Thiết kế trụ sở nhà khách và văn phòng

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH “ TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG ” I. MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ - Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến lớn, đời sống của nhân dân cả nước được nâng cao. Do đó nhu cầu ăn ở cũng cần được cải tiến sao cho người dân được thoải mái với đầy đủ tiện nghi của cuộc sống văn minh. - Thủ Đô Hà Nội là trung tâm thương mại, kinh tế, văn hóa, chính trị lớn nhất phía Bắc, là nơi tập trung nhiều mối giao thông, quan hệ với các tỉnh lân cận và nhiều nước trên thế giới. Vì thế nhu cầu về chổ ở, sinh hoạt và làm việc cũng tăng lên rất nhiều. Vì vậy  Trụ Sở Nhà Khách & Văn Phòng  đã được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ăn ở sinh hoạt của một số cán bộ, công nhân viên trong ngành, trong đó tầng 1 dùng làm trụ sở làm việc chính nhằm giới thiệu, cung cấp và giao dịch phục vụ trong ngành Giao Thông Vận Tải. - Công trình gồm 10 tầng, tầng 1 dùng toàn bộ cho phòng làm việc, từ tầng 2 đến tầng 10 mỗi tầng có 6 phòng làm việc và 2 căn hộ. II. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 1. Vị trí công trình Công trình được xây dựng ở địa chỉ: 47-Huỳnh Thúc Kháng-quận Đống Đa-Tp. Hà Nội. 2. Qui mô và đặc điểm công trình Công trình gồm các phòng làm việc và phòng nghỉ có các chức năng như sau: - Tầng 1 : có diện tích xây dựng 486 m2 có chức năng tiếp khách & lễ tân - quản lý kỹ thuật - gara ôtô. + Phòng kỹ thuật : 21 m2 + Phòng tiếp khách: 180 m2 + Gara ôtô : 180 m2 + Wc & thang máy : 42 m2 + Cầu thang bộ : 21 m2 + Còn lại là không gian đi lại chung và phòng đặt bảng điện cho cả tòa nhà. - Tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10: có diện tích xây dựng : 486m2, gồm : + Phòng kỹ thuật : 21 m2 + Hành lang chung: 34,56 m2 + Wc & thang máy: 42 m2 + Cầu thang bộ : 21 m2 + Còn lại chia ra làm 2 căn hộ bố trí đối xứng mỗi căn hộ rộng: 90 m2. + Mái : đổ mái bằng BTCT có các lớp chốg thấm, chống nóng theo TCVN 2737-95, lượng nước mưa chảy xuống hứng trực tiếp trên sàn đưa vào hệ thống ống nhựa PVC đã đặt ngầm trong cột và truyền xuống dưới hệ thống hè rãnh bao quanh nhà. 3. Những chỉ tiêu xây dựng chính - Số tầng chính 10 tầng - Diện tích xây dựng: 486m2 - Tôn nền: 0,6m - Tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: cao 3,3m - Tầng trệt: 4.5m - Diện tích các tầng: 486m2 - Tổng diện tích xây dựng: 5346m2 III. CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT CHÍNH TRONG CÔNG TRÌNH 1. Hệ thống điện - Tiếp nhận cho công trình đặt ở tầng 1. Hệ thống điện thành phố vào công trình thông qua bảng điện, từ đây sẽ dẫn lên các tầng, cung cấp cho các phòng từ hệ thống các ống kỹ thuật đi ngầm trong tường. 2. Hệ thống cấp thoát nước a. Hệ thống cấp nước - Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước thành phố dẫn vào bể chứa trung gian đặt ở tầng trệt rồi dùng bơm cao áp bơm nước lên cung cấp cho sinh hoạt thường ngày. b. Hệ thống thoát nước - Nước sinh hoạt được thải ra và chất thải được đưa vào ống thoát nước xuống tầng trệt , dẫn vào hố ga , hầm chứa , lắng lọc , thông qua hố ga sau đó được dẫn ra hệ thống ống cống thoát nước chung của thành phố. 3. Hệ thống gió và chiếu sáng - Công trình đón gió quay về phía Đông - Nam là công trình đón gió tự nhiên. - Các phòng quay ra đường thì dùng cửa sổ để đảm bảo thông thoáng. - Cầu thang lấy ánh sáng từ hành lang vào. - Chiếu sáng và chống ồn, thì các phòng được thiết kế bằng cửa kính để lấy sáng và chống ồn rất tốt. Ngoài ra còn bố trí các loại đèn chiếu sáng để đảm bảo đủ ánh sáng khi bị ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài. 4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Trang bị các bộ súng cứu hoả ( ống vải gai 20, dài 25m, tia phun 13m), đặt tại phòng kỹ thuật, có vòi cứu hoả ở mỗi tầng và có bảng thông báo phòng cháy chữa cháy. Đồng thời trang bị các bình chữa cháy khô ( bình khí Co2 ).

doc27 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1060 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế trụ sở nhà khách và văn phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN IV THI COÂNG Khoái löôïng (20%) GVHD CHÍNH: Th.S.KHOÅNG TROÏNG TOAØN GVHD THI COÂNG: LE VAÊN KIEÅM CHÖÔNG I TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH MUÏC ÑÍCH THIEÁT KEÁ - Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, neàn kinh teá nöôùc ta coù nhieàu chuyeån bieán lôùn, ñôøi soáng cuûa nhaân daân caû nöôùc ñöôïc naâng cao. Do ñoù nhu caàu aên ôû cuõng caàn ñöôïc caûi tieán sao cho ngöôøi daân ñöôïc thoaûi maùi vôùi ñaày ñuû tieän nghi cuûa cuoäc soáng vaên minh. - Thuû Ñoâ Haø Noäi laø trung taâm thöông maïi, kinh teá, vaên hoùa, chính trò lôùn nhaát phía Baéc, laø nôi taäp trung nhieàu moái giao thoâng, quan heä vôùi caùc tænh laân caän vaø nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Vì theá nhu caàu veà choå ôû, sinh hoaït vaø laøm vieäc cuõng taêng leân raát nhieàu. Vì vaäy “ Truï Sôû Nhaø Khaùch & Vaên Phoøng ”ñaõ ñöôïc xaây döïng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu aên ôû sinh hoaït cuûa moät soá caùn boä, coâng nhaân vieân trong ngaønh, trong ñoù taàng 1 duøng laøm truï sôû laøm vieäc chính nhaèm giôùi thieäu, cung caáp vaø giao dòch phuïc vuï trong ngaønh Giao Thoâng Vaän Taûi. - Coâng trình goàm 10 taàng, taàng 1 duøng toaøn boä cho phoøng laøm vieäc, töø taàng 2 ñeán taàng 10 moãi taàng coù 6 phoøng laøm vieäc vaø 2 caên hoä. