña kÕt cÊu vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ®Ó quyÕt ®Þnh, nh|ng kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 16. B¶ng 16 - ChiÒu dµy líp ®æ bª t«ng Ph|¬ng ph¸p ®Çm ChiÒu dµy cho phÐp mçi líp ®æ bª t«ng, cm §Çm dïi 1,25 chiÒu dµi phÇn c«ng t¸c cña ®Çm (kho¶ng c¸ch 20cm – 40cm) §Çm mÆt: (®Çm bµn) - KÕt cÊu kh«ng cã cèt thÐp vµ kÕt cÊu cã cèt thÐp ®¬n - KÕt cÊu cã cèt thÐp kÐp 20 12 §Çm thñ c«ng 20 6.4.7. §æ bª t«ng Khi ®æ bª t«ng mãng cÇn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 6.4.1. Bª t«ng mãng chØ ®|îc ®æ lªn líp ®Öm s¹ch trªn nÒn ®Êt cøng. 6.4.8. §æ bª t«ng cét, t|êng. Cét cã chiÒu cao nhá h¬n 5m vµ t|êng cã chiÒu cao h¬n 3m th× nªn ®æ liªn tôc. Cét cã kÝch th|íc c¹nh nhá h¬n 40cm, t|êng cã chiÒu dµy nhá h¬n 15cm vµ c¸c cét cã tiÕt diÖn bÊt kú nh|ng cã ®ai cèt thÐp chång chÐo th× nªn ®æ bª t«ng liªn tôc trong tõng giai ®o¹n cã chiÒu cµo 1,5m. Cét cao h¬n 5m vµ t|êng cao h¬n 3m nªn chia lµm nhiÒu ®ît ®æ bª t«ng, nh|ng ph¶i b¶o ®¶m vÞ trÝ vµ cÊu t¹o m¹ch ngõng thi c«ng hîp lý. 6.4.9. §æ bª t«ng kÕt cÊu khung KÕt cÊu khung nªn ®æ bª t«ng liªn tôc, chØ khi cÇn thiÕt míi cÊu t¹o m¹ch ngõng, nh|ng ph¶i theo quy ®Þnh cña ®iÒu 6.6.4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 22 6.4.10. §æ bª t«ng dÇm, b¶n. Khi cÇn ®æ liªn tôc bª t«ng dÇm, b¶n toµn khèi víi cét hay t|êng, tr|íc hÕt ®æ xong cét hay t|êng, sau ®ã dõng l¹i 1 giê - 2 giê ®Ó bª t«ng cã ®ñ thêi gian co ngãt ban ®Çu, míi tiÕp tôc ®æ bª t«ng dÇm vµ b¶n. Tr|êng hîp kh«ng cÇn ®æ bª t«ng liªn tôc th× m¹ch ngõng thi c«ng ë cét vµ t|êng ®Æt c¸ch mÆt d|íi cña dÇm vµ b¶n tõ 2cm – 3cm. §æ be t«ng dÇm (xµ) vµ b¶n sµn ph¶i ®|îc tiÕn hµnh ®ång thêi. Khi dÇm, sµn vµ c¸c kÕt cÊu t|¬ng tù cã kÝch th|íc lín (chiÒu cao lín h¬n 80cm) cã thÓ ®æ riªng tõng phÇn nh|ng ph¶i bè trÝ m¹ch ngõng thi c«ng thÝch hîp theo quy ®Þnh cña ®iÒu 6.6.5. 6.4.11. §æ bª t«ng kÕt cÊu vßm. C¸c kÕt cÊu vßm ph¶i ®æ bª t«ng ®ång thêi tõ hai bªn ch©n vßm ®Õn ®Ønh vßm, kh«ng ®æ bªn thÊp bªn cao. NÕu cã m¹ch ngõng thi c«ng th× mÆt ph¼ng cña m¹ch ngõng ph¶i vu«ng gãc. Vßm cã khÈu ®é d|íi 10m nªn ®æ bª t«ng liªn tôc tõ ch©n vßm ®Õn ®Ønh vßm. Vßm cã khÈu ®é lín h¬n 10m th× cø 2m – 3m cã mét m¹ch ngõng vu«ng gãc víi trôc cong cña vßm, réng 0,6m – 0,8m. C¸c m¹ch ngõng nµy ®|îc chÌn lÊp b»ng bª t«ng cã phô gia në sau khi bª t«ng ®æ tr|íc ®· co ngãt. 6.4.12. §æ bª t«ng t|êng trªn ®ã cã x©y vßm cña t|êng hÇm ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau: a) C¸c líp ®æ bª t«ng t|êng ph¶i lªn ®Òu vµ ®æ dÇn cho ®Õn ®é cao c¸ch ch©n vßm 40c th× dõng l¹i, ®Ó bª t«ng cã thêi gian co ngãt vµ sau ®ã thi c«ng vßm. b) PhÇn ®æ bª t«ng tiÕp gi¸p gi÷a t|êng vµ ch©n vßm cÇn ®|îc xö lý ®¶m b¶o yªu cÇu theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 6.4.13. §æ bª t«ng mÆt ®|êng, s©n b·i vµ ®|êng b¨ng s©n bay ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) §æ bª t«ng liªn tôc hÕt toµn bé chiÒu dµy mçi líp bª t«ng; b) §Æt khe co gi·n nhiÖt Èm theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× khe co gi·n nhiÖt Èm ®|îc ®Æt theo hai chiÒu vu«ng gãc c¸ch nhau 4m – 6m, chiÒu réng khe 1cm – 2cm vµ cã chiÒu cao b»ng chiÒu dµy kÕt cÊu; c) Thêi gian ngõng ®æ bª t«ng gi÷a hai líp ph¶i phï hîp víi ®iÒu 6.8.2. 6.4.14. §Çm bª t«ng. ViÖc ®Çm bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®Çm kh¸c nhau, nh|ng ph¶i ®¶m b¶o sao cho sau khi ®Çm bª t«ng ®|îc ®Çm chÆt vµ kh«ng bÞ rç. b) Thêi gian ®µm t¹i mçi vÞ trÝ ph¶i ®¶m b¶o cho bª t«ng ®|îc ®Çm kü. DÊu hiÖn ®Ó nhËn biÕt bª t«ng ®· ®|îc ®Çm kü lµ v÷a xi m¨ng næi lªn bª mÆt vµ bé khÝ kh«ng cßn n÷a; c) Khi sö dông ®µm dïi, b|íc di chuyÓn cña ®Çm kh«ng v|ît qu¸ 1,5 b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm vµ ph¶i c¾m s©u vµo líp bª t«ng ®· ®æ tr|íc 10cm; d) Khi cÇn ®Çm l¹i bª t«ng th× thêi ®iÓm ®Çm thÝch hîp lµ 1,5 giê - 2 giê sau khi ®Çm lÇn thø nhÊt. §Çm l¹i bª t«ng chØ thÝch hîp víi c¸c kÕt cÊu cã diÖn tÝch bÒ mÆt lín nh| sµn m¸i, s©n b·i, mÆt ®|êng «t« …. kh«ng ®Çm l¹i cho bª t«ng khèi lín. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 23 6.5. B¶o d|ìng bª t«ng (b¾t buéc ¸p dông) 6.5.1. Sau khi ®æ bª t«ng ph¶i ®|îc b¶o d|ìng trong ®iÒu kiÖn cã ®é Èm vµ nhiÖt ®é cÇn thiÕt ®Ó ®ãng r¾n vµ ng¨n ngõa c¸c ¶nh h|ëng cã h¹i trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n cña bª t«ng. 6.5.2. B¶n d|ìng Èm B¶o d|ìng Èm lµ qu¸ tr×nh gi÷ cho bª t«ng cã ®ñ ®é Èm cÇn thiÕt ®Ó ninh kÕt vµ ®ãng r¾n sau khi t¹o h×nh. Ph|¬ng ph¸p vµ quy tr×nh b¶o d|ìng Èm thùc hiÖn theo TCVN 5592 : 1991 “Bª t«ng nÆng – yªu cÇu b¶o d|ìng Èm tù nhiªn)”. Thêi gian b¶o d|ìng Èm cÇn thiÕt kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 17. Trong thêi kú b¶o d|ìng, bª t«ng ph¶i ®|îc b¶o vÖ chèng c¸c t¸c ®éng c¬ häc nh| rung ®éng, lùc xung kÝch, t¶i träng vµ c¸c t¸c ®éng cã kh¶ n¨ng g©y h| h¹i kh¸c. B¶ng 17 - Thêi gian b¶o d|ìng Èm (theo TCVN 5592 : 1991) Vïng