Thiết kế cao ốc văn phòng tân viễn đông

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Trong một vài năm trở lại đây, cùng với sự đi lên của nền kinh tế của thành phố và tình hình đầu tư của nước ngoài vào thị trường ngày càng rộng mở, đã mở ra một triển vọng thật nhiều hứa hẹn đối với việc đầu tư xây dựng các cao ốc dùng làm văn phòng làm việc, các khách sạn . với chất lượng cao. Có thể nói sự xuất hiện ngày càng nhiều các cao ốc trong các thành phố không những đáp ứng được nhu cầu cấp bách về cơ sở hạ tầng (để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài) mà còn góp phần tích cực vào việc tạo nên một bộ mặt mới của các thành phố: “Một thành phố hiện đại, văn minh” xứng đáng là trung tâm số 1 về kinh tế, khoa học kỹ thuật của cả nước. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhà cao tầng cũng đã góp phần tích cực vào việc phát triển ngành xây dựng ở các thành phố và cả nước thông qua việc áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới trong tính toán, thi công và xử lý thực tế. Chính vì thế mà nhà CAO ỐC VĂN PHÒNG TÂN VIỄN ĐÔNG ra đời đã tạo được qui mô lớn cho cơ sở hạ tầng, cũng như cảnh quan đẹp ở nước ta. II. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động văn phòng. Mặt chính công trình tiếp giáp với đường Hàm Nghi, mặt bên trái tiếp giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mặt bên phải tiếp giáp với công trình lân cận và lưng tiếp giáp với đường Huỳnh Thúc Kháng. Mặt bằng công trình có hình dạng đa giác, có tổng diện tích khoảng 1023 m2. Toàn bộ bề mặt chính diện và mặt bên trái công trình được ốp kính phản quang (cao 2m) xen kẽ với tường xây (cao1,6m), các vách ngăn phòng bằng tường xây, kiến hoặc nhôm.

doc22 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 959 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cao ốc văn phòng tân viễn đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG V:TÍNH KHUNG KHOÂNG GIAN I/ CHOÏN SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN KHUNG KHOÂNG GIAN: I.1/Daàm: Choïn sô boä kích thöôùc daàm theo coâng thöùc : a/ Theo phöông doïc nhaø : - Nhòp 1-2 choïn sô boä (30x 50) cm. - Caùc nhòp 2-3 ; 3-4 ; 4-5 choïn sô boä (4080) cm . - Nhòp 5-6 choïn sô boä (4080) cm. b/ Theo phöông ngang nhaø : - Caùc nhòp A-B vaø E-F choïn sô boä (3050) cm . - Caùc nhòp B-C vaø D-E choïn sô boä (4080) cm . - Nhòp C-D choïn sô boä (40x80) cm. - Caùc daàm phuï choïn sô boä (3560) cm. I.2/ Coät : Sô boä ta xem coät nhö ñöôïc neùn ñuùng taâm tính theo Coâng thöùc F= (1.2÷1.5). cm2. Trong ñoù: N = Löïc neùn taùc duïng leân coät N = Qs + Q1 + Q2 Qs=åqi.Si qi = löïc taùc duïng leân saøn i caàn thay ñoåi tieát dieän coät Si ( dieän truyeàn taûi cuaû saøn leân coät.) SI = ()B Q2 = troïng löôïng baûn thaân cuaû caùc coät treân saøn i caàn tính tieát dieän Q1= troïng löôïng cuaû baûn thaân caùc daàm qua