Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa Nhà ở gia đình 3 đơn nguyên

Nhiệm vụ thiết kế Đồ án môn học: Cấp thoát nước trong nhà Nhiệm vụ: Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa. Cho công trình: Nhà ở 2 đơn nguyên Các tài liệu thiết kế 1. Mặt bằng các tầng nhà có bố trí các thiết bị vệ sinh. Tỷ lệ 1:100 2. Kết cấu nhà:bê tông + gạch 3. Số tầng nhà:15 4. Chiều cao mỗi tầng: 3,3 m 5. Chiều cao tầng hầm:2,5 6. Chiều dày mái nhà: 0,6 m 7. Chiều cao hầm mái: 2,0 m 8. Cốt nền nhà tầng 1: 13,8 m 9. Cốt sân nhà: 12,2 m 10. áp lực đường ống cấp nước bên ngoài: Ban ngày: 17,0 m Ban đêm: 18,0 m 11. Đường kính ống cấp nước bên ngoài: D200 mm 12. Độ sâu chôn cống cấp nước bên ngoài: 0,8 m 13. Số người sử dụng nước trong nhà: 4 người/căn hộ 14. Nguồn cấp nhiệt cho hệ thống cấp nước nóng: Than 15. Hình thức sử dụng nước nóng: Vòi trộn 16. Dạng hệ thống thoát nước bên ngoài: Chung 17. Đường kính ống thoát nước bên ngoài: 400 mm 18. Độ sâu chôn ống thoát nước bên ngoài: 1,3 m 19. Đường kính ống thoát nước mưa bên ngoài:0 20. Những đặc điểm chú ý:0 Khối lượng thiết kế 1. Mặt bằng cấp thoát nước khu vực nhà. 2. Mặt bằng cấp thoát nước các tầng nhà. 3. Sơ đồ không gian hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn. 4. Mặt bằng và sơ đồ hệ thống thoát nước mưa trên mái. 5. Mặt cắt dọc đường ống thoát nước ngoài sân nhà. 6. Thiết kế kỹ thuật m ột vài công trình có trong hệ thống. 7. Thuyết minh tính toán và khái toán kinh phí.

doc18 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa Nhà ở gia đình 3 đơn nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giíi thiÖu c«ng tr×nh Chän s¬ ®å cÊp tho¸t n­íc ?Giíi thiÖu c«ng tr×nh §Æc ®iÓm c«ng tr×nh §©y lµ c«ng tr×nh nhµ ë gia ®×nh 3 ®¬n nguyªn t¹i Hµ Néi. Mét sè th«ng sè thiÕt kÕ c¬ b¶n ®­îc cho nh­ b¶ng sau: §Æc ®iÓm thiÕt kÕ c«ng tr×nh Sè tÇng nhµ 5 tÇng ChiÒu cao mçi tÇng 3,3 m ChiÒu cao hÇm m¸i 2,5 m ChiÒu dµy m¸i nhµ 0,6 m Cèt nÒn nhµ tÇng 1 9,5 m Cèt sµn nhµ 8,5 m ¸plùc ®­êng èng cÊp n­íc bªn ngoµi Ban ngµy 12 m Ban ®ªm 16 m ? khèi l­îng thiÕt kÕ Khèi l­îng thiÕt kÕ Bao gåm c¸c c«ng t¸c sau ®©y: MÆt b»ng cÊp tho¸t n­íc khu vùc nhµ. MÆt b»ng cÊp tho¸t n­íc c¸c tÇng nhµ. S¬ ®å kh«ng gian hÖ thèng cÊp n­íc l¹nh, cÊp n­íc nãng, tho¸t n­íc bÈn. MÆt b»ng vµ s¬ ®å hÖ thèng tho¸t n­íc m­a trªn m¸i. MÆt c¾t däc ®­êng èng tho¸t n­íc ngoµi nhµ. ThiÕt kÕ kü thuËt mét vµi c«ng tr×nh trong hÖ thèng. ThuyÕt minh tÝnh to¸n vµ kh¸i to¸n kinh tÕ. tÝnh to¸n hÖ thèng cÊp n­íc 1. TÝnh to¸n hÖ thèng cÊp n­íc l¹nh 1.1. Chän s¬ ®å hÖ thèng cÊp n­íc l¹nh C¨n cø vµo sè liÖu trªn ta thÊy: Nhµ ë gia ®×nh 5 tÇng cã yªu cÇu cét ¸p lµ 24 (m). Víi ¸p lùc ®­êng èng ë ngoµi nhµ ban ngµy lµ 12 (m), ban ®ªm lµ 16 (m) nh­ vËy chØ cã thÓ cung cÊp n­íc liªn tôc cho c¸c tÇng 1vµ 2 cßn tÇng 3 th× ban ®ªm míi cã n­íc, c¸c tÇng cßn l¹i ¸p lùc kh«ng bao giê ®ñ ¸p lùc ®Ó cÊp n­íc. Do ®ã ch¾c ch¾n trong s¬ ®å ph¶i cã tr¹m b¬m, kÐt n­íc. Tuy nhiªn khi b¬m th× trong ®­êng èng sÏ x¶y ra hiÖn t­îng sôt ¸p nªn khi b¬m n­íc lªn tÇng trªn th× vµo giê cao ®iÓm tÇng 2 vÉn cã thÓ kh«ng ®ñ ¸p lùc yªu cÇu. Thªm vµo ®ã ¸p lùc ®­êng èng cÊp n­íc bªn ngoµi lµ 12 (m) vµo ban ngµy, trÞ sè nµy lín h¬n ®iÒu kiÖn ph¶i x©y dùng bÓ chøa n­íc lµ ¸p lùc ®­êng èng ngoµi £ 5 (m), l¹i còng kh«ng nhá h¬n ¸p lùc yªu cÇu 24 (m) ë tÇng trªn cïng nhiÒu, ®ång thêi ®­êng kÝnh ®­êng èng cÊp n­íc bªn ngoµi 150 (mm) lµ kh¸ lín nªn cã thÓ b¬m trùc tiÕp tõ ®­êng èng cÊp n­íc thµnh phè vµo nhµ ®­îc. Do ®ã tèt nhÊt ta sö dông ph­¬ng ¸n sau: Dïng hÖ thèng cÊp n­íc cã kÐt n­íc, tr¹m b¬m vµ chØ cã mét vïng, ho¹t ®éng cña hÖ thèng nh­ sau: Vµo c¸c giê cao ®iÓm, m¸y b¬m b¬m n­íc trùc tiÕp tõ m¹ng l­íi ®­êng èng cÊp n­íc Thµnh phè tíi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ ®­a n­íc lªn kÐt n­íc ®Ó dù tr÷. Vµo c¸c giê dïng n­íc Ýt, n­íc dù tr÷ tõ kÐt xuèng cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. 1.2 V¹ch tuyÕn hÖ thèng cÊp n­íc l¹nh C¨n cø vµo mÆt b»ng vµ s¬ ®å cÊp n­íc ®· chän ta v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi cÊp n­íc trong nhµ nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y. D­íi ®©y lµ s¬ ®å tÝnh to¸n thuû lùc ®­êng èng cÊp n­íc trong nhµ: 1.3. TÝnh to¸n hÖ thèng cÊp n­íc l¹nh 1.3.1. TÝnh to¸n l­u l­îng n­íc cÊp D­íi ®©y lµ b¶ng thèng kª c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhµ. STT Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng (c¸i) TrÞ sè ®­¬ng l­îng mét thiÕt bÞ (N) Tæng sè ®­¬ng l­îng tÝnh to¸n 1 XÝ tiÓu 60 0,5 30 2 T¾m h­¬ng sen 60 0,67 40,2 3 Vßi röa tay 60 0,33 19,8 4 Röa bÕp 60 1,0 60 5 ChËu giÆt 60 1,0 60 Tæng céng 210 L­u l­îng n­íc trung b×nh ngµy ®ªm cña c«ng tr×nh: Qng® = trong ®ã: q : Tiªu chuÈn dïng n­íc, q = 150 (l/ng.ng®) N : Sè d©n sèng trong khu nhµ (sè ng­êi sö dông n­íc trong nhµ), N= 380 (ng­êi) Do ®ã: Qng® = = 57 (m3/ng®) 1.3.2. TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi cÊp n­íc l¹nh a) TÝnh to¸n l­u l­îng cho tõng ®o¹n èng Dùa vµo c«ng thøc: qtt = (l/s) trong ®ã: qtt : L­u l­îng tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n èng a : HÖ sè phô thuéc vµo tiªu chuÈn dïng n­íc nhµ, víi nhµ ë gia ®×nh cã tiªu chuÈn dïng n­íc 150 (l/ng.ng®) chän ®­îc a=2,15 N : Tæng ®­¬ng l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trong ®o¹n èng tÝnh to¸n K : HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tæng sè ®­¬ng l­îngN, víi N K= 0,002 b) C¸c b­íc tÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi ®­êng èng Khi tÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi ®­êng èng cÊp n­íc ta ph¶i dùa trªn c¬ së vËn tèc kinh tÕ (v = 0,5¸1,5 m/s). Víi nhµ cao tÇng ta cÇn cã biÖn ph¸p khö ¸p lùc d­ ë c¸c tÇng d­íi, ®iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®­îc b»ng mét trong c¸c c¸ch ®ã lµ gi¶m kÝch th­íc ®­êng èng (®ång nghÜa víi viÖc t¨ng vËn tèc n­íc trong èng). Tuy nhiªn víi c«ng tr×nh nhµ ë gia ®×nh 5 tÇng th× ta kh«ng cÇn quan t©m nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò khö ¸p lùc d­, do ®ã ta tÝnh to¸n ®­êng èng chñ yÕu c¨n cø vµo vËn tèc kinh tÕ nh­ nªu ë trªn. ViÖc tÝnh to¸n thñy lùc gåm c¸c c«ng t¸c: X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng cÊp n­íc c¨n cø vµo l­u l­îng tÝnh to¸n vµ vËn tèc kinh tÕ. X¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p lùc cho tõng ®o¹n èng theo tuyÕn bÊt lîi nhÊt. T×m ra Hct cho nhµ vµ Hb ®Ó chän m¸y b¬m. TuyÕn tÝnh to¸n ®­îc v¹ch ra lµ: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - B - M (M¹ng) Ghi chó: ë ®©y, khi tÝnh to¸n ta xÐt ®Õn mét sè quy ­íc nh­ sau: ChØ xÐt ®Õn c¸c èng nèi gi÷a c¸c c«ng tr×nh vµ ®­êng èng ph©n phèi n­íc tíi c¸c thiÕt bÞ dïng n­íc mµ kh«ng quan t©m ®Õn bè trÝ trong b¶n th©n nhãm thiÕt bÞ nh­ nót ®ång hå, bè trÝ tr¹m b¬m,... Khi tÝnh to¸n thuû lùc ta thÊy ®Æc ®iÓm chÕ ®é b¬m lµ trong c¸c giê dïng n­íc max b¬m cÊp n­íc cho c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, khi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh dïng kh«ng hÕt th× n­íc lªn kÐt. Sè liÖu tÝnh to¸n ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c b¶ng d­íi ®©y. 1.3.3. Chän ®ång hå ®o n­íc cho c«ng tr×nh ViÖc chän ®ång hå ®o n­íc ®­îc lÊy dùa vµo l­u l­îng tÝnh to¸n ngµy ®ªm cña ng«i nhµ. Theo ®iÒu kiÖn: Qng® £ 2Q®tr trong ®ã: Q ng®: l­u l­îng n­íc ngµy ®ªm cña ng«i nhµ, Qng® = 57 (m3/ng®) Q®tr : L­u l­îng ®Æc