Thiết kế cầu Lôi Giang

I. LỜI NÓI ĐẦU : - Đất yếu là loại đất có sức chịu tải nhỏ (0.5-1daN/cm2) ,và tính nén lún lớn , hầu như bão hòa nước, có hệ số rỗng lớn(e>1) , lực chống cắt nhỏ . Khi xây dựng nền đắp trên đất yếu nếu không được khảo sát thiết kế cẩn thận và có biện pháp xử lý thích đáng thì nền đường xây dựng trên nó dễ mất ổn định, bị lún nhiều và lún kéo dài, ảnh hưởng xấu đến việc khai thác sử dụng mặt đường, công trình trên đường và các công trình xây dựng chung quanh. - Nền đắp trên đất yếu phải bảo đảm ổn định, không bị lún trồi và trượt sâu trong quá trình thi công đắp nền và trong quá trình khai thác sau này. Nói khác đi là phải tránh gây ra sự phá hoại trong nền đất yếu trong và sau khi thi công. - Có nhiều phương pháp xử lý nền đất yếu như: dùng bấc thấm, cọc cát, cọc xi măng- đất, đào thay đất xấu bằng đất tốt, cột đất gia cố vôi, hào balat, phun chất rắn Trong phạm vi đồ án này, em xin trình bày phương pháp thi công xử lý nền bàêng cọc cát CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc2 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cầu Lôi Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN IV: XỬ LYÙ NỀN ÑAÁT YEÁU( ĐƯỜNG ĐẦU CẦU) LỜI NOÙI ĐẦU : Ñaát yeáu laø loaïi ñaát coù söùc chòu taûi nhoû (0.5-1daN/cm2) ,vaø tính neùn luùn lôùn , haàu nhö baõo hoøa nöôùc, coù heä soá roãng lôùn(e>1) , löïc choáng caét nhoû…. Khi xaây döïng neàn ñaép treân ñaát yeáu neáu khoâng ñöôïc khaûo saùt thieát keá caån thaän vaø coù bieän phaùp xöû lyù thích ñaùng thì neàn ñöôøng xaây döïng treân noù deã maát oån ñònh, bò luùn nhieàu vaø luùn keùo daøi, aûnh höôûng xaáu ñeán vieäc khai thaùc söû duïng maët ñöôøng, coâng trình treân ñöôøng vaø caùc coâng trình xaây döïng chung quanh. Neàn ñaép treân ñaát yeáu phaûi baûo ñaûm oån ñònh, khoâng bò luùn troài vaø tröôït saâu trong quaù trình thi coâng ñaép neàn vaø trong quaù trình khai thaùc sau naøy. Noùi khaùc ñi laø phaûi traùnh gaây ra söï phaù hoaïi trong neàn ñaát yeáu trong vaø sau khi thi coâng. Coù nhieàu phöông phaùp xöû lyù neàn ñaát yeáu nhö: duøng baác thaám, coïc caùt, coïc xi maêng- ñaát, ñaøo thay ñaát xaáu baèng ñaát toát, coät ñaát gia coá voâi, haøo balat, phun chaát raén…Trong phaïm vi ñoà aùn naøy, em xin trình baøy phöông phaùp thi coâng xöû lyù neàn baøêng coïc caùt. II. THI COÂNG XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÖÔØNG 1.Coâng taùc chuaån bò - Ñònh vò tim tuyeán, caém caùc coïc ñònh vò khuoân ñöôøng 2.Thi coâng neàn Ñöôøng a.Ñaøo veùt höõu cô ñeán cao ñoä thieát keá: Duøng maùy ñaøo keát hôïp vôùi nhaân coâng ñeå ñaøo veùt lôùp höõu cô, vaät lieäu khoâng thích hôïp ñeán cao ñoä thieát keá, di chuyeån vaät lieäu ñaøo ra khoûi phaïm vi thi coâng Kieåm tra: kích thöôùc hình hoïc, cao ñoä. c.Thi coâng lôùp ñeäm caùt haït trung daøy 1.0m. Caùt haït trung tröôùc khi thi coâng phaûi thí nghieäm vaø trình tö vaán hieän tröôøng caùc chæ tieâu cô lyù. Khoái löôïng kieåm tra 100m3/maãu. Taäp keát caùt töø ngoaøi vaø duøng maùy uõi ñeå san vaøo trong. Chieàu daøy lôùp caùt thöù nhaát phaûi lôùn hôn 50cm. d.Thi coâng gieáng caùt : Thi coâng gieáng caùt theo caùc böôùc sau: Böôùc 1: ñònh vò vò trí gieáng caùt Duøng maùy kinh vó xaùc ñònh vò trí haøng gieáng caùt ñaàu tieân. Duøng thöôùc tam giaùc ñeàu coù caïnh 1,5m ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa taát caû gieáng caùt, ñaùnh daáu baèng coïc tre cao 0.6m. Laäp bình ñoà gieáng caùt ñeå kieåm tra trong khi ñoùng. Böôùc 2: vaän chuyeån caùt haït trung ñeán vò trí thi coâng Caùt tröôùc khi vaän chuyeån ñeán phaûi ñöôïc thí nghieäm vaø trình tö vaán hieän tröôøng ñoàng yù. Böôùc 3: haï coïc oáng theùp ñeán vò trí vaø cao ñoä thieát keá. Tröôùc khi haï coïc oáng theùp phaûi tieán haønh kieåm tra vaø nghieäm thu caùc chæ tieâu sau: ñöôøng kính oáng, chieàu daøi, ñoä kín cuûa van, khaû naêng ñoùng nôû cuûa van. Duøng buùa rung ñeå haï oáng theùp ñeán cao ñoä thieát keá. Kieåm tra cao ñoä haï oáng baèng maùy thuûy bình: ñaët mia taïi cöûa ñoå caùt ñeå kieåm tra. Böôùc 4: ñoå caùt vaøo ñaày coïc Sau khi haï oáng theùp ñeán cao ñoä thieát keá, duøng 6 nhaân coâng ñeå ñoå caùt vaøo coïc theo cöûa oáng theùp, keát hôïp vôùi 1 nhaân coâng duøng voøi nöôùc xòt vaøo cöûa oáng ñeå cho lôùp caùt ñöôïc chaët. Trong luùc ñoå caùt vaøo, oáng theùp vaãn phaûi rung. Böôùc 5: ruùt coïc oáng theùp. Sau khi ñoå caùt ñaày trong oáng, tieán haønh ruùt oáng theùp ra. Trong luùc ruùt oáng theùp buùa phaûi rung ñeå caùt khoâng theo oáng theùp leân treân. Sai soá trong quaù trình thi coâng gieáng caùt : Treân maët baèng : ± 15cm. Ñoä xieân  : ≤ 20. Trong suoát quaù trình ñoùng coïc caùt, kyõ sö luoân coù maët taïi hieän tröôøng ñeå ñaùnh daáu gieáng caùt ñaõ ñoùng treân sô ñoà, traùnh tình traïng soùt coïc caùt. III. PHAÀN TÍNH LUÙN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxlnen.doc
  • xlsChuyen de xu ly nen phan tinh lun_tieuphi.xls
  • rarban ve.rar
Tài liệu liên quan