coät vaø töôøng treân daàm. Tính taøi troïng taùc duïng leân daàm: - Troïng löôïng baûn thaân daàm coù theå laáy trung bình : qd=1.10.350.62500=578 KG/m - Troïng löôïng baûn thaân töôøng: qt01=1,10,11800h=198h (ñoái vôùi töôøng ngaên phoøng); qt02=1.10.21800h=396h (ñoái vôùi töôøng bieân); Ñeå deã daøng cho coâng vieäc nhaäp taûi troïng trong phaàn meàm Sap2000 ta coù theå xem chieàu cao cuaû caùc taàng gaàn baèng nhau laø 3.6 met khi ñoù: h=3,6-0,6=3,0 m. qt01=1983= 594 KG/m 0,6,T/m. qt02=3963= 1188 KG/m 1,2 T/m. Rn= Cöôøng doä chòu neùn cuûa Beâtoâng (Beâtoâng maùc 350;Rn=155 KG/cm2) F= Dieän tích tieát dieän coät yeâu caàu. ¨Döï kieán thay ñoåi tieát dieän coät taïi caùc taàng: + Taàng haàm (Cao trình – 6,1 m) + Taàng treät (Cao trình 0,0 m) + Taàng 2 (Cao trình + 10,2 m) + Taàng 5 (Cao trình + 21,6 m) + Taàng 8 (Cao trình + 32,4 m) + Taàng 11 (Cao tình + 43,2 m) + Taàng 14 (Cao trình + 54,0 m) + Taàng 17 (Cao trình + 64,8 m) + Taàng 20 (Cao trình + 75,6 m) + Taàng Thöôïng (Cao trình +97,2 m) ¨Ñeå haïn cheá bôùt söï leäch taâm cuaû caùc coät bieân (vì raát phöùc taïp neáu ñeå vaøo trong tính toaùn, khoù löôøng tröôùc phaùt sinh moment trong quùa trình thi coâng) nhaát laø treân caùc taàng ôû treân cao,do ñoù ta seõ thay ñoài ñeàu 3 taàng 1 laàn vaø khoáng cheá sao cho söï thay ñoåi tieát dieän cuûa hai taàng keà nhau cheânh leäch quaù nhieàu , töùc laø ñoä cöùng ñaûm baûo thay ñoåi ñeàu daàn leân treân. - Giaù trò taûi troïng phaân boá treân saøn goàm chung tænh taûi vaø hoaït taûi, sô boä xem laø nhö nhau treân caùc oâ baûng cuûa saøn: + Saøn maùi: q = 535,4 + 1,375 = 633 KG/m2 + Saøn aùp maùi: q = 535,4 + 1,370 = 626 KG/m2 + Saøn taàng haàm : q = 478,2 + 1,2500 = 1078 KG/m2. + Saøn taàng treät;löûng : q = 479,4 + 1,2400 = 960 KG/m2. + Saøn taàng 1;2;3 : q = 478,2 + 1,2500 = 1078 KG/m2. + Saøn taàng 4 Þ taàng thöôïng: q = 479,4 + 1,2300 = 840 KG/m2. + Saøn taàng ñoäng cô : q = 457,4 + 1,2750 = 1357 KG/m2 Ghi chuù: coù theå xem taûi troïng taùc duïng taïi oâ caàu thang nhö taûi cuaû saøn ñeå choïn sô boä tieát dieän coät . -Troïng löôïng baûn thaân cuaû caùc coät : Q2 = n1,1A2500´H=2750nAH ; Vôùi : n = soá coät cuaû caùc taàng thay ñoåi tieát dieän coät H = chieàu cao cuaû coät A= dieän tích cuaû coät */ Choïn coät: Ghi chu ù: Do heä daàm coù tieát dieän lôùn(4080) cm, neân ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän nuùt cöùng trong keát caáu cuõng nhö khaû naêng tieáp thu taûi troïng cuaû coät, tieát dieän coät neân ñuû roäng ñeå ñôû heä daàm . ¨Coät A1: · Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn laø: S = 1,551,9 = 2,945 m2. + Taàng 2 (Cao hình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (2525)cm. = 18402 KG = 1856 KG. = 8122 KG. N = 18402 + 1856 + 8122 = 28380 KG. Choïn (2525) cm. + Taàng treät (cao trình +0,0 m): Giaû söû tieát dieän coät (3030)cm. = 36804 