Thiết kế chung cư Thúy An TP. Huế

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT 1. Vị Trí Đặc Điểm Xây Dựng - Tổng diện tích đất là 1.717 m2. Có hình dạng gần như chữ nhật. - Ranh giới khu đất giới hạn như sau : + Mặt hướng Tây Bắc giáp đường số 15 + Mặt hướng Đông Bắc giáp đường số 4 + Mặt hướng Đông Nam giáp đường số 16 + Mặt hướng Tây Nam giáp công trình 2. Điều Kiện Tự Nhiên - Công trình được xây dựng tại Thành phố Huế nên có đặc điểm khí hậu chung như khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu khí hậu chuyển tiếp, giao thoa giữa khí hậu á nhiệt đới ở miền Bắc và khí hậu nhiệt đới ở miền Nam. Khí hậu ở đây phân thành hai mùa rõ rệt : mùa mưa và cũng là mùa nhiều gió bão từ tháng 9 tháng 11, mùa khô mưa ít từ tháng 5  tháng 8. - Nhiệt độ : nhiệt độ tương đối cao và có ít biến đổi qua các tháng trong năm cũng như giữa các mùa. + Nhiệt độ trung bình trong năm : 250C. + Nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 : 38,20C. + Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1: 14,60C. - Độ ẩm : độ ẩm tương đối trung bình: 87,5%. - Chế độ mưa : lượng mưa trung bình trong năm: 3.347,7mm. 3. Đặc điểm địa hình * Về địa hình Khu đất thực hiện dự án nằm dọc theo trục đường giao thông chính là Quốc lộ 1A, kéo dài đến giáp bờ sông Lợi Nông. Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, giao thông thuận lợi cho việc phát triển khu dân cư. * Về giao thông Hiện tại các tuyến đường chính bao quanh khu vực dự án là Quốc lộ 1A; đường đất đỏ từ Quốc lộ 1A ra đến bờ sông Lợi Nông, và đường dọc sông Lợi Nông. * Về thoát nước Đây là khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa nước có một con kênh thoát nước từ cống Bạc II ra đến sông Lợi Nông. CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc13 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1050 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế chung cư Thúy An TP. Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0% I. ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN HIEÄN TRAÏNG KHU ÑAÁT 1. Vò Trí Ñaëc Ñieåm Xaây Döïng - Toång dieän tích ñaát laø 1.717 m2. Coù hình daïng gaàn nhö chöõ nhaät. - Ranh giôùi khu ñaát giôùi haïn nhö sau : + Maët höôùng Taây Baéc giaùp ñöôøng soá 15 + Maët höôùng Ñoâng Baéc giaùp ñöôøng soá 4 + Maët höôùng Ñoâng Nam giaùp ñöôøng soá 16 + Maët höôùng Taây Nam giaùp coâng trình 2. Ñieàu Kieän Töï Nhieân - Coâng trình ñöôïc xaây döïng taïi Thaønh phoá Hueá neân coù ñaëc ñieåm khí haäu chung nhö khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, chòu khí haäu chuyeån tieáp, giao thoa giöõa khí haäu aù nhieät ñôùi ôû mieàn Baéc vaø khí haäu nhieät ñôùi ôû mieàn Nam. Khí haäu ôû ñaây phaân thaønh hai muøa roõ reät : muøa möa vaø cuõng laø muøa nhieàu gioù baõo töø thaùng 9® thaùng 11, muøa khoâ möa ít töø thaùng 5 ® thaùng 8. - Nhieät ñoä : nhieät ñoä töông