Thiết kế cầu kinh 28

MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG Tổng quan về dự án Đoạn Vĩnh Hưng – Tân Hưng dài khoảng 12km (từ Km 2290 +00 – Km 2301+680) đang được thi công phần đường, là đoạn cuối của ư ng Quốc lộ 62 , nằm trong dự án khôi phục Quốc lộ 62 thu c t nh Long An. Trên đoạn này có 6 cầu tạm, tải trọng yếu, không đạt tiêu chuẩn tải trọng yêu cầu của Quốc lộ 62 là đường cấp 4. Một số thông tin về dự án (*): - Tên dự án: “Dự án xây dựng 6 cầu trên QL 62 , cầu KINH 28” - Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Tỉnh Long An - Địa điểm xây dựng: Trên tuyến QL 62 từ Vĩnh Hưng (Km2290+000) đến Tân Hưng (Km2301+608), tỉnh Long An. Hồ sơ này trình bày thiết kế Cầu KINH 28. Các tài liệu sử dụng Các quy trình, quy phạm thiết kế áp dụng - Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05 - Cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu Tiêu chuẩn kỹ thuật - Vận tốc thiết kế: 40km/h; - Tải trọng thiết kế cầu: HL-93 theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05. Tải trọng bộ hành: 300kG/m2; Tải trọng làn 0.93 kG/m3 - Tĩnh không thông thuyền: Tĩnh cao: 4.5 m; tĩnh ngang: 25.0m (Tĩnh cao thông thuyền tính từ cao độ mực nước tần suất 5%). Giải pháp thiết kế - Phần cầu: Kết cấu phần trên: Bố trí 5 nhịp dầm giản đơn BTCT DUL dầm Super - T, sơ đồ nhịp (5x39m), chiều dài toàn cầu Lc = 202.26 m tính đến đuôi mố. Kết cấu phần dưới: mố, trụ cầu bằng BTCT đổ tại chỗ, mỗi mố, trụ gồm 8 cọc khoan nhồi Φ1.0m. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Địa hình - Khu vực cầu KINH 28 có địa hình tương đối bằng phẳng và thấp, cao độ trung bình mặt đường hiện hữu (0.9 – 1.2m), cao độ mặt đất tự nhiên (0.11 đến 1.20)m. - Khu vực công trình có nhiều ruộng lúa, nhà dân thưa thớt, không có công trình xây dựng lớn, có hệ thống lưới điện quốc gia. - Cầu KINH 28 hiện hữu nằm lệch về phía bên trái tuyến (hướng đi từ Vĩnh Hưng – Tân Hưng) là cầu dàn thép đã bị rỉ sét và tải trọng thấp, khổ cầu rộng 3.5m. Đường vào cầu rộng khoảng 6.0m, mặt đường kết cấu sỏi đỏ đã bị hư hỏng và thấp so với địa hình xung quanh khu vực. CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

pdf24 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cầu kinh 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Chieàu daøi toaøn caàu : L = 5*39m Goàm 5 nhòp daàm super -T Caùc daàm ñöôïc thieát keá laø daàm giaûn ñôn,trong ñoù nhòp laø daàm SUPER T goàm 5 daàm SUPER T coù chieàu cao 1.7cm moãi daàm ñaët caùch nhau 2.340m ………………………………………………………………….. 1>Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân daàm: Giai ñoaïn 1:Daàm chòu tónh taûi goàm: Troïng löôïng baûn thaân,troïng löôïng baûn maët caàu,daàm ngang do daàm tieát dieän SUPER T chòu Giai ñoaïn 2:Tieát dieän lieân hôïp chòu theâm taûi troïng lan can,leà boä haønh, gôø chaén,lôùp phuû maët caàu vaø hoaït taûi oâtoâ 2> Soá lieäu thieát keá: Chieàu daøi toaøn daàm L = 39 (m) Khoaûng caùch töø daàu daàm ñeán tim goái a = 0.4 (m) Khaåu ñoä tính toaùn Ltt = L-2a= 38.2 (m) Taûi troïng thieát keá Hoaït taûi HL93 Taûi troïng ngöôøi ñi 3kPa Beà roäng xe chaïy B1 = 9 (m) Daõy phaân caùch B2 = 0 (m) Leà ngöôøi ñi moät beân B3 = 1.2 (m) Boù væa hb4 = 0.2 (m) Lan can B4 = 0.3 (m) Toång beà roäng caàu B = 12 (m) Daïng keát caáu nhòp Caàu daàm Daïng maët caét Super T Vaät lieäu keát caáu BTCT döï öùng löïc Coâng ngheä cheá taïo Caêng tröôùc PHÖÔNG AÙN SÔ BOÄ III THIEÁT KEÁ CAÀU DAÀM SUPER - T MAËT CAÉT NGANG CAÀU 132023402340 1200 300 17 00 20 06 00 61 0 2% 61 0 2% 1320 2340 2340 1200 9000 17 00 20 06 00 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 94 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Maùc beâ toâng Daàm chuû 50 Mpa Baûn maët caàu 35 Mpa Tyû troïng beâ toâng γc = 2450 kg/m3 Ta söû duïng theùp cöôøng ñoä cao vôùi tao caùp coù ñöôøng kính D = 15.2 mm Cöôøng ñoä chòu keùo tieâu chuaån fpu = 1860 Mpa Theùp thöôøng G60 fpu = 620 Mpa 3> Thieát keá caáu taïo 3.1> Löïa choïn kích thöôùc maët caét ngang caàu: Soá löôïng daàm chuû Nb = 5 Khoaûng caùch giöõa hai daàm chuû S = 2.34 (m) Leà ngöôøi di cao hôn maët döôøng xe chaïy moät chieàu cao laø 0.15 (m) Boá trí daàm ngang taïi caùc vò trí goái caàu. Hai maët caét Soá löôïng daàm ngang Nn=(Nb-1)*2 = 8 Phaàn caùnh haãng 1.32 (m) Chieàu daøy trung bình cuûa baûn