Thiết kế đường qua 2 điểm AE

MỤC LỤC Nhiệm vụ đồ án Lời cảm ơn Nhận xét của thầy hướng dẫn PHẦN 1: THIẾT KẾ DỰ ÁN KHẢ THI Chương 1 : Giới thiệu tình hình chung của tuyến 1 Chương 2 : Cấp hạng kỹ thuật và quy mô của tuyến 12 Chương 3 : Thiết kế bình đồ 38 Chương 4 : Thiết kế công trình thoát nước 50 Chương 5 : Thiết kế trắc dọc 64 Chương 6 : Thiết kế kết cấu mặt đường 67 Chương 7 : Thiết kế nền đường 82 Chương 8 : Biểu đồ vận tốc 98 Chương 9 : Tính toán giá thành xây dựng và chỉ tiêu của tuyến 123 PHẦN 2:THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐOẠN TỪ KM1+343 ÷ KM2+376 Chương 1 : Nhiệm vụ thiết kế 141 Chương 2 : Thiết kế bình đồ 142 Chương 3 : Thiết kế công trình thoát nước 152 Chương 4 : Thiết kế trắc dọc 164 Chương 5 : Thiết kế nền đường 166 Chương 6 : Thiết kế kết cấu mặt đường 173 PHẦN 3 : TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG Chương 1 : Chọn phương án thi công 181 Chương 2 : Tổ chức thi công cống 185 Chương 3 : Tổ chức thi công nền đường 188 Chương 4 : Tổ chức thi công mặt đường 195 Mục lục Tài liệu tham khảo Phụ lục Thuyết minh đính kèm

doc56 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế đường qua 2 điểm AE, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äu. 1.2 BOÁ TRÍ THÔØI GIAN THI COÂNG : Ngaøy khôûi coâng: 15/02/2004 Ngaøy hoaøn thaønh: 31/05/2004 Stt Haïngmuïc coâng trình Ngaøy khôûi coâng Ngaøy hoaøn thaønh Ngaøy laøm vieäc 1 2 3 4 5 Coâng taùc chuaån bò Xaây döïng coáng Thi coâng neàn ñöôøng Thi coâng maët ñöôøng Hoøan thieän 15/02/2003 22/03/2003 29/03/2003 05/05/2003 24/05/2003 22/02/2003 29/03/2003 02/05/2003 22/05/2003 31/05/2003 7 28 24 16 7 1.3 COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ: Coâng taùc xaây döïng ñöôøng chæ baét ñaàu khi caùc coâng taùc chuaån bò ñaõ hoaøn taát. Caùc coâng taùc chuaån bò bao goàm.Chuaån bò veà kyõ thuaät, chuaån bò veà toå chöùc (kyù hôïp ñoàng, xin pheùp thi coâng …) Muïc ñích cuûa vieäc chuaån bò nhaèm taïo ñieàu kieän toát nhaát ñeå thöïc hieän caùc coâng taùc xaây döïng chuû yeáu baèng maùy moùc cô giôùi, aùp duïng kyõ thuaät thi coâng tieân tieán, ñaûm baûo hoaøn thaønh coâng trình sau thôøi gian ngaén vaø ñaûm baûo chaát löôïng toát. Coâng taùc chuaån bò tröôùc thôøi gian thi coâng vaø trong thôøi gian thi coâng ñeàu coù yù nghóa quan troïng nhö nhau, noù laøm cho coâng taùc thi coâng ñöôøng hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian thi coâng vaø chaát löôïng thi coâng cao. Caùc coâng vieäc cuûa coâng taùc chuaån bò: - Doïn deïp maët baèng bao goàm. Chaët caây, ñaøo goác caây, duy dôøi caùc coâng trình : nhaø ôû, moà maõ, ñöôøng daây ñieän … - Xaây döïng nhaø ôû, nhaø laøm vieäc taïm thôøi cuûa caùn boä coâng nhaân vieân. - Chuaån bò xe maùy thi coâng vaø caùc phöông tieän söõa chöõa. - Phuïc hoài vò trí coïc vaø ñònh vò phaïm vi thi coâng. Tính toaùn nhaân löïc vaø ca maùy cho coâng taùc chuaån bò: Ñeå tính toaùn ñöôïc nhaân löïc vaø ca maùy caàn döïa vaøo hoà sô thieát keá sô boä ñeå xaùc ñònh coâng vieäc vaø caên cöù vaøo ñònh möùc vaät tö xaây döïng cô baûn ñeå ñònh ra nhaân coâng. + Doïn deïp maët baèng ; Tuyeán ñöôøng laøm môùi cho neân coâng taùc doïn deïp maët baèng chuû yeáu laø chaët caây, giaõi phoùng maët baèng trong phaïm vi tuyeán. Dieän tích phaûi giaõi phoùng laø 12 x 1033 = 12396 m2 Theo ñònh möùc XDCB TPHCM (98) maõ hieäu AD – 1112 tra ñöôïc keát quûa. Nhaân coâng : 0.123 coâng /100 m2 Maùy : 0.015 ca/100m2 Vaäy soá coâng vaø ca maùy caàn thieát cuûa coâng taùc chuaån bò: Nhaân coâng : 15.25 ngöôøi Þ choïn 16 ngöôøi Maùy thi coâng : 2 maùy CHÖÔNG II TOÅ CHÖÙC THI COÂNG COÁNG Coâng trình thoaùt nöôùc treân tuyeán chuû yeáu laø coáng. Treân tuyeán coù 4 coáng trong ñoù coù moät coáng ñòa hình Æ = 1.5 m vaø 3 coáng caáu taïo Æ = 0.75 m. Thi coâng coáng chuû yeáu laø laép raùp caùc coáng ñònh hình saún do caùc nhaø maùy saûn xuaát vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng. 2.1 TRÌNH TÖÏ XAÂY DÖÏNG COÁNG: - Ñaøo hoá moùng, vaän chuyeån vaät lieäu ñuùc saún. - Xaây döïng moùng coáng - Ñaët caùc ñoát coáng vaøo vò trí - Xaây döïng cöûa coáng - Laøm khe noái caùc ñoát coáng - Laøm lôùp phoøng nöôùc - Ñaép ñaát treân coáng - Gia coá coáng vaø cöûa ñoùn nöôùc 2.2 THÔØI GIAN THI COÂNG : Thôøi gian xaây döïng coáng laø 28 ngaøy. 2.3 TOÅ CHÖÙC THI COÂNG COÁNG: - Coâng taùc chuaån bò vaän chuyeån vaät lieäu. - Khoâi phuïc vò trí tim coáng ngoaøi thöïc ñòa, xaùc ñònh phaïm vi xaây döïng coáng - San doïn baõi ñoå vaät lieäu, caùc caáu kieän ñuùc saún duøng maùy xuùc gaït 135 coù naêng suaát 11500 m2/ca - Vaän chuyeån caùc vaät lieäu rôøi, caáu kieän ñuùc saún baèng oâtoâ - Xeáp dôû coáng vaø ñaët coáng baèng maùy - Coâng taùc ñaøo hoá moùng phaûi ñaøo moãi beân roäng hôn 0.5 m ñeå di chuyeån khi thi coâng - Duøng maùy ñeå ñaøo ñaát soá löôïng ca maùy tính nhö sau Trong ñoù : n : Soá ca maùy caàn thi coâng V : Khoái löôïng caàn ñaøo N : Naêng suaát cuûa maùy Khi ñaøo moùng coáng ta luy maùi hoá moùng khoâng ñöôïc nhoû hôn 1 : 0.75 Baûng trình töï coâng ngheä thi coâng coáng caáu taïo Æ = 0.75 m STT Teân coâng vieäc Ñôn vò Khoái löôïng Naêng suaát Yeâu caàu Ca maùy Nhaân löïc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ñònh vò coáng San baõi ñoå vaät lieäu Ñaøo hoá moùng V/c vaät lieäu, caùt ñaù V/c ñoát coáng Æ = 0.75 m Laøm lôùp ñeäm thaân coáng Haï ñoát ñaàu tieân Laøm töôøng caùnh, traùt moùng Haï chænh caùc coáng coøn laïi Laøm moái noái coáng Xaây hoá tieâu noâng thöôïng löu Ñaët giaáy daàu, bao taûi nhöïa Ñaép ñaát treân coáng Gia coá haï löu Troàng coû gia coá maùi ta luy Hoaøn thieän Coáng m2 m3 m3 ñoát m3 ñoát m3 Coáng moái m3 m2 m3 m3 m2 Coáng 1 100 50 30 13 3 1 6.0 13 12 6 22 55 6 14 1 1 11500 65 30 30 2.1 10 2.3 10 20 2 44 80 2.5 14 0.5 0.09 0.9 1 0.43 0.1 1.3 0.69 1 1.43 2.61 0.6 3 0.5 2.4 1 2 Soá coâng vaø ca maùy caàn thieát ñeå thi coâng Choïn nhaân coâng vaø maùy : - 2 oâ toâ vaän chuyeån - 1 maùy ñaøo - 14 nhaân coâng Baûng trình töï coâng ngheä thi coâng coáng ñòa hình Æ = 1.5 m STT Teân coâng vieäc Ñôn vò Khoái löôïng Naêng suaát Yeâu caàu Ca maùy Nhaân löïc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ñònh vò coáng San baõi ñoå vaät lieäu Ñaøo hoá moùng V/c vaät lieäu, caùt ñaù V/c ñoát coáng Æ = 