ñoái cao vaø coù ít bieán ñoåi qua caùc thaùng trong naêm cuõng nhö giöõa caùc muøa. + Nhieät ñoä trung bình trong naêm : 250C. + Nhieät ñoä cao nhaát vaøo thaùng 7 : 38,20C. + Nhieät ñoä thaáp nhaát vaøo thaùng 1: 14,60C. - Ñoä aåm : ñoä aåm töông ñoái trung bình: 87,5%. - Cheá ñoä möa : löôïng möa trung bình trong naêm: 3.347,7mm. 3. Ñaëc ñieåm ñòa hình * Veà ñòa hình Khu ñaát thöïc hieän döï aùn naèm doïc theo truïc ñöôøng giao thoâng chính laø Quoác loä 1A, keùo daøi ñeán giaùp bôø soâng Lôïi Noâng. Ñòa hình khu vöïc töông ñoái baèng phaúng, giao thoâng thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån khu daân cö. * Veà giao thoâng Hieän taïi caùc tuyeán ñöôøng chính bao quanh khu vöïc döï aùn laø Quoác loä 1A; ñöôøng ñaát ñoû töø Quoác loä 1A ra ñeán bôø soâng Lôïi Noâng, vaø ñöôøng doïc soâng Lôïi Noâng. * Veà thoaùt nöôùc Ñaây laø khu ñaát chuû yeáu laø ñaát noâng nghieäp troàng luùa nöôùc coù moät con keânh thoaùt nöôùc töø coáng Baïc II ra ñeán soâng Lôïi Noâng. II. CÔ SÔÛ NOÄI DUNG THIEÁT KEÁ VAØ QUY MO XAÂY DÖÏNG 1. Cô Sôû thieát keá - Ñeå goùp phaàn phaùt trieån quyõ nhaø ôû cuûa Thaønh Phoá Hueá, ñaàu tö xaây döïng môùi moät khu chung cö chaát löôïng cao, taïo theâm cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho caùc taàng lôùp caùn boä coâng nhaân vieân chöùc vaø nhaân daân Thaønh Phoá Hueá. - Kieán Truùc chaáp thuaän vaø ñeà ra caùc chæ tieâu cuï theå veà vieäc xaây döïng chung cö 10 taàng khu daân cö Ñoâng Nam Thuyû An TP. Hueá : + Coâng trình vôùi soá taàng cao laø 10 taàng (khoâng keå taàng kyõ thuaät treân maùi) + Maät ñoä xaây döïng toái ña laø 35,41% + Heä soá söû duïng ñaát laø 5,45 – TCVN : taäp 4 2. Noäi Dung vaø Quy Moâ Xaây Döïng 2.1. Quy Moâ Xaây Döïng : - Dieän tích khu ñaát : 1.717 m² - Dieän tích xaây döïng : 679 m² - Toång dieän tích xaây döïng : 9.363 m² - Maät ñoä xaây döïng : 35,41% - Heä soá söû duïng ñaát : 5,45 - Soá taàng cao : goàm 13 taàng vaø taàng kyõ thuaät maùi - Tuøy theo coâng naêng maø caùc taàng coù chieàu cao sau : + Taàng 1 : 4,25m. + Taàng Löõng : 3,75m + Taàng Laàu 2_10 3,30m + Taàng kyõ thuaät : 3,80m - Chieàu cao nhaø tính töø coát ( -0.450® +41.5) - Coâng trình söû duïng heä khung söôøn chòu löïc vaø saøn chòu löïc. 2.2. Noäi Dung Thieát Keá: 2.2.1. Giaûi Phaùp Kieán Truùc: Maët baèng toång theå coâng trình ñöïôc thieát keá haøi hoaø vaø hôïp lyù vôùi khu ñaát hieän höõu. Tieáp caän vôùi heä thoáng giao thoâng thuaän lôïi. Hình thöùc kieán truùc haøi hoaø vôùi caùc kieán truùc khu vöïc xung quanh vaø mang daùng veû kieåu kieán truùc ñöông ñaïi vôùi moâ-tuyùp caân ñoái nheï nhaøng ñem ñeán moät caûm giaùc thö giaõn deã chòu hoøa mình vôùi cuoäc soáng thöïc taïi. Caùc caên hoä ñaûm baûo phaàn lôùn aùnh saùng vaø thoâng thoaùng töï nhieân, khu vöïc phôi phoùng vaø giaët giuõ thuaän lôïi vaø kín ñaùo. Khu vöïc saûnh thoaùng khí vaø aùnh saùng töï nhieân. Buoàng thu gom raùc töøng taàng. 