Thiết kế nhà ở cao tầng Linh Đàm

chọn phương án kết cấu : phương án 1: Chọn hệ kết cấu khung chịu lực . Hệ này được tạo thành từ các thanh đứng (cột )và ngang (dầm) liên kết cứng tại chỗ giao nhau (nút).Các khung phẳng được liên kết với nhau bằng hệ dầm dọc tạo thành khối khung không gian.Với hệ kết cấu này thì tải trọng đứng và tải trọng ngang đều do dầm và cột đảm nhiệm truyền xuống móng .Ưu điểm khi sử dụng kết cấu này là :sơ đồ truyền lực rõ ràng ,không gian bố trí linh hoạt ,có thể đáp ứng những yêu cầu thích dụng của công trình .Tuy nhiên với nhà cao tầng thì độ cứng ngang của khung nhỏ ,năng lực chống lại biến dạng do tải trọng ngang tương đối kém .Để đáp ứng được yêu cầu chống động đất và tải trọng do gió thì kích thước tiết diện dầm và cột lớn ,lượng thép dùng nhiều .Dưới tác dụng của tải trọng ngang khung có biến dạng tương đối lớn kết cấu bao che công trình và trang thiết bị bên trong dễ bị nứt và bị hư hỏng . phương án 2: Chọn hệ kết cấu khung -vách cứng Kết cấu khung -vách cứng là hệ kết cấu kết hợp giữa hai hệ kết cấu khung và hệ kết cấu vách cứng .Ưu điểm của hệ kết cấu này là công trình vừa có không gian sử dụng ,mặt bằng rộng ,vừa có khả năng chống lại lực ngang tốt.Vách cứng trong hệ kết cấu này là tường thang máy được đổ bê tông toàn khối .Khung là khung bê tông Sự làm việc của hệ kết cấu : Dưới tác động của tải trọng ngang biến dạng khung cứng giống biến dạng lực cắt gây ra trong khi vách cứng lại có biến dạng uốn chiếm ưu thế .Khi chúng cùng làm việc với nhau phần trên của công trình sẽ biến dạng theo khung cứng còn phần dưới theo vách cứng .Tải trọng ngang chủ yếu do vách cứng đảm nhận ,độ cứng ngang của vách lớn hơn nhiều so với độ cứng ngang của khung do vậy đã giảm chuyển vị tương đối giữa các tầng cũng như chuyển vị điểm đỉnh công trình .Vách cứng đảm nhiệm 80% tải trọng ngang .Vì vậy mà lực cắt tăng mà khung phân phối dưới tác động của tải trọng ngang được phân bố đều theo chiều cao ,mô men uốn của cột ,dầm các tầng tương đối bằng nhau có lợi cho việc giảm kích thước cột thuận lợi cho việc thi công . chọn phương án : Dựa vào quá trình phân tích đặc điểm của hai phương án kết cấu ở trên ,đồng thời kết hợp với yêu cầu kiến trúc và công năng của công trình ta chọn phương án hai để tính toán kết cấu cho công trình . Đó chính là hệ kết cấu khung -vách cứng .Sơ đồ tính toán là sơ đồ khung -giằng . Xác định sơ đồ kết cấu : Mặt bằng kết cấu có dạng hình chữ nhật. Sự làm việc của khung theo hai phương là khác nhau. Các khung ngang được liên kết với nhau bằng một hệ dầm dọc quy tụ tại nút khung và bản sàn. Dầm dọc có tác dụng giữ ổn định khung ngang, làm tăng khả năng làm việc không gian giữa các khung. Dàm ngang được liên kết với các cột tạo thành khung chịu các tải trọng công trình ngoài tải trọng đứng còn phải chịu tải trọng ngang. Dưới tác dụng tải trọng ngang dầm ngang có tác dụng truyền lực giữa các cột . Để thuận tiện cho việc tính toán ta tách ra từng khung phẳng để tính . ở đây ta tính toán khung K3 ( Khung trục 3 ). Theo sơ đồ khung giằng ở trên ta có mô hình tính toán : - Các hệ kết cấu chịu lực ngang là lõi cứng, vách cứng được ngàm vào móng ( sơ đồ thanh công sôn) - Sàn được coi là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng của nó

doc16 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1002 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà ở cao tầng Linh Đàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng : tÝnh to¸n mãng §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh : 1. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt : -sè liÖu ®Þa chÊt ®­îc khoan kh¶o s¸t t¹i c«ng tr­êng vµ thÝ nghiÖm trong phßng kÕt hîp víi sè liÖu xuyªn tÜnh cho thÊy ®Êt nÒn trong khu x©y dùng cã líp ®Êt cã thµnh phÇn vµ tr¹ng th¸i nh­ sau : -Líp 1 : ®Êt lÊp dµy 1,6m ftc =32o -Líp 2 : sÐt dÎo mÒm I=0,7 dµy 2.4m ,jtt =100 , E=49,5 (kg/cm2) , g =1,86 (t/m3) -Líp 3 : sÐt dÎo mÒm yÕu I=0,65 dµy 2m ,jtt =110 , E=43 (kg/cm2) , g =1,8 (t/m3) -Líp 3:bïn sÐt h÷u c¬ dµy 3m I=1,3 ,jtt =70 , E=30 (kg/cm2) , g =1,7 (t/m3) -Líp 4 : sÐt dÎo mÒm I=0,6 dµy 3m ,jtt =100 , E=47 (kg/cm2) , g =1,86 (t/m3 -Líp 5 : c¸t h¹t trung I=0 jtt =350 , E=300 (kg/cm2) , g =1,7 (t/m3) ,ctc=1(t/m2) 2. Gi¶i ph¸p mãng : . Lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ mãng: Ph­¬ng ¸n mãng n«ng: Mãng n«ng chØ phï hîp cho nh÷ng c«ng tr×nh cã t¶i träng tÝnh to¸n nhá, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt tèt. §èi víi Khu nhµ ë cao tÇng Linh §µm, lµ c«ng tr×nh cao tÇng t¶i träng tÝnh to¸n lín nªn kh«ng hîp lÝ.Ph­¬ng ¸n mãng s©u: Cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n mãng n«ng, khèi l­îng ®µo ®¾p gi¶m, tiÕt kiÖm vËt liÖu vµ tÝnh kinh tÕ cao. Mãng s©u th­êng thiÕt kÕ lµ mãng cäc. Cäc ®ãng: Søc chÞu t¶i cña cäc lín ,thêi gian thi c«ng nhanh ,®¹t chiÒu s©u ®ãng cäc lín ,chi phÝ thÊp ,chñng lo¹im¸y thi c«ng ®a d¹ng ,chiÒu dµi cäc lín v× vËy sè mèi nèi cäc Ýt chÊt l­îng cäc ®¶m b¶o (§é tin cËy cao ) . ¸p dông rÊt hiÖu qu¶ víi n¬i cã ®iÒu kiÖn lµ ®Êt sÐt .Tuy nhiªn biÖn ph¸p nµy còng cã nhiÒu nh­îc ®iÓm :g©y ån µo ,g©y «i nhiÔm m«i tr­êng ,g©y trÊn ®éng ®Êt xung quanh n¬i thi c«ng ,nh­ vËy sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn mét sè c«ng tr×nh l©n cËn .BiÖn ph¸p nµy kh«ng phï hîp víi viÖc x©y chen trong thµnh phè .HiÖn nay viÖc thi c«ng cäc ®ãng trªn thµnh phè lµ bÞ cÊm .Do vËy ph­¬ng ¸n nµy kh«ng ®­îc lùa chän . Cäc khoan nhåi: Søc chÞu t¶i mét cäc lín, thi c«ng kh«ng g©y tiÕng ån, rung ®éng trong ®iÒu kiÖn x©y dùng trong thµnh phè. Nh­îc ®iÓm cña cäc khoan nhåi lµ biÖn ph¸p thi c«ng vµ c«ng nghÖ thi c«ng phøc t¹p.ChÊt l­îng cäc thi c«ng t¹i c«ng tr­êng kh«ng ®¶m b¶o. Gi¸ thµnh thi c«ng cao. Cäc Ðp: Kh«ng g©y ån vµ g©y chÊn ®éng cho c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, cäc ®­îc chÕ t¹o hµng lo¹t t¹i nhµ m¸y chÊt l­îng cäc ®¶m b¶o. M¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ®¬n gi¶n. RÎ tiÒn.Tuy nhiªn nã vÉn tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm : ChiÒu dµi cäc Ðp bÞ h¹n chÕ v× vËy nÕu chiÒu dµi cäc lín th× khã chän m¸y Ðp cã ®ñ lùc Ðp ,cßn nÕu ®Ó chiÒu dµi cäc ng¾n th× khi thi c«ng chÊt l­îng cäc sÏ kh«ng ®¶m b¶o do cã qu¸ nhiÒu m«Ý nèi Nh­ vËy tõ c¸c ph©n tÝch trªn cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n vµ t¶i träng cña c«ng tr×nh ta lùa chän ph­¬ng ¸n mãng cäc Ðp . II. TÝnh to¸n mãng cäc Ðp : Dù ®Þnh ®Æt cäc s©u 1m vµo líp ®Êt c¸t h¹t trung Chän tiÕt diÖn cäc (25x25) Chän cèt thÐp däc 4f18 , AII , Ra= 2800 (kg/ cm2 ) Bª t«ng m¸c 250, Rn= 110 (kg/ cm2 ); Rk = 8,3 (kg/ cm2 ) II.1TÝnh to¸n mãng cét G1: Ta chän ra ba cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt t¹i ch©n cét ®Ó tÝnh : CÆp 1: Mmax = ; Nt­= CÆp 2: Nmax=230,164 tÊn ; Mt­= 9,93 tm ; Qmax= 3,164 tÊn CÆp 3: Qmax= ; Mt­ = ; Nt­= Ta tÝnh to¸n cô thÓ víi cÆp néi lùc thø 2 (Mmax;Nt­ ) sau ®ã ta kiÓm tra l¹i víi hai cÆp néi lùc cßn l¹i nÕu vÉn ch­a tho¶ m·n ta sÏ thiÕt kÕ l¹i víi chÝnh cÆp néi lùc Êy . 1) TÝnh søc chÞu t¶i cña cäc : a)Theo ®Êt nÒn : Qtc =m(mR.qp.Ap +u.åmf.fsi.li ) (1) Trong ®ã : - HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc m=1 ; mf=1,0 ; mR =1,1 -Chän cäc cã tiÕt diÖn bc =0,25 m; hd= 0,25m -DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc (phÇn më réng nhÊt ) Ap(m2)=0,0625 -Chu vi tiÕt diÖn cäc u(m)=1 -C­êng ®é ®Êt nÒn d­íi mòi cäc : qp(t/m2) -C­êng ®é ma s¸t tiªu chuÈn cña ®Êt nÒn t¹i líp thø i fsi(t/m2) t¹i mÆt xung quanh cña cäc (C¸c hÖ sè lÊy theo c¸c b¶ng trong TCXD 205-1998) B¶ng tÝnh søc chÞu giíi h¹n cña cäc Líp ®Êt M« t¶ líp ®Êt B li(m) litb(m) fsi Ap Qtc(t) 1 §Êt lÊp 0.00 1.60 0.8 0.00 0.00 0.00 2 SÐt dÎo mÒm 0.70 2.40 2.8 0.46 0.00 1.10 3 SÐt dÎo mÒm yÕu 0.65 2.00 5.0 1.16 0.00 3.42 4 Bïn sÐt h÷u c¬ 1.30 3.00 7.5 0.60 0.00 5.22 5 SÐt dÎo mÒm 0.60 3.00 10.5 2.00 0.00 11.22 6 C¸t h¹t trung 0.90 2.00 13.0 7.00 625.00 25.22 ChiÒu s©u mòi cäc lµ : 14,00m Chän mòi cäc ®Æt vµo líp ®Êt thø : 6 ChiÒu s©u ®¸y ®µi lµ : 2m ChiÒu s©u cäc ngËm vµo ®µi lµ : 0,15m Chän ®­êng kÝnh thÐp däc cña cäc lµ : 18mm ChiÒu dµi cña thÐp neo vµo ®µi lµ : 0,54m ChiÒu dµi cña cäc yªu cÇu lµ : 12,69m Søc chÞu t¶i cña cäc theo nÒn ®Êt (theo1) lµ : 65,00tÊn b)Theo vËt liÖu : Pc=kv.m.(Rn.F+mct.Rct.Fct) (2) Trong ®ã : HÖ sè ®ång nhÊt kv=0,85 C­êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng Rn=110 Kg/cm2 HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc : m=0,8 HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp : mct=1 C­êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp Rct=2800 Kg/cm2 DiÖn tÝch cña cäc :F=625cm2 DiÖn tÝch cèt thÐp :Fct=10,179cm2 Nh­ vËy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu theo (2) lµ : : Pc=kv.m.