1.5 m Laøm lôùp ñeäm thaân coáng Haï ñoát ñaàu tieân Laøm töôøng caùnh, traùt moùng Haï chænh caùc coáng coøn laïi Laøm moái noái coáng Xaây hoá tieâu noâng thöôïng löu Ñaép ñaát treân coáng Gia coá haï löu Troàng coû gia coá maùi ta luy Hoaøn thieän Coáng m2 m3 m3 ñoát m3 ñoát m3 Coáng moái m3 m3 m3 m2 Coáng 1 135 67 35 15 4 1 9.0 13 13 9 67 9 15 1 1 11500 65 30 30 2.1 8 2.3 8 20 2.3 80 2.5 14 0.5 0.11 1.03 1.17 0.47 0.12 1.6 0.84 1 1.9 3.9 0.65 3.9 3.6 1.1 2 Soá coâng vaø ca maùy caàn thieát ñeå thi coâng Choïn nhaân coâng vaø maùy : - 2 oâ toâ vaän chuyeån - 1 maùy ñaøo - 20 nhaân coâng CHÖÔNG III TOÅ CHÖÙC THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG Coâng taùc xaây döïng neàn ñöôøng thöôøng chieám khoái löôïng raát lôùn trong toaøn boä coâng taùc xaây döïng ñöôøng, coâng vieäc caàn laøm trong thi coâng neàn ñöôøng nhö sau ñaøo, ñaép, vaän chuyeån, san vaø coâng taùc hoaøn thieän. Do ñoù caàn phaûi söû duïng nhieàu loaïi maùy coù nhöõng coâng duïng vaø tính naêng khaùc nhau ñeå thöïc hieän caùc coâng taùc ñoù. Trong ñoù caùc coâng taùc nhö ñaøo, ñaép, san, hoaøn thieän caàn phaûi phaân bieät maùy chuû ñaïo vaø maùy phuï, maùy chuû ñaïo thöïc hieän caùc coâng taùc chính coù khoái löôïng lôùn, maùy phuï thöïc hieän caùc coâng taùc phuï coù khoái löôïng nhoû. Khi choïn maùy thì phaûi choïn öu tieân cho maùy chuû ñaïo treân nguyeân taéc maùy phuï phaûi ñaûm baûo phaùt huy toái ña naêng suaát cuûa maùy chính. Khoái löôïng ñaøo ñaép. Khoái löôïng ñaøo ñaép treân tuyeán ñöôïc tính töø maët caét ngang cuûa coïc 20 m treân tuyeán. Khoái löôïng ñaøo ñaép ñöôïc tính cho baûng sau. Vôùi khoái löôïng ñaøo thì nhaân theâm cho heä soá Ktôi = 1.12 BAÛNG TÍNH KHOÁI LÖÔÏNG ÑAÁT TÍCH LUÕY ( Ñoaïn töø KM1 + 343 ñeán KM2+376 ) Lyù trình Cöï ly Vñaøo Vñaøo x Kt Vñaép å(± Ñaïi soá) KM1+343 20 52.40 58.69 2.40 56.29 C1 20 97.40 109.09 0.00 165.38 C2 17 114.92 128.71 0.00 294.09 H4 23 196.88 220.51 0.00 514.59 C3 20 216.20 242.14 0.00 756.74 C4 20 255.80 286.50 0.00 1043.23 C5 23 336.26 376.61 0.00 1419.84 C6 14 240.38 269.23 0.00 1689.07 H5 15 268.80 301.06 0.00 1990.12 C7 17 205.19 229.81 0.17 2219.77 C8 20 106.20 118.94 15.00 2323.71 C9 20 102.20 114.46 17.80 2420.38 C10 13 102.96 115.32 2.08 2533.61 C11 15 100.05 112.06 20.40 2625.27 H6 7 23.73 26.58 24.22 2627.62 C12 16 27.52 30.82 152.64 2505.81 C13 20 7.60 8.51 386.40 2127.92 C14 20 0.00 0.00 436.80 1691.12 C15 18 7.20 8.06 261.90 1437.28 C16 19 41.80 46.82 95.76 1388.34 H7 23 139.15 155.85 10.81 1533.38 C17 20 178.60 200.03 0.00 1733.41 C18 17 138.38 154.99 0.51 1887.88 C19 14 68.18 76.36 13.30 1950.95 ND3 10 21.70 24.30 28.00 1947.25 C20 10 11.30 12.66 60.40 1899.51 C21 6 4.02 4.50 53.10 1850.91 H8 10 4.30 4.82 84.60 1771.12 C22 10 1.80 2.02 77.90 1695.24 C23 10 1.40 1.57 79.30 1617.51 C24 10 3.60 4.03 66.10 1555.44 C25 10 4.30 4.82 62.00 1498.26 C26 10 1.70 1.90 124.20 1375.96 C27 14 0.00 0.00 448.28 927.68 TD3 10 0.00 0.00 417.50 510.18 C28 10 0.00 0.00 251.50 258.68 C29 6 0.00 0.00 72.42 186.26 H9 10 4.20 4.70 71.50 119.46 C30 10 8.40 9.41 33.80 95.07 C31 10 6.60 7.39 44.60 57.86 C32 10 3.00 3.36 64.20 -2.98 C33 10 0.70 0.78 92.40 -94.59 C34 10 0.00 0.00 143.60 -238.19 C35 10.5 0.00 0.00 210.94 -449.13 P3 10 0.00 0.00 249.50 -698.63 C36 10 0.00 0.00 297.30 -995.93 C37 9.5 0.00 0.00 325.57 -1321.50 KM2 10 0.00 0.00 329.40 -1650.90 C38 10 0.00 0.00 234.10 -1885.00 C39 10 1.00 1.12 122.30 -2006.18 C40 10 25.00 28.00 34.60 -2012.78 C41 10 82.70 92.62 0.00 -1920.16 C42 10 137.10 153.55 0.00 -1766.61 C43 7 119.14 133.44 0.00 -1633.17 TC3 10 192.90 216.05 0.00 -1417.12 C44 10 209.60 234.75 0.00 -1182.37 C45 13 281.45 315.22 0.00 -867.14 H1 10 206.50 231.28 0.00 -635.86 C46 10 203.80 228.26 0.00 -407.61 C47 10 219.10 245.39 0.00 -162.22 C48 10 229.60 257.15 0.00 94.94 C49 10 218.30 244.50 0.00 339.43 C50 10 161.90 181.33 0.00 520.76 C51 7 64.89 72.68 3.57 589.87 NC3 13 51.09 57.22 64.09 583.00 C52 11 6.49 7.27 192.39 397.88 C53 9 0.00 0.00 306.54 91.34 H2 4 0.00 0.00 178.36 -87.02 C54 15 0.00 0.00 835.80 -922.82 C55 16 0.00 0.00 961.60 -1884.42 C56 7 0.00 0.00 338.17 -2222.59 C57 5 0.00 0.00 160.00 -2382.59 C58 7 2.80 3.14 110.95 -2490.41 C59 7 20.44 22.89 30.45 -2497.97 C60 14 146.30 163.86 2.66 -2336.77 C61 25 504.00 564.48 0.00 -1772.29 H3 20 498.60 558.43 0.00 -1213.86 C62 20 500.80 560.90 0.00 -652.96 C63 18 363.96 407.64 0.00 -245.33 C64 18 176.94 198.17 23.04 -70.19 KM2+376 3.1 Thieát keá ñieàu phoái ñaát vaø phaân ñoaïn thi coâng: Coâng taùc ñieàu phoái ñaát trong xaây döïng neàn ñöôøng chieám moät vò trí quan troïng, noù quyeát ñònh naêng suaát thi coâng neàn ñöôøng, töø ñoù ruùt ngaén thôøi gian thi coâng vaø giaûm giaù thaønh xaây döïng ñöôøng. Coâng taùc ñieàu phoái ñaát goàm 2 loaïi: - Ñieàu phoái ngang. - Ñieàu phoái doïc. Döïa vaøo ñöôøng cong ñieàu phoái ñaát maø ta phaân ñoaïn thi coâng vaø xaùc ñònh khoái löôïng ñaøo, ñaép öùng vôùi töøng ñoaïn. 3.2 Xaùc ñònh khoái löôïng coâng taùc, ca maùy vaø nhaân coâng : Döïa vaøo khoái löôïng ñaøo ñaép öùng vôùi töøng coïc vaø ñöôøng cong tích luõy khoái löôïng ñaát. Xaùc ñònh ñöôïc cöï ly vaän chuyeån doïc, vaän chuyeån ngang öùng vôùi töøng ñoaïn coâng taùc. Vaän chuyeån doïc coù cöï ly £ 300 m (duøng ñeå chuyeån ñaát töø neàn ñaøo sang neàn (ñaép) Vaän chuyeãn ngang coù cöï ly £ 50 m (Duøng laáy ñaát töø thuøng ñaáu ñaép leân neàn ñaép hoaëc töø neàn ñaøo ñoå ñi) * Vôùi khoái löôïng öùng töøng ñoaïn coâng taùc, tra Ñònh Möùc Döï Toaùn Xaây Döïng Ñöôøng OÂâtoâ (1998) maõ hieäu BG.311 - Cöï ly L £ 300 m Maùy thi coâng goàm Maùy xuùc chuyeån £ 9 m3 coù naêng suaát 0.36 ca/100 m3 Maùy uûi £ 110cv coù naêng suaát 0.12 ca/100 m3 Nhaân coâng 6.75 coâng/100 m3 - Cöï ly L £ 50 m Maùy thi coâng goàm Maùy uûi £ 110cv 0.519 ca/100 m3 Nhaân coâng 6.75 coâng/100 m3 Khoái löôïng coâng taùc, ca maùy vaø nhaân coâng ñöôïc laäp thaønh baûng sau: Phaân ñoaïn thi coâng I II III IVa IVb Vaän chuyeån doïc Maùy uûi 110cv K-löôïng (m3) Soá ca (ca) Maùy xuùc Chuyeån9m3 K-löôïng (m3) 1918 1804 3208 Soá ca (ca) 7 7 12 Vaän chuyeån ngang Maùy uûi 110cv K-löôïng (m3) 1533 1590 Soá ca (ca) 8 9 Maùy xuùc Chuyeån9m3 K-löôïng (m3) Soá ca (ca) Nhaân coâng 2.7/7 coâng 104 130 108 122 217 * Xaùc ñònh ñoäi hình