Thiết kế đường qua hai điểm V - K

LỜI NÓI ĐẦU Nước ta đang trong thời kỳ đổi mới phát triển rất mạnh mẽ và đang thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế, kêu gọi đầu tư của nước ngoài trong mọi lĩnh vực nhằm khẳng định vị thế mới của đất nước trong mắt bạn bè các nước. Trong bối cảnh như thế thì việc đầu tư xây dựng đất nước là một đòi hỏi hết sức cấp thiết, trong đó việc đầu tư xây dựng cơ bản là rất cần thiết và được đặt lên hàng đầu vì phải có một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh thì mọi ngành kinh tế khác mới có thể phát triển được và việc kêu gọi đầu tư mới có hiệu quả. Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề trên cộng với niềm yêu thích của bản thân đối với ngành xây dựng, đặc biệt là xây dựng cầu đường nên tôi đã quyết định chọn ngành này để theo học với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Đến nay trải qua hơn 4 năm học tập ở trường, được truyền đạt những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu của ngành Xây Dựng nói chung và ngành Cầu Đường nói riêng tôi đã hoàn thành Đồ Án Tốt Nghiệp của mình bằng tất cả sự cố gắng và những kiến thức đã được tiếp thu hiểu biết. Nhưng do kiến thức và thời gian có hạn nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vì thế rất mong được Quí Thầy Cô chỉ dẫn thêm và mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn !!!. GIỚI THIỆU CHUNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: 1. - Tên đề tài: THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM V - K 2. - Địa điểm xây dựng: Thị xã Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng II. - CĂN CỨ XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ: II.1 - Căn cứ vào các kết luận đã được thông qua trong quá trình khảo sát lập dự án đầu tư, cụ thể là: Bình đồ địa hình tỷ lệ 1/10,000; với độ chênh cao giữa hai đường đồng mức liền kề là h = 5m Kết quả điều tra dự báo lưu lượng xe vào năm cuối thời hạn thiết kế (năm thứ 15) như sau:  Xe con các loại: 500xe/ngày đêm  Xe tải nhẹ: 318xe/ngày đêm  Xe tải vừa: 450xe/ngày đêm  Xe tải nặng loại I: 270xe/ngày đêm  Xe tải nặng loại II: 128xe/ngày đêm Tổng lưu lượng xe đạt: Ntt = 1666 xe/ngày đêm Kết quả điều tra tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa địa phương của các cơ quan kinh tế. Điều tra quy hoạch mạng lưới giao thông khu vực II.2 - Căn cứ vào các kết quả điều tra, khảo sát tại hiện trường: Điều tra khảo sát về địa hình, địa chất Khảo sát thuỷ văn, chế độ làm việc của các công trình thuỷ lợi, v.v . III. - MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: Đầu tư xây dựng mới tuyến đường V - K nhằm mục đích thúc đẩy phát triển về mọi mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng của các địa phương khu vực tuyến đi qua. Tạo điều kiện cho việc giao lưu về kinh tế, văn hóa giữa các địa phương. Đặc biệt rút ngắn khoảng cách giữa đồng bằng với miền núi, giữa thành thị với nông thôn và phục vụ đắc lực cho công tác bảo vệ an ninh quốc phòng. IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN: - Phạm vi hướng chung của tuyến (từ điểm đầu phương án V đến điểm cuối phương án K) - Chiều dài theo đường chim bay: 4100m V. HỆ THỐNG QUY TRÌNH QUY PHẠM ÁP DỤNG: - Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô 22TCN 4054-05 - Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06 - Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 259-2000 - Qui trình khảo sát đường ô tô:22TCN263-2000 - Quy trình tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ 22TCN 220-95 - Quy trình thiết kế cầu cống 22TCN 272-05 CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc253 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1840 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế đường qua hai điểm V - K, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oàng nhaát vôùi nhau veà tính cô lyù, ñaép ñoàng thôøi treân toaøn boä chieàu roäng coáng thaønh töøng lôùp daøy 20 –30 cm vaø ñaàm neùn caån thaän töø hai beân vaøo giöõa ñeå taïo thaønh lôùp ñaát chaët xung quanh coáng. - Khi lu leøn khoâng lu tröïc tieáp leân ñænh coáng vaø ñeå phuïc vuï xe thi coâng neàn ta phaûi ñaép treân coáng cao toái thieåu laø 0,5m. Chöông V: TOÅ CHÖÙC THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG —{– Khi thi coâng neàn ñöôøng thì phaûi tieán haønh coâng taùc xôùi, ñaøo, vaän chuyeån, san, ñaàm neùn vaø hoaøn thieän neàn ñöôøng phuø hôïp vôùi thieát keá cho neân thöôøng phaûi duøng nhieàu loaïi maùy coù tính naêng khaùc nhau phoái hôïp vôùi nhau ñeå thöïc hieän caùc khaâu coâng taùc ñoù. Trong coâng taùc naøy coù coâng taùc chính vôùi khoái löôïng lôùn nhö ñaøo, ñaép, vaän chuyeån, vaø coù coâng taùc phuï vôùi khoái löôïng nhoû nhö xôùi, san, ñaàm leøn, hoaøn thieän, cho neân caàn phaûi phaân bieät maùy chính (hay maùy chuû ñaïo) vaø maùy phuï. Maùy chính thöïc hieän caùc coâng taùc chính coøn maùy phuï thöïc hieän caùc coâng taùc phuï. Khi choïn maùy phaûi choïn maùy chính tröôùc, maùy phuï sau treân nguyeân taéc maùy phuï phaûi ñaûm baûo phaùt huy toái ña naêng suaát cuûa maùy chính. Khi choïn maùy phaûi xeùt moät caùch toång hôïp tính chaát coâng trình, ñieàu kieän thi coâng vaø thieát bò maùy moùc coù, ñoàng thôøi phaûi tieán haønh so saùnh kinh teá kyõ thuaät. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA COÂNG TAÙC XAÂY DÖÏNG NEÀN ÑÖÔØNG: Khoù kieåm tra theo doõi. Coâng trình xaây döïng treân neàn ñaát yeáu, dieän thi coâng heïp, keùp daøi. Khoù huy ñoäng, ñieàu ñoäng nhaân vaät löïc. Khoù toå chöùc thi coâng. Thaønh laäp nhöõng ñoäi daây chuyeàn chuyeân moân hoùa, goïn nheï. Phaûi coù thieát keá toå chöùc thi coâng chi tieát cuï theå. Phaûi coù thieát keá toång theå, ñeà xuaát phöông höôùng chuû ñaïo, ñeà xuaát thôøi gian chung. Phaûi chính xaùc, chi tieát hoùa ñeán töøng thao taùc moät. Nôi laøm vieäc thöôøng xuyeân thay ñoåi. Khoù chuaån bò dieän thi coâng, khoù boá trí aên ôû, baûo veä söùc khoûe, caát giöõ maùy moùc, nguyeân lieäu. Cöï ly vaän chuyeån thay ñoåi. Toå chöùc ñoäi thi coâng goïn nheï, deã di chuyeån. Toå chöùc kieåu xe coâng tröôøng. Taän duïng thi coâng ñöôøng baèng maùy coù naêng suaát cao. Khoái löôïng coâng taùc phaân boá khoâng ñeàu theo chieàu daøi tuyeán. Chòu aûnh höôûng nhieàu bôûi ñieàu kieän thôøi tieát, moâi tröôøng. TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG ÑAØO ÑAÉP NEÀN ÑÖÔØNG: BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG ÑAØO ÑAÉP TÍCH LUÕY TÖØ COÏC H4: KM1+400 --> COÏC KM3: KM3+00 Teân coïc Cöï ly leû Dieän tích, m2 Dieän tích trung bình, m2 KL hieäu chænh, m3 Khoái löôïng tích luõy Ñaép neàn Ñaøo neàn Veùt H.cô Ñaép neàn Ñaøo neàn Veùt H.cô Ñaép neàn Ñaøo neàn + H.cô H4 0 43.04 0 20 0 41.77 0 0 1077.6 1077.67 C1 0 40.49 0 20 0 37.81 0 0 975.50 2053.16 C2 0 35.12 0 20 0 31.95 0 0 824.31 2877.47 C3 0 28.78 0 20 0 25.72 0 0 663.58 