Thiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà máy nhiệt điện năng suất 30T hơi/giờ

Trải qua một thời gian làm việc năng động cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của thầy PGS. Nguyễn Thế Dân, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà máy nhiệt điện năng suất 30 T hơi/giờ". Trong suốt quá trình tra cứu và tìm hiểu tất cả các kiến thức về tầm quan trọng của lò hơi trong nhà máy nhiệt điện. Việc sản xuất và sử dụng nhiệt của lò hơi nước đã góp phần quan trọng trong công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước và nâng cao đời sống. Nội dung đồ án hoàn thành gồm các phần sau: A- Phần lý thuyết: - Mở đầu - Khái niệm cơ bản về lò hơi nhà máy nhiệt điện. - Nước trong nhà máy nhiệt điện. - Nguồn gốc- thành phần- tính chất của khí tự nhiên. - Các phương pháp xử lý khí trước khi đốt. - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của vòi phun. - Đặc điểm quá trình cháy nhiên liệu trong buồng lửu. B- Phần tính toán công nghệ. - Thể tích buồng lửa: Vbl= 106,239 m3. - Bề mặt bức xạ của dàn ống: Hbx= 108,413 m3. - Lượng nhiên liệu tiêu hao: B= 3150,733 m3ktn/h. - Số lượng vòi phun là 2, đặt ở hai đầu đối diện nhau: - Hiệu suất của lò hơi = 88,056%. C. Phần dụng cụ đo và tự động hoá. D. Phần an toàn lao động trong phân xưởng. E. Phần tính toán xây dựng. Phân xưởng được xây dựng tại nhà máy nhiệt điện thuộc khu công nghiệp Dung Quất- Quảng Ngãi với diện tích tổng mặt bằng là 9900 m2. Tài liệu tham khảo I. Thiết bị lò hơi tập 1- Trương Duy Nghĩa- Ngô Sỹ Mão. Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật- 1987. II. Thiết bị lò hơi tập 2- Trường ĐHBK Hà Nội- 1985 III. Tổng hợp hữu cơ và hoá dầu- Phan Minh Tân. Trường ĐHBK- TP. HCM- 1997. IV. Công nghệ chế biến khí tự nhiên và đồng hành- Nguyễn Thị Minh Hiền, nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật- 2002. Nhà xuất bản khoa học, và kĩ thuật- Hà Nội- 2002. V. Hoá học dầu mỏ và khí- PGS.TS. Đinh Thị Ngọ. Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật. VI. Công nghệ chế biến dầu mỏ và khí tự nhiên - Lê Văn Hiếu. Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật- 2001. VII. Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ hoá học, tập 1. Trường ĐHBK Hà Nội - 1999. VIII. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 1. Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật - 1992. IX. Tính toán quá trình, thiết bị công nghệ hoá chất và thực phẩm, tập 1-GS.TS Nguyễn Bin. Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật - 1999. X. Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt- Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hoan. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - 1999. XI. Sổ tay tóm tắt các đại lượng hoá lí. Trường ĐHBK Hà Nội - 1972. XII. Cơ sở tự động hoá - Nguyễn Văn Hoà. Nhà xuất bản giáo dục - 2000. XIII. Cơ sở xây dựng nhà công nghiệp - PGS. Ngô Bình. Trường ĐHBK Hà Nội - 1997. XIV. Ví dụ và bài tập về quá trình thiết bị công nghệ hoá học. Trường ĐHBK Hà Nội 1997. XV. Tạp chí dầu khí số 1- 2003. Tạp chí dầu khí số 3 - 2003. Thông tin dầu khí Thế giới số 9- 2003.

doc126 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà máy nhiệt điện năng suất 30T hơi/giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
q5) ® q1= 100- (9,344+ 1,5+ 0+ 1,1)= 88,056%. III- TÝnh l­îng nhiªn liÖu tiªu tèn (B) Theo c«ng thøc vÒ hiÖu suÊt lß h¬i: Trong ®ã: D: S¶n l­îng h¬i cña lß, kg/giê. B: L­îng nhiªn liÖu tiªu hao, m3ktn/h iqn, i'hn: entanpi cña h¬i qu¸ nhiÖt, n­íc cÊp. Ta cã: - Entanpi: cña n­íc cÊp i'hn i'hn= Cp. tnn Víi Cp- tû nhiÖt ®é cña n­íc cÊp, CP = 4,18 kg/ kg ®é tnc - nhiÖt ®é n­íc cÊp, tnc = 250C Do ®ã: i'n = 4,18 . 25 = 104,5 KJ/kg. - Entanpi cña h¬i qu¸ nhiÖt iqn. H¬i qu¸ nhiÖt cã P = 40 ¸pt«m¸t » 4 MPa. t = 4400C. Tõ ®ã ta t×m ®­îc: [I - 7]. iqn = 3360, KJ/kg h¬i n­íc. Ta cã: Víi : h = 88,056% Thay sè vµo ta ®­îc Tõ sè liÖu ®Çu vµo, vßi phun khÝ thiªn nhiªn cã n¨ng suÊt 1500¸2000 m3/h, ta cã sè vßi phun lµ n víi: VËy sè vßi phun khÝ víi n¨ng suÊt vßi lµ 1500¸200 m3/giê ta chän lµ 2 vßi phun. IV- ThÓ tÝch buång löa Tõ c«ng thøc tÝnh nhiÖt thÕ thÓ tÝch buång löa Trong ®ã: Vbl- thÓ tÝch buång löa, m3 QV- nhiÖt thÓ tÝch buång löa, qv = 290.103 w/m3. Suy ra * Chän kÝch th­íc lß h¬i: LÊy diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña lß h¬i lµ h×nh vu«ng c¹nh lµ a= 4m ta cã: Vbl= a2.h Víi h: chiÒu cao cña lß, m Do ®ã: VËy chiÒu cao cña lß lµ 6,639m. V× lß cã hai vßi phun nÕu ta bè trÝ ë mÆt tr­íc cña lß mét vßi phun vµ mét vßi phun ë mÆt ®èi diÖn. Khi bè trÝ vßi phun cho lß ®èt cÇn chó ý kh«ng cho ngän löa tiÕp xóc víi t­êng buång lß lµm háng t­êng vµ èng dÉn n­íc d­íi t¸c dông cña nhiÖt ®é cao. PhÇn III TÝnh to¸n bøc x¹ nhiÖt trong buång löa I. Nh÷ng ®Þnh luËt c¬ b¶n vÒ truyÒn nhiÖt Trong c«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp ho¸ häc, nhiÒu qu¸ tr×nh cÇn ®­îc tiÕn hµnh ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é x¸c ®Þnh th× tèc ®é cña qu¸ tr×nh vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm míi ®­îc ®¶m b¶o. §Ó thùc hiÖn ®iÒu kiÖn ®ã, ng­êi tat ph¶i cÊp nhiÖt hoÆc bít nhiÖt cña qu¸ tr×nh ra. NhiÖt l­îng bao giê còng truyÒn tõ vËt cã nhiÖt ®é cao ®Õn vËt cã nhiÖt ®é thÊp. NhiÖt ®­îc truyÒn tõ vËt nµy ®Õn vËt kh¸c theo c¸c ph­¬ng thøc sau: [VII -178]. - DÉn nhiÖt: lµ qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt tõ phÇn tõ nµy ®Õn phÇn tö kh¸c cña vËt chÊt khi chóng tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhau th­êng th× qu¸ tr×nh nµy chØ x¶y ra trong vËt thÓ r¾n. DÉn nhiÖt còng x¶y ra trong m«i tr­êng khÝ vµ láng nÕu chÊt khÝ vµ láng ë tr¹ng th¸i ®øng yªn hay chuyÓn ®éng dßng. - NhiÖt ®èi l­u: lµ hiÖn t­îng truyÒn nhiÖt do c¸c ph©n tö chÊt láng hoÆc khÝ ®æi chç cho nhau. HiÖn t­îng nµy x¶y ra lµ do chóng cã nhiÖt ®é kh¸c nhau g©y nªn khèi l­îng riªng kh¸c nhau hoÆc do t¸c dông c¬ häc nh­ b¬m, khuÊy... - NhiÖt bøc x¹: lµ qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt b»ng d¹ng sãng ®iÖn tõ, nghÜa lµ nhiÖt n¨ng biÕn thµnh tia bøc x¹ råi truyÒn ®i, khi gÆp mét vËt thÓ nµo ®ã th× mét phÇn n¨ng l­îng bøc x¹ ®ã bÞ hÊp thô sÏ biÕn thµnh nhiÖt n¨ng, mét phÇn ph¶n chiÕu l¹i vµ mét phÇn ®i xuyªn qua vËt thÓ. 1. DÉn nhiÖt. Gradien nhiÖt ®é lµ møc ®é biÕn thiªn nhiÖt ®é ë mét ®iÓm cho tr­íc cña vËt thÓ, vÒ trÞ sè b»ng ®é biÕn thiªn nhiÖt ®é trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn cña mÆt ®¼ng nhiÖt. C«ng thøc: = gradt [VII - 179] §Þnh luËt dÉn nhÖit Phuriª: Mét nguyªn tè nhiÖt l­îng dQ dÉn qua mét ®¬n vÞ bÒ mÆt dF trong 1 ®¬n vÞ thêi gian dt th× tØ lÖ víi gradt, víi bÒ mÆt dF vµ thêi gian dt. J [VII - 179] Trong ®ã: Q: nhiÖt l­îng dÉn ®i vµo trong vËt thÓ, J l: hÖ sè tØ lÖ cßn gäi lµ hÖ sè dÉn nhiÖt, W/m ®é. n: Kho¶ng c¸ch, m F: bÒ mÆt vu«ng gãc víi ph­¬ng dÉn nhiÖt, m2. t: thêi gian, gi©y. DÊu "-" cña ph­¬ng tr×nh chøng tá dßng nhiÖt biÕn ®æi theo chiÒu gi¶m nhiÖt ®é. BiÕn ®æi ph­¬ng tr×nh trªn ta ®­îc thø nguyªn cña ®é dÉn nhiÖt. VËy ®é dÉn nhiÖt lµ l­îng nhÖit (J) dÉn qua 1m2 bÒ mÆt vu«ng gãc víi ph­¬ng dÉn nhiÖt trong ®¬n vÞ thêi gian lµ 1 gi©y khi chªnh lÖch nhiÖt ®é trªn mét ®¬n vÞ 1m chiÒu dµi theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn víi bÒ mÆt ®¼ng nhiÖt lµ 10C. §é dÉn nhiÖt biÓu thÞ kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt nªn nã ®Æc tr­ng cho tÝnh chÊt vËt lý cña vËt chÊt. 2. NhiÖt ®èi l­u. NhiÖt ®èi l­u chØ x¶y ra trong m«i tr­êng láng hay khÝ. Cßn qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt gi÷a c¸c bÒ mÆt vËt thÓ r¾n víi m«i tr­êng xung quanh (láng, khÝ, h¬i) lµ qu¸ tr×nh cÊp nhiÖt. §Ó ®¬n gi¶n h¬n cho viÖc tÝnh to¸n ng­êi ta dùa vµo ®Þnh luËt cÊp nhiÖt Niut¬n. L­îng nhiÖt ®é dQ do mét nguyªn tè bÒ mÆt dF cña vËt thÓ cã nhiÖt ®é tvt cÊp cho m«i tr­êng xung quanh trong kho¶ng thêi gian dt, tû lÖ víi hiÖu sè nhiÖt ®é gi÷a vËt thÓ vµ m«i tr­êng víi diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt dF , thêi gian dt. dQ = a (tVT - tmt).dF. dt, J[VII-188] Trong ®ã: tVT: nhiÖt ®é cña vËt thÓ, 0C tmt: nhiÖt ®é cña m«i tr­êng, 0C a: hÖ sè tû lÖ, gäi lµ hÖ sè cÊp nhiÖt NÕu qu¸ tr×nh æn ®Þnh th× ph­¬ng tr×nh trªn cã thÓ viÕt d­íi d¹ng Q =a(tVT - tmt). F, W Khi F = 1m2; t = 1s; (tVT - tmt) = 10C th× Q = a VËy hÖ sè cÊp nhiÖt a lµ l­îng nhiÖt do mét ®¬n vÞ bÒ mÆt cña tõng cÊp cho m«i tr­êng xung quanh (hay ng­îc l¹i, nhËn tõ m«i tr­êng xung quanh) trong kho¶ng thêi gian 1 gi©y khi hiÖu sè nhiÖt ®é gi÷a t­êng vµ m«i tr­êng (hay ng­îc l¹i) lµ 1 ®é. Tõ ®©y ta cã thø nguyªn cña a lµ: HÖ sè cÊp nhiÖt a phô thuéc vµo + Lo¹i chÊt t¶i nhiÖt (khÝ, láng, h¬i) + ChÕ ®é chuyÓn ®æi vµ tèc ®é cña chÊt t¶i nhiÖt (dßng hay xo¸y) + TÝnh chÊt vËt lý cña chÊt t¶i nhiÖt (®é nhít, ®é dÉn nhiÖt, khèi l­îng riªng, ¸p suÊt…) + KÝch th­íc h×nh d¹ng, vÞ trÝ vµ tr¹ng th¸i cña bÒ m¹t trao ®æi nhiÖt… Bëi vËy, hÖ sè cÊp nhiÖt a ®­îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm th«ng qua c¸c ph­¬ng tr×nh chuÈn sè ®ång d¹ng 3. NhiÖt bøc x¹ Trao ®æi nhiÖt b»ng bøc x¹ lµ mét d¹ng trao ®æi c¬ b¶n mµ kh«ng cÇn cã sù tiÕp xóc trùc tiÕp (nh­ ®èi l­u, dÉn nhiÖt) gi÷a c¸c vËt tham gia trao ®æi nhiÖt vµ cã ý nghÜa rÊt lín trong kü thuËt, ®Æc biÖt trong kü thuËt nhiÖt ®é cao. TÊt c¶ c¸c vËt thÓ cã nhiÖt ®é cao h¬n 00C ®Òu cã thÓ ph¸t ra tia n¨ng l­îng d­íi d¹ng tia bøc x¹ vµ lan truyÒn ra kh«ng gian xung quanh vËt thÓ. C¸c tia bøc x¹ nµy ph¸t ra m«i tr­êng xung quanh gÆp mét vËt thÓ kh¸c nã cã thÓ hÊp thô hoµn toµn hay mét phÇn ®Ó biÕn trë l¹i thµnh nhiÖt n¨ng. §ã lµ qu¸ tr×nh chuyÓn nhiÖt l­îng b»ng bøc x¹. Tæng qu¸t ta xÐt mét dßng nhiÖt bøc x¹ n¨ng l­îng Q ®Ëp vµo bÒ mÆt mét vËt thÓ th× n¨ng l­îng sÏ chia lµm 3 phÇn. + Mét phÇn n¨ng l­îng QA ®­îc vËt thÓ hÊp thô biÕn ®æi thµnh nhiÖt n¨ng. + Mét phÇn n¨ng l­îng QR bÞ ph¶n x¹ l¹i + Mét phÇn n¨ng l­îng QD xuyªn qua vËt thÓ Theo ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng ta cã: Q = QA + QR + QD [VII-212] Hay Ta kÝ hiÖu: = A- hÖ sè (kh¶ n¨ng) hÊp thô cña vËt thÓ. = R- hÖ sè (kh¶ n¨ng) ph¶n x¹ cña vËt thÓ. = D- kh¶ n¨ng khóc x¹ (xuyªn qua cña vËt thÓ). NÕu vËt cã A=1 (R= D= 0): tøc lµ bøc x¹ ®­îc hÊp thô hoµn toµn, gäi lµ vËt thÓ ®en tuyÖt ®èi. NÕu vËt cã D= 1 (R = A = 0): tia bøc x¹ ®­îc ph¶n x¹ hoµn toµn, gäi lµ vËt tr¾ng tuyÖt ®èi Trong thùc tÕ, vËt kh«ng cã tÝnh tuyÖt ®èi mµ chØ cã thÓ hÊp thô mét phÇn tia nhiÖt víi b­íc sãng bÊt kú ®­îc gäi lµ vËt thÓ x¸m a. §Þnh luËt Stephan-Bolzmana Ph¸t biÓu ®Þnh luËt: kh¶ n¨ng bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi tû lÖ bËc 4 víi nhiÖt ®é tuyÖt ®èi cña bÒ mÆt vËt thÓ W/m2 [VII-214] Trong ®ã K0: h»ng sè bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi K0 = 5,76.10-8, (W/m2.0K) Trong tÝnh to¸n kü thuËt c«ng thøc trªn viÕt d­íi d¹ng: Víi C: hÖ sè bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi. C0= K0. 108=5,67.10-8.108 = 5,67, w/m2 0K4 B»ng thùc nghiÖm c¸c nhµ nghiªn cøu ®­a ra ®Þnh luËt bøc x¹ cho vËt x¸m nh­ sau: Víi C: hÖ sè bøc x¹ x¸m. Kh¶ n¨ng bøc x¹ t­¬ng ®èi hay gäi lµ ®é ®en cña vËt thÓ: b. §Þnh luËt Kiªchoff Ph¸t biÓu ®Þnh luËt: tû sè gi÷a kh¶ n¨ng bøc x¹ vµ kh¶ n¨ng hÊp thô n¨ng l­îng cña vËt x¸m chØ phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ lu«n b»ng kh¶ n¨ng bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi ë cïng mét nhiÖt ®é. . Kh¶ n¨ng bøc x¹ cña vËt thÓ bÊt kú: Trong ®ã: C= A.C0: lµ hÖ sè bøc x¹ cña chÊt x¸m phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt thÓ vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm: MÆt kh¸c ta cã: Mµ: C= C0. A, nªn: A= e: nghÜa lµ ®èi víi 1 vËt thÓ kh¶ n¨ng hÊp thô chÝnh b»ng ®é ®en. c. Bøc x¹ gi÷a hai vËt ph¼ng ®Æt song song nhau: Trong ®ã: T1, T2: nhiÖt ®é tuyÖt ®èi cña mÆt ph¼ng 1 vµ mÆt ph¼ng 2, 0K. Q1-2: l­îng nhiÖt truyÒn bøc x¹ cña 1 m2 bÒ mÆt vËt 1 cho vËt 2. C1, C2, C0: hÖ sè bøc x¹ cña mÆt ph¼ng 1,2 vµ ®en tuyÖt ®èi, w/m2. (0K)4 d. Bøc x¹ gi÷a 2 vËt thÓ bao trïm nhau: Trong ®ã: F1: lµ bÒ mÆt bÞ bao bäc, m2 F2: bÒ mÆt vËt bao bäc, m2 e. Bøc x¹ gi÷a 2 vËt thÓ bÊt kú trong kh«ng gian: Trong ®ã: j1-2 hÖ sè gãc trung b×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Víi: F1, F2: bÒ mÆt bøc x¹ cña vËt thÓ, m2 j1, j2: gãc t¹o bëi h­íng cña tia bøc x¹ vµ ph¸p tuyÕn cña bÒ mÆt bøc x¹. r: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vËt thÓ f. Bøc x¹ cña c¸c chÊt khÝ Kh¸c h¼n víi vËt thÓ r¾n vµ láng, phÇn lín c¸c chÊt khÝ lµ chÊt trong suèt ®èi víi c¸c tia nhiÖt (c¸c chÊt khÝ mét nguyªn tö, hai nguyªn tö), cßn c¸c chÊt khÝ kh¸c nh­ CO2, H2O, NH3,… cã tÝnh chÊt bøc x¹ vµ hÊp thô c¸c tia nhiÖt. Tuy nhiªn chóng chØ bøc x¹ vµ hÊp thô ®èi víi tÊt c¶ c¸c tia bøc x¹ b­íc sãng trong mét kho¶ng x¸c ®Þnh, tøc lµ mét vïng quang phæ nhÊt ®Þnh. HiÖn t­îng bøc x¹ vµ hÊp thô kh«ng chØ x¶y ra trªn bÒ mÆt c¸c líp khÝ mµ cßn trong toµn bé thÓ tÝch khÝ. Do ®ã qu¸ tr×nh bøc x¹ cña chÊt khÝ phô thuéc vµo chiÒu dµy líp khÝ vµ thµnh phÇn khÝ bøc x¹ trong hçn hîp khÝ. N¨ng l­îng bøc x¹ cña chÊt khÝ: Trong ®ã: eK: ®é ®en cña khÝ. T: nhiÖt ®é tuyÖt ®èi cña khÝ, 0K Trong thùc tÕ ng­êi ta rÊt chó ý ®Õn bøc x¹ cña khÝ CO2 vµ h¬i n­íc, lµ s¶n phÈm cã trong khÝ lß. §©y lµ trao ®æi nhiÖt bøc x¹ gi÷a khÝ vµ t­êng lß cã khÝ thæi qua. L­îng nhiÖt bøc x¹ tõ khÝ ®Õn t­êng lß Trong ®ã: Q: l­îng nhiÖt bøc x¹ tõ khÝ ®Õn t­êng lß : ®é ®en cña t­êng lß e1: ®é ®em cña vËt liÖu lµm lß ek = : kh¶ n¨ng hÊp thô cña khÝ ë nhiÖt ®é cña t­êng lß ®é ®en cña khÝ ë nhiÖt ®é lµm viÖc, tK. : kh¶ n¨ng hÊp thô cña khÝ ë nhiÖt ®é t­êng lß T1, T2: nhiÖt ®é tuyÖt ®èi cña khÝ vµ t­êng lß, 0K II. TÝnh to¸n bøc x¹ nhiÖt trong buång löa 1. TÝnh trao ®æi nhiÖt trong lß h¬i. Trong buång löa cã chøa nhiÒu vËt liÖu nh­: dµn èng b»ng kim lo¹i, ngän löa, tro bôi, … trong thùc tÕ, dµn èng vµ ngän löa kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vËt ®en tuyÖt ®èi, nghÜa lµ qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt b»ng bøc x¹ gi÷a ngän löa, t­êng b¶o «n vµ dµn èng x¶y ra d­íi d¹ng võa cã hÊp thô, võa cã xuyªn qua vµ ph¶n x¹. Do ngän löa lµ m«i tr­êng thÓ khÝ nªn chñ yÕu chØ cã hÊp thô vµ bøc x¹. T­êng b¶o «n do lµ vËt r¾n nªn coi nh­ kh«ng cho bøc x¹ qua, chØ cã ph¶n x¹ vµ hÊp thô. Do ®ã ®Ó tÝnh ®­îc bøc x¹ nhiÖt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®é ®en cña buång löa theo c«ng thøc. [I- 172] Trong ®ã: §é ®en cña dµn èng b»ng 0,82 Y- ®é ®Æt èng cña t­êng, Y= 0,92. x- hÖ sè bÈn cña dµn èng, x= 0,6. anl- ®é ®en cña ngän èng, Víi: : ®é ®en cña CO2 vµ H2O :®é ®iÒu chØnh khi bøc x¹ hçn hîp CO2 vµ H2O, b: hÖ sè ®iÒu chØnh ®Ó x¸c ®Þnh ®é ®en cña h¬i n­íc. a. BÒ dµy h÷u hiÖu cña líp khi bøc x¹ ®èi víi buång löa. Ta cã c«ng thøc: , m [I- 175] Trong ®ã: Vbl- thÓ tÝch buång löa, Vbl=106,239 m3 Ft: diÖn tÝch t­êng giíi h¹n cña buång löa, m2 Theo tÝnh to¸n ë phÇn trªn ta cã kÝch th­íc buång löa lµ: dµi 4m, réng 4m, cao 6,630m. Do ®ã: Ft = 4.4. 