thi coâng : Kieán nghò thôøi gian thi coâng neàn ñöôøng laø 24ngaøy Soá maùy uûi. choïn 1 maùy Soá maùy xuùc chuyeån. choïn 2 maùy Soá nhaân coâng. choïn 29 ngöôøi CHÖÔNG IV TOÅ CHÖÙC THI COÂNG MAËT ÑÖÔØNG Thieát keá toå chöùc thi coâng chi tieát maët ñöôøng cuûa tuyeán chæ ñöôïc thöïc hieän sau khi neàn ñöôøng vaø caùc coâng trình treân ñöôøng ñaõ thi coâng xong. 4.1 GIÔÙI THIEÄU KEÁT CAÁU MAËT ÑÖÔØNG: Qua phaàn thöïc hieän trong thieát keá sô boä 2 phöông aùn tuyeán ta choïn loaïi keát caáu 1 ñeå thi coâng. Keát caáu aùo ñöôøng coù daïng sau. Lôùp 1 : Lôùp caáp phoái soûi saïn daøy 22 cm Lôùp 2 : Lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 20 cm Lôùp 3 : Lôùp BTNC (25) haït thoâ daøy 5 cm Lôùp 4 : Lôùp BTNC (15) haït mòn daøy 5 cm * Kích thöôùc hình hoïc cuûa tuyeán. - Chieàu daøi tuyeán 1033 m ( laáy chieàu daøi tuyeán kyõ thuaät ) - Beà roäng maët ñöôøng 7 m - Beà roäng leà gia coá 2 x 2 m - Beà roäng neàn ñöôøng 12 m - Ñoä doác ngang maët ñöôøng 2 % - Ñoä doác ngang leà gia coá 2 % - Ñoä doác ngang leà ñaát 6 % Dieän tích maët ñöôøng 7 x 1033 = 7231 m2 4.2 CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP THI COÂNG: Vì ôû ñaây chæ coù tieán haønh thi coâng maët ñöôøng, khoái löôïng coâng taùc raûi ñeàu treân tuyeán, khoâng coù khoái löôïng taäp trung . Vì vaäy kieán nghò choïn phöông phaùp thi coâng kieåu daây chuyeàn. 4.2.1 Tính toaùn caùc thoâng soá cuûa daây chuyeàn: a. Thôøi gian trieån khai cuûa daây chuyeàn: Laø thôøi gian caàn thieát cho ñieàu kieän thi coâng vaø toå chöùc ñeå ñöa toøan boä phöông tieän vaø maùy moùc cuûa daây chuyeàn vaøo laøm vieäc. Kieán nghò choïn thôøi gian trieån khai laø 4 ngaøy. b. Thôøi gian hoaøn taát cuûa daây chuyeàn: Laø thôøi gian caàn thieát ñeå ñöa caùc phöông tieän vaøo, maùy moùc cuûa daây chuyeàn ra khoûi daây chuyeàn sau khi hoaøn thaønh coâng taùc ñöôïc giao. Thôøi kì hoøan taát neân laáy baèng thôøi gian thôøi kì trieån khai Tht = Ttk = 4 ngaøy. c. Thôøi gian hoïat ñoäng . Laø thôøi gian hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc phöông tieän cuûa daây chuyeàn. Thôøi gian hoaït ñoäng caên cöù chieàu daøi tuyeán ñöôøng, toác ñoä daây chuyeàn vaø ñieàu kieän khí haäu, thôøi tieát. Vì chieàu daøi tuyeán L = 1033 m neân kieán nghò thôøi gian hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn 16 ngaøy (Thñ = 16 ngaøy ) d. Toác ñoä cuûa daây chuyeàn: Toác ñoä daây chuyeàn chuyeân nghieäp laø chieàu daøi ñoaïn ñöôøng treân ñoù ñôn vò thi coâng tieán haønh taát caû caùc coâng taùc ñöôïc giao trong moät ñôn vò thôøi gian (ca/ngaøy ñeâm). - Toác ñoä daây chuyeàn V = (m/ca) L: chieàu daøi tuyeán thi coâng 1033 m V = = 86.08 (m/ca) ; choïn 100 (m/ca) e. Heä soá hieäu quaû cuûa daây chuyeàn: Heä soá hieäu quaû cuûa daây chuyeàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Khq = = = 0.75 Theo kinh nghieäm: K ³ 0.7 vieäc thi coâng theo daây chuyeàn laø coù hieäu quaû K< 0.7 vieäc thi coâng theo daây chuyeàn laø khoâng coù hieäu quaû Vaäy vieäc thi coâng theo phöông phaùp daây chuyeàn laø coù hieäu quaû g. Heä soá söû duïng xe maùy: Ktc = = = 0.88 4.2.2 Choïn höôùng thi coâng: Qua hoà sô khaûo saùt thöïc teá vaø ñieàu kieän cung caáp vaät lieäu xaây döïng - Caên cöù vaøo nguoàn cung caáp vaät lieäu vaøo tình hình thöïc teá cuûa tuyeán ñöôøng. Em choïn phöông aùn thi coâng töø ñaàu tuyeán ñeán cuoái tuyeán. Vì höôùng thi coâng naøy coù öu ñieåm laø ñöôøng xaây döïng coù theå söû duïng ñöôïc ngay. Ñoàng thôøi neàn ñöôøng ñaõ coù saün neân khoâng phaûi xaây döïng ñöôøng taïm ñeå vaän chuyeån vaät lieäu. 4.3 QUÙA TRÌNH COÂNG NGHEÄ THI COÂNG: 4.3.1. Ñaøo loøng ñöôøng: Duøng maùy san töïï haønh 110CV maõ hieäu EB.21(tra Ñònh Möùc Xaây Döïng Cô Baûn TP.HCM 1998) ñeå san loøng ñöôøng Naêng suaát maùy san töï haønh m3/ca Trong ñoù: T : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca T = 8h Kt : Heä soá duøng thôøi gian Kt = 0.75 Q : Khoái löôïng hoaøn thaønh trong moät chu kyø tính theo coâng thöùc : Q = 2 x Lct x L x h x K Llv : Chieàu daøi laøm vieäc cuûa löôõi san Llv = 2.52 m Q = 2x2.52x100x0.14x1.3 = 91.7 m3 Thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø. t = n(tqñ +) tqñ : Thôøi gian quay ñaàu cuûa maùy san tqñ = 3 phuùt. Vs : Vaän toác maùy san Vs = 50 m/phuùt. L : Chieàu daøi ñoïan coâng taùc L = 100 m Sô ñoà san loøng ñöôøng Thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø. t = 10(3 + ) = 50 phuùt Naêng suaát cuûa maùy san N = = 660.24 m3/ca Soá ca maùy caàn thieát n = = (ca) 4.3.2. Lu loøng ñöôøng: Lu leøn laø moät khaâu raát quan troïng quyeát ñònh chaát löôïng cuûa coâng trình, laøm taêng cöôøng ñoä cho keát caáu aùo ñöôøng. Duøng lu 10 Taán, roäng1.5m, V = 3km/h. Lu 4 löôït /ñieåm. Naêng suaát lu tính theo coâng thöùc : Plu = (km/ca) Trong ñoù: T : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca. T = 8h Kt : Heä soá söû duïng thôøi gian Kt = 0.75 L : Chieàu daøi ñoaïn thi coâng trong 1 ca L = 100m V : Vaän toác lu khi hoaït ñoäng V = 3 km/h : Heä soá aûnh höôûng do lu khoâng chính xaùc = 1.2 ¸ 1.3 Þ =1.25 N : Toång soá haønh trình N = nck x nht nck : Soá chu kyø lu phaûi thöïc hieän nck = nyc : Soá laàn taùc duïng ñaàm neùn ñeå loøng ñöôøng ñaït ñöôïc ñoä chaët yeâu caàu nyc = 4 laàn n : Soá löôït taùc duïng leân moät ñieåm sau moät chu kyø. n = 2 nht : Soá haønh trình lu ñeå lu kín neàn ñöôøng trong moät chu kyø lu (döïa vaøo sô ñoà lu). Sô ñoà lu loøng ñöôøng 12 m Töø sô ñoà lu : nht = 17 N = = 34 haønh trình Naêng suaát lu: P = = 0.42 (km/ca) Vaäy soá ca lu caàn thieát: N = = 0.24 (ca) 4.3.3 Thi coâng leà ñöôøng: + Duøng maùy xuùc chuyeån D - 374 ñeå thi coâng caû 2 beân leà: Khoái löôïng ñaát ñaép 2 beân leà daøy 27 cm V = 2 x L x b x h x k = 2 x 100 x 3.2 x 0.27 x 1.2 = 207.36 m3 Naêng suaát cuûa maùy xuùc chuyeån ñöôïc tính theo coâng thöùc : N = (m3/ca) Trong ñoù: Kt : Heä soá söû duïng thôøi gian Laáy Kt = 0.75 Q : Dung tích thuøng cuûa maùy Q = 9 m3 Kc : Heä soá chöùa ñaày thuøng Kc = 0.9 Kr : Heä soá rôøi raïc cuûa ñaát Kr = 1.15 T : Thôøi gian laøm vieäc trong ca T = 8h t : Thôøi gian cuûa moät chu kyø ñeå hoaøn thaønh khoái löôïng coâng vieäc t = Trong ñoù Lx : Chieàu daøi ñaøo ñaát Lx = 13 m Vx : Toác ñoä ñaøo ñaát Vx = 25 m/phuùt Lc : Chieàu daøi chuyeån