Thiết kế máy nghiền má dùng nghiền sơ bộ Clanhke

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I:Tìm hiểu công nghệ sản xuất Clanhke bằng phương pháp lò đứng 2 I. Khái niệm chung về vật liệu nghiền - quá trình nghiền: 2 I.1. Quá trình nghiền: 2 I.2. Tính chất cơ bản của vật liệu nghiền: 2 II.Công nghệ sản xuất xi măng và nghiền Clanhke xi măng: 5 II.1. Sản xuất xi măng theo phương pháp ướt: 5 II. 2. Phương pháp khô: 6 II.3. Tạo clanhke trong lò quay: 6 III. Công nghệ sản xuất clanhke bằng phương pháp lò đứng: 7 IV.Chọn các phương án nghiền và các thiết bị kèm theo: 10 IV.1. Phương án nghiền: 10 IV.2. Phương án chọn máy: 10 Chương II: Thiết kế máy nghiền má có chuyển động lắc phức tạp 13 I. Giới thiệu máy thiết kế 13 II. Khảo sát tính chọn các thông số buồng nghiền: 15 II.1. Xác định góc kẹp đá. 17 II.2. Tính chọn và khảo sát các thông số buồng nghiền: 19 III. Chọn sơ đồ dẫn động máy: 61 IV.Thiết kế bộ truyền đai: 62 V. Tính bền các chi tiết cơ bản: 65 V.1. Tính bền má nghiền di động: 65 V.2. Tính toán cổ treo má di động: 67 V.3.Tính bền tấm lát nghiền: 69 V.4.Tính bền thanh chống: 70 V.5. Tính toán bánh đà máy nghiền : 72 V.6. Tính trục lệch tâm: 73 V.6.1.Xác định sơ bộ đường kính trục: 77 V.6.2.Tính chính xác trục: 77 V.7. Tính then truyền mômen giữa bánh đai và trục lệch tâm: 79 V.8. Tính chọn ổ đũa đỡ má di động và trục lệch tâm: 80 V.9.Tính cơ cấu căng: 81 V.10. Tính toán cơ cấu điều chỉnh cửa xả: 86 V.10.1.Tính bền nêm điều chỉnh ( con trượt): 87 V.10.2. Tính bền bulông điều chỉnh: 88 V.11.Tính chọn bulông nền: 90 V.12. Tính kiểm tra khung máy: 92 V.12.1. Tính kiểm tra khung máy: 93 V.12.2. Tính kiểm tra thành sau: 94 V.12.3. Kiểm tra mối hàn góc: 96 V.13. Tính cân bằng lực li tâm: 97 VI. Lắp ráp máy nghiền tại nhà máy: 99 VII. Bảo dưỡng máy nghiền má: 100 VIII. Sử dụng máy: 100 IX. Sửa chữa máy : 101 X. Hiệu quả kinh tế : 101 Chương III: Kết luận 103 Tài liệu tham khảo 104

doc106 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế máy nghiền má dùng nghiền sơ bộ Clanhke, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ 245 = 1155 kg. Khèi l­îng cña thanh chèng: m3 = (0,01 – 0,016). Sm m3 = 0,0107. 7000 = 75 kg. Trong ph­¬ng ¸n nµy ta nhËn thÊy: (Xem h×nh 2 vµ h×nh 3). VËy ph­¬ng ¸n nµy ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn quay toµn vßng cña trôc lÖch t©m. *X¸c ®Þnh to¹ ®é träng t©m cña c¸c kh©u: Xem h×nh 7 Trôc1 ó trôc x ; trôc 2 ó trôc y ; trôc 3 ó trôc z To¹ ®é träng t©m cña m¸ di ®éng so víi hÖ to¹ ®é BFR2 lµ: xm = = = 0,284 m. ym = zm = 0. To¹ ®é träng t©m cña tÊm l¸t nghiÒn di ®éng so víi hÖ BFR2 lµ: xtl = = = 0,329 m. ytl = = = - 0,06 m ; ztl = 0. To¹ ®é träng t©m cña m¸ nghiÒn di ®éng (m¸ di ®éng + tÊm l¸t) trong hÖ BFR2: x2 = = 0,2935 m. y2 = To¹ ®é träng t©m cña trôc lÖch t©m trong hÖ BFR1: x1 = y1 = z1 = 0. To¹ ®é träng t©m cña thanh chèng trong hÖ BFR3: x3 = y3 = z3 = 0. - M« men qu¸n tÝnh cña trôc lÖch t©m ®èi víi c¸c trôc cña hÖ to¹ ®é BFR1: V× phÇn lÖch t©m cña trôc lµ kh¸ nhá so víi kÝch th­íc cña trôc nªn ta coi trôc nh­ mét h×nh trô vµ v× trôc lÖch t©m n»m trªn trôc1 cña hÖ to¹ ®é nªn m« men qu¸n tÝnh: m12 = m13 = V× y1 = z1 = 0 nªn ®¸ng lÏ m11 = 0 nh­ng do cã nh÷ng sai sè nhÊt ®Þnh nªn ta chän m11 = 0,1.10-5 kg.m2, - M«men qu¸n tÝnh cña m¸ nghiÒn di ®éng ®èi víi c¸c trôc cña hÖ to¹ ®é BFR2: m21 = m2. y22 =1155.(- 0,013)2 0,195 kg.m2 m22 = m23 = m2. x22 = 1155. 0,29352 99,5 kg.m2 - M«men qu¸n tÝnh cña thanh chèng ®èi víi c¸c trôc to¹ ®é cña hÖ BFR3 : Do y3 = z3 = 0 nªn t­¬ng tù nh­ trªn ta chän m31 = 0,1.10-5 kg.m2 m32 = m33 = m3.x32 = 75. 0,132 1,267 kg.m2 N¹p c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt vµo ch­¬ng tr×nh ALASKA ®Ó kh¶o s¸t chuyÓn ®éng vµ x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cÇn thiÕt: Title May nghien ma - Phuong an 2 ! Khai bao thong so dua vao #Parameter R=.0075 L2=.52 l3=.26 l6=.395 l5=.095 #Parameter L23=.09 L21=.048 L22=.115 h2=.52 b1=.2965 #Parameter m1=250. m11=.0000001 m12=.00176 m13=.00176 #Parameter m2=1155. m21=.195 m22=99.5 m23=99.5 #Parameter m3=75. m31=.0000001 m32=1.267 m33=1.267 #Parameter n=272. ome=2*PI*n/60 phi=-PI/2 ! Khai bao vat nen (vat 0) Point 1 on 0 0 0 0 ! Tam quay truc lech tam Point 2 on 0 l5 -l6 ! Tam quay cua thanh chong Point 3 on 0 -b1 0 ! Diem tren cung cua ma nghien co dinh Point 4 on 0 -b1 -h2 ! Diem duoi cung cua ma nghien co dinh ! Khai bao truc lech tam (vat 1) Point 10 on 1 ! Diem lien ket voi truc nghien Point 11 on 1 r ! Diem lien ket voi ma nghien di dong Point 15 on 1 r/2 ! Toa do trong tam ! Khai bao ma nghien di dong (vat 2) Point 20 on 2 ! Diem lien ket voi truc lech tam Point 21 on 2 L2 ! Diem lien ket voi thanh chong Point 22 on 2 L23 ! Diem lien ket tren cung cua tam lot va ma di ®ong Point 23 on 2 L23 -L22 Point 24 on 2 L23+0.05 –L22 ! Diem thuoc cua nap Point 25 on 2 L2+L21-0.02 -L22 ! Diem thuoc cua xa Point 26 on 2 L2+L21 –L22 Point 27 on 2 0.2935 –0.013 ! Toa do trong tam Point 28 on 2 L2+L21 ! Diem duoi cung cua ma nghien di dong Point 29 on 2 0.322 -L22 ! Diem dat luc !Khai bao thanh chong (vat 3) Point 30 on 3 ! Diem lien ket voi ma nghien di dong Point 31 on 3 l3 ! Diem lien ket voi vat nen Point 35 on 3 l3/2 ! Toa do trong tam ! Khai bao vat the Body 1 15 m1 m11 m12 m13 Body 2 25 m2 m21 m22 m23 Body 3 35 m3 m31 m32 m33 ! Khai bao cac he toa do lien ket Frame 1 on 1 11 Frame 2 on 2 21 Frame 3 on 3 31 Frame 4 on 0 2 ! Khai bao lien ket cac vat the Joint 1 jvar 1 Revolute Bfr 0 Bfr 1 Joint 2 jvar 2 Revolute Jfr 1 Bfr 2 Joint 1 jvar 3 Revolute Jfr 2 Bfr 3 Cut Joint 1 jvar 4 Revolute Jfr 3 Jfr 4 ! Khai bao chieu cua he toa do tong the Gravity 0 -1 0 ! Khai bao thong so ban dau Init jvar 1 q -PI/2 qd ome ! Khai bao vat dan dong Cvar 1 F(t) 0 ome ! Khai bao tinh toan tich phan Integration 1 .00001 .00001 0.0 0.01 1 ! Lenh ve Geometry 1 Pline 4 1 1 3 4 2 Pline 4 1 1 10 11 4 Pline 4 1 1 20 22 23 24 25 26 28 21 22 5 Pline 4 1 1 30 31 6 Pmark 6 6 3 1 11 21 2 24 25 27 35 ! Khai bao luc Aforce 1 29 IFR F(t) 5 6 Function 5 type symbol (p2(11) + R) * 782064/(2*R) Function 6 type symbol (p2(11) + R) * 109912/(2*R) ! Ket qua Tresult 1 p2 24 1 Abscissa name p1 2 1 text Khao sat toa do diem 24 - Dau vao Tresult 2 p2 25 2 Abscissa name p1 25 2 text Khao sat toa do diem 25 - Dau ra Tresult 3 rf1 1 rf2 1 3 Text Phan luc tai khop 1(Theo he toa do BFR1-hinh7) Tresult 4 rf1 2 rf2 2 4 Text Phan luc tai khop 2(Theo he toa do BFR2-hinh7) Tresult 5 rf1 3 rf2 3 5 Text Phan luc tai khop 3(Theo he toa do BFR3-hinh7) Tresult 6 rf1 4 rf2 4 6 Text Phan luc tai khop 4(Theo he toa do BFR3-hinh7) Observable alpha radian 1 Function 1 type symbol atan((p1(25)-p1(24)/(p2(25)-p2(24))) Tresult 7 alpha 7 Text Khao sat goc Alpha (Hinh8) Observable