Thiết kế nhà điều hành công ty xây dựng số 1 - Vinaconex

Lời nói đầu Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của đất nước, ngành xây dựng cũng theo đà phát triển mạnh mẽ. Trên khắp các tỉnh thành trong cả nước các công trình mới mọc lên ngày càng nhiều. Đối với một sinh viên như em việc chọn đề tài tốt nghiệp sao cho phù hợp với sự phát triển chung và phù hợp với bản thân là một vấn đề quan trọng. Với sự đồng ý của Khoa Xây Dựng và sự hướng dẫn ,giúp đỡ tận tình của các thầy giáo : Đặng Tỉnh, thầy Bùi Mạnh Hùng, thầy Nguyễn Hữu Kháng và thầy Bùi Quý Ngọc em đã chọn và hoàn thành đề tài "Nhà Điều Hành Công Ty Xây Dựng Số 1 - VINACONEX". Để hoàn thành được đồ án này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy hướng dẫn chỉ bảo những kiến thức cần thiết, những tài liệu tham khảo phục vụ cho đồ án cũng như cho thực tế sau này. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với sự giúp đỡ quý báu đó của các thầy giáo hướng dẫn . Cũng qua đây em xin được tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo nói riêng cũng như tất cả các cán bộ nhân viên trong trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội nói chung vì những kiến thức em đã được tiếp thu dưới mái trường Kiến Trúc. Bên cạnh sự giúp đỡ của các thầy cô là sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và những người thân đã góp phần giúp tôi trong quá trình thực hiện đồ án cũng như suốt quá trình học tập, tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự giúp đỡ đó. Quá trình thực hiện đồ án tuy đã cố gắng học hỏi, xong em không thể tránh khỏi những thiếu sót do chưa có kinh nghiệm thực tế, em mong muốn nhận được sự chỉ bảo một lần nữa của các thầy cô trong khi chấm đồ án và khi bảo vệ đồ án của em. Hiện nay , việc xây dựng , nâng cấp và từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện trong công cuộc hiện đại hoá , công ngiệp hiện đại hoá đất nước . Từng bước hoàn thiện cơ sỏ hạ tầng , kiến trúc thượng tầng , hệ thống luật pháp và thực hiện nền kinh tế mở , Việt Nam đang cố gắng thoát khỏi tình trạng kinh tế trì trệ sau nhiều năm do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan gây ra . Bằng việc không ngừng huy động vốn đầu tư trong và ngoài nước , đổi mới công nghệ , liên doanh liên kết , thúc đẩy nền kinh tế nhiều thành phần , trong những năm vừa qua kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực , tạo tiền đề cho những năm về sau của thé kỉ 21 . Cùng chung những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước , ngành xây dựng những năm qua cũng không ngừng phát triển . Các đơn vị xây dựng đã mạnh dạn đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại , đào tạo kĩ thuật , tiếp thu công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực sản xuất . Vừa sản xuất , vừa hoàn thiện , ngành xây dựng đã lớn mạnh lên rất nhiều . Nhiều công trình hiện đại đòi hỏi kĩ thuật và khả năng tài chính cao đã được ngành hoàn thiện khá tốt . Các đơn vị xây dựng trong nước có thể cạnh tranh được với các công ty xây dựng nước ngoài , thắng thầu nhiều công trình quan trọng ở trong và ngoài nước , tiết kiệm được vốn đầu tư xây dựng cơ bản . Tuy nhiên với tốc độ phát triển rất cao như hiện nay thì các nhà xây dựng phải luôn luôn tìm hiểu , nghiên cứu và tăng cường trang thiết bị kĩ thuật , công nghệ mới để có thể bắt kịp được với thế giới . Cũng như nhiều sinh viên khác , đồ án tốt nghiệp của em là tìm hiểu , nghiên cứu và tính toán nhà cao tầng . Đồ án là một công trình thực tế : công trình nhà học của trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội . Sau khi nghiên cứu hồ sơ kiến trúc , em đã có nhiều thay đổi về kết cấu và có thể nói đây là phương án 2 của công trình . Giải pháp kết cấu chính của công trình là kết cấu khung – giằng đổ toàn khối , bao gồm có sự kết hợp chịu lực của hệ khung và vách cứng . Trong quá trình thực hiện đồ án , em đã được sự chỉ bảo tận tình của các thầy : Cô giáo Phạm Thị Hậu (kết cấu ) và Thầy giáo Võ Quốc Bảo ( thi công ) . Do trình độ có hạn và đặc biệt là còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên đồ án của em còn nhiều sai sót . Em rất mong được sự chỉ bảo của thầy cô . Em xin chân thành cảm ơn các thầy , các cô đã tận tâm dạy dỗ , chỉ bảo em trong suốt những năm học vừa qua để em bước đầu có được kiến thức như ngày hôm nay .

doc56 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà điều hành công ty xây dựng số 1 - Vinaconex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tù thi c«ng ®µi gi»ng : + Ph¸ ®Çu cäc + §æ bªt«ng lãt ®µi , gi»ng . + §Æt cèt thÐp ®µi , gi»ng . + GhÐp v¸n khu«n ®µi , gi»ng + §æ bªt«ng ®µi , gi»ng . D­ìng hé bªt«ng . + Th¸o v¸n khu«n ®µi , gi»ng . 2. ThiÕt kÕ v¸n khu«n ®µi gi»ng . - Thanh chèng thÐp vµ thanh nÑp ngang ®­îc lµm b»ng thÐp gãc . - V¸n khu«n ®µi cäc lµ v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh . a. X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n . - Do v¸n khu«n ghÐp th¼ng ®øng Þ chÞu ¸p lùc ngang cña v÷a . + ¸p lùc cña v÷a BT míi ®æ t¸c dông lªn thµnh v¸n khu«n. p1 = g ´R. Trong ®ã : p1: lµ ¸p lùc tèi ®a cña BT. g: Träng l­îng b¶n th©n cña BT =2500 kG/m3 R: b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm bªt«ng R= 0,75m . Þ p1= g´R = 2500 ´ 0,75 = 1875 ( kG/m2) + T¶i träng ®éng do ®Çm BT : q1 = 400 ( kG/m2 ) - VËy t¶i träng tÝnh to¸n ph©n bè trªn mét 1m2 v¸n khu«n lµ: qtt = 1,3 ´ 1875 + 1,3´400 = 2957,5 (kG/m2) qtc = 2275 (kG/ m2). - Víi tÊm v¸n khu«n cã bÒ réng (b) Þ t¶i träng t¸c dông lªn tÊm v¸n khu«n lµ : + t¶i träng tÝnh to¸n : b´ qtt (kG/m) + t¶i träng tiªu chuÈn : b´ qtc (kG/m) b .TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh nÑp ngang ®µi mãng : - TÝnh v¸n khu«n nh­ mét dÇm ®¬n gi¶n tùa lªn 2 gèi lµ c¸c thÐp èng lµm nÑp ngang . - TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch nÑp ngang theo ®iÒu kiÖn bÒn cña v¸n ®Þnh h×nh : C«ng thøc tÝnh to¸n : Trong ®ã : - M : m« men uèn lín nhÊt ,víi dÇm ®¬n : M = q.l2/8 - W : m« men kh¸ng uèn cña VK , tra theo Cataloge . -TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch nÑp ngang theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña v¸n ®Þnh h×nh: C«ng thøc tÝnh to¸n : -Víi 2 lo¹i v¸n khu«n ®Þnh h×nh cã bÒ réng nªu trªn , ta cã ®­îc c¸c gi¸ trÞ vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc E , J , W . LËp b¶ng ta t×m ®­îc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng cét phï hîp nh­ sau: KÝch th­íc (cm) W (cm3) J (cm4) [s] (kG/cm2) T¶i träng (kG/cm) Kho¶ng c¸ch nÑp ngang b´qtt b´qtc Theo [s] Theo [f] Chän 30 6,55 28,4 2100 8,87 6,83 111 118 80 20 4,42 20,02 2100 5,92 4,55 112 121 80 VËy lùa chän kho¶ng c¸ch gi÷a nÑp ngang lµ 80 cm. - Nh­ vËy víi chiÒu cao v¸n khu«n 1,0 m , ngoµi khung ®Þnh vÞ ë ch©n , v¸n khu«n chØ cÇn bè trÝ 2 nÑp ngang . Kho¶ng c¸ch c¸c cét chèng lµ 1m. - V¸n khu«n gi»ng : dïng VK ®Þnh h×nh ghÐp theo ph­¬ng ngang. Do ¸p lùc bªt«ng nhá nªn kh«ng cÇn kiÓm tra. Mçi tÊm v¸n cÇn 2 ®iÓm nÑp vµ chèng . 3. Chän m¸y thi c«ng ®µi gi»ng : a. Chän m¸y b¬m bªt«ng : - Chän m¸y b¬m bªt«ng S-284 A cã th«ng sè kü thuËt sau: KÝch th­íc chÊt ®én Dmax.