Thiết kế cần trục bờ Post Panamax 65Tf, tầm với 50m sử dụng khung chụp đôi

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG Chương 1 : Giới thiệu chung về công ty được tìm hiểu 1 Chương 2 : Giới thiệu chung về cần trục tháp xây dựng 2 2.1 : Gới thiệu về cần trục tháp xây dựng. 2 2.2 : Phân loại. 2 Chương 3 : Lựa chọn phương án thiết kế. 4 3.1 : Giới thiệu 4 3.2 : Lựa chọn phương án 4 Chương 4 : Giới thiệu về cần trục tháp được thiết kế 9 4.1 : Giới thiệu cần trục tháp được thiết kế. 9 4.2 : Cấu tạo của cần trục tháp tự nâng 9 PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT CẦN TRỤC THÁP 11 Chương 1 : Tính toán cơ cấu nâng chính 11 1.1 : Các thông số ban đầu 11 1.2 : Sơ đồ cơ cấu nâng 11 1.3 : Chọn palăng cáp 12 1.4 : Tính toán chọn cáp 12 1.5 : Chọn puly cáp 14 1.6 : Tính toán chọn tang 15 1.7 : Kiểm tra độ bền tang 17 1.8 : Tính chọn cặp đầu cáp trên tang 17 1.9 : Chọn động cơ điện – Hộp giảm tốc 19 1.10 : Chọn khớp nối – Phanh 20 1.11 : Kiểm tra động cơ điện 22 1.12 : Kiểm tra phanh 25 1.13 : Tính toán trục tang 26 1.14 : Tính toán chọn ổ lăn 31 Chương 2 : Tính toán cơ cấu tự nâng 33 2.1 : Sơ đồ cơ cấu – Thông số tính toán 33 2.2 : Tính toán các thiết bị 34 Chương 3 : Tính toán kết cấu thép cần 39 3.1 : Giới thiệu và các kích thước cơ bản của cần 39 3.2 : Vật liệu chế tạo và các ứng suất cho phép kết cấu thép cần. 40 3.3 : Tải trọng và tổ hợp tải trọng 41 3.4 : Vị trí tính toán của cần 42 3.5 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIa 43 3.6 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIb 54 3.7 : Tính toán kết cấu thép của cần với tổ hợp tải trọng IIc 61 3.8 : Nội lực lớn nhất trong các thanh khi xét chung các tổ hợp tải trọng. 71 3.9 : Xác định giới hạn cho phép của vật liệu. 71 3.10 : Tính chọn tiết diện các thanh trong dàn. 72 3.11 : Tính về bền các thanh. 72 3.12 : Tính về ổn định các thanh. 73 Chương 4 : Tính ổn định cần trục tháp 75 4.1 : Tính ổn định của cần trục khi có vật nâng 75 4.2 : Tính về ổn định khi có vật nâng tính cho trường hợp đặt ở vị trí bất lợi nhất. 77 PHẦN 3 : LẬP PHƯƠNG ÁN LẮP DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CẦN TRỤC 79 Chương 1 : Lập phương án lắp dựng cần trục 80 1.1 : Giới thiệu về cần trục tháp và phương án lắp dựng 80 1.2 : Tính toán các yếu tố cần thiết cho qui trình lắp dựng 81 1.3 : Trình tự công việc lắp dựng 83 Chương 2 : Lập qui trình thử nghiệm cần trục tháp 100 2.1 : Hội đồng nghiệm thu 100 2.2 : Các bước nghiệm thu cần trục tháp 100 2.3 : Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

doc2 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 19/02/2013 | Lượt xem: 1378 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cần trục bờ Post Panamax 65Tf, tầm với 50m sử dụng khung chụp đôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU ˜²™ Trong nhöõng naêm qua ngaønh xaây döïng Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc tieán maïnh meõ . Toång coâng ty xaây döïng Vieät Nam ñaõ taäp trung cho vieäc phaùt trieån cô sôû haï taàng laø toái quan troïng vôùi muïc tieâu phaán ñaáu trôû thaønh nöôùc phaùt trieån veà coâng nghieä, ñoàng thôøi