cuaxa m 2 Function 2 type symbol b1+p1(25) Tresult 8 cuaxa 8 Text cuaxa(Xem hinh2 va hinh7) Observable cuanap m 3 Function 3 type symbol b1+p1(24) Tresult 9 cuanap 9 Text cuanap(Xem hinh2 va hinh7) Observable beta radian 4 Function 4 type symbol atan ((p(2)-p2(21))/(p1(2)-p1(21))) Tresult 10 beta 10 Text Khao sat goc Beta (Hinh8) Observable Luc1 N 5 Tresult 11 Luc1 11 Text Khao sat luc nghien theo phuong truc 1 Observable Luc2 N 6 Tresult 12 Luc2 12 Text Khao sat luc nghien theo phuong truc 2 * Sau khi ch¹y ch­¬ng tr×nh ta cã c¸c kÕt qu¶ sau: Hµnh tr×nh cöa x¶: Sx = - 0,2570 - (- 0,2648) = 0,0078 m. Hµnh tr×nh cöa n¹p: Sn = - 0,14324 - (- 0,15481) = 0,0116 m. ChiÒu réng cöa x¶: b = 35 mm. Gãc kÑp ®¸ trung b×nh: atbo 0,278 radian 16o (Xem ®å thÞ ë d­íi). §­êng kÝnh trung b×nh cña ®¸ s¶n phÈm: dtb = (b + Sx)/2 = (35 + 7,8)/2 18,4 mm. - Gäi lµ ®é biÕn d¹ng cña viªn clanhke t¹i vïng cöa n¹p: Dmax: lµ kÝch th­íc lín nhÊt cña viªn clanhke t¹i cöa n¹p, Dmax= B = 0,15m. : Lµ gi¸ trÞ biÕn d¹ng däc t­¬ng ®èi. Theo lý thuyÕt ®µn håi ta cã: : lµ øng suÊt nÐn cña vËt liÖu nghiÒn, ®èi víi clanhke . E: lµ m«®un biÕn d¹ng ®µn håi, ®èi víi clanhke E = 9,5.104 MN/m2. . . - Gäi lµ ®é biÕn d¹ng cña viªn clanhke t¹i vïng cöa x¶: . . C¸c ®iÒu kiÖn trªn ®¶m b¶o vËt liÖu kh«ng bÞ vª trßn. * Sè vßng quay cña trôc lÖch t©m: Sè vßng quay cña trôc lÖch t©m ®­îc tÝnh theo [1] c«ng thøc: n = Trong ®ã: k1 lµ hÖ sè ®éng lùc m¸y k1 = [0,75 ¸ 0,85] ta chän k1 = 0,75. k2 lµ hÖ sè tÝnh ®Õn sù Ðp vì lµm gi¶m l­îng vËt liÖu trong buång nghiÒn : k2 = [0,9 ¸ 0,95], chän k2 = 0,9. n = 4,53 (v/s) n = 60. 4,53 = 272 (v/f) * N¨ng suÊt cña m¸y: - N¨ng suÊt cña m¸y ®­îc tÝnh theo [12] c«ng thøc: Q= (m3/h) Trong ®ã : C: lµ hÖ sè ®éng lùc, C = 1 ®èi víi m¸y nghiÒn m¸ cã chuyÓn ®éng l¾c phøc t¹p. L: lµ chiÒu dµi cöa n¹p, m; L = 0,75 m. B: lµ chiÒu réng cöa n¹p, m; B = 0,15 m. b: lµ chiÒu réng cöa x¶, m; b = 0,035 m. n: lµ tÇn sè quay cña trôc lÖch t©m, (vßng/phót). a: lµ gãc kÑp vËt liÖu, (®é). Dtb : lµ ®­êng kÝnh trung b×nh cña ®¸ n¹p, m. Dtb = B khi B 600 mm vµ Dtb = (0,3 ¸ 0,4)B khi B > 900 mm. Trong tr­êng hîp nµy Dtb = B = 0,15 m. Stb: lµ hµnh tr×nh trung b×nh cña m¸ di ®éng, Stb = 0,5.(Sx+Sn), m. Stb = 0,5.(0,0078 + 0,0116) = 0,00969 m. Q = 8,9 (m3/h) Q = g.8,9 = 1,8. 8,9 = 16 (t/h). Trong ®ã g = 0,0018 kg/cm3 = 1,8 t/m3 lµ träng l­îng riªng cña clanhke. * TÝnh to¸n c«ng suÊt dÉn ®éng : §Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c c«ng suÊt dÉn ®éng m¸y nghiÒn ta tÝnh theo [13] c«ng thøc sau: N=(kW) Trong ®ã: + Ei chØ sè n¨ng l­îng, biÓu thÞ sù tiªu tèn n¨ng l­îng ®Ó nghiÒn 1 tÊn ®¸ cã kÝch th­íc ®ñ lín thµnh ®¸ s¶n phÈm cã kÝch th­íc 1 mm. Gi¸ trÞ tuú thuéc vµo tÝnh chÊt c¬ lý cña ®¸, Ei = [4,58 ¸ 8,5](kw.giê/tÊn); chän Ei = 4,58 (kw.giê/tÊn) . + Km: hÖ sè ®iÒu chØnh Ei, phô thuéc vµo ®é lín cña ®¸ n¹p. + Km = 1,2; víi Dn¹p = 150mm + Q: n¨ng suÊt m¸y, (m3/h). + g: khèi l­îng riªng cña ®¸, g =1800 kg/m3 = 1,8 t/h. + i: Møc ®é nghiÒn, i === 4.286 Dtb = B = 0,15 m. Thay vµo c«ng thøc ta ®­îc: N = = 31,5 (kW). Chän ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé cã kÝ hiÖu AOP - 98 – 8 cã C«ng suÊt N = 40 kW , hiÖu suÊt 91,5% Sè vßng quay cña trôc n = 740 (v/f). C¸c ®å thÞ cña ph­¬ng ¸n 2: -T­¬ng tù nh­ trªn ta chän vµ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau: C¸c th«ng sè kÝch th­íc cña m¸y nghiÒn m¸ tÝnh chän theo tû lÖ víi kÝch th­íc cöa n¹p B = 150 mm SèTT Th«ng sè Tû lÖ Gi¸ trÞ ®­îc chän cho c¸c ph­¬ng ¸n PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 1 B1 , m (1.7 - 2.1)B 0.4065 0.2965 0.2965 0.2965 0.2965 0.2965 2 B3 , m (0.6 - 0.9)B 0.18 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 3 B5 , m (2.5 - 5.0)B 0.625 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 4 B6 , m (2.0 - 3.0)B 0.5 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 5 H , m (2.1 - 2.6)B 0.525 0.392 0.392 0.392 0.392 0.392 6 H2 , m 0.67 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 7 L21, m (0.16 - 0.32)B 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 8 L22, m 0.17 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 9 L23, m 0.13 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 10 L5, m 0.1 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 C¸c th«ng sè thay ®æi theo ph­¬ng ¸n kh¶o s¸t 11 H1, m (2.2 – 3.5)B 0.65 0.49 0.493 0.505 0.495 0.51 12 L2, m 0.695 0.52 0.523 0.59 0.525 0.62 13 L3, m 0.32 0.26 0.265 0.245 0.262 0.265 14 L6, m 0.545 0.395 0.4 0.47 0.4 0.48 15 r, m (0.03 – 0.05)B 0.0125 0.0075 0.0075 0.0075 0.008 0.008 16 SX, m 0.0116 0.0078 0.0072 0.0084 0.0078 0.010 17 SN, m 0.0196 0.0116 0.0116 0.0118 0.0116 0.0128 18 b, mm 40 35 29 52 33 39 19 dtb, m 20.58 18.4 14.86 26.37 16.89 20 20 b0 (20 – 25) 23.5 23.8 23 25 23.5 25 21 a0TB (15 – 20) 16 16 17 12.3 16 13 22 n(v/p) 222 272 292 228 272 215 23 Q(m3/h) 15 8.9 7 16.6 8.3 11.7 24 N(kW) 41.5 31.5 29.6 38.5 31.2 37.2 NhËn xÐt: - Ph­¬ng ¸n 1 lµ ph­¬ng ¸n kh¶o s¸t m¸y thùc (250 x 900)mm ®Ó kiÓm tra ch­¬ng tr×nh ALASKA viÕt ë trªn cã ®óng hay kh«ng vµ víi kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®­îc ta kh¼ng ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®· viÕt ®óng. - C¸c ph­¬ng ¸n cßn l¹i lµ ®Ó kh¶o s¸t m¸y (150 x 750)mm cÇn thiÕt kÕ. C¸c ph­¬ng ¸n nµy chØ kh¸c nhau ë c¸c th«ng sè liªn quan nhiÒu nhÊt ®Õn quü ®¹o chuyÓn ®éng, n¨ng suÊt vµ c«ng suÊt tiªu thô cña m¸y. Tõ b¶ng kÕt qu¶ kh¶o s¸t ta thÊy r»ng ph­¬ng ¸n 4 vµ 6 mÆc dï cho n¨ng suÊt cao nh­ng gãc a qóa nhá nªn m¸y sÏ cång kÒnh, do ®ã ta lo¹i 2 ph­¬ng ¸n nµy. - ë c¸c ph­¬ng ¸n 2, 3 vµ 5 cã kÕt qu¶ kh¶o s¸t t­¬ng ®èi hîp lý, quü ®¹o chuyÓn ®éng ë c¸c ph­¬ng ¸n nµy gÇn ®óng víi quü ®¹o do gi¸o s­ P.B Levenx«n kÕt luËn, gãc a còng n»m trong gi¸ trÞ cho phÐp. Tuy nhiªn xÐt vÒ mÆt c«ng suÊt vµ n¨ng suÊt th× ph­¬ng ¸n 2 lµ hîp lý h¬n c¶ v×: VËy ta chän ph­¬ng ¸n 2 ®Ó thiÕt kÕ m¸y. III. Chän s¬ ®å dÉn ®éng m¸y: H×nh 12 1. B¸nh ®µ, 2. æ ®ì m¸ di ®éng, 3. Trôc lÖch t©m, 4. æ ®ì trôc lÖch t©m. 5. Bé truyÒn ®ai, 6. §éng c¬ ®iÖn. Tû sè truyÒn chung ®­îc x¸c ®Þnh: i =, theo ®ã i = vËy ta ®i x¸c ®Þnh bé truyÒn ®ai. IV.ThiÕt kÕ bé truyÒn ®ai: -Tõ ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña m¸y nghiÒn m¸ l¾c phøc t¹p lµ lµm viÖc nÆng nhäc, bé truyÒn bè trÝ trong hÖ dao ®éng, khi gÆp vËt liÖu qu¸ cøng kh«ng nghiÒn ®­îc th× bé truyÒn cã t¸c dông ng¾t sù truyÒn ®éng ®Ó b¶o vÖ ®éng c¬. MÆt kh¸c yªu cÇu lµ bé truyÒn ph¶i ®¬n gi¶n khi thiÕt kÕ vµ b¶o d­ìng trong vËn hµnh, nh­ vËy bé truyÒn ®ai lµ hîp lý víi c¸c yªu cÇu ®Æt ra. Theo kinh nghiÖm ta chän s¬ bé lo¹i ®ai thang, lo¹i ®ai nµy ho¹t ®éng tèt, nhê t¸c ®éng chªm cña ®ai h×nh thang nªn ma s¸t gi÷a ®ai vµ b¸nh ®ai t¨ng lªn. §ai thang ®­îc chÕ t¹o thµnh vßng liÒn nªn ho¹t ®éng æn ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh chän vµ tÝnh to¸n, ta tÝnh to¸n cho hai ph­¬ng ¸n råi chän ra ph­¬ng ¸n tèi ­u. - C¸c c«ng thøc tÝnh to¸n vµ chän c¸c th«ng sè ë phÇn nµy dùa vµo tµi liÖu [4]. S¬ bé chän lo¹i ®ai theo c«ng suÊt. Γ Д KÝch th­íc ®ai: a0*h*a*z*F 27*19*32*6,9*476 32*23,5*38*8,3*692 - §­êng kÝnh b¸nh ®ai nhá D1,mm (b¶ng 5-14): 330 530 - KiÓm nghiÖm vËn tèc ®ai: v1= v1= 12,8 20,5 -§­êng kÝnh b¸nh ®ai lín: D2 = i.D1.