Thiết kế công trình chịu tải trọng động đất bằng etabs

Tuy nhieân khi phaân tích caàn ñaëc bieät löu taâm ñeán vieäc löïa choïn phoå phaûn öùng. Trong caùc keát quaû phaân tích cho thaáy, neáu duøng Phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài (loaïi phoå coù xeùt ñeán heä soá öùng xöû q) keát quaû noäi löïc do taùc ñoäng ñoäng ñaát khoâng ñaùng keå so vôùi caùc loaïi taûi troïng khaùc. Ñieàu naøy cho thaáy, vieäc ñöa heä soá öùng xöû q, bieåu thöùc (15), nhaèm giaûm taûi cho taùc ñoäng ñoäng ñaát, bieåu thöùc (11); (12); (13); (14), xeùt söï laøm vieäc cuûa heä keát caáu trong mieàn ñaøn hoài laø chöa chính xaùc. Caùc nhaø thieát keá caàn thaän troïng khi ñöa vaøo heä soá öùng xöû q khi chuyeån Phoå phaûn öùng ñaøn hoài sang Phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài. Taøi lieäu tham khaûo 1/ Nguyeãn Khaùnh Huøng, Traàn Trung Kieân, Nguyeãn Ngoïc Phuùc – Thieát keá nhaø cao taàng baèng Etabs 9.04 – NXB Thoáng Keâ. 2007 2/ Alan E. Kehew - Ñòa chaát hoïc cho kó sö xaây döïng vaø caùn boä kó thuaät moâi tröôøng – Baûn dòch tieáng Vieät – NXB GD. 1998

doc13 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế công trình chịu tải trọng động đất bằng etabs, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH CHÒU TAÛI TROÏNG ÑOÄNG ÑAÁT BAÈNG ETABS THEO PHÖÔNG PHAÙP PHOÅ PHAÛN ÖÙNG ThS. Nguyeãn Ngoïc Phuùc Ks. Nguyeãn Khaùnh Huøng ThS Döông Hoaøi Nam Toùm taét Trong boái caûnh hieän nay, söï bieán ñoåi maïnh meõ cuûa Meï töï nhieân do nhieàu nguyeân nhaân, trong ñoù coù söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi, caøng laøm xuaát hieän nhieàu nguy cô tieàm aån aûnh höôûng trôû laïi moät caùch maïnh meõ ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa con nguôøi, trong ñoù coù ñoäng ñaát. Ñoäng ñaát laø moät hieän töôïng thieân nhieân gaây ra raát nhieàu thaûm hoïa cho con ngöôøi vaø caùc coâng trình xaây döïng. Veà maët baûn chaát, theo lyù thuyeát söùc baät ñaøn hoài thì ñaát ñaù bò bieán daïng ñaøn hoài cho tôùi khi phaù hoaïi gioøn. ÖÙng suaát ñaøn hoài tích tuï ôû caû hai beân ñöùt gaõy ñoät ngoät ñöôïc giaûi phoùng khieán cho ñaát ñaù hai beân ñöùt gaõy ñoät ngoät tröôït leân nhau. Naêng löôïng öùng suaát ñaøn hoài ñöôïc giaûi phoùng döôùi daïng soùng ñòa chaán töø chaán taâm, hay ñieåm phaù huûy, böùc xaï theo moïi höôùng qua ñaát ñaù ra ngoaøi. Vieäc thieát keá coâng trình chòu taùc ñoäng ñoäng ñaát taïi Vieät Nam coøn nhieàu môùi meõ, quy trình thieát