KG = 4529 KG. = 17299 KG. Þ N = 36804 + 4529 + 17299 = 58632 KG. Choïn (3030) cm. ¨Coät A2: · Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn laø: S = 6.06251.55 = 9,4 m2. + Taàng 2 (Cao hình +10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät(3030)cm. = 40605 KG = 2673 KG. = 25925 KG Þ N = 40605 + 2673 + 25925 = 69203 KG. Choïn (3030) cm. + Taàng Treät (cao trình +0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät (4040)cm. = 81210 KG = 7425 KG. = 55215 KG Þ N = 81210 + 7425 + 55215 = 143850 KG. Choïn (4040) cm. ¨Coät A3: · Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn laø: S = 8,3251,55 = 13 m2. + Taàng 2 (cao trình +10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (3030)cm. = 52673 KG = 2673 KG. = 35854 KG N = 52673 + 2673 + 35854 = 91200 KG. Choïn (3030) cm. + Taàng treät (cao trình +0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät (4040)cm. = 105346 KG = 7515 KG. = 76362 KG Þ N = 105346 + 7515 + 76362 = 189223 KG. Choïn (4040) cm. ¨Coät A4: · Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn laø: S = 4,16251,55 = 6,45 m2. + Taàng 2 (cao trình +10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät(2525) cm. = 30470 KG = 1856 KG. = 17789 KG Þ N = 30470 + 1856 + 17789 = 50115 KG. Choïn (2525) cm. + Taàng treät (cao trình +0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät(3030)cm. = 60940 KG = 4529 KG. = 37887 KG Þ N = 60940 + 4529 + 37887 = 103356 KG. Choïn (3030) cm. ¨Coät B1 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn laø: S = 1,95,5 = 10,45 m2. + Taàng 2 (Cao hình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (3030)cm. = 39471 KG = 2673 KG. = 28821 KG Þ N = 39471 + 2673 + 28821 = 70965 KG. Choïn (3030) cm. + Taàng Treät (cao trình +0,0 m): Giaû söû tieát dieän coät(4040)cm. = 78942 KG = 7425 KG. = 61383 KG Þ N = 78942 + 7425 + 61383 = 147750 KG. Choïn (4040) cm. ¨Coät B2 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng 5 ñeán taàng Thöôïnglaø: S = 4,16253,95 = 16,44 m2. ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng Haàm ñeán taàng 4 laø: S = 5,56,0625 = 33,34 m2. + Taàng 20 (Cao tình + 75 m): Giaû söû tieát dieän coät (4040)cm. = 86544 KG = 9504 KG. = 82858 KG. Þ N = 86544 + 9504 + 82858 = 178906 KG. Choïn (4040) cm. + Taàng 17 (Cao tình + 64,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (4545)cm. = 129816 KG = 15518 KG. = 124286 KG. Þ N = 129816 + 15518 + 124286 = 269620 KG. Choïn (4545) cm. + Taàng 14 (Cao tình + 53,4 m): Giaû söû tieát dieän coät (5050)cm. = 173088 KG = 22943 KG. = 165715 KG. Þ N = 173088 + 22943 + 165715 = 361746 KG. Choïn (5050) cm. + Taàng 11 (Cao tình + 42,6 m): Giaû söû tieát dieän coät (6060)cm. = 216360 KG = 33635 KG. = 207144 KG. Þ N = 216360 + 33635 + 207144 = 457139 KG. Choïn (6060) cm. + Taàng 8 (Cao tình + 31,8 m): Giaû söû tieát dieän coät (7070)cm. = 259632 