(1- x),mm x= 0,02 hÖ sè tr­ît. 879,6 1412,7 - Chän D2 theo tiªu chuÈn: (b¶ng 5- 15) 900 1400 -Sè vßng quay thùc n’ cña trôc bÞ dÉn (v/f) 265,9 274,5 Sai lÖch cña n’ so víi n nhá h¬n 5% nªn c¸c gi¸ trÞ ë trªn lµ hîp lý. %n= 2,2% 0,9% -TØ sè truyÒn thùc tÕ: i = 2,78 2,7 -Chän s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc A (B¶ng 5-16) A D2,mm 900 1400 -TÝnh chiÒu dµi ®ai theo A s¬ bé (C«ng thøc 5-1) L»,mm 3821,35 5965,26 - Chän L theo tiªu chuÈn: (B¶ng 5-12) 3750 6000 - KiÓm nghiÖm sè vßng ch¹y u trong 1s : . 3,45 3,47 -X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kho¶ng c¸ch trôc A theo L lÊy theo tiªu chuÈn: 862 1418 -Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt cÇn thiÕt ®Ó m¾c ®ai: Amin = A – 0,015L 806 1328 -Kho¶ng c¸ch lín nhÊt ®Ó t¹o lùc c¨ng ®ai: Amax = A + 0,03L 975 1598 -TÝnh gãc «m b¸nh nhá: Gãc «m c¶ 2 ph­¬ng ¸n ®Òu tho¶ m·n 1200. 142,30 1450 - TÝnh sè ®ai cÇn thiÕt Z: + Chän øng suÊt c¨ng ban ®Çu: Z³ C¸c hÖ sè: +TrÞ sè øng suÊt cho phÐp (B¶ng 5-17). +Ct: hÖ sè ¶nh h­ëng cña chÕ ®é t¶i träng,(B¶ng 5-6). + Ca: hÖ sè ¶nh h­ëng cña gãc «m ®Õn kh¶ n¨ng t¶i cña bé truyÒn , (B ¶ng5-18). + CV: hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña vËn tèc. F: DiÖn tÝch tiÕt diÖn ®ai, mm2. => Sè ®ai Z = + LÊy sè ®ai 1,56 0,6 0,897 0,965 476 7,9 8 1,615 0,6 0,905 0,83 692 3,8 4 - ChiÒu réng b¸nh ®ai (5-23): B = 310 192 - §­êng kÝnh ngoµi cïng cña b¸nh ®ai (5-24): S, t, e lÊy theo b¶ng (10-3). 387 957 598 1468 -TÝnh lùc c¨ng ban ®Çu: S0 = s0.F, (N) 571,2 830,4 -Lùc t¸c dông lªn trôc: 12973,5 9503,6 NhËn xÐt: Chän ph­¬ng ¸n dïng lo¹i ®ai Γ cã khu«n khæ nhá gän h¬n tuy chiÒu réng b¸nh ®ai vµ lùc t¸c dông lªn trôc lín h¬n mét Ýt so víi ph­¬ng ¸n dïng lo¹i ®ai Д. V. tÝnh bÒn c¸c chi tiÕt c¬ b¶n: V.1. TÝnh bÒn m¸ nghiÒn di ®éng: S¬ ®å h×nh häc biÓu diÔn lùc trªn m¸ nghiÒn di ®éng: H×nh 13 + S¬ ®å tÝnh to¸n m¸ nghiÒn di ®éng cã chuyÓn ®éng l¾c phøc t¹p ®­îc minh ho¹ qua s¬ ®å trªn, theo ®ã lµ hai ®Çu m¸ ®­îc kª lªn hai gèi, mét gèi cè ®Þnh cßn mét gèi di ®éng. DÇm chÞu lùc ph©n bè trªn suèt chiÒu dµi lµ a, a ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : a = 2. h (h lµ kho¶ng c¸ch ®iÓm ®Æt lùc Pmax ë trªn ). a = 2.156 = 312 mm = 0,312 m. + Lùc ph©n bè q trªn chiÒu dµi a cã ®é lín: q + Ph¶n lùc t¹i c¸c khíp S2 vµ khíp O cã ®­îc sau khi kh¶o s¸t b»ng Alaska: R1 = 451552,83(N) R2 = 376219,64(N) RF1(2)max = 363746,6(N) RF2(2)max = 462095,8(N) VÏ biÓu ®å néi lùc: H×nh 14 + M¸ nghiÒn di ®éng chÞu kÐo vµ uèn ®ång thêi do ®ã kiÓm tra øng suÊt theo c«ng thøc sau: , trong ®ã , + F lµ diÖn tÝch mÆt c¾t ngang m¸ nghiÒn di ®éng: F = h1.L =0,75.h1 (m2 ) h1 lµ chiÒu dµy m¸ nghiÒn di ®éng. Wu : m«men chèng uèn cña tiÕt diÖn m¸ nghiÒn di ®éng, Wu= NZ : néi lùc(lùc däc) NZ = 45552 N. + Chän vËt liÖu chÕ t¹o m¸ nghiÒn lµ thÐp 25Л-1 cã = 450 (MPa) = 450.106 N/m2, st = 240 Mpa = 240.106 N/m2 ÞN/m2 n lµ hÖ sè an toµn lÊy b»ng 2. - Ta xÐt t¹i vÞ trÝ nguy hiÓm nhÊt, t¹i mÆt c¾t B-B cã Mxmax , Nzmax, Qymax VËy thay vµo ta cã: ó 168,75.106. h12- 451552,83. h1 – 576696 0 ó h1 hoÆc h1 (v× h1 kh«ng thÓ nhá h¬n 0 nªn lo¹i nghiÖm nµy). Þ h1 ³ 0,06m. VËy ta chän h1 = 0,09m = 90 mm. V.2. TÝnh to¸n cæ treo m¸ di ®éng: Dùa vµo kÕt cÊu m¸ nghiÒn di ®éng ®­îc treo bëi cæ treo m¸ di ®éng, coi cæ treo m¸ ®éng nh­ mét èng vá máng cã chiÒu dµy d chÞu lùc ph©n bè ë trong thµnh èng. Lùc ph©n bè cã thÓ ®­a vÒ hai lùc Smax ®Æt t¹i hai gèi ®ì cña th©n m¸y nghiÒn, lùc Smax ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Smax= H×nh 15 Lùc Smax ®­îc ph©n bè trªn ®o¹n X, theo m¸y c¬ së th× chän X =170mm, ®­êng kÝnh ngoµi cña èng D = 440 mm theo lý thuyÕt vÒ søc bÒn ta xÐt tû sè: < 3, khi ®ã øng suÊt uèn vµ øng suÊt xo¾n rÊt nhá v× vËy ta chØ kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn bÒn cho èng chÞu nÐn. C«ng thøc kiÓm tra nh­ sau: Trong ®ã: + qmax =, d chiÒu dµy vá èng. + víi = 450.106 N/m2 lµ øng suÊt bÒn nÐn cña vËt liÖu thÐp 25Л-1. + n lµ hÖ sè an toµn khi tÝnh vá, n = 5 Thay c¸c th«ng sè vµo c«ng thøc ta cã bÊt ph­¬ng tr×nh: KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn lµ ®é dµy cña èng ph¶i hîp lý cho kÕt cÊu cïng víi tÝnh kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng chÕ t¹o Þ chän V.3.TÝnh bÒn tÊm l¸t nghiÒn: Coi tÊm l¸t nghiÒn nh­ mét tÊm máng tùa trªn m¸ nghiÒn trªn c¸c ®iÓm tùa vµ chÞu lùc tËp trung Pmax= 789750N, chiÒu dµy tÊm l¸t nghiÒn d ®­îc tÝnh theo [11] c«ng thøc: Víi: + m = 0,4 lµ hÖ sè Poatx«ng + a lµ chiÒu dµi cña tÊm l¸t lÊy theo m¸y t­¬ng tù th× a = L = 750 mm. + b lµ chiÒu réng cña tÊm l¸t nghiÒn ®­îc tÝnh t­¬ng øng víi vïng lµm viÖc cña buång nghiÒn. b . + lµ øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu lµm tÊm l¸t nghiÒn, chän vËt liÖu chÕ t¹o tÊm l¸t nghiÒn lµ thÐp hîp kim mangan 110г-13-1. = 2100 kg/cm2 = 21000 N/cm2, thay vµo ta cã: hay Þ chän nh»m kÓ tíi hiÖn t­îng bµo mßn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc vµ ®¶m b¶o gãc kÑp ®¸ æn ®Þnh cho phÐp vµ trªn mÆt tÊm l¸t t¹o g©n d¹ng tam gi¸c ®Ó t¨ng ma s¸t tøc t¨ng kh¶ n¨ng gi÷ ®¸ trªn mÆt m¸ nghiÒn chèng tr­ît tr¬n. PhÝa sau tÊm l¸t t¹o c¸c r·nh gê ®Ó tÊm l¸t b¸m tèt vµo m¸ nghiÒn. Kho¶ng c¸ch ®Ønh hai g©n låi t = 2. h = b, h lµ chiÒu cao r¨ng nghiÒn, b = 35mm lµ chiÒu réng cña cöa x¶, vËy cã h =17,5 mm, t = 35mm. H×nh vÏ 16 tÊm l¸t víi c¸c kÝch th­íc : H×nh 16 V.4.TÝnh bÒn thanh chèng: §Æc ®iÓm thanh chèng lµ lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn t¶i träng ®éng cã chu kú, do ®ã thanh chèng ®­îc tÝnh theo ®é bÒn giíi h¹n vµ ®é bÒn mái. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cã thÓ x¶y ra hiÖn t­îng nh÷ng vËt liÖu cã ®é cøng lín h¬n h¼n ®é cøng cña clanhke lµm cho m¸ nghiÒn kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ph¸ vì liÖu g©y ¶nh h­ëng tíi bé truyÒn ®éng còng nh­ ®éng c¬. Thanh chèng võa cã nhiÖm vô gèi ®ì t¹o chuyÓn ®éng m¸ nghiÒn, mÆt kh¸c l¹i ®ãng vai trß c¬ cÊu an toµn, khi qu¸ t¶i øng suÊt trong thanh t¨ng lªn v­ît qu¸ øng suÊt cho phÐp t¹i thiÕt diÖn nguy hiÓm vµ thanh chèng bÞ g·y ë thiÕt diÖn ®ã. S¬ ®å chÞu lùc cña thanh chèng ®­îc minh ho¹ trªn h×nh vÏ 17, ®­êng lùc t¸c dông trong tr­êng hîp nµy ®i qua ®iÓm tiÕp xóc gi÷a bÒ mÆt trô cña thanh chèng víi bÒ mÆt tùa cña tÊm ®Öm. Ph­¬ng cña lùc RF1(3)max kh«ng ®i qua trôc thanh mµ lÖch ®i mét kho¶ng r do ®ã lµm xuÊt hiÖn m«men uèn. øng suÊt uèn trong thanh x¸c ®Þnh theo [11] c«ng thøc: . + RF1(3)max = 587743,44(N) lµ lùc nÐn. + F lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn t¹i mÆt c¾t K-K: F = . + M«men chèng uèn: WK, + HÖ sè an toµn n , víi [n] Î[1,5 2,5], ta chän [n] =1,5. + Giíi h¹n bÒn mái cña vËt liÖu lµm thanh chèng khi cã t¶i träng: s-1 = 0,45. sb, víi vËt liÖu lµm thanh chèng lµ gang CЧ 18-36 cã sb = 360N/mm2 Þ s-1 = 0,45. 