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH 1. Vò trí coâng trình: - Coâng trình ñöôïc xaây döïng ôû ñòa chæ: 47-Huyønh ThuùcKhaùng-Quaän Ñoáng Ña-Tp. Haø Noäi. 2. Qui moâ vaø ñaëc ñieåm coâng trình: - Coâng trình goàm caùc phoøng laøm vieäc vaø phoøng nghæ coù caùc chöùc naêng nhö sau: - Taàng 1 : coù dieän tích xaây döïng 486m2 coù chöùc naêng tieáp khaùch & leã taân - quaûn lyù kyõ thuaät - gara oâtoâ. + Phoøng kyõ thuaät : 21 m2 + Phoøng tieáp khaùch : 180 m2 + Gara oâtoâ : 180 m2 + Wc & thang maùy : 42 m2 + Caàu thang boä : 21 m2 + Coøn laïi laø khoâng gian ñi laïi chung vaø phoøng ñaët baûng ñieän cho caû toøa nhaø. - Taàng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : coù dieän tích xaây döïng : 486m2 goàm : + Phoøng kyõ thuaät : 21 m2 + Haønh lang chung : 34,56 m2 + WC & thang maùy : 42 m2 + Caàu thang boä : 21 m2 + 6 phoøng laøm vieäc dieän tích moãi phoøng laø 30 m2. + Coøn laïi chia ra laøm 2 caên hoä boá trí ñoái xöùng moãi caên hoä roäng: 90 m2 + Maùi : ñoå maùi baèng BTCT coù caùc lôùp choáng thaám, choáng noùng theo TCVN 2737_95, löôïng nöôùc möa chaûy xuoáng höùng tröïc tieáp treân saøn ñöa vaøo heä thoáng oáng nhöïa PVC truyeàn xuoáng döôùi heä thoáng heø raõnh bao quanh nhaø. 3. Nhöõng chæ tieâu xaây döïng chính: - Soá taàng chính 10 taàng - Dieän tích xaây döïng: 486m2 - Toân neàn : 0,6m - Taàng 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10: cao 3,3m - Taàng treät cao: 4.5m - Dieän tích caùc taàng vaø taàng maùi: 486m2 - Toång dieän tích xaây döïng: 5346m2 CAÙC HEÄ THOÁNG KYÕ THUAÄT CHÍNH TRONG COÂNG TRÌNH 1. Heä thoáng ñieän - Tieáp nhaän cho coâng trình ñaët ôû taàng 1. Heä thoáng ñieän thaønh phoá vaøo coâng trình thoâng qua baûn ñieän, töø ñaây seõ daãn leân caùc taàng, cung caáp cho caùc phoøng töø heä thoáng caùc oáng kyõ thuaät ñi ngaàm trong töôøng. 2. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc 2.1. Heä thoáng caáp nöôùc - Nguoàn nöôùc ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc thaønh phoá daãn vaøo beå chöùa trung gian ñaët ôû taàng treät roài duøng bôm cao aùp bôm nöôùc leân cung caáp cho sinh hoaït thöôøng ngaøy. 2.2. Heä thoáng thoaùt nöôùc - Nöôùc sinh hoaït ñöôïc thaûi ra vaø chaát thaûi ñöôïc ñöa vaøo oáng thoaùt nöôùc xuoáng taàng treät , daån vaøo hoá ga , haàm chöùa , laéng loïc , thoâng qua hoá ga sau ñoù ñöôïc daãn ra heä thoáng oáng coáng thoaùt nöôùc chung cuûa thaønh phoá. 3. Heä thoáng gioù vaø chieáu saùng: - Coâng trình ñoùn gioù quay veà phía Ñoâng - Nam laø coâng trình ñoùn gioù töï nhieân. - Caùc phoøng quay ra ñöôøng thì duøng cöûa soå ñeå ñaûm baûo thoâng thoaùng. - Caàu thang laáy aùnh saùng töø haønh lang vaøo. - Chieáu saùng vaø choáng oàn, thì caùc phoøng ñöôïc thieát keá baèng cöûa kính ñeå laáy saùng vaø choáng oàn raát toát. Ngoaøi ra coøn boá trí caùc loaïi ñeøn chieáu saùng ñeå ñaûm baûo ñuû aùnh saùng khi bò aûnh höôûng cuûa thôøi tieát beân ngoaøi. 4. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy: - Trang bò caùc boä suùng cöùu hoaû ( oáng vaûi gai f20, daøi 25m, tia phun 13m), ñaët taïi phoøng kyõ thuaät, coù voøi cöùu hoaû ôû moãi taàng vaø coù baûng thoâng baùo phoøng chaùy chöõa chaùy. Ñoàng thôøi trang bò caùc bình chöõa chaùy khoâ ( bình khí Co2 ). TÍNH CHAÁT CÔ LYÙ CAÙC LÔÙP ÑAÁT Tính chaát vaät lyù vaø cô hoïc cuûa caùc lôùp ñaát taïi vò trí khaûo saùt ñöôïc xaùc ñònh theo tieâu chuaån ASTM vaø phaân loaïi theo heä thoáng phaân loaïi thoáng nhaát vaø ñöôïc thoáng keâ trong baûng “Tính chaát cô lyù cuûa caùc lôùp ñaát” coù keøm theo baùo caùo naøy. - Lôùp ñaát soá 1: laø lôùp ñaát ñen laãn caùt vaø lôùp caùt mòn laãn ñaát boät – traïng thaùi raát bôøi rôøi coù beà daøy 1.5m. - Lôùp ñaát soá 2: laø lôùp seùt pha caùt – traïng thaùi meàm coù beà daøy 1.2m. Lôùp ñaát soá 3: laø lôùp seùt pha caùt laãn soûi saïn laterite – traïng thaùi deûo cöùng coù beà daøy 1.3m. Lôùp ñaát soá 4: laø lôùp seùt pha nhieàu caùt – traïng thaùi deûo meàm coù beà daøy 2.5m. Lôùp ñaát soá 5: laø lôùp caùt mòn laãn boät - traïng thaùi bôøi rôøi coù beà daøy 3.2m. Lôùp ñaát soá 6a: laø lôùp seùt laãn boät – traïng thaùi nöûa cöùng coù beà daøy 2.8m. Lôùp ñaát soá 6b: laø lôùp seùt laãn boät vaø ít caùt – traïng thaùi deûo cöùng coù beà daøy 1.7m. Lôùp ñaát soá 7a: laø lôùp caùt mòn laãn boät maøu vaøng – traïng thaùi bôøi rôøi coù beà daøy 3.3m. Lôùp ñaát soá 7b: laø lôùp caùt haït vöøa laãn boät – traïng thaùi chaët vöøa coù beà daøy 8.5m. Lôùp ñaát soá 8: laø lôùp seùt laãn boät – traïng thaùi cöùng coù beà daøy 8m. NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP THI COÂNG - Töø nhöõng ñieàu kieän thi coâng nhö vaät tö, thieát bò maùy moùc, nhaân coâng… ta coù phöông aùn thi coâng laø baùn cô giôùi. Nghóa laø keát hôïp thi coâng cô giôùi vôùi thi coâng thuû coâng. - Coâng trình ñöôïc xaây döïng trong trung taâm thaønh phoá do ñoù nguoàn ñieän ñöôïc laáy töø maïng löôùi ñieän quoác gia vaø ñaûm baûo cung caáp ñieän lieân tuïc cho coâng tröôøng. Tuy nhieân trong coâng tröôøng caàn trang bò moät maùy phaùt ñieän rieâng ñeå ñaûm baûo cho nguoàn ñieän oån ñònh vaø lieân tuïc cho coâng trình khi nguoàn ñieän quoác gia coù söï coá. - Nöôùc söû duïng trong coâng trình laáy töø heä thoáng caáp nöôùc cuûa thaønh phoá vaø phaûi ñaûm baûo löu löôïng caàn thieát trong suoát thôøi gian söû duïng. - Vaät lieäu xaây döïng laáy töø caùc xí nghieäp cheá bieán vaø ñöôïc ñem ñeán coâng trình ñeå thi coâng. - Do ñòa ñieåm coâng trình trong thaønh phoá neân caàn coù giaûi phaùp ñaøo ñaát hôïp lyù ñeå khoâng gaây chaán ñoäng, aûnh höôûng ñeán coâng trình laân caän. Nhöõng khoù khaên: -Vì coâng trình xaây döïng naèm trong thaønh phoá neân cuõng gaëp nhieàu khoù khaên veà maët toå chöùc thi coâng, di chuyeån, ñöôøng saù, an ninh, an toaøn lao ñoäng, khoâng gaây tieáng oàn trong thaønh phoá. Nhöõng thuaän lôïi: -Vò trí coâng trình naèm khaù thoaùng maùt, maët chính coâng trình quay ra truïc loä chính neân raát thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån vaät tö maùy moùc phuïc vuï cho coâng trình. Bieän phaùp thi coâng - Sau khi thi coâng coïc vaø thi coâng cöø môùi tieán haønh thi coâng ñaøo ñaát. Do ñaët ñieåm cuûa coâng trình khoâng coù taàng haàm neân khoái löôïng ñaát tính toaùn chuû yeáu laø khoái löôïng ñaát ñaøo cuûa moùng. - Ñaát ñaøo baèng cô giôùi (duøng maùy ñaøo gaàu nghòch) ñaøo töø maët ñaát töï nhieân ñeán ñoä saâu thieát keá (caùch ñoä saâu thieát keá 2m). - Ñaøo thuû coâng (do phaàn maùy ñaøo chöøa laïi vaø phaàn ñaát bò vöôùng vaøo phaàn ñoaïn coïc chöøa ñeå ñaäp ñaàu coïc ). - Ñeå ñaûm baûo phaïm vi thi coâng moùng vaø taïo raõnh thu nöôùc, ta caàn ñaøo roäng