3541.05 C4 0 22.65 0 20 0 20.86 0 0 538.19 4079.24 H5 0 19.08 0 20 0 16.79 0 0 433.18 4512.42 C5 0 14.5 0 20 0 13.54 0 0 349.33 4861.75 C6 0 12.57 0 20.69 0 12.7 0 0 338.96 5200.72 ND2 0 12.83 0 19.31 0 13 0 0 323.83 5524.54 C7 0 13.16 0 20 0 13.26 0 0 342.11 5866.65 H6 0 13.36 0 10.69 0 13.73 0 0 189.34 6055.99 TD2 0 14.11 0 9.31 0 14.95 0 0 179.55 6235.54 C8 0 15.78 0 20 0 15.55 0 0 401.19 6636.73 C9 0 15.31 0 20 0 15.77 0 0 406.87 7043.60 C10 0 16.22 0 20 0 16.12 0 0 415.90 7459.49 C11 0 16.02 0 20 0 17.21 0 0 444.02 7903.51 H7 0 18.4 0 20 0 19.56 0 0 504.65 8408.16 C12 0 20.72 0 20 0 22.37 0 0 577.15 8985.30 C13 0 24.01 0 9.44 0 25.77 0 0 313.82 9299.12 P2 0 27.52 0 10.56 0 29.89 0 0 407.17 9706.29 C14 0 32.26 0 20 0 33.93 0 0 875.39 10581.69 C15 0 35.6 0 20 0 33.69 0 0 869.20 11450.89 H8 0 31.77 0 20 0 26.42 0 0 681.64 12132.53 C16 0 21.08 0 20 0.75 11.77 2.26 72.24 355.65 12415.93 C17 1.5 2.46 4.52 20 10.22 1.23 5.46 376.32 157.31 12196.93 C18 18.94 0 6.39 20 22.81 0 6.69 708 153.87 11642.80 C19 26.68 0 6.99 8.2 28.61 0 7.12 351.58 67.14 11358.35 TC2 30.53 0 7.25 11.8 33.7 0 7.46 582.83 101.23 10876.76 H9 36.87 0 7.68 20 39.36 0 7.85 1133 180.55 9924.27 C20 41.86 0 8.03 18.2 41 0 7.96 1069.3 166.60 9021.59 NC2 40.15 0 7.9 21.8 39.17 0 7.82 1229.3 196.05 7988.38 C21 38.19 0 7.73 20 34.81 0 7.53 1016.2 173.19 7145.41 C22 31.44 0 7.32 20 27.36 0 7.04 825.6 161.92 6481.73 Km2 23.28 0 6.75 20 20.3 0 6.52 643.68 149.96 5988.01 C23 17.31 0 6.29 20 14.16 0 6.03 484.56 138.69 5642.14 C24 11.02 0 5.76 20 7.66 0.01 5.44 314.4 125.38 5453.11 C25 4.31 0.01 5.11 20 2.48 2.09 4.62 170.4 160.18 5442.90 C26 0.65 4.18 4.12 20 0.33 8.32 2.06 57.36 262.04 5647.57 H1 0 12.47 0 20 0 15.91 0 0 410.48 6058.05 C27 0 19.36 0 20 0 18.54 0 0 478.33 6536.38 C28 0 17.72 0 20 0 16.45 0 0 424.41 6960.79 C29 0 15.19 0 20 0 14.13 0 0 364.55 7325.35 C30 0 13.07 0 20 0 12.78 0 0 329.72 7655.07 H2 0 12.49 0 20 0 13.07 0 0 337.21 7992.28 C31 0 13.65 0 20 0 14.21 0 0 366.62 8358.89 C32 0 14.76 0 20 0 13.51 0 0 348.56 8707.45 C33 0 12.26 0 20 0.03 10.97 1.87 45.6 326.04 8987.89 C34 0.05 9.67 3.73 20 0.16 8.25 3.83 95.76 300.94 9193.07 H3 0.26 6.82 3.92 20 1.05 4.28 4.25 127.2 208.17 9274.04 C35 1.84 1.74 4.57 20 2.72 0.99 4.81 180.72 136.17 9229.49 C36 3.6 0.24 5.05 20 7 0.12 5.38 297.12 126.84 9059.21 C37 10.4 0 5.71 20 13.72 0 5.98 472.8 137.54 8723.95 C38 17.04 0 6.26 20 23.52 0 6.62 723.36 152.26 8152.85 H4 30 0 6.97 24.58 32.84 0 7.2 1181 203.52 7175.35 ND3 35.69 0 7.42 15.42 33.34 0 7.36 753.11 130.51 6552.75 C39 31 0 7.3 20 30.43 0 7.26 904.56 166.98 5815.17 C40 29.86 0 7.22 14.58 28.56 0 7.13 624.43 119.55 5310.29 TD3 27.27 0 7.04 25.42 22.45 0 6.66 887.97 194.69 4617.01 H5 17.63 0 6.28 20 12.77 0 5.87 447.36 135.01 4304.66 C41 7.92 0 5.45 20 4.46 1.97 4.91 224.88 163.76 4243.54 C42 1.01 3.94 4.36 20 0.51 9.06 2.18 64.56 283.89 4462.87 C43 0 14.19 0 20 0 18.93 0 0 488.39 4951.26 C44 0 23.67 0 20 0 25.38 0 0 654.80 5606.06 H6 0 27.08 0 20 0 28.05 0 0 723.69 6329.75 C45 0 29.01 0 10.21 0 28.65 0 0 377.35 6707.10 P3 0 28.29 0 9.79 0 27.41 0 0 346.16 7053.26 C46 0 26.53 0 20 0 24.73 0 0 638.03 7691.30 C47 0 22.94 0 20 0 20.91 0 0 539.48 8230.78 C48 0 18.88 0 20 0 16.97 0 0 437.83 8668.60 H7 0 15.05 0 20 0.06 13 0 1.44 335.40 9002.56 C49 0.11 10.94 0 20 0.23 9.43 0 5.52 243.29 9240.34 C50 0.34 7.91 0 20 0.55 7.31 2.17 65.28 238.51 9413.56 C51 0.75 6.71 4.35 25.85 0.76 6.55 4.29 156.65 345.95 9602.86 TC3 0.76 6.4 4.23 14.15 0.58 7.09 2.12 45.846 163.92 9720.93 H8 0.41 7.78 0 20 0.32 9 0 7.68 232.20 9945.45 C52 0.22 10.22 0 15.85 0.15 11.64 0 2.853 238.00 10180.60 NC3 0.07 13.05 0 24.15 0.04 15.27 0 1.1592 475.71 10655.15 C53 0 17.49 0 20 0 19.51 0 0 503.36 11158.51 C54 0 21.53 0 20 0 23.77 0 0 613.27 11771.77 H9 0 26.01 0 20 0 28.18 0 0 727.04 12498.82 C55 0 30.34 0 20 0 32.33 0 0 834.11 13332.93 C56 0 34.32 0 20 0 35.47 0 0 915.13 14248.06 C57 0 36.62 0 20 0 36.16 0 0 932.93 15180.99 C58 0 35.71 0 20 0 33.41 0 0 861.98 16042.96 Km3 0 31.12 0 Tổng cộng 16,352 32,395 THIEÁT KEÁ ÑIEÀU PHOÁI ÑAÁT, PHAÂN ÑOAÏN VAØ CHOÏN MAÙY THI COÂNG: Caên cöù vaøo bieåu ñoà ñöôøng cong tích luõy ñaát ta chia thaønh caùc phaân ñoaïn thi coâng nhö sau: Ñoaïn 1: Töø Km1+400 ñeán Km1+676.19, ñieàu phoái ngang Thi coâng ñoaïn neàn ñöôøng ñaøo, vôùi chieàu daøi ñoaïn thi coâng laø 276.19m Khoái löôïng ñaát ñaøo: 7380.17m3 Ñieàu kieän ñòa hình cho pheùp vaän chuyeån ngang ñaát ñaøo ñoå qua phía vöïc, do ñoù maùy thi coâng ñöôïc choïn ñeå thöïc hieän coâng taùc ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát trong ñoaïn naøy laø maùy uûi coù coâng suaát 110CV Ñoaïn 2: Töø Km1+676.19 ñeán Km1+974.43, ñieàu phoái doïc Thi coâng ñaøo ñaép neàn ñöôøng, vôùi chieàu daøi ñoaïn thi coâng laø 298.24m Khoái löôïng ñaøo: 5335.22m3 Khoái löôïng ñaép: 5335.22m3 Chieàu daøi vaän chuyeån toái öu treân ñoaïn naøy ñöôïc xaùc ñònh treân ñöôøng cong tích luyõ ñaát laø 158.04m < 300m (chieàu daøi vaän chuyeån kinh teá cuûa maùy caïp 9m3), do ñoù maùy ñöôïc choïn ñeå thi coâng ñoaïn ñaøo ñaép laø maùy caïp vaø maùy uûi. Thi coâng theo phöông phaùp vaän chuyeån doïc, ñaát ñöôïc ñaøo treân ñoaïn ñaøo vaø vaän chuyeån doïc theo tuyeán ñaép sang neàn ñaép Ñoaïn 3: Töø Km1+974.43 ñeán Km2+183.33, ñieàu phoái doïc Thi coâng ñaøo ñaép neàn ñöôøng, vôùi chieàu daøi ñoaïn thi coâng laø 208.90m Khoái löôïng ñaøo: 1937.27m3 Khoái löôïng ñaép: 1937.27m3 Chieàu daøi vaän chuyeån toái öu treân ñoaïn naøy ñöôïc xaùc ñònh treân ñöôøng cong tích luyõ ñaát laø 127.66m < 300m (chieàu daøi vaän chuyeån kinh teá cuûa maùy caïp 9m3), do ñoù maùy ñöôïc choïn ñeå thi coâng ñoaïn ñaøo ñaép laø maùy caïp vaø maùy uûi. Thi coâng theo phöông phaùp vaän chuyeån doïc, ñaát ñöôïc ñaøo treân ñoaïn ñaøo vaø vaän chuyeån doïc theo tuyeán ñaép sang neàn ñaép Ñoaïn 4: Töø Km2+183.33 ñeán Km2+419.43, ñieàu phoái doïc Thi coâng ñaøo ñaép neàn ñöôøng, vôùi chieàu daøi ñoaïn thi coâng laø 236.10m Khoái löôïng ñaøo: 1893.87m3 Khoái löôïng ñaép: 1893.87m3 Chieàu daøi vaän chuyeån toái öu treân ñoaïn naøy ñöôïc xaùc ñònh treân ñöôøng cong tích luyõ ñaát laø 149.10m < 300m (chieàu daøi vaän chuyeån kinh teá cuûa maùy caïp 9m3), do ñoù maùy ñöôïc choïn ñeå thi coâng ñoaïn ñaøo ñaép laø maùy caïp vaø maùy uûi. Thi coâng theo phöông phaùp vaän chuyeån doïc, ñaát ñöôïc ñaøo treân ñoaïn ñaøo vaø vaän chuyeån doïc theo tuyeán ñaép sang neàn ñaép Ñoaïn 5: Töø Km2+419.43 ñeán Km2+650.25, ñieàu phoái doïc Thi coâng ñaøo ñaép neàn ñöôøng, vôùi chieàu daøi ñoaïn thi coâng laø 230.82m Khoái löôïng ñaøo: 3136.63m3 Khoái löôïng ñaép: 3136.63m3 Chieàu daøi vaän chuyeån toái öu treân ñoaïn naøy ñöôïc xaùc ñònh treân ñöôøng cong tích luyõ ñaát laø 140.43m < 300m (chieàu daøi vaän chuyeån kinh teá cuûa maùy caïp 9m3), do ñoù maùy ñöôïc choïn ñeå thi coâng ñoaïn ñaøo ñaép laø maùy caïp