ñaát Lc = 30 m Vc : Toác ñoä chuyeån ñaát Vc = 330 m/phuùt Ld : Chieàu daøi ñoå ñaát Ld = 6 m Vd : Toác ñoä ñoå ñaát Vd = 30 m tq : Thôøi gian quay ñaàu tq = 0.3 phuùt td : Thôøi gian ñoåi soá td = 0.4 phuùt L1 : Chieàu daøi quay ñaáu L1 = 20 m V1 : Toác ñoä quay ñaàu V = 417 m/phuùt t = phuùt Naêng suaát maùy xuùc chuyeån : N = m3/ca Soá ca maùy caàn thieát : n = = 0.134 (ca) * San 2 leà baèng maùy san: Naêng suaát cuûa maùy san ñöôïc tính theo coâng thöùc : n = (m3/ca) Trong ñoù: Kt : Heä soá söû duïng thôøi gian Laáy Kt = 0.75 Q : Khoái löôïng hoaøn thaønh trong moät chu kyø tính theo coâng thöùc : Q = 2 x Llv x L x h x K Llv : Chieàu daøi laøm vieäc cuûa löôõi san Llv = 2.52 m Q = 2 x 2.52 x 100 x 0.27 x1.2 = 120.96 m3 T : Thôøi gian laøm vieäc trong ca T = 8h Sô ñoà san leà ñaép t : thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø t = n(tqñ + ) Trong ñoù : n : Soá haønh trình san trong moät chu kyø n = 4 tqñ : Thôøi gian quay ñaàu tqñ = 3 phuùt L : Chieàu daøi ñoaïn coâng taùc Vsan : Vaän toác khi san Vsan = 50 m/phuùt Naêng suaát maùy san. m3/ca Soá ca maùy caàn thieát : n = = 0.099 (ca) * Lu leà ñöôøng : Duøng lu naëng 6 Taán lu 8 löôït treân ñieåm vôùi vaän toác lu 1.5 km/h. Naêng suaát cuûa maùy lu. P = Sô ñoà lu leà ñaép Töø sô ñoà lu ta xaùc ñònh ñöôïc nht = 8, n = 2 vaø nyc = 8 Soá haønh trình caàn thieát N = = 32 (haønh trình) Naêng suaát cuûa maùy lu : P = = 0.297 (km/ca) Soá ca lu caàn thieát : n = (ca) * Caùc vaán ñeà khi thi coâng ñaøo loøng ñöôøng vaø thi coâng lôùp caáp phoái : * Veà ñaøo loøng ñöôøng : Trong quaù trình thi coâng loøng ñöôøng phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra cao ñoä vaø ñoä doác cuûa loøng ñöôøng baèng maùy ño, ñoàng thôøi phaûi kieåm tra hình daïng cuûa loøng ñöôøng baèng thöôùc maãu cuõng nhö kieåm tra kích thöôùc vaø ñoä baèng phaúng cuûa loøng ñöôøng ( Vôùi sai soá naèm trong phaïm vi cho pheùp) Trong quaù trình thi coâng loøng ñöôøng caàn ñaëc bieät chuù yù caùc bieän phaùp thoaùt nöôùc taïm thôøi, khoâng ñeå nöôùc möa hoaëc caùc loïai nöôùc thaûi ñoäng laïi treân neàn ñöôøng ñang thi coâng. * Veà coâng taùc lu leøn : Ñoái vôùi caáp phoái ñaù daêm, vì beà maët ñaù nhaün, heä soá ma saùt nhoû, neân khi lu ñaù di ñoäng töông ñoái lôùn. Ñaù bò baùnh xe lu phía tröôùc ñaåy veà phía tröôùc, sau ñoù laïi bò baùnh xe lu phía sau ñaåy veà phía sau (toùm laïi laø coù khuynh höôùng tröôït veà phía tröôùc hay phía sau). Neáu vaät lieäu ñaït caáp phoái toát nhaát, ñuû ñoä aåm caàn thieát vaø xe lu khoâng quaù naëng thì ñaù seõ bò dòch chuyeån ít. Neáu vaät lieäu khoâ, lu laïi naëng thì beà maët lôùp vaät lieäu seõ suaát hieän nhöõng veát nöùt ngang. Neáu töôùi nöôùc roài maø vaãn coøn nhöõng veát nöùc thì phaûi thay lu naëng baèng lu nheï hoaëc phaûi troän theâm ñaát dính hay caùc loaïi ñaù coù kích côõ khoâng ñeàu Coâng taùc lu leøn ñöôïc coi laø hoøan thieän khi : -Khoâng coøn veät xe lu roõ reät khi lu qua. -Khoâng coøn hieään töôïng löôïn soùng tröôùc baùnh xe ( hieän töôïng voõng ). Soá coâng nhaân baäc 4/7 ñöôïc laáy theo ñònh möùc döï toaùn xaây döïng ñöôøng oâ toâ laø 3.9 coâng /100m3 cho lôùp CPÑD Loaïi I: Vaäy soá coâng nhaân caàn thieát ñeå phuïc vuï ñoaïn thi coâng laø : n = 3.9* 7*100* 0.27/100 = 7.37 coâng nhaân (choïn 8 cn) 4.3.4. Thi coâng lôùp moùng caáp phoái soûi saïn : Chieàu daøi lôùp caáp phoái soûi saïn laø 22cm theo nguyeân taéc laø ñoái vôùi lôùp vaät lieäu coù chieàu daøy lôùn hôn 20 cm thì phaûi chia laøm 2 lôùp ñeå lu leøn. Nhöng do lôùp vaät lieäu chæ daøy 22 cm neân ta coù theå tieán haønh thi coâng moät lôùp ñeå giaûm chi phí, thôí gian thi coâng cuõng nhö giaù thaønh do ñoù em kieán nghò neân thi coâng lôùp moùng caáp phoái soûi saïn thaønh moät lôùp . Löôïng caáp phoái soûi saïn trong 1 ca thi coâng V = k1 x k2 x B x h x L Trong ñoù: k1: Heä soá keå ñeán söï rôi vaõi cuûa vaät lieäu trong vaän chuyeån vaø thi coâng k1=1.2 k2: Heä soá xeùt ñeán söï ñaàm neùn cuûa vaät lieäu k2 = 1.251.3 Laáy k2 = 1.3 L: Chieàu daøi laøm vieäc trong 1 ca L = 100 m B: Chieàu roäng maët ñöôøng B = 7 m H: Chieàu daøy cuûa lôùp caáp phoái soûi saïn h = 0.22 Vaäy khoái löôïng V = 1.2 x 1.3 x 7 x 0.22 x 100 = 240.24 m³ 4.3.4.1. Xaùc ñònh soá xe vaän chuyeån : Duøng xe Maz - 200 ñeå vaän chuyeån caáp phoái soûi saïn, caáp phoái ñaõ ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät. Khi xuùc vaät lieäu leân oâtoâ phaûi baèng maùy xuùc gaøu. Khi ñoå phaûi ñoå thaønh ñoáng . Khoaûng caùch cuûa caùc ñoáng phaûi ñaûm baûo cho coâng san ít nhaát Naêng suaát vaän chuyeån xaùc ñònh theo coâng thöùc : P = nht x Q x KT Trong ñoù: Q : Khoái löôïng vaät lieäu maø xe chôû ñöôïc Q = 10m3 KT : Heä soá söû duïng taûi troïng, KT = 0.9 nht : Soá haønh trình trong 1 ca ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : nht = kt : Heä soá söû duïng thôøi gian kt = 0,75 T : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca T = 8h t : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 chu kyø tính nhö sau: T = tb + td +2 x tb : Thôøi gian boác vaät lieäu leân tb = 20’= 0.33h td : Thôøi gian dôõ vaät lieäu td = 6’ = 0.1 h Ltb : Cöï li vaän chuyeån trung bình Ltb = = 0.5 km V : Vaän toác xe chaïy V= 40 km/h T = 0.33 + 0.1 + 2 x = 0.46(h)= 27.6 phuùt Vaäy nht = = 13.04 (haønh trình) Naêng suaát cuûa xe vaän chuyeån Maz - 200 P = nht x Q x KT =13.04 x 10 x 0.9 = 117.36 (m3) Soá ca oâtoâ töï ñoå caàn thieát : N = (ca) 4.3.4.2. Boá trí caùc ñoáng ñoå vaät lieäu: Vaät lieäu chôû ñeán ñòa ñieåm thi coâng, ñöôïc ñoå taïi loøng ñöôøng, caùc ñoáng vaät lieäu ñoå ôû 1/2 loøng ñöôøng. Khoaûng caùch giöõa caùc ñoáng ñoå vaät lieäu: L = Trong ñoù: q : Khoái löôïng vaät lieäu chôû trong moät chuyeán B : Beà roäng maët ñöôøng K : Heä soá lu leøn k = 1.3 H : Chieàu daøy lôùp caáp phoái soûi saïn h = 0.22 (m) = 4.99 (m)Þ choïn L =5 (m) Soûi saïn khi xuùc vaø vaän chuyeån neân coù ñoä aåm thích hôïp ñeå sau khi lu leøn coù ñoä aåm naèm trong giôùi haïn ñoä aåm toát nhaát 4.3.4.3. San lôùp caáp phoái soûi saïn: Duøng maùy san töïï haønh 110CV maõ hieäu EB.21(tra Ñònh Möùc Xaây Döïng Cô Baûn TP.HCM 1998) ñeå san caùc ñoáng vaät lieäu Neáu caáp phoái quaù khoâ thì phaûi töôùi nöôùc boå sung cho ñaït ñoä aåm Naêng suaát maùy san töï haønh m3/ca Trong ñoù: T : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca T = 8h Kt : Heä soá duøng thôøi gian Kt = 0.75 Q : Khoái löôïng hoaøn thaønh trong moät chu kyø tính theo coâng thöùc : Q = 2 x Lct x L x h x K Lct : Chieàu daøi coâng taùc cuûa löôõi san Lct = 2.52 m K : Heä soá lu leøn k = 1.3 Q = 2x2.52x100x0.22x1.3 = 144.14 m3 Thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø t = n(tqñ +) tqñ : Thôøi gian quay ñaàu cuûa maùy san tqñ = 3 phuùt Vs : Vaän toác maùy san Vs = 50 m/phuùt L : Chieàu daøi ñoïan coâng taùc L = 100 m Sô ñoà san lôùp caáp phoái soûi saïn Thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø t = 10(3 + ) = 50 phuùt Naêng suaát cuûa maùy san N = = 1037.84 m3/ca Soá ca maùy caàn thieát n = = (ca) 4.3.4.4. Lu leøn san lôùp caáp phoái soûi saïn: * Lu sô boä: Duøng lu baùnh cöùng chia laøm hai giai ñoaïn ñeå lu, giai ñoaïn ñaàu lu sô boä baèng lu 6 Taán, sau ñoù tieán haønh lu chaët baèng lu 10 Taán Naêng suaát cuûa maùy lu : Plu = V : Toác ñoä lu khi hoaït ñoäng V= 2 (Km/h) Kt : Heä soá söû duïng thôøi gian Kt = 0.75 N : Toång soá haønh trình N = nck x nht = x nht n : Soá laàn taùc duïng sau moät laàn lu (sau moät chu kyø ), n =2 nht : Soá haønh trình lu phaûi thöïc hieän sau moät chu kì nyc : Soá laàn taùc duïng ñaàm neùn ñeå neàn ñöôøng ñaät ñöôïc ñoä chaët caàn thieát, lu 6T lu sô boä 4 löôït/ ñieåm : Heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng do lu chaïy khoâng chính xaùc = 1.25 Ñaàu tieân duøng lu 6 Taán, beà roäng baùnh lu 1m, lu sô boä 6 löôït /ñieåm, V=2Km/h , löôïng nöôùc töôùi 2 –3 lit/m2 Sô ñoà lu sô boä lôùp caáp phoái soûi saïn baèng lu 6 Taán - Toång soá haønh trình: N = (haønh trình) - Suy ra naêng suaát cuûa maùy lu : Plu = = 0.317 (km/ca) - Soá ca lu caàn thieát : n = = = 0.32 (ca) * Lu chaët: Duøng lu naëng 12 Taán lu 10 löôït/ñieåm vôùi vaän toác 2 km/h, beà roäng baùnh lu 1.5m, löôïng nöôùc töôùi 2 – 3 lit/m2 Sô ñoà lu chaët caáp phoái sôûi saïn baèng lu 12 Taán Töø sô ñoà lu ta coù: Soá haønh trình trong moät ca nht = 10 Soá laàn lu qua moät ñieåm trong 1 ca: n = 2 Coù nyc = 10 - Toång soá haønh trình: N =10 x = 50 (haønh trình ) - Naêng suaát cuûa lu 12 Taán P = = 0.19 (km/ca) - Soá ca lu caàn thieát : n = = (ca) Thi coâng leà ñöôøng ôû lôùp caáp phoái soûi saïn : Sau khi thi coâng xong lôùp caáp phoái soûi saïn tieáp theo ta thi coâng leà ñöôøng ñaép vaø lu leà ñaát phaàn gia coá Duøng maùy xuùc chuyeån D - 374 ñeå thi coâng caû 2 beân leà : Khoái löôïng ñaát ñaép 2 beân leà daøy 15 cm V = 2 x L x x kr x b x h = 2 x 100 x 1.2 x(3.025 x 0.15 + x 0.225 x 0.15) = 112.95 m3 . 3.025 : 2.5 + 1.5x(0.5-0.15) = 3.025 . 0.225 : 2.5 + 1.5x0.5 =3.25; 3.25 – 3.025 = 0.225 Naêng suaát cuûa maùy xuùc chuyeån ñöôïc tính theo coâng thöùc : N = (m3/ca) Trong ñoù: Kt : Heä soá söû duïng thôøi gian Laáy Kt = 0.75 Q : Dung tích thuøng cuûa maùy Q = 9 m3 Kc : Heä soá chöùa ñaày thuøng Kc = 0.9 Kr : Heä soá rôøi raïc cuûa ñaát Kr = 1.2 T : Thôøi gian laøm vieäc trong ca T = 8h t : Thôøi gian cuûa moät chu kyø ñeå hoaøn thaønh khoái löôïng coâng vieäc t = Trong ñoù Lx : Chieàu daøi ñaøo ñaát Lx = 13 m Vx : Toác ñoä ñaøo ñaát Vx = 25 m/phuùt Lc : Chieàu daøi chuyeån ñaát Lc = 30 m Vc : Toác ñoä chuyeån ñaát Vc = 330 m/phuùt Ld : Chieàu daøi ñoå ñaát Ld = 6 m Vd : Toác ñoä ñoå ñaát Vd = 30 m tq : Thôøi gian quay ñaàu tq = 0.3 phuùt td : Thôøi gian ñoåi soá td = 0.4 phuùt L1 : Chieàu daøi quay ñaáu L1 = 20 m V1 : Toác ñoä quay ñaàu V = 417 m/phuùt t = phuùt Naêng suaát maùy xuùc chuyeån : N = m3/ca Soá ca maùy caàn thieát : n = = 0.087 (ca) * San 2 leà baèng maùy san : Naêng suaát cuûa maùy san ñöôïc tính theo coâng thöùc : n = = (m3/ca) Trong ñoù: Kt : Heä soá söû duïng thôøi gian Laáy Kt = 0.75 Q : Khoái löôïng hoaøn thaønh trong moät chu kyø tính theo coâng thöùc : Q = 2 x Lct x L x h x K Llv : Chieàu daøi coâng taùc cuûa löôõi san Lct = 2.52 m K : Heä soá lu leøn k = 1.3 Q = 2 x 2.52 x 100 x 0.22 x1.3 = 144.14 m3 T : Thôøi gian laøm vieäc trong ca T = 8h Sô ñoà san leà ñaép lôùp treân caáp phoái soûi saïn t: thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø : Do maùy san laøm coâng taùc hoaøn thieän (san leà ñöôøng ), chöù khoâng chæ ñôn thuaàn san vaät lieäu neân thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø ñöôïc tính t = 2L2t/ (nx+nc+ns) L : Chieàu daøi ñoïan thi coâng trong 1 ca L = 100 m nx, nc, ns : Soá laàn xeùn, chuyeån, san laáp trong moät chu kyø Ñoái vôùi coâng taùc thi coâng leà ñöôøng nx = 1, nc = 1, ns = 1 Vx, Vc, Vs : Toác ñoä maùy chaïy khi xeùn, chuyeån vaø san ñaát (m/phuùt) Vx = 33.3 m/phuùt, Vc = 50 m/phuùt, Vs = 100 m/phuùt t’ : Thôøi gian quay ñaàu t’ = 5 Vaäy: t = 2*100*+2 x 5(1+1+1) = 42.01 phuùt Vaäy naêng suaát cuûa maùy san : N = = 1235.2 (m3/ca) Soá ca maùy caàn thieát : n = = 0.117 (ca) * Lu leà ñöôøng : Lu leøn leà caáp phoái soûi saïn lôùp döôùi daøy 15cm : Sô ñoà lu 6T vaø 12T Naêng suaát lu: Plu = Trong ñoù: N: toång soá haønh trình, xaùc ñònh döïa vaøo sô ñoà lu Kt: heä soá söû duïng thôøi gian. Kt = 0.75 b: heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng do lu chaïy khoâng chính xaùc, b=1.25 Lu sô boä: Duøng lu 6T lu 4 löôït/ñieåm. Vaän toác lu laø 2Km/h. Giai ñoaïn naøy lu cho caáp phoái soûi saïn oån ñònh, löôïng nöôùc töôùi 2 –3 lit/m2 Soá haønh trình caàn thieát : N = x8 = 16 (n =2, nht =8, nyc = 4) - Naêng suaát cuûa maùy lu 6T : - Soá ca lu caàn thieát: n = =0.17 ca Lu chaët: Duøng lu 12T, lu 2 löôït/ñieåm, vaän toác lu laø 2.5km/h, löôïng nöôùc töôùi 2-3 lit/m2 Soá haønh trình caàn thieát : N = x6 = 6 (n =2, nht =6, nyc = 2 ) - Naêng suaát cuûa maùy lu 12T : Soá ca lu caàn thieát : Caùc vaán ñeà khi thi coâng lôùp caáp phoái soûi saïn + Tröôùc khi san vaät lieäu caàn tieán haønh troän vaät lieäu, luùc ñaàu troän khoâ töø 2 ñeán 3 löôït cho vaät lieäu ñeàu vaø baét ñaàu töôùi nöôùc cho ñeán ñoä aåm caàn thieát ñaûm baûo sau khi troän xong, vaät lieäu coù ñoä aåm lôùn hôn ñoä aåm toát nhaát moät ít ñeå traùnh hao huït ñoä aåm sau khi raûi ñeå lu vaät lieäu coù ñoä aåm toát nhaát + Theo kinh nghieäm, löôïng nöôùc töôùi baèng 5 ñeán 8% theå tích cuûa caáp phoái, tuøy thuoäc vaøo thôøi tieát cuûa coâng tröôøng luùc baáy giôø maø quyeát ñònh löôïng nöôùc Neáu vaät