(Rn.F+mct.Rct.Fct)=0,85.0,8.(110.625+1.2800.10,179)=66130,343(Kg)=66,13TÊn HÖ sè an toµn : Fs=1,8 Søc chÞu t¶i cña cäc lµ : Pct = Víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc lµ : 3d=3.0,25 =0,75 m 2) TÝnh to¸n ®µi cäc : a) CÊu t¹o ®µi cäc : §µi 12-C +X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc ®µi : Lùc däc tÝnh to¸n t¹i ®Ønh ®µi :tÊn M« men theo ph­¬ng x: Qx =3,164 tÊn ; Mx=9,93 tm Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c cäc (d) : d=0,25 m øng suÊt trung b×nh d­íi ®Õ ®µi stb=64,2 t/m2 ChiÒu s©u ®¸y ®µi ®· chän : h=2m §¸y ®µi cã kÝch th­íc s¬ bé nh­ sau :F®= Träng l­îng ®Êt trªn ®µi (Q®) :(tÊn ) Lùc däc tÝnh to¸n ®Õn cèt ®¸y ®µi : Ntt=tÊn +X¸c ®Þnh sè l­îng cäc cho ®µi : nc=1,2. cäc Ta chän sè cäc n=12 cäc ChiÒu s©u cäc ngµm trong ®µi h1=0,15m ChiÒu dµy b¶n bª t«ng ë trªn ®Ønh cäc (h2)x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn chäc thñng ChiÒu dµi thÐp neo vµo ®µi (³ 250 vµ £ 30 d) Chän thÐp däc cña cäc lµ 18 mm Þ ln =0,54 m b) X¸c ®Þnh chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : +CÊu t¹o ®µi : ChiÒu réng ®¸y ®µi thùc tÕ F®=5,99m2 Lùc däc tÝnh to¸n thùc tÕ t¹i ®¸y ®µi : N tt =230,164+1,1.2.5,99.2=256,6tÊn ChiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : ho=0,75 m ChiÒu cao cña ®µi yªu cÇu lµ : h®=0,8m Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh cña ®µi ®Õn hµng cäc kh¶o s¸t *Theo ph­¬ng trôc x : x=1,125 m *Theo ph­¬ng trôc y : y=0,75 m +KiÓm tra chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : TÝnh chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc theo c«ng thøc sau : ho³ P1 :lµ lùc Ðp lâm tÝnh to¸n , lÊy b»ng tæng ph¶n lùc cña c¸c cäc ngoµi ph¹m vi ®µi cäc P1=6x36,11=216,6667 (tÊn ) Rk : C­êng ®é tÝnh to¸n chÞu cña bª t«ng chÞu kÐo Rk=83 Kg/cm2 utb=2(bcc+x’ +acc+y’)=5,25 (m) *bcc:chiÒu réng cña tiÕt diÖn cét bcc=0,35m *acc:chiÒu dµi cña tiÕt diÖn cét acc=0,55m *Kho¶ng c¸ch tõ mÐp cét ®Õn trôc cäc kh¶o s¸t : +Theo ph­¬ng trôc x : x’=1,15m +Theo ph­¬ng trôc y : y’=0,575m ho³ (m) KÕt luËn: Nh­ vËy víi chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi nh­ ®· chän ®· tho¶ m·n ®iÒu kiÖn chäc thñng cña ®µi . +KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc : Kho¶ng c¸ch tõ tim cét ®Õn trôc cña mçi cäc : *Theo ph­¬ng trôc x: x1= 1,125m víi n=3 cäc x2=0,375m víi n=3cäc *Theo ph­¬ng trôc y: y1=0,75 m víi n=4 cäc T¶i träng t¸c dông lªn cäc kiÓm tra : Ptt= Tõ c¸c gi÷ liÖu trªn ta cã kÕt qu¶ : P max=24,68 tÊn P min=18,06tÊn Ta thÊy Pmax=24,68 tÊn Cäc ®ñ søc chÞu t¶i P min=18,06tÊn >0 => Kh«ng cÇn kiÓm tra sù chäc nhæ cña cäc KÕt luËn : Cäc chän ®· ®¹t yªu cÇu c) TÝnh thÐp däc cho ®µi cäc : M« men uèn theo ph­¬ng x: M1=åPi.xi=24,68. ((1,125-).3+(0,375-).3)=70,35178 (tm) M« men uèn theo ph­¬ng y: M2=åPi.yi=24,68. (0,75-).4=56,775 (tm) TÝnh thÐp theo c«ng thøc : Fct ; Víi Rct=2800 (Kg/cm2) Tõ c¸c m« men ®· tÝnh ë trªn ta tÝnh ra cèt thÐp theo c¸c ph­¬ng nh­ sau : F1= ÞTa chän f18a120 Fa=47,8 cm2 F1= ÞTa chän f14a100 Fa=45,41 cm2 Ta ®Æt cèt thÐp ®µi mãng nh­ sau: d) KiÓm tra mãng theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng : +KiÓm tra theo c­êng ®é d­íi ®¸y mãng qui ­íc : TÝnh gãc ma s¸t trong trung b×nh d­íi ®¸y ®µi : jtb= Líp ®Êt thø 1 2 3 4 5 6 jtb a=ftb/4 ChiÒu dµy (li) 1.6 2.4 2 3 3 2 Gãc ma s¸t 32 10 11 7 10 35 13.47 3.37 D.tr thiªn nhiªn 1.86 1.8 1.7 1.86 1.89 1.8 C¸c kÝch th­íc ®¸y mãng qui ­íc : ChiÒu dµi cäc ®ãng trong ®Êt : l=åli=12 tga=0,059 BÒ réng mãng qui ­íc : am=a1+2ltga *a1 :lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp biªn cña hµng cäc ngoµi theo ph­¬ng y a1=1,8m am=3,212m BÒ dµi mãng qui ­íc bm=b1+2ltga *b1 :lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp biªn cña hµng cäc ngoµi theo ph­¬ng x b1=2,9m bm=4,262m DiÖn tÝch ®¸y mãng khèi qui ­íc : Fq­ = 13,689(m2) Träng l­îng ®µi mãng qui ­íc (tõ ®¸y ®µi trë lªn ) N1 =54,757 tÊn Träng l­îng mãng khèi qui ­íc (tõ ®¸y ®µi ®Õn mòi cäc -kh«ng cã cäc ) N2= (Fq­ -nc.Fc).