maët caàu hf = 0.2 (m) Lôùp beâ toâng atphan t1 = 0.07 (m) Lôùp phoøng nöôùc t2 = 0.04 (m) 3.2> Thieát keá daàm chuû: Chieàu cao daàm H = 1.7 (m) H' = 0.8 (m) Chieàu cao baàu döôùi h6 = 0.21 (m) Chieàu cao vuùt döôùi h5 = 0.05 (m) h4 = 0.29 (m) = −− = 2 )1( SNBS bk b2 b'1 b3 b7 V¸t 20x20 b6 1 0 1 b6 H h 2 b4 h 4 b5 b1 b8 1 0 h 6 h 5 1 h 1 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 95 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Chieàu cao vuùt treân h2 = 0.075 (m) Chieàu cao söôøn h3 = 0.975 (m) Chieàu cao caùnh daàm h1 = 0.1 (m) Beà roäng baàu daàm döôùi b1 = 0.7 (m) b'1 = 0.883 (m) b4 = 0.08 (m) b5 = 0.226 (m) Beà roäng cuûa söôøn b3 = 0.1 (m) Beà roäng cuûa baûn caùnh treân b6 = 0.7 (m) b7 = 0.9 (m) b2=2b6+b7 2.3 (m) Chieàu cao toaøn daàm caû baûn maët caàu h=H+hf = 1.94 m Ñoaïn caét khaát Lck = 0.8 m Ñoaïn daàm ñaëc Lñaëc = 1.2 m 3.3> Caáu taïo daàm ngang: Chieàu cao daàm ngang Hdn = H' = 0.8 (m) Beà daøy daàm ngang tdn = Lck = 0.8 (m) Chieàu daøi daàm ngang a' = 1.073 (m) Beà roäng vuùt treân a = 1.417 (m) h 1 b2 b'1 H ' V¸t 20x20 8 0 0 400 Tim gèi 9 0 0 1 7 0 0 1200 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 96 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Cao vuùt treân av = 0.1 (m) Dieän tích mc daàm ngang hv = 0.075 (m) Dieän tích maët caét daàm ngang Sdn = 1.063 (m 2) 4.> Tính toaùn ñaëc tröng hình hoïc cuûa daàm Super T, Heä soá phaân boá ngang taûi troïng. 4.1> Tính toaùn ñaëc tröng hình hoïc cuûa daàm Super T Xeùt caùc maët caét ñaët tröng goàm. Maët caét taïi goái x0= 0 (m) Maët caét caùch goái dv (kieåm tra löïc caét) x1 = 1.61 (m) Maët caét khoâng dính baùm 1 x2 = 3 (m) Maët caét khoâng dính baùm 2 x3 = 6 (m) x4 = 9.55 (m) Maët caét L/2 x5 = ltt/2 = 19.1 (m) 4.1.1> Xeùt maët caét treân goái. Dieän tích maët caét A0= 0.879 m 2 Moâ men tónh ñoái vôùi ñaùy daàm S0d = 0.115 m 3 Moâ men tónh ñoái vôùi thôù treân daàm S0t = 0.043 m 3 Moâ men quaùn tính ñoái vôùi truïc trung hoaø Id0 = 0.052 m 4 Khoaûng caùch töø troïng taâm tieát dieän ñeán ñaùy daàm y0d = 0.450 m Khoaûng caùch töø troïng taâm tieát dieän ñeán thôù treân daàm y0t = 0.350 m 4.1.2> Xeùt maët caét baát lôïi veà löïc caét caùch goái dv Maët caét super T ñaët Dieän tích maët caét A1= 1.640 m 2 Moâ men tónh ñoái vôùi ñaùy daàm S1d = 0.456 m 3 Moâ men tónh ñoái vôùi thôù treân daàm S1t = 0.595 m 3 Moâ men quaùn tính ñoái vôùi truïc trung hoaø Id1 = 0.452 m 4 Khoaûng caùch töø troïng taâm tieát dieän ñeán ñaùy daàm y1d = 0.989 m Khoaûng caùch töø troïng taâm tieát dieän ñeán thôù treân daàm y1t = 0.711 m 4.1.3>Xeùt caùc maët caét khoâng dính baùm X2, X3, X4, Maët caét SUPER T roãng Dieän tích maët caét A2= 0.612 m 2 Moâ men tónh ñoái vôùi ñaùy daàm S2d = 0.284 m 3 Moâ men tónh ñoái vôùi thôù treân daàm S2t = 0.283 m 3 Moâ men quaùn tính ñoái vôùi truïc trung hoaø I2d = 0.248 m 4 ' 2.( ' ). .( ) 2 dn v dn dn v v dn v a a aS a a h H h+ += + + − SV : NGOÂ ANH TUAÁN 97 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Khoaûng caùch töø troïng taâm tieát dieän ñeán ñaùy daàm y2d = 0.873 m Khoaûng caùch töø troïng taâm tieát dieän ñeán thôù treân daàm y2t = 0.827 m 4.1.4> Toå hôïp ñaëc tröng hình hoïc taïi caùc maët caét. Maët caét Ai (mm2 ) Sbi ( mm3) Sti (mm3) ybi (mm) yti(mm) I( mm4) x0 801679.2 335000000 307000000 417.5 382.5 38530134735 x1 1638896 1450000000 1250000000 938.99 761.6 1.05807E+12 x2 612513.2 612513.3 544000000 856.99 887.4 2.56E+11 x3 1638896 1450000000 1250000000 938.99 761.6 1.05807E+12 x4 612513.2 612513.3 544000000 856.99 887.4 2.56E+11 x5 612513.2 612513.3 544000000 856.99 887.4 2.56E+11 Heä soáâ laøn . 2.57 Theo soá lieäu thieát keá caàu coù beà roäng xe chaïy 12m neân ta suy ra > 2 Neân ta suy ra heä soá laøn xe laø mlaøn = 1 Phaân boá hoaït taûi theo laøn ñoái vôùi momen Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng laøm daàm f' c1 = 50 (Mpa) Modun ñaøn hoài cuûa daàm E c.dam = 36870 (Mpa) Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng laøm baûn maët caàu f'c2 = 35 Mpa Moâdun ñaøn hoài cuûa baûn maët caàu Ec.ban = 30849.7468 (Mpa) 5.>Tính heä soá phaân boá 5.1> Heä soá phaân boá hoaït taûi ñoái vôùi momen trong caùc daàm giöõa. Nhieàu laøn thieát keá chòu taûi 0.542 Vôùi taûi troïng laøn gLan = 1 5.2> Heä soá phaân boá hoaït taûi ñoái vôùi momen trong caùc daàm bieân. nlaøn =2.57 1.53 . 