Thiết kế cao ốc Tân Thịnh Lợi

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 1 1.1 Mục đích – yêu cầu của sự đầu tư 1 1.2 Phân Khu Chức Năng 2 1.3 Đặc điểm khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh 2 1.4 Giải Pháp Kiến Trúc 3 1.5 Giao Thông Trong Công Trình 4 1.6 Các Giải Pháp Kỹ Thuật Khác 4 CHƯƠNG 2: SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 6 I. MẶT BẰNG DẦM VÀ THỨ TỰ Ô SÀN 6 II. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC SÀN VÀ HỆ DẦM 6 III. TẢI TRỌNG SÀN 7 IV. PHÂN LỌAI SÀN 9 V. TÍNH TOÁN BẢN SÀN 9 PHẦN II: TÍNH TOÁN CỐT THÉP 14 CHƯƠNG 3: HỒ NƯỚC MÁI 17 I. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC BỂ NƯỚC 17 II. SƠ ĐỒ CẤU TẠO 17 III. CHỌN SƠ BỘ CÁC KÍCH THƯỚC 18 1. Chọn Sơ Bộ Chiều Dày Bản Nắp, Bản Thành, Bản Đáy 18 2. Chọn Sơ Bộ Kích Thước Dầm Nắp Và Dầm Đáy 19 PHẦN I: TÍNH TOÁN NỘI LỰC I. TÍNH BẢN NẮP 20 1. Sơ Đồ Tính 20 2. Tải Trọng 21 II. TÍNH BẢN ĐÁY 22 1. Sơ Đồ Tính 22 2. Tải Trọng 22 3. Xác Định Nội Lực Bản Đáy 23 III. TÍNH BẢN THÀNH HỒ 23 1. Sơ Đồ Tính 23 2. Tải Trọng 24 3. Xác Định Nội Lực Bản Đáy 25 IV. TÍNH TOÁN HỆ DẦM NẮP 27 1. Dầm DN1 28 2. Dầm DN2 29 3. Dầm DN3 29 4. Dầm DN4 30 TÍNH NỘI LỰC 30 IV. TÍNH TOÁN HỆ DẦM ĐÁY 27 1. Dầm DĐ1 32 2. Dầm DĐ2 33 TÍNH NỘI LỰC 33 PHẦN II: TÍNH CỐT THÉP 36 PHẦN III: KIỂM TRA ĐỘ VÕNG BẢN ĐÁY 40 PHẦN IV: KIỂM TRA VẾT NỨT 41 CHƯƠNG 4: CẦU THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH 43 PHƯƠNG ÁN I: CẦU THANG DẠNG BẢN 43 I. MẶT BẰNG KẾT CẤU CẦU THANG 43 II. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 43 III. TÍNH TOÁN BẢN THANG VÀ CHIẾU NGHỈ 44 1. Tính Toán Tải Trọng 44 2. Sơ Đồ Tính Toán 45 3. Tính Toán Nội Lực 46 4. Tính Toán Cốt Thép 47 III. TÍNH TOÁN DẦM CHIẾU NGHỈ 48 1. Sơ Đồ Tính Toán 48 2. Tải Trọng 48 3. Nội Lực 49 4. Tính Toán Cốt Thép 49 PHƯƠNG ÁN II: CẦU THANG DẠNG LIMON 51 I. MẶT BẰNG KẾT CẤU CẦU THANG 51 II. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 51 III. TÍNH TOÁN BẢN THANG VÀ CHIẾU NGHỈ 51 1. Tải Trọng 51 2. Xác Định Nội Lực 53 3. Tính Toán Cốt Thép 55 IV. TÍNH TOÁN DẦM THANG 56 1. Dầm LM1 57 2. Dầm D2 59 3. Dầm LM2 60 4. Dầm D1 62 V. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM THANG 63 B. SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN 67 CHƯƠNG 5: ĐẦM DỌC TRỤC C 70 I. SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI 70 II. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN DẦM 70 III. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TRUYỀN LÊN DẦM 71 1. Tải Trọng Lên Dầm Phụ D1 72 2. Tải Trọng Lên Dầm Phụ D2 73 3. Tải Trọng Lên Dầm Trục 1-2 Và 5-6 74 4. Tải Trọng Lên Dầm Trục 2-3 74 5. Tải Trọng Lên Dầm Trục 3-4 76 5. Tải Trọng Lên Dầm Trục 4-5 76 IV. TỔ HỢP NỘI LỰC 76 V. TÍNH TOÁN CỐT THÉP 79 CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2: 83 I. XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ KHUNG 83 1. Sơ Đồ Tính Toán 83 2. Chọn Sơ Bộ Kích Thước Tiết Diện 83 II. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TRUYỀN LÊN DẦM KHUNG TRỤC2 86 III. TÍNH DẦM KHUNG TRỤC 2 TẦNG MÁI 87 1. Tải Trọng Do Dầm Môi (Dầm DM) 87 2. Tải Trọng Do Dầm Dọc Truc A, E 88 3. Tải Trọng Do Dầm Phụ D1, D2 89 4. Tải Trọng Do Dầm Dọc Trục B, D 89 5. Tải Trọng Do Dầm Phụ D3, D4 90 6. Tải Trọng Do Dầm Phụ Trục C 90 7. Tải Trọng Do Dầm Phụ D5 91 8. Tải Trọng Phân Bố Đều Lên Dầm Trục 2 91 IV. TÍNH DẦM KHUNG TRỤC 2 TẦNG ĐIỂN HÌNH 93 1. Tải Trọng Do Dầm Môi (Dầm DM) 94 2. Tải Trọng Do Dầm Dọc Truc A, E 94 3. Tải Trọng Do Dầm Phụ D1 96 4. Tải Trọng Do Dầm Phụ D2 96 5. Tải Trọng Do Dầm Dọc Trục B, D 97 6. Tải Trọng Do Dầm Phụ D3 99 7. Tải Trọng Do Dầm Phụ D4 100 8. Tải Trọng Do Dầm Phụ Trục C 101 9. Tải Trọng Do Dầm Phụ D5 105 10. Tải Trọng Phân Bố Đều Lên Dầm Trục 2 106 V. TẢI TRỌNG GIÓ 107 VI. TẢI TRỌNG DO ÁP LỰC ĐẤT 108 VII. TỔ HỢP TẢI TRỌNG TRUYỀN LÊN KHUNG TRỤC 2 108 PHẦN 2: TÍNH TOÁN CỐT THÉP 118 CHƯƠNG 7: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH I. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 130 II. CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 132 III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN MÓNG 133 CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ MÓNG TRỤC 2 PHƯƠNG ÁN 1: MÓNG CỌC ÉP BTCT I. MẶT BẰNG DẦM KIỀNG 134 II. TẢI TRỌNG VÀ VẬT LIỆU MÓNG 134 III. XÁC ĐỊNH CHIỀU SÂU ĐÀI MÓNG 135 1. Chiều Sâu Chôn Móng 135 2. Chọn Kích Thước Cọc 135 3. Kiểm Tra Khi Vận Chuyển Cẩu Lắp 135 II. KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA CỌC 137 1. Khả Năng Chịu Tải Theo Vật Liệu 138 2. Khả Năng Chịu Tải Theo Điều Kiện Đất Nền 138 III. TÍNH TOÁN MÓNG 141 A. THIẾT KẾ MÓNG M1 141 1. Tải Trọng Tính Toán Móng M1 141 2. Xác Định Tiết Diện Móng Và Số Lượng Cọc 141 3. Kiểm Tra Lực Tác Dụng Lên Cọc 142 4. Kiểm Tra Ap Lực Đất Nền Dưới Mũi Cọc 143 5. Kiểm Tra Độ Lún Của Móng 145 6. Tính Toán Độ Bền Và Xác Định Cốt Thép Đài Cọc 147 B. THIẾT KẾ MÓNG M2 149 1. Tải Trọng Tính Toán Móng M2 149 2. Xác Định Tiết Diện Móng Và Số Lượng Cọc 149 3. Kiểm Tra Lực Tác Dụng Lên Cọc 150 4. Kiểm Tra Ap Lực Đất Nền Dưới Mũi Cọc 151 5. Kiểm Tra Độ Lún Của Móng 152 6. Tính Toán Độ Bền Và Xác Định Cốt Thép Đài Cọc 154 B. THIẾT KẾ MÓNG M3 157 1. Tải Trọng Tính Toán Móng M3 157 2. Xác Định Tiết Diện Móng Và Số Lượng Cọc 157 3. Kiểm Tra Lực Tác Dụng Lên Cọc 158 4. Kiểm Tra Ap