Tiểu luận Địa lý kinh tế xã hội đảo Cát Bà

MỤC LỤC Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI ĐẢO CÁT BÀ 1 1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 1 1.1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ RANH GIỚI HÀNH CHÍNH 1 1.1.2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO 1 1.1.3 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH 2 1.1.4 ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU - THUỶ VĂN 3 1.1.5 ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG - ĐẤT 4 1.1.6 ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT - ĐỘNG VẬT 5 1.1.6.1 THỰC VẬT 5 1.1.6.2 ĐỘNG VẬT 6 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI Ở ĐẢO CÁT BÀ 6 1.2.1 DÂN SỐ VÀ NGUỒN DÂN CƯ 6 1.2.2 CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI 7 1.2.2.1 SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 7 1.2.2.2 SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 7 1.2.2.3 KINH TẾ RỪNG 9 1.2.2.4 KHAI THÁC THUỶ SẢN 9 1.2.2.5 GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC 10 1.2.2.6 DỊCH VỤ 11 1.2.2.7 LỊCH SỬ - VĂN HOÁ 12 1.2.2.8 GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 14 1.2.2.9 CÔNG TÁC Y TẾ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 14 Chương 2: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CHO VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH Ở CÁT BÀ 15 2.1 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TỰ NHIÊN 15 2.1.1 YẾU TỐ ĐIẠ CHẤT - ĐỊA HÌNH 15 2.1.2 YẾU TỐ KHÍ HẬU 19 2.1.3 YẾU TỐ THUỶ VĂN 20 2.1.4 YẾU TỐ THỔ NHƯỠNG 22 2.1.5 YẾU TỐ SINH VẬT 22 2.2 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ - XÃ HỘI CHO VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH TRÊN ĐẢO CÁT BÀ. 24 CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG DU LỊCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG ĐẢO CÁT BÀ 26 3.1 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA ĐẢO CÁT BÀ 26 CÁC ĐIỂM DU LỊCH: 27 ĐÁNH GIÁ CHUNG: 30 3.2 ĐỊNH HƯỚNG CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở CÁT BÀ 32 3.2.1 KHÁI NIỆM DU LỊCH BỀN VỮNG 32 3.2.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG ĐẢO CÁT BÀ 32 3.2.3 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG. 34 ĐỐI TƯỢNG BẢO VỆ CỦA VƯỜN QUỐC GIA BAO GỒM: 34

doc39 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1860 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Địa lý kinh tế xã hội đảo Cát Bà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
òng cã nhiÒu nÐt riªng ®Æc s¾c phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña m«i tr­êng. Theo ®iÒu tra trªn ®¶o C¸t Bµ cã 28 loµi thó, 37 loµi chim vµ 20 loµi bß s¸t, l­ìng c­. Nh×n chung khu hÖ ®éng vËt trªn ®¶o tuy kh«ng phong phó nh­ khu hÖ ®éng vËt ë ®Êt liÒn nh­ng l¹i mang s¾c th¸i ®Æc thï mét khu hÖ ®éng vËt cña hÖ sinh th¸i vïng nói ®¸ ven biÓn. C¸c loµi ®éng vËt nh­: S¬n d­¬ng, KhØ vµng, NhÝm, Sãc ®en. Nh÷ng loµi ®éng vËt cã gi¸ trÞ kinh tÕ nh­: Nai, CÇy gi«ng, mÌo rõng, nhÝm, vµ c¸c loµi khØ. Mét loµi thó rÊt quý ®Æc tr­ng cña ®¶o lµ Voäc ®Çu tr¾ng, hiÖn trªn thÕ giíi chØ cßn duy nhÊt ë C¸t Bµ cã. 1.2 kh¸I qu¸t chung vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ë ®¶o c¸t bµ 1.2.1 d©n sè vµ nguån d©n c­ Theo thèng kª n¨m 1997, d©n sè toµn huyÖn c¸t bµ lµ 27 051 ng­êi chiÕm 1.6% d©n sè toµn thµnh phè h¶i phßng. MËt ®é d©n sè trung b×nh toµn huyÖn lµ 80 ng­êi /km2. NÕu phÊn ®Êu gi¶m tØ lÖ t¨ng d©n sè xuèng cßn 1,2%/n¨m th× ®Õn n¨m 2020 cã thÓ ®¶m b¶o møc ®é 45-50 ngh×n ng­êi. Sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng hiÖn nay lµ 10 500 ng­êi. §Õn n¨m 2000 sÏ cã kho¶ng 12 000 ng­êi vµ n¨m 2010 sÏ cã kho¶ng 15 000 ng­êi. §©y lµ mét yÕu tè quan träng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë C¸t Bµ. Tuy nhiªn, viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c«ng ¨n viÖc lµm cho sè ng­êi thÊt nghiÖp ë C¸t Bµ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng. 1.2.2 C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi 1.2.2.1 S¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp C¸c ho¹t ®éng c¬ khÝ nhá, söa ch÷a tÇu thuyÒn, s¶n xuÊt ®¸, n­íc kho¸ng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, ®iÖn, n­íc ph¸t triÓn nhanh phôc vô kÞp thêi s¶n xuÊt vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng. Cô thÓ, xÝ nghiÖp ®iÖn n­íc C¸t Bµ ®ang tiÕn hµnh ®ãng chai n­íc kho¸ng. N¨m 1985-1986 s¶n xuÊt 500 000 chai trªn n¨m, ®Õn n¨m 1990 s¶n xuÊt 5-8 triÖu chai. S¶n l­îng ®iÖn tù ph¸t ®¹t 442 520kwh, t¨ng 119-408kwh so víi n¨m 1996. Nh÷ng n¨m 1998 ®­êng ®iÖn l­íi quèc gia ®· nèi ra ®¶o C¸t Bµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh kinh tÕ cña ®¶o. VÒ l­îng khai th¸c n­íc sinh ho¹t n¨m 1997 ®¹t 17 500m3 Söa ch÷a tµu thuyÒn ®¹t 700 tÊn b»ng 80% kÕ ho¹ch n¨m S¶n l­îng ®¸ (n­íc) b»ng 2320 tÊn, ®¹t 67% kÕ ho¹ch n¨m Nh×n chung c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ch­a m¹nh, cßn manh móm, t¶n m¹n vµ tËp trung ë thÞ trÊn. Ngoµi ra ë C¸t Bµ cßn ph¸t triÓn ®­îc mét sè nghÒ truyÒn thèng nh­ ®an l­íi, s¶n xuÊt ®å hép... 1.2.2.2 s¶n xuÊt n«ng nghiÖp H¶i ®¶o C¸t Bµ cã ®Þa h×nh lµ nói ®¸ v«i nªn phÇn lín lµ thiÕu n­íc bÒ mÆt. C¸c x· trªn ®¶o cã diÖn tÝch ®¸t n«ng nghiÖp kh«ng qu¸ 200ha. ChØ cã mét sè n¬i lé ra n­íc bÒ mÆt nh­ suèi Trung Trang, nguån n­íc mïa kh« ®¹t xÊp xØ 11 lÝt/ ; suèi Treo C¬m ë ®ång cá (khe s©u) 71 lÝt/ , vÒ mïa m­a ®¹t 261 lÝt/ . X· ViÖt H¶i cã suèi TiÒn Tøc n­íc quanh n¨m phong phó. Nguån n­íc dåi dµo nhÊt ë suèi thuång luång thuéc x· tr©n ch©u. ë x· Xu©n §¸m c¸c suèi lé ra phong phó. Nh÷ng nguån n­íc trªn chØ ®¸p øng ®­îc 1/3 diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. B¶ng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp(ha): Tªn x· lóa Ng« khoai S¾n L¹c, võng V­ên qu¶ Xu©n §¸m 59 9 4 25 Tr©n Ch©u 45 15 2 16 HiÒn Hµo 11 8 2 2 1 Gia LuËn 3 6 ViÖt H¶i 18 5 114 Qua b¶ng trªn ta thÊy ®Êt trång lóa trªn 100ha ®a sè lµ lóa mét vô, s¶n l­îng kh«ng cao (2,5 tÊn/ha) do vËy l­¬ng thùc kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cho nh©n d©n c¸c x· n«ng nghiÖp còng nh­ c­ d©n sèng trªn ®¶o. §iÒu kiÖn tù nhiªn trªn trong mçi khu vùc trªn ®¶o t¹o ra m« h×nh kinh tÕ riªng biÖt cho tõng khu vùc. VÝ dô nh­ ë Gia luËn diÖn tÝch lóa n­íc kh«ng cã mµ chñ yÕu lµ v­ên víi 37ha ®Êt v­ên trång v¶i thiÒu, 7,2 ha trång cam giÊy, ngoµi ra cßn cã mét sè lo¹i hoa qu¶ nh­ b­ëi, na, hång... ë x· Tr©n Ch©u v­ên chñ yÕu lµ c©y bå kÕt, ph¸t triÓn tèt vµ cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu; ë khu vùc khe s©u, Trung Trang ®ang chñ tr­¬ng ph¸t triÓn c¸c v­ên c©y ¨n qu¶ nh­: v¶i thiÒu, na... ®Ó t¨ng nguån thu nhËp cho hé gia ®×nh. VÒ ch¨n nu«i: theo sè liÖu n¨m 1997 vÒ ch¨n nu«i c¸c con: lîn, tr©u, bß, dª ë c¸c x· nh­ sau: Tªn x· Lîn Tr©u Bß Dª Xu©n §¸m 500 117 2 700 Tr©n Ch©u 500 46 53 500 HiÒn Hµo 105 38 210 Gia LuËn 40 50 Qua b¶ng trªn ta thÊy ë x· HiÒn Hµo nu«i dª theo ®µn trªn 200 con, ë Gia LuËn cã ®µn lîn hµng n¨m cung cÊp cho huyÖn 4-5 tÊn thÞt. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y huyÖn ®· vµ ®ang khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c x· ph¸t triÓn ch¨n nu«i lîn h­íng n¹c vµ gµ c«ng nghiÖp nh»m phôc vô nhu cÇu cho nh©n d©n trªn ®¶o, n©ng cao møc sèng cho ng­êi d©n n¬i ®©y... 1.2.2.3 Kinh tÕ rõng §¶o C¸t Bµ cã diÖn tÝch rõng lµ 15 200 ha, trong ®ã ®Êt rõng do v­ên Quèc Gia qu¶n lÝ lµ >9800 ha cßn l¹i >6500 ha do c¸c x· qu¶n lÝ. Rõng gç tù nhiªn cã kho¶ng 293 ha (rõng c©y bôi). Rõng trång: Th«ng nhùa 126 ha ph©n bè nhiÒu ë x· HiÒn Hµo, B¹ch ®µn, Keo 66 ha chñ yÕu ë Trung Trang, Phi lao, Xoan 8 ha, Sa méc 30 ha, Tre nøa 40 ha. HiÖn nay c«ng t¸c ®iÒu tra quy ho¹ch, giao ®Êt, giao rõng cho d©n theo nghÞ ®Þnh 02 cña chÝnh phñ ®­îc thùc hiÖn tèt; tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n 327. Trong nh÷ng n¨m qua toµn ®¶o C¸t Bµ ®· trång ®­îc121ha, n¹n ph¸ rõng dÇn dÇn ®­îc h¹n chÕ. 1.2.2.4 Khai th¸c thuû s¶n KÕ ho¹ch tæng s¶n phÈm n¨m 1997 (kÓ c¶ c«ng ti s¶n xuÊt C¸t H¶i) lµ 3500 tÊn b»ng 95% kÕ ho¹ch. Trong ®ã c«ng ti thuû s¶n ®¹t 226 tÊn b»ng 575% kÕ ho¹ch. Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm ®¹t 43 tØ, gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 25 tØ. VÒ nu«i trång thuû s¶n cã khëi s¾c míi, nu«i t«m só vµ c¸ r« phi ®¬n tÝnh theo h­íng qu¶ng canh, c¶i tiÕn ph¸t triÓn m¹nh. DiÖn tÝch nu«i t«m só lµ 100ha víi 6,5 triÖu con gièng cña 140 hé nu«i. VÒ nu«i trång thuû s¶n, ®¶o C¸t Bµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nh­ trªn. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt vÒ vèn vµ khoa häc kÜ thô©t ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¸c dù ¸n v­¬n ra ng­ tr­êng gi¶i quyÕt chËm. MÆc dï ®­îc tËp huÊn kü thuËt vµ ®i thùc tÕ song viÖc tiÕp thu vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt cßn nhiÒu h¹n chÕ ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Do vËy ®êi sèng nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ngoµi ra ë ®¶o C¸t Bµ ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ trong chÕ biÕn thuû s¶n vµ lµm muèi: ChÕ biÕn thuû s¶n: s¶n l­îng n­íc m¾m ®¹t 4 640 800 lÝt b»ng 100% kÕ ho¹ch n¨m, thu mua 3 816 tÊn c¸ chÊt l­îng. Riªng c«ng ty Quang H¶i s¶n xuÊt 940000lit. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt lu«n n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nªn vÉn gi÷ ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng. S¶n xuÊt muèi: n¨m qua, nh©n d©n ®· ®Çu t­ c«ng søc vµ vèn trÞ gi¸ ra tiÒn lµ 250 triÖu vµ quy ho¹ch l¹i ®· ®­a ngµnh muèi ra khái bÕ t¾c, s¶n l­îng trung b×nh ®¹t 7744 tÊn b»ng 70% kÕ ho¹ch n¨m. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay s¶n l­îng khai th¸c cßn xa tiÒm n¨ng cho phÐp, sè hµng xuÊt khÈu cßn Ýt, c¸c mÆt hµng ch­a ®a d¹ng, ch­a më réng quy m« s¶n xuÊt. 1.2.2.5 giao th«ng vËn t¶I vµ th«ng tin liªn l¹c §Þa h×nh ®¸ v«i hiÓm trë còng lµ mét nguyªn nh©n c¶n trë cho viÖc ph¸t triÓn giao th«ng ®­êng bé. Cho ®Õn nay c¶ ®¶o míi cã mét sè trôc ®­êng ®­îc x©y dùng nh­ ®­êng trôc chÝnh ch¹y tõ c¶ng BÕn BÌo ë phÝa §«ng Nam thÞ trÊn C¸t Bµ ®Õn phÝa §«ng B¾c c¶ng Gia luËn dµi 23 km vµ mét con ®­êng kh¸c nèi víi trôc ®­êng chÝnh ë Trung Trang ch¹y qua phÝa T©y (dèc Eo Bïa ®æ xuèng Mèc tr¾ng ®Õn phï long ®èi diÖn víi BÕn Gãt cña ®¶o C¸t H¶i. T­¬ng lai ®©y sÏ lµ con ®­êng bé nèi H¶i Phßng qua nÎo §×nh Vò, C¸t H¶i b»ng hai con phµ biÓn §×nh Vò - Ninh TiÕp vµ BÕn Gãt - Phï Long ®ã lµ con ®­êng du lÞch tuyÖt ®Ñp cña H¶i Phßng. PhÝa T©y Nam con ®­êng giao th«ng lªn x· ë ven ®¶o ®ang ®­îc h×nh thµnh nã sÏ nèi víi con ®­êng trôc chÝnh ë khu vùc b·i biÓn HiÒn Hµo vµ sÏ lµ con ®­êng du lÞch rÊt ®Ñp ven bê biÓn phÝa T©y Nam ®¶o C¸t Bµ. Nh×n chung, ë ®¶o C¸t Bµ giao th«ng ®­êng thuû ph¸t triÓn m¹nh h¬n do ë ®©y ®é s©u t­¬ng ®èi xung quanh ®¶o >10m nªn tµu bÌ qua l¹i thuËn lîi cã 2 c¶ng kh¸ch lín: C¶ng thÞ trÊn vµ C¶ng C¸i BÌo. VÒ b­u ®iÖn ®· ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu th«ng tin liªn l¹c, ®· chó träng ph¸t triÓn m¹ng l­íi. §Õn nay, toµn huyÖn ®· cã trªn 400 m¸y ®iÖn tho¹i ®¹t gÇn 2 m¸y/100 d©n. C¸c x· ®· cã m¸y ®iÖn tho¹i. Ngoµi ra, ë thÞ trÊn C¸t Bµ ®· cã 1 vµi hép b­u ®iÖn dïng thÎ rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch du lÞch trong qu¸ tr×nh tham quan, ng¾m c¶nh... Cã mét sè cöa hµng kÕt nèi m¹ng Internet, ®©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®èi víi kh¸ch du lÞch trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi sau qu¸ tr×nh tham quan ®Ó th­ gi·n, gi¶i trÝ trong thêi gian rçi... 1.2.2.6 DÞch vô Ho¹t ®éng du lÞch n¨m 1997 trë ®i ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi tèc ®é nhanh, phong phó vµ ®a d¹ng h¬n tr­íc. §Õn hÕt n¨m 1997 c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· ®Çu t­ kho¶ng 10 tû ®ång ®Ó söa ch÷a n©ng cÊp vµ x©y dùng kh¸ch s¹n, nhµ nghØ. §­a mét sè kh¸ch s¹n vµ nhµ nghØ ë C¸t Bµ lªn 24 chiÕc víi 233 phßng, 534 gi­êng gÊp h¬n 2 lÇn so víi n¨m 1996. §¸p øng ngµy cµng tèt nhu cÇu cho du kh¸ch. L­îng kh¸ch du lÞch ®Õn C¸t Bµ ngµy cµng ®«ng. Trung b×nh n¨m 1997 - 1998 ®ãn h¬n 40 000 ng­êi gÊp hín 1,5 lÇn so víi n¨m 1996, trong ®ã kh¸ch n­íc ngoµi kho¶ng chiÕm kho¶ng 1/3. C¸c dÞch vô phôc vô ¨n uèng, ®i l¹i, t¾m biÓn, vui ch¬i, gi¶i trÝ cã sù ®æi míi vµ ®a d¹ng, phong phó h¬n. B­íc ®Çu ®· t¹o sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch. 1.2.2.7 LÞch sö - v¨n ho¸ Víi nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®a d¹ng vµ phong phó, ngay tõ thêi xa x­a, tæ tiªn ta ®· biÕt sö dông vµ chÕ ngù thiªn nhiªn ®Ó phôc vô ®êi sèng. Nh÷ng ph¸t hiÖn vµ nghiªn cøu kh¶o cæ häc ®· b­íc ®Çu cho thÊy ®­îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña con ng­êi c­ tró vµ sinh sèng trªn ®¶o C¸t Bµ. §ã lµ nguån tµi nguyªn v¨n ho¸ l©u ®êi t«n thªm gi¸ trÞ to lín cho viÖc x©y dùng v­ên quèc gia C¸t Bµ. Nh÷ng dÊu tÝch c­ tró vµ ho¹t ®éng cña con ng­êi thuéc thêi kú tiÓu sö trªn ®¶o tuy ph¸t hiÖn ch­a ®­îc nhiÒu nh­ng tiªu biÓu cho c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña con ng­êi tõ kho¶ng 7 000 n¨m ®Õn 4 000 n¨m tr­íc ®©y trªn vïng ven biÓn §«ng B¾c n­íc ta. §Çu tiªn, ng­êi ta ®· ph¸t hiÖn ra c¸c di s¶n cña ng­êi d©n c­ tró trong c¸c hang ®éng nh­ hang §ôc, hang Eo Bïa. Trong c¸c hang ®éng nµy ®· tÝch ®Çy nh÷ng vá èc cña con ng­êi b¾t vÒ ¨n, lÇn vµo ®ã lµ nh÷ng hßn kª, hßn ®Ëp, hßn nghiÒn... b»ng ®¸, rïi mµi, mét sè dông cô dïng ®un nÊu b»ng ®Êt nung. B­íc vµo giai ®o¹n tiÕp theo, dÊu vÕt c­ tró cña con ng­êi ph¸t hiÖn cßn rÊt Ýt - di chØ C¸i BÌo ë ®¶o C¸t Bµ. §©y lµ di chØ ngoµi trêi kh¸c víi c¸c giai ®o¹n tr­íc. Quy m« di chØ lín h¬n d©n sè t¨ng lªn râ rÖt. Di chØ C¸i BÌo n»m trªn b·i c¸t s¸t bê biÓn c¸ch thÞ trÊn C¸t Bµ 1.5 km vÒ phÝa §«ng Nam. Nh÷ng di vËt vÒ con ng­êi ®Ó l¹i ë khu di chØ nµy chñ yÕu n»m ë ®é s©u tõ 1-3m thÓ hiÖn sù tiÕn bé cña con ng­êi ë giai ®o¹n nµy, nh÷ng di chØ kh«ng ph¶i cã nguån gèc n­íc ngät mµ chñ yÕu ®éng vËt sèng trong n­íc biÓn, x­¬ng c¸, x­¬ng r¨ng ®éng vËt mµ con ng­êi sö dông lµm thøc ¨n vµ chÕ t¹o ra c«ng cô ®Ó sö