Thiết kế công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà

A - KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH Qui mô công trình . - Công trình là cao ốc văn phòng, bao gồm 1 đơn nguyên và 9 tầng lầu - Mặt trước gáp với đường : Nguyễn Bỉnh Khiêm , mặt sau giáp với công trình lân cận,mặt bên trái giáp với đường Nguyễn Đình Chiểu.Với vị trí trên công trình chuẩn bị thi công có những thuận lợi và khó khăn sau . * Thuận lợi : - công trình nằm trong thành phố , hệ thống đường xá, thông tin thuận lợi , nguồn điện nguồn nước cung cấp từ các trạm trong thành phố . - nguồn tài nguyên , nhân lực dồi dào . * Khó khăn : - Xây dựng trong thành phố thì chật hẹp , ảnh hưởng đến môi trường xung quanh . - Kế hoạch tập kết vật tư không liên tục ( phụ thuộc vào giờ giấc _ giờ cao diểm ). MỤC LỤC PHẦN I : KIẾN TRÚC I- SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ. II- SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH . III- ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU – KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN. IV- CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT. PHẦN II : KẾT CẤU CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH. CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN DẦM DỌC TRỤC –C . CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN CẦU THANG BÊ TÔNG CỐT THÉP . CHƯƠNG IV: HỒ NƯỚC MÁI . CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC – 3 . PHẦN III : NỀN MÓNG CHƯƠNG I: TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. CHƯƠNG II : PHƯƠNG ÁN MÓNG BĂNG GIAO NHAU. CHƯƠNG III : PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP. PHẦN IV : THI CÔNG A - KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH. B- KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN MÓNG. C - KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN.

doc56 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
moät toå chöùc hoaït ñoäng kinh doanh ñang phaùt trieån veà caùc lónh vöïc ñaàu tö kinh doanh, saûn xuaát vaät lieäu, thi coâng xaây döïng, trang trí noäi thaát, dòch vuï ñòa oác nhieäm vuï chuû yeáu trong nhieàu naêm tôùi cuûa Coâng ty laø phaùt trieån saûn xuaát, ñaáu thaàu thi coâng coâng trình, trieån khai thöïc hieän döï aùn, dòch vuï ñòa oác, phaùp lyù ñòa oác, tö vaán thieát keá. Hoaït ñoäng cuûa Coâng ty goùp phaàn phaùt trieån thò tröôøng ñòa oác, chænh trang ñoâ thò, haï taàng kyõ thuaät. Boä maùy nhaân söï Coâng ty ñang tieáp tuïc phaùt trieån oån ñònh töông xöùng vôùi caùc hoaït ñoäng treân. Vaên phoøng laøm vieäc cuûa Coâng ty ñöôïc ñaàu tö xaây döïng môùi seõ taïo moâi tröôøng nôi laøm vieäc phuø hôïp cho caùn boä coâng nhaân vieân ñeå phaùt huy toái ña naêng löïc cuûa töøng ngöôøi, naâng cao uy tín trong giao dòch, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Vaên phoøng coâng ty ñòa ñieåm taïi 18 Nguyeãn Bónh Khieâm nguyeân ñöôïc caûi taïotöø coâng trình nhaø ôû tö nhaân, ngoâi nhaø naøy ñaõ nhieàu laàn söõa chöõa, nôùi roäng, naâng taàng ñeå trôû thaønh nhaø laøm vieäc 1 treät 2 laàu. Ngoâi nhaø coù keát caáu khung coät saøn BTCT, töôøng gaïch bao che, maùi toân hieän nay ñaõ coù hieän töôïng xuoáng caáp nhö luùn moùng, nöùt töôøng, thaám doät … Vôùi nhu caàu môùi veà söû duïng vaên phoøng hieän nay nhaèm ñaùp öùng daây chuyeàn laøm vieäc cuûa vaên phoøng hôïp lyù goàm caùc khu vöïc laøm vieäc, hoäi hoïp, tieáp khaùch, trieån laõm tieáp thò, giao dòch chöùng khoaùn … .Ñòa ñieåm vaên phoøng hieän höõu thuaän lôïi veà giao thoâng, vò trí saùt trung taâm thaønh phoá thuaän lôïi veà giao dòch vaø laøm vieäc. Caùc ñaëc ñieåm treân taïo cho vaên phoøng Coâng Ty coù vò trí ñaït ñöôïc yeâu caàu thích duïng myõ quan khang trang beà theá. Töø nhöõng ñaëc ñieåm, nguyeân nhaân treân vieäc ñaàu tö xaây döïng vaên phoøng môùi laø söï caàn thieát vaø phuø hôïp . II- SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TRÌNH * Giôùi thieäu sô löôïc veà coâng trình: _ Truï sôû goàm 1 treät, 8 laàu, 1 saân thöôïng. _ Toång chieàu cao coâng trình laø 36,4m coù: + Taàng treät 5m . + Caùc taàng : 3,3m. + Taàng kyõ thuaät : 2,5m. + Beå nöôùc : 2,5m. _ Ñòa ñieåm xaây döïng + Höôùng ñoâng baéc vaø taây baéc giaùp nhaø daân . + Höôùng Ñoâng Nam laø ñöôøng Nguyeãn Ñình Chieåu . + Höôùng Taây Nam laø ñöôøng Nguyeãn Bónh Khieâm . _ Toång dieän tích khu ñaát qui hoaïch 669,3m2 _ Dieän tích ñaát xaây döïng 469,7m2 _ Dieän tích saøn xaây döïng 4928m2 * Phaân khu chöùc naêng: _ Taàng treät : beå nöôùc ngaàm, beå töï hoaïi, baõi ñaäu xe, saûnh ñoùn, phoøng tröng baøy giao dòch, phoøng tröïc baûo veä. _ Taàng 1 – 8: phoøng laøm vieäc, phoøng veä sinh, ban coâng. _ Taàng saân thöôïng: taàng kyõ thuaät, thang maùy, beå nöôùc maùi. III- ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU – KHÍ TÖÔÏNG THUÛY VAÊN ( Nôi khu ñaát xaây döïng) Theo tieâu chuaån thieát keá ( TCXD 49 – 72) khu vöïc Q1 vaø TP HCM noùi chung thuoäc phaân vuøng IV – b trong vuøng khí haäu IV cuûa caû nöôùc . Naèm hoaøn toaøn vaøo vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo. Trong naêm coù 2 muøa roõ reät, muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, muøa naéng töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau. Coù tính oån ñònh cao nhöõng dieãn bieán khí haäu töø naêm naøy qua naêm khaùc ít bieán ñoäng. Khoâng coù tính thieân tai do khí haäu. - Nhieät ñoä: + Nhieät ñoä trung bình : 27oC + Nhieät ñoä cao nhaát : 36oC + Nhieät ñoä thaáp nhaát : 21oC - Ñoä aåm : + Muøa möa chieám : 81,4% löôïng möa + Muøa naéng chieám :18,6% löôïng möa - Gioù : + Töø thaùng 1 ñeán thaùng 5 gioù höôùng Ñoâng Ñoâng Nam. + Töø thaùng 6 ñeán thaùng 9 gioù höôùng Taây Taây Nam. + Töø thaùng 10 ñeán thaùng 11 gioù höôùng Taây Baéc. + Töø thaùng 12 ñeán thaùng 1 naêm sau gioù höôùng Ñoâng Ñoâng Baéc. - Naéng : Soá giôø naéng trong ngaøy phuï thuoäc vaøo löôïng maây. Vì vaäy trong caùc thaùng muøa möa soá giôø naéng giaûm daàn ñi vaø taêng daàn vaøo muøa khoâ . - Soá giôø naéng trung bình cuûa ngaøy thaùng cao nhaát laø thaùng 3 khoaûng 8,6 L/ngaøy. Thaùng thaáp nhaát laø thaùng 9 khoaûng 5,4 L/ngaøy . - Möa : Löôïng möa trung bình naêm laø : 1.979 mm Soá ngaøy möa trung bình naêm : 154 ngaøy. IV- CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT IV.1- Heä thoáng Ñieän Ñeå ñaûm baûo nhu caàu duøng ñieän trong coâng trình bao goàm ñieän