Tiểu luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện điều lệ trường tiểu học

Nội dung Trang - Lý do chọn đề tài - Mục đích nghiên cứu; nhiệm vụ nghiên cứu - Đối tượng, phương pháp, phạm vi, những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu. - Chương I: Cơ sở lý luận của hiệu lực thực hiện Điều lệ trường tiểu học. 1.1. Một số khái niệm. 1.2. Điều lệ trường tiểu học, - Chương II: Thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ ở một số Trường tiểu học. 2.1. Thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ của CBQL ở một số Trường tiểu học. 2.1.1. Về nhận thức của CBQL (điều tra đối với CBQL). 2.1.2. Mức độ đã làm được khi thực hiện Điều lệ tiểu học của CBQL. 2.1.3. Một số đề xuất của CBQL về các biện pháp nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ tiểu học. 2.2. Thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ của giáo viên ở một số Trường tiểu học. 2.2.1. Nhận thức của cán bộ, giáo viên. 2.2.2. Mức độ đã làm được khi thực hiện Điều lệ Trường tiểu học của giáo viên. 2.2.3. Một số đề xuất của giáo viên về các biện pháp nâng co hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học. 2.3. Thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ của học sinh ở một số Trường tiểu học. 2.3.1. Nhận thức của học sinh trong việc thực hiệ Điều lệ Trường tiểu học. 2.3.2. Mức độ đã làm được khi thực hiện Điều lệ Trường tiểu học của học sinh. 2.3.3. Một số đề xuất của học sinh về các biện pháp nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học. 2.4. Đánh giá thực trạng của việc thực hiện Điều lệ, nguyên nhân của thực trạng. 2.4.1. Đánh giá thực trạng của việc thực hiện Điều lệ. 2.4.2. Nguyên nhân của thực trạng. 2.5. Những vấn đề cơ bản cần giải quyết. - Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong các Trường tiểu học. * Biện pháp 1: Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với nhà trường trong công tác chỉ đạo thực hiện Điều lệ Trường tiểu học. * Biện pháp 2: - Phần kết luận và khuyến nghị. + Kết luận. + Khuyến nghị. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương xây dựng Nhà nước Việt Nam theo mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN, quản lý xã hội bằng pháp luật. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 năm 1991) đã ghi nhận: “Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước theo phương hướng: Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân. Nhà nước quản lý xã hội bằng Pháp luật”. Văn kiện hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII, tháng 1 năm 1995) và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6 năm 1996) nhấn mạnh: “Tăng cường pháp chế XHCN xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, quản lý xã hội bằng pháp luật”. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX (tháng 4 năm 2001) tiếp tục khẳng định quan điểm trên. Hiến pháp 1992 (đã sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết 51, Quốc hội khoá X, (tháng 12 năm 2001) cũng ghi nhận: “Nhà nước quản lý xã hội pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế XHCN” (Điều 12, chương 1). Quan điểm nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật đặt ra những yêu cầu cơ bản như: - Nhà nước phải coi trọng công tác xây dựng pháp luật. - Người cán bộ quản lý (CBQL) phải được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận nghiệp vụ quản lý và phải được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật. - Người CBQL phải tuân theo những nguyên tắc quản lý nhà nước, trong đó có nguyên tắc pháp chế XHCN, yêu cầu của nguyên tắc đó là mọi cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, tổ chức, đoàn thể, công dân có nghĩa vụ thực hiện pháp luật, tức là mọi người phải có ý thức và thói quen sống, làm việc và hành xử theo những quy định của pháp luật. Giáo dục và đào tạo là một ngành quan trọng trong hệ thống các ngành, lĩnh vực của đất nước, nó được tổ chức thành một hệ thống thứ bậc trải rộng trên phạm vi cả nước. Toàn bộ cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trường học của hệ thống giáo dục và đào tạo đã được quy định rõ ràng trong hệ thống các văn bản pháp luật. Nếu các cơ quan đơn vị trường học thực hiện tốt các quy định pháp lý đó thì sẽ góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo. Trong hệ thống giáo dục quốc dân thì Tiểu học là bậc học nền tảng. Bậc học này giúp các em có những hiểu biết cơ bản ban đầu làm tiền đề để tiếp tục học lên các cấp học cao hơn hoặc đi vào cuộc sống. Ngày 02 tháng 4 năm 1979, Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ Trường phổ thông, một văn bản pháp luật điều chỉnh hệ thống giáo dục phổ thông bao gồm các trường phổ thông cơ sở (từ lớp 1 đến lớp 9) và trường phổ thông trung học (từ lớp 10 đến lớp 12). Ngày 11 tháng 7 năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học, Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của