2.2.2. Maët Baèng Vaø Dieän Tích Caùc Taàng : * Taàng treät : dieän tích : 608,00m² Khu vöïc ñeå xe : 242,11 m² Phoøng maùy bôm : 21,70 m² Phoøng quaûn lyù : 20,30m² Khu vöïc sinh hoaït coäng ñoàng : 90m² Khu vöïc saûnh, caàu thang, thang maùy : 62,60m² Khoâng gian thöông maïi : 150,53m² Khu vöïc nhaø veä sinh : 21,00m² * Taàng Löõng : dieän tích : 608.00m² Khoâng gian thöông maïi : 493,16m² Phoøng quaûn lyù : 15,60m² Thoâng taàng : 48,00m² Khu vöïc saûnh, caàu thang, thang maùy : 51,24m² * Taàng 1 : dieän tích : 726 m² Moät taàng 5 caên hoä (A,B,C D,E,F,G) -Caên hoä A : dieän tích : 104 .0m² ( 3 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 15,4 m² +Phoøng nguû 2 : 12,9 m² +Phoøng nguû 3 : 13,3 m² +Phoøng khaùch : 38,54 m² +Beáp aên : 2,16 m² +Ban coâng phôi ñoà 1: 9,6 m² +Ban coâng phôi ñoà 2: 3,4 m² +wc1 : 4,85 m² +wc2 : 3,85 m² -Caên hoä B : dieän tích : 82.0m² ( 2 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 15,4 m² +Phoøng nguû 2 : 12,9 m² +Phoøng khaùch : 33,65 m² +Beáp aên : 2,1 m² +Ban coâng phôi ñoà 1: 9,6 m² +Ban coâng phôi ñoà 2: 3,4 m² +wc1 : 4,95 m² -Caên hoä C : dieän tích : 50.0m² ( 1 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 15,0 m² +Phoøng khaùch : 20,15 m² +Beáp aên : 2,9 m² +Ban coâng phôi ñoà 1: 7,0 m² +wc1 : 4,95 m² -Caên hoä D : dieän tích : 60.0m² ( 2 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 13,8 m² +Phoøng nguû 2 : 13,6 m² +Phoøng khaùch : 22,16 m² +Beáp aên : 2,0 m² +Ban coâng phôi ñoà : 4,3 m² +wc1 : 4,14 m² -Caên hoä E : dieän tích : 50.0m² ( 1 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 13,1 m² +Phoøng khaùch : 26,1 m² +Beáp aên : 1,7 m² +Ban coâng phôi ñoà : 5,6 m² +wc1 : 3,5 m² -Caên hoä F : dieän tích : 52.0m² ( 1 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 14,5 m² +Phoøng khaùch : 26,6 m² +Beáp aên : 2,5 m² +Ban coâng phôi ñoà : 4,7 m² +wc1 : 3,7 m² -Caên hoä G : dieän tích : 49.0m² ( 1 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 15,3 m² +Phoøng khaùch : 22,0 m² +Beáp aên : 2,0 m² +Ban coâng phôi ñoà : 6,6 m² +wc1 : 4,1 m² -Khu vöïc haønh lang, caàu thang, thang maùy, maùi voøm : 168,0 m² * Taàng 2 -> Taàng maùi : dieän tích moãi taàng : 679,0 m² Moät taàng 5 caên hoä (A,B,C D,E,F,G) -Caên hoä A : dieän tích : 104 .0m² ( 3 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 15,4 m² +Phoøng nguû 2 : 12,9 m² +Phoøng nguû 3 : 13,3 m² +Phoøng khaùch : 38,54 m² +Beáp aên : 2,16 m² +Ban coâng phôi ñoà 1: 9,6 m² +Ban coâng phôi ñoà 2: 3,4 m² +wc1 : 4,85 m² +wc2 : 3,85 m² -Caên hoä B : dieän tích : 82.0m² ( 2 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 15,4 m² +Phoøng nguû 2 : 12,9 m² +Phoøng khaùch : 33,65 m² +Beáp aên : 2,1 m² +Ban coâng phôi ñoà 1: 9,6 m² +Ban coâng phôi ñoà 2: 3,4 m² +wc1 : 4,95 m² -Caên hoä C : dieän tích : 50.0m² ( 1 