khÝ hËu b¶o d|ìng bª t«ng Tªn mïa Th¸ng RthBD % R28 Tct BD ngµy ®ªm Vïng A Vïng B Vïng C HÌ §«ng Kh« M|a Kh« M|a IV – IX X – III II – VII VIII – I XII – IV V – XI 50 – 55 40 – 50 55 – 60 35 – 40 70 30 3 4 4 2 6 1 Trong ®ã: Rth BD – C|êng ®é b¶o d|ìng tíi h¹n; Tct BD - thêi gian b¶o cÇn thiÕt Vïng A (Tõ DiÔn Ch©u trë ra B¾c) Vïng B (PhÝa §«ng Tr|êng S¬n vµ tõ DiÔn Ch©u ®Õn ThuËn H¶i) Vïng C (T©y Nguyªn vµ Nam Bé) 6.6. M¹ch ngõng thi c«ng 6.6.1. Yªu cÇu chung M¹ch ngõng thi c«ng ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ mµ lùc c¾t vµ m«men uèn t|¬ng ®èi nhá, ®ång thêi ph¶i vu«ng gãc víi ph|¬ng truyÒn lùc nÐn vµo kÕt cÊu. 6.6.2. M¹ch ngõng thi c«ng n»m ngang: - M¹ch ngõng thi c«ng n»m ngang nªn ®Æt ë vÞ trÝ b»ng chiÒu cao cèp pha. - Tr|íc khi ®æ bª t«ng míi, bÒ mÆt bª t«ng cò cÇn ®|îc xö lý, lµm nh¸m, lµm Èm vµ trong khi ®æ ph¶i ®Çm lÌn sao cho líp bª t«ng míi b¸m chÆt vµo líp bª t«ng cò, ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi cña kÕt cÊu. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 24 6.6.3. M¹ch ngõng th¼ng ®øng. M¹ch ngõng thi c«ng theo chiÒu th¼ng ®øng hoÆc theo chiÒu nghiªng nªn cÊu t¹o b»ng l|íi thÐp víi m¾t l|íi 5mm – 10mm vµ cã khu«n ch¾n. Tr|íc khi ®æ líp bª t«ng míi cÇn t|íi n|íc lµm Èm bÒ mÆt bª t«ng cò, lµm nh¸m bÒ mÆt, röa s¹ch vµ trong khi ®æ ph¶i ®Çm kü ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi cña kÕt cÊu. 6.6.4. M¹ch ngõng thi c«ng ë cét M¹ch ngõng ë cét nªn ®Æt ë c¸c vÞ trÝ sau: a) ë mÆt trªn cña mãng b) ë mÆt d|íi cña dÇm, xµ hay d|íi c«ng x«n ®ì dÇm cÇn trôc. c) ë mÆt trªn cña dÇm cÇn trôc. 6.6.5. DÇm cã kÝch th|íc lín vµ liªn khèi víi b¶n th× m¹ch ngõng thi c«ng bè trÝ c¸ch mÆt d|íi cña b¶n tõ 2cm – 3cm. 6.6.6. Khi ®æ bª t«ng sµn ph¼ng th× m¹ch ngõng thi c«ng cã thÓ ®Æt ë bÊt kú vÞ trÝ nµo nh|ng ph¶i song song víi c¹nh ng¾n nhÊt cña sµn. 6.6.7. Khi ®æ bª t«ng ë c¸c tÊm sµn cã s|ên theo h|íng song song víi dÇm phu th× m¹ch ngõng thi c«ng bè trÝ trong kho¶ng 1/3 ®o¹n gi÷a cña nhÞp dÇm. Khi ®æ bª t«ng theo h|íng song song víi dÇm chÝnh th× m¹ch ngõng thi c«ng bè trÝ ë trong hai kho¶ng gi÷a cña nhÞp dÇm vµ sµn (mçi kho¶ng dµi 1/4 nhÞp). 6.6.8. Khi ®æ bª t«ng kÕt cÊu khèi lín, vßm, bÓ chøa, c«ng tr×nh thuû lîi, cÇu vµ c¸c bé phËn phøc t¹p cña c«ng tr×nh, m¹ch ngõng thi c«ng ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 6.7. Thi c«ng bª t«ng chèng thÊm m¸i (b¾t buéc ¸p dông). 6.7.1. C¸c m¸i vµ sµn cã líp bª t«ng chèng thÊm n|íc ®Òu ph¶i ®|îc thi c«ng ®óng theo yªu cÇu cña TCVN 5718 : 1993 “M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng – Yªu cÇu chèng thÊm n|íc”. 6.7.2. Khe co gi·n nhiÖt Èm cña líp bª t«ng chèng thÊm m¸i ph¶i ®Æt theo hai chiÒu th¼ng gãc. §èi víi m¸i kh«ng cã líp chèng nãng, khe co gi·n ph¶i ®Æt c¸ch nhau 6m – 9m. §èi víi m¸i cã líp chèng nãng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, kho¶ng c¸ch khe co gi·n kh«ng v|ît qu¸ 18m. 6.8. Thi c«ng bª t«ng khèi lín 6.8.1. C¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp ®|îc gäi lµ khèi lín khi kÝch th|íc c¹nh nhá nhÊt kh«ng d|íi 2,5m vµ chiÒu dµy lín h¬n 0,8m. Khi thi c«ng bª t«ng khèi lín cã c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ øng suÊt nhiÖt ph¸t sinh do chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a mÆt ngoµi vµ trong lßng khèi bª t«ng trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n. Chó thÝch: C¸c biÖn ph¸p khèng chÕ nhiÖt ®é ph¶i thùc hiÖn theo c¸c chØ dÉn cña thiÕt kÕ. Tr|êng hîp thiÕt kÕ kh«ng chØ dÉn cã thÓ h¹n chÕ bít øng suÊt nhiÖt b»ng c¸c biÖn ph¸p sau: a) Dïng phô gia hãa dÎo ®Ó gi¶m l|îng xi m¨ng b) Dïng xi m¨ng Ýt táa nhiÖt; c) Dïng phô gia chËm ®«ng kÕt; Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 25 d) Lµm l¹nh cèt liÖu vµ trén bª t«ng b»ng n|íc nhiÖt ®é thÊp; e) §Æt c¸c ®|êng èng dÉn nhiÖt tõ trong lßng bª t«ng ra ngoµi b»ng n|íc l¹nh; f) §én thªm ®¸ häc vµo khèi ®æ; g) Che phñ quanh khèi bª t«ng b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt ®Ó gi÷ ®ång ®Óu nhiÖt ®é trong khèi bª t«ng; h) Chia c¸c khèi ®æ thÝch hîp ®Ó h¹n chÕ sù tÝch tô nhiÖt trong lßng bª t«ng. ViÖc chia khèi ®æ cÇn x¸c ®Þnh cô thÓ cã tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn thi c«ng, vËt liÖu bª t«ng, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu. 6.8.2. Khi thi c«ng bª t«ng khèi lín ph¶i thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh sau: a) Khi chia kÕt cÊu thµnh nhiÒu khèi ®æ theo chiÒu cao th× mÆt tiÕp gi¸p gi÷a c¸c khèi ®æ ph¶i ®|îc ®¸nh xêm ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi; b) ViÖc ®æ bª t«ng khÐp kÝn c¸c khèi chÌn ®|îc thùc hiÖn sau khi c¸c khèi ®æ tr|íc ®· co ngãt vµ nhiÖt ®é ®· gi¶m t|¬ng øng víi quy ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng; c) §èi víi mãng chÞu t¶i träng ®éng nªn ®æ bª t«ng liªn tôc, kh«ng cã m¹ch ngõng thi c«ng. Tr|êng hîp cÇn cã m¹ch ngõng ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng th× ph¶i ®|îc thiÕt kÕ quy ®Þnh. d) Bª t«ng ph¶i ®æ liªn tôc thµnh nhiÒu líp cã chiÒu dµy ®Òu nhau, phï hîp víi ®Æc tr|ng cña m¸y ®Çm sö dông vµ ®æ theo mét ph|¬ng nhÊt ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c líp. §æ bª t«ng theo ph|¬ng ph¸p bËc thang (cïng mét lóc ®æ hai ba líp) chØ thùc hiÖn khi ®· cã thiÕt kÕ thi c«ng vµ c¸c chØ dÉn vÒ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng bËc thang; e) Kho¶ng thêi gian ngõng cho phÐp gi÷a c¸c líp ®æ ®Ó kh«ng t¹o thµnh khe l¹nh ph¶i qua thÝ nghiÖm, c¨n cø vµo nhiÖt ®é m«i tr|êng, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, tÝnh chÊt cña xi m¨ng sö dông vµ c¸c nh©n tè kh¸c ®Ó quyÕt ®Þnh. Chó thÝch: 1) Thêi gian t¹m ngõng cho phÐp ®æ bª t«ng cã thÓ tham kh¶o c¸c trÞ sè ë b¶ng 18 nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm. 2) NÕu thêi gian t¹m ngõng v|ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh trong b¶ng 18 th× ph¶i xö lý bÒ mÆt bª t«ng. B¶ng 18 - Thêi gian ngõng cho phÐp khi ®æ bª t«ng kh«ng cã phô gia (phót) NhiÖt ®é trong khèi khi ®æ bª t«ng, 0C Xi m¨ng Poãcl¨ng Xi m¨ng Poãcl¨ng – XØ xi m¨ng Puzolan Lín h¬n 30 20 – 30 10 – 20 60 90 135 90 120 180 Khi xö lý cÇn thùc hiÖn nh| sau: Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 26 - C|êng ®é cña líp bª t«ng bªn d|íi ch|a ®¹t ®Õn 25daN/cm2 th× kh«ng ®|îc lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ ë trªn mÆt ®Ó ®æ líp bª t«ng kh¸c; - MÆt bª t«ng ®· ®«ng kÕt vµ sau 4 giê – 10 giê th× dïng vßi phun n|íc, bµn ch¶i s¾t lµm nh¸m mÆt bª t«ng; - Tr|íc khi ®æ bª t«ng líp trªn, mÆt bª t«ng xö lý ph¶i vÖ sinh s¹ch, hót kh« n|íc vµ r¶i mét líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng dÇy 2cm – 3cm. 6.8.3. Thêi gian th¸o cèp pha ph¶i c¨n cø vµo c|êng ®é ®¹t ®|îc cña bª t«ng ®ång thêi xem xÐt kh¶ n¨ng khèng chÕ vÕt nøt v× nhiÖt. Tr¸nh th¸o cèp pha khi cã sù chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a khèi bª t«ng vµ nhiÖt ®é mèi tr|êng. Kh«ng th¸o cèp pha khi cã luång giã l¹nh. Khi nhiÖt ®é trong lßng bª t«ng vµ nhiÖt ®é m«i tr|êng chªnh lÖch nhau qu¸ 150C – 200C th× ph¶i cã líp phñ b¶o vÖ bÒ mÆt bª t«ng sau khi th¸o cèp pha. 6.8.4. Nh÷ng kÕt cÊu khèi lín kh«ng cã cèt thÐp hoÆc cã Ýt cèt thÐp cã thÓ ®én thªm ®¸ häc ®Ó gi¶m l|îng xi m¨ng, h¹n chÕ nhiÖt ®én khèi ®æ, nh|ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l|îng theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Khi thi c«ng bª t«ng cã ®én thªm ®¸ héc cÇn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau: a) KÝch th|íc c¹nh nhá nhÊt cña kÕt cÊu khèi lín ®|îc ®én ®¸ häc ph¶i lín h¬n 100cm. KÝch th|íc lín nhÊt cña ®¸ héc kh«ng ®|îc lín h¬n 1/3 kÝch th|íc nhá nhÊt cña khèi ®æ. §¸ cã d¹ng thoi dÑt kh«ng ®|îc sö dông. C|êng ®é cña ®¸ héc kh«ng ®|îc thÊp h¬n c|êng ®é cña cèt liÖu lín trong bª t«ng; b) §¸ häc ®|îc xÕp th|a c¸ch ®Òu trong khèi bª t«ng theo mäi phÝa víi kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 30cm. Bª t«ng n»m trong vïng chÞu kÐo kh«ng ®|îc ®én thªm ®¸ héc; c) Khi ®æ bª t«ng ®én ®¸ héc trong thêi tiÕt nãng cÇn cã biÖn ph¸p gi¶m nhiÖt ®é ®¸ héc thÝch hîp, sao cho ®¸ héc cã nhiÖt ®é t|¬ng ®|êng víi nhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng ngay sau khi trén. 6.8.5. B¶o d|ìng bª t«ng khèi lín NhiÖm vô chñ yÕu cña viÖc b¶o d|ìng bª t«ng khèi lín lµ khèng chÕ sù chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a bÒ mÆt bª t«ng vµ trong lßng khèi bª t«ng nh»m h¹n chÕ vÕt nøt v× nhiÖt. ViÖc b¶o d|ìng nµy ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ mµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: a) DÉn nhiÖt tõ trong lßng khèi bª t«ng ra ngoµi b»ng ®|êng èng víi n|íc cã nhiÖt ®é thÊp hoÆc b»ng kh«ng khÝ l¹nh; b) Bao phñ bÒ mÆt bª t«ng ®Ó gi÷ cho nhiÖt ®é cña khèi bª t«ng ®|îc ®ång ®Òu tõ trong ra ngoµi; c) Kh«ng th¸o dì cèp pha tr|íc b¶y ngµy. 6.9. Thi c«ng bª t«ng trong thêi tiÕt nãng vµ trong mïa m|a. 6.9.1. ViÖc thi c«ng bª t«ng trong thêi tiÕt nãng ®|îc thùc hiÖn khi nhiÖt ®é m«i tr|êng cao h¬n 300C. CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ xö lý thÝch hîp ®èi víi vËt liÖu, qu¸ tr×nh trén, ®æ, ®Çm vµ b¶o d|ìng bª t«ng ®Ó kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn chÊt l|îng bª t«ng do nhiÖt ®é cao cña m«i tr|êng g©y ra. 6.9.2. NhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng tõ m¸y trén nªn khèng chÕ kh«ng lín h¬n 300C vµ khi ®æ kh«ng lín h¬n 350C. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 27 6.9.3. ViÖc khèng chÕ nhiÖt ®é hçn hîp bª t«ng cã thÓ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó ¸p dông nh| sau: a) Dïng n|íc m¸t ®Ó h¹ thÊp nhiÖt ®é cèt liÖu lín tr|íc khi trén, dïng n|íc m¸t ®Ó trén vµ b¶o d|ìng bª t«ng; b) ThiÕt bÞ, ph|¬ng tiÖn thi c«ng, b·i c¸t ®¸, n¬i trén vµ n¬i ®æ bª t«ng cÇn ®|îc che n¾ng; c) Dïng xi m¨ng Ýt táa nhiÖt; d) Dïng phô gia hãa dÎo cã ®Æc tÝnh phï hîp víi m«i tr|êng nhiÖt ®é cao; e) §æ bª t«ng vµo ban ®ªm hoÆc s¸ng sím vµ kh«ng nªn thi c«ng bª t«ng vµo nh÷ng ngµy cã nhiÖt ®é trªn 350C. 6.9.4. Khi thi c«ng bª t«ng khèi lín trong thêi tiÕt nãng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña phÇn 6.8. 