vaø maùy uûi. Thi coâng theo phöông phaùp vaän chuyeån doïc, ñaát ñöôïc ñaøo treân ñoaïn ñaøo vaø vaän chuyeån doïc theo tuyeán ñaép sang neàn ñaép Ñoaïn 6: Töø Km2+650.25ñeán Km3+00, ñieàu phoái ngang Thi coâng ñoaïn neàn ñöôøng ñaøo, vôùi chieàu daøi ñoaïn thi coâng laø 349.75m Khoái löôïng ñaát ñaøo: 8262.79m3 Ñieàu kieän ñòa hình cho pheùp vaän chuyeån ngang ñaát ñaøo ñoå qua phía vöïc, do ñoù maùy thi coâng ñöôïc choïn ñeå thöïc hieän coâng taùc ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát trong ñoaïn naøy laø maùy uûi coù coâng suaát 110CV BAÛNG PHAÂN TÍCH NHAÂN COÂNG XE MAÙY TREÂN TÖØNG ÑOAÏN Phaân ñoaïn Maõ hieäu Teân coâng vieäc/vaät tö Ñôn vò Khoái löôïng Ñònh möùc Yeâu caàu Ñoaïn 1 AB.32122 Ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát trong phaïm vi < 50m, ñaát caáp II 100m3 73.8017 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 4.2 310.0 Maùy uûi 110CV ca 0.519 38.3 Ñoaïn 2 AB.33112 Ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát trong phaïm vi < 300m, ñaát caáp II 100m3 53.3522 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 6.75 360.1 Maùy caïp 9m3 ca 0.36 19.2 Maùy uûi 110CV ca 0.12 6.4 AB.64123 Ñaép neàn ñöôøng, heä soá ñaàm neùn K = 0.95, ñaát caáp II 100m3 53.3522 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 1.74 92.8 Maùy ñaàm 16T ca 0.335 17.9 Maùy uûi 110CV ca 0.167 8.9 Ñoaïn 3 AB.64123 Ñaép neàn ñöôøng, heä soá ñaàm neùn K = 0.95, ñaát caáp II 100m3 19.3727 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 1.74 33.7 Maùy ñaàm 16T ca 0.335 6.5 Maùy uûi 110CV ca 0.167 3.2 AB.33112 Ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát trong phaïm vi < 300m, ñaát caáp II 100m3 19.3727 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 6.75 130.8 Maùy caïp 9m3 ca 0.36 7.0 Maùy uûi 110CV ca 0.12 2.3 Ñoaïn 4 AB.33112 Ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát trong phaïm vi < 300m, ñaát caáp II 100m3 18.9387 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 6.75 127.8 Maùy caïp 9m3 ca 0.36 6.8 Maùy uûi 110CV ca 0.12 2.3 AB.64123 Ñaép neàn ñöôøng, heä soá ñaàm neùn K = 0.95, ñaát caáp II 100m3 18.9387 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 1.74 33.0 Maùy ñaàm 16T ca 0.335 6.3 Maùy uûi 110CV ca 0.167 3.2 Ñoaïn 5 AB.64123 Ñaép neàn ñöôøng, heä soá ñaàm neùn K = 0.95, ñaát caáp II 100m3 31.3663 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 1.74 54.6 Maùy ñaàm 16T ca 0.335 10.5 Maùy uûi 110CV ca 0.167 5.2 AB.33112 Ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát trong phaïm vi < 300m, ñaát caáp II 100m3 31.3663 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 6.75 211.7 Maùy caïp 9m3 ca 0.36 11.3 Maùy uûi 110CV ca 0.12 3.8 Ñoaïn 6 AB.32122 Ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát trong phaïm vi < 50m, ñaát caáp II 100m3 82.6279 Nhaân coâng 3.0/7 coâng 4.2 347.0 Maùy uûi 110CV ca 0.519 42.9 BAÛNG TOÅNG HÔÏP NHAÂN COÂNG XE MAÙY Vaät tö Ñôn vò Yeâu caàu Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 1701.5 Maùy uûi 110CV Ca 116.5 Maùy caïp 9m3 Ca 44.3 Maùy ñaàm 16T Ca 41.2 LÖÏA CHOÏN ÑOÄI HÌNH THI COÂNG: Döï kieán thôøi gian thi coâng toaøn boä neàn ñöôøng laø 32 ngaøy Ñoaïn 1 thi coâng trong 15ngaøy Soá maùy uûi: Choïn 3maùy/ngaøy Soá nhaân coâng baäc 3.0/7: Choïn 21 nhaân coâng/ngaøy Ñoaïn 2 thi coâng trong 22ngaøy Soá maùy uûi: Choïn 1maùy/ngaøy Soá maùy caïp 9m3: Choïn 1maùy/ngaøy Soá maùy ñaàm 16T: Choïn 1maùy/ngaøy Soá nhaân coâng baäc 3.0/7: choïn 21nhaân coâng/ngaøy Ñoaïn 3 thi coâng trong 8ngaøy Soá maùy uûi: Choïn 1maùy/ngaøy Soá maùy caïp 9m3: Choïn 1maùy/ngaøy Soá maùy ñaàm 16T: Choïn 1maùy/ngaøy Soá nhaân coâng baäc 3.0/7: choïn 21nhaân coâng/ngaøy Ñoaïn 4 thi coâng trong 8ngaøy Soá maùy uûi: Choïn 1maùy/ngaøy Soá maùy caïp 9m3: Choïn 1maùy/ngaøy Soá maùy ñaàm 16T: Choïn 1maùy/ngaøy Soá nhaân coâng baäc 3.0/7: choïn 21nhaân coâng/ngaøy Ñoaïn 5 thi coâng trong 13ngaøy Soá maùy uûi: Choïn 1maùy/ngaøy Soá maùy caïp 9m3: Choïn 1maùy/ngaøy Soá maùy ñaàm 16T: Choïn 1maùy/ngaøy Soá nhaân coâng baäc 3.0/7: choïn 21nhaân coâng/ngaøy Ñoaïn 6 thi coâng trong 17ngaøy Soá maùy uûi: Choïn 3maùy/ngaøy Soá nhaân coâng baäc 3.0/7: choïn 21nhaân coâng/ngaøy Boá trí caùc ñoäi thi coâng: Ñeå thi coâng toaøn boä neàn ñöôøng töø Km1+400 ñeán Km3+00 ta boá trí 3 ñoäi thi coâng nhö sau: Ñoäi 1: Ñaûm traùch coâng taùc ñaøo vaø vaän chuyeån ngang ñaát ñaøo. Nhö vaäy ñoäi 1 seõ thi coâng ñoaïn 1 töø Km1+400 ñeán Km1+667.19 (vôùi chieàu daøi ñoaïn thi coâng laø 276.19m) vaø ñoaïn 6 töø Km2+650.25ñeán Km3+00 (vôùi chieàu daøi ñoaïn thi coâng laø 349.75m) Nguoàn nhaân löïc ñoäi 1: Soá nhaân coâng baäc 3.0/7 : 21ngöôøi Soá maùy uûi 110CV : 3maùy uûi Ñoäi 2: Thöïc hieän coâng taùc vaän chuyeån doïc, ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát töø neàn ñaøo sang ñaép cho neàn ñaép Ñoäi 2 ñaûm traùch thi coâng ñoaïn 2 vaø ñoaïn 3, töø Km1+467.19 ñeán Km2+183.33 vôùi toång chieàu daøi thi coâng laø 507.14m Nguoàn nhaân löïc ñoäi 2: Soá nhaân coâng baäc 3.0/7 : 21 ngöôøi Soá maùy uûi 110CV : 1 maùy Soá maùy ñaàm 16T : 1 maùy Soá maùy caïp 9m3 : 1 maùy Ñoäi 3: Thöïc hieän coâng taùc vaän chuyeån doïc, ñaøo vaø vaän chuyeån ñaát töø neàn ñaøo sang ñaép cho neàn ñaép Ñoäi 3 ñaûm traùch thi coâng ñoaïn 4 vaø ñoaïn 5, töø Km2+183.33 ñeán Km2+650.25vôùi toång chieàu daøi thi coâng laø 466.92m Nguoàn nhaân löïc ñoäi 3: Soá nhaân coâng baäc 3.0/7 : 21 ngöôøi Soá maùy uûi 110CV : 1 maùy Soá maùy ñaàm 16T : 1 maùy Soá maùy caïp 9m3 : 1 maùy Chöông VI: TOÅ CHÖÙC THI COÂNG MAËT ÑÖÔØNG —{– GIÔÙI THIEÄU CHUNG: Keát caáu aùo ñöôøng: Lôùp 1: Caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 52cm Lôùp 2: Caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 40cm Lôùp 3: Beâtoâng nhöïa chaët haït trung daøy 8cm Lôùp 4: Beâtoâng nhöïa chaët haït vöøa daøy 6cm Keát caáu leà gia coá: Lôùp 1: Caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 42cm Lôùp 2: Beâtoâng nhöïa chaët haït trung daøy 8cm Lôùp 3: Beâtoâng nhöïa chaët haït vöøa daøy 6cm Kích thöôùc hình hoïc tuyeán: Chieàu daøi tuyeán: 1600m Beà roäng neàn ñöôøng: 9m Beà roäng maët ñöôøng: 2*3m Beà roäng leà gia coá: 2*1 Beà roäng leà khoâng gia coá: 2*0.5 Ñoä doác ngang maët ñöôøng: 2% Ñoä doác ngang leà gia coá: 2% Ñoä doác ngang leà ñaát: 4% Ñieàu kieän cung caáp nguyeân vaät lieäu: Caáp phoái ñaù daêm loaïi II vaø caáp phoái ñaù daêm loaïi I ñöôïc laáy töø moû khai thaùc caùch tuyeán 5km Beâtoâng nhöïa noùng ñöôïc cung caáp töø nhaø maùy caùch tuyeán 10km Nguoàn nöôùc phuïc vuï cho thi coâng caùch tuyeán 3km Ñieàu kieän thôøi tieát vaø khí haäu: Döï kieán thôøi gian thi coâng baét ñaàu töø thaùng 11 naêm 2007 ñeán thaùng 01 naêm 2008 seõ hoaøn taát, trong khoaûng thôøi gian treân thôøi tieát khoâ raùo löôïng möa ít raát thuaän lôïi cho thi coâng tuyeán ñöôøng LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP THI COÂNG Khoái löôïng coâng taùc thi coâng maët ñöôøng ñöôïc raûi ñeàu treân tuyeán, khoâng coù coâng taùc taäp trung do ñoù raát thuaän tieän ñeå toå chöùc thi coâng theo phöông phaùp daây chuyeàn Thôøi gian trieån khai daây chuyeàn: Laø thôøi gian caàn thieát cho ñieàu kieän thi coâng vaø toå chöùc ñeå ñöa toaøn boä phöông tieän vaø maùy moùc cuûa daây chuyeàn vaøo laøm vieäc. Kieán nghò choïn thôøi gian khai trieån laø 3 ngaøy. Thôøi gian trieån khai daây chuyeàn: Laø thôøi gian caàn thieát ñeå ñöa caùc phöông tieän vaøo, maùy moùc cuûa daây chuyeàn ra khoûi daây chuyeàn sau khi hoaøn thaønh coâng taùc ñöôïc giao. Thôøi kì hoaøn taát neân laáy baèng thôøi gian thôøi kì khai trieån. Tht = Tkt = 3 ngaøy. Thôøi giian hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn: Laø thôøi gian hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc phöông tieän cuûa daây chuyeàn. Thôøi gian hoaït ñoäng caên cöù chieàu daøi tuyeán ñöôøng, toác ñoä daây chuyeàn vaø ñieàu kieän khí haäu, thôøi tieát. Vì chieàu daøi tuyeán L = 1600 m neân kieán nghò thôøi gian hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn 19 ngaøy (Thñ = 19 ngaøy). Toác ñoä daây chuyeàn: Toác ñoä daây chuyeàn chuyeân nghieäp laø chieàu daøi ñoaïn ñöôøng (m hay Km) moät ñôn vò chuyeân nghieäp hoaøn thaønh moïi khaâu coâng taùc noù phuï traùch trong moät ñôn vò thôøi gian ( ca hoaëc ngaøy ñeâm). Coù theå xaùc ñònh toác ñoä daây chuyeàn V (m/ca) theo bieåu thöùc : Nhö vaäy ta choïn toác ñoä thi coâng cuûa daây chuyeàn laø100m/ca Heä soá hieäu quaû cuûa daây chuyeàn: Heä soá hieäu quaû cuûa daây chuyeàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Khq= Trong ñoù : Toâñ : thôøi kyø oån ñònh cuûa daây chuyeàn. Toâñ = Thñ – (Tkt + Tht) Thñ : thôøi gian hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn. Tkt : thôøi kyø khai trieån cuûa daây chuyeàn. Tht : thôøi kyø hoaøn taát cuûa daây chuyeàn. Neáu Khq > 0,7 thì söû duïng phöông aùn toå chöùc thi coâng theo phöông phaùp daây chuyeàn laø coù hieäu quaû toát. Neáu Khq = 0,3 – 0,7 thì söû duïng caùc phöông phaùp toå chöùc khaùc, ví duï phöông phaùp toå chöùc thi coâng hoãn hôïp laø coù lôïi. Neáu Khq < 0,3 thì söû duïng phöông phaùp daây chuyeàn seõ khoâng kinh teá vì chæ rieâng veà maët toå chöùc ñaõ ñeå cho xe, maùy phaûi nghó vieäc tôùi 1/3 thôøi gian thi coâng. Ta thaáy do ñoù thi coâng theo phöông phaùp daây chuyeàn laø coù hieäu quaû nhaát Heä soá toå chöùc söû duïng xe maùy: Choïn höôùng thi coâng: Höôùng thi coâng : choïn höôùng thi coâng laø töø ñaàu ñoaïn tuyeán ñeán cuoái ñoaïn tuyeán vì höôùng naøy taän duïng ñoaïn ñöôøng tröôùc ñoù ñaõ thi coâng xong ñeå cung caáp vaø vaän chuyeån vaät lieäu, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän thi coâng khaùc TRÌNH TÖÏ THI COÂNG: Chuaån bò loøng ñöôøng, ñònh vò khuoân maët ñöôøng Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I Töôùi lôùp dính baùm maët ñöôøng Thi coâng lôùp BTN noùng chaët haït trung Thi coâng lôùp BTN noùng chaët haït mòn Hoaøn thieän maët ñöôøng Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II: Chieàu daøy lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II: 52cm Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm caàn cung caáp 7,088.64m3 Thôøi gian thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II laø 20ngaøy Ñeå ñaûm baûo ñoä leøn chaët ta chia lôùp caáp phoái ñaù daêm thaønh 4 lôùp ñeå thi coâng, moãi lôùp daøy 13cm Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm daøy 13cm Chuaån bò loøng ñöôøng: Lu taïo phaúng loøng ñöôøng baèng lu 10T, lu 4löôït/ñieåm vôùi vaän toác lu 3km/h Naêng suaát cuûa maùy lu: Trong ñoù: ñoåi ñôn vò 1km = 1000m T - thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca, T = 8giôø B - beà roäng veät ñaàm, B = 2.0m b - khoaûng caùch truøng nhau giöõa hai veät baùnh ñaàm, b = 0.2m ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 v - vaän toác trung bình cuûa maùy khi san vaät lieäu, v = 3km/giôø n - soá laàn ñaàm treân moät beà maët, n = 4löôït/ñieåm Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát trong 100m Sau khi neàn ñöôøng ñaõ ñaït ñoä chaët yeâu caàu ta tieán haønh leân khuoân ñöôøng Laøm raõnh thoaùt nöôùc hình xöông caù, nhaèm ñaûm baûo thoaùt nöôùc maët toát trong quaù trình thi coâng Chuaån bò vaät lieäu: Vaät lieäu ñöôïc vaän chuyeån baèng xeHINO MOTORS ZG150D töø moû vaät lieäu ñeán coâng tröôøng ñoå thaønh töøng ñoáng. Caáp phoái ñaù daêm caàn phaûi ñöôïc troän aåm tröôùc khi xuùc leán phöông tieän vaän chuyeån Cöù 3000m3 vaät lieäu taïi moû phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Cöù 1000m3 vaät lieäu vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm loaïi II caàn cung caáp cho 100m Trong ñoù: B - Beà roäng maët ñöôøng, B = 6m h - beà daøy lôùp vaät lieäu thieát keá (ñaõ leøn chaët), h = 13cm K - heä soá xeùt ñeán ñoä leøn chaët vaø rôi vaûi vaät lieäu trong quaù trình thi coâng K = 1.42 L - chieàu daøi ñoaïn thi coâng trong 1ca, L = 100m/ca Xaùc ñònh naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Trong ñoù: T - Thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8giôø q - Söùc chôû cuûa xe (m3), xe HINO MOTORS ZG150D coù q = 9m3 v - Vaän toác trung bình cuûa xe, laáy v = 40km/giôø ktg - Heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 l - Cöï ly vaän chuyeån (km), l = 3km t - Thôøi gian chaát vaø dôõ taûi (giôø), choïn t = 0.25giôø kT - heä soá söû duïng taûi troïng, kT = 0.9 Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Khoaûng caùch l giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: Trong ñoù: Q - khoái löôïng vaät lieäu moãi xe chôû ñöôïc, Q = 9m3 B - Beà roäng maët ñöôøng, B = 6m h1 - beà daøy raûi cuûa lôùp ñaù, h1 = K.h h - beà daøy lôùp vaät lieäu thieát keá (ñaõ leøn chaët) K - heä soá xeùt ñeán ñoä leøn chaët, K = 1.3 Khi thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 13cm: San raûi vaät lieäu Tröôùc khi san vaät lieäu phaûi töôùi aåm ñeå taïo dính baùm Duøng maùy san maõ hieäu DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ) coù coâng suaát 110CV ñeå san suûi ñaù daêm ra thaønh lôùp phaúng vôùi chieàu daøy lôùp vaät lieäu khi san uûi laø 16.9cm, cöï ly vaän chuyeån trung bình 9.5m. Thöôøng xuyeân kieåm tra chieàu daøy lôùp ñaù baèng con xuùc xaéc, kieåm tra ñoä doác baèng thöôùc ño ñoä doác hoaëc baèng maùy thuyû bình Phaûi chöøa laïi khoaûng töø 5 - 10% löôïng ñaù daêm ñeå buø phuï trong quaù trình thi coâng. Neáu kieåm tra baèng maùy thuûy bình hoaëc boä ba caây tieâu phaùt hieän nhöõng choã thieáu ñaù Chieàu daøi hieäu quaû cuûa löôõi san: Löôõi san luoân ñöôïc ñaët cheùo khi di chuyeãn vaät lieäu, neân chieàu daøi hieäu quaû cuûa löôõi san phaûi xeùt ñeán goùc ñaët löôõi, chieàu roäng thöïc teá cuûa vaät lieäu ñöôïc queùt xaùc ñònh nhö sau: B = l*cosa Trong ñoù: l - Chieàu daøi thöïc teá cuûa löôõi san, l = 3.7m a - Goùc ñaët löôõi san khi di chuyeån vaät lieäu, giaû thieát a = 450 Naêng suaát cuûa maùy san ñöôïc xaùc ñònh theo chieàu daøi hieäu quaû cuûa löôõi san: Trong ñoù: ñoåi ñôn vò 1km = 1000m T - thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca, T = 8giôø B - Chieàu daøi hieäu quaû cuûa löôõi san, B = 2.62m b - khoaûng caùch truøng nhau giöõa hai loái san laân caän (b = 0.1-0.3m) ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 v - vaän toác trung bình cuûa maùy khi san vaät lieäu, v = 3km/giôø Ss - soá laàn san treân moät loái Ss = 5laàn Khoái löôïng coâng vieäc caàn thöïc hieän trong 100m Soá ca maùy caàn thieát trong 100m Coâng taùc lu leøn caáp phoái ñaù daêm loaïi II: Ngay sau khi san raûi caáp phoái xong phaûi tieán haønh ñaàm leøn ngay Goàm hai giai ñoaïn: Lu leøn sô boä: Yeâu caàu leøn cho lôùp ñaù daêm taïm oån ñònh, ñaù ôû phía tröôùc baùnh lu ít bò xeâ dòch, gôïn soùng. Lu leøn phaûi ñaït ñoä mui luyeän nhö thieát keá. Duøng lu 6.3T, lu 6 löôït/ ñieåm, toác ñoä lu khoâng quaù 1.5km/giôø. Keát thuùc moät löôït lu nheï ñaàu tieân tieán haønh coâng taùc buø phuø vaø baét ñaàu caùc löôït lu nheï tieáp theo. Caùc löôït lu nheï tieáp theo phaûi töôùi nöôùc aåm cho ñaù. Töôùi nhieàu laàn, moãi laàn töôùi töø 4 ¸ 5l/m2. Rieâng ba löôït lu nheï ñaàu tieàn thì khoâng phaûi töôùi nöôùc. Lu cho ñeán khi baùnh lu khoâng ñeå laïi veát haèn roõ reät treân maët ñöôøng thì thay loaïi lu naëng hôn vaø tieán haønh lu giai ñoaïn hai Naêng suaát cuûa maùy lu: Trong ñoù: ñoåi ñôn vò 1km = 1000m T - thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca, T = 8giôø B - beà roäng veät ñaàm, B = 2.0m b - khoaûng caùch truøng nhau giöõa hai veät baùnh ñaàm, b = 0.2m ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 v - vaän toác trung bình cuûa maùy khi san vaät lieäu, v = 1.5km/giôø n - soá laàn ñaàm treân moät beà maët, n = 6löôït/ñieåm Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát trong 100m Lu leøn chaët: Duøng lu 10T, lu 10 löôït/ñeåm vôùi toác ñoä di chuyeån töø 2¸3km/giôø. Löôïng nöôùc töôùi trong quaù trình lu 3¸4l/m2. Lu cho ñeán khi baùnh xe lu khoâng haèn treân maët ñaù thì keát thuùc qua trình thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm daøy 13 cm Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu/ñieåm: 10löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 2.5km/giôø Beà roäng veät lu B = 2.04m Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát trong 100m daøi Kieåm tra vaø nghieäm thu lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II Kieåm tra chieàu roäng maët ñöôøng: cöù 1km kieåm tra 10 maët caét Kieåm tra beà daøy lôùp vaät lieäu: cöù 1km kieåm tra 3 maët caét ngang, moãi maët caét ngang kieåm tra 3 ñieåm ( 1 ñieåm ôû tim ñöôøng vaø hai ñieåm ôû hai beân caùch meùp maët ñöôøng 1m) Kieåm tra ñoä baèng phaúng vaø ñoä doác: kieåm tra 3 vò trí trong 1km Kieåm tra cöôøng ñoä baèng phöông phaùp eùp tónh Kieåm tra ñoä chaët baèng phöông phaùp roùt caùt. Neáu ñoä chaët K < 0.98 phaûi tieáp tuïc lu leøn ngay, cöù 800m2 thi coâng thì kieåm tra 1 laàn Caùc sai soá cho pheùp: Beà roäng maët ñöôøng : ± 5cm Chieàu daøy lôùp vaät lieäu : £ ± 1cm Cao ñoä maët ñöôøng : £ ± 1cm Ñoä doác ngang maët ñöôõng : £ ± 0.3 ¸0.5% Ñoä baèng phaúng thöû baèng thöôùc 3 m khoâng quaù 10mm Ñoä chaët K ³ 0.98 Moâ ñun ñaøn hoài: ETT > ETK Caùc lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II coøn laïi tieán haønh caùc coâng taùc töông töï nhö treân Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm laïi I: Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I cho caû maët ñöôøng (daøy 40cm) vaø leà gia coá (daøy 42cm) Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm caàn cung caáp 6,407.04m3 Thôøi gian thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I laø 22ngaøy Ñeå ñaûm baûo ñoä leøn chaët ta chia lôùp caáp phoái ñaù daêm thaønh 3 lôùp ñeå thi coâng, lôùp döôùi daøy 12cm vaø hai lôùp treân daøy 14cm (ñoái vôùi maët ñöôøng). Ñoái vôùi leà gia coá daøy 42cm chia thaønh 3 lôùp ñeå thi coâng, moãi lôùp daøy 14cm Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 12cm (maët ñöôøng) vaø 14cm (leà gia coá) Chuaån bò vaät lieäu: Vaät lieäu ñöôïc vaän chuyeån baèng xeHINO MOTORS ZG150D (9m3) töø moû vaät lieäu ñeán coâng tröôøng ñoå thaønh töøng ñoáng. Caáp phoái ñaù daêm caàn phaûi ñöôïc troän aåm tröôùc khi xuùc leán phöông tieän vaän chuyeån Cöù 3000m3 vaät lieäu taïi moû phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Cöù 1000m3 vaät lieäu vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm loaïi I caàn cung caáp cho 100m thi coâng Trong ñoù: B - Beà roäng maët ñöôøng, B = 6m BL - Beà roäng leá gia coá BL = 2*1.0m h1 - beà daøy lôùp vaät lieäu thieát keá (ñaõ leøn chaët) ñoái vôùi maët ñöôøng h1 = 12cm h2 - beà daøy lôùp vaät lieäu thieát keá (ñaõ leøn chaët) ñoái vôùi leà gia coá h2 = 14cm K - heä soá xeùt ñeán ñoä leøn chaët vaø rôi vaûi vaät lieäu trong quaù trình thi coâng K = 1.42 L - chieàu daøi ñoaïn thi coâng trong 1ca, L = 75m/ca Naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Khoaûng caùch l giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: San raûi vaät lieäu Tröôùc khi san vaät lieäu phaûi töôùi aåm ñeå taïo dính baùm Duøng maùy san maõ hieäu DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ) coù coâng suaát 110CV ñeå san suûi ñaù daêm ra thaønh lôùp phaúng vôùi chieàu daøy lôùp vaät lieäu khi san uûi laø 15.6cm (ñoái vôùi maët ñöôøng) vaø 18.2 ñoái vôùi leà ñöôøng, cöï ly vaän chuyeån trung bình 10m. Thöôøng xuyeân kieåm tra chieàu daøy lôùp ñaù baèng con xuùc xaéc, kieåm tra ñoä doác baèng thöôùc ño ñoä doác hoaëc baèng maùy thuyû bình Phaûi chöøa laïi khoaûng töø 5 - 10% löôïng ñaù daêm ñeå buø phuï trong quaù trình thi coâng. Neáu kieåm tra baèng maùy thuûy bình hoaëc boä ba caây tieâu phaùt hieän nhöõng choã thieáu ñaù Naêng suaát cuûa maùy san: Soá laàn san treân 1 loái Ss = 4löôït Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Coâng taùc lu leøn caáp phoái ñaù daêm loaïi I: Ngay sau khi san raûi caáp phoái xong phaûi tieán haønh ñaàm leøn ngay Goàm ba giai ñoaïn: Lu leøn sô boä: Yeâu caàu leøn cho lôùp ñaù daêm taïm oån ñònh, ñaù ôû phía tröôùc baùnh lu ít bò xeâ dòch, gôïn soùng. Lu leøn phaûi ñaït ñoä mui luyeän nhö thieát keá. Duøng lu 6.3T, lu 6 löôït/ ñieåm, toác ñoä lu khoâng quaù 1.5km/giôø. Keát thuùc moät löôït lu nheï ñaàu tieân tieán haønh coâng taùc buø phuø vaø baét ñaàu caùc löôït lu nheï tieáp theo. Caùc löôït lu nheï tieáp theo phaûi töôùi nöôùc aåm cho ñaù. Töôùi nhieàu laàn, moãi laàn töôùi töø 4 ¸ 5l/m2. Rieâng ba löôït lu nheï ñaàu tieàn thì khoâng phaûi töôùi nöôùc. Lu cho ñeán khi baùnh lu khoâng ñeå laïi veát haèn roõ reät treân maët ñöôøng thì thay loaïi lu naëng hôn vaø tieán haønh lu giai ñoaïn hai Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 1 ca thi coâng: Soá ca maùy caàn thieát cho moät ca thi coâng: Lu leøn chaët: Duøng lu 10T, lu 8 löôït/ñeåm vôùi toác ñoä di chuyeån töø 2¸3km/giôø. Löôïng nöôùc töôùi trong quaù trình lu 3¸4l/m2. Lu cho ñeán khi baùnh xe lu khoâng haèn treân maët ñaù thì keát thuùc qua trình thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm daøy 12 cm Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 8löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 2.