dông. Ngoµi di cèt ®éng vËt biÓn, c¸c thµnh phÇn vËt chÊt kh¸c trong tÇng v¨n ho¸ nµy còng cã nguån gèc tõ biÓn. Râ rµng con ng­êi ë ®©y ®· sèng vµ ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng cã biÓn vµ ®Êt ë C¸t bµ. §¶o ®· t¸ch khái lôc ®Þa vµ trë thµnh hßn ®¶o lín nhÊt cña vung biÓn §«ng n­íc ta. Vµo kho¶ng 5000 n¨m ®Õn 4000 n¨m c¸ch ngµy nay, líp ng­êi thuéc giai ®o¹n cuèi cïng cña thêi kú tiÒn sö - “ng­êi H¹ Long” ®· më réng ph¹m vi c­ tró cña m×nh ra biÓn, ra c¸c h¶i ®¶o §«ng B¾c nø¬c ta. Di vËt ng­êi H¹ Long ®Ó l¹i phong phó thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña con ng­êi trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña m«i tr­êng so víi ng­êi d©n C¸i BÌo. C«ng cô s¶n xuÊt cã nh÷ng biÕn ®æi lín, chÕ t¹o rÊt tinh vi, kÝch th­íc nhá, nhiÒu kØÓu d¸ng míi ra ®êi... Trªn c¸c ®å gèm ngoµi lo¹i v¨n ho¸ mang tÝnh chÊt kü thuËt, cßn ®­îc trang trÝ b»ng hoa v¨n mang tÝnh chÊt nghÖ thuËt cao thÓ hiÖn sù t­ duy, s¸ng t¹o cña con ng­êi lóc ®ã. §Æc biÖt cuéc sèng tinh thÇn cña con ng­êi H¹ Long còng ®­îc quan t©m nhiÒu vßng tay, khuyªn tai, chuçi h¹t chÕ t¹o hÕt søc tinh tÕ. Nh÷ng di vËt ®iÓn h×nh cña v¨n ho¸ H¹ Long kh«ng chØ giíi h¹n trong ph¹m vi ph©n bè cña vïng v¨n ho¸ nµy. §Õn nay qua tµi liÖu cña mét sè n­íc §«ng Nam ¸ còng ®· ph¸t hiÖn di vËt nµy trong mét nÒn v¨n ho¸ ®­¬ng thêi kh¸c. §ã lµ nh÷ng chøng cí vÒ mèi quan hÖ th©n thiÕt gi÷a ng­êi H¹ Long vµ c¸c c­ d©n kh¸c cïng thêi trong kh¾p c¶ vïng. Ngoµi ra ë ®¶o C¸t Bµ cßn ghi l¹i nhiÒu chiÕn c«ng lÞch sö trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ph¸p, chèng MÜ nh­ truyÒn thuyÕt “b¶y ngµy ba b·o” hay nguån gèc tªn ®¶o C¸t Bµ xuÊt ph¸t tõ C¸c Bµ t­¬ng truyÒn r»ng trong cuéc chiÕn chèng giÆc ngo¹i x©m c¸c ¤ng ë ®¶o tuyÕn tr­íc ®Ó chiÕn ®Êu nay vÉn gäi lµ ®¶o C¸c ¤ng, c¸c Bµ ë tuyÕn sau lo hËu cÇn nªn gäi lµ ®¶o C¸c Bµ. §Æc biÖt, ngµy ®Çu xu©n ë C¸t Bµ cã nhiÒu lÔ héi trß ch¬i g¾n víi biÓn c¶ nh­ Héi xuèng biÓn b¬i thuyÒn rång (nhiÒu ng­êi cïng trªn mét thuyÒn), ®ua thuyÒn thóng (thuyÒn h×nh trßn). Nh×n chung, ®¶o C¸t Bµ ghi l¹i nhiÒu lÞch sö vÎ vang cña c­ d©n sinh sèng n¬i ®©y, cã nhiÒu t©p tôc, v¨n ho¸ kh¸c nhau lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó du kh¸ch më réng tÇm hiÓu biÕt, còng nh­ ®­îc hoµ m×nh vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ n¬i ®©y... 1.2.2.8 Gi¸o dôc ®µo t¹o HiÖn nay ®¶o ®· cã mét tr­êng tiÓu häc vµ phæ th«ng c¬ së. Sè líp trong mét tr­êng cßn Ýt. ë thÞ trÊn C¸t Bµ cã mét tr­êng phæ th«ng trung häc. N¨m 1996-1997 toµn huyÖn cã 34 häc sinh ®Ëu vµo c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng vµ ®¹i häc HuyÖn cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ míi tr­êng PTTH C¸t Bµ, tr­êng PTCS Gia LuËn phÊn ®Êu duy tr× tèt sè l­îng häc sinh, cho thÊy sè l­îng häc sinh bá häc Ýt (tiÓu häc 0 . 4%; THCS 1 . 1%; PTTH 1 . 5%), tû lÖ häc sinh lªn líp ®¹t > 98%, phong trµo thi ®ua häc tèt ®­îc ®Èy m¹nh. NhiÒu tËp thÓ, c¸ nh©n ®¹t danh hiÖu thi ®ua tiªn tiÕn, riªng tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn ®¹t danh hiÖu ®¬n vÞ l¸ cê ®Çu tiÓu häc trong toµn quèc. §· hoµn thµnh viÖc ®iÒu tra, lËp kÕ ho¹ch vÒ triÓn khai thµnh c«ng phæ cËp gi¸o dôc, THCS ®Õn n¨m 2000. §Õn nay cã 5 x·, thÞ trÊn hoµn thµnh phæ cËp THCS theo tiªu chuÈn quèc gia. 1.2.2.9 C«ng t¸c y tÕ - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh HiÖn nay, toµn huyÖn cã 2 trung t©m y tÕ lµ C¸t Bµ vµ C¸t H¶i. ë c¸c x·, c¸n bé y tÕ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn kÐm, phÇn lín lµ y tÕ vµ hé lý. Trong t­¬ng lai sÏ ®Çu t­ hai bÖnh viÖn, n©ng cao vµ t¨ng c­êng ®éi ngò y tÕ vÒ tËn lµng. Tuy thÕ, trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¶m b¶o cho viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. TriÓn khai thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia nh­ tiªm chñng më réng vµ uèng vitamin A, tËp huÊn cã kÕt qu¶ ch­¬ng tr×nh dïng muèi Ièt chèng bÖnh sèt rÐt vµ chèng c¨n bÖnh thÕ kû HIV. Y tÕ c¬ së kh«ng ngõng t¨ng c­êng vÒ c¬ së vËt chÊt vµ con ng­êi. C«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh n¨m 1997 trë ®i toµn huyÖn phÊn ®Êu gi÷ æn ®inh tû lÖ ph¸t triÓn d­íi møc 1,25% vµ phÊn ®Êu trong t­¬ng lai gi¶m xuèng 0,9%. Ch­¬ng 2: §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng tù nhiªn vµ kinh tÕ - x· héi cho viÖc ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c lo¹i h×nh du lÞch ë C¸t Bµ 2.1 §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng tù nhiªn 2.1.1 YÕu tè ®i¹ chÊt - ®Þa h×nh ë C¸t Bµ t×m thÊy c¸c lo¹i ho¸ th¹ch tuæi C2 - P1. Trªn ®¶o cã kiÓu trÇm tÝch lôc nguyªn tuæi C - P xen kÏ víi c¸c trÇm tÝch hiÖn ®¹i. §¸ mÑ chñ yÕu lµ ®¸ v«i hoa c­¬ng víi nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau vµ lÉn nhiÒu kho¸ng vËt kh¸c. Nh÷ng d¹ng ®Þa h×nh ®Æc tr­ng cña C¸t Bµ lµ kÕt qu¶ cña mét qóa tr×nh lÞch sö kiÕn t¹o ®Þa chÊt phøc t¹p, cã liªn quan ®Õn nhiÒu ho¹t ®éng kiÕn t¹o h×nh thµnh nªn vïng biÓn §B viÖt nam. Ng­êi ta cho r»ng C¸t Bµ cïng víi ®åi nói Qu¶ng Ninh thuéc r×a ®Þa m¶ng Th¸i B×nh D­¬ng ®­îc h×nh thµnh tõ cuèi vËn ®éng t¹o s¬n cale®«ni ®Çu vËn ®éng t¹o s¬n Hecxini thuéc nguyªn ®¹i cæ sinh vµ cã liªn quan ®Õn thêi kú biÓu tiÕn. V× vËy còng nh­ c¸c vïng nói ®¸ v«i kh¸c ®¶o C¸t Bµ cã rÊt nhiÒu hang ®éng víi nhiÒu d¸ng vÎ kh¸c nhau. Hang nhá xinh xinh bªn bê b·i t¾m, hang to chiÕm mét kho¶ng kh«ng gian lín trong lßng qu¶ nói. §©y chÝnh lµ nh÷ng ®iÓm dõng ch©n cña kh¸ch du lÞch . hä cã thÓ tham quan chiªm ng­ìng nh÷ng c¶nh quan kú thó lµm mª hån lßng ng­êi. Hay hä cã thÓ t×m hiÓu, nghiªn cøu nguån gèc thµnh t¹o cña c¸c hang. §«i khi cã nh÷ng du kh¸ch l¹i thÝch ®­îc nghØ ng¬i, ch×m m×nh trong kh«ng gian tuyÖt ®Ñp nµy víi nh÷ng nhò ®¸, m¨ng ®¸, trô ®¸... t¹o ra c¸c h×nh d¹ng thËt ®Ñp, ®a d¹ng, phong phó tuú vµo sù liªn t­ëng còng nh­ ãc t­ëng t­îng cña tõng du kh¸ch mµ nh÷ng h×nh d¹ng ®ã cã tªn gäi kh¸c nhau... Du kh¸ch cã thÓ ®Õn hang Luån vµ lèi vµo bÕn HiÒn Hµo lµ nh÷ng kú quan hiÕm cã. N»m ë x· tr©n ch©u ®éng Hµ Sen gièng nh­ con ®­êng hÇm xuyªn nói, réng ®Ñp bëi nhiÒu th¹ch nhò vµ nguån n­íc ngÇm rãc r¸ch ch¶y quanh n¨m. N¬i ®©y cßn ghi l¹i nh÷ng chiÕn tÝch oanh liÖt cña ng­êi d©n huyÖn ®¶o trong nh÷ng n¨m ®¸nh ph¸p vµ ®¸nh Mü. ë C¸t Bµ mçi ®éng mçi vÎ ®Ñp riªng . song trung trang lµ ®éng mang nhiÒu m¸u s¾c ®éc ®¸o h¬n c¶. N¬i ®©y thiªn nhiªn vµ bµn tay s¸ng t¹o thÇn kú cña t¹o ho¸ sÏ lµm phong phó trÝ t­ëng t­îng cña kh¸ch tham quan t¨ng vèn hiÓu biÕt cña con ng­êi ®èi víi c¶nh quan thiªn nhiªn xung quanh chóng ta. §Õn víi ®éng ®¸ Gia LuËn víi nh÷ng chïm nh÷ng khèi nh÷ng rõng hoa ®¸ long lanh huyÒn ¶o soi bãng xuèng lµn n­íc trong xanh cña nªn hang cµng t«n lªn vÎ ®Ñp huyÒn bÝ cña thiªn nhiªn bÊt diÖt lµm cho du kh¸ch nh­ hoµ m×nh theo nh÷ng c¶nh quan nµy ®Õn c¶nh quan kh¸c cña thiªn nhiªn n¬i ®©y. §Õn víi hang Khe S©u (hang Qu©n Y) th× du kh¸ch nh­ ®­îc ®­a vÒ thêi kú oanh liÖt, s«i ®éng, quyÕt th¾ng cña c­ d©n trªn ®¶o ®¸nh mü. TÊt c¶ vÉn cßn ®ã phßng cÊp cøu, phßng kh¸m