sinh hoaït: chieáu saùng. Ñieän ñoäng löïc duøng cho maùy laïnh, maùy bôm, motor ñieàu khieån coång, thang maùy. Döï kieán toång coâng suaát tieâu thuï 125 KW doøng ñieän trung bình: P/0.38Ö3Cosj = 250A. Nguoàn ñieän hieän höõu 3 pha vôùi ñoàng hoà ñieän keá 50A khoâng ñuû ñeå söû duïng. Coâng trình söû duïng 1 traïm haï heá vôùi coâng suaát söû duïng taïm tính : 125KW : 0.8 = 156 KVA. Choïn traïm haï theá 150 KVA(220) / 0.4 KV, vò trí traïm haï theá ñaët trong khuoân vieân khu ñaát phía ñöôøng Nguyeãn Ñình Chieåu. Nguoàn ñieän döï phoøng söû duïng maùy phaùt ñieän vôùi coâng suaát duïng döï kieán 125 x 0,65 = 82KW, choïn maùy phaùt ñieän coâng suaát : 3 pha – 125 KVA (Khi söû duïng nguoàn ñieän döï phoøng söû duïng cho thang maùy, maùy bôm nöôùc sinh hoaït theo tình huoáng caáp thieát) söû duïng ñieän maùy phaùt qua ñaûo ñieän töï ñoäng ATS. Thieát keá theo tieâu chuaån TCVN 27 – 91. Heä thoáng daây ñieän phaûi ñöôïc luoàn trong oáng nhöïa PVC vaø ñi aâm saøn hoaëc aâm töôøng trong toaøn boä coâng trình ñaûm baûo an toaøn. Chuù yù khi thieát keá chi tieát caùc thieát bò nhö maùy laïnh, bôm nöôùc, motor coång, oå caém phaûi ñöôïc tieáp ñaát an toaøn. Vaät lieäu trang thieát bò ñieän chính goàm : daây daãn Cadivi, coâng taéc oå caém Clipsal, ñeøn chieáu saùng Vieät Nam Ñaøi Loan. IV.2- Heä thoáng Thoaùt Nöôùc Möa, Nöôùc Baån Heä thoáng thoaùt nöôùc möa treân saân thöôïng caùc ban coâng laép ñaët doïc theo chieàu ñöùng coâng trình thaûi ra heä thoáng vóa heø ñöôøng Nguyeãn Ñình Chieåu thoâng qua hoá ga phuï naèm trong khuoân vieân khu ñaát xaây döïng .Thoaùt nöôùc sinh hoaït trong nhaø theo heä thoáng oáng tröïc tieáp chuyeån ra hoá ga . Heä hoáng thoaùt nöôùc baån cuûa haàm phaân vaø caùc khu WC chuyeån höôùng töø taàng haàm 2 thoaùt ra hoá ga chính cuûa thaønh phoá naèm treân ñöôøng Nguyeãn Ñình Chieåu, rieâng nöôùc öù taïi taàng haàm 1 ñöôïc thu veà 1 hoá ga vaø ñaët heä thoáng bôm töï ñoäng thaûi nöôùc ra heä thoáng hoá ga phuï thoaùt nöôùc möa. Thieát keá heä thoáng caáp thoaùt nöôùc trong nhaø theo tieâu chuaån TCVN 4513 – 88 .Vaät lieäu söû duïng oáng caáp thoaùt nöôùc trong nhaø oáng nhöïc PVC Bình Minh,ngoaøi nhaø oáng coáng beâ toâng coát theùp, thieát bò veä sinh American. IV.3- Heä Thoáng Nöôùc sinh Hoaït, Nöôùc Phoøng Chaùy Chöõa Chaùy Heä thoáng nöôùc sinh hoaït truï sôû cô quan tính toaùn treân cô sôû: Ñònh möùc 150lngöôøi/ngaøy ñeâm. Khoái löôïng nöôùc söû duïng 1 ngaøy-ñeâm: 90 ngöôøi x 150lngöôøi/ngaøy ñeâm = 13500l/ngaøy-ñeâm = 13,5m3/ngaøy ñeâm .Hieän höõu caáp nöôùc sinh hoaït söû duïng nguoàn nöôùc vôùi ñoàng hoà nöôùc 30ly.Thieát keá môùi nguoàn nöôùc ñöôïc ñöa vaøo beå nöôùc ngaàm thoâng qua ñoàng hoà môùi phuø hôïp vôùi coâng suaát söû duïng . Boá trí beå chöùa nöôùc ngaàm vaø beå chöùa nöôùc ñaët teân saøn saân thöôïng moãi beå 30m3 ñeå phuïc vuï cho sinh hoaït vaø chöõa chaùy . IV.4- Heä Thoáng Phoøng Chaùy Chöõa Chaùy Ñaûm baûo PCCC coù hieäu quaû vaø tieát kieäm, taäp trung boá trí heä thoáng baùo chaùy, baùo khoùi phuù hôïp vôùi coâng naêng ñaëc tính söû duïng töøng khu vöïc trong coâng trình. Heä thoáng phaûi ñöôïc Phoøng Caûnh Saùt PCCC thaåm ñònh thieát keá vaø nghieäm thu coâng trình. - Ñöôøng thoaùt hieåm ñaït tieâu chuaån, caàu thang trang bò cöûa choáng chaùy quaït ñieàu aùp. - Trang bò heä thoáng baùo chaùy trung taâm ñaët taïi saûnh laàu 1 kieåm tra töøng vuøng cuûa toaø nhaø theo tieâu chuaån TCVN 5738 – 19837. Ñaàu baùo khoùi cho caùc phoøng laøm vieäc, saûnh, haønh lang … vaø ñaàu baùo nhieät thích hoïp cho nhaø xe, beáp aên … - Heä thoáng caáp nöôùc chöõa chaùy beân trong nhaø ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät theo tieâu chuaån TCVN 4513 – 88. Nöôùc ñöôïc bôm thoâng qua 2 bôm cao aùp töø beå chöùa 65m3 ñeán caùc hoïng chöõa chaùy ñaët nôi thuaän tieän ôû caùc taàng laàu (trang bò tuû oáng, voøi phun ) ñuû chöõa chaùy trong thôøi gian chôø cöùc hoûa cuûa thaønh phoá (khoaûng 1 giôø ) . - Caùc taàng trang bò theâm bình chöõa chaùy CO2, bình hoaù chaát … - Toå chöùc ñoäi PCCC cô quan, coù keá hoaïch thöïc taäp vaø kieåm tra caùc heä thoáng ñònh kyø. IV.5- Ñieàu Hoaø Khoâng Khí Heä thoáng ñieàu hoaø nhieät ñoä ñöôïc trang bò cuïc boä coù taän duïng caùc maùy hieän höõu: - Maùy 1 khoái hay 2 khoái cho caùc phoøng laøm vieäc tuøy ñieàu kieän giaûi nhieät, thoaùt nöôùc, rieâng Hoäi Tröôøng coù theå söû duïng maùy coù coâng suaát lôùn goàm daøn noùng vaø nhieàu daøn laïnh. - Heä thoáng cöûa chuù yù tôùi ñoái löu khoâng khí, quaït huùt thoaùt hôi cho haønh lan , taàng haàm, beáp aên, quaït ñieàu aùp cho caàu thang. IV.6- Thoâng Tin Lieân Laïc - Trang bò toång ñaøi ñieän ñieän töû PABX 6 – 24 coù choáng seùt tieáp ñaát, daån ñeán caùc phoøng vaø 15 ñöôøng daây tröïc tieáp cho moät soá phoøng laøm vieäc. IV.7- Maïng Vi Tính - Noái maïng cuïc boä caùc maùy coù lieân quan. IV.8- Heä Thoáng Baûo Veä - Trang bò baùo ñoäng caùc cöûa chính, coång raøo, saân thöôïng vaø caùc phoøng caàn thieát. IV.9-Thang Maùy - Trang bò thang maùy loaïi nhaäp khaåu söû duïng cho 10 ngöôøi coù taûi troïng 750kg toác ñoä 2m/giaây boá trí 7 ñieån döøng. Thang coù ñoäng cô chuyeân duøng, thieát bò ñieän töû ñieàu khieån cöùu hoä töï ñoäng … Thieát keá ñuùng quy chuaån ñöôïc cô quan coù traùch nhieäm nghieäm thu, coù cheá ñoä baûo haønh ñònh kyø vaø noäi quy höôùng daãn söû duïng. PHAÀN II KEÁT CAÁU 50% NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC: _ SAØN ÑIEÅN HÌNH _ DAÀM DOÏC TRUÏC – C _ CAÀU THANG _ BEÅ NÖÔÙC MAÙI _ KHUNG. GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN KEÁT CAÁU: TH.S: KHOÅNG TROÏNG TOAØN. CHÖÔNG I: TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH I- PHAÂN TÍCH HEÄ CHÒU LÖÏC CHÍNH CUÛA COÂNG TRÌNH - Keát caáu chòu löïc chính cuûa nhaø laø keát caáu khung, ta xem keát caáu khung chòu löïc laø keát caáu khung cöùng, caùc caáu kieän chòu löïc ñöôïc ñuùc toaøn khoái, lieân keát cöùng vôùi nhau, taïo thaønh moät heä thoáng caùc khung phaúng hoaëc khung khoâng gian, heä khung cöùng coù khaû naêng tieáp thu taûi troïng ngang vaø thaúng ñöùng taùc ñoäng vaøo ngoâi nhaø, ngoaøi ra caùc saøn ngang cuõng tham gia chòu taûi troïng ngang vaøo caùc khung coù ñoä cöùng khaùc nhau. - Taûi troïng ngang nhö aùp löïc gioù taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo beà maët ñoùn gioù cuûa coâng trình, thoâng qua caùc baûn