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 15,0 m² +Phoøng khaùch : 20,15 m² +Beáp aên : 2,9 m² +Ban coâng phôi ñoà : 7,0 m² +wc1 : 4,95 m² -Caên hoä D : dieän tích : 60.0m² ( 2 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 13,8 m² +Phoøng nguû 2 : 13,6 m² +Phoøng khaùch : 22,16 m² +Beáp aên : 2,0 m² +Ban coâng phôi ñoà : 4,3 m² +wc1 : 4,14 m² -Caên hoä E : dieän tích : 50.0m² ( 1 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 13,1 m² +Phoøng khaùch : 26,1 m² +Beáp aên : 1,7 m² +Ban coâng phôi ñoà : 5,6 m² +wc1 : 3,5 m² -Caên hoä F : dieän tích : 52.0m² ( 1 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 14,5 m² +Phoøng khaùch : 26,6 m² +Beáp aên : 2,5 m² +Ban coâng phôi ñoà : 4,7 m² +wc1 : 3,7 m² -Caên hoä G : dieän tích : 49.0m² ( 1 phoøng nguû) +Phoøng nguû 1 : 15,3 m² +Phoøng khaùch : 22,0 m² +Beáp aên : 2,0 m² +Ban coâng phôi ñoà : 6,6 m² +wc1 : 4,1 m² -Khu vöïc haønh lang, caàu thang, thang maùy : 121,0 m² *Taàng kyõ thuaät saân thöôïng : -Khu kyõ thuaät thang maùy, thang boä : 62,8 m² -Beå nöôùc maùi : 56m³ PHẦN CUNG CẤP ĐIỆN A . CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT HÖ thèng cung cÊp ®iÖn vµ hÖ thèng chèng sÐt b¶o vÖ cho c«ng tr×nh ®­îc tÝnh to¸n thiÕt kÕ trªn c¬ së c¸c tµi liÖu sau: §å ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®· ®­îc phª duyÖt víi c¸c néi dung sau: MÆt b»ng kiÕn tróc c¸c tÇng C«ng n¨ng, néi thÊt c¸c phßng. Yªu cÇu c¸c kü thuËt kh¸c nh­ ®iÖn ®iÒu hoµ, b¬m n­íc, vµ c¸c lo¹i ®iÖn nhÑ.v.v... C¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Qui ph¹m trang bÞ ®iÖn 11 TCN - 18 - 84; 11 TCN - 19 - 84; 11 TCN - 20 - 84; 11 TCN - 21 - 84 Tiªu chuÈn ngµnh: §Æt ®­êng d©y dÉn ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng 20TCN - 25 - 91, TCXD 27 - 91 Tiªu chuÈn ngµnh - ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông 20TCN-16-86. ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. Chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 20TCN 46 - 84. TCN 68 - 174/1998 Tiªu chuÈn chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng cña tæng côc B­u §iÖn. C¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ tham kh¶o. NFPA 781 (PDA) Standard for lighting Protection. NFPA 99 National Fire Protection Association; NFC 17 – 102/1995 Tiªu chuÈn chèng sÐt an toµn quèc gia Ph¸p. B . HEÄ THOÁNG CAÁP ÑIEÄN COÂNG TRÌNH 1. PhÇn nguån ®iÖn: C«ng tr×nh ®­îc cÊp ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p chung ®Æt trong ph¹m vi cña khu vùc. C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn nhµ Ptt=394.7 kW. Víi Cosj=0,8. C«ng suÊt tÝnh to¸n Stt=493.4 kVA. Dù kiÕn chän m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt ®Þnh møc S®m = 400 kVA, c¸c hÖ sè tÝnh to¸n chän nh­ sau: hÖ sè ®ång thêi toµn nhµ K®t=0,8, hÖ sè c«ng suÊt Cosj=0,8 Vµ tñ ATS 800A. M¸y ph¸t ®iÖn cung cÊp toµn bé c«ng suÊt cho