lieäu ñaït caáp phoái toát nhaát, ñuû ñoä aåm caàn thieát vaø xe lu khoâng quaù naëng thì ñaù seõ bò dòch chuyeån ít. Neáu vaät lieäu khoâ, lu laïi naëng thì beà maët lôùp vaät lieäu seõ suaát hieän nhöõng veát nöùt ngang. Neáu töôùi nöôùc roài maø vaãn coøn nhöõng veát nöùc thì phaûi thay lu naëng baèng lu nheï hoaëc phaûi troän theâm ñaát dính hay caùc loaïi ñaù coù kích côõ khoâng ñeàu . + Coâng taùc lu leøn ñöôïc coi laø hoøan thieän khi : -Khoâng coøn veät xe lu roõ reät khi lu qua -Khoâng coøn hieään töôïng löôïn soùng tröôùc baùnh xe ( hieän töôïng voõng ) Þ Soá coâng nhaân baäc 4/7 ñöôïc laáy theo ñònh möùc döï toaùn xaây döïng ñöôøng oâ toâ laø 3.9 coâng /100m3 cho lôùp CAÁP PHOÁI SOÛ SAÏN : Vaäy soá coâng nhaân caàn thieát ñeå phuïc vuï ñoaïn thi coâng laø : n = 3.9x7x100x = 8.19 coâng nhaân (choïn 9 coâng nhaân) 4.3.5 Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 20 cm: 4.3.5.1. Xaùc ñònh khoái löôïng thi coâng: Khoái löôïng CPÑD loaïi I thi coâng trong 1 ca. V = k1 x k2 x B x h x L Trong ñoù: k1 : Heä soá keå ñeán söï rôi vaõi cuûa vaäy lieäu trong vaän chuyeån vaø thi coâng k1=1.2 k2 : Heä soá xeùt ñeán söï ñaàm neùn cuûa vaät lieäu k2 = 1.251.3. Laáy k2 = 1.3 L : Chieàu daøi laøm vieäc trong 1 ca L = 100 m B : Chieàu roäng maët ñöôøng B = 11 m H : Chieàu daøy cuûa lôùp caáp phoái ñaù daêm h = 0.2 m V = 1.2 x 1.3 x 11 x 0.2 x 100 = 342.86 m3 4.3.5.2. Xaùc ñònh soá xe vaän chuyeån: Duøng xe Maz - 200 ñeå vaän chuyeån caáp phoái ñaù daêm, loaïi naøy ñaõ ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät. Khi xuùc vaät lieäu leân oâtoâ phaûi xuùc baèng maùy. Khi ñoå phaûi ñoå thaønh ñoáng. Khoaûng caùch cuûa caùc ñoáng phaûi ñaûm baûo cho coâng san laø ít nhaát. Naêng suaát vaän chuyeån xaùc ñònh theo coâng thöùc : P = nht x Q Trong ñoù: Q : Khoái löôïng vaät lieäu maø xe chôû ñöôïc Q = 10 m3 nht : Soá haønh trình trong 1 ca ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : nht = kt : Heä soá söû duïng thôøi gian kt = 0.75 kT : Heä soá söû duïng taûi troïng kT = 0.9 t : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 chu kyø tính nhö sau: t = tb + td +2 tb : Thôøi gian boác haøng leân tb = 20’= 0.33h td : Thôøi gian dôõ haøng td = 6’ = 0.1 h Ltb : Cöï li vaän chuyeån trung bình . Ltb = 2.5 + = 4.6 km V : Vaän toác xe chaïy V = 40 km/h Suy ra: t = 0.33 + 0.1 + 2* = 0.66 h Vaäy: nht = = 8.18 (haønh trình ) Naêng suaát cuûa xe vaän chuyeån Maz – 200 P = 8.18 x 10 = 81.8 (m3) Soá ca oâtoâ töï ñoå caàn thieát : n = (ca) Duøng 5 xe vaän chuyeån: n = (ca) 4.3.5.3. Boá trí caùc ñoáng ñoå vaät lieäu : Vaät lieäu chôû ñeán ñòa ñieåm thi coâng, ñöôïc ñoå taïi loøng ñöôøng, caùc ñoáng ñoå ôû 1/2 loøng ñöôøng. Khoaûng caùch giöõa caùc ñoáng ñoå vaät lieäu: L = q : Khoái löôïng vaät lieäu chôû trong moät chuyeán 10 m3 K : Heä soá lu leøn k = 1.3 h : Chieàu daøy lôùp caáp phoái ñaù daêm h = 0.2 m B : Chieàu roäng maët ñöôøng B = 11 m m 4.3.5.4. San laáp caáp phoái ñaù daêm: Duøng maùy san töï haønh ñeå san caùc ñoáng vaät lieäu Naêng suaát maùy san töï haønh : N = m3/ca T : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca T = 8 h Kt : Heä soá duøng thôøi gian Kt = 0.75 Q : Khoái löôïng hoaøn thaønh trong moät chu kyø tính theo coâng thöùc : Q = 2 x Llv x L x h x K Llv : Chieàu daøi coâng taùc cuûa löôõi san Llv = 2.52 m. Q = 2 x 2.52 x 100 x 0.2 x 1.2 = 120.96 m3 Thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø t = n(tqñ + ) tqñ : Thôøi gian quay ñaàu cuûa maùy san tqñ = 3 phuùt Vs : Vaän toác maùy san Vs = 50 m/phuùt L : Chieàu daøi ñoïan coâng taùc L = 100 m Sô ñoà san lôùp caáp phoái ñaù daêm Thôøi gian laøm vieäc cho 1 chu kyø: t = 14*(3 + ) = 70 phuùt Naêng suaát cuûa maùy san N = = 622.08 m3/ca Khoái löôïng coâng taùc trong moät ñoïan daây chuyeàn laø V = 308.9 m3. Soá ca maùy caàn thieát : n = = ca 4.3.5.5. Lu leøn caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 20 cm: * Lu sô boä: Tröôùc tieân duøng lu 6 Taán, beà roäng baùnh lu 1 m, lu sô boä 6 löôït /ñieåm, V = 2 Km/h Naêng suaát cuûa maùy lu: P = Sô ñoà lu sô boä lôùp caáp phoái ñaù daêm Toång soá haønh trình: N = (haønh trình) Suy ra naêng suaát cuûa maùy lu 6 Taán : P = = 0.138 (km/ca) Soá ca lu caàn thieát : n = = = 0.72 ca * Lu chaët : Duøng lu baùnh loáp 12 Taán lu 10 löôït /ñieåm vôùi vaän toác V = 2.5 km/h. P = Sô ñoà lu chaët lôùp caáp phoái ñaù daêm Toång soá haønh trình lu: N = x 12 = 60 (haønh trình ). Naêng suaát cuûa lu 12 Taán : P = = 0.198 (km/ca) Soá ca lu caàn thieát: n = ca * Lu taïo phaúng : Duøng lu baùnh saét 10T lu 6 löôït /ñieåm vôùi vaän toác 4 km/h Naêng suaát cuûa lu: P = Sô ñoà lu taïo phaúng lôùp caáp phoái ñaù daêm Toång soá haønh trình yeâu caàu : N = 16 x = 48 (haønh trình ). Naêng suaát cuûa lu 10Taán : P = = 0.4 (km/ca) Soá ca lu caàn thieát : n = ca Soá coâng nhaân baäc 4/7 ñöôïc laáy theo ñònh möùc döï toaùn xaây döïng ñöôøng oâ toâ laø 4.4 coâng /100m3 cho lôùp CPÑD lôùp treân: Vaäy soá coâng nhaân caàn thieát ñeå phuïc vuï ñoaïn thi coâng laø : n = 4.4* 11*100* 0.14/100 = 6.77 coâng nhaân (choïn 7 cn) 4.3.6 . Thi coâng lôùp BTNC (25) haït thoâ daøy 5 cm: a. Xaùc ñònh khoái löôïng thi coâng: Theo ñònh möùc XDCB TPHCM (1998) maõ hieäu ED.2003 vôùi chieàu daøy lu leøn 5 cm caàn löôïng beâtoâng nhöïa laø 11.26 T/100m2 Vaäy khoái löôïng nhöïa caàn thieát : V = 11.26 x 11 x 100 x = 123.86 Taán Ta duøng maùy NIGATA chia laøm hai veät raûi moãi veät raûi coù beà roäng 5.5m Vôùi beâtoâng nhöïa ñöôïc saûn xuaát töø traïm troän coù naêng suaát (60 – 80) T/h Nhö vaäy löôïng beâtoâng nhöïa ñaûm baûo cung caáp cho moät ñoïan thi coâng. b. Chuaån bò moùng ñöôøng: Tröôùc khi raûi beâtoâng nhöïa ta phaûi laøm veä sinh lôùp maët cuûa moùng ñöôøng (laøm veä sinh lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I) Laøm saïch maët ñöôøng baèng choåi queùt, cho xe zin keùo theo. Naêng suaát 17500 m2/ca Dieän tích caàn laøm veä sinh trong moät ca: S = 100 x 11 = 1100 m2 Vaäy soá ca maùy caàn thieát: n = (ca) c. Töôùi nhöïa dính baùm : tieâu chuaån 1kg/m2 baèng xe xòt nhöïa. Löôïng nhöïa caàn cho moät ñoaïn thi coâng : Q = 100 x 11 x 1 = 1100 kg Naêng suaát cuûa xe töôùi nhöïa : (T/ca) T : Thôøi gian laøm vieäc trong moät ca T = 8h Kt : Heä soá söû duïng thôøi