saøn ñöôïc coi laø caùc heä cöùng theo phöông ngang truyeàn vaøo caùc khung, heä cöùng ngang vaø xuoáng moùng coâng trình. - Toaøn boä heä chòu löïc chính cuûa keát caáu beân treân laø heä khung cöùng, moïi taûi troïng thaúng ñöùng, ngang sau khi truyeàn leân saøn, daàm doïc roài seõ truyeàn tröïc tieáp leân khung, sau ñoù thoâng qua heä coät cuûa khung thì toaøn boä taûi troïng ñöôïc truyeàn xuoáng moùng coâng trình. II- TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH - Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän caùc boä phaän saøn döïa theo taøi lieäu “ SAØN BEÂTOÂNG COÁT THEÙP TOAØN KHOÁI ” cuûa Gs, Pts Nguyeãn Ñình Coáng. II.1- Choïn sô boä kích thöôùc caùc tieát dieän ban ñaàu cuûa caùc caáu kieän II.1.1- Kích thöôùc tieát dieän daàm Chieàu cao tieát dieän daàm hd ñöôïc choïn theo nhòp: +Vôùi: ld: nhòp daàm ñang xeùt; - md : heä soá phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa khung vaø taûi troïng; . md = 8 ¸ 12 ñoái vôùi daàm chính, khung 1 nhòp; . md = 12 ¸ 20 ñoái vôùi daàm lieân tuïc hoaëc khung nhieàu nhòp; Beà roäng tieát dieän daàm bd choïn trong khoaûng: BAÛNG THOÁNG KEÂ CHOÏN SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN DAÀM Daàm Kích thöôùc tieát dieän daàm(cm) D1 D2 D3 D4 50 x 25 cm 70 x 35 cm 30 x 15 cm 30 x 15 cm II.1.2- Chieàu daøy baûn saøn ( hs ) Choïn sô boä chieàu daøy saøn theo coâng thöùc: +Vôùi: -Baûn loaïi daàm laáy m = 30 ¸ 35 vaø l laø caïnh ngaén cuûa baûn (caïnh baûn theo phöông chòu löïc); -Baûn keâ 4 caïnh laáy m = 40 ¸ 45 vaø l = lng. Choïn m beù vôùi baûn ñôn keâ töï do vaø m lôùn vôùi baûn keâ lieân tuïc; -Baûn consol laáy m = 10 ¸ 18; -D = 0.8 ¸ 1.4 phuï thuoäc vaøo taûi troïng; -Choïn hb laø soá nguyeân theo cm, ñoàng thôøi ñaûm baûo ñieàu kieän caáu taïo hb ³ hmin; Ñoái vôùi saøn nhaø daân duïng hmin = 6 cm. Choïn : D = 1; m = 40; l = lng = 6 (m) -Thay caùc heä soá vaøo bieåu thöùc, ta ñöôïc chieàu daøy caùc oâ saøn nhö sau: BAÛNG THOÁNG KEÂ SOÁ LIEÄU OÂ SAØN Soá hieäu oâ saøn ld (m) lng (m) Tyû soá ld/lng Loaïi oâ baûn Chieàu daøy baûn (cm) S1 6 4.2 1.43 Baûn keâ 10 S2 5.5 4.2 1.31 Baûn keâ 10 S3 7 6 1.17 Baûn keâ 12 S4 7 5.5 1.27 Baûn keâ 12 S5 5.5 4.2 1.31 Baûn keâ 10 S6 5.5 4 1.375 Baûn keâ 10 S7 3 3 1 Baûn keâ 10 S8 7 1.5 4.6 Baûn daàm 10 S9 4.2 1.5 2.8 Baûn daàm 10 II.2- Xaùc ñònh taûi troïng leân baûn saøn II.2.1- Tónh taûi Taûi troïng thöôøng xuyeân (tónh taûi) bao goàm troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo saøn: gb = ångi.giTC +Vôùi: giTC : troïng löôïng baûn thaân lôùp caáu taïo thöù i; ngi : heä soá ñoä tin caäy thöù i. II.2.1.1- Saøn khoâng choáng thaám(d =10 cm ) STT Caùc lôùp caáu taïo d g g(tc) n g(tt) (cm) (kG/m3) (kG/m2) (kG/m2) 1 Gaïch Ceramic 0.8 2000 16 1.1 17.6 2 Vöõa loùt M.75 3 1800 54 1.3 70.2 3 Baûn saøn BTCT 10 2500 250 1.1 275 4 Vöõa traùt 1.5 1800 27 1.3 35.1 Toång coäng 397.9 II.2.1.2- Saøn khoâng choáng thaám (d = 12 cm) STT Caùc lôùp caáu taïo d g g(tc) n g(tt) (cm) (kG/m3) (kG/m2) (kG/m2) 1 Gaïch Ceramic 0.8 2000 16 1.1 17.6 2 Vöõa loùt M.75 3 1800 54 1.3 70.2 3 Baûn saøn BTCT 12 2500 300 1.1 330 4 Vöõa traùt 1.5 1800 27 1.3 35.1 Toång coäng 452.9 II.2.1.3- Saøn coù choáng thaám (d = 10 cm) STT Caùc lôùp caáu taïo d g g(tc) n g(tt) (cm) (kG/m3) (kG/m2) (kG/m2) 1 Gaïch Ceramic 0.8 2000 16 1.1 17.6 2 Vöõa loùt M.75 5 1800 90 1.3 117 3 Lôùp BT choáng thaám 3 2000 60 1.1 66 3 Baûn saøn BTCT 10 2500 250 1.1 275 4 Vöõa traùt 1.5 1800 27 1.3 35.1 Toång coäng 510.7 II.2.2- Hoaït taûi Tra baûng theo “ Taûi troïng vaø taùc ñoäng TCVN 2737 – 1995” STT Chöùc naêng söû duïng Taûi TC Heä soá Taûi TT (KG/m2)  (kG/m2)  1 Phoøng laøm vieäc 200 1.2 240 2 Haønh lang, saûnh 300 1.2 360 3 Ban coâng 200 1.2 240 4 Phoøng veä sinh 200 1.2 240 II.2.3- Troïng löôïng töôøng ngaên qui ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu treân saøn +Vôùi: - lt : chieàu daøi töôøng (m); - ht : chieàu cao töôøng (m); -gttc = 330 (kG/m2) vôùi töôøng 20 gach oáng; gttc = 180 (kG/m2) vôùi töôøng 10 gaïch oáng (tra theo “Soå Tay Thöïc Haønh Keát Caáu Coâng Trình” cuûa Gs, Pts Vuõ Maïnh Huøng); -ld,lng: kích thöôùc caïnh daøi vaø caïnh ngaén oâ baûn coù töôøng; Troïng löôïng töôøng ngaên qui ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu treân saøn (gtqñ): Taát caû töôøng ngaên ñeàu laø töôøng 10 xaây gaïch oáng, laáy gttc = 180 (kG/m2), heä soá ñoä tin caäy n = 1.3 : gttt = gttc x n = 234 (kG/m2). -Ñoái vôùi töôøng coù loå cöûa, laáy troïng löôïng töôøng ngaên baèng 70% troïng löôïng töôøng ñaëc. OÂ saøn KT saøn KT töôøng gt(tt) gt(gd) %gt gt(gd) (kG/m2) l(d) l(ng) lt ht S3 7 6 20 3.3 234 367.7 0.70 257.4 S4 7 5.5 19 3.3 234 381.1 0.70 266.8 II.3- Xaùc ñònh noäi löïc theo sô ñoà ñaøn hoài II.3.1- Baûn laøm vieäc moät phöông Caùc giaû thuyeát tính toaùn: - Caùc oâ baûn daàm goàm caùc oâ baûn töø S8¸S9. - Lieân keát ñöôïc xem laø ngaøm: khi baûn töïa leân daàm beâtoâng coát theùp (ñoå toaøn khoái) coù hd/hb ³ 3. - Tính caùc oâ baûn ñôn theo sô ñoà ñaøn hoài, khoâng keå ñeán söï aûnh höôûng cuûa caùc oâ keá caän. - Tính baûn theo sô ñoà ñaøn hoài. Caùc kích thöôùc oâ baûn laáy töø truïc daàm ñeán truïc daàm. - Caét oâ baûn theo caïnh ngaén vôùi moät daûi coù beà roäng 1m ñeå tính. II.3.1.a- Soá lieäu tính toaùn + Beâtoâng Maùc 250: Rn= 110 kG/cm2, Rk= 8,8 kG/cm2. + Coát theùp nhoùm CI : Ra= R’a= 2000 kG/cm2. II.3.1.b- Trò soá taûi troïng tính toaùn Taûi troïng tính toaùn toaøn phaàn treân baûn : q = gstt + ptt + gttt Keát quaû tính toaùn taûi troïng vaø noäi löïc ñöôïc trình baøy trong baûng sau: OÂ baûn Nhòp Taûi t.xuyeân Taûi taïm thôøi Taûi troïng toaøn phaàn l(ng) gs(tt) p(tt) gt(tt) (m) (kG/m2) (kG/m2) (kG/m2) q(kG/m2) S8 1.5 397.9 240 0 637.9 S9 1.5 397.9 240 0 637.9 II.3.1.c- Xaùc ñònh sô ñoà tính caùc oâ baûn keâ Tuyø theo ñieàu kieän lieân keát cuûa baûn vôùi caùc daàm xung quanh (ngaøm hoaëc khôùp) maø ta löïa choïn sô ñoà tính baûn . Sô ñoà tính caùc baûn ñöôïc xaùc ñònh theo baûng sau: OÂ baûn hbaûn hdaàm Tyû soá hdaàm/hbaûn Lieân keát Caùc caïnh Sô ñoà tính (cm) (cm) S8 S9 10 hD2 50 5 Ngaøm hD2 50 5 Ngaøm II.3.1.d-xaùc ñònh noäi löïc: -Momen nhòp vaø goái ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Mn= q Mg= q Vôùi: q = (gs+ps).b Baûng thoáng keâ Moâmen saøn moät phöông OÂ saøn Mg (kGm) Mn (kGm) S8 120 60 S9 120 60 II.3.1.e- Tính toaùn coát theùp -Vaät lieäu: Beâtoâng M.250 Coát theùp CI a0 Rn (kG/cm2) Rk (kG/cm2) Eb (kG/cm2) Ra (kG/cm2) R’a (kG/cm2) Ea (kG/cm2) 110 8.8 2.65x105 2000 2000 21.105 0.58 -Tính toaùn vaø boá trí coát theùp: Coát theùp ñöôïc tính toaùn vôùi daûi baûn coù beà roäng b = 1m döôïc tính toaùn nhö caáu kieän chòu uoán. +Vôùi: b = 100cm: beà roäng daûi tính toaùn; h0 = hb – a: chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; Giaû thieát a = 1,5 cm: khoaûng caùch töø meùp beâtoâng chòu keùo ñeán troïng taâm coát theùp chòu keùo. Haøm löôïng coát theùp m tính toaùn trong daõy baûn caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: +Vôùi: ; Theo TCVN laáy mmin = 0.05%. BAÛNG KEÁT QUAÛ COÁT THEÙP OÂ baûn Moâmen A g Fa(tt) Theùp choïn m (KGm) (cm2) f(mm) a(mm) Fa(cm2) (%) S8 S9 Mg 120 0.151 0.992 0.37 8 250 2 0.23 Mn 60 0.0075 0.996 0.74 8 250 2 0.23 II.3.2- Baûn laøm vieäc hai phöông - Caùc oâ baûn keâ goàm caùc oâ baûn töø S1¸S7. Lieân keát ñöôïc xem laø ngaøm: khi baûn töïa leân daàm beâtoâng coát theùp (ñoå toaøn khoái) coù hd/hb ³ 3. Tính caùc oâ baûn ñôn theo sô ñoà ñaøn hoài, khoâng keå ñeán söï aûnh höôûng cuûa caùc oâ keá caän. Tính baûn theo sô ñoà ñaøn hoài. Caùc kích thöôùc oâ baûn laáy töø truïc daàm ñeán truïc daàm. Caét oâ baûn theo caïnh ngaén vaø caïnh daøi vôùi caùc daûi coù beà roäng 1m ñeå tính. II.3.2.a- Soá lieäu tính toaùn + Beâtoâng Maùc 250: Rn= 110 kG/cm2, Rk= 8,8 kG/cm2. + Coát theùp nhoùm CI : Ra= R’a= 2000 kG/cm2. II.3.2.b- Trò soá taûi troïng tính toaùn Taûi troïng tính toaùn toaøn phaàn treân baûn : q = gstt + ptt + gttt Keát quaû tính toaùn taûi troïng ñöôïc trình baøy trong baûng sau: OÂ baûn Nhòp Taûi t.xuyeân Taûi taïm thôøi Taûi toaøn phaàn q q(kG/m2) lng (m) gs(tt) (kG/m2) p(tt) (kG/m2) gt(tt) (kG/m2) S1 4.2 397.9 240 0 637.9 S2 4.2 397.9 240 0 637.9 S3 6 452.9 360 257.4 1070.3 S4 5.5 452.9 360 266.8 1079.7 S5 4.2 397.9 240 0 637.9 S6 4 397.9 360 0 757.9 S7 3 397.9 360 0 757.9 II.3.2.c- Xaùc ñònh sô ñoà tính caùc oâ baûn keâ Tuyø theo ñieàu kieän lieân keát cuûa baûn vôùi caùc daàm xung quanh (ngaøm hoaëc khôùp) maø ta löïa choïn sô ñoà tính baûn theo 11 loaïi oâ baûn laäp saün. Sô ñoà tính caùc baûn keâ 4 caïnh ñöôïc xaùc ñònh theo baûng sau OÂ baûn hbaûn hdaàm Tyû soá hdaàm/hbaûn Lieân keát Caùc caïnh Sô ñoà tính (cm) (cm) S1 10 hD1 50 5 Ngaøm hD1 50 5 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm S2 10 hD1 50 5 Ngaøm hD1 50 5 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm S3 12 hD1 50 4.16 Ngaøm hD1 50 4.16 Ngaøm hD2 70 5.83 Ngaøm hD2 70 5.83 Ngaøm S4 12 hD1 50 4.16 Ngaøm hD1 50 4.16 Ngaøm hD2 70 5.83 Ngaøm hD2 70 5.83 Ngaøm S5 10 hD1 50 5 Ngaøm hD1 50 5 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm S6 10 hD1 50 5 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm hD4 30 3 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm S7 10 hD1 50 5 Ngaøm hD2 70 7 Ngaøm hD4 30 3 Ngaøm hD5 30 3 Ngaøm II.3.2.d- Xaùc ñònh noäi löïc caùc oâ baûn keâ Sô ñoà tính toaùn noäi löïc (oâ baûn 9): Caùc giaù trò Moâmen ñöôïc tính toaùn theo caùc coâng thöùc: Moâmen döông lôùn nhaát ôû giöõa nhòp: M1 = mi1.P M2 = mi2.P Moâmen aâm lôùn nhaát ôû goái: MI = ki1.P MII = ki2.P Vôùi: . P = q.l1.l2 : toång taûi troïng taùc duïng leân oâ baûn. . q = gstt + ptt + gttt . mi1, mi2, mk1, mk2 : caùc heä soá ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch tra baûng, phuï thuoäc vaøo tyû soá l2/l1. Giaû thieát a = 1.5 cm Keát quaû noäi löïc ñöôïc tính toaùn theo baûng sau: II.3.2.e- Tính toaùn coát theùp Vaät lieäu: Beâtoâng M.250 Coát theùp CI a0 Rn (kG/cm2) Rk (kG/cm2) Eb (kG/cm2) Ra (kG/cm2) R’a (kG/cm2) Ea (kG/cm2) 110 8.8 2.65x105 2000 2000 21.105 0.58 Tính toaùn vaø boá trí coát theùp: Coát theùp ñöôïc tính toaùn vôùi daûi baûn coù beà roäng 1m caû 2 phöông vaø ñöôïc tính toaùn nhö caáu kieän chòu uoán. +Vôùi: ; ; b = 100cm: beà roäng daûi tính toaùn; h0 = hb – a: chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; Giaû thieát a = 1.5cm: khoaûng caùch töø meùp beâtoâng chòu keùo ñeán troïng taâm coát theùp chòu keùo. Haøm löôïng coát theùp tính toaùn m trong daõy baûn caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: Vôùi : . Theo TCVN laáy mmin = 0.05%. BAÛNG KEÁT QUAÛ COÁT THEÙP OÂ baûn Moâmen (kGm) A g Fa(tt) (cm2) Theùp choïn m f(mm) a(mm) Fa(cm2) (%) S1 M1 336.6 0.042 0.979 2.00 8 200 2.5 0.31 M2 165.3 0.021 0.989 0.98 8 200 2.5 0.31 MI 756.5 0.095 0.950 4.70 10 100 7.9 0.99 MII 369.4 0.046 0.976 2.20 10 200 3.9 0.49 S2 M1 307.1 0.038 0.981 1.84 8 200 2.5 0.31 M2 171.8 0.021 0.989 1.02 8 200 2.5 0.31 MI 698.8 0.088 0.954 4.30 10 100 7.9 0.99 MII 391.7 0.049 0.975 2.30 10 200 3.9 0.49 S3 M1 906.2 0.074 0.962 4.50 8 110 4.4 0.42 M2 659.9 0.054 0.972 3.20 8 160 3.1 0.30 MI 2084.9 0.172 0.905 10.97 10 70 11.2 1.06 MII 1525.7 0.126 0.932 7.80 10 100 7.9 0.70 S4 M1 862.1 0.071 0.963 4.30 8 110 4.4 0.42 M2 536.2 0.044 0.977 2.60 8 200 2.5 0.24 MI 1969.5 0.162 0.911 10.30 10 70 11.2 1.06 MII 1222.9 0.101 0.947 6.20 10 100 7.9 0.70 S5 M1 307.1 0.038 0.981 1.84 8 200 2.5 0.31 M2 171.8 0.021 0.989 1.02 8 200 2.5 0.31 MI 698.8 0.088 0.954 4.30 10 100 7.9 0.99 MII 391.7 0.049 0.975 2.30 10 200 3.9 0.49 S6 M1 350.1 0.044 0.977 2.10 8 200 2.5 0.31 M2 185.1 0.023 0.988 1.17 8 200 2.5 0.31 MI 789.5 0.099 0.948 5.21 10 100 7.9 0.99 MII 418.5 0.052 0.973 2.69 10 200 3.9 0.49 S7 M1 122.1 0.015 0.992 0.77 8 200 2.5 0.31 M2 122.1 0.015 0.992 0.77 8 200 2.5 0.31 MI 284.4 0.036 0.982 1.81 8 200 2.5 0.31 MII 284.4 0.036 0.982 1.81 8 200 2.5 0.31 Vaäy:chieàu daøy baûn ñaõ choïn thoõa maõn yeâu caàu veà haøm löôïng theùp. CHÖÔNG II : TÍNH TOAÙN DAÀM DOÏC TRUÏC –C I- SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI SAØN LEÂN DAÀM TRUÏC –C II- XAÙC ÑÒNH SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN DAÀM Chieàu cao tieát dieän daàm hd ñöôïc choïn theo nhòp: +Vôùi: ld: nhòp daàm ñang xeùt; - md : heä soá phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa khung vaø taûi troïng; . md = 8 ¸ 12 ñoái vôùi daàm chính, khung 1 nhòp; . md = 12 ¸ 20 ñoái vôùi daàm lieân tuïc hoaëc khung nhieàu nhòp; Beà roäng tieát dieän daàm bd choïn trong khoaûng: nhö ñaõ choïn ôû chöông I ta coù kích thöôùc tieát dieän daàm nhö sau: hd = 50 cm bd = 25 cm III-XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TRUYEÀN LEÂN D - Taûi do saøn truyeàn leân daàm theo phöông ngang