bÖnh, phßng gi¶i phÉu, phßng ph¸t thuèc, phßng kh¸ch, phßng ®iÒu trÞ, phßng ¨n, c©u l¹c bé, r¹p chiÕu phim. TÊt c¶ nh­ hiÖn ra tr­íc m¾t du kh¸ch mét kh«ng khÝ hoµnh tr¸ng mét thêi cña c­ d©n trªn ®¶o. ChiÕc hang lÞch sö nµy sÏ tho¶ m·n nhu cÇu nghØ ng¬i, gi¶I trÝ cña du kh¸ch kh¾p n¬ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Õn tham quan. Hµng tr¨m chiÕc hang lín nhá kh¸c nhau gi÷a rõng s©u lµ n¬i c­ tró cña nh÷ng loµi chim thó vµ còng lµ môc tiªu ®Çy hÊp dÉn lµm say mª nh÷ng nhµ kh¶o s¸t, nghiªn cøu vµ tham quan. §Õn víi C¸t Bµ du kh¸ch kh«ng chØ say s­a quan s¸t vÎ ®Ñp cña c¸c hang ®éng c¸c c¶nh quan tù nhiªn n¬i ®©y. Du kh¸ch cßn cã thÓ th¶ m×nh trong c¸c b·i t¾m thËt th¬ méng - phong c¶nh h÷u t×nh. N­íc biÓn C¸t Bµ trong xanh vµ Ýt t¹p chÊt nh÷ng b·i c¸t réng, c¸t vµng ãng ¸nh, mÞn chÝnh lµ n¬i lý t­ëng ®Ó kh¸ch du lÞch ph¬i m×nh trong ¸nh n¾ng ban mai, hay ch¬i c¸c m«n thÓ thao nh­ bãng chuyÒn, bãng ræ... t¨ng c­êng trÝ lùc, thÓ lùc cho du kh¸ch. §­êng Gianh lµ b·i t¾m lín cña hµng ngµn ng­êi t¾m. NÕu nh÷ng du kh¸ch cÇn sù yªn tÜnh vµ kÝnh ®¸o h¬n biÓn C¸t Bµ còng sÏ giµnh cho kh¸ch nh÷ng b·i t¾m riªng. §ã lµ nh÷ng b·i t¾m nhá h¬n n»m lät gi÷a c¸c däi nói ®¸ v«i nh« ra mÐp n­íc nh­ C¸t Cß, C¸t Døa, C¸t Trai G¸i... vµ nh÷ng b·i t¾m kh¸c ®Òu cã sù hÊp dÉn riªng bëi tÝnh ®éc ®¸o vÒ phong c¶nh xung quanh t¹o nªn vÎ th¬ méng riªng cña mçi vïng b·i biÓn... ®ã còng chÝnh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ cña thiªn nhiªn n¬i ®©y. Qua con ®­êng hÇm bª t«ng dµi trªn 100 km xuyªn nói sÏ ®­a du kh¸ch ®Õn mét thung lòng nhá t­¬i m¸t ®Ó ®Õn hang Giã, du kh¸ch sÏ ph¶i ngì ngµng tr­íc c¶nh ®Ñp n¬i ®©y. Víi ¸nh n¾ng chan hoµ trong giã biÓn më ra mét th¶m c¸t mÞn mµng ®ã lµ b·i t¾m C¸t Cß 1, C¸t Cß 2, C¸t Cß 3. Xung quanh c¸c b·i t¾m lµ hµng chôc hang ®¸ nhá víi nhiÒu h×nh d¸ng kh¸c nhau bao quanh c¸c b·i t¾m. N»m trªn b·i c¸t vµng tho¶i dµi cña b·i C¸t Cß du kh¸ch ngì m×nh nh­ ®ang ë trong c¸i n«i khæng lå cña thiªn nhiªn. Khi ®· tho¶ m·n nh÷ng con sãng biÓn x« bê, ghi nhËn c¸i ®Ñp cña b·i t¾m nµy, nhiÒu du kh¸ch cßn cã së thÝch s­u tËp c¸c lo¹i vá sß víi nhiÒu h×nh hµi l¹ m¾t, mµu s¾c ®a d¹ng ®­îc lé ra trong lµn n­íc trong xanh, ph« bµy sù k× diÖu cña thiªn nhiªn vïng biÓn quý. C¸t bµ cã nhiÒu ¸ng n­íc ®Ñp vµ cã gi¸ trÞ, cã nhiÒu ¸ng n­íc mÆn do tiÕp xóc víi ngoµi biÓn kh¬i vµ cã nh÷ng ¸ng n­íc lî nhê cã nguån n­íc ngät tõ c¸c khe hoµ lÉn mµ ®é mÆn gi¶m ®i rÊt nhiÒu, còng cã nh÷ng ¸ng chØ cã n­íc ngät. Mçi ¸ng lµ mét vÎ k× thó riªng mµ chØ nghe nãi th«i còng ®· gîi lªn niÒm thÝch thó say mª, ®ã lµ nh÷ng ¸ng th¶m, ¸ngVÑm , ¸ng x«i... Víi ¸ng Th¶m n»m lät gi÷a mét hßn ®¶o ®¸ ngay gi÷a biÓn kh¬i vµ chØ th«ng ra víi biÓn b»ng chiÕc cæng thiªn nhiªn rÊt®Ñp. ¸ng nµy tr­íc ®©y ®· thö nghiÖm nu«i ®åi måi thµnh c«ng... ¸ng VÑm lµ mét chiÕc hå lín dµi h¬n nöa km n­íc lî vµ còng lµ n¬i tËp trung c¸c lo¹i vÑm ®Æc s¾c, sß , vµ nhiÒu c¸, t«m, cua kh¸c. ¸ng X«i lµ mét ¸ng lín víi diÖn tÝch S= 100 ha lµ n¬i sinh s¶n tèt cña nhiÒu lo¹i t«m c¸… §Õn c¸c ¸ng nµy du kh¸ch cã thÓ tham quan, nghiªn cøu... c¸c loµi t«m cua c¸ ®ång thêi cã thÓ t×m hiÓu ph­¬ng thøc nu«i trång ë ®©y t¨ng vèn hiÓu biÕt cña m×nh. Kh¸ch du lÞch cã thÓ däc theo bê ¸ng ®Ó quan s¸t c¸c luång c¸, t«m rÊt ®Ñp m¾t. §Æc biÖt c¸c luång c¸ víi ®a d¹ng mµu s¾c hiÖn lªn rÊt râ trong lµn n­íc trong xanh, t¹o c¶m gi¸c thÝch thó trong qu¸ tr×nh quan s¸t ë ®©y du kh¸ch cã thÓ lµm quen víi mét “m«n thÓ thao du lÞch” hÕt søc thó vÞ vµ hÊp dÉn ®ã lµ nghÒ “ng¸n t«m” mµ bÊt cø ng­êi nµo ham mª nã ®Òu cã thÓ lµm ®­îc... §Õn ¸ng C¸ Hång ta b¬i thuyÒn ®i vµo Tïng GÊu ng¾m c¶nh biÓn vÞnh ®Ñp víi nh÷ng hßn cÆp Gµ, Hßn §è Nh¸y, Hßn Ghå... Nh×n chung ®Õn víi C¸t Bµ du kh¸ch ®­îc tËn h­ëng mét c¶nh quan thiªn nhiªn kú diÖu, l«i cuèn ®Õn mª hån vµ kh«ng thÓ kh«ng ng¹c nhiªn tr­íc c¶nh ®Ñp n¬i ®©y, nµo c¸c hang ®éng, víi nhiÒu h×nh, nhiÒu vÎ kh¸c nhau, nµo c¸c b·i t¾m n­íc trong xanh, c¸t vµng ®­îc ph¬i bµy d­íi ¸nh s¸ng mÆt trêi víi c¸c ¸ng cã mét vÎ kú thó riªng . thiªn nhiªn n¬i ®©y sÏ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c së thÝch cña tõng du kh¸ch nh­ tham quan nghiªn cøu nghØ d­ìng hay ch¬i mét sè m«n thÓ thao cã thÓ. 2.1.2 YÕu tè khÝ hËu C¸t Bµ còng nh­ vïng §«ng B¾c n­íc ta ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa. Ngoµi ra do n»m gi÷a vïng biÓn nªn khÝ hËu mang tÝnh chÊt H¶I D­¬ng. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó du kh¸ch thay ®æi m«i tr­êng sèng cña m×nh. VÒ mïa hÌ khÝ hËu ë C¸t Bµ m¸t mÎ, dÔ chÞu, vÒ mïa ®«ng th× Êm h¬n. + NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 230C - 24 0C. Tuy nhiªn do cÊu t¹o ®Þa h×nh ®· t¹o nªn nh÷ng vïng tiÓu khÝ hËu kh¾c nghiÖt h¬n so víi nh÷ng vïng ven biÓn. NhiÖt ®é chªnh lÖch gi÷a ngµy vµ ®ªm 30C - 5 0C, riªng vïng trung t©m cã thÓ lªn 10 0c. Th¸ng nãng nhÊt (th¸ng 7 ) nhiÖt ®é : 28 – 29 0c Th¸ng l¹nh nhÊt ( th¸ng 1 ) nhiÖt ®é : 16 – 17 0c Theo nhiÖt ®é C¸t Bµ chia ra hai mïa: Mïa nãng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9 vµ mïa l¹nh tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau . NhiÖt ®é chªnh lÖch gi÷a hai mïa tõ 110C - 12 0C. + VÒ ®é Èm, trung b×nh: 85%. Th¸ng 1 thÊp nhÊt 76%, th¸ng cao nhÊt 91%. + VÒ l­îng m­a: tæng l­îng m­a 1700mm - 1800mm. Theo l­îng m­a chia ra 2 mïa râ rÖt: Mïa m­a tõ th¸ng 4 - th¸ng 11, chiÕm 80 - 90 % l­îng m­a c¶ n¨m Mïa kh« tõ th¸ng 12 - th¸ng 3 n¨m sau. §Çu mïa th­êngkh« hanh vµ cuèi mïa th­êng Èm ­ít v× cã m­a phïn tõ th¸ng2 - th¸ng 3. Nh­ vËy, dùa vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu mµ du kh¸ch cã thÓ lùa chän ®­îc thêi gian ®i du lÞch vµ lo¹i h×nh du lÞch mµ m×nh ­a thÝch nh­: Du lÞch lÆn biÓn ®Ó tham quan, nghiªn cøu c¸c r¹n san h« th­êng thuËn lîi vµo mïa h¹. KhÝ hËu ®· trë nªn Êm ¸p ( võa thuËn lîi cho du kh¸ch ®i du lÞch ®©y còng lµ thêi kú c¸c r¹n san h« ph¸t triÓn m¹nh) hoÆc cã thÓ t¾m biÓn, nghØ ng¬i... Du lÞch sinh th¸i ®Ó tham quan, nghiªn cøu hÖ sinh th¸i rõng rõng Èm nhiÖt ®íi ch¾c ch¾n sÏ phong phó vµ lµm hµi lßng kh¸ch du lÞch vµo mïa m­a tuy nhiªn viÖc ®i l¹i tham quan l¹i khã kh¨n. Du lÞch tham quan ®Ó tham quan c¸c v­ên c©y ¨n qu¶ ®Æc s¶n nh­ nh·n lång, v¶i thiÒu, xoµi c¸t... vµo mïa h¹ vµ cam giÊy, cam ®­êng vµ mïa ®«ng. 2.1.3 YÕu tè thuû v¨n Do ®Þa h×nh nói ®¸ v«i, hiÖn t­îng caxt¬ m¹nh víi nhiÒu hang ®éng ngÇm nªn ë C¸t Bµ kh«ng cã s«ng suèi lín, n­íc ch¶y quanh n¨m mµ chØ cã suèi nhá dÉn n­íc tíi c¸c khe tiªu vÒ mïa m­a t¹i vïng trung t©m ®¶o trong c¸c thung, c¸c ¸ng mïa m­a tõ c¸c m¸i nói ®æ xuèng lµm ngËp trµn kh¾p mÆt thung. Sau mét thêi gian ng¨n n­íc rót hÕt vµo c¸c hang vµ s­èi n­íc ngÇm ®Ó råi ch¶y ra c¸c “ Cöa hiÖu” t¹o thµnh dßng n­íc ngÇm cung cÊp n­íc ngät cho d©n sèng trªn ®¶o vµ kh¸ch du lÞch trong qu¸ tr×nh tham quan. §ã lµ suèi thuång luång ë x· tr©n ch©u, suèi treo c¬m ë khu §ång Cá, suèi trung trang, suèi ViÖt H¶i, tiÒn ®øc lµ nh÷ng nguån cung cÊp n­íc kho¸ng cã t¸c dông gi¶i nhiÖt, gi¶i kh¸t tèt cho kh¸ch tham quan ®Æc biÖt vµo mïa hÌ. Theo c¸c nhµ chuyªn