Thiết kế nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn công suất 80.000m3/năm

Phần Mở đầu ở những thế kỷ trước, công tác xây dựng cơ bản ít phát triển , tốc độ xây dựng chậm vì chưa có một phương pháp xây dựng tiên tiến, chủ yếu thi công bằng tay mức độ cơ giới thấp và một nguyên nhân quan trọng là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng chưa phát triển. Những năm 30 - 40 của thế kỷ 19, công nghiệp sản xuất ximăng poóclăng ra đời tạo ra một chuyển biến cơ bản trong xây dựng. Nhưng cho đến những năm 7080 của thế kỷ này bêtông cốt thép mới được sử dụng vào các công trình xây dựng và từ đó chỉ một thời gian tương đối ngắn, loại vật liệu có nhiều tính ưu việt này đã được phát triển nhanh chóng và chiếm địa vị quan trọng trong các loại vật liệu xây dựng.Trong quá trình sử dụng, cùng với sự phát minh ra nhiều loại bêtông và Bêtông cốt thép mới, người ta càng hoàn thiện phương pháp tính toán kết cấu, càng phát huy được tính năng ưu việt và hiệu quả sử dụng của chúng, do đó càng mở rộng phạm vi sử dụng của loại vật liệu này. Đồng thời với việc sử dụng bêtông và Bêtông cốt thép toàn khối, đổ tại chỗ, không bao lâu sau khi xuất hiện bêtông cốt thép , cấu kiện bêtông đúc sẵn ra đời. Vào những năm đầu của nửa cuối thế kỷ XIX người ta đã đúc những chiếc cột đèn đầu tiên bằng bêtông với lõi gỗ và những tà vẹt đường sắt bằng bêtông cốt thép xuất hiện lần đầu vào những năm 1877. Những năm cuối thế kỷ XIX, việc sử dụng những cấu kiện bêtông cốt thép đúc sẵn có kết cấu đơn giản như cột, tấm tường bao che, khung cửa sổ, cầu thang đã tương đối phổ biến. Những năm đầu của thế kỷ 20, kết cấu bêtông cốt thép đúc sẵn được sử dụng dưới dạng những kết cấu chịu lực như sàn gác, tấm lát vỉa hè, dầm và tấm lát mặt cầu nhịp bé, ống dẫn nước có đường kính không lớn. Những sản phẩm này thường được chế tạo bằng phương pháp thủ công với những mẻ trộn bêtông nhỏ bằng tay hoặc những máy trộn loại bé do đó sản xuất cấu kiện đúc sẵn bằng bêtông cốt thép còn bị hạn chế. Trong mười năm (19301940) việc sản xuất cấu kiện bêtông cốt thép bằng thủ công được thay thế bằng phương pháp cơ giới và việc nghiên cứu thành công dây chuyền công nghệ sản xuất các cấu kiện bêtông cốt thép được áp dụng tạo đièu kiện ra đời những nhà máy sản xuất các cấu kiện bêtông cốt thép đúc sẵn. cũng trong mười năm này nhiều loại máy trộn xuất hiện, đồng thời nhiều phương thức đầm chặt bêtông bằng cơ giới như chấn động, cán, cán rung, li tâm hút chân không được sử dụng phổ biến, các phương pháp dưỡng hộ nhiệt, sử dụng các phụ gia rắn nhanh, ximăng rắn nhanh cho phép rút ngắn đáng kể quá trình sản xuất. Trong những năm gần đây, những thành tựu nghiên cứu về lý luận cũng như về phương pháp tính toán bêtông cốt thép trên thế giới càng thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất cấu kiện bêtông cốt thép phát triển và đặc biệt là thành công của việc nghiên cứu bêtông ứng suất trước được áp dụng vào sản xuất cấu kiện là một thành tựu có ý nghĩa to lớn. Nó cho phép tận dụng bêtông số hiệu cao, cốt thép cường độ cao, tiết kiệm được bêtông và cốt thép, nhờ đó có thể thu nhỏ kích thước cấu kiện, giảm nhẹ khối lượng, nâng cao năng lực chịu tải và khả năng chống nứt của cấu kiện bêtông cốt thép. Ngày nay ở những nước phát triển, cùng với việc công nghiệp hoá ngành xây dựng, cơ giới hoá thi công với phương pháp thi công lắp ghép, cấu kiện bằng bêtông cốt thép và bêtông ứng suất trước được sử dụng hết sức rộng rãi, đặc biệt trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp với các loại cấu kiện có hình dáng kích thước và công dụng khác nhau như cột nhà, móng nền, dầm cầu chạy, vì kèo, tấm lợp, tấm tường. ở nhiều nước có những nhà máy sản xuất đồng bộ các cấu kiện cho từng loại nhà theo thiết kế định hình. Ngày nay với những trang bị kỹ thuật hiện đại có thể cơ giới hoá toàn bộ và tự động hoá nhiều khâu của dây truyền công nghệ trong các cơ sở sản xuất cấu kiện bêtông cốt thép đúc sẵn và do đó càng đáp ứng được nhu cầu to lớn của xây dựng cơ bản. Bằng những kiến thức đã được học và tích luỹ trong trường Đại học Xây Dựng chúng em xin được đưa ra phương án. Thiết kế nhà máy cấu kiện bêtông đúc sẵn công suất 80.000m3/năm, chế tạo sản phẩm: 1. Panel sàn rỗng (lỗ rỗng tiết diện tròn). Công suất 13.000 m3/năm. 2. Panel sàn đặc. Công suất 18.000 m3/năm. 3. Tường trong. Công suất 17.000m3/năm. 4. Hỗn hợp bêtông thương phẩm mác 250#, 300#, 350#, 400#. Công suất 32 000 m3/năm. Đây cũng chính là nội dung bản báo cáo tốt nghiệp kỹ sư ngành vật liệu xây dựng. mục lục Phần I Mở đầu và giới thiệu chung Trang I.1 Mở đầu 1 I.2 Giới thiệu về mặt bằng nhà máy 3 I.3 Các loại sản phẩm mà nhà máy sản xuất 3 I.4 Yêu cầu đối với nguyên vật liệu dùng để sản xuất các sản phẩm 8 I.5 Tính toán cấp phối bêtông 12 I.6 Kế hoạch sản xuất của nhà máy 25 Phần II Thiết kế công nghệ II.1 Tiếp nhận và bảo quản nguyên vật liệu 27 II.1.1. Kho ximăng 27 II.1.2. Kho cốt liệu 33 II.2 Phân xưởng chế tạo hỗn hợp bêtông 40 II.3 Kho thép và phân xưởng thép 50 II.4 Phân xưởng tạo hình 64 I. Tạo hình ống dẫn nước cao áp 66 II. Tạo hình ống dẫn nước thường 82 II.5 Kiểm tra chất lượng sản phẩm và bảo quản sản phẩm 101 II.6 An toàn lao động Phần III Kiến trúc, điện nước, kinh tế Chương I : Kiến trúc 109 Chương II : Điện nước 116 Chương III : Hạch toán kinh tế 117 Kết luận 135

doc147 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1469 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn công suất 80.000m3/năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ó chÕ t¹o mét xªri mÉu kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh c­êng ®é xuÊt x­ëng cña bª t«ng trong cÊu kiÖn. Ngoµi ra mçi ngµy mét lÇn tõ l­îng thö ®· lÊy cña hçn hîp bª t«ng cña mçi cÊp phèi ng­êi ta chÕ t¹o mét xªri mÉu kiÓm tra kh¸c ®Ó kiÓm ra sù phï hîp c­êng ®é thùc tÕ cña bª t«ng víi m¸c thiÕt kÕ cña nã ë tuæi 28 ngµy cøng r¾n trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. Trong nhµ m¸y cßn lÊy c¸c l­îng thö phô ®Ó chÕ t¹o c¸c mÉu kiÓm tra víi môc ®Ých x¸c ®Þnh c­êng ®é c«ng nghÖ cña bª t«ng trong c¸c thêi h¹n trung gian. 2. Ph­¬ng ph¸p kh«ng ph¸ ho¹i: Sö dông ph­¬ng ph¸p b¾n bª t«ng ®Ó x¸c ®Þnh ®é cøng cña bª t«ng. Tõ ®ã gi¸n tiÕp x¸c ®Þnh ®­îc c­êng ®é cña bª t«ng. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ dµng, s¶n phÈm kh«ng bÞ ph¸ ho¹i. Nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ kh«ng ®¸nh gi¸ hÕt vµ ®óng ®¾n sù lµm viÖc thùc tÕ cña s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn cã thÓ kiÓm tra c­êng ®é s¶n phÈm b»n xung lùc siªu ©m, dïng m¸y ®o ©m ®iÖn tö ®o ®­îc tèc ®é lan truyÒn cña sãng siªu ©m tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc c­êng ®é bª t«ng, cã thÓ ph¸t ©m tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc c­êng ®é bª t«ng, cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc c¸c khuyÕt tËt vµ sù kh«ng ®ång nhÊt trong cÊu tróc bª t«ng, sù xuÊt hiÖn c¸c vÕt nøt. HoÆc dïng m¸y thö ¸p lùc thuû lùc ®Ó kiÓm tra mét sè s¶n phÈm ®¹i diÖn cho mét l« s¶n phÈm… III. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®· chÕ t¹o xong. Tr­íc khi xuÊt x­ëng c¸c s¶n phÈm bª t«ng ra khái nhµ m¸y. Ta tiÕn hµnh kiÓm tra theo c¸c b­íc sau: - KiÓm tra h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc cña cÊu kiÖn. - ChÊt l­îng bÒ mÆt vµ møc ®é hoµn thiÖn. - ChÊt l­îng cèt thÐp, chi tiÕt chê, mãc cÈu l¾p. - ChÊt l­îng bª t«ng theo c­êng ®é chÞu nÐn. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm do nh©n viªn kü thuËt thuéc bé phËn kiÓm tra kü thuËt tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu c¸c s¶n phÈm. C¸c cÊu kiÖn th­êng ®­îc chia thµnh l« khi nghiÖm thu. Sè l­îng cÊu kiÖn mçi l« ®­îc qui ®Þnh trong c¸c quy ph¹m Nhµ n­íc t­¬ng øng. L« gåm c¸c cÊu kiÖn cïng mét cì lo¹i ®­îc chÕ t¹o trong mét thêi gian kh«ng qu¸ 10 ngµy tr­íc khi nghiÖm thu theo cïng mét c«ng nghÖ vµ cïng mét lo¹i vËt liÖu. Sè l­îng cÊu kiÖn trong mét l« kh«ng ®­îc v­ît qu¸: khi thÓ tÝch mét cÊu kiÖn tõ 0,2 ¸0,3m3 lµ 700 c¸i. Khi thÓ tÝch cÊu kiÖn tõ 0,3¸1 m3 lµ 300 c¸i. Khi thÓ tÝch cÊu kiÖn tõ 1¸2m3 lµ 150 c¸i . 1. KiÓm tra b»ng c¸ch xem xÐt bªn ngoµi vµ ®o: CÊu kiÖn ph¶i cã h×nh d¸ng h×nh häc ®óng víi ®é chÝnh x¸c cña kÝch th­íc trong c¸c giíi h¹n cho phÐp qui ®Þnh. §é chÝnh x¸c vÒ kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng h×nh häc cña cÊu kiÖn (phÈm chÊt bÒ mÆt cña gãc vu«ng, ®é th¼ng cña c¸c mÐp, c¹nh…) ®­îc kiÓm tra b»ng c¸c dông cô ®o víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1mm. NÕu chØ mét trong sè c¸c cÊu kiÖn ®· chän tr­íc ®Ó kiÓm tra kh«ng tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc nãi trªn th× ph¶i t¨ng sè l­îng cÊu kiÖn cÇn kiÓm tra lªn gÊp ®«i hay c¶ l«, trÞ sè c¸c dung sai cho phÐp so víi c¸c kÝch th­íc kÕ cña cÊu kiÖn ®­îc quy ®Þnh trong quy ph¹m vµ tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 2. KiÓm tra chÊt l­îng cña cèt thÐp TiÕn hµnh kiÓm tra vÞ trÝ cña cèt thÐp ngay trªn cÊu kiÖn ®· ®­îc chän ®Ó kiÓm tra h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc. Sè l­îng cÊu kiÖn dïng ®Ó kiÓm tra cã thÓ ®­îc quy ®Þnh trong c¸c quy ph¹m Nhµ n­íc hay ®iÒu kiÖn kü thuËt ®èi víi lo¹i cÊu kiÖn Êy. HoÆc cã thÓ lÊy kh«ng d­íi 1% khi sè l­îng cÊu kiÖn trong 1 l« lµ 500 c¸i hoÆc nhiÒu h¬n n÷a vµ trªn 5 c¸i khi khèi l­îng cÊu kiÖn trong mét l« d­íi 500 c¸i. §Ó kiÓm tra vÞ trÝ ®Æt cèt thÐp trongcÊu kiÖn cã thÓ dïng ngay c¸c cÊu kiÖn ®· bÞ ph¸ ho¹i khi thÝ nghiÖm kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng vµ ®é cøng cña chóng. KiÓm tra vÞ trÝ cèt thÐp trong cÊu kiÖn b»ng c¸ch ®ôc líp bª t«ng b¶o vÖ hai ®Çu vµ gi÷a cña cÊu kiÖn ®Ó lé cèt thÐp ra vµ kiÓm tra theo b¶n vÏ thi c«ng. Dïng c¸c dông cô nam ch©m, ®iÖn tõ ®Ó kiÓm tra chiÒu dµy líp v÷a b¶o vÖ còng nh­ h­íng ph©n bè vµ ®­êng kÝnh thanh cèt thÐp. 3. §¸nh gi¸ c­êng ®é vµ ®é ®ång ®Òu cña bª t«ng trong c¸c cÊu kiÖn: KiÓm tra ®¸nh gi¸ c­êng ®é vµ ®é ®ång nhÊt cña bª t«ng ®­îc tiªu chuÈn ho¸ bëi 2 chØ tiªu: c­êng ®é trung b×nh thùc tÕ ®èi víi c¸c khèi l­îng kiÓm tra vµ c­êng ®é cho phÐp tèi thiÓu cña bª t«ng trong c¸c xªri mÉu kiÓm tra riªng biÖt trong cïng mét khèi l­îng Êy. NÕu tho¶ m·n c¸c tiªu chuÈn qui ®Þnh th× c­êng ®é bª t«ng coi lµ tho¶ m·n. Trong nhµ m¸y b»ng c¸ch sö dông c¸c chØ tiªu ®· ®­îc tiªu chuÈn ho¸ ®Ó ®¸nh gi¸ c­êng ®é vµ ®é ®ång nhÊt cña bª t«ng. 4. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña s¶n phÈm. ThÝ nghiÖm trùc tiÕp cÊu kiÖn víi t¶i träng gièng nh­ t¶i träng sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña s¶n phÈm theo c­êng ®é vÒ ®é cøng vµ kh¶ n¨ng chèng nøt, khi c¸c chØ tiªu phÈm chÊt cña s¶n phÈm ®· kiÓm tra ë trªn kh«ng ®¹t yªu cÇu. Tr×nh tù sè l­îng cÊu kiÖn ®­îc lùa chän ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, trÞ sè cña t¶i träng, s¬ ®å thÝ nghiÖm, ph­¬ng ph¸p xö lý kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh theo quy ph¹m Nhµ n­íc. Sau khi kiÓm tra ph¶i lËp biªn b¶n vµ ghi l¹i kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Trong biªn b¶n ghi râ c¸c kÕt luËn vÒ ®¸nh gi¸ c­êng ®é, ®é cøng, ®é chèng nøt cña cÊu kiÖn vµ cña c¶ l« kiÓm tra. IV. §Ò m¸c vµ lËp chøng minh kü thuËt cña s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm khi ®· kiÓm tra tho¶ m·n yªu cÇu cña quy ph¹m t­¬ng øng hay ®iÒu kiÖn kü thuËt ®­îc ®Ò m¸c b»ng s¬n kh«ng röa ®­îc. Trong m¸c ghi râ sè chøng minh kü thuËt cña s¶n phÈm, ký hiÖu vµ tem cña nhµ m¸y chÕ t¹o. Sè cña nh©n viªn kü thuËt thuéc bé phËn kiÓm tra. Tem cña nhµ m¸y lµ dÊu kiÓm tra quy ­íc (con dÊu cña bé phËn kü thuËt). ChØ ®ãng dÊu lªn s¶n phÈm khi cã sè chøng minh kü thuËt bªn c¹nh ký hiÖu cña s¶n phÈm. §iÒu nµy cã nghÜa lµ s¶n phÈm ®· ®­îc bé phËn kiÓm tra kü thuËt nghiÖm thu vµ cã thÓ xuÊt kho cho ng­êi tiªu dïng. Chøng minh kü thuËt ®­îc lµm thµnh 2 b¶n, mét giao cho kh¸ch hµng, cßn mét gi÷ l¹i nhµ m¸y. II.6. An toµn lao ®éng §èi víi nhµ n­íc ta c«ng t¸c an toµn lao ®éng ®­îc ®Æc biÖt chó träng, con ng­êi lµ vèn quý, con ng­êi t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. NÕu kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng sÏ dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«ng l­êng, kh«ng nh÷ng thiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ mµ cßn g©y thiÖt h¹i ®Õn tÝnh m¹ng cña con ng­êi. An toµn lao ®éng tr­íc hÕt lµ ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc b¶o vÖ an toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng. Trong tõng ngµnh kh¸c nhau th× viÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lµ kh¸c nhau, sao cho phï hîp víi tõng c«ng viÖc trong tõng ngµnh. Tr­íc khi nhËn c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo nhµ m¸y th× ph¶i trang bÞ cho hä mét sè kiÕn thøc nhÊt ®Þnh víi c«ng t¸c an toµn lao ®éng. Trong s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®­îc n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao c«ng t¸c ®Çu tiªn lµ ph¶i chÊt hµnh nghiªm chØnh c¸c néi quy, quy chÕ cña xÝ nghiÖp, mÆt kh¸c cßn ®ßi hái mçi ng­êi ph¶i cã mét tr×nh ®é tay nghÒ v÷ng vµng, sö dông thµnh th¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ mµ m×nh ®¶m nhiÖm. Song song víi c¸c yÕu tè trªn th× vÊn ®Ò søc khoÎ còng lµ rÊt quan träng, bÊt kú mét c«ng viÖc g× dï nhá hay lín th× yÕu tè søc khoÎ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng rÊt lín. Cã søc khoÎ trong lao ®éng ngoµi viÖc ®¹t ®­îc n¨ng suÊt chÊt l­îng cßn ®¶m b¶o m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng ®Òu tr¸nh ®­îc tai n¹n rñi ro trong s¶n xuÊt. Trong nhµ m¸y ®Ó ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn, ngoµi viÖc trang bÞ kiÕn thøc còng nh­ trang thiÕt bÞ cho tõng ng­êi cßn ph¶i cã c¸n bé lµm c«ng t¸c an toµn th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc tham quan hiÖn tr­êng ®Ó theo râi kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng c«ng viÖc, hiÖn t­îng nguy hiÓm cã thÓ g©y ra tai n¹n lao ®éng. Trong nhµ m¸y hµng n¨m cã lËp quü b¶o hiÓm x· héi ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn còng nh­ trang thiÕt bÞ b¶o hé cho c«ng nh©n, sao cho phï hîp víi tõng vÞ trÝ s¶n suÊt. Khi cã c«ng nh©n míi vµo xÝ nghiÖp hoÆc häc sinh, sinh viªn ®­îc cö ®Õn thùc tËp hoÆc c«ng t¸c nhµ m¸y tr­íc khi vµo nhµ m¸y nhËn nhiÖm vô ph¶i ®­îc häc c¸c néi quy, quy chÕ cña nhµ m¸y, còng nh­ an toµn lao ®éng. Sau kho¸ häc ph¶i kiÓm tra kiÕn thøc cña häc viªn tiÕp thu ®­îc trªn giÊy, nÕu ®¹t ®­îc yªu cÇu th× ph©n c«ng c«ng t¸c, kh«ng ®¹t ®­îc th× døt kho¸t ph¶i häc l¹i. §©y lµ nhµ m¸y bª t«ng vµ bª t«ng ®óc s½n nªn mÆc dï cã g¾ng h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a còng kh«ng tr¸nh khái mét l­îng bôi còng nh­ tiÕng ån, nªn ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho c«ng nh©n lao ®éng, gi¶m sù c¨ng th¼ng, mÖt mái trong s¶n xuÊt do