Thiết kế trường cao đẳng Công Nghệ Thông Tin

TỔNG QUÁT VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH I VỊ TRÍ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH: 1. Vị trí xây dựng: Công trình được xây dựng tại quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh . Diện tích khu đất 3.023 m2 Diện tích xây dựng: 1.684 m2 Công trình có chiều cao 38.3 m. Chiều rộng :22,4 m. Chiều dài 56.5 m ; gồm có 7 tầng Chiều cao tầng trệt là 4m , các tầng còn lại là 3.6 m. 2 Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng: Công trình gồm có : 1 tầng trệt,7 tầng lầu, bồn nước mái. - Tầng trệt : phòng kỹ thuật phòng bảo vệ và để xe - Tầng lầu: dùng để bố trí các phòng học và văn phòng làm việc . - Bồn nước mái : công trình dùng để chứa nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy. Khối thấp: Công trình gồm có : 1 tầng trệt, 3 tầng lầu và 1 tầng hầm. - Tầng trệt : bố trí nhà để xe. - Tầng lầu : các phòng quản lý khác.và phòng sinh hoạt cộng đồng. 3 Giải pháp giao thông: - Giao thông theo phương đứng gồm 2 hệ thống thang bộ và 2 thang máy , mỗi tầng có hai thang bộ chính bố trí ở đầu và cuối công trình , thang máy có hai thang bố trí ở đầu và cuối công trình ( gần thang bộ ) - Giao thông theo phương ngang là các hành lang lưu thông giữa các phòng . II CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC: 1 Yêu cầu về phòng và chữa cháy: - Các bình cứu hỏa được đặt ở gần cầu thang - Nước cứu hỏa được lấy từ bồn nước mái. - Hệ thống báo cháy tự động 2 Yêu cầu về hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió: a) Hệ thống cấp thoát nước: - Nguồn nước lấy từ hệ thống cấp nước của Thành phố đưa vào bể chứa ở dưới tầng hầm sau đó được bơm lên bồn chứa ở tầng mái. Từ đó nước được dẫn đến mọi nơi trong công trình phục vụ cho sinh hoạt và chữa cháy. b) Hệ thống thông gió: Các phòng đều được thông gió tự nhiên bằng cửa sổ, cửa chính, hành lang, mỗi tầng đều có bố trí ren thông gió. 3 Yêu cầu về hệ thống chiếu sáng tự nhiên, nhân tạo, hệ thống thiết bị điện: Các phòng đều được chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hệ thống chiếu sáng nhân tạo. Ở hành lang, cầu thang đều có lắp hệ thống đèn emergency light CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc5 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1019 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế trường cao đẳng Công Nghệ Thông Tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN III: NEÀN VAØ MOÙNG KHOÁI LÖÔÏNG : 30 % GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: Thaày TRAÀN VAÊN PHUÙC MAËT CAÉT ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH: MAËT BAÈNG VÒ TRÍ HOÁ KHOAN . BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAÙC CHÆ TIEÂU CÔ LYÙ Lôùp ñaát Trò tieâu chuaån Trò tính toaùn (T/m3) (kG/cm2) (Ñoä) TTGH I TTGH II gtc ctc jtc Lôùp 1: ñaát sang laáp Lôùp 2: seùt laãn boät 1.519 0.092 5o30’ 1.419 0.082 5o30’ 1.469 0.084 5o00’ Lôùp 3: seùt pha caùt 1.84 0.159 12o26’ 1.802 0.159 12o26’ 1.816 0.159 12o24’ Lôùp 4: caùt pha seùt 1.937 0.026 29o 1.921 0.013 29o00’ 1.927 0.018 28o52’ BAÛNG CAÙC CHÆ TIEÂU KHAÙC NGOAØI g ,C , j Lôùp ñaát Dung troïng ñaåy noåi g’ (T/m2) Heä soá roãng e Ñoä aåm W (%) Giôùi haïn chaûy deûo Ñoä Seät B heä soá neùn ai (cm2/kG) Modun bieán daïng E (kG/cm2) WL WP PI Lôùp 1: ñaát sang laáp Lôùp 2: seùt laãn boät 0.999 1.730 55.8 66.4 36.5 29.9 0.65 0.179 10.51 Lôùp 3: seùt pha caùt 0.978 0.796 23.45 33.45 17.683 15.767 0.332 0.044 30.917 Lôùp 4: caùt pha seùt . 0.993 0.523 21.856 26.488 20.312 6.176 0.25 0.007 155.2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNEN MONG so lieu .doc
  • docHO NUOC.doc
  • docMONG COC KHOAN NHOI.doc
  • docNEN MONG - COC EP .doc
  • rtfPHUÏ LUC KHUNG.rtf
  • docPHULUC= DAM.doc
  • docSan dien hinh-THAI.doc
  • docsuaKHUNG TRUC 5.doc
  • docTHAI-CAUTHANG.doc
  • docTHAI-DAM DOC C.doc
Tài liệu liên quan