m«n n­íc kho¸ng ë suèi Thuång luång cã t¸c dông tèt ch÷a mét sè c¨n bÖnh m·n tÝnh ë thËn ®­êng tiÕt liÖu gan, ®­êng tiªu ho¸, cßn dïng ®Ó gi¶i ®éc mét sè bÖnh nhiÔm ®éc ho¸ chÊt. §©y lµ tiÒm n¨ng quan träng ®Ó ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch nghØ d­ìng. Bªn c¹nh ®ã cã mét nguån n­íc ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ lµ ao Õch. §ã lµ chiÕc hå tù nhiªn trªn nói ®¸ v«i. DiÖn tÝch hå b»ng 3 ha quanh n¨m gi÷ mét mùc n­íc > 50 cm gi÷a mét vïng nói non hiÓm trë ë ngay trung t©m khu rõng nguyªn sinh. Nguån n­íc nµy quanh n¨m cung cÊp cho chim thó trong rõng. Lªn ao Õch ta ®­îc nh×n thÊy lµn lµn n­íc trong xanh ®Õn tuyÖt vêi, Èn hiÖn d­íi nã lµ c¸c loµI t«m, c¸... víi mu«n mµu s¾c, tÊt c¶ nh­ hoµ quÖn vµo nhau t¹o ra mét bøc tranh thËt ®Ñp. Ch¼ng nh÷ng thÕ du kh¸ch cßn ®­îc quan s¸t c¸c ho¹t ®éng, còng nh­ vÎ ®Ñp tuyÖt vêi cña c¸c loµi chim thó. §©y lµ ®iÓm du lÞch hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ nghiªn cøu còng nh­ c¸c du kh¸ch cã nhu cÇu tham quan, gi¶i trÝ... VÒ chÕ ®é thuû triÒu h¶i ®¶o C¸t Bµ cã chÕ ®é nhËt triÒu ®iÓn h×nh nhÊt cña vïng bê biÓn ViÖt Nam. Thuû triÒu lªn xuèng kh¸ ®Òu ®Æn, mçi ngµy mét lÇn. Mùc n­íc triÒu 3,3 - 3,5 m. Møc cao nhÊt 4 m. ChÕ ®é ho¹t ®éng cña thuû triÒu tuy cã chu kú ®Òu ®Æn song kh¸ phøc t¹p. Hµng nöa th¸ng cso mét con n­íc c­êng vµ mét con n­¬c kÐm phï hîp víi vÞ trÝ cña mÆt tr¨ng. Con n­íc c­êng diÔn ra sau vµi ba ngµy khi mÆt tr¨ng cã ®é xÝch vÜ cao nhÊt tøc vµo ngµy tr¨ng trßn gi÷a th¸ng (ngµy väng ) vµ ngµy kh«ng tr¨ng ( ngµy sãc ) chu kú cña con n­íc kho¶ng 13 - 14 ngµy . vµo kú con n­íc c­êng thuû triÒu lªn cao nhÊt vµ xuèng thÊp nhÊt. Con n­¬c kÐm diÔn ra sau vµi ba ngµy khi mÆt tr¨ng ë ®é xÝch thÊp nhÊt tøc lµ vµo nh÷ng ngµy ®Çu tr¨ng vµ cuèi tuÇn tr¨ng kú con n­íc kÐm mùc n­íc thuû triÒu dao ®éng nhá nh­ng l¹i xuÊt hiÖn d¹ng b¸n nhËt triÒu. Trong mïa h¹, thuû triÒu lªn cao nhÊt vµo th¸ng 5, 6, 7 vµ lªn thÊp nhÊt vµo th¸ng 8, 9. Trong mïa ®«ng, thuû triÒu lªn cao nhÊt vµo th¸ng 10, 11, 12 lªn thÊp nhÊt vµo th¸ng 3, 4. ChÕ ®é thuû triÒu ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trªn ®¶o v× vËy cÇn ph¶i tÝnh to¸n chu kú con n­íc phôc vô tèt cho ho¹t ®éng du lÞch. Nh×n chung, chÕ ®é thuû triÒu ë C¸t Bµ ®Òu ®Æn møc n­íc triÒu kh«ng cao lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch t¾m biÓn ®Æc biÖt vµo mïa h¹ sè l­îng ng­êi cã thêi gian rçi nhiÒu, ta thÊy mçi n¬i mçi ®IÓm ë C¸t Bµ ®Òu cã thÓ ph¸t triÓn thµnh khu tham quan, nghØ ng¬i, nghiªn cøu , hay du lÞch sinh th¸i, thÓ thao m¹o hiÓm. Khã cã n¬i nµo nh­ n¬I ®©y, phôc vô mäi løa tuæi, víi c¸c nhu cÇu du lÞch kh¸c nhau. 2.1.4 YÕu tè thæ nh­ìng ë C¸t Bµ ®Þa h×nh ®¸ v«i lµ chñ yÕu trªn c¸c s­ên vµ ®Ønh lµ s¶n phÈm phong ho¸ cña ®¸ v«i, trong c¸c thung ¸ng lµ c¸c s¶n phÈm båi tô vµ ®Êt peralit trªn diÖp th¹ch sÐt. C¸c ®åi träc chñ yÕu lµ ®Êt phong ho¸ t¹i chç víi c¸c qu¸ tr×nh peralit lµ chÝnh, trªn diÖp th¹ch sÐt, ®Êt mµu n©u x¸m víi nhiÒu ®¸ lÉn. Ngoµi ra, ®Êt båi tô do phï sa s«ng cña vïng s«ng, ®Êt ngËp mÆn lµ n¬i ®øng ch¾n cña nhiÒu c©y só vÑt ®Æc tr­ng cho kiÓu rõng ngËp mÆn cña bê biÓn n­íc ta. ChÝnh sù ®a d¹ng phong phó cña c¸c lo¹i ®Êt t¹o c¬ së cho viÖc h×nh thµnh c¸c th¶m thùc vËt xanh tèt quanh n¨m, kiÓu rõng ngËp mÆn víi c¸c c©y ®Æc tr­ng só vÑt. §ã còng lµ tiÒm n¨ng ®Ó C¸t Bµ ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i... 2.1.5 YÕu tè sinh vËt Thùc vËt C¸t Bµ phong phó vÒ chñng lo¹i, ®a d¹ng vÒ sè loµi, mÆt kh¸c do ®Þa h×nh nói ®¸ v«i hiÓm trë n¬i ®©y cßn gi÷ l¹i mét th¶m rõng m­a nhiÖt ®íi th­êng xanh ®Æc tr­ng cña MiÒn B¾c. Rõng C¸t Bµ cã mét kiÓu chÝnh lµ rõng nhiÖt ®íi th­êng xanh m­a mïa ë ®¹i thÊp. Nh­ng do ®Þa h×nh ®Êt ®ai vµ chÕ ®é n­íc nªn ë ®©y cã mét sè kiÓu phô. Rõng trªn nói ®¸ v«i, rõng ngËp mÆn, rõng ngËp n­íc víi ®Æc tr­ng lµ c©y vµ n­íc ë khu ao Õch t¹o ra mét c¶nh quan rÊt ®Æc s¾c. Du kh¸ch cã thÓ ®Õn tham quan rõng ë c¸c thung ¸ng vµ ch©n nói ®¸ v«i. KiÓu rõng nµy Ýt bÞ t¸c ®éng nªn du kh¸ch cã thÓ ®­îc quan s¸t trùc tiÖp th¶m rõng nguyªn s¬ nµy, më réng vèn hiÓu biÕt cña m×nh vÒ thiªn nhiªn ViÖt Nam nãi chung vµ C¸t Bµ nãi riªng. ë ®©y cã mét sè loµi cã gi¸ trÞ khoa häc: trai lý, l¸t hoa, géi nÕp, chß ®·i, kim giao, th¶m thùc vËt dµy víi nhiÒu tÇng t¸n che phñ, v× vËy rõng ë ®©y lµ n¬i lý t­ëng, hÊp dÉn nh÷ng du kh¸ch cã nhu cÇu nghØ d­ìng, t¨ng c­êng søc kháe còng nh­ phôc vô cho sinh viªn trong nghiªn cøu khoa häc. Còng nh­ rõng trªn thung, ¸ng vµ ch©n nói ®¸ v«i th× rõng trªn s­ên vµ gi«ng ®¸ v«i còng rÊt ®Ñp, khi du kh¸ch trÌo lªn trªn ®Ønh ®¸ v«i, cã thÓ quan s¸t bao qu¸t khung c¶nh n¬i ®©y nµo lµ ë gi«ng nói t¹o thµnh bøc tranh hoµn h¶o lµm mª hån lßng ng­êi. §Õn víi rõngkim giao (khu vùc trung trang) cßn mét rõng non cña c©y kim giao mäc kh¸ tËp trung trªn S = 3 ha. §©y lµ khu rõng rÊt quý, cã gi¸ trÞ trong hÖ thùc vËt h¹t trÇn hiÖn nay ®ang ®­îc tu bæ, c¶i t¹o thªm vµ chuyÓn ho¸ dÇn trë thµnh khu rõng gièng b¶o vÖ gen phôc vô cho c«ng t¸c khoa häc vµ tham quan du lÞch cã gi¸ trÞ cao. Rõng ngËp mÆn trªn n­íc ë khu ao Õch ®ã lµ rõng th­êng xuyªn bÞ ngËp n­íc S = 3 ha. Mùc n­íc trung b×nh ë khu ao Õch lµ 50 cm, d­íi ®©y cã bïn lÇy thôt, ®Ó thÝch nghi víi m«i tr­êng th­êng xuyªn ngËp n­íc mçi c©y ®Òu cã hÖ thèng rÔ thë rÊt ®éc ®¸o. ChØ cã mét lo¹i c©y tËp trung chiÕm ­u thÕ ®©y lµ kiÓu rõng ®Æc s¾c kh«ng n¬i nµo MiÒn B¾c cã ®­îc. Cïng víi nã lµ kiÓu rõng ngËp mÆn ®iÓn h×nh cña miÒn b¾c thuéc khu vùc phï long - c¸i viÒng. Rõng ë ®©y bao gåm c¸c c©y th­êng xanh lµ cøng. §ã lµ lo¹i c©y cã gi¸ trÞ sinh häc ®Æc biÖt. Rõng ngËp mÆn cßn lµ hÖ sinh th¸i ®Æc biÖt quan träng ®èi víi m«I tr­êng biÓn. N¬i ®©y võa lµ n¬i c­ tró sinh s¶n cña c¸c loµi t«m c¸ vµ nh÷ng loµi gi¸p s¸t cña vïng biÓn, cöa s«ng nã cßn lµ rõng phßng hé gi÷ ®Êt, ng¨n sãng t¹o ®iÒu kiÖn h×nh thµnh c¸c b·i båi. Lo¹i c©y chiÕm ­u thÕ: §­íc xanh, só trang... lo¹i rõng nµy còng lµ ®iÓm thu hót rÊt nhiÒu kh¸ch tham quan. VÒ ®éng vËt: Cïng víi sù ®a d¹ng, phong phó cña c¸c th¶m thùc vËt th× ®éng vËt còng rÊt phong phó thÝch nghi víi sinh c¶nh ®¸ v«i nh­ s¬n d­¬ng, khØ vµng, nhÝm, sãc ®en, trong sè nh÷ng loµi ®éng vËt ë C¸t Bµ cã mét sè loµi cã gi¸ trÞ kinh tÕ nh­ nai, ho½ng, s¬n d­¬ng, cÇy gi«ng, mÌo rõng vµ mét sè loµi khØ. Do n¹n s¨n b¾n bõa b·i cña mét sè ng­êi d©n trªn ®¶o nªn nhiÒu loµi thó ®· bÞ v¾ng bãng hoÆc gi¶m sè l­îng. Voäc ®Çu vµng còng lµ mét loµi ®Æc h÷u ë C¸t Bµ, läµi voäc nµy ®ang ®­îc b¶o vÖ nghiªm ngÆt vµ trë thµnh biÓu t­îng cña v­ên quèc gia C¸t Bµ. Ngoµi ra cßn cã mét sè loµi quý hiÕm kh¸c nh­ mÌo rõng, khØ ®u«i lîn, khØ mÆt ®á... Bªn c¹nh ®ã cã rÊt nhiÒu loµi chim th­êng sèng thµnh bÇy ®µn ë c¸c vïng cöa s«ng, b·i c¸t. NhiÒu loµi chim hãt hay vµ mµu s¾c rùc rì nh­ B¸ch tranh kh­íu, s¬n ca, cao c¸t... vµ c¸c loµi ong mËt cã gi¸ trÞ kinh tÕ. Nh×n chung thùc vËt vµ ®éng vËt ®¶o C¸t Bµ lµ ®iÓm tham quan ®éc ®¸o d­êng nh­ rót ng¾n kho¶ng c¸ch ®­a con ng­êi vÒ víi thiªn nhiªn tõ ®ã gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cho kh¸ch du lÞch cã tr¸ch nhiÖm vÒ b¶o tån sù toµn vÑn cña c¸c gi¸ trÞ thiªn nhiªn. §ã lµ ®Æc tr­ng cña lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i cÇn më réng ph¸t triÓn. §Õn víi C¸t Bµ du kh¸ch kh«ng thÓ kh«ng ®Õn th¨m c¸c b·i san h« ®Æc biÖt lµ løa tuæi thanh niªn cã thÓ lÆn ®Ó ng¾m nh÷ng rõng hoa ®¸ mu«n mµu trong nÒn n­íc trong xanh nhÊt lµ lóc triÒu xuèng lµ c¶ thÕ giíi huyÒn diÖu cña c¸c loµi san h«. §©y ®ã tõng ®µn c¸ b¬i léi tung t¨ng len lái gi÷a rõng hoa, tõng con cua, con t«m nhiÒu h×nh d¸ng luån l¸ch d­íi nh÷ng khãm hoa ®¸ mang mµu s¾c kú ¶o. Vµo kú con n­íc triÒu c­êng xuèng thÊp mét vµi b·i hoa ®¸ nh« lªn mÆt n­íc ph¬i bµy ®Çy ®ñ d¸ng vÎ huyÒn diÖu cña nã d­íi ¸nh mÆt trêi. §©y lµ thÕ m¹nh lín nhÊt ®Ó C¸t Bµ më réng lo¹i h×nh du lÞch thÓ thao thu hót nhiÒu du kh¸ch trong n­íc vµ n­íc ngoµi. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng kinh tÕ - x· héi cho viÖc ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c lo¹i h×nh du lÞch trªn ®¶o C¸t Bµ. Du lÞch ph¸t triÓn lµ do t¸c ®éng tæng thÓ c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi. Trong ®ã c¸c yÕu tè tù nhiªn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh, cßn c¸c yÕu tè x· héi t¹o ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ®Ó ph¸t huy c¸c tiÒm n¨ng tù nhiªn cña vïng. Khã cã n¬i nµo mµ thiªn nhiªn l¹i phôc vô cho con ng­êi chu ®¸o nh­ n¬i ®©y, võa ®­îc chiªm ng­ìng nh÷ng phong c¶nh tuyÖt vêi ®­îc nghØ ng¬i s¶ng kho¸i ë c¸c b·i biÓn ®Ñp, ®­îc lÆn, ng¾m nh×n c¸c r¹n san h« mu«n mµu s¾c… võa ®­îc ¨n ®Æc s¶n võa ®­îc uèng n­íc kho¸ng sau giê ®i tham quan, vui ch¬i gi¶i trÝ… ë C¸t Bµ, sè kh¸ch s¹n t¨ng lªn râ rÖt, sÏ ®¶m b¶o cho du kh¸ch sè phßng nghØ vµ tiÖn nghi sö dông tiÖn lîi, còng nh­ c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n cã gi¸ trÞ lµm võa lßng tÊt c¶ du kh¸ch khi ®Õn ®©y du lÞch. Khi chia tay C¸t Bµ sÏ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ cho kh¸ch du lÞch nh÷ng mãn quµ l­u niÖm b»ng nh÷ng mÆt hµng mÜ nghÖ phong phó vµ ®Æc s¾c: nh÷ng con ®åi måi ®ñ lo¹i, l­îc, vßng tay, nhÉn ®eo, trai ngäc, san h«, nh÷ng bøc tranh kh¾c gç Kim Giao… Giê ®©y, C¸t Bµ cïng víi thµnh phè ®ang chuÈn bÞ dän ®­êng ®ãn kh¸ch tíi tham quan. §ã lµ con ®­êng xuyªn ®¶o thËt k× vÜ vµ còng ®Çy th¬ méng, « t« du lÞch sÏ ®i th¼ng tõ trung t©m ®Õn c¸c ®iÓm du lÞch, tuy nhiªn ë C¸t Bµ giao th«ng ®­êng thuû vÉn lµ chñ yÕu. C¸t Bµ cã sè l­îng ®iÖn tho¹i kho¶ng 400 m¸y, ®¹t gÇn 2 m¸y/100 d©n. TËp trung nhiÒu ë trung t©m ®¶o C¸t Bµ, lµ ®iÓm mµ du kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ lùa chän lµm ®iÓm dõng ch©n, cßn cã mét sè cöa hµng truy cËp internet, rÊt thuËn tiÖn cho liªn l¹c ®èi víi du kh¸ch. Ngoµi ra s¶n l­îng n«ng nghiÖp, chÕ biÕn l©m s¶n, còng nh­ c¸c nghÒ phô, c¸c chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ. Gióp cho c­ d©n sinh sèng ë khu vùc nµy t¨ng thªm thu nhËp, ®¶m b¶o møc sèng. ®ång thêi víi nã lµ sù n©ng cao ý thøc b¶o vÖ tµi nguyªn, cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng còng nh­ c¸ch c­ xö cña hä ®èi víi du kh¸ch. V× vËy ®Ó cho du lÞch ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn cã sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¸n bé qu¶n lÝ còng nh­ c­ d©n sinh sèng t¹i ®©y. tõ ®ã nhiÒu x· ®· trång ®­îc c¸c v­ên c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ kinh tÕ còng nh­ gi¸ trÞ du lÞch. C¸c yÕu tè v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh còng gãp phÇn thóc ®Èy ®êi sèng d©n c­ n©ng cao, tõ ®ã x¸c lËp ý thøc tr¸ch nhiÖm vÒ b¶o tån toµn vÑn c¸c gi¸ trÞ thiªn nhiªn, v¨n ho¸ - lÞch sö, ®ång thêi hä thÊy ®­îc lîi Ých cña viÖc b¶o vÖ c¸c nguån tµi nguyªn ®Ó ph¸t triÓn c¸clo¹i h×nh du lÞch. Ch­¬ng 3: hiÖn tr¹ng du lÞch vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ®¶o C¸t Bµ 3.1 HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch cña ®¶o C¸t Bµ C¸t Bµ cã vÞ trÝ rÊt thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch. §¶o C¸t Bµ lµ ®¶o lín nhÊt vµ ®Ñp nhÊt trong quÇn thÓ ®¶o cña vÞnh H¹ Long næi tiÕng. HiÖn nay, C¸t Bµ cã søc thu hót kh¸ch du lÞch kh¸ m¹nh do c¶nh ®Ñp hoang d·, m«i tr­êng sinh th¸i trong lµnh vµ khu rõng nguyªn sinh nhiÖt ®íi quý hiÕm víi hÖ ®éng vËt vµ thùc vËt phong phó ®­îc l­u gi÷ hÇu nh­ nguyªn vÑn. N¨m 1986 khu rõng nguyªn sinh nµy ®· ®­îc chÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp v­ên quèc gia ®Ó b¶o tån c¸c loµi ®éng thùc vËp quý hiÕm. V­ên quèc gia C¸t Bµ ®· ®­îc ®­a vµo danh môc v­ên quèc gia thø 1000 cña thÕ giíi. HÖ tÇng nói ®¸ v«i cña C¸t Bµ ®· tr¶i qua thêi gian vµ sù x©m thùc cña thiªn nhiªn ®· t¹o nªn nh÷ng b·i t¾m vµ hang ®éng ®Ñp. Cã thÓ nãi C¸t Bµ cïng víi §å S¬n lµ thÕ m¹nh lµ niÒm tù hµo cña du lÞch H¶i Phßng. ë C¸t Bµ cã thÓ khai th¸c ®­îc hÇu hÕt c¸c lo¹i h×nh du lÞch hiÖn ®ang ®­îc thÕ giíi ­a chuéng: du lÞch tham quan, du lÞch nghiªn cøu hÖ sinh th¸i vïng biÓn (rõng ngËp mÆn, cöa s«ng, d¶i san h« biÓn ®¸y biÓn), du lÞch lÆn biÓn, du lÞch thÓ thao b·i biÓn ( bãng chuyÒn, bãng ®¸, ch¬i cÇu ...), du lÞch thÓ thao d­íi n­íc (lÆn, l­ít v¸n, b¬i, nh¶y sãng, ®ua thuyÒn buåm ...) du lÞch tham quan b¶o tµng sinh vËt biÓn, thuû cung, du lÞch thuyÒn buåm... §Ó chñ ®éng më réng thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ khai th¸c lîi thÕ cña H¶i Phßng, thêi gian qua së du lÞch còng ®· hÕt søc cè g¾ng cung víi c¸ ban ngµnh trong thµnh phè më réng hµnh nghiÖp l÷ hµnh ®­a kh¸ch vÒ H¶i Phßng, th«ng tuyÕn du lÞch ®­êng biÓn tõ thµnh phè B¾c H¶i (Trung Quèc) ®Õn H¶i Phßng vµ chuÈn bÞ khai th«ng tuyÕ du lÞch ®­êng biÓn tõ ®¶o H¶i Nam (Trung Quèc) ®Õn H¶i Phßng. Sè l­îng kh¸ch du lÞch néi ®Þa vµ quèc tÕ ®Õn C¸t Bµ n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, nhÞp ®é t¨ng tr­ëng vÒ kh¸ch vµ doanh thu t¨ng nhanh. Tuy nhiªn, thùc tr¹ng hiÖn nay cña du lÞch C¸t Bµ ch­a ph¶n ¸nh ®óng víi tiÒm n¨ng vèn cã cña nã. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do nhËn thøc vÒ sù ph¸t triÓn cña du lÞch ch­a ®Çy ®ñ cßn gi¶n ®¬n, ch­a thùc sù coi du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ x· héi tæng hîp quan träng... Sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®èi víi du lÞch cßn ch­a toµn diÖn, c«ng t¸c tæ chøc ch­a quan t©m ®óng møc sù phèi hîp c¸c cÊp, c¸c ngµnh thiÕu chÆt chÏ ®ång bé... C¸c ®iÓm du lÞch: C¸t Bµ cã khu rõng nhiÖt ®íi th­êng xanh trªn nói ®¸ v«i tuy kh«ng phong phó vµ réng lín nh­ rõng Cóc Ph­¬ng næi tiÕng nh­ng l¹i ®éc ®¸o víi nÐt riªng lµm say mª lßng ng­êi. Trong rõng cã rÊt nhiÒu c©y thuèc vµ c©y gç quý . Nh÷ng c©y ch©n chim chØ mäc trªn nh÷ng bøc v¸ch ®¸ cheo leo, cã t¸c dông kh«ng thua kÐm g× nh©n s©m. §i qua nh÷ng t¸n rõng rËm trong v­ên quèc gia v­ît qua nh÷ng thung ¸ng ta b¾t gÆp mét hå n­íc trªn nói. §ã lµ hå Õch, mét läai hå l¬ löng gi÷a nói t¹o nªn c¶nh t­îng ®Æc s¾c hiÕm n¬i nµo cã ®­îc. Trªn mÆt hå lµ c¶ mét rõng c©y, hiªn ngang mäc lªn cao vót soi bãng lung linh trªn lµn n­íc trong xanh. D­íi hå lµ v« sè nh÷ng loµi t«m cua vµ c¸ sinh sèng, t¹o nªn c¶nh trÝ tuyÖt