Thiết kế hệ thống điều khiển công nghệ cho truyền động bàn máy bào giường

THUYẾT MINH HOẠT ĐỘNG CỦA SƠ ĐỒ Giả thiết ban đầu đang dừng khi đi hết hành trình ngược(N) do vấu gạt tác động lên công tắc hành trình KH làm cho KH1kín Kh2mở. Ấn nút mở máy M(m) Rơle RTr có điện đóng tiếp điểm tự duy trì RTr(1,2)nên mạch điều khiển được cấp điện. Do ban đầu bàn máy đứng yên tại A nên công tắc hành trình 1M kín. Rơle 1RM có điện đóng tiếp điểm tự duy trì 1RM(2,4). Mặt khác do ban đầu Rơle 2RM chưa có điện nên tiếp điểm 2RM(4,5)kín. Khi đó Rơle 1RM đóng các tiếp điểm 1RM(2,16)và 1RM(2,20) làm cho Rơle KT và Rơle1G có điện đóng các tiếp điểm KT() 1G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V1. Khi bàn máy chuyển động đến đến B nó tác động nên công tác hành trình 2M. Rơle 2RM có điện mở tiếp điểm thường đóng 2RM(4,5) đồng thời đóng tiếp điểm tự duy trì 2RM(2,6). Mặt khác do ban đầu Rơle 3RM chưa có điện nên tiếp điểm 3RM(6,7)kín. Khi đó Rơle 2RM đóng các tiếp điểm 2RM(2,16)và 1RM(2,21) làm cho Rơle KT và Rơle2G có điện đóng các tiếp điểm KT() 2G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V2. Khi bàn máy chuyển động đến đến C nó tác động nên công tác hành trình 3M. Rơle 3RM có điện mở tiếp điểm thường đóng 3RM(6,7) đồng thời đóng tiếp điểm tự duy trì 2RM(2,8). Mặt khác do ban đầu Rơle 4RM chưa có điện nên tiếp điểm 4RM(8,9)kín. Khi đó Rơle 3RM đóng các tiếp điểm 3RM(2,16)và 3RM(2,20) làm cho Rơle KT và Rơle1G có điện đóng các tiếp điểm KT() 1G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V1. Khi bàn máy chuyển động đến D do vấu gạt tác động lên công tắc hành trình KH làm cho KH2 kín KH1mở Rơle RT mất điện, Rơle RN có điện động cơ được đảo chiều. Đồng thời với quá trình đó bàn máy tác động lên công tác hành trình 4M. Rơle 4RM có điện mở tiếp điểm thường đóng 4RM(8,9) đồng thời đóng tiếp điểm tự duy trì 4RM(2,10). Mặt khác do ban đầu Rơle 5RM chưa có điện nên tiếp điểm 5RM(10,11)kín. Khi đó Rơle 4RM đóng các tiếp điểm 4RM(2,18)và 4RM(2,22) làm cho Rơle KN và Rơle3G có điện đóng các tiếp điểm KT() 3G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V3. Khi bàn máy chuyển động đến E bàn máy tác động lên công tác hành trình 5M. Rơle 5RM có điện mở tiếp điểm thường đóng 5RM(10,11) đồng thời đóng tiếp điểm tự duy trì 5RM(2,12). Mặt khác do ban đầu Rơle 6RM chưa có điện nên tiếp điểm 6RM(12,13)kín. Khi đó Rơle 5RM đóng các tiếp điểm 5RM(2,18)và 5RM(2,21) làm cho Rơle KN và Rơle2G có điện đóng các tiếp điểm KT() 2G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V2. Khi bàn máy chuyển động đến F bàn máy tác động lên công tác hành trình 6M. Rơle 6RM có điện mở tiếp điểm thường đóng 6RM(12,13) đồng thời đóng tiếp điểm tự duy trì 5RM(2,14). Mặt khác do ban đầu Rơle 1RM chưa có điện nên tiếp điểm 61M(14,15)kín. Khi đó Rơle 6RM đóng các tiếp điểm 6RM(2,18)và 6RM(2,20) làm cho Rơle KN và Rơle1G có điện đóng các tiếp điểm KT() 1G() bên mạch động lực cho phép bàn máy chuyển động thuận với vận tốc V1. Quá trình đó cứ lặp lại đến khi ta ấn nút dừng máy D.