10.043 . . 'c dam c c mE f Mpa kg γ =     1.53 . 20.043 . . 'c ban c c mE f Mpa kg γ =     == 125.0 2 6.0 2 ) *(*) 1900 ( tt mg L HS mm Sg Y1 TAÛI TROÏNG LAØN SV : NGOÂ ANH TUAÁN 98 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Vôùi taûi ngöôøi ñi gPL= 0.73 Vôùi taûi troïng laøn glaøn= 0.28 Nhieàu laøn thieát keá Khoaûng caùch giöõa tim baûn buïng phía ngoaøi cuûa daàm bieân vaø meùp trong boù vóa hoaëc lan can chaén xe. de = Sk-B4-B3-B2 = -0.4 (m)<-0.3(m) ta choïn de= -0.3 (m) 0.50672392 5.3> Heä soá phaân boá hoaït taûi theo laøn ñoái vôùi löïc caét Heä soá phaân boá hoaït taûi ñoái vôùi löïc caét trong caùc daàm doïc giöõa. Vôùi hai hoaëc nhieàu laøn thieát keá chòu taûi. 0.75590154 Heä soá phaâ boá hoaït taûi ñoái vôùi löïc caét trong caùc daàm doïc bieân. Nhieàu laøn thieát keá chòu taûi 0.53037026 5.4> Heä soá dieàu chænh taûi troïng Ta coù ηD Heä soá deûo ηD =1 Ñoái vôùi caùc boä phaän vaø lieân keát thoâng thöôøng ηR Heä soá dö thöaø ηR =1 Ñoái vôùi muùc dö thöøa thoâng thöôøng η1 Heä soá quan troïng η1 =1.05Caàu thieát keá laø quan troïng Heä soá dieàu chænh taûi troïng η = ηD.ηR.ηI = 1.05 6> Xaùc ñònh noäi löïc taïi caùc maët caét ñaëc tröng. 6.1> Xaùc ñònh tónh taûi 6.1.1> Tónh taûi daàm chuû Xeùt ñoaïn daàm caét khaát Dieän tích tieát dieän A0 = 0.879 m 2 Tyû troïng beâ toâng daàm chuû γc = 2450 kg/m3 Troïng löôïng ñoaïn daàm DCd0 =γc .A0.Lck.2 = 3445.4448 kg Xeùt ñoaïn daàm ñaëc Dieän tích tieát dieän A1 = 1.640 m 2 Troïng löôïng ñoaïn daàm DCd1=γc .A1.Ldac.2 = 9643.2 kg Xeùt ñoaïn daàm coøn laïi A2 = 0.612 m 2 Troïng löôïng ñoaïn daàm DCd2 =γc .A2.[L-2x(Lck+Ldac)] = 52479 kg Tónh taûi daàm chuû ñöôïc coi laø taûi troïng raûi ñeàu treân xuoát chieàu daøi daàm 1. 0.97 8700 e mb mg dg g  = + =    0.10.8 . 2250vg tt S Hg L    = =       =      += 8.0 3050 e vgvb dgg SV : NGOÂ ANH TUAÁN 99 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG 1681.22166 kg/m 6.1.2> Tónh taûi baûn maët caàuû Daàm giöõa A bmg = S.hf = 0.468 m2 DCbmg =γc .Abmg = 1146.6 kg/m Daàm bieân 0.498 m2 DCbmb =γc .Abmb = 1220.1 kg/m 6.1.3>Tónh taûi daàm ngang 87.27 kg/m 6.1.4>Tónh taûi vaùn khuoân laép gheùp DCvk =γc .b7.0,05 = 110.25 kg/m 6.1.5> Tónh taûi vaùch ngaên DCvn = 0.38 kg/m 6.1.6> Lan can coù tay vòn Phaàn theùp coù troïng löôïng DCt = 16 kg/m Chieàu cao cuûa boù vóa h B4 = 0.2 m Phaàn beâ toâng coù troïng löôïng DCbt =B4*hb4*γ= 147 kg/m Toång: DClc = 163 kg/m Gôø chaén DCgc = 122.5 kg/m 6.1.7> Troïng löôïng lôùp phuû maët caàu vaø tieän ích coâng coäng Lôùp beâ toâng atphan γ1 = 2400 kg/m 3 t1 = 0.05 m Lôùp phoøng nöôùc γ2 = 1800 kg/m 3 t2 = 0.02 m Toång troïng löôïng lôùp phuû maët caàu 365.04 kg/m Caùc tieän ích DWti = 5 kg/m Toång DW = 370.04 kg/m y1b = 1.625 y2b = 1.5625 Daàm bieân DClcb = DClc.y1b = 264.875 kg/m . 2bmb k f SA S h = + =    . .dn dn n dn c b tt S t NDC N L γ= = = ++ = L DCDCDCDC ddddc 210 =+= SttDWIP *)**( 2211 γγ SV : NGOÂ ANH TUAÁN 100 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG 307.64 kg/m Daàm doïc giöõa DClcg = 0 kg/m DWg =DW= 370.04 kg/m 6.1.8>Toång coäng tónh taûi taùc duïng leân caùc daàm doïc chuû Daàm doïc giöõa Giai ñoaïn chöa lieân hôïp baûn maët caàu DCdc = 1681.22166 kg/m Giai ñoaïn khai thaùc ñaõ ñoå baûn maët caàu DCg=DCdc+DCbmg+DCdn+DClcb+DCvk+DCvn = 3025.72605 kg/m Daàm doïc bieân Giai ñoaïn chöa lieân hôïp baûn maët caàu DCdc = 1681.22166 kg/m Giai ñoaïn khai thaùc ñaõ ñoå baûn maët caàu DCb=DCdc+DCbmb+DCdn+DCgc+DClcb+DCvk+DCvn = 3486.60105 kg/m DW = 307.64 kg/m 6.2> Hoaït taûi HL93 6.3> Ñöôøng aûnh höôûng momen vaø löïc caét taïi caùc maët caét ñaëc tröng Maët caét taïi goái Ltt = 38.2 m Ñöôøng aûnh höôûng momen maët caét taïi goái 1 Ñöôøng aûnh höôûng löïc caét maët caét taïi goái ωM1 = 0 m 2 ωV1 = 19.1 m 2 Maët caét giöõa daàm 19.1 Ñöôøng aûnh höôûng momen maët caét giöõa daàm 0.5 0.5 Ñöôøng aûnh höôûng löïc caét maët caét giöõa daàm ωM5 = 364.81 m 2 ωV5 = 0 m 2 =++−−= tik IP b DW SBBS S DWDW ) 2 ( 24 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 101 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG 6.4> Tính noäi löïc do tónh taûi taùc duïng leânø daàm bieân vaø daàm giöõa 6.4.1> Momen do tónh taûi taùc duïng leân daàm bieân Giai ñoaïn chöa ñoå baûn maët caàu. Taïi goái MDCdc=DCdc.g.