bôi, do tiÕng ån ngoµi biÖn ph¸p c¬ b¶n lµ c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc cßn ph¶i t¹o vµnh ®ai c©y xanh xung quanh nhµ m¸y ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn m«i tr­êng. ChÝnh v× vËy ban l·nh ®¹o cña nhµ m¸y lµ gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc vµ qu¶n ®èc… ph¶i ®«n ®èc c«ng nh©n viªn chøc, c¸n bé qu¶n lý cña nhµ m¸y thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng nh­ sau: ChØ cho phÐp c«ng nh©n lµm viÖc khi nh÷ng c«ng nh©n nµy ®· qua häc tËp vÒ sö dông thiÕt bÞ vµ häc tËp quy ph¹m sö dông vµ kiÓm tra ®¹t yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng. T¹i chç lµm viÖc cÇn ph¶i cã c¸c b¶n néi quy vËn hµnh vµ b¶o qu¶n m¸y mãc thiÕt bÞ. Chç lµm viÖc ph¶i réng r·i kh«ng cã vËt ch­íng ng¹i, thuËn tiÖn trong c«ng t¸c, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ c«ng t¸c phßng ho¶ vµ ph¶i ®­îc chiÕu s¸ng tèt. C¸c ®­êng d©y ®iÖn ph¶i an toµn nèi ®Êt. HÖ thèng ®iÖn cÇn ph¶i cã së bé m¹ng ®iÖn, cã cÇu giao chung vµ cÇu giao ph©n ®o¹n. ®iÖn ®éng lùc vµ ®iÖn chiÕu s¸ng ph¶i lµm hai hÖ thèng riªng. ChØ ®­îc söa ch÷a vµ l¾p c¸c bé phËn cã ®iÖn (hoÆc gÇn c¸c bé phËn cã ®iÖn), còng nh­ viÖc më vµ th¸o c¸c d©y dÉn ®iÖn ®ang vËn hµnh cã ®iÖn ¸p cao h¬n 36V khi ®· c¾t ®iÖn. C¸c dông cô ®iÖn ph¶i kiÓm tra Ýt nhÊt 3 th¸ng mét lÇn vÒ hiÖn t­îng tr¹m m¸t trªn vá m¸y, t×nh tr¹ng d©y nèi vµ mét th¸ng mét lÇn vÒ sø c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn nguån ®IÖn vµ chç hë ®IÖn. TÊt c¶ c¸c phÇn quay cña thiÕt bÞ ph¶i ®­îc ch¾n l­íi. Lo¹i trõ ®iÒu kiÖn cã thÓ tiÕp xóc víi c¸c chÊn ®éng. C¸c thiÕt bÞ trong x­ëng ph¶i ®­îc trang bÞ tÝn hiÖu ¸nh s¸ng vµ chu«ng b¸o. Khi lµm viÖc ë bµn t¹o h×nh vµ m¸y ®æ bª t«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: Kh«ng ®­îc cho ng­êi kh¸c thao t¸c vËn hµnh ®iÒu khiÓn m¸y. Kh«ng lµm viÖc khi m¸y mãc ®· háng. Kh«ng ®­îc ®øng trªn bµn quay ly t©m trong qu¸ tr×nh to¹ h×nh. Thao t¸c m¸y ®æ bª t«ng ph¶i chó ý phÝa tr­îc vµ tr¸nh nguy hiÓm. Kh«ng di chuyÓn m¸y r¶i bª t«ng khi ng­êi cßn ®øng trªn bµn t¹o h×nh. Kh«ng sö dông khu«n khi khu«n bÞ háng. T­êng vµ l¾p bÓ d­ìng hé ph¶i th­êng xuyªn söa ch÷a tr¸nh nh÷ng tæn thÊt nhiÖt do rß rØ. Kh«ng ®­îc ®Æt c¸c vËt kh¸c lªn l¾p bÓ d­ìng hé. ChØ më l¾p bÓ khi ®· x¶ h¬i n­íc ®i. Khi n©ng h¹ l¾p bÓ khu«n s¶n phÈm kh«ng ®Ó xo¾n, th¾t nót, vµ mãc ph¶i chÞu lùc ®ång thêi. Ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra c¸p kh«ng ®­îc sö dông d©y c¸p vµ xÝch kh«ng ®¶m b¶o kü thuËt. Ph¶i b¸o ngay cho c«ng nh©n l¸i cÈu khi thÊy cã hiÖn t­îng cã thÓ xÈy ra nguy hiÓm. CÊm ng­êi ®Õn gÇn vËt cÈu khi ch­a h¹ xuèng c¸ch mÆt ®Êt 30cm. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ t¶i nh­ c¸p, xÝch, mãc ph¶i ®­îc thö nghiÖm t¶i träng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ cã v¨n b¶n x¸c nhËn, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú. M­êi ngµy mét lÇn xem xÐt c¸c thiÕt bÞ chÞu t¶i nh­: c¸p, xÝch vµ d©y ch»ng. Ph¶i xem xÐt ®Çu mãc kÑp tr­íc mçi ca. Mçi th¸ng mét lÇn kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc vµ trôc. Ba th¸ng mét lÇn ph¶i kiÓm tra c¸c tróc. Tr­íc khi sö dông m¸y míi hoÆc ®¹i tu xong ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt cña tõng lo¹i m¸y. KÕt qu¶ nghiÖm thu ph¶i cã v¨n b¶n ghi vµo lý lÞch m¸y. phÇn III . KiÕn tróc, ®iÖn n­íc, kinh tÕ Ch­¬ng i : KiÕn tróc Mét c«ng tr×nh khi thiÕt kÕ bao giê còng cã sù bè trÝ quy ho¹ch mÆt b»ng còng nh­ mÆt ®øng. Do ®ã phÇn kiÕn tróc nh»m gi¶i quyÕt mÆt b»ng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®Ó viÖc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®­îc æn ®Þnh, liªn tôc, c¸c khu vùc s¶n xuÊt kh«ng chång chÐo nhau. §ång thêi ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c nguyªn t¾c vÒ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng nghiÖp nh­ chèng ån, chèng bôi ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c, ph¶i tÝnh ®Õn viÖc më réng s¶n xuÊt nÕu nhu cÇu thÞ tr­êng t¨ng. Trong nhµ m¸y bª t«ng cã c¸c lo¹i c«ng tr×nh sau ®©y: + Nh÷ng ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh. Ph©n x­ëng t¹o h×nh Ph©n x­ëng cèt thÐp Ph©n x­ëng trén Khu vùc b¶o qu¶n vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm + Nh÷ng ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô Ph©n x­ëng c¬ khÝ Ph©n x­ëng nåi h¬i Ph©n x­ëng n¨ng l­îng, tr¹m biÕn thÕ, tr¹m b¬m + C¸c kho chøa Kho cèt liÖu Kho xim¨ng Kho phô kiÖn Kho nhò t­¬ng Kho s¶n phÈm + C¸c c«ng tr×nh phô trî Nhµ ®Ó xe «t« Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng thÝ nghiÖm Phßng b¶o vÖ + C¸c c«ng tr×nh phóc lîi hµnh chÝnh Héi tr­êng, nhµ hµnh chÝnh §­êng giao th«ng trong nhµ m¸y I. C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh 1. Ph©n x­ëng t¹o h×nh. Ph©n x­ëng t¹o h×nh gåm 2 tuyÕn s¶n xuÊt víi 2 lo¹i s¶n phÈm lµ èng dÉn n­íc cao ¸p vµ èng dÉn n­íc th­êng. Nªn ë ®©y ta bè trÝ 2 tuyÕn c«ng nghÖ trong 2 khÈu ®é cña nhµ t¹o h×nh, mçi khÈu ®éi lµ 18 m, chiÒu dµi cña nhµ t¹o h×nh ®­îc bè trÝ tÝnh to¸n theo yªu cÇu cña ®Æc ®iÓm tuyÕn c«ng nghÖ. 1.1. T¹o h×nh èng dÉn n­íc th­êng . a. Khu vùc t¹o h×nh T¹o h×nh èng th­êng ®­îc bè trÝ trong nhµ cã nhÞp 18m ChiÒu dµi cña khu vùc ph¶i s¾p xÕp hîp lý víi nhÞp nhµ theo c¸ch bè trÝ trªn DiÖn tÝch khu vùc t¹o h×nh: S1 = 12.18 = 216 m2 b. Khu vùc gia c«ng nhiÖt. Khu vùc gia c«ng nhiÖt sau khi t¹o h×nh. S2 = 30.18 = 540 m2 c. Khu vùc th¸o khu«n lµm s¹ch, lau khu«n S3 = 10.18 = 180 m2 d. Khu vùc dù tr÷ cèt vßng. S4 = 8.18 = 144 m2 e. Khu vùc th¸o vµnh quay vµ lËt khu«n. S5 = 18.10 = 180 m2 f. Khu vùc d­ìng hé s¶n phÈm sau khi th¸o khu«n S6 = 20.18 = 360 m2 g. Khu vùc tËp kÕt s¶n phÈm mµi loa vµ thö ¸p lùc. S7 = 12.18 = 216 m2 Tæng diÖn tÝch lµ : S = 216 + 540 + 180 + 144 + 180 + 360 + 216 = 1836 m2 1.2. T¹o h×nh èng dÉn n­íc cao ¸p . a. Khu vùc t¹o h×nh T¹o h×nh èng dÉn n­íc cao ¸p ®­îc bè trÝ trong nhµ cã nhÞp 18m ChiÒu dµi cña khu vùc ph¶i s¾p xÕp hîp lý víi nhÞp nhµ theo c¸ch bè trÝ trªn DiÖn tÝch khu vùc t¹o h×nh: S1 = 12.18 = 216 m2 b. Khu vùc Ðp gia c«ng nhiÖt. Khu vùc Ðp gia, c«ng nhiÖt, tæ hîp khu«n S2 = 18.18 = 540 m2 c. Khu vùc th¸o khu«n lµm s¹ch, l¾p khu«n S3 = 18.18 = 324 m2 d. Khu vùc dù tr÷ khung cèt thÐp S4 = 18.6 = 108 m2 e. Khu vùc d­ìng hé s¶n phÈm sau khi th¸o khu«n S5 = 30.18 = 540 m2 f. Khu vùc tËp kÕt s¶n phÈm mµi loa vµ thö ¸p lùc. S6 = 12.18 = 216 m2 Tæng diÖn tÝch lµ : 540 + 216 + 324 + 108 + 540 + 216 = 1944 m2 2. Ph©n x­ëng cèt thÐp. Ph©n x­ëng cèt thÐp gåm cã kho chøa cèt thÐp, gia c«ng cèt thÐp vµ kho s¶n phÈm. Kho chøa cèt thÐp vµ kho chøa s¶n phÈm ®­îc bè trÝ cïng trong ph©n x­ëng cèt thÐp. DiÖn tÝch kho chøa cèt thÐp. S1 = 40.12 = 480 m2 Khu vùc tuèt thÐp . S2 = 12.12 = 144 m2 VÞ trÝ n¾n c¾t vµ gi¸ ®Ó cèt thÐp. S3 = 30.12 = 360 m2 VÞ trÝ hoµn thiÖn linh kiÖn cèt thÐp S4 = 6.12 = 72 m2 Kho linh kiÖn cèt thÐp S5 = 12.12 = 144 m2 VÞ trÝ t¹o mò, cuèn vßng vµ gi¸ ®Ó cèt thÐp. S3 = 30.12 = 360 m2 Tæng diÖn tÝch khu vùc kho cèt thÐp, kho s¶n phÈm vµ gia c«ng cèt thÐp lµ: S = 480 + 144 + 360 + 72 + 144 + 360 = 1560 m2 + ChiÒu dµi khu vùc gia c«ng cèt thÐp. DiÖn tÝch toµn khu vùc, S = 1560 m2 Lx: NhÞp nhµ, Lx = 12m VËy: L = = 130 m ChiÒu dµi mçi b­íc cét lµ 6m Nh­ vËy ta cã sè b­íc cét lµ : = 22 Ta bè trÝ chiÒu dµi b»ng chiÒu dµi ph©n x­ëng t¹o h×nh vµ b»ng 139m. Nh­ vËy diÖn tÝch cßn l¹i ta bè trÝ thªm phßng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ m¸y mãc cña ph©n x­ëng t¹o h×nh vµ ph©n x­ëng thÐp. §ång thêi bè trÝ thªm khu vùc ®Ó c«ng nh©n thay ®å tr­íc vµ sau khi s¶n xuÊt. 2.Ph©n x­ëng trén. Ph©n x­ëng trén ®­îc bè trÝ theo s¬ ®å 1 bËc, viÖc tÝnh to¸n kiÕn tróc mÆt b»ng cho tr¹m trén ph¶i theo kÝch th­íc m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ bè trÝ m¸y mãc. KÝch th­íc cña tr¹m trén lµ: 7 ´ 4,5 m DiÖn tÝch tr¹m trén lµ: S = 7.4= 31,5 m2 II. C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô. 1.Ph©n x­ëng c¬ khÝ söa ch÷a vµ kho. Ph©n x­ëng nµy cã nhiÖm vô gia c«ng vµ söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc vµ c¸c lo¹i chi tiÕt m¸y, b¶o d­ìng m¸y mãc trong ph¹m vi cho phÐp phô thuéc vµo kh¶ n¨ng, quy m« vµ tr×nh ®é cña nhµ m¸y. §ång thêi cã c¶ kho chøa c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô lao ®éng. Ph©n x­ëng c¬ khÝ vµ kho ®­îc x©y dùng víi khÈn ®é lµ: 30 ´ 12 m, víi diÖn tÝch x©y dùng lµ 360 m2 a. Ph©n x­ëng nåi h¬i Trong qu¸ tr×nh t¹o h×nh s¶n phÈm ta cã c«ng ®o¹n gia c«ng nhiÖt cho s¶n phÈm rót ng¾n thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm, t¨ng nhanh vßng quay cña khu«n còng nh­ gi¶m chiÒu dµi nhµ x­ëng s¶n xuÊt. Víi ph­¬ng ph¸p gia c«ng nhiÖt b»ng h¬i n­íc nãng, khi cÇn ph¶i cã hÖ thèng cung cÊp h¬i n­íc nãng cho khu vùc gia c«ng nhiÖt, ph©n x­ëng nåi h¬i cã nhiÖm vô ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Ph©n x­ëng nåi h¬i ®­îc bè trÝ trong nhµ cã diÖn tÝch: S = 12.6 = 72m2 b. Tr¹m biÕn thÕ. Cã nhiÖm vô ®¶m b¶o vÒ ®iÖn cho toµn bé cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cho toµn bé nhµ m¸y, ë ®©y ®ång thêi ®Æt c¶ m¸y ph¸t ®iÖn. Tr¹m biÕn thÕ cã diÖn tÝch lµ: S = 6.6 = 36 m2 c. Khu vùc cung cÊp n­íc cho toµn bé nhµ m¸y. Víi nhiÖm vô thiÕt kÕ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng vµ bª t«ng th­¬ng phÈm th× vÊn ®Ò cung cÊp n­íc cho s¶n xuÊt lµ hÕt søc quan träng. N­íc cung cÊp cho qu¸ tr×nh nhµo trén hçn hîp bª t«ng, qu¸ tr×nh gia c«ng nhiÖt s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh d­ìng hé s¶n phÈm. Ngoµi ra, n­íc cßn cung cÊp cho sinh ho¹t nhµ m¸y, cho c¸c bé phËn lµm nguéi m¸y. Cung cÊp n­íc cho khu vùc s¶n xuÊt ph¶i ®Çy ®ñ, ®óng giê, nªn nhµ m¸y sö dông nguån n­íc tù khai th¸c. ChÝnh v× vËy, khu vùc cÊp n­íc bao gåm: tr¹m b¬m vµ 2 bÓ n­íc. Tr¹m b¬m n­íc cã kÝch th­íc lµ: 6.6m vµ diÖn tÝch x©y dùng lµ: 36 m2 BÓ n­íc cã kÝch th­íc lµ: 9.6 m vµ tæng diÖn tÝch x©y dùng lµ: 108 m2 2. Kho b·i. a. Kho cèt liÖu ë d¹ng kho kÝn b¸n Bunke víi khÈu ®éi lµ 9´36 m vµ diÖn tÝch x©y dùng 324 m2 b. Kho xi m¨ng. Kho xi m¨ng lµ c¸c Xil« chøa, c¸c Xil« nµy ®Ó trong nhµ víi diÖn tÝch nhµ chøa Xil« lµ: S = 30.10 = 300 m2 c. B·i s¶n phÈm. B·i s¶n phÈm ®­îc x©y dùng ngoµi trêi, nÒn lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp víi diÖn tÝch lµ 3724 m2 d. Bunke tiÕp nhËn cèt liÖu. Gåm 2 Bunke tiÕp nhËn ®¸ vµ 2 Bunke tiÕp nhËn c¸t, diÖn tÝch x©y dùng cña khu vùc nµy lµ: S = 19.4= 76 m2 e. Kho x¨ng dÇu. KÝch th­íc L ´ B = 12 ´ 6 . DiÖn tÝch x©y dùng lµ 72 m2 f. Kho than KÝch th­íc L ´ B = 12 ´ 12 . DiÖn tÝch x©y dùng lµ 144 m2 g. B·i xØ : lµ b·i chøa tro cña than ®èt ®Ó cung cÊp h¬i n­íc nãng, b·i xØ cã diÖn tÝch lµ: S = 6.12 = 72 m2 III. C¸c c«ng tr×nh phóc lîi hµnh chÝnh. 1.Nhµ héi tr­êng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ m¸y §­îc thiÕt kÕ 2 tÇng, réng 12 m, dµi 40 m vµ diÖn tÝch x©y dùng lµ 480 m2 a. Nhµ ¨n tËp thÓ. Nhµ ¨n tËp thÓ cã kÝch th­íc 12.24 m, víi diÖn tÝch sö dông lµ: S = 12.24 = 288 m2 b. Nhµ vÖ sinh, nhµ t¾m. Nhµ vÖ sinh cã kÝch th­íc 6.12 m víi diÖn tÝch sö dông S = 6.12 = 72 m2 Nhµ t¾m cã kÝch th­íc 6.12 víi diÖn tÝch sö dông lµ S = 6.12 = 72 m2 c. §­êng giao th«ng. §­êng giao th«ng cña nhµ m¸y cã 1 lèi vµo vµ 1 lèi ra, ®­êng «t« cã thÓ ®i ®­îc 2 «t« nªn ®­îc thiÕt kÕ réng 7 m IV. C¸c c«ng tr×nh kh¸c. 1. Gara «t«. DiÖn tÝch Gara «t« phô thuéc vµo l­îng xe cã trong nhµ m¸y, «t« nhµ m¸y gåm xe chuyªn chë nguyªn vËt liÖu: c¸t, ®¸, xi m¨ng vµ xe chuyªn chë bª t«ng th­¬ng phÈm. + Xe chë xi m¨ng: 4 + Xe chë c¸t: 3 + Xe chë ®¸: 9 + Xe chuyªn chë bª t«ng th­¬ng phÈm: 5 Tæng sè xe lµ 21 xe DiÖn tÝch chiÕm chç cña mçi xe lµ: 3.7 = 21 m2 DiÖn tÝch x©y dùng cña Gara lµ: 21´3,5´7 = 515 m2 ChiÒu réng Gara «t« lµ 12 m, chiÒu dµi Gara «t« lµ 3,5.21 = 74 m 2. Nhµ ®Ó xe. Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn nhµ m¸y cã kÝch th­íc: L ´ B = 6 ´ 8 m víi diÖn tÝch x©y dùng lµ: 48 m2 3. Phßng KCS. Phßng KCS cã kÝch th­íc: L ´ B = 6 ´ 18 m víi diÖn tÝch x©y dùng lµ: 108 m2 4.Phßng b¶o vÖ. Phßng b¶o vÖ cã kÝch th­íc: L ´ B = 6 ´ 3 m víi diÖn tÝch x©y dùng : 18 m2 B¶ng c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña phÇn kiÕn tróc. STT Tªn c«ng tr×nh KÝch th­íc DiÖn tÝch x©y dùng Dµi, m Réng, m 1 2 3 4 5 1 Ph©n x­ëng t¹o h×nh 139 36 5004 2 Ph©n x­ëng cèt thÐp 139 12 1668 3 Ph©n x­ëng trén 7 4 28 4 Ph©n x­ëng nåi h¬i 6 6 36 5 Ph©n x­ëng c¬ khÝ 30 12 360 6 Tr¹m biÕn thÕ 6 6 36 7 Tr¹m b¬m n­íc 6 6 36 8 BÓ n­íc 9 6 108 9 B·i s¶n phÈm 94 36 3384 10 Kho cèt liÖu 36 10 360 11 Nhµ Bunke tiÕp nhËn c¸t ®¸ 19 10 190 12 Kho xi m¨ng 30 10 300 13 Kho x¨ng dÇu 12 6 72 14 Kho than 12 12 144 15 B·i xØ 6 12 72 16 Gara «t« 74 12 888 17 Nhµ ®Ó xe 8 6 48 18 Phßng thÝ nghiÖm 18 6 108 19 Phßng b¶o vÖ 3 6 18 20 Héi tr­êng nhµ hµnh chÝnh 30 12 720 21 Nhµ ¨n tËp thÓ 24 12 288 22 Khu vùc vÖ sinh, nhµ t¾m 24 6 144 23 §­êng «t« 800 7 5600 Tæng diÖn tÝch cña c¸c khu vùc lµ: 41700 m2 Quy ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y. MÆt b»ng nhµ m¸y lµ tæng thÓ sù ph©n bè c¸c ph©n x­ëng chÝnh vµ ph©n x­ëng phô, c¸c nhµ hµnh chÝnh, giao th«ng néi bé vµ giao th«ng víi bªn ngoµi, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi, v¨n ho¸, hµnh chÝnh vµ diÖn tÝch trång c©y xanh trong khu vùc nhµ m¸y. Quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ nhµ m¸y dùa trªn c¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Quy ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ kiÕn tróc, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng vÒ bôi vµ tiÕng ån, vÒ an toµn vÒ ®iÖn, phßng ch¸y, sö dông ®­îc h­íng giã chñ ®¹o ®Ó th«ng giã vµ chiÕu s¸ng tù nhiªn. §Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y ë ®Þa phËn Thanh Tr× - Hµ Néi, nhµ m¸y ®­îc x©y dùng trªn khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt, cã kÝch th­íc lµ 240´320m, diÖn tÝch 76800 m2. Kho cèt liÖu vµ kho xi m¨ng ®­îc ®Æt gÇn tr¹m trén ®Ó cung cÊp cèt liÖu vµ xi m¨ng cho tr¹m trén ®­îc thuËn lîi, dÔ dµng vµ kinh tÕ. Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn ®­îc bè trÝ gÇn ph©n x­ëng thÐp ®Ó tho¶ m·n vÒ yªu cÇu phßng ho¶ vµ chiÕu s¸ng. Ph©n x­ëng nåi h¬i ®­îc bè trÝ gÇn khu vùc gia c«ng nhiÖt, xa khu vùc hµnh chÝnh vµ nhµ sinh ho¹t chung. HÖ thèng giao th«ng trong thiÕt kÕ quy ho¹ch tæng mÆt b»ng ph¶i ®¶m b¶o vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vÒ nhµ m¸y vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm tíi n¬i tiªu thô. §­êng «t« ®­îc bè trÝ bao quanh c¸c ph©n x­ëng chÝnh, tíi tr¹m trén, khu vùc tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu, kho xi m¨ng vµ nhµ hµnh chÝnh., t¹i mçi cæng ®Æt mét phßng b¶o vÖ. Nhµ m¸y ®­îc bao quanh b»ng vµnh ®ai c©y xanh, cã t¸c dông võa t¹o bãng m¸t võa gi¶m bôi, chèng ån, ®ång thêi b¶o bÖ c¶nh quan m«i tr­êng. Víi hÖ thèng c©y xanh sÏ t¹o ra m«i tr­êng sinh th¸i c©n b»ng cã ¶nh h­ëng tèt ®Õn ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ cã lîi cho søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n trong nhµ m¸y, tõ ®ã ®¶m b¶o ®­îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nhµ m¸y ®­îc liÖn tôc vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶. Nh÷ng kho¶ng trèng trong nhµ m¸y cã thÓ trång c©y xanh vµ cá, tr­íc khu vùc nhµ hµnh chÝnh trång c©y xanh, v­ên hoa ®Ó t¹o cho nhµ m¸y cã d¸ng vÎ ®Ñp vµ m¸t §¸nh gi¸ phÇn kiÕn tróc quy ho¹ch ng­êi ta sö dông c¸c chØ tiªu x©y dùng. K = åDiÖn tÝch sö dông åDiÖn tÝch x©y dùng = = 0,543 Ch­¬ng iI : §iÖn n­íc §iÖn n­íc lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong s¶n xuÊt, viÖc cung cÊp còng nh­ viÖc sö dông mét c¸ch hîp lý nhÊt c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh»m tiÕt kiÖm mét c¸ch tèi ®a l­îng ®iÖn tiªu thô vµ lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. §Ó cho s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc th× viÖc cung cÊp ®iÖn n­íc còng ph¶i liªn tôc, ngoµi nguån ®iÖn l­íi th× trong nhµ m¸y cßn cã mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu c«ng suÊt 350 kVA ®Ó dù tr÷ khi mÊt ®iÖn l­íi vµ bæ xung cho nguån ®iÖn l­íi khi nã kh«ng cung cÊp ®ñ cho c«ng suÊt cña nhµ m¸y. Trong nhµ m¸y cßn x©y dùng mét tr¹m biÕn thÕ ®iÖn nh»m ®iÒu chØnh vµ ph©n phèi dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn vµo ®­îc qua tr¹m biÕn ¸p ®iÖn vµ tõ ®©y dßng ®iÖn sÏ ®­îc ph©n phèi cho c¸c khu vùc s¶n xuÊt kh¸c nhau vµ phôc vô cho toµn bé nhµ m¸y ViÖc chiÕu s¸ng trong nhµ m¸y lµ hÕt søc quan träng, chiÕu s¸ng trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, ®iÖn chiÕu s¸ng cho ®­êng ®i lèi l¹i trong nhµ m¸y vµ trong c¸c phßng ban. §Ó dÉn ®iÖn trong nhµ m¸y ta dïng hÖ thèng c¸p ngÇm, hÖ thèng c¸p nµy sÏ dÉn ®iÖn ph©n phèi tíi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. ViÖc bè trÝ hÖ thèng nµy ®¶m b¶o an toµn vµ mü quan trong nhµ m¸y §Ó cung cÊp n­íc sö dông trong nhµ m¸y th× ta sÏ x©y dùng mét tr¹m b¬m n­íc vµ bªn c¹nh ®ã lµ bÓ n­íc cã thÓ ®¸p øng ®­îc cho toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña nhµ m¸y. N­íc sö dông bao gåm n­íc sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y, n­íc phôc vô cho tr¹m trén, n­íc phôc vô cho viÖc d­ìng hé vµ cung cÊp cho ph©n x­ëng h¬i n­íc. Nguån n­íc nµy ®­îc khai th¸c ngay t¹i nhµ m¸y vµ ®­îc ph©n phèi ®Õn c¸c khu vùc sö dông b»ng hÖ thèng èng dÉn ngÇm. Ch­¬ng iII : H¹ch to¸n kinh tÕ I. Môc ®Ých, néi dung h¹ch to¸n kinh tÕ. §Ó ®¸nh gi¸ mét ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ còng nh­ c¸c nhãm m¸y, c«ng ®o¹n. Ng­êi ta th­êng so s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph­¬ng ¸n ®ã víi c¸c ph­¬ng ¸n hiÖn cßn ®ang ë trong cïng mét giai ®o¹n thiÕt kÕ víi nhau. Ph­¬ng ¸n nµo ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt lµ ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt. Ngoµi ra, h¹ch to¸n cßn cã môc ®Ých lµ ®­a ra gi¸ b¸n cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. §Ó so s¸nh hiÖu qu¶ cña c¸c ph­¬ng ¸n ®¸ng gi¸, lùa chän ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi ­u ng­êi ta th­êng dùa trªn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt sau: ChØ tiªu xuÊt vèn ®Çu t­ ChØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm ChØ tiªu thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t­ §Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kü thuËt, ta ph¶i dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ ®iÒu kiÖn sö dông c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, nhµ x­ëng, ®iÒu kiÖn vÒ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, tiªu thô s¶n phÈm còng nh­ viÖc sö dông c«ng nh©n cô thÓ. II. X¸c ®Þnh chØ tiªu s¶n xuÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. Vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n bao gåm: vèn ®Çu t­ x©y l¾p vµ vèn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc. 1. Vèn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc. Theo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®· tÝnh to¸n ë phÈn tr­íc vµ ®¬n gi¸ ®Þnh møc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c thiÕt bÞ nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n. §Ó tÝnh to¸n ta lËp b¶ng thèng kª tµi s¶n cè ®Þnh nh­ sau: B¶ng thèng kª tµi s¶n cè ®Þnh STT Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng §¬n gi¸ 103/§.vÞ Gi¸ trÞ 103®ång 1 2 3 4 5 1 Bunke tiÕp nhËn ®¸, c¸t 4 2.000 8.000 2 B¨ng t¶i vËn chuyÓn cèt liÖu 120 600 720.000 3 Bunke trung gian gi÷a c¸c b¨ng t¶i 3 2.000 6.000 4 Xe g¹t vËt liÖu 1 2.000 2.000 5 Tæ hîp thiÕt bÞ kho xi m¨ng 1 320.000 320.000 6 Xilon läc bôi 5 15.000 75.000 7 Bunke dù tr÷ nguyªn vËt liÖu 3 50.000 150.000 8 C©n cèt liÖu 2 15.000 30.000 9 C©n xi m¨ng 1 18.000 18.000 10 C©n n­íc 1 8.000 8.000 11 M¸y trén 2 120.000 240.000 12 Bunke trung gian 1 2.000 2.000 13 Bunke ch­a hçn hîp bª t«ng 1 4.000 8.000 14 Xe goßng chë hçn hîp bª t«ng 2 50.000 100.000 15 M¸y tuèt thÐp 2 30.000 60.000 16 M¸y n¾n c¾t liªn hîp 2 80.000 160.000 17 M¸y dËp d¶i ®Þnh vÞ cèt vßng 1 15.000 15.000 18 M¸y cuèn vßng cèt thÐp 1 30.000 30.000 19 M¸y hµn lång cèt thÐp 1 80.000 100.000 20 M¸y t¹o mò 1 20.000 20.000 21 CÇn trôc 6 40.000 240.000 22 M¸y hµn hå quang 2 10.000 20.000 23 M¸y r¶i bª t«ng quay li t©m 3 80.000 240.000 24 M¸y r¶i bªt«ng CMж - 71A 1 92.000 92.000 25 M¸y quay li t©m 3 200.000 600.000 26 ThiÕt bÞ lµm s¹ch khu«n 2 2.000 4.000 27 ThiÕt bÞ lau dÇu 2 1.000 2.000 28 M¸y ®æ BT vÝt xo¾n ruét gµ 3 15.000 45.000 29 Khu«n èng cao ¸p f500 12 15.000 180.000 30 Khu«n èng cao ¸p f700 10 18.000 180.000 31 Khu«n èng cao ¸p f1000 6 20.000 120.000 32 Khu«n èng th­êng f500 22 12.000 264.000 33 Khu«n èng th­êng f800 17 15.000 255.000 34 Khu«n èng th­êng f1000 16 18.000 288.000 35 Xe goßng 4 20.000 80.000 36 KÝch thuû lùc 2 1.200 2.400 37 M¸y cuèn cèt thÐp vßng 2 200.000 400.000 38 M¸y mµi loa 2 12.000 24.000 39 M¸y thö ¸p lùc 2 14.000 28.000 40 CÇn trôc th¸p 1 500.000 500.000 41 §Çm rung khÝ nÐn 17 2.500 42.500 40 «t« vËn chuyÓn cèt liÖu 12 200.000 2.400.000 41 «t« vËn chuyÓn xi m¨ng 4 320.000 1.280.000 42 «t« vËn chuyÓn BT th­¬ng phÈm 5 250.000 1.250.000 43 Nåi h¬i 4 200.000 800.000 44 HÖ thèng cung cÊp h¬i 1 500.000 500.000 45 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn 1 1.120.000 1.120.000 46 HÖ thèng cung cÊp n­íc 1 600.000 600.000 Tæng sè vèn ®Çu t­ thiÕt bÞ trong nhµ m¸y. Vn = 13.628.900.103 ®ång 2. Vèn ®Çu t­ x©y l¾p. B¶ng thèng kª vèn x©y l¾p STT Tªn thiÕt bÞ §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ 103/§.vÞ Gi¸ trÞ 103®ång 1 Nhµ Bunke tiÕp nhËn c¸t, ®¸ m2 76 1.500 114.000 2 Kho cèt liÖu m2 324 2.000 648.000 3 Kho xi m¨ng m2 300 5.000 1500.000 4 Ph©n x­ëng thÐp m2 1668 2.000 3.336.000 5 Ph©n x­ëng trén m2 36 2.000 72.000 6 Ph©n x­ëng t¹o h×nh m2 5004 2.000 10.008.000 7 Ph©n x­ëng c¬ khÝ söa ch÷a m2 360 1.000 360.000 8 BÓ n­íc m2 108 500 54.000 9 Tr¹m biÕn thÕ m2 36 1.500 54.000 10 Tr¹m b¬m n­íc m2 36 1.500 54.000 11 B·i s¶n phÈm m2 3724 400 1.489.600 12 Héi tr­êng hµnh chÝnh m2 1440 1.800 2.592.000 13 Nhµ ¨n tËp thÓ m2 432 1.000 432.000 14 Gara «t« m2 512 800 409.600 15 Nhµ ®Ó xe m2 72 1.000 72.000 16 Phßng thÝ nghiÖm m2 108 1.000 108.000 17 Phßng b¶o vÖ m2 18 1.000 18.000 18 Kho than m2 144 600 86.400 19 HÖ thèng tho¸t n­íc m2 150.000 150.000 20 §­êng «t« m2 8600 500 4.300.000 Tæng sè vèn ®Çu t­ x©y l¾p lµ: 25.857.600.103 ®ång Tæng sè vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng vèn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ víi vèn x©y l¾p. V = VTB + V XL VTB: Vèn ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ VXL: Vèn ®Çu t­ x©y l¾p V = 13.628.900.103 + 25.857.600.103 = 39.486.500.103 ®ång Vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n lµ: E = = = 987.162 (®ång/m3 bª t«ng) III. H¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng nhÊt, nã cho phÐp ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ hay kh«ng? Gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm: Chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n Chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ..... 1. Chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu Gi¸ thµnh cña nguyªn vËt liÖu nh­ sau: + Gi¸ c¸t: 45.000®ång/m3 + Gi¸ ®¸: 90.000®ång/m3 + Gi¸ xi m¨ng PC40: 90.000/t¹ + Gi¸ xim¨ng PC30 : 80.000/t¹ + Gi¸ thÐp th­êng : ThÐp s¶n xuÊt èng th­êng lµ 5.000®ång/kg ThÐp c­êng ®é cao ®Ó chÕ t¹o èng cao ¸p lµ 8.000®ång/kg Dùa trªn l­îng dïng vËt liÖu cho lo¹i s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu ë trªn lËp ®­îc b¶ng gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu dïng cho mçi lo¹i s¶n phÈm cã tÝnh ®Õn hao hôt. Hao hôt cèt liÖu 2% Hao hôt xi m¨ng 0,5% Hao hôt s¾t 1% B¶ng gi¸ thµnh vËt liÖu cho mçi lo¹i s¶n phÈm Lo¹i s¶n phÈm Lo¹i vËt liÖu §¬n vÞ §¬n gi¸ (®ång) Khèi l­îng vËt liÖu Thµnh tiÒn (®ång) Tæng 1 2 3 4 5 6 7 èng cao ¸p f500 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 900 45.000 90.000 8.000 287,91 0,263 0,532 70 259.119 11.835 47.880 560.000 878834 èng cao ¸p f700 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 900 45.000 90.000 8.000 452,43 0,413 0,836 105,6 407.187 18.585 75.240 844.800 1345812 èng cao ¸p f1000 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 900 45.000 90.000 8.000 648,94 0,592 1,199 145,2 584.046 26.640 107.910 1.161.600 1880196 èng th­êng f500 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 800 45.000 90.000 5000 220,8 0,267 0,516 75,62 176.640 12.015 46.440 378100 613195 èng th­êng f800 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 800 45.000 90.000 5000 412,16 0,498 0,964 104,95 329.728 22.410 86.760 524.750 963648 èng th­êng f1000 Xi m¨ng C¸t §¸ ThÐp kg m3 m3 kg 800 45.000 90.000 5000 518,88 0,627 1,214 169,82 415.104 28.215 109.260 849.100 1401679 Bª t«ng, th­¬ng phÈm 450# Xi m¨ng C¸t §¸ kg m3 m3 900 45.000 90.000 497 0,398 0,802 447.300 17.910 72.180 537390 Bª t«ng, th­¬ng phÈm 500# Xi m¨ng C¸t §¸ kg m3 m3 900 45.000 90.000 540 0,388 0,785 486.000 17.460 70.650 574110 Bª t«ng, th­¬ng phÈm 600# Xi m¨ng C¸t §¸ kg m3 m3 900 45.000 90.000 669 0,361 0,732 602.100 16.245 65.880 684225 2. Chi phÝ s¶n xuÊt a. Chi phÝ ®iÖn Chi phÝ ®iÖn s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm nh­ sau: èng cao ¸p 35% èng th­êng 55% Bª t«ng th­¬ng phÈm 10% Tæng l­îng ®iÖn cÇn thiÕt cho nhµ m¸y : Pn = [(1 + 0,1)Psx.15 + Tcs .14].K Psx: C«ng suÊt cña c¸c khu vùc s¶n xuÊt trong nhµ m¸y kW/ngµy C«ng suÊt nµy bao gåm toµn bé c«ng suÊt cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ thèng kª ®­îc lµ : 420kW Tcs: C«ng suÊt phôc vô cho viÖc chiÕu s¸ng kW/ngµy Bao gåm toµn bé c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trong nhµ m¸y : 102 kW K: HÖ sè lµm viÖc kh«ng ®ång thêi, K = 0,7 0,1.Psx: C«ng suÊt s¶n xuÊt cña khu vùc tr¹m trén ca 3 vµ nh÷ng khu vùc s¶n xuÊt liªn quan ®Õn nã. VËy: Pn = (1,1´15´420 + 102´14)´0,7 = 5851 kW/ngµy X¸c ®Þnh chi phÝ ®iÖn cho mçi s¶n phÈm Chi phÝ ®iÖn cho 1m3 s¶n phÈm èng cao ¸p trong n¨m Q = kW/m3 sp V : Khèi l­îng èng dÉn n­íc cao ¸p s¶n xuÊt trong n¨m m3 Q = = 61,44 kW/m3 sp + Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng cao ¸p f500 T1 = Q.Vs1 (kW/sp) Q = 61,44 kW/m3 sp Vs1 = 0,63 m3 VËy: T1 = 61,44´0,63 = 38,71 kW/sp Gi¸ thµnh tiªu thô ®iÖn mét s¶n phÈm èng cao ¸p f500 G1 = T1 . G (®ång/sp) G: Gi¸ thµnh 1 kW ®iÖn s¶n xuÊt, G = 1000 ®ång/kW G1 = 38,71´1000 = 38710 ®ång/sp + Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng cao ¸p f700 T2 = 61,44´0,99 = 60,83 kW/sp G2 = 60,83´1000 = 60830 ®ång/sp + Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng cao ¸p f1000 T3 = 61,44´1,42 = 87,25 kW/sp G3 = 87,25´1000 = 87250 ®ång/sp Chi phÝ ®iÖn cho 1 m3 s¶n phÈm èng th­êng: Q = V : Khèi l­îng lo¹i s¶n phÈm èng th­êng trong n¨m, V = 20.000 m3 Q = = 48,27 kW/m3sp +Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng th­êng f500 T5 = Q.Vs5 Q = 48,27 kW/m3 sp Vs5 = 0,6 m3 VËy: T5 = 48,27´0,6 = 28,96 kw/sp Gi¸ thµnh tiªu thô ®iÖn 1 s¶n phÈm èng th­êng f500 G5 = T5. G = 28,96´1000 = 28960 ®ång/sp +Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng th­êng f800 T6 = 48,27´1,12 = 54,06 kw/sp G6 = 54,06´1000 = 54060 ®ång/sp +Chi phÝ ®iÖn cho 1 s¶n phÈm èng th­êng f1000 T7 = 48,27´1,41 = 68,06 kw/sp G6 = 68,06´1000 = 68060 ®ång/sp +Chi phÝ ®iÖn cho bª t«ng th­¬ng phÈm Q = (kW/m3 bª t«ng) Q = = 17,55 kW/m3 bª t«ng +Gi¸ thµnh chi phÝ ®iÖn cho 1m3 bª t«ng lµ: Gs = 17,55´1000 = 17550 ®ång/m3 +Chi phÝ than cho gia c«ng nhiÖt s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh Gt = Ghn: L­îng h¬i n­íc cÇn thiÕt cho mét s¶n phÈm qt : Khèi l­îng than cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra 1 kg h¬i n­íc, qt = 0,13 kg K : HiÖu suÊt t¹o h¬i n­íc, K = 0,7 +Chi phÝ gi¸ thµnh cho 1 gia c«ng nhiÖt s¶n phÈm T = G. g g: Gi¸ thµnh 1 kg than, g = 300 ®ång/kg L­îng h¬i n­íc cung cÊp cho 1 m3 s¶n phÈm Ghn = 144,8 kg h¬i/m3 L­îng h¬i n­íc cung cÊp cho tõng s¶n phÈm. èng cao ¸p f500 G1 = 144,8´0,63 = 91,22 kg hn/sp èng cao ¸p f700 G2 = 144,8´0,99 = 143,35 kg hn/sp èng cao ¸p f1000 G3 = 144,8´1,42= 205,62 kg hn/sp èng th­êng f500 G4 = 144,8´0,6 = 86,88 kg hn/sp èng th­êng f800 G5 = 144,8´1,12 = 162,18 kg hn/sp èng th­êng f1000 G6 = 144,8´1,41 = 204,17 kg hn/sp +Chi phÝ cho mçi s¶n phÈm èng cao ¸p f500: Gt1 = . 91,22 = 16,94 (kg/sp) èng cao ¸p f700: Gt2 = . 143,35 = 26,62 (kg/sp) èng cao ¸p f1000: Gt3 = . 205,62 = 38,19 (kg/sp) èng th­êng f500: Gt4 = . 86,88 = 16,13 (kg/sp) èng th­êng f800: Gt5= . 162,18 = 30,12 (kg/sp) èng th­êng f1000: Gt6 = . 204,17 = 37,92 (kg/sp) +Chi phÝ tÝnh thµnh tiÒn cho mçi s¶n phÈm èng cao ¸p f500: T1 = 300´16,94 = 5082 (®ång/sp) èng cao ¸p f700: T2 = 300´26,62 = 7986 (®ång/sp) èng cao ¸p f1000: T3 = 300´38,19 = 11457 (®ång/sp) èng th­êng f500: T4 = 300´16,13 = 4839 (®ång/sp) èng th­êng f800: T5 = 300´30,12 = 9036 (®ång/sp) èng th­êng f1000: T6 = 300´37,92 = 11376 (®ång/sp) +Chi phÝ vËn chuyÓn 1 m3 bª t«ng th­¬ng phÈm ®i tiªu thô x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc. Tvc = L.C L : Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn, chän kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn trung b×nh lµ 15km. C : Chi phÝ vËn chuyÓn 1m3 bª t«ng ®i 1 km, C = 2000 ®ång/km Tvc = 15.2000 = 30.000 ®ång/m3 bª t«ng th­¬ng phÈm 3. Chi phÝ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n a. Chi phÝ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n ë c¸c khu vùc + Kho cèt liÖu: Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë kho cèt liÖu trong mét ngµy lµ: 5 c«ng nh©n bËc 3 2 c«ng nh©n bËc 4 3 c«ng nh©n bËc 5 L­¬ng c«ng nh©n bËc 3: 20.000 ®ång/ngµy L­¬ng c«ng nh©n bËc 4: 25.000 ®ång/ngµy L­¬ng c«ng nh©n bËc 5: 30.000 ®ång/ngµy Chi phÝ tr¶ l­¬ng c«ng nh©n tÝnh vµo 1 m3 cèt liÖu Lcl = Qcl: L­îng cèt liÖu cÇn trong mét ngµy (m3) Qcl = 102,79 + 45,052 = 147,84 m3 Lcl = = 2131 ®ång/m3 + Kho xi m¨ng Tæng sè c«ng nh©n lµm viÖc ë kho xi m¨ng lµ 6 c«ng nh©n bËc 4 Lx = Qx: L­îng xi m¨ng trong mét ngµy Qx = 71,625 tÊn/ngµy Lx = = 2094 ®ång/tÊn + Ph©n x­ëng trén Tæng sè c«ng nh©n lµm viÖc trong mét ngµy lµ 15 ng­êi Trong ®ã: 3 c«ng nh©n bËc 5 6 c«ng nh©n bËc 4 6 c«ng nh©n bËc 3 Chi phÝ tr¶ l­¬ng c«ng nh©n tÝnh vµo bª t«ng, nªn chi phÝ tr¶ l­¬ng c«ng nh©n tÝnh vµo 1m3 bª t«ng Lb = Vb: Khèi l­îng bª t«ng s¶n xuÊt trong mét ngµy, Vb = 150 m3/ngµy Lb = = 2400 ®ång/m3 + Khu vùc cèt thÐp vµ t¹o h×nh Tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt trong mét ca lµ 48 ng­êi Trong ®ã: 14 c«ng nh©n ph©n x­ëng thÐp 34 c«ng nh©n ph©n x­ëng t¹o h×nh (c¶ gia c«ng nhiÖt) Ta cã: 12 c«ng nh©n bËc 3 24 c«ng nh©n bËc 4 12 c«ng nh©n bËc 5 Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt trong ph©n x­ëng thÐp lµ 14 ng­êi 4 c«ng nh©n bËc 3 6 c«ng nh©n bËc 4 4 c«ng nh©n bËc 5 Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt èng th­êng lµ 18 ng­êi Trong ®ã: 4 c«ng nh©n bËc 3 10 c«ng nh©n bËc 4 4 c«ng nh©n bËc 5 Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt èng cao ¸p lµ 16 ng­êi Trong ®ã: 4 c«ng nh©n bËc 3 8 c«ng nh©n bËc 4 4 c«ng nh©n bËc 5 +Chi phÝ tr¶ l­¬ng theo khèi l­îng thÐp lµ LTH = (®ång/kg) Qsp : Khèi l­îng thÐp s¶n xuÊt trong mét ngµy = 11491,12 kg/ngµy LTH = = 60,92 (®ång/kg) +Chi phÝ tr¶ l­¬ng theo 1m3 s¶n phÈm èng cao ¸p t¹o h×nh lµ LONC = Qsp: ThÓ tÝch s¶n phÈm trong 1 ngµy lµ Qsp = = 33,33 m3/ngµy LONC = = 24002 ®ång/m3 +Chi phÝ tr¶ l­¬ng theo 1m3 s¶n phÈm èng th­êng lµ: LONT = Qsp = = 66,67 m3/ngµy LONT = = 13499 ®ång/m3 +Chi phÝ tr¶ l­¬ng cho vËn chuyÓn bèc dì s¶n phÈm B·i s¶n phÈm gåm 5 ng­êi: 3 c«ng nh©n bËc 3 2 c«ng nh©n bËc 4. +Chi phÝ bèc dì cho 1 m3 s¶n phÈm lµ: Lbd = Vsp = 100 m3/ngµy Þ Lbd = = 1100 ®ång/m3 +Chi phÝ tr¶ l­¬ng cho l¸i xe chë bª t«ng th­¬ng phÈm gåm 5 ng­êi, mçi ng­êi 40000 ®ång/ngµy +Chi phÝ tr¶ l­¬ng tÝnh cho 1 m3 bª t«ng th­¬ng phÈm Lsp = = 6000 ®ång/m3 Chi phÝ tr¶ l­¬ng c«ng nh©n tÝnh vµo gi¸ thµnh 1 s¶n phÈm ®­îc thèng kª b¶ng sau: Lo¹i s¶n phÈm Khu vùc §¬n vÞ Khèi l­îng c«ng viÖc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ( ®ång ) Tæng ( ®ång ) èng cao ¸p f500 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén Ph©n x­ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 0,795 0,288 0,63 70 0,63 0,63 2131 2094 2400 60,92 24002 1100 1694 603 1512 4264 15121 693 23887 èng cao ¸p f700 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén Ph©n x­ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 1,249 0,452 0.99 105,6 0,99 0,99 2131 2094 2400 60,92 24002 1100 2662 947 2376 6433 23762 1089 37269 èng cao ¸p f1000 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén Ph©n x­ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 1,791 0,649 1,42 145,2 1,42 1,42 2131 2094 2400 60,92 24002 1100 3817 1359 3408 8846 34083 1562 53075 èng th­êng f500 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén Ph©n x­ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 0,783 0,221 0,6 75,62 0,6 0,6 2131 2094 2400 60,92 13499 1100 1669 463 1440 4607 8099 660 16938 èng th­êng f800 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén Ph©n x­ëng thÐp T¹o h×nh VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 1,462 0,412 1,12 104,95 1,12 1,12 2131 2094 2400 60,92 13499 1100 3116 862 2688 6394 15119 1232 29411 èng th­êng f1000 Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén Ph©n x­ëng thÐp T¹o h×nh èng th­êng VËn chuyÓn, bèc dì m3 T m3 kg m3 m3 1,841 0,519 1,41 169,82 1,41 1,41 2131 2094 2400 60,92 13499 1100 3923 1087 3384 10345 19034 1551 39324 Bª t«ng th­¬ng phÈm 450# Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén VËn chuyÓn m3 T m3 m3 1,200 0,497 1 1 2131 2094 2400 6000 2557 1041 2400 6000 11998 Bª t«ng th­¬ng phÈm 500# Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén VËn chuyÓn m3 T m3 m3 1,173 0,540 1 1 2131 2094 2400 6000 2499 1131 2400 6000 12030 Bª t«ng th­¬ng phÈm 600# Kho cèt liÖu Kho xi m¨ng Ph©n x­ëng trén VËn chuyÓn m3 T m3 m3 1,093 0,669 1 1 2131 2094 2400 6000 2329 1401 2400 6000 12130 b. Chi phÝ l­¬ng tÝch luü vµo b¶o hiÓm x· héi PhÇn chi phÝ nµy lÊy b»ng 15% l­¬ng chÝnh, vËy chi phÝ l­¬ng thùc tÕ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®­îc x¸c ®Þnh theo s¶n phÈm. èng cao ¸p f500: Lsx1 = 1,15´23887 = 27470 ®ång/sp èng cao ¸p f700: Lsx2 = 1,15´37269 = 42859 ®ång/sp èng cao ¸p f1000: Lsx3 = 1,15 ´53075 = 61036 ®ång/sp èng th­êng f500: Lsx4 = 1,15´16938 = 19478 ®ång/sp èng th­êng f800: Lsx5 = 1,15´29411 = 33823 ®ång/sp èng th­êng f1000: Lsx6 = 1,15´39324 = 45223 ®ång/sp Bª t«ng th­¬ng phÈm: M¸c 450# : Lsx7 = 1,15´11998 = 13798 ®ång/m3 M¸c 500# : Lsx8 = 1,15´12030 = 13835 ®ång/m3 M¸c 600# : Lsx9 = 1,15´12130 = 13950 ®ång/m3 Chi phÝ tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý nhµ m¸y vµ phôc vô s¶n xuÊt lÊy b»ng 18% c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Chi phÝ l­¬ng cho c¸c c«ng nh©n phôc vô vµ c¸n bé qu¶n lý tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. VËy tæng chi phÝ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn theo mçi lo¹i s¶n phÈm lµ: èng cao ¸p f500: L’sx1 = Lsx1.1,18 = 1,18´27470 = 32415 ®ång/sp èng cao ¸p f700: L’sx2 = Lsx2.1,18 = 1,18´42859 = 50574 ®ång/sp èng cao ¸p f1000: L’sx3 = Lsx3.1,18 = 1,18´61036 = 72022 ®ång/sp èng th­êng f500: L’sx4 = Lsx5.1,18 = 1,18´19478 = 22984 ®ång/sp èng th­êng f800: L’sx5 = Lsx6.1,18 = 1,18´33823 = 39911 ®ång/sp èng th­êng f1000: L’sx6 = Lsx7.1,18 = 1,18´45223 = 53363 ®ång/sp Bª t«ng th­¬ng phÈm m¸c 450#: L’sx7 = Lsx8.1,18 = 1,18´13798 = 16282 ®ång/m3 Bª t«ng th­¬ng phÈm m¸c 500#: L’sx8 = Lsx9.1,18 = 1,18´13835 = 16325 ®ång/m3 Bª t«ng th­¬ng phÈm m¸c 600#: L’sx9 = Lsx10.1,18 = 1,18´13950 = 16461 ®ång/m3 4. PhÇn tÝnh to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. PhÇn tÝnh to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm: KhÊu hao trang thiÕt bÞ vµ khÊu hao nhµ x­ëng. PhÇn khÊu hao nµy ®­îc ph©n bè cho c¸c s¶n phÈm nh­ sau. èng cao ¸p : KhÊu hao 35% èng th­êng : KhÊu hao 55% Bª t«ng th­¬ng phÈm: KhÊu hao 10% KhÊu hao trang thiÕt bÞ vµ nhµ x­ëng lµ 12,5% Tæng sè tiÒn khÊu hao trong n¨m cho toµn bé nhµ m¸y lµ. P = 4.935.812.500 (®ång) VËy sè tiÒn tÝnh khÊu hao tÝnh cho 1 m3 bª t«ng cña mçi lo¹i s¶n phÈm lµ. - èng cao ¸p: Tkh = P: Tæng sè tiÒn khÊu hao trong n¨m Vn: Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n¨m, m3 Tkh = = 172753 ®ång/m3sp KhÊu hao cho tõng lo¹i s¶n phÈm èng cao ¸p èng cao ¸p f500 Tkh1 = 172753´0,63 = 108834 ®ång/sp èng cao ¸p f700 Tkh2 = 172753´0,99 = 171025 ®ång/sp èng cao ¸p f1000 Tkh3 = 172753´1,42 = 245309 ®ång/sp èng n­íc th­êng Tkh = P: Tæng sè tiÒn khÊu hao trong n¨m Vn: Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n¨m, m3 Tkh = = 135735 ®ång/m3sp KhÊu hao cho tõng lo¹i s¶n phÈm èng th­êng èng th­êng f500 Tkh4 = 135735´0,6 = 81441 ®ång/sp èng th­êng f700 Tkh5 = 135735´1,12 = 152023 ®ång/sp èng th­êng f1000 Tkh6 = 135735´1,41 = 191386 ®ång/sp - S¶n phÈm bª t«ng th­¬ng phÈm Tkh = P: Tæng sè tiÒn khÊu hao trong n¨m Vn: Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n¨m, m3 Tkh = = 49358 ®ång/m3sp 5. Gi¸ thµnh cña c¸c s¶n phÈm Gi¸ thµnh cña c¸c s¶n phÈm b»ng tæng c¸c chi phÝ: Chi phÝ ®iÖn, chi phÝ tr¶ l­¬ng c«ng nh©n, chi phÝ than, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu,… gi¸ thµnh nµy ®­îc tæng hîp vµo b¶ng sau. Lo¹i s¶n phÈm §¬n vÞ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Chi phÝ ®iÖn Chi phÝ than Chi phÝ VC Chi phÝ tr¶ l­¬ng KH tµi s¶n Tæng gi¸ thµnh SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C500 sp 878834 38710 5082 0 32415 108834 1063875 C700 sp 1345812 60830 7986 0 50574 171025 1636227 C1000 sp 1880196 87250 11457 0 72022 245309 2296234 T500 sp 613195 28960 4839 0 22984 81441 751419 T800 sp 963648 54060 9036 0 39911 152023 1218678 T1000 sp 1401679 68060 11376 0 53363 191386 1725864 BTTP 450# m3 537390 17550 0 30000 16282 49358 650580 BTTP 500# m3 574110 17550 0 30000 16325 49358 687343 BTTP 600# m3 684225 17550 0 30000 16461 49358 797594 ChØ tiªu tiªu hao nguyªn vËt liÖu T = åTnvl: Tæng sè tiÒn mua nguyªn vËt liÖu åTnvl = 12198.