Lực Đất Nền Dưới Mũi Cọc 159 5. Kiểm Tra Độ Lún Của Móng 160 6. Tính Toán Độ Bền Và Xác Định Cốt Thép Đài Cọc 162 PHƯƠNG ÁN 2: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI I. MẶT BẰNG DẦM KIỀNG 165 II. TẢI TRỌNG VÀ VẬT LIỆU MÓNG 165 III. XÁC ĐỊNH CHIỀU SÂU ĐÀI MÓNG 166 1. Chiều Sâu Chôn Móng 166 2. Chọn Kích Thước Cọc 166 II. KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA CỌC 166 1. Khả Năng Chịu Tải Theo Vật Liệu 166 2. Khả Năng Chịu Tải Theo Điều Kiện Đất Nền 167 III. TÍNH TOÁN MÓNG 170 A. THIẾT KẾ MÓNG M1 170 1. Tải Trọng Tính Toán Móng M1 170 2. Xác Định Tiết Diện Móng Và Số Lượng Cọc 170 3. Kiểm Tra Lực Tác Dụng Lên Cọc 171 4. Kiểm Tra Ap Lực Đất Nền Dưới Mũi Cọc 172 5. Kiểm Tra Độ Lún Của Móng 174 6. Tính Toán Độ Bền Và Xác Định Cốt Thép Đài Cọc 176 B. THIẾT KẾ MÓNG M2 178 1. Tải Trọng Tính Toán Móng M2 178 2. Xác Định Tiết Diện Móng Và Số Lượng Cọc 178 3. Kiểm Tra Lực Tác Dụng Lên Cọc 179 4. Kiểm Tra Ap Lực Đất Nền Dưới Mũi Cọc 180 5. Kiểm Tra Độ Lún Của Móng 181 6. Tính Toán Độ Bền Và Xác Định Cốt Thép Đài Cọc 183 B. THIẾT KẾ MÓNG M3 186 1. Tải Trọng Tính Toán Móng M3 186 2. Xác Định Tiết Diện Móng Và Số Lượng Cọc 186 3. Kiểm Tra Lực Tác Dụng Lên Cọc 187 4. Kiểm Tra Ap Lực Đất Nền Dưới Mũi Cọc 188 5. Kiểm Tra Độ Lún Của Móng 189 6. Tính Toán Độ Bền Và Xác Định Cốt Thép Đài Cọc 191 PHỤ LỤC 1. DẦM DỌC TRỤC C 1 2. KHUNG TRỤC 2 6

doc7 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1564 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cao ốc Tân Thịnh Lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TRÌNH Ñòa ñieåm: Soá 203, Baø Hom, Q.6, Thaønh phoá Hoà Chí Minh Ñôn vò ñaàu tö: COÂNG TY MAY TOAØN THAÉNG MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU CUÛA SÖÏ ÑAÀU TÖ: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, daân soá phaùt trieån nhanh neân nhu caàu mua ñaát xaây döïng nhaø ngaøy caøng nhieàu trong khi ñoù quyõ ñaát cuûa Thaønh phoá thì coù haïn, chính vì vaäy maø giaù ñaát ngaøy caøng leo thang khieán cho nhieàu ngöôøi daân khoâng ñuû khaû naêng mua ñaát xaây döïng nhaø sinh soáng ñaëc bieät laø Caùn boä coâng nhaân vieân chöùc nhaø nöôùc vaø ngöôøi coù thu nhaäp thaáp. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà caáp thieát naøy giaûi phaùp xaây döïng caùc Chung cö cao taàng laø hôïp lyù nhaát. Beân caïnh ñoù, cuøng vôùi söï ñi leân cuûa neàn kinh teá cuûa Thaønh phoá vaø tình hình ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi vaøo thò tröôøng ngaøy caøng roäng môû, ñaõ môû ra moät trieån voïng thaät nhieàu höùa heïn ñoái vôùi vieäc ñaàu tö xaây döïng caùc cao oác duøng laøm vaên phoøng laøm vieäc, caùc khaùch