gian kt = 0.75 q : Löôïng nhöïa chöùa trong thuøng chöùa cuûa xe q = 7 Taán L : Cöï ly vaän chuyeån trung bình töø nôi laáy nhöïa vaøo xe ñeán nôi töôùi nhöïa L = 4.1 km V1, V2 : Vaän toác xe ñi khoâng vaø xe ñaày nhöïa V1 = 25 km/h V2 = 15 km/h Tb : Thôøi gian caàn ñeå bôm nhöïa vaøo thuøng chöùa Tb = 0.5h Tp : Thôøi gian caàn ñeå phun nhöïa leân maët ñöôøng cho ñeán heát thuøng nhöïa Tb = 1.5h = 17.23 (T/ca) Vaäy soá ca maùy caàn thieát: n = (ca) d. Vaän chuyeån hoãn hôïp beâtoâng nhöïa : Traïm troän beâtoâng nhöïa naèm caùch ñaàu tuyeán 2 km Naêng suaát vaän chuyeån xaùc ñònh theo coâng thöùc : P = Trong ñoù : Q : Khoái löôïng vaät lieäu maø xe chôû ñöôïc Q = 10 Taán kt : Heä soá söû duïng thôøi gian kt = 0.75 t : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 chu kyø tính coâng thöùc sau : t = tb + td +2 x Vôùi : tb : Thôøi gian boác haøng leân tb = 10’ = 0.17 h td : Thôøi gian dôõ haøng td = 10’ = 0.17 h Ltb : Cöï ly vaän chuyeån trung bình . Ltb = 2 + = 4.1 km V : Vaän toác xe chaïy V = 40 km/h Þ t = 0.17 + 0.17 + 2 x 4.1 x = 0.545 h Naêng suaát cuûa xe vaän chuyeån : P = = 110.1 Taán Soá ca oâtoâ töï ñoå caàn thieát : n = (ca) e. Raûi hoãn hôïp beâtoâng nhöïa : Naêng suaát maùy raûi: N = T x B x h x V x x KT Trong ñoù : T : Thôøi gian laøm vieäc trong moät ca T = 8h B : Beà roäng veät raõi B = 5.5 m h : Chieàu daøy lôùp beâtoâng nhöïa h = 0.05 m : Dung troïng beâtoâng nhöïa ñaõ lu leøn = 2.32 T/m3 V : Toác ñoä di chuyeån cuûa maùy raûi V = 2.5 m/phuùt KT : Heä soá söû duïng thôøi gian KT = 0.75 Naêng suaát maùy raõi: N = 480 x 5.5 x 0.05 x 2.5 x 2.32 x 0.75 = 574.2 Taán/ca Soá ca maùy caàn thieát : n = = ca d). Lu leøn BTNC haït thoâ daøy 5 cm: Ñaây laø khaâu quan troïng nhaát trong quaù trình thi coâng nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng coâng trình. * Lu sô boä : Duøng lu 6 Taán, baùnh saét, beà roäng baùnh lu 1 m, lu sô boä 2 löôït/ñieåm, vôùi vaän toác V = 2 km/h Naêng suaát cuûa lu: P = Sô ñoà lu sô boä lôùp beâtoâng nhöïa haït thoâ Soá haønh trình : N = (haønh trình) Naêng suaát cuûa maùy lu : P = = 0.41 (km/ca) Soá ca lu caàn thieát : n = = = 0.24 ca * Lu chaët : Duøng lu baùnh loáp 16Taán lu 10 löôït /ñieåm, ban ñaàu lu chaäm vôùi V = 2 ¸ 3 km/h, sau ñoù lu vôùi V = 5 ¸ 8 km/h. Sô ñoà lu chaët lôùp beâtoâng nhöïa haït thoâ Soá haønh trình yeâu caàu : N = 10 x = 60 (haønh trình ). Naêng suaát cuûa lu 16 Taán : P = = 0.317 (km/ca) Soá ca lu caàn thieát : n = ca Soá coâng nhaân baäc 4/7 ñöôïc laáy theo ñònh möùc döï toaùn xaây döïng ñöôøng oâ toâ laø 1.78 coâng /m2 cho lôùp BTN haït thoâ: Vaäy soá coâng nhaân caàn thieát ñeå phuïc vuï ñoaïn thi coâng laø : n = 1.78* 1100/100 = 19.58 coâng nhaân (choïn 20 cn) 4.3.7 Thi coâng lôùp BTNC (15) haït mòn daøy 5cm : a. Xaùc ñònh khoái löôïng thi coâng: Theo ñònh möùc XDCB TPHCM (1998) maõ hieäu ED.3000 vôùi chieàu daøy lu leøn 5 cm caàn löôïng beâtoâng nhöïa laø 12.12 T/100m2 Vaäy khoái löôïng nhöïa caàn thieát V = 12.12 x 11 x 100 x = 133.32 Taán/100m2 Ta duøng maùy NIGATA chia laøm hai veät raûi moãi veät raûi coù beà roäng 5,5m Vôùi beâtoâng nhöïa ñöôïc saûn xuaát töø traïm troän coù naêng suaát (60 – 80) T/h Nhö vaäy löôïng beâtoâng nhöïa ñaûm baûo cung caáp cho moät ñoïan thi coâng Vaän chuyeån hoãn hôïp beâtoâng nhöïa : Traïm troän beâtoâng naèm caùch ñaàu tuyeán 2 km Naêng suaát vaän chuyeån xaùc ñònh theo coâng thöùc : P = Trong ñoù : Q : Khoái löôïng vaät lieäu maø xe chôû ñöôïc Q = 10 Taán kt : Heä soá söû duïng thôøi gian kt = 0.75 t : Thôøi gian laøm vieäc trong 1 chu kyø tính coâng thöùc sau : t = tb + td +2 x Vôùi : tb : Thôøi gian boác haøng leân tb = 10’ = 0.17 h td : Thôøi gian dôõ haøng td = 10’ = 0.17 h Ltb : Cöï ly vaän chuyeån trung bình . Ltb = 2 + = 4.1 km V : Vaän toác xe chaïy V = 40 km/h Þ t = 0.17 + 0.17 + 2 x 4.1 x = 0.545 h Naêng suaát cuûa xe vaän chuyeån : P = = 110.1 Taán Soá ca oâtoâ töï ñoå caàn thieát : n = (ca) c. Raûi hoãn hôïp beâtoâng nhöïa : Naêng suaát maùy raûi: N = T x B x h x V x x KT Trong ñoù : T : Thôøi gian laøm vieäc trong moät ca T = 8h B : Beà roäng veät raõi B = 5.5 m h : Chieàu daøy lôùp beâtoâng nhöïa h = 0.05 m : Dung troïng beâtoâng nhöïa ñaõ lu leøn = 2.32 T/m3 V : Toác ñoä di chuyeån cuûa maùy raûi V = 2.5 m/phuùt KT : Heä soá söû duïng thôøi gian KT = 0.75 Naêng suaát maùy raûi: N = 480 x 5.5 x 0.05 x 2.5 x 2.32 x 0.75 = 574.2 Taán/ca Soá ca maùy caàn thieát n = = ca d. Lu leøn BTNC haït mòn daøy 5 cm: Ñaây laø khaâu quan troïng nhaát trong quaù trình thi coâng nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng coâng trình. * Lu sô boä : Duøng lu 6 Taán, baùnh saét, beà roäng baùnh lu 1 m, lu sô boä 2 löôït/ñieåm, vôùi vaän toác V = 2 km/h Naêng suaát cuûa lu. P = Sô ñoà lu sô boä lôùp beâtoâng nhöïa haït mòn Soá haønh trình : N = (haønh trình) Naêng suaát cuûa maùy lu : P = = 0.41 (km/ca) Soá ca lu caàn thieát : n = = = 0.24 ca * Lu chaët : Duøng lu baùnh loáp 16 Taán lu 10 löôït /ñieåm, ban ñaàu lu chaäm vôùi V = 2 ¸ 3 km/h, sau ñoù lu vôùi V = 5 ¸ 8 km/h. Naêng suaát cuûa lu. P = Sô ñoà lu chaët lôùp beâtoâng nhöïa haït mòn Soá haønh trình yeâu caàu : N = 10 x = 60 (haønh trình ). Naêng suaát cuûa lu 16 Taán : P = = 0.317 (km/ca) Soá ca lu caàn thieát : n = ca * Lu taïo phaúng : Duøng lu baùnh saét 10 Taán, lu 10 löôït /ñieåm vôùi vaän toác V= 4 km/h Naêng suaát cuûa lu. P = Soá haønh trình yeâu caàu : N=16 x = 80 (haønh trình ). Naêng suaát cuûa lu 10Taán : P = = 0.238(km/ca) Soá ca lu caàn thieát n = ca Soá coâng nhaân baäc 4/7 ñöôïc laáy theo ñònh möùc döï toaùn xaây döïng ñöôøng oâ toâ laø 1.85 coâng /m2 cho lôùp BTN haït mòn: Vaäy soá coâng nhaân caàn thieát ñeå phuïc vuï ñoaïn thi coâng laø : n = 1.85* 1100/100 = 20.35 coâng nhaân (choïn 21 cn) * Khi thi coâng lôùp beâtoâng nhöïa caàn chuù yù moät soá vaán ñeà sau : - Caàn phaûi ñaûm baûo nhieät ñoä khi raûi vaø khi lu leøn. Caàn khoáng cheá nhieät ñoä naøy khi ra khoûi maùy troän, nhieät ñoä phaûi ñaûm baûo töø 140 160oc - Khi thi coâng lôùp beâtoâng nhöïa ta tieán haønh raûi vaø lu leøn treân moät nöõa maët ñöôøng coù chieàu daøi laø 100 m do vaäy trong daây chuyeàn caàn coù thôøi gian giaõn caùch ñeå ñaûm baûo moät ñoaïn thi coâng laø 100 m. - Khi lu leøn beâtoâng nhöïa trong giai ñoaïn ñaàu neáu coù phaùt sinh nhöõng keõ nöùt nhoû laø do hoãn hôïp coù nhieät ñoä coøn quaù cao hoaëc toác ñoä lu lôùn hay laø lu quaù naëng. Gaëp tröôøng hôïp naøy phaûi xaùc ñònh nguyeân nhaân ñeå khaéc phuïc. 