ωM = 0 (KN.m) Taïi L/2 MDCdc=DCdc.g.ωM = 3049.02576 (KN.m) Giai ñoïan lieân hôïp Taïi goái MDCb=DCb.g.ωM = 0 (KN.m) Taïi L/2 MDCb=DCb.g.ωM = 6323.22118 (KN.m) MDWb=DWb.g.ωM = 557.928979 (KN.m) 6.4.2> Momen do tónh taûi taùc duïng leân daàm giöõa Giai ñoaïn chöa ñoå baûn maët caàu. Taïi goái MDCdc=DCdc.g.ωM= 0 (KN.m) Taïi L/2 MDCdc=DCdc.g.ωM= 332208.945 (KN.m) Giai ñoïan lieân hôïp Taïi goái MDCg=DCg.g.ωM= 0 (KN.m) Taïi L/2 MDCg=DCg.g.ωM= 5865.62001 (KN.m) MDWg=DWg.g.ωM= 717.353123 (KN.m) 6.4.3> Löïc caét do tónh taûi taùc duïng leân daàm bieân Giai ñoaïn chöa ñoå baûn maët caàu. Taïi goái 159.634857 (KN) Taïi L/2 0 (KN) Giai ñoïan lieân hôïp Taïi goái 331.0587 (KN) Taïi L/2 0 (KN) 29.2109413 (KN) 6.4.4> Löïc caét do tónh taûi taùc duïng leân daàm giöõa Giai ñoaïn chöa ñoå baûn maët caàu. Taïi goái 170.63807 (KN) Taïi L/2 0 (KN) Giai ñoïan lieân hôïp Taïi goái 307.100524 (KN) Taïi L/2 0 (KN) 37.5577551 (KN) 6.5> Tính noäi löïc do hoïat taûi taùc duïng leânø daàm bieân va daàm giöõa 6.5> Tính noäi löïc do hoïat taûi taùc duïng leânø daàm bieân. 6.5.1>Momen do hoïat taûi HL93 va PL taùc duïng leân taïi caùc maët caét ta xeùt tai giöõa daàm vì taïi ñaàu daàm momen baèng 0 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 102 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG TH1 hình xeâùp xe leân dah momen Momen do xe taûi thieát keá Mxetk1=145*Ym1+145*Ym3+35*Ym4=2162(KN.m) _Momen do xe taûi 2 truïc thieát keá Mxe2tk1=110*(Ym1+Ym2)=1711(KN.m) TH2 hình xeâùp xe leân dah momen _Momen do xe taûi thieát keá Mxetk2=145*Ym1+145*Ym3+35*Ym4=2237.4(KN.m) _Momen do xe taûi 2 truïc thieát keá Mxe2tk2=110*(Ym2+Ym5)=1710.5(KN.m) Ta choïn Mxetk=max[max( Mxetk1,Mxe2tk1),(Mxetk2,Mxeøtk2)]= 2237.4 (kN.m) Momen do taûi troïng laøn qlan = 9.3 (kN/m) Mlan=qlan.ωM= 3392.733 (kN.m) Ltt=38.2 yM1 yM2 yM3 yM4 TAÛI TROÏNG LAØN 9.8 Ltt=38.2 yM3yM5yM4 yM2yM1 TAÛI TROÏNG LAØN SV : NGOÂ ANH TUAÁN 103 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Momen do ngöôøi ñi gaây ra ôû daàm bieân 1313.316 (kN.m) Toång momen do hoïat taûi Daàm bieân MHTb=gbHL.(1+IM).Mxetk+gblan.Mlan+gbPL.MPL= 3325.86605 (kN.m) IM=25% Taïi caùc maët caét daàm giöõa: MHTg=ggHT.(1+IM).Mxetk+gmlan.Mlan= 4907.59565 (kN.m) 6.5.2>Löïc caét do hoïat taûi HL93 vaø PLø Ta chæ xeùt taïi ñaøu daàm vì taïi giöõa daàm löïc caét baèng 0 Löïc caét do xe taûi thieát keá hình xeâùp xe leân dah momen Vxettk=145kn*Yv1+145kn*Yv3+35kn*Yv4= 296.225 (kn) Löïc caét do xe 2 truïc thieát keá Vxe2tk=110kn*(Yv1+Yv2)= 215.82 (kn) Vxetk=max(Vxettk,Vxeøtk)= 296.225 (kn) Löïc caét do taûi troïng laøn Vlan=qlan.ωV= 177.63 (kn) Löïc caét do taûi troïng ngöôøi ñi gaây ra ôû daàm bieân VPL=PL.B3.ωV = 68.76 (kn) Toång löïc caét do hoïat taûi ôû daàm bieân VHTb=gbHL.(1+IM).Vxetk+gblan.Vlan+gbPL.VPL = 287.561567 (kn) Toång löïc caét do hoïat taûi ôû daàm giöõa VHTg=ggHL.(1+IM).Vxetk+gglan.Vlan= 457.526165 (kn) 6.6> Tính noäi löïc theo caùc TTGH taïi caùc maët caét daàm . 6.6.1> Tính noäi löïc theo caùc TTGH taïi caùc maët caét daàm bieân . Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä I. Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä I cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuCDIb = η(1.75MHLb+1.25MDCb+1.5MDWb) Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä I cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuCDIb = η(1.75VHLb+1.25VDCb+1.5VDWb) TAÛI TROÏNG LAØN Yv4Yv3Yv2Yv1 Ltt=38.2 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 104 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Maët caét 0 19.1 Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä II. Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä II cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuCD2b = η(0.MHLb+1.25MDCb+1.5MDWb) Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä II cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuCD2b = η(0.VHLb+1.25VDCb+1.5VDWb) Maët caét 0 19.1 Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä III. Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä III cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuCD3b = η(1.35.MHLb+1.25MDCb+1.5MDWb) Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä III cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuCD3b = η(1.35.VHLb+1.25VDCb+1.5VDWb) Maët caét 0 19.1 Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng. Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuSDb = η(1.MHLb+1.MDCb+1.MDWb) Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuSDb = η(1.VHLb+1.VDCb+1.VDWb) Maët caét 0 19.1 Traïng thaùi giôùi haïn ñaëc bieät cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuDBb = η(0.5.MHLb+1.25MDCb+1.5MDWb) Traïng thaùi giôùi haïn ñaëc bieät cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuDBb = η(1.35.VHLb+1.25VDCb+1.5VDWb) Maët caét 0 19.1 6.6.2> Tính noäi löïc theo caùc TTGH taïi caùc maët caét daàm giöõa. Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä I. 8740.919941 0 0 MuSDb(KNm) VuSDb(KN) MuCD3b(KNm) VuCD3b(KN) 0 845.8479026 13230.8391 457.6397875 MuCDIb(KNm) VuCDIb(KN) 0 13879 1817.7 0 MuCD2b(KNm) VuCD2b(KN) 0 VuDBb(KN) 0 601.4205709 0 1387.2 10685 0 MuDBb(KNm) 10403.85296 0 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 105 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä I cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuCDIg = η(1.75MHLg+1.25MDCg+1.5MDWg) Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä I cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuCDIg = η(1.75VHLg+1.25VDCg+1.5VDWg) Maët caét 0 19.1 Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä II. Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä II cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuCD2g = η(0.MHLg+1.25MDCg+1.5MDWg) Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä II cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuCD2g = η(0.VHLg+1.25VDCg+1.5VDWg) Maët caét 0 19.1 Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä III. Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä III cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuCD3g = η(1.35.MHLg+1.25MDCg+1.5MDWg) Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä III cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuCD3g = η(1.35.VHLg+1.25VDCg+1.5VDWg) Maët caét 0 19.1 Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng. Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuSDg = η(1.MHLg+1.MDCg+1.MDWg) Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuSDg = η(1.VHLg+1.VDCg+1.VDWg) Maët caét 0 19.1 Traïng thaùi giôùi haïn ñaëc bieät cho momen ñöôïc tính theo coâng thöùc. MuDBg = η(0.5.MHLg+1.25MDCg+1.5MDWg) Traïng thaùi giôùi haïn ñaëc bieät cho löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc. VuDBg = η(1.35.VHLg+1.25VDCg+1.5VDWg) Maët caét 0 19.1 Caên cöù treân giaù trò noäi löïc tính toaùn thì daàm giöõa laø daàm baát lôïi nhaát 13879 0 0 MuCDIg(KNm) VuCDIg(KN) 10685 0 10861.85252 0 MuDBg(KNm) VuDBg(KN) 0 668.9753705 VuSDg(KN) 0 802.1844446 1057.872611 0 0 MuSDg(KNm) 15033.30882 0 VuCD3g(KN) MuCD2g(KNm) 8408.054698 MuCD3g(KNm) VuCD2g(KN) 0 440.2122879 1240.883077 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 106 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG neân ta choïn daàm giöõa laø daàm tính duyeät. Theo TTGH cöôøng ñoä thì max(MuCDIg)= 13,879 (KN.m) Theo TTGH ñaëc bieät max(MuDBg) = 10,862 (KN.m) Theo TTGH söû duïng max(MuSDg) = 10,685 (KN.m) 7.> Tính toaùn vaø boá trí coát theùp. 7.1> Tính toaùn dieän tích coát theùp. Ta söû duïng coâng ngheä DÖL keùo sau neân söû duïng caùc boù caùp boïc trong oáng gen. Ta söû duïng caùp 15.2 mm, tieâu chuaån ASTM. Dieän tích moät tao caùp. Aps1 = 140.000 mm 2 Cöôøng ñoä chòu keùo tieâu chuaån fpu= 1860 Mpa Giôùi haïn chaûy fpy = 1667 Mpa ÖÙng suaát trong theùp DÖL khi tính. fpj= 1336 Mpa Moâ ñun ñaøn hoài caùp Ep = 197000 Mpa Beâ toâng daàm caáp f'cl = 50 Mpa Ñöôøng kính oáng taïo loã D = 6.5 cm Ta choïn ba boù caùp döï öùng löïc Momen tính toaùn.