saïn cao taàng, caùc chung cö cao taàng… vôùi chaát löôïng cao nhaèm ñaùp öùng nhu caàu sinh hoaït ngaøy caøng cao cuûa moïi ngöôøi daân. Coù theå noùi söï xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu caùc cao oác trong Thaønh phoá khoâng nhöõng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu caáp baùch veà cô sôû haï taàng maø coøn goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc taïo neân moät boä maët môùi cho Thaønh phoá xöùng ñaùng vôùi khaåu hieäu : “Thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän ñaïi, vaên minh, xöùng ñaùng laø trung taâm soá 1 veà kinh teá, khoa hoïc kyõ thuaät cuûa caû nöôùc”. Song song ñoù, söï xuaát hieän cuûa caùc nhaø cao taàng cuõng ñaõ goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc phaùt trieån ngaønh xaây döïng thoâng qua vieäc tieáp thu vaø aùp duïng caùc kyõ thuaät hieän ñaïi, coâng ngheä môùi trong tính toaùn, thi coâng vaø xöû lyù thöïc teá, caùc phöông phaùp thi coâng hieän ñaïi cuûa nöôùc ngoaøi… Nhaèm giaûi quyeát caùc yeâu caàu vaø muïc ñích treân, COÂNG TY MAY TOAØN THAÉNG ñaõ nghieân cöùu vaø xaây döïng CAO OÁC TAÂN THÒNH LÔÏI. laø moät cao oác hieän ñaïi, ñaày ñuû tieän nghi, caûnh quan ñeïp… thích hôïp cho sinh soáng, giaûi trí vaø laøm vieäc. Cao oác ñöôïc thieát keá vaø thi coâng xaây döïng vôùi chaát löôïng cao, ñaày ñuû tieän nghi ñeå phuïc vuï cho moät coäng ñoàng daân cö soáng trong ñoù. PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG: Coâng trình bao goàm 6 taàng laàu, 1 taàng saân thöôïng vaø 1 taàng maùi: Taàng treät: laø nôi daønh cho caùc hoä kinh doanh vaø sinh hoaït coäng ñoàng, vaø cuõng laø nôi ñeå xe. Taàng löûng: Phoøng quaûn lyù vaø nhaø treû cuûa cao oác Caùc taàng töø taàng 1 – 6: Khu nhaø ôû cho caùc hoä daân cö. - Taàng saân thöôïng vaø taàng maùi boá trí heä thoáng nöôùc phuïc vuï sinh hoaït cho toaøn coâng trình vaø heä thoáng choáng seùt. 1.3 ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU CUÛA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH: Thaønh phoá Hoà Chí Minh naèm trong vuøng nhieät ñôùi gioù muøa noùng aåm vôùi caùc ñaëc tröng cuûa vuøng khí haäu mieàn Ñoâng Nam Boä, chia thaønh 2 muøa roõ reät: a.Muøa möa: Töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. Nhieät ñoä trung bình: 280C. Nhieät ñoä thaáp nhaát: 200C. Nhieät ñoä cao nhaát: 330C (khoaûng thaùng 4). Löôïng möa trung bình: 274.4 mm. Löôïng möa cao nhaát: 638 mm (khoaûng thaùng 9). Löôïng möa thaáp nhaát: 31 mm (khoaûng thaùng 11). Ñoä aåm trung bình: 84.5%. Ñoä aåm cao nhaát: 100%. Ñoä aåm thaáp nhaát: 79%. Löôïng boác hôi trung bình: 28 mm/ngaøy. Löôïng boác hôi thaáp nhaát: 6.5 