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 14cm vôùi beà roäng B = 8m Chuaån bò vaät lieäu: Vaät lieäu ñöôïc vaän chuyeån baèng xeHINO MOTORS ZG150D töø moû vaät lieäu ñeán coâng tröôøng ñoå thaønh töøng ñoáng. Caáp phoái ñaù daêm caàn phaûi ñöôïc troän aåm tröôùc khi xuùc leán phöông tieän vaän chuyeån Cöù 3000m3 vaät lieäu taïi moû phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Cöù 1000m3 vaät lieäu vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm loaïi I caàn cung caáp cho 100m thi coâng Naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Soá ca maùy caàn thieát cho moät ca thi coâng: Khoaûng caùch l giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: Khoaûng caùch l giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: San raûi vaät lieäu Tröôùc khi san vaät lieäu phaûi töôùi aåm ñeå taïo dính baùm Duøng maùy san maõ hieäu DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ) coù coâng suaát 110CV ñeå san suûi ñaù daêm ra thaønh lôùp phaúng vôùi chieàu daøy lôùp vaät lieäu khi san uûi laø 18.2cm Thöôøng xuyeân kieåm tra chieàu daøy lôùp ñaù baèng con xuùc xaéc, kieåm tra ñoä doác baèng thöôùc ño ñoä doác hoaëc baèng maùy thuyû bình Phaûi chöøa laïi khoaûng töø 5 - 10% löôïng ñaù daêm ñeå buø phuï trong quaù trình thi coâng. Neáu kieåm tra baèng maùy thuûy bình hoaëc boä ba caây tieâu phaùt hieän nhöõng choã thieáu ñaù Naêng suaát cuûa maùy san: Soá laøn san treân 1 loái Ss = 7löôït Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Coâng taùc lu leøn caáp phoái ñaù daêm loaïi I: Ngay sau khi san raûi caáp phoái xong phaûi tieán haønh ñaàm leøn ngay Goàm ba giai ñoaïn: Lu leøn sô boä: Yeâu caàu leøn cho lôùp ñaù daêm taïm oån ñònh, ñaù ôû phía tröôùc baùnh lu ít bò xeâ dòch, gôïn soùng. Lu leøn phaûi ñaït ñoä mui luyeän nhö thieát keá. Duøng lu 6.3T, lu 6 löôït/ ñieåm, toác ñoä lu khoâng quaù 1.5km/giôø. Keát thuùc moät löôït lu nheï ñaàu tieân tieán haønh coâng taùc buø phuø vaø baét ñaàu caùc löôït lu nheï tieáp theo. Caùc löôït lu nheï tieáp theo phaûi töôùi nöôùc aåm cho ñaù. Töôùi nhieàu laàn, moãi laàn töôùi töø 4 ¸ 5l/m2. Rieâng ba löôït lu nheï ñaàu tieàn thì khoâng phaûi töôùi nöôùc. Lu cho ñeán khi baùnh lu khoâng ñeå laïi veát haèn roõ reät treân maët ñöôøng thì thay loaïi lu naëng hôn vaø tieán haønh lu giai ñoaïn hai Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Lu leøn chaët: Duøng lu 10T, lu 10 löôït/ñeåm vôùi toác ñoä di chuyeån töø 2¸2.5km/giôø. Löôïng nöôùc töôùi trong quaù trình lu 3¸4l/m2. Lu cho ñeán khi baùnh xe lu khoâng haèn treân maët ñaù thì keát thuùc qua trình thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm daøy 14 cm Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 10löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 2.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 14cm treân cuøng vôùi beà roäng B = 8m Thi coâng töông töï nhö lôùp caáp phoái daøy 14cm ñaõ thi coâng tröôc ñoù. Rieâng coâng taùc lu leøn thöïc hieän theâm giai ñoaïn lu hoaøn thieän. Duøng lu naëng baùnh cöùng 11.4T(SAKAI HEAVY IND maõ hieäu R1), lu 4löôït/ñieåm, vaän toác lu vmax = 1.75÷2.25km/giôø Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 4löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.75km/giôø Beà roäng veät baùnh lu: B = 2.3m Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Caùc coâng taùc kieåm tra lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I thöïc hieän töông tö nhö lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II Thi coâng lôùp nhöïa thaám taïo dính baùm: Chôø töø moät ñeán hai ngaøy ñeå cho maët ñöôøng khoâ se Chaûi maët ñöôøng cho loä ñaù baèng baøn chaûi saét Veä sinh beà maët saïch seõ, thoåi saïch buïi, ñaûm baûo ñoä baèng phaúng Töôùi nhöïa ñöôøng taïo dính baùm phuû kín beà maët baèng maùy töôùi nhöïa 7T, vôùi löôïng nhöïa ñöôïc töôùi laø 1.0kg/m2 Löôïng nhöïa caàn thieát cho 100m Söû duïng oâtoâ töôùi nhöïa 7T ñeå thöïc hieän coâng taùc töôùi nhöïa. Nhöïa ñöôïc naáu vaø pha daàu taïi choå sau ñoù cho vaøo oâtoâ chuyeân duïng vaø baét ñaàu coâng taùc töôùi nhöïa taïo dính baùm. Naêng suaát cuûa oâtoâ töôùi nhöïa 7T ñöôïc tra theo ñònh möùc vôùi maõ hieäu AD24213 Thi coâng lôùp BTN noùng chaët, haït trung daøy 8cm Chæ ñöôïc thi coâng maët ñöôøng beâtoâng nhöïa raûi noùng trong nhöõng ngaøy khoâng möa, moùng ñöôøng khoâ raùo (lôùp ñaù daêm macadam phaûi ñöôïc khoâ hanh) Lôùp BTN chaët haït trung 8cm ñöôïc chia thaønh hai lôùp ñeå thi coâng. Moãi lôùp coù chieàu daøy sau khi leøn chaët 4cm Trình töï thi coâng lôùp BTN noùng chaët trung daøy 4cm: Coâng taùc chuaån bò: Chuaån bò xe maùy thi coâng Beà maët lôùp moùng phaûi ñöôïc veä sinh saïch seõ, ñaûm baûo ñoä baèng phaúng Naïo veùt raõnh bieân Ñònh vò trí vaø cao ñoä raûi ôû hai meùp ñöôøng ñuùng vôùi thieát keá baèng maùy thuyû bình. Vaän chuyeån BTN chaët haït noùng: Beâtoâng ñöôïc vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINO MOTORS ZG150D. Coâng taùc vaän chuyeån phaûi ñaûm baûo lieân tuïc vaø nhòp nhaøng ôû caùc khaâu. Nhieät ñoä cuûa beâtoâng nhöïa khi ñeán nôi raûi khoâng thaáp hôn 120oC. Thuøng xe phaûi kín, saïch, coù queùt lôùp moûng daàu choáng dính baùm. Xe phaûi coù baït che phuû ñeå haïn cheá söï maát maùt nhieät ñoä trong quaù trình vaän chuyeån. Moãi chuyeán rôøi traïm phaûi coù phieáu xuaát xöôûng ghi roõ nhieät ñoä, khoái löôïng, chaát löôïng, lòch trình xe chaïy, vaø teân ngöôøi laùi xe. Tröôùc khi ñoå beâtoâng vaøo pheãu cuûa maùy raûi caàn phaûi kieåm tra nhieät ñoä cuûa beâtoâng baèng nhieät keá Khoái löôïng BTN chaët haït trung caàn cung caáp cho 1 ca thi coâng: Theo ñònh möùc döï toaùn AD.23222 thì khoái löôïng vaät lieäu caàn thieát cho 100m2 maët ñöôøng vôùi chieàu daøy leøn eùp 4cm laø 9.49taán. Dieän tích maët ñöôøng thöïc hieän ñöôïc trong 100m Khoái löôïng BTN chaët haït trung caàn cung caáp cho 100daøi Xaùc ñònh naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Trong ñoù: T - Thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8giôø q - Söùc chôû cuûa xe (taán), xe HINO MOTORS ZG150D coù q = 15taán v - Vaän toác trung bình cuûa xe, laáy v = 40km/giôø ktg - Heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 l - Cöï ly vaän chuyeån (km), l = 3km t - Thôøi gian chaát vaø dôõ taûi (giôø), choïn t = 