keá TCXD375-2006 cuûa chuùng ta môùi ñöôïc ban haønh döïa treân cô sôû tieâu chuaån Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance coù boå sung hoaëc thay theá caùc phaàn mang tính đặc thuø Vieät Nam. Trong noäi dung baøi baùo naøy, chuùng toâi xin giôùi thieäu caùch öùng duïng töï ñoäng hoaù thieát keá coâng trình chòu taùc ñoäng ñoäng ñaát treân Etabs theo phöông phaùp phoå phaûn öùng. 1. Baøi toaùn ñieån hình Moät coâng trình daân duïng goàm 5 taàng, dieän tích xaây döïng B xL= (5x6)x(3x7) m2, chieàu cao cuûa taàng laø 3,5m, ñöôïc xaây döïng taïi quaän 1 Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Giaû thieát töôøng gaïch xaây treân taát caû caùc daàm chính, töôøng daøy 200, khoaûng caùch töø maët moùng ñeán ñaø kieàng laø 1.5m. Hoaït taûi toaøn phaàn ptp=200kG/m2, np=1.2. Choïn beà daøy saøn 10cm, kích thöôùc daàm chính 30x60 cm2, heä daàm phuï tröïc giao 20x35 cm2, coät taàng 1,2 coù tieát dieän 30x40 cm2, coät taàng 3,4,5 coù tieát dieän 30x30 cm2. Beâ toâng caáp ñoä beàn B20. coù E=2.7e6 T/m2 1.1 TÓNH TAÛI (DEAD): 1.1.1 Tónh taûi taùc duïng leân baûn saøn Baûng 1: Tónh taûi do caùc lôùp caáu taïo saøn: Caùc Lôùp Caáu Taïo Saøn g (kG/m3) (kG/m2) Gaïch men Ceramic (1 cm) Vöõa loùt saøn (3 cm) Vöõa traùt traàn (1 cm) Toång coäng 2000 1800 1800 0.01 ´2000x1.2 = 24 0.03 ´ 1800x1.2 = 64.8 0.01 ´ 1800x1.2 = 21.6 110 1.1.2 Taûi Troïng Do Töôøng Xaây Treân Daàm gt= bt. ht.ng.gt =0.2(3.5 – 0.6)x1.1 = 1148(kG/m) (01) 1.1.3 Tónh Taûi Cuûa Troïng Löôïng Baûn Thaân Daàm, Saøn: Chöông trình töï tính toaùn. 1.2 HOAÏT TAÛI (LIVE) 1.2.1 Hoaït taûi saøn: sô boä choïn vaø gaùn hoaït taûi saøn coù cuøng giaù trò Pstt = ptp. np = 200 x 1.2 = 240 (kG/m2) (02) 1.2.2 Hoaït taûi gioù (Wind) Baûng 2: Taûi troïng gioù theo chieàu cao coâng trình Cao Trình Phöông Taùc Duïng Truïc X (T) Truïc Y(T) Laàu 1 14.93 10.45 Laàu 2 16.25 11.38 Laàu 3 17.42 12.20 Laàu 4 18.00 12.60 Laàu 5 18.45 12.91 1.3 TAÛI TROÏNG ÑOÄNG ÑAÁT (QUAKE): 1.3.1 Vò trí coâng trình vaø ñaëc tröng neàn ñaát döôùi chaân coâng trình: Baûng 3: Vò trí coâng trình Ñòa danh Toïa ñoä Gia toác neàn agR Kinh ñoä Vó ñoä Quaän 1 (TPHCM) 106.6985 10.7825 0.0848 Gia toác neàn trung bình thieát keá: ag = g1agR= 1x0.0848x9.81= 0.8319 m/s2, vôùi ñoä caûn nhôùt x=5% Baûng 4: Loaïi neàn döôùi chaân coâng trình Loaïi Moâ taû Caùc Tham Soá Vs,30 (m/s) NSPT (Nhaùt/30cm) Cu (Pa) B Ñaát caùt, cuoäi soûi raát chaët hoaëc ñaát seùt raát cöùng coù beà daøy ít nhaát