( laáy momen tính toaùn lôùn nhaát theo TTGH veà cöôøng ñoä.) Mu = 13879.000 (KN.m) _Ñoái vôùi caáu kieän BTCT chòu uoán vaø chòu keùo DÖL thì heä soá söùc khaùng : Ф=1 5737.66087 (mm2) Soá tao caùp caàn thieát theo coâng thöùc laø: 40.9832919 Ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coát theùp toái thieåu,löôïng coát theùp tính ñöôïc nhaân vôùi 1.33 Vaäy ta choïn : nc = 54 Dieän tích theùp DÖL trong daàm: Aps=nc.Aps1= 7560 (mm2) Kieå tra ñieàu kieän: Aps >Apskg vaäy thoaû ñk = Φ = Hf MA pu u pskg *9.0**85.0* == 1ps pskg c A A n SV : NGOÂ ANH TUAÁN 107 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG VI>TÍNH TOAÙN MOÁ : Do tính toaùn sô boä neân tachæ tính toaùn moät moá :Moá 1 Vieäc tính moá naøy chæ tính löïc thaúng ñöùng taùc duïng leân moá taïi maët caét ñaùy moùng ñeåû phuïc vuï cho vieäc tính toaùn coïc Moá coù caáu taïo 1) XAÙC ÑÒNH KÍCH THÖÔÙC MOÁ Choïn kích thöôùc sô boä moá nhö sau Beà roäng muõ moá 12 m Chieàu cao töôøng ñaàu 1.350 m Chieàu cao thaân moá 3 m Chieàu cao töôøng che 4.656 m Beà daøi beä moá 5 m Chieàu cao beä moá 2 m Chieàu daøy töôøng ñaàu 0.35 m Chieàu roäng thaân moá 1.2 m Chieàu roäng töôøng che 0.3 m Chieàu daøi töôøng che 5 m Beà roäng beä moá 12 m Ñaù keâ goái : 0.15 x 0.6 x 0.9 2 >TÓNH TAÛI Tónh taûi goàm: Tónh taûi baûn thaân moá Tónh taûi daàm Tónh taûiø lan can Tónh taûi baûn maët caàu Tónh taûi daàm ngang Tónh taûi lôùp beâ toâng nhöïa 2.1-TROÏNG LÖÔÏNG BAÛN THAÂN MOÁ 2880 KN 1036.8 KN 136.08 KN 43.875 KN 197.18 KN 11.664 KN 43.200 KN 4348.795 KN Beä moá Töôøng thaân Töôøng ñænh Maãu ñôõ baûn quaù ñoä Töôøng caùnh Ñaù keâ goái Töôøng che Toång -1.86 mE A -73.12 m D6 COÏC KHOAN NHOÀI BEÂ TOÂNG LOÙT ÑAÙY 10 00 A D B CÑMÑ +2.704 m +3.14 m 30 00 13 50 15 0 2 LÔÙP SAU MOÁ QUEÙT NHÖÏA ÑÖÔØNG 700 F CC E B 5343 850 20 71 14 79 60 0 4993 350 F 20 00 80 0 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 108 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG 2.2 Tónh taûi keát caáu nhòp : Daàm chính DC1= 1.7 T/m L = 39 m qdc = 663 KN Toång q6dc = 1657.5 KN Tónh taûi daàm ngang DC2= 0.8015 T/m qng = 80.15 KN Tónh taûi lan can qlc = 311.922 (KN) Tónh taûi baûn maët caàu qbmc = 1332 (KN) Tónh taûi lôùp BTN qbtn = 170.61435 (KN) Tổng tĩnh tải keát caáu nhòp qkcn = 7900.982 (KN) 3 >HOÏAT TAÛI Dieän tích ÑAH cuûa truï 19.1 (m2) R1 tc = taûi troïng*hspbn*dieän tích*heä soá laøn R1 tt = R1 tc*heä soá n*(1+IM) Tính toaùn giaù trò hoaït taûi 1.00 0.638 35 0.542 389.839178 KN 1.00 0.819 145 0.542 2073.23563 KN 1.00 1 145 0.542 132.535248 KN 1.00 0.9493 110 0.542 95.4464012 KN 1.00 1 110 0.542 100.543981 KN 1.00 38.2 9.3 0.280 167.86035 KN Rtt 2595.61005 KN 195.990382 KN hspbn Rtt ÑV Xe taûi Taûi troïng hệ số làn Tung ñoä Taûi trong Xe 2 truïc Taûi troïng laøn Toång coäng Do xe taûi Do xe 2 truïc =ω 1 0.9493 0.6380.819 1200 4300 4300 38200 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 109 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Toång taûi troïng taùc duïng leân coïc cuûa xe taûi: P = 2595.61005 (KN) Toång taûi troïng taùc duïng leân coïc cuûa xe 2 truïc: P = 195.990382 (KN) Σ taûi troïng taùc duïng leân coïc cuûa taûi troïng laøn: P = 167.86035 (KN) → Pmax = 2595.610052 (KN) Ptt = 14930.2329 (KN) 4>TÍNH TOAÙN COÏC Tính toaùn söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài: Choïn chieàu daøi coïc döï kieán laø 70m, ñöôøng kính 1m Ñòa chaát Lôùp 1 Buøn seùt laãn buïi xaùm naâu ñen, TT:deûo chaûy ñeán chaûy C= 0.112 (kg/cm2) ϕ= 5O02' B= 1.09 W= 70.50% = 1.896 γ= 1.47 (g/cm3) H= 44.5 (m) Lôùp 3 Caùt pha laãn buïi maøu xaùm naâu nhaït ,TT chaët vöøa C= 0.05 (kg/cm2) ϕ= 26O34 = 2.676 W = 18.60% = 0.593 γ= 1.991 (g/cm3) H= 5.5 (m) Lôùp 4 seùt laãn buïi, xaùc thöïc vaät,TT deûo meàm ñeán deûo cöùng C= 0.229 (kg/cm2) ϕ= 13O33' B= 0.45 γ= 1.803 (g/cm3) = 1.051 = 2.687 W = 37.20% H= 16 (m) Lôùp 5 Caùt mòn laãn buïi maøu xaùm naâu nhaït, TT chaët vöøa ñeán chaët = 2.671 C= 0.053 (kg/cm2) ϕ= 26O12' ∆ ∆ ∆ 0ε 0ε 0ε SV : NGOÂ ANH TUAÁN 110 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG B= 0 = 0.629 γ= 1.981 (g/cm3) W = 20.50% H= 5.5 (m) Lôùp 6 seùt laãn buïi maàu xaùm ghi loang naâu maøu ñoû, TT :cöùng = 2.726 C= 0.465 (kg/cm2) ϕ= 18O16' B= -0.02 = 0.673 γ= 1.9999 (g/cm3) W = 22.90% H= ∞ (m) Ñöôøng kính coïc khoan nhoài Þ = 1.00 m Chieàu daøi coïc L = 70 m Ps : Chu vi thaân coïc U = 3.14159265 m Ap : dieän tích muõi coïc. F = 0.785 m² Tìm caùc heä soá ma saùt fi Do lôùp 1ù khaû naêng chòu löïc nhoû Z24 = 42.5 m ⇒ f1 49.05 kN/m 2 Z25= 44.5 m ⇒ f2 50.031 kN/m 2 Lôùp ñaát 2 Z26= 46.5 m ⇒ f3 51.012 kN/m 2 Z27= 48.5 m ⇒ f4 42.18 kN/m 2 Z28= 50.5 m ⇒ f5 42.28 kN/m 2 Z29= 51 m ⇒ f6 42.38 kN/m 2 Z30= 53 m ⇒ f7 42.48 kN/m 2 Lôùp ñaát 3 Z31= 55 m ⇒ f8 42.58 kN/m 2 Z32= 57 m ⇒ f9 42.68 kN/m 2 Z33= 59 m ⇒ f10 42.183 kN/m 2 Z34= 61 m ⇒ f11 42.78 kN/m 2 Z35= 63 m ⇒ f12 68.67 kN/m 2 Z36= 65 m ⇒ f13 69.651 kN/m 2 Lôùp ñaát 4 Z37= 67 m ⇒ f14 68.67 kN/m 2 Z38= 69 m ⇒ f15 98.1 kN/m 2 Lôùp ñaát5 Z39= 71 m ⇒ f16 99.081 kN/m 2 Chaân coïc naèm döôùi lôùp ñaát seùt laãn buïi neân ta xaùc ñònh döôïc cöôøng ñoä ∆ 0ε 0ε SV : NGOÂ ANH TUAÁN 111 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG tính toaùn ñaát döôùi muõi coïc theo coâng thöùc R=0.75β(γ∗d*Aok+α∗γΙ∗h*Bok) h/d= 70 Töø ñoù ta coù: α= 0.44 tra heä soá baûng A6 β= 0.25 ϕ= 18O16' Aok= 9.5 h/d= 70 Bok= 18.6 d = 1 m Chaân coïc naèm döôùi lôùp ñaát caùt ta tính ñöôïc R R = 191.537 (T/m2) Söùc chòu taûi giôùi haïn cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh φgh=m(mR.R.F+u.