vuoâng goùc vôí daàm. - Taûi do troïng löôïng töôøng truyeàn tröïc tieáp leân daàm. - Taûi do troïng löôïng baûn thaân daàm. III.1- Soá lieäu tính toaùn Laáy theo TCVN 2737-1995, ta coù baûng tónh taûi vaø hoaït taûi cuûa saøn truyeàn leân daàm nhö sau: BAÛNG TOÅNG HÔÏP TAÛI CUÛA SAØN TRUYEÀN LEÂN DAÀM Loaïi saøn Tónh taûi gs (kG/ m2) Hoaït taûi ps (kG/m2 ) S1 397.7 240 S2 397.7 240 S3 709.9 360 S4 719.7 360 S5 510.7 240 S6 397.9 240 S7 397.9 240 S8 397.9 240 S9 397.9 240 III.2- Xaùc ñònh taûi troïng III.2.1- Saøn laøm vieäc 2 phöông +Taûi phaân boá daïng tam giaùc Ta quy veà taûi phaân boá ñeàu theo coâng thöùc: gtd = + Vôùi: - q : laø taûi troïng phaân boá hình tam giaùc; - ln: chieàu daøi caïnh ngaén cuûa oâ saøn; +Taûi phaân boá daïng hình thang Ta quy veà taûi phaân boá ñeàu theo coâng thöùc: gtd = (1 – 2b2 -b3)q +Vôùi : - b =; - l n,l d : chieàu daøi caïnh ngaén vaø caïnh daøi cuûa oâ saøn; - q : laø taûi troïng phaân boá daïng hình thang. III.2.2- Saøn laøm vieäc 1 phöông +Taûi phaân boá hình chöõ nhaät gtd =q + Vôùi: -q : laø taûi troïng phaân boá daïng hình chöõ nhaät; -ln:chieàu daøi caïnh ngaén cuûa oâ saøn. III.3- Tính taûi truyeàn leân daàm III.3.1- Troïng löôïng baûn thaân daàm Ta tính theo coâng thöùc sau: gbt = 1.1 x g x hd x bd + Vôùi: -g laø troïng löôïng rieâng cuûa beâtoâng, g =2500kG/m3; -hd ,bd laø chieàu cao vaø beà roäng cuûa daàm. + Vaäy: gbt =1.1 x 2500 x 0.5 x 0.25 =343.75 kG/m III.3.2- Troïng löôïng töôøng taùc duïng tröïc tieát leân daàm Ta tính theo coâng thöùc sau: gt = 1.1 x g x d x ht + Vôùi: -g laø troïng löôïng rieâng cuûa töôøng 10 , g =1800 kG/m3; -d laø chieàu daøy cuûa töôøng; -ht laø chieàu cao töôøng. + Vaäy: gt =1.1 x 1800 x 0.1 x 2.8 = 554.4 kG/m BAÛNG TÍNH TOAÙN TAÛI DO SAØN TRUYEÀN LEÂN DAÀM Nhòp Kyù hieäu saøn Kích thöôùc Tónh taûi Toång tónh taûi gtt(T/m2) Hoaït taûi(kG/m ) Toång hoaït taûi ptt(T/m2) ld (m) ln (m) ln /2ld gs (kG/m2) gtñ (kG/m2) ps (kG/m2 ) ptd (kG/m2 ) 1-2 S5 5.5 4.2 0.38 510.7 699.5 1.25 240 328.7 0.83 S6 5.5 4 0.36 397.9 552.4 360 499.8 2-3 S1 6 4.2 0.35 397.9 595.1 1.768 240 358.9 0.95 S3 7 6 0.43 709.9 1172.8 360 594.7 3-4 S1 6 4.2 0.35 397.9 595.1 1.768 240 358.9 0.95 S3 7 6 0.43 709.9 1172.8 360 594.7 4-5 S1 6 4.2 0.35 397.9 595.1 1.768 240 358.9 0.95 S3 7 6 0.43 709.9 1172.8 360 594.7 5-6 S2 5.5 4.2 0.38 397.9 545 1.794 240 328.7 0.95 S4 7 5.5 0.39 719.7 1248.8 360 624.7 III.3.3-Tính taûi taùc duïng leân phaàn coâng soân cuûa daàm truïc-C -Ta coù taûi töø caùc oâ saøn S8, S9 truyeàn leân D3 nhö sô ñoà neâu treân: gs = =298.4 (kG/m) ps = = 180 (kG/m) -Troïng löôïng baûn thaân D3. gbt =1.1x g x hd xbd + Vôùi: - g laø troïng löôïng rieâng cuûa beâtoâng. - hd,bd laø chieàu cao vaø beà roäng cuûa D3 (ñaõ choïn sô boä ôû chöông I). + Vaäy: gbt = 1.1 x 2500 x 0.4 x 0.2 = 220 (kG/m); -Taûi troïng do lan can truyeàn tröïc tieát leân D3. glc = 1.1 x g x d x hlc +Vôùi: - g laø troïng löôïng rieâng cuûa töôøng 10 , g = 1800 kG/m3; - d laø chieàu daøy cuûa lan can töôøng; - hlc laø chieàu cao cuûa lan can. => glc =1.1 x 1800 x 0.1 x 1.2 = 237.6 (kG/m) Vaäy ta coù : Toång tónh taûi taùc duïng leân D3: gtt = glc + gs + gbt =237.6 + 298.4 + 220= 756 (kG/m) Toång hoaït taûi taùc duïng leân D3: Ptt = pstt = 180 (kG/m) => Töø D3 truyeàn löïc taäp trung leân ñaàu daàm consol laø: G =756 x =4236.9 (kG/m) P = 180 x = 1008 (kG/m) BAÛNG THOÁNG KEÂ TAÛI TREÂN DAÀM TRUÏC –C Nhòp Tónh taûi g +gbt +gt (T/m) Hoaït taûi p (T/m) Taäp trung phaân boá Taäp trung phaân boá 1-2 2.147 0.83 2-3 2.11 0.95 3-4 2.11 0.95 4-5 2.11 0.95 5-6 2.137 0.95 Consol 4.24 0.344 1.008 IV- XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC THEO SÔ ÑOÀ ÑAØN HOÀI IV.1- Caùc tröôøng hôïp ñaët taûi IV.2-XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC - Duøng phaàn meàm sap 2000 ñeå giaûi noäi löïc cho töøng tröôøng hôïp taûi.Sau ñoù toå hôïp taûi troïng ñeå tìm ra noäi löïc nguy hieåm nhaát taïi caùc tieát dieän theo nguyeân taéc sau: TH1 = TT + HT1 TH2 = TT + HT2 TH3 = TT + HT3 TH4 = TT + HT4 TH5 = TT + HT5 TH6 = TT + HT6 TH7 = TT + HT7 TH8 = TT + HT8 TH9 = TT +0.9( HT1 + HT2) - Sau khi giaûi baèng phaàn meàm sap 2000 ,ta ñöôïc bieåu ñoà bao Momen vaø bieåu ñoà bao löïc caét nhö sau: BIEÅU ÑOÀ BAO MOMEN(T/m) BIEÅU ÑOÀ BAO LÖÏC CAÉT(T/m) BAÛNG TOÅNG HÔÏP MOMEN NGUY HIEÅM NHAÁT CUÛA DAÀM Nhòp daàm Tieát dieän Mmax(Tm) 1-2 Mg1 14.72 Mn1 7.23 Mg2 17.36 2-3 Mg2 17.36 Mn2 9.92 Mg3 19.10 3-4 Mg3 19.10 Mn3 9.28 Mg4 18.8 4-5 Mg4 18.8 Mn4 9.73 Mg5 18.30 5-5 Mg5 18.30 Mn5 8.78 Mg6 11.81 Consol Mg6 11.81 IV.3-TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP IV.3.1-Momen aâm: Vì caùnh naèm trong vuøng keùo neân boû qua.Tính theo tieát dieän hình chöõ nhaät +Vôùi : ; ; b = 25cm: beà roäng daàm; h0 = hb – a: chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; Giaû thieát a = 4cm: khoaûng caùch töø meùp beâtoâng chòu keùo ñeán troïng taâm coát theùp chòu keùo. Haøm löôïng coát theùp tính toaùn (m) trong daàm caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: +Vôùi : ; Theo TCVN laáy mmin = 0.05%. IV.3.2 -Momen döông: Vì caùnh naèm trong vuøng chòu neùn neân tính theo tieát dieän hình chöõ T. - Chieàu roäng caùnh bc : bc =b +2C1 =25 +2 x90 =205 cm +Vôùi: . C1= 90 cm(thoûa C1 = 0.92 vaø C1 9hc = 0.9m); .hc = hs =10 cm; - Xaùc ñònh vò trí truïc trung hoøa: Mc =Rn bc hc (h0 – 0.5 hc ) =110 x 205 x 10( 46 – 0.5 x 10) =92455 (kG/m) Mmax = 8060 (kG/m) < Mc = 92455 (kG/m) Vì vaäy truïc trung hoøa qua caùnh, neân tính nhö tieát dieän hình chöõ nhaät (bc x h). +Vôùi : ; ; bc = 205cm: beà roäng daàm; h0 = hd – a: chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; Giaû thieát a = 4cm: khoaûng caùch töø meùp beâtoâng chòu keùo ñeán troïng taâm coát theùp chòu keùo. Haøm löôïng coát theùp tính toaùn (m) trong daàm caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: +Vôùi : ; Theo TCVN laáy mmin = 0.05%. BAÛNG CHOÏN COÁT THEÙP CHO CAÙC NHÒP VAØ GOÁI CHÍNH CUÛA DAÀM Tieát dieän M(Tm) A g F a (cm2 ) Theùp choïn m% f(mm) Fa choïn Goái 1 14.72 0.20 0.887 14.6 4f22 15.2 1.3 Nhòp 1 7.23 0.0137 0.993 6.5 2f22 7.6 0.7 Goái 2 17.36 0.242 0.859 17.8 2f22+2f28 19.92 1.7 Nhòp 2 9.92 0.017 0.991 8.84 2f22+1f16 9.139 0.8 Goái 3 19.1 0.266 0.842 20.00 2f22+2f28 19.92 1.7 Nhòp 3 9.28 0.01578 0.992 8.3 2f22+1f16 9.139 0.8 Goái 4 18.8 0.263 0.844 19.7 2f22+2f28 19.92 1.7 Nhòp 4 