ra hai beân moät ñoaïn 2,0m. - Ñaøo vaùch khoâng coù maùy ta luy. - Ñieàu kieän thi coâng vaøo muøa khoâ neân ñaûm baûo cho vieäc ñaøo vaø chuyeân chôû ñaát raát thuaän lôïi. Ñaát ñaøo ñöôïc ñoå sang moät beân, khi thi coâng phaàn moùng naøo thì duøng maùy uûi laáp phaàn moùng ñoù. Vò trí ñaøo: ñaøo töø truïc 1 trôû ra coång. Vöøa ñaøo vöøa keát hôïp vôùi nhöõng vieäc khaùc nhö: ñaøo ñeán ñaâu thì laøm saïch hoá moùng ñeán ñoù vaø keát hôïp vôùi vieäc chuaån bò cho ñoå beâtoâng moùng. - Maët baèng moùng ñöôïc chia thaønh 2 veät ñaøo. - Khi gaëp nöôùc ngaàm thì ta ñaøo raõnh xung quanh maët baèng hoá ñaøo vôùi cao ñoä thaáp hôn vaø coù ñoä doác ñeå thu nöôùc veà hoá thoaùt (hoá thoaùt phaûi ñaøo saâu hôn) duøng maùy bôm ñeå huùt nöôùc vaø thoaùt nöôùc ra coáng lôùn. CHÖÔNG II GIAI ÑOAÏN CHUAÅN BÒ THI COÂNG PHAÀN NGAÀM GIAI ÑOAÏN CHUAÅN BÒ - Ñaùnh caùc buïi raäm, chaët caây to, nhoã goác reã, tieâu nöôùc maët, haï maët nöôùc ngaàm . - Caûi thieän, doïn deïp khu ñaát. - Laøm ñöôøng noäi boä. - Laøm raøo taïm thôøi. - Xaây döïng caùc nhaø cöûa taïm thôøi phuïc vuï thi coâng ( ban chæ huy coâng trình, kho vaät lieäu, caùc xöôûng phuï trôï, saân baõi xe, laùn traïi coâng nhaân, nhaø aên, traïm y teá, nhaø veä sinh … ) . - Laép ñaët löôùi ñieän, nöôùc thi coâng, chieáu saùng ngoaøi trôøi. - Laép ñaët ñöôøng daây ñieän thoaïi. - Thi coâng caùc heä thoáng raõnh tieâu nöôùc taïm thôøi, caùc hoá ga trung gian. - Ñaët caùc moác ñeå giaùc vò trí tim nhaø, xaùc ñònh caùc vò trí quan troïng vaø gôûi caùc cao ñoä phuïc vuï cho coâng taùc thi coâng vaø kieåm tra. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ CHUNG Coâng taùc giaûi phoùng maët baèng - Do coâng trình ñöôïc xaây döïng treân khu ñaát ñaõ coù saün moät soá coâng trình nhoû, vì vaäy ta caàn phaûi giaûi phoùng maët baèng, naém roõ sô ñoà maïng löôùi ñieän, nöôùc ñeå töø ñoù ta seõ taän duïng hoaëc thaùo dôõ noù khi thi coâng coâng trình . - Coâng trình coù saún khoâng lôùn, neân ta coù theå cho coâng nhaân phaù dôõ baèng thuû coâng vaø duøng xe taûi chôû xaø baàn ra ngoaïi oâ ñoå. Coâng taùc caáp nöôùc - Taän duïng moät soá ñöôøng oáng coù saún naâng caáp, laép ñaët theâm caùc ñöôøng oáng taïm thôøi ñeå phuïc vuï thi coâng. - Laép ñaët vaø hoaøn chænh caùc ñöôøng oáng ngaàm vónh cöûu cho coâng trình ñuùng thieát keá. Nôi coù phöông tieän vaän chuyeån beân treân caùc ñöôøng oáng choân ngaàm caàn gia coá. Sau khi thi coâng xong, caùc ñöôøng oáng taïm thôøi ñöôïc thu hoài vaø taùi söû duïng. Coâng taùc thoaùt nöôùc - Tieâu thoaùt nöôùc ngaàm baèng caùch khoan caùc gieáng ñöôøng kính 0.4m vaø saâu 1m doïc theo chaân ñaùy moùng vaø duøng caùc maùy bôm ñieän coâng suaát 20W bôm ra ngoaøi . Ngoaøi ra ñeå thoaùt nöôùc maët coù theå ñaøo theâm caùc raõnh thoaùt nöôùc chaûy vaøo caùc hoá taäp trung vaø duøng maùy bôm bôm ra ngoaøi . - Raõnh thoaùt nöôùc phuïc vuï cho coâng trình, taïm thôøi ñöôïc ñaøo loä thieân treân maët ñaát ñeå thu gom nöôùc möa veà caùc hoá ga taïm thôøi tröôùc khi chaûy vaøo hoá ga cuûa heä thoáng coáng thoaùt nöôùc thaønh phoá . Loùt vaùn taïm thôøi ngang raõnh taïi nhöõng nôi coù ngöôøi qua laïi vaø naïo veùt raõnh hoá ga sau caùc ñôït möa lôùn . Ñöôøng xaù vaø laøm raøo taïm thôøi - Xung quanh coâng tröôøng laø heä thoáng ñöôøng saù ñaõ qui hoaïch neân raát thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån vaät tö . Do khu ñaát ñöôïc xaây döïng coù coâng trình cuõ cho neân khi thaùo caàn phaûi doïn deïp vaø laøm ñöôøng taïm, ñeå cho xe phuïc vuï coâng tröôøng ñöôïc deå daøng. Laøm raøo taïm thôøi ñeå deå baûo quaûn maùy moùc vaø vaät tö trong coâng tröôøng , maët khaùc baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi ñi ñöôøng. Ñöôøng ñieän vaø heä thoáng chieáu saùng - Söû duïng maïng ñieän thaønh phoá, keát hôïp xaây döïng moät traïm phaùt ñieän döï phoøng baèng diezen . - Ñöôøng daây ñieän goàm : + Daây chieáu saùng vaø phuïc vuï sinh hoaït . + Daây chaïy maùy vaø phuïc vuï thi coâng . - Ñöôøng daây ñieän thaép saùng ñöôïc boá trí doïc theo caùc loái ñi coù gaén boùng ñeøn 100W chieáu saùng taïi caùc khu vöïc söû duïng nhieàu aùnh saùng . Ñöôøng daây ñieän thoaïi ñöôïc noái vôùi maïng ñieän thoaïi thaønh phoá phuïc vuï cho coâng taùc thi coâng vaø lieân heä. Coâng taùc traéc ñaïc 6.1. Khoáng cheá maët baèng Caùc ñieåm khoáng cheá maët baèng ñöôïc boá trí trong khu vöïc thi coâng coâng trình. Trong tröôøng hôïp bò maát ñieåm khoáng cheá trong khu vöïc thi coâng thì coù theå deã daøng khoâi phuïc laïi ñieåm khoáng cheá coù thaân moác baèng beâ toâng, daáu moác baèng ñoàng hoaëc theùp coù khaéc daáu chöõ thaäp saéc neùt. 6.2. Khoáng cheá ñoä cao Caùc ñieåm khoáng cheá ñoä cao coù caáu taïo ñaàu moác hình caàu, ñöôïc boá trí xung quanh khu vöïc xaây döïng coâng trình nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc chuyeån ñoä cao ra thöïc ñòa nhanh vaø chính xaùc. 6.3. Khoâng cheá truïc ñöùng coâng trình Vì coâng trình cao taàng neân ñeå ñaït ñöôïc ñoä chính xaùc cao, ta duøng maùy chieáu ñöùng quang hoïc. Caùc ñieåm khoáng cheá truïc ñöùng ñöôïc boá trí taïi vò trí loàng thang maùy, khu caàu thang boä vaø goùc nhaø, khoâng gian phía treân caùc ñieåm naøy seõ thoâng suoát khi ñaët maùy ño. Vò trí töông ñoái seõ ñöôïc kieåm tra treân moãi taàng thao taùc. 6.4. Boá trí chi tieát coâng trình - Taïi moãi taàng thao taùc coâng taùc caém truïc coâng trình ñöôïc thöïc hieän ngay sau khi keát thuùc ñoå beâ toâng. Caùc ñieåm khoáng cheá ñöôïc chuyeàn leân baèng maùy chieáu ñöùng quang hoïc, sau ñoù tieán haønh caùc coâng taùc sau : - Ñònh vò caùc ñöôøng tim truïc vaø ñöôïc baät möïc treân saøn beâ toâng. - Caém caùc vò trí coät, daàm, töôøng vaø caùc chi tieát phaàn thaân. - Caém vò trí loàng thang maùy, thang boä. - Chuyeån caùc ñieåm khoáng cheá ñoä cao, ñaùnh daáu caùc ñöôøng ñoä cao baèng caùch baät möïc quanh töôøng . - Vò trí ñöôïc ñaùnh daáu baèng caùch ñoùng ñinh treân saøn beâ toâng vaø baät möïc khoâng phai caùc ñöôøng truïc, ñöôøng phuï trôï, ñöôøng ñoä cao khoâng nhöõng chæ phuïc vuï cho coâng taùc phaàn thoâ maø coøn phuïc vuï cho coâng taùc hoaøn thieän sau naøy . Chænh caùc chi tieát cho ñuùng vò trí vaø ñaûm baûo ñoä thaúng ñöùng. 