doc9 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 949 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống điều khiển công nghệ cho truyền động bàn máy bào giường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§å ¸n ®iÒu khiÓn logic I.Yªu cÇu c«ng nghÖ ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c«ng nghÖ cho truyÒn ®éng bµn m¸y bµo gi­êng cã s¬ ®å c«ng nghÖ nh­ sau: V1 V2 V1 V3 V2 V1 m V1<V2<V3 t V b c d e f a A D B C F E T V1 T V2 T V1 N V1 N V2 N V3 II.TæNG HîP M¹CH §IÒU KHIÓN §Ó gi¶i quyÕt ®­îc c«ng nghÖ trªn ta chia thµnh hai bµi to¸n : A.Bµi to¸n thuËn: 1. B­íc 1. a,X¸c ®Þnh tÝn hiÖu vµo. a:TÝn hiÖu cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V1 tõ A ®Õn B. b:TÝn hiÖu cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V2 tõ B ®Õn C. c:TÝn hiÖu cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V1 tõ C ®Õn D. b,X¸c ®Þnh tÝn hiÖu ra. Ch¹y thuËn T. VËn tèc V1. VËn tèc V2. 2.B­íc 2 X¸c ®Þnh c¸c tr¹ng th¸i cã thÓ cã. TT1: Bµn m¸y ®øng yªn t¹i A. TT2: Bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V1 tõ A ®Õn B. TT3: Bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V2 tõ B ®Õn C. TT4: Bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V1 tõ C ®Õn D. 3.B­íc 3 LËp b¶ng chuyÓn tr¹ng th¸i thø nhÊt. TT a b c c TÝn hiÖu vµo TÝn hiÖu ra T V1 V2 (1) 2 0 0 0 (2) 3 1 1 0 (3) 4 1 0 1 (4) 1 1 0 4.B­íc 4 Rót gän. TT a b c c TÝn hiÖu vµo TÝn hiÖu ra T V1 V2 (1) 0 0 0 5.B­íc 5 LËp ma trËn c¸c n« cho c¸c biÕn ®Çu ra. *BiÕn thuËn T. a b c c 0 1 1 1 fT(a,b,c)=a+b+c. *BiÕn V1. a b c c 0 1 0 1 fV1(a,b,c)=a+c. *BiÕn V2. a b c c 0 0 1 0 fV1(a,b,c)=b. A.Bµi to¸n nghÞch: 1.B­íc 1. a,X¸c ®Þnh tÝn hiÖu vµo. d:TÝn hiÖu cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V3 tõ D ®Õn E. e:TÝn hiÖu cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V2 tõ E ®Õn F. f:TÝn hiÖu cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V1 tõ F ®Õn A. b,X¸c ®Þnh tÝn hiÖu ra. Ch¹y nghÞch N. VËn tèc V1. VËn tèc V2. VËn tèc V3. 2.B­íc 2 X¸c ®Þnh c¸c tr¹ng th¸i cã thÓ cã. TT1: Bµn m¸y ®øng yªn t¹i D. TT2: Bµn m¸y chuyÓn ®éng ng­îc víi vËn tèc V3. TT3: Bµn m¸y chuyÓn ®éng ngwîc víi vËn tèc V2. TT4: Bµn m¸y chuyÓn ®éng ng­îc víi vËn tèc V1. 