mm/ngaøy. b.Muøa khoâ: Töø thaùng 12 ñeán thaùng 4. Nhieät ñoä trung bình: 330C. c.Höôùng gioù: Höôùng gioù Taây Nam vaø Ñoâng Nam vôùi toác ñoä trung bình 2.15 m/s. Thoåi maïnh vaøo muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc thoåi nheï. Soá giôø naéng trung bình khaù cao, ngay trong muøa möa cuõng coù treân 4 giôø/ngaøy, vaøo muøa khoâ laø treân 8 giôø/ngaøy. Taàn suaát laëng gioù trung bình haøng naêm laø 26%, lôùn nhaát laø thaùng 8 (34%), nhoû nhaát laø thaùng 4 (14%). Toác ñoä gioù trung bình 1.4 – 1.6m/s. Haàu nhö khoâng coù gioù baõo, gioù giaät vaø gioù xoaùy; neáu coù xuaát hieän thì thöôøng xaûy ra vaøo ñaàu vaø cuoái muøa möa (thaùng 9). Thuûy trieàu töông ñoái oån ñònh ít xaûy ra hieän töông ñoät bieán veà doøng nöôùc. Haàu nhö khoâng coù luõ luït, chæ ôû nhöõng vuøng ven thænh thoaûng coù aûnh höôûng. GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC: Kieán truùc cuûa coâng trình thuoäc daïng khu nhaø ôû cao taàng vôùi 2 khoái truï coù chieàu daøi töông ñoái lôùn so vôùi chieàu roäng, phuø hôïp vôùi dieän tích ñaát haïn heïp cuûa trung taâm thaønh phoá vaø ñeå ñaûm baûo caùc yeâu caàu phuø hôïp veà coâng naêng, ñoàng thôøi haøi hoaø veà kieán truùc myõ quan cuûa thaønh phoá,…Neân giaûi phaùp maët baèng cuûa coâng trình raát hôïp lí. Dieän tích maët baèng xaây döïng laø 30m×55m (1650 m2), dieän tích khu ñaát xaây döïng laø 40m×60m (2400 m2). Xung quanh coâng trình ñöôïc boá trí vaønh ñai caây xanh vaø coâng vieân taïo söï thoâng thoaùng cho coâng trình. Chieàu cao toaøn boä coâng trình laø . Maët baèng coâng trình ít thay ñoåi theo chieàu cao taïo söï ñôn giaûn trong kieán truùc. Bieän phaùp laáy saùng töï nhieân cho khu vöïc haønh lang vaø caàu thang laø boá trí gieáng trôøi. Caùc caên hoä ñöôïc boá trí nhieàu cöûa soå vaø vaùch kính neân aùnh saùng traøn ngaäp trong nhaø taïo söï saûng khoaùi vaø khoûe maïnh cho ngöôøi ôû. 1.5 GIAO THOÂNG TRONG COÂNG TRÌNH: a. Giao thoâng ñöùng: Giao thoâng ñöùng lieân heä giöõa caùc taàng thoâng qua heä thoáng thang maùy goàm coù 4 thang vaø 4 caàu thang boä haønh nhaèm lieân heä giao thoâng theo phöông ñöùng vaø thoaùt hieåm khi coù söï coá. Phaàn dieän tích caàu thang boä ñöôïc thieát keá ñaûm baûo yeâu caàu thoaùt ngöôøi nhanh, an toaøn khi coù söï coá xaûy ra. Caàu thang maùy naøy ñöôïc ñaët ôû vò trí trung taâm nhaèm ñaûm baûo khoaûng caùch xa nhaát ñeán caàu thang < 30m ñeå giaûi quyeát vieäc ñi laïi haèng ngaøy cho moïi ngöôøi vaø khoaûng caùch an toaøn ñeå coù theå thoaùt ngöôøi nhanh nhaát khi xaûy ra söï coá. Giao thoâng ngang: Giaûi phaùp löu thoâng theo phöông ngang trong moãi taàng laø heä thoáng haønh lang