9.73 0.0168 0.9915 8.8 2f22+1f16 9.139 0.8 Goái 5 18.3 0.252 0.852 18.7 2f22+2f28 19.92 1.7 Nhòp 5 8.78 0.0143 0.9927 7.5 2f22 7.6 0.7 Goái 6 11.81 0.180 0.9 12.7 4f22 15.2 1.31.31.3 IV.3.3-Tính coát theùp ngang -Kieåm tra ñieàu kieän tính toaùn Q< 0.6 Rkbho 0.6 Rk b ho = 0.6 x8.8 x25 x 46 = 6072 (kG) - Qmax = 15480 > 6072 (kG) neân phaûi tính coát theùp chòu löïc caét. qd = Q2/ 8Rkb ho2 =154802/8 x 8.8 x 25x 462 = 64.3 kG/cm -Choïn ñai f 8 ; Fa = 0.503 cm2, hai nhaùnh, theùp CI coù Ra =2000kG /cm2 -Khoaûng caùch tính toaùn Ut =Ra n Fd / qd =2000 x 2 x 0.503/64.3 = 31.3 cm Umax = 1.5 Rkb ho2 /Qmax =1.5 x 8.8 x 25 x462 /15480 = 45 cm + hd= 50 cm neân Uct = 16cm vaø 30cm Vaäy choïn Ud = 16 cm + ÔÛû giöûa ñaët coát thöa hôn Uh vaø 50 cm Vaäy choïn Ud = 30 cm Vaäy: tieát dieän ñaõ choïn sô boä laø hôïp lyù. CHÖÔNG III: TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP I- GIÔÙI THIEÄU CAÀU THANG _ Thieát keá caàu thang 2 veá daïng baûn, khoâng coù limon, ñuùc baèng beâtoâng coát theùp, baäc xaây gaïch. Caàu thang tính cho töø taàng 2 – 8, moãi taàng cao 3,3m. Caàu thang naèm taïi vò trí truïc A-B vaø truïc 1-2 . II- SÔ ÑOÀ HÌNH HOÏC VAØ CHI TIEÁT CAÁU TAÏO II.1-Maët baèng caàu thang 2 veá II.2-Caáu taïo baäc thang Baäc thang xaây gaïch theû coù mac >50. Chieàu cao baäc: h = 183 (mm ); Chieàu roäng baäc: b = 250 (mm); 2h+b= 616 mm. - Goùc nghieâng cuûa baûn thang so vôùi phöông ngang laø : => a = 39,5o; cosa = 0,77. -Ta tính ñöôïc chieàu daøy baäc gaïch nhö sau: x =. II.3- Caáu taïo baûn chieáu nghó - Lôùp ñaù hoa cöông daøy 20mm, g = 2000 (kG/m3), n=1,1; - Vöõa loùt daøy 30mm, g = 1800 (kG/m3),n=1,3; - Baûn thang daøy 120mm, g = 2500 (kG/m3),n=1,1; - Vöõa traùt daøy 15mm, g =1800 (kG/m3),n=1,3. II.4- Caáu taïo baûn thang - Lôùp ñaù hoa cöông daøy 20mm, g=2000 (kG/m3), n=1,1; - Vöõa loùt daøy 30mm, g = 1800 (kG/m3),n=1,3; - Baäc thang xaây gaïch theû daøy 70,4mm , g = 1800 (kG/m3) ,n = 1,1; - Baûn thang daøy 120mm, g =2500 (kG/m3),n=1,1; - Vöõa traùt daøy 15mm, g=1800 (kG/m3),n=1,3. III- TÍNH TOAÙN CAÂU THANG DAÏNG BAÛN CHÒU LÖÏC _ Baûn thang laøm vieäc 1 phöông. _ Ñeå tính, ta caét daûi baûn roäng 1m. III.1- Taûi troïng taùc duïng leân baûn xieân vaø baûn chieáu nghæ III.1.1-Tónh taûi -Baûn chieáu nghæ Loaïi taûi troïng Caùc lôùp vaät lieäu d (m) g (kG/m3) n gtt (kG/m2) Tónh taûi Lôùp ñaù hoa cöông 0,02 2000 1,1 44 Vöõa loùt 30mm 0,03 1800 1,3 70,2 Baûn thang 120mm 0,12 2500 1,1 330 Vöõa traùt 15mm 0,015 1800 1,3 35,1 Toång coäng 478,5 - Baûn xieân Loaïi taûi troïng Caùc lôùp vaät lieäu d (m) g (kG/m3) n gtt (kG/m2) Tónh taûi Lôùp ñaù hoa cöông 0,02 2000 1,1 44 Vöõa traùt baäc 30mm 0,03 1800 1,3 70,2 Gaïch xaây 0,0704 1800 1,1 139,4 Baûn thang 120mm 0,12 2500 1,1 330 Vöõa traùt 15mm 0,015 1800 1,3 35,1 Toång coäng 618,7 III.1.2- Hoaït taûi - Theo TCVN 2737-95, thì hoaït taûi tieâu chuaån taùc duïng leân caàu thang laø: ptc = 300 kG/m2, laáy n =1,2. Vaäy hoaït taûi tính toaùn taùc duïng leân caàu thang : ptt = ptc x n = 300 x 1,2 = 360 kG/m2. + Toång taûi troïng taùc duïng leân baûn thang laø : p1 = 618,7 + 360 = 978,7 kG/m2. + Toång taûi troïng taùc duïng leân chieáu nghæ laø : q2 = 478,5 + 360 = 838,5 kG/m2. III.2- Sô ñoà tính III.3-Xaùc ñònh noäi löïc Söû duïng phaàn meàm SAP 2000 ñeå giaûi tìm ra noäi löïc. BIEÅU ÑOÀ MOMEN VEÁ 1(Tm) BIEÅU ÑOÀ PHAÛN LÖÏC VEÁ 1(T/m) BIEÅU ÑOÀ MOMEN VEÁ 2(Tm) BIEÅU ÑOÀ PHAÛN LÖÏC VEÁ 2(T/m) III.4- Tính coát theùp _ Tính theo caáu kieän chòu uoán, tieát dieän hình chöõ nhaät. h =12cm; b=100cm; a=1,5cm => h0=10,5cm. _ Duøng theùp C1 coù Ra = 2000kG/ cm2. III.4.1- Baûn xieân + Momen döông M+max = 1,18 (Tm); ; . _ Choïn theùp f10a130 coù Fa choïn = 6,04 cm2. _ Kieåm tra m%: . +Momen aâm M-max = 0,44(Tm); . . _Choïn theùp f8a180 coù Fa = 2,79cm2 . _ Kieåm tra m% . IV- TÍNH DAÀM THANG - Daàm thang tính nhö moät daàm ñôn giaûn chòu taûi troïng baûn thaân daàm, taûi troïng töôøng vaø taûi troïng baûn thang truyeàn vaøo. IV.1-Tính daàm thang DT ( hdxbd) = ( 50x25) cm. IV.1.1- Taûi troïng taùc duïng - Taûi troïng baûn thaân daàm : gbt = 0,5x0,25x2500x1,1 = 343,75 (kG/m). - Taûi troïng do baûn thang truyeàn vaøo vôùi phaûn löïc RA: R1 =1.22 (T/m). - Taûi troïng töôøng truyeàn vaøo: gt = 1,1x3600x0,2x1,65 =1306,8 ( kG/m). IV.1.2- Sô ñoà tính IV.1.3- Xaùc ñònh noäi löïc _ Duøng phaàn meàm SAP2000 ñeå veõ ra noäi löïc nhö sau: BIEÅU ÑOÀ MOMEN DAÀM THANG(Tm) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT DAÀM THANG(T) IV.1.4- Tính coát theùp daàm thang Choïn a = 4cm à ho = 50 – 4 = 46 cm => = 0,93. ; => Choïn 2f18 + 2f16(Fa = 9,11 cm2); => . Theùp goái laáy 40% theùp nhòp ñeå boá trí : Fa =9,11x0,4 =3,65cm2; => choïn 2f 16 ( Fa = 4,02 cm2); => IV.1.5- Kieåm tra löïc caét - Kieåm tra theo ñieàu kieän : 0,6.Rk . b . h0 < Qmax < 0,35 Rn . b . h0 < Qmax =7820kg > Qmax= 7820 Kg phaûi tính coát ñai - Choïn ñai f8, 2 nhaùnh coù Fa = 2 x 0.503 = 1,006 cm2 Uct < 165 cm vaø Uct < 30cm => Choïn U = 150 cm - Boá trí theùp Ñaët coát ñai f8 a150 ôû 2 goái vaøo caùch , coøn ôû khoaûng giöõa ñaët thöa hôn Uct vaø 50 cm, choïn f8a 250 Maët khaùc =19962 kG > Qmax = 7820 KG => Coát ñai vaø beâtoâng ñuû chòu caét, khoâng caàn ñaët coát xieân. CHÖÔNG IV: HOÀ NÖÔÙC MAÙI I- SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ VAØ SOÁ LIEÄU VAÄT LIEÄU I.1- Sô ñoà vò trí MAËT BAÈNG ÑAÙY BEÅ MAËT BAÈNG NAÉP BEÅ MAËT CAÉT A-A I.2- Soá lieäu vaät lieäu Beâtoâng maùc 250 coù: Rn = 110 kG/cm2 ; Rk = 8.8 kG/cm2. Duøng coát theùp CI coù : Ra = 2000 kG/cm2 ; Rañ= 1600 kG/cm2. Choïn kích thöôùc sô boä: + Chieàu daøy baûn naép d = 7(cm); + Chieàu daøy baûn thaønh d = 9 (cm); + Chieàu daøy baûn ñaùy d = 14 (cm); + Heä daàm naép : DN1 (20x30) cm ; DN2 (20x30) cm; + Heä daàm ñaùy : DD1 (30x50) cm ; DD2 (30x50) cm. II- TÍNH TOAÙN BAÛN NAÉP HOÀ NÖÔÙC II.1-Taûi troïng taùc duïng II.1.1- Tónh taûi Loaïi TT Thaønh phaàn caáu taïo Chieàu daøy (m) Heä soá Vöôït taûi Taûi troïng Tieâu chuaån (kG/m3) Taûi troïng tính toaùn (kG/m2) Tónh taûi 1.Troïng löôïng baûn BTCT 0.07 1,1 2500 192,5 2.Vöõa X M taïo doác thoaùt nöôùc 0,02 1,3 1800 46,8 3.Vöõa traùt phía ñaùy naép 0,015 1,3 1800 35,1 Toång coäng 274,4 II.1.2- Hoaït taûi Laáy theo TCVN 2737 –1995, hoaït taûi söûa chöõa pTC = 75 (kG/m2) pTC < 200 (kG/m2) heä soá vöôït taûi np =1,3. pTT = 75 x 1,3 = 97,5 (kG/m2). Toång taûi troïng taùc duïng phaân boá ñeàu