caûi toå laïi cô caáu toå chöùc haønh chính , kyõ thuaät cuõng ñöôïc quan taâm vaø thöïc hieän toát . Muïc ñích lôùn nhaát trong coâng cuoäc xaây döïng neàn kinh teá quoác daân,vieäc cô giôùi hoaù laø heát söùc caàn thieát vì noù coù ñuû khaû naêng giaûi phoùng gaàn nhö hoaøn toaøn söùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân, noù laø cöùu caùnh ñeå hoaøn thieän caùc qui trình saûn xuaát,taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi. Beân caïnh ñoù ngaønh xaây döïng taêng cöôøng hôïp taùc quan heä, trao ñoåi vôùi caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån khaùc treân theá giôùi ñeå hoaø nhaäp vaøo xu höôùng phaùt trieån chung cuûa ngaønh xaây döïng. Vì leõ ñoù maø ngaønh maùy truïc hieän nay ñöôïc söû duïng khaù roäng raõi vôùi nhieàu loaïi khaùc nhau tuyø theo yeâu caàu söû duïng maø ngöôøi ta thieát keá caùc loaïi maùy chuyeân duøng khaùc nhau ñeå phuïc vuï cho nhöõng muïc ñích khaùc nhau nhaèm ñaùp öùng nhu caàu thöïc teá trong coâng cuoäc ñoåi môùi trong vieäc phaùt trieån xaây döïng neàn coâng nghieäp cuûa nöôùc nhaø. Xuaát phaùt töø nhöõng nhu caàu treân , ñeà taøi naøy ñi vaøo nghieân cöùu veà moät loaïi maùy truïc söû duïng roäng raõi trong ngaønh xaây döïng hieän nay ñoù laø caàn truïc thaùp xaây döïng. Khi ñi vaøo tính toaùn thieát keá caàn truïc thaùp khoâng phaûi maëc nhieân töï thieát keá hoaøn toaøn maø töø nhieàu taøi lieäu tham khaûo,caùc loaïi saùch höôùng daãn thieát keá moân hoïc. Nhöng vaán ñeà caàn ñöa ra ôû ñaây laø vieäc höõu ích vaø taàm quan troïng cuûa caàn truïc thaùp trong phuïc vuï saûn xuaát vaø xaây döïng coâng nghieäp. Vì vaäy cô caáu toå chöùc cuûa moãi coâng ty ban ngaønh xaây döïng phaûi coù tính linh hoaït vaø ñaûm baûo caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty , ban ngaønh luoân ñaït ñöôïc caùc hieäu quaû cao cuõng nhö taïo söï lieân keát giöõa caùc coâng vieäc nhaèm muïc ñích söû duïng moät caùch hieäu quaû nhaát cuûa caàn truïc thaùp. Trong suoát quaù trình thöïc taäp ,toâi ñaõ ñi saâu vaøo nghieân cöùu caàn truïc thaùp, qua söï tìm hieåu vaø möùc ñoä tieáp thu nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc, toâi ñaõ trình baøy caùc hieåu bieát cuõng nhö keát quaû thöïc taäp vaøo cuoán luaän vaên naøy. Coâng vieäc thieát keá ñoøi hoûi baûn thaân caàn coù nhieàu kinh nghieäm thöïc teá vì vaäy khoâng theå traùnh khoûi nhöõng haïn cheá vaø thieáu soùt trong luaän vaên naøy . Nhöng nhôø söï chæ baûo taän tình cuûa Thaïc só Traàn Thò Tuyeát Trinh cuøng caùc thaày coâ khaùc , toâi ñaõ hoaøn thaønh vôùi taát caû khaû naêng cuûa mình . Moät laàn nöõa toâi xin chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa quí Thaày-Coâ vaø raát mong muoán ñöôïc söï goùp yù chæ baûo cuûa quí Thaày-Coâ giuùp toâi nhaän ra ñöôïc nhöõng haïn cheá vaø thieáu soùt trong luaän vaên naøy ñeå toâi coù bieän phaùp khaéc phuïc khi gaëp phaûi trong thöïc teá sau naøy. Tp.HCM- Ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2009 Sinh vieân thöïc hieän. Traàn Thò Thu Hieàn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docloi noi dau.doc
  • docmuc luc.doc
Tài liệu liên quan