(878834 + 1345812 + 1880196) + 21512.(613195 + 963648 + 1401679) + 10000.(537390 + 574110 + 684225) = 132102077980 Q: C«ng suÊt cña nhµ m¸y, Q = 40000 m3 T = = 3.302.552 (®ång/m3) IV. X¸c ®Þnh thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t­. Nhµ m¸y b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm cho kh¸ch hµng víi ®¬n gi¸ nh­ sau: - S¶n phÈm èng cao ¸p. + Lo¹i f500: 1.200.000 ®ång/sp + Lo¹i f700: 1.800.000 ®ång/sp + Lo¹i f1000: 2.500.000 ®ång/sp - S¶n phÈm èng th­êng. + Lo¹i f500 : 850.000 ®ång/sp + Lo¹i f800 : 1.350.000 ®ång/sp + Lo¹i f1000 : 1.900.000 ®ång/sp - Bª t«ng th­¬ng phÈm. + BTTP 450# : 800.000 ®ång/m3 + BTTP 500# : 850.000 ®ång/m3 + BTTP 600# : 900.000 ®ång/m3 - Møc l·i s¶n phÈm èng cao ¸p. + Lo¹i f500: L1 =1.200.000 - 1.063.875 = 136.125 ®ång/sp + Lo¹i f700: L2 =1.800.000 - 1.636.227 = 163.773 ®ång/sp + Lo¹i f1000: L3 =2.500.000 - 2.296.234 = 203.766 ®ång/sp - Møc l·i s¶n phÈm èng th­êng. + Lo¹i f500 : L4 = 850.000 - 751.419 = 98.581 ®ång/sp + Lo¹i f800 : L5 = 1.350.000 - 1.218.678 = 131.322 ®ång/sp + Lo¹i f1000 : L6 = 1.900.000 - 1.725.864 = 174.136 ®ång/sp - Møc l·i s¶n phÈm bª t«ng th­¬ng phÈm. + BTTP 450# : L7 = 750.000 - 650.580 = 99.420 ®ång/m3 + BTTP 500# : L8 = 800.000 - 687.343 = 112.657 ®ång/m3 + BTTP 600# : L9 = 900.000 - 797594 = 102.406 ®ång/m3 - L·i cña nhµ m¸y trong mét n¨m s¶n xuÊt kinh doanh lµ. Lxd = Trong ®ã: ni lµ sè l­îng cña lo¹i s¶n phÈm i s¶n xuÊt trong n¨m. Li lµ l·i cña lo¹i s¶n phÈm i s¶n xuÊt trong n¨m VËy: Lxd = (5556´136.125 + 4375´163773 + 2113´203766 ) + (10000´98581 + 6250´131322 + 4965´174136) + (4000´99420 + 3000´112657+5556´102406) = 11.282.610.440 ®ång Theo quy ®Þnh vÒ møc thuÕ cña nhµ n­íc th× thuÕ thu nhËp mµ doanh nghiÖp ph¶i nép lµ 32% do vËy sè tiÒn thuÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i nép lµ: 11.282.610.440´32% = 4.250.435.341 ®ång Tõ ®ã ta cã l·i cña nhµ m¸y lµ : 11.282.610.440 - 4.250.435.341 = 7.032.175.099 §Þnh møc l·i cña Nhµ n­íc ®­îc x¸c ®Þnh. Dm = Dm = 100. = 17,81% Thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t­. Tth = Tth: Thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t­ V: Tæng sè vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n Lkd: L·i hµng n¨m cña nhµ m¸y Tth = = 5,62 (n¨m) KÕt luËn. §èi víi mét kü s­ c«ng nghÖ yªu cÇu ph¶i biÕt thiÕt kÕ, tæ chøc mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt hîp lý, biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ sao cho ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ph¶i biÕt vËn dông gi÷a nh÷ng yªu cÇu kü thuËt víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ hiÖn nay khi §¶ng vµ Nhµ N­íc ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa khuyÕn kÝch ®Çu ®Çu t­ x©y xùng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nh»m ®Èy nhanh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®ßi hái nhu cÇu lín vÒ ngµnh vËt liÖu trong ®ã c¸c s¶n phÈm bª t«ng vµ bª t«ng ®óc s½n chiÕm mét vÞ trÝ quan träng. V× vËy ®Ó ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu cÊp thiÕt ®ã tõ nh÷ng thiÕt kÕ nhµ m¸y nµy. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chóng em ®· cè g¾ng tham kh¶o tµi liÖu trong vµ ngoµi n­íc. T×m hiÓu c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c¸c n­íc tiªn tiÕn vÒ c«ng nghÖ bª t«ng, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng vµ thùc tÕ s¶n xuÊt ë ViÖt Nam. Trong phÇn thiÕt kÕ, khi chän ®Þa ®iÓm x©y dùng xÝ nghiÖp chóng em ®· chó ý ®Õn tËn dông kh¶ n¨ng giao th«ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ trë s¶n phÈm tiªu thô. VÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, em ®· tÝnh to¸n cô thÓ c¸c phÇn ®ång thêi ¸p dông nh÷ng thµnh tùu tiªn tiÕn vµo trong hoµn c¶nh thùc tÕ cña ViÖt Nam. PhÇn kinh tÕ ®· x¸c ®Þnh ®­îc mét sè chØ tiªu trong x©y dùng, c¸c chØ tiªu trong lóc vËn hµnh s¶n xuÊt vµ ho¹ch to¸n ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cóng em bè trÝ tæng mÆt b»ng nhµ m¸y, c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ c«ng tr×nh phô ®¶m b¶o liªn hoµn chÆt chÏ víi nhau. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh­ng do tr×nh ®é cã h¹n, yªu cÇu thiÕt kÕ lín do ®ã trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao chóng em ®· ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña nhµ tr­êng, c¸c thÇy gi¸o trong khoa vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o NguyÔn ThiÖn RuÖ. Chóng em mong r»ng sÏ nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn bæ sung cña c¸c thÇy vµ c¸c b¹n nh»m lµm cho phÇn thiÕt kÕ cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ rót ra ®­îc nh÷ng thiÕu sãt cña m×nh. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña nhµ tr­êng, c¸c thÇy gi¸o trong khoa C«ng NghÖ VËt LiÖu X©y Dùng vµ c¸c b¹n gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. tµi liÖu tham kh¶o 1. C«ng nghÖ Bªt«ng xim¨ng I ( GS.TS. NguyÔn TÊn Quý- GVC.TS.NguyÔn ThiÖn RuÖ ) 2. C«ng nghÖ Bªt«ng xim¨ng II ( GVC. NguyÔn V¨n Phiªu- GVC.TS.NguyÔn ThiÖn RuÖ -KS. TrÇn Ngäc TÝnh ) 3. Gi¸o tr×nh VËt LiÖu X©y Dùng ( Phïng V¨n Lù - Ph¹m Duy H÷u - Phan Kh¾c TrÝ ) 4. ThiÕt bÞ nhiÖt trong s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ( GVC. TS. B¹ch §×nh Thiªn ) 5. M¸y s¶n xuÊt VËt LiÖu X©y Dùng ( TS. NguyÔn ThiÖu Xu©n - PGS.TS. TrÇn V¨n TuÊn - KS. NguyÔn ThÞ Thanh Mai - ThS. nguyÔn KiÕm Anh) 6. C«ng nghÖ chÊt kÕt dÝnh v« c¬ ( Bé m«n C«ng nghÖ VËt LiÖu X©y Dùng ) môc lôc PhÇn I Më ®Çu vµ giíi thiÖu chung Trang I.1 Më ®Çu 1 I.2 Giíi thiÖu vÒ mÆt b»ng nhµ m¸y 3 I.3 C¸c lo¹i s¶n phÈm mµ nhµ m¸y s¶n xuÊt 3 I.4 Yªu cÇu ®èi víi nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm 8 I.5 TÝnh to¸n cÊp phèi bªt«ng 12 I.6 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña nhµ m¸y 25 PhÇn II ThiÕt kÕ c«ng nghÖ II.1 TiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu 27 II.1.1. Kho xim¨ng 27 II.1.2. Kho cèt liÖu 33 II.2 Ph©n x­ëng chÕ t¹o hçn hîp bªt«ng 40 II.3 Kho thÐp vµ ph©n x­ëng thÐp 50 II.4 Ph©n x­ëng t¹o h×nh 64 I. T¹o h×nh èng dÉn n­íc cao ¸p 66 II. T¹o h×nh èng dÉn n­íc th­êng 82 II.5 KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm 101 II.6 An toµn lao ®éng PhÇn III KiÕn tróc, ®iÖn n­íc, kinh tÕ Ch­¬ng I : KiÕn tróc 109 Ch­¬ng II : §iÖn n­íc 116 Ch­¬ng III : H¹ch to¸n kinh tÕ 117 KÕt luËn 135 §Æt líp cèt thÐp trªn vµ c¸c chi tiÕt chê R¶i hçn hîp bªt«ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA1.DOC
  • docDA2.DOC
  • docDOANDA~1.DOC
  • dwgSAN_TUONG.DWG
  • dwgSANDAC~1.DWG
  • bakTHOHACAD.bak