ågwi li =210,6 (TÊn ) Träng l­îng cña cäc BTCT N3=1,1.12.0,625.12.2,5=24,75(TÊn) Träng l­îng khèi mãng qui ­íc : Nq­ = N1+N2+N3=290,10(TÊn) Lùc däc tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng khèi qui ­íc : Ntc===481,91(tÊn) M«men tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng qui ­íc:Mtc==42,02(tm) §é lÖch t©m cña néi lùc eo=0,085 m ¸p lùc tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng qui ­íc : P(max,min)= Tõ c¸c gi÷ liÖu trªn ta cã c¸c kÕt qu¶ sau: Pmax=40,9381t/m2 Pmin=29,4689 t/m2 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña líp ®Êt d­íi ®¸y mãng qui ­íc : j=35° ;g=1,89 (Kg/cm2) ; cct =1(Kg/cm2) C¸c hÖ sè tra b¶ng : A=1,677 ; B=7,7 ; D=9,582 ChiÒu s©u cña ®¸y mãng qui ­íc : C­êng ®é tiªu chuÈn cña ®Êt nÒn d­íi ®¸y mãng qui ­íc : KÕt luËn : Pmax< 1,2 .Rtc §¹t yªu cÇu Pmin < Rtc §¹t yªu cÇu Nh­ vËy líp ®Êt d­íi ®¸y mãng qui ­íc ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc + KiÓm tra ®é lón cña ®¸y mãng khèi qui ­íc : øng suÊt th­êng xuyªn cña c¸c líp ®Êt d­íi ®¸y mãng khèi qui ­íc : s tb =ågi.li =21,496 (t/m2) øng suÊt trung b×nh d­íi ®¸y mãng khèi qui ­íc : Ptb = 35,36 (t/m2) øng suÊt g©y lón t¹i vÞ trÝ ®¸y mãng qui ­íc lµ : dzo= Ptb-s tb øng suÊt g©y lón t¹i ®é s©u z lµ : dzl=dzo .Ko (Ko : HÖ sè tra b¶ng ) B¶ng tÝnh lón : Ta tÝnh lón b»ng ph­¬ng ph¸p céng lón tõng líp bm/am=1,327 ; Himax=128,497cm C/s©u Z g i Hi 2 Z/am Ko dZi dtbi Eoi Si (m) ( kg/cm3) (cm) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Cm) 0.00 0.0020 0.00 1.00 1.341 2.80 0 0.80 0.0019 80 0.50 0.95 1.271 2.95 300 0.279 1.60 0.0019 80 1.00 0.76 1.018 3.10 300 0.244 2.40 0.0019 80 1.49 0.56 0.747 3.26 300 0.188 3.20 0.0019 80 1.99 0.40 0.542 3.41 300 0.137 4.00 0.0019 80 2.49 0.30 0.4 3.56 300 0.100 4.80 0.0019 80 2.99 0.23 0.303 3.71 300 0.075 5.60 0.0019 80 3.49 0.18 0.235 3.86 300 0.057 §é lón tæng céng S = 1.08 Cm dZi = 0.235 < 1% dtbi = 0.386 §¹t yªu cÇu Ta thÊy ë ®©y ®é lón tæng céng lµ S=1, 08cm nhá h¬n ®é lón cho phÐp ®èi víi nhµ cao tÇng lµ 8cm . Nh­ vËy lµ ®· ®¶m b¶o vÒ biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh +KiÓm tra c­êng ®é cña cäc khi vËn chuyÓn vµ khi treo lªn gi¸ bóa : Cäc dµi 12,69m ®­îc chia ra lµm hai ®o¹n : l1=6 m ; l2=6,69 m (tÝnh to¸n víi cäc l2) Ta ph¶i tÝnh to¸n hai tr­êng hîp : S¬ ®å vËn chuyÓn vµ s¬ ®å treo cäc lªn gi¸ bóa * Víi tr­êng hîp cÈu cäc : VÞ trÝ mãc cÈu trªn mçi ®o¹n c¸ch ®Çu cäc mét kho¶ng e=0,207.l=0,207.669=138,483 (cm) *Víi tr­êng hîp cäc treo lªn gi¸ bóa : VÞ trÝ mãc treo c¸ch ®Çu trªn : e= 0,294.l= 0,294.669 =196,686 (cm) q :träng l­îng ph©n bè (t/m) cña cäc q= ÞM1= 0,043.0,172.(6,69)2= 0,331(tm) M2=0,086.0,172. (6,69)2=0,6666(tm) Bª t«ng cäc #250 Rn= 110(Kg/cm2) Cèt thÐp f18 AII Ra=2800(Kg/cm2) Þao=0,58 ; Ao= 0,412 Chän líp b¶o vÖ a=2(cm) Þho=h-a=25-3=22(cm) Ta cã : A= Tra b¶ng : g=0,9774 Nh­ vËy diÖn tÝch cèt thÐp yªu cÇu: Fa= Ta chän Fa=6,16 (cm2) > Fa yªu cÇu vËy cäc thiÕt kÕ ®· ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ cÈu mãc . II.1TÝnh to¸n mãng cét B1: Ta chän ra cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt t¹i ch©n cét ®Ó tÝnh : CÆp : Nmax=152,341 tÊn ; Mt­= 4,27 tm ; Qmax= 11,25 tÊn Ta tÝnh to¸n cô thÓ víi cÆp néi lùc thø 2 (Mmax;Nt­ ) sau ®ã ta kiÓm tra l¹i víi hai cÆp néi lùc cßn l¹i 1) TÝnh søc chÞu t¶i cña cäc : a)Theo ®Êt nÒn : Qtc =m(mR.qp.Ap +u.åmf.fsi.li ) (1) Trong ®ã : - HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc m=1 ; mf=1,0 ; mR =1,1 - Chän cäc cã tiÕt diÖn bc =0,25 m; hd= 0,25m -DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc (phÇn më réng nhÊt ) Ap(m2)=0,0625 -Chu vi tiÕt diÖn cäc u(m)=1 -C­êng ®é ®Êt nÒn d­íi mòi cäc : qp(t/m2) -C­êng ®é ma s¸t tiªu chuÈn cña ®Êt nÒn t¹i líp thø i fsi(t/m2) t¹i mÆt xung quanh cña cäc (C¸c hÖ sè lÊy theo c¸c b¶ng trong TCXD 205-1998) B¶ng tÝnh søc chÞu giíi h¹n cña cäc Líp ®Êt M« t¶ líp ®Êt B li(m) litb(m) fsi Ap Qtc(t) 1 §Êt lÊp 0.00 1.60 0.8 0.00 0.00 0.00 2 SÐt dÎo mÒm 0.70 2.40 2.8 0.46 0.00 1.10 3 SÐt dÎo mÒm yÕu 0.65 2.00 5.0 1.16 0.00 3.42 4 Bïn sÐt h÷u c¬ 1.30 3.00 7.5 0.60 0.00 5.22 5 SÐt dÎo mÒm 0.60 3.00 10.5 2.00 0.00 11.22 6 C¸t h¹t trung 0.90 2.00 13.0 7.00 625.00 25.22 ChiÒu s©u mòi cäc lµ : 14,00m Chän mòi cäc ®Æt vµo líp ®Êt thø : 6 ChiÒu s©u ®¸y ®µi lµ : 2m ChiÒu s©u cäc ngËm vµo ®µi lµ : 0,15m Chän ®­êng kÝnh thÐp däc cña cäc lµ : 18mm ChiÒu dµi cña thÐp neo vµo ®µi lµ : 0,54m ChiÒu dµi cña cäc yªu cÇu lµ : 12,69m Søc chÞu t¶i cña cäc theo nÒn ®Êt (theo1) lµ : 65,00tÊn b)Theo vËt liÖu : Pc=kv.m.