0.25giôø kT - heä soá söû duïng taûi troïng, kT = 0.9 Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Raûi BTN chaët haït noùng: Coâng taùc raûi beâtoâng nhöïa noùng ñöôïc thöïc hieän baèng maùy chuyeân duøng:NIGATA NFB6W Khi baét ñaàu laøm vieäc cho maùy raûi hoaït ñoäng khoâng taûi töø 10 ñeán 15 phuùt ñeå kieåm tra maùy. Ñaët döôùi taám laø 2 con xuùc xaéc coù chieàu cao baèng 1.2 ñeán 1.3 laàn beà daøy thieát keá cuûa lôùp beâtoâng nhöïa BTN noùng chæ ñöôïc raûi khi lôùp nhöïa dính baùm ñaõ ñoâng ñaëc Hoãn hôïp beâtoâng nhöïa noùng ñöôïc ñoå vaøo guoàng cho ñeán khi phaân ñeàu doïc theo guoàng xoaén vaø ñöôïc 2/3 guoàng thì xe raûi baét ñaàu tieán veà phía tröôùc vaø raûi thaønh lôùp. Moãi veät raûi roäng 4m, toaøn boä maët ñöôøng ñöôïc raûi thaønh 2 veät Trong khi raûi ñaûm baûo hoãn hôïp thöôøng xuyeân ngaäp 2/3 chieàu cao guoàng xoaén Trong suoát thôøi gian raûi, baét buoäc phaûi ñeå thanh ñaàm cuûa maùy raûi luoân hoaït ñoäng Boá trí coâng nhaân caàm duïng cuï theo ñeå laøm vieäc: Gaït boû, buø phuï nhöõng choã loài loõm cuïc boä treân lôùp beâtoâng nhöïa môùi raûi Naêng suaát cuûa maùy raûi BTN nhöïa noùng NIGATA NFB6W Trong ñoù: Q - naêng suaát cuûa maùy raûi beâtoâng nhöïa, taán/ ca ñoåi ñôn vò 1giôø = 60phuùt B - chieàu roäng lôùp nhöïa raûi, B = 4m h - chieàu daøy lôùp nhöïa raûi, h = 0.04m V - toác ñoä laøm vieäc cuûa maùy raûi, V = 2.5m/phuùt T - thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8h ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 g = 2.2taán/m3 - khoái löôïng rieâng cuûa lôùp beâtoâng nhöïa ñaõ leøn vaø laø phaúng Naêng suaát cuûa maùy raûi BTN nhöïa noùng NIGATA NFB6W Taán/ca Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Lu leøn lôùp BTN chaët haït noùng: Toå chöùc lu ñoaïn thöû nghieäm ñeå xaùc ñònh soá löôït lu leøn treân moät ñieåm, söï keát hôïp caùc loaïi Maûy raûi ñeán ñaâu phaûi tieán haønh lu leøn ngay ñeán ñoù. Caùc giai ñoaïn lu leøn: Lu leøn sô boä: Duøng lu nheï 6.3T lu baùnh cöùng, lu 6 löôït/ñieåm. Vaän toác lu khoâng quaù 1.5÷2km/h, caùc veät lu Sau moät löôït lu ñaàu tieân phaûi kieåm tra ñoä baúng phaúng baèng thöôùc 3m, buø phuï nhöõng choå loài loõm. Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Lu leøn chaët: Duøng maùy ñaàm baùnh hôi 16.2T SAKAIHEAY IND maõ hieäu TS-360, lu 10 löôït/ñieåm, lu töø ngoaøi meùp ñöôøng vaøo trong, lu choàng mí 20cm, vaän toác lu 3km/giôø. Lu ñeán khi lôùp beâtoâng nhöïa ñaït ñoä chaët K ³ 0.98 thì ngöøng lu ( ñoä chaët ñöôïc kieåm tra baèng phoùng xaï tröôùc khi quyeát ñònh keát thuùc lu leøn Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 10löôït/ñieåm Beà roäng veät lu B = 2.72m Vaän toác lu: v = 3km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Thi coâng lôùp BTN noùng chaët, haït mòn daøy 6cm: Vaän chuyeån BTN: Khoái löôïng BTN noùng chaët, haït mòn caàn cung caáp cho 1 ca thi coâng Theo ñònh möùc döï toaùn AD.23234 thì khoái löôïng vaät lieäu caàn thieát cho 100m2 maët ñöôøng vôùi chieàu daøy leøn eùp 6cm laø 14.54taán. Dieän tích maët ñöôøng thöïc hieän ñöôïc trong 100m daøi Khoái löôïng BTN chaët haït trung caàn cung caáp cho 100m Xaùc ñònh naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Trong ñoù: T - Thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8giôø q - Söùc chôû cuûa xe (taán), xe HINO MOTORS ZG150D coù q = 15taán v - Vaän toác trung bình cuûa xe, laáy v = 40km/giôø ktg - Heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 l - Cöï ly vaän chuyeån (km), l = 3km t - Thôøi gian chaát vaø dôõ taûi (giôø), choïn t = 0.25giôø kT - heä soá söû duïng taûi troïng, kT = 0.9 Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Raûi BTN chaët haït noùng: Naêng suaát cuûa maùy raûi BTN nhöïa noùng NIGATA NFB6W Trong ñoù: Q - naêng suaát cuûa maùy raûi beâtoâng nhöïa, taán/ ca ñoåi ñôn vò 1giôø = 60phuùt B - chieàu roäng lôùp nhöïa raûi, B = 4m h - chieàu daøy lôùp nhöïa raûi, h = 0.04m V - toác ñoä laøm vieäc cuûa maùy raûi, V = 2.5m/phuùt T - thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8h ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 g = 2.2taán/m3 - khoái löôïng rieâng cuûa lôùp beâtoâng nhöïa ñaõ leøn vaø laø phaúng Naêng suaát cuûa maùy raûi BTN nhöïa noùng NIGATA NFB6W Taán/ca Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Lu leøn sô boä: Duøng lu nheï 6.3T lu baùnh cöùng, lu 8 löôït/ñieåm. Vaän toác lu khoâng quaù 1.5 -2km/h, caùc veät lu Sau moät löôït lu ñaàu tieân phaûi kieåm tra ñoä baúng phaúng baèng thöôùc 3m, buø phuï nhöõng choå loài loõm. Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m daøi Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Lu leøn chaët: Duøng maùy ñaàm baùnh hôi 16.2T SAKAIHEAY IND maõ hieäu TS-360, lu 12 löôït/ñieåm, lu töø ngoaøi meùp ñöôøng vaøo trong, lu choàng mí 20cm. Lu ñeán khi lôùp beâtoâng nhöïa ñaït ñoä chaët K ³ 0.98 thì ngöøng lu ( ñoä chaët ñöôïc kieåm tra baèng phoùng xaï tröôùc khi quyeát ñònh keát thuùc lu leøn Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 12löôït/ñieåm Beà roäng veät lu B = 2.72m Vaän toác lu: v = 3km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m daøi Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Lu hoaøn thieän: Duøng lu naëng baùnh cöùng 11.4T(SAKAI HEAVY IND maõ hieäu R1), lu 6löôït/ñieåm, vaän toác lu khoâng quaù 2÷2.5km/giôø Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 2km/giôø Beà roäng veät baùnh lu: B = 2.3m Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m daøi: Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Caùc löu yù khi thöïc hieän lu leøn treân lôùp BTN noùng Khoâng döøng lu treân maët ñöôøng BTN coøn noùng Khoâng ñöôïc duøng daàu mazuùt boâi vaøo baùnh xe lu ñeå choáng dính baùm Khoâng ñöôïc duùng nöôùc ñeå boâi vaøo lôùp cuûa lu baùnh hôi Khi lu phaûi boá trí coâng nhaân thöôøng xuyeân boái daàu choáng dính vaøo baùnh lu. Neáu beâtoâng nhöïa dính vaøo baùnh lu phaûi duøng xeûng caøo ngay vaø boâi daàu laïi, ñoàng thôøi duøng hoãn hôïp haït nhoû laáp ngay choã bò boùc Thao taùc chuyeån höôùng, ñoái soá khi lu phaûi thöïc hieän töø töø ñeå beà maët BTN khoâng bò bö hoûng QUAÙ TRÌNH COÂNG NGHEÄ THI COÂNG MAËT ÑÖÔØNG TÍNH CHO 100M S TT Noäi dung vaø trình töï thi coâng Khoái löôïng Soá ca maùy cho 100m Soá coâng cho 100m THI COÂNG LÔÙP MOÙNG CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI II DAØY 13CM 1 Ñònh vò khuoân ñöôøng 2.0 2 Lu taïo phaúng loøng ñöôøng baèng lu 10T, lu 4 löôït/ñieåm 900m2 0.11 3 Vaän chuyeån vaät lieäu töø moû ñeán ñoå vaøo loøng ñöôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINOMOTORS ZG150D, 10m3 110.76m3 0.91 4 San raûi caáp phoái baèng san töï haønh DZ-31 (Lieân Xoâcuõ), v = 3km/h 600m2 0.07 5 Lu sô boä caáp phoái baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, v = 1.5km/h 600m2 0.22 6 Lu chaët baèng lu 10T, lu 10löôït/ñieåm