haøng chuïc meùt, tính chaát cô hoïc taêng daàn theo ñoä saâu. 360-800 >50 >250 1.3.2 Phoå phaûn öùng gia toác neàn : 1.3.2.1 Phoå phaûn öùng ñaøn hoài : - Phoå phaûn öùng ñaøn hoài theo phöông naèm ngang (03) (04) (05) (06) Trong ñoù: Se(T) Phoå phaûn öùng ñaøn hoài ; T Chu kyø dao ñoäng cuûa heä tuyeán tính moät baäc töï do; ag Gia toác neàn thieát keá treân neàn loaïi A (ag = gI. agR); TB Giôùi haïn döôùi cuûa chu kyø, öùng vôùi ñoaïn naèm ngang cuûa phoå phaûn öùng gia toác: 0,15 (s) TC Giôùi haïn treân cuûa chu kyø, öùng vôùi ñoaïn naèm ngang cuûa phoå phaûn öùng gia toác; 0,5 (s) TD Giaù trò xaùc ñònh ñieåm baét ñaàu cuûa phaàn phaûn öùng dòch chuyeån khoâng ñoåi trong phoå phaûn öùng; 2(s) S Heä soá neàn: 1,2 h Heä soá ñieàu chænh ñoä caûn vôùi giaù trò tham chieáu h = 1 ñoái vôùi ñoä caûn nhôùt 5% Baûng 5: Xaây döïng phoå phaûn öùng ñaøn hoài theo phöông ngang 0 £ T £ TB Û 0 £ T£ 0.15 TB £ T £ Tc Û 0.15 £ T£ 0.5 T Sc T Sc 0 0.9983 0.2 2.4957 0.1 1.9966 0.4 2.4957 0.15 2.4957 Tc £ T £ TD Û 0.5 £ T £ 2 TD £ T £ 4s Û 2 £ T£ 4 T Sc T Sc 0.6 2.0798 2.5 0.3993 0.8 1.5598 3 0.2773 1 1.2479 4 0.1559 1.5 0.8319 2 0.6239 Phoå phaûn öùng ñaøn hoài theo phöông thaúng ñöùng : (07) (08) (09) (10) Baûng : Caùc giaù trò kieán nghò cho caùc tham soá moâ taû phoå phaûn öùng ñaøn hoài theo phöông ñöùng Phoå avg/ag TB(s) TC(s) TD(s) Loaïi 1 0,90 0,05 0,15 1,0 Loaïi 2 0,45 0,05 0,15 1,0 Baûng 6: Xaây döïng phoå phaûn öùng ñaøn hoài theo phöông thaúng ñöùng 0 £ T £ TB Û 0 £ T£ 0.05 TB £ T £ Tc Û 0.05 £ T£ 0.15 T Sv T Sv 0 0.7487 0.06 2.2461 0.025 1.4974 0.08 2.2461 0.05 2.2461 0.1 0.2461 Tc £ T £ TD Û 0.15 £ T £ 1 TD £ T Û 1 £ T T Sd T Sd 0.15 2.2461 2 0.0842 0.2 1.6846 3 0.0374 0.5 0.6784 4 0.0210 1 0.3369 1.3.2.2 Phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài : - Ñoái vôùi thaønh phaàn naèm ngang : (11) (12) (13) (14) Trong ®ã: q : Heä soá öùng xöû ; Heä soá öùng xöû q ; heä soá laøm vieäc cuûa caùc nhaø BTCT ñoái vôùi caùc taùc ñoäng ñoäng ñaát theo phöông ngang ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : (15) Choïn loaïi khung BTCT coù caáp deûo trung bình (DCM), ta coù Vôùi nhaø heä khung nhieàu taàng, nhieàu nhòp ta coù : b : heä soá öng vôùi caän döôùi cuûa phoå thieát keá theo phöông ngang, (b=0,2) 0 £ T £ TB Û 0 £ T£ 0.15 TB £ T £ Tc Û 0.15 £ T£ 0.5 T Sd T Sd 0 0.6655 0.2 0.6399 0.1 0.6485 0.4 0.6399 0.15 0.6399 0.5 0.6399 Tc £ T £ TD Û 0.5 £ T £ 2 TD £ T Û 2 £ T T Sd T Sd 0.6 0.5333 