(Rn.F+mct.Rct.Fct) (2) Trong ®ã : HÖ sè ®ång nhÊt kv=0,85 C­êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng Rn=110 Kg/cm2 HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc : m=0,8 HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp : mct=1 C­êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp Rct=2800 Kg/cm2 DiÖn tÝch cña cäc :F=625cm2 DiÖn tÝch cèt thÐp :Fct=10,179cm2 Nh­ vËy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu theo (2) lµ : : Pc=kv.m.(Rn.F+mct.Rct.Fct)=0,85.0,8.(110.625+1.2800.10,179)=66130,34(Kg)=66,13 TÊn HÖ sè an toµn : Fs=1,5 Søc chÞu t¶i cña cäc lµ : Pct = Víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc lµ : 3d=3.0,25 =0,75 m 2) TÝnh to¸n ®µi cäc : a) CÊu t¹o ®µi cäc : §µi 6-C +X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc ®µi : Lùc däc tÝnh to¸n t¹i ®Ønh ®µi :tÊn M« men theo ph­¬ng x: Qx =4,27 tÊn ; Mx=11,25 tm Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c cäc (d) : d=0,25 m øng suÊt trung b×nh d­íi ®Õ ®µi stb=77,01t/m2 ChiÒu s©u ®¸y ®µi ®· chän : h=2 §¸y ®µi cã kÝch th­íc s¬ bé nh­ sau :F®= Träng l­îng ®Êt trªn ®µi (Q®) :(tÊn ) Lùc däc tÝnh to¸n ®Õn cèt ®¸y ®µi : Ntt=tÊn +X¸c ®Þnh sè l­îng cäc cho ®µi : nc=1,2. cäc Ta chän sè cäc n=6cäc ChiÒu s©u cäc ngµm trong ®µi h1=0,15m ChiÒu dµy b¶n bª t«ng ë trªn ®Ønh cäc (h2)x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn chäc thñng ChiÒu dµi thÐp neo vµo ®µi (³ 250 vµ £ 30 d) Chän thÐp däc cña cäc lµ 18 mm Þ ln =0,54 m b) X¸c ®Þnh chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : +CÊu t¹o ®µi : ChiÒu réng ®¸y ®µi thùc tÕ F®=2,835m2 Lùc däc tÝnh to¸n thùc tÕ t¹i ®¸y ®µi : N tt =164,82tÊn ChiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : ho=0,75 m ChiÒu cao cña ®µi yªu cÇu lµ : h®=0,8m Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh cña ®µi ®Õn hµng cäc kh¶o s¸t *Theo ph­¬ng trôc x : x=0,75 m *Theo ph­¬ng trôc y : y=0,375 m +KiÓm tra chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : TÝnh chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc theo c«ng thøc sau : ho³ P1 :lµ lùc Ðp lâm tÝnh to¸n , lÊy b»ng tæng ph¶n lùc cña c¸c cäc ngoµi ph¹m vi ®µi cäc P1=0.43.33=0 (tÊn ) Rk : C­êng ®é tÝnh to¸n chÞu cña bª t«ng chÞu kÐo Rk=83 Kg/cm2 utb=2(bcc+x’ +acc+y’)=3,75 (m) *bcc:chiÒu réng cña tiÕt diÖn cét bcc=0,35m *acc:chiÒu dµi cña tiÕt diÖn cét acc=0,55m *Kho¶ng c¸ch tõ mÐp cét ®Õn trôc cäc kh¶o s¸t : +Theo ph­¬ng trôc x : x’=0,775m +Theo ph­¬ng trôc y : y’=0,2m ho³ KÕt luËn: Nh­ vËy víi chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi nh­ ®·chän ®· tho¶ m·n ®iÒu kiÖn chäc thñng cña ®µi . +KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc : Kho¶ng c¸ch tõ tim cét ®Õn trôc cña mçi cäc : *Theo ph­¬ng trôc x: x1= 0,75m víi n=2cäc *Theo ph­¬ng trôc y: y1=0,375 m víi n=3 cäc T¶i träng t¸c dông lªn cäc kiÓm tra : Ptt= Tõ c¸c gi÷ liÖu trªn ta cã kÕt qu¶ : P max=37,47tÊn P min=17,47tÊn Ta thÊy Pmax=37,47tÊn Cäc ®ñ søc chÞu t¶i P min=17,47tÊn >0 => Kh«ng cÇn kiÓm tra sù chäc nhæ cña cäc KÕt luËn : Cäc chän ®· ®¹t yªu cÇu c) TÝnh thÐp däc cho ®µi cäc : M« men uèn theo ph­¬ng x: M1=åPi.xi=37,47. (0,75-).2=35,5948 (tm) M« men uèn theo ph­¬ng y: M2=åPi.yi=37,47. (0,375-).3=22,480967 (tm) TÝnh thÐp theo c«ng thøc : Fct ; Víi Rct=2800 (Kg/cm2) Tõ c¸c m« men ®· tÝnh ë trªn ta tÝnh ra cèt thÐp theo c¸c ph­¬ng nh­ sau : F1= ÞTa chän f18a100 Fa=25,45 cm2 F1= ÞTa chän f14a100 Fa=15,39 cm2 Ta ®Æt cèt thÐp ®µi mãng nh­ sau: d) KiÓm tra mãng theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng : +KiÓm tra theo c­êng ®é d­íi ®¸y mãng qui ­íc : TÝnh gãc ma s¸t trong trung b×nh d­íi ®¸y ®µi : jtb= Líp ®Êt thø 1 2 3 4 5 6 jtb a=ftb/4 ChiÒu dµy (li) 1.6 2.4 2 3 3 2 Gãc ma s¸t 32 10 11 7 10 35 15.59 3.90 D.tr thiªn nhiªn 1.86 1.8 1.7 1.86 1.89 1.8 C¸c kÝch th­íc ®¸y mãng qui ­íc : ChiÒu dµi cäc ®ãng trong ®Êt : l=åli=14 m tga=0,077 BÒ réng mãng qui ­íc : am=a1+2ltga *a1 :lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp biªn cña hµng cäc ngoµi theo ph­¬ng y a1=1,1m am=3,024m BÒ dµi mãng qui ­íc bm=b1+2ltga *b1 :lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp biªn cña hµng cäc ngoµi theo ph­¬ng x b1=2,1m bm=4,254m DiÖn tÝch ®¸y mãng khèi qui ­íc : Fq­ = 13,63(m2) Träng l­îng ®µi mãng qui ­íc (tõ ®¸y ®µi trë lªn ) N1 =54,522 tÊn Träng l­îng mãng khèi qui ­íc (tõ ®¸y ®µi ®Õn mòi cäc -kh«ng cã cäc ) N2= (Fq­ -nc.Fc).ågwi li =215,75(TÊn ) Träng l­îng cña cäc BTCT N3=1,1.0,625.14.2,500=14,438 (TÊn) Träng l­îng khèi mãng qui ­íc : Nq­ = N1+N2+N3=54,522+215,75+14,438=284,7(TÊn) Lùc däc tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng khèi qui ­íc : Ntc===411,66(tÊn) M«men tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng qui ­íc:Mtc==62,04(tm) §é lÖch t©m cña néi lùc eo=0,151 m ¸p lùc tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng qui ­íc : P(max,min)= Tõ c¸c gi÷ liÖu trªn ta cã c¸c kÕt qu¶ sau: Pmax=38,7242t/m2 Pmin=21,6782t/m2 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña líp ®Êt d­íi ®¸y mãng qui ­íc : j=35° ;g=1,89 (Kg/cm2) ; cct =1(Kg/cm2) C¸c hÖ sè tra b¶ng : A=1,677 ; B=7,7 ; D=9,582 ChiÒu s©u cña ®¸y mãng qui ­íc : C­êng ®é tiªu chuÈn cña ®Êt nÒn d­íi ®¸y mãng qui ­íc : KÕt luËn : Pmax< 1,2 .Rtc §¹t yªu cÇu Pmin < Rtc §¹t yªu cÇu Nh­ vËy líp ®Êt d­íi ®¸y mãng qui ­íc ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc + KiÓm tra ®é lón cña ®¸y mãng khèi qui ­íc : øng suÊt th­êng xuyªn cña c¸c líp ®Êt d­íi ®¸y mãng khèi qui ­íc : s tb =ågi.li =21,946 (t/m2) øng suÊt trung b×nh d­íi ®¸y mãng khèi qui ­íc : Ptb = 35,36 (t/m2) øng suÊt g©y lón t¹i vÞ trÝ ®¸y mãng qui ­íc lµ : dzo= Ptb-s tb =13,414 (t/m2) øng suÊt g©y lón t¹i ®é s©u z lµ : dzl=dzo .Ko (Ko : HÖ sè tra b¶ng ) B¶ng tÝnh lón : Ta tÝnh lón b»ng ph­¬ng ph¸p céng lón tõng líp C/s©u Z g i Hi 2 Z/am Ko dZi dtbi Eoi Si (m) ( kg/cm3) (cm) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Cm) 0.00 0.0020 0.00 1.00 1.341 3.20 0 0.80 0.0019 80 0.50 0.95 1.271 3.35 300 0.279 1.60 0.0019 80 1.00 0.76 1.017 3.50 300 0.244 2.40 0.0019 80 1.50 0.56 0.745 3.66 300 0.188 3.20 0.0019 80 2.00 0.40 0.54 3.81 300 0.137 4.00 0.0019 80 2.50 0.30 0.398 3.96 300 0.100 4.80 0.0019 80 3.00 0.22 0.302 4.11 300 0.075 §é lón tæng céng S = 1.02 Cm dzl =0,302 < 1% dtbi=0,396 §¹t yªu cÇu Ta thÊy ë ®©y ®é lón tæng céng lµ S=1,02 cm nhá h¬n ®é lón cho phÐp ®èi víi nhµ cao tÇng lµ 8cm . Nh­ vËy lµ ®· ®¶m b¶o vÒ biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh +KiÓm tra c­êng ®é cña cäc khi vËn chuyÓn vµ khi treo lªn gi¸ bóa : Cäc dµi 12,69m ®­îc chia ra lµm hai ®o¹n : l1=6 m ; l2=6,69 m (tÝnh to¸n víi cäc l2) Ta ph¶i tÝnh to¸n hai tr­êng hîp : S¬ ®å vËn chuyÓn vµ s¬ ®å treo cäc lªn gi¸ bóa * Víi tr­êng hîp cÈu cäc : VÞ trÝ mãc cÈu trªn mçi ®o¹n c¸ch ®Çu cäc mét kho¶ng e=0,207.l=0,207.669=138,483 (cm) *Víi tr­êng hîp cäc treo lªn gi¸ bóa : VÞ trÝ mãc treo c¸ch ®Çu trªn : e= 0,294.l= 0,294.669 =196,686 (cm) q :träng l­îng ph©n bè (t/m) cña cäc q= ÞM1= 0,043.0,172.(6,69)2= 0,331(tm) M2=0,086.0,172. (6,69)2=0,6666(tm) Bª t«ng cäc #250 Rn= 110(Kg/cm2) Cèt thÐp f18 AII Ra=2800(Kg/cm2) Þao=0,58 ; Ao= 0,412 Chän líp b¶o vÖ a=2(cm) Þho=h-a=25-3=22(cm) Ta cã : A= Tra b¶ng : g=0,9774 Nh­ vËy diÖn tÝch cèt thÐp yªu cÇu: Fa= Ta chän Fa=6,16 (cm2) > Fa yªu cÇu vËy cäc thiÕt kÕ ®· ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ cÈu mãc . II.1TÝnh to¸n mãng cét C-9: Ta chän ra cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt t¹i ch©n cét ®Ó tÝnh : CÆp : Nmax=169,351 tÊn ; Mt­= 11,35 tm ; Qmax= 2,416 tÊn Ta tÝnh to¸n cô thÓ víi cÆp néi lùc thø 2 (Mmax;Nt­ ) sau ®ã ta kiÓm tra l¹i víi hai cÆp néi lùc cßn l¹i nÕu vÉn ch­a tho¶ m·n ta sÏ thiÕt kÕ l¹i víi chÝnh cÆp néi lùc Êy . 1) TÝnh søc chÞu t¶i cña cäc : a)Theo ®Êt nÒn : Qtc =m(mR.qp.Ap +u.åmf.fsi.li ) (1) Trong ®ã : - HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc m=1 ; mf=1,0 ; mR =1,1 - Chän cäc cã tiÕt diÖn bc =0,25 m; hd= 0,25m -DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc (phÇn më réng nhÊt ) Ap(m2)=0,0625 -Chu vi tiÕt diÖn cäc u(m)=1 -C­êng ®é ®Êt nÒn d­íi mòi cäc : qp(t/m2) -C­êng ®é ma s¸t tiªu chuÈn cña ®Êt nÒn t¹i líp thø i fsi(t/m2) t¹i mÆt xung quanh cña cäc (C¸c hÖ sè lÊy theo c¸c b¶ng trong TCXD 205-1998) B¶ng tÝnh søc chÞu giíi h¹n cña cäc Líp ®Êt M« t¶ líp ®Êt B li(m) litb(m) fsi Ap Qtc(t) 1 §Êt lÊp 0.00 1.60 0.8 0.00 0.00 0.00 2 SÐt dÎo mÒm 0.70 2.40 2.8 0.46 0.00 1.10 3 SÐt dÎo mÒm yÕu 0.65 2.00 5.0 1.16 0.00 3.42 4 Bïn sÐt h÷u c¬ 1.30 3.00 7.5 0.60 0.00 5.22 5 SÐt dÎo mÒm 0.60 3.00 10.5 2.00 0.00 11.22 6 C¸t h¹t trung 0.90 2.00 13.0 7.00 625.00 25.22 ChiÒu s©u mòi cäc lµ : 14,00m Chän mòi cäc ®Æt vµo líp ®Êt thø : 6 ChiÒu s©u ®¸y ®µi lµ : 2m ChiÒu s©u cäc ngËm vµo ®µi lµ : 0,15m Chän ®­êng kÝnh thÐp däc cña cäc lµ : 18mm ChiÒu dµi cña thÐp neo vµo ®µi lµ : 0,54m ChiÒu dµi cña cäc yªu cÇu lµ : 12,69m Søc chÞu t¶i cña cäc theo nÒn ®Êt (theo1) lµ : 65,00tÊn b)Theo vËt liÖu : Pc=kv.m.