Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp Long Đức tỉnh Trà Vinh

mục lục phần i : Tổng quan khu công nghiệp phần ii : Cung cấp điện cho nhà máy chế biến thủy,hải sản trà vinh chương 1: Xác định tâm phụ tải nhà máy chương 2: Xác định phụ tải tính toán nhà máy và chọn phương án cung cấp điện a : Các phương pháp xác định phụ tải b : Phần tính toán chương 3 : Chọn máy biến áp và dây dẫn chương 4 : Tính ngắn mạch, kiểm tra sụt áp và chọn aptomat chương 5 : Tính toán bù và thiết kế trạm biến áp nhà máy chương 6 : Thiết kế chống sét và nối đất phần ii : Thiết kế cung cấp điện cho bệnh viện chương i : Tổng quan chương ii : Xác định phụ tải tính toán của bệnh viện 79 chương iii: Thiết kế phần hạ áp cho bệnh viện phần iii: Cung cấp điện cho khu dân cư thuộc khu công nghiệp

doc4 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 28/02/2013 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp Long Đức tỉnh Trà Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛNG PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CUÛA TUÛ PHAÂN PHOÁI 1 S T T Teân Nhoùm-Thieát Bò Kí Hieäu Soá löôïng Pñm (KW) Iñm (A) Ksd Cosw tgw Coâng Suaát Trung Bình Coâng Suaát Tính Toaùn nhq Kmax Iñn (A) Ptb (KW) Qtb (Kvar) Ptt (KW) Qtt (Kvar) Stt (KVA) Itt(A) NHOÙM 1 – TÑL1.1 A 1 Tuû haáp A1 1 12 28,05 0,78 0,65 1,17 2 Tuû haáp A2 1 12 28,05 0,78 0,65 1,17 3 Tuû haáp A3 1 12 18,05 0,78 0,65 1,17 4 Tuû haáp A4 1 12 28,05 0,78 0,65 1,17 5 Tuû haáp A5 1 12 28,05 0,78 0,65 1,17 6 Tuû haáp A6 1 12 28,05 0,78 0,65 1,17 COÄNG 72 168,3 0,78 0,65 1,17 56,16 65,71 63,46 72,28 96,19 146,15 6 1,13 264,52 NHOÙM2 – TÑL1.2 B 1 Tuû laøm ñaù vaãy B1 1 5 11,51 0,35 0,66 1,14 2 Tuû laøm ñaù vaãy B2 1 5 11,51 0,35 0,66 1,14 3 Tuû laøm ñaù vaãy B3 1 5 11,51 0,35 0,66 1,14 4 Tuû laøm ñaù vaãy B4 1 5 11,51 0,35 0,66 1,14 5 Tuû laøm ñaù vaãy B5 1 5 11,51 0,35 0,66 1,14 6 Tuû laøm ñaù vaãy B6 1 5 11,51 0,35 0,66 1,14 7 Tuû laøm ñaù vaãy B7 1 5 11,51 0,35 0,66 1,14 8 Tuû laøm ñaù vaãy B8 1 5 11,51 0,35 0,66 1,14 COÄNG 8 40 92,08 0,35 0,66 1,14 14 15,96 21,84 17,56 28,02 42,58 8 1,56 96,1 NHOÙM3 – TÑL1.3 C 1 Maùy bôm C1 1 10 21,7 0,48 0,7 1,02 2 Maùy bôm C2 1 10 21,7 0,48 0,7 1,02 3 Maùy bôm C3 1 10 21,7 0,48 0,7 1,02 4 Maùy bôm C4 1 10 21,7 0,48 0,7 1,02 5 Maùy bôm C5 1 10 21,7 0,48 0,7 1,02 COÄNG 5 50 121,9 0,48 0,7 1,02 24 24,48 38,4 26,93 46,9 71,26 5 1,6 219,2 NHOÙM4 –TÑL1.4 F 13,4 23,95 0,85 0,62 10,05 6,23 11,82 17,96 BAÛNG PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CUÛA TUÛ PHAÂN PHOÁI 2 S T T Teân Nhoùm-Thieát Bò Kí Hieäu Soá löôïng Pñm (KW) Iñm (A) Ksd Cosw tgw Coâng Suaát Trung Bình Coâng Suaát Tính Toaùn nhq Kmax Iñn (A) Ptb (KW) Qtb (KVAr) Ptt (KW) Qtt (KVAr) Stt (KVA) Itt(A) NHOÙM 1 – TÑL2.1 D 1 Maùy neùn D2 1 60 121,55 0,64 0,75 0,88 2 Maùy neùn D3 1 60 121,55 0,64 0,75 0,88 3 Maùy neùn D4 1 60 121,55 0,64 0,75 0,88 4 Maùy neùn D5 1 60 121,55 0,64 0,75 0,88 COÄNG 4 240 