360 = 162 N/mm2. + ChiÒu réng thiÕt diÖn K-K, b’ = b - 3.D + b lµ chiÒu réng thanh chèng lÊy theo m¸y t­¬ng tù. + D lµ chiÒu réng cña r·nh khoÐt lÊy D = 80mm. 720 - 3.80 = 480 mm; . Kho¶ng lÖch t©m r = 2 mm thay vµo c«ng thøc ta cã: nghiÖm hv« lÝ nªn lo¹i. Chän h = 22 mm. H×nh 17 R1(3)max R1(3)max V.5. TÝnh to¸n b¸nh ®µ m¸y nghiÒn : B¸nh ®µ ®Æt ®Çu trôc lÖch t©m cã c¸c vai trß: ®iÒu hoµ tèc ®é, tÝch tr÷ n¨ng l­îng khi m¸y ë hµnh tr×nh x¶ liÖu vµ ph¸t n¨ng l­îng khi ë hµnh tr×nh Ðp nghiÒn ®¸. Ngoµi ra b¸nh ®µ cßn cã t¸c dông lµm ®ång ®Òu t¶i träng t¸c dông vµo ®éng c¬ vµ lµm san ph¼ng t¶i träng ®éng t¸c dông vµo c¸c c¬ cÊu truyÒn lùc. Khi tèc ®é quay cña b¸nh ®µ thay ®æi tõ , n¨ng l­îng thay ®æi mét l­îng tÝnh theo [13] c«ng thøc: E + d ; d Î[0,015 - 0,035] lµ hÖ sè ®ång ®Òu tèc ®é, chän d = 0,025. + CP lµ vËn tèc gãc trung b×nh cña trôc m¸y nghiÒn ®­îc x¸c ®Þnh: CP =2.= 2.3,14.4,6 = 28,9 (v/s). Tõ c«ng thøc trªn ta rót ra m«men qu¸n tÝnh cña b¸nh ®µ: J Trong mét chu kú nghiÒn n¨ng l­îng cña b¸nh ®µ sinh ra b»ng c«ng nghiÒn vËy: C«ng suÊt cña ®éng c¬ dÉn ®éng N = 40 kW, hiÖu suÊt truyÒn ®éng tõ ®éng c¬ ra ®Õn b¸nh ®µ h = 0,8. J Chän D b»ng ®­êng kÝnh b¸nh ®ai lín D = 900 mm = 0,9 m. Tõ c«ng thøc: 4. J = m. D2 Þ m . VËn tèc dµi cña vµnh b¸nh ®µ: v = . VËn tèc nµy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn v (30 – 40) m/s. Chän vËt liÖu lµm b¸nh ®µ lµ gang CЧ18-36, coi 90% träng l­îng b¸nh ®µ tËp trung ë vµnh b¸nh ®µ: Þ Gvµnh= 0,9. 823 = 740,7 kg. ThÓ tÝch cña phÇn vµnh b¸nh ®µ: V Trong ®ã B lµ chiÒu réng cña vµnh b¸nh ®µ lÊy ®óng b»ng b¸nh ®ai: B =310 mm. Khèi l­îng riªng cña vËt liÖu lµm b¸nh ®µ: g = 7000 kg/m3 Khèi l­îng b¸nh ®µ G ®­îc x¸c ®Þnh: G = V. g nªn thay vµo ta ®­îc: 740,7= Û 2170h2 – 6414h + 740,7 = 0 Û h1 = 2700 mm; h2 = 120 mm. NghiÖm h1 kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ nªn lo¹i. VËy chiÒu dÇy vµnh b¸nh ®µ lµ h = 120 mm H×nh18 V.6. TÝnh trôc lÖch t©m: S¬ ®å tÝnh víi hÖ trôc to¹ ®é nh­ h×nh 19: H×nh 19 Víi s¬ ®å nµy c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm ®Æt lùc nh­ sau: a = 270 mm; b =190 mm; c = 554 mm. Ngo¹i lùc t¸c dông vµo hÖ gåm cã: + Lùc tõ bé truyÒn ®ai: R = 12973,5 N + Träng l­îng b¸nh ®µ: P® = m®. g = 823.9,81 = 8074 N + P = X¸c ®Þnh ph¶n lùc t¹i c¸c gèi tùa: LÊy m«men víi ®iÓm A theo ph­¬ng x: C©n b»ng theo ph­¬ng X: åmAx = Bx. (2b+c)- R.(a+2b+c) = 0 Þ BX ChiÕu c¸c lùc theo ph­¬ng Ox: Þ Ax = Bx - R = 1676 4- 12973,5 = 3790,5 N Theo ph­¬ng Y, lÊy m«men víi ®iÓm A ta cã: åmAy = By.(2b+c) – P.(b+b+c) - P®.(2b+c+a-a) = 0 Þ By = Do hÖ lùc ®èi xøng nªn: By = Ay = 233850 N Ph¶n lùc t¹i gèi A: AX = 3790,5 N; AY = 233850 N. Ph¶n lùc t¹i gèi B : BX =16764 N; BY = 233850 N. * BiÓu ®å m«men uèn vµ m«men xo¾n: T¹i ®iÓm E: Muy = 0; Mux = 0 T¹i ®iÓm A: Muy = - P®.a = - 8074. 270 = - 2179980 Nmm Mux = 0 T¹i ®iÓm C: Muy = -P®.(a+b) + Ay.b = Mux = Ax. b = 3790,5. 190 = 720195 Nmm. T¹i ®iÓm D: Muy= = = 41097460 Nmm. Mux = . T¹i ®iÓm B : Muy = = Mux = . T¹i ®iÓm F : Muy= M«men xo¾n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Víi lµ sè vßng quay cña trôc lÖch t©m. h = 0,9 lµ hiÖu suÊt bé truyÒn ®ai. H×nh 20 V.6.1.X¸c ®Þnh s¬ bé ®­êng kÝnh trôc: Tõ biÓu ®å m«men ta thÊy m« men t¹i B lín h¬n t¹i A vµ m«men t¹i D lín h¬n t¹i C, mµ tÝnh chÊt lµm viÖc cña trôc t¹i A t­¬ng tù B vµ C t­¬ng tù D nªn ta xÐt t¹i c¸c mÆt c¾t nguy hiÓm ®¹i diÖn lµ B vµ D: C¸c c«ng thøc ®­îc lÊy theo tµi liÖu [2]. Chän vËt liÖu lµm trôc lµ thÐp 45, cã [s]= 65 (N/mm2) 1-T¹i mÆt c¾t qua B: M«men t­¬ng ®­¬ng TÝnh s¬ bé ®­êng kÝnh trôc: d 2-T¹i mÆt c¾t qua D: M«men t­¬ng ®­¬ng: TÝnh s¬ bé ®­êng kÝnh trôc: d ; chän d = 190 mm V.6.2.TÝnh chÝnh x¸c trôc: Ta cã c«ng thøc: n = Trong ®ã: ; C¸c d÷ liÖu ®Ó tÝnh gåm cã: +[n]: hÖ sè an toµn [n] = ( 1,5 – 2,5 ) + b hÖ sè kÓ ®Õn viÖc sö dông biÖn ph¸p t¨ng bÒn b = 1 do kh«ng dïng. + : giíi h¹n mái theo chu kú ®èi xøng; + :lÇn l­ît lµ c¸c øng suÊt trung b×nh. +:Biªn ®é øng suÊt ph¸p vµ tiÕp sinh ra trong tiÕt diÖn trôc V× trôc quay nªn øng suÊt ph¸p biÕn ®æi theo chu kú ®èi xøng: Wu: lµ m« men chèng uèn. W0: lµ m«men chèng xo¾n. + ; c¸c hÖ sè kÓ ®Õn sù tËp trung øng suÊt thùc tÕ . + lµ c¸c hÖ sè ¶nh h­ëng tíi trÞ sè trung b×nh cña øng suÊt ®Õn søc bÒn mái . TÝnh chÝnh x¸c ®­êng kÝnh trôc t¹i D : + M«men chèng uèn cña tiÕt diÖn trôc nguy hiÓm nhÊt lµ: Wu= + M«men chèng xo¾n: Biªn ®é øng suÊt trong tiÕt diÖn trôc : Biªn ®é øng suÊt tiÕp: . Chän (B¶ng 7-6, [4] ) (B¶ng 7-4, [4] ) VËy: =2,5 VËy chän ®­êng kÝnh trôc t¹i ®©y d = 190mm lµ hîp lý. V× ®­êng kÝnh trôc t¹i B tÝnh s¬ bé nhá h¬n nhiÒu so víi ®­êng kÝnh trôc t¹i D nªn ta chän ®­êng kÝnh ë ®©y kh¸ to so víi tÝnh to¸n ®Ó kÕt cÊu trôc hîp lý. KÕt cÊu trôc nh­ h×nh 21: H×nh 21 V.7. TÝnh then truyÒn m«men gi÷a b¸nh ®ai vµ trôc lÖch t©m: Chän lo¹i then b»ng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay gi÷a b¸nh ®ai vµ trôc lÖch t©m. Víi ®­êng kÝnh trôc t¹i vÞ trÝ l¾p lµ d = 130mm, tra b¶ng (7-23); [4] ta cã kÝch th­íc cña then: ChiÒu réng then b = 36 mm, chiÒu cao then h = 20 mm, chiÒu dµi then l =200 mm, chiÒu s©u r·nh then t =10 mm, chiÒu cao cña r·nh may¬ t1 = 10,2 mm. HÖ sè biÓu thÞ phÇn then l¾p trong r·nh trôc vµ r·nh may¬, k = 12,3. VËt liÖu chÕ t¹o lµ thÐp, thùc hiÖn gia c«ng rÌn dËp, chÕ ®é lµm va ®Ëp nÆng th× øng suÊt dËp cho phÐp: = 50 N/mm2, øng suÊt c¾t cho phÐp: =54 N/mm2 M«men xo¾n cÇn truyÒn: MX = 1263970 Nmm + KiÓm tra øng suÊt bÒn dËp sinh ra gi÷a bÒ mÆt tiÕp xóc cña then víi r·nh may¬: . Trong ®ã lt lµ chiÒu dµi tÝnh to¸n cña then, lt = l - b = 200 - 36 = 164 mm. + KiÓm tra øng suÊt bÒn dËp sinh ra gi÷a bÒ mÆt tiÕp xóc cña then víi r·nh trôc: + KiÓm tra søc bÒn c¾t: VËy then thiÕt kÕ ®¶m b¶o thõa bÒn, kÝch th­íc cña then l¾p gi÷a b¸nh ®µ vµ trôc ®­îc chän t­¬ng tù (H×nh 22). H×nh 22 V.8. TÝnh chän æ ®òa ®ì m¸ di ®éng vµ trôc lÖch t©m: S¬ ®å tÝnh nh­ h×nh 23: H×nh 23 §Æc ®iÓm chÞu t¶i cña æ lµ t¶i träng lªn æ biÕn ®æi liªn tôc trong qu¸ tr×nh nghiÒn, do vËy chÕ ®é lµm viÖc cña æ trong 1 chu kú nghiÒn lµ thay ®æi. Khi nöa chu kú ®Çu cña qu¸ tr×nh nghiÒn m¸y thùc hiÖn t¨ng lùc nh»m ph¸ vì ®¸, lùc nghiÒn xuÊt hiÖn lín nhÊt, sau ®ã lµ qu¸ tr×nh x¶ th× lùc t¸c ®éng lªn æ gi¶m h¼n. Nh­ vËy viÖc tÝnh æ theo lý thuyÕt lµ ph¶i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc tÝnh t¶i t­¬ng ®­¬ng. C¸c ph¶n lùc t¹i c¸c gèi ®ì lµ: Ph¶n lùc t¹i gèi A: Ph¶n lùc t¹i gèi B : ; RA < RB. So s¸nh ®é lín RA vµ RB ta chän RB ®Ó tÝnh cho gèi ®ì B, gèi A lÊy t­¬ng tù. HÖ sè kh¶ n¨ng lµm viÖc cña æ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: C Trong ®ã Q lµ t¶i träng t­¬ng ®­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh theo [4] c«ng thøc sau: Q = (KV.R+m.A).K®.Kt ( daN). R: T¶i träng h­íng t©m, ë ®©y R = RB = 236445 N = 23644,5 daN. A: lµ t¶i träng däc trôc, A = 0 m: lµ hÖ sè chuyÓn t¶i träng däc trôc vÒ t¶i träng h­íng t©m: m= 4,5 (b¶ng 8-2, [4] ). Kt: hÖ sè t¶i ®éng, tra b¶ng kt =1,9 (b¶ng 8-3, [4] ). K®: hÖ sè nhiÖt ®é, tra b¶ng K® =1 (b¶ng 8-4, [4] ). KV hÖ sè xÐt ®Õn viÖc vßng nµo cña æ lµ vßng quay, KV =1 (b¶ng8-5, [4]). Theo trªn ta cã: Q = (1.23644,5 +4,5 .0).1.1,9 = 44924,5 daN. Sè vßng quay cña æ n = 272 (v/ph). h lµ thêi gian phôc vô cña æ h = 700 (giê). VËy hÖ sè C: C = 44924,5. (272.700)0,3 1723389 . Do tÝnh chÊt æ chÞu t¶i träng va ®Ëp lín nªn ta chän æ ®òa lßng cÇu hai d·y. Tra trong sæ tay æ l¨n ta ®­îc æ ®òa h¹ng trung cã sè hiÖu 3634 víi lç h×nh trô, ®­êng kÝnh lç d =170 mm, D =360 mm, B = 120 mm, C=1820000. T­¬ng tù chän æ trô ®ì m¸ ®éng trªn trôc lÖch t©m ®­îc tÝnh nh­ sau: do chØ cã 1 thµnh phÇn lùc t¸c dông theo ph­¬ng ®øng nªn : R = P = 225776N = 22577,6 daN. Q = 22577,6. 1. 1,9 42897,44 daN. VËy víi thêi gian phôc vô cña æ lµ 700 giê th× : C = Chän æ ®òa h¹ng trung cã sè hiÖu 3638 víi lç h×nh trô, ®­êng kÝnh lç d =190mm, D = 400mm, B =132 mm, C = 2200000. V.9.TÝnh c¬ cÊu c¨ng: Lß xo kÐo cña c¬ cÊu c¨ng cã t¸c dông gi÷ chÆt khíp cña thanh chèng, nã cã xu h­íng lu«n kÐo c¨ng ®Ó cho thanh chèng lu«n ë vÞ trÝ lµm viÖc lµ tú lªn hai khíp ë hai ®Çu thanh chèng. H×nh 24 1: Thanh chèng 2: C¬ cÊu c¨ng Khi m¸ ®éng tiÕn s¸t gÇn ®Õn m¸ cè ®Þnh th× ®ã lµ giai ®o¹n mµ lß xo sinh ra lùc nÐn lín nhÊt. XÐt ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m« men lÊy ®èi víi ®iÓm O theo [1] ta cã: PLX. LLX = R. LR ÞP LX = , Ngoµi ra ng­êi ta cßn kÓ ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc lµ thanh chèng cßn ®ãng vai trß c¬ cÊu an toµn nªn cã thªm hÖ sè an toµn trong c«ng thøc: + Trong ®ã: nP lµ hÖ sè an toµn lÊy tõ 1,5 ®Õn 2 ta chän nP = 1,5 + LR lµ kho¶ng c¸ch tõ thanh chèng ®Õn ®iÓm treo m¸ ®éng. Theo s¬ ®å h×nh häc: LR = OS2. sin(90- a- b)0 = OS2. sin(90-16-23,8)0 LR = L2. sin50,20 = 520. sin50,20 = 399,5 mm. + LLX: lµ kho¶ng c¸ch tõ trôc cña c¬ cÊu c¨ng ®Õn ®iÓm treo m¸ ®éng. + g: lµ gãc nghiªng cña trôc c¬ cÊu c¨ng so víi ph­¬ng ngang, lÊy LLX = OI. sin(90- a- g)0 (L2 + L21). sin(90- 16 –10)0 = (520 + 48). sin640 = 510,5 mm. T¹i vÞ trÝ cöa x¶ nhá nhÊt ta thÊy thanh chèng chÞu t¸c dông cña träng l­îng khèi clanhke trong buång nghiÒn vµ thµnh phÇn träng l­îng cña m¸ nghiÒn di ®éng. Tæng thµnh phÇn träng l­îng lµ . Ph©n tÝch vÐc t¬ nµy thµnh hai thµnh phÇn nh­ h×nh vÏ: , R: lµ lùc dïng ®Ó më khíp thanh chèng, nã t¸c dông vµo m¸ di ®éng. T: lµ lùc däc theo m¸ di ®éng. + TÝnh to¸n träng l­îng m¸ nghiÒn: ë phÇn tr­íc ta ®· cã: Mm¸d® =1155 kg Û träng l­îng 11330N Khèi l­îng vËt liÖu chøa trong buång nghiÒn ®­îc tÝnh nh­ sau: MVL = ThÓ tÝch vËt liÖu: Vvl = Khèi l­îng riªng cña vËt liÖug = 1800 kg/m3 nªn Mvl= 0,0272. 1800 49 kg Þ Mvl 481 N VËy P » 11330 + 481 = 11811 N Lùc më khíp thanh chèng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p chiÕu lùc trªn ph­¬ng ®øng vµ lÊy c©n b»ng (theo h×nh 23). Thay gi¸ trÞ R vµo c«ng thøc trªn ta cã: BiÕn d¹ng cña lß xo t­¬ng øng víi lùc PLX ®­îc tÝnh theo [2] c«ng thøc : SLX = nS. SX Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc thùc tÕ cña b¶n th©n lß xo nS = [1,5 - 2] chän nS =1,8. SX = 0,0078m lµ hµnh tr×nh lß xo kÐo t­¬ng øng víi hµnh tr×nh cña cöa x¶. VËy SLX =1,8. 0,0078 = 0,0135 m. H×nh 25 §é cøng cña lß xo x¸c ®Þnh theo [2] c«ng thøc: C = Lùc cña lß xo khi cã biÕn d¹ng lín nhÊt: Gäi: D lµ ®­êng kÝnh trung b×nh cña vßng lß xo, m. d lµ ®­êng kÝnh d©y lß xo, m. Theo lý thuyÕt chän hÖ sè C1=Þ hÖ sè K víi lß xo xo¾n èc trô trßn tiÕt diÖn d©y trßn ®­îc x¸c ®Þnh theo [2] c«ng thøc sau: Theo GOCT 9389-60 chän vËt liÖu chÕ t¹o lß xo lµ thÐp nhiÒu c¸cbon cã: øng suÊt xo¾n cho phÐp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: §­êng kÝnh d©y lß xo x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn bÒn do chÞu nÐn theo c«ng thøc: VËy chän d = 18mm §­êng kÝnh trung b×nh cña vßng lß xo: D = C1. d = 6. 18 =108 mm KiÓm tra øng suÊt lín nhÊt ë thí phÝa trong cña lß xo theo [2] c«ng thøc : . Nh­ vËy ®­êng kÝnh lß xo d =18 mm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn. TÝnh sè vßng lµm viÖc cña lß xo theo [2]: Víi hµnh tr×nh kÐo cña lß xo ®­îc x¸c ®Þnh ë trªn x = 0,0135 + 0,0078 = 0,021 m = 21 mm. + G lµ m« men chèng tr­ît cña vËt liÖu lµm lß xo, G = 8.104 (N/cm2). + Pmax: lùc lµm viÖc lín nhÊt cña lß xo øng víi lóc øng suÊt trong lß xo cã trÞ sè [t]X. Pmax = + Pmin: lµ lùc nhá nhÊt t¸c dông lªn lß xo x¶y ra khi l¾p lß xo Pmin = 0,6.Pmax = 5239 N Thay c¸c th«ng sè trªn vµo c«ng thøc tÝnh sè vßng cña lß xo: i =vßng, quy trßn lÊy i = 5 vßng Tæng sè vßng lµm viÖc cña lß xo ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : i0 = i + (1,5 ¸ 2) vßng i0 = 5 + 2 = 7 vßng + B­íc cña lß xo khi ch­a chÞu t¶i: t = , chän t = 36mm ChiÒu cao H0 khi ch­a chÞu t¶i: H0 = HS + i. (t - d) HS: chiÒu cao lß xo chÞu nÐn khi ®· ®­îc mµi ë 2 ®Çu mót: HS = d. (i0 - 0,5) =18. (7 - 0,5) =117 mm Þ H0 =117 + 7. (36 - 18) = 234 mm. KiÓm tra sù lµm viÖc æn ®Þnh cña lß xo: Theo c«ng thøc: = < 3 VËy lß xo lµm viÖc æn ®Þnh. H×nh 26 V.10. TÝnh to¸n c¬ cÊu ®iÒu chØnh cöa x¶: NhiÖm vô cña c¬ cÊu nµy lµ ®iÒu chØnh kÝch thøc ®¸ s¶n phÈm theo yªu cÇu. V× vËy c¬ cÊu nµy cã vai trß quan träng cña m¸y. §Ó ®iÒu chØnh kÝch th­íc ®¸ s¶n phÈm th× ng­êi ta th­êng dïng 2 ph­¬ng ¸n ®ã lµ: + Dïng tÊm ®Öm cã chiÒu dµy kh¸c nhau chÌn vµo ®Çu thanh chèng, th­êng sö dông víi c¸c lo¹i m¸y nhá do cã ­u ®iÓm lµ cÊu t¹o ®¬n gi¶n vµ t¶i phï hîp, cßn nh­îc ®iÓm lµ mÊt nhiÒu thêi gian cho viÖc th¸o l¾p ®iÒu chØnh. + Dïng nªm ngang: Trong kÕt cÊu ®iÒu chØnh cöa x¶ cña m¸y ta dïng lo¹i nªm ngang. Lo¹i nµy cã kÕt cÊu ®iÒu chØnh cöa x¶ ®¬n gi¶n, khi ®iÒu chØnh th× chØ cÇn xoay trôc ®iÒu chØnh cã ren hai chiÒu nhê bu l«ng bè trÝ trªn trôc ®­îc liªn kÕt cè ®Þnh theo khung nªn nªm ®iÒu chØnh di chuyÓn lµm thay ®æi vÞ trÝ cña thanh chèng . KÕt cÊu c¬ cÊu ®iÒu chØnh cöa x¶: §ai èc dÞch chuyÓn tÞnh tiÕn. Bu l«ng ®iÒu chØnh . Nªm ®iÒu chØnh. VÝt. N¾p. Con tr­ît. TÊm chÆn bªn thanh chèng. Thanh chèng. H×nh 27 V.10.1.TÝnh bÒn nªm ®iÒu chØnh ( con tr­ît): Con tr­ît chÞu lùc nÐn ®óng t©m do lùc tú cña thanh chèng. øng suÊt trong con tr­ît ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: N = R1(3)max = 587742,44 N lµ lùc däc t¸c dông tõ thanh chèng lªn con tr­ît. F = l. h = 240. 