Σmfi.hi.fi) mR= 1 mfi= 0.6 Φgh = 738.9 (T) = 7389 (KN) Φ0 = (Φgh/1.4) = 5277.85714 (KN) Xaùc ñònh soá löôïng coïc n=(Ptt/Φ0) = 2.828843695 β =(1.4-1.7) nc=n.β = 4.80903 Ta choïn 6 coïc khoan nhoài ñöôøng kính 1m V>TÍNH TOAÙN TRUÏ: Do tính toaùn sô boä neân ta chæ tính 1 truï,ñoù laø truï T2 Vieäc tính truï naøy chæ tính luïc thaúng ñöùng taùc duïng leân truï taïi maët caét ñaùy moùng deû phuïc vuï cho vieäc tính toaùn coïc Truï coù caáu taïo: 700700 15 0 900 2500 2500 h4 =2 00 0 h3 =6 00 0 h2 h1 b4=10000 b2b2=1500 b3=4000 b1=12000 c4=5000 c3=1500 c2=3200 c1=1500 D1500 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 112 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG 1>TÓNH TAÛI Tónh taûi goàm: Tónh taûi daàm Tónh taûiø lan can Tónh taûi daàm ngang Tónh taûi baûn maët caàu Tónh taûi lôùp beâ toâng nhöïa Tónh taûi baûn thaân truï 1-1 Tónh taûi keát caáu nhòp : Daàm chính q1d = 1.7 (KN) q6d = 3315 (KN) 1-2. Tónh taûi baûn thaân truï: Theå tích truï: V=1.8*1.4*12+(3.14*1.52/4)*2*5+0.9*0.6*0.15+5*10*2= 147.9924587 (m3) Vtr = 147.9924587 (m 3) qtr = 3699.811467 (KN) 1.3>Tónh taûi daàm ngang qng = 160.3 (KN) 1.4>Tónh taûi lan can qlc = 623.844 (KN) 1.4>Tónh taûi baûn maët caàu qbmc = 2664 (KN) 1.5>Tónh taûi lôùp BTN qbtn = 170.61435 (KN) Tổng tĩnh tải qttai = 10633.5698 (KN) 2>HOÏAT TAÛI Dieän tích ÑAH cuûa truï 19.1 (m2) R1 tc = taûi troïng*hspbn*dieän tích*heä soá laøn R1 tt = R1 tc*heä soá n*(1+IM) =ω 1 1 T3 SV : NGOÂ ANH TUAÁN 113 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Tính toaùn giaù trò hoaït taûi 1.00 0.733 35 0.542 447.887331 KN 1.00 0.866 145 0.542 2192.21252 KN 1.00 1 145 0.542 132.535248 KN 1.00 0.963 110 0.542 96.8238537 KN 1.00 1 110 0.542 100.543981 KN 1.00 38.2 9.3 0.28 167.86035 KN Rtt 2772.6351 KN 197.367835 KN Toång taûi troïng taùc duïng leân coïc cuûa xe taûi: P = 2772.6351 (KN) Toång taûi troïng taùc duïng leân coïc cuûa xe 2 truïc: P = 197.367835 (KN) Σ taûi troïng taùc duïng leân coïc cuûa taûi troïng laøn: P = 167.86035 (KN) → Pmax = 2772.635098 (KN) Ptt = 19003.69137 (KN) 3>TÍNH TOAÙN COÏC Tính toaùn söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài: Choïn chieàu daøi coïc döï kieán laø 70m, ñöôøng kính 1m Ñòa chaát Lôùp 1 Buøn seùt laãn buïi xaùm naâu ñen, TT:deûo chaûy ñeán chaûy C= 0.112 (kg/cm2) ϕ= 5O02' B= 1.09 W= 70.50% = 1.896 γ= 1.47 (g/cm3) H= 44.5 (m) Lôùp 3 Caùt pha laãn buïi maøu xaùm naâu nhaït ,TT chaët vöøa C= 0.05 (kg/cm2) ϕ= 26O34 = 2.676 W = 18.60% = 0.593 γ= 1.991 (g/cm3) H= 5.5 (m) Taûi troïng hệ số làn Tung ñoä Taûi trong hspbn Rtt ÑV Xe taûi Do xe taûi Do xe 2 truïc Xe 2 truïc Taûi troïng laøn Toång coäng ∆ 0ε 0ε SV : NGOÂ ANH TUAÁN 114 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Lôùp 4 seùt laãn buïi, xaùc thöïc vaät,TT deûo meàm ñeán deûo cöùng C= 0.229 (kg/cm2) ϕ= 13O33' B= 0.45 γ= 1.803 (g/cm3) = 1.051 = 2.687 W = 37.20% H= 16 (m) Lôùp 5 Caùt mòn laãn buïi maøu xaùm naâu nhaït, TT chaët vöøa ñeán chaët = 2.671 C= 0.053 (kg/cm2) ϕ= 26O12' B= 0 = 0.629 γ= 1.981 (g/cm3) W = 20.50% H= 5.5 (m) Lôùp 6 seùt laãn buïi maàu xaùm ghi loang naâu maøu ñoû, TT :cöùng = 2.726 C= 0.465 (kg/cm2) ϕ= 18O16' B= -0.02 = 0.673 γ= 1.9999 (g/cm3) W = 22.90% H= ∞ (m) Ñöôøng kính coïc khoan nhoài Þ = 1.00 m Chieàu daøi coïc L = 70 m Ps : Chu vi thaân coïc U = 3.14159265 m Ap : dieän tích muõi coïc. F = 0.785 m² Tìm caùc heä soá ma saùt fi Do lôùp 1 khoâng coù khaû naêng chòu löïc neân caùc fi ôû lôùp naøy baèng 0 Z24 = 42.5 m ⇒ f1 49.05 kN/m 2 Z25= 44.5 m ⇒ f2 50.031 kN/m 2 Z26= 46.5 m ⇒ f3 51.012 kN/m 2 Lôùp ñaát 2 Z27= 48.5 m ⇒ f4 51.5 kN/m 2 ∆ ∆ ∆ 0ε 0ε 0ε SV : NGOÂ ANH TUAÁN 115 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Z28= 