6.9.5. Thi c«ng bª t«ng trong mïa m|a cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p tiªu tho¸t n|íc cho b·i c¸t, ®¸, ®|êng vËn chuyÓn, n¬i trén vµ n¬i ®æ bª t«ng; b) T¨ng c|êng c«ng t¸c thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é Èm cña cèt liÖu ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh l|îng n|íc trén, ®¶m b¶o gi÷ nguyªn tû lÑ n|íc/xi m¨ng theo ®óng thµnh phÇn ®· chän; c) CÇn cã m¸i che ch¾n trªn khèi ®æ khi tiÕn hµnh thi c«ng bª t«ng d|íi trêi m|a. 6.10. Thi c«ng bª t«ng b»ng cèp pha tr|ît 6.10.1. Qu¸ tr×nh thi c«ng bª t«ng b»ng cèp pha tr|ît ®|îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh sau: §æ bª t«ng t¹o ch©n tr|íc khi tr|ît víi chiÒu cao 70cm – 80cm, chia lµm hai líp nh| sau: - Líp thø nhÊt ®|îc ®æ vµo cèp pha víi chiÒu cao 35cm – 40cm; - Líp thø hai ®|îc ®æ tiÕp theo, khi líp thø nhÊt ®· ®|îc ®æ vµ ®Çm xong trªn toµn bé cèp pha nh|ng bª t«ng ch|a ninh kÕt; Sau b|íc n©ng ®Çu tiªn, qu¸ tr×nh ®æ vµ tr|ît ®|îc thùc hiÖn liªn tôc. Lóc nµy mçi líp bª t«ng ®|îc ®æ víi chiÒu cao phï hîp víi c¸c biÖn ph¸p thi c«ng. 6.10.2. ViÖc n©ng cèp pha theo chu kú ®|îc thùc hiÖn theo tèc ®é tr|ît ®· x¸c ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng, nh|ng ph¶i ®¶m b¶o khi tr|ît l« bª t«ng th× c|êng ®é bª t«ng ®· ®¹t tõ 15N/cm2 – 25N/cm2. 6.10.3. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña sµn thao t¸c, sai s« tim trôc vµ ®é th¼ng ®øng cña cèp pha tr|ît ®|îc thùc hiÖn b»ng c¸c thiÕt bÞ, ph|¬ng tiÖn vµ biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. 6.10.4. BÒ mÆt bª t«ng cÇn ®|îc gi÷ Èm theo chÕ ®é b¶o d|ìng cña TCVN 5592 : 1991. 6.11. Hoµn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng. 6.11.1. Trong mäi tr|êng hîp, bª mÆt bª t«ng ph¶i ®|îc hoµn thiÖn tháa m·n yªu cÇu vÒ chÊt l|îng, ®é ph¼ng vµ ®ång ®Òu vÒ mµu s¾c theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. ViÖc hoµn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng ®|îc chia lµm 2 cÊp: a) Hoµn thiÖn th«ng th|êng. b) Hoµn thiÖn cÊp cao. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 28 6.11.2. Hoµn thiÖn th«ng th|êng: Sau khi th¸o cèp pha, bÒ mÆt bª t«ng ph¶i ®|îc söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt vµ hoµn thiÖn ®Ó ®¶m b¶o ®é ph¼ng nh½n vµ ®ång ®Òu vÒ mµu s¾c. Møc ®é gå ghÒ cña bÒ mÆt bª t«ng khi ®o ¸p s¸t b»ng th|íc 2m kh«ng v|ît qu¸ 7mm. 6.11.3. Hoµn thiÖn cÊp cao ®ßi hái ®é ph¼ng nh½n khi kiÓm tra b»ng th|íc 2m, ®é gå ghÒ kh«ng v|ît qu¸ 5mm vµ ph¶i ®¶m b¶o ®ång ®Òu vµ mµu s¾c. Chó thÝch: 1) Tr¹ng th¸i bÒ mÆt bª t«ng ®|îc hoµn thiÖn ë ®©y lµ nh÷ng kÕt cÊu mµ bÒ mÆt bª t«ng kh«ng tr¸i hoÆc kh«ng bao phñ bÒ mÆt. 2) ViÖc hoµn thiÖn th«ng th|êng bÒ mÆt bª t«ng cã thÓ thùc hiÖn b»ng nhiÒu ph|¬ng ph¸p kh¸c nhau tuú theo møc ®é khuyÕt tËt vµ tÝnh chÊt kÕt cÊu. Khi söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt nh| rç, x|íc, hë thÐp, nøt …. cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c ph|¬ng ph¸p truyÒn thèng (tr¸t, v¸, phun v÷a xi m¨ng, ®ôc tÈy vµ xoa nh½n bÒ mÆt….). Khi t¹o ®é ®ång ®Òu vÒ mµu s¾c cÇn l|u ý viÖc pha trén vËt liÖu ®Ó s÷a ch÷a c¸c khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt. 3) C¸c bÒ mÆt hoµn thiÖn cÊp cao th|êng ®|îc thùc hiÖn theo ph|¬ng ph¸p xoa mµi b»ng m¸y hoÆc b»ng thñ c«ng tuú theo quy m«, diÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu vµ theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 7. KiÓm tra vµ nghiÖm thu. 7.1. KiÓm tra 7.1.1. ViÖc kiÓm tra chÊt l|îng thi c«ng bª t«ng toµn khèi bao gåm c¸c kh©u: l¾p dùng cèp pha ®µ gi¸o, cèt thÐp, chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng vµ dung sai cña c¸c kÕt cÊu trong c«ng tr×nh. 7.1.2. KiÓm tra cèp pha ®µ gi¸o ®|îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu ghi ë b¶ng 1. 7.1.3. KiÓm tra c«ng t¸c cèt thÐp ®|îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu ghi ë b¶ng 10. 7.1.4. KiÓm tra chÊt l|îng bª t«ng bao gåm viÖc kiÓm tra vËt liÖu, thiÕt bÞ, quy tr×nh s¶n xuÊt, c¸c tÝnh chÊt cña hçn hîp bª t«ng ®· ®«ng cøng. C¸c yªu cÇu kiÓm tra nµy ®|îc ghi ë b¶ng 19. 7.1.5. §é sôt cña hçn hîp bª t«ng ®|îc kiÓm tra t¹i hiÖn tr|êng theo c¸c quy ®Þnh sau: a) §èi víi bª t«ng trén t¹i hiÖn tr|êng cÇn kiÓm tra ngay sau khi trén mÎ bª t«ng ®Çu tiªn. b) §èi víi bª t«ng trén s½n t¹i c¸c tr¹m trén bª t«ng (bª t«ng th|¬ng phÈm) cÇn kiÓm tra mçi lÇn giao hµng t¹i n¬i ®æ bª t«ng. c) Khi trén bª t«ng trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ ®é Èm vËt liÖu æn ®Þnh th× kiÓm tra mét lÇn trong mét ca. d) Khi cã sù thay ®æi chñng lo¹i vµ ®é Èm vËt liÖu còng nh| khi thay ®æi thµnh phÇn cÊp phèi bª t«ng th× ph¶i kiÓm tra ngay mÎ trén ®Çu tiªn, sau ®ã kiÓm tra thªm Ýt nhÊt mét lÇn trong mét ca. 7.1.6. C¸c mÉu kiÓm tra c|êng ®é bª t«ng ®|îc lÊy t¹i n¬i ®æ bª t«ng vµ ®|îc b¶o d|ìng Èm theo TCVN 3105 : 1993. 