6.5. Quan traéc bieán daïng - Quaù trình thi coâng nhaø cao taàng phaûi ñöôïc tieán haønh ño bieán daïng ngay töø khi ñaøo hoá moùng . Coâng taùc theo doõi bieán daïng cuûa coâng trình ñöôïc thöïc hieän trong suoát quaù trình thi coâng, caùc moác quan traéc ñoä luùn ñöôïc boá trí ôû caùc coät taàng treät vaø treân caùc coâng trình laân caän. Chu kyø quan traéc chuû yeáu ñöôïc thöïc hieän moãi khi coâng trình ñöôïc chaát theâm taûi ( sau khi thi coâng xong taàng ). 6.6. Caùc thieát bò ño ñaïc - Maùy kinh vó . - Maùy thuûy bình töï ñoäng . - Maùy chieáu ñöùng. CHÖÔNG III BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT THI COÂNG PHAÀN NGAÀM THI COÂNG EÙP COÏC Choïn maùy eùp coïc - Löïc eùp giôùi haïn toái thieåu Peùp min ñöôïc xaùc ñònh theo ñaëc tính cuûa neàn ñaát maø coïc xuyeân qua. Do coïc xuyeân qua lôùp caùt neân Peùp min>1,5 - Trong ñoù = 91.7(T): söùc chòu taûi cuûa coïc Vaäy ta choïn maùy eùp EBT -120, Pmin= 120(T) coù nhöõng thoâng soá kyõ thuaät: - Kích thöôùc maùy: + Chieàu cao loàng eùp: 10,2m + Chieàu daøi giaù eùp: 10 (m). + Chieàu roäng giaù eùp : 3,2 (m). + Toång dieän tích ñaùy pistoâng eùp: 830 (cm2). + Bôm daàu coù Pmax = 250 (kG/cm2). + Haønh trình eùp : 1000 (mm). + Naêng suaát eùp : 100 (m/ca). - Khaû naêng eùp vaø kích thöôùc coïc: + Loaïi coïc : goã, theùp, beâtoâng coát theùp. + Chieàu daøi coïc Lmax : 9.0 (m/1 ñoaïn coïc). + Tieát dieän coïc Smax : 30x30(cm) + Löïc eùp Pmax = 120 (T/1 ñoaïn coïc) + Coù khaû naêng eùp ñöôïc coïc taïi vò trí caùch 0,5m vôùi chöôùng ngaïi vaät beân caïnh (haøng raøo, töôøng nhaø…) Ñoaïn noái coïc phaûi boá trí noái baèng theùp ñeå noái coïc vaø giöõ nguyeân ñöôïc ñoaïn coïc khi eùp. Choïn caàn truïc ñeå di chuyeån ñoái troïng Choïn xe caåu MKG –10. Ñoä vôùi nhoû lôùn cuûa tay caàn: R0 = 4(m). Ñoä cao nhoû nhaát : Hmin =20 (m). Thoâng soá kyõ thuaät. + Troïng löôïng naâng : Qmax =10 (T). + Baùn kính hoaït ñoäng : Rmax = 16(m). + Chieàu cao naâng toái ña : Hmax = 20(m) Quy trình eùp coïc - Thieát bò eùp coïc phaûi ñöôïc caân chænh chính xaùc ñeå caùc ñöôøng truïc khung maùy, ñöôøng truïc kích vaø ñöôøng truïc coïc thaúng ñöùng baèng caùch söû duïng moät maùy kinh vó ñaët ôû 2 phöông vuoâng goùc nhau. - Chaïy thöû maùy eùp ñeå kieåm tra tính oån ñònh cuûa thieát bò ( khoâng taûi vaø coù taûi) Kieåm tra coïc vaø vaän chuyeån coïc vaøo vò trí tröôùc khi eùp. - Laép döïng ñoaïn coïc ñaàu tieân phaûi caân chænh vaø döïng laép caån thaän, chính xaùc truïc coïc phaûi truøng vôùi truïc kích ñi qua ñieåm ñònh vò coïc. Ñoä sai leäch khoâng quaù 1cm. - Ñaàu treân cuûa coïc phaûi ñöôïc gaén chaët vaøo thanh ñònh höôùng cuûa khung maùy. - Khi eùp caàn chuù yù nhöõng giaây ñaàu tieân, aùp löïc neân taêng chaäm vaø ñeàu ñeå coïc caém saâu daàn vaøo ñaát. - Laép noái vaø eùp caùc ñoaïn coïc tieáp theo: + Kieåm tra beà maët 2 ñaàu coïc söûa chöõa cho thaät thaúng. + Kieåm tra chi tieát moái noái ñoaïn coïc vaø chuaån bò moái haøn. + Laép ñaët ñoaïn coïc tieáp theo vaøo vò trí eùp, caân chænh ñöôøng truïc coïc sau truøng vôùi truïc kích, ñoä nghieâng cuûa coïc khoâng ñöôïc vöôït quaù 0,5%. + Gia taêng leân coïc moät löïc taïo tieáp xuùc khoaûng 3-4 kG/cm2 roài môùi tieán haønh haøn noái coïc theo qui ñònh thieát keá. + Tieán haønh eùp caùc ñoaïn coïc sau gioáng nhö caùc ñoaïn coïc ñaàu. + Sau khi eùp xong caùc coïc beâtoâng thì laép theâm moät ñoaïn coïc theùp ñeå eùp coïc xuoáng cao trình thieát keá. - Giaù trò eùp taïi thôøi ñieåm cuoái cuøng khoâng nhoû hôn löïc eùp tôùi haïn toái thieåu vaø cuõng khoâng lôùn hôn löïc eùp lôùn nhaát taùc duïng leân coïc. Moïi thay ñoåi phaùt sinh trong quaù trình eùp coïc phaûi coù yù kieán cuûa cô quan thieát keá. THI COÂNG ÑAØI MOÙNG Coâng taùc chuaån bò - Sau khi ñaøo ñaát hoá moùng, xaùc ñònh laïi caùc cao trình caàn thieát, coá ñònh caùc moác chuaån baèng caùc coïc beâtoâng. Trình töï thi coâng goàm caùc böôùc sau: Xaùc ñònh laïi moät caùch chính xaùc tim moùng baèng thieát bò hoã trôï nhö maùy kinh vó. - Phaù ñaàu coïc beâtoâng coát theùp: tröôùc tieân ñuïc moät lôùp beâtoâng baûo veä ôû ngoaøi khung theùp, sau ñoù ôû phía treân ñuïc thaønh nhieàu loã hình pheãu cho rôøi khoûi coát theùp, tieáp theo duøng maùy ñuïc 2 – 3 loã sao cho khoaûng caùch ñeán cao ñoä thieát keá 5 – 10 (cm). Sau ñoù ñoùng neâm hoaëc duøng maùy phaù chaïy baèng phaûn löïc daàu ñeå phaù thaønh nhöõng maûng beâtoâng lôùn. Ñuïc phaù ñaàu coïc ñeán cao ñoä thieát keá thì döøng laïi, röûa saïch ñaàu coïc. Coâng taùc coát theùp - Tröôùc khi tieán haønh coâng taùc coát theùp ta tieán haønh caùc coâng taùc sau: + Hoaøn thieän maët neàn moùng: laøm baèng phaúng vaø ñaàm chaët. + Ñoå beâtoâng loùt daøy 10 (cm) vaø ñaàm chaët, lôùp loùt naøy laøm baèng beâtoâng ngheøo. Muïc ñích cuûa lôùp beâtoâng loùt laø taïo moät beà maët baèng phaúng cho vieäc thi coâng ñöôïc thuaän tieän, ngöôøi ñi laïi khoâng laøm hö hoûng neàn coâng trình, ñoàng thôøi ngaên cho ñaát neàn huùt nöôùc xi maêng cuûa beâtoâng moùng laøm trô coát theùp ñaùy moùng. + Trong vieäc ñaët coát theùp caàn phaûi ñaûm baûo vò trí ñuùng cuûa töøng thanh vaø ñaûm baûo ñoä daøy cuûa lôùp beâtoâng baûo veä. Giöõa coát theùp vaø coát pha ñöùng thì phaûi buoäc caùc mieáng beâtoâng ñeäm vaøo coát theùp baèng daây theùp nhoû. + Nghieäm thu coát theùp laø kieåm tra caùc kích thöôùc theo ñuùng baûn veõ thieát keá caáu taïo, kieåm tra vò trí vaø caùch ñaët caùc mieáng beâtoâng ñeäm, kieåm tra ñoä vöõng chaéc vaø ñoä oån ñònh cuûa khung coát theùp ñaûm baûo khoâng chuyeån dòch vaø bieán daïng khi ñuùc, ñaàm beâtoâng. Coâng taùc vaùn khuoân moùng - Choïn nhöõng taám vaùn khuoân tieâu chuaån baèng theùp laøm coffa cho ñaøi coïc. - Moùng coù kích thöôùc: (1.5´2.4´1.2)m thuoäc moùng M1 vaø moùng M2 coù kích thöôùc : (2.4x2.4x1.2)m choïn moãi beân 2 taám coffa 1.2 (m) ´ 0.6 (m) - Trình töï laép ñaët coffa ñaøi moùng nhö sau: + Laáy daáu chu vi ñaøi moùng; + Duøng nhöõng taám vaùn