50.5 m ⇒ f5 52.3 kN/m 2 Z29= 51 m ⇒ f6 42.38 kN/m 2 Z30= 53 m ⇒ f7 42.48 kN/m 2 Z31= 55 m ⇒ f8 42.58 kN/m 2 Z32= 57 m ⇒ f9 42.68 kN/m 2 Lôùp ñaát 3 Z33= 59 m ⇒ f10 42.183 kN/m 2 Z34= 61 m ⇒ f11 42.78 kN/m 2 Z35= 63 m ⇒ f12 43.2 kN/m 2 Z36= 65 m ⇒ f13 43.8 kN/m 2 Z37= 67 m ⇒ f14 68.67 kN/m 2 Lôùp ñaát 4 Z38= 69 m ⇒ f15 69.651 kN/m 2 Z39= 71 m ⇒ f16 99.081 kN/m 2 Z40= 73 m ⇒ f17 100.062 kN/m 3 Lôùp ñaát5 Z41= 74 m ⇒ f18 100.062 kN/m 4 Chaân coïc naèm döôùi lôùp ñaát seùt laãn buïi neân ta xaùc ñònh döôïc cöôøng ñoä tính toaùn ñaát döôùi muõi coïc theo coâng thöùc R=0.75β(γ∗d*Aok+α∗γΙ∗h*Bok) h/d= 70 Töø ñoù ta coù: α= 0.44 tra heä soá baûng A6 β= 0.25 ϕ= 18O16' Aok= 9.5 h/d= 70 Bok= 18.6 d = 1 m Chaân coïc naèm döôùi lôùp ñaát caùt ta tính ñöôïc R R = 209.042 (T/m2) Söùc chòu taûi giôùi haïn cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh φgh=m(mR.R.F+u.Σmfi.hi.fi) mR= 1 mfi= 0.6 Φgh = 577.213 (T) = 5772.13 (KN) Φ0 = (Φgh/1.4) = 4122.95 (KN) Xaùc ñònh soá löôïng coïc n=(Ptt/Φ0) = 4.609246139 β =(1.4-1.7) nc=n.β = 6.45294 Ta choïn 8 coïc khoan nhoài ñöôøng kính 1m 10>THI COÂNG TOÅNG THEÅ CAÀU 1)CHUAÅN BÒ Xaùc ñònh vò trí caàu ,san laáp baèng caùt ñeán cao ñoä thieát keá (coù theå veùt SV : NGOÂ ANH TUAÁN 116 MSSV : 103105059 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD : NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG höõu cô tröôùc khi sang laáp) Laøm heä thoáng ñöôøng taïm , ñöôøng noäi boä coâng tröôøng Xaây döïng laùn traïi , kho baõi vaø caùc coâng boä phaän phuï trôï khaùc Thi coâng ñoaïn ñöôøng ñaàu caàu caùch vò trí moá khoaûng 25 m(sau khi veùt heát höõu cô ) 2)THI COÂNG MOÁ M1 ,M2 Xaùc ñònh tim caàu vaø vò trí tim moá , tim moùng coïc , tim coïc Tieán haønh khoan coïc : Khoan taïo loã , laép ñaët oáng vaùch , khoan ñeán cao ñoä thieát keá Veä sinh hoá khoan , laép ñaët loâøng theùp , ñoå beâ toâng trong nöôùc Trong quaùtrình khoan phaûi luoân coù dung dòch vöõa seùt luaân chuyeån trong loå khoan ñeå giöõ thaønh hoá khoan Khoan vaø thi coâng taát caû caùc coïc trong beä moùng Ñaøo ñaát trong phaïm vi beä moùng , ñaäp ñaàu coïc Laép ñaët vaùn khuoân vaø coát theùp beä moùng sau ñoù ñoå beâ toâng Laép ñaát laïi baèng caùt Laép ñaët vaùn khuoân vaø coát theùp thaân moá thi coâng thaân moá Thi coâng caùc boä phaân coøn laïi cuûa moá (ñaù keâ goái ,gôø ñôõ ,baûn quaù ñoä … 3) THI COÂNG TRUÏ Xaùc ñònh tim caàu vaø vò trí tim truï , tim moùng coïc , tim coïc Tieán haønh khoan coïc : Khoan taïo loã , laép ñaët oáng vaùch , khoan ñeán cao ñoä thieát keá Veä sinh hoá khoan , laép ñaët loàøng theùp , ñoå beâ toâng trong nöôùc Trong quaù trình khoan phaûi luoân coù dung dòch vöõa seùt luaân chuyeån trong loå khoan ñeå giöõ thaønh hoá khoan Laép ñaët vaùn khuoân vaø coát theùp beä moùng sau ñoù ñoå beâ toâng Laép ñaát laïi baèng caùt Laép ñaët vaùn khuoân vaø coát theùp thaân truï thi coâng thaân truï Thi coâng xaø muõ : laép döïng ñaø giaùo vaùn khuoân , coát theùp , ñoå beâtoâng Thi coâng caùc boä phaân coøn laïi cuûa truï (ñaù keâ goái ,...),hoaøn thieän truï 4) THI COÂNG CAÙC NHÒP ÑÔN GIAÛN Caùc daàm phaûi ñöôïc taäp keát treân kho baõi , di chuyeån baèng caåu hoaëc treân ñöôøng ray ñeán vò trí nhòp caàn laép daàm Laép caùc goái caàu ñuùng vò trí cao ñoä sau ñoù laép daàm baèng phöông phaùp duøng giaù 3 chaân ñöùng treân maët ñaát coù loùt taám ñeá laép daàm Laép toaøn boä daàm treân keát caáu nhòp ñuùng vò trí Thi coâng ñuùc daàm ngang : laép vaùn khuoân treân cô sôû töïa treân daàm chính laép döïng coát theùp , ñoå beâtoâng daàm ngang . Laép coát theùp baûn maët caàu , ñoå baûn maët caàu, leà boä haønh , beâtoâng lan can .Laép lan can theùp … Coâng taùc hoaøn thieän keát caáu nhòp SV : NGOÂ ANH TUAÁN 117 MSSV : 103105059

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf03.PIII_DAM SUPER T.pdf
 • pdf01 PHAN I.pdf
 • pdf01.DAM CHU_PI.pdf
 • pdf01.DAM NGANG-PI.pdf
 • pdf01.PI_SOBO_CAU BT_UST.pdf
 • pdf02.CAU THEP2.pdf
 • pdf02.CAU THEP.pdf
 • pdf04.PA_SOSANH_PA.pdf
 • pdf05.PATKKT_BMC+DAM NGANG.pdf
 • pdf05.PATKKT_LANCAN.pdf
 • pdf06. DAM CHINH1.pdf
 • pdf06.DAM CHINH2.pdf
 • pdf07.TKKT_MO_CAU_xong.pdf
 • xls08.TKKT_TRU28,33,41,45.sua.xls
 • pdf08.TKKT_TRUCAU.sua.pdf
 • pdf09.THI CONG_CAU_OK.pdf
 • pdf10.ban lien tuc nhiet.pdf
 • rarban ve.rar