3.B­íc 3 LËp b¶ng chuyÓn tr¹ng th¸i thø nhÊt. TT d e f f TÝn hiÖu vµo TÝn hiÖu ra N V3 V2 V1 (1) 2 0 0 0 0 (2) 3 1 1 0 0 (3) 4 1 0 1 0 (4) 1 0 0 1 4.B­íc 4 Rót gän. TT d e f f TÝn hiÖu vµo TÝn hiÖu ra N V3 V2 V1 (1) 0 0 0 0 5.B­íc 5 LËp ma trËn c¸c n« cho c¸c biÕn ®Çu ra. *BiÕn nghÞch N. d e f f 0 1 1 1 fT(d,e,f)=d+e+f. *BiÕn V3. d e f f 0 0 0 1 fV1(a,b,c)= d. *BiÕn V2. d e f f 0 0 1 0 fV1(d,e,f)=e. *BiÕn V1. d e f f 0 1 0 0 fV1(d,e,f)=f. VËy khi tæng hîp hÖ thèng ta dïng ph­¬ng ph¸p xÕp chång c¸c tÝn hiÖu ra ë bµi to¸n thuËn vµ c¶ bµi to¸n nghÞch ta ®­îc: F(T)=a+b+c. F(N)=d+e+f. F(V1)=FT(V1)+ FN(V1)=a+c+f. F(V2)=FT(V2)+ FN(V2)=b+e. F(V1)= FN(V1)=d. III.thùc hiÖn s¬ ®å nguyªn lý. Ta sö dông c¸c thiÕt bÞ sau: 1.C¸c lo¹i tÝn hiÖu. -TÝn hiÖu a:Sö dông c«ng t¾c hµnh tr×nh 1M ®Ó ®iÒu khiÓn R¬le 1RM. -TÝn hiÖu b:Sö dông c«ng t¾c hµnh tr×nh 2M ®Ó ®iÒu khiÓn R¬le 2RM. -TÝn hiÖu c:Sö dông c«ng t¾c hµnh tr×nh 3M ®Ó ®iÒu khiÓn R¬le 3RM. -TÝn hiÖu d:Sö dông c«ng t¾c hµnh tr×nh 4M ®Ó ®iÒu khiÓn R¬le 4RM. -TÝn hiÖu e:Sö dông c«ng t¾c hµnh tr×nh 5M ®Ó ®iÒu khiÓn R¬le 5RM. -TÝn hiÖu f:Sö dông c«ng t¾c hµnh tr×nh 6M ®Ó ®iÒu khiÓn R¬le 6RM. 2.C¸c tÝn hiÖu ra. C¸c tÝn hiÖu ra ta sö dông c¸c c«ng t¾c t¬: -TÝn hiÖu T: Sö dông c«ng t¾c t¬ KT. -TÝn hiÖu N: Sö dông c«ng t¾c t¬ KN. -TÝn hiÖu V1:Sö dông c«ng t¾c t¬ 1G. -TÝn hiÖu V2:Sö dông c«ng t¾c t¬ 2G. -TÝn hiÖu V3:Sö dông c«ng t¾c t¬ 3G. 3.Mét sè phÇn tö cÇn thªm vµo m¹ch ®iÒu khiÓn. §Ó liªn hÖ hai bµi to¸n nµy ta sö dông mét c«ng t¾c hµnh tr×nh H. Víi mét s¬ ®å cÊu tróc ®¬n gi¶n nh­ trªn m¹ch chØ ®ñ ®¶m b¶o cho viÖc hÖ thèng cã kh¶ n¨ng lµm viÖc theo yªu cÇu c«ng nghÖ ®· ®Ò ra nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ vËn hµnh tèt m¹ch ®iÒu khiÓn chóng ta cÇn ph¶i thiÕt kÕ thªm mét sè phÇn kh¸c cã chøc n¨ng ®Æc biÖt. Theo yªu cÇu cña ®Çu bµi lµ sö dông ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu nªn ta cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ tr¸nh ®éng c¬ gÆp nh÷ng sù cè khi lµm viÖc -B¶o vÖ ng¾n m¹ch: Khi c¸c d©y pha bÞ sù cè g©y ng¾n m¹ch sÏ g©y ra dßng ®iÖn lín cã thÓ ®¸nh thñng c¸c c¸ch ®iÖn ch¸y ®éng c¬, g©y nguy hiÓm cho hÖ thèng vµ ng­êi vËn hµnh. Ta cÇn dïng c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t nhanh ®Ó nhanh chãng c¾t hÖ thèng ra khái l­íi. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy ta dïng c¸c cÇu ch× 1CC m¾c ë m¹ch lùc cã nhiÖm vô ®ãng c¾t dßng ®iÖn khi dßng lín h¬n dßng cho phÐp. -B¶o vÖ qu¸ dßng: (B¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i ) ®ã lµ sù qu¸ t¶i t¹m thêi khi cã dßng xung kÝch lín( 2,5 I®m) do ®ã cã thÓ g©y ra lùc ®iÖn ®éng lín lµm háng c¸c thiÕt bÞ truyÒn ®éng vµ c¸c tiÕp ®iÓm c¬ khÝ v× thÕ rÊt cÇn ®­îc b¶o vÖ. §Ó b¶o vÖ qu¸ dßng ta sö dông c¸c R¬le dßng cùc ®¹i. V× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ta