Thực trạng sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam - Giải pháp khắc phục

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG: I. KHÁI NIỆM VỀ HÀNG GIẢ 1. Định nghĩa hàng giả: 2. Các hình thức làm giả. II. TÁC HẠI CỦA HÀNG GIẢ III. TÌNH HÌNH HÀNG GIẢ Ở VIỆT NAM IV. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NẠN LÀM HÀNG GIẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM. V. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 1. Đối với các cấp các ngành 2. Đối với các doanh nghiệp 3. Với người tiêu dùng KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc14 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/09/2013 | Lượt xem: 778 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam - Giải pháp khắc phục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Sau nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng (1986), nÒn kinh tÕ ViÖt Nam b­íc sang mét thêi kú míi: x©y dùng mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn víi sù giao l­u më réng thÞ tr­êng, thu hót ®Çu t­ quèc tÕ, t¹o ®éng lùc vµ thíi c¬ x©y dùng mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, ®a d¹ng, nhiÒu chiÒu. Cïng víi sù më réng giao l­u, hîp t¸c ®ã, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn ®èi ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc ®ã lµ xu h­íng c¹nh tranh theo hai h­íng: c¹nh tranh tÝch cùc vµ c¹nh tranh tiªu cùc. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¹nh tranh tiªu cùc ®ã lµ vÊn ®Ò hµng gi¶. Hµng gi¶ trong n­íc, hµng gi¶ n­íc ngoµi trµn vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam ph¸ ho¹i s¶n xuÊt trong n­íc, lõa dèi ng­êi tiªu dïng. §ã lµ nh÷ng bøc xóc ®èi víi cuéc ®Êu tranh chèng hµng gi¶ trªn c¸c mÆt trËn: kinh tÕ, h×nh sù vµ qu¶n lý nhµ n­íc trong kinh doanh. Néi dung I. kh¸i niÖm vÒ hµng gi¶ 1. §Þnh nghÜa hµng gi¶: Theo nghÞ ®Þnh 140CP cã c¸c h×nh thøc sau ®­îc coi lµ hµng gi¶: S¶n phÈm hµng ho¸ kÓ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu cã nh·n s¶n phÈm gi¶ m¹o hoÆc nh·n s¶n phÈm cña mét c¬ së s¶n xuÊt kh¸c mµ kh«ng ®­îc chñ nh·n ®ång ý. S¶n phÈm hµng ho¸ mang nh·n hiÖu hµng ho¸ gièng hÖt hoÆc t­¬ng tù cã kh¶ n¨ng lµm cho ng­êi tiªu dïng nhÇm lÉn víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, bu«n b¸n kh¸c ®· ®¨ng ký víi c¬ quan b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp(côc s¸ng chÕ)hoÆc ®· ®­îc b¶o hé thªo ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia. S¶n phÈm, hµng ho¸ mang nh·n hiÖu kh«ng ®óng víi nh·n s¶n phÈm ®· ®¨ng ký víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng. S¶n phÈm hµng ho¸ ghi dÊu phï hîp tiªu chuÈn ViÖt Nam khi ch­a ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn vµ dÊu phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam. S¶n phÈm hµng ho¸ ®· ®¨ng ký hoÆc ch­a ®¨ng ký chÊt l­îng víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng mµ cã møc chÊt l­îng thÊp h¬n møc tèi thiÓu cho phÐp. S¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng víi nguån gèc, b¶n chÊt tù nhiªn, tªn gäi vµ c«ng dông cña nã. 2. C¸c h×nh thøc lµm gi¶. Theo t­ liªn tÞch sè 10/2000 / TTLT – BTM – BTC – BCA – BKHCNMT ngµu 27/4/2000 cña c¸c Bé Th­¬ng m¹i, Tµi chÝnh, C«ng an, Khoa häc – C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ( h­íng dÉn