KG = 48188 KG. = 253603 KG. Þ N = 259632 + 48188 + 253603 = 561423 KG. Choïn (7070) cm. + Taàng 5 (Cao tình + 21 m): Giaû söû tieát dieän coät (7070)cm. = 302905 KG = 62741 KG. = 290002 KG. Þ N = 302905 + 62741 + 290002 = 655648KG. Choïn (7070) cm. + Taàng 2 (Cao tình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (8080)cm. = 343767 KG = 81749 KG. = 381954 KG. Þ N = 343767 + 81749 + 381954 = 807470 KG. Choïn (8080) cm. + Taàng Treät (Cao tình + 0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät (9090)cm. = 384629 KG = 105806 KG. = 485841 KG. Þ N = 384629 + 105806 + 485841 = 976276 KG. Choïn (9090) cm. + Taàng Haàm (Cao tình –6,1 m): Giaû söû tieát dieän coät (100100)cm. = 425745 KG = 125606 KG. = 561924 KG. Þ N = 425745 + 125606 + 561924 = 1113275 KG. Choïn (100100) cm. ¨Coät B3 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng 5 ñeán taàng Thöôïnglaø: S = 8,3253,95 = 32,88 m2. ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng Haàm ñeán taàng 4 laø: S = 5,58,325 = 45,79 m2. + Taàng 20 (Cao tình + 75 m): Giaû söû tieát dieän coät (5050)cm. = 130950 KG = 14850 KG. = 165715 KG. Þ N = 130950 + 14850 + 165715 = 311515 KG. Choïn (5050) cm. + Taàng 17 (Cao tình + 64,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (6060)cm. = 196425 KG = 25542 KG. = 248573 KG. Þ N = 196425 + 25542 + 248573 = 470540 KG. Choïn (6060) cm. + Taàng 14 (Cao tình + 53,4 m): Giaû söû tieát dieän coät (7070)cm. = 261899 KG = 40095 KG. = 331430 KG. Þ N = 261899 + 40095 + 331430 = 633424 KG. Choïn (7070) cm. + Taàng 11 (Cao tình + 42,6 m): Giaû söû tieát dieän coät (8080)cm. = 327374 KG = 59103 KG. = 414288 KG. Þ N = 327374 + 59103 + 414288 = 800765 KG. Choïn (8080) cm. + Taàng 8 (Cao tình + 31,8 m): Giaû söû tieát dieän coät (9090)cm. = 302939 KG = 83160 KG. = 497146 KG. Þ N = 302939 + 83160 + 497146 = 883245 KG. Choïn (9090) cm. + Taàng 5 (Cao tình + 21 m): Giaû söû tieát dieän coät (100100)cm. = 458324 KG = 111060 KG. = 580003 KG. Þ N = 458324 + 111060 + 580003 = 1149387 KG. Choïn (100100) cm. + Taàng 2 (Cao tình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (100100)cm. = 507182 KG = 140760 KG. = 706292 KG. Þ N = 507182 + 140760 + 706292 = 1354234 KG. Choïn (100100) cm. + Taàng Treät (Cao tình + 0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät (110110)cm. = 556040 KG = 176697 KG. = 848974 KG. Þ N = 556040 + 176697 + 848974 = 1581711 KG. Choïn (110110) cm. + Taàng Haàm (Cao tình –6,1 m): Giaû söû tieát dieän coät (120120)cm. = 605202 KG = 205209 KG. = 942294 KG. Þ N = 605202 + 205209 + 942294 = 1752705 KG. Choïn (120120) cm. ¨Coät B4 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng 5 ñeán taàng Thöôïnglaø: S = 4,16253,95 + 0,53,953,95 = 24,24 m2. ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng Haàm ñeán taàng 4 laø: S = 5,54,1625 + 3,953,95 = 38,5 m2. + Taàng 20 (Cao tình + 75 m): Giaû söû tieát dieän coät (5050)cm. = 146285 KG = 14850 KG. = 122170 KG. Þ N = 146285 + 14850 + 122170 = 283305 KG. Choïn (5050) cm. + Taàng 17 (Cao tình + 64,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (6060)cm. =219427 KG = 25542 KG. = 183254 KG. N = 219427 + 25542 + 183254 = 428223 KG. Choïn (6060) cm. + Taàng 14 (Cao tình + 53,4 m): Giaû söû tieát dieän coät (7070)cm. = 292570 KG = 40095 KG. = 244339 KG. Þ N = 292570 + 40095 + 244339 = 577004 KG. Choïn (7070) cm. + Taàng 11 (Cao tình + 42,6 m): Giaû söû tieát dieän coät (8080)cm. = 365712 KG = 59103 KG. = 305424 KG. Þ N = 365712 + 59103 + 305424 = 730239 KG. Choïn (8080) cm. + Taàng 8 (Cao tình + 31,8 m): Giaû söû tieát dieän coät (9090)cm. = 438855 KG = 83160 KG. = 366509 KG. Þ N = 438855 + 83160 + 366509 = 888524 KG. Choïn (9090) cm. + Taàng 5 (Cao tình + 21 m): Giaû söû tieát dieän coät (9090)cm. = 511997 KG = 107217 KG. = 427594 KG. Þ N = 511997 + 107217 + 427594 = 1046808 KG. Choïn (9090) cm. + Taàng 2 (Cao tình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (100100)cm. = 560104 KG = 136917 KG. = 533777 KG. Þ N = 560104 + 136917 + 533777 = 1230798 KG. Choïn (100100) cm. + Taàng Treät (Cao tình + 0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät (110110)cm. = 608211 KG = 172854 KG. = 653743 KG. Þ N = 608211 + 172854 + 653743 = 1434808 KG. Choïn (110110) cm. + Taàng Haàm (Cao tình –6,1 m): Giaû söû tieát dieän coät (110110)cm. = 662484 KG = 196812 KG. = 726703 KG. Þ N = 662484 + 196812 + 726703 = 1585999 KG. Choïn (110110) cm. ¨Coät B5 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn laø: S = 3,953,95 + 0,53,953,5 = 22,52 m2. + Taàng 2 (Cao hình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (3535)cm. = 70302 KG = 3638 KG. = 62110 KG Þ N = 70302 + 3638 + 62110 = 136050 KG. Choïn (3535) cm. + Taàng Treät (cao trình +0,0 m): Giaû söû tieát dieän coät(5050)cm. = 140604 KG = 11063 KG. = 132282 KG Þ N = 140604 + 11063 + 132282 = 283949 KG. Choïn (5050) cm. ¨Coät C1 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn laø: S = 1,99,1 = 17,29 m2. + Taàng 2 (Cao hình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (3030)cm. = 58674 KG = 2673 KG. = 47686 KG Þ N = 58674 + 2673 + 47686 = 109033 KG. Choïn (3030) cm. + Taàng Treät (cao trình +0,0 m): Giaû söû tieát dieän coät(4040)cm. = 117348 KG = 7425 KG. = 101562 KG Þ N = 117348 + 7425 + 101562 = 226335 KG. Choïn (4040) cm. ¨Coät C2 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng 5 ñeán taàng Thöôïnglaø: S = 4,16259,1 = 37,88 m2. ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng Haàm ñeán taàng 4 laø: S = 6,06259,1 = 55,17 m2. + Taàng 20 (Cao tình + 75 m): Giaû söû tieát dieän coät (5050)cm. = 126499 KG = 14850 KG. = 190915 KG. Þ N = 126499 + 14850 + 190915 = 332264 KG. Choïn (5050) cm. + Taàng 17 (Cao tình + 64,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (6060)cm. = 189749 KG = 25542 KG. = 286373 KG. Þ N = 189749 + 25542 + 292168 = 507459 KG. Choïn (6060) cm. + Taàng 14 (Cao tình + 53,4 m): Giaû söû tieát dieän coät (7070)cm. = 252999 KG = 40095 KG. = 381830 KG. Þ N = 252999 + 40095 + 381830 = 674924 KG. Choïn (7070) cm. + Taàng 11 (Cao tình + 42,6 m): Giaû söû tieát dieän coät (8080)cm. = 316248 KG = 59103 KG. = 477288 KG. Þ N = 316248 + 59103 + 477288 = 852639 KG. Choïn (8080) cm. + Taàng 8 (Cao tình + 31,8 m): Giaû söû tieát dieän coät (9090)cm. = 379498 KG = 83160 KG. = 572746 KG. Þ N = 379498 + 83160 + 572746 = 1035404 KG. Choïn (9090) cm. + Taàng 5 (Cao tình + 21 m): Giaû söû tieát dieän coät (100100)cm. = 442748 KG = 112860 KG. = 668203 KG. Þ N = 442748 + 112860 + 668203 = 1223811 KG. Choïn (100100) cm. + Taàng 2 (Cao tình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (110110)cm. = 496332 KG = 148797 KG. = 820362 KG. Þ N = 496332 + 148797 + 820362 = 1465491 KG. Choïn (110110) cm. + Taàng Treät (Cao tình + 0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät (120120)cm. = 549916 KG = 191565 KG. = 992272 KG. Þ N = 549916 + 191565 + 992272 = 1733753 KG. Choïn (120120) cm. + Taàng Haàm (Cao tình –6,1 m): Giaû söû tieát dieän coät (120120)cm. =580927 KG = 220077 KG. = 1104708 KG. Þ N = 580927 + 220077 + 1104708 = 1905712 KG. Choïn (120120) cm. ¨Coät C3 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng Haàm ñeán taàng Thöôïng laø: S = 8,3259,1 = 75,76 m2. ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng Thöôïng ñeán taàng Maùi laø: S = 5,154,1625 = 21,44 m2. + Taàng Thöôïng (Cao tình +96,6 m): Do coù taûi troïng cuûa hoà nöôùc treân maùi neân ta phaøi choïn tieát dieän lôùn hôn ñeå baûo ñaûm an toaøn,xem nhö taøi cho moät coät chòu laø 40T Giaû söû tieát dieän coät (4040)cm. = 49673 KG = 4752 KG. = 96087 KG. Þ N = 49673 + 4752 + 96087 = 150512 KG. Choïn (4040) cm. + Taàng 20 (Cao tình + 75 m): Giaû söû tieát dieän coät (8080)cm. = 172833 KG = 42768 KG. = 477917 KG. Þ N = 172833 + 42768 + 477917 = 693518 KG. Choïn (8080) cm. + Taàng 17 (Cao tình + 64,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (9090)cm. = 234413 KG = 66825 KG. = 668833 KG. Þ N = 234413 + 66825 + 668833 = 970071 KG. Choïn (9090) cm. + Taàng 14 (Cao tình + 53,4 m): Giaû söû tieát dieän coät (100100)cm. =295993 KG = 96525 KG. = 859748 KG. Þ N = 295993 + 96525 + 859748 = 1252266 KG. Choïn (100100) cm. + Taàng 11 (Cao tình + 43,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (110110)cm. = 357573 KG = 132462 KG. = 1050663 KG. Þ N = 357573 + 132462 + 1050663 = 1540698 KG. Choïn (110110) cm. + Taàng 8 (Cao tình + 31,8 m): Giaû söû tieát dieän coät (120120)cm. = 419153 KG = 175230 KG. = 1145491 KG. Þ N = 419153 + 175230 + 1145491 = 1739874 KG. Choïn (120120) cm. + Taàng 5 (Cao tình + 21 m): Giaû söû tieát dieän