bao quanh khu vöïc thang ñöùng naèm giöõa maët baèng taàng, ñaûm baûo löu thoâng ngaén goïn, tieän lôïi ñeán töøng caên hoä. Ngoaøi ra coøn coù saûnh, hieân duøng laøm moái lieân heä giao thoâng giöõa caùc phoøng trong moät caên hoä. 1.6 CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT KHAÙC: a. Heä thoáng ñieän: Coâng trình söû duïng ñieän ñöôïc cung caáp töø hai nguoàn: löôùi ñieän thaønh phoá vaø maùy phaùt ñieän döï phoøng coù coâng suaát 150KVA. Toaøn boä ñöôøng daây ñieän ñöôïc ñi ngaàm (ñöôïc tieán haønh laép ñaët ñoàng thôøi khi thi coâng). Heä thoáng caáp ñieän chính ñi trong caùc hoäp kyõ thuaät luoàn trong gen ñieän vaø ñaët ngaàm trong töôøng phaûi baûo ñaûm an toaøn khoâng ñi qua caùc khu vöïc aåm öôùt, taïo ñieàu kieän deã daøng khi caàn söõa chöõa. ÔÛ moãi taàng ñeàu coù laép ñaët heä thoáng an toaøn ñieän: heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng töø 1A ñeán 80A ñöôïc boá trí theo taàng vaø theo khu vöïc (ñaûm baûo an toaøn phoøng choáng chaùy noå). Maïng ñieän trong coâng trình ñöôïc thieát keá vôùi caùc tieâu chí nhö sau: An toaøn: khoâng ñi qua khu vöïc aåm öôùc nhö veä sinh. Deã daøng söõa chöõa khi coù hö hoûng cuõng nhö deã caét ñieän khi coù söï coá. Deã daøng thi coâng. Heä thoáng caáp nöôùc: Coâng trình söû duïng nguoàn nöôùc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc Thaønh phoá chöùa vaøo beå chöùa treân maùi(5.9m×3.0m×1.7m), töø ñaây seõ phaân phoái ñi xuoáng caùc taàng cuûa coâng trình theo caùc ñöôøng oáng daãn nöôùc chính. Heä thoáng bôm nöôùc trong coâng trình ñöôïc thieát keá töï ñoäng hoaøn toaøn ñeå ñaûm baûo nöôùc trong beå maùi luoân ñuû ñeå cung caáp cho nhu caàu ngöôøi daân vaø cöùu hoûa. Caùc ñöôøng oáng ñöùng qua caùc taàng ñeàu ñöôïc boïc trong hoäp gen nöôùc. Heä thoáng caáp nöôùc ñi ngaàm trong caùc hoäp kyõ thuaät. Caùc ñöôøng oáng cöùu hoûa chính ñöôïc boá trí ôû moãi taàng doïc theo khu vöïc giao thoâng ñöùng. Heä thoáng thoaùt nöôùc: Nöôùc möa töø maùi seõ ñöôïc thoaùt theo caùc loã thu nöôùc chaûy vaøo caùc oáng thoaùt nöôùc möa coù ñöôøng kính f =140mm ñi xuoáng döôùi. Rieâng heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi söû duïng seõ ñöôïc boá trí ñöôøng oáng rieâng. Nöôùc thaûi töø caùc buoàng veä sinh coù rieâng heä thoáng oáng daãn ñeå ñöa veà beå xöû lí nöôùc thaûi roài môùi thaûi ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung. Thoâng gioù, chieáu saùng: Chieáu saùng: Caùc caên hoä, phoøng laøm vieäc, caùc heä thoáng giao thoâng chính treân caùc taàng ñeàu ñöôïc chieáu saùng töï nhieân thoâng qua caùc cöûa kính boá trí beân ngoaøi. Ngoaøi ra, heä thoáng chieáu saùng nhaân taïo