6,539 + 2. 4. 4 = 138,224, m2 Thay vµo c«ng thøc trªn ta cã bÒ dµy h÷u hiÖu cña líp khÝ bøc x¹ ®èi víi buång löa lµ: ,m ¸p suÊt chung cña khãi lµ 1at, mµ thµnh phÇn cña CO2 vµ H2O trong khÝ lß lµ: % CO2 = 9,29% % H2O = 19,05% Suy ra ¸p suÊt riªng phÇn cña CO2 vµ H2O trong khãi lß = 0,0929 at = 0,1905 at Do ®ã: S. = 2,767. 0,0929 = 25,65 at.cm S.= 2,767. 0,1905 = 52,59 at.cm b. NhiÖt ®é ch¸y lý thuyÕt NÕu ®èt ch¸y nhiªn liÖu mµ toµn bé l­îng nhiÖt to¶ ra chØ dïng ®Ó nung nãng s¶n phÈm ch¸y, tøc lµ kh«ng cã mÊt m¸t nhiÖt ra m«i tr­êng bªn ngoµi vµ kh«ng cã sù hÊp thô nhiÖt cña dµn èng th× nhiÖt ®é lóc bÊy giê cña khÝ lµ nhiÖt ®é ch¸y lý thuyÕt. Ta cã: Trong ®ã: CK: tû lÖ nhiÖt trung b×nh cña khãi lß, KJ/m3Ktn CK = 1,7878, KJ/m3Ktn Vt: thÓ tÝch khãi th¶i, Vk = 10,9932 m3tc/m3Ktn : l­îng nhiÖt sinh ra trong buång löa 35202,08 KJ/m3Ktn : nhiÖt ®é ch¸y lý thuyÕt, 0C c. NhiÖt ®é trung b×nh cña ngän löa Trong buång löa, nhiÖt ®é kh«ng ®ång ®Òu, nhiÖt ®é cao nhÊt lµ nhiÖt ®é ch¸y lý thuyÕt cßn nhiÖt ®é khãi lß ra khái buång löa lµ nhiÖt ®é thÊp nhÊt. Do ®ã ®Ó tÝnh truyÒn nhiÖt b»ng bøc x¹ ta ph¶i tÝnh nhiÖt ®é trung b×nh Gäi Ta lµ nhiÖt ®é ch¸y lý thuyÕt Ta = + 273 = 1791,112 + 273 = 2064,112 0K lµ nhiÖt ®é khãi th¶i ra khi ®i ra khái buång löa, 0K. VËy nhiÖt ®é trung b×nh cña ngän löa lµ: d. X¸c ®Þnh ®é ®en cña CO2 vµ H2O Tõ ®å thÞ [VII-218], x¸c ®Þnh ®é ®en cña CO2 vµ H2O t¹i nhiÖt ®é Ttb = 1713,839 0K ta cã: th× = 0,0975 th× = 0,18 Còng tõ ® thÞ [VII - 219] ta x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè ®iÒu chØnh b, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc ®é ®en cña h¬i n­íc t¹i S. = 0,5259 at.m th× b = 1,09. VËy ®é ®en cña ngän löa. = 0,0975 + 1,09 . 0,18 = 0,2987 e. TÝnh ®é ®en cña buång löa. [I -172] = 0,344 2. TÝnh trao ®æi nhiÖt trong buång löa lß h¬i. NhiÖm vô tÝnh trao ®æi nhiÖt trong buång löa lµ x¸c ®Þnh sè l­îng nhiÖt hÊp thô ®­îc cña buång löa, hay nãi c¸ch kh¸c lµ x¸c ®Þnh nhiÖt ®é khãi ra khái buång löa hoÆc bÒ mÆt ®èt bøc x¹. §ã lµ mét nhiÖm vô phøc t¹p do tr­êng nhiÖt ®é trong buång löa rÊt kh«ng ®ång ®Òu vµ l­îng nhiÖt hÊp thô ®­îc b»ng bøc x¹ lµ mét hµm sè cña rÊt nhiÒu biÕn sè. D­íi ®©y lµ ph­¬ng ph¸p phèi hîp gi÷a c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®­îc b»ng gi¶i tÝch vµ b»ng thùc nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p nµy ®· dïng lý thuyÕt ®ång d¹ng ®Ó ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh trong buång löa. Tæng l­îng nhiÖt hÊp thô b»ng bøc x¹ trong buång löa. , W [I - 178] Trong ®ã: j - hÖ sè gi÷ nhiÖt, j = 1 bt - l­îng nhiªn liÖu tiªu tèn theo tÝnh to¸n, m3/s m3/s QS - L­îng nhiÖt sinh ra trong buång löa. QS = VK . CK . Ta, KJ/m3 Ktn. - L­îng nhiÖt cña khãi khi ra khái buång löa. = Vk . CK. T”bl, KJ/m3Ktn Víi: CK = 1,7878 KJ/m3Ktn = tû nhiÖt khãi lß VK = 10,9932, m3tc/m3Ktn = thÓ tÝch khãi lß. VËy Tbl - nhiÖt ®é khãi ra khái buång löa, T”bl =11500C. Qbx = j. bt.VK. CK (Ta - T”bl) = j. bt.VK. CK Ta MÆt kh¸c theo ®Þnh luËt - Bonz¬man cã thÓ viÕt. Do ®ã ta cã: (1) Ký hiÖu c¸c trÞ sè b»ng c¸c ®¹i l­îng kh«ng thø nguyªn so víi nhiÖt ®é ch¸y lý t­ëng vµ ®Æt. [I-178] Trong ®ã: : bÒ mÆt hÊp thô bøc x¹, m2 x: hÖ sè bÈn cña dµn èng, x = 0,6 K0: hÖ sè bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi K0 = 5,672.10-8, w/m2.K4 Ttb, Tt: nhiÖt ®é trung b×nh cña ngän löa vµ cña t­êng Khi ®ã nhiÖt ®é trung b×nh cña ngän löa (trong buång löa) ®­îc x¸c ®Þnh theo quan h víi mét trÞ sè nhiÖt ®é ®· biÕt nµo ®ã, th­êng lµ nhiÖt ®é khÝ ra khái buång löa. GL.Poliac vµ X.N.Sorin ®· tr×nh bµy quan hÖ nµy vµ lËp tr×nh ph­¬ng tr×nh tiªu chuÈn sau: [I - 179] Ttb = mTa. 4n Trong ®ã: m, n lµ nh÷ng hÖ sè Thay trÞ sè r, c¸c ®¹i l­îng kh«ng thø nguyªn vµ nhiÖt ®é trung b×nh cña ngän löa trong buång löa vµo ph­¬ng tr×nh (1) ta cã: Ta cã: Thay vµo ph­¬ng tr×nh trªn ta ®­îc: , (2), [I - 179] Trong ®ã: gäi lµ tiªu chuÈn Bolzman Ph­¬ng tr×nh (2) do G.L.Poliac nªu ra lµ mét ph­¬ng tr×nh bËc 4n, hiÖn nay kh«ng gi¶i ®­îc b»ng ph­¬ng ph¸p ®¹i sè th«ng th­êng, v× vËy ng­êi ta ph¶i dïng thùc nghiÖm ®Ó gi¶i ®­îc nã. Tõ thÝ nghiÖm ta thÊy: + m rÊt Ýt phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ch¸y vµ truyÒn nhiÖt trong buång löa, coi m = 1. + n phô thuéc vµo vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®iÓm cã nhiÖt ®é cùc ®¹i trong buång löa. Tõ ®ã A.M.Guavits lËp ®­îc quan hÖ b»ng thùc nghiÖm [I - 179] Trong ®ã: M: hÖ sè ®­îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®iÓm cã nhiÖt ®é cùc ®¹i X. + ®èi víi nhiªn liÖu khÝ vµ mazut: M = 0,52 - 0,3.X + ®èi víi buång löa phun cã vßi ®Æt ngang: Víi: H: chiÒu cao toµn bé cña buång löa , m H = 6,639 m hvp: chiÒu cao cña vÞ trÝ ®Æt vßi phun, m Chän hvp = 2m. Do ®ã Nªn M = 0,52 - 0,3. 0,301 = 0,4297 Mµ Do ®ã: Gi¶i ph­¬ng tr×nh nµy ta ®­îc: B0 = 0,318 PhÇn IV. HÖ thèng qu¹t, èng khãi Trong s¬ ®å cÊu t¹o nåi h¬i cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã sö dông 2 lo¹i qu¹t: qu¹t ®Èy kh«ng khÝ vµ qu¹t hót khãi lß. Qu¹t ®Èy kh«ng khÝ cã thÓ ®Æt ®éc lËp hay ®Æt tõng nhãm. Kh«ng khÝ vËn chuyÓn tõ qu¹t giã tíi buång ®èt cña nåi h¬i theo c¸c èng dÉn kh«ng khÝ. Th­êng ng­êi ta dïng qu¹t ly t©m cã bé phËn nèi mét chiÒu vµ cã c¸c c¸nh nghiªng vÒ phÝa trªn ®Ó lµm qu¹t ®Èy kh«ng khÝ. Gièng nh­ qu¹t ®Èy, qu¹t hót khãi lß còng cã thÓ ®Æt ®éc lËp hoÆc ®Æt theo tõng nhãm. C¸c qu¹t hót khãi lß ®­îc nèi liÒn víi ®­êng dÉn khÝ lß ë tr­íc èng khãi víi môc ®Ých lµm gi¶m chiÒu cao cña èng khãi. Khi chän qu¹t th× ng­êi ta c¨n cø vµo l­u l­îng cña qu¹t vµ ¸p suÊt d­ do qu¹t t¹o ra. Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi nµy, viÖc tÝnh to¸n trë lùc cña c¶ hÖ thèng rÊt phøc t¹p bëi v× khi ®ã ph¶i biÕt ®­îc diÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ truyÒn nhiÖt nh­: bé qu¸ nhiÖt, bé h©m n­íc nãng, bè h©m nãng kh«ng khÝ cÊp I vµ cÊp II. Ngoµi ra cÇn ph¶i biÕt kÝch th­íc cña bé phËn ®u«i lß h¬i. Do ®ã ta chØ ®Æt vÊn ®Ò chän qu¹t trªn c¬ së l­u l­îng, cßn ¸p suÊt d­ ®­îc chän trªn c¬ së lµ ¸p suÊt d­ tèi ®a mµ qu¹t cã thÓ ®¹t ®­îc theo tiªu chuÈn quèc gia. I. Chän qu¹t ®Èy kh«ng khÝ. Nh­ tÝnh to¸n phÇn tr­íc ®Ó ®èt 1m3 khÝ tù nhiªn cÇn l­îng kh«ng khÝ thùc tÕ lµ: VKK = 9,823, m3tcKK/m3tcKtn Vµ l­îng nhiªn liÖu cÇn ®èt trong 1 giê lµ: B = 3150,733, m3Ktn/giê Do ®ã l­îng kh«ng khÝ cÇn qu¹t vµo trong 1 giê lµ: Q = 9m823. 3150,733 = 30949,65, m3/h = 8,597, m3/s Theo tµi liÖu [XIV-95] L­u l­îng cùc ®¹i cña qu¹t lµ: 1500 m3/h Tèc ®é vßng quay: n = 1400 vßng/phót HiÖu suÊt qu¹t: h = 0,5 ¸p suÊt d­: 170mmH2O Do vËy ta ph¶i sö dông 2 qu¹t kh«ng khÝ l¾p song song ®Ó tho¶ m·n l­u l­îng trªn, ngoµi ra cã 1 qu¹t ®Ó dù tr÷. C«ng suÊt cña 1 ®éng c¬: , KW [IX-81] Trong ®ã: Q: l­u l­îng kh«ng khÝ, m3/s Dp: ¸p suÊt d­, N/m2 Thay sè ta cã: , KW Vµ hai qu¹t kh«ng khÝ nµy tiªu tèn mét n¨ng l­îng ®iÖn 28,296. 