phô t¶I khi nguån ®iÖn chÝnh bÞ mÊt, trÞ sè ®iÖn ¸p h¹ thÕ U=220/380Volts A.C, 3 pha, f= 50Hz. - C¸c lé ra cã thiÕt bÞ ®ãng c¾t phô t¶i, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ, m¸y biÕn dßng ®iÖn, c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®Õm ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, c«ng suÊt h÷u c«ng, v« c«ng, ®Ìn pha b¸o. 2. Phô t¶i ®iÖn C«ng suÊt tÝnh to¸n: Ptt=394.7 kW; K®t=0,8; Cosj=0,8; Stt=493.4 KVA. Phô t¶i tiªu thô trong c«ng tr×nh bao gåm: §iÖn ®éng lùc. Phô t¶i ®éng lùc cã: qu¹t, b×nh n­íc nãng, ®iÒu hoµ, thang m¸y, m¸y b¬m. C«ng suÊt cña ®iÒu hoµ t¹m tÝnh cho c¸c c¨n hé chØ ®Æt d©y vµ thiÕt bÞ chê s½n viÖc ®Æt cô thÓ do mçi chñ c¨n hé tù lùa chän xong kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c«ng suÊt thiÕt kÕ tÝnh to¸n. §iÖn sinh ho¹t. §iÖn sinh ho¹t bao gåm ®iÖn chiÕu s¸ng vµ ®iÖn tõ c¸c æ c¾m. ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng: - §Ìn neon dµi 1,2m 1 ®Ìn 1 bãng, hai bãng, 3 bãng, 4 bãng lo¹i ®Ìn cã chôp ph¶n x¹ t¸n quang ¸nh s¸ng. §Ìn g¾n t­êng, bãng nung s¸ng, ®Ìn chïm…vv. H×nh thóc chiÕu s¸ng chñ yÕu lµ chung ®Òu. §Ìn chiÕu s¸ng nãi chung ®­îc sö dông lo¹i l¾p næi ngoµi trÇn vµ t­êng. 2.3. §iÖn nhÑ. Tæng c«ng suÊt 10 kW 2.4. Tiªu chuÈn ®é räi tèi thiÓu Phßng ë: Emin=150 lux, tÇng hÇm 150 lux. S¶nh, hµnh lang: Emin=30 lux, c¸c phßng kh¸c 250 lux. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ. - VÞ trÝ d­íi tñ ®iÖn, b¶ng ®iÖn cao 1,5m, c«ng t¾c cao 1,35m, æ c¾m ®éc lËp c¸ch sµn 0.35m, vÞ trÝ bÕp vµ WC cao 1,35m. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®ãng, c¾t m¹ch ®iÖn vµ b¶o vÖ cho m¹ch ®iÖn sö dông ¸p t« m¸t lo¹i 1 cùc, 2 cùc, 3 cùc. C¸c ¸p t« m¸t ®Òu ®Æt trong c¸c tñ ®iÖn. C¸c phô t¶i ®Æt trong hµnh lang, c¸c khu vùc riªng biÖt ®­îc ®ãng, c¾t b»ng c¸c lo¹i c«ng t¾c (c«ng t¾c sö dông lo¹i 1, 2, 3, 4 phÝm bËt, ë hµnh lang, cÇu thang lo¹i ®¶o chiÒu. C«ng t¾c, æ c¾m sö dông lo¹i cã t¸c ®éng ªm vµ døt kho¸t cã dßng ®iÖn ®Þnh møc tèi thiÓu 15A chÞu ®­îc ®iÖn ¸p 240V. 4. L­íi ®iÖn. M¹ng ®iÖn h¹ thÕ cung cÊp cho c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ ë cÊp ®iÖn ¸p 380/220V, 3 pha, 4 d©y céng 1 d©y tiÕp ®Êt, tÇn sè ¦ = 50Hz, dßng ®iÖn xoay chiÒu. HÖ thèng d©y dÉn, d©y c¸p lµ lo¹i lâi ®ång cã c¸ch ®iÖn PVC/XLPE <1000V. Tõ tñ ®iÖn tÇng d©y dÉn, c¸p ®i luån trong èng b¶o vÖ cøng SP ®Æt ngÇm t­êng, trong trÇn hoÆc d­íi sµn. C¸c èng nµy ®­îc cè ®Þnh b»ng vÝt në hoÆc coliª, kh«ng dïng d©y buéc. 5. TiÕt diÖn d©y: D©y dÉn ®iÖn tõ tñ ®iÖn ra ®Ìn dïng lo¹i lâi ®ång bäc PVC tiÕt diÖn ³ 1,5mm2 ®Õn 2,5mm2 luån trong èng b¶o hé cøng SP ®Æt ngÇm trÇn cè ®Þnh ch¾c ch¾n. D©y dÉn ®iÖn cho c¸c æ c¾m cã tiÕt diÖn tõ 2,5mm2 vµ 4mm2 d©y cÊp ®iÖn cho ®iÒu hoµ côc bé, thïng n­íc nãng d©y ®i trong èng nhùa cøng SP ®Æt ngÇm t­êng hoÆc ngÇm cét, ngÇm sµn. D©y cÊp ®iÖn cho b×nh ®un, ®iÒu hoµ cã tiÕt diÖn 4mm2. D©y