coät (130130)cm. =480733KG = 225423 KG. = 1432493 KG. Þ N = 480733 + 225423 + 1432493 = 2138649 KG. Choïn (130130) cm. + Taàng 2 (Cao tình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (140140)cm. = 542313 KG = 283635 KG. = 1641440 KG. Þ N = 542313 + 283635 + 1641440 = 2467388 KG. Choïn (140140) cm. + Taàng Treät (Cao tình + 0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät (150150)cm. = 603893 KG = 350460 KG. = 1877508 KG. Þ N = 603893 + 350460 + 1877508 = 2831861 KG. Choïn (150150) cm. + Taàng Haàm (Cao tình –6,1 m): Giaû söû tieát dieän coät (160160)cm. = 644946 KG = 401148 KG. = 2031907 KG. Þ N = 644946 + 401148 + 2031907 = 3078001 KG. Choïn (160160) cm. ¨Coät C4 Do dieän tích truyeàn taûi cuûa coät C4 gaà nhö baèng dieän tích truyeàn taûi cuûa coät C3 vaø caùch tính nhö nhau neân tieát dieän coät C4 laáy nhö coät C3. ¨Coät C5 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng 5 ñeán taàng Thöôïnglaø: S = 5,153,95 + 0,53,953,95 = 28,14 m2. ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn töø taàng Haàm ñeán taàng 4 laø: S = 9,17,45 = 67,8 m2. + Taàng 20 (Cao tình + 75 m): Giaû söû tieát dieän coät (5050)cm. = 156820 KG = 14850 KG. = 141825 KG. Þ N = 156820 + 14850 + 141825 = 313495 KG. Choïn (5050) cm. + Taàng 17 (Cao tình + 64,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (6060)cm. = 235229 KG = 25542 KG. = 212738 KG. Þ N = 235229 + 25542 + 212738 = 473509 KG. Choïn (6060) cm. + Taàng 14 (Cao tình + 53,4 m): Giaû söû tieát dieän coät (7070)cm. = 313639 KG = 40095 KG. = 283651 KG. Þ N = 313639 + 40095 + 283651 = 637385 KG. Choïn (7070) cm. + Taàng 11 (Cao tình + 42,6 m): Giaû söû tieát dieän coät (8080)cm. = 392049 KG = 59103 KG. = 3545640 KG. Þ N = 392049 + 59103 + 354564 = 805716 KG. Choïn (8080) cm. + Taàng 8 (Cao tình + 31,8 m): Giaû söû tieát dieän coät (9090)cm. = 470459 KG = 83160 KG. = 425477 KG. Þ N = 470459 + 83160 + 425477 = 979096 KG. Choïn (9090) cm. + Taàng 5 (Cao tình + 21 m): Giaû söû tieát dieän coät (100100)cm. = 548869 KG = 112860 KG. = 496390 KG. Þ N = 548869 + 112860 + 496390 = 1158119 KG. Choïn (100100) cm. + Taàng 2 (Cao tình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (110110)cm. = 607357 KG = 148797 KG. = 683382 KG. Þ N = 607357 + 148797 + 683382 = 1439536 KG. Choïn (110110) cm. + Taàng Treät (Cao tình + 0,00 m): Giaû söû tieát dieän coät (120120)cm. = 665845 KG = 191565 KG. = 894647 KG. Þ N = 665845 + 191565 + 894647 = 1752057 KG. Choïn (120120) cm. + Taàng Haàm (Cao tình –6,1 m): Giaû söû tieát dieän coät (120120)cm. = 696591 KG = 220077 KG. = 1032823 KG. Þ N = 696591 + 220077 + 1032823 = 1949491 KG. Choïn (120120) cm. ¨Coät C6 ·Dieän truyeàn taûi cho taát caû caùc saøn laø: S = 5,153,5 + 0,5 3,953,5 = 24,94 m2. + Taàng 2 (Cao hình + 10,2 m): Giaû söû tieát dieän coät (3535)cm. = 74303 KG = 3638 KG. = 68784 KG Þ N = 74303 + 