3 0.1664 0.8 0.4000 4 0.1664 1 0.3200 5 0.1664 1.5 0.2133 6 0.1664 2 0.1664 7 0.1664 Baûng 7: Xaây döïng phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài theo phöông ngang: Ñoái vôùi thaønh phaàn thaúng ñöùng: Ñoái vôùi caùc thaønh phaàn thaúng ñöùng cuûa taùc ñoäng ñoäng ñaát, phoå thieát keá ñöôïc xaùc ñònh theo caùc bieåu thöùc treân, trong ñoù gia toác neàn thieát keá theo phöông ngang ag ñöôïc thay baèng gia toác neàn thieát keá aVg ; S ñöôïc laáy baèng 1,0. Baûng 8: Phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài theo phöông ñöùng 0 £ T £ TB Û 0 £ T£ 0.05 TB £ T £ Tc Û 0.05 £ T£ 0.15 T Sv T Sv 0 0.4991 0.06 0.4799 0.01 0.4953 0.08 0.4799 0.02 0.4915 0.1 0.4799 0.03 0.4876 0.04 0.4838 0.05 0.4799 Tc £ T £ TD Û 0.15 £ T £ 1 TD £ T Û 1 £ T T Sd T Sd 0.15 0.4799 2 0.1497 0.2 0.3600 3 0.1497 0.4 0.1800 4 0.1497 0.6 0.1497 5 0.1497 0.8 0.1497 6 0.1497 1 0.1497 7 0.1497 2. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN BAÈNG PHAÀN MEÀM ETABS: 2.1 Xaây döïng moâ hình Hình 1: Moâ hình khung khoâng gian heä keát caáu phaân tích 2.2. Khai baùo taûi troïng tham gia dao ñoäng (Mass source) Hình 2: Khai baùo toång khoái löôïng xaùc ñònh caùc daïng dao ñoäng 2.3. Khai baùo saøn tuyeät ñoái cöùng (Diaphragms): Choïn töøng saøn -> Assign -> Shell/ Area -> Diaphragms Hình 3: Taâm khoái löôïng 2.4. Khai baùo taûi troïng gioù (Wind Load) 2.4.1 Gioù ñaåy theo phöông x: GX Hình 4: Ñoä lôùn taûi troïng gioù ñaåy treân caùc taàng phöông x 2.4.2 Gioù huùt theo phöông x: GXX Hình 5: Ñoä lôùn gioù huùt treân caùc taàng theo phöông x 2.4.3. Gioù ñaåy theo phöông y: GY Hình 6: Ñoä lôùn gioù ñaåy treân caùc taàng theo phöông y 2.4.4. Gioù huùt theo phöông y: Gioù GYY Hình 7: Ñoä lôùn gioù huùt treân caùc taàng theo phöông y 2.5. Khai baùo taûi troïng ñoäng ñaát (Quake Load) Click choïn menu Define Þ Response Spectrum Functon… Hình 8: Hoäp thoaïi Define Response Spectrum Functons Click choïn Add User Spectrum Click choïn menu Define Þ Response Spectrum Cases… Hình 9: Hoäp thoaïi Define Response Spectra Click choïn Add New Spectrum… Hình 10: Toå hôïp ñoäng ñaát theo phöông x Hình 11: Toå hôïp ñoäng ñaát theo phöông y Hình 12: Toå hôïp ñoäng ñaát theo phöông Z 2.6 Taûi troïng vaø toå taûi troïng: Tónh taûi Hoaït taûi chaát ñaày Thaønh phaàn tónh cuûa taûi gioù theo phöông X Thaønh phaàn tónh cuûa taûi gioù theo phöông XX (ngöôïc chieàu vôùi X) Thaønh phaàn tónh cuûa taûi gioù theo phöông Y Thaønh phaàn tónh