thùc hiÖn chØ thÞ 31 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ). Hµng gi¶ cã c¸c dÊu hiÖu sau th× ®­îc coi lµ hµng gi¶. a. Hµng gi¶ chÊt l­îng hoÆc c«ng dông. + Hµng gi¶ cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng nh­ b¶n chÊt tù nhiªn, tªn gäi vµ c«ng dông cña nã. + Hµng ho¸ ®­îc thªm t¹p chÊt, chÊt phô gia kh«ng ®­îc phÐp sö dông, lµm thay ®æi chÊt l­îng, cã chøa d­îc chÊt kh¸c víi tªn d­îc chÊt ghi trªn nh·n hoÆc bao b×, kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ ho¹t chÊt, chÊt h÷u hiÖu kh«ng ®ñ g©y nªn c«ng dông, cã ho¹t chÊt, chÊt h÷u hiÖu kh¸c víi tªn ho¹t chÊt, chÊt h÷u hiÖu ghi trªn bao b×. + Hµng ho¸ kh«ng ®ñ thµnh phÇn nguyªn liÖu hoÆc bÞ thay thÕ b»ng nh÷ng nguyªn liÖu, phô tïng kh¸c kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng so víi tiªu chuÈn chÊt l­îng hµng ho¸ ®· c«ng bè, g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi s¶n xuÊt, søc khoÎ ng­êi, ®éng vËt, thùc vËt hoÆc m«i sinh, m«i tr­êng. + Hµng ho¸ thuéc danh môc tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông môc tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông mµ kh«ng thùc hiªn g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi s¶n xuÊt, søc khoÎ ng­êi, ®éng vËt, thùc vËt hoÆc m«i tr­êng, m«i sinh. + Hµng ho¸ ch­a ®­îc chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn mµ sö dung giÊy chøng nhËn hoÆc dÊu phï hîp tiªu chuÈn (®èi víi danh môc hµng ho¸ b¾t buéc). b. Gi¶ vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸. + Hµng ho¸ cã nh·n hiÖu hµng ho¸ trïng hoÆc t­¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña ng­êi kh¸c ®ang ®­îc b¶o hé theo c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia mµ kh«ng ®­îc phÐp cña chñ nh·n hiÖu. + Hµng ho¸ cã dÊu hiÖu hoÆc cã bao b× mang dÊu hiÖu trïng hoÆc t­¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi tªn th­¬ng m¹i ®­îc b¶o hé hoÆc víi tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®­îc b¶o hé. + Hµng ho¸, bé phËn cña hµng ho¸ cã h×nh d¸ng bªn ngoµi trïng víi kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp ®ang ®­îc b¶o hé mµ kh«ng ®­îc phÐp cña chñ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp. + Hµng ho¸ cã dÊu hiÖu gi¶ m¹o vÒ chØ dÉn nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸ g©y hiÓu sai lÖch vÒ nguån gèc, n¬i s¶n xuÊt, n¬i ®ãng gãi, l¾p r¸p hµng ho¸. c. Gi¶ vÒ hµng ho¸ + Hµng ho¸ cã nh·n gièng hÖt hoÆc t­¬ng tù víi nh·n hµng ho¸ cña c¬ së kh¸c ®· c«ng bè. + Nh÷ng chØ tiªu ghi trªn nh·n hµnh ho¸ kh«ng phï hîp víi chÊt l­îng hµng ho¸ nh»m lõa dèi ng­êi tiªu dïng. + Néi dung ghi trªn nh·n bÞ c¹o, tÈy xo¸, söa ®æi, ghi kh«ng ®óng thêi h¹n sö dông ®Ó lõa dèi kh¸ch hµng. d. C¸c lo¹i Ên phÈm ®· in sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô hµng gi¶. + C¸c lo¹i ®Ò can, tem s¶n phÈm, nh·n hµng ho¸, bao b× cã dÊu hiÖu vi ph¹m nh­: Trïng hoÆc t­¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi hµng ho¸ cïng lo¹i, víi nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®­îc b¶o hé. II. T¸c h¹i cña hµng gi¶ Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tù chñ trong s¶n xuÊt, kinh doanh ®­a ra thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô phong phó ®a d¹ng. Ng­êi tiªu dïng ®­îc quyÒn lùa chän mua vµ sö dông s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô ®¶m b¶o an toµn, chÊt l­îng cao. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, sù ph¸t triÓn thÞ tr­êng cßn nÈy sinh nhiÒu biÓu hiÖn tiªu cùc, do ch¹y theo lîi nhuËn vµ lîi dông uy tÝn, chÊt l­äng cña nh÷ng mÆt hµng ho¸ ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a thÝch, nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ®· ®­a ra thÞ tr­êng nh÷ng hµng kÐm chÊt l­îng hµng “nh¸i” nh·n m¸c, hµng gi¶, qu¶ng c¸o kh«ng trung thùc ®¸nh lõa ng­êi tiªu dïng, g©y thiÖt h¹i cho nÒn kinh tÕ lµm cho nÒn kinh tÕ tr× trÖ kÐm phÊt triÓn vµ uy tÝn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh tèt, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ ng­êi tiªu dïng, g©y « nhiÔm m«i tr­êng, m«i sinh. Hµng gi¶ g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn s¶n xuÊt vµ l­u th«ng cña nhiÒu doanh nghiÖp vµ lµm n¶n lßng c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. vµ lµm søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Hµng gi¶ trµn lan trªn thÞ tr­êng khiÕn cho c¸c c«ng ty cã nh÷ng mÆt hµng næi tiÕng s¶n xuÊt trong n­íc ®Òu bÞ thÊt thu nÆng do hµng gi¶ ¨n theo th­¬ng hiÖu. · §èi víi ng­êi tiªu dïng: Lµm cho ng­êi tiªu dïng mÊt dÇn niÒm tin vµo s¶n phÈm v× hä kh«ng t×m thÊy gi¸ trÞ ®Ých thùc mµ m×nh mong muèn. Vµ g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n vÒ søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ng­êi tiªu dïng khi mua ph¶i hµng gi¶, hang nh¸i, hµng kÐm chÊt l­îng. · §èi víi doanh nghiÖp: Hµng gi¶ g©y thiÖt h¹i lín vÒ tinh thÇn còng nh­ vÒ tiÒn cña ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp lín lµm ¨n ch©n chÝnh th× mÊt hÕt uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, s¶n l­îng b¸n ra kh«ng nhiÒu g©y thÊt thu lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t­ mét sè l­îng tiÒn kh¸ lín vµo viÖc chèng hµng gi¶ vµ viÖc c¶i t¹o nh·n m¸c s¶n phÈm cña m×nh sao cho hµng gi¶ Ýt cã kh¶ n¨ng nh¸i theo nh·n hiÖu cña c«ng ty m×nh. · §èi víi nhµ n­íc: Lµm thÊt thu ng©n s¸ch nhµ n­íc, rèi lo¹n trËt tù qu¶n lý kinh tÕ C¸c c¬ quan ®iÒu tra ph¶i ®èi phã víi nh÷ng thñ ®o¹n tinh vi III. T×nh h×nh hµng gi¶ ë ViÖt Nam T×nh h×nh hµng gi¶ ë ViÖt Nam hiÖn nay ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc cña toµn x· héi. Hµng gi¶ kh«ng chØ ®­îc lµm ë trong n­íc mµ cßn ®­îc nhËp ë n­íc ngoµi vÒ. Hµnh gi¶ ë trong n­íc víi ®a d¹ng chñng lo¹i nh­ gi¶ vÒ mÉu m¸c, chÊt l­îng, nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng. Tõ khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp tham gia s¶n xuÊt, kinh doanh, t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt hµng ho¸ ®­îc th«ng th­¬ng giao l­u trao ®æi trong vµ ngoµi n­íc, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Song bªn c¹nh ®ã, næi nªn vÊn ®Ò ®¸ng lo ng¹i lµ tÖ n¹n s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ngµy cµng cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, nhÊt lµ ë vïng gi¸p danh gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, vïng s©u vïng xa, n¬i tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp, ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n, c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cßn thiÕu chÆt chÏ trong qu¶n lý kiÓm tra. Thèng kª cña côc c¶nh s¸t kinh