2 = 56,592, KW II. Chän qu¹t hót khãi lß Nh­ tÝnh to¸n ë phÇn tr­íc th× thÓ tÝch khãi lß thùc tÕ lµ: Vk =10,9932, m3tK/m3khÝ thiªn nhiªn ® Q = 10,9932. 3150,733 = 34636,638, m3/h = 9,621, m3/s Tra tµi liÖu ta cã: [XIV-95] L­u l­îng cùc ®¹i cña qu¹t lµ: 1400 m3/h Tèc ®é vßng quay: n = 1400 vßng/phót HiÖu suÊt qu¹t: h = 0,5 ¸p suÊt d­: 170mmH2O Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o l­u l­îng trªn cÇn ph¶i ®Æt 2 qu¹t song song vµ ngoµi ra cã 1 qu¹t ®Ó dù tr÷. Khi ®ã c«ng suÊt cña 1 qu¹t , KW Vµ 2 qu¹t hót khãi lß l¾p song song tiªu tèn mét n¨ng l­îng ®iÖn lµ: 31,67. 2 = 63,34, KW III. KÝch th­íc èng khãi 1. TiÕt diÖn èng khãi TiÕt diÖn èng khãi quyÕt ®Þnh tèc ®é khãi th¶i, diÖn tÝch tiÕt diÖn cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc; , m2 [[X-185]] Trong dã: VKT: l­u l­îng thÓ tÝch khãi th¶i qua èng, m3/s n: sè lß h¬i dïng chung 1 èng khãi, n = 1 Bt: l­îng nhiªn liÖu dïng cho mçi lß trong 1 giê, m3/h Bt =3150,733, m3/h Vt: l­îng khãi th¶i ra khi ®èt 1 kg nhiªn liÖu Vt = 10,9932 m3tc/m3Ktn t2: nhiÖt ®é khãi th¶i ra m«i tr­êng, 0C t2 = 1700C w2: tèc ®é khãi ra khái èng, chän w2 = 6m/s Thay sè vµo ta ®­îc: , m2 NÕu dïng èng khãi b»ng thÐp, ®­êng kÝnh èng kh«ng thay ®æi, b»ng ®­êng kÝnh ë miÖng ra vµ tiÕt diÖn èng khãi chän lµ h×nh trßn. NÕu èng khãi x©y b»ng g¹ch th× ph¶i lÊy ®­êng kÝnh trung b×nh, v× ®Ó cã ®­êng kÝnh lín h¬n miÖng èng. §­êng kÝnh miÖng ra cña èng khãi ®­îc tÝnh nh­ sau: , m, [X-185] Thay thÕ sè ta cã; 2. ChiÒu cao cña èng khãi Theo ®Çu bµi Ph­¬ng tr×nh Becnuli ®èi víi mÆt ph¼ng chuÈn víi chiÒu cao H lµ: [VII-4] (Víi Z1 = 0) P1, P2: ¸p suÊt khãi lß vµo vµ ra khái èng w1, w2: tèc ®é khãi lß vµo vµ ra khái èng Chän w1 =w2 = 6 m/s (1) Þ Nh©n 2 vÕ víi rK.g ta ®­îc P1 = P2 + H. rK. g + hm. rK.g (2) MÆt kh¸c: P1 = P2 + H. rKK. G Thay vµo (2) ta cã: hay H.g. Trong ®ã: m: mÊt m¸t ¸p suÊt do trë lùc èng khãi [VII-47] Vµ mÊt m¸t nµy cã thÓ tÝnh theo thÕ n¨ng ®éng. [VIII-377] Víi åx: tæng trë lùc côc bé Do ®ã: (3) Ta cã ë 00C vaf 760 mmHg th× Nªn Mµ = 1,2332, Kg/m3 Nªn , kg/m3 Chän thay vµo (3) ta ®­îc: = 102,42 » 102 m VËy chiÒu cao èng khãi lµ 102 m c. PhÇn dông cô ®o vµ tù ®éng ho¸. S¶n xuÊt h¬i n­íc trong lß h¬i cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn ë nhiÖt ®é cao, trong ®ã khÝ thiªn nhiªn ®­îc ®­a vµo lß ®èt vµ ch¸y víi kh«ng khÝ. L­îng khÝ thiªn nhiªn ®­îc ®­a vµo trong lß c¬ thÓ ®¹t tíi vµi ngh×n m3 trong 1 giê. T¹i buång ®èt nhiÖt ®é cña s¶n phÈm ch¸y kh¸ cao, th­êng tõ 1200¸1800 0C. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt h¬i ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc víi sù æn ®Þnh cña mäi th«ng sè kÜ thuËt, do ®ã ph¶i æn ®Þnh c¸c dßng nguyªn liÖu vµo lß ®èt, æn ®Þnh c¸c dßng s¶n phÈm ra khái lß còng nh­ c¸c th«ng sè nhiÖ ®é vµ ¸p suÊt trong qu¸ tr×nh. C¸c dßng nguyªn liÖu vµo lß ®èt lµ khÝ thiªn nhiªn, kh«ng khÝ vµ n­íc, nÕu v× mét lý do nµo ®ã mµ mét trong c¸c dßng nµy kh«ng æn ®Þnh hay tû lÖ c¸c cÊu tö ®ã kh«ng æn ®Þnh sÏ dÉn tíi ph¸ huû c«ng nghÖ cña lß vµ cã thÓ dÉn tíi sù ch¸y næ toµn ph©n x­ëng. VÝ dô v× mét lý do nµo ®ã mµ ngõng ®ét ngét viÖc cung cÊp kh«ng khÝ vµo lß, trong khi ®ã l­u l­îng cña khÝ thiªn nhiªn cÊp cho lß vÉn gi÷ nguyªn kh«ng ®æi th× d­íi t¸c dông cña nhiÖt ®é cao khÝ thiªn nhiªn sÏ bÞ ph©n huû. Trong lß ®èt lóc ®ã chøa toµn c¸c chÊt ch¸y ®­îc d­íi d¹ng khÝ h¬i, nÕu sau ®ã cho kh«ng khÝ trë l¹i lß ®èt sÏ g©y hçn hîp næ. Hay møc n­íc trong bao h¬i nÕu kh«ng ®­îc cÊp liªn tôc cã thÓ mét lóc nµo ®ã l­îng n­íc trong bao h¬i c¹n hÕt sÏ dÉn tíi ch¸y næ… Do ®ã ta thÊy ®o l­êng vµ tõ ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt h¬i n­íc cña nåi h¬i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn lµ kh©u kÜ thuËt quan träng. Sö dông c¸c dông cô ®o l­êng vµ tù ®éng ho¸ cho phÐp tiÕn hµnh s¶n xuÊt h¬i n­íc mét c¸ch æn ®Þnh vÒ c¶ s¶n l­îng h¬i vµ th«ng sè h¬i. C¸c th«ng sè ®o ®¹t ®­îc cho phÐp ng­êi s¶n xuÊt dù to¸n ®­îc t×nh tr¹ng lµm viÖc cña tõng bé phËn, tõng thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Dùa vµo ®ã nÕu thÊy cÇn thiÕt cã thÓ cho phÐp söa ch÷a tõng thiÕt bÞ hay söa ch÷a toµn bé. Yªu cÇu c¬ b¶n cña c¸c dông cô ®o l­êng vµ tù ®éng ho¸ lµ cã ®é chÝnh x¸c cao, ®é trÔ cña dông cô nhá, cÊu t¹o ®¬n gi¶n, lµm viÖc ch¾c ch¾n trong thêi gian dµi vµ trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ chuyÓn sang chÕ ®é b»ng tay. §Ó lß ®èt lµm viÖc æn ®Þnh th× viÖc sö dông c¸c dông cô ®o l­êng vµ tù ®éng ho¸ kh«ng nh÷ng lµ cÇn thiÕt mµ lµ yªu cÇu b¾t buéc cña c¸c qu¸ tr×nh chÕ biÕn vµ sö dông dÇu khÝ. C¸c thiÕt bÞ ®o kiÓm cña nåi h¬i bao gåm c¸c thiÕt bÞ an toµn lµ nh÷ng thiÕt bÞ b¶o ®¶m cho nåi h¬i ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ an toµn; c¸c thiÕt bÞ ®o kiÓm nhiÖt lµ nh÷ng thiÕt bÞ dïng ®Ó kiÓm tra vµ hiÖu chØnh nhiÖt cña nåi h¬i. C¸c thiÕt bÞ an toµn bao gåm: c¸c thiÕt bÞ ®o l­îng h¬i tiªu thô, ®o ®é lo·ng khÝ trªn ®­êng dÉn khÝ lß, ®o nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt, ®o nhiÖt ®é buång ®èt, nhiÖt ®é khÝ tho¸t vµ ®o thµnh phÇn khãi. C¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ l¾p vµ ®o t¹i chç còng nh­ cã thÓ l¾p tËp trung vµ kiÓm tra trung t©m ®iÒu khiÓn. Ngµy nay, nåi h¬i ®· ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh tù ®éng c¸c qu¸ tr×nh nhiÖt cña nåi h¬i nh­: cung cÊp nhiªn liÖu, cung cÊp n­íc, ®iÒu chØnh tù ®éng nhiÖt ®é h¬i, nhiÖt ®é khãi, vµ viÖc lµm lo·ng khÝ ë buång ®èt… Nhê tù ®éng ho¸ nªn t¨ng n¨ng suÊt thiÕt bÞ c«ng nghÖ trªn c¬ së vËn hµnh ë chÕ ®é c«ng nghÖ tèi ­u, t¨ng hiÖu suÊt thu håi s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ nguyªn liÖu vµ c¸c vËt liÖu phô, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n (nhÊt lµ trong m«i tr­êng ®éc h¹i: bôi, nhiÖt…) c¶i thiÖn kh©u tæ chøc vµ qu¶n lý trong nhµ m¸y. MÆt kh¸c nhê tù ®éng ho¸ c¸c kh©u cña lß h¬i nªn sè l­îng c«ng nh©n trong ph©n x­ëng kiÓm nhiÖt cã t¨ng lªn ®«i chót. C¸c kÝ hiÖu cña dông cô ®o vµ tù ®éng ho¸. FRC PZ LRA TI T0 Bé ®iÒu chØnh l­u l­îng, tù ghi, t¸c ®éng vµo van ®iÒu chØnh, ®Æt t¹i trung t©m ®iÒu chØnh. Van an toµn cña bao h¬i B¸o ®éng møc n­íc trong bao h¬i, l¾p t¹i trung t©m ®iÒu khiÓn. ThiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é, l¾p t¹i trung t©m ®iÒu chØnh. Dông cô ®o ¸p suÊt. Dông cô ®o nhiÖt ®é. C¬ cÊu chÊp hµnh hoÆc c¬ cÊu ®iÒu chØnh. Dông cô ®o l­u l­îng. ThiÕt bÞ ®o ¸p suÊt l¾p ®Æt t¹i trung t©m ®iÒu chØnh, thùc hiÖn b»ng c¬ cÊu chÊp hµnh. H×nh vÏ ch­a cã Trong lß ®èt, ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i khèng chÕ ®­îc l­u l­îng nhiªn liÖu khÝ thiªn nhiªn vµ kh«ng khÝ ®­a vµo lß. §Ó ®iÒu chØnh l­u l­îng tù ®éng trªn ®­êng dÉn kh«ng khÝ vµo lß. L­u l­îng khÝ thiªn ®­a vµo lß còng ®­îc ®iÒu chØnh tù ®éng. Do l­u l­îng kh«ng khÝ vµ khÝ thiªn nhiªn khèng chÕ cè ®Þnh nªn khi ®ã hÖ sè d­ cña kh«ng khÝ trong buång ®èt ®­îc cè ®Þnh gÇn víi gi¸ trÞ mong muèn a= 1,05. NhiÖt ®é khãi th¶i ra khái buång ®èt ph¶n ¸nh tØ lÖ gi÷a phÇn sinh nhiÖt vµ hÊp thô nhiÖt trong buång löa. Theo qui ®Þnh th× nhiÖt ®é khãi lß khi ra khái buång ®èt ®Ó dù ®o¸n qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt trong lß ®èt. Ngoµi ra, l­îng n­íc cÊp vµo bao h¬i còng ®­îc khèng chÕ tù ®éng ®Ó æn ®Þnh møc n­íc. T¹i bao h¬i cßn ®­îc ®Æt c¸c van an toµn khi ¸p suÊt trong bao h¬i qu¸ qui ®Þnh th× van an toµn tù ®éng më ®Ó tho¸t h¬i ra ngoµi. H¬n n÷a h¬i qu¸ nhiÖt cung cÊp cho ph©n x­ëng tua bin h¬i cÇn cã ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é æn ®Þnh. Do ®ã cÇn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt còng nh­ ¸p suÊt h¬i n­íc qu¸ nhiÖt. C¸c th«ng sè nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt h¬i qu¸ nhiÖt ®­îc dÉn vÒ trung t©m ®iÒu khiÓn cña ph©n x­ëng. HiÖu qu¶ sö dông nhiÖt cña nåi h¬i qu¸ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt khãi th¶i ra èng khãi, do ®ã cÇn ®o 2 th«ng sè nµy. T¹i t­êng c¸ch nhiÖt cña buång löa còng ®­îc lÊp ®Æt dông cô ®o nhiÖt ®é nh»m kiÓm tra ®é an toµn cña buång löa khi lß h¬i ®­îc vËn hµnh, tr¸nh ®­îc nhiÖt ®é qu¸ cao g©y thñng lß vµ ®¶m b¶o an toµn cho c«ng nh©n (nhiÖt ®é mÆt ngoµi cña t­êng b¶o «n ph¶i kh«ng qu¸ 500C). 