còng dïng c¸c R¬le nµy cho nªn viÑc sö dông R¬le dßng cùc ®¹i ®· ®ång thêi cã 2 chøc n¨ng b¶o vÖ. -B¶o vÖ qu¸ t¶i l©u dµi ( b¶o vÖ nhiÖt ): Khi cã hiÖn t­îng qu¸ t¶i l©u dµi nhiÖt ®é sÏ t¨ng lªn cao g©y ph¸t nãng qu¸ møc cho phÐp sÏ lµm háng c¸c ®éng c¬. Trong tr­êng hîp nµy ta sÏ dïng c¸c R¬le nhiÖt ®Ó ®iÒu khiÓn ®ãng c¾t m¹ch lùc ra khái l­íi. IV.thiÕt kÕ m¹ch lùc. Ch­¬ng II:TÝnh Chän c¸c thiÕt bÞ I.Chän thiÕt bÞ m¹ch lùc. 1.Chän ®éng c¬. . 2.TÝnh chän c¸c c¬ cÊu b¶o vÖ m¹ch lùc. a.Chän c¸c cÇu ch× CC. Dïng ®Ó b¶o vÖ cho ®éng c¬ lµm viÖc an toµn ë ph¹m vi dßng ®iÖn cho phÐp. C¸c cÇu ch× nµy cã chøc n¨ng võa b¶o vÖ sù cè ng¾n m¹ch võa b¶o vÖ sù cè qu¸ dßng ng¾n h¹n, khi cã sù cè cÇu ch× ®øt sÏ t¸c ®éng c¾t m¹ch lùc ra khái l­íi, khoanh vïng sù cè ®Ó cã thÓ söa ch÷a kÞp thêi ®¶m b¶o c«ng viÖc ®­îc th«ng suèt. CÇu ch× nµy ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c khi cã dßng ch¹y qua phÇn øng ®éng c¬ lín h¬n dßng cho phÐp d©y ch¶y cÇu ch× bÞ ®øt c¾t dßng, ta chän dßng ®iÖn lín nhÊt cho phÐp lµ: Imax=ICP=1,2Ik®=1,2.(2.500)=1200(A) Ta chän cÇu ch× lo¹i pP-2 cña Liªn X« chÕ t¹o vµ cã c¸c th«ng sè sau: U®m=220(V); I®m=1500(A); b.Chän c¸c R¬le nhiÖt Rn. C¸c R¬le nhiÖt dïng ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i dµi h¹n cho ®éng c¬, nã ®­îc m¾c nèi tiÕp vµo 2 pha Stato cña ®éng c¬. Dßng ®iÖn cña Stato còng chÝnh lµ dßng ch¹y qua thanh nhiÖt cña R¬le. Qu¸ t¶i dµi h¹n cho phÐp dßng v­ît qu¸ l©u dµi lµ =1.3 dßng ®Þnh møc. I=1,3.I®m=1,3.500=650(A). Ta chän R¬le Rn lo¹i P'-60 do Liªn X« chÕ t¹o vµ cã c¸c th«ng sè sau ®©y: U®m=220V; I =1500(A); Thêi gian t¸c ®éng: 20 phót øng víi I=1.2I®m. KÝch th­íc:10x60x25; c.Chän c¸c cÇu dao ®ãng c¾t. Víi c¸c th«ng sè dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p nh­ ®· chän ë trªn ta chän cÇu dao lo¹i : ký hiÖu PO-3 do Liªn x« cò s¶n xuÊt cã c¸c th«ng sè U®m=500V; KÝch th­íc: 80x50x75; Ta chän 1 bé cÇu dao nµy ®Ó b¶o vÖ 1 ®éng c¬. II.Chän c¸c thiÕt bÞ m¹ch ®iÒu khiÓn. 1.Chän c¸c C«ngtact¬. V× c¸c C«ngtact¬ kh«ng chØ ®ãng c¾t c¸c tiÕp ®iÓm trªn m¹ch ®iÒu khiÓn mµ cßn ®ãng c¾t c¸c tiÕp ®iÓm trªn m¹ch lùc cho nªn ph¶i chän c¸c C«ngtact¬ chÞu ®­îc dßng lín, nÕu kh«ng c¸c tiÕp ®iÓm trªn m¹ch lùc cña c¸c C«ngtact¬ cã thÓ bÞ ph¸ háng. Nh­ v©y c¸c tiÕp ®iÓm cña chóng ph¶i chôi ®­îc dßng ®Þnh møc cña phÇn øng ®éng c¬ mµ kh«ng bÞ ph¸ háng hay bÞ phãng ®iÖn vµ cßn ph¶i chÞu ®­îc dßng khi ®éng c¬ khëi ®éng. §Ó ®¶m b¶o an toµn th× dßng th­êng ®­îc chän theo dßng ®iÖn max. Imax>(2 ¸2.5)I®m ; Imax=2.500=1000(A); Tõ dßng ®iÖn nµy ta chän lo¹i C«ngtact¬ ký hiÖu Kp-504do Liªn X« s¶n xuÊt cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: U®m=600(V); I®m=1200(A); KÝch th­íc: 110-70-129; 2.Chän c¸c R¬le. C¸c R¬le nµy chñ yÕu lµm viÖc ®ãng c¾t c¸c tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn trªn m¹ch ®iÒu khiÓn cho nªn ta chän c¸c R¬le kh«ng cÇn chÞu ®­îc dßng ®iÖn Stato, vËy tra sætay ta chän c¸c R¬le cã ký hiÖu lµ: P'-60 do Liªn X« chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè: U®m=220V; KÝch th­íc: 100-70-127; 3.Chän cÇu ch×. V× cÇu ch× nµy ®­îc dïng ®Ó b¶o vÖ dßng ®iÖn trong m¹ch ®iÒu khiÓn cho nªn nã b¶o vÖ cho dßng ®iÒu khiÓn: I®k=1,7.500=850(A); Ta chän cÇu ch× lo¹i pP-2do Liªn X« chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè: U®m=220(V); I®m=700¸1000(A); Cã thêi gian t¸c ®éng: T=0,22 sec. 4.Chän c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh. Chän lo¹i BK-110 do Liªn X« chÕ t¹o Cã c¸c th«ng sè kü thuËt: Ilt=6A. Inh=100A;U=220V. Ch­¬ngIII ThuyÕt minh ho¹t ®éng cña s¬ ®å Gi¶ thiÕt ban ®Çu ®ang dõng khi ®i hÕt hµnh tr×nh ng­îc(N) do vÊu g¹t t¸c ®éng lªn c«ng t¾c hµnh tr×nh KH lµm cho KH1kÝn Kh2më. Ên nót më m¸y M(m) R¬le RTr cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm tù duy tr× RTr(1,2)nªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®­îc cÊp ®iÖn. Do ban ®Çu bµn m¸y ®øng yªn t¹i A nªn c«ng t¾c hµnh tr×nh 1M kÝn. R¬le 1RM cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm tù duy tr× 1RM(2,4). MÆt kh¸c do ban ®Çu R¬le 2RM ch­a cã ®iÖn nªn tiÕp ®iÓm 2RM(4,5)kÝn. Khi ®ã R¬le 1RM ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm 1RM(2,16)vµ 1RM(2,20) lµm cho R¬le KT vµ R¬le1G cã ®iÖn ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KT() 1G() bªn m¹ch ®éng lùc cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V1. Khi bµn m¸y chuyÓn ®éng ®Õn ®Õn B nã t¸c ®éng nªn c«ng t¸c hµnh tr×nh 2M. R¬le 2RM cã ®iÖn më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng 2RM(4,5) ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm tù duy tr× 2RM(2,6). MÆt kh¸c do ban ®Çu R¬le 3RM ch­a cã ®iÖn nªn tiÕp ®iÓm 3RM(6,7)kÝn. Khi ®ã R¬le 2RM ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm 2RM(2,16)vµ 1RM(2,21) lµm cho R¬le KT vµ R¬le2G cã ®iÖn ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KT() 2G() bªn m¹ch ®éng lùc cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V2. Khi bµn m¸y chuyÓn ®éng ®Õn ®Õn C nã t¸c ®éng nªn c«ng t¸c hµnh tr×nh 3M. R¬le 3RM cã ®iÖn