Thiết kế một cầu vĩnh cửu vượt sông với mặt cắt sông cho trước và các thông số cơ bản về địa chất, khổ thông thuyền

1.1.1. Nhiệm vụ thiết kế. Thiết kế một cầu vĩnh cửu vượt sông qua sông với mặt cắt sông cho trước và các thông số cơ bản về địa chất, khổ thông thuyền. 1.1.2. Đặc điểm địa hình. Với mặt cắt sông này thì vị trí cầu dự kiến nằm trên đoạn sông thẳng. Cao độ đáy sông thay đổi từ -4.94 m đến + 3.23 m. 1.1.3. Đặc điểm địa chất. Địa tầng vị trí dự kiến xây cầu có thể phân thành các lớp từ trên xuống dưới như sau: +) Lớp 1 : Cát hạt nhỏ. +) Lớp 2 : Cát hạt thô. +) Lớp 3 : Cát bụi lẫn sỏi sạn. +) Lớp 4 : Sét pha cát lẫn sỏi. +) Lớp 5 : Cát hạt nhỏ mịn. 1.1.4. quy trình thiết kế và các nguyên tắc chung. 1.1.4.1. Quy trình thiết kế: Quy trình thiết kế : 22TCN - 272 - 2001 Bộ Giao thông vân tải. 1.1.4.2. Các thông số kĩ thuật cơ bản: 1.1.4.2.1. Quy mô công trình: Cầu vĩnh cửu. 1.1.4.2.2. Tải trọng thiết kế: Tải trọng thiết kế : HL93 + Đoàn ngưòi bộ hành 1.1.4.2.3. Khổ cầu K = 8+2x1.5 m 1.1.4.2.4. Khổ thông thuyền. Khổ thông thuyền theo yêu cầu thiết kế: Sông cấp III : 50 x 7 m. 1.1.5. Các phương án kĩ thuật. Phương án xây dựng cầu dựa trên các nguyên tắc sau: - Thoả mãn các yêu cầu về tuyến và cầu, - Phương án phải có tính khả thi. - Phù hợp với các điều kiện tự nhiên tại vị trí xây dựng cầu ( Đặc biệt là điều kiện địa chất, thuỷ văn và thuỷ lực). - Tận dụng được nguyên liệu và công nghệ có sẵn trong nước.

doc280 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế một cầu vĩnh cửu vượt sông với mặt cắt sông cho trước và các thông số cơ bản về địa chất, khổ thông thuyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n tÝch thÐp cÇn dïng theo c¶ hai ph­¬ng. c = a = c b1; b1= 0.85. b : bÒ réng mÆt c¾t (theo mçi ph­¬ng lµ kh¸c nhau). XÐt tíi hiÖu øng ®é m¶nh: + TÝnh c¸c b¸n kÝnh qu¸n tÝnh rx , ry = chó ý lµ tÝnh cho mÆt c¾t nguyªn. + ChiÒu dµi thanh chÞu nÐn lu: phô thuéc vµo chiÒu cao cÊu kiÖn cÇn tÝnh to¸n. + TÝnh tØ sè ®é m¶nh: Trong ®ã: K: hÖ sè chiÒu dµi h÷u hiÖu, víi cét kh«ng thanh gi»ng, K = 2. NÕu < 22 th× bá qua hiÖu øng ®é m¶nh. NÕu 2.2 < < 100 th× cã xÐt hiÖu øng ®é m¶nh, tøc lµ trÞ sè Mux, Muy sÏ ®­îc nh©n thªm hiÖu øng ®é m¶nh (hÖ sè khuÕch ®¹i moment). HÖ sè khuÕch ®¹i moment: db = ³ 1 (theo Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng theo tiªu chuÈn ACI"). Cm = 1. j = 0.75 Pe: lùc nÐn däc trôc Euler. E: mo®un ®µn håi cña bªt«ng. I: moment qu¸n tÝnh mÆt c¾t víi trôc ®ang xÐt. b) X¸c ®Þnh theo c«ng thøc (b): (cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p sè ®o Bresler) = + - - TÝnh ra trÞ sè Prxy , so s¸nh víi Pu, nÕu lín h¬n lµ ®¹t. - X¸c ®Þnh Prx, Pry: søc chÞu t¶i däc trôc nh©n hÖ sè t­¬ng øng ex vµ rt (hµm l­îng cèt thÐp). rt = = Tõ hai gi¸ trÞ rt vµ ex , tra h×nh A9 hoÆc A10, A11 hoÆc c¶ 3 h×nh ®Ó t×m ra c¸c gi¸ trÞ Prx vµ Pry. Néi suy tuyÕn tÝnh, phô thuéc vµo g. g : tØ sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m cña c¸c líp thanh cèt thÐp ngoµi biªn trªn toµn bé chiÒu dµy cét. g = = Sau khi tra b¶ng ®­îc gi¸ trÞ . C¸ch tÝnh Pry hoµn toµn t­ng tù. Tõ ®ã tÝnh ®­îc f.Prx. - X¸c ®Þnh f.Po, tra ®å thÞ øng víi rt võa t×m ®­îc ë trªn, chó ý v× e = 0 nªn c¾t trôc th¼ng ®øng t¹i ®©u, th× ®ã lµ gi¸ trÞ cÇn t×m. TÝnh = + - 2.8.5.1.1.2 Néi dung kiÓm to¸n : Tæ hîp dïng ®Ó kiÓm tra lµ C­êng®é I. KiÓm tra ®iÒu kiÖn uèn hai chiÒu (Theo ®iÒu 5.7.4.5) . - NÕu Pu > 0.1 f f'c Ag th× kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn: = + - Þ ®¹t - NÕu Pu > 0.1 f f'c Ag th× kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn: + £ 1 Þ ®¹t Cô thÓ nh­ sau: H¹ng môc KÝ hiÖu Gi¸ trÞ §/v f HÖ sè søc kh¸ng ®èi víi cÊu kiÖn chÞu nÐn däc trôc f 0.75 Ag DiÖn tÝch mÆt c¾t nguyªn Ag 18.14 m2 Pu Lùc däc trôc tÝnh to¸n lín nhÊt Pu 72959.3 kN Po = 0.85 f'c (Ag - Ast) + Ast . fy Po kN Prxy Søc kh¸ng däc trôc tÝnh to¸n khi uèn theo 2 phng. Prxy kN Pry Søc kh¸ng däc trôc tÝnh to¸n khi chØ cã ®é lÖch t©m ey Pry kN Prx Søc kh¸ng däc trôc tÝnh to¸n khi chØ cã ®é lÖch t©m ex Prx kN 0.1f f'c Ag 40818.58 kN VËy tiÕn hµnh kiÓm to¸n theo c«ng thøc = + - Sè l­îng cèt thÐp theo ph­¬ng ngang 35 f 25@20, As = 17171.875 mm2. Sè l­îng cèt thÐp theo ph­¬ng däc 15 f 25@20, As = 7359.375 mm2. C­êng ®é chÞu kÐo cña thÐp fy = 420000 kN/m2. C­êng ®é bª t«ng f'c = 30000 kN/m2. TÝnh Prx. Hµm l­îng cèt thÐp ®èi víi diÖn tÝch mc nguyªn rt = 0.00335 §é lÖch t©m so víi chiÒu réng = 0.12657 Tû sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m cña c¸c líp thanh g = 0.96990 Cèt thÐp bªn ngoµi biªn trªn toµn bé chiÒu dµy cét Tra b¶ng trong s¸ch ACI, chó ý ®¬n vÞ Ksi = 1.57 Ksi Suy ra f.Prx = 199376.10 KN. TÝnh Pry Hµm l­îng cèt thÐp ®èi víi diÖn tÝch mc nguyªn rt = 0.00335 §é lÖch t©m so víi chiÒu réng = 0.03360 Tû sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m cña c¸c líp thanh g = 0.93933 Cèt thÐp bªn ngoµi biªn trªn toµn bé chiÒu dµy cét. Tra b¶ng = 1.76 Ksi Suy ra f.Pry = 222869.47 KN TÝnh f.Po Tra ®å thÞ øng víi e = 0 f.Po = 1.76 Ksi. Þ f.Po = 222869.47 KN. Tinh Prxy 1/Prxy Prxy So s¸nh Pu KÕt luËn 4.1E-06 199376.10 > 72959.30 §¹t 2.8.5.1.2. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña th©n trô 5.1.2.1. Lý thuyÕt tÝnh to¸n: - Søc kh¸ng c¾t Vn: Trong ®ã Vc = 0.083 . b .. bv . dv b : hÖ sè chØ kh¶ n¨ng bÞ nøt chÐo khi truyÒn lùc, b = 2. Vs = S : cù li gi÷a c¸c cèt ®ai. Av : diÖn tÝch cèt thÐp ®ai. q : gãc nghiªng cña øng suÊt nÐn chÐo, q = 45o. a = 90o: gãc nghiªng cña cèt ®ai so víi trôc däc. - TÝnh Vr = jv . Vn Trong ®ã: j = 0.9 - KiÓm tra: NÕu 2.8.5.1.2.2. Néi dung kiÓm to¸n: H¹ng môc KÝ hiÖu Gi¸ trÞ §¬n vÞ Ph¬ng ngang X f HÖ sè søc kh¸ng f 0.90 dvx ChiÒu cao chÞu c¾t h÷u hiÖu theo ph¬ng X dvx 5847.20 mm b HÖ sè chØ kh¶ n¨ng cña bª t«ng bÞ nøt chÐo b 2.00 q Gãc nghiªng cña øng suÊt nÐn chÐo q 45.00 ®é a Gãc nghiªng cña cèt thÐp ngang víi trôc däc a 90.00 ®é Vux Lùc c¾t tÝnh to¸n theo ph¬ng X Vux 4846.89 kN sx Cù ly cèt thÐp ngang theo ph¬ng X sx 600.00 mm Avx DiÖn tÝch cèt ®ai chÞu c¾t trong cù ly sx Avx 760.20 mm2 Vcx Søc kh¸ng danh ®Þnh trong bª t«ng Vcx 15949.16 kN Vsx Søc kh¸ng c¾t cña cèt thÐp chÞu c¾t Vsx 3116.48 kN Vn2 Mét trong 2 gi¸ trÞ cña Vn = min(Vn1,Vn2) 0.25 f'c bv dv 131561.9 kN Vn = min(Vc + Vs, 0.25 f'c bv dv) Vnx 19065.6 kN Vrx Søc kh¸ng c¾t cña cÊu kiÖn Vr =f Vn Vrx 17159.1 kN H¹ng môc KÝ hiÖu Gi¸ trÞ §¬n vÞ Ph¬ng däc Y dvy ChiÒu cao chÞu c¾t h÷u hiÖu theo ph¬ng Y dvy 2800.00 mm Vuy Lùc c¾t tÝnh to¸n theo ph¬ng Y Vuy 483.4 kN sy Cù ly cèt thÐp ngang theo ph¬ng Y sy 600.0 mm DiÖn tÝch cèt ®ai chÞu c¾t trong cù ly sy Avy 760.2 mm2 Vcy Søc kh¸ng danh ®Þnh trong bª t«ng Vcy 15140.5 kN Vsy Søc kh¸ng c¾t cña cèt thÐp chÞu c¾t Vsy 1492.4 kN Vn2 Mét trong 2 gi¸ trÞ cña Vn = min(Vn1,Vn2) 0.25 f'c bv dv 126991.1 kN Vn = min(Vc + Vs,0.25 f'c bv dv) Vny 16632.8 kN Vry Søc kh¸ng c¾t cña cÊu kiÖn Vr =f Vn Vry 14969.5 kN B¶ng tÝnh to¸n kh¶ n¨ng chÞu c¾t do c¸c tæ hîp : TTGH Däc cÇu Ngang cÇu C¸c Vuy Vry KiÓm tra Vux Vrx KiÓm tra tæ Vry>Vuy Vrx>Vux hîp KN KN KN KN Sö dông 426.50 14969.54 §¹t 1566.62 17159.08 §¹t Cêng®é I 284.38 14969.54 §¹t 0.00 17159.08 §¹t Cêng®é II 0.00 14969.54 §¹t 4846.89 17159.08 §¹t Cêng®é III 483.38 14969.54 §¹t 874.21 17159.08 §¹t 2.8.5.1.3 KiÓm tra nøt : (theo ®iÒu 5.7.3.4) 5.1.3.1. Lý thuyÕt tÝnh to¸n: Tæ hîp dïng ®Ó kiÓm to¸n lµ Sö Dông. - §iÒu kiÖn kiÓm to¸n - TÝnh: fsa = Trong ®ã: dc : kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cèt thÐp ngoµi cïng tíi mÐp ngoµi bªt«ng. + X¸c ®Þnh träng t©m ®¸m cèt thÐp G, tÝnh ®­îc hG. + X¸c ®Þnh diÖn tÝch A (lÊy phÇn diÖn tÝch bªt«ng cã cïng träng t©m víi träng t©m ®¸m cèt thÐp råi ®em chia cho sè l­îng thanh cã trong mÆt c¾t). Chó ý nÕu trong mÆt c¾t cã c¸c thanh kh¸c nhau vÒ diÖn tÝch mét thanh (to nhá kh¸c nhau) th× ph¶i qui vÒ thanh t­¬ng ®­¬ng b»ng c¸ch: Sè thanh t­¬ng ®­¬ng n = Trong ®ã: As : diÖn tÝch toµn bé thÐp. Z = 30000 N/mm. - TÝnh 0.6 . fy - TÝnh fs : øng suÊt kÐo trong cèt thÐp ë tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông. fs = Trong ®ã Ms : moment ë tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông. - TÝnh r.n Suy ra: k = - rn Khi ®ã j = 1 - 2.8.5.1.3.2. Néi dung kiÓm to¸n Tæ hîp dïng ®Ó kiÓm tra lµ TTGH Sö dông. Mx = 6489.20 kN-m My = 20000.24 kN-m §iÒu kiÖn: øng suÊt trong cèt thÐp th­êng kh«ng v­ît qu¸ fs < fsa vµ fs < 0.6 fy Trong ®ã: fs = fsa : øng suÊt trong cèt thÐp th­êng ë TTGHSD, fsa = Mx,My : Gi¸ trÞ m« men lín nhÊt cña tæ hîp t¶I träng sö dông As : Tæng diÖn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo. n : TØ sè m« ®un ®µn håi, n = r : Hµm l­îng cèt thÐp, r = k = - r . n + j = 1 - Khèng chÕ nøt b»ng ph©n bè cèt thÐp theo ph­¬ng ngang X n r k j Ms As fs 0.6 fy fsa KiÓm tra (%) KNm mm2 MPa MPa MPa fs < 0.6 fy fs < fsa 7.0 0.14 0.73 0.76 6489.20 25335.00 116.65 252.00 448.14 §¹t §¹t Khèng chÕ nøt b»ng ph©n bè cèt thÐp theo ph­¬ng däc Y n r k j Ms As fs 0.6 fy fsa KiÓm tra (%) KNm mm2 MPa MPa MPa fs < 0.6 fy fs < fsa 7.0 0.10 0.68 0.77 20000.24 17734.5 244.86 252.00 316.75 §¹t §¹t 2.8.5.2 KiÓm to¸n mÆt c¾t ®¸y mãng : KÝch th­íc ®¸y mãng       Theo ph­¬ng ngang cÊu 12.000 m Theo ph­¬ng däc cÇu  9.000 m DiÖn tÝch ®¸y mãng  108.000 m2 Mo mem qu¸n tÝnh  162.000 m3 B¶ng tæ hîp t¶i träng tíi mÆt c¾t ®¸y mãng TTGH Gravity Däc cÇu Ngang cÇu N Hy Mx Hx My KN KN KNm KNm KNm Sö dông 56795.15 426.50 7555.45 1596.32 24414.29 C­êng ®é I 72604.83 284.38 5037.70 0.00 0.00 C­êng ®é II 65683.41 0.00 0.00 4985.49 70283.60 C­êng ®é III 71022.79 483.38 8562.99 884.11 14373.78 2.8.5.2.1. KiÓm tra cÊu kiÖn chÞu uèn Tæ hîp dïng ®Ó kiªm tra C­êng®é III Mx = 8562.99 kNm N = 72604.83 kN Søc kh¸ng uèn cña cÊu kiÖn Mr = f Mn Trong ®ã: f : HÖ sè søc kh¸ng, f = 0.90. As : DiÖn tÝch cèt thÐp th­êng chÞu kÐo, chän 40 thanh f25, As = 20268.0 mm2. A's : DiÖn tÝch cèt thÐp th­êng chÞu nÐn, chän 0 thanh f16, A's = 0.00 mm2. fy : Giíi h¹n ch¶y quy ®Þnh cña cèt thÐp, fy = 420.00 MPa. f'y : Giíi h¹n ch¶y quy ®Þnh cña cèt thÐp chÞu nÐn, f'y = 420.00 MPa. ds : Kho¶ng c¸ch tõ t©m cèt thÐp chÞu kÐo ®Õn mÐp chÞu nÐn, ds = 2410 mm d's : Kho¶ng c¸ch tõ t©m cèt thÐp chÞu nÐn ®Õn mÐp chÞu kÐo, d's = 2410 mm. b1 : HÖ sè chuyÓn ®æi biÓu ®å øng suÊt, b1= 0.85. hf : ChiÒu dµy b¶n c¸nh chÞu nÐn, hf = 0.0 mm. a : ChiÒu dµy khèi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng, a = 37.09mm. c : Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn, c = 43.64 mm. Mn : Søc kh¸ng danh ®Þnh (N.mm),Mn = 20357.4 kNm. Mr : Søc kh¸ng tÝnh to¸n, Mr = 183321.66 kNm. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc : Mr > Mx Þ §¹t 2.8.5.2.2 KiÓm tra l­îng cèt thÐp tèi thiÓu Tû lÖ gi÷a thÐp chÞu kÐo vµ diÖn tÝch nguyªn rmin ph¶i tho¶ m·n: r min > 0.03 Trong ®ã: r min = 0.0021. 0.03 = 0.0020 Þ §¹t 2.8.5.2.3.KiÓm tra l­îng cèt thÐp tèi ®a < 0.42 Trong ®ã: = 0.0204 Þ §¹t 2.8.5.2.4. KiÓm tra cÊu kiÖn chÞu c¾t Tæ hîp dïng ®Ó kiÓm tra lµ C­êng®é I Mx = 8563.0 kN-m N = 72604.8 kN Søc kh¸ng c¾t cña cÊu kiÖn Vr = fVn. Trong ®ã: f : HÖ sè søc kh¸ng, f = 0.9. dv : ChiÒu cao chÞu c¾t h÷u hiÖu, dv = 2320.0 mm. b = 2.0. q = 450. a = 900. Vu : Lùc c¾t tÝnh to¸n Vu = -72604.8 kN 0.1 f'c bv dv = 62640. s : Cù ly cèt thÐp ngang, s = 600 mm. DiÖn tÝch cèt ®ai chÞu c¾t trong cù ly s, chän 8 thanh f16, Av = 1588.8 mm2. Vc : Søc kh¸ng do øng suÊt kÐo trong bª t«ng, Vc = 48984 (kN). Vs : Søc kh¸ng c¾t cña cèt thÐp chÞu c¾t, Vs = 39320.3 (kN). 0.25 f'c bv dv = 156600 (kN). Vn = min(Vc + Vs ; 0.25 f'c bv dv) Þ Vn = 88304.3 (kN). Þ Vr = 79473.87 (kN). KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t Vr > Vu Þ §¹t 2.8.5.2.5. KiÓm to¸n ®é lÖch t©m ®¸y mãng: Tæ hîp P(KN) Hy(KN) Mx (KNm) Hx(KN) My (KNm) C­êng ®é 1 72604.828 284.375 5037.703 0.000 0.000 C­êng ®é 2 65683.412 0.000 0.000 4985.487 70283.601 C­êng ®é 3 71022.790 483.375 8562.988 884.106 14373.777 Sö dông 56795.146 426.500 7555.448 1596.319 24414.292 + HÖ sè ®é lÖch t©m cho phÐp e = 0.375    §é lÖch t©m theo ph­¬ng ngang cÇu cho phÐp : Ex =4.500 (3/8A,A=12m)  §é lÖch t©m theo ph­¬ng däc cÇu : Ey = 3.375 (3/8B,B=9 m) §é lÖch t©m theo ph­¬ng däc cÇu : ex = Mx/P  §é lÖch t©m theo ph­¬ng ngang cÇu : ey = My/P + §iÒu kiÖn : ex §¹t ey §¹t Tæ hîp §é lÖch t©m(däc) KiÓm tra §é lÖch t©m(ngang) KiÓm tra C­êng ®é 1 0.069 §¹t 0.000 §¹t C­êng ®é 2 0.000 §¹t 1.070 §¹t C­êng ®é 3 0.121 §¹t 0.202 §¹t Sö dông 0.133 §¹t 0.430 §¹t 2.8.5.2.6. KiÓm to¸n øng suÊt ®¸y mãng theo ph­¬ng däc cÇu     C­êng ®é cho phÐp cña ®Êt nÒn [ R]= 1.000 Mpa Tæ hîp øng suÊt Max (MPa) KiÓm tra øng suÊt Min (mpa) KiÓm tra C­êng ®é 1 0.703 §¹t  0.641 §¹t C­êng ®é 2 0.608 §¹t  0.608 §¹t C­êng ®é 3 0.710 §¹t  0.605 §¹t Sö dông 0.573 §¹t  0.479 §¹t 2.8.5.2.7. KiÓm to¸n chèng lËt             Lo¹i nÒn NÒn §Êt         HÖ sè chèng lËt cho phÐp e = 0.500 (11.6.3.3)   §é lÖch t©m theo ph­¬ng ngang cÇu cho phÐp Ex = 9.000 m (3/4A,A=12m) §é lÖch t©m theo ph­¬ng däc cÇu cho phÐp Ey = 6.750 m  (3/4B,B=9 m) §é lÖch t©m theo ph­¬ng däc cÇu : ex = Mx/P   §é lÖch t©m theo ph­¬ng ngang cÇu : ey = My/P + §iÒu kiÖn : ex §¹t ey §¹t Tæ hîp §é lÖch t©m(däc) KiÓm tra §é lÖch t©m(ngang) KiÓm tra C­êng ®é 1 0.069 §¹t 0.000 §¹t C­êng ®é 2 0.000 §¹t 1.070 §¹t C­êng ®é 3 0.121 §¹t 0.202 §¹t Sö dông 0.133 §¹t 0.430 §¹t 2.8.6. Søc chÞu t¶i cña cäc khoan nhåi : a) TÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu - C«ng thøc tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu - B¶ng tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu Tªn gäi c¸c ®¹i l­îng KÝ hiÖu Gi¸ trÞ §¬n vÞ M¸c bª t«ng chÕ t¹o cäc M300 ThÐp chÕ t¹o cäc AII §êng kÝnh cäc thiÕt kÕ D 1.2 m §êng kÝnh cèt thÐp d 28 mm Sè thanh thÐp thiÕt kÕ nthanh 28 Thanh DiÖn tÝch phÇn bª t«ng Ac 1.767 M2 DiÖn tÝch phÇn cèt thÐp As 0,018 M2 HÖ sè uèn däc j 0.9 C­êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng Fc' 1150 T/m2 C­êng ®é chÞu kÐo cña thÐp fy 24000 T/m2 Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu Qvl 1367.38 T - B¶ng tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn Lo¹i ®Êt Li (m) As (m2) N Su (T/m2) a qs (T/m2) Qs (T) jqs Søc kh¸ng t¹i th©n cäc C¸t h¹t nhá mÞn 0 0.00 20 16.114 0.5 8.057 0 0.55 C¸t h¹t th« 1.24 4.67 50 21.078 0.49 10.328 48.2803 0.55 C¸t bôi 1.625 6.13 25 11.212 0.5 5.606 34.3427 0.45 SÐt pha c¸t lÉn sái 3.388 12.77 18 15.408 0.55 8.474 108.237 0.45 C¸t h¹t nhá mÞn 38.747 146.07 20 16.114 0.5 8.05687 1176.89 0.55 Tæng 738.006 (T) Søc kh¸ng t¹i mòi cäc Lo¹i ®Êt D (m) Ap (m2) N qp (T/m2) Qp (T) jqp C¸t h¹t nhá mÞn 1.2 1.131 20 128 144.765 0.65 Søc kh¸ng t¹i mòi cäc Qmui 94.0972 T Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn Qr 832.103 T Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu Qvl 2968 T Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc Qcoc 832.103 T Tæng chiÒu dµi cña cäc L coc 45 m  c) TÝnh to¸n sè cäc trong mãng Trong ®ã : +) b : HÖ sè xÐt ®Õn lo¹i mãng vµ ®é lín cña m« men víi mãng cäc ®µi cao ta lÊy b = 1,3 +) Qcoc : Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc : Qcoc = 832.103 T +) P : Tæng ¸p lùc th¼ng ®øng truyÒn lªn bÖ cäc : P = 72604.83 (KN)=7261 (T) => Sè cäc bè trÝ trong mãng lµ n = 12 (cäc) . Bè trÝ thµnh 3 hµng mçi hµng 4 cäc - ChiÒu dµi cäc bè trÝ lµ 45 m S¬ ®å bè trÝ cäc trong mãng Ch­¬ng IX TÝnh to¸n thi c«ng 2.9.1. TÝnh to¸n më réng trô : 29.1.1.T¶i träng t¸c dông : Träng l­îng b¶n th©n khèi K0 ®· ®óc: DC = 423.91 KN. Träng l­îng v¸n khu«n vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng: CLL = 0.24 KN/m2. Träng l­îng dÇm ch÷ I 300: I300 = 25.55 KN. Sè dÇm I300 cÇn dïng lµ 5 dÇm. Träng l­îng r¶i ®Òu 1 dÇm lµ : 0.365 KN/m. ChiÒu dµi 1 dÇm ch÷ I300: 14 m. Träng l­îng r¶i ®Òu t¸c dông lªn hÖ më réng trô: 431.89625 KN/m. M« h×nh tÝnh to¸n ®µ gi¸o më réng trô Sau khi tÝnh to¸n, ta cã b¶ng tæng hîp néi lùc c¸c thanh trong hÖ kiªn kÕt : Thanh M N M+ M- kNm kNm kN 1 225.23 -312.53 441.54 2 0 0 -1568.21 3 0 0 -1375.02 4 0 0 972.54 2.9.1.2. Chän tiÕt diÖn c¸c thanh cña kÕt cÊu ®µ gi¸o më réng trô - Thanh chÞu lùc däc trôc: Fs = . Trong ®ã: Fs lµ diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña thanh. N lµ lùc däc tÝnh to¸n trong thanh. f lµ hÖ sè chiÕt gi¶m kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thanh, f = 0.7. R0 lµ c­êng ®é chÞu lùc däc trôc cña thÐp, R0 = 190000 kN/m2. - Thanh chÞu moment: W = Trong ®ã W lµ moment chèng uèn cña m¨t c¾t thanh M lµ moment do t¶i träng ngoµi g©y ra cho thanh Ru lµ c­êng ®é chÞu uèn cña thanh, Ru = 190000 kN/m2. Suy ra tiÕt diÖn cÇn thiÕt cña c¸c thanh chÞu moment trong hÖ më réng ®µ gi¸o lµ: Thanh Fs (cm2) 1 193.12 2 117.911 3 103.385 4 73.1233 2.9.1.3. KiÓm to¸n c¸c thanh trong hÖ ®µ gi¸o më réng trô: B¶ng tæng hîp ®Æc tr­ng h×nh häc cña c¸c thanh ®· chän: Thanh A Ix Wx rx cm2 cm4 cm3 cm 1 203.04 27021.00 1801.40 11.54 2 130.50 6757.60 - 7.20 3 130.50 6757.60 - 7.20 4 130.50 6757.60 - 7.20 2.9.1.3.1. KiÓm to¸n thanh chÞu kÐo (Thanh sè 4): §iÒu kiÖn kiÓm to¸n: s = £ Ru s = 74524 kN/m2. R0 = 190000 kN/m2. KÕt luËn : Thanh ®¹t yªu cÇu vÒ c­êng ®é. 2.9.1.3.2. KiÓm to¸n thanh chÞu uèn (Thanh sè 1): §iÒu kiÖn kiÓm to¸n s = £ Ru s 1 = 173493 kN/m2 R0 = 190000 kN/m2. KÕt luËn: Thanh sè 1 ®¹t yªu cÇu vÒ c­êng ®é. 2.9.1.3.3. KiÓm to¸n thanh chiu nÐn (Thanh sè 2 vµ 3) §iÒu kiÖn kiÓm to¸n: s = £ Ru Trong ®ã: f : ®­îc x¸c ®Þnh tõ b¶ng phô lôc 13 Gi¸o tr×nh KÕt cÊuThÐp, dùa vµo hÖ sè ®é m¶nh l - Víi thanh sè 3: l3 = =33.060. Tra b¶ng ta cã f = 0.886. s 3 = 118923 kN/m2. R0 = 190000 kN/m2. KÕt luËn: VËy thanh sè 3 ®¹t yªu cÇu vÒ c­êng ®é - Víi thanh sè 2: l2 = =48.916 Tra b¶ng ta cã : f= 0.822 s 2 = 146191 kN/m2. R0 = 190000 kN/m2. KÕt luËn: VËy thanh sè 2 ®¹t yªu cÇu vÒ c­êng ®é. 2.9.2. TÝnh to¸n thanh neo ®Ønh trô : Tr­êng hîp 1 : 1.TÜnh t¶i xe ®óc 80T, xe ®óc bªn ph¶i ®Æt t¹i khèi 13, xe bªn tr¸i ®Æt t¹i khèi 12. 2. Träng l­îng b¶n th©n c¸nh hÉng, trong ®ã c¸nh bªn ph¶i t¨ng 2%, c¸nh bªn tr¸i gi¶m 2%. 3. Mét khèi ®óc ®Æt lÖch (khèi bªn ph¶i ®æ tr­íc). 4. M« men tËp trung ë 2 ®Çu mót c¸nh hÉng do xe ®óc sinh ra 200T.m. 5. Lùc tËp trung 20T ®Æt t¹i ®Çu mót c¸nh hÉng ph¶i. 6. T¶i träng thi c«ng r¶i ®Òu t¸c dông lªn c¸nh hÉng bªn ph¶i 10.56KN/m2. 7. Giã ng­îc t¸c dông lªn c¸nh hÉng bªn tr¸i w = 4.2 MPa, Tr­êng hîp 2: §èi víi tr­êng hîp nµy c¸c t¶i träng t¸c dông gåm cã: 1.TÜnh t¶i xe ®óc 80T, xe ®óc bªn ph¶i ®Æt t¹i khèi 13, xe bªn tr¸i ®Æt t¹i khèi 12 2. Träng l­îng b¶n th©n c¸nh hÉng, trong ®ã c¸nh bªn ph¶i t¨ng 2%, c¸nh bªn tr¸i gi¶m 2%. 3. Mét khèi ®óc ®Æt lÖch (khèi bªn ph¶i ®æ tr­íc). 4. M« men tËp trung ë 2 ®Çu mót c¸nh hÉng do xe ®óc sinh ra 200T.m. 5. Lùc tËp trung 20T ®Æt t¹i ®Çu mót c¸nh hÉng ph¶i.. 6. T¶i träng thi c«ng r¶i ®Òu t¸c dông lªn c¸nh hÉng bªn ph¶i 10.56KN/m2. 7. Giã däc cÇu t¸c dông vµo th©n trô w = 4.2MPa. M« h×nh ho¸ s¬ ®å kÕt cÊu trong ch­¬ng tr×nh SAP2000, vµ g¸n c¸c t¶i träng lªn s¬ ®å ta cã kÕt qu¶ sau: Momen g©y lËt tÝnh to¸n: MlËt = 51759.81 KNm. Sè thanh PC 32 cÇn thiÕt lµ : n = . = 35.9 thanh Dïng 56 thanh PC 32 neo t¹i khèi ®Ønh trô. 2.9.3. TÝnh to¸n vßng v©y cäc v¸n thÐp : 2.9.3.1 TÝnh chiÒu dµy líp BT bÞt ®¸y : Chän mùc n­íc thi c«ng : Htc = 2.459 m. ChiÒu s©u ®¸y mãng so víi mÆt ®Êt thiªn nhiªn : h = 2.5 m. Khi thi c«ng mãng mè trô cÇu th× chØ cã ®¸y hè mãng cña : Trô T2 vµ T3 lµ n»m trong vïng cã n­íc ngÇm hoÆc n»m trong vïng ngËp n­íc. V× vËy ta chØ tÝnh to¸n líp bª t«ng bÞt ®¸y cho thi c«ng c¸c trô nµy. TÝnh chiÒu dµy bª t«ng bÞt ®¸y khi thi c«ng mãng trô T2 (trô cã chiÒu s©u mùc n­íc lín nhÊt). Khi tÝnh chiÒu dµy líp bª t«ng bÞt ®¸y, ta xÐt ®Õn ma s¸t cña thµnh cäc vµ bª t«ng. KÝch th­íc ®¸y hè mãng: 1550 x 940 (cm). §iÒu kiÖn : Trong ®ã : K: Sè l­îng cäc trong hè mãng, K = 12 Cäc. [t ] = 2 Kg/cm2. n : HÖ sè ma s¸t gi÷a ®Êt vµ cäc, n = 0.9 U : Chu vi cäc, u = 3.142 m. m : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc, m = 0.9. W : DiÖn tÝch ®¸y hè mãng, W = 145.7 m2. H : ChiÒu cao cét n­íc ¸p lùc, H = 5 m. gbt : träng l­îng riªng bªt«ng bÞt ®¸y, gbt = 2.1 kg/cm3. gn : träng l­îng riªng cña n­íc, gn = 1 Kg/cm3. Ta cã : h > 1.56 m. Chän h = 2 m. 2.9.3.2. ThiÕt kÕ v¸n khu«n thÐp : 2.9.3.2.1. TÝnh to¸n v¸n khu«n thÐp: 2.9.3.2.2. TÝnh v¸n khu«n thµnh: X¸c ®Þnh ¸p lùc v÷a lªn v¸n khu«n thµnh: T¶i träng tÝnh to¸n gåm cã c¸c lo¹i t¶i träng sau: - T¶i träng th¼ng ®øng + Träng l­îng v÷a bª t«ng: 24.0 KN/m3. + TÜnh t¶i v¸n khu«n: 7.0 KN/m3 . + Träng l­îng cña ng­êi vµ thiÕt bÞ cÇm tay: 2.5 KN/m2 . + T¶i träng do ®Çm v÷a: 2.0 KN/m2 . + T¶i träng do xung ®éng cña v÷a r¬i : 2.0 KN/m2 . - T¶i träng n»m ngang: + ¸p lùc v÷a + Lùc giã t¸c dông lªn hÖ thèng chèng - X¸c ®Þnh ¸p lùc v÷a lªn 1m v¸n thµnh: + ChiÒu cao t¸c dông cña v÷a H = 4.ho. Víi ho lµ tèc ®é ®æ bª t«ng trong 1 giê. + ¸p lùc v÷a t¸c dông lªn v¸n ®øng Pmax = n (q + g.R) Ptc = (q + g.R) Trong ®ã : R : B¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm n : HÖ sè v­ît t¶i, n= 1.3 q : Träng l­îng trªn bÒ mÆt bª t«ng bao gåm : lùc ®Çm, ng­êi, thiÕt bÞ, v÷a r¬i . . ., q = 6.5 KN/m2. g : Träng l­îng thÓ tÝch cña v÷a bª t«ng, g = 24.0 KN/m3 . V¸n khu«n ho H ThiÕt bÞ R q Pmax Ptc cho (m) (m) thi c«ng (m) KN/m2 KN/m2 KN/m2 DÇm 1.6 §Çm bµn 0.4 6.5 20.930 16.100 KCN 0.4 1.6 §Çm c¹nh 2 6.5 70.850 54.500 Mè trô 0.3 1.2 §Çm dïi 0.7 6.5 30.290 23.300 Ta cã ¸p lùc quy ®æi tõ biÓu ®å h×nh thang sang h×nh ch÷ nhËt: Pt® = Víi F: lµ diÖn tÝch biÓu ®å h×nh thang F = 0.5. (2.H - R).(Pmax - q) + H.q ¸p lùc Thi c«ng §¬n vÞ tÝnh ®æi DÇm KCN Mè trô F 30.602 49.010 28.022 m2 Pt® 19.126 30.631 23.351 KN/m2 Pt®tc 14.900 24.500 18.400 KN/m2 2.9.3.2.3. TÝnh to¸n t«n l¸t. Chän t«n thÐp lµm v¸n. T«n thÐp l¸t mÆt v¸n lµm viÖc nh­ b¶n kª trªn 4 c¹nh. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ®øng : a cm Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ngang : b cm V¸n khu«n a b Thi c«ng dÇm 45 45 Thi c«ng KCN 50 50 Thi c«ng mè trô 50 50 Moment uèn t¹i träng t©m tÊm c¹nh a x b : Mtt = a.Pt®.a.b §é vâng cña tÊm f = Víi : a , b : HÖ sè phô thuéc tû lÖ gi÷a kÝch th­íc cña 2 c¹nh v¸n (Tra b¶ng) E : m« ®uyn ®µn håi cña thÐp, E = 210000000 KN/m2 . Ptc : Ap lùc v÷a kh«ng xÐt ®Õn hÖ sè v­ît t¶i (tiªu chuÈn). d : chiÒu dµy tÊm t«n. X¸c ®Þnh chiÒu dµy tÊm t«n theo ®iÒu kiÖn bÒn (tÝnh cho 1 cm2 chiÒu réng v¸n) d ³ Víi R : lµ c­êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp. LÊy R = 240000 KN/m2 . §é vâng cho phÐp: a = B¶ng x¸c ®Þnh hÖ sè a , b a : b 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 a 0.0153 0.0665 0.0757 0.0817 0.0829 0.0833 b 0.0138 0.0199 0.024 0.0264 0.0277 0.0281 B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n TÝnh v¸n khu«n Mtt dtt d f [ f ] KÕt luËn KNm Cm cm cm cm Thi c«ng dÇm 0.059 0.1217 0.40 0.062736 0.225 §¹t Thi c«ng KCN 0.117 0.1711 0.50 0.080500 0.250 §¹t Th/c«ng mè trô 0.089 0.1494 0.50 0.060457 0.250 §¹t 2.9.3.2.4. TÝnh to¸n s­ên t¨ng c­êng: S­ên t¨ng c­êng ®­îc coi nh­ cïng lµm viÖc víi tÊm t«n l¸t. Chän kÝch th­íc s­ên ngang b»ng kÝch th­íc s­ên ®øng. TiÕt diÖn tÝnh to¸n: Ta cã b¶ng tÝnh sau : Thi c«ng d B H d F J W DÇm 0.4 6 10 0.5 7.4 85.55 12.79 KCN 0.5 7.5 10 0.8 11.75 137.12 20.54 Mè trô 0.5 7.5 10 0.8 11.75 137.12 20.54 (§¬n vÞ sö dông lµ cm). BiÓu ®å ¸p lùc v÷a t¸c dông lªn s­ên t¨ng c­êng cã d¹ng h×nh thang. S­ên ngang ®­îc coi lµ dÇm gi¶n ®¬n tùa trªn 2 gèi lµ c¹nh cña mÐp tÇm v¸n ®¬n. Lùc t¸c dông lµ biÓu ®å ¸p lùc v÷a cña mçi khoang s­ên vµ ph¶n lùc gèi cña 2 s­ên däc kÒ tiÕp nhau. S¬ ®å tÝnh to¸n nh­ h×nh vÏ: Ta cã: Pmax = Mmax = R = X¸c ®Þnh néi lùc trong s­ên ngang : + ¸p lùc tÝnh ®æi : P = TÝnh to¸n s­ên t¨ng c­êng theo ®é bÒn: V¸n khu«n Pmax R P Mmax s Ghi chó Thi c«ng dÇm 8.607 0.968 4.303 9890.841 773.081 §¹t Thi c«ng KCN 15.316 1.914 7.658 21729.043 1057.876 §¹t Thi c«ng Mè trô 11.676 1.459 5.838 16564.793 806.455 §¹t TÝnh to¸n s­ên t¨ng c­êng theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng. V¸n khu«n Ptc J f [ f ] Ghi chó Thi c«ng dÇm 3.353 85.547 0.00083 0.675 §¹t Thi c«ng KCN 6.125 137.117 0.00145 0.750 §¹t Thi c«ng Mè trô 4.600 137.117 0.00109 0.750 §¹t 2.9.3.3. TÝnh v¸n ®¸y . Trong thi c«ng dÇm do ®æ bª t«ng trªn bÖ nªn v¸n ®¸y bè trÝ ®Ó t¹o ®é b»ng ph¼ng . Ta chØ tÝnh v¸n ®¸y cho thi c«ng kÕt cÊu nhÞp ®óc hÉng. T¶i träng t¸c dông : + T¶i träng trªn bÒ mÆt : q = 6.5 KN/m2 . + Träng l­îng bª t«ng : qbt = 12 KN/m2. Chän ®Çm: §Çm bµn cã b¸n kÝnh t¸c dông R = 0.4 m. ¸p lùc v÷a t¸c dông lªn v¸n ®¸y : Pmax = 14.69 KN/m2 . Ptc = 11.3 KN/m2 . Chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi÷a c¸c s­ên t¨ng c­êng: + a = 50 cm. + b = 50 cm. M« men lín nhÊt ë gi÷a tÊm : Mtt = 0.056 KNm. TÝnh chiÒu dµy t«n l¸t theo ®iÒu kiÖn bÒn: d = 0.168 cm. Chän : d = 0.5 cm. Tinh chiÒu dµy v¸n khu«n theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng : f = 0.037129 cm. [ f ] = 0.25 cm. Nh­ vËy t«n l¸t ®¹t ®iÒu khiÖn biÕn d¹ng. Ch­¬ng X Tæ chøc thi c«ng ph­¬ng ¸n kü thuËt 2.10.1. Thi c«ng mè cÇu: 2.10.1.1.CÊu t¹o mè gåm cã : Toµn cÇu gåm cã 02 mè ch÷ U BTCT ®Æt trªn hÖ mãng cäc khoan nhåi (gåm 6 cäc khoan nhåi), ®­êng kÝnh mçi cäc lµ 1.2 m, chiÒu dµi dù kiÕn lµ 40 m Cäc ®­îc bè trÝ 3 hµng theo ph­¬ng däc cÇu vµ 2 hµng theo ph­¬ng ngang cÇu, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc theo hµng ngang lµ 4 m, theo chiÒu däc cÇu lµ 5m. Mãng mè cã cÊu t¹o ®èi xøng . 2.10.1.2. §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n thi c«ng mè A1: Mè cÇu cã cÊu t¹o lµ mè ch÷ U, bÖ mè lµ bÖ BTCT cã chiÒu dµy lµ 2,0m n»m trªn nÒn mãng cäc khoan nhåi F1200. B­íc 1 San ph¼ng mÆt b»ng, lµm ®­êng di chuyÓn cña m¸y khoan, x©y dùng ®­êng c«ng vô ®Ó phôc vô thi c«ng vµ lµm ®­êng t¹m ®Ó cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ph­¬ng tiÖn m¸y mãc phôc vô thi c«ng ®i l¹i ®¶m b¶o cho qu¸ tr×ng thi c«ng lu«n ®­îc liªn tôc. Do mè cÇu n»m ë vÞ trÝ kh«ng cã n­íc nªn ®Þnh vÞ trÝ mè ta ph¶i c¨n cø vµo ®­êng tim däc cÇu vµ c¸c cäc mèc quy ®Þnh cho tõng hè mãng. §Çu tiªn ta x¸c ®Þnh trôc däc trôc ngang cho mçi mãng, c¸c trôc nµy cÇn ph¶i ®¸nh dÊu cè ®Þnh b»ng c¸c cäc mèc ch¾c ch¾n n»m t­¬ng ®èi xa n¬i thi c«ng c«ng tr×nh ®Ó tr¸nh sai lÖch vÞ trÝ sau nµy. C¸c cäc nµy dïng ®Ó theo dâi th­êng xuyªn sù sai lÖch trong khi thi c«ng mãng, mè trô vµ kÕt cÊu bªn trªn. §Ó x¸c ®Þnh cao ®é cña ®¸y mãng, ®Ønh mãng ta cã thÓ dïng m¸y thuû b×nh hoÆc m¸y kinh vÜ. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c cäc, lËp ph­¬ng ¸n khoan c¸c lç cäc sao cho ®¹t tiÕn ®é thi c«ng lµ cao nhÊt. TiÕn hµnh khoan lç cäc, sau khi khoan lç cäc xong thu dän mÆt b»ng mãng, chuÈn bÞ thi c«ng b­íc 2 B­íc 2: §ãng èng v¸ch, råi sau ®ã tiÕn hµnh khoan ®Õn cao ®é thiÕt kÕ. Trong qu¸ tr×nh khoan sö dông v÷a sÐt Bentonit ®Ó gi÷ æn ®Þnh lç khoan. H¹ lång cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng cäc trong dung dÞch v÷a sÐt b»ng ph­¬ng ph¸p èng rót th¼ng ®øng. §µo ®Êt hè mãng b»ng c¬ giíi kÕt hîp víi thñ c«ng. §Ëp ®Çu cäc, sau ®ã tiÕn hµnh vÖ sinh ®o¹n ®Çu cäc lµm ph¼ng hè mãng chuÈn bÞ b­íc tiÕp theo. B­íc 3 : §Çm chÆt ®¸y hè mãng, d¶i líp ®¸ d¨m hoÆc líp bª t«ng nghÌo xuèng ®¸y mãng råi ®Çm chÆt lµm líp ®Öm mãng , ®æ cho tíi cao ®é ®¸y mãng th× dõng l¹i. Bè trÝ cèt thÐp , l¾p ®Æt v¸n khu«n ®æ bª t«ng bÖ mãng. Bè trÝ cèt thÐp , l¾p ®Æt v¸n khu«n ®æ bª t«ng th©n mè, t­êng ®Ønh, xµ mò, bÖ kª gèi , t­êng c¸nh mè. Thi c«ng nãn mè , ch©n khay, ®­êng ®Çu cÇu , l¾p b¶n qu¸ ®é . B­íc 4. Hoµn thiÖn mè . 2.10.1.3. Néi dung chi tiÕt cña tõng c«ng viÖc : 2.10.1.3.1 . X¸c ®Þnh vÞ trÝ tim mè trô cÇu Sö dông m¸y kinh vÜ ®Ó x¸c ®Þnh ph¹m vi mè tr­íc khi thi c«ng ngoµi thùc ®Þa . C«ng viÖc nµy ®­îc tiÕn hµnh 3 lÇn trong c¶ 3 giai ®o¹n: Tr­íc khi thi c«ng . Trong khi thi c«ng . Sau khi thi c«ng . CÇu ®­îc x©y dùng lµ cÇu lín cã tæng chiÒu dµi lµ 384m, lùa chän c¸c vÞ trÝ ®Æt tr¹m ®o hîp lý, æn ®Þnh, an toµn v× tr¹m ®o ph¶i ®­îc duy tr× trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. X¸c ®Þnh cao ®é c¸c bé phËn trong cÇu : §Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c cao ®é c¸c bé phËn trong cÇu th× ph¶i chuyÓn tõ mèc cao ®é quèc gia hay cña mét ®o¹n tuyÕn gÇn ®Êy vÒ vÞ trÝ hai ®Çu cÇu æn ®Þnh sau ®ã míi tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c cao ®é cña c¸c bé phËn toµn cÇu. 2.10.1.3.2. BiÖn ph¸p thi c«ng mè vµ c«ng nghÖ thi c«ng: C«ng t¸c chuÈn bÞ : TËp kÕt vËt liÖu, thiÕt bÞ vÒ c«ng tr­êng thi c«ng ChuÈn bÞ vÒ nh©n lùc vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng San ñi mÆt b»ng 2.10.1.3.2.1. Thi c«ng cäc khoan nhåi : a . §Þnh vÞ m¸y khoan: C«ng viÖc ®Þnh vÞ m¸y khoan quyÕt ®Þnh ®Õn vÞ trÝ vµ chÊt l­îng lç khoan. C¨n cø vµo sµn ®¹o, thø tù lç khoan, ph­¬ng ph¸p dÞch chuyÓn khoan ®Ó ®Æt khoan cho phï hîp. §Æt, dÞch chuyÓn vµ c©n m¸y sao cho tim cÇn khoan trïng víi tim lç khoan. ThiÕt bÞ ®Þnh vÞ m¸y khoan bao gåm: cÇn cÈu, kÝch, pa l¨ng xÝch, m¸y kinh vÜ, m¸y thuû b×nh vµ qu¶ räi. KiÓm tra vÞ trÝ tim cÇn khoan vµ ®é th¼ng ®øng cña cÇn b»ng m¸y kinh vÜ tr­íc khi khoan t¹o lç. Kª chÌn ch¾c ch¾n toµn m¸y nh»m kh«ng ®Ó m¸y khoan nghiªng lÖch, xª dÞch trong qu¸ tr×nh khoan. b . H¹ èng v¸ch thi c«ng: f140cm §­êng kÝnh èng v¸ch thi c«ng cäc khoan nhåi ph¶i to h¬n ®­êng kÝnh cäc khoan tõ 20 – 30cm, dµi tõ 2 – 6m. §Þnh vÞ èng v¸ch: §µo tr­íc ®Êt nÒn ®Ó ch©n v¸ch lµ chu vi ®­êng trßn hè ®µo cã thÓ s©u 1.2¸1,5m, t©m lµ tim lç khoan. §iÒu chØnh v¸ch th¼ng ®øng b»ng m¸y vµ qu¶ räi. Dïng hai tÇng ®Þnh vÞ b»ng thÐp h×nh ®ñ cøng ®Ó æn ®Þnh v¸ch ®¶m b¶o khi h¹ v¸ch xuèng th¼ng ®øng. Hai tÇng ®Þnh vÞ nµy liªn kÕt vµo sµn c«ng t¸c ë mÆt trªn vµ d­íi. §ãng h¹ èng v¸ch: Dïng bóa rung 60KVA ®Ó rung h¹ èng v¸ch. Dïng qu¶ bóa thÐp kÕt hîp víi têi khoan ®Ó ®ãng h¹. èng v¸ch thi c«ng cã thÓ ®ãng mét lÇn hoÆc ®ãng nèi nhiÒu lÇn tuú theo c¸c yÕu tè sau: ChiÒu dµi èng v¸ch. C¸c tÇng ®Þa chÊt èng v¸ch ph¶i qua. Khi h¹ èng v¸ch lµm nhiÒu lÇn ph¶i chó ý viÖc nèi èng v¸ch: MÆt ph¼ng ghÐp nèi ph¶i vu«ng gãc víi tim v¸ch ®Ó v¸ch kh«ng g·y khóc. Hµn kÝn ®Ó chèng c¸t nhá lät vµo. Hµn ®ñ ®iÒu kiÖn chÞu lùc ®Ó khi ®ãng v¸ch vµ rót v¸ch kh«ng bÞ ®øt mèi nèi. Kh«ng dïng b¶n t¸p phÝa trong ®Ó kh«ng v­íng, kÑt khoan vµ v¸ch ®« bª t«ng sau nµy. c . C«ng t¸c kiÓm tra èng v¸ch: ViÖc kiÓm tra èng v¸ch ph¶i ®­îc quan t©m theo dâi trong suèt thêi gian h¹ èng v¸ch b»ng räi, m¸y kinh vÜ vµ quan s¸t b»ng m¾t th­êng. BÊt kú ë cao ®é nµo thÊy cã hiÖn t­îng nghiªn lÖch th× ph¶i nguyªn ®Ò ra biÖn ph¸p xö lý. èng v¸ch thi c«ng nÕu ®Ó nghiªng sÏ ¶nh h­ëng tíi viÖc khoan t¹o lç. ViÖc tÝnh to¸n cho phÐp nghiªng v¸ch cã 2 yÕu tè: ChiÒu dµi èng v¸ch. §­êng kÝnh èng v¸ch (lín h¬n èng v¸ch ®æ BT lµ 20cm). 2.10.1.3.2.2. C«ng t¸c khoan t¹o lç: Khoan t¹o lç b»ng ph­¬ng ph¸p khoan tuÇn hoµn thuËn: Chän mòi khoan: C¨n cø vµo tÇng ®Þa chÊt ®Ó quyÕt ®Þnh chän mòi khoan vµ tèc ®é khoan ¸p dông nh­ sau: §èi víi c¸c lo¹i ®Êt, c¸t pha, c¸t dïng mòi khoan ®Êt. VËn tèc khoan phô thuéc vµo ®Þa chÊt vµ ®é s©u: Víi mòi khoan ®Êt cã thÓ khoan c¸c tèc ®é 26, 32, 56 vßng/phót. 2.10.1.3.2.3.Bentonite vµ V÷a Bentonite (v÷a khoan) a . Cung cÊp: ChÊt Bentonite, ®Æc biÖt lµ tr­íc khi trén, ph¶i tu©n thñ chØ dÉn kü thuËt b . Trén Bentonite ph¶i ®­îc trén trong n­íc s¹ch ®Ó t¹o ra huyÒn phï, duy tr× ®é æn ®Þnh cña c«ng t¸c ®µo cäc trong thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ®æ bª t«ng vµ hoµn thiÖn thi c«ng. NhiÖt ®é cña n­íc ®­îc dïng ®Ó trén thÓ vÈn bentonite vµ trén thÓ vÈn khi dïng trong hè khoan kh«ng ®­îc d­íi 5o C. Khi nguån n­íc ngÇm bÞ nhiÔm mÆn hay ho¸ chÊt, cÇn ph¶i hÕt søc thËn träng khi trén bentonite hoÆc tiÒn hydrate ho¸ bentonite trong n­íc s¹ch ®Ó vËt liÖu trë nªn phï hîp víi viÖc thi c«ng cäc. c . ThÝ nghiÖm Tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc ph¶i ®Ò xuÊt tÇn sè tiÕn hµnh thÝ nghiÖm dung dÞch khoan, ph­¬ng ph¸p còng nh­ qui tr×nh thu mÉu. Sè lÇn tiÕn hµnh thÝ nghiÖm sau ®ã cã thÓ thay theo yªu cÇu phô thuéc vµo tÝnh nhÊt qu¸n cña c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thu ®­îc. c. Xö lý v÷a th¶i : TÊt c¶ c¸c b­íc hîp lý ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®Ó thÓ v©n bentonite trªn c«ng tr­êng kh«ng bÞ trµn ra trªn c«ng tr­êng bªn ngoµi c¸c hè khoan. Bentonite lo¹i bá ph¶i ®­îc di chuyÓn ra khái c«ng tr­êng ngay lËp tøc kh«ng ®­îc chËm trÔ. BÊt cø viÖc lo¹i bá bentonite nµo ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña c¬ quan chñ qu¶n cña ®Þa ph­¬ng. 2.10.1.3.2.4. VÖ sinh vµ kiÓm tra lç khoan a .VÖ sinh lç khoan. Lç khoan ®­îc vÖ sinh theo ph­¬ng ph¸p tuÇn hoµn nghÞch b»ng m¸y b¬m 6BS. N­íc vµ mïn khoan víi h¹t cã ®­êng kÝnh max<150mm lµ hót ®­îc ra ngoµi theo hÖ thèng b¬m hót 6BS. N­íc b¬m bï vµo cäc lµ n­íc s¹ch, l­îng b¬m bï ph¶i ³180m3/h ®¶m b¶o cét n­íc trong lç khoan cao h¬n møc n­íc tÜnh bªn ngoµi. Khi cÇn khoan têi ®¸y lç vµ rµ hÕt tiÕt diÖn ®¸y lç, n­íc hót ra vÉn ®ñ l­u l­îng vµ bªn trong kh«ng cßn c¸t ®¸ lµ ®¹t yªu cÇu. b. KiÓm tra lç khoan: KiÓm tra ®é xiªn cña lç b»ng c¸ch th¶ mòi khoan tù do (kh«ng ®Ó trong m©m) xuèng ®¸y lç khoan. §o ®é xiªn cña cÇn khoan chÝnh lµ ®é xiªn cña lç khoan. KiÓm tra cao ®é lç khoan: b»ng chÝnh cÇn khoan, mòi khoan ®¶m b¶o chÝnh x¸c tuyÖt ®èi vÒ cao ®é ®¸y. KiÓm tra lç cã g·y khóc kh«ng: b»ng c¸ch dïng lång thÐp hoÆc èng thÐp cã chiÒu cao tèi thiÒu 1,5m. 2.10.1.3.2.5. C«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp. a. Gia c«ng cèt thÐp: C¸c cèt thÐp ®­êng vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr­êng ph¶i ®¶m b¶o s¹ch kh«ng bÞ dÝnh dÇu, mì, kh«ng bÞ rØ (nÕu bÞ rØ ph¶i ®­îc ®¸nh s¹ch tr­íc khi h¹ lång cèt thÐp) vµ ph¶i ®­îc b¶o qu¶n cÈn thËn trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Cèt thÐp chñ: §o¹n lång cèt thÐp rÊt dµi do vËy kh«ng cÇn ph¶i chia thµnh c¸c ®o¹n lång ®Ó gia c«ng nhiÒu lÇn råi h¹ vµo lç khoan. Mãc treo lång cäc ph¶i bè trÝ sao cho khi cÈu lång cèt thÐp kh«ng bÞ biÕn d¹ng lín. N©ng chuyÓn lång thÐp: lång thÐp ph¶i ®­îc n©ng chuyÓn t¹i nhiÒu ®iÓm trªn lång ®Ó tr¸nh biÕn d¹ng . b. H¹ lång cèt thÐp: Tr­íc khi h¹ lång cèt thÐp vµo lç khoan cÇn ®o ®¹c kiÓm tra l¹i cao ®é t¹i 4 ®iÓm xung quanh vµ 1 ®iÓm gi÷a ®¸y lç khoan. Cao ®é ®¸y kh«ng ®­îc sai lÖch v­ît qu¸ quy ®Þnh cho phÐp (Dh £ ±100mm). Khi h¹ lång cèt thÐp ®Õn cao ®é thiÕt kÕ ph¶i treo lång phÝa trªn ®Ó khi ®æ bª t«ng lång cèt thÐp kh«ng bÞ uèn däc vµ ®©m thñng nÒn ®¸y lç khoan. Lång cèt thÐp ph¶i ®­îc gi÷ c¸ch ®¸y hè khoan 10 cm. C¸c b­íc c¬ b¶n ®Ó l¾p ®Æt vµ h¹ c¸c ®o¹n lång cèt thÐp nh­ sau: N¹o vÐt ®¸y lç. H¹ tõ tõ lång cèt thÐp vµo lç khoan cho ®Õn cao ®é ®· ®­îc ®Þnh tr­íc. KiÓm tra cao ®é phÝa trªn cña lång cèt thÐp, ®¸y lç khoan. Neo lång cèt thÐp ®Ó khi ®æ bª t«ng lång cèt thÐp kh«ng bÞ tråi lªn. 2.10.1.3.2.6. §æ bª t«ng cäc: a. Yªu cÇu vÒ vËt liÖu: Thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. Xi M¨ng: Dïng xi m¨ng M300 C¸t: Dïng c¸t vµng cã m« ®un ³ 2.5, tu©n thñ theo tiªu chuÈn TCVN N­íc: S¹ch, kh«ng cã t¹p chÊt, tu©n thñ theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn . Phô gia: Cã thÓ dïng phô gia cho bª t«ng. Tû lÖ n­íc/xi m¨ng: theo thiÕt kÕ m¸c bª t«ng cäc. b. Yªu cÇu kü thuËt vÒ bª t«ng d­íi n­íc. Ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu cña v÷a bª t«ng khi ®æ bª t«ng d­íi n­íc ®óng quy tr×nh quy ph¹m hiÖn hµnh. C¸c chØ tiªu vÒ ®é sôt, ®é t¸ch v÷a vµ t¸ch n­íc v.v... sÏ ®­îc qui ®Þnh cô thÓ trªn c¬ së kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng vµ ph­¬ng ph¸p b¬m bª t«ng. c. VËn chuyÓn bª t«ng C¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn bª t«ng ph¶i b¶o ®¶m kÝn, kh«ng lµm ch¶y mÊt v÷a xi m¨ng. Thêi gian tõ khi trén bª t«ng xong ®Õn khi ®æ vµo cäc kh«ng ®­îc qu¸ 30 phót. d. èng dÉn bª t«ng: èng dÉn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt sau: èng ph¶i kÝn ®ñ chÞu ¸p lùc trong qu¸ tr×nh b¬m bª t«ng . Mçi ®èt cña èng nèi dµi kho¶ng 3m, mèi nèi ph¶i ®­îc cÊu t¹o ®Ó dÔ th¸o l¾p. ChiÒu dµy thµnh èng tèi thiÓu lµ 8 mm. §­êng kÝnh ngoµi cña èng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1/2 ®­êng kÝnh danh ®Þnh cña cäc. e. PhÔu ®æ: PhÔu ®æ ®­îc g¾n vµo phÝa trªn cña èng dÉn b»ng mÆt bÝch, gãc gi÷a hai thµnh phÔu kho¶ng tõ 60 ¸ 80° ®Ó bª t«ng dÔ xuèng, thÓ tÝch phÔu lµ 1m3. f. C«ng t¸c ®æ bª t«ng cäc ThÓ tÝch bª t«ng cäc khi ®æ sai lÖch so víi tÝnh to¸n thiÕt kÕ h¬n 30% th× ph¶i kiÓm tra vµ cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp vÒ sù sai lÖch ®­êng kÝnh cäc. §æ bª t«ng cäc theo ph­¬ng ph¸p di chuyÓn th¼ng ®øng èng dÉn. g. Ph­¬ng ph¸p di chuyÓn th¼ng ®øng èng dÉn Khi sö dông ph­¬ng ph¸p di chuyÓn th¼ng ®øng èng dÉn cÇn tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau: Tr­íc khi ®æ bª t«ng cäc khoan, hÖ thèng èng dÉn ®­îc h¹ xuèng c¸ch ®¸y hè khoan 20 cm. Ph¶i ®æ bª t«ng víi tèc ®é chËm ®Ó kh«ng lµm chuyÓn dÞch lång thÐp vµ tr¸nh lµm bª t«ng bÞ ph©n tÇng. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ph¶i gi÷ mòi èng dÉn lu«n ngËp vµo trong bª t«ng tèi thiÓu lµ 2m vµ kh«ng v­ît qu¸ 5m. Trong khi ®æ bª t«ng, ph¶i ®o ®¹c vµ ghi chÐp quan hÖ gi÷a l­îng bª t«ng vµ cao ®é mÆt bª t«ng trong lç. Tr×nh tù thùc hiÖn cô thÓ nh­ sau: §Çu tiªn dïng mét nót b»ng gç hoÆc bao t¶i cuén chÆt hoÆc mét qu¶ cÇu, nót kÝn èng thÐp. Nót n»y ®­îc gi÷ b»ng mét d©y dßng lªn trªn. Khi ®æ bª t«ng nót sÏ bÞ ®Èy dÇn xuèng ch©n èng lóc nµy ®ang ®Æt s¸t ®¾y hè mãng, TiÕp ®ã nhÊc èng lªn cho ch©n c¾ch mÆt ®Êt kho¶ng 20-30cm vµ chïng d©y cho nót tôt ra khá èng, bª t«ng sÏ trµn ra ngoµi, lóc nµy ph¶i liªn tôc ®æ bª t«ng vµo phÔu.Líp bª t«ng d­íi ch©n èng ngµy cµng dÇy lªn vµ ta thÊy chØ cã líp trªn mÆt lµ tiÕp xóc víi n­íc.V× ch©n èng lu«n ngËp vµo trong bª t«ng Nªn bª t«ng míi kh«ng tiÕp xóc víi n­íc vµ do ®ã míi co thÓ d÷ cho chÊt l­îng bª t«ng kh«ng bÞ gi¶m sót nhiÒu. Nãi chung ph¶i lu«n lu«n ®¶m b¶o ch©n èng ngËp d­íi mÆt bª t«ng tõ 0.8-1m. Khi nµo bª t«ng kh«ng tôt xuèng ph¶i kÐo èng lªn,lóc nµy cÇn thËn träng thao t¸c ®Ó ch©n èng kh«ng bÞ kÐo lªn qu¸ cao h¬n quy ®Þnh nãi trªn. Tuú vµo diÖn tÝch cña hè mãng vµ b¸n kÝnh ph¹m vi bª t«ng cã thÓ trµn ra cña mçi èng mµ quyÕt ®Þnh sè èng ®æ bª t«ng . B¸n kÝnh ho¹t ®éng cña mèi èng tõ 3-4.5m. ph¶i ®¶m b¶o ®æ bª t«ng liªn tôc vµ yªu cÇu n¨ng xuÊt tèi thiÓu lµ 0.3m3/giê cho mçi mÐt diÖn tÝch hè mãng. NÕu ®¸y hè mãng qu¸ réng th× cã thÓ ph©n thµnh tõng khèi ®Ó ®æ bª t«ng dÇn. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng khèi l­îng bª t«ng thùc tÕ ®æ cho cäc so víi khèi l­îng tÝnh to¸n theo ®­êng kÝnh quy ®Þnh cña cäc nÕu nhiÒu h¬n th× khèi l­îng bª t«ng ®æ v­ît lªn nµy chñ yÕu do chªnh lÖch gi÷a ®­êng kÝnh ch©n cäc quy ®Þnh víi ®­êng kÝnh t¹o lç thùc tÕ (®­êng kÝnh t¹o lç thùc tÕ th­êng lín h¬n kho¶ng 3- 6cm ). Lç cäc bÞ to do vá cña líp v÷a d÷ thµnh bÞ röa tr«i. Ngoµi ra, cßn cã thÓ do thµnh lç bÞ s¹t lë, va ®Ëp cña n­íc thÊm, n­íc ch¶y vµo trong lç cäc, ®Êt nÒn bÞ nÐn chÆt l¹i .v.v.. §iÒu ®ã lµ nguyªn nh©n sinh ra khèi l­îng bª t«ng t¨ng v­ît lªn. Trong c¸c tr­êng hîp b×nh th­êng do ph­¬ng ph¸p thi c«ng vµ t×nh h×nh ®Þa chÊt cã kh¸c nh¨u, khèi l­îng bª t«ng ®æ v­ît còng kh¸c nh¨u. §èi víi ph­¬ng ph¸p thi c«ng cã èng chèng v­ît kho¶ng 4-10%, ®èi víi ph­¬ng ph¸p thi c«ng tuÇn hoµn nghÞch hoÆc ph­¬ng ph¸p thi c«ng guång xo¾n v­ît kho¶ng 10-20%. V× vËy, ph¶i kiÓm tra khèi l­îng ®æ bª t«ng. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra th«ng th­êng lµ ®Õm sè xe chuyÓn bª t«ng ®Õn vµ phiÕu vËn chuyÓn ®· nhËn ®­îc. Do thµnh lç bÞ to ra chong qu¸ tr×nh thi c«ng lç nªn ph¶i dïng d©y th­êng xuyªn ®o xem mÆt bª t«ng d©ng lªn ®­îc bao nhiªu mçi khi ®æ hÕt mét xe bª t«ng. 2.10.1.4. Thi c«ng bÖ Mè. Dïng m¾y xóc kÕt hîp nh©n lùc ®µo ®Êt ®Õn cao ®é thiÕt kÕ §Ëp ®Çu cäc khoan nhåi (phÇn ngµm vµo bÖ mè lµ 1m ), lµm vÖ sinh hè mãng R¶i mét líp bª t«ng ®Öm lµ líp bª t«ng nghÌo M150 dµy 15 cm ®Ó thay v¸n khu«n ®¸y bÖ vµ ®Ó bª t«ng bÖ ®¹t ®­îc c­êng ®é thiÕt kÕ. L¾p dùng v¸n khu©n thµnh bÖ mè: Dïng v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh, c¸c tÊm v¸n ®­îc liªn kÕt b»ng bu l«ng vµo khung b»ng thÐp ®Þnh h×nh ch÷ C Yªu cÇu khi l¾p ®Æt v¸n khu«n: BÒ mÆt v¸n khu«n ph¶i ph¼ng, liªn kÕt gi÷a c¸c tÊm v¸n khu«n ph¶i khÝt vµ ®¶m b¶o ®óng kü thuËt. L¾p ®Æt cèt thÐp : Cèt thÐp bÖ ®­îc chÕ t¹o tr­íc thµnh c¸c l­íi, dïng cÈu cÈu vµo vµ hµn liªn kÕt chóng l¹i thµnh cèt thÐp bÖ. Chó ý : §Æt cèt thÐp chê t­êng th©n vµ t­êng c¸nh §æ bª t«ng bÖ mãng : Yªu cÇu ®æ bª t«ng ph¶i ®ång nhÊt vµ liªn tôc, chiÒu cao ®æ bª t«ng ph¶i nhá h¬n 1,5m ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph©n ly cèt liÖu. Thêi gian ®æ ph¶i nhá h¬n thêi gian ninh kÕt cña bª t«ng ( 4 giê ) Ph­¬ng ph¸p ®æ bª t«ng : Dïng cÇn cÈu kÕt hîp víi hÖ thèng vßi b¬m. B¬m bª t«ng vµo nh÷ng chç kh«ng gian hÑp. §æ bªt«ng theo líp ngang dµy tõ 20-30cm, ®Çm ch¹t theo yªu cÇu råi míi ®æ líp tiÕp theo. Khèi l­îng bª t«ng cÇn ®æ lµ 13,0 x 6,5 x 2,0 = 169 m3. Dïng tr¹m trén cã c«ng suÊt >40m3/h ®Ó cã thÓ ®æ xong bª t«ng bÖ mè tr­íc 3 giê. Ph­¬ng ph¸p ®Çm : Dïng ®Çm dïi. B¶o d­ìng bª t«ng : Ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu b¶o d­ìng ®èi víi bª t«ng thi c«ng trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng. 2.10.1.5 . Thi c«ng t­êng th©n, t­êng ®Ønh, t­êng c¸nh, vai kª : L¾p dùng cèt thÐp : C¸c cèt thÐp ph¶i ®­îc hµn thµnh tõng l­íi theo tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o. C¸c l­íi thÐp nµy ®­îc hµn vµo víi nhau. Kho¶ng c¸ch gi÷a cèt thÐp vµ v¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o theo cÊu t¹o L¾p dùng v¸n khu«n : Sau khi bª t«ng bÖ mãng ®¹t c­êng ®é, ng­êi ta th¸o dì v¸n khu«n bÖ, sö dông v¸n khu«n bÖ vµ c¸c v¸n khu«n kh¸c ®· chuÈn bÞ tr­íc ®Ó thi c«ng t­êng th©n, t­êng ®Ønh, t­êng c¸nh, vai kª. Yªu cÇu l¾p dùng v¸n khu«n : §¶m b¶o c¸c kÝch th­íc cña t­êng mè. Chó ý, ngoµi c¸c tÊm thÐp trªn cßn c¸c tÊm cã h×nh d¹ng ®­îc cÊu t¹o ngoµi c«ng tr­êng §æ bª t«ng : §æ bª t«ng dïng cÇn cÈu kÕt hîp víi hÖ thèng vßi voi ThiÕt bÞ ®Çm : Dïng ®Çm dïi Dïng kÕt cÊu UYKM lµm ®µ gi¸o vµ t¹o sµn c«ng t¸c nhê hÖ dÇm I600 vµ l¸t v¸n b»ng thÐp. Chó ý : Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ta ph¶i lu«n kiÓm tra v¸n khu«n ®Ó cÊu kiÖn ®­îc ®æ ®óng kÝch th­íc thiÕt kÕ. 2.10.1.6. X©y dùng ch©n khay, ta luy nãn mè : §¾p ®Êt nãn mè ®Õn cao ®é thiÕt kÕ vµ ®Çm chÆt X©y dùng ch©n kh¨y d­íi ®­êng xãi lë 0.5m X©y dùng nãn mè theo ®é dèc 1:1 L¸t ta luy nãn mè b»ng ®¸ héc. 2.10.2. Thi c«ng trô t3. 2.10.2.1. C¸c th«ng sè kü thuËt cña trô. Toµn cÇu cã 6 trô, trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®å ¸n chØ thiÕt kÕ vµ thiÕt kÕ thi c«ng trô T3 (T4). V× 2 trô cã cÊu t¹o gièng nhau vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng nh­ nhau nªn ë ®©y chØ tr×nh bµy qu¸ tr×nh thi c«ng trô T3 Trô T3 lµ d¹ng trô dÆc th©n hÑp toµn khèi, BTCT ®æ t¹i chç dÆt trªn nÒn mãng cäc khoan nhåi gåm 12 cäc ®­êng kÝnh 1.2 m. 2.10.2.2. §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n thi c«ng. Trô T3 cã cao ®é ®¸y mãng thÊp h¬n MNTC lµ 4.5m, ®¸y mãng ®­îc ®Æt s©u h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn lµ 1.5m – 2 m. Ph­¬ng ¸n thi c«ng nh­ sau : B­íc 1: X¸c ®Þnh vÞ trÝ tim mãng trô. X¸c ®Þnh tim cÇu,vÞ trÝ tim mãng trô , chiÒu réng vµ chiÒu dµi cña mãng trô sau ®ã ®Þnh vÞ c¸c vÞ trÝ ®ã l¹i b»ng c¸c cäc vµ c¸c cäc ®Þnh h­íng ®­îc bè trÝ xung quanh mãng. ChuÈn bÞ vËt t­ m¸y mãc thi c«ng - §ãng cäc v¸n thÐp b»ng bóa rung 55 KW - L¾p r¸p vµnh ®ai ngoµi vµ c¸c thanh gi»ng - §¾p ®Êt bªn trong t­êng cäc v¸n. B­íc 2: Rung h¹ èng v¸ch. - §ãng cäc ®Þnh vÞ 2I360 . - L¾p khung dÉn h­íng ®Ó rung h¹ èng v¸ch - Dïng bóa rung rung h¹ èng v¸ch ®Õn cao ®é thiÕt kÕ . B­íc 3: Khoan t¹o lç. - Dïng m¸y khoan khoan t¹o lç ®Õn cao ®é thiÕt kÕ. - VÖ sinh lç khoan, l¾p ®Æt vµ h¹ lång cèt thÐp - L¾p èng ®æ, phÔu ®æ bª t«ng (MÆt bªt«ng cao trªn cao ®é ®¸y bÖ 1.5m) B­íc 4: §æ bª t«ng cäc khoan nhåi. - §æ BT cäc khoan nhåi theo ph­¬ng ph¸p rót èng th¼ng ®øng vµ nhæ èng v¸ch - KiÓm tra chÊt l­îng cäc - Di chuyÔn m¸y mãc ra khái vÞ trÝ - §µo ®Êt trong vßng v©y ®Õn cao ®é quy ®Þnh B­íc 5: Thi c«ng bÖ trô. B­íc 6: Thi c«ng th©n trô. 2.10.3. Ph­¬ng ¸n thi c«ng chi tiÕt trô T2. 2.10.3.1. X¸c ®Þnh vÞ trÝ tim trô: ViÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim trô ®­îc tiÕn hµnh nh­ trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh tim mãng mè cÇu. 2.10.3.2. Rung h¹ èng v¸ch, Khoan t¹o lç , §æ bª t«ng cäc khoan nhåi: M¸y khoan ®­îc ®Æt trªn hÖ sµn ®¹o, tiÕn hµnh khoan cäc vµ ®æ bª t«ng cäc khoan nhåi t­¬ng tù nh­ trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc khoan nhåi cña mè Mo. 2.10.3.3. Thi c«ng bÖ trô. TiÕn hµnh ®Ëp lé cèt thÐp ®Çu cäc c¾m s©u vµo bÖ 1.3 m. TiÕp theo ta l¾p dùng cèt thÐp, v¸n khu«n, bè trÝ mÆt b»ng ®æ bª t«ng vµ ®æ bª t«ng. C«ng t¸c chuÈn bÞ ph¶i tiÕn hµnh thËn träng, khÈn tr­¬ng ®Ó trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng kh«ng cã sù cè x¶y ra. §Ó ®¶m b¶o tèt c¸c ®iÒu kiÖn trªn ph¶i cã dù phßng vÒ thiÕt bÞ, nh©n lùc. GhÐp v¸n khu«n hè mãng: Dïng v¸n khu«n thÐp l¾p ghÐp ®Ó thi c«ng. KÝch th­íc c¸c tÊm l¾p ghÐp lµ 1x2 (m), ghÐp v¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu lµ ph¼ng, khÝt. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng kh«ng ®Ó v÷a, xi m¨ng ch¶y ra, kÝch th­íc ph¶i ®óng víi thiÕt kÕ. §æ bª t«ng : Sau khi l¾p xong cèt thÐp th× ta tiÕn hµnh ®æ bª t«ng. V× ®©y lµ c«ng tr×nh cÇu lín nªn ta cã thÓ dïng mét tr¹m trén ngay ch©n c«ng tr×nh ®Ó cÊp bª t«ng cho toµn c«ng tr×nh. Tõ tr¹m trén dïng ®­êng èng ®Ó b¬m bª t«ng tíi c¸c vÞ trÝ thi c«ng. ë ®©y ®Ó tiÕt kiÖm vËt liÖu xi m¨ng th× ta cã thÓ nÐm vµo trong bª t«ng mét l­îng ®¸ héc 20cm kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hßn ®¸ ph¶i < 20cm ®Ó bª t«ng cã thÓ trµn vµo vµ lÊp kÝn khe hë gi÷a c¸c viªn ®¸. Lµm ®­îc nh­ vËy ta sÏ tiÕt kiÖm ®­îc 30 ¸50 kg xi m¨ng /1m3 bª t«ng. 2.10.3.4. X©y dùng th©n trô cÇu : Dïng v¸n khu«n thÐp chÕ t¹o s½n ®Ó thi c«ng th©n trô. ë ®©y ta chØ dïng mét lo¹i m· hiÖu cña tÊm l¾p ghÐp ®ã lµ h×nh ch÷ nhËt kÝch th­íc 1x2m dµy 4mm. §èi vãi phÇn th©n cét ta còng dïng v¸n khu«n thÐp l¾p ghÐp dµy 4mm. Mçi trô bao gåm 3 tÊm v¸n khu«n cong ghÐp l¹i, c¸c tÊm nµy ®­îc b¾t chÆt b»ng bu l«ng víi nhau. Sau khi ®æ bª t«ng xong vµ bª t«ng ®ñ c­êng ®é th× ta th¸o bu l«ng vµ dì v¸n khu«n. * L­u ý: Tr­íc khi ®æ bª t«ng th× mÆt v¸n khu«n cÇn quÐt chÊt th¸o v¸n khu«n SEPARON ®Ó sau nµy dÔ th¸o v¸n khu«n.. 2.10.4. Thi c«ng kÕt cÊu nhÞp. Tr×nh tù thi c«ng thep ph­¬ng ph¸p ®óc h½ng c©n b»ng gåm c¸c b­íc sau: - Thi c«ng c¸c khèi ®Ønh trô. - §óc hÉng c¸c khèi . - §æ bª t«ng phÇn ®Çu nhÞp biªn, hîp long nhÞp biªn - Hîp long nhÞp chÝnh. 2.10.4.1. Thi c«ng c¸c khèi ®Ønh trô T3 vµ T4. Bè trÝ chung ®µ gi¸o thi c«ng khèi Ko. - Khèi ®Ønh trô ®­îc thi c«ng sau khi ®· hoµn thµnh viÖc x©y dùng th©n trô. - L¾p dùng ®µ gi¸o më réng trô : HÖ thèng ®µ gi¸o më réng trô ®­îc chÕ t¹o b»ng c¸c thanh thÐp h×nh vµ ®­îc liªn kÕt chÆt víi trô b»ng c¸c thanh thÐp dù øng lùc F32. Trªn hÖ thèng ®µ gi¸o nµy dùng v¸n khu«n, l¾p ®Æt cèt thÐp, thÐp dù øng lùc , ®æ bª t«ng. - Khèi ®Ønh trô T3 vµ T4 dµi 14 (m), chiÒu réng ®¸y hép 5.0 (m), chiÒu réng b¶n n¾p hép 12.0m . V¸ch ng¨n dµy 1.0 (m) t¹i vÞ trÝ tim trô. Qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng lµm 4 ®ît : + §ît 1: §æ bª t«ng b¶n ®¸y hép. + §ît 2: §æ bª t«ng v¸ch ng¨n. + §ît 3: §æ bª t«ng b¶n bông. + §ît 4: §æ bª t«ng b¶n n¾p. - Tr×nh tù thi c«ng khèi trªn ®Ønh trô : + Sau khi thi c«ng xong th©n trô, dän dÑp mÆt b»ng. + §Æt c¸c gèi BTCT t¹m thêi. + L¾p dùng ®µ gi¸o më réng trô. + L¾p dùng v¸n khu«n ®Ó ®æ bª t«ng. + §Æt c¸c cèt thÐp th­êng. + §Æt c¸c èng t«n ( vá cña c¸p D¦L) + Uèn th¼ng c¸c thanh D¦L F32 ®Ó cè khèi ®Ønh trô víi trô (c¸c thanh nµy ®· ch«n s½n khi thi c«ng trô) + §æ bª t«ng theo tõng ®ît. + C¨ng kÐo cèt thÐp D¦L, tiÕn hµnh b¬m v÷a. + C¨ng kÐo thanh D¦L F32. - Sau ®ã tiÕn hµnh th¸o dì ®µ gi¸o v¸n khu«n . + Th¸o dì v¸n khu«n: * Th¸o nªm gç t¹i c¸c vÞ trÝ nªm vµ ®iÓm kª (tiÕn hµnh th¸o v¸n khu«n biªn tr­íc) . * XiÕt chÆt bu l«ng ch«n s½n trong c¸c khèi ®µ gi¸o t¹o thµnh lùc ®Èy t¸ch v¸n khu«n khái mÆt khèi bª t«ng. * Th¸o dì v¸n khu«n ®em thi c«ng t¹i vÞ trÝ kh¸c. + Th¸o dì ®µ gi¸o më réng trô: * Th¸o dì bu l«ng liªn kÕt c¸c thanh thÐp I550. * Dïng cÇn cÈu 10(T) ®Æt trªn hÖ næi tiÕn hµnh th¸o gì tõng thanh mét. * TiÕn hµnh dän dÑp khu vù thi c«ng. 2.10.4.2. §óc h½ng c©n b»ng c¸c khèi - Sau khi hoµn thiÖn khèi ®Ønh trô, tiÕn hµnh ®óc h½ng c©n b»ng c¸c khèi dÇm chÝnh b»ng xe ®óc h½ng. - Xe ®óc h½ng ®­îc sö dông lµ lo¹i nÆng 80 (T), cã tæng chiÒu dµi 1 xe lµ 12 (m) chiÒu cao lµ 4 (m) cã cÊu t¹o kiÓu dµn thÐp. - Bé v¸n khu«n dïng trong viÖc ®óc h½ng lµ v¸n khu«n chuyªn dông cã träng l­îng lµ 20 (T). - C¸c khèi ®óc h½ng cã chiÒu dµi 3 (m) vµ 4 (m) - Tr×nh tù ®æ bª t«ng 1 ®èt : ViÖc ®æ bª t«ng ®­îc b¾t ®Çu tõ hai ®Çu khèi tiÕn vµo gi÷a, mçi ®o¹n dÇm ®­îc chia lµm 3 ®ît : + §ît 1 : §æ bª t«ng ®¸y hép. + §ît 2 : §æ bª t«ng thµnh hép. + §ît 3 : §æ bª t«ng b¶n mÆt cÇu. - Thêi gian ®óc 1 khèi bª t«ng dù kiÕn 7 ngµy. - Tr×nh tù thi c«ng ®óc h½ng c©n b»ng : + Th¸o dì ®µ gi¸o vµ hÖ thèng chèng khèi ®Ønh trô. + §Æt xe ®óc sè 1, sè 2 . + L¾p dùng v¸n khu«n, cèt thÐp th­êng, èng t«n. + §æ bª t«ng khèi 1, khèi 2. + C¨ng kÐo cèt thÐp D¦L, tiÕn hµnh b¬m v÷a. + DÞch chuyÓn xe ®óc 1, 2 sang vÞ trÝ míi. + LÆp l¹i c¸c chu tr×nh trªn . 2.10.4.3. §æ bª t«ng phÇn nhÞp biªn vµ hîp long nhÞp biªn: - Trong khi ®ang tiÕn hµnh ®óc h½ng trô T3 vµ T4, tiÕn hµnh dùng ®µ gi¸o v¸n khu«n ®Ó thi c«ng phÇn nhÞp biªn. - Chän cÊu t¹o ®µ gi¸o: HiÖn ë ViÖt Nam, ®· sö dông dµn T-66 ®Ó ®ì v¸n khu«n dÇm hép. ChiÒu dµi cña ®µ gi¸o ®Æt trªn nÒn s«ng 1 ®o¹n dµi 10 (m). - Qu¸ tr×nh l¾p dùng gåm c¸c b­íc sau: + Dïng m¸y ñi san lÊp khu vùc ®Æt ®µ gi¸o. + Gia cè khu vùc ®Æt ®µ gi¸o b»ng ®¸ héc, lu lÌn kü. + Dïng cÇn cÈu 25 (T) l¾p dùng c¸c ®o¹n ®µ gi¸o T-66. + Nèi c¸c ®o¹n dÇm T-66 b»ng c¸c thanh m¹. + §Æt gç nªm cã chiÒu dµi thay ®æi. + L¾p v¸n ®¸y suèt chiÒu dµi hép, liªn kÕt víi v¸n däc b»ng ®inh, v¸n t«n dµy 2 mm, liªn kÕt t«n víi v¸n b»ng ®inh, sau ®ã mµi nh½n. + L¾p ®Æt v©n khu«n thµnh, ®Þnh vÞ b»ng 2 bé ®Þnh vÞ ë mçi ®Çu cña hép. + L¾p ®Æt v¸n khu«n b¶n ®¸y, èng ghen cho cèt thÐp D¦L + L¾p ®Æt cèt thÐp th­êng . + ChØnh l¹i cao ®é cña toµn bé ®µ gi¸o v¸n khu«n. - Tr×nh tù ®æ bª t«ng : TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ phÇn ®æ bª t«ng khi ®óc h½ng. - Sau khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é, tiÕn hµnh c¨ng kÐo cèt thÐp dù øng lùc , tiÕn hµnh phun v÷a. Qu¸ tr×nh hîp long nhÞp biªn sÏ nãi kü ë phÇn sau. - Sau khi hîp long nhÞp biªn xong, khi bª t«ng ®¹t ®ñ c­êng ®é yªu cÇu, tiÕn hµnh c¨ng kÐo c¸c bã cèt thep dù øng lùc, phun v÷a. Sau ®ã tiÕn hµnh th¸o dì ®µ gi¸o v¸n khu«n . + Th¸o dì v¸n khu«n: * Th¸o nªm gç t¹i c¸c vÞ trÝ nªm vµ ®iÓm kª (tiÕn hµnh th¸o v¸n khu«n biªn tr­íc) . * XiÕt chÆt bu l«ng ch«n s½n trong c¸c khèi ®µ gi¸o t¹o thµnh lùc ®Èy t¸ch v¸n khu«n khái mÆt khèi bª t«ng. * Th¸o dì v¸n khu«n ®em thi c«ng t¹i vÞ trÝ kh¸c. + Th¸o dì ®µ gi¸o: * Níi bu l«ng, c¸c nªm ®µ gi¸o, h¹ ®Òu c¸c gãc cña mçi dµn xuèng, h¹ tõng ®èt mét. * Khi toµn bé ®µ gi¸o ®­îc h¹ xuèng 2 (cm) th× dõng l¹i. Dïng bu l«ng vÝt t¸ch v¸n ®¸y dÇm khái bª t«ng. * H¹ tiÕp ®µ gi¸o xuèng kho¶ng tõ 5 - 8 (cm) n÷a, dïng cÈu 25 (T) ®Ó h¹ ®µ gi¸o xuèng. 2.10.4.4. Hîp long nhÞp chÝnh - Qu¸ tr×nh hîp long dÇm ®­îc thùc hiÖn bëi 1 xe ®óc vµ ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c b­íc sau : - §iÒu chØnh khèi hîp long theo ph­¬ng ngang : + C¸c neo trªn ®Ønh mÆt cÇu ®­îc neo xuèng hép b»ng c¸c thanh thÐp c­êng ®é cao PC32 víi lùc trong mçi thanh lµ 20 (T). + §iÒu chØnh c¸nh h½ng bÞ lÖch theo ph­¬ng ngang b»ng c¸c thanh thÐp c­êng ®é cao xiªn. - §iÒu chØnh khèi hîp long theo ph­¬ng th¼ng ®øng : + ViÖc ®iÒu chØnh khèi hîp long theo ph­¬ng ®øng nhê dµn chñ cña xe ®óc. + KÝch thanh neo ra phÝa sau, t¨ng lùc cho tíi khi thanh F38 ®¹t ®­îc c­êng ®é cÇn thiÕt. + Kho¸ kÝch, xiÕt chÆt thanh neo vµ neo chèng . + Th¸o dÇn thanh neo ë ch©n tr­íc xe ®óc vµ t¨ng ¸p lùc kÝch phÝa tr­íc ®Ó kÐo c¸nh h½ng lªn. + Khi ®¹t ®­îc cao ®é yªu cÇu th× neo thanh thÐp C§C phÝa tr­íc vµ t¨ng ¸p lùc kÝch cho tíi khi lùc trong thanh ®¹t 10 (T). + Kho¸ kÝch, chªm chÌn thanh chèng. - L¾p ®Æt c¸c thanh chèng t¹m : + Hai thanh chèng t¹m ®­îc l¾p vµo ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh hîp long. + Hai ®Çu thanh chèng d­íi ®­îc l¾p ®Çy b»ng v÷a xi m¨ng kh«ng co ngãt. + Sau khi hai bã c¸p dù øng lùc ®­îc c¨ng t¹m thêi, hai ®Çu thanh chèng trªn còng ®­îc chÌn b»ng v÷a xi m¨ng kh«ng co ngãt. - C¨ng kÐo t¹m c¸c bã c¸p trªn b¶n ®¸y hép: Sau khi võa xi m¨ng ®¹t c­êng ®é, tiÕn hµnh c¨ng bã c¸p ®Çu tiªn . + Bã c¸p nµy ®­îc c¨ng tíi 75 % Pk. + Theo dâi ®ång hå ®Æt gÇn thanh chèng phÝa d­íi, th¸o bá c¸c liªn kÕt däc trªn ®Ønh trô T2. + C¨ng kÐo bã c¸p thø hai ®Õn 50 % Pk. - C¨ng kÐo c¸c bã c¸p b¶n ®¸y hép: Sau khi bª t«ng ®¹t c¸c c­êng ®é yªu cÇu tiÕn hµnh c¨ng kÐo c¸c bã cèt thÐp cßn l¹i. - Sau khi c¨ng kÐo cèt thÐp xong, tiÕn hµnh hoµn thiÖn thi c«ng nhÞp liªn tôc. - Thi c«ng líp phñ mÆt cÇu, lan can, èng tho¸t n­íc, khe co gi·n .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh in.DOC