1. §iÒu chØnh s¶n l­îng h¬i cña lß: Thùc chÊt cña viÖc ®iÒu chØnh s¶n l­îng h¬i cña lß lµ ®iÒu chØnh l­îng nhiªn liÖu vµ t­¬ng øng v¬Ý l­îng kh«ng khÝ cung cÊp vµo buång löa. Nh­ ®· biÕt khi l­îng nhiÖt sinh ra trong buång löa thay ®æi th× sÏ ph¸ huû c©n b»ng hiÖt cña lß vµ lµm thay ®æi s¶n l­îng, ¸p suÊt lß h¬i. V× vËy c¸c xung l­îng ®iÒu chØnh còng lµ s¶n l­îng h¬i vµ tèc ®é thay ®æi ¸p suÊt. C¸c xung nµy t¸c ®éng lªn bé ®iÒu chØnh nhiªn liÖu ®Ó ®iÒu chØnh l­îng nhiªn liÖu ®­a vµo lß. Khi l­îng nhiªn liÖu thay ®æi th× ®ång thêi còng t¸c ®éng lªn bé ®iÒu chØnh kh«ng khÝ ®Ó ®iÒu chØnh l­îng kh«ng khÝ cho phï hîp víi chÕ ®é kinh tÕ nhÊt. 2. §iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt. HÇu nh­ bÊt k× mét chÕ ®é vÇn hµnh nµo thay ®æi còng ®Òu dÉn ®Õn sù thay ®æi nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt. Nh­ chÕ ®é thay ®æi phô t¶i nhiÖt cña lß, thay ®æi l­îng kh«ng khÝ cÊp, thay ®æi l­u l­îng cña nhiªn liÖu…Nh÷ng thay ®æi nµy sÏ d·n tíi ph©n bè l¹i tñ lÖ hÊp thô nhiÖt gi÷a phÇn bøc x¹ vµ phÇn ®èi l­u cu¶ lß. Do ®ã ë nh÷ng lß cã bé qu¸ nhiÖt hoµn toµn ®èi l­u th× nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt th­êng thay ®æi trong ph¹m vi réng. ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt hay ®­îc dïng lµ gi¶m «n bÒ mÆt hoÆc hçn hîp. §Ó duy tr× nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt ë møc ®· cho, th× cÇn b¶o ®¶m tû sè gi÷a l­îng sinh ra trong buång löa vµ l­u l­îng cÊp. Khi tû sè nµy bÞ ph¸ huû th× nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt sÏ bÞ thay ®æi. 3. §iÒu chØnh møc n­íc trong bao h¬i. Sù thay ®æi møc n­íc x¶y ra chñ yÕu do ph¸ huû c©n b»ng vËt chÊt gi÷a l­u l­îng h¬i vµ l­u l­îng n­íc cÊp. ViÖc ®iÒu chØnh l­u l­îng n­íc cÊp còng nh­ ®iÒu chØnh møc n­íc lµ mét trong nh÷ng bé ®iÒu chØnh tù ®éng quan träng nhÊt cña bao h¬i. §iÒu chØnh møc n­íc cã thÓ dïng 2 xung l­îng vÒ sù thay ®æi l­u l­îng h¬i vµ møc n­íc trong bao h¬i, råi tõ ®©y t¸c ®éng lªn sù ®iÒu chØnh n­íc cÊp ®Ó thay ®æi l­u l­îng n­íc cÊp. Song v× lß cßn cã hiÖn t­îng s«i buång møc n­íc khi thay ®æi ¸p suÊt nªn viÖc ®iÒu chØnh møc n­íc b»ng 2 xung nh­ vËy th­êng thiÕu chÝnh x¸c. V× vËy hiÖn nay ng­êi ta sö dông réng r·i bé ®iÒu chØnh cã 3 xung l­îng, l­u l­îng h¬i, møc n­íc vµ l­u l­îng n­íc cÊp. 4. §iÒu chØnh hÖ sè kh«ng khÝ thõa. §é kinh tÕ cña c¸c qu¸ tr×nh ch¸y ®­îc ®¸nh gi¸ qu¸ c¸c tæn thÊt cña qu¸ tr×nh ch¸y. ¶nh h­ëng lín nhÊt ®Õn tæn thÊt cña qu¸ tr×nh ch¸y lµ chÕ ®é cung cÊp kh«ng khÝ, nghÜa lµ hÖ sè kh«ng khÝ thõa. ChÕ ®é vËn hµnh cÇn ®­îc ®iÒu chØnh sao cho hÖ sè kh«ng khÝ thõa lu«n lu«n trïng víi gi¸ trÞ cã lîi nhÊt. Trong thùc tÕ vËn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè kh«ng khÝ thõa cã lîi nhÊt th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng thÝ nghiÖm ®Æc biÖt. V× vËy ng­êi ta th­êng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ch¸y trùc tiÕp qua trÞ sè CO2+ SO2 vµ O2 trong khãi th¶i. ViÖc ®iÒu chØnh phô thuéc vµo lo¹i nhiªn liÖu ®èt vµ lo¹i thiÕt bÞ buång löa. §¬n gi¶n nhÊt lµ qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh kh«ng khÝ theo sù thay ®æi l­îng nhiÖt sinh ra trong buång löa, khi Êy xung l­îng t¸c ®éng sÏ lµ xung l­îng nhiÖt. Do sù thay ®æi nhiÖt sinh ra trong buång löa nªn dÉn ®Õn sù thay ®æi s¶n l­îng h¬i vµ ¸p suÊt lß h¬i v× vËy sÏ xuÊt hiÖn mét xung l­îng nhiÖt ®é thÓ hiÖn tæng cña hai xung l­îng: sù thay ®æi s¶n l­îng hái vµ tèc ®é thay ®æi ¸p suÊt, trong ®ã xung l­îng vÒ sù thay ®æi ¸p suÊt thu ®­îc nhê so lÖch ®iÖn tö b»ng c¸ch biÕn tÝn hiÖu ¸p suÊt b»ng tÝn hiÖu ®iÖn. Nh÷ng xung l­îng nµy sÏ t¸c ®éng lªn bé ®iÒu chØnh kh«ng khÝ ®Ó thay ®æi l­îng kh«ng khÝ ®­a vµo buång löa. NhiÖt ®é lµ ®¹i l­îng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hÇu hÕt c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ. V× vËy c¸c thiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é tån t¹i ë mäi n¬i trong ®êi sèng vµ trong kÜ thuËt. Trong mçi kho¶ng nhiÖt ®é, ®­îc sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o kh¸c nhau. T¹i nh÷ng n¬i ®o nhiÖt ®é thÊp th× dông cô ®o nhiÖt th­êng ®­îc ®Æt ngay t¹i thiÕt bÞ cÇn ®o vµ rh­êng sö dông nhiÖt kÕ d·n në chÊt láng thuû tinh, víi nguyªn lý ho¹t ®éng dùa trªn sù d·n në v× nhiÖt cña chÊt láng trong nhiÖt kÕ. CÆp nhiÖt ®iÖn lµ c¶m biÕn ®o nhiÖt ®é, chuyÓn tÝn hiÖu nhiÖt ®é sang tÝn hiÖu ®iÖn ¸p dùa trªn hiÖn t­îng nhiÑt ®iÖn. HiÖn t­îng nµy nh­ sau: lÊy 2 d©y dÉn cã b¶n chÊt kim lo¹i kh¸c nhau nèi chÆt l¹i nhau ë 2 ®Çu, råi ®èt nãng mét ®Çu th× trong vßng d©y sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn. Sù xuÊt hiÖn dßng ®iÖn nµy cã thªt gi¶i thÝch b»ng hiÖn t­îng khuÕch t¸n ®iÖn tö tù do. §Ó ®o nhiÖt ®é cña thiÕt bÞ th× nhiÖt ®é cña mét ®Çu ph¶i gi÷ cè ®Þnh, ®Çu nµy ®­îc gäi lµ ®Çu tù do hay ®Çu l¹nh, ®Çu cßn l¹i cña cÆp nhiÖt ®iÖn ®­îc nh­ng vµo m«i tr­êng ®o nhiÖt ®é vµ nã ®­îc gäi lµ ®Çu lµm viÖc hay ®Çu nãng. Do sù chªng lÖch nhiÖt ®é nªn cã sù khÕch t¸n ®iÖn tö tù do, do ®ã gi÷a 2 ®Çu xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng vµ th«ng qua søc ®iÖn ®éng nµy cã thÓ ®o ®­îc hiÖu nhiÖt ®é cña 2 ®Çu d©y. Víi qu¸ tr×nh nh­ ®o ¸p suÊt dông cô ®¬n gi¶n nhÊt lµ ¸p kÕ ch÷ U- thiÕt bÞ ®o ¸p suÊt t¹i chç. Nguyªn lý lµm viÖc lµ sù h×nh thµnh cét dÞch thÓ chªnh lÖch gi÷a hai møc dÞch th«ng nhau d­íi t¸c ®éng cña 2 ¸p suÊt kh¸c nhau. HiÖu sè cña 2 ¸p suÊt nµy ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua cét dÞch thÓ chªnh lÖch gi÷a hai møc. C¶m biÕn ®o ChuyÓn ®æi ®o ChØ thÞ ®o P l U n Trong c«ng nghiÖp ®ßi hái ph¶i chuyÒn dÉn tÝn hiÖu ®o ®­îc ®Õn nh÷ng n¬i cÇn thiÕt, ë c¸ch xa c¸c khu s¶n xuÊt. C¸c hÖ thèng ®o ¸p suÊt tù ®éng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy. CÊu tróc cña mét hÖ thèng ®o ¸p suÊt tù ®éng ®­îc m« t¶ nh­ sau: HÖ thèng gåm 3 phÇn: c¶m biÕn ®o, chuyÓn ®æi ®o, vµ chØ thÞ ®o. C¶m biÕn ®o cã vai trß nhËn tÝn hiÖu ¸p suÊt P vµ tÝn hiÖu kh¸c. PhÇn lín c¸c c¶m biÕn ®o ®Òu ë d¹ng dÞch chuyÓn c¬ häc ng­êi. ChuyÓn ®æi ®o lµm nhiÖm vô chuyÓn ®é dÞch chuyÓn c¬ häc sang tÝn hiÖu ®iÖn hay tÝn hiÖu khÝ nÐn ®Ó chuyÓn vÒ cho thiÕt bÞ, chØ thÞ ®o ®­îc ®Æt ë phßng ®iÒu khiÓn trung t©m. §o l­u l­îng lµ mét trong nh÷ng thiÕt bÞ do l­u l­îng dÞch thÓ chÊt khÝ vµ h¬i qu¸ nhiÖt ch¶y trong ®­êng èng lµ hiÖu ¸p suÊt 2 bªn thiÕt bÞ thu hÑp. ThiÕt bÞ thu hÑp ®ãng vai trß c¶m biÕn ®o, ®­îc ®Æt trong ®­êng èng t¹o nªn ®iÓm th¾t dßng ch¶y côc bé trong èng dÉn. Nh­ vËy t¹i vÞ trÝ nµy tèc ®é dßng ch¶y t¨ng lªn, nghÜa lµ ®éng n¨ng dßng ch¶y t¨ng, dÉn ®Õn thÕ n¨ng dßng ch¶y gi¶m xuèng. T¹i vÞ ®Æt thiÕt bÞ thu hÑp sÏ cã hiÖn t­îng chuyÓn ®æi thÕ n¨ng sang ®éng n¨ng cña dßng ch¶y vµ 2 bªn thiÕt vÞ thu hÑp sÏ xuÊt hiÖn ¸p suÊt ∆P phô thuéc vµo l­u l­îng cña dßng ch¶y, HÖ thèng ®o l­u l­îng theo ®é gi¶m ¸p bao gåm: thiÕt bÞ thu hÑp ®Ó chuyÓn tÝn hiÖu l­u l­îng sang tÝn hiÖu ¸p suÊt, thiÕt bÞ chuyÓn ®æi ¸p suÊt sang thiÕt bÞ cÇn thiÕt thÝch hîp víi thiÕt bÞ chØ thÞ ®o, th«ng th­êng lµ thiÕt bÞ ®iÖn vµ phÇn tö cuèi cïng nã lµ thiÕt bÞ chØ thÞ ®o. S¬ ®å m« t¶ nguyªn lý cña mét hÖ thèng ®o l­u l­îng dùa trªn ph­¬ng ph¸p ®o l­u l­îng theo ®é gi¶m ¸p thay ®æi mµ hiÖn nay ®­îc sö dông réng r·i nh­ sau: CÊu tróc cña hÖ thèng bao gåm: c¶m biÕn ®o lµ thiÕt bÞ thu hÑp chuyÓn tÝn hiÖu l­u l­îng q sang tÝn hiÖu ®iÖn ¸p ∆P. ThiÕt bÞ chuyÓn ®æi II chuyÓn tÝn hiÖu ¸p suÊt ∆P sang tÝn hiÖu mét chiÒu. ¦u ®iÓm cña tÝn hiÖu d×ng lµ cã thÓ truyÒn ®­îc ®i xa mµ kh«ng bÞ tæn thÊt trªn ®­êng dÉn. PhÇn tö thø III lµ bé xö lý tÝn hiÖu. Bé xö lý nµy thùc hiÖn chøc n¨ng ®Çu tiªn lµ chuyÓn tÝn hiÖu dßng nhËn ®­îc sang tÝn hiÖu ¸p chuÈn trªn c¬ së ®iÖn ¸p U vµ c¸c th«ng sè cña c«ng thøc tÝnh l­u l­îng. §ång thêi nã còng tÝnh tæng l­îng vËt chÊt Q ch¶y qua theo c¸c c«ng thøc tÝch ph©n. C¸c gi¸ trÞ Q, q ®­îc hiÓn thÞ trªn b¶ng sè. D. An toµn lao ®éng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ an toµn lao ®éng vµ thanh tra lß h¬i. ThiÕt bÞ lß h¬i trong nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn lµ thiÕt bÞ lín nhÊt vµ vËn hµnh hÕt søc phøc t¹p, nã ®¹t ®­îc tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cao. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh lu«n ph¶i ®ßi hái lß h¬i lµm viÖc ®¹t hiÖu suÊt vµ ®¶m b¶o an toµn cao. Mµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña lß h¬i lµ mét chuçi logic cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau, nªn chØ mét kh©u nhá trong viÖc hay g©y ch¸y, næ toµn bé phËn x­ëng nhµ m¸y. Lß h¬i lµm viÖc ë tr¹ng th¸i cã ¸p suÊt, nhiÖt ®é cao. Khi ®é bÒn cña c¸c kim lo¹i, c¸c phÇn tö lß h¬i kh«ng chÞu næi t¸c dông cña nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt, th× lß sÏ bÞ ph¸ huû. Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ: - Kü thuËt chÕ t¹o gia c«ng kh«ng ®¶m b¶o (hµn, t¸n...) - VËn hµnh kh«ng ®óng khiÕn cho nhiÖt ®é kim lo¹i qu¸ lín, giíi h¹n bÒn cña kim lo¹i gi¶m ®i qu¸ thÊp nh­: ®ãng c¸u bÒ mÆt ®èt, c¹n n­íc lß, chÕ ®é thuû ®éng cña lß bÞ ph¸ huû. Giíi h¹n bÒn cña kim lo¹i gi¶m ®i khi ®ã trong kim lo¹i sinh ra nh÷ng øng suÊt dao ®éng nhiÖt ®é... T¸c h¹i cña sù cè næ lß h¬i lµ rÊt lín vµ nghiªm träng. Ngoµi ph¸ háng nhµ cöa, vËt chÊt, thiÕt bÞ cßn g©y th­¬ng vong cho ng­êi do h¬i Ðp vµ nhiÖt ®é cao, do c¸c m·nh kim lo¹i v·ng ra. V× vËy tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Òu thµnh lËp ra c¸c c¬ quan thanh tra lß h¬i ®Ó kiÓm tra vÒ mÆt cÊu t¹o vµ vËn hµnh cña lß h¬i. VÒ mÆt cÊu t¹o cÇn quy ®Þnh lß h¬i cã nh÷ng kh¶ n¨ng d·n në nhiÖt tù do cña tÊt c¶ c¸c chi tiÕt, kh¶ n¨ng xem xÐt söa ch÷a, lµm s¹ch lß còng nh­ c¸c phÇn tö cña nã c¶ mÆt ngoµi vµ trong, kh¶ n¨ng b¶o vÖ kim lo¹i cña bÒ mÆt ®èt còng kh«ng ph¶i bÒ mÆt ®èt, nh­ qui ®Þnh vÒ møc n­íc tèi thiÓu trong lß. KÝch th­íc c¸c lç cöa chui ph¶i kh«ng nhá h¬n 300x 400mm ë lß vµ 325x420 mm ë buång löa. Lß ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn kiÓm tra ®o l­êng tèi thiÓu nh­ ¸p kÕ, èng thuû, van an toµn. VÒ mÆt chÕ t¹o, nguyªn vËt liÖu chä chñ yÕu ®èi víi c¸c chi tiÕt lµm viÖc ë ¸p suÊt cao; nh÷ng quy ®Þnh vÒ mÆt c«ng nghÖ chÕ t¹o; nh÷ng quy ®Þnh vÒ mÆt kiÓm tra mèi hµn vµ nh÷ng dông cô cho phÐp. Khi thiÕt kÕ lß h¬i cÇn ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn gi÷a khu s¶n xuÊt víi c¸c khu phôc vô cña c«ng nh©n theo ph¹m quy. Ngoµi ra cßn cã yªu cÇu cô thÓ vÖ chÕ ®é qu¶n lý vËn hµnh nhµ lß, nh÷ng yªu cÇu vÒ mÆt ®¨ng ký, kh¸m nghiÖm kü thuËt lß bao gåm kh¸m nghiÖm bªn trong, thö ¸p lùc n­íc vµ thö ®é kÝn h¬i cña lß. II. An toµn vÒ ch¸y næ trong lß h¬i. 1. Nguyªn nh©n g©y næ trong lß h¬i. Do sù rß rØ c¸c chÊt láng vµ khÝ cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y næ. Møc ®é nguy hiÓm phô thuéc vµo kÝch th­íc vµ vÞ trÝ lç rß rØ. NÕu lµ lç nhá vµ t¹i nh÷ng n¬i tho¸ng th× kh«ng nguy hiÓm b»ng nh÷ng n¬i ®ãng kÝn. Khi bÞ rß rØ th× nguyªn liÖu sÏ tÝch tô t¹o ra nh÷ng ®¸m m©y mï, nÕu gÆp ®iÒu kiÖn thÝch hîp sÏ g©y nªn ch¸y næ. Lß h¬i sö dông khÝ thiªn nhiªn lµm chÊt ®èt thuéc lo¹i s¶n xuÊt dÔ g©y ch¸y, næ ®èi víi oxy kh«ng khÝ. TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cã trong khÝ thiªn nhiªn CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ®Òu tån t¹i mét giíi h¹n tù bèc ch¸y ®ã lµ giíi h¹n tù bèc ch¸y d­íi vµ tù bèc ch¸y trªn. VÝ dô: hçn hîp cña CH4 víi kh«ng khÝ th× giíi h¹n ®ã lµ 15% vµ 75% vÒ thÓ tÝch. NÕu nång ®é CH4 trong khÝ quyÓn nhá h¬n 15% vµ lín h¬n 75% th× kh«ng ch¸y ®­îc. BiÕt ®­îc giíi h¹n tù bèc ch¸y cña mçi cÊu tö cã thÓ tÝch ®­îc giíi h¹n tù bèc ch¸y cña khÝ thiªn nhiªn theo c«ng thøc: ; % thÓ tÝch Trong ®ã: CH4, C2H6, C3H8, C4H10- nång ®é c¸c cÊu tö khÝ trong hçn hîp, % thÓ tÝch. a,b,c,d- giíi h¹n tù bèc ch¸y d­íi (hoÆc trªn) cña c¸c cÊu tö CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Khi khÝ bÞ rß rØ nÕu gÆp vËt nãng, ngän löa, tia löa ®iÖn... th× sÏ g©y næ toµn ph©n x­ëng. H¬n n÷a ë ®©y nhiÖt ®é khãi lß h¬i n­íc qu¸ nhiÖt lµ rÊt lín. H¬n n÷a ë ®©y nhiÖt ®é khãi lß vµ h¬i n­íc qu¸ nhiÖt lµ rÊt lín. Do ®ã cµng g©y mèi nguy hiÓm khi x¶y ra ch¸y næ. Ch¸y næ do c¸n bé c«ng nh©n trong nhµ m¸y vi ph¹m c«ng t¸c an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y, sö dông nguån nhiÖt kh«ng ®¶m b¶o an toµn theo ®óng nh­ chËp m¹ch, qu¸ t¶i. Do hÖ thèng chèng sÐt t¹i c¸c c«ng tr×nh kh«ng ®¶m b¶o an toµn theo tiªu chuÈn kÜ thuËt, do l©u ngµy kh«ng kiÓm tra bÞ tuét mèi nèi, ®øt hay do ®iÒu kiÖn trë tiÕp ®Êt v­ît qu¸ (theo qui ®Þnh kh«ng qu¸ 10 W) nªn bÞ sÐt ®¸nh vµo c«ng tr×nh g©y ch¸y næ. Do c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, kh«ng ®¶m b¶o an toµn nªn g©y nªn chËp ®iÖn, qu¸ t¶i, ch¸y ®éng c¬... III. C¸c biÖn ph¸p an toµn t¹i ph©n x­ëng. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n th× mäi ng­êi khi lµm viÖc trong nhµ m¸y ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ mäi néi qui vÒ an toµn phßng ch¸y næ trong nhµ m¸y, ®ång thêi cã nhiÖm vô phæ biÕn nh÷ng kiÕn thøc nµy cho nh÷ng ng­êi míi ®Õn c«ng t¸c t¹i ph©n x­ëng. 1. X©y dùng c¸c néi qui, qui tr×nh thao t¸c phßng chèng ch¸y t¹i c¸c c«ng ®o¹n trong ph©n x­ëng. - Quy tr×nh vËn hµnh, ®iÒu khiÓn qu¹t. - Quy tr×nh vËn hµnh nåi h¬i vµ sö dông h¬i n­íc. - Néi qui phßng chèng ch¸y næ. - Néi qui ra vµo c¬ quan, ph©n x­ëng. 2. Phæ biÕn kiÕn thøc nghiÖp vô phßng chèng, ch÷a ch¸y cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô phßng chèng ch¸y cho c«ng nh©n. - X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ch÷a ch¸y t¹i c¸c ph©n x­ëng vµ ®Þnh k× 3¸6 th¸ng; kiÓm tra c¸c ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y nh­: b×nh bät, b×nh khÝ, bÓ n­íc cøu ho¶… - Thµnh lËp ®éi cøu ho¶ t¹i ®¬n vÞ. - Ph©n giao nhiÖm vô tõng ng­êi khi ch¸y x¶y ra. - X©y dùng c¸c hµnh lang an toµn khi nhµ m¸y gÆp sù cè; mçi c«ng nh©n viªn ph¶i ®­îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng vµ kiÕn thøc nghÜa vô c«ng viÖc t¹i ph©n x­ëng cña m×nh. 3. Trang bÞ gi¸m s¸t, b¸o ch¸y ch÷a ch¸y. - T¹i ph©n x­ëng cña c¸c c«ng ®o¹n cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y næ ph¶i ®­îc trang bÞ b×nh CO2, b×nh MFZ, x« xÎng bÓ c¸t cøu ho¶, c¸c lo¹i b¬m n­íc… ®Ó ch÷a ch¸y. - Khi cÇn söa ch÷a thiÕt bÞ, ®­êng èng… th× tr­íc hÕt ph¶i thæi b»ng h¬i n­íc ®Ó ®uæi c¸c s¶n phÈm ch¸y ra ngoµi råi míi tiÕn hµnh söa ch÷a. - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë ph©n x­ëng nåi h¬i (nhÇ, nÒn, t­êng) ph¶i ®­îc lµm tõ vËt liÖu kh«ng cã kh¶ n¨ng g©y næ. Nhµ kh«ng cã t­êng bao quanh ®Ó t¹o ra hÖ thèng tho¸ng cho khu vùc s¶n xuÊt, ®ång thêi lµm m¸t ®­îc khu vùc gÇn lß h¬i. - B¬m, qu¹t cÇn ®Æt riªng trong mét khu vùc cã t­êng b¶o vÖ v× khi khëi ®éng b¬m, qu¹t cã thÓ xuÊt hiÖn tia löa ®iÖn g©y næ. - Trong s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o an toµn ph¶i th­êng kiÓm tra sù rØ cña khÝ thiªn nhiªn ra m«i tr­êng. §Ó ph¸t hiÖn khÝ bÞ rØ th× dïng c¸c dông cô ph©n tÝch hoÆc ph¸t hiÖn míi. Trong thùc tÕ, ®Ó vËn chuyÓn khÝ thiªn nhiªn b»ng ®­êng èng, ng­êi ta pha thªm mét l­îng rÊt nhá Mercaptan vµo khÝ v× Mercaptan g©y mïi khã chÞu nªn dÔ ph¸t hiÖn. E. phÇn x©y dùng. I. Giíi thiÖu chung. ViÖc x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm x©y dùng thuéc mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng nhÊt cña quy ho¹ch trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­. §Þa ®iÓm lùa chän hîp lÝ hay kh«ng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn x©y dùng, kinh doanh cña nhµ m¸y. Ngoµi ra nã cßn cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn m«i tr­êng sèng cña ®« thÞ vµ khu vùc l©n c©n. Ph©n x­ëng nåi h¬i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn n¨ng suÊt 30 tÊn h¬i/ giê, ®­îc x©y dùng bªn trong nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn thuéc khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt- Qu¶ng Ng·i víi diÖn tÝch tæng mÆt b»ng lµ 9900m2. Víi sè c«ng nh©n söa ch÷a vµ vËn hµnh thuéc ph©n x­ëng lµ 57 ng­êi. II- Ph©n tÝch ®i¹ ®iÓm x©y dùng: 1.C¸c yªu cÇu chung: - §Þa ®iÓm x©y dùng ®­îc lùa chän ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch l·nh thæ, quy ho¹ch vïng ®· ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - Nhµ m¸y ph¶i gÇn kho nguyªn liÖu, gÇn n¬i tiªu thô s¶n phÈm, h¹n chÕ tèi ®a chi phÝ vËn chuyÓn nhiªn liÖu s¶n phÈm. - §Þa ®iÓm x©y dùng ph¶i tËn dông ®­îc nguån n¨ng l­îng, hÖ thèng m¹ng l­íi cung cÊp ®iÖn. - §Þa ®iÓm x©y dùng ph¶i ë cuèi h­íng giã, mËt ®é d©n c­ th­a, c¸ch xa nguån n­íc s¹ch vµ ph¶i ë vïng cã nhiÒu c©y xanh. Vµ ph¶i ë gÇn khu cung cÊp vËt liÖu x©y dùng chó ý ®Õn kh¶ n¨ng cung øng nh©n lùc cho x©y dùng còng nh­ vËn hµnh nhµ m¸y sau nµy. 2. C¸c yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng. - Chän khu ®Êt cã kÝch th­íc vµ h×nh d¸ng thuËn lîi cho viÖc x©y dùng, ph¶i cao r¸o tho¸ng ®·ng, ph¶i t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cã ®é dèc tù nhiªn tèt i= 0,5¸1%. - Khu ®Êt ®­îc chän ph¶i kh«ng cã má kho¸ng ë d­íi, nÒn ®Êt ph¶i ch¾c, nÒn x©y dùng trªn ®Êt sÐt, sÐt pha c¸t hoÆc ®Êt ®¸ ong…, cã c­êng ®é khu vùc ®Êt x©y dùng ph¶i lµ 1,5¸2,5 kg/cm2. 3. C¸c yªu cÇu vÒ m«i tr­êng vÖ sinh c«ng nghiÖp. - Khi ®Þa ®iÓm x©y dùng ®­îc chän cÇn xÐt ®Õn mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a khu d©n c­ ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. §iÒu ®ã lµ kh«ng tr¸nh khái trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c nhµ m¸y th­êng th¶i ra c¸c chÊt ®éc h¹i nh­: khÝ ®éc, n­íc th¶i,…, hoÆc c¸c yÕu tè bÊt lîi kh¸c nh­: tiÕng ån, ch¸y næ, « nhiÔm m«i tr­êng…§Ó h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h­ëng xÊu cña m«i tr­êng c«ng nghiÖp tíi khu d©n c­ cÇn tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: + §Þa ®iÓm x©y dùng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh c«ng nghiÖp. H¹n chÕ tèi ®a sù cè s¶n xuÊt, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng b»ng c¸c gi¶i ph¸p ph©n khu vµ bè trÝ h­íng cho hîp lÝ. + Khu ®Êt còng nh­ ®Þa ®iÓm x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc viÖc th¶i cña nhµ m¸y ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng ®êi sèng xung quanh. 4. VÞ trÝ ®Þa lÝ cña ®Þa ®iÓm x©y dùng. Lùu chän ®Þa ®iÓm x©y dùng ph©n x­ëng lµ khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt- Qu¶ng Ng·i. - VÒ d©n c­: Qu¶ng Ng·i lµ khu vùc thuéc miÒn trung ViÖt Nam nªn nÒn kinh tÕ nh×n chung ch­a ph¸t triÓn, c¸c nghµnh dÞch vô th­¬ng m¹i vµ tr×nh ®é d©n trÝ ch­a cao, kh«ng ®ång ®Òu. - §Æc ®iÓm khÝ hËu: T¹i ®©y mét n¨m th­êng cã 2 mïa lµ mïa m­a vµ mïa kh«. KhÝ hËu nãi chung kh«ng «n hoµ, quanh n¨m n¾ng nãng nªn nhiÖt ®é th­êng kh¸ cao. - §Æc ®iÓm vÒ ®Þa h×nh: Qu¶ng Ng·i nãi chung lµ kh«ng b»ng ph¼ng, phÝa t©y lµ d·y nói Tr­êng S¬n, phÝa ®«ng tiÕp gi¸p víi biÓn, nh­ng cã ®é dèc phï hîp víi yªu cÇu x©y dùng (i< 0,1) vµ kh«ng cã n»m trªn má nªn cã ®é chÞu nÐn cao. - ¦u ®iÓm cña ®Þa h×nh Qu¶ng Ng·i: Qu¶ng Ng·i nãi chung lµ mét tØnh n»m trong vïng träng ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ, víi dù ¸n ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp tËp trung vµ khu c«ng nghiÖp cao. Cã s©n bay Chu Lai, c¶ng n­íc s©u Dung QuÊt, cïng víi hÖ thèng ®­êng quèc lé ®i qua nªn thuËn tiÖn vÒ mÆt giao th«ng. - Nh­îc ®iÓm: C¬ së h¹ tÇng ë ®©y ch­a ph¸t triÓn nªn gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh vËn hµnh sau nµy. KhÝ hËu kh¾c nghiÖt, th­êng cã b·o lôt. III. Ph©n tÝch tæng mÆt b»ng nhµ m¸y. 1- Nguyªn t¾c ph©n vïng. Tuú theo ®Æc thï s¶n xuÊt cña nhµ m¸y mµ ng­êi thiÕt kÕ sÏ vËn dông nguyªn t¾c ph©n vïng cho hîp lý. Trong thùc tÕ thiÕt kÕ, biÖn ph¸p ph©n chia khu ®Êt thµnh c¸c vïng theo ®Æc thï sö dông lµ phæ biÕn nhÊt. BiÖn ph¸p nµy chia nhµ m¸y thµnh 4 vïng chÝnh. - Vïng tr­íc nhµ m¸y: Bao gåm c¸c nhµ hµnh chÝnh qu¶n lý, phôc vô sinh ho¹t, c¸c gara ®Ó xe «t«, xe m¸y, xe ®¹p, cæng vµo, phßng b¶o vÖ vµ c©y xanh c¶nh quan. - Vïng c¸c c«ng tr×nh phô: Bao gåm c¸c kho c«ng cô, ph©n x­ëng c¬ khÝ, tr¹m ®iÖn, bé phËn n­íc sinh ho¹t, xö lý n­íc th¶i, nhµ cøu ho¶, nhµ ®Ó b¬m, qu¹t, èng khãi… - Vïng kho tµng vµ phôc vô giao th«ng bao gåm bÕn b·i ®Ó xe bèc hµng ho¸, hÖ thèng ®­êng giao th«ng trong nhµ m¸y. 2. ¦u, nh­îc ®iÓm cña nguyªn t¾c ph©n vïng. a. ¦u ®iÓm: - DÔ dµng qu¶n lý theo ngµnh, theo c¸c x­ëng, theo c¸c c«ng ®o¹n cña d©y truyÒn s¶n xuÊt. - ThÝch hîp víi c¸c nhµ m¸y cã nh÷ng x­ëng, nh÷ng c«ng ®o¹n cã c¸c ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c nhau. - §¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp, dÔ dµng xö lÝ c¸c bé phËn ph¸t sinh, c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ khÝ ®éc, bôi, ch¸y næ… -DÔ dµng bè trÝ hÖ thèng giao th«ng bªn trong nhµ m¸y. - ThuËn lîi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn më réng nhµ m¸y. - Phï hîp víi ®Æc ®iÓm khÝ hËu x©y dùng ë n­íc ta. b. Nh­îc ®iÓm: - D©y truyÒn s¶n xuÊt ph¶i kÐo dµi, kh«ng liªn tôc. - HÖ thèng ®­êng èng kÜ thuËt vµ m¹ng l­íi giao th«ng t¨ng. - HÖ sè x©y dùng, hÖ sè sö dông thÊp. 3/ C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. STT Tªn c«ng tr×nh ChiÒu dµi ChiÒu réng Sè tÇng Sè l­îng DiÖn tÝch sö dông 1 Nhµ b¶o vÖ 6m 6m 1 3 108m2 2 Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y 12m 9m 1 1 108 m2 3 Nhµ ®Ó « t« 18m 9m 1 1 162m2 4 Nhµ hµnh chÝnh 24m 12m 2 1 288m2 5 Nhµ ¨n, héi tr­êng, nhµ nghØ Khu vÖ sinh 30m 12m 1 1 360m2 6 Khu vÖ sinh 12m 9m 1 1 108m2 7 Nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m 12m 9m 1 1 108m2 8 Khu s¶n xuÊt 18m 12m 1 1 216m2 9 Tr¹m ®iÖn 6m 6m 1 1 36m2 10 Nhµ ®Ó b¬m, qu¹t, m¸y nÐn 12m 9m 1 1 108m2 11 Nhµ söa ch÷a c¬ khÝ 12m 9m 1 1 108m2 12 Nhµ cøu ho¶ 12m 9m 1 1 108m2 13 Khu vùc èng khãi 12m 6m 1 1 36m2 14 Khu vùc chøa n­íc mÕm 6m 9m 1 1 108m2 15 Khu xö lý n­íc 12m 6m 1 1 72m2 16 Khu xö lý khÝ tr­íc khi ®èt 12m 6m 1 1 72m2 Tæng 2106m2 4. C¸c d÷ liÖu kinh tÕ kÜ thuËt. §Ó ®¸nh gi¸, lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng nhµ m¸y, ng­êi ta cßn dùa vµo mét sè chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt, trong ®ã cã 2 chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt, trong ®ã cã 2 chØ tiªu quan träng nhÊt lµ hÖ sè x©y dùng vµ hÖ sè dông tÝnh to¸n trªn c¬ së sau: - HÖ sè sö dông: - HÖ sè x©y dùng: trong ®ã: C= 9900.0,4= 3960 m2 B= 9900.0,05= 495 m2 F: diÖn tÝch toµn ph©n x­ëng cña nhµ m¸y vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt b»ng 2106 m2. B: diÖn tÝch s©n bª t«ng (kho, b·i…) b»ng 405 m2. C: diÖn tÝch chiÕm ®Êt cña ®­êng giao th«ng, hÌ, r·nh tho¸t n­íc b»ng 3960 m2. Do ®ã: HÖ sè sö dông: IV. C¸c th«ng sè kÜ thuËt trong x©y dùng: 1. C«ng tr×nh lß h¬i: Lµ nhµ cã m¸i che, kh«ng cã t­êng bao bäc ®Ó tr¸nh sù ph¸ huû do cã thÓ bÞ ch¸y næ. Mãng nhµ bª t«ng cèt thÐp cã gi»ng mãng. - NÒn bª t«ng vµ xim¨ng c¸t sái. - KÕt cÊu m¸i fibr«xim¨ng, xµ gç b»ng thÐp. - Cét, chän b­íc b»ng 6 m, kÝch th­íc cét 400x 600 mm. 2. Nhµ hµnh chÝnh, nhµ nghØ, sinh ho¹t, nhµ b¶o vÖ, y tÕ, vÖ sinh, nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m, nhµ ®Ó b¬m qu¹t. - Gi»ng mãng bª t«ng cèt thÐp. - NÒn v÷ng xim¨ng 30 mm, l¸t g¹ch ®¸ hoa. - T­êng g¹ch bao quanh 220 mm, t­êng ng¨n 110mm. - KÕt cÊu m¸i b»ng, bª t«ng cèt thÐp dµy 9mm. 3. Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y, «t«: - T­êng g¹ch 100 mm. - DÇn m¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp, dÇm dèc vÒ 2 phÝa, kÕt cÊu m¸i fibr«xim¨ng, xµ gç b»ng thÐp. - NÒn bª t«ng xim¨ng, xµ gç b»ng thÐp. - Cét b»ng bª t«ng cèt thÐp, kÝch th­íc 300x400 mm. 4. Nhµ kho, nhµ söa ch÷a: - Mãng gi»ng bª t«ng cèt thÐp. - Cét phÇn trªn vai cét 300x400 mm, phÇn d­íi vai cét 400x600 mm. Chän cét mét th©n nhµ cã cÈu trôc nhá h¬n 30 tÊn. - DÇm m¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp, nghiªng vÒ 2 phÝa, m¸i b»ng fibr«xim¨ng, xµ gç b»ng thÐp. -NÒn cã kÕt cÊu b»ng bª t«ng xim¨ng c¸t sái. - T­êng g¹ch 200 mm tr¸t v÷a xim¨ng. 5. èng khãi - Mãng g»ng bª t«ng cèt thÐp. - Toµn bé ®æ b»ng bª t«ng cèt thÐp, phÝa ngoµi tr¸t v÷a xim¨ng, bª t«ng l¸t g¹ch chÞu löa, chÞu axit. 6. BÓ chøa : - T­êng g¹ch bao quanh dÇy 220mm - §an bª t«ng cèt thÐp, chèng thÊm bao quanh 7. Giao th«ng trong ph©n x­ëng §­êng giao th«ng trong ph©n x­ëng ®­îc tr¶i nhùa, cã chiÒu réng 6m, gåm 2 cæng vµo ph©n x­ëng : cæng chÝnh vµ cæng phô cæng chÝnh ®­îc nèi liÒn víi ®­êng quèc lé. PhÝa sau ph©n x­ëng gi¸p víi ph©n x­ëng tuèc bin vµ n¬i cung cÊp n­íc, nhiªn liÖu khÝ thiªn nhiªn. §­êng ®­îc bè trÝ thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i vµ vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt còng nh­ khi söa ch÷a. PhÇn kÕt luËn Tr¶i qua mét thêi gian lµm viÖc n¨ng ®éng cïng víi sù gióp ®ì, h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy PGS. NguyÔn ThÕ D©n, em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi "ThiÕt kÕ buång ®èt khÝ thiªn nhiªn cña lß h¬i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn n¨ng suÊt 30 T h¬i/giê". Trong suèt qu¸ tr×nh tra cøu vµ t×m hiÓu tÊt c¶ c¸c kiÕn thøc vÒ tÇm quan träng cña lß h¬i trong nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. ViÖc s¶n xuÊt vµ sö dông nhiÖt cña lß h¬i n­íc ®· gãp phÇn quan träng trong c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ n©ng cao ®êi sèng. Néi dung ®å ¸n hoµn thµnh gåm c¸c phÇn sau: A- PhÇn lý thuyÕt: - Më ®Çu - Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ lß h¬i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. - N­íc trong nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. - Nguån gèc- thµnh phÇn- tÝnh chÊt cña khÝ tù nhiªn. - C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý khÝ tr­íc khi ®èt. - CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña vßi phun. - §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh ch¸y nhiªn liÖu trong buång löu. B- PhÇn tÝnh to¸n c«ng nghÖ. - ThÓ tÝch buång löa: Vbl= 106,239 m3. - BÒ mÆt bøc x¹ cña dµn èng: Hbx= 108,413 m3. - L­îng nhiªn liÖu tiªu hao: B= 3150,733 m3ktn/h. - Sè l­îng vßi phun lµ 2, ®Æt ë hai ®Çu ®èi diÖn nhau: - HiÖu suÊt cña lß h¬i h= 88,056%. C. PhÇn dông cô ®o vµ tù ®éng ho¸. D. PhÇn an toµn lao ®éng trong ph©n x­ëng. E. PhÇn tÝnh to¸n x©y dùng. Ph©n x­ëng ®­îc x©y dùng t¹i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn thuéc khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt- Qu¶ng Ng·i víi diÖn tÝch tæng mÆt b»ng lµ 9900 m2. Tµi liÖu tham kh¶o ThiÕt bÞ lß h¬i tËp 1- Tr­¬ng Duy NghÜa- Ng« Sü M·o. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt- 1987. ThiÕt bÞ lß h¬i tËp 2- Tr­êng §HBK Hµ Néi- 1985 Tæng hîp h÷u c¬ vµ ho¸ dÇu- Phan Minh T©n. Tr­êng §HBK- TP. HCM- 1997. C«ng nghÖ chÕ biÕn khÝ tù nhiªn vµ ®ång hµnh- NguyÔn ThÞ Minh HiÒn, nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt- 2002. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc, vµ kÜ thuËt- Hµ Néi- 2002. Ho¸ häc dÇu má vµ khÝ- PGS.TS. §inh ThÞ Ngä. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt. C«ng nghÖ chÕ biÕn dÇu má vµ khÝ tù nhiªn - Lª V¨n HiÕu. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt- 2001. C¬ së c¸c qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ ho¸ häc, tËp 1. Tr­êng §HBK Hµ Néi - 1999. Sæ tay qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ ho¸ chÊt vµ thùc phÈm, tËp 1. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt - 1992. TÝnh to¸n qu¸ tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ ho¸ chÊt vµ thùc phÈm, tËp 1-GS.TS NguyÔn Bin. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt - 1999. C«ng nghÖ lß h¬i vµ m¹ng nhiÖt- Ph¹m Lª DÇn, NguyÔn C«ng Hoan. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt - 1999. Sæ tay tãm t¾t c¸c ®¹i l­îng ho¸ lÝ. Tr­êng §HBK Hµ Néi - 1972. C¬ së tù ®éng ho¸ - NguyÔn V¨n Hoµ. Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - 2000. C¬ së x©y dùng nhµ c«ng nghiÖp - PGS. Ng« B×nh. Tr­êng §HBK Hµ Néi - 1997. VÝ dô vµ bµi tËp vÒ qu¸ tr×nh thiÕt bÞ c«ng nghÖ ho¸ häc. Tr­êng §HBK Hµ Néi 1997. T¹p chÝ dÇu khÝ sè 1- 2003. T¹p chÝ dÇu khÝ sè 3 - 2003. Th«ng tin dÇu khÝ ThÕ giíi sè 9- 2003.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA Thiet ke buong khi dot thien nhien cua lo hoi nha may nhiet dien.doc