cuûa taûi gioù theo phöông YY (ngöôïc chieàu vôùi Y) Ñoäng ñaát theo phöông X (DDX Spectra) Ñoäng ñaát theo phöông Y(DDY Spectra) Ñoäng ñaát theo phöông Z(DDZ Spectra) Toå hôïp noäi löïc loaïi TH12 = PA1+PA2 ADD TH13 = PA1+PA3 ADD TH14 = PA1+PA4 ADD TH15 = PA1+PA5 ADD TH16 = PA1+PA6 ADD TH17 = PA1+PA7 ADD TH18 = PA1+PA8 ADD TH19 = PA1+PA9 ADD TH123 = PA1+0.9(PA2+PA3) ADD TH124 = PA1+0.9(PA2+PA4) ADD TH125 = PA1+0.9(PA2+PA5) ADD TH126 = PA1+0.9(PA2+PA6) ADD TH127 = PA1+0.9(PA2+PA7) ADD TH128 = PA1+0.9(PA2+PA8) ADD TH129 = PA1+0.9(PA2+PA9) ADD THBAO = ENVE (TH12…..TH129) ENVE Hình 13: Toå hôïp taûi troïng. 2.7 Choïn modes giao ñoäng Click choïn menu Analyze Þ Set Analysis Options.. Click choïn Set Dynamic Parameters… Taïi doøng Number of Modes nhaäp giaù trò 5 (Laáy 5 modes giao ñoäng ñaàu tieân) 2.8. Giaûi moâ hình. 3. SO SAÙNH KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC VAØ CHUYEÅN VÒ CUÛA KEÁT CAÁU TRONG TRÖÔØNG COÙ TÍNH ÑEÁN TAÛI TROÏNG ÑOÄNG ÑAÁT: Hình 14: Caùc phaàn töû khung truïc 1 3.1. SO SAÙNH KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC PHAÀN TÖÛ DAÀM Baûng 9: Khoâng tính ñeán taûi troïng ñoäng ñaát Truïc Phaàn Töû M (T.m) Q (T) Goái Nhòp Goái Goái Goái A-B D1 -9.54 4.22 -10.58 -6.56 7.12 B-C D2 -9.67 2.23 -9.67 -6.54 6.54 C-D D3 -10.58 4.22 -9.54 -7.12 6.56 aûng 10: Coù tính ñeán taûi troïng ñoäng ñaát theo phoå phaûn öùng ñaøn hoài Truïc Phaàn Töû M (T.m) Q (T) Goái Nhòp Goái Goái Goái A-B D1 -20.47 5.46 -19.93 -9.64 10.19 B-C D2 -17.81 3.56 -17.81 -9.00 9.00 C-D D3 -19.93 4.9 -20.47 -10.19 9.64 Baûng 11: Coù tính ñeán taûi troïng ñoäng ñaát theo phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài Truïc Phaàn Töû M (T.m) Q (T) Goái Nhòp Goái Goái Goái A-B D1 -9.54 4.22 -10.58 -6.56 7.12 B-C D2 -9.67 2.23 -9.67 -6.54 6.54 C-D D3 -10.58 4.22 -9.54 -7.12 6.56 3.2 SO SAÙNH KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC PHAÀN TÖÛ COÄT: Baûng 12: Noäi löïc trong phaàn töû coât khoâng tính ñeán taûi troïng ñoäng ñaát Truïc Phaàn Töû M (T.m) Q (T) A C1 -8.07 -4.67 B C2 7.39 4.18 C C3 -7.39 -4.17 D C4 8.07 4.68 Baûng 13: Noäi löïc trong phaàn töû coät coù tính ñeán taûi troïng ñoäng ñaát theo phoå phaûn öùng ñaøn hoài Truïc Phaàn Töû M (T.m) Q (T) A C1 -18.82 -10.48 B C2 21.50 12.10 C C3 -21.50 -12.10 D C4 18.82 10.48 Baûng 14: Noäi löïc trong phaàn töû coät coù tính ñeán taûi troïng ñoäng ñaát theo phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài Truïc