(Rn.F+mct.Rct.Fct) (2) Trong ®ã : HÖ sè ®ång nhÊt kv=0,85 C­êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng Rn=110 Kg/cm2 HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc : m=0,8 HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp : mct=1 C­êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp Rct=2800 Kg/cm2 DiÖn tÝch cña cäc :F=625cm2 DiÖn tÝch cèt thÐp :Fct=10,179 cm2 Nh­ vËy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu theo (2) lµ : : Pc=kv.m.(Rn.F+mct.Rct.Fct)=0,85.0,8.(110.625+1.2800.10,179)=66130,43(Kg)=66,13TÊn HÖ sè an toµn : Fs=1,8 Søc chÞu t¶i cña cäc lµ : Pct = Víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc lµ : 3d=3.0,25 =0,75 m 2) TÝnh to¸n ®µi cäc : a) CÊu t¹o ®µi cäc : §µi C-9 +X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc ®µi : Lùc däc tÝnh to¸n t¹i ®Ønh ®µi :tÊn M« men theo ph­¬ng x: Qx =2,416 tÊn ; Mx=11,35 tm Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c cäc (d) : d=0,25 m øng suÊt trung b×nh d­íi ®Õ ®µi stb=64,2 t/m2 ChiÒu s©u ®¸y ®µi ®· chän : h=2 §¸y ®µi cã kÝch th­íc s¬ bé nh­ sau :F®= Träng l­îng ®Êt trªn ®µi (Q®) :(tÊn ) Lùc däc tÝnh to¸n ®Õn cèt ®¸y ®µi : Ntt=tÊn +X¸c ®Þnh sè l­îng cäc cho ®µi : nc=1,2. cäc Ta chän sè cäc n=9cäc ChiÒu s©u cäc ngµm trong ®µi h1=0,15m ChiÒu dµy b¶n bª t«ng ë trªn ®Ønh cäc (h2)x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn chäc thñng ChiÒu dµi thÐp neo vµo ®µi (³ 250 vµ £ 30 d) Chän thÐp däc cña cäc lµ 18 mm Þ ln =0,54 m b) X¸c ®Þnh chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : +CÊu t¹o ®µi : ChiÒu réng ®¸y ®µi thùc tÕ F®=4,41m2 Lùc däc tÝnh to¸n thùc tÕ t¹i ®¸y ®µi : N tt =188,77tÊn ChiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : ho=0,75 m ChiÒu cao cña ®µi yªu cÇu lµ : h®=0,8m Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh cña ®µi ®Õn hµng cäc kh¶o s¸t *Theo ph­¬ng trôc x : x=0,75 m *Theo ph­¬ng trôc y : y=0,75 m +KiÓm tra chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc : TÝnh chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi cäc theo c«ng thøc sau : ho³ P1 :lµ lùc Ðp lâm tÝnh to¸n , lÊy b»ng tæng ph¶n lùc cña c¸c cäc ngoµi ph¹m vi ®µi cäc P1=0.36,11=0 (tÊn ) Rk : C­êng ®é tÝnh to¸n chÞu cña bª t«ng chÞu kÐo Rk=83 Kg/cm2 utb=2(bcc+x’ +acc+y’)=4,5 (m) *bcc:chiÒu réng cña tiÕt diÖn cét bcc=0,35m *acc:chiÒu dµi cña tiÕt diÖn cét acc=0,55m *Kho¶ng c¸ch tõ mÐp cét ®Õn trôc cäc kh¶o s¸t : +Theo ph­¬ng trôc x : x’=0,775m +Theo ph­¬ng trôc y : y’=0,575m ho³ KÕt luËn: Nh­ vËy víi chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi nh­ ®· chän ®· tho¶ m·n ®iÒu kiÖn chäc thñng cña ®µi . +KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc : Kho¶ng c¸ch tõ tim cét ®Õn trôc cña mçi cäc : *Theo ph­¬ng trôc x: x1= 0,75m víi n=3cäc *Theo ph­¬ng trôc y: y1=0,75 m víi n=3 cäc T¶i träng t¸c dông lªn cäc kiÓm tra : Ptt= Tõ c¸c gi÷ liÖu trªn ta cã kÕt qu¶ : P max=26,02 tÊn P min=15,93tÊn Ta thÊy Pmax=26,02 tÊn Cäc ®ñ søc chÞu t¶i P min=15,93tÊn >0 => Kh«ng cÇn kiÓm tra sù chäc nhæ cña cäc KÕt luËn : Cäc chän ®· ®¹t yªu cÇu c) TÝnh thÐp däc cho ®µi cäc : M« men uèn theo ph­¬ng x: M1=åPi.xi=26,06. (0,75-).3=37,0766 (tm) M« men uèn theo ph­¬ng y: M2=åPi.yi=26,06. (0,75-).3=44,95 (tm) TÝnh thÐp theo c«ng thøc : Fct ; Víi Rct=2800 (Kg/cm2) Tõ c¸c m« men ®· tÝnh ë trªn ta tÝnh ra cèt thÐp theo c¸c ph­¬ng nh­ sau : F1= ÞTa chän f18a100 Fa=47,8 cm2 F1= ÞTa chän f14a100 Fa=45,41 cm2 Ta ®Æt cèt thÐp ®µi mãng nh­ sau: d) KiÓm tra mãng theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng : +KiÓm tra theo c­êng ®é d­íi ®¸y mãng qui ­íc : TÝnh gãc ma s¸t trong trung b×nh d­íi ®¸y ®µi : jtb= Líp ®Êt thø 1 2 3 4 5 6 jtb a=ftb/4 ChiÒu dµy (li) 1.6 2.4 2 3 3 2 Gãc ma s¸t 32 10 11 7 10 35 13.47 3.37 D.tr thiªn nhiªn 1.86 1.8 1.7 1.86 1.89 1.8 C¸c kÝch th­íc ®¸y mãng qui ­íc : ChiÒu dµi cäc ®ãng trong ®Êt : l=åli=12 m tga=0,059 BÒ réng mãng qui ­íc : am=a1+2ltga *a1 :lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp biªn cña hµng cäc ngoµi theo ph­¬ng y a1=1,8m am=3,212m BÒ dµi mãng qui ­íc bm=b1+2ltga *b1 :lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp biªn cña hµng cäc ngoµi theo ph­¬ng x b1=2,1m bm=3,512m DiÖn tÝch ®¸y mãng khèi qui ­íc : Fq­ = 11,218(m2) Träng l­îng ®µi mãng qui ­íc (tõ ®¸y ®µi trë lªn ) N1 =45,112 tÊn Träng l­îng mãng khèi qui ­íc (tõ ®¸y ®µi ®Õn mòi cäc -kh«ng cã cäc ) N2= (Fq­ -nc.Fc).