50 =12000 mm2 lµ diÖn tÝch tÝnh to¸n mÆt c¾t cña con tr­ît theo ph­¬ng vu«ng gãc víi lùc t¸c dông. + Chän vËt liÖu chÕ t¹o con tr­ît lµ thÐp CT3, cã =380 N/mm2. Þ [n] lµ hÖ sè an toµn [n] = 2. øng suÊt trong con tr­ît ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn: < [s] Û s = . VËy con tr­ît ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu nÐn. H×nh 28 - CÊu t¹o con tr­ît V.10.2. TÝnh bÒn bul«ng ®iÒu chØnh: §Ó tÝnh chän bul«ng ®iÒu chØnh ta thÊy nguyªn lý lµm viÖc cña c¬ cÊu nªm ®iÒu chØnh lµ d­íi t¸c dông t¹o dÞch chuyÓn t­¬ng ®èi gi÷a bul«ng kh«ng dÞch chuyÓn vµ xoay quanh trôc cña nã th× lµm ªcu buéc ph¶i dÞch chuyÓn do sù ¨n khíp vÒ ren, hai ªcu sÏ ®ång thêi dÞch chuyÓn vµo hoÆc cïng dÞch chuyÓn ra sÏ cã t¸c dông ®Èy con ch¹y ra xa hay ®­a con ch¹y l¹i gÇn. Nh­ vËy c¬ cÊu sÏ ho¹t ®éng khi m¸y ë tr¹ng th¸i nghØ, m«men t¸c dông vµo ®Çu bul«ng khi ®ã chØ cÇn ®ñ th¾ng c¸c m«men c¶n do m¸ ®éng, thanh chèng. Ngoµi ra cÇn tÝnh ®Õn khi m¸y ®ang ho¹t ®éng th× lùc trong qu¸ tr×nh nghiÒn biÕn ®æi vµ truyÒn qua thanh chèng råi qua con tr­ît, qua nªm vµo bul«ng. Trong hai tr­êng hîp nh­ vËy th× khi tÝnh to¸n ta tÝnh cho tr­êng hîp thø hai. H×nh 29 S¬ ®å tÝnh c¬ cÊu ®iÒu chØnh. Chän vËt liÖu chÕ t¹o bul«ng lµ thÐp 35, cã sch = 300 (N/mm2). Do ®ã øng suÊt kÐo cho phÐp cña vËt liÖu lµ: [s]k = 0,6. sch = 0,6. 300 = 180 N/mm2. §­êng kÝnh trong cña ren vÝt lµ d1 th× ®­êng kÝnh t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm cÇn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn sau: sk = Û , trong ®ã Pk lµ lùc kÐo däc trôc bul«ng. Lùc t¸c dông tõ con tr­ît lªn dÇm kª lµ: T = MÆt kh¸c , theo quan hÖ vÒ ®é lín th×: T1 = T. cos300, T2 = T. sin300 Lùc kÐo th©n bul«ng : Pk = T2. cos300 =T. sin300. cos300 Do 2 con tr­ît nªn: Pk = . Þ d1 . VËy chän bu l«ng cã ®­êng kÝnh trong d1 = 24mm. §­êng kÝnh th©n bu l«ng : . H×nh 30 - bul«ng víi c¸c kÝch th­íc cô thÓ: H×nh 30 V.11.TÝnh chän bul«ng nÒn: R1(1) max H×nh 31 Cè ®Þnh m¸y trªn bÖ ®Ó chèng sù dao ®éng cña th©n m¸y trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ng­êi ta cã thÓ cè ®Þnh b»ng mèi hµn nh­ng nh­ vËy sÏ kh«ng thuËn lîi cho l¾p ®Æt do mèi hµn ph¶i cã chÊt l­îng cao nªn ph¶i gia c«ng t¹i nhµ m¸y. MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña m¸y th× lu«n lu«n ph¸t sinh lùc ®éng cã chu kú dÉn tíi mèi hµn sÏ háng do mái, thùc tÕ quan s¸t ®­îc th× víi m¸y nghiÒn m¸ l¾c phøc t¹p cña Nga th× trong c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng th× viÖc cho hµn ®¾p lªn c¸c mèi hµn bÞ r¹n nøt lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc chÝnh. §Ó tÝnh to¸n bul«ng mãng ta cã thÓ coi nh­ ®Õ m¸y ®ñ cøng vµ bul«ng ®­îc bè trÝ nh­ h×nh vÏ víi 8 lç b¾t chia thµnh 2 d·y. Ph©n tÝch lùc thµnh 2 thµnh phÇn: , ®é lín RF1max = 414423,6 N. + Theo h×nh vÏ th×: R = S = Thùc hiÖn rêi lùc vµ vÒ t©m mÆt mèi ghÐp ta cã m«men uèn: M = R. LS - S. LR = 379181. 0,85 - 167239. 0,105 304743 Nm Cè ®Þnh khung m¸y trªn nÒn b»ng c¸c bul«ng ®­îc xiÕt víi lùc V. Do t¸c dông cña lùc xiÕt V trªn bÒ mÆt ghÐp cña gi¸ vµ nÒn cã øng suÊt nÐn sV do V g©y ra: sV MÆt kh¸c d­íi t¸c dông cña lùc R bÒ mÆt ®­îc gi¶m ®i mét trÞ sè øng suÊt sR ®­îc x¸c ®Þnh: D­íi t¸c dông cña m«men M ë gi÷a bÒ mÆt ghÐp xuÊt hiÖn øng suÊt: sM = Víi: Wm = sM = §iÒu kiÖn mèi ghÐp kh«ng bÞ hë th×: smin = sV - (sR + sM ) ³ 0 hay sV ³ (sR + sM ) Khi kÓ ®Õn hÖ sè an toµn th×: sV = k. (sR + sM) Trong ®ã k Î[1,3 ¸ 1,5] chän k = 1,5 Þ sV = 1,5. (0,87 + 1,0005) = 2,81 N/mm2 §Ó cã øng suÊt sV c¸c bul«ng cÇn xiÕt chÆt bëi 1 lùc V: V = Ngo¹i lùc PR t¸c dông lªn mçi bul«ng: PR = Lùc do M t¸c dông lªn bu l«ng ngoµi cïng: PM = PM = Tæng ngo¹i lùc t¸c dông vµo bu l«ng ngoµi cïng: P = PR + PM = 47398 + 1289,7 = 48687,7 N Lùc kÐo trªn bul«ng khi kÓ c¶ ngo¹i lùc theo [2] ta cã: P0 = 1,3. V + l. P Víi hÖ sè ngo¹i lùc l = 0,25 Þ P 0= 1,3. 153439 + 0,25. 48687,7 211642,6 N Chän vËt liÖu chÕ t¹o bul«ng lµ thÐp 30XH cã sch = 700 N/mm2 Þ [s]K = 0,6. [s]Ch = 0,6. 700 = 420 N/mm2 Søc bÒn cña bul«ng ®­îc ®¸nh gi¸ theo øng suÊt kÐo nÐn: s =sk= VËy chän bul«ng lo¹i M30 ®¶m b¶o vÒ ®iÒu kiÖn bÒn. V.12. TÝnh kiÓm tra khung m¸y: CÊu t¹o khung m¸y: 1. TÊm chÞu lùc nÐn thanh chèng. 2. Thµnh sau th©n m¸y. 3 æ ®ì trôc. 4. TÊm tr­íc m¸ tÜnh chÞu lùc nghiÒn. 5. Thµnh bªn th©n m¸y. 6. G©n cøng tr­íc. 7. Ch©n ®Õ. H×nh 32 Khung m¸y nghiÒn m¸ + q1: Lùc ph©n bè do träng l­îng c¸c côm ®Æt trªn gèi ®ì g©y ra. + q2: Lùc nÐn thanh chèng t¸c dông lªn hai gèi ®ì nªm ®iÒu chØnh. + q3: Lùc nghiÒn ph©n bè trong vïng lµm viÖc cña buång nghiÒn. V.12.1. TÝnh kiÓm tra khung m¸y: Khung m¸y nghiÒn m¸ ®­îc chÕ t¹o b»ng ph­¬ng ph¸p hµn c¸c tÊm l¹i víi nhau. Thùc tÕ khung m¸y lµ c¸c tÊm chÞu lùc phøc t¹p, ®Ó tÝnh khung m¸y ta cã thÓ coi khung ®­îc t¹o bëi hai thµnh ngang vµ hai thµnh däc ®èi xøng nhau tõng ®«i mét vµ chÞu t¸c dông cña lùc nghiÒn Pmax. §Ó ®¬n gi¶n tÝnh to¸n, c¸c th©n ngang ®­îc tÝnh nh­ mét dÇm ®­îc ®Æt trªn hai gèi ®ì chÞu lùc nghiÒn Pmax ë ®iÓm gi÷a dÇm vµ c¸c m«men uèn siªu tÜnh M0 t¹i hai ®Çu do th¸o bá liªn kÕt ngµm víi thanh däc. C¸c th©n ngang chØ chÞu uèn lµ chñ yÕu, m«men uèn lín nhÊt t¹i ®iÓm gi÷a th©n ngang lµ: Mmax = , trong ®ã M0 = C¸c tham sè trong c«ng thøc: Pmax = 789750 N lùc nghiÒn ®¸. +l1 = 820 mm chiÒu dµi th©n ngang, chiÒu cao th©n h = 850 mm +l2 = 1250 mm chiÒu dµi thµnh däc. + Chän chiÒu dµy th©n ngang vµ thµnh däc lµ nh­ nhau vµ b»ng d = 40 mm, vËt liÖu chÕ t¹o thµnh thÐp CT3. + I1 = lµ m«men qu¸n tÝnh trung b×nh cña tiÕt diÖn th©n ngang. + I2 = lµ m«men qu¸n tÝnh trung b×nh cña tiÕt diÖn thµnh däc. VËy , thay sè vµo c«ng thøc trªn ta ®­îc: M0 = 56608 Nm Thµnh däc m¸y cã thÓ tÝnh ®¬n gi¶n nh­ mét thanh chÞu kÐo bëi lùc vµ chÞu uèn bëi m«men siªu tÜnh M0, øng suÊt lín nhÊt trong thµnh däc ®­îc x¸c ®Þnh: smax= Víi F = l2. d =1,25. 