7.1.7. C¸c mÉu thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c|êng ®é bª t«ng ®|îc lÊy theo tõng tæ, mçi tæ gåm ba viªn mÉu ®|îc lÊy cïng mét lóc vµ ë cïng mét chç theo quy ®Þnh cña TCVN 3105 : 1993. KÝch th|íc viªn mÉu chuÈn 150mm x 150mm. Sè l|îng tæ mÉu ®|îc quy ®Þnh theo khèi l|îng nh| sau: Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 29 a) §èi víi bª t«ng khèi lín cø 500m3 lÊy mét tæ mÉu khi khèi l|îng bª t«ng trong mét khèi ®æ lín h¬n 1000m3 vµ cø 250m3 l¸y mét tæ mÉu khi khèi l|îng bª t«ng trong mét khèi ®æ d|íi 1000m3; b) §èi víi c¸c mãng lín, cø 100m3 bª t«ng lÊy mét tæ mÉu nh|ng kh«ng Ýt h¬n mét tæ mÉu cho mét khèi mãng; c) §èi víi bª t«ng mãng bÖ m¸y cã khèi ®æ lín h¬n 50m3 lÊy mét tæ mÉu nh|ng vÉn lÊy mét tæ mÉu khi khèi l|îng Ýt h¬n 50m3; d) §èi víi khung vµ c¸c kÕt cÊu mãng (cét, dÇm, b¶n, vßm…) cø 20m3 bª t«ng lÊy mét tæ mÉu…; e) Tr|êng hîp ®æ bª t«ng c¸c kÕt cÊu ®¬n chiÕc cã khèi l|îng Ýt h¬n th× khi cÇn vÉn lÊy mét tæ mÉu; f) §èi víi bª t«ng nÒn, mÆt ®|êng (®|êng « t«, ®|êng b¨ng…) cø 200m3 bª t«ng lÊy mét tæ mÉu nh|ng nÕu khèi l|îng bª t«ng Ýt h¬n 200m3 vÉn ph¶i lÊy mét tæ mÉu; g) §Ó kiÓm tra tÝnh chèng thÊm n|íc cña bª t«ng, cø 500m3 lÊy mét tæ mÉu nh|ng nÕu khèi l|îng bª t«ng Ýt h¬n vÉn ph¶i lÊy mét tæ mÉu. 7.1.8. C|êng ®é bª t«ng trong c«ng tr×nh sau khi kiÓm tra ë tuæi 28 ngµy b»ng Ðp mÉu ®óc t¹i hiÖn tr|êng ®|îc coi lµ ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ khi gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng tæ mÉu kh«ng ®|îc nhá h¬n m¸c thiÕt kÕ vµ kh«ng cã mÉu nµo trong c¸c tæ mÉu cã c|êng ®é d|íi 85% m¸c thiÕt kÕ. B¶ng 19 – C¸c yªu cÇu kiÓm tra chÊt l|îng bª t«ng §èi t|îng kiÓm tra Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra Môc ®Ých TÇn sè kiÓm tra 1 2 3 4 1. VËt liÖu Xem phiÕu giao hµng phï hîp víi ®¬n ®Æt hµng Mçi lÇn giao hµng Xi m¨ng ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt c¬ lý theo TCVN 4029 : 1985 Phï hîp víi TCVN 2682 : 1992 Theo ®iÒu 4.2.4. Cèt liÖu X¸c ®Þnh ®é bÒn thµnh phÇn h¹t vµ ®é bÒn cña cèt liÖu theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh Phï hîp víi TCVN 1771 : 1986 (®¸, sái) vµ TCVN 1770 : 1986 (c¸t) - LÇn giao hµng ®Çu tiªn - Khi cã nghi ngê - Khi thay ®æi cèt liÖu Xem phiÕu giao hµng Phï hîp víi ®¬n ®Æt hµng Mçi lÇn giao hµng Phô gia vµ chÊt ®én ThÝ nghiÖm mÉu bª t«ng cã phô gia (hoÆc chÊt ®én) Phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt Khi cã nghi ngê N|íc ThÝ nghiÖm ph©n tÝch hãa häc N|íc kh«ng cã c¸c chÊt ®éc h¹i, phï hîp víi Khi kh«ng dïng n|íc sinh ho¹t c«ng céng. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 30 TCVN 4506 : 1987 Khi cã nghi ngê, khi thay ®æi nguån n|íc 2. ThiÕt bÞ M¸y trén ®¬n chiÕc HÖ thèng tr¹m trén C¸c th«ng sè kü thuËt Kh«ng cã sù cè khi vËn hµnh Tr|íc khi sö dông sau ®ã theo ®Þnh kú ThiÕt bÞ c©n ®ong xi m¨ng ThiÕt bÞ c©n ®ong cèt liÖu ThiÕt bÞ c©n ®äng phu gia chÊt ®én C¸c th«ng sè kü thuËt §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c theo quy ®Þnh Tr|íc khi sö dông, sau ®è theo ®Þnh kú ThiÕt bÞ vµ dông cô lÊy mÉu thÝ nghiÖm ThiÕt bÞ dông cô thö ®é sôt B»ng c¸c ph|¬ng tiÖn kiÓm tra thÝch hîp §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c theo quy ®Þnh Mçi lÇn sö dông ThiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ m¸y ®Çm bª t«ng C¸c th«ng sè kü thuËt Kh«ng cã sù cè khi sö dông Tr|íc khi sö dông sau ®ã theo ®Þnh kú. 3. Hçn hîp bª t«ng trén trªn c«ng tr|êng §é sôt KiÓm tra ®é sôt theo TCVN 3106 : 1993 So s¸nh víi ®é sôt quy ®Þnh LÇn trén ®Çu tiªn vµ theo quy ®Þnh cña ®iÒu 7.1.5. §é ®ång nhÊt cña bª t«ng So s¸nh c¸c mÉu thö lÊy tõ c¸c mÎ trén kh¸c nhau §Ó ®¸nh gi¸ sù ®ång ®Òu cña hçn hîp bª t«ng Khi cã nghi ngê §é chèng thÊm n|íc ThÝ nghiÖm theo TCVN 3116 : 1993 So s¸nh víi ®é chèng thÊm n|íc quy ®Þnh Theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ C|êng ®é nÐn Thö mÉu theo TCVN 3118 : 1993 So s¸nh víi c|êng ®én kÐo quy ®Þnh Theo quy ®Þnh cña ®iÒu 7.1.7. C|êng ®é kÐo khi uèn Thö mÉu theo TCVN 3119 : 1993 So s¸nh víi c|êng ®é kÐo quy ®Þnh - Khi cÇn thiÕt - Theo hîp ®ång 4. Hçn hîp bª t«ng trén s½n sö dông trªn c«ng tr|êng Hçn hîp bª t«ng B»ng m¾t So s¸nh víi tr¹ng th¸i th«ng th|êng Mçi lÇn giao hµng C|êng ®é nÐn Thö mÉu theo TCVN 3118 : 1993 So s¸nh víi c|êng ®é nÐn quy ®Þnh Theo quy ®Þnh cña ®iÒu 7.1.7. C|êng ®é kÐo khi uèn Thö mÉu theo TCVN 3119 : 1993 So s¸nh víi c|êng ®é kÐo quy ®Þnh - Khi cÇn thiÕt - Theo hîp ®ång 5. Qu¸ tr×nh trén, t¹o h×nh vµ b¶o d|ìng - Tû lÖ pha trén vËt liÖu - tû lÖ N/X B¶ng thiÕt bÞ ®o l|êng (t¹i n¬i trén) - §¶m b¶o tû lÖ trén theo quy ®Þnh. - Tû lÖ N/X kh«ng ®æi Quy tr×nh trén §o l|êng vËt liÖu, thêi §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c LÇn trén ®Çu tiªn sau ®ã theo thêi gian thÝch Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 31 gian trén theo b¶ng 12, ®¶m b¶o thêi gian trén theo quy ®Þnh. hîp VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng §¸nh gi¸ ®é sôt vµ ®é ®ång nhÊt (t¹i n¬i ®æ bª t«ng) Hçn hîp bª t«ng kh«ng bÞ ph©n tÇng, ®¶m b¶o ®é sôt quy ®Þnh Mçi lÇn vËn chuyÓn §æ bª t«ng B»ng m¾t §¶m b¶o quy tr×nh kü thuËt theo 6.4. Mçi lÇn ®æ bª t«ng B»ng m¾t Bª t«ng ®|îc ®Çm chÆt theo ®iÒu 6.4.14 §Çm bª t«ng Thêi gian ®Çm §¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh Mçi lÇn ®Çm bª t«ng B¶ng 19 – (KÕt thóc) 1 2 3 4 B¶o d|ìng bª t«ng B»ng m¾t Phï hîp víi TCVN 5592 : 1991 Mçi kÕt cÊu Th¸o dì cèp pha ®µ gi¸o Thêi gian vµ c|êng ®é bª t«ng khi th¸o cèp pha ®µ gi¸o Phï hîp víi ®iÒu 3.6.2 vµ b¶ng 3 Mçi kÕt cÊu C¸c khuyÕt tËt B»ng m¾t §|îc söa ch÷a ®¶m b¶o theo yªu cÇu kü thuËt Mçi kÕt cÊu 6. Bª t«ng ®· ®«ng cøng BÒ m¾t kÕt cÊu B»ng m¾t Kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt Mçi kÕt cÊu §é ®ång nhÊt Theo 20 TCN 17 : 1989 X¸c ®Þnh ®é ®ång nhÊt thùc tÕ Dïng sóng bËt nÈy va siªu ©m theo 20 TCN 171 : 1989 So s¸nh víi c|êng ®é nÐn quy ®Þnh C|êng ®é nÐn cña bª t«ng Khoan lÊy mÉu tõ kÕt cÊu X¸c ®Þnh c|êng ®é thùc tÕ - Khi cã nghi ngê - Khi thö mÉu kh«ng ®¹t c|êng ®é - Sè l|îng mÉu thö kh«ng ®ñ theo quy ®Þnh KÝch th|íc B»ng c¸c ph|¬ng tiÖn ®o thÝch hîp TrÞ sè sai lÖch theo b¶ng 20 Khi cã nghi ngê 7.2. NghiÖm thô: 7.2.1. C«ng t¸c nghiÖm thu ®|îc tiÕn hµnh t¹i hiÖn tr|êng vµ ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ sau: a) ChÊt l|îng c«ng t¸c cèt thÐp (theo biªn b¶n nghiÖm thu tr|íc lóc ®æ bª t«ng); b) ChÊt l|îng bª t«ng (th«ng qua kÕt qu¶ thö mÉu vµ quan s¸t b»ng m¾t t¹i hiÖn tr|êng); c) KÝch th|íc, h×nh d¸ng, vÞ trÝ cña kÕt cÊu, c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, khe co gi·n so víi thiÕt kÕ; d) B¶n vÏ hoµn c«ng cña tõng lo¹i kÕt cÊu; Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 32 e) C¸c b¶n vÏ cho phÐp thay ®æi c¸c chi tiÕt vµ c¸c bé phËn trong thiÕt kÕ; f) C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra c|êng ®é bª t«ng trªn c¸c mÉu thö vµ c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l|îng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nÕu cã; g) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu cèt thÐp, cèp pha tr|íc khi ®æ bª t«ng; h) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu nÒn mãng; i) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trung gian cña c¸c bé phËn kÕt cÊu; j) Sæ nhËt ký thi c«ng. 7.2.2. Dung sai cho phÐp. C¸c sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th|íc vµ vÞ trÝ cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi so víi thiÕt kÕ, kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 20. C¸c sai lÖch nµy ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c ph|¬ng ph¸p ®o ®¹c b»ng c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô chuyªn dïng. B¶ng 20 – C¸c sai lÖch cho phÐp khi thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Tªn c¸c sai lÖch Møc cho phÐp, mm 1. §é lÖch cña c¸c mÆt ph¼ng vµ c¸c ®|êng c¾t nhau cña c¸c mÆt ph¼ng ®ã so víi ®|êng th¼ng ®øng hoÆc so víi ®é nghiªng thiÕt kÕ: a) Trªn 1m chiÒu cao kÕt cÊu; b) Trªn toµn bé chiÒu cao kÕt cÊu; - Mãng - T|êng ®æ trong cèp pha cè ®Þnh vµ cét ®æ liÒn víi sµn - KÕt cÊu khung cét - C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng cèp pha tr|ît hoÆc cèp pha leo 1. §é lÖch cña mÆt bª t«ng so víi mÆt ph¼ng ngang; a) TÝnh cho 1m mÆt ph¼ng vÒ bÊt cø h|íng nµo b) Trªn toµn bé mÆt ph¼ng c«ng tr×nh. 2. Sai lÖch trôc cña mÆt ph¼ng bª t«ng trªn cïng, so víi thiÕt kÕ khi kiÓm tra b»ng th|íc dµi 2m ¸p s¸t mÆt bª t«ng. 3. Sai lÖch theo chiÒu dµi hoÆc nhÞp cña c¸c kÕt cÊu; 4. Sai lÖch tiÕt diÖn ngang cña c¸c bé phËn kÕt cÊu 5. Sai lÖch vÞ trÝ vµ cao ®é cña c¸c chi tiÕt lµm gèi tùa cho c¸c kÕt cÊu thÐp hoÆc kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp 5 20 15 10 1/500 chiÒu cao c«ng tr×nh nh|ng kh«ng v|ît qu¸ 100mm. 5 20 8 20 8 5 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 33 Phô lôc A Sè liÖu ®Ó thiÕt kÕ cèp pha ®µ gi¸o cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. A.1. Khi thiÕt kÕ cèp pha ®µ gi¸o ph¶i tÝnh to¸n víi c¸c trÞ sè t¶i träng tiªu chuÈn sau ®©y: A.1.1. T¶i träng th¼ng ®øng: a) Khèi l|îng thÓ thøc cña cèp pha ®µ gi¸o x¸c ®Þnh theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Khèi l|îng thÓ tÝch cña gç kh« ph©n lo¹i theo TCVN 1072 : 1971 nh| sau: - Nhãm III tõ 600kg/m3 ®Õn 730kg/m3 - Nhãm IV tõ 550kg/m3 ®Õn 610kg/m3 - Nhãm V tõ 500kg/m3 ®Õn 540kg/m2. - Nhãm VI tõ 490kg/m3 trë xuèng. b) Khèi l|îng ®¬n vÞ thÓ tÝch cña bª t«ng nÆng th«ng th|êng tÝnh b»ng 2500kg/m3. - §i víi c¸c lo¹i bª t«ng kh¸c tÝnh theo khèi l|îng thùc tÕ. c) Khèi l|îng cña cèt thÐp, lÊy theo thiÕt kÕ, tr|êng hîp kh«ng cã khèi l|îng cô thÓ th× lÊy 