vêi. Ao Õch ®· ®­îc vÝ nh­ chÞ H»ng Nga qua mÊy c©u th¬ : “ §· qua Ao Õch, M©y BÇu ch­a em ? Gi÷a rõng ngåi t¾m ®Çm sen ChÞ H»ng Nga tùa nµng tiªn kiªm rõng” Ao Õch lµ n¬i cung cÊp n­íc cho mu«n loµi chim thó cña vïng rõng rËm nµy. Nh÷ng ngµy n¾ng kÐo dµi th× Ao Õch lµ ®iÓm duy nhÊt cßn n­íc cho chim thó trong rõng sinh sèng. Víi ®Æc ®iÓm tù nhiªn ®Æc s¾c, ch¾c h¼n Ao Õch sÏ lµ ®iÓm thu hót ®­îc mét l­îng du kh¸ch ®«ng ®¶o ®Õn tham quan. C¸t Bµ cã khu rõng non gÇn nh­ thuÇn lo¹i ®ang t¸i sinh m¹nh mÏ, ®ã lµ rõng kim giao víi diÖn tÝch 32 ha. Míi ®©y kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi nhµ khoa häc mµ cßn lµm võa lßng kh¸ch bëi sù yªn tÜnh, kho¸ng ®¹t vµ hÕt søc th¬ méng. HÖ ®éng vËt C¸t Bµ tuy kh«ng phong phó nh­ hÖ ®éng vËt trªn ®Êt liÒn nh­ng l¹i ®Æc tr­ng cho khu hÖ ®éng vËt cña rõng nói ®¸ v«i ven biÓn. §Æc biÖt ë ®©y cã loµi Voäc ®Çu tr¾ng (d©n trªn ®¶o th­êng gäi lµ khØ ®en) lµ loµi thó duy nhÊt chØ cã ë C¸t Bµ. Tuy thµnh phÇn ®éng vËt phong phó nh­ng hiÖn nay khi ®i du lÞch trong v­ên Quèc Gia ta khã cã thÓ b¾t gÆp mét con vËt nµo. Nguyªn nh©n do nh÷ng loµi thó ë ®©y ®· bÞ s¨n b¾n bõa b·i, qu¸ møc nªn ®· gi¶m vÒ sè l­îng vµ do t¸c ®éng cña con ng­êi c¶ s¨n b¾n c¶ x©y dùng c¸c tuyÕn du lÞch trong rõng ®· ¶nh h­ëng ®Õn cuéc sèng tù nhiªn cña c¸c loµi thó. HiÖn nay nh÷ng con thó chØ t×m thÊy trong rõng s©u. Gièng nh­ c¸c vïng nói ®¸ v«i kh¸c, ®¶o C¸t Bµ tËp trung rÊt nhiÒu hang ®éng, nhiÒu d¸ng vÎ kh¸c nhau: Hang luån, ®éng Hµ Sen, ®éng Trung Trang, nh÷ng thµnh t¹o cña ®¸ v«i ®· t¹o nªn c¸c m¨ng nhò víi nh÷ng h×nh thï ®Ñp m¾t, mu«n h×nh mu«n vÎ, thu hót trÝ tß mß cña kh¸ch tham quan, ®éng ®¸ hoa Gia LuËn víi nh÷ng chïm nh÷ng khèi nh÷ng vïng ®¸ hoa long lanh huyÒn ¶o, hang Khe S©u, ngµy nay mang tªn míi lµ hang Qu©n Y. N¬i ®©y lµ dÊu tÝch cña bÖnh viÖn víi ®Çy ®ñ tiÖn nghi trong chiÕn tranh chèng Mü. ChiÕc hang lÞch sö nµy sÏ tho¶ m·n nhu cÇu nghØ ng¬i cña du kh¸ch khi ®Õn th¨m v­ên Quèc Gia C¸t Bµ. Ngoµi ra cßn nhiÒu hang kh¸c lµ n¬i c­ tró cña nhiÒu loµi chim thó, còng lµ môc tiªu hÊp dÉn lµm say mª nh÷ng nhµ kh¶o s¸t vµ th¨m thó c¶nh s¾c n¬i ®©y. Sù ®an xen gi÷a biÓn vµ rõng nói lµ mét thÕ m¹nh cña ®¶o C¸t Bµ. Sau mét chÆng ®­êng leo nói mÖt nhäc du kh¸ch cã thÓ th¶ m×nh nªn nh÷ng chiÕc thuyÒn c©u vµ cã thÓ dÔ dµng chuÈn bÞ cho m×nh ®­îc mét b÷a ¨n h¶i s¶n ®Çy lý thó . §Õn C¸t Bµ du kh¸ch kh«ng thÓ kh«ng t¾m biÓn. N­íc biÓn C¸t Bµ trong xanh, Ýt t¹p chÊt bÈn, lÆng sãng sÏ lµm võa lßng du kh¸ch tíi nghØ m¸t. N¬i ®©y cã b·i §­êng Gianh lµ mét b·i t¾m lín cã ®ñ chç cho hµng ngµn ng­êi t¾m. Ngoµi ra du kh¸ch cã thÓ ®Õn nh÷ng b·i t¾m kÝn ®¸o , nhá h¬n vµ yªn tÜnh h¬n nh­: C¸t Cß 1, C¸t Cß 2, C¸t Cß 3, C¸t Døa, C¸t Trai G¸i, C¸p Quan... C¸t Bµ cã nh÷ng ¸ng n­íc ®Ñp vµ cã gi¸ trÞ, cã nh÷ng ¸ng n­íc mÆn do tiÕp xóc víi biÓn kh¬i, cã nh÷ng ¸ng n­íc lî. Nhê cã nguån n­íc ngät tõ c¸c khe hoµ lÉn mµ ®é mÆn hoÆc gi¶m ®i Ýt nhiÒu, còng cã nhiÒu ¸ng chØ chøa n­íc ngät. Mçi ¸ng lµ mét vÎ kú thó riªng mµ chØ nghe thÊy th«I còng ®· gîi niÒm thÝch thó, say mª. C¸c ¸ng nh­ ¸ng Tham, ¸ng VÑm, nh÷ng ¸ng nµy lµ nguån khai th¸c thùc phÈm dåi dµo cña ®¶o. Ngoµi ra C¸t Bµ cßn cã nhiÒu ¸ng víi mËt ®é c¸ dµy ®Æc nh­ ¸ng C¸ Bèng, ¸ng C¸ Hång ... Ngoµi vÞnh cã nh÷ng hßn ®¶o xinh ®Ñp nh­: hßn CÆp Gµ, hßn ChÐt Sµo, hßn §è Nh¸y, hßn Quay t¬, hßn O¶n, hßn Gå... Nguån n­íc nãng quanh n¨m vµ suèi n­íc kho¸ng dåi dµo lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi lµm phong phó thªm c¸c ®iÓm du lÞch trªn ®¶o. N¬i ®©y cßn ph¸t triÓn du lÞch nghØ d­ìng, ch÷a bÖnh nhê chøc n¨ng ®Æc biÖt cña suèi n­íc kho¸ng Thuång Luång ë x· Tr©n Ch©u, nguån n­íc nãng ë x· Xu©n §¶m HiÖn nay, kh¸ch ®Õn du lÞch ®¶o C¸t Bµ th­êng kÕt hîp du lÞch sinh th¸i rõng víi du lÞch biÓn víi c¸c tuyÕn du lÞch sau : - Du lÞch trong ®¶o C¸t Bµ: + TuyÕn du lÞch v­ên rõng quèc gia tõ thÞ trÊn C¸t Bµ - Trung Trang - v­ên Kim Giao - Ao Õch - ViÖt H¶i + TuyÕn du lÞch sinh th¸i rõng ngËp mÆn: tõ thÞ trÊn C¸t Bµ - bÕn Phï Long + TuyÕn du lÞch biÓn: t¾m biÓn, ng¾m c¶nh biÓn - TuyÕn du lÞch ®¶o C¸t Bµ kÕt hîp víi c¸c ®iÓm du lÞch ra ngoµi ®¶o: + BÕn BÝnh - C¸t Bµ - VÞnh H¹ Long + TuyÕn Néi thµnh - §å S¬n - C¸t Bµ - VÞnh H¹ Long §¸nh gi¸ chung: §¶o C¸t Bµ tuy cã lîi thÕ ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch nh­ng hiÖn nay ch­a tËn dông ®­îc hÕt nh÷ng thÕ m¹nh ®ã. VÝ dô du lÞch thÓ thao d­íi n­íc nh­ lÆn, l­ít v¸n, nh¶y sãng, ®ua thuyÒn buåm , hÇu nh­ ch­a xuÊt hiÖn. C¸c ho¹t ®éng ®i l¹i tham quan cña kh¸ch hÇu nh­ ë d¹ng tù ph¸t, kh«ng cã tæ chøc chØ dÉn. C¸c tuyÕn du lÞch kh«ng râ dµng, kh¸ch muèn tham quan ph¶i thuª d©n b¶n ®Þa dÉn ®­êng nªn g©y nhiÒu khã kh¨n. Nguyªn nh©n dÉn tíi t×nh h×nh nµy lµ do sù ho¹t ®éng thiÕu thèng nhÊt vµ ®ång bé gi÷a ban qu¶n lý v­ên quèc gia vµ l·nh ®¹o huyÖn C¸t H¶i. C¬ së dÞch vô vµ ®éi ngò phôc vô h­íng dÉn thiÕu thèn kh«ng ®¸p øng ®­îc du kh¸ch, ngay t¹i c¸c ®iÓm dõng còng kh«ng cã dÞch vô chu ®¸o nÕu cã chØ lµ cña ng­êi d©n - rÊt s¬ sµi g©y t©m lý kh«ng tho¶i m¸i, thiÕu thèn ®èi víi du kh¸ch. Tµi nguyªn sinh vËt ®ang bÞ ph¸ huû m¹nh nhiÒu loµi bÞ mÊt ®i hay rÊt Ýt gÆp . C¸c loµi thó ch­a ®­îc quy tô ®Ó ch¨m sãc vµ cho du kh¸ch ®­îc tËn m¾t ng¾m nh×n. C¸c h×nh thøc du lÞch ®Ó l«i cuèn du kh¸ch rÊt ®¬n gi¶n, dÔ g©y c¶m gi¸c nh»m ch¸n nh­: T¾m biÓn, nghØ d­ìng. V× vËy cÇn ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc du lÞch míi. Du kh¸ch th­êng kh«ng vµo s©u trong v­ên rõng quèc gia mµ chØ ë ven ngoµi råi quay l¹i thÞ trÊn (trõ nh÷ng ®oµn ®i nghiªn cøu khoa häc). HiÖn t­îng chÆt ph¸ rõng vµ s¨n b¾t thó quý vÉn x¶y ra lµm suy gi¶m nhiÒu nguån tµi nguyªn du lÞch cña ®¶o C¸t Bµ. Sù xuèng cÊp cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô du lÞch. NhiÒu kh¸ch s¹n qua nhiÒu n¨m sö dông ch­a ®ñ hoÆc ch­a cã ®iÒu kiÖn t«n t¹o, n©ng cÊp ®· dÇn dÇn kh«ng phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. S¶n phÈm du lÞch cßn nghÌo nµn, chÊt l­îng, gi¸ c¶, ch­a hîp lý ch­a gi÷ ®­îc kh¸ch ë l¹i dµi ngµy. H¶i phßng ch­a cã c¶ng du lÞch riªng ®Ó cã thÓ tËn dông lîi thÕ ®ãn kh¸ch du lÞch ®­êng biÓn. Bªn c¹nh ®ã ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch ®­êng biÓn cßn chËm ph¸t triÓn, ®Æc biÖt víi c¸c lo¹i tµu cao tèc cã chÊt l­îng phôc vô cao nh»m rót ng¾n qu·ng ®­êng vµ thêi gian ®i l¹i. ViÖc ph¸ nói tuú tiÖn ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng g©y mÊt c©n b»ng träng lùc, rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng ng­êi d©n. Ngoµi ra c¸c ho¹t ®éng xÎ nói lµm ®­êng x©y nhµ... g©y ra tiÕng ån khã chÞu ®èi víi du kh¸ch du lÞch. Tuy du lÞch ®em l¹i nguån lîi kinh tÕ rÊt lín cho ®¶o C¸t Bµ. Nh­ng mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái mµ t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng, ®ã lµ l­îng r¸c th¶i t¨ng lªn khi l­îng du kh¸ch ®Õn cµng ®«ng. Ngoµi ra viÖc thu mua c¸ vµ s¶n phÈm ®¸nh b¾t tõ biÓn g©y ra mïi tanh khã chÞu cho du kh¸ch. 3.2 §Þnh h­íng cho ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë C¸t bµ 3.2.1 Kh¸i