(mm) C«ng suÊt ®éng c¬ (kW) §­êng kÝnh èng (mm) KÝch th­íc dµi; réng; cao N¨ng suÊt (m3/h) Träng l­îng (T) tc tt 100 55 283 5,94; 2,04; 3,17 40 30 11,93 - N¨ng suÊt thùc tÕ m¸y b¬m : 30 m3/ h. - n¨ng suÊt m¸y trong 1 ca : N = 30. 8. 0,85 =204 m3. - Khèi l­îng bª t«ng ®µi gi»ng lµ : 378 m3 Þ chän 1 m¸y b¬m ®æ bª t«ng trong 2 ngµy. b.Chän m¸y ®Çm dïi cho thi c«ng mãng : - Khèi l­îng BT trong mét ph©n ®o¹n: Vbt= 189 m3. - Chän lo¹i ®Çm U50 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau . STT C¸c chØ sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ 1 Thêi gian ®Çm BT s 30 2 B¸n kÝnh t¸c dông cm 30 3 ChiÒu s©u líp ®Çm cm 25 4 N¨ng suÊt m3/ h 25-30 - TÝnh theo n¨ng suÊt m¸y ®Çm: N = 2 ´ k ´ r02´ D ´ 3600/ (t1+t2) Trong ®ã r0: B¸n kÝnh ¶nh h­ëng cña ®Çm r0 = 0,75m D: ChiÒu dµy líp BT cÇn ®Çm D = 0,25m t1: Thêi gian ®Çm BT t1= 30s t2: Thêi gian di chuyÓn ®Çm . t2= 6 s k: HÖ sè h÷u Ých lÊy k= 0,7 -VËy n¨ng suÊt cña ®Çm N = 2´ 0,7 ´ 0,752 ´ 0,25´ 3600/ 36 = 3,15 m3/h Þ sè ®Çm cÇn thiÕt lµ : n = V/ N.t. k = 189/ (3,15. 8. 0,85) = 8,8 chiÕc . VËy chän 9 ®Çm dïi . c. Chän m¸y ®Çm bµn cho thi c«ng mãng: - M¸y ®Çm bµn phôc vô cho thi c«ng bªt«ng lãt vµ ®Çm mÆt. - ThÓ tÝch bªt«ng lãt mãng : 13,95 m3 / ca. - DiÖn tÝch ®Çm trong 1 ca S = V/h = 13,95/ 0,1 = 139,5 m2/ca. VËy chän 1 m¸y ®Çm bµn U7, n¨ng suÊt 25 m2/ h. - N¨ng suÊt ®Çm : 25. 8 . 0,85 = 170 m2/ca > Nyªu cÇu . d. ¤t« vËn chuyÓn bªt«ng th­¬ng phÈm: - Chän xe Kamaz SB-92B. cã c¸c th«ng sè sau : ¤ t« c¬ së Dung tÝch no (m3) Dung tÝch thïng n­íc (m3) C«ng suÊt §C (kW) §é cao ®æ cèt (m) Thêi gian ®æ Bt (phót) Träng l­îng (t) Kamaz 6 0,75 40 3,5 10 21,89 - Gi¶ sö tr¹m trén bªt«ng c¸ch c«ng tr×nh 10 Km, vËn tèc trung b×nh cña xe ch¹y lµ 25km/h . - Chu kú cña xe : Tck (phót) Tck = TnhËn + 2. Tch¹y + T®æ +Tchê Trong ®ã : + TnhËn = 8 phót . + Tch¹y = S/v = 10 .60 / 25 = 24 phót . + T®æ = 5 phót . + Tchê = 5 phót . VËy Tck = TnhËn + 2. Tch¹y + T®æ +Tchê = 56 phót. Þ sè chuyÕn xe ch¹y trong 1 ca n = T´ 0,85/ Tck = 8´ 60 ´ 0,85 / 78 = 8 chuyÕn. Þ Sè xe chë bªt«ng cÇn thiÕt lµ : n = 189/(6. 8) =3,9 . Chän 4 xe . VËy chän 4 xe chë bªt«ng, mçi xe chë 8 chuyÕn 1 ngµy . B¶ng thèng kª chän m¸y thi c«ng : Lo¹i m¸y M· hiÖu N.S. 1m¸y/ca Sè l­îng M¸y ®µo ®Êt EO-2621A 99,5 m3 1 ¤t« chë bªt«ng SB -92B 48 m3/ca 4 §Çm dïi U 50 21,42m3/ca 9 §Çm bµn U7 170 m3/ca 1 M¸y b¬m bªt«ng S -284A 204 m3/ca 1 II. Kü thuËt thi c«ng : 1. ChuÈn bÞ. - Hè mãng sau khi thi c«ng ®µo ®Êt b»ng m¸y vµ thñ c«ng th× tiÕn hµnh dän dÑp vÖ sinh vµ söa l¹i hè mãng cho b»ng ph¼ng, t¹o bËc ®Ó dÔ thi c«ng, ®i l¹i lªn xuèng. Ph¸ ®Çu cäc : - Dông cô : m¸y c¾t bªt«ng , bóa tay , chßng , ®ôc . - Bª t«ng ®Çu cäc ®­îc ph¸ 1 ®o¹n theo thiÕt kÕ nh»m lo¹i bá phÇn bªt«ng chÊt l­îng kÐm , ®¶m b¶o cèt thÐp cäc neo vµo ®µi > 30d , ë ®©y ta ®· dù trï 1m cäc n»m trong ®µi, trong ®ã cã kho¶ng 850 mm ®­îc ph¸ bá vµ 150 mm bª t«ng cäc lµm líp b¶o vÖ. - Cèt thÐp thõa ra sÏ ®­îc bÎ chÐo, t¹o thÐp neo ®Çu cäc vµo ®µi. a. BT lãt mãng. - Sau khi chuÈn bÞ xong hè mãng ta tiÕn hµnh ®æ BT lãt mãng dµy 10cm cho ®µi cäc. BT lãt mãng nµy cã t¸c dông lµm ph¼ng ®¸y mãng, gi»ng mãng, c¶i thiÖn mét phÇn ®Êt nÒn ë ®¸y ®µi cäc. - Chän BT lãt mãng : BT lãt mãng lµ BT M¸c 50 => Ta cã cÊp phèi v÷a xim¨ng 1 m3 BT lãt mãng cÇn: 90,9 kG xim¨ng 0,593 m3 c¸t vµng 0,893 m3 g¹ch vì - BT lãt mãng ®­îc trén b»ng m¸y vµ vËn chuyÓn b»ng xe c¶i tiÕn tíi vÞ trÝ cÇn ®æ BT. §Ó tr¸nh sôt lë thµnh hè ®µo ta lµm c¸c sµn c«ng t¸c ®Ó xe c¶i tiÕn ®i l¹i cho thuËn tiÖn. Sµn c«ng t¸c ®­îc ghÐp b»ng c¸c tÊm gç ®Æt trªn c¸c thanh xµ gå vµ kª trªn hÖ khung ®ì . - BT ®æ tõ xe c¶i tiÕn xuèng mãng ph¶i ®­îc san ph¼ng vµ ®Çm chÆt b»ng m¸y ®Çm bµn . b. C«ng t¸c v¸n khu«n ®µi cäc vµ gi»ng mãng. -Thi c«ng ghÐp v¸n khu«n cho ®µi vµ gi»ng mãng ®ång thêi sau khi ®· tiÕn hµnh xong c«ng t¸c ®æ BT lãt vµ ®Æt cèt thÐp . - Gi»ng mãng cã thÓ cÇn ghÐp v¸n khu«n ®¸y hoÆc kh«ng cÇn ghÐp . Víi nh÷ng ®o¹n gi»ng ghÐp v¸n khu«n ®¸y th× cã thÓ dïng hÖ cét chèng vÊn ®¸y hoÆc x©y g¹ch bªn d­íi . - Víi nh÷ng v¸n khu«n ®µi s¸t nhau th× cã thÓ dïng c©y chèng chung cho 2 mÆt bªn ®µi . - C¸c tÊm v¸n khu«n ®­îc liªn kÕt víi nhau vµ liªn kÕt víi c¸c c©y nÑp ngang . C¸c nÑp ngang ®­îc gi÷ b»ng c¸c d©y neo vµ c¸c thanh chèng xiªn . - V¸n khu«n ®µi - gi»ng yªu cÇu : + §óng kÝch th­íc cña bé phËn gi»ng mãng . + V¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn , æn ®Þnh , kh«ng cong vªnh . + Ph¶i gän nhÑ , tiÖnlîi ,dÔ th¸o l¾p . c. L¾p ®Æt cèt thÐp ®µi cäc, gi»ng mãng : * Thi c«ng cèt thÐp ®µi cäc: - Cèt thÐp cho ®µi cäc cã 4 phÇn: Trªn , d­íi , c¹nh vµ cèt thÐp chê cña cét . - Cèt thÐp ®­îc gia c«ng t¹i x­ëng, thµnh tõng tÊm theo ®óng thiÕt kÕ, kü thuËt (®óng kÝch th­íc, chñng lo¹i, s¹ch sÏ, kh«ng bÞ hoen rØ ). - Cèt thÐp ®­îc thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p buéc theo thø tù : + §Æt c¸c líp cèt thÐp ë phÝa d­íi tr­íc, sau ®ã buéc c¸c thanh thÐp chê cho cét . C¸c thanh nµy ®­îc gi÷ th¼ng ®øng b»ng khung ®ì bªn trªn. + Cao ®é ®Æt l­íi thÐp phÝa d­íi lµ cao ®é mÆt trªn cña ®Çu cäc sau khi ®· bÞ ph¸(c¸ch mÆt d­íi ®¸y ®µi lµ 15cm). Víi ®µi cã 2 l­íi thÐp d­íi th× kho¶ng c¸ch 2 l­íi lµ 10 cm. + §Ó t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a ®¸y ®µi vµ líp cèt thÐp d­íi ta cã thÓ dïng con kª bªt«ng hoÆc b»ng thÐp F6. C¸c con kª nµy n»m l¹i trong ®µi sau khi ®æ BT. + §Æt vµ cè ®Þnh c¸c l­íi thÐp xung quanh ®¸y ®µi, sau khi ®æ BT gÇn ®Õn cao tr×nh ®Ønh ®µi th× ®Æt l­íi cèt thÐp trªn cïng vµ ®æ tiÕp cho ®Õn ®Ønh ®µi. - C¸c yªu cÇu cho c«ng t¸c cèt thÐp : + §¶m b¶o chñng lo¹i thÐp + §¶m b¶o vÞ trÝ , kho¶ng c¸ch c¸c thanh thÐp . + §¶m b¶o sù æn ®Þnh cña c¸c khung , l­íi thÐp khi ®æ ,®Çm bªt«ng . + §¶m b¶o c¸c chiÒu dÇy líp b¶o vÖ bªt«ng b»ng c¸c con kª bªt«ng , thÐp hoÆc nhùa. * Thi c«ng cèt thÐp gi»ng mãng: - Cèt thÐp gi»ng mãng ®­îc thi c«ng ngay t¹i hiÖn tr­êng t­¬ng tù nh­ thi c«ng thÐp dÇm cho th©n nhµ . 2. §æ BT ®µi cäc vµ gi»ng mãng. -Tr­íc khi ®æ BT cÇn kiÓm tra, nghiÖm thu v¸n khu«n, cèt thÐp, hÖ thèng sµn thao t¸c ®æ bªt«ng vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng kh¸c. - Dïng BT th­¬ng phÈm ®­îc chuyªn chë ®Õn ch©n c«ng tr×nh b»ng xe chuyªn dông vµ ®æ b»ng m¸y b¬m bªt«ng .Do khèi l­îng bªt«ng nhiÒu , thêi gian thi c«ng cho 1 ph©n khu lµ 1 ngµy nªn cÇn vËn chuyÓn vµ cung cÊp bªt«ng khÈn tr­¬ng víi thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng bªt«ng . NghÜa lµ thêi gian hoµn tÊt mçi mÎ bªt«ng ph¶i nhá h¬n thêi gian ninh kÕt cña bªt«ng ( 2- 4 giê ) . NÕu v× lÝ do nµo ®ã mµ ph¶i kÐo dµi thêi gian ®æ bªt«ng qu¸ 2 giê th× tr­íc khi ®æ cÇn trén thªm l­îng XM 15 -20% l­îng XM ban ®Çu. Bªt«ng kh«ng nªn vËn chuyÓn qu¸ xa, qu¸ l©u vµ trªn ®­êng xãc ®Ó tr¸nh g©y ph©n tÇng. - Dïng m¸y b¬m bªt«ng tõ xe ®Õn vÞ trÝ ®µi, gi»ng . Kho¶ng c¸ch èng ®æ ®Õn vÞ trÝ ®æ bªt«ng kh«ng qu¸ 2 m . -Tr×nh tù ®æ BT ph¶i ®óng nh­ h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt vµ thiÕt kÕ. - Dïng ®Çm ®Ó ®Çm BT ®µi vµ gi»ng mãng. §æ mçi líp 20-25cm , ®æ ®Õn ®©u ph¶i ®Çm ngay ®Õn ®ã . Khi ®Çm líp trªn ph¶i c¾m xuèng líp d­íi 1/4 ®Çm (kho¶ng 5cm). Khi ®Çm xong mét vÞ trÝ, ®Ó di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ kh¸c th× ph¶i rót ®Çm vµ tra ®Çm tõ tõ khi ®Çm vÉn ®ang ch¹y ®Ó tr¸nh g©y lç rçng. Muèn dõng ®Çm th× còng ph¶i rót ®Çm lªn råi míi t¾t ®iÖn. Kho¶ng c¸ch 2 vÞ trÝ ®Çm nhá h¬n 2 lÇn b¸n kÝnh ¶nh h­ëng cña ®Çm (1- 1,5 r0) . Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ ®Çm ®Õn v¸n khu«n 2d < l < 0,5 r0 . ( d : ®g kÝnh ®Çm.) ... - Khi thi c«ng nÕu cÇn ®Ó m¹ch ngõng th× cÇn thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cho phÐp. - B¶o d­ìng vµ th¸o v¸n khu«n mãng: + MÆt BT ph¶i ®­îc gi÷ Èm vµ t­íi n­íc muén nhÊt lµ 10-12h sau khi ®æ . BT ®æ xong cÇn ®­îc che ch¾n ®Ó tr¸nh ¶nh h­ëng cña m­a, n¾ng. Khi trêi n¾ng th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh t­íi n­íc sau 2-3h. + ChØ ®­îc th¸o v¸n khu«n sau khi BT ®· ®«ng cøng .V¸n khu«n ®µi vµ thµnh cña gi»ng cã thÓ th¸o dì sau khi bªt«ng ®¹t c­êng ®é 24 kG/ cm2 (kho¶ng 1-2 ngµy) . V¸n khu«n ®¸y gi»ng nÕu ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng cho phÐp th× cã thÓ ®Ó l¹i trong ®Êt . 3. C«ng t¸c lÊp ®Êt. TÝnh to¸n khèi l­îng ®Êt ®¾p : - Khèi l­îng ®Êt lÊp : VyclÊp = V®µo m¸y + Vthñc«ng - Vbªt«ng - Vlãt = 1095 + 571 - 378 - 27,8 = 1252 ( m3). - Khèi l­îng ®Êt ®Ó lÊp hè mãng : VlÊp = 1,2 . VyclÊp = 1503 ( m3) . K= 1,2 : hÖ sè ®Çm chÆt cña ®Êt . - Do mÆt b»ng c«ng tr­êng hÑp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng chøa ®Êt nªn ta chän gi¶i ph¸p dïng « t« chë ®Êt ®Õn ®Þa ®iÓm kh¸c sau ®ã chë ®Êt l¹i ®Ó lÊp . - Khèi l­îng ®Êt ®µo trong 1 ca lµ : 150 m3. Dïng 4 xe chë liªn tôc trong qu¸ tr×nh ®µo ®Êt Chän xe chë Max 205 cã c¸c th«ng sè nh­ sau : + Träng t¶i : 5(T). + Dung tÝch thïng 3,6m3. + C«ng suÊt 112 m· lùc. + chiÒu cao thïng :1,91 m. Gi¶ thiÕt kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn lµ 5000 m, vËn tèc trung b×nh cña xe lµ 25 km/h. Þ Thêi gian vËn truyÓn lµ : Tvc = 12 phót. - Thêi gian ®æ lµ 2phót - Thêi gian chê 3 phót - HÖ sè sö dông thêi gian Ktg = 0,85. Þ Tck = (Tvc + T®æ + Tchê )/Ktg = (12 + 2 + 3)/0,85 =20 phót. Sè chuyÕn trong 1 ca lµ : 8. 60/ 20 = 24chuyÕn . Khèi l­îng ®Êt vËn chuyÓn trong 1 chuyÕn lµ : 0,8.3,6 =2,52 m3. Þ khèi l­îng ®Êt vËn chuyÓn trong 1 ca : V = 24. 2,52 = 60,48 m3. ThÓ tÝch ®Êt ph¶i vËn chuyÓn trong 1 ca : 1,2. 150 = 240 m3. Sè xe chän lµ : 180 / 60,48 = 3,26 . VËy ta chän 4 xe « t« Max- 205 ®Ó vËn chuyÓn ®Êt . Thèng kª khèi l­îng vµ lao ®éng cho c¸c c«ng t¸c mãng ®· cã trong c¸c b¶ng ë trªn . Ch­¬ng II - Thi c«ng th©n nhµ I. Ph­¬ng ¸n thi c«ng : - Víi c«ng tr×nh cao tÇng th× viÖc lùa chän hÖ v¸n khu«n hîp lý kh«ng nh÷ng mang ý nghÜa kinh tÕ mµ cßn ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn thêi gian thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh . HiÖn nay , ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn ®¹i , xu thÕ sö dông hÖ v¸n khu«n ®Þnh h×nh trë nªn phæ biÕn vµ tiÖn lîi . V× vËy , ta chän ph­¬ng ¸n thi c«ng v¸n khu«n cho c«ng tr×nh nh­ sau: - Víi c¸c cÊu kiÖn ®Òu sö dông hÖ v¸n khu«n ®Þnh h×nh . - Xµ gå ®­îc sö dông lµ gç nhãm VI , tiÕt diÖn 8 ´ 10 . - Cét chèng cho dÇm lµ cét chèng thÐp , cho sµn lµ hÖ gi¸o PAL . - Do c«ng tr×nh cã mÆt b»ng hÑp, chiÒu cao c«ng tr×nh lín, khèi l­îng bª t«ng kh«ng nhiÒu, yªu cÇu chÊt l­îng cao nªn ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng cho c«ng tr×nh, ta lùa chän ph­¬ng ¸n : + Thi c«ng dÇm, sµn toµn khèi dïng bª t«ng th­¬ng phÈm ®­îc chë ®Õn ch©n c«ng tr×nh b»ng xe chuyªn dông, cã kiÓm tra chÊt l­îng bªt«ng chÆt chÏ tr­íc khi thi c«ng . + §æ bªt«ng cét, lâi b»ng c¬ giíi, dïng cÇn trôc th¸p ®Ó ®­a bª t«ng lªn vÞ trÝ thi c«ng, kh«ng sö dông m¸y b¬m bª t«ng nh»m tr¸nh g©y nøt cho c¸c cÊu kiÖn ®· thi c«ng . 1. ThiÕt kÕ v¸n khu«n : a. Sè liÖu thiÕt kÕ : -Nhµ cao 11 tÇng : + TÇng 1, : cao 4,2 m + TÇng 2,3,4 ccao 3,8 m + TÇng cßn l¹i : cao 3,2 m - TiÕt diÖn cét : + Cét tÇng 1,2,3,4 : b´ h = 500´900 + Cét tÇng 5¸7 : b´ h = 500´700 + Cét tÇng 8¸11 : b´ h = 500´500 - TiÕt diÖn dÇm : + DÇm chÝnh : bxh = 250 ´700 + DÇm phô : bxh = 250 ´ 350 - Sµn : bÒ dµy h = 18 cm . b. ThiÕt kÕ v¸n khu«n dÇm : - S¬ ®å tÝnh to¸n v¸n ®¸y dÇm nh­ mét dÇm liªn tôc chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu, gèi tùa lµ c¸c cét chèng . T¶i träng t¸c dông lªn v¸n ®¸y : + T¶i träng do bªt«ng dÇm : g1 = n ´ h ´ b ´ gb (kG/ m) ; n =1,1 (hÖ sè v­ît t¶i) + Träng l­îng b¶n th©n v¸n khu«n ®Þnh h×nh : g2 = 24 (kG/ m) + Ho¹t t¶i do chÊn ®éng khi ®Çm vµ ®æ bªt«ng. p1 = 1,3 ´ 200 ´ b (kG/ m) + Ho¹t t¶i do ng­êi vµ m¸y mãc g©y ra khi ®æ bªt«ng. p2 = 1,3 ´ 250 ´ b (kG/ m) Þ Tæng t¶i träng : qtt = g1 + g2 + p1 + p2 Þ qtc = qtt/1,2 (kG/ m) TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch cét chèng theo ®iÒu kiÖn bÒn : C«ng thøc tÝnh to¸n : M W £ [s ] Þ qtt.l2 10 . W £ [s ] Trong ®ã : - M : m« men uèn lín nhÊt, víi dÇm liªn tôc : M = q.l2/10 - W = b.h2/ 6 TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch cét chèng theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña gç ®¸y dÇm : C«ng thøc tÝnh to¸n : qtc. l4 128 EJ £ [f] = l/400 Trong ®ã : J = b.h3/ 12 DÇm b. h (m) bVK (m) g1 (kG/ m) g2 (kG/ m) p1 (kG/ m) p2 (kG/ m) qtt (kG/ m) D1 0,25. 0,7 0,25 482 24 65 81,3 652 D2 0,25.0,35 0,25 241 24 65 81,3 411 c. ThiÕt kÕ v¸n sµn : X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn v¸n sµn: + T¶i träng do träng l­îng b¶n th©n cña bªt«ng sµn : Ptc1 = 2500 ´ 0,18 = 450 (kG/ m2) Ptt 1=1,1 x 450 = 495 (kG/ m2) + T¶i träng do ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn : Ptc 2 = 250 (kG/ m2) Ptt 2 = 1,3 x 250 = 325 (kG/ m2) + Ho¹t t¶i do chÊn ®éng khi ®Çm vµ ®æ bªt«ng. Ptc 3= 400 (kG/ m2) Ptt 3=1,3 x 400 = 520 (kG/ m2) + träng l­îng b¶n th©n v¸n khu«n : 40 kG/m2 ÞTæng t¶i träng tiªu chuÈn lµ: Ptc = 450 + 250 + 400 +40 = 1240 kG/m2. ÞTæng t¶i träng tÝnh to¸n: Ptt = 495 + 325 + 520 + 40 = 1380 kG/m2. * X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp : Chän v¸n khu«n ®Þnh h×nh kÝch th­íc 1500 x 200 (mm) Þ q = 1380 x 0,2 = 276 kG/m = 2,76 kG/cm. S¬ bé chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp lµ 60 cm,s¬ ®å tÝnh nh­ sau : M = ql2/10 = 993,6 kGcm. KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn bÒn : Þ Tho¶ m·n ®iÒu kiªn bÒn: KiÓm tra ®é vâng : Þ Tho¶ m·n yªu cÇu ®é vâng. * X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®ì sµn : Chän xµ gå tiÕt diÖn 10 ´ 12 cm W = b´ h2/ 6 Þ 240 cm3 J = b´h3/12 Þ 1440 cm4 T¶i träng t¸c dông lªn xµ gå: +V× sµn ®­îc chèng b»ng gi¸o PAL nªn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå lµ 1,2 m do ®ã s¬ ®å tÝnh lµ dÇm liªn tôc cã nhÞp lµ 1,2m, chÞu t¶i ph©n bè ®Òu lµ: q = 1380.1,2 = 1656 (kG/ m) =16,56 (kG/cm) Þ M = ql2/11 = 16,56.1202/11 =21679 kGcm. TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå d­íi theo ®iÒu kiÖn bÒn : C«ng thøc tÝnh to¸n : KiÓm tra ®é vâng : d. ThiÕt kÕ v¸n cét , g«ng cét : - Cét cã 3 lo¹i tiÕt diÖn : + b´ h = 500 ´ 900 + b´ h = 500 ´ 700 + b´ h = 500 ´ 500 - X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n cét : + t¶i träng do ¸p lùc ngang cña v÷a bªt«ng : q1 = n . g . H = 1,1 .2500 .0,75 = 2062,5 (kG/ m2). ( trong ®ã : H = 0,75 m - chiÒu cao vïng ¶nh h­ëng ®Çm dïi . g = 2500 (kG/ m3) - träng l­îng riªng bªt«ng. n = 1,1 - hÖ sè v­ît t¶i ) + t¶i träng do ®æ vµ ®Çm bªt«ng : q2 = n ´ ptc = 1,3 ´ 400 = 520 (kG/ m2) Þ tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n cét : q = q1 + q2 = 2062,5+520 = 2582 (kG/ m2) V¸n khu«n ®Þnh h×nh bÒ réng 20 cm cã W = 4,42 cm3 Þ qtt = 2582. 0,2 = 516,4 kG/m = 5,164kG/cm. Chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng lµ 850 mm Ta cã : M= ql2/10 =5,164. 852/10=3730,99 kGcm. KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn bÒn: C«ng thøc tÝnh to¸n : KiÓm tra ®é vâng : ViÖc chän kho¶ng c¸ch c¸c g«ng nh­ trªn lµ hîp lý . 2. Chän m¸y thi c«ng c«ng tr×nh : C«ng tr×nh cã nhiÒu c¸c lo¹i m¸y thi c«ng trªn c«ng tr­êng: + M¸y vËn chuyÓn lªn cao ( cÇn trôc th¸p , vËn th¨ng ). + M¸y trén v÷a tr¸t . + §Çm dïi , ®Çm bµn . + Xe «t« vËn chuyÓn bª t«ng th­¬ng phÈm. Sau ®©y ta gi¶i tr×nh ph­¬ng ¸n chän mét sè m¸y thi c«ng chÝnh . M¸y vËn chuyÓn lªn cao : - Khèi l­îng vËn chuyÓn lªn cao ë mét ph©n khu lín nhÊt trong mét ca lµ : B¶ng khèi l­¬ng cña c¸c c«ng t¸c: VËt liÖu §¬n vÞ KL c«ng t¸c / ca Träng l­îng Khèi l­îng(tÊn) V¸n khu«n m2 340,5 80 kG/m2 27,24 Xµ gå m3 115 ´ 0,08 ´ 0,1 0,75 0,86 Cét chèng +gi¸o Bé 50 0,15 7,5 ThÐp TÊn 4,26 Bª t«ng m3 39,5 2,5 98,75 G¹ch x©y m3 24,4 1,8 43,9 V÷a tr¸t m3 8,28 1,8 14,90 G¹ch l¸t m3 76,1´ 0,02 2 3,04 Tæng 200,45 Chän cÇn trôc th¸p: - CÇn trôc ®­îc chän ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh. C¸c th«ng sè lùa chän cÇn trôc : H, R, Q , n¨ng suÊt cÇn trôc . + §é cao n©ng vËt : H = hct+hat+ hck+ ht Trong ®ã : hat : kho¶ng c¸ch an toµn , lÊy trong kho¶ng 0,5-1m . LÊy hat= 1 m hck : chiÒu cao cña cÊu kiÖn hay kÕt cÊu ®æ BT , hck=1,2 m ht : chiÒu cao cña thiÕt bÞ treo buéc lÊy ht= 3 m VËy : HYC = 40 + 1 + 1,2 + 3 = 45,2 m. + B¸n kÝnh n©ng vËt : - CÇn trôc ®Æt cè ®Þnh ë vi trÝ gi÷a mÆt ®øng c«ng tr×nh, bao qu¸t c¶ c«ng tr×nh nªn b¸n kÝnh ®­îc tÝnh khi quay tay cÇn ®Õn vÞ trÝ xa nhÊt . B¸n kÝnh yªu cÇu : Víi S = 1 + 1,2 = 2,2m. (1m lµ kho¶ng c¸ch an toµn ; 1,2 lµ kho¶ng c¸ch gi¸o hoµn thiÖn) D = 17,32 m . Þ B = S + D = 2,2 + 17,32 =19,52 m. Þ TÇm víi yªu cÇu: Ta chän lo¹i cÇn trôc th¸p KB - 503 cã c¸c th«ng sè sau ®©y : Hmax = 72 m ; Rmax = 34 m Dùa theo biÓu ®å ( Q,R) øng víi R = 27 m Þ Q = 4,3 T -TÝnh n¨ng suÊt cña cÇu trôc trong mét ca. N¨ng suÊt cña cÇu trôc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: N = Q ´ nck ´ ktt ´ ktg Trong ®ã: nck: 3600 /tck lµ chu kú thùc hiÖn trong 1 giê. Q: Träng t¶i cña cÇn trôc ë tÇm víi Rtb Þ Q = 4,3(t) tck: lµ thêi gian thùc hiÖn mét chu kú. §Ó ®¬n gi¶n , ta tÝnh tck theo c«ng thøc sau: tck= 2´ tquay + tn©ng + tha + tdì = 5 phót Þ nck = 8. 60 / 5 = 96 lÇn / ca ktt = 0,6 - do n©ng c¸c lo¹i cÊu kiÖn kh¸c nhau ktg = 0,85 - hÖ sè sö dông thêi gian Þ N = 4,3 ´ 96 ´ 0,6 ´0,85 = 210,5 tÊn /ca >N yªucÇu Nh­ vËy cÇn cÈu ®ñ kh¶ n¨ng lµm viÖc . Chän vËn th¨ng : VËn th¨ng ®Ó vËn chuyÓn v÷a x©y , tr¸t , g¹ch l¸t , ng­êi , ... + V÷a x©y: V = 25% khèi l­îng x©y = 0,25 . 24,4 = 6,1 m3 Þ g1= 10,96 tÊn - T¶i träng cña v÷a x©y, tr¸t g¹ch l¸t trong 1 ca : g = 10,96 + 14,9 + 3,04 = 28,9 (t/ ca ) - ChiÒu cao yªu cÇu : H > 46 m VËy chän lo¹i vËn th¨ng TP -17 , cã c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt sau: C¸c th«ng sè §¬n vÞ tÝnh Gi¸ trÞ ChiÒu cao H m 75 VËn tèc n©ng vËt m/s 0,5 -1 Träng t¶i lín nhÊt Q kG 500 ChiÒu cao m 56,5 ChiÒu réng m 3,76 Dµn khung ®ì m 5,23 §iÖn ¸p sö dông V 380 Träng l­îng kG 6500 - N¨ng suÊt th¨ng t¶i : N = Q ´ nck ´ ktt ´ ktg Trong ®ã : Q = 0,5 (t) ktt = 1 ktg = 0,85 nck : sè chu kú thùc hiÖn trong 1ca nck = 3600 ´ 8 / tck víi tck= (2´S / v) +tbèc + t dì = 334 (s) Þ N = 0,5 ´ 86,22 ´ 0,85 = 36,6 (t/ca) > Nyªu cÇu Nh­ vËy : chän m¸y vËn th¨ng tháa m·n yªu cÇu vÒ n¨ng suÊt . M¸y trén v÷a x©y, tr¸t : - Khèi l­îng v÷a x©y, tr¸t trong 1 ca ë tÇng lín nhÊt: + V÷a tr¸t: V1 = 8,28 m3 + V÷a x©y: V2 = 25% khèi l­îng x©y = 0,25 . 19,25 = 4,81 m3 - Khèi l­îng yªu cÇu : V= V1 + V2 = 13,09 m3 - Chän lo¹i m¸y trén v÷a SB -133 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : C¸c th«ng sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ Dung tÝch h×nh häc L 100 Dung tÝch thùc tÕ L 80 N¨ng suÊt m3/h 3,2 Tèc ®é quay Vßng/phót 550 C«ng suÊt ®éng c¬ Kw 4 KÝch th­íc h¹t Mm 40 ChiÒu dµi , réng ,cao M 1,12´0,66´1 Träng l­îng T 0,18 -TÝnh n¨ng suÊt m¸y trén v÷a theo c«ng thøc: N =Vsx ´ kxl ´ nck ´ ktg. Trong ®ã: Vsx = 0,6 . Vhh = 0,6 . 100 = 60 (lÝt) kxl = 0,85 hÖ sè xuÊt liÖu , khi trén v÷a lÊy kxl= 0,85 nck: sè mÎ trén thùc hiÖn trong 1 giê : nck=3600/tck. Cã tck= t®æ vµo+ ttrén+ t®æ ra= 20 + 100 + 20=140 (s) Þ nck = 25,7 ktg= 0,85 hÖ sè sö dông thêi gian VËy N = 0,06 x 0,85 x 25,7 x 0,85 = 1,14 m3 /h Þ 1 ca m¸y trén ®­îc N = 8 x 1,14 = 8,91 m3 v÷a/ca VËy chän 2 m¸y trén v÷a SB -133 Chän ®Çm dïi cho cét vµ dÇm: - Khèi l­îng BT trong cét, v¸ch ë tÇng lín nhÊt cã gi¸ trÞ V=39,5m3/ca Chän m¸y ®Çm dïi lo¹i U50 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: C¸c th«ng sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ Thêi gian ®Çm BT s 30 B¸n kÝnh t¸c dông cm 30-40 ChiÒu s©u líp ®Çm cm 20-30 N¨ng suÊt m3/ h 3,15 -N¨ng suÊt ®Çm ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: N=2´ k´ r02´ D ´ 3600/ (t1+t2) Trong ®ã : r0: B¸n kÝnh ¶nh h­ëng cña ®Çm lÊy 0,3m D: ChiÒu dµy líp BT cÇn ®Çm 0,25m t1: Thêi gian ®Çm BT Þ t1= 30s t2: Thêi gian di chuyÓn ®Çm tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c lÊy t2=6s k: HÖ sè h÷u Ých lÊy k= 0,7 VËy: N=2´ 0,7´ 0,32´ 0,25´ 3600/(30+6) = 3,15 m3/h -N¨ng suÊt cña mét ca lµm viÖc: N = 8 ´ 3,15 ´ 0,85 = 21,42 m3/ca Þ chän 2 c¸i . N = 42,84 > 39,5 m3/ca . VËy chän ®Çm dïi tháa m·n. - §Ó ®Ò phßng háng hãc, ta chän 3 ®Çm dïi Chän ®Çm bµn cho bªt«ng sµn: - Khèi l­îng bªt«ng cÇn ®Çm lín nhÊt trong 1 ca lµ V= 23,25m3 Chän m¸y ®Çm bµn U7 cã n¨ng suÊt 25 m3/ ca . Chän 2 m¸y ®Ò phßng háng hãc khi thi c«ng . Chän «t« chë bªt«ng th­¬ng phÈm : - ¤t« chë bªt«ng lo¹i KAMAZ-SB-92B dung tÝch 6 m3 . Sè chuyÕn xe trong mét ca : N = T. 0,85/ tck = 8 . 0,85 . 60 / 78 = 5 . Sè xe chë bªt«ng n = 39,5/6.5 = 1,32 . - VËy chän 2 xe chë bªt«ng , ch¹y 5 chuyÕn /1 ngµy. ii. BiÖn ph¸p Kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng : C«ng t¸c cèt thÐp : N¾n th¼ng cèt thÐp b»ng têi, ®¸nh gØ nÕu cÇn .Víi cèt thÐp cã ®­êng kÝnh nhá (<F10) Víi cèt thÐp ®­êng kÝnh lín th× dïng m¸y n¾n . - C¾t cèt thÐp : c¾t theo thiÕt kÕ b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc. Dïng th­íc thÐp dµi ®Ó tr¸nh sai sè céng dån . HoÆc dïng mét thanh lµm c÷ ®Ó ®o c¸c thanh cïng lo¹i . Cèt thÐp lín c¾t b»ng m¸y c¾t . - Uèn cèt thÐp : Khi uèn cèt thÐp ph¶i chó ý ®Õn ®é d·n dµi do biÕn d¹ng dÎo xuÊt hiÖn . LÊy D = 0,5 d khi gãc uèn b»ng 450, D=1,5d khi gãc uèn b»ng 900. Cèt thÐp nhá th× uèn b»ng vam , thít uèn . Cèt thÐp lín uèn b»ng m¸y. - Dùng l¾p thÐp cét : + ThÐp cét ®­îc gia c«ng vµ vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ thi c«ng , xÕp theo chñng lo¹i riªng ®Ó thuËn tiÖn cho thi c«ng . Cèt thÐp ®­îc dùng buéc thµnh khung t¹i mÆt b»ng. + VÖ sinh cèt thÐp chê . + Dùng l¾p thÐp cét tr­íc khi ghÐp v¸n khu«n, mèi nèi cã thÓ lµ buéc hoÆc hµn nh­ng ph¶i ®¶m b¶o chiÒu dµi neo yªu cÇu . + Dïng con kª bªt«ng ®óc s½n cã d©y thÐp buéc vµo cèt ®ai , c¸c con kª c¸ch nhau 0,8 - 1 m. - Cèt thÐp dÇm ,sµn : + §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®Æt cèt thÐp, víi dÇm cã nhiÒu cèt thÐp ®­îc ghÐp tr­íc v¸n ®¸y vµ mét bªn v¸n thµnh, sau khi ®Æt xong cèt thÐp th× ghÐp nèt bªn v¸n thµnh cßn l¹i vµ ghÐp v¸n sµn sau ®ã . + Cèt thÐp ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ xª dÞch , biÕn d¹ng , ®¶m b¶o cù li vµ kho¶ng c¸ch b»ng chÊt l­îng c¸c mèi nèi , mèi buéc vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con kª . Víi sµn cã hai líp cèt thÐp ta dïng c¸c con kª b»ng thÐp f8 uèn h×nh ch÷ u ng­îc cã ch©n . C«ng t¸c v¸n khu«n : - ChuÈn bÞ : + V¸n khu«n ph¶i ®­îc xÕp ®óng chñng lo¹i ®Ó tiÖn sö dông . + BÒ mÆt v¸n khu«n ph¶i ®­îc c¹o s¹ch bªt«ng vµ ®Êt b¸m. - Yªu cÇu : + §¶m b¶o ®óng h×nh d¹ng , kÝch th­íc kÕt cÊu . + §¶m b¶o ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh . + Ph¶i ph¼ng , khÝt nh»m tr¸nh mÊt n­íc xim¨ng . + Kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc th¸o l¾p , ®Æt cèt thÐp , ®Çm bªt«ng . + HÖ gi¸o , cét chèng ph¶i kª trªn nÒn cøng vµ dïng kÝch ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu cao cét chèng. - L¾p v¸n khu«n cét : + GhÐp s½n 3mÆt v¸n khu«n cét thµnh hép . + X¸c ®Þnh tim cét , trôc cét , v¹ch chu vi cét lªn sµn ®Ó dÓ ®Þnh vÞ . + Lång hép v¸n khu«n cét vµo khung cèt thÐp , sau ®ã ghÐp nèt mÆt cßn l¹i. + §ãng g«ng cét : G«ng cét gåm 2 thanh thÐp ch÷ U cã lç luån hai bulong . C¸c g«ng ®­îc ®Æt theo kÕt cÊu thiÕt kÕ vµ sole nhau ®Ó t¨ng tÝnh æn ®Þnh theo hai chiÒu . + Däi kiÓm tra tim vµ ®é th¼ng ®øng cña cét . + Gi»ng chèng cét : dïng hai lo¹i gi»ng cét . - PhÝa d­íi dïng c¸c thanh chèng gç hoÆc thÐp , mét ®Çu t× lªn g«ng , 1 ®Çu t× lªn thanh gç tùa vµo c¸c mãc thÐp d­íi sµn. - PhÝa trªn dïng d©y neo cã kÝch ®iÒu chØnh chiÒu dµi , mét ®Çu mãc vµo mÊu thÐp , ®Çu cßn l¹i neo vµo g«ng ®Çu cét . - L¾p v¸n khu«n dÇm , sµn : + L¾p dùng hÖ gi¸o PAL t¹o thµnh hÖ gi¸o víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Çu kÝch ®ì xµ gå lµ 1,2m + G¸c c¸c thanh xµ gå lªn ®Çu kÝch theo 2 ph­¬ng däc vµ ngang , chØnh kÝch ®Çu gi¸o , ch©n gi¸o cho ®óng cao tr×nh ®ì v¸n khu«n . + L¾p ®Æt v¸n ®¸y dÇm vµo vÞ trÝ , ®iÒu chØnh cao ®é , tim cèt vµ ®Þnh vÞ v¸n ®¸y. + Dùng v¸n thµnh cét , cè ®Þnh v¸n thµnh b»ng c¸c thanh nÑp vµ thanh chèng xiªn . + §Æt v¸n sµn lªn hÖ xµ gå vµ gèi lªn v¸n dÇm. §iÒu chØnh vµ cè ®Þnh v¸n sµn. - L¾p v¸n khu«n cÇu thang : + Do b¶n c¸nh thang nghiªng so víi ph­¬ng ngang nªn hÖ cét chèng ph¶i cÊu t¹o hîp lÝ ®Ó ®¶m b¶o hÖ v¸n khu«n v÷ng ch¾c , ®óng h×nh d¹ng vµ chÞu ®­îc lùc x« ngang khi ®æ bªt«ng . - L¾p v¸n khu«n cÇu thang m¸y : + V¸n khu«n cÇu thang m¸y ®­îc dùng l¾p cïng v¸n khu«n cét , thi c«ng tõng tÇng. + Sau khi dùng l¾p cèt thÐp cho lâi , tiÕn hµnh buéc c¸c con kª vµo thÐp däc. + L¾p dùng v¸n khu«n mÆt trong cña lâi tr­íc,dïng c¸c thanh nÑp b»ng thÐp èng t¹o mÆt ph¼ng cho v¸n khu«n. Dïng c¸c thanh chèng gi÷a hai mÆt ®èi diÖn , ®Çu c¸c thanh chèng ph¶i tú lªn c¸c èng nÑp. + L¾p dùng v¸n khu«n mÆt ngoµi cña lâi. Dïng c¸c thanh èng nÑp cøng v¸n khu«n ngoµi nh»m t¹o mÆt ph¼ng . Gi÷ æn ®Þnh v¸n khu«n b»ng c¸c thanh chèng mét ®Çu tú vµo thanh nÑp , mét ®Çu tú lªn c¸c mãc thÐp trªn sµn . + §Ó chèng ph×nh cho lâi, dïng c¸c bulong gi»ng gi÷ hai mÆt v¸n . Bulong cã lång mét èng nhùa lµm c÷ v¸n khu«n . + KiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña v¸n khu«n b»ng m¸y kinh vÜ , ®iÒu chØnh vµ cè ®Þnh tr­íc khi ®æ bªt«ng . C«ng t¸c bªt«ng : - Nguyªn t¾c chung : + Thi c«ng cét , dÇm ,sµn toµn khèi b»ng bªt«ng th­¬ng phÈm chë tíi ch©n c«ng tr×nh b»ng xe chuyªn dông, ®Ó tr¸nh ph©n tÇng cña bªt«ng th× khi vËn chuyÓn thïng xe ph¶i quay tõ tõ. + Thêi gian vËn chuyÓn vµ ®æ , ®Çm bªt«ng kh«ng v­ît qu¸ thêi gian b¾t ®Çu ninh kÕt cña v÷a xi m¨ng sau khi trén. Do vËy bªt«ng vËn chuyÓn ®Õn nÕu kiÓm tra chÊt l­îng thÊy tèt th× cho ®æ ngay. + Tr­íc khi ®æ bªt«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®é kÝn khÝt, kh¶ n¨ng æn ®Þnh cña v¸n khu«n, kÝch th­íc, vÞ trÝ, h×nh d¸ng vµ liªn kÕt cña cèt thÐp. VÖ sinh cèt thÐp ,v¸n khu«n vµ c¸c líp bªt«ng ®æ tr­íc ®ã. B¾c gi¸o vµ c¸c sµn c«ng t¸c phô trî cho thi c«ng bªt«ng. KiÓm tra l¹i kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ nh­ cÈu th¸p, èng vßi voi, ®Çm dïi vµ ®Çm bµn. + Ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c : NÕu ®æ bªt«ng tõ trªn cao xuèng ph¶i ®æ tõ chç s©u nhÊt ®æ lªn, h­íng ®æ tõ xa l¹i gÇn , kh«ng giÉm ®¹p lªn chç bªt«ng ®· ®æ . + §æ bªt«ng ®Õn ®©u th× tiÕn hµnh ®Çm ngay ®Õn ®ã.Víi nh÷ng cÊu kiÖn cã chiÒu cao lín th× ph¶i chia c¸c líp ®Ó ®æ vµ ®Çm bªt«ng vµ cã ph­¬ng tiÖn ®æ ®Ó tr¸nh bªt«ng ph©n tÇng. + §¸nh mèc c¸c vÞ trÝ vµ cao ®é ®æ bªt«ng b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng hoÆc b»ng dông cô chuyªn dông . + §æ bªt«ng liªn tôc, nÕu cã m¹ch ngõng th× ph¶i ®Ó ®óng quy ®Þnh cho dÇm chÝnh, dÇm phô, cét . C«ng t¸c th¸o dì v¸n khu«n : - Quy t¾c th¸o dì v¸n khu«n : “ L¾p sau , th¸o tr­íc . L¾p tr­íc , th¸o sau.” - ChØ th¸o v¸n khu«n mét lÇn theo thiÕt kÕ, sau khi cÊu kiÖn ®· ®ñ kh¶ n¨ng lùc. Khi th¸o dì v¸n khu«n cÇn tr¸nh va ch¹m vµo c¸c cÊu kiÖn kh¸c v× lóc nµy c¸c cÊu kiÖn cã kh¶ n¨ng chÞu lùc cßn rÊt kÐm. - V¸n khu«n sau khi th¸o cÇn xÕp gän gµng thµnh tõng lo¹i ®Ó tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, söa ch÷a vµ sö dông ë c¸c ph©n khu kh¸c trªn c«ng tr×nh . C«ng t¸c b¶o d­ìng bªt«ng : - Môc ®Ých cña viÖc b¶o d­ìng bªt«ng lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ®«ng kÕt cña bªt«ng . Kh«ng cho n­íc bªn ngoµi th©m nhËp vµo vµ kh«ng lµm mÊt n­íc bÒ mÆt . - B¶o d­ìng bªt«ng cÇn thùc hiÖn sau ca ®æ tõ 4-7 giê. Hai ngµy ®Çu th× cÇn t­íi cho bªt«ng 2giê /1 lÇn , c¸c ngµy sau th­a h¬n, tïy theo nhiÖt ®é kh«ng khÝ. CÇn gi÷ Èm cho bªt«ng Ýt nhÊt 7 ngµy . ViÖc ®i l¹i trªn bªt«ng chØ ®­îc phÐp khi bªt«ng ®¹t c­êng ®é 24kG/ cm2, tøc 1-2 ngµy víi mïa kh«, 3 ngµy víi mïa ®«ng - Chó ý r»ng trong qu¸ tr×nh nµy ta còng ph¶i chuÈn bÞ ®o ®¹c lÊy c¸c kÝch th­íc v¸ch ng¨n trªn mÆt bª t«ng b»ng m¸y kinh vÜ ,th­íc ®o vµ d©y mùc ngay lóc bª t«ng ch­a bÞ dÝnh bôi bÈn; ®ång thêi lÊy ®é cao cho cét (t¹i chiÒu cao 1 m kÓ tõ ch©n cét ) ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c c«ng t¸c sau nµy . C«ng t¸c x©y ; - C«ng t¸c x©y t­êng ®­îc chia thµnh tõng ®ît, cã chiÒu cao tõ 0,8 -1,2m. Víi mét ®ît x©y cã chiÒu cao nh­ vËy th× n¨ng suÊt x©y lµ cao nhÊt vµ ®¶m b¶o an toµn cho khèi x©y . - C¨ng d©y theo ph­¬ng ngang ®Ó lÊy mÆt ph¼ng khèi x©y . - §Æt däi ®øng ®Ó tr¸nh bÞ ngiªng, låi lâm . - G¹ch dïng ®Ó x©y lµ lo¹i g¹ch cã kÝch th­íc 105 x 220 x 65 , Rn=75kG/cm2. G¹ch kh«ng cong vªnh nøt nÎ .Tr­íc khi x©y nÕu g¹ch kh« th× ph¶i t­íi n­íc ­ít g¹ch , nÕu g¹ch ­ít qu¸ th× kh«ng nªn dïng x©y ngay mµ ®Ó kh« míi x©y. - V÷a x©y ph¶i ®¶m b¶o ®é dÎo dÝnh, ph¶i ®­îc pha trén ®óng tØ lÖ . Kh«ng ®Ó v÷a l©u qu¸ 2 giê sau khi trén . - Khèi x©y ph¶i ®Æc, ch¾c , ph¼ng vµ th¼ng ®øng, tr¸nh x©y trïng m¹ch . - B¶o ®¶m gi»ng trong khèi x©y theo nguyªn t¾c 5 hµng däc cã 1 hµng ngang. - M¹ch v÷a ngang dµy kho¶ng 12mm, m¹ch ®øng dµy 10mm. - Khi tiÕp tôc x©y lªn khèi x©y buæi h«m tr­íc cÇn ph¶i chó ý vÖ sinh s¹ch sÏ mÆt khèi x©y vµ ph¶i t­íi n­íc ®Ó ®¶m b¶o sù liªn kÕt. - Khi x©y nÕu ngõng khèi x©y ë gi÷a bøc t­êng th× ph¶i chó ý ®Ó má giùt. - Ph¶i che m­a n¾ng cho c¸c bøc t­êng míi x©y trong vµi ngµy. - Trong qu¸ tr×nh x©y t­êng cÇn tr¸nh va ch¹m m¹nh vµ kh«ng ®Ó vËt liÖu lªn khèi x©y võa x©y. - Khi x©y trªn cao ph¶i b¾c gi¸o vµ cã sµn c«ng t¸c . Kh«ng x©y ë trong t­ thÕ víi ng­êi vÒ phÝa tr­íc . - Tæ chøc x©y: viÖc tæ chøc x©y hîp lý sÏ t¹o kh«ng gian thÝch hîp cho thî x©y, gióp t¨ng n¨ng suÊt vµ an toµn lao ®éng. Mçi thî x©y cã mét kh«ng gian gäi lµ tuyÕn x©y. C«ng t¸c hoµn thiÖn: Ngoµi c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cã tÝnh nguyªn t¾c, b¾t buéc®­îc tr×nh bµy sau, ë ®©y ta cßn ph¶i chó ý mét sè ®iÓm sau ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh . - Hoµn thiÖn ngoµi ®­îc tiÕn hµnh tõ tÇng trªn xuèng tÇng d­íi . - Hoµn thiÖn trong vÉn tiÕn hµnh tõ tÇng d­íi lªn trªn v× thÝ dô víi c«ng t¸c tr¸t ®ßi hái khèi x©y ph¶i ®ñ c­êng ®é vµ kh« r¸o . Thi c«ng phÇn m¸i. Thi c«ng phÇn m¸i gåm c¸c c«ng viÖc sau: + X©y + tr¸t t­êng m¸i. + Bªt«ng t¹o dèc vÒ Xª n«. + Cèt thÐp BT chèng thÊm ( thÐp F4) + BT chèng thÊm dµy 4cm. + B¶o d­ìng ng©m n­íc xi m¨ng. + L¸t g¹ch l¸ nem (hai líp) C¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c bao gåm: + Tr¸t trong . + §iÖn n­íc + vÖ sinh. + L¾p khung cöa . + L¸t nÒn. + L¾p c¸nh cöa gç + S¬n. + S¬n t­êng trong. + Tr¸t ngoµi. + S¬n t­êng ngoµi. + L¾p cöa kÝnh. + Dän vÖ sinh. C«ng t¸c tr¸t ; - C«ng t¸c tr¸t thùc hiÖn theo thø tù: TrÇn tr¸t tr­íc, t­êng cét tr¸t sau, tr¸t mÆt trong tr­íc, tr¸t mÆt ngoµi sau , tr¸t tõ trªn cao xuèng d­íi . Khi tr¸t cÇn ph¶i b¾c gi¸o hoÆc dïng giµn gi¸o di ®éng ®Ó thi c«ng. - Yªu cÇu c«ng t¸c tr¸t: + BÒ mÆt tr¸t ph¶i ph¼ng vµ th¼ng,kh«ng cã c¸c vÕt låi ,lâm,vÕt nøt ch©n chim. + C¸c ®­êng gê ph¶i th¼ng , s¾c nÐt . + C¸c c¹nh cöa sæ , cöa ®i ph¶i ®¶m b¶o song song . + C¸c líp tr¸t ph¶i liªn kÕt tèt víi t­êng vµ c¸c kÕt cÊu cét , dÇm , sµn . Líp tr¸t kh«ng bÞ bong , rép . - Kü thuËt tr¸t: + Tr­íc khi tr¸t ta ph¶i lµm vÖ sinh bÒ mÆt tr¸t, ®ôc thñng nh÷ng phÇn nh« ra bÒ mÆt tr¸t. NÕu bÒ mÆt kh« ph¶i phun n­íc lÊy Èm tr­íc khi tr¸t. + KiÓm tra l¹i mÆt ph¼ng cÇn tr¸t, ®Æt mèc tr¸t. Mèc tr¸t cã thÓ ®Æt thµnh nh÷ng ®iÓm sole hoÆc thµnh d¶i. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc b»ng chiÒu dµy t­êng x©y. + Tr¸t thµnh hai líp : Mét líp lãt vµ mét líp hoµn thiÖn . Sau khi tr¸t cÇn ph¶i ®­îc nghiÖm thu chÆt chÏ . NÕu líp tr¸t kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ h×nh thøc vµ ®é b¸m dÝnh th× cÇn ph¶i söa l¹i. C«ng t¸c l¸t nÒn: ChuÈn bÞ l¸t: + Lµm vÖ sinh mÆt nÒn . + §¸nh ®é dèc b»ng c¸ch dïng th­íc thuû b×nh ®¸nh xu«i tõ 4 gãc phßng vµ l¸t hµng g¹ch mèc phÝa trong .( §é dèc th­êng h­íng ra phÝa ngoµi cöa ) + ChuÈn bÞ g¹ch l¸t , v÷a , vµ c¸c dông cô dïng cho c«ng t¸c l¸t . - Qu¸ tr×nh l¸t: + C¨ng d©y dµi theo 2 ph­¬ng lµm mèc ®Ó l¸t cho ph¼ng. + Tr¶i mét líp v÷a Xi-c¸t dÎo xuèng phÝa d­íi . + L¸t tõ trong ra ngoµi cöa + Ph¶i s¾p xÕp c¸c viªn g¹ch ¨n khíp vÒ kiÓu hoa vµ mµu s¾c hoa . + Sau khi l¸t xong ta dïng v÷a Xim¨ng tr¾ng trau m¹ch. Chó ý g¹t v÷a Xim¨ng lÊp ®Çy c¸c khe, cuèi cïng r¾c Xim¨ng kh« ®Ó hót n­íc vµ lau s¹ch bÒ mÆt líp l¸t . C«ng t¸c s¬n t­êng : - Tr­íc khi s¬n t­êng , nh÷ng chæ søt, lì ph¶i ®­îc söa ch÷a b»ng ph¼ng. - MÆt t­êng ph¶i kh« ®Òu . - N­íc s¬n ph¶i quÊy thËt ®Òu vµ läc kü, pha s¬n võa ®ñ dïng hÕt trong ngµy lµm viÖc, tr¸nh ®Ó qua ngµy kh¸c dïng l¹i . - Khi l¨n s¬n th× chæi ®­îc ®­a theo ph­¬ng th¼ng ®øng, kh«ng ®­a ngang chæi C«ng t¸c l¾p dùng khu«n cöa : - Dùng khu«n cöa ph¶i th¼ng, gãc ph¶i ®¶m b¶o 900 , ph¶i cè ®Þnh khung cöa sau khi dùng l¾p. - Trong lóc l¾p khung cöa kh«ng ®­îc lµm søt sÑo khung cöa , ®¶m b¶o ®­êng soi, c¹nh gãc cña khung cöa bãng chuèt. L¾p khung nh«m kÝnh. - C«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn sau khi thi c«ng xong c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c. C«ng t¸c nµy cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ tÝnh mü quan vµ ®é v÷ng ch¾c cña khung cöa. Ch­¬ng III : BiÖn ph¸p lËp tiÕn ®é Tæ chøc thi c«ng - Do c«ng tr×nh lµ mét c«ng tr×nh lín cã kÕt cÊu khung v¸ch vµ BT ®æ toµn khèi. Do vËy ta c¨n cø vµo c«ng t¸c ®æ BT (®æ BT cét, dÇm , sµn, thang bé, thang m¸y toµn khèi) ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n thi c«ng vµ c¸c ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng. - C¸c khèi l­îng lao ®éng cho c¸c c«ng t¸c ®­îc thèng kª trong b¶ng ë phÇn tr­íc - H­íng di chuyÓn cña c¸c c«ng t¸c phÇn th« lµ tõ d­íi lªn trªn, h­íng di chuyÓn cña mét sè c«ng t¸c phÇn hoµn thiÖn lµ tõ trªn xuèng d­íi . LËp tiÕn ®é thi c«ng : - Mét sè gi¸n ®o¹n do c«ng nghÖ thi c«ng : + Th¸o v¸n khu«n 1 lÇn sau khi ®æ bªt«ng 9 ngµy ( bªt«ng th­¬ng phÈm m¸c 300 , ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thi c«ng mïa kh« ë 250 C ). + X©y t­êng xong 3 - 5 ngµy míi tr¸t . ( ®Ó t­êng kh« cøng ) + Tr¸t xong 3 - 5 ngµy míi l¨n s¬n . - LËp tiÕn ®é TC theo ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm trªn m¸y vi tÝnh lµ Microsoft Project víi c¸c ­u ®iÓm næi bËt lµ tù ®éng ho¸ víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh gióp cho viÖc thay ®æi c¸c d÷ liÖu ®­îc nhnh chãng, chÝnh x¸c, dÔ dµng; thuËn tiÖn khi cÇn liªn hÖ víi c¸c ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng nh­ PP s¬ ®å ngang; c¸c d¹ng s¬ ®å m¹ng ; ... Ch­¬ng IV : ThiÕt kÕ Tæng mÆt b»ng thi c«ng * §Æc ®iÓm mÆt b»ng x©y dùng : - C«ng tr×nh x©y dùng trªn mÆt b»ng kh«ng réng r·i l¾m, cã c«ng tr×nh l©n cËn, cÇn ph¶i xem xÐt kÜ viÖc bè trÝ c¸c kho b·i, c«ng tr×nh phô trî, t¹m thêi . - GÇn trôc ®­êng giao th«ng thµnh phè, lèi vµo c«ng tr×nh réng, ®­êng t¹m ®· cã s½n . - §iÖn n­íc cã thÓ lÊy trùc tiÕp tõ m¹ng l­íi ®iÖn n­íc cña thµnh phè . I . TÝnh to¸n tæng mÆt b»ng thi c«ng : 1. DiÖn tÝch kho b·i : - DiÖn tÝch kho b·i tÝnh theo c«ng thøc sau : S = F .a = qdt .a q = qsdngµy(max).tdt .a q (m2) Trong ®ã : - F : diÖn tÝch cÇn thiÕt ®Ó xÕp vËt liÖu (m2). - a : hÖ sè sö dông mÆt b»ng , phô thuéc lo¹i vËt liÖu chøa . - qdt : l­îng vËt liÖu cÇn dù tr÷ . - q : l­îng vËt liÖu cho phÐp chøa trªn 1m2. - qsdngµy(max): l­îng vËt liÖu sö dông lín nhÊt trong mét ngµy. - tdt : thêi gian dù tr÷ vËt liÖu . - Ta cã : tdt = t1+ t2+ t3+ t4+ t5. Víi : - t1=1 ngµy : thêi gian gi÷a c¸c lÇn nhËn vËt liÖu theo kÕ ho¹ch. - t2=1 ngµy : thêi gian vËn chuyÓn vËt liÖu tõ n¬i nhËn ®Õn CT. - t3=1 ngµy : thêi gian tiÕp nhËn, bèc dì vËt liÖu trªn CT. - t4=1 ngµy: thêi gian ph©n lo¹i,thÝ nghiÖm VL,chuÈn bÞ cÊp phèi. - t5=2 ngµy : thêi gian dù tr÷ tèi thiÓu , ®Ò phßng bÊt tr¾c . VËy : tdt = 1+1+1+1+2= 6 ngµy . - C«ng t¸c bªt«ng : sö dông bªt«ng th­¬ng phÈm nªn bá qua diÖn tÝch kho b·i chøa c¸t, ®¸, sái, xi m¨ng , phôc vô cho c«ng t¸c nµy . - TÝnh to¸n l¸n tr¹i cho c¸c c«ng t¸c cßn l¹i . + V÷a x©y tr¸t . + Bª t«ng lãt . + Cèp pha , xµ gå , cét chèng . + Cèt thÐp . + G¹ch x©y , l¸t . Stt Tªn c«ng viÖc KL Xim¨ng C¸t G¹ch §M kG/m3 NC TÊn §M m3 NC m3 §M m3 NC m3 1 Bªt«ng - GV 4.98 m3 242 1.841 0.496 3.77 0.894 6.81 2 V÷ax©y t­êng 4.81 m3 213 1.024 1.15 5.53 - 19.28 3 V÷a tr¸t t­êng 8.28 m3 176 1.457 1.14 9.44 4 V÷a l¸t nÒn 1.52 m3 96 0.146 1.18 1.79 - 1.52 B¶ng diÖn tÝch kho b·i : STT VËt liÖu §¬nvÞ KL KL/m2 Lo¹i kho a DiÖn tÝch kho ( m2) 1 C¸t m3 20.53 2 Lé thiªn 1.2 74 2 Xim¨ng TÊn 4.468 4.3 Kho kÝn 1.5 9 3 G¹ch x©y m3 19.28 1.3 Lé thiªn 1.3 100 4 G¹ch l¸t m3 1.52 0.67 Lé thiªn 1.3 18 5 V¸n khu«n m3 6.42 2.5 Kho kÝn 1.5 23 6 Cèt thÐp TÊn 2.79 4 Kho kÝn 1.5 17 TÝnh to¸n l¸n tr¹i c«ng tr­êng : D©n sè trªn c«ng tr­êng : - D©n sè trªn c«ng tr­êng : N = 1,06 .