100kg/m3 bª t«ng cèt thÐp; d) T¶i träng do ng|êi vµ dông cô thi c«ng: - Khi tÝnh to¸n cèp pha sµn vµ vßm th× lÊy 250daN/m2. - Khi tÝnh to¸n c¸c nÑp gia c|êng mÆt cèp pha lÊy 150daN/m2; - Khi tÝnh to¸n cét chèng ®ì c¸c kÕt cÊu lÊy 100daN/m2. Chó thÝch: 1. MÆt cèp pha sµn vµ dÇm ph¶i ®|îc kiÓm tra l¹i víi t¶i träng tËp trung do ng|êi vµ dông cô thi c«ng lµ 130daN do xe c¶i tiÕn chë ®Çy bª t«ng lµ 350daN; 2. NÕu chiÒu réng cña c¸c kÕt cÊu cèp pha ghÐp l¹i víi nhau nhá h¬n 15mm th× lùc tËp trung nãi trªn ®|îc ph©n ®Òu cho hai tÇm kÒ nhau. e- T¶i träng do ®Çm rung lÊy b»ng 200daN/m2. A.1.2. T¶i träng ngang. a) T¶i träng giã lÊy theo TCVN 2336 : 1990 ®èi víi thi c«ng lÊy 50% t¶i träng giã tiªu chuÈn. b) ¸p lùc ngang cña bª t«ng míi ®æ vµo cèp pha x¸c ®Þnh theo b¶ng A.1. c) T¶i träng do chÊn ®éng ph¸t sinh khi ®æ bª t«ng vµo cèp pha cña kÕt cÊu x¸c ®Þnh theo b¶ng A.2. B¶ng A.1 – ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ Ph|¬ng ph¸p ®Çm C«ng thøc tÝnh to¸n ¸p lùc ngang tèi ®a, daN/m2 Giíi h¹n sö dông c«ng thøc 1. §Çm dïi 2. §Çm ngoµi P = . H P = (0,27V + 0,78)k1.k2 P = . H H d R V t 0,5 khi H d 4 V t 4,5 khi H d 2R1 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 34 P = (0,27V + 0,78)k1.k2 V t 4,5 khi H d 2m C¸c ký hiÖu trong b¶ng nµy: P – ¸p lùc ngang tèi ®a cña hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng daN/m2; - khèi l|îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng ®· ®Çm chÆt tÝnh b»ng daN/m3; H - chiÒu cµo mçi líp hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng m; V - tèc ®é ®æ hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng m/h; R vµ R1 – b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm dïi vµ ®Çm ngoµi. §èi víi dïi nªn lÊy R = 0,7 vµ ®Çm ngoµi R1 = 1,0m; k1 - hÖ sè tÝnh ®Õn ¶nh h|ëng ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng. - §èi víi bª t«ng cøng vµ Ýt linh ®éng víi ®é sôt 0,2cm – 4cm th× K1 = 0,8; - §èi víi bª t«ng cã ®é sôt 4cm – 6cm th× k1 = 1,0. - §èi víi bª t«ng cã ®é sôt 8cm – 12cm th× k1 = 1,2; k2 - hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h|ëng nhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng - Víi nhiÖt ®é 80C, k2 = 1,15; - Víi nhiÖt ®é 80C – 110C, k2 = 1,1; - Víi nhiÖt ®é 120C – 170C, k2 = 1,0; - Víi nhiÖt ®é 180C – 270C, k2 = 0,95; - Víi nhiÖt ®é 280C – 320C, k2 = 0,9; - Víi nhiÖt ®é tõ trªn 330C, k2 = 0,85; B¶ng A.2 - T¶i träng ®éng khi ®æ bª t«ng vµo cèp pha BiÖn ph¸p ®æ bª t«ng T¶i träng ngang, t¸c dông vµo cèp pha (daN/m2) §æ b»ng m¸y vµ èng vßi voi hoÆc ®æ trùc tiÕp b»ng ®|êng èng tõ m¸y bª t«ng §æ trùc tiÕp tõ c¸c thïng cã: - Dung tÝch nhá h¬n 0,2m3 - Dung tÝch 0,2m3 – 0,8m3 - Dung tÝch lín h¬n 0,8m3 400 200 400 600 A.2. Khi tÝnh to¸n c¸c bé phËn cña cèp pha theo kh¶ n¨ng chÞu lùc, c¸c t¶i träng tiªu chuÈn nªu trong A.1 ph¶i ®|îc nh©n víi hÖ sè v|ît t¶i quy ®Þnh trong b¶ng A.3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 35 B¶ng A.3 C¸c t¶i träng tiªu chuÈn HÖ sè v|ît t¶i 1. Khèi l|îng thÓ tÝch cña cèp pha ®µ gi¸o 2. Khèi l|îng thÓ tÝch cña bª t«ng vµ cèt thÐp 3. T¶i träng do ng|êi vµ ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn 4. T¶i träng ®o ®Çm chÊn ®éng 5. ¸p lùc ngang cña bª t«ng 6. T¶i träng do chÊn ®éng khi ®æ bª t«ng vµo cèp pha 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 - Khi xÐt ®Õn t¶i träng t¹m thêi cña c¸c t¶i träng h÷u Ých vµ t¶i träng giã, tÊt c¶ c¸c t¶i träng trong tÝnh to¸n (trõ t¶i träng b¶n th©n) ®Òu ph¶i nh©n víi hÖ sè 0,9. - Khi tÝnh to¸n c¸c bé phËn cña cèp pha ®µ gi¸o vÒ mÆt biÕn d¹ng, c¸c t¶i träng kh«ng ®|îc nh©n víi hÖ sè qu¸ t¶i. A.3. §é vâng cña c¸c bé phËn cèp pha do t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng kh«ng ®|îc lín h¬n c¸c trÞ sè sau: a) §èi víi cèp pha cña bÒ mÆt lé ra ngoµi cña c¸c kÕt cÊu: 1/400 nhÞp cña bé phËn cèp pha; b) §èi víi cèp pha cña bÒ mÆt bÞ che khuÊt c¸c kÕt cÊu: 1/250 nhÞp cña bé phËn cèp pha; c) §é vâng ®µn håi hoÆc ®é lón cña gç chèng cèt pha: 1/1000 nhÞp tù do cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp t|¬ng øng. A.4. TÝnh to¸n æn ®Þnh chèng lËt cña cèp pha vµ ®µ gi¸o ph¶i xÐt ®Õn t¸c ®éng ®ång thêi cña t¶i träng giã vµ khèi l|îng b¶n th©n. NÕu cèp pha ®|îc l¾p liÒn víi cèt thÐp th× ph¶i tÝnh c¶ khèi l|îng cèt thÐp, hÖ sè v|ît t¶i ®èi víi t¶i träng giã lÊy b»ng 1,2 vµ 0,8 ®èi víi c¸c t¶i träng chèng lËt. Ngoµi ra, hÖ sè an toµn vÒ æn ®Þnh chèng lËt kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,25. Phô lôc B Cèt thÐp cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp B.1. Ph©n lo¹i vµ tÝnh chÊt cña cèt thÐp. B.1.1. Cèt thÐp trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ®|îc ph©n lo¹i nh| sau: a) Theo c«ng nghÖ chÕ t¹o: ThÐp c¸n nãng vµ thÐp c¸n nguéi; b) Theo ®iÒu kiÖn sö dông: Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp th|êng vµ cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr|íc; c) Theo h×nh d¹ng: Cèt thÐp tr¬n vµ cèt thÐp cã gê; B.1.2. TÝnh chÊt c¬ häc cña cèt thÐp ®|îc ®Æc tr|ng b»ng trÞ sè giíi h¹n ch¶y, c|êng ®é cùc h¹n vµ ®é d·n dµi t|¬ng ®èi. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 36 B.1.3. Mét sè lo¹i thÐp dïng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp s¶n xuÊt trong n|íc vµ n|íc ngoµi ë b¶ng sau: B¶ng B.1 – TÝnh chÊt c¬ häc cña thÐp ViÖt Nam theo tiªu chuÈn TCVN 1651 : 1985. Nhãm cèt thÐp §|êng kÝnh cèt thÐp, mm Giíi h¹n ch¶y daN/cm2 C|êng ®é cùc h¹n daN/cm2 §é d·n dµi t|¬ng ®èi, % ThÝ nghiÖm uèn nguéi c-®é dÇy trôc uèn d- ®|êng kÝnh cèt thÐp Kh«ng nhá h¬n CI CII CIII CIV 6-10 10-40 6-40 10-32 2200 3000 4000 6000 3800 5000 6000 9000 3800 5000 6000 9000 C = 0,5d 1800 C = 3d 1800 C = 3d 900 C = 5d 450 B¶ng B.2 – TÝnh chÊt c¬ lý cña thÐp Liªn X« (cò) theo GOST 5781 : 1975 Giíi h¹n ch¶y daN/cm2 C|êng ®é cùc h¹n daN/cm2 §é d·n dµi tr|¬ng ®èi % ThÝ nghiÖm uèn nguéi Nhãm cèt thÐp §|êng kÝnh cèt thÐp, mm Kh«ng nhá h¬n §|êng kÝnh uèn Gãc uèn AI AII AIII AIV 6-22 20-32 6-40 10-32 2400 3000 4000 6000 3800 5000 6000 9000 3800 5000 6000 9000 C = 0,5d C = 3d C = 3d C = 5d 1800 1800 900 450 Chó thÝch: §èi víi cèt thÐp cã ®|êng kÝnh lín h¬n 40mm, ®|îc phÐp gi¶m tiªu chuÈn vÒ ®é d·n dµi t|¬ng ®èi. Khi ®|êng kÝnh t¨ng lªn 1mm, ®é d·n dµi t|¬ng ®èi ®|îc gi¶m 0,25% nh|ng kh«ng ®|îc gi¶m qu¸ 3%. B.2. Xö lý cèt thÐp. B.2.1. §Ó tiÕt kiÖm cèt thÐp dïng cèt thÐp xö lý nguéi trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. a) Xö lý kÐo nguéi, dïng cèt thÐp tr¬n c¸n nãng vµ thÐp cã gê c¸n nãng, xö lý rót nguéi, dïng lo¹i cèt thÐp tr¬n c¸n nãng. b) Cèt thÐp ®Ó rót nguéi ph¶i cã bÒ mÆt tr¬n kh«ng gØ, sai lÖch ®|êng kÝnh kh«ng qu¸ 0,1mm. B¶ng B.3 - Giíi h¹n ®µn håi cña mét sè lo¹i thÐp n|íc ngoµi. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 37 Møc ®é Tiªu chuÈn 1 2 3 4xx NF (Ph¸p) A35-015 A35-016 Fe E 215 (215) Fe E 235 (235) Fe E400 (400) Fe E 500 (500) BS (Anh) 4449 4461 Gr 250 (250) Gr.460/425 (<16:460) 16:425 485 Din (§øc) 448 BST 220/340 GU (IG) (220) BST 420/500 RU vµ RK (III U vµ IIIK) (420) BST 500/550 GR.PK,RK (IVG,IVR,IVP) (500) ASTM (Mü) A615 A616 A617 BËc 40 (276) BËc 60 (414) NhÉn: 448 HA: 517 CEB (Euro – 80) S 220 (220) s 400 (400) s 500 (500) Trong ®ã: ( ) - Giíi h¹n ®µn håi tÝnh b»ng MPa; (xx) - ChØ thÐp thanh vµ sîi; B.2.3. §|êng kÝnh thÐp xö lý nguéi nªn ¸p dông nh| sau: a) §|êng kÝnh cèt thÐp kÐo nguéi 6mm – 22mm; b) §|êng kÝnh thÐp rót nguéi d|íi 10mm. Phô lôc C B¶ng tÝnh s½n thµnh phÇn vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng nÆng m¸c 100 D|íi ®µy lµ b¶ng tÝnh s½n cho 1m3 bª t«ng M100 ®Ó lËp dù to¸n, s¶n xuÊt vµ thi c«ng c«ng tr×nh. Sè liÖu trong b¶ng ch|a tÝnh ®Õn hao hôt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ thi c«ng trªn hiÖn tr|êng. Hçn hîp bª t«ng nhËn ®|îc cã ®é sôt 3cm – 4cm trªn c¬ së vËt liÖu; a) Cèt liÖu nhá theo TCVN 1770 : 1986 “C¸t x©y dùng – yªu cÇu kü thuËt” b) Cèt liÖu lín theo TCVN 1771 : 1986 “§¸ d¨m, sái dïng trong x©y dùng”; c) Xi m¨ng theo TCVN 4506 : 1987 “N|íc cho bª t«ng vµ v÷a – yªu cÇu kü thuËt”, thµnh phÇn bª t«ng trong b¶ng ®|îc tÝnh víi xi m¨ng PC300. B¶ng C - B¶ng tÝnh s½n thµnh phÇn vËt liÖu cho 1m3 bª t«ng nÆng m¸c 100 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 38 Cèt liÖu vµ quy c¸ch M¸c xi m¨ng Xi m¨ng (kg) C¸t (kg) §¸ sái (kg) N|íc (lÝt) Cèt liÖu nhá M1 = 2,1 – 3,5 Cèt liÖu lín cì h¹t Dmax = 10mm PC 30 265 615 1260 195 Cèt liÖu nhá M1 2,1, = 3,5 Cèt liÖu lín cì h¹t Dmax = 20mm PC 30 245 665 1190 185 Cèt liÖu nhá M1 = 2,1 – 3,5 Cèt liÖu lín cì h¹t Dmax = 40mm PC 30 224 680 1240 180 Cèt liÖu nhá M1 = 2,1 – 3,5 Cèt liÖu lín cì h¹t Dmax = 70mm PC 30 219 725 1270 170 Phô lôc D HÖ sè tÝnh ®æi kÕt thö nÐn vÒ c|êng ®é c¸c viªn mÉu bª t«ng cã kÝch th|íc kh¸c víi viªn mÉu chuÈn 150mm x 150mm x 150mm H×nh d¸ng vµ kÝch th|íc mÉu, mm HÖ sè tÝnh ®æi MÉu lËp ph|¬ng 100 x 100 x 100 150 x 150 x 150 200 x 200 x 200 300 x 300 x 300 0,91 1,00 1,05 1,1,0 MÉu trô 71,4 x 143 vµ 100 x 200 150 x 300 200 x 400 1,1,6 1,20 1,24 Phô lôc E B¶ng chuyÓn ®æi mét sè ®¬n vÞ ®o l|êng hîp ph¸p §¬n vÞ hîp ph¸p §¹i l|îng Tªn gäi ký hiÖu ChuyÓn ®æi ®¬n vÞ Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 39 Lùc Niu t¬n §ªcaniut¬n Kiloniut¬n N daN kN 9,81N = 1daN 1 daN = 10N 1 kN = 103 N - øng suÊt, c|êng ®é vËt liÖu, m« ®un ®µn håi. - ¸p suÊt §ª caniut¬n trªn centimet vu«ng Niu t¬n/mÐt vu«ng §ªcaniut¬n trªn mÐt vu«ng Pascal bar ¸tmètphe daN/cm2 N/m2 daN/m2 Pa bar at 9,81N/cm2  1daN/cm2 1N/m2 = 0,1daN/cm2 9,81N/m2  1daN/m2 1N/m2 = 0,1daN/m2 1daN/m2 = 10N/m2 1Pa = 1N/m2 1bar = 105 Pa 1at = 9,81.104N/m2 1at = 0,98 1bar M«mem uèn, m« men xo¾n §ªc©nniut¬n mÐt Kil«niut¬nmÐt daNm, KNm 9,81 NM  1daNm 9,81kNm  10KNm T¶i träng ph©n bæ trªn mÐt dµi §ªcaniut¬n trªn mÐt daN/m 9,81N/m = 1daN/m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf31 TCVN 4453 1995.pdf
Tài liệu liên quan