vôùi v = 3km/h. Töôùi nöôùc baèng xe chuyeân duïng 5m3 600m2 0.22 7 Töôùi nöôùc baèng xe töôùi 5m3 trong quaù trính leøn chaët, 3l/m2, soá ca theo ñònh möùc XDCB maø hieäu AD11212 laø 0.21ca/142m3 110.76m3 0.164 8 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 13cm theo ñònh möùc AD11212 laø 3.07coâng/100m3 110.76m3 3.04 THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I DAØY 12CM 9 Vaän chuyeån vaät lieäu töø moû ñeán ñoå vaøo loøng ñöôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINOMOTORS ZG150D, 10m3 106.5m3 0.877 10 San raûi caáp phoái baèng san töï haønh DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ), v = 3km/h 800m2 0.073 11 Lu sô boä caáp phoái baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, v = 1.5km/h 800m2 0.30 12 Lu chaët baèng lu 10T, lu 10löôït/ñieåm vôùi v = 3km/h. Töôùi nöôùc baèng xe chuyeân duïng 5m3 800m2 0.23 13 Töôùi nöôùc baèng xe töôùi 5m3 trong quaù trình leøn chaët, 3l/m2, soá ca theo ñònh möùc AD11222 laø 0.21ca/142m3 106.5m3 0.16 14 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 13cm theo ñònh möùc AD11222 laø 4.4coâng/100m3 106.5m3 3.3 THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I DAØY 14CM DÖÔÙI 16 Vaän chuyeån vaät lieäu töø moû ñeán ñoå vaøo loøng ñöôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINOMOTORS ZG150D, 10m3 119.28m3 0.98 17 San raûi caáp phoái baèng san töï haønh DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ), v = 3km/h 800m2 0.13 18 Lu sô boä caáp phoái baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, v = 1.5km/h 800m2 0.36 19 Lu chaët baèng lu 10T, lu 10löôït/ñieåm vôùi v = 3km/h. Töôùi nöôùc baèng xe chuyeân duïng 5m3 800m2 0.30 20 Töôùi nöôùc baèng xe töôùi 5m3 trong quaù trính leøn chaët, 3l/m2, soá ca theo ñònh möùc AD11222 laø 0.21ca/100m2 119.28m3 0.18 21 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 14cm theo ñònh möùc XDCB maõ hieäu AD11222 laø 4.4coâng/100m3 119.28m3 3.5 THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I DAØY 14CM TREÂN CUØNG 16 Vaän chuyeån vaät lieäu töø moû ñeán ñoå vaøo loøng ñöôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINOMOTORS ZG150D, 10m3 119.28m3 0.98 17 San raûi caáp phoái baèng san töï haønh DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ), v = 3km/h 800m2 0.13 18 Lu sô boä caáp phoái baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, v = 1.5km/h 800m2 0.36 19 Lu chaët baèng lu 10T, lu 10löôït/ñieåm vôùi v = 3km/h. Töôùi nöôùc baèng xe chuyeân duïng 5m3 800m2 0.30 20 Töôùi nöôùc baèng xe töôùi 5m3 trong quaù trính leøn chaët, 3l/m2, soá ca theo ñònh möùc AD11222 laø 0.21ca/142m3 119.28m3 0.18 22 Lu hoaøn thieän maët ñöôøng, duøng lu naëng baùnh cöùng 11.4T, lu 4löôït/ñieåm vaän toác lu 1.75km/giôø 800m2 0.15 23 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp moùng treân caáp phoái ñaù daêm daøy 14cm theo ñònh möùc AD11222 laø 4.4coâng/100m3 119.28m3 5.25 THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT TRUNG DAØY 4CM THI COÂNG LÔÙP NHÖÏA DÍNH BAÙM 24 Thieát bò naáu nhöïa 800m2 0.39 25 Maùy neùn khí 800m2 0.39 26 Töôùi nhöïa taïo dính baùm maët ñöôøng baèng nhöïa pha daàu baèng oâtoâ töôùi nhöïa 7T, vôùi löôïng nhöïa 1.0kg/m2. Boán tieáng sau môùi baét ñaàu thi coâng lôùpnhöïa noùng 800m2 0.78 27 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp nhöïa dính baùm 1.0kg/m2 theo ñònh möùc XDCB maõ hieäu AD24213 laø 0.314coâng/100m2 800m2 2.5 THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT TRUNG DAØY 4CM 28 Vaän chuyeån beâtoâng nhöïa noùng baèng oâtoâ töï ñoå 10m3 ñeå thi coâng lôùp BTN noùng chaët, haït trung daøy 4cm 75.92T 0.70 29 Raûi beâtoâng nhöïa noùng baèng maùy raûi NIGATA NF B6W, V= 2.5m/phuùt 75.92T 0.24 30 Lu leøn sô boä lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 4cm baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, vaän toác lu 1.5km/h 800m2 0.3 31 Lu leøn chaët lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 4cm baèng lu baùnh loáp 16.2T, lu 10löôït/ñieåm, vaän toác lu 3km/h 800m2 0.18 32 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp BTN noùngdaøy 4cm theo ñònh möùc XDCB maõ hieäu AD23222 laø 1.45coâng/100m2 800m2 11.6 THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT MÒN DAØY 6CM 33 Vaän chuyeån beâtoâng nhöïa noùng baèng oâtoâ töï ñoå 10m3 ñeå thi coâng lôùp BTN noùng chaët, haït mòn daøy 6cm 116.32T 1.08 34 Raûi beâtoâng nhöïa noùng baèng maùy raûi NIGATA NF B6W, V= 2.5m/phuùt 116.32T 0.37 35 Lu leøn sô boä lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 4cm baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, vaän toác lu 1.5km/h 800m2 0.3 36 Lu leøn chaët lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 6cm baèng lu baùnh loáp 16.2T, lu 12löôït/ñieåm, vaän toác lu 3km/h 800m2 0.21 37 Lu leøn hoaøn thieän lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 6cm baèng lu baùnh cöùng 11.4T, lu 4löôït/ñieåm, vaän toác lu 2km/h 800m2 0.19 38 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp BTN noùngdaøy 4cm theo ñònh möùc XDCB maõ hieäu AD23234 laø 2.22coâng/100m2 800m2 17.76 BAÛNG TOÅNG HÔÏP NHAÂN COÂNG XE MAÙY CHO 100M STT Teân coâng vieäc/vaät tö Ñôn vò Yeâu caàu I THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI II 1 Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 14.16 2 OÂtoâ vaän chuyeån 10m3 (HINOMOTORS ZG150D) Ca 3.65 3 Maùy san töï haønh Ca 0.276 4 Xe lu 6.3T Ca 0.90 5 Xe lu 10T Ca 0.90 6 OÂtoâ töôùi nöôùc 5m3 Ca 0.66 II THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I 1 Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 12.24 2 OÂtoâ vaän chuyeån 10m3 (HINOMOTORS ZG150D) Ca 2.84 3 Maùy san töï haønh Ca 0.33 4 Xe lu 6.3T Ca 0.96 5 Xe lu 10T Ca 0.83 6 Xe lu 11.4T Ca 0.15 7 OÂtoâ töôùi nöôùc 5m3 Ca 0.52 III THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT TRUNG 1 Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 23.2 2 OÂtoâ töôùi nhöïa 7T Ca 0.78 3 Thieát bò naáu nhöïa Ca 0.39 4 Maùy neùn khí Ca 0.39 5 OÂtoâ vaän chuyeån 10m3 (HINOMOTORS ZG150D) Ca 1.40 6 Maùy raûi BTN NIGATA NF B6W Ca 0.48 7 Xe lu baùnh cöùng 6.3T Ca 0.60 8 Xe lu baùnh loáp 16.2T Ca 0.36 IV THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT MÒN 1 Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 17.76 2 OÂtoâ vaän chuyeån 10m3 (HINOMOTORS ZG150D) Ca 1.08 3 Maùy raûi BTN NIGATA NF B6W Ca 0.37 4 Xe lu baùnh cöùng 6.3T Ca 0.3 5 Xe lu baùnh loáp 16.2T Ca 0.21 6 Xe lu baùnh cöùng 11.4T Ca 0.19

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh 2.doc
 • docbao cao tien do.doc
 • docBIA TRAC NGANG.doc
 • docBIA.doc
 • docDU TOAN.doc
 • docloi cam on.doc
 • docloi noi dau.doc
 • docLOT.doc
 • docMuc luc.doc
 • docphieu giao nhiem vu.doc
 • docphieu nhan xet GVPB.doc
 • docphieu nhan xet.doc
 • docphieu theo doi.doc
Tài liệu liên quan