cÊp ®iÖn cho ®Ìn vµ phô t¶i 1 pha lµ 1 pha 2 d©y D©y cÊp ®iÖn cho ®éng lùc 3 pha lµ 3 pha 5 d©y. D©y cÊp ®iÖn cho æ c¾m lµ 1 pha 3 d©y. D©y dÉn tiÕt diÖn 6 mm2 vµ lín h¬n dïng d©y lâi ®ång nhiÒu sîi bÖn vµ cã ®Çu Ðp cèt. 6. èng luån d©y: Dïng lo¹i cøng SP ë nh÷ng n¬i ®Æt hë, ngÇm, Èm ­ít hoÆc nh÷ng n¬i cã yªu cÇu ®Æc biÖt theo qui ph¹m. èng luån d©y b»ng thÐp ®­îc dïng ë nh÷ng n¬i cÇn ®i ngÇm trong bª t«ng mãng nhµ. 7. Chèng sÐt b¶o vÖ c«ng tr×nh. Theo tiªu chuÈn ph©n cÊp b¶o vÖ c«ng tr×nh , ®Ó b¶o vÖ c«ng tr×nh ¸p dông biÖn ph¸p chèng sÐt ®¸nh th¼ng, chèng c¶m øng tÜnh ®iÖn vµ c¶m øng ®iÖn tõ, hÖ thèng thu sÐt ®Æt ngay trªn bÒ mÆt m¸i c«ng tr×nh sö dông thiÕt bÞ ph¸t tia tiªn ®¹o pulsar18. C«ng tr×nh ®Æt mét hÖ thèng tiÕp ®Êt an toµn ®iÖn ®éc lËp víi hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. Tõ hÖ thèng tiÕp ®Êt an toµn ®­a vµo c«ng tr×nh,®Õn c¸c tñ ®iÖn tÇng, c¸c phô t¶i, vá tñ ®iÖn, m¸y ®iÒu hoµ, b×nh ®un n­íc nãng, m¸y b¬m n­íc,... ®Òu ph¶i nèi ®Êt an toµn. KiÓm tra nghiÖm thu theo qui ph¹m 20 TCN 46-84. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y thi c«ng cã chiÒu cao buéc ph¶i thùc hiÖn chèng sÐt, c«ng tr×nh cao ®Õn ®©u chèng sÐt ph¶i tiÕn theo ®Õn ®ã. TÊt c¶ vËt t­, thiÕt bÞ ®­a vµo l¾p ®Æt ph¶i ®óng víi yªu cÇu thiÕt kÕ. NÕu cã thay ®æi chñng lo¹i, h·ng s¶n xuÊt...ph¶i ®­îc sù nhÊt trÝ cña thiÕt kÕ. KiÓm tra ®iÖn trë tiÕp ®Êt ®Þnh kú 1 n¨m 1 lÇn vµo tr­íc mïa m­a. PHAÀN: CAÁP THOAÙT NÖÔÙC I . CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT . HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc c«ng tr×nh Chung c­ ®­îc thiÕt kÕ dùa trªn c¸c c¬ së sau: + Theo chñ tr­¬ng ®Çu t­, gi¶i ph¸p kiÕn tróc, chøc n¨ng vµ quy m« c¸c h¹ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña ph­¬ng ¸n chän ®­îc phª duyÖt. + Theo sè liÖu hiÖn tr¹ng hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc ®­êng §iÖn Biªn Phñ. + HÖ thèng c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m ¸p dông bao gåm: - Quy chuÈn X©y dùng ViÖt nam tËp I, II. - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n­íc §« thÞ TCVN-33-85. - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ tho¸t n­íc §« thÞ 20- TCN- 51- 84. - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n­íc bªn trong TCVN- 4513-88. - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ tho¸t n­íc bªn trong TCVN- 4474-87. - Tiªu chuÈn tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t TCVN 6772 - 2000 II . NHU CAÀU SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC Nhu cÇu dïng n­íc sinh ho¹t trong ngµy. Nhu cÇu dïng n­íc sinh ho¹t trong c«ng tr×nh bao gåm n­íc sinh ho¹t cña con ng­êi vµ c«ng tr×nh, gåm: TT Nhu cÇu Nhu cÇu l­u l­îng (m³/ng®) 01 C¨n hé: 200*4*57/1000 45.6 02 Khu sinh ho¹t chung 1 03 T­íi c©y 3 Tæng 49.6m³ Tæng nhu cÇu toµn nhµ trong ngµy: + L­u l­îng cÊp n­íc: 49.6m³/ng® Do ®ã ta chän ®ång hå D50, èng dÉn sö dông èng STK D76. + L­u l­îng n­íc vµo bÓ xö lý n­íc th¶i chung: 47m3/ng®. III . NGUOÀN CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Nguån cÊp lÊy tõ m¹ng l­íi cÊp n­íc thµnh phè trôc ®­êng §iÖn Biªn Phñ vµo. N­íc m­a vµ n­íc th¶i trong c«ng tr×nh sau khi xö lý sÏ th¶i ra cèng tho¸t n­íc thµnh phè. IV . GIAÛI PHAÙP CAÁP THOAÙT NÖÔÙC 4.1. Ph­¬ng ¸n cÊp n­íc sinh ho¹t. N­íc tõ hÖ thèng cÊp n­íc thµnh phè, qua ®ång hå vµo bÓ chøa. Tõ bÓ, n­íc ®­îc nhãm m¸y b¬m sinh ho¹t cÊp lªn kÐt m¸i. Tõ kÐt m¸i n­íc cÊp xuèng cho nhu cÇu sinh ho¹t vµ cho nhu cÇu cøu ho¶ ban ®Çu khi cã ch¸y cña toµn nhµ. Trong c«ng tr×nh, hÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t tæ chøc theo s¬ ®å ph©n vïng. Cô thÓ: + Vïng 1 cÊp cho tÇng 7-12. + Vïng 2 cÊp cho tÇng 1 ®Õn tÇng 6, cã gi¶m ¸p 1 cÊp. C¸c h×nh thøc cÊp n­íc sinh ho¹t cho c«ng tr×nh gåm: - N­íc cÊp cho sinh ho¹t bao gåm n­íc cÊp cho c¸c khu WC, cho c¸c vßi röa, vßi t­íi.. . - N­íc nãng cho nhu cÇu sinh ho¹t sö dông hÖ thèng cÊp n­íc nãng trùc tiÕp. VËt liÖu èng cÊp n­íc: Trôc chÝnh, vµ trôc nh¸nh tíi c¸c ®ång hå n­íc sö dông èng thÐp tr¸ng kÏm. Sau ®ång hå n­íc sö dông èng uPVC. 4.2. Tho¸t n­íc m¸i. N­íc m­a trªn m¸i thu qua phÔu thu, theo èng ®øng xuèng ga vµ ®­îc dÉn tho¸t ra cèng ngoµi nhµ. T¹i c¸c ban c«ng l«gia ®Òu bè trÝ èng tho¸t n­íc m­a. èng ®øng ®Æt trong hép kü thuËt. VËt liÖu tho¸t n­íc m¸i sö dông èng uPVC. 4.5. Tho¸t n­íc th¶i. 4.5.1. L­îng n­íc th¶i vµo bÓ xö lý Bao gåm toµn bé n­íc th¶i trong c«ng tr×nh lµ: 60m3/ng®. Tiªu chuÈn chÊt l­îng n­íc sau khi xö lý x¶ vµo cèng thµnh phè tu©n theo ” Tiªu chuÈn tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t TCVN 6772 - 2000”. 4.5.2. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i: HÖ thèng tho¸t n­íc th¶i bao gåm m¹ng l­íi tho¸t vµ c«ng tr×nh xö lý. M¹ng l­íi tho¸t n­íc gåm m¹ng thu n­íc th¶i xÝ tiÓu, m¹ng l­íi thu n­íc th¶i t¾m röa vµ m¹ng l­íi th«ng h¬i. CÊu t¹o m¹ng gåm èng ®øng, èng nh¸nh, èng kiÓm tra, th«ng t¾c vµ c¸c ®Ønh th«ng h¬i. Toµn bé n­íc th¶i sinh hoat cña toµn chung c­ ®Òu ®­a vµo bÓ xö lý chung. Riªng ®­êng tho¸t ph©n, n­íc ®­a vµo xö lý trong bÓ tù ho¹i, sau ®­îc ®­a vµo bÓ xö lý chung. N­íc tõ c¸c bÕp nÊu tr­íc khi ®­a vµo bÓ lµm s¹ch chung ®Òu ®­a qua bÓ t¸ch mì. 4.5.3. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c«ng tr×nh xö lý n­íc th¶i C«ng tr×nh cã 1 tr¹m xö lý chung, lµm s¹ch theo c«ng nghÖ «xi ho¸ hoµn toµn, nhËn xö lý hÇu hÕt c¸c lo¹i n­íc th¶i trong c«ng tr×nh. V . HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH CAÁP THOAÙT NÖÔÙC HÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t: + BÓ chøa n­íc sinh ho¹t lµ 90m3. TuyÕn cÊp vµo bÓ D76, ®ång hå D50. + B¬m n­íc sinh ho¹t khèi cao tÇng, 2 m¸y (1 dù phßng) trôc ngang, mçi m¸y 35m3/h, H=60m, n=2900v/p, P=15kW. + KÐt m¸i tÇng 56 m3 cÊp cho sinh ho¹t; vµ cÊp cho cøu