niÖm du lÞch bÒn v÷ng Du lÞch bÒn v÷ng lµ lo¹i h×nh du lÞch rÊt míi mÎ nh­ng nã ®· g©y ®­îc sù chó ý réng r·i trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ViÖc ph¸t triÓn du lÞch cã chó ý ®Õn tÝnh bÒn v÷ng lµ ®iÒu rÊt quan träng. Du lÞch trªn ®¶o C¸t Bµ, hiÖn nay chñ yÕu lµ du lÞch tù ph¸t ch­a chó ý ®Õn viÖc ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi . V× vËy cÇn ph¶i cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ®¶o C¸t Bµ ®Ó n¬I ®©y m·i lµ mét danh th¾ng tuyÖt ®Ñp cña ViÖt Nam . Theo héi ®ång du lÞch vµ l÷ hµnh quèc tÕ (WTTC) 1996 th× : “DLBV lµ viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu hiÖn t¹i cña du kh¸ch vµ vïng du lÞch mµ vÉn b¶o ®¶m nh÷ng kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c thÕ hÖ du lÞch t­¬ng lai”. DLBV ®ßi hái ph¶i qu¶n lý tÊt c¶ c¸c d¹ng tµi nguyªn theo c¸ch nµo ®ã ®Ó chóng ta cã thÓ ®¸p øng c¸c nhu cÇu kinh tÕ, x· héi vµ thÈm mü trong khi vÉn duy tr× ®­îc b¶n s¾c v¨n ho¸, c¸c qóa tr×nh sinh th¸i c¬ b¶n, ®a d¹ng sinh häc vµ c¸c hÖ ®¶m b¶o sù sèng. Môc tiªu cña DLBV lµ : - Ph¸t triÓn, gia t¨ng sù ®ãng gãp cña du lÞch vµo kinh tÕ vµ m«i tr­êng - C¶i thiÖn tÝnh c«ng b»ng x· héi trong ph¸t triÓn - C¶i thiÖn chÊt l­îng cuéc sèng cña céng ®ång b¶n ®i¹ - §¸p øng cao ®é nhu cÇu cña du kh¸ch - Duy tr× chÊt l­îng m«i tr­êng 3.2.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ®¶o C¸t Bµ C¸t Bµ lµ ®Þa danh du lÞch næi tiÕng víi nh÷ng g× ®· vµ sÏ cã ë ®©y. Trong t­¬ng lai, tiÒm n¨ng s½n cã cña khu du lÞch nµy sÏ ®­îc kh¬i dËy, ph¸t huy b»ng nhiÒu dù ¸n - nh÷ng dù ¸n liªn doanh víi Ph¸p, Malayxia... SÏ cã ®éng thuû cung trªn b·i C¸t Cß, cã lµng næi theo kiÕn tróc nhµ sµn mÐp n­íc cña ng­êi Hoa trë thµnh ®iÓm héi tô tïng, vông víi nh÷ng ng«i nhµ khÐp kÝn ®Çy ®ñ tiÖn nghi. C¸t Bµ l¹i ®ang gia t¨ng kh¸ch s¹n nhµ nghØ. HiÖn nay ®iÖn l­íi Quèc Gia ®· s¸ng lªn trªn ®¶o. §· cã dù ¸n nèi liÒn C¸t Bµ víi ®Êt liÒn b»ng phµ tù hµnh, ®­êng « t« ®Õn ®­îc §×nh Vò, c¸ch C¸t H¶i 5 km vµ tõ C¸t Bµ sang C¸t H¶i ®o¹n gÇn nhÊt chõng ngh×n mÐt. Mét dù ¸n ®ang ®­îc x¸c lËp, theo ®ã du kh¸ch cã thÓ ®i b»ng « t« hoÆc xe m¸y xuèng tËn ®¶o vµ ng­îc l¹i. H­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch C¸t Bµ lµ du lÞch sinh th¸i kÕt hîp víi du lÞch thÓ thao, du lÞch nghØ d­ìng, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i. VÊn ®Ò tr­íc m¾t hiÖn nay lµ ph¶i khÈn tr­¬ng xóc tiÕn viÖc phª duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt viÖc phª duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt ®èi víi khu du lÞch C¸t Bµ. H­íng viÖc ®Çu t­ vµo x©y dùng, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng: ®­êng, ®iÖn, cÊp tho¸t n­íc, c¸c c¬ së dÞch vô du lÞch, b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng. TiÕp thªm mét b­íc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch, më réng thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ, tr­íc m¾t lµ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Trung Quèc. §Çu t­ cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt du lÞch tr­íc hÕt lµ lo¹i tµu du lÞch cao tèc, ®­a kh¸ch ra th¨m ®¶o C¸t Bµ - vÞnh H¹ Long vµ xa h¬n lµ huyÖn ®¶o B¹ch Long VÜ. X©y dùng c¸c khu tæ hîp vui ch¬i gi¶i trÝ víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trªn ®¶o C¸t Bµ. TiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho ngµnh. B¶o ®¶m ®ñ lao ®éng cã tr×nh ®é biÕt ngo¹i ng÷ ®Ó phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Thµnh phè ®· ®­a ra “dù ¸n x©y dùng quÇn thÓ khu du lÞch C¸t Bµ” ®Ó kªu gäi ®Çu t­ ®Õn n¨m 2010. ViÖc ®Çu t­ cho c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ ë khu du lÞch C¸t Bµ lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt t¹o bé mÆt cña khu du lÞch nµy cã thªm nh÷ng nÐt hÊp dÉn riªng; vÝ nh­ dßng ®iÖn ch¹y vßng quanh ®¶o, ®­êng c¸p treo xuyªn ®¶o ®­a kh¸ch ra th¨m vÞnh Lan H¹... gióp cho du kh¸ch th­ëng ngo¹n c¶nh ®Ñp, t¹o thuËn lîi an toµn cho viÖc ®i l¹i cña kh¸ch du lÞch, võa ®ång thêi lµm gi¶m mËt ®é giao th«ng trong nh÷ng ngµy th¸ng cao ®iÓm. Cïng víi sù bïng næ vÒ du lÞch cña thÕ giíi vµ cña khu vùc, du lÞch C¸t Bµ víi tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ riªng cña m×nh nhÊt ®Þnh sÏ ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng, tù tin b­íc vµo thiªn niªn kØ míi. 3.2.3 §Þnh h­íng x©y dùng vµ b¶o vÖ v­ên quèc gia C¸t Bµ theo h­íng bÒn v÷ng. Qu¶n lý b¶o vÖ khu rõng cÊm, mét khu dù tr÷ thiªn nhiªn trªn ®¶o C¸t Bµ, gi÷ g×n vµ phôc håi c¸c nguån gien ®éng vËt, thùc vËt quý hiÕm cßn tån t¹i vµ ®· bÞ mÊt trªn ®¶o. Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc vÒ ®éng vËt vµ thùc vËt rõng, tiÕp thu c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó phôc håi vµ ph¸t triÓn c¸c nguån gien ®éng vËt, thùc vËt trong ®èi t­îng b¶o vÖ cña v­ên quèc gia C¸t Bµ. G©y trång vµ phôc håi l¹i rõng vµ c¶nh quan ®· bÞ ph¸ ho¹i, ®Ó t¸i t¹o th¶m thùc vËt tù nhiªn cña khu rõng, b¶o vÖ m«i sinh vµ nguån n­íc cho nh©n d©n trªn ®¶o. Tõng b­íc tæ chøc kinh doanh ®Æc s¶n kÕt hîp n«ng l©m vµ x©y dùng c¸c ®iÓm tham quan du lÞch,®Ó n©ng cao dÇn ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña c¸n bé, c«ng nh©n vµ nh©n d©n. §èi t­îng b¶o vÖ cña v­ên quèc gia bao gåm: B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn: c¸c lo¹i thùc vËt quý hiÕm, c¸c lo¹i ®éng vËt rõng cßn tån t¹i trªn ®¶o. B¶o vÖ c¸c c¶nh quan thiªn nhiªn: c¸c hang ®éng ®Ñp trªn vïng rõng vµ ven biÓn. B¶o vÖ mét sè khu vùc ven biÓn phôc vô cho tham quan du lÞch nghØ ng¬i gi¶i trÝ. B¶o vÖ khu di chØ kh¶o cæ häc C¸i BÌo vµ c¸c di tÝch v¨n ho¸, lÞch sö, c¸ch m¹ng trªn ®¶o. Trong quy ho¹ch nghiªn cøu khoa häc, v­ên quèc gia C¸t Bµ sÏ cã mét sè tr¹m nghiªn cøu g©y nu«i, b¶o vÖ tµi nguyªn: TiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm vÒ g©y trång c¸c lo¹i c©y quý hiÕm cña rõng C¸t Bµ. TiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm vÒ nu«i vµ nhËp l¹i c¸c loµi thó quý hiÖn cßn ë ®¶o C¸t Bµ hoÆc tr­íc ®©y cã nh­ng ®· bÞ khai th¸c ®Õn nay kh«ng cßn trªn ®¶o n÷a. TiÕp thu c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó phôc vô cho viÖc g©y nu«i vµ b¶o vÖ tµi nguyªn. X©y dùng c¸c b¶o tµng khoa häc ®éng vËt, thùc vËt cña v­ên quèc gia, b¶o tµng kh¶o cæ vµ di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, khu tr­ng bµy ®éng vËt biÓn. §ãn tiÕp kh¸ch tíi th¨m quan, th­ëng thøc vµ tiÕp cËn víi thiªn nhiªn giµu ®Ñp cña ®Êt n­íc lµ mét nhiÖm vô cña v­ên quèc gia. Quy ho¹ch vÒ vÊn ®Ò nµy, v­ên quèc gia C¸t Bµ sÏ: X©y dùng c¸c ®iÓm tham quan ®Ó t×m hiÓu vÒ thùc vËt rõng, ®éng vËt rõng víi c¸c loµi thó quý, hiÕm cã gi¸ trÞ, c¸c hang ®éng ®Ñp, c¸c b·i biÓn, b·i t¾m vµ du lÞch trªn vÞnh biÓn cña C¸t Bµ. X©y dùng ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu vµ h­íng dÉn tham quan du lÞch trong v­ên quèc gia, kÓ c¶ phim ¶nh khoa häc, ®Ìn chiÕu... X©y dùng c¸c quy ®Þnh b¶o vÖ ®IÓm tham quan du lÞch lµ tµi s¶n chung cña ®Êt n­íc. MôC LôC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDLy (26).doc
Tài liệu liên quan