cuõng ñöôïc boá trí sao cho coù theå cung caáp aùnh saùng ñöôïc cho nhöõng choã caàn aùnh saùng. Toùm laïi, toaøn boä toaø nhaø ñöôïc chieáu saùng baèng aùnh saùng töï nhieân (thoâng qua caùc cöûa soå, vaùch kính phaûn quang ôû caùc maët cuûa toøa nhaø) vaø baèng ñieän. ÔÛ taïi caùc loái ñi leân xuoáng caàu thang, haønh lang coù laép ñaët theâm ñeøn chieáu saùng. Thoâng gioù: ÔÛ caùc taàng ñeàu coù cöûa soå taïo söï thoâng thoaùng töï nhieân. Beân caïnh ñoù coâng trình coøn coù caùc khoaûng troáng thoâng taàng nhaèm taïo söï thoâng thoaùng theâm cho toøa nhaø. ÔÛ taàng thöông maïi söû duïng heä thoáng thoâng thoaùng nhaân taïo baèng heä thoáng maùy laïnh trung taâm, quaït huùt. An toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy: Caùc thieát bò cöùu hoûa vaø ñöôøng oáng nöôùc daønh rieâng cho chöõa chaùy ñaët gaàn nôi deã xaûy ra söï coá nhö heä thoáng ñieän gaàn thang maùy. Heä thoáng baùo chaùy: ÔÛ moãi taàng ñeàu ñöôïc boá trí thieát bò chöõa chaùy (voøi chöõa chaùy daøi khoaûng 20m, bình xòt CO2,…). Boàn chöùa nöôùc maùi khi caàn ñöôïc huy ñoäng ñeå tham gia chöõa chaùy. Ngoaøi ra ôû moãi phoøng ñeàu coù laép ñaët thieát bò baùo chaùy (baùo nhieät) töï ñoäng, thieát bò phaùt hieän baùo chaùy ñöôïc boá trí ôû moãi taàng vaø moãi phoøng. ÔÛ nôi coâng coäng vaø moãi taàng maïng löôùi baùo chaùy coù gaén ñoàng hoà vaø ñeøn baùo chaùy khi phaùt hieän ñöôïc, phoøng quaûn lí khi nhaän tín hieäu baùo chaùy ngay laäp töùc seõ coù caùc phöông aùn ngaên chaën laây lan vaø chöõa chaùy. Heä thoáng cöùu hoûa: Baèng hoaù chaát vaø baèng nöôùc Caùc voøi phun nöôùc töï ñoäng ñöôïc ñaët ôû taát caû caùc taàng theo khoaûng caùch 3m moät caùi vaø ñöôïc noái vôùi caùc heä thoáng chöõa chaùy vaø caùc thieát bò khaùc bao goàm bình chöõa chaùy khoâ ôû taát caû caùc taàng. Ñeøn baùo chaùy ôû caùc cöûa thoaùt hieåm, ñeøn baùo khaån caáp ôû taát caû caùc taàng. Hoaù chaát: söû duïng moät soá lôùn caùc bình cöùu hoaû hoaù chaát ñaët taïi caùc nôi coù nguy cô cao vaø tieän laáy khi coù söï coá (cöûa ra vaøo kho, chaân caàu thang moãi taàng). f . Heä thoáng thoaùt raùc: Raùc thaûi ñöôïc taäp trung töø caùc taàng thoâng qua loã thoaùt raùc boá trí ôû caùc taàng vaø seõ coù boä phaän ñöa raùc ra ngoaøi. Gian raùc ñöôïc thieát keá kín ñaùo, xöû lyù kyõ löôõng ñeå traùnh laøm boác muøi gaây oâ nhieãm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1.TONG QUAN (7).doc
  • doc0.Loi Cam On.doc
  • doc2.san (16).doc
  • doc3.Ho nuoc (25).doc
  • doc4.CAU THANG (27).doc
  • doc5.Dam truc C (12).doc
  • doc6.Khung truc 2 (46).doc
  • doc7.DIA CHAT (4).doc
  • doc8.MONG (60).doc
  • docMUC LUC.doc
Tài liệu liên quan