0,04 = 0,05 m2 lµ diÖn tÝch thiÕt diÖn cña thµnh däc. a: lµ hÖ sè kÓ ®Õn sù tËp trung øng suÊt t¹i tiÕt diÖn tÝnh a = 1,1. W2 = lµ m«men chèng uèn cña thiÕt diÖn thµnh däc. Þ smax = BiÕn d¹ng däc do m«men uèn trªn thµnh x¸c ®Þnh theo [3] c«ng thøc: f1 = BiÕn d¹ng ®èi víi th©n ngang: f2 = . E: lµ m«dun ®µn håi cña vËt liÖu E = 2.106 (daN/cm2). BiÕn d¹ng däc trôc ®èi víi thµnh däc do lùc Q lµ: f3 = G = 8.106 (N/cm2) lµ m«dun tr­ît cña vËt liÖu. VËy biÕn d¹ng däc tæng hîp (f) cña khung m¸y: f = f1 + f2 + f3 = 0,00225 + 0,049 + 0,148 = 0,199 mm < 1mm Tøc lµ ®· ®¶m b¶o biÕn d¹ng lín nhÊt cho phÐp cña th©n m¸y. V.12.2. TÝnh kiÓm tra thµnh sau: Thµnh sau cña hép c¬ cÊu c¨ng chÞu lùc ph©n bè qua t¸c dông cña 2 nªm cã chiÒu dµi mÆt lµ l1, h×nh 33 minh ho¹ s¬ ®å chÞu lùc khi ®ã: 864 432 R1(1)max 864 H×nh 33 §©y lµ hÖ siªu tÜnh: X1 = q.l1, M2=, biÓu ®å m«men víi l1 øng víi chiÒu dµi mÆt tr­ît l1 = 250 mm = 25 cm. Lùc ph©n bè q do R1(1)max g©y ra: q . M«men: M2 = . M«men t¹i ®iÓm gi÷a: Víi chiÒu dµy tÊm sau = 40mm, chiÒu cao thiÕt diÖn h =150mm th× m«men chèng uèn: WU = VËy øng suÊt t¹i ®iÓm gi÷a thiÕt diÖn lµ øng suÊt lín nhÊt vµ b»ng: Nh­ vËy ®¶m b¶o thÐp CT3 lµm viÖc ®­îc. V.12.3. KiÓm tra mèi hµn gãc: Mèi hµn gãc gi÷a thµnh tr­íc vµ hai s­ên chÞu t¸c dông ®ång thêi cña m«men uèn vµ t¶i träng ph©n bè. Chän kiÓu bè trÝ mèi hµn nh­ h×nh 34: H×nh 34 Mèi hµn gãc gi÷a thµnh tr­íc vµ hai bªn s­ên chÞu t¸c ®éng ®ång thêi cña m«men uèn vµ t¶i träng ph©n bè. Chän kiÓu mèi hµn nh­ h×nh 34: M«men M g©y nªn sù ph©n bè øng suÊt mµ tiÕt diÖn nguy hiÓm ®­îc kiÓm tra theo øng suÊt c¾t cho mèi hµn. + k: lµchiÒu cao ®­êng hµn . + l lµ chiÒu dµi ®­êng hµn ®øng. + M lµ m«men do ngo¹i lùc g©y ra víi c¸c gãc uèn cña khung: M = 432 kN.cm. + Lùc P ph©n bè trªn chiÒu réng tÊm tr­íc tÝnh cho lùc nghiÒn lín nhÊt Pmax g©y ra. P , (do cã 4 ®­êng hµn). Trong ®ã øng suÊt cho phÐp [t] = 0,65. [s]k Sö dông que hµn 42A- hµn hå quang cã [t] = 9,4 kN/cm2 VËy CÇn hµn víi chiÒu cao ®­êng hµn k tèi thiÓu b»ng ®é dµy máng nhÊt cña 1 trong 2 b¶n ghÐp, vËy chän k = 4 mm. V.13. TÝnh c©n b»ng lùc li t©m: Khi m¸y ch¹y, trõ nh÷ng kh©u quay ®Òu quanh trôc ®i qua t©m cßn tÊt c¶ c¸c kh©u kh¸c ®Òu cã lùc qu¸n tÝnh biÕn thiªn theo chu kú lµm viÖc cña kh©u dÉn. Ph¶n lùc do lùc qu¸n tÝnh g©y ra ë c¸c khíp ®éng còng lµ nh÷ng lùc biÕn thiªn theo chu kú. TrÞ sè cña lùc qu¸n tÝnh ly t©m x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: m: lµ khèi l­îng cö vËt quay. r: lµ kho¶ng lÖch t©m. : lµ vËn tèc gãc cña vËt quay, . Nh­ vËy ta cã: P = f(m, r, n). m lµ ®¹i l­îng kh«ng ®æi, do ®ã gi¸ trÞ cña P phô thuéc tØ lÖ thuËn vµo gi¸ tri cña r vµ n. Lùc qu¸n tÝnh lµ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y rung ®éng trªn m¸y vµ mãng m¸y. NÕu biªn ®é dao ®éng rÊt lín hoÆc tÇn sè dao ®éng riªng xÊp xi b»ng tÇn sè kÝch thÝch : : TÇn sè dao ®éng kÝch thÝch. : TÇn sè dao ®éng riªng. V× vËy t×m c¸ch khö hoµn toµn hoÆc gi¶m bít ph¶n lùc do lùc qu¸n tÝnh g©y ra lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Muèn vËy ph¶i ph©n bè l¹i khèi l­îng trªn c¬ cÊu, lµm cho c¸c lùc qu¸n tÝnh c©n b»ng nhau, kh«ng truyÒn vµo khíp ®éng hoÆc lªn nÒn. Víi m¸y nghiÒn m¸ cã chuyÓn ®éng l¾c phøc t¹p, lùc qu¸n tÝnh cña c¸c c¬ cÊu chuyÓn ®éng t¸c ®éng lªn khíp, khung vµ mãng m¸y t¹o nªn sù dung l¾c cã h¹i, ta cÇn ph¶i khö vµ c©n b»ng c¸c lùc qu¸n tÝnh nµy. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ta ®Æt c¸c ®èi träng sao cho hîp lÝ. Víi m¸y nghiÒn m¸, m¸ di ®éng g©y nªn sù rung l¾c nhiÒu nhÊt, do ®ã ®Ó gi¶m sù rung l¾c cña m¸y ta quan t©m tíi viÖc khö lùc qu¸n tÝnh do m¸ di ®éng g©y ra. Trong côm m¸ di ®éng, b¸nh ®µ cã kÝch th­íc kh¸ lín vµ quay víi vËn tèc gãc cña trôc lÖch t©m do ®ã ta sÏ bè trÝ ®èi träng trªn b¸nh ®µ ®Ó t¹o ra lùc qu¸n tÝnh ly t©m lín ®ñ ®Ó khö lùc qu¸n tÝnh ly t©m do c¸c thµnh phÇn lÖch t©m kh¸c g©y ra. H×nh 35 Trong h×nh 35: Gn: lµ träng l­îng ®èi träng. R1: lµ b¸n kÝnh quay cña ®èi träng. G : lµ träng l­îng cña c¸c thµnh phÇn lÖch t©m ®­îc ®­a vª ®­êng trßn t©m O b¸n kÝnh r. r: lµ ®é lÖch t©m cña trôc lÖch t©m. Ta cã : §Ó c©n b»ng th×: Pn = P Trong thùc tÕ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nh­ sau: , víi k = (). Víi m¸ nghiÒn di ®éng: khèi l­îng ®­îc c©n b»ng hoµn toµn. ®­îc c©n b»ng víi k = . Do ®ã: Víi r = 7,5 mm, G = 1155 kg. §Ó träng l­îng cña ®èi träng lµ nhá nhÊt th× R1 ph¶i lín nhÊt. §Æt ®èi träng trªn vµnh b¸nh ®µ khi ®ã: , víi Db® lµ ®­êng kÝnh b¸nh ®µ vµ h lµ chiÒu dÇy b¸nh ®µ . . Nh­ vËy chuyÓn ®éng cña m¸y ®· ®­îc c©n b»ng. VI. L¾p r¸p m¸y nghiÒn t¹i nhµ m¸y: C«ng nghÖ l¾p r¸p lµ c¸c bé phËn ®­îc vËn chuyÓn ®Õn n¬i l¾p ®Æt ë d¹ng nguyªn mÉu. Tr­íc tiªn, ng­êi ta tiÕn hµnh s¾p côm, l¾p r¸p côm trôc lÖch t©m chuÈn bÞ ®­a lªn bÖ m¸y. Khi l¾p r¸p côm nµy cÇn tiÕn hµnh l¾p lÇn l­ît cho c¶ hai ®Çu ngâng trôc. §Çu tiªn, ng­êi ta l¾p hai æ trôc ®ì m¸ di ®éng vµo trôc lÖch t©m, tiÕp ®ã l¾p b¹c gi÷ vµ n¾p æ bi ®ì m¸ ®éng. TiÕn hµnh xiÕt chÆt c¸c vÝt gi÷ n¾p æ vµ m¸ di ®éng. LÇn l­ît l¾p c¸c b¹c gi÷ trong vµ n¾p chÆn æ bi víi trôc lÖch t©m, l¾p æ bi ®ì trôc lÖch t©m, l¾p èng chÌn ®ång thêi ®iÒu chØnh. C«ng viÖc cuèi cña qu¸ tr×nh nµy ng­êi ta l¾p b¸nh ®µ vµ b¸nh ®ai vµo trôc lÖch t©m råi xiÕt chÆt bul«ng ®Çu n¾p trôc. Sau khi l¾p xong côm trôc lÖch t©m, tiÕn hµnh n©ng toµn bé côm nµy ®Æt vµo gèi ®ì ë khung m¸y råi xiÕt chÆt c¸c bul«ng ë n¾p gèi ®ì trªn khung m¸y, l¾p m¸ cè ®Þnh vµo thµnh tr­íc cña m¸y vµ c¸c tÊm l¸t c¹nh h×nh nªm, l¾p thanh chèng vµ côm ®iÒu chØnh cöa x¶. Khi l¾p thanh chèng ng­êi ta tiÕn hµnh song song víi l¾p tÊm ®Öm. Cuèi cïng xiÕt chÆt bul«ng ë ®Çu lß xo cña c¬ cÊu c¨ng. VII. B¶o d­ìng m¸y nghiÒn m¸: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y, ng­êi ta tiÕn hµnh ®Þnh kú c«ng t¸c b¶o d­ìng kü thuËt nh»m h¹n chÕ sù gi¶m sót kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c¸c bé phËn còng nh­ víi m¸y nãi chung, lµm nh­ vËy sÏ gi÷ ®­îc n¨ng suÊt cña m¸y æn ®Þnh vµ c¸c bé phËn còng lµm viÖc æn ®Þnh. MÆt kh¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc chÊt l­îng lµm viÖc cña c¸c chi tiÕt kh¸c nhau, chÕ ®é sö dông còng kh¸c nhau dÉn ®Õn c¸c chi tiÕt trong mét tæng thµnh cã tuæi thä kh¸c nhau. Ngoµi ra d­íi t¸c dông cña c¸c lùc sinh ra trong khi m¸y lµm viÖc sÏ lµm t¨ng c¸c khe hë cña c¸c mèi ghÐp th¸o ®­îc dÉn tíi m¸y lµm viÖc kh«ng b×nh th­êng. V× vËy trong qu¸ tr×nh khai th¸c m¸y cÇn kh¾c phôc hiÖn t­îng trªn vµ thay thÕ c¸c chi tiÕt bÞ mßn ®Õn ®é mßn giíi h¹n nh­ tÊm l¸t m¸ nghiÒn, æ trôc lÖch t©m, b¹c lãt ®Çu thanh chèng… §Ó m¸y phôc vô tèt vµ lµm viÖc l©u dµi cÇn tu©n theo c¸c qui ®Þnh b¶o d­ìng kÜ thuËt sau: + Tr­íc vµ sau khi vËn hµnh cÇn kiÓm tra m¸y vµ hÖ thèng truyÒn ®éng . + Th­êng xuyªn b«i tr¬n c¸c æ trôc. + Sau mçi ca lµm viÖc ph¶i vÖ sinh m¸y s¹ch sÏ. + Khi m¸y ®Ó l©u kh«ng sö dông ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ tra dÇu mì ®Çy ®ñ vµ che ch¾n m¸y cÈn thËn. VIII. Sö dông m¸y: Mçi mét m¸y nghiÒn m¸ sau khi l¾p r¸p xong ph¶i tiÕn hµnh ch¹y rµ ch¹y thö trªn c¸c sten thö chuyªn dïng cña nhµ m¸y chÕ t¹o. Môc ®Ých cña viÖc ch¹y rµ lµ chuÈn bÞ cho c¸c bÒ mÆt ma s¸t s½n sµng tiÕp nhËn t¶i träng vµ ph¸t hiÖn c¸c thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®Ó kÞp thêi chØnh söa. Tr­íc khi ®­a m¸y vµo sö dông cho ch¹y thö m¸y, ®Çu tiªn lµ ch¹y kh«ng t¶i mét thêi gian sau ®ã míi ch¹y cã t¶i. Trong qu¸ tr×nh nµy c¸c chi tiÕt ®­îc tr¬n, ®ång thêi kiÓm tra ®­îc chÊt l­îng lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu, sù phèi hîp lµm viÖc cña c¸c côm vµ cã nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt. Qu¸ tr×nh ch¹y