3638 + 68784 = 146725 KG. Choïn (3534) cm. + Taàng Treät (cao trình +0,0 m): Giaû söû tieát dieän coät(5050)cm. = 151006 KG = 11063 KG. = 146497 KG Þ N = 151006 + 11063 + 146497 = 308566 KG. Choïn (5050) cm. — Vì heä gaàn nhö ñoái xöùng vaø vôùi caùch tính gioáng nhau neân ta coù keát quaû cuûa caùc coät coøn laïi nhö sau: ¨Coät D1 : choïn sô boä nhö Coät C1. ¨Coät D2 : choïn sô boä gioáng Coät C2. ¨Coät D3 : choïn sô boä gioáng Coät C3. ¨Coät D4 : choïn sô boä gioáng Coät C4. ¨Coät D5 : choïn sô boä gioáng Coät C5. ¨Coät D6 : choïn sô boä gioáng Coät C6. ¨Coät E1 : choïn sô boä gioáng Coät B1. ¨Coät E2 : choïn sô boä gioáng Coät B2. ¨Coät E3 : choïn sô boä gioáng Coät B3. ¨Coät E4 : choïn sô boä gioáng Coät B4. ¨Coät EÏ5 : choïn sô boä gioáng Coät B5. ¨Coät F1 : choïn sô boä gioáng Coät A1. ¨Coät F2 : choïn sô boä gioáng Coät A2. ¨Coät F3 : choïn sô boä gioáng Coät A3. ¨Coät F4 : choïn sô boä gioáng Coät A4. - Nhaän xeùt : Coù moät soá coät ta choïn tieát dieän nhoû hôn tieát dieän yeâu caàu ,vaø neáu sau khi tính khoâng ñuû khaû naêng chòu löïc,hoaëc noù ñuû khaû naêng chòu löïc nhöng haøm löôïng coát theùp hôi nhieàu (phaûi nhoû hôn haøm löôïng max thì môùi chaáp nhaän ñöôïc) , thì ta coù theå taêng tieát dieän leân ñeå thoûa maõn yeâu caàu cuûa keát caáu .Baûng keát quaû choïn tieát dieän coät döôùi ñaây laø sau khi ñaõ giaûi khung vaø choïn ra keát quaû phuø hôïp. BAÛNG CHOÏN TIEÁT DIEÄN COÄT TAÀNG PHAÀN TÖÛ COÄT A = F B = E C = D 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 THÖÔÏNG ÑEÁNMAÙI 50 X 50 50 X 50 23 ÑEÁN 25 40 X 40 40 X 40 40 X 40 40 X 40 80 X 80 80 X 80 40 X 40 20 ÑEÁN 22 45 X 45 50 X 50 50 X 50 50 X 50 90 X 90 90 X 90 50 X50 17 ÑEÁN 19 50 X 50 60 X 60 60 X 60 60 X 60 100 X100 100 X100 60 X 60 14 ÑEÁN 16 55 X 55 70 X 70 70 X 70 70 X 70 110X110 110X110 70 X 70 11 ÑEÁN 13 60 X 60 80 X 80 80 X 80 80 X 80 120 X120 120 X120 80 X 80 8 ÑEÁN 10 70 X 70 90 X 90 90 X 90 90 X90 130 X130 130 X130 90 X 90 5 ÑEÁN 7 80 X 80 100X100 100 X100 100X100 140 X140 140 X140 100X100 2 ÑEÁN 4 30X30 30X30 30X30 30X30 30X30 90X90 110 X110 110X110 30X30 30X30 110 X110 150 X150 150 X150 110 X110 35X35 TREÄT ÑEÁN 1 50X50 50X50 50X50 50X50 50X50 100 X100 120 X120 120X120 50X50 50X50 120 X120 160 X160 160 X160 120 X120 50X50 HAÀM 100X100 120 X120 120X120 120 X120 160 X160 160 X160 120 X120

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKC-05A.DOC
 • doc~$KT-01.DOC
 • docKC-05B.DOC
 • docKC-05C.DOC
 • docKC-05D.DOC
 • docKT-01.DOC
 • docNM-01.DOC
 • docNM-02.DOC
 • docNM-03.DOC
 • docSAN+THANG+BENUOC.DOC
 • docPL-01.DOC
 • docPL-02.DOC
 • docPL-03.DOC
 • docPL-04.DOC
 • sbkTAN VIEN DONG.sbk
 • sdbTAN VIEN DONG.SDB
 • docghi chu.doc
 • dwgKC-05.DWG
 • dwgKC-06.DWG
 • dwgKC-07.DWG
 • dwgKC-08.DWG
 • dwgKC-09.DWG
 • dwgKC-10.DWG
 • dwgKC-11.DWG
 • dwgKC-12.DWG
 • dwgKC-13.DWG
Tài liệu liên quan