tÕ, tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2000 ®· ph¸t hiÖn 3564 vô s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Theo sè liÖu cña côc qu¶n lý thÞ tr­êng thuéc bé Th­¬ng M¹i, tõ ®Çu n¨m ®Õn nay trung b×nh mçi th¸ng c¸c c¬ quan chèng hµng gi¶ thu gi÷ hµng tr¨m s¶n phÈm hµng gi¶ kh«ng chØ lµ hµng tiªu dïng hµng ngµy mµ c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng, ph©n bãn, thuèc trõ s©u...còng ®Òu bÞ lµm gi¶. §Æc biÖt n¨m 2000, c¬ quan qu¶n lý thÞ tr­êng ®· xö lý tíi 45%vô lµm hµng gi¶ lµ hµng thùc phÈm, d­îc phÈm liªn quan ®Õn søc khoÎ, cuéc sèng ng­êi tiªu dïng. TÝnh tõ n¨m 1997 ®Õn nay, sè vô lµm hµng gi¶ cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng. Cô thÓ n¨m 1997 cã kho¶ng 2000 vô th× ®Õn n¨m 1999 cã tíi 2936 vô. N¨m 2000, sè vô lµm hµng gi¶ vÉn kh«ng gi¶m. TÝnh chÊt cña c¸c vi ph¹m ngµy cµng phøc t¹p vµ thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi h¬n tr­íc rÊt nhiÒu. Do vËy viÖc ph©n biÖt chóng v« cïng khã kh¨n. MÆc dï trong n¨m nay kh«ng x¶y ra c¸c hiÖn t­îng lµm hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng g©y t¸c h¹i bøc xóc ®Õn céng ®ång nh­ vô b¸nh phë, n­íc m¾m cã foocm«n trong n¨m 1999 song trong lÜnh vùc nµo, mÆt hµng nµo còng cã tÖ hµng gi¶. §¸ng chó ý lµ hµng gi¶ theo lÜnh vùc nhËp khÈu ®· xuÊt hiÖn tÖ ®Æt hµng gi¶ theo yªu cÇu tõ n­íc ngoµi nhËp khÈu vµo trong n­íc vµ ®Æt hµng gi¶ ®Ó xuÊt ra n­íc ngoµi cã dÊu hiÖu t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Hµng gi¶ nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng, xuÊt xø kh¸ phæ biÕn nh­: m¸y tÝnh ®iÖn tö Casio, bËt löa NhËt nh·n hiÖu BIC, nh·n hiÖu xe m¸y CPI, bao b× b¸nh ngät B¶o Ngäc, phô tïng xe m¸y HonDa. Trong mét sè mÆt hµng, tÖ hµng gi¶ ®· lªn møc b¸o ®éng. Tuy n¹n hµng gi¶ ®· trµn ngËp thÞ tr­êng ViÖt Nam song ng­êi tiªu dïng th× vÉn ch­a cã c¸ch g× ®Ó nhËn biÕt ®©u lµ hµng thËt, ®©u lµ hµng gi¶ nªn dÉn ®Õn viÖc mua nhÇm ph¶i hµng gi¶ vÉn diÔn ra trªn thÞ tr­êng ngµy cµng nhiÒu. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t x· héi häc vÒ “Th¸i ®é cña ng­êi d©n ®èi víi hµng gi¶ trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i ’’ T¹i thµnh phè H¹ Long tØnh Qu¶ng Ninh (th¸ng 7/2000) th× cã tíi 58% sè ng­êi ®­îc hái ®· tõng mua ph¶i hµng gi¶, trong ®ã sè ng­êi mua ph¶i hang gi¶ do kh«ng nhËn biÕt ®­îc chiÕm tíi 73%, sè biÕt lµ hµng gi¶ nh­ng vÉn mua (chñ yÕu lµ lo¹i hµng cã gi¸ trÞ kh«ng lín, rÎ tiÒn) chØ chiÕm 22,2%. §iÒu nµy cho thÊy ng­êi d©n kh«ng nhËn biÕt ®­îc hµng hµng gi¶ bÇy b¸n trªn thÞ tr­êng chiÕm tû lÖ cao. KÕt qu¶ nghiªn cøu cßn cho thÊy nhu cÇu ®­îc h­íng dÉn c¸ch nhËn biÕt hµng gi¶ cña ng­êi d©n chiÐem tíi 83% sè ng­êi ®­îc hái. NÕu th­êng xuyªn h­íng dÉn c¸ch nhËn biÕt hµng gi¶ mét c¸ch cô thÓ, dÔ hiÓu, dÔ ph©n biÖt cho ng­êi d©n th× hiÖu qu¶ trong viÖc ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt hµng gi¶ sÏ cao h¬n, bëi v× khi ®ã hµng gi¶ sÏ Ýt cã c¬ héi ®­îc tiªu thô vµ tån t¹i trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. IV. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn n¹n lµm hµng gi¶ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Hµng gi¶ tån t¹i trong mäi lÜnh vùc, thùc sù lµ mét tÖ n¹n x· héi, g©y t¸c h¹i to lín ®Õn lîi Ých ng­êi tiªu dïng.Song mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ phÝa ng­êi s¶n xuÊt nh»m thu lîi nhuËn cao. C¸c c¬ së nµy ®· t×m mäi c¸ch thay thÕ vËt liÖu dëm, rÎ tiÒn ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ víi chi phÝ thÊp mµ vÉn b¸n ®­îc gi¸ cao, thu lîi nhuËn nhiÒu. Nguyªn nh©n thø hai lµ do ng­êi tiªu dïng kh«ng nhËn biÕt ®­îc hµng thËt hµng gi¶. ViÖc qu¶n lý nh·n m¸c cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÝnh hiÖu, s¶n phÈm, dÞch vô cã uy tÝn cßn láng lÎo. C¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ n­íc ch­a ®ång bé, mét sè luËt liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, b¶o vÖ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ lîi Ých ng­êi tiªu dïng ®­î ®Ò ra qu¸ chËm vµ thiÕu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ. Nguyªn nh©n thø ba lµ mét sè bé phËn ng­êi tiªu dïng cã t©m lý dÔ chÊp nhËn víi hµng gi¶ theo quan niÖm”tiÒn nµo cña Êy”, khi hµng ho¸ rÎ, phï hîp víi thu nhËp th× hä mua vÒ ®Ó dïng. Nguyªn nh©n thø t­ lµ chóng ta ch­a lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cho ng­êi tieu dïng vÒ chÊt l­îng hµng ho¸, t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ®Ó nhËn biÕt vµ tham gia ®Êu tranh phßng ngõa. Nguyªn nh©n thø n¨m lµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn xö lý ®èi víi ®èi t­îng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ cßn thiÕu.Trong lÜnh vùc xö lý hµnh chÝnh ch­a quy ®Þnh cô thÓ, bé luËt h×nh sù n¨m 1999 cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/7/2000 nh­ng ®Õn nay c¸c nghµnh chøc n¨ng ch­a cã h­íng dÉn,dÉn ®Õn tuú tiÖn trong xö lý. Nguyªn nh©n thø s¸u lµ hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n­íc tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc c¶i tiÕn chÊt l­îng, mÉu m· song søc c¹nh tranh yÕu, ch­a theo kÞp khu vùc vµ thÕ giíi.Gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng trong n­íc, gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng ht«n còng cã sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu.Mét sè bé phËn ng­êi s¶n xuÊt Ýt vèn kh«ng cã kü thuËt ®· ph¶n øng tiªu cùc, s¶n xuÊt hµng gi¶ nh·n m¸c hiÖu hµng ho¸ cña c¸c c¬ së kh¸c nh»m duy tr× sù tån t¹i cña hä. Nguyªn nh©n thø bÈy lµ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp thiÕu c«ng ¨n viÖc lµm, mét sè c¸n bé häc sinh ®­îc ®µo t¹o, cã hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ mét nghµnh nghÒ, lÜnh vùc mµ kh«ng ®­îc sö dông dÉn ®Õn s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶.Thu nhËp cña nh©n d©n, nhÊt lµ n«ng d©n vµ tÇng líp ng­êi lao ®éng nghÌo cßn qu¸ thÊp, kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiªu dïng c¸c lo¹i hµng ho¸ chÝnh phÈm cã chÊt l­îng nh­ng gi¸ cao nªn buéc ph¶i chÊp nhËn hµng gi¶ kÐm phÈm chÊt cã gi¸ rÎ. Nguyªn nh©n thø t¸m lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, doanh nghiÖp qu¶n lý mÉu m· bao b× cßn s¬ hë chËm c¶i tiÕn vµ ®æi míi, dÔ bÞ lµm nh¸i.Mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ c¸c ®èi t­îng trong ®­êng d©y tæ chøc s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gØa cña chÝnh doanh nghiÖp ®ã. Gi¸ s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp cßn cao, ch­a phôc vô ®¹i ®a sè quÇn chóng nh©n d©n. Nguyªn nh©n thø chÝn lµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp vµ c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng ch­a thùc sù quan t©m ®óng møc, ch­a coi vÊn ®Ò s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ lµ nghiªm träng cÇn ph¶i chÆn ®øng, ®Èy lïi. Nguyªn nh©n thø m­êi lµ viÖc phèi hîp ®Êu tranh gi÷a c¸c ngµnh, lùc l­îng chøc n¨ng ch­a ®ång bé, ch­a cã sù thèng nhÊt cao, c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ch­a ®¸p øng nhu cÇu ®Êu tranh chèng téi ph¹m. Kinh phÝ cho c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ kh«ng cã hoÆc cã rÊt Ýt dÉn ®Õn h¹n chÕ kÕt qu¶ chung V. BiÖn ph¸p kh¾c phôc §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ lµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh mµ cßn ®èi víi toµn thÓ nh©n d©n nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng. 1. §èi víi c¸c cÊp c¸c ngµnh ChÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh chøc n¨ng c¸c cÊp cÇn cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm vµ æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. Ph¶i thùc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy s¶n xuÊt, tõng b­íc n©ng cao møc thu nhËp, c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh©n d©n vÒ vËt chÊt, ®ång thêi tÝch cùc vËn ®éng mäi ng­êi d©n tù nguyÖn, tù tè c¸o, tè gi¸c téi ph¹m, kh«ng tham gia vµo bu«n b¸n s¶n xuÊt hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng. C«ng t¸c chØ ®¹o ®Êu tranh phßng chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ph¶i kiªn quyÕt kÞp thêi, cã t¸c dông gi¸o dôc r¨n ®e phßng ngõa téi ph¹m. Tr­ng bµy, triÓn l·m hµng thËt, hµng gi¶ ë tõng ®Þa ph­¬ng. §­a chóng ra ®Ó gióp mäi ng­êi, mäi tÇng líp x· héi ý thøc ®­îc t¸c h¹i ghª ghím cña hang gi¶, gióp hä cã thªm th«ng tin cÇn thiÕt, ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ hµng thËt ®©u lµ hµng gi¶, qua ®ã tËp hîp ®­îc céng ®ång d©n c­ cïng c¸c c¬ quan chøc n¨ng tham gia bµi trõ hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng. Qua viÖc triÓn l·m tr­ng bµy gióp cho ng­êi tiªu dïng cã thªm ý thøc, th«ng tin ®Ó ph©n biÖt ®­îc hµng thËt, hµng gi¶, hiÓu ®­îc t¸c h¹i ghª ghím cña nã, ®Ó kh«ng bao giê mua nhÇm hµng, ®ång thêi tÝch cùc tè gi¸c víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh÷ng c¬ së, æ nhãm s¶n xuÊt, tµng tr÷ kinh doanh hµng gi¶. §ång thêi còng gióp cho c¸c doanh nghiÖp hiÓu râ r»ng, muèn s¶n xuÊt vµ kinh doanh tèt cÇn ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cô thÓ lµ tu©n theo t¸m néi dung b¾t buéc ghi trªn nh·n hiÖu hµng ho¸, theo quyÕt ®Þnh 178/1999/Q§-TTG ngµy 30/8/1990 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ xuÊt nhËp khÈu, t¹o ®iªï kiÖn cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ng­êi tiªu dïng biÕt râ tªn c¬ së s¶n xuÊt, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i ®Ó cã thÓ ®èi chiÕu hoÆc khiÕu n¹i khi x¶y ra c¸c sù cè vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ vµ ®©y còng lµ dÞp ®Ó c¸c nhµ doanh nghiÖp nghiªn cøu thÞ tr­êng,dµnh l¹i thÞ phÇn ®· mÊt do n¹n hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng. Rµ xo¸t l¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, xem c¸i nµo phï hîp ®Ó söa ®æi, bæ xung, cÇn cô thÓ ho¸ c¸c chÕ tµi vµ lµm râ møc nµo th× khëi tè h×nh sù, møc nµo th× xö lý hµnh chÝnh, n©ng mét sè khung h×nh ph¹t vÒ hµnh vi s¶n xuÊt l­u th«ng, tµng tr÷ vµ bu«n b¸n hµng gi¶. §ång thêi ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra, thanh tra ®Þnh kú sau cÊp phÐp, qu¶n lý chÆt c¸c c¬ së kinh doanh trªn ®Þa bµn, kÞp thêi ph¸t hiÖn, kiªn quyÕt sö lý ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m vµ mét ®iÒu rÊt quan träng lµ ®Çu t­ tho¶ ®¸ng cho c«ng t¸c chèng hµng gi¶. Ngoµi quü chèng hµng gi¶ nhµ n­íc nªn hç trî kinh phÝ tõ ng©n s¸ch, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c lùc l­îng chøc n¨ng thùc thi c«ng vô thuËn lîi h¬n. 2. §èi víi c¸c doanh nghiÖp §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i chñ ®éng b¶o vÖ chÊt l­îng, mÉu m·, qu¶ng lý bao b× nh·n m¸c hµng ho¸ cña c¬ së m×nh, chøc n¨ng trong viÖc tuyªn truyÒn hµng thËt, hµng gi¶ vµ chñ ®éng ph¸t hiÖn, phèi hîp víi c¸c lùc l­îng chøc n¨ng trong c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Kh«ng bu«n b¸n, kinh doanh, s¶n xuÊt, tµng ch÷ c¸c lo¹i hµng ho¸ kÐm chÊt l­îng. Doanh nghiÖp chñ ®éng d¸n tem chèng hµng gi¶ cho s¶n phÈm cña m×nh. 3. Víi ng­êi tiªu dïng Kh«ng mua hµng gi¶, hµng nh¸i hµng kÐm chÊt l­îng vµ ph¶i gãp phÇn hç trî c¸c chi côc Qu¶n Lý ThÞ Tr­êng phßng chèng vµ ®Èy lïi tÖ n¹n hµng gi¶, khi ph¸t hiÖn ®èi t­îng nµo ®ã bu«n b¸n tµng tr÷ hµng gi¶ ph¶i khai b¸o c¸c ®èi t­îng s¶n xuÊt Êy cho nhµ chøc tr¸ch kÞp thêi, kh«ng tiÕp tay cho bän xÊu. KÕt luËn Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ë ViÖt Nam diÔn biÕn kh¸ phøc t¹p víi thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi. Hµng gi¶ xuÊt hiÖn ë mäi n¬i, tõ nh÷ng mÆt hµng th«ng th­êng ®Õn nh÷ng mÆt hµng cao cÊp, tõ hµng tiªu dïng ®Õn t­ liÖu s¶n xuÊt. Hµng gi¶ ®· vµ ®ang lµ nguy c¬ ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc, ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn m«i tr­êng ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt, nhiÒu mÆt hµng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ng­êi tiªu dïng ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn s¶n xuÊt vµ l­u th«ng cña doanh nghiÖp, lµm n¶n lßng c¸c nhµ ®Çu t­. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu nh÷ng mÆt hµng lµm gi¶ víi sè l­îng lín nh»m ®¸ng l­µ thËt gi¶, gi¶ thËt ®èi víi ng­êi tiªu dïng g©y cho hä thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n còng nh­ søc khoÎ. Nãi tãm l¹i qua ph©n ë trªn ta thÊy n¹n hµng gi¶ ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m cña c¸c cÊp c¸c ngµnh còng nh­ mäi ng­êi d©n. Hy väng b»ng nç lùc cña c¸c lùc l­îng chèng hµng gi¶, b»ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu cña nhµ n­íc vµ tÊt c¶ céng ®ång, n¹n hµng gi¶ sÏ gi¶m vµ m«i tr­êng kinh doanh sÏ trong s¹ch h¬n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kinh nghiÖm nªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt. Víi hi väng ®­îc hiÓu thªm vÒ ®Ò tµi mét c¸ch t­êng tËn h¬n, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý vµ chØ b¶o cña thÇy, c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o th­¬ng m¹i sè 16 - (1- 10) /6/2001 2. V¨n b¶n vÒ ph¸p luËt h×nh sù vµ tè tông h×nh sù ViÖt Nam (140 CP) 3. Kinh doanh vµ ph¸p luËt sè 49 - 7/12/2000 4. Kinh doanh vµ ph¸p luËt sè 36- 4/5/2001 5. Th­¬ng m¹i sè 9 - (1-10) 7/2001 6. Kinh tÕ Sµi Gßn sè 37 - 6/9/2001 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc74702.DOC
Tài liệu liên quan