tr­ng cña ®ång hå ®o n­íc, (m3/h) Nh­ vËy chän lo¹i ®ång hå lo¹i tuèc bin BB50 cã søc kh¸ng s = 0,0265 víi c¸c th«ng sè: qmax = 6 (l/s), qmin = 0,9 (l/s) Tæn thÊt ¸p lùc qua ®ång hå: h®h = s ´ q2 víi s: søc kh¸ng cña ®ång hå, s = = 0,0265 q:l­u l­îng n­íc tÝnh to¸n cña c«ng tr×nh, q = 2,83 (l/s) h®h = 0,0265´ 2,832 = 0,2122 (m) < 1,5 ( m) Þ tho¶ m·n. Nh­ vËy chän ®ång hå lo¹i nµy lµ hîp lý. CÊu t¹o nót ®ång hå ®­îc minh ho¹ nh­ h×nh sau: 1.3.4. TÝnh to¸n dung tÝch vµ cao ®é ®Æt kÐt n­íc a) Dung tÝch kÐt n­íc §èi víi kÐt n­íc ta dïng R¬le phao ®Ó ®­a n­íc lªn kÐt. Dung tÝch cña kÐt n­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Wk = b ´ (W®h +) trong ®ã: b: HÖ sè dù tr÷ kÓ ®Õn chiÒu cao x©y dùng vµ chiÒu cao phÇn cÆn l¾ng ë ®¸y kÐt, lÊy b = 1,15 (m) W®h : Dung tÝch ®iÒu hoµ cña kÐt, phô thuéc vµo sè lÇn ®ãng më b¬m trong nhgµy, lÊy W®h = 15%Qng® = = 8,55 (m3) : Dung tÝch ch÷a ch¸y trong 5’, thiÕt kÕ víi ®iÒu kiÖn mçi kÐt n­íc ph¶i dù tr÷ ®­îc l­îng n­íc ch÷a ch¸y cho mét vßi 2,5 (l/s) ho¹t ®éng. Mçi ®¬n nguyªn nhµ ph¶i cã mét vßi n­íc ch÷a ch¸y ho¹t ®éng t¹m thêi, l­u l­îng n­íc ë ®Çu vßi phun n­íc ch÷a ch¸y lµ 2,5 (l/s) do ®ã trong 5’ tæng l­îng n­íc yªu cÇu lµ: = 3 ´ 5 ´ 60 ´ 2,5 = 2250 (l) = 2,25 (m3) VËy tæng dung tÝch kÐt n­íc lµ: Wk = 1,15 ´ (8,55 + 2,25) = 22,123 (m3) » 22 (m3) KÐt ®­îc ®Æt ë trªn lång cÇu thang ®Ó tËn dông chiÒu cao vµ bÒ réng t­êng nhµ, mçi ®¬n nguyªn nhµ ®Æt mét kÐt, tæng sè kÐt n­íc lµ 3, thiÕt kÕ kÐt n­íc cã dung tÝch 7,5 (m3) víi c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n sau: Wk = Bk ´ Lk ´ Hk = 2,5 ´ 2,0 ´ 1,5 = 7,5 (m3) Thùc tÕ thiÕt kÕ kÐt n­íc ph¶i ®Ó l¹i mét kho¶ng hë gi÷a mùc n­íc cao nhÊt ®Õn ®Ønh kÐt nªn chiÒu cao x©y dùng cña kÐt lµ hdp = 1,7 (m). VËy kÝch th­íc kÐt lµ 2,5 ´ 2,0 ´ 1,7 m3. b) Cao ®é ®Æt kÐt n­íc Cao ®é ®Æt n­íc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Hk = +ShA-K + HA trong ®ã: : ¸p lùc tù do t¹i ®iÓm A, lµ ¸p lùc t¹i ®Çu vßi t¾m h­¬ng sen, lÊy = 3 (m) ShA- K : Tæng tæn thÊt tõ ®iÓm A ®Õn ®¸y kÐt n­íc. Theo b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc (b¶ng 1) ta cã ShA- K = 0,288 + 0,225 = 0,513 (m) HA : Cao ®é cña ®iÓm A trªn s¬ ®å cÊp n­íc, HA = 9,5 + 4 ´ 3,3 + 1,8 = 24,5 (m) Do ®ã: Hk = 3 + 0,513 + 24,5 = 28,013 (m) » 28 (m) 1.3.5. X¸c ®Þnh ¸p lùc cÇn thiÕt cña m¸y b¬m ¸p lùc cÇn thiÕt cña b¬m lµ ¸p lùc ®Ó cã thÓ ®­a n­íc tõ ®iÓm lÊy n­íc (m¹ng l­íi ®­êng èng Thµnh phè) ®Õn ®Ønh kÐt n­íc trªn nãc cÇu thang. = hhh + h®h +Sh + hcb + hln + htd (m) trong ®ã: hhh : §é chªnh cao h×nh häc gi÷a cèt trôc èng cÊp n­íc ®­êng phè ®Õn vÞ trÝ ®Æt kÐt, nã chÝnh b»ng cao ®é ®Æt kÐt, hhh = 28 (m) h®h : Tæn thÊt ¸p lùc qua ®ång hå, H®h = 0,2122 (m) Sh : Tæng tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng tõ kÐt ®Õn m¹ng, theo b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc ta cã Sh = 0,690 (m) hcb : Tæn thÊt côc bé, lÊy b»ng 25%Sh = = 0,1725 (m) hln : ChiÒu cao líp n­íc cao nhÊt trong kÐt, hln = 2 (m) htd : ¸p lùc tù do ra khái miÖng vßi, lÊy htd = 1,0 (m) Do ®ã: = 28 + 0,2122 + 0,690 + 0,1725 + 2 + 1 = 32,0745 (m) VËy chän hai m¸y b¬m , mét c«ng t¸c, mét dù tr÷ cã l­u l­îng vµ cét ¸p nh­ sau: HB¬m = 32 (m) QB¬m = 2,83 (l/s) 2. TÝnh to¸n hÖ thèng cÊp n­íc nãng 2.1. Chän s¬ ®å hÖ thèng cÊp n­íc nãng §èi víi hÖ thèng cÊp n­íc nãng, do h×nh thøc sö dông n­íc nãng dïng vßi trén, nguån cÊp nhiÖt cho hÖ thèng lµ ®iÖn côc bé nªn s¬ ®å cÊp n­íc nãng cã nåi ®un n­íc nãng, ®­êng èng dÉn tõ nåi ®Õn ®iÓm dïng n­íc ®Ó hoµ trén víi n­íc l¹nh. N­íc nãng ®­îc ®un b»ng ®iÖn vµ h×nh thøc sö dông lµ vßi trén nªn viÖc tÝnh to¸n n­íc nãng ®¬n gi¶n. Mçi phßng ®Æt mét b×nh ®un lÊy n­íc trùc tiÕp tõ vßi cÊp n­íc l¹nh vµ sÏ cã mét vßi dÉn n­íc nãng xuèng trén víi vßi n­íc l¹nh ®Ó dïng. 2.2. TÝnh to¸n chän thiÕt bÞ ®un 2.2.1. X¸c ®Þnh l­îng nhiÖt tiªu thô ngµy ®ªm L­îng nhiÖt tiªu thô ngµy ®ªm ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: = qn ´ ( tn – t1 ) ´ N trong ®ã: qn : Tiªu chuÈn dïng n­íc nãng ®¬n vÞ, qn = 60 (l/ng. ® ) tn : NhiÖt ®é n­íc nãng yªu cÇu, tn = 650C t1 : NhiÖt ®é n­íc l¹nh, t1 = 200C N : Sè ng­êi ®­îc phôc vô, N = 380 (ng­êi ) Þ Kh = 2,7 Do ®ã: = 60´ (65 - 20) ´ 380 = 1026000 ( Kcal/ng. ®) 3.2.2. X¸c ®Þnh l­îng nhiÖt giê lín nhÊt L­îng nhiÖt tiªu thô giê max ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: = trong ®ã: Kh : HÖ sè kh«ng ®iÒu hßa dïng n­íc nãng, Kh= 2,7 Do ®ã: == 2790720 ( Kcal/h) C«ng suÊt thiÕt bÞ ®un nãng b»ng ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: N® = = = 3400 (KW) (Víi h = 0,95 lµ hiÖu suÊt cña thiÕt bÞ ®un n­íc nãng) Theo c¸ch bè trÝ thiÕt bÞ trªn mÆt b»ng ta cã sè thiÕt bÞ ®un n­íc nãng trong toµn bé ng«i nhµ lµ 30 (c¸i) nªn c«ng suÊt cña mét thiÕt bÞ ®un b»ng ®iÖn lµ: = » 113 (KW) NhiÖt trë R cña thiÕt bÞ ®un khi dïng ®iÖn xoay chiÒu lµ: R = (W) trong ®ã: : C«ng suÊt thiÕt bÞ ®un, KW I: C­êng ®é dßng ®iÖn, A, tõ c«ng thøc P = UIcosj Þ I = = 0,58 R: §iÖn trë cña thiÕt bÞ, W R = = 245,5 (W) Dung tÝch thiÕt bÞ lµ: QTB = = = 760 (l) Tõ R chän ®­îc ®­êng kÝnh, chiÒu dµi cÇn thiÕt cña d©y maixo, ®ång thêi dùa vµo c«ng suÊt vµ l­u l­îng thiÕt bÞ, tra Catalog sÏ chän ®­îc thiÕt bÞ ®un nãng cÇn thiÕt. tÝnh to¸n m¹ng l­íi tho¸T n­íc 1. M¹ng l­íi tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t 1.1. V¹ch tuyÕn m¹ng l­íi tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t HÖ thèng tho¸t n­íc bªn ngoµi lµ hÖ thèng tho¸t n­íc chung nªn mäi n­íc th¶i ®Òu ®­îc ®æ vµo hÖ thèng nµy. Theo xu h­íng ngµy nay, ta cho n­íc th¶i cña nhµ ë vµo hÕt bÓ tù ho¹i phÇn n­íc sau khi l¾ng hÕt cÆn sÏ ra ngoµi cßn phÇn cÆn sÏ ®­îc gi÷ l¹i nhê vi khuÈn yÕm khÝ ph©n hñy. ThiÕt kÕ mçi khu vÖ sinh mét èng ®øng ®Ó tho¸t toµn bé n­íc th¶i sinh ho¹t vµ n­íc nhµ xÝ vµo cïng mét ®­êng èng. N­íc th¶i ®­îc tËp trung vµo hÖ thèng tho¸t n­íc s©n nhµ ®­îc g¾n vµo t­êng trong tÇng hÇm sau ®ã ®­a ra bÓ tù ho¹i, n­íc m­a ®­îc dÉn b»ng mét hÖ thèng èng riªng ra m¹ng l­íi tho¸t n­íc thµnh phè. Ta sö dông hÖ thèng tho¸t n­íc chung. HÖ thèng tho¸t n­íc chung bao gåm c¸c èng ®øng, èng nh¸nh tËp trung n­íc th¶i ë c¸c tÇng qua èng th¸o tíi giÕng th¨m. D­íi ®©y lµ s¬ ®å hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t trong nhµ. S¬ ®å m¹ng kh«ng gian hÖ thèng tho¸t n­íc trong nhµ l­íi tho¸t n­íc trong nhµ ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y. 1.2. TÝnh to¸n hÖ thèng tho¸t n­íc S¬ ®å m¹ng l­íi tho¸t n­íc trong nhµ ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y. N­íc th¶i sinh ho¹t ®­îc ®­a ra m¹ng l­íi tho¸t n­íc s©n nhµ theo 2 tuyÕn cèng, hai tuyÕn nµy tËp trung ë gi÷a t¹i giÕng G3 vµ ®æ ra giÕng GT trªn m¹ng l­íi tho¸t n­íc Thµnh phè. TuyÕn tÝnh to¸n m¹ng l­íi tho¸t n­íc sinh ho¹t lµ G1 ¸ G2 ¸ G3 ¸ GT. 1.2.1. TÝnh èng ®øng vµ èng nh¸nh tho¸t n­íc chËu t¾m röa, xÝ a) TÝnh èng nh¸nh Chän ®­êng kÝnh èng theo cÊu t¹o, do ë ®o¹n èng cã xÝ nªn ph¶i lÊy ®­êng kÝnh èng tèi thiÓu lµ 80 mm, ®Æt èng víi ®é dèc i = 0,055 b) TÝnh èng ®øng L­u l­îng èng ®øng tho¸t n­íc t¾m röa: qth = qc + trong ®ã: qth : L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n, (l/s) qc : L­u l­îng n­íc cÊp tÝnh to¸n theo c«ng thøc n­íc cÊp trong nhµ, (l/s) : L­u l­îng n­íc th¶i cña dông cô vÖ sinh cã l­u l­îng n­íc th¶i lín nhÊt cña ®o¹n èng tÝnh to¸n lÊy theo b¶ng, (l/s) Cã: qc = (l/s) åN = (0,67 + 0,5 + 0,33) ´ 5 = 7,5 Þ qc = 0,2 = 0,525 (l/s) = 1,4 (l/s) Do ®ã: qth = 0,525 + 1,4 = 1,925 (l/s) Tuy nhiªn do tuyÕn èng cã xÝ nªn chän èng ®øng cã ®­êng kÝnh D = 100 vµ theo kinh nghiÖm víi nhµ 5 tÇng, l­u l­îng n­íc th¶i kh«ng lín ®­êng èng nµy ch¾c ch¾n ®¶m b¶o tho¸t n­íc. 1.2.2. TÝnh èng ®øng vµ èng nh¸nh tho¸t n­íc chËu giÆt, röa bÕp a) TÝnh èng nh¸nh Chän ®­êng kÝnh èng theo cÊu t¹o, do ë ®o¹n èng kh«ng cã xÝ nªn lÊy ®­êng kÝnh èng tho¸t lµ 50 mm, ®Æt èng víi ®é dèc i = 0,055. b) TÝnh èng ®øng L­u l­îng èng ®øng tho¸t n­íc t¾m röa: qth = qc + trong ®ã: qth : L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n, (l/s) qc : L­u l­îng n­íc cÊp tÝnh to¸n theo c«ng thøc n­íc cÊp trong nhµ, (l/s) : L­u l­îng n­íc th¶i cña dông cô vÖ sinh cã l­u l­îng n­íc th¶i lín nhÊt cña ®o¹n èng tÝnh to¸n lÊy theo b¶ng, (l/s) Cã: qc = (l/s) åN = (1,0 + 1,0) ´ 5 = 10,0 Þ qc = 0,2 = 0,604 (l/s) = 1,0 (l/s) Do ®ã: qth = 0,604 + 1,0 = 1,604 (l/s) Do tuyÕn èng kh«ng cã xÝ nªn chän theo cÊu t¹o èng ®øng cã ®­êng kÝnh D50 ®Ó tho¸t n­íc lµ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t. 1.3. TÝnh to¸n m¹ng l­íi tho¸t n­íc s©n nhµ ViÖc tÝnh to¸n m¹ng l­íi tho¸t n­íc s©n nhµ sau khi ®· thiÕt kÕ tuyÕn èng lµ tÝnh to¸n l­u l­îng, chän ®­êng kÝnh èng tho¸t, ®é ®Çy, ®é s©u ch«n cèng s©n nhµ. L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n èng: Theo theo c«ng thøc: qth = qc + trong ®ã: qth : L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n, (l/s) qc : L­u l­îng n­íc cÊp tÝnh to¸n theo c«ng thøc n­íc cÊp trong nhµ, (l/s) : L­u l­îng n­íc th¶i cña dông cô vÖ sinh cã l­u l­îng n­íc th¶i lín nhÊt cña ®o¹n èng tÝnh to¸n lÊy theo b¶ng, (l/s) §é s©u ch«n cèng ®Çu tiªn cho cèng tho¸t n­íc s©n nhµ: S¬ bé chän ®é s©u ch«n cèng ®Çu tiªn cña ®­êng èng tho¸t n­íc s©n nhµ lµ 0,6 (m) ®Ó ®¶m b¶o ®é dèc cho n­íc ch¶y tõ bÓ tù ho¹i vµ ch©n èng ®øng tho¸t n­íc ra ®­îc giÕng. Toµn bé tÝnh to¸n ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 3 vµ b¶ng 4 d­íi ®©y. 1.4. TÝnh to¸n bÓ tù ho¹i ThiÕt kÕ bÓ tù ho¹i kh«ng cã ng¨n läc Dung tÝch bÓ tù ho¹i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Wb = Wn + Wc trong ®ã: Wn: ThÓ tÝch n­íc cña bÓ, lÊy b»ng Qng® = 57 (m3) Wc: ThÓ tÝch cÆn cña bÓ, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Wc = Víi: - a: L­îng cÆn th¶i trung b×nh cña mét ng­êi trong ngµy, a = 0,65 (l/ng.ng®) - T: Thêi gian gi÷a hai lÇn x¶ cÆn, chän T = 360 (ngµy) - W1: §é Èm cña cÆn t­¬i, W1 = 95% - W2: §é Èm cña cÆn ®· lªn men, W2 = 90% - b : HÖ sè kÓ ®Õn viÖc gi¶m thÓ tÝch cÆn, b = 0,7 - c: HÖ sè kÓ ®Õn viÖc ®Ó l¹i mét phÇn cÆn ®· lªn men khi hót cÆn gióp sù t¸i sinh, c= 1,2 - N: Sè ng­êi sö dông bÓ tù ho¹i, N = 272 (ng­êi) Do ®ã: Wc == 37,35 (m3) Tãm l¹i dung tÝch bÓ tù ho¹i lµ: Wb = 57 + 37,35 = 94,35 (m3) ThiÕt kÕ 6 bÓ tù ho¹i ®Æt ë d­íi sµn tÇng 1 khu vÖ sinh, dung tÝch mçi bÓ W = 16 (m3). Tuy nhiªn ®Ó tËn dông mãng nhµ, ta thiÕt kÕ bÓ víi c¸c kÝch th­íc: B ´ H ´ L = 2,0 ´ 2,0 ´ 4,5 = 18,0 (m3) 2. tÝnh to¸n tho¸t n­íc m­a trªn m¸i nhµ 2.1. TÝnh to¸n èng ®øng tho¸t n­íc 2.1.1. DiÖn tÝch phôc vô giíi h¹n DiÖn tÝch phôc vô giíi h¹n lín nhÊt cña mét èng ®øng = d: §­êng kÝnh èng ®øng chän d = 70 (mm) Vp : VËn tèc ph¸ ho¹i cña èng chän èng t«n, Vp = 2,5 (m/s) Y : HÖ sè dßng ch¶y, do m¸i nhµ kh«ng thÊm n­íc nªn Y = 1 : ChiÒu dµy líp n­íc m­a trong nhiÒu n¨m, = 15,9 (cm) = = 154,09 (m2) 2.1.2. Sè l­îng èng ®øng cÇn thiÕt Sè l­îng èng ®øng cÇn thiÕt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: n = = = 5,62 (èng) ThiÕt kÕ 6 èng ®øng, diÖn tÝch thùc tÕ phôc vô cña mçi èng ®øng lµ Fthùc = = 144,375 (m2) N­íc m­a sÏ ®­îc ch¶y ®Õn èng ®øng vµo hÖ thèng èng ®øng tho¸t n­íc m­a m­a s©n nhµ vµ ch¶y ra hÖ thèng tho¸t n­íc ®­êng phè (lµ hÖ thèng tho¸t n­íc chung). 2.2. TÝnh m¸ng dÉn n­íc XªN« L­îng n­íc m­a tÝnh to¸n ch¶y trªn m¸ng dÉn ®Õn phÔu thu: = = = 7,65 (l/s) Dùa vµo l­u l­îng tÝnh to¸n, tra b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi tho¸t n­íc ta cã ®­îc kÝch th­íc cña m¸ng, tõ ®ã ta thiÕt kÕ m ¸ng nh­ sau: C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸ng dÉn n­íc (XªN«) M¸ng h×nh ch÷ nhËt tr¸t v÷a ChiÒu réng m¸ng: b = 20 (cm) §é s©u ®Çu tiªn cña m¸ng: h® = 5 (cm) §é dèc lßng m¸ng: i = 0,002 §é ®Çy líp n­íc trong m¸ng: h = 0,45 VËn tèc n­íc ch¶y trong m¸ng: V = 0,42 (m/s) §é s©u m¸ng ë phÔu thu: hc = h® + i ´ l Víi l lµ chiÒu dµi ®o¹n m­¬ng tõ ®iÓm thu m­a xa nhÊt ®Õn phÔu thu n­íc m­a, dùa vµo viÖc bè trÝ c¸c èng ®øng thu m­a ta cã l = 11,15 (m). Do ®ã: hc = 0,05 + 11,15 ´ 0,002 = 0,0723 (m) = 7,23 (cm) N­íc m­a ch¶y tõ èng ®øng xuèng d­íi r·nh vµ tËp trung vµo giÕng th¨m tr­íc khi ch¶y vµo m¹ng l­íi tho¸t n­íc chung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh.doc
  • docBang Cap nuoc lanh.doc
  • docBang Thoat nuoc.doc
  • bakCAD.bak
  • dwgCAD.dwg
  • docMau.doc
  • docnhiem vu Do an CTN TCT.doc
  • xlsTinh toan thoat nuoc.XLS
  • xlsTinh toan thuy luc cap.xls