khuoân theùp kích thöôùc ñaõ choïn cho moùng ñaët naèm ngang. + Caùc taám lieân keát vôùi nhau baèng caùc neâm, oáng ngang, oáng doïc lieân keát vôùi nhau baèng caùc moùc saét, taïi caùc goùc duøng caùc taám theùp goùc ñeå lieân keát; + Duøng caùc taêngñô thanh choáng xieân tì xuoáng neàn ñeå coá ñònh caû heä. + Duøng caùc thanh vaêng ñeå coá ñònh thaønh khuoân. + Kieåm tra kích thöôùc caùc loã moùng tröôùc khi ñoå beâtoâng. Coâng taùc ñoå beâtoâng - Tieán haønh sau khi kieåm tra coát theùp vaø coffa. Duøng beâtoâng cuûa traïm troän taïi hieän tröôøng hoaëc beâtoâng töôi ñöôïc bôm tröïc tieáp töø maùy bôm beâtoâng. Trong quaù trình thi coâng ñuùc beâtoâng caàn laáy maãu beâtoâng ñeå kieåm tra cöôøng ñoä suït. Söû duïng ñaàm duøi ñeå ñaàm beâtoâng, beâtoâng ñöôïc ñoå töøng lôùp daøy 30 (cm), ñoå ñeán ñaâu ñaàm ñeán ñoù. Baûo döôûng beâtoâng - Baûo döôõng beâtoâng môùi ñuùc xong laø taïo ñieàu kieän toát nhaát cho söï ñoâng keát cuûa beâtoâng. - Khoâng ñeå beâtoâng bò taùc duïng cuûa naéng to möa raøo, ñoàng thôøi giöõ cho maët beâtoâng khoâng bò khoâ quaù nhanh. Ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng bao taûi öôùt, rôm raï, muøn cöa, caùt aåm. Haøng ngaøy phaûi thöôøng xuyeân töôùi nöôùc leân beà maët beâtoâng, coffa. Thôøi gian töôùi nöôùc tuøy thuoäc vaøo thôøi tieát vaø loaïi ximaêng, thöôøng 7 – 14 ngaøy. Sau khi ñuùc beâtoâng xong khoâng ñöôïc ñi laïi, ñaët coffa, döïng daøn giaùo vaø traùnh va chaïm maïnh leân beâtoâng tröôùc khi noù ñaït cöôøng ñoä 25 kG/cm2. Coâng taùc thaùo dôõ coffa - Thôøi gian thaùo dôõ coffa tuøy thuoäc vaøo: toác ñoä ninh keát cuûa xi maêng, nhieät ñoä khí trôøi, loaïi keát caáu coâng trình vaø tính chòu löïc cuûa coffa. - Trình töï thaùo dôõ coffa: + Dôõ caùc taám neâm, thanh choáng neïp, thanh choáng xieân,… + Dôõ caùc taám coffa moùng, baét ñaàu töø taám ngoaøi cuøng, … CHÖÔNG IV BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT THI COÂNG KHUNG I. PHAÀN KEÁT CAÁU COÂNG TRÌNH - Coâng trình goàm 1 dôn nguyeân vôùi 9 taàng laàu , keát caáu chòu löïc laø Beâ Toâng Coát Theùp ñoå toaøn khoái . - Vôùi maët baèng kieán truùc khoâng thay ñoåi nhieàu khi leân caùc taàng treân , thuaän lôïi cho vieäc thi coâng phaàn thaân , khoâng aûnh höôûng nhieàu ñeán coâng taùc coâppha , giaøn giaùo . - Vaät lieâu söû duïng chính cho coâng trình laø : Beâ toâng maùc 250 cho phaàn thaân, theùp CI cho saøn , CII cho coät, daàm - Tieát dieän coät thay ñoåi theo caùc taàng nhö sau: Coät bieân . + 4 taàng treân (7, 8, 9, 10) :30x30 cm . + 3 taàng giöõa ( 4, 5, 6 ) :40x40 cm . + 3 taàng döôùi ( 1, 2, 3 ) : 50x50 cm Coät giöõa + Taàng treân cuøng (10) :30x30 cm . + 3 taàng treân ( 7, 8, 9 ) : 35x35 cm . + 3 taàng giöõa ( 4, 5, 6 ) :45x45 cm . + 3 taàng döôùi ( 1, 2, 3 ) : 55x55 cm Tieát dieän daàm + Daàm ngang 30x60 cm + Daàm doïc 25x50 cm . Nguoàn nhaân löïc, vaät tö + Nguoàn nhaân löïc ñöôïc laáy töø ñòa phöông, vôùi ñoäi nguõ coâng nhaân laønh ngheà ñöôïc ñaøo taïo saün . + Nguoàn vaät tö ñöôïc cung caáp töø caùc kho baõi, beâtoâng thaønh phaåm töø caùc cô sôû saûn xuaát boâtoâng II. CAÙC COÂNG TAÙC THI COÂNG - Thi coâng ñuùc beâtoâng moät coâng trình goàm caùc coâng taùc: + Ñaët maùy moùc thieát bò phuïc vuï vaän chuyeån beâtoâng ñeán caùc vò trí caàn thi coâng. + Saûn xuaát coáp pha, vaän chuyeån coáp pha, laép döïng daøn daùo, laép raùp coáp pha, saøn coâng taùc vaø sau naøy laø vieäc thaùo dôõ. + Gia coâng vaø laép döïng coát theùp. + Tieáp nhaän beâtoâng vaø ñoå beâtoâng. + Baûo döôõng beâtoâng vaø thaùo dôõ coáp pha. - Trong ñoù coâng taùc coáp pha, coâng taùc coát theùp, coâng taùc ñuùc beâtoâng laø nhöõng daïng coâng taùc chính chieám vò trí cô baûn cuûa coâng trình. Nhö vaäy, toå chöùc thi coâng ñuùc beâtoâng toaøn khoái coâng trình ñeå ñaït hieäu quaû cao caàn phaûi döïa vaøo keá hoaïch cuï theå nhaèm thöïc hieän caùc coâng taùc treân. III .COÂNG TAÙC COÁP PHA VAØ DAØN GIAÙO - Döïa vaøo caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø caáu taïo coáp pha, ta coù: + Coáp pha phaûi ñuùng kích thöôùc caùc boä phaän coâng trình. + Coáp pha phaûi beàn vöõng, cöùng khoâng bieán daïng, cong veânh. + Coáp pha phaûi oån ñònh vaø coù ñoä luaân löu cao. + Coáp pha phaûi nheï, tieän nghi phuø hôïp ñeå deã döïng laép vaø thaùo dôõ. + Caùc khe noái coáp pha phaûi kín khoâng ñeå bò maát nöôùc ximaêng. - Cuøng vôùi caùc ñieàu kieän kinh teá caùc nöôùc ñang phaùt trieån, cuï theå laø trong coâng vieäc öùng duïng roäng raõi caùc loaïi maùy moùc vaø trang thieát bò hieän ñaïi trong thi coâng xaây döïng caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp…. Neân ñaõ ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian thi coâng vaø ñaûm baûo tính an toaøn cho nguôøi lao ñoäng cuõng nhö ngöôøi söû duïng. Vaø ñeå thieát keá coáp pha daøn giaùo cho coâng taùc thi coâng coâng trình ta söû duïng phöông aùn: Duøng taám coáp pha ñònh hình (coáp pha theùp tieâu chuaån). Daøn giaùo vaø caùc caây choáng ñôn ñaët theo caáu taïo ñeå keát hôïp choáng ñôõ cho caùc boä phaän coáp pha. - Khi thieát keá coáp pha, ta tính toaùn cho boä phaän coâng trình coù troïng löôïng lôùn nhaát (nhòp lôùn nhaát) vaø boá trí cho caùc boä phaän khaùc. 1. Sô löôïc veà boä phaän coáp pha theùp - Duøng coáp pha theùp phuø hôïp cho giaûi phaùp kieán truùc cuõng nhö cho caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. - Duøng coáp pha theùp coù theå haï giaù thaønh coâng trình, song song vôùi vieäc ruùt ngaén thôøi gian thi coâng nhôø vaøo vieäc söû duïng hôïp lyù boä phaän coáp pha. - Coáp pha coù ñoä thaúng vaø phaúng cuûa beà maët tieáp xuùc vôùi beâ toâng ñaït tieâu chuaån cao, coù kích thöôùc vaø hình daïng ña daïng. 2. Öu ñieåm cuûa coáp pha theùp - Ñoä luaân löu cao, hao phí vaät tö cho coâng trình seõ giaûm ñaùng keå. - Möùc tieát kieäm seõ gia taêng töø vieäc söû duïng nhieàu laàn boä coáp pha naøy trong chi phí ñaàu tö ban ñaàu. - Duøng coáp pha theùp khoâng nhöõng giaûm thôøi gian thi coâng maø coøn taïo söï tin töôûng cho caùc ñôn vò coù lieân quan (chuû thaàu, chuû ñaàu tö,…) veà chaát löôïng beà maët cuûa keát caáu, ñoä beàn cuûa coáp pha. -Vieäc laép döïng vaø thaùo dôõ deã daøng, nhanh choùng, thaäm chí vôùi nhöõng coâng nhaân khoâng laønh ngheà duøng buùa tay vaø nhöõng choát neâm cuõng coù theå laép raùp ñöôïc theo caùc yeâu caàu kyõ thuaät ôû möùc ñoä tin caäy. 3. Caùc chæ tieâu kyõ thuaät cuûa moät soá chi tieát chính - Taát caû caùc taám coáp pha ñöôïc caáu taïo töø khung chính keát hôïp vôùi caùc boä phaän phuï khaùc ñeå laép raùp. - Khung coáp pha ñöôïc laøm töø theùp caùn noùng, coù cöôøng ñoä chòu löïc cao. - Kích thöôùc cô baûn cuûa caùc chi tieát coáp pha saét 3.1.Kích thöôùc taám coppha coät-daàm-saøn Hình Daïng Loaïi Vaät lieäu Daøi L (mm) Roäng B (mm) Naëng (kG) Coâng duïng Taám coáp pha saét Theùp goùc 63x40x4 1800 600 40.5 Duøng laøm: coáp pha coät daàm saøn vaø caùc caáu kieän khaùc. 1800 500 35.0 1800 400 27.0 1800 300 23.0 1200 600 28.8 1200 500 26.8 1200 400 21.2 1200 300 15.7 3.2. Caây choáng vaø daøn giaùo: - Choïn caùc coät choáng ñeàu chænh ñöôïc. Ñoä daøi coät choáng ñeàu chænh töø 3.0- 4.2 m + Ñænh vaø chaân coät khoâng coá ñònh. Coù löïc neùn P=30/h KN + Ñænh vaø chaân coät coá ñònh chaéc chaén. Coù löïc neùn P=(30/h)*(L/h) KN + Coät chòu löïc ñuùng taâm. Coù löïc neùn P=1.5(30/h)*(L/h) KN h: Chieàu cao coät (m) L: Chieàu daøi lôùn nhaát cuûa coät (m) - Daøn giaùo: Choïn caùc loaïi daøn giaùo tieâu chuaån. + Loaïi 1200x900;1200x1200; 1200x1500;1200x1700. + Ngoaøi ra coøn coù caùc boä phaän khaùc nhö: giaèng cheùo, chaân ñeá (loaïi coù baùnh xe, loaïi khoâng coù baùnh xe). - Daøn giaùo ñöôïc choïn laø loaïi daøn giaùo phuø hôïp vôùi kích thöôùc cuûa caùc loaïi caáu kieän, goàm thang leo, khung ñònh hình, caùc thanh giaèng, caùc ñaàu kích, chaân kích… Ngoaøi giaùo ta coøn duøng caùc söôøn goã hoaëc theùp hoäp hình chöõ nhaät ñeå choáng ñôõ beân döôùi caùc taám coáp pha . Kích thöôùc vaø khoaûng caùch cuûa caùc söôøn goã, theùp hoäp, giaùo theå hieän treân baûn veõ. 4. Tính toaùn caùc loaïi caáu kieän - Choïn daøn giaùo ñeå ñôõû coáp pha saøn, khoaûng caùch ngang cuûa daøn laø 1.2m, khoaûng caùch giöõa hai daøn choïn: 1.2m (söû duïng daøn giaùo 1200x1500 laø chuû yeáu); coät choáng duøng ñeå ñôõ coáp pha daàm, choáng coáp pha coät, choáng coáp pha moùng... - Duøng caùc thanh gaèng ngang vaø giaèng doïc (baèng theùp troøn) ñeå coá ñònh chaân coät vaø ñaàu coät choáng. Söû duïng caùc khoaù noái ñeå lieân keát giaèng vaø coät. 4.1. Tính kích thöôùc cuûa söôøn ngang: - Khoaûng caùch giöõa hai söôøn ngang laø 50 cm - Khoaûng caùch giöõa hai söôøn doïc laø 100 cm - Löïc phaân boá treân söôøn ngang laø löïc phaân boá treân dieän tích saøn 50x100 cm - Caùc loaïi taûi troïng taùc duïng leân söôøn ngang - Löïc taùc duïng leân vaùn khuoân naèm: + Troïng löôïng beâ toâng treân 1m daøi (vôùi chieàu roäng coáp pha tieâu chuaån 30 cm) q1=0.1´0.3´1´2500 =82.5 (kG/m) + Löïc ñoäng do ñoå beâtoâng xuoáng vaùn khuoân :200 kG/m2 + Troïng löôïng cuûa ngöôøi ñöùng treân saøn coâng taùc :200 kG/m2 + Troïng löôïng xe vaän chuyeãn vaø caàu coâng taùc :300 kG/m2 + Löïc rung ñoäng do ñaàm maùy :130 kG/m2 Þ Toång coäng hoaït taûi : 830 kG/m2 - Hoaït taûi taùc duïng leân 1 m daøi vaùn khuoân: q2=830´30/100= 249 (kG/m) - Troïng löôïng baûn thaân cuûa vaùn khuoân: q3=23´0.3=6.9(kG/m) =>Toång löïc phaân boá treân 1 m daøi: q= q1 +q2 +q3=82.5+249+6.9= 338.4 ( kG/m) Vaäy löïc phaân boá treân dieän tích 60 x100 cm: Q=338.4´2= 677 ( kG/m) Ta xem thanh söôøn ngang laø moät daàm ñôn giaûn chòu löïc phaân boá ñeàu q=677 ( kG/m), töïa leân hai söôøn doïc vaø nhòp cuûa noù baèng 100 cm. Moâmen uoán lôùn nhaát cuûa thanh söôøn ngang: Choïn chieàu roäng thanh söôøn laø 6 cm, thì chieàu cao cuûa söôøn laø: [s]: ÖÙng suaát uoán cho pheùp cuûa goã: [s]=98 (kG/cm2) E: Moâdun ñaøn hoài cuûa goã :E=1.2´106 (kG/cm2) Vaäy ta choïn kích thöôùc cuûa thanh söôøn ngang: 6x12 cm. Kieåm tra ñoä voõng cuûa thanh söôøn ngang: Momen quaùn tính: Vaäy fmax<[f]: Thoûa ñieàu kieän cho pheùp. 4.1.1.Tính toaùn söôøn doïc - Troïng löôïng cuûa panen truyeàn leân söôøn doïc: - Troïng löôïng cuûa 3 thanh söôøn ngang: 3´0.05´0.12´1.0´800=17.28 kG - ÔÛ phaàn tính söôøn ngang phaân boá treân dieän tích 60 x100 cm ta coù: Q= 677 kG/m Vaäy löïc phaân boá treân dieän tích 100´100 cm: - Taûi troïng taùc duïng leân söôøn doïc laø: P= 1624.8 + 61.33 +17.28 =1703.4 kG - Ta coi söôøn doïc laø moät daàm ñôn giaûn, coù nhòp 1.0m, chòu 1 löïc taäp trung ôû giöõa nhòp do 1 söôøn ngang taùc duïng: - Momen lôùn nhaát cuûa noù laø: - Choïn chieàu roäng thanh söôøn laø 8 cm, thì chieàu cao cuûa söôøn laø: [s]: ÖÙng suaát uoán cho pheùp cuûa goã: [s]=98 (kG/cm2) E: Moâdun ñaøn hoài cuûa goã :E=1.2´106 (kG/cm2) Vaäy ta choïn kích thöôùc cuûa thanh söôøn doïc: 8 x12 cm 4.1.2.Kieåm tra khaû naêng chòu löïc cuûa daøn giaùo: Löïc taäp trung treân ñaàu daøn giaùo laø: - Taûi troïng taùc duïng leân 1 thanh daøn giaùo laø phaàn löïc phaân boá leân dieän tích 1.0x1.0 m, nhö ñaõ tính ôû treân, ta coù taûi taùc duïng leân söôøn doïc laø 1703.4 kG, chöa keå troïng löôïng baûn thaân cuûa söôøn doïc. - Troïng löôïng baûn thaân cuûa söôøn doïc: Troïng löông rieâng cuûa goã: gg=800 kG/m3 0.08´0.12´1.0´800=9.22 kG => Taûi troïng truyeàn leân 1 thanh daøn giaùo laø: P=1703.4+9.22=1712.62 kG - Taûi troïng cho pheùp ñoái vôùi 1 thanh daøn giaùo chòu neùn ñuùng taâm: [p]=2.5T=2500kG Vaäy daøn giaùo ñaûm baûo ñuû khaû naêng chòu löïc vaø khoâng bò bieán daïng khi taûi troïng ôû treân truyeàn xuoáng. 4.1.3. Tính toaùn panen, giaèng cho caùc caáu kieän ñöùng: Vaùn khuoân : Choïn vaùn khuoân tieâu chuaån (panen baèng theùp tieâu chuaån). a. Tính toaùn caùc thanh söôøn doïc: - Caùc löïc ngang taùc duïng leân vaùn khuoân ñöùng: + Taûi troïng ñoäng do ñoå beâ toâng vaøo vaùn khuoân: Pñ=400 (kG/m2) + Taûi troïng ngang cuûa vöõa beâ toâng khi ñoå vaø ñaàm: * Ñaàm baèng maùy: P=g´H+ Pñ g: Dung troïng cuûa 1 m3 beâ toâng; g=2500 (kG/m3) H: Chieàu cao cuûa lôùp beâ toâng sinh ra aùp löïc ngang Khi ñaàm baèng ñaàm duøi : H=0.75m => P=2500*0.75+400=2275(kG/m2) - Ta coi söôøn doïc laø 1 daàm ñôn giaûn nhòp 50 cm, goái töïa laø nhöõng thanh choáng. - Taûi troïng phaân boá ñeàu treân söôøn doïc: q=2275´0.5=1365 kG/m - Momen lôùn nhaát cuûa noù (tính cho 1m chieàu ngang ) laø: - Choïn chieàu roäng thanh söôøn laø 6 cm, thì chieàu cao cuûa söôøn laø: [s]: Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa goã: [s]=98 (kG/cm2) E: Moâdun ñaøn hoài cuûa goå E=1.2x106 (kG/cm2) Vaäy ta choïn kích thöôùc cuûa thanh söôøn doïc: 6x8 cm. Kích thöôùc caùc thanh choáng xieân : 5x10 cm. 5. Thi coâng coáp pha 5.1. Coáppha coät - Choïn coáp pha theùp tieâu chuaån. - Caùc thanh choáng tieâu chuaån (loaïi ñænh vaø chaân khoâng coá ñònh). - Goâng coá ñònh coáp pha baèng theùp, khoaûng caùch giöõa 2 goâng laø 60 cm (phaàn chi tieát xem baûng veõ). - Ngoaøi ra coøn coù caùc cuïc keâ, daây caêng, caûo, caùp,… 5.2. Coáppha daàm , saøn Sau khi doå beâ toâng coät khoaûng 2 ngaøy , tieán haønh laép döïng vaùn khuoâân daàm saøn . Döïng heä daøn giaùo choáng ñôõ xaø goà , laép vaùn khuoân ñaùy treân caùc xaø goà ñoù . Ñieàu chænh tim daàm , cao ñoä daàm ñuùng thieát keá . Laép döïng vaùn khuoân daàm xong , thì laép döïng vaùn khuoân saøn döïa treân xaø goà, vaùn khuoân ñöôïc laép thaønh töøng maûng ñöa leân caùc xaø ngang. Kieåm tra vaùn khuoân daàm , saøn ,cao trình laàn cuoái. 6. Nghieäm thu coáp pha - Ñeå ñaûm baûo hình daïng kích thöôùc vaø chaát löôïng cuûa caùc caáu kieän ñöôïc ñuùc beâtoâng caàn phaûi laøm coâng taùc kieåm tra, nghieäm thu coáp pha: -Kieåm tra caùc tim, coát, vò trí cuûa keát caáu, kieåm tra caùc kích thöôùc hình daùng coáp pha. -Kieåm tra maët phaúng, caùc khe khôùp noái, caùc maïch hôû cuûa coáp pha. -Kieåm tra ñoä vöõng chaéc, ñoä oån ñònh cuûa heä thoáng coáp pha, daøn giaùo, saøn coâng taùc. Nhöõng chi tieát coáp pha khi duøng xong phaûi xeáp thaønh töøng choàng, coù ñaùnh daáu qui öôùc rieâng cho töøng boä ñeå khi duøng tôùi khoâng maát thôøi gian tìm kieám, khoâng bò laãn loän vaø deã baûo quaûn. Vì kích thöôùc caùc caáu kieän khoâng hoaøn toaøn truøng laëp vôùi kích thöôùc tieâu chuaån cuûa caùc taám coáp pha, cho neân taïi vò trí thieáu huït ta xöû lyù baèng caùch duøng taám ñoän goùc, taám goùc trong, taám goùc ngoaøi hoaëc baèng vaùn eùp. IV. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP 1. Yeâu caàu chung veà coát theùp - Trong keát caáu beâtoâng coát theùp ngöôøi ta thöôøng duøng theùp cuoän vaø theùp caây. - Coát theùp cuoän coù ñöôøng kính Æ £10mm ñöôïc cuoán thaønh töøng cuoän. - Coát theùp caây, thanh coù ñöôøng kính Æ= 10¸90 mm boù thaønh töøng boù, chieàu daøi thanh theùp 11.7m. Khi tieáp nhaän coát theùp vaøo kho phaûi keøm theo bieân baûn ghi roõ nhaø maùy saûn xuaát, soá hieäu boù, loaïi vaø cöôøng ñoä, thaønh phaàn hoaù chaát, ñöôøng kính, chieàu daøi, tính chaát cô hoïc, ngaøy xuaát xöôûng. 2. Gia coâng coát theùp taïi coâng tröôøng - Nhöõng thanh, daây coát theùp tröôùc khi söû duïng phaûi ñöôïc naén thaúng ñeå deã gia coâng vaø baûo ñaûm chieàu daøy lôùp baûo veä, phaûi saïch gæ, phaûi caét theo chieàu daøi yeâu caàu. - Vieäc uoán naén theùp duøng maùy keùo theùp ñoái vôùi coát theùp cuoän, coøn nhöõng thanh coát theùp coù ñöôøng kính nhoû thì duøng buùa, lôùn thì duøng maùy uoán caét theùp. - Theùp ñöôïc ñaùnh gæ baèng baøn chaûi saét hoaëc ñöôïc keùo vaøo caùt. - Muoán coù nhöõng thanh coát theùp daøi hoaëc muoán taän duïng caùc ñoaïn coát theùp thì phaûi noái chuùng. - Khi buoäc noái nhöõng thanh coát theùp trôn, ñaët nôi beâtoâng chòu keùo thì hai ñaàu coát theùp noái phaûi uoán cong thaønh moùc vaø ñaët chaäp nhau moät ñoaïn daøi 35¸40 laàn ñöôøng kính coát theùp vaø duøng daây theùp buoäc quanh choã noái. - Ñaët coát theùp: + Ñaët töøng thanh rieâng leõ + Ñaët caùc löôùi, khung coát theùp gia coâng saün + Ñaët caùc khoái coáp pha coát theùp laép saün vaøo vò trí thieát keá - Vieäc ñaët vò trí coát theùp phaûi ñuùng vò trí cuûa töøøng thanh vaø baûo ñaûm ñoä daøy cuûa lôùp baûo veä. Giöõa coát theùp vaø coáp pha naèm coù keâ nhöõng mieáng cheâm baèng beâtoâng. Coøn giöõa coát theùp vaø coáp pha ñöùng cuõng coù nhöõng mieáng cheâm baèng beâtoâng, ñuùc saün coù daây buoäc. Neáu coù töø hai lôùp coát theùp trôû leân, caàn ñaûm baûo khoaûng caùch giöõa chuùng. 3. Nghieäm thu coát theùp - Kieåm tra caùc kích thöôùc, khoaûng caùch, vò trí ñaët caùc thanh theùp theo ñuùng baûn veõ thieát keá. Kieåm tra caùc khoaûng hôû ñaûm baûo lôùp baûo veä. Kieåm tra ñoä vöõng chaéc vaø ñoä oån ñònh cuûa caùc coát theùp ñaûm baûo khoâng chuyeån dòch, bieán daïng khi ñuùc vaø ñaàm beâtoâng. 4. An toaøn lao ñoäng - Nhöõng maùy gia coâng phaûi ñaët trong xöôûng coát theùp hoaëc trong khu vöïc coù raøo rieâng bieät. Vaø phaûi do chính coâng nhaân chuyeân nghieäp söû duïng maùy keùo theùp caùc cuoän theùp, phaûi ñöôïc raøo chaén, caùch xa coâng nhaân ñöùng vaø ñöôøng qua laïi toái thieåu laø 3m. Tröôùc khi keùo phaûi kieåm tra maùy keùo theùp caån thaän. - Voû caùc ñoäng cô ñieän, maùy phaùt ñieän, maùy haøn ñeàu phaûi ñöôïc tieáp ñaát. Tröôùc khi haøn phaûi kieåm tra laïi voû boïc caùch ñieän cuûa keïp giöõ que haøn. Ñoùng môû maïch ñieän haøn baèng caàu dao che kín. Ngöôøi thôï haøn phaûi ñöôïc trang bò maët naï ñeå baûo veä maét vaø maët khoûi nhöõng tia löûa haøn baén ra. - Khi haøn ngoaøi trôøi caàn che möa cho caùc thieát bò maùy haøn. Khi trôøi ñoå möa phaûi ñình chæ coâng vieäc haøn. Khi ñaët coát theùp phaûi chuù yù: - Theùp moùng phaûi ñöôïc ñöa xuoáng baèng maùng, khoâng ñöôïc vöùt töø treân cao xuoáng. - Khi ñaët coát theùp cho nhöõng keát caáu thaúng ñöùng treân 3m thì khoâng ñöùng treân caùc thanh coát theùp ñeå buoäc vaø haøn. - Chæ ñöôïc pheùp ñi treân coát theùp saøn theo ñöôøng vaùn goã . - Khoâng ñöôïc xeáp quaù nhieàu coát theùp döï tröõ treân saøn coâng taùc . - Khi ñaët coát theùp beân caïnh hay beân döôùi ñöôøng daây ñieän caàn coù bieän phaùp phoøng ngöøa coát theùp va chaïm vaøo daây ñieän. V. COÂNG TAÙC BEÂTOÂNG 1. Yeâu caàu ñoái vôùi vöõa beâtoâng -Vöõa beâtoâng phaûi ñöôïc troän thaät ñeàu, ñaûm baûo ñoàng nhaát veà thaønh phaàn. -Phaûi ñaït ñöôïc cöôøng ñoä thieát keá. -Phaûi ñaûm baûo thôøi gian troän, vaän chuyeån vaø ñuùc beâ toâng naèm trong giôùi haïn qui ñònh. -Vöõa beâ toâng caàn ñaùp öùng moät soá yeâu caàu cuûa thi coâng nhö coù ñoä löu ñoäng ñeå coù theå truùt nhanh ra khoûi xe troän, khoûi xe vaän chuyeån, ñeå coù theå ñoå vaøo khuoân ñuùc nhanh, chaët, laép kín ñöôïc moïi khe hôû giöõa nhöõng thanh coát theùp. -Caàn laáy maãu beâtoâng thí nghieäm ñeå kieåm tra ñoä suït vaø cöôøng ñoä. 2. Vaän chuyeån vöõa beâtoâng -Phöông tieän vaän chuyeån beâ toâng thöôøng laø oâtoâ taûi coù coái troän lieân tuïc. -Beâtoâng ñöôïc duøng bôm ngang baèng kích thuyû löïc vaø caàn truïc thaùp ñeå ñöa beâ toâng ñeán nôi thi coâng. 