më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng 3RM(6,7) ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm tù duy tr× 2RM(2,8). MÆt kh¸c do ban ®Çu R¬le 4RM ch­a cã ®iÖn nªn tiÕp ®iÓm 4RM(8,9)kÝn. Khi ®ã R¬le 3RM ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm 3RM(2,16)vµ 3RM(2,20) lµm cho R¬le KT vµ R¬le1G cã ®iÖn ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KT() 1G() bªn m¹ch ®éng lùc cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V1. Khi bµn m¸y chuyÓn ®éng ®Õn D do vÊu g¹t t¸c ®éng lªn c«ng t¾c hµnh tr×nh KH lµm cho KH2 kÝn KH1më R¬le RT mÊt ®iÖn, R¬le RN cã ®iÖn ®éng c¬ ®­îc ®¶o chiÒu. §ång thêi víi qu¸ tr×nh ®ã bµn m¸y t¸c ®éng lªn c«ng t¸c hµnh tr×nh 4M. R¬le 4RM cã ®iÖn më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng 4RM(8,9) ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm tù duy tr× 4RM(2,10). MÆt kh¸c do ban ®Çu R¬le 5RM ch­a cã ®iÖn nªn tiÕp ®iÓm 5RM(10,11)kÝn. Khi ®ã R¬le 4RM ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm 4RM(2,18)vµ 4RM(2,22) lµm cho R¬le KN vµ R¬le3G cã ®iÖn ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KT() 3G() bªn m¹ch ®éng lùc cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V3. Khi bµn m¸y chuyÓn ®éng ®Õn E bµn m¸y t¸c ®éng lªn c«ng t¸c hµnh tr×nh 5M. R¬le 5RM cã ®iÖn më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng 5RM(10,11) ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm tù duy tr× 5RM(2,12). MÆt kh¸c do ban ®Çu R¬le 6RM ch­a cã ®iÖn nªn tiÕp ®iÓm 6RM(12,13)kÝn. Khi ®ã R¬le 5RM ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm 5RM(2,18)vµ 5RM(2,21) lµm cho R¬le KN vµ R¬le2G cã ®iÖn ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KT() 2G() bªn m¹ch ®éng lùc cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V2. Khi bµn m¸y chuyÓn ®éng ®Õn F bµn m¸y t¸c ®éng lªn c«ng t¸c hµnh tr×nh 6M. R¬le 6RM cã ®iÖn më tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng 6RM(12,13) ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm tù duy tr× 5RM(2,14). MÆt kh¸c do ban ®Çu R¬le 1RM ch­a cã ®iÖn nªn tiÕp ®iÓm 61M(14,15)kÝn. Khi ®ã R¬le 6RM ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm 6RM(2,18)vµ 6RM(2,20) lµm cho R¬le KN vµ R¬le1G cã ®iÖn ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KT() 1G() bªn m¹ch ®éng lùc cho phÐp bµn m¸y chuyÓn ®éng thuËn víi vËn tèc V1. Qu¸ tr×nh ®ã cø lÆp l¹i ®Õn khi ta Ên nót dõng m¸y D.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDKLGha.doc
  • dwgSDCT.dwg
  • dwgSDCTF1.dwg
  • dwgSDCTHT.dwg