( A+B+C+D+E) trong ®ã : + A: nhãm c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n , tÝnh theo sè CN cã mÆt ®«ng nhÊt trong ngµy theo biÓu ®å nh©n lùc. A= 188 (ng­êi). + B : Sè c«ng nh©n lµm viÖc t¹i c¸c x­ëng gia c«ng : B = 25%. A = 47 (ng­êi). + C : Nhãm ng­êi ë bé phËn chØ huy vµ kü thuËt : C = 4¸8 %. (A+B) . LÊy C = 6 %. (A+B) = 15 (ng­êi). + D : Nhãm ng­êi phôc vô ë bé phËn hµnh chÝnh : D = 5¸6 %. (A+B) . LÊy D = 6 %. (A+B) = 15 (ng­êi). + E : C¸n bé lµm c«ng t¸c ytÕ , b¶o vÖ , thñ kho : E = 5 %. (A+B+C+D) = 14 (ng­êi). VËy tæng d©n sè trªn c«ng tr­êng : N = 1,06. ( 188 + 47 + 15 + 15 + 14 ) = 295 (ng­êi). DiÖn tÝch l¸n tr¹i , nhµ t¹m : - Gi¶ thiÕt cã 30% c«ng nh©n néi tró t¹i c«ng tr­êng . - DiÖn tÝch nhµ ë t¹m thêi : S1 = 30% . 295 . 2,5 = 220 (m2). - DiÖn tÝch nhµ lµm viÖc c¸n bé chØ huy c«ng tr­êng : S2 = 15.4 = 60 (m2). - DiÖn tÝch nhµ lµm viÖc nh©n viªn hµnh chÝnh : S3 = 15.4 = 60 (m2). - DiÖn tÝch nhµ ¨n : S4 = 30% . 295 . 0,5 = 45 (m2). - DiÖn tÝch khu vÖ sinh , nhµ t¾m : S5 = 30 m2. - DiÖn tÝch tr¹m y tÕ : S6 = 30 m2. - DiÖn tÝch phßng b¶o vÖ : S7 = 30 m2. II . TÝnh to¸n §iÖn n­íc phôc vô c«ng tr×nh : TÝnh to¸n cÊp ®iÖn cho c«ng tr×nh : a. C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt ®iÖn n¨ng : P = a . [ å k1.P1/ cosj + å k2.P2+å k3.P3 +å k4.P4 ] Trong ®ã : + a = 1,1 : hÖ sè kÓ ®Õn hao hôt c«ng suÊt trªn toµn m¹ch. + cosj = 0,75 : hÖ sè c«ng suÊt trong m¹ng ®iÖn . +P1, P2, P3, P4 : lÇn l­ît lµ c«ng suÊt c¸c lo¹i ®éng c¬ , c«ng suÊt m¸y gia c«ng sö dông ®iÖn 1 chiÒu , c«ng suÊt ®iÖn th¾p s¸ng trong nhµ vµ c«ng suÊt ®iÖn th¾p s¸ng ngoµi trêi . +k1, k2, k3, k4 : hÖ sè kÓ ®Õn viÖc sö dông ®iÖn kh«ng ®ång thêi cho tõng lo¹i . - k1 = 0,75 : ®èi víi ®éng c¬ . - k2 = 0,75 : ®èi víi m¸y hµn c¾t . - k3 = 0,8 : ®iÖn th¾p s¸ng trong nhµ . - k4 = 1 : ®iÖn th¾p s¸ng ngoµi nhµ . -B¶ng thèng kª sö dông ®iÖn : Pi §iÓm tiªu thô C«ng suÊt ®Þnh møc Kl­îng phôc vô Nhu cÇu dïng ®iÖn KW Tæng nhu cÇu KW P1 CÇn trôc th¸p 62 KW 1 m¸y 62 Th¨ng t¶i 2,2 KW 1 m¸y 2,2 M¸y trén v÷a 4 KW 1 m¸y 4 72,2 §Çm dïi 1 KW 2 m¸y 2 §Çm bµn 1 KW 2 m¸y 2 P2 M¸y hµn 18,5 KW 1 m¸y 18,5 M¸y c¾t 1,5 KW 1 m¸y 1,5 22,2 M¸y uèn 2,2 KW 1 m¸y 2,2 P3 §iÖn sinh ho¹t 13 W/ m2 220 m2 2,86 Nhµ lµm viÖc,b¶ovÖ 13 W/ m2 150 m2 1,95 Nhµ ¨n , tr¹m ytÕ 13 W/ m2 75 m2 0,975 6,4 Nhµ t¾m,vÖ sinh 10 W/ m2 30 m2 0,3 Kho chøa VL 6 W/ m2 49 m2 0,29 P4 §­êng ®i l¹i 5 KW/km 200 m 1 4,6 §Þa ®iÓm thi c«ng 2,4W/ m2 1500 m2 3,6 VËy : P = 1,1´( 0,75´ 72,2 / 0,75 + 0,75 ´ 22,2 + 0,8 ´ 6,4 + 1´ 4,6 ) = 108 KW b. ThiÕt kÕ m¹ng l­íi ®iÖn : + Chän vÞ trÝ gãc Ýt ng­êi qua l¹i trªn c«ng tr­êng ®Æt tr¹m biÕn thÕ . + M¹ng l­íi ®iÖn sö dông b»ng d©y c¸p bäc , n»m phÝa ngoµi ®­êng giao th«ng xung quanh c«ng tr×nh .§iÖn sö dông 3 pha ,3 d©y . T¹i c¸c vÞ trÝ d©y dÉn c¾t ®­êng giao th«ng bè trÝ d©y dÉn trong èng nhùa ch«n s©u 1,5 m. - Chän m¸y biÕn thÕ BT- 180 /6 cã c«ng suÊt danh hiÖu 180 KWA. + TÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn : - §¶m b¶o ®é sôt ®iÖn ¸p cho phÐp . - §¶m b¶o c­êng ®é dßng ®iÖn . - §¶m b¶o ®é bÒn cña d©y. TiÕn hµnh tÝnh to¸n tiÕt diÖn d©y dÉn theo ®é sôt cho phÐp sau ®ã kiÓm tra theo 2 ®iÒu kiÖn cßn l¹i . +TiÕt diÖn d©y : S = 100. å P.l k. Ud2. [ DU] Trong ®ã : k = 57 : ®iÖn trë d©y ®ång . Ud = 380 V : §iÖn ¸p d©y ( Upha= 220 V ) [ DU] : §é sôt ®iÖn ¸p cho phÐp [ DU] = 2,5 (%) å P.l : tæng m« men t¶i cho c¸c ®o¹n d©y . + Tæng chiÒu dµi d©y dÉn ch¹y xung quanh c«ng tr×nh L=150 m. + §iÖn ¸p trªn 1m dµi d©y : q= P/ L = 108 / 150 =0,72 ( KW/ m ) VËy : å P.l = q.L2/ 2 = 8100 ( KW.m) S = 100. å P.l k. Ud2. [ DU] = 100. 8100.103 57. 3802. 2,5 = 39 (mm2) Þ chän d©y ®ång tiÕt diÖn 50 mm2 , c­êng ®é cho phÐp [ I ] = 335 A. KiÓm tra : I = P 1,73.Ud .cosj = 108. 103 1,73.380 . 0,75 = 219 A< [ I ] VËy d©y dÉn ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i dßng ®iÖn . TÝnh to¸n cÊp n­íc cho c«ng tr×nh : a. L­u l­îng n­íc tæng céng dïng cho c«ng tr×nh : Q = Q1+ Q2+ Q3+ Q4 Trong ®ã : + Q1 : l­u l­îng n­íc s¶n xuÊt : Q1= å Si. Ai . kG / 3600.n (lÝt /s) - Si : khèi l­îng c«ng viÖc ë c¸c tr¹m s¶n xuÊt . - Ai : ®Þnh møc sö dông n­íc tÝnh theo ®¬n vÞ sö dông n­íc . - kG : hÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hßa . LÊy kG = 1,5. - n : sè giê sö dông n­íc ngoµi c«ng tr×nh,tÝnh cho mét ca lµm viÖc, n= 8h . B¶ng tÝnh to¸n l­îng n­íc phôc vô cho s¶n xuÊt : D¹ng c«ng t¸c Khèi l­îng Tiªu chuÈn dïng n­íc QSX(i) ( lÝt / s) Q1 ( lÝt / s) Trén v÷a x©y 4,81 m3 300 l/ m3 v÷a 0,075 Trén v÷a tr¸t 8,28 m3 300 l/ m3 v÷a 0,129 0,459 B¶o d­ìngBT 71,8 m2 1,5 l/ m2 sµn 0,005 C«ng t¸c kh¸c 0,25 + Q2 : l­u l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t trªn c«ng tr­êng : Q2 = N . B . kG / 3600.n Trong ®ã : - N : sè c«ng nh©n vµo thêi ®iÓm cao nhÊt cã mÆt t¹i c«ng tr­êng . Theo biÓu ®å tiÕn ®é N= 188 ng­êi . - B : l­îng n­íc tiªu chuÈn dïng cho 1 c«ng nh©n ë c«ng tr­êng. B = 15 l / ng­êi . - kG : hÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hßa . kG = 2,5. VËy : Q2 = 188 . 15 . 2,5/ 3600. 8 = 0,244 ( l/s) + Q3 : l­u l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t ë l¸n tr¹i : Q3 = N . B . kG . kng / 3600.n Trong ®ã : - N : sè ng­êi néi tró t¹i c«ng tr­êng = 30% tæng d©n sè trªn c«ng tr­êng Nh­ ®· tÝnh to¸n ë phÇn tr­í : tæng d©n sè trªn c«ng tr­êng 295 (ng­êi). Þ N = 30% . 295 = 89 (ng­êi). - B : l­îng n­íc tiªu chuÈn dïng cho 1 ng­êi ë l¸n tr¹i : B =25 l / ng­êi . - kG : hÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hßa . kG = 2,5. - kng : hÖ sè xÐt ®Õn sù kh«ng ®iÒu hßa ng­êi trong ngµy. kng = 1,5. VËy : Q3 = 89 . 25 . 2,5 . 1,5 / 3600. 8 = 0,289 ( l/s) + Q4 : l­u l­îng n­íc dïng cho cøu háa : Q4 = 3 ( l/s). -Nh­ vËy : tæng l­u l­îng n­íc : Q = Q1+ Q2+ Q3+ Q4 = 0,459 + 0,244 +0,289 + 3 = 4 ( l/s) . b. ThiÕt kÕ m¹ng l­íi ®­êng èng dÉn : -§­êng kÝnh èng dÉn tÝnh theo c«ng thøc : VËy chän ®­êng èng chÝnh cã ®­êng kÝnh D= 60 mm. - M¹ng l­íi ®­êng èng phô : dïng lo¹i èng cã ®­êng kÝnh D = 30 mm. - N­íc lÊy tõ m¹ng l­íi thµnh phè , ®ñ ®iÒu kiÖn cung cÊp cho c«ng tr×nh . III . Bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng : Nguyªn t¾c bè trÝ : - Tæng chi phÝ lµ nhá nhÊt . - Tæng mÆt b»ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu . + §¶m b¶o an toµn lao ®éng . + An toµn phßng chèng ch¸y , næ . + §iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng . - ThuËn lîi cho qu¸ tr×nh thi c«ng . - TiÕt kiÖm diÖn tÝch mÆt b»ng . Tæng mÆt b»ng thi c«ng : §­êng s¸ c«ng tr×nh : - §Ó ®¶m b¶o an toµn vµ thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn , vÞ trÝ ®­êng t¹m trong c«ng tr­êng kh«ng c¶n trë c«ng viÖc thi c«ng , ®­êng t¹m ch¹y bao quanh c«ng tr×nh , dÉn ®Õn c¸c kho b·i chøa vËt liÖu. Trôc ®­êng t¹m c¸ch mÐp c«ng tr×nh kho¶ng 6 m. M¹ng l­íi cÊp ®iÖn : - Bè trÝ ®­êng d©y ®iÖn däc theo c¸c biªn c«ng tr×nh , sau ®ã cã ®­êng dÉn ®Õn c¸c vÞ trÝ tiªu thô ®iÖn . Nh­ vËy , chiÒu dµi ®­êng d©y ng¾n h¬n vµ còng Ýt c¾t c¸c ®­êng giao th«ng . M¹ng l­íi cÊp n­íc : - Dïng s¬ ®å m¹ng nh¸nh côt , cã x©y mét sè bÓ chøa t¹m ®Ò phßng mÊt n­íc . Nh­ vËy th× chiÒu dµi ®­êng èng ng¾n nhÊt vµ n­íc m¹nh . Bè trÝ kho , b·i: - Bè trÝ kho b·i cÇn gÇn ®­êng t¹m , cuèi h­íng giã ,dÔ quan s¸t vµ qu¶n lý. - Nh÷ng cÊu kiÖn cång kÒnh ( V¸n khu«n , thÐp ) kh«ng cÇn x©y t­êng mµ chØ cÇn lµm m¸i bao che. - Nh÷ng vËt liÖu nh­ xim¨ng, chÊt phô gia , s¬n ,v«i ... cÇn bè trÝ trong kho kh« r¸o . - B·i ®Ó vËt liÖu kh¸c : g¹ch , ®¸, c¸t cÇn che, chÆn ®Ó kh«ng bÞ dÝnh t¹p chÊt , kh«ng bÞ cuèn tr«i khi cã m­a . Bè trÝ l¸n tr¹i , nhµ t¹m : - Nhµ t¹m ®Ó ë : bè trÝ ®Çu h­íng giã , nhµ lµm viÖc bè trÝ gÇn cæng ra vµo c«ng tr­êng ®Ó tiÖn giao dÞch . - Nhµ bÕp ,vÖ sinh : bè trÝ cuèi h­íng giã . Dµn gi¸o cho c«ng t¸c x©y: - Dµn gi¸o lµ c«ng cô quan träng trong lao ®éng cña ng­êi c«ng nh©n. VËy cÇn ph¶i hÕt søc quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy. Dµn gi¸o cã c¸c yªu cÇu sau ®©y : + Ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng, ®é æn ®Þnh, cã tÝnh linh ho¹t, chÞu ho¹t t¶i do vËt liÖu vµ sù ®i l¹i cña c«ng nh©n. + C«ng tr×nh sö dông dµn gi¸o thÐp, dµn gi¸o ®­îc di chuyÓn tõ vÞ trÝ nµy ®Õn vÞ trÝ kh¸c vµo cuèi c¸c ®ît, ca lµm viÖc . Lo¹i dµn gi¸o nµy ®¶m b¶o chÞu ®­îc c¸c t¶i träng cña c«ng t¸c x©y vµ an toµn khi thi c«ng ë trªn cao. - Ng­êi thî lµm viÖc ph¶i lµm ë trªn cao cÇn ®­îc phæ biÕn vµ nh¾c nhë vÒ an toµn lao ®éng tr­íc khi tham gia thi c«ng. - Tr­íc khi lµm viÖc cÇn ph¶i kiÓm tra ®é an toµn cña dµn gi¸o, kh«ng chÊt qóa t¶i lªn dµn gi¸o. Trong khi x©y ph¶i bè trÝ vËt liÖu gän gµng vµ khi x©y xong ta ph¶i thu dän toµn bé vËt liÖu thõa nh­: g¹ch, v÷a... ®­a xuèng vµ ®Ó vµo n¬i quy ®Þnh. Tuy nhiªn c¸c tÝnh to¸n trªn chØ lµ lý thuyÕt, thùc tÕ ¸p dông vµo c«ng tr­êng lµ khã v× diÖn tÝch thi c«ng bÞ h¹n chÕ bëi c¸c c«ng tr×nh xung quanh, tiÒn ®Çu t­ cho x©y dùng l¸n tr¹i t¹m ®· ®­îc nhµ n­íc gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. Do ®ã thùc tÕ hiÖn nay ë c¸c c«ng tr­êng, ng­êi ta h¹n chÕ x©y dùng nhµ t¹m. ChØ x©y dùng nh÷ng khu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c thi c«ng. BiÖn ph¸p ®Ó gi¶m diÖn tÝch l¸n tr¹i t¹m lµ sö dông nh©n lùc ®Þa ph­¬ng. MÆt kh¸c víi c¸c kho b·i còng vËy: cÇn tiÖn thÓ lîi dông c¸c kho, c«ng tr×nh cò, còng cã thÓ x©y dùng c«ng tr×nh lªn mét vµi tÇng, sau ®ã dän vÖ sinh cho c¸c tÇng d­íi ®Ó lµm n¬i chøa ®å, nghØ ng¬i cho c«ng nh©n. Víi c¸c c«ng t¸c sau cã thÓ sö dông kho b·i cña c«ng t¸c tr­íc. VÝ dô nh­ c«ng t¸c l¾p kÝnh ngoµi thùc tÕ thi c«ng sau c¸c c«ng t¸c v¸n khu«n, cèt thÐp, x©y. Do ®ã diÖn tÝch kho chøa kÝnh cã thÓ dïng ngay kho chøa xi m¨ng, thÐp ( lóc nµy ®· trèng) ®Ó chøa. Tãm l¹i nh­ ta ®· tr×nh bµy ë tr­íc: tæng b×nh ®å c«ng tr×nh ®­îc x¸c lËp thùc tÕ qua chÝnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, nh÷ng tÝnh to¸n trªn lµ c¨n cø c¬ b¶n ®Ó cã thÓ tõ ®ã bè trÝ cho hîp lý. Ch­¬ng V : Mét sè biÖn ph¸p An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp Kü thuËt an toµn trong thi c«ng. An toµn lao ®éng lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong thi c«ng. NÕu ®Ó mÊt an toµn sÏ g©y thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ con ng­êi, tµi s¶n, lµm mÊt uy tÝn cña c«ng ty, còng nh­ lµm chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt. Tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh: cã thêi gian thi c«ng l©u dµi, khèi l­îng thi c«ng lín, thi c«ng trªn cao, do ®ã c¸c vÊn ®Ò an toµn lao ®éng ph¶i ®­îc ®­a thµnh néi quy ®Ó phæ biÕn cho toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n trªn c«ng tr­êng. §Ò cËp vÊn ®Ò an toµn lao ®éng cÇn l­u ý tíi mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: Tr­íc khi thi c«ng phÇn ngÇm ph¶i xem xÐt cã c¸c kiÕn tróc ngÇm (®­êng ngÇm, cèng ngÇm, d©y ®iÖn ngÇm....) hay kh«ng, nÕu cã tuú thuéc vµo viÖc b¶o qu¶n hay dì bá mµ cã thÓ cã biÖn ph¸p cô thÓ. Nh÷ng khu vùc cã hè mãng cÇn cã ®Ìn b¸o hiÖu ban ®ªm vµ rµo ch¾n ban ngµy. §Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ sËp thµnh hè cÇn ®µo ®óng taluy, kh«ng ®i l¹i trªn thµnh taluy, kh«ng chÊt vËt liÖu ngay s¸t mÐp hè. Khi thi c«ng phÇn th©n: sµn c«ng t¸c ph¶i ®­îc kiÓm tra ch¾c ch¾n vµ th­êng xuyªn, nÕu thÊy cã h­ háng ph¶i lËp tøc söa ch÷a ngay. Khi thi c«ng trªn cao, c«ng nh©n ph¶i cã søc khoÎ tèt, cã d©y, mò an toµn. Sö dông c«ng nh©n vµo ®óng nghÒ, cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm. Víi c«ng t¸c v¸n khu«n: khi l¾p dùng v¸n khu«n, c«ng nh©n ph¶i ®­îc thao t¸c trªn sµn c«ng t¸c ch¾c ch¾n, cã thµnh b¶o vÖ, cã d©y an toµn. Khi th¸o v¸n khu«n cÇn tuyÖt ®èi th¸o theo ®óng quy ®Þnh, kh«ng ®Ó v¸n khu«n n¬i tù do cã thÓ lµm háng v¸n khu«n còng nh­ g©y tai n¹n. Víi c«ng t¸c cèt thÐp: khu vùc kÐo th¼ng, ®¸nh gØ ph¶i cã rµo ch¾n, c«ng nh©n lµm viÖc ph¶i cã g¨ng tay, kÝnh m¾t, mò b¶o hiÓm. Kh«ng nªn c¾t c¸c ®o¹n cèt thÐp ng¾n h¬n 20 (cm) b»ng m¸y v× sÏ g©y v¨ng ra nguy hiÓm. Khi treo buéc cÈu l¾p ph¶i ®­îc bã buéc ch¾c ch¾n. C«ng t¸c bª t«ng: tr­íc khi ®æ bª t«ng, c¸n bé kü thuËt ph¶i kiÓm tra l¹i tÊt c¶ thiÕt bÞ an toµn, kiÓm tra chÊt l­îng sµn c«ng t¸c. Kh«ng cho nh÷ng c«ng nh©n thiÕu kinh nghiÖm sö dông c¸c m¸y mãc cã sö dông ®iÖn (m¸y ®Çm, hµn). HÖ thèng ®iÖn cÇn ®­îc b¶o vÖ ch¾c ch¾n, chèng rß rØ: ë bªn d­íi c«ng tr×nh cho qua d©y c¸p cã vá bäc ®i ngÇm d­íi ®Êt, ë nh÷ng n¬i lé thiªn hay khu vùc dÉn vµo thi c«ng cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chÆt chÏ, cã vá bäc hai líp. Víi c¸c c«ng t¸c kh¸c: khi thi c«ng còng cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c vÒ an toµn lao ®éng. Trong mçi c«ng t¸c cã ®Æc tÝnh riªng do ®ã cã c¸c biÖn ph¸p an toµn cô thÓ, tuy nhiªn nãi chung th× cÇn th­êng xuyªn nh¾c nhë, kiÓm tra vÒ an toµn lao ®éng. VÖ sinh c«ng nghiÖp. Do c«ng tr×nh thi c«ng trong trung t©m thµnh phè, do vËy viÖc ®¶m b¶o vÖ sinh lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. Cã c¸c biÖn ph¸p phßng chèng bôi nh­ sö dông l­íi ch¾n bôi, sö dông vËt liÖu Ýt bôi, nh÷ng khu vùc g©y ra bôi nªn ®Æt ë cuèi h­íng giã. ViÖc sö dông bª t«ng th­¬ng phÈm lµ biÖn ph¸p tèt ®Ó h¹n chÕ l­îng bôi còng nh­ ®¶m b¶o tèt vÖ sinh c«ng nghiÖp. Th­êng xuyªn kiÓm tra m¸y mãc ®Ó h¹n chÕ tèi ®a tiÕng ån. Khi thi c«ng trong khu vùc nguy hiÓm cÇn cã mò, g¨ng tay, ®eo khÈu trang ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThi cong.DOC
 • doc2KC.DOC
 • docBANG.DOC
 • docBienphap TC Than.DOC
 • docDBANG.DOC
 • rtfgiodelta.rtf
 • docKHOILU_1.DOC
 • docKien Truc- Ketcau.DOC
 • docLoinoidau.DOC
 • docMayTC.DOC
 • docMONG.DOC
 • docMONGs.DOC
 • dotTAIDUC.DOT
 • docTCmay.DOC
 • docTCNGAM.DOC
 • docTCs.DOC
 • docTCthan.DOC
 • docTHEPCOT.DOC
 • docTHEPCOTs.DOC
 • docTHICONG1.DOC
 • docTHICONG2.DOC
 • docTINHDAM.DOC
 • docTkeLD.doc