486,2 0,64 0,75 0,88 153,6 135,17 208,9 148,69 256,41 389,58 4 1,36 919,54 NHOÙM 2 – TÑL2.2 1 Maùy neùn D1 1 60 121,55 0,64 0,75 0,88 2 Maùy neùn D6 1 60 121,55 0,64 0,75 0,88 3 Maùy neùn D7 1 60 121,55 0,64 0,75 0,88 4 Maùy neùn D8 1 60 121,55 0,64 0,75 0,88 COÄNG 4 240 486,2 0,64 0,75 0,88 153,6 135,17 208,9 148,69 256,41 389,58 4 1,36 919,54 BAÛNG PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CUÛA TUÛ PHAÂN PHOÁI 2 S T T Teân Nhoùm-Thieát Bò Kí Hieäu Soá löôïng Pñm (KW) Iñm (A) Ksd Cosw tgw Coâng Suaát Trung Bình Coâng Suaát Tính Toaùn nhq Kmax Iñn (A) Ptb (KW) Qtb (KVAr) Ptt (KW) Qtt (KVAr) Stt (KVA) Itt(A) NHOÙM 3 – TÑL2.3 E 1 Tuû Ñoâng E1 1 15 32,56 0,48 0,7 1,02 2 Tuû Ñoâng E2 1 15 32,56 0,48 0,7 1,02 3 Tuû Ñoâng E3 1 15 32,56 0,48 0,7 1,02 4 Tuû Ñoâng E4 1 10 22,34 0,49 0,68 1,08 5 Tuû Ñoâng E5 1 10 22,34 0,49 0,68 1,08 6 Tuû Ñoâng E6 1 10 22,34 0,49 0,68 1,08 COÄNG 6 75 165,15 0,48 0,69 1,05 36,3 38,12 55,9 41,93 69,88 106,17 6 1,54 253,21 NHOÙM 4 – TÑL2.4 E 1 Tuû Ñoâng E7 1 10 22,34 0,46 0,69 1,05 2 Tuû Ñoâng E8 1 10 22,34 0,46 0,69 1,05 3 Tuû Ñoâng E9 1 10 22,34 0,46 0,69 1,05 4 Tuû Ñoâng E10 1 10 22,34 0,45 0,68 1,08 5 Tuû Ñoâng E11 1 10 22,34 0,45 0,68 1,08 6 Tuû Ñoâng E12 1 10 22,34 0,45 0,68 1,08 COÄNG 6 165,15 0,46 0,69 1,06 27,3 28,94 43,14 31,83 53,6 84,44 6 1,58 182,98 BAÛNG PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CHO TOAØN NHAØ MAÙY S T T TEÂN NHAØ XÖÔÛNG F (m2) P0 (W/m2) Ptt (KW) Qtt (KVAr) Stt (KVA) Itt (A) Cosw Chieáu saùng Ñoäng löïc Toång Chieáu saùng Ñoäng Löïc Toång TPP1 1 Phoøng sô cheá 300 32 9,6 63,46 73,06 9,79 72,28 82,07 109,88 166,55 0,66 2 Phoøng laøm ñaù vaãy 400 38 15,2 21,84 37,04 15,5 17,56 32,6 49,34 74,97 0,76 3 Phoøng maùy bôm 40 21 1,05 38,4 39,45 1,07 26,93 28 48,38 73,51 0,81 4 Phoøng haønh chaùnh 160 22 3,52 10,05 13,57 3,59 6,23 9,82 16,75 25,45 0,81 5 Nhaø baûo veä 16 9,5 0,15 0 0,15 0,16 0 0,16 0,22 0,33 0,68 6 Nhaø ñeå xe 600 5,4 3,24 0 3,24 3,3 0 3,3 4,62 7,03 0,7 7 Phoøng nghó nhaân vieân 150 10,8 1,62 0 1,62 1,65 0 1,65 2,31 3,51 0,7 8 Nhaø veä sinh 40 7,1 0,28 0 0,28 0,29 0 0,29 0,4 0,61 0,7 COÄNG 34,66 133,75 168,41 33,35 123,7 157,89 207,76 315,66 0,81 TPP2 9 Phoøng maùy neùn 500 19 9,5 417,8 427,3 9,69 297,38 307,07 526,2 799,46 0,81 10 Phoøng caáp ñoâng 600 9,5 5,7 90,03 104,73 5,81 73,76 79,57 131,53 199,84 0,8 11 Phoøng röõa khay 120 12,2 1,46 0 1,46 1,49 0 1,49 2,09 3,18 0,7 12 Phoøng ñoùng goùi 200 22 4,4 0 4,4 4,49 0 4,49 6,29 9,56 0,7 13 Kho vaät tö 800 10 8 0 8 8,16 0 8,16 11,43 17,37 0,7 14 Phoøng tröõ ñoâng 400 9,5 3,8 0 3,8 3,88 0 3,88 5,43 8,25 0,7 COÄNG 32,86 507,83 539,89 33,52 371,14 404,66 607,24 922,61 0,89 TOÅNG COÄNG 718,1 562,55 821 1427,38 0,87

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSO-LIEU 1-3.doc
  • docNOI-DAT-7.doc
  • docSO-LIEU 2-5.doc
  • docBANG-S-AP-6.doc
  • docCHUONG 1-1.doc
  • docCHUONG 2-2.doc
  • docMBA-4.doc
Tài liệu liên quan