3. Ñuùc beâtoâng Tröôùc khi tieán haønh ñuùc beâ toâng caàn phaûi laøm moät soá coâng vieäc sau: - Kieåm tra laïi vò trí coáp pha, coát theùp. - Ñaùnh saïch gæ coát theùp neáu coù yeâu caàu. - Queùt saïch raùc röôûi, taåy caùc veát dô baån beân trong. - Neáu ñoå beâ toâng môùi leân lôùp beâ toâng cuõ thì phaûi ñaùnh sôøn beà maët tieáp xuùc, gioäi röûa vaø laøm saïch buïi treân maët beâ toâng ñoù. - Tröôùc khi ñoå beâ toâng neân töôùi aåm coáp pha ñeå khoâng huùt nöôùc ximaêng cuûa beâtoâng. - Khi thi coâng beâtoâng moùng, tröôùc khi ñoå beâtoâng moùng thì caàn chuaån bò lôùp beâ toâng loùt. Lôùp loùt naøy laøm baèng beâ toâng mac 100, daøy 10 cm. Lôùp loùt coù taùc duïng laøm baèng phaúng ñaùy moùng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thi coâng ñaët coát theùp moùng, ñoàng thôøi khoâng cho ñaát neàn huùt nöôùc xi maêng khi ñoå beâ toâng moùng. -Ñoå beâ toâng nhöõng keát caáu coâng trình caàn phaûi tieán haønh theo höôùng vaø theo lôùp nhaát ñònh. Ñoå beâtoâng moãi lôùp daøy 20-30 cm, roài ñaàm ngay.Vôùi nhöõng keát caáu khoái lôùn phaûi tieán haønh ñoå thaønh nhieàu lôùp choàng leân nhau. Ñeå coù söï lieân keát toaøn khoái giöõa caùc lôùp beâ toâng thì phaûi ñoå lôùp beâ toâng môùi leân lôùp beâ toâng cuõ tröôùc khi lôùp naøy ninh keát. Do yeâu caàu nhö vaäy ta phaûi khoáng cheá maët baèng thi coâng. Ñoái vôùi nhöõng coâng trình coù beà daøy lôùn thì ta chia thaønh nhieàu lôùp nhoû. Ñaây laø cô sôû ñeå ta phaân ñôït phaân ñoaïn hôïp lyù. - Ñoå beâ toâng coät töø treân cao xuoáng, chaân coät hay bò roã do ñoã töø treân cao xuoáng neân beâtoâng deå bò phaân taàng, caùc haït soûi ñaù rôi töø treân cao xuoáng, ñoïng doàn ôû ñaùy coät. Vaäy tröôùc khi ñoå beâtoâng neân ñoå moät lôùp vöõa ôû chaân coät daày khoaûng 30 cm, khi ñoå beâtoâng soûi ñaù lôùn seõ rôi vuøi vaøo trong lôùp vöõa naøy laøm cho noù coù thaønh phaàn bình thöôøng nhö beâtoâng ñang ñoå. - Khi ñoå beâ toâng saøn, muoán ñaûm baûo ñoä daày ñoàng ñeàu ta gia coâng caùc côû baèng theùp ñeå khi ñoå beâtoâng laáy cao ñoä beâtoâng cho chính xaùc. 4. Ñaàm beâtoâng - Ñaàm beâ toâng laø ñeå beâtoâng ñoàng nhaát, lieân tuïc, chaéc ñaëc, khoâng coù hieän töôïng roãng beân trong vaø roã beân ngoaøi, ñeå beâtoâng baùm chaët vaøo coát theùp. - Khi duøng ñaàm duøi, ñaàu ñaàm phaûi ñöôïc caém saâu vaøo lôùp beâtoâng döôùi 5¸10 cm, ñeå lieân keát hai lôùp. Thôøi gian ñaàm taïi moät vò trí tuøy vaøo ñoä ñaëc cuûa vöõa vaø khaû naêng maïnh yeáu cuûa maùy ñaàm. Daáu hieäu chöùng toû ñaàm xong moät choã laø vöõa beâ toâng khoâng suït luùn nöõa, boït khí khoâng noåi leân nöõa, maët treân baèng phaúng vaø thaáy baét ñaàu coù nöôùc xi maêng noåi leân. - Ñaàm xong moät choã phaûi ruùt ñaàm leân töø töø ñeå vöõa beâ toâng laáp ñaày loã ñaàm, khoâng cho boït khí loït vaøo. Khoaûng caùch giöõa caùc choã caém ñaàm khoâng ñöôïc lôùn hôn 1.5 R(R laø baùn kính aûnh höôûng cuûa ñaàm), ñeå cho caùc vuøng ñaàm choàng leân nhau khoâng bò boû soùt. Chuù yù: laø khoâng ñeå ñaàm chaán ñoäng va chaïm maïnh vaøo coát theùp, ñeå traùnh hieän töôïng cô caáu beâ toâng ninh keát bò phaù vôõ do coát theùp truyeàn chaán ñoäng sang, hoaëc vò trí coát theùp bò sai leäch.Vaø cuõng khoâng ñaët gaàn coáp pha döôùi 10 cm. 5. Boá trí maïch ngöøng Boá trí maïch ngöøng ôû ñaùy daàm , ñaàu coät ,choã thay ñoåi coáppha ñöùng vaø coáppha ngang. Boá trí maïch ngöøng song song vôùi daàm chính vaø khoaûng 1/3 daàm phuï . Höôùng ñoå maïch ngöøng song song vôùi daàm phuï vaø nôi coù noäi löïc nhoû . Daàm chính thì ñoå lieân tuïc . 6. Baûo döôõng beâ toâng - Baûo döôõng beâ toâng môùi ñuùc xong laø taïo ñieàu kieän toát nhaát cho söï ñoâng keát cuûa beâ toâng. - Khoâng ñeå beâ toâng bò taùc duïng cuûa naéng to möa raøo, ñoàng thôøi giöõ cho maët beâ toâng khoâng bò khoâ quaù nhanh. Ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng bao taûi öôùt, rôm raï, muøn cöa, caùt aåm. Haøng ngaøy phaûi thöôøng xuyeân tôùi nöôùc leân beà maët beâ toâng, coáp pha. Thôøi gian töôùi nöôùc tuyø thuoäc vaøo thôøi tieát vaø loaïi xi maêng, thöôøng 7¸14 ngaøy. - Sau khi ñuùc beâ toâng xong khoâng ñöôïc ñi laïi, ñaët coáp pha, döïng daøn giaùo vaø va chaïm maïnh leân beâ toâng tröôùc khi noù ñaït cöôøng ñoä 25 kg/cm2 . 7. Thaùo dôõ coáp pha - Thôøi gian thaùo dôõ coáp pha tuøy thuoäc vaøo: Toác ñoä ninh keát cuûa xi maêng, nhieät ñoä khí trôøi, loaïi caáu kieän, loaïi keát caáu coâng trình. - Trình töï thaùo dôõ coáp pha: +Dôõ caùc taám neâm, thanh choáng neïp, thanh choáng xieân… +Dôõ caùc taám coáp pha coät. +Dôõ coáp pha thaønh cuûa daàm ngang vaø daàm doïc +Dôõ caùc taám coáp pha saøn, baét ñaàu töø taám ngoaøi cuøng. +Thu doïn caùc caây choáng, daøn giaùo, dôõ coáp pha ñaùy daàm. 8. An toaøn lao ñoäng - Khi thi coâng coáp pha, coát theùp, ñuùc beâ toâng phaûi thöôøng xuyeân quan saùt, kieåm tra xem daøn giaùo coù chaén chaéc vaø oån ñònh khoâng. Treân nhöõng daøn giaùo cao phaûi laøm haøng raøo an toaøn. - Khi ñaët coát theùp daàm ngöôøi thôï khoâng ñöùng treân hoäp coáp pha daàm maø phaûi ñöùng töø moät saøn beân. -Khi vaän chuyeån coáp pha, coát theùp leân cao thì caàn phaûi kieåm tra caùc moái buoäc cho chaéc chaén. -Khi ñoå beâ toâng baèng caàn truïc thaùp chæ ñöôïc môû naép ñaùy pheåu khi ñaùy pheåu caùch maët keát caáu khoâng quaù 1m.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTC___EP_COC_HC_.DOC