Phaàn Töû M (T.m) Q (T) A C1 -8.07 -4.67 B C2 7.39 4.18 C C3 -7.39 -4.17 D C4 8.07 4.68 3.3 SO SAÙNH KEÁT QUAÛ CHUYEÅN VÒ ÑÆNH KHUNG TRUÏC 1: Hình 15: Chuyeån vò ñænh khi khoâng tính ñeán taûi troïng ñoäng ñaát Hình 16: Chuyeån vò ñænh khi tính ñeán taûi ñoäng ñaát theo Phoå phaûn öùng ñaøn hoài. 4. keát luaän: - Thieát keá coâng trình chòu ñoäng ñaát theo phöông phaùp phoå phaûn öùng, phöông phaùp phaân tích phoå phaûn öùng daïng dao ñoäng, laø moät trong nhöõng phöông phaùp ñoäng vaø coù nhieàu öu ñieåm: + Phöông phaùp naøy phaân tích ñoäng tuyeán tính, cho pheùp aùp duïng nguyeân lyù ñoäc laäp taùc duïng; + Phöông phaùp naøy xeùt ñeán nhieàu daïng dao ñoäng cuûa heä keát caáu, taïo ra möùc ñoä chính xaùc hôn khi thieát keá; + Vôùi khaû naêng ña daïng hieän nay cuûa caùc boä phaàn meàm thieát keá keát caáu, phöông phaùp naøy trôû neân ñôn giaûn vaø deã kieåm soaùt. - Tuy nhieân khi phaân tích caàn ñaëc bieät löu taâm ñeán vieäc löïa choïn phoå phaûn öùng. Trong caùc keát quaû phaân tích cho thaáy, neáu duøng Phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài (loaïi phoå coù xeùt ñeán heä soá öùng xöû q) keát quaû noäi löïc do taùc ñoäng ñoäng ñaát khoâng ñaùng keå so vôùi caùc loaïi taûi troïng khaùc. Ñieàu naøy cho thaáy, vieäc ñöa heä soá öùng xöû q, bieåu thöùc (15), nhaèm giaûm taûi cho taùc ñoäng ñoäng ñaát, bieåu thöùc (11); (12); (13); (14), xeùt söï laøm vieäc cuûa heä keát caáu trong mieàn ñaøn hoài laø chöa chính xaùc. Caùc nhaø thieát keá caàn thaän troïng khi ñöa vaøo heä soá öùng xöû q khi chuyeån Phoå phaûn öùng ñaøn hoài sang Phoå thieát keá duøng trong phaân tích ñaøn hoài. Taøi lieäu tham khaûo 1/ Nguyeãn Khaùnh Huøng, Traàn Trung Kieân, Nguyeãn Ngoïc Phuùc – Thieát keá nhaø cao taàng baèng Etabs 9.04 – NXB Thoáng Keâ. 2007 2/ Alan E. Kehew - Ñòa chaát hoïc cho kó sö xaây döïng vaø caùn boä kó thuaät moâi tröôøng – Baûn dòch tieáng Vieät – NXB GD. 1998 3/ Nguyeãn Leâ Ninh – Ñoäng ñaát vaø thieát keá coâng trình chòu ñoäng ñaát – NXB XD. 2007. 4/ Leâ Vaên Quyù, Leàu Thoï Trình – Oån ñònh coâng trình – NXBÑH&THCN. 1979 5/ Buøi Ñöùc Vinh- Phaân tích vaø thieát keá keát caáu baèng phaàn meàm Sap2000 – NXB Thoáng keâ.2006 6/ Tieâu chuaån TCVN2737.1995 - Taûi troïng vaø taùc ñoäng – NXB XD.1995 7/ Tieâu chuaån TCXDVN 375.2006 – Thieát keá coâng trình chòu ñoäng ñaát – NXB XD.2006

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthietkecongtrinhchiu_dong_dat.doc
Tài liệu liên quan