ågwi li =174,44 (TÊn ) Träng l­îng cña cäc BTCT N3=1,1.0,625.12.2,500=18,563(TÊn) Träng l­îng khèi mãng qui ­íc : Nq­ = N1+N2+N3=238,13(TÊn) Lùc däc tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng khèi qui ­íc : Ntc===379,25(tÊn) M«men tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng qui ­íc:Mtc==35,23(tm) §é lÖch t©m cña néi lùc eo=0,093 m ¸p lùc tiªu chuÈn t¹i ®¸y mãng qui ­íc : P(max,min)= Tõ c¸c gi÷ liÖu trªn ta cã c¸c kÕt qu¶ sau: Pmax=39,455 t/m2 Pmin=27,7864 t/m2 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña líp ®Êt d­íi ®¸y mãng qui ­íc : j=35° ;g=1,89 (Kg/cm2) ; cct =1(Kg/cm2) C¸c hÖ sè tra b¶ng : A=1,677 ; B=7,7 ; D=9,582 ChiÒu s©u cña ®¸y mãng qui ­íc : C­êng ®é tiªu chuÈn cña ®Êt nÒn d­íi ®¸y mãng qui ­íc : KÕt luËn : Pmax< 1,2 .Rtc §¹t yªu cÇu Pmin < Rtc §¹t yªu cÇu Nh­ vËy líp ®Êt d­íi ®¸y mãng qui ­íc ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc + KiÓm tra ®é lón cña ®¸y mãng khèi qui ­íc : øng suÊt th­êng xuyªn cña c¸c líp ®Êt d­íi ®¸y mãng khèi qui ­íc : s tb =ågi.li =21,916 (t/m2) øng suÊt trung b×nh d­íi ®¸y mãng khèi qui ­íc : Ptb = 35,36 (t/m2) øng suÊt g©y lón t¹i vÞ trÝ ®¸y mãng qui ­íc lµ : dzo= Ptb-s tb =13,414 (t/m2) øng suÊt g©y lón t¹i ®é s©u z lµ : dzl=dzo .Ko (Ko : HÖ sè tra b¶ng ) B¶ng tÝnh lón : Ta tÝnh lón b»ng ph­¬ng ph¸p céng lón tõng líp bm/am=1,093 Himax = 128,497 cm C/s©u Z g i Hi 2 Z/am Ko dZi dtbi Eoi Si (m) ( kg/cm3) (cm) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Cm) 0.00 0.0020 0.00 1.00 1.341 2.80 0 0.80 0.0019 80 0.50 0.94 1.257 2.95 300 0.277 1.60 0.0019 80 1.00 0.72 0.97 3.10 300 0.238 2.40 0.0019 80 1.49 0.51 0.684 3.26 300 0.176 3.20 0.0019 80 1.99 0.36 0.482 3.41 300 0.124 4.00 0.0019 80 2.49 0.26 0.348 3.56 300 0.089 4.80 0.0019 80 2.99 0.19 0.26 3.71 300 0.065 5.60 0.0019 80 3.49 0.15 0.2 3.86 300 0.049 §é lón tæng céng S = 1.02 Cm dZi = 0.2 < 1% dtbi = 0.386 §¹t yªu cÇu dzl =0,2 < 1% dtbi=0,386 §¹t yªu cÇu Ta thÊy ë ®©y ®é lón tæng céng lµ S=1,02 cm nhá h¬n ®é lón cho phÐp ®èi víi nhµ cao tÇng lµ 8cm . Nh­ vËy lµ ®· ®¶m b¶o vÒ biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh +KiÓm tra c­êng ®é cña cäc khi vËn chuyÓn vµ khi treo lªn gi¸ bóa : Cäc dµi 12,57m ®­îc chia ra lµm hai ®o¹n : l1=6 m ; l2=6,6 m (tÝnh to¸n víi cäc l2) Ta ph¶i tÝnh to¸n hai tr­êng hîp : S¬ ®å vËn chuyÓn vµ s¬ ®å treo cäc lªn gi¸ bóa * Víi tr­êng hîp cÈu cäc : VÞ trÝ mãc cÈu trªn mçi ®o¹n c¸ch ®Çu cäc mét kho¶ng e=0,207.l=0,207.660=136,62 (cm) *Víi tr­êng hîp cäc treo lªn gi¸ bóa : VÞ trÝ mãc treo c¸ch ®Çu trªn : e= 0,294.l= 0,294.660 =194,04 (cm) q :träng l­îng ph©n bè (t/m) cña cäc q= ÞM1= 0,043.0,172.(6,6)2= 0,322(tm) M2=0,086.0,172. (6,6)2=0,64434(tm) Bª t«ng cäc #250 Rn= 110(Kg/cm2) Cèt thÐp f18 AII Ra=2800(Kg/cm2) Þao=0,58 ; Ao= 0,412 Chän líp b¶o vÖ a=2(cm) Þho=h-a=25-3=22(cm) Ta cã : A= Tra b¶ng : g=0,9774 Nh­ vËy diÖn tÝch cèt thÐp yªu cÇu: Fa= Ta chän Fa=6,16 (cm2) > Fa yªu cÇu vËy cäc thiÕt kÕ ®· ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ cÈu mãc .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docmong.doc
 • gif1.GIF
 • mpp1.MPP
 • xls1.XLS
 • mpp2.MPP
 • xls2SÖAOF~1.XLS
 • xls2TÆH_P~2.XLS
 • doc321.DOC
 • doc3214.DOC
 • dmpACADSTK.DMP
 • xlsbang td tc.xls
 • docBIAI.DOC
 • xlsBOOK2.XLS
 • bk1CÇUTHANG.BK1
 • inidesktop.ini
 • mppDOANTN1.MPP
 • mppDOANTN.MPP
 • xlsDONTAI.XLS
 • dockc.doc
 • docKCLAI.DOC
 • docKETCAU.DOC
 • docKIENTRUC.DOC
 • docL_I~1.DOC
 • xlsLAN_ANH.XLS
 • docLOITN.DOC
 • xlsM_NG~1.XLS
 • xlsM_NGDO~2.XLS
 • docMODAU.DOC
 • docnv tke.doc
 • docTHI_TK~1.DOC
 • docTHIC«NG1.DOC
 • docTHIC«NG.DOC
 • xlsTHNL.XLS
 • xlsTHNLCOT.XLS
 • xlsTHNLDAM.XLS
 • xlsTHONGK~1.XLS
 • xlsTHONGK~2.XLS
 • xlstien do tc.xls
 • mppTIENDO1.MPP
 • xlsTIENDO1.XLS
 • mppTIENDO12.MPP
 • xlsTIENDO.XLS
 • mppTIENDODA.MPP
 • doctinh mong.doc
 • xlsTOHOPN~1.XLS
 • docTRALOI.DOC
Tài liệu liên quan