treân baûn naép laø: q = gTT + pTT = 274,4 + 97,5 = 371,9 (kG/ m2). II.2- Tính noäi löïc - Kích thöôùc baûn naép : 4,2 x 5,5 (m). - Xeùt tæ soá l2 / l1 = 5,5 / 4,2 = 1,3 < 2 Baûn laøm vòeâc theo caû 2 phöông. Xaùc ñònh noäi löïc baèng caùch tra baûn keâ 4 caïnh theo sô ñoà 9 vaø phuï thuoäc vaøo tæ soá: vaø taûi troïng P = q x l1 x l2 =371.9 x 5,5 x 4,2 = 8590,9 (kG). - Taïi nhòp theo phöông caïnh ngaén: M1 = m91 x P = 0.0208 x 8590,9 = 178,7 kGm - Taïi nhòp theo phöông caïnh daøi: M2 = m92 x P = 0.0123 x8590,9 = 105,7 kGm - Taïi goái theo phöông caïnh ngaén: MI = k91 x P = 0.0475 x 8590,9 = 408,1 kGm - Taïi goái theo phöông caïnh daøi: MII = k92 x P = 0.0281 x 8590,9 = 241,4 kGm II.3. Tính coát theùp -Caét oâ baûn theo phöông caïnh daøi vaø caïnh ngaén vôùi caùc daûi coù beà roäng 1 meùt ñeå tính. -Tính toaùn vaø boá trí coát theùp: Coát theùp ñöôïc tính toaùn vôùi daõy baûn coù beà roäng b = 1m theo caû 2 phöông vaø ñöôïc tính toaùn nhö caáu kieän chòu uoán. +Vôùi : ; ; b = 100cm: beà roäng daûi tính toaùn; h0 = hb – a: chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; Giaû thieát a = 1.5cm: khoaûng caùch töø meùp beâtoâng chòu keùo ñeán troïng taâm coát theùp chòu keùo. Haøm löôïng coát theùp tính toaùn m trong daûi baûn caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: +Vôùi : . Theo TCVN laáy mmin = 0.05%. - Do baûn naép coù söï giaûm yeáu veà tieát dieän (do khoeùt loã cuûa hoá thaêm), neân taïi vò trí ñoù caàn phaûi gia cöôøng coát theùp. Dieän tích coát theùp gia cöôøng phaûi lôùn hôn dieän tích caùc thanh theùp bò caét (5f 8 Fa = 2,51 cm2). Choïn 2f14 coù Fa = 3,08 cm2 gia coá cho moät beân mieäng hoá. Vaäy soá theùp caàn gia coá laø 4f14. - Keát quûa tính toaùn theùp ñöôïc trình baøy ôû baûng sau : BAÛN THOÁNG KEÂ THEÙP BAÛN NAÉP Baûn M (Tm) A g Fa (cm2) Theùp choïn m % f (mm) a (mm) Fa (cm2)  Baûn naép  M1 0,18 0,054 0,97 1,6 f6 150 1,9 0,34  M2 0,16 0,03 0,98 0,93 f6 250 1,1 0,2  MI 0,41 0,12 0,94 3,9 f8 130 3,9 0,7  MII 0,24 0,072 0,96 2,3 f8 220 2,3 0,42 III- Tính heä daàm naép III.1- Sô ñoà truyeàn taûi SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI CUÛA BAÛN NAÉP VAØO CAÙC DAÀM NAÉP III.2- Tính daàm naép DN1 : (20 x 30) cm - Sô ñoà tính : laø daàm ñôn giaûn keâ leân 2 goái töïa nhö hình veõ sau : - Taûi troïng taùc duïng - Taûi troïng taùc duïng bao goàm + Troïng löôïng baûn thaân daàm : gbt =1,1 x 0.2 x 0.3 x 2500 =165 kG/m + Taûi troïng töø saøn naép beå truyeàn vaøo daàm ôû daïng hình thang ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông. gtd = (1 – 2b2 -b3)q +Vôùi : - b ===0,382; - ln, ld : chieàu daøi caïnh ngaén vaø caïnh daøi cuûa oâ saøn; - q=371,9(kG/m2) : laø taûi troïng phaân boá daïng hình thang. =>gtd= 509,6 (kG/m). Toång taûi troïng taùc duïng leân daàm : q = gbt + gtd = 165 + 509,6 = 674,6 kG/m. - Xaùc ñònh noäi löïc + Momen lôùn nhaát ôû giöõa nhòp : Mmax = = 2551 kGm. + Löïc caét lôùn nhaát taïi goái : Qmax = =1855,2 kG. - Tính toaùn coát theùp Choïn a = 4cm à ho = 30 – 4 = 26 cm => = 0,91; ; => choïn 2f20 (Fa = 6,28 cm2); => . Theùp goái laáy 40% theùp nhòp ñeå boá trí : Fa =6,28 x 0,4 =2,5cm2; => choïn 2f 14 ( Fa = 3,08 cm2); => - Tính coát ñai + Kieåm tra ñieàu kieän haïn cheá veà löïc caét : K0Rnbh0 = 0,35 x 110 x 20 x 26 = 20020 kG > Qmax = 1855,2 kG. + Kieåm tra ñieàu kieän tính toaùn coát ñai: K1Rkbh0 = 0,6 x 8,8 x 20 x 26 = 2745,6 kG > Qmax = 1855,2 kG. => Khoâng caàn tính toaùn coát ñai, beâtoâng ñaõ ñuû khaû naêng chòu caét, boá trí coát ñai theo caáu taïo: Uct = ôû ñoaïn 0.25l ñaàu daàm Uct = ôû ñoaïn giöõa daàm Duøng ñai f6a150 ôû khoaûng 0,251 ñaàu daàm, giöõa daàm duøng f6a200 III.3. Tính daàm naép DN2 (20 x 30) cm - Taûi troïng taùc duïng - Taûi troïng taùc duïng bao goàm + Troïng löôïng baûn thaân daàm gbt = 0.2 x 0.3 x 2500 x1,1 =165 kG/m. + Taûi troïng töø saøn naép beå truyeàn vaøo daàm ôû daïng tam giaùc ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông. gtd = = 488,2 kG/m. Toång taûi troïng taùc duïng leân daàm: q = gbt + gtd= 165+ 488,2 = 653 KG/m. - Sô ñoà tính laø daàm ñôn giaûn keâ leân 2 goái töïa - Xaùc ñònh noäi löc + Momen lôùn nhaát ôû giöõa nhòp Mmax = = 1440 kGm + Löïc caét lôùn nhaát taïi goái: Qmax = = 1372kG - Tính toaùn coát theùp: Choïn a = 4 cm ho = 30 – 4 = 26 cm => = 0,98. ; => choïn 2f14 (Fa =3,08 cm2); => . Theùp goái laáy 40% theùp nhòp ñeå boá trí : Fa =3,08 x 0,4 =1,23cm2; => choïn 2f 10 ( Fa = 1,57 cm2); => - Tính coát ñai : + Kieåm tra ñieàu kieän haïn cheá veà löïc caét : K0Rnbh0 = 0,35 x 110 x 20 x 26 = 20020 kG > Qmax = 1372 kG. + Kieåm tra ñieàu kieän tính toaùn coát ñai. K1Rkbh0 = 0,6 x 8,8 x 20 x 26 = 2745,6 kG > Qmax = 1372 kG. Khoâng caàn tính toaùn coát ñai, beâtoâng ñaõ ñuû khaû naêng chòu caét, boá trí coát ñai theo caáu taïo: Uct = ôû ñoaïn 0.25l ñaàu daàm Uct = ôû ñoaïn giöõa daàm Duøng ñai f6a150 ôû khoaûng 0,251 ñaàu daàm, giöõa daàm duøng f6a200 IV-TÍNH TOAÙN BAÛN THAØNH HOÀ NÖÔÙC IV.1- Ñaëc ñieåm vaø sô ñoà tính - Choïn baûn thaønh daøy d = 9 cm - Döïa vaøo tyû soá: ld/ln = 5,5/1,7 = 3,23 > 2 baûn laøm vieäc moät phöông do ñoù khi tính caét daûi roäng 1m theo phöông caïnh ngaén ñeå tính. IV.2- Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng - Thaønh hoà chòu taùc duïng cuûa aùp löïc thuûy tónh, phaân boá daïng tam giaùc lôùn nhaát ôû ñaùy beå. qn= n . gn . h = 1,1 x 1000 x 1,7 x1 = 1870 (kG/m). - Taûi troïng do gioù gaây ra. WTT = Wo x k x C x B Theo TCVN 2737 – 1995, coâng trình thuoäc khu vöïc IIA vaø thuoäc ñòa hình C Wo = 83 (Kg/m2). + Heä soá vöôït taûi n = 1.2 + Heä soá khí ñoäng: - C = 0.8: gioù ñaåy - C = 0.6: gioù huùt + K laø heä soá keå ñeán söï thay ñoåi ñoä cao vaø daïng ñòa hình. Vôùi ñòa hình C : Ñoä cao hoà nöôùc: h = 34,7m ; ôû ñaùy beå K = 0,9276 Ñoä cao hoà nöôùc: h = 36,4m ; ôû naép beå K = 0,9412 Phía gioù huùt : qh = 83x0,9412x0,6x1,2x 1 =56,3kG/m Phía gioù ñaåy : qñ = 83x1,4325x0,8x1,2x1 =75kG/m IV.3-Xaùc ñònh noäi löïc IV.3.1-Tröôøng hôïp chæ chòu taûi troïng gioù huùt vaø aùp löïc nöôùc. - Tröôøng hôïp chæ chòu taûi troïng gioù huùt ( Mmax taïi x =0,625.l = 0,625.1,7=1,062 m) - Tröôøng hôïp chæ chòu aùp löïc nöôùc ( Mmax taïi x=0,553.l = 0,553.1,7=0,94 m) - Moment toång cho tröôøng hôïp gioù huùt vaø aùp löïc nöôùc ñaåy : M = 20,4+360 =380,4 kGm M = 11,5+ 160,8 = 172,3 kGm IV.4-Tính theùp Coát theùp ñöôïc tính toaùn vôùi