rµ kh«ng t¶i ®­îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian 8h, qu¸ tr×nh cã t¶i ®­îc thùc hiÖn trong 3 ngµy ®ªm víi kho¶ng thêi gian dõng m¸y lÊy nh­ qui ®Þnh t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o. IX. Söa ch÷a m¸y : Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc do t¸c dông cña lùc va ®Ëp, m¸y nghiÒn m¸ cã thÓ x¶y ra c¸c h­ háng chñ yÕu sau: + TÊm l¸t nghiÒn bÞ mµi mßn khèc liÖt do cã sù tr­ît t­¬ng ®èi cña vËt liÖu vµ tÊm l¸t. NÕu kh«ng thay thÕ kÞp thêi th× bÒ mÆt tÊm l¸t sÏ trë lªn ph¼ng lµm gi¶m hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y. + Do t¸c dông cña lùc va ®Ëp ®Çu thanh chèng bÞ mßn ë chç tiÕp xóc víi ®Öm lãt hoÆc bÞ gÉy do qua t¶i. Trong tr­êng hîp nµy ph¶i tiÕn hµnh thay thÕ thanh chèng kh¸c. + C¸c æ bi còng bÞ mßn do t¸c dông cña lùc va ®Ëp vµ tr­êng hîp nµy còng ph¶i tiÕn hµnh thay thÕ æ bi míi. X. HiÖu qu¶ kinh tÕ : Khi tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ mét m¸y míi nµo ®ã, chØ tiªu kinh tÕ lµ mét chØ tiªu quan träng, nã nãi lªn nh÷ng nh­îc ®iÓm cña m¸y míi nµy so víi m¸y cò ®ang sö dông. Tr­íc ®©y, c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ®Þa ph­¬ng b»ng ph­¬ng ph¸p lß ®øng trong c¶ n­íc th­êng sö dông lo¹i m¸y nghiÒn bi nghiÒn clanhke 3,6 m3/h, hiÖn nay do nhu cÇu sö dông xi m¨ng t¨ng lªn, c¸c nhµ m¸y n©ng c«ng suÊt s¶n xuÊt xi m¨ng lªn, do vËy ®Ó phï hîp víi n¨ng suÊt trong d©y chuyÒn, m¸y nghiÒn m¸ nghiÒn s¬ bé clanhke còng ph¶i cã n¨ng suÊt t­¬ng tù. Tuy nhiªn thùc tÕ t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt nµy vÉn ch­a cã ®­îc lo¹i m¸y nghiÒn m¸ 9 m3/h ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®Ò ra, hiÖn nay th­êng dïng c¸c lo¹i m¸y cã kÝch th­íc lín h¬n nhiÒu so víi yªu cÇu. ViÖc sö dông c¸c lo¹i m¸y nµy cã nh­îc ®iÓm lµ kh«ng phï hîp víi n¨ng suÊt chung cña d©y chuyÒn dÉn ®Õn l·ng phÝ c«ng suÊt. Theo tÝnh to¸n hiÖn nay th× 80% n¨ng l­îng ®iÖn trong d©y chuyÒn tiªu hao cho m¸y nghiÒn. KÝch th­íc clanhke s¶n phÈm nhiÒu khi kh«ng ®¹t yªu cÇu ®Ò ra. Thªm vµo ®ã viÖc gia c«ng c¸c chi tiÕt ®Ó thay thÕ khi m¸y gÆp háng hãc gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n so víi viÖc sö dông c¸c lo¹i m¸y nhá h¬n. ViÖc thiÕt kÕ m¸y nghiÒn m¸ l¾c phøc t¹p lo¹i(150x750) mm cã n¨ng suÊt 9 m3/h nh»m kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña c¸c m¸y hiÖn ®ang sö dông ë c¸c nhµ m¸y. M¸y ®­îc thiÕt kÕ cã kÝch th­íc gän h¬n c¸c m¸y cò. MÆt kh¸c kÕt cÊu thÐp còng ®¬n gi¶n h¬n, c¸c côm cña m¸y còng ®­îc lùa chän sö dông ®a d¹ng h¬n phï hîp víi ®iÒu kiÖn chÕ t¹o vµ thay thÕ ë n­íc ta hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tÊm l¸t m¸ nghiÒn lµ chi tiÕt dÔ bÞ háng nhÊt do bÞ mµi mßn, va ®Ëp nªn hay ph¶i thay thÕ. Nh»m sö dông triÖt ®Ó tÊm l¸t, khi chÕ t¹o ta chän d¹ng ®èi xøng ®Ó dÔ sö dông vµ sö dông ®­îc tiÕp khi mét ®Çu bÞ mßn b»ng c¸ch quay ®Çu trªn xuèng d­íi. §Ó c¸c nhµ m¸y xi m¨ng lß ®øng cña c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qña, t¨ng n¨ng suÊt cña nhµ m¸y lªn th× viÖc chÕ t¹o lo¹i m¸y nghiÒn m¸ 9m3/h lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh thùc t¹i, nã mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao so víi c¸c lo¹i m¸y ®ang sö dông, do ®ã lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng chÊt l­îng cña s¶n phÈm. §iÒu ®ã cµng ®óng h¬n n÷a trong ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña n­íc ta cã kh¶ n¨ng gia c«ng, chÕ t¹o hoµn chØnh toµn bé c¸c c¬ cÊu vµ chi tiÕt cña m¸y, gãp phÇn lµm gi¶m sè ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y cña n­íc ngoµi vµ gãp phÇn lµm ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cña ®Êt n­íc. CH¦¥NG III KÕT LUËN M¸y nghiÒn (150x750) mm lµ mét m¸y phi tiªu chuÈn, viÖc tÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña buång nghiÒn kh«ng ¸p dông ®­îc c¸c c«ng thøc kinh nghiÖm, do vËy qu¸ tr×nh thiÕt kÕ em ®Ò ra s¸u ph­¬ng ¸n kh¶o s¸t ë d¹ng ®éng häc, ®éng lùc häc nh»m t×m hiÓu ¶nh h­ëng cña c¸c th«ng sè h×nh häc tíi sù lµm viÖc cña m¸y vµ ®Æc biÖt lµ n¨ng suÊt m¸y cïng víi c«ng suÊt tiªu thô, ph¶n lùc t¹i c¸c khíp. Víi ch­¬ng tr×nh ALASKA vµ sö dông b¶ng tÝnh Excel em ®· x¸c ®Þnh ®­îc bé th«ng sè hîp lý gÇn víi m¸y t­¬ng tù hiÖn cã, mÆt kh¸c còng kÕt luËn ®­îc th«ng sè h×nh häc kÕt cÊu m¸y mµ cô thÓ lµ chiÒu dµi thanh chèng, ®é cao cña t©m quay m¸ ®éng so víi ®iÓm treo thanh chèng, chiÒu dµi tÝnh tõ ®iÓm treo m¸ ®éng ®Õn ®iÓm tú thanh chèng vµo m¸ ®éng, chiÒu dµi m¸ ®éng ®· ¶nh h­ëng tíi kho¶ng më còng nh­ kho¶ng x¶ cña cöa n¹p vµ cöa x¶, ph¶n lùc t¹i c¸c khíp. ViÖc x¸c ®Þnh gãc anpha trung b×nh nh»m x¸c ®Þnh n¨ng suÊt m¸y, c«ng suÊt tiªu thô m¸y, vßng quay hîp lý ®ßi hái ta ph¶i tÝnh trung b×nh cho nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau cña ®iÓm treo m¸ ®éng trong mét chu kú nghiÒn. Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ ®èi víi m¸y cì (150x750) mm ®· tr×nh bµy ë phÇn tÝnh to¸n lµ ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o ®­îc n¨ng suÊt hîp lý øng víi møc tiªu thô n¨ng l­îng hîp lý. Nh­ vËy, m¸y nghiÒn m¸ (150x750) mm ®Ó nghiÒn clanhke mµ ®· tr×nh bµy khi tÝnh to¸n kh¶o s¸t ®éng häc, ®éng lùc häc b»ng ch­¬ng tr×nh ALASKA trong ®å ¸n nµy lµ cã tÝnh kh¶ thi trong thùc tÕ. Tµi liÖu tham kh¶o [1] MapmыНoB u gpyrue. Onpegeлeнue KoнcmpykmuBныx u mexнoлoгичeckuх napaмempoB u pacчeT. MockBa – 1976. [2] Bµi tËp chi tiÕt m¸y. Nhµ xuÊt b¶n §H & THCN - 1969 [3] M.K. MopoЗoB. MexaНuЧеское oδopygoBaHue ЗaBogoB CδopHoro ЖeЛезoδemoHa. M – 1979. [4] NguyÔn Träng HiÖp Chi tiÕt m¸y T1+2 (1969). [5] Lª §ç D­¬ng - Gi¸o tr×nh vËt liÖu x©y dùng (§H&THCN – 1979). [6] LÒu Thä Tr×nh - C¬ häc kÕt cÊu (§H&THCN – 1969). [7] NguyÔn Y T« - Søc bÒn vËt liÖu (§H&THCN – 1979). [8] §ç V¨n §µo, NguyÔn Träng Kh­ëng T2 - C¬ së c¸c qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ ho¸ häc – Nhµ XB §HBKHN 1979. [9] Sæ tay æ l¨n - Ng­êi dÞch : NguyÔn Thanh B×nh. – Nhµ XBL§-1972. [10] H­íng dÉn lµm bµi tËp dung sai - §HBK – 1983. [11] БыxoBckuй u gpyгиe. дopoжно-Cmpoиmeльe Maшuны u oδpygoBaHuя. M- 1967 [12] Б.в.КлγшанцEB u gp. МАШИНЫ u оδруgoBaHuя gΛЯ прouзBogcmBa щEδнuЯ, гpaBuЯ u пECKA . M – 1976. [13] KS. §oµn Tµi Ngä (Chñ biªn), TS. NguyÔn ThiÖu Xu©n, PGS. TS. TrÇn V¨n TuÊn, KS. NguyÔn ThÞ Thanh Mai, THS. NguyÔn KiÕm Anh – M¸y s¶n xuÊt vËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng – Nhµ XBXD. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docHoanThien.doc
 • docNhiemvuthietketotnghiep.doc
 • dwgalaska.dwg
 • dwgalpha1.dwg
 • dwgalpha5-6.dwg
 • dwgCumlechtam.dwg
 • dwgDccuaxa5-6.dwg
 • dwgHC5-6.dwg
 • dwgHinhchung.dwg
 • dwgLuc5-6.dwg
 • dwgTAMLAT5-6.dwg
 • dwgtamlatnghien+nem.dwg
 • dwgthanhchong+Tructyle5-6.dwg
 • dwgThanmay.dwg
Tài liệu liên quan