ho¶ t¹m thêi. 5.2. BÓ tù ho¹i. BÓ 20m3 vµ bÓ 20m3, 3 ng¨n. N­íc tõ bÓ ra ®­îc ®­a vµo bÓ xö lý chung ®Æt d­íi tÇng hÇm tÇng. Bïn trong bÓ ®Þnh kú 3 n¨m hót mét lÇn. Trang thiÕt bÞ vÖ sinh. Trong c«ng tr×nh, thiÕt bÞ vÖ sinh gåm xÝ bÖt , tiÓu treo, lavab«, bé t¾m di ®éng, sö dông thiÕt bÞ cña INAX, hoÆc t­¬ng ®­¬ng. OÁng vµ phô tïng cÊp tho¸t n­íc. + èng cÊp n­íc sinh ho¹t lµ thÐp tr¸ng kÏm vµ èng uPVC. + èng th«ng h¬i toµn nhµ lµ uPVC, + èng tho¸t n­íc th¶i sö dông èng uPVC. + C¸c èng cña tuyÕn b¬m n­íc th¶i lµ èng INOX. + èng tho¸t n­íc m¸i sö dông èng uPVC + OÁng tho¸t n­íc ngoµi nhµ lµ uPVC vµ BTCT. PHAÀN: PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY. I . CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ HÖ thèng cÊp n­íc cøu ho¶ CHUNG CÖ THUÙY AN TP .HUEÁ ®­îc thiÕt kÕ dùa trªn c¸c c¬ së sau: + Chøc n¨ng quy m« c«ng tr×nh dùa vµo hå s¬ thiÕt kÕ kiÕn tróc ®­îc phª duyÖt. + Dùa theo hiÖn tr¹ng vµ gi¶i ph¸p tæ chøc HÖ thèng cÊp n­íc trong ®« thÞ. + HÖ thèng c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m ¸p dông theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ “HÖ thèng kü thuËt cho nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng” TËp VI thuéc TuyÓn tËp tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam do Nhµ xuÊt b¶n x©y dùng ph¸t hµnh n¨m 1997, trong ®ã cã: Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ -TCVN-2622-95. Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ cao tÇng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ -TCVN-6160-1996. II . NHU CAÀU DUØNG NÖÔÙC Nhu cÇu dïng n­íc cøu ho¶ cho hÖ cøu ho¶ v¸ch t­êng: 2 l/s. III. PHÖÔNG AÙN CÖÙU HOÛA Trong c«ng tr×nh bè trÝ hÖ thèng b¸o ch¸y (Xem hå s¬ riªng) vµ hÖ thèng ch÷a ch¸y. ChÊt cøu ho¶ trong c«ng tr×nh lµ n­íc vµ b×nh bät. Mçi tÇng bè trÝ 4 b×nh bät lo¹i 5kg, 8kg vµ 1 b¶ng tiªu lÖnh PCCC. Khi x¶y ra ch¸y, n­íc cøu háa ban ®Çu lÊy tõ kÐt m¸i, sau ®­îc b¬m cøu ho¶ cÊp trùc tiÕp vµo m¹ng. Ngoµi ra, khi cÇn thiÕt cßn cã thÓ nhËn n­íc tõ xe cña lùc l­îng PCCC cÊp qua trô bæ sung n­íc cøu ho¶. Häng cøu ho¶ v¸ch t­êng gåm hép, van cøu ho¶ D50, 25m èng F50 tr¸ng nhùa, l¨ng phun 50x19mm, nót b¸o ch¸y… §Ó ®¶m b¶o ¸p lùc vËn hµnh häng cøu ho¶, hÖ thèng CH trong nhµ sö dông s¬ ®å cÊp n­íc b¬m trùc tiÕp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc1. KIEN TRUC.doc
 • doc2. san(hoanchinh).doc
 • doc3.cauthang(hoanchinh).doc
 • doc4. honuoc(hoanchinh).doc
 • doc5. KHUNG TRUC 4 .doc
 • doc5.khungtruc4.doc
 • doc6. KHUNGTRUC4tt(hoanchinh).doc
 • doc6.khungtruc 4tt(hoanchinh).doc
 • doc7. KHUNGTRUC C.doc
 • doc7.khungtruc C.doc
 • doc8. khungtruc C(tt).doc
 • doc9. tinhmong.DOC
 • docBIA1+LOICAMON.doc
 • docbia+loicamon.doc
 • dockientruc.doc
 • xlsnoiluccotC.xls
 • docPHU LUCTRUC4.doc
 • docphuluckhung 4.doc
 • docPHULUCKHUNG C.doc
 • docphuluckhungC.doc
 • rarBanve.rar
Tài liệu liên quan