daõy baûn coù beà roäng b = 1m vaø ñöôïc tính toaùn nhö caáu kieän chòu uoán. +Vôùi : ; ; b = 100cm: beà roäng daûi tính toaùn; h0 = hb – a: chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; Giaû thieát a = 1.5cm: khoaûng caùch töø meùp beâtoâng chòu keùo ñeán troïng taâm coát theùp chòu keùo. Haøm löôïng coát theùp tính toaùn m trong daõy baûn caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: +Vôùi : . Theo TCVN laáy mmin = 0.05%. - Keát quaû tính toaùn coát theùp ñöôïc trình baøy ôû baûng sau : BAÛNG KEÁT QUÛA COÁT THEÙP BAÛN THAØNH (Tröôøng hôïp : gioù huùt vaø aùp löïc nöôùc ñaåy) M (KGcm) ho (cm) A g Fa (cm2) Fa choïn (cm2) m Choïn theùp 38040 7,5 0,0615 0,96 3,3 3,6 0,48 F8a140 17230 7,5 0,028 0,98 1,53 2,0 0,27 F8a200 - Ta thaáy tröôøng hôïp thaønh chòu caû gioù huùt vaø aùp löïc nöôùc ñaåy laø nguy hieåm hôn so vôùi tröôøng hôïp thaønh chòu gioù ñaåy, do ñoù ta laáy theùp cuûa tröôøng hôïp nguy hieåm nhaát ñeå boá trí cho baûn thaønh. - Baûn thaønh ñöôïc boá trí theùp 2 lôùp. - Theùp caáu taïo theo phöông ngang F6 a200. V- TÍNH TOAÙN BAÛN ÑAÙY HOÀ NÖÔÙC. V.1- Xaùc ñònh taûi troïng V.1.1- Tónh taûi - Troïng löôïng cuûa nöôùc phaân boá ñeàu treân ñaùy beå: q1= n .gn. .h = 1,1 x 1000 x 1,7=1870 kG/m2. - Troïng löôïng baûn thaân keát caáu: STT Caùc lôùp caáu taïo d g g(tc) n g(tt) (cm) (kG/m3) (kG/m2) (kG/m2) 1 Gaïch men 0.8 2000 16 1.1 17.6 2 Vöõa traùt 2 1800 36 1.3 46,8 3 Lôùp BT choáng thaám 3 2000 60 1.1 66 4 Baûn saøn BTCT 14 2500 350 1.1 385 5 Vöõa traùt 1.5 1800 27 1.3 35.1 Toång coäng 550,5 V.1.2-Hoaït taûi: Khi söûa chöõa thì hoà khoâng chöùa nöôùc, neân xem nhö khoâng coù hoaït taûi. Vaäy : q = 550,2 +1870 = 2420,5 kG/m2. V.2- Tính noäi löïc - Kích thöôùc baûn ñaùy : 5, 5 x 4,2 m. - Xeùt tæ soá l2 / l1 = 5,5/ 4,2 = 1,3 < 2 Baûn laøm vòeâc theo caû 2 phöông. Xaùc ñònh noäi löïc baèng caùch tra baûn ngaøm 4 caïnh theo sô ñoà 9 vaø phuï thuoäc vaøo tæ soá : vaø taûi troïng P = q x l1 x l2 = 2420,5 x 5,5 x 4,2 = 55913,5kG. + Taïi nhòp: M1 = m91 x P = 0,0208x55913 =1163 kGm. M2 = m92 x P = 0,0123x 55913 = 687,7 kGm. + Taïi goái: MI = k91 x P = 0,0475 x 55913 =2655,9 kGm. MII = k92 x P = 0,0281 x 55913 = 1571,2 kGm. V.3- Tính coát theùp -Caét oâ baûn theo phöông caïnh daøi vaø caïnh ngaén vôùi caùc daûi coù beà roäng 1 meùt ñeå tính. -Tính toaùn vaø boá trí coát theùp: Coát theùp ñöôïc tính toaùn vôùi daõy baûn coù beà roäng b = 1m theo caû 2 phöông vaø ñöôïc tính toaùn nhö caáu kieän chòu uoán. Vôùi : ; ; b = 100cm: beà roäng daûi tính toaùn; h0 = hb – a: chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; Giaû thieát a = 1.5cm: khoaûng caùch töø meùp beâtoâng chòu keùo ñeán troïng taâm coát theùp chòu keùo. Haøm löôïng coát theùp tính toaùn m trong daõy baûn caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: Vôùi : . Theo TCVN laáy mmin = 0.05%. - Keát quûa tính toaùn theùp ñöôïc trình baøy ôû baûng sau : BAÛNG KEÁT QUÛA COÁT THEÙP BAÛN ÑAÙY VI- Tính heä daàm ñaùy VI.1- Sô ñoà truyeàn taûi SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI CUÛA BAÛN ÑAÙY VAØO CAÙC DAÀM ÑAÙY VI.2-Tính daàm DD1 : (30x50) cm Taûi taùc duïng leân daàm : + Taûi troïng baûn thaân : gbt = 0,3´0,5´2500´1.1 = 412,5 kG/m + Taûi troïng töø saøn naép beå truyeàn vaøo daàm ôû daïng hình thang ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông. gtd = (1 – 2b2 -b3)q +Vôùi : - b ===0,382; - l n ,ld : chieàu daøi caïnh ngaén vaø caïnh daøi cuûa oâ saøn ; - q=2420,5(kG/m2) : laø taûi troïng phaân boá daïng hình thang; =>gtd= 3316,5 (KG/m) + Taûi troïng baûn thaønh : STT Caùc lôùp caáu taïo d g g(tc) n g(tt) (cm) (kG/m3) (kG/m2) (kG/m2) 1 Gaïch men 0.8 2000 16 1.1 17.6 2 Vöõa traùt 2 1800 36 1.3 46,8 3 Lôùp BT choáng thaám 3 2000 60 1.1 66 4 Baûn saøn BTCT 9 2500 225 1.1 247,5 5 Vöõa traùt 1.5 1800 27 1.3 35.1 Toång coäng 413 à gbth = 413x1,7=702,1 kG/m à Toång taûi taùc duïng leân daàm: qtt =412,5 + 3316,5 + 702,1 = 4430,6 kG/m - Sô ñoà tính laø daàm ñôn giaûn keâ leân 2 goái töïa Ta coù : Mmax = 4430,6 x = 16753 kGm Qmax = = 12184 kG - Tính coát theùp Choïn a = 4 cm à ho = 50 –4 = 46cm A = = 0,24 g = = 0,86 Fa = = 21,17 cm2, Choïn 1f28+4f22 (Fa = 21,35 cm2) => . Theùp goái laáy 40% theùp nhòp ñeå boá trí : Fa =21,35 x 0,4 =8,5cm2; => choïn 3f 20 ( Fa = 9,42 cm2); => - Tính coát ñai + Kieåm tra ñieàu kieän haïn cheá : Q = 12184 < 0,35´110´30´46 = 53130 kG + Kieåm tra ñieàu kieän chòu caét : Q = 12184 > 0,6´8,8´30´46 = 7286,4 kG à Tính coát ñai + Choïn ñai f8, 2 nhaùnh coù Fa = 2 x 0.503 = 1,006 cm2 Uct < 16,5 cm vaø Uct < 30cm => Choïn U = 15 cm + Boá trí theùp Ñaët coát ñai f8 a150 ôû 2 goái vaøo caùch , coøn ôû khoaûng giöõa ñaët thöa hôn Uct vaø 50 cm, choïn f8a 250 Maët khaùc =19962 kG > Qmax = 12184 kG => Coát ñai vaø beâtoâng ñuû chòu caét, khoâng caàn ñaët coát xieân.Duøng ñai f8 coù hai nhaùnh Fñai = 0.503 cm2 VI.3- Tính daàm DD2 (30x50) cm Taûi taùc duïng leân daàm : + Taûi troïng baûn thaân : gbt = 0,3´0,5´2500´1.1 = 412,5 kG/m + Taûi troïng töø saøn naép beå truyeàn vaøo daàm ôû daïng tam giaùc ñoåi thaønh taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông. gtd = = 3177 kG/m + Taûi troïng baûn thaønh : à Toång taûi taùc duïng leân daàm: qtt =4430,6 kG/m. - Sô ñoà tính laø daàm ñôn giaûn keâ leân 2 goái töïa Ta coù : Mmax = 4430,6 x = 9770 kGm Qmax = = 9304,3 kG - Tính coát theùp : Choïn a = 4 cm à ho = 50 –4 = 46cm A = = 0,14 g = = 0,92 Fa = = 11,5 cm2, Choïn3f22 (Fa = 11,4 cm2) => . Theùp goái laáy 40% theùp nhòp ñeå boá trí : Fa =11,4 x 0,4 =4,56 cm2; => choïn 2f 18 ( Fa = 5,09 cm2); => - Tính coát ñai : + Kieåm tra ñieàu kieän haïn cheá : Q = 9304,3 < 0,35´110´30´46 = 53130 kG + Kieåm tra ñieàu kieän chòu caét : Q = 9304,3 > 0,6´8,8´30´46 = 7286,4 kG à Tính coát ñai + Choïn ñai f8, 2 nhaùnh coù Fa = 2 x 0.503 = 1,006 cm2 Uct < 16,5 cm vaø Uct < 30cm => Choïn U = 15 cm + Boá trí theùp Ñaët coát ñai f8 a150 ôû 2 goái vaøo caùch , coøn ôû khoaûng giöõa ñaët thöa hôn Uct vaø 50 cm, choïn f8a 250 Maët khaùc =19962 kG > Qmax = 9304,3 kG => Coát ñai vaø beâtoâng ñuû chòu caét, khoâng caàn ñaët coát xieân.Duøng ñai f8 coù hai nhaùnh Fñai = 0.503 cm2.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT_SAN_DAM_CT_HN.DOC
  • doc6_TAI_LIEU_THAM_KHAO.DOC
  • docKHUNG.DOC
  • docLOI_CAM_ON.DOC
  • docMONG.DOC
  • docMUCLUC.DOC
  • docPHULUC.DOC
  • docTHICONG.DOC