4.3.8. Coâng taùc hoaøn thieän : - Hoaøn thieän laø coâng taùc cuoái cuøng cuûa xaây döïng ñöôøng oâtoâ khi daây chuyeàn hoaøn thieän keát thuùc thì tuyeán ñöôøng ñöôïc thi coâng xong vaø ñöa vaøo khai thaùc. Muïc ñích cuûa coâng taùc hoaøn thieän laø ñaûm baûo cho tuyeán ñöôøng ñöôïc an toaøn coâng taùc hoaøn thieän caàn thöïc hieän nhöõng coâng vieäc sau : - Choân coïc tieâu ôû nhöõng nôi ñaép cao, ôû ñöôøng cong, ôû gaàn coâng trình caàu coáng - Caém bieån baùo ôû nhöõng ñoaïn nguy hieåm, ôû ñaàu caàu - Bieån baùo caàn ñöôïc ñaët ôû vò trí coù baùn kính ñöôøng cong nhoû, ñöôøng haïn cheá veà ñòa hình - Troàng coû taluy neàn ñöôøng - Doïn deïp ñaát ñaù treân ñöôøng Boá trí ñoäi hình thi coâng maët ñöôøng cho moät ñoaïn tuyeán 1000m : Soá Nhaân Löïc : = coâng Þ choïn 22 nhaân löïc 9 : soá nhaân coâng cho lôùp caáp phoái soûi saïn 7 : soá nhaân coâng cho lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I 20 : soá nhaân coâng cho lôùp beâ toâng nhöïa haït thoâ 21 : soá nhaân coâng cho lôùp beâ toâng nhöïa haït mòn 16 : soá nhaân coâng cho coâng taùc chuaån bò 12 : soá coâng nhaân cho coâng taùc hoaøn thieän 4 : soá lôùp vaät lieäu Soá maùy = : toång soá ca cho moät loaïi xe cuûa caùc lôùp vaät lieäu)x10 soá ngaøy thi coâng maët ñöôøng 10 : nhaân theâm 10 laø do ôû treân em chæ tính soá ca maùy cho ñoaïn 100m maø ôû ñaây caàn tính cho 1000m - Lu 6 T : = 1.1maùy Þ choïn 2 maùy, töông töï tính cho caùc loaïi maùy khaùc - Lu 10 T : 2 maùy - Lu 12 T : 2 maùy - Lu 16 T : 1 maùy - Zin : 1 maùy - Töôùi : 1 xe - Raûi : 1 maùy - Maùy san : 1 maùy - OÂtoâ vaän chuyeån (Maz-200) : 4 xe BAÛNG QUAÙ TRÌNH COÂNG NGHEÄ THI COÂNG MAËT ÑÖÔØNG STT Trình töï thi coâng Ñôn vò Maùy thi coâng Khoái löôïng Naêng suaát Nhaân coâng-ca maùy 1 Ñaøo loøng ñöôøng m3 Maùy san 0.1 660.24 0.4 2 Lu loøng ñöôøng 4 löôït/ñieåm Km Lu 10T 0.1 0.42 0.24 3 Vaän chuyeån CP soûi saïn daøy 22cm m3 Maz-200 147 127.6 2.05 4 San raûi lôùp CP soûi saïn daøy 22cm m3 Maùy san 147 555.66 0.23 5 Lu sô boä lôùp caáp phoái baèng lu nheï Km Lu 6T 0.1 0.316 0.32 6 Lu chaët lôùp caáp phoái baèng lu 12T Km Lu 12T 0.1 0.237 0.53 7 Ñaép 2 leà ñöôøng daøy 27cm m3 MXC 168.48 1545 0.134 8 San 2 leà ñöôøng daøy 27cm m3 Maùy san 147.42 2177 0.19 9 Lu leà döôøng baèng lu 10T Km Lu 10T 0.1 0.297 0.34 10 Vaän chuyeån CPÑD loaïi I daøy 20cm m3 Maz-200 240 81.8 4.19 11 San raûi lôùp caáp phoái daøy 20cm m3 Maùy san 132.3 559.75 0.55 12 Lu sô boä lôùp caáp phoái baèng lu nheï Km Lu 6T 0.1 0.138 0.72 13 Lu chaët lôùp caáp phoái baèng lu 12T Km Lu 12T 0.1 0.148 0.51 14 Lu taïo phaúng ñaù daêm Km Lu 10T 0.1 0.249 0.25 14 Ñaép 2 beân leà daøy 14cm m3 MXC 80.13 909 0.088 15 Ñaép 2 beân leà gia coá daøy 14cm m3 Maùy san 79.38 700.4 0.113 16 Lu leà ñöôøng Km Lu 10T 0.1 1.78 0.05 17 Lu taïo phaúng beà maët ñöôøng 11m Km Lu 10T 0.1 0.396 0.227 18 Laøm saïch maët ñöôøng m2 Xe Zin 1100 17500 0.06 19 Töôùi nhöïa dính baùm T Xe töôùi 1.1 17.23 0.06 20 Vaän chuyeån BTN haït thoâ T Maz -200 124 110.1 0.88 21 San raûi BTN haït thoâ T Maùy raûi 124 574.2 0.13 22 Lu sô boä baèng lu 6T 2 löôït/ ñieåm Km Lu 6T 0.1 0.41 0.24 23 Lu chaët baùnh loáp16T10 löôït / ñieåm Km Lu 16T 0.1 0.417 0.32 24 Lu phaúng baèng lu 10T 4löôït/ ñieåm Km Lu 10T 0.1 0.238 0.42 25 Vaän chuyeån BTN haït mòn daøy 5cm T Maz -200 133 110.1 1.23 26 San raûi BTN haït mòn daøy 5cm Km Maùy raûi 133 574.2 0.23 27 Lu sô boä BTN haït mòn 2 löôït/ ñieåm Km Lu 6T 0.1 0.41 0.24 28 Lu chaët = baùnh loáp16T10löôït/ñieâm Km Lu 16T 0.1 0.317 0.32 29 Lu taïo phaúng lu 10T4löôït/ ñieåm Km Lu 10T 0.1 0.238 0.42 30 Hoaøn thieän Km T.coâng 0.1 12 KHAÛ NAÊNG CUNG CAÁP VAÄT LIEÄU Cung caáp caáp phoái soûi saïn: Löôïng CPÑD caàn thieát trong moät ca. coù chieàu daøy 22 cm V = k1 x k2 x B x h x L Trong ñoù: k1 : Heä soá keå ñeán söï rôi vaûi cuûa vaät lieäu trong vaän chuyeån vaø thi coâng k1=1.2 k2 : Heä soá xeùt ñeán söï ñaàm neùn cuûa vaät lieäu k2 = 1.251.3 Laáy k2 = 1.3 L : Chieàu daøi laøm vieäc trong 1 ca L = 100 m B : Chieàu roäng maët ñöôøng B = 12 m. H : Chieàu daøy cuûa lôùp caáp phoái soûi saïn h = 0.22 m Vaäy khoái löôïng V = 1.2 x 1.3 x 12 x 0.22 x 100 = 412 m³ Khoái löôïng thi coâng toaøn tuyeán trong 12 ngaøy. V = 412 x 12 = 4944 m³ Cung caáp caáp phoái ñaù daêm loaïi I: Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm loaïi I caàn thieát trong 1 ca. V = k1 x k2 x B x h x L Trong ñoù: k1 : Heä soá keå ñeán söï rôi vaõi cuûa vaäy lieäu trong vaän chuyeån vaø thi coâng k1=1.2 k2 : Heä soá xeùt ñeán söï ñaàm neùn cuûa vaät lieäu k2 = 1.251.3. Laáy k2 = 1.3 L : Chieàu daøi laøm vieäc trong 1 ca L = 100 m B : Chieàu roäng maët ñöôøng B = 11 m H : Chieàu daøy cuûa lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I h = 0.2 m V = 1.2 x 1.3 x 11 x 0.2 x 100 = 343.2 m3 Khoái löôïng thi coâng toaøn tuyeán trong 12 ngaøy. V = 343.2 x 12 = 4118.4 m3 Cung caáp BTNC (25) haït thoâ daøy 5 cm: Khoái löôïng thi coâng caàn thieát trong 1 ca: Theo ñònh möùc XDCB TPHCM (1998) maõ hieäu ED.2003 vôùi chieàu daøy lu leøn 5 cm caàn löôïng beâtoâng nhöïa laø 11.26 T/100m2 Vaäy khoái löôïng nhöïa caàn thieát : V = (11 x 1000)/ 11.26 = 976.91 Taán Cung caáp lôùp BTNC (15) haït mòn daøy 5cm : Khoái löôïng thi coâng caàn thieát trong 1 ca: Theo ñònh möùc XDCB TPHCM (1998) maõ hieäu ED.3000 vôùi chieàu daøy lu leøn 5 cm caàn löôïng beâtoâng nhöïa laø 12.12 T/100m2 Vaäy khoái löôïng nhöïa caàn thieát : V = (11 x 1000)/ 12.12 = 907.59 Taán Cung caáp löôïng bitum : Löôïng bitum chieám trong hoån hôïp beâtoâng nhöïa laø 6% Xaùc ñònh khoái löôïng bitum caàn thieát trong moät ca. V = g x B x h x L x 0.06 Trong ñoù : : Dung troïng cuûa beâtoâng nhöïa g = 2.32 T/m3 B : Chieàu roäng maët ñöôøng B = 11 m h : Chieàu daøy cuûa lôùp beâtoâng nhöïa h = 0.1 m L : Chieàu daøi laøm vieäc trong moät ca L = 100 m V = 2.32 x 11 x 0.1 x 100 x 0.06 = 15.3 T Khoái löôïng thi coâng toaøn tuyeán trong 12 ngaøy. V = 15.3 x 12 = 183.6 m3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1-ToChucThi CongDuong.doc
Tài liệu liên quan