Trường tiểu học. Điều lệ Trường tiểu học là một văn bản pháp lý của Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trực tiếp đối với việc tổ chức và hoạt động của Trường tiểu học, nó quy định các nội dung chủ yếu như: Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà trường; cơ sở vật chất thiết bị nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội . Từ vị trí, ý nghĩa quan trọng trên; nếu các nhà trường tổ chức thực hiện tốt các Điều lệ nhà trường, sẽ tạo ra sự thống nhất về cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành trong các cơ quan, đơn vị, trường học của hệ thống giáo dục quốc dân. Nó tạo cơ sở cho sự hoạt động thông suốt, nhịp nhàng trong toàn bộ hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giáo dục và đào tạo. Do đó, việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với tất cả các Trường tiểu học. Trong hơn 6 năm qua, việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học ở các Trường tiểu học ra sao? Đội ngũ CBQL và giáo viên đã nắm vững và thực hiện đúng và đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình (mà Điều lệ đã quy định) hay chưa? Các quyền và nhiệm vụ của học sinh đã được Hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tôn trọng và đảm bảo thực hiện hay không? Để góp phần làm rõ vấn đề trên cũng như để nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp thích hợp, em xin lựa chọn đề tài “Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong các Trường tiểu học”. 2. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong các Trường tiểu học. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Nghiên cứu cơ sở lý luận của hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong các Trường tiểu học. - Tìm hiểu thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong một số Trường tiểu học. - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong các Trường tiểu học. 4. Đối tượng nghiên cứu. Các biện pháp của Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong các Trường tiểu học. 5. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu lý luận (thông qua việc đọc và phân tích các văn bản và tài liệu có liên quan). - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế (bằng phiếu hỏi, toạ đàm trực tiếp với các đối tượng có liên quan). - Phương pháp phỏng vấn, trao đổi, phân tích các số liệu thực tế; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 6. Phạm vi nghiên cứu. Đề tài tập trung chủ yếu vào nghiên cứu hiệu lực thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý, giáo viên học sinh theo Điều lệ Trường tiểu học trong một số Trường tiểu học bao gồm: - 79 học viên khoá 6 là các đồng chí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các đồng chí kế cận quản lý Trường tiểu học thuộc 27 huyện, thị, thành phố tỉnh Thanh Hoá. - Cử nhân khoa học và quản lý giáo dục tiểu học được tổ chức tại trường THSP Thanh Hoá. - 80 cán bộ, giáo viên của trường Tiêủ học Quảng Hùng, Trường tiểu học Quảng Minh, trường Tiểu học Quảng Tâm và Trường tiểu học Quảng Cát của huyện Quảng Xương – Thanh Hoá. - 60 em học sinh của các trường kể trên. 7. Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng về hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong một số Trường tiểu học. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học trong các Trường tiểu học.

doc82 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1628 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện điều lệ trường tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quyền tự chủ, quản lý nhà trường có hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học mà vẫn tránh được khuynh hướng quan liêu, độc đáo, người Hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Phát huy quyền tự chủ của nhà trường, đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng phải gắn liền với thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cán bộ, giáo viên. Đây là những vấn đề có quan hệ hữu cơ với nhau: thực hiện tự chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân là điều kiện để tổ chức, thực hiện dân chủ, để tạo cơ sở giúp nhà trường và thực hiện quyền dân chủ và đòi hỏi Hiệu trưởng phải đê cao trách nhiệm cá nhân. Trong nhà trường, toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện quyền dan chủ dưối hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Dân chủ trực tiếp trong nhà trường là hình thức thể hiện trực tiếp ý chí của giáo viên, nhân viên, học sinh về một số vấn đề cơ bản trong nhà trường (theo các Quy định trong Quy chế dân chủ nhà trường). Hiệu trưởng đóng vai trò tổ chức và đảm bảo các điều kiện để thực hiện ý chí đó, đưa nó vào thực thi trong cuộc sống; các điều kiện đó là : Đảm bảo thông tin đầy đủ cho giáo viên, nhân viên biết về các vấn đề cần quyết định; tổ chức cho đội ngũ được bàn bạc, phát biểu ý kiến. Hình thức dân chủ trực tiếp trong nhà trường được thực hiện thông qua việc Hiệu trưởng tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh; thông qua công tác tiếp dân, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức của Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, thông qua hội thảo giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh Dân chủ đại diện trong nhà trường còn là hình thức thể hiện ý chí không trực tiếp của chủ thể quyền lực, mà thông qua các đại diện có thẩm quyền do chủ thể bầu ra (Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp phụ nữ), chủ thể quyền lực có quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đại diện của mình. Các tổ chức đại diện trong nhà trường có trách nhiệm sau: + Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo, trong các hoạt động khác của nhà trường. + Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, dân chủ bàn bạc góp ý kiến ở các chủ trương, biện pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. + Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ nhà Trường tiểu học và văn bản của Nhà nước đối với nhà trường, phát hiện các phạm vi pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền giải quyết. Nhà trường phát huy quyền tự chủ và thực hiện chế độ dân chủ trong việc xây dựng kế hoặch, tổ chức thực hiện kế hoặch và nhiệm vụ năm học. Hiệu trưởng có thể chủ động xây dựng các kế hoặch của nhà trường trong năm học trên cơ sở : Luật Giáo Dục, Điều lệ Trường tiểu học và văn bản khác của Nhà nước đối với nhà trường. Để xây dựng các kế hoặch này, sau bước dự thảo kế hoặch, Hiệu trưởng phải tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của tất cả các tổ chức bộ phận, cá nhân trong nhà trường. Cuối cùng, Hiệu trưởng mới chính thức quyết định. Các kế hoặch của nhà trường trong năm học gồm: kế hoặch chung của năm, kế hoặch tuyển sinh, kế hoặch giảng dạy và giáo dục, kế hoặch mua sắm trang thiết bị dạy học. Phát huy quyền tự chủ và thực hiện chế độ dân chủ trong việc xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên; đây là yếu tố tiên quyết góp phần tạo ra dộng lực của sự phát triển nhà trường. Đội ngũ giáo viên, nhân viên trong Trường tiểu học là lực lượng chủ chốt, quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Sự thành bại của nhà trường chủ yếu phụ thuộc vào cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ; muốn vậy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường phải không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, mặt khác, bằng công tác tổ chức quản lý, Hiệu trưởng phải tạo ra được động lực để phát huy năng lực của mỗi cán bộ, giáo viên thông qua việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Để xây dựng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ giáo viên, Hiệu trưởng cần phải có một số biện pháp quản lý cụ thể như : + Xây dựng một bộ máy nhà trường hợp lý, gọn nhẹ, hoạt động có hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cá nhân trong nhà trường. + Thiết lập ra mối quan hệ phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân đó. Sự phân công và phối hợp trên được ghi nhận trong Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường. + Tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác của từng bộ phận, từng cá nhân. Phát huy quyền tự chủ và thực hiện dân chủ trong quản lý tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị cuả nhà trường. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính trong nhà trường. Đầu năm học, Hiệu trưởng lập dự toán kinh phí trên cơ sở nắm vững các nguồn thu từ ngân sách nhà nước, từ ngân sách địa phương, từ các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh, sự ủng hộ cuả các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội,... Nhà trường phải có hệ thống sổ sách đầy đủ (Quy định trong điều 25 khoản 1, sđd…) để ghi nhận, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động thu chi theo quy định của nghành tài chính và nghành giáo dục và đào tạo. Mọi hoạt động trong nhà trường phải đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, có hiệu quả và đúng các quy định Nhà nước. Để hạn chế những sai sót, sơ xuất trong hoạt động tài chính nhà trường, cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình kinh phí, định kỳ báo cáo lên cấp có thẩm quyền về hoạt động thu chi tài chính của nhà trường. Mặt khác, phải thực hiện chế dộ công khai các nguồn thu chu chi tài chính, sử dụng hợp lý các nguồn tài chính phục vụ hoạt động giáo dục và phát triển nhà trường, trong đó có dành một phần để xây dựng quỹ trường nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hiệu trưởng phải thực hiện đúng Quy chế công khai tài chính, ban hành kèm theo Quyết định số: 225/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 20/11/1998). Về quản lý cơ sở vật chất, Hiệu trưởng phải tổ chức sử dụng có hiệu quả và bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất thiết bị nhà trường. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, Hiệu trưởng cần sử dụng một số biện pháp cụ thể như: + Xây dựng nội quy, quy định chế độ sử dụng, bảo quản, bảo vệ hệ thống cơ sở vật chất thiết bị nhà trường. + Huy động các nguồn lực từ cha mẹ học sinh, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội,...để tái mở rộng hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học. * Biện pháp 5: Tổ chức tốt công tác triển khai thực hiện Điều lệ Trường tiểu học và các văn bản quản lý về giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng của các buổi học tập, phổ biến Điều lệ Trường tiểu học và các văn bản quản lý về giáo dục và đào tạo. Một vấn đề mang tính quy luật đối với bất cứ quá trình hoạt động nào cũng xuất phát từ nhận thức rồi mới dẫn đến hành động, vì nhận thức định hướng cho hành động, nhận thức đúng thì mới tạo Điều kiện cho hành động đúng.Do đó, để tổ chức tốt việc học tập Điều lệ Trường tiểu học và các văn bản hướng dẫn thực hiện, phải xuất phát từ việc nâng cao nhận thức của các chủ thể: Hiệu trưởng lẫn khách thể quản lý: đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường trong việc thực hiện Điều lệ nhà trường. Ban giám hiệu phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện luật giáo dục, Điều lệ Trường tiểu học và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hiệu trưởng tổ chức các buổi học tập Điều lệ Trường tiểu học và các văn bản liên quan cho tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ. Việc tổ chức học tập, phổ biến các đường lối chính sách của Đảng, các văn bản quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật là công việc phải làm thường xuyên, dưới nhiều hình thức đa dạng như: + Hình thức họp toàn trường, họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ chuyên môn của giáo viên, nhân viên, sinh hoạt đoàn thể của giáo viên, nhân viên, học sinh tổ chức các hội cha mẹ học sinh. + Lồng ghép các nội dung thi trên vào các phong trào thi đua của nhà trường, của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội TNTP HCM…. + Tổ chức học tập bằng những hình thức hoạt động ngoại khoá, tổ chức các cuộc thi, tổ chức câu lạc bộ thanh niên thi tìm hiểu Luật Giáo dục, Điều lệ Trường tiểu học, Luật giao thông, các văn bản về phòng chống các tệ nạn xã hội, về truyền thống nhà trường,…. + Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các văn bản pháp luật trong phạm vi một trường hoặc tổ chức các cuộc thi liên trường. Như vậy, thông qua biện pháp tổ chức học tập, phổ biến Điều lệ Trường tiểu học, mà cả 2 phía: chủ thể (Hiệu trưởng) và khách thể quản lý (đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh) đều có cơ hội để nâng cao hiểu biết về Điều lệ Trường tiểu học, nắm vững được các quyền hạn và nhiệm của mình và những hành vi cấm đối với giáo viên, học sinh trong nhà trường, nắm được cách tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Hội đồng giáo dục, Hội đồng thi đua, khen thưởng, các đoàn thể khác trong nhà trường. * Biện pháp 6: Tổ chức tốt việc xây dựng và thực hiện các văn bản nội bộ, lấy ý kiến đóng góp của toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, đại diện cha mẹ học sinh đối với văn bản đó. Trong nhà trường: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có quyền tham gia quản lý nhà trường. Do đó, trách nhiệm tham gia xây dựng các văn bản quản lý nội bộ trường cần có sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường và đại diện cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn nhà trường, Hội đồng giáo dục, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức xây dựng dự thảo về các văn bản nội bộ để áp dụng cho trường mình. Cơ sở pháp lý của việc xây dựng các văn bản nội bộ trường là các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo như: Luật Giáo dục, Pháp lệnh cán bộ công chức, Điều lệ Trường tiểu học, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các hình thức của văn bản quản lý nội bộ trường bao gồm: Các nội quy và các quy định nội bộ của nhà trường. + Các nội quy bao gồm: Nội quy chung của nhà trường, nội quy đối với học sinh, nội quy thư viện,…. + Các quy định nội bộ của nhà trường bao gồm: .Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, bộ phận, giáo viên, nhân viên trong trường. .Quy định về quản lý ngày, giờ công, giờ dạy của cán bộ, giáo viên. .Quy định về quản lý hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp. .Quy định về quản lý lề lối làm việc, sinh hoạt hội họp của các tổ chức, các bộ phận trong nhà trường: Hội đồng giáo dục, Hội đồng thi đua, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Đội TNTP HCM, Sao Nhi đồng HCM. .Quy định về công tác quản lý, bình xét đánh giá, thi đua trong nhà trường. Sau khi xây dựng xong các văn bản dự thảo, nhà trường cần lấy ý kiến đóng góp của toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, hội cha mẹ học sinh đối với các văn bản dự thảo văn bản đó trước khi Hội đồng giáo dục xem xét thẩm định để hiệu trưởng quyết định. * Biện pháp 7: Phối hợp các hoạt động của chính quyền với các tổ chức, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ Trường tiểu học Dưới sự lãnh đạo của đảng, các tổ chức chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường với các chức năng, nhiệm vụ do luật định cần phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường. - Hiệu trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn của mình (được quy định trong Điều lệ Trường tiểu học; mặt khác, Hiệu trưởng phân công cho các phó Hiệu trưởng điều hành một số hoạt dộng của nhà trường. Việc Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ quyền hạn cho Phó Hiệu trưởng phải được quy định bằng văn bản cụ thể để quy trách nhiệm giành mạch cho cả hai phái. Trong phạm vị được phân công. Phó Hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn sau: + Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công. + Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao. + Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền - Hội đồng giáo dục là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường, nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể sư phạm để bàn bạc, quyết định các vấn đề giáo dục trong nhà trường. Hiệu trưởng cần tôn trọng và phát huy mọi năng lực của tổ chức tư vấn giáo dục này. - Hội đồng thi đua khen thưởng: làm tư vấn về công tác thi đua trong nhà trường - Các tổ chuyên môn; Giáo viên Trường tiểu học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và một hoặc hai tổ phó do Hiệu trưởng chỉ định và giao nhiệm vụ. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoặch dạy học, phân phối chương tình và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoặch của nhà trường. Ngoài ra, tổ chuyên môn còn có nhiệm vụ đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. - Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thông qua tổ chức Đoàn, học sinh có thể bày tỏ nguyện vọng, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện quá trình giáo dục. Đoàn thanh niên còn là môi trường rèn luyện học sinh năng lực tự quản, tính chủ động sáng tạo cuả thanh niên học sinh trong hoạt động tập thể, góp phần bồi dưỡng và hình thành nhân cách, năng lực và phẩm chất của học sinh. Nhà trường cần tạo điều kiện để nâng cao vai trò cuả Đoàn thanh niên trong việc tổ chức học tập, giải chí, hoạt động xã hội; nhà trường cần có biện pháp phát huy tính chủ động, sáng tạo của Đoàn thanh niên, xây dựng các phong trào tự quản Đoàn trong giáo viên và học sinh, thực hiện tốt các quy định về nhiệm vụ và quyền của giáo viên, học sinh, những điều cấm đối với giáo viên, học sinh. Công đoàn nhà trường được tổ chức nhằm tập hợp các cán bộ, nhân viên, giáo viên trong trường, hoạt động theo Điều lệ Công đoàn và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công đoàn nhà trường là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, nhân viên, giáo viên vừa là người tổ chức cho cán bộ, nhân viên, giáo viên trong trường tham gia quản lý nhà trường, quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường. Công đoàn cần phải phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức khác trong trường để thực hiện Điều lệ nhà trường. Mà trực tiếp là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phát huy quyền làm chủ tham gia quản lý nhà trường của từng cán bộ giáo viên. Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở nhà trường. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị với nhà trường và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó. Ban thanh tra nhân dân là do Hội nghị công nhân, viên chức trường bầu ra. Ban chấp hành công đoàn trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Hoạt động phối hợp giữa các bên được thể hiện như sau: + Hiệu trưởng xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của ban thanh tra nhân dân; thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo,việc thực hiện quy chế dân chủ ở nhà trường; hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân nhân hoạt động theo quy định của pháp luật. + Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức tường bầu Ban thanh tra nhân dân; BCH CĐ ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân; hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác; động viên cán bộ, giáo viên ủng hộ, tham gia hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; + Ban thanh tra nhân dân còn có thẩm quyền phối hợp với Thanh tra nhà nước, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo khi được cấp trên yêu cầu. Thông tư liên tịch số 62/1992/TT- LT ngày 22/5/1992 quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân tại các đơn vị trường học. Trong đó, quy định rõ nhiệm vụ của Ban thanh tra trường học: + Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước quy chế chuyên môn của ngành, việc quản lý và sử dụng lao động, vật tư tiền vốn gồm vốn tự có, quỹ phúc lợi và các khoản trợ giúp của các tổ nhóm cá nhân trong và ngoài nước. + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội nghị công nhân, viên chức, nội quy, quy định của nhà trường, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo các thủ trưởng đơn vị, trường học. + Ban thanh tra nhân dân có quyền tiến hành kiểm tra khi: . Thanh tra nhà nước cấp trên có quyền trực tiếp yêu cầu (Thanh tra huyện, Thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo). . Hội nghị cán bộ, công chức đơn vị trường quyết định; . Khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến sử dụng quỹ phúc lợi, vốn tự có, tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính sách xã hội,... . Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo nguyen tắc dân chủ, công khai; lấy ý kiến giám sát, phòng ngừa là chủ yếu. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, chính quyền nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hình thức hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua” dạy tốt - học tốt”. Nhà trường tổ chức các đợt hội giảng theo các chủ đề riêng hướng vào các ngày lễ lớn đối với nhà trường như : 26/3, 1/5, 15/5, 1/6, 22/11, 22/12…. Tổ chức các đợt thi đua mỗi học kỳ một đợt, trong đó có tổ chức thi giáo án mẫu, dự giờ,..Tổ chức cho các tổ chức chuyên môn và cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua ( chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, tổ lao động giỏi,...), có đánh giá khen thưởng. Tổ chức phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, cuối đợt có tổ chức hội thảo về kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học, đổ mới phương pháp dạy học, công tác chủ nhiệm, kinh nghiệm kết hợp giáo dục trí dục với giáo dục đức dục. Chi bộ Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong trường cần phối hợp, bàn bạc để thống nhất trong việc quyết định mục tiêu, nội dung, các mức khen thưởng đối với từng đơn vị, các nhân đạt thành tích, sơ kết, tổng kết. Hiệu trưởng có thể trực tiếp tổ chức hoặc phân bổ công trách nhiệm vụ cho phó hiệu trưởng hoặc người đứng đầu các tổ chức, bộ phận. * Biện pháp 8: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác của từng bộ phận, từng cá nhân theo quy định của Điều lệ, duy trì nề nếp kỷ cương trong các hoạt động giáo dục của nhà trường; từng bước hình thành thói quen “Toàn trường sống, học tập, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Nhà trường phải tạo điều kiện cho mọi người có ý thức và điều kiện giám sát việc thực hiện pháp luật nhà trường, tổ chức giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật. Hiệu trưởng tổ chức để tất cả các thành viên trong trường tham gia bàn bạc góp ý kiến xây dựng các quy định nội bộ về lề lối làm việc kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Các quy định đó phải được viết thành văn bản và ban hành kèm theo quyết định của Hiệu trưởng, nội dung của các quy định đó bao gồm: + Xây dựng nề nếp kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống quản lý nhà trường; nề nếp, kỷ cương phải được thiết lập từ trên xuống dưới một cách thông suốt. Bắt đầu từ Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng đến Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ trưởng bộ môn,…. + Xây dựng nề nếp, kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trong các công việc khác; cán bộ, giáo viên phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động như chấp hành quy định về giờ giấc, thời khoá biểu, quy định giảng dạy, đảm bảo cả về chất lượng và thời gian của từng giờ lên lớp, tổ chức. thi cử, kiểm tra nghiêm túc. Nhà trường có kế hoạch cử người đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để từng bước thực hiện chuẩn hoá đội ngũ. + Xây dựng nề nếp, kỷ cương trong học tập. Trong nhà trường cần đề ra các yêu cầu đảm bảo chất lượng học tập, yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật học tập, chấp hành quy định về giờ giấc học tập, có thái độ trung thực trong học tập thi cử kiểm tra,... + Xây dựng nề nếp kỷ cương trong các hoạt động giáo dục khác, giáo dục ý thức pháp luật, Nhà trường phải từng bước hình thành cho được thói quen “Toàn trường sống, làm việc học tập theo Hiến pháp và pháp luật”, thực hiện tốt cuộc vận động”Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong nhà trường. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác của từng bộ phận, từng cá nhân, nhằm duy trì nề nếp kỷ cương trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. * Biện pháp 9: Kết hợp phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ hoá trong nhà trường. - Đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên treong nhà trường làm cho họ nhận thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình (theo Pháp lệnh cán bộ, công chức) - Tổ chức tốt các hình thức nhằm phát huy quyền tự chủ và thực hiện dân chủ đại diện cũng như hình thức dân chủ trực tiếp, tạo môi trường để giáo viên được biết, được bàn, được làm, được giám sát kiểm tra trong các hoạt động của nhà trường. Tổ chức có hiệu quả các hình thức đối ngoại, phát huy vai trò công đoàn, tạo điều kiện đẻ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hịên đủ, đúng nghĩa vụ, quyền và lợi ích của họ. - Xây dựng các tổ chức chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường vững mạnh, phát huy dân chủ, tự quản, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”, thực hiện việc quản lý nhà trường theo phương pháp dân chủ, công khai, công bằng đi đôi với việc giữ vững nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. - Chính quyền phối hợp với tổ chức Công đoàn, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm từ việc soạn thảo báo cáo, đến việc thảo luận dân chủ. - Xây dựng nhà trường thành khối đoàn kết nhất trí, môi trường văn hoá lành mạnh. PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: Để nâng cao hiệu lực thực hiện Điều lệ nhà Trường tiểu học, Hiệu trưởng các Trường tiểu học cần đặc biệt chú trọng đến một số biện pháp sau: Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với nhà trường trong công tác tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học Cán bộ quản lý nhà trường thường xuyên tự nghiên cứu tìm hiểu Điều lệ Trường tiểu học và các văn bản quản lý nhà nước có liên quan đến công tác tổ chức và quản lý Trường tiểu học. Hiệu trưởng tổ chức chỉ đạo việc lưu trữ, công tác hệ thống hoá các văn bản quản lý; tổ chức tốt việc xây dựng và thực hiện các văn bản nội bộ. Tổ chức tốt công tác triển khai thực hiện Điều lệ nhà Trường tiểu học và các văn bản quản lý về giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà trường của Hiệu trưởng, kết hợp nhuần nhuyễn việc phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học. Việc tổ chức thực hiện Điều lệ nhà trường phải kết hợp trong hoạt động tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo, vì tất cả các văn bản đó tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động giáo dục và đào tạo, không được tách rời Điều lệ với các văn bản khác. Trong nhà trường, nếu phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền nhà tường, quyền làm chủ của cán bộ giáo viên trong các tổ chức chính trị - xã hội, thì việc tổ chức thực hiện. Điều lệ nhà trường càng thuận lợi. Sự phát huy đồng huy đồng bộ các yếu tố trên tạo nên sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm, đó là tiền đề thúc đẩy mọi thành viên trong nhà tường phấn đấu cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà trường. Từ nhận thức đến hành động là quá trình phát triển, ý thức “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ” chỉ mới được hình thành trong một bộ phận CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh. Để vấn đề đó thực sự trở thành trong một bộ phận tự giác, thường xuyên của tất cả mọi người đòi hỏi phải có một quá trình phát triển từ thấp đến cao từ sự giác ngộ về quyền lợi đến việc giác ngộ về nhiệm vụ, trách nhiệm; từ sự tự giác thực hiện ở từng cá nhân đến tự giác của từng bộ phận, của cả tập thể. Tổ chức thực hiện Điều lệ nhà trường không chỉ trách nhiệm của nhà trường một cách chung chung, mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân, từng thành viên trong nhà trường: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, học sinh; mặt khác, đó còn là trách nhiệm của tất cả các bộ phận: Chi bộ Đảng, chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ. Việc tổ chức thực hiện Điều lệ nhà trường và các văn bản quản lý ngành giáo dục và đào tạo chỉ thực sự có hiệu quả khi từng cá nhân, từng bộ phận trong trường có ý thức được trách nhiệm của mình để thực hiện biện đúng những quy định trong Điều lệ nhà trường và các văn bản nhà nước có liên quan: khi tất cả các tổ chức, đoàn thể, các thành viên trong nhà trường đã trở thành một khối thống nhất. Việc tự giác thực hiện các quy định trong Điều lệ nhà trường và các văn bản liên quan của mọi tổ chức, thành viên trong nhà trường sẽ giúp nhà trường giải quyết được mọi khó khăn, vướng mắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 2. Khuyến nghị: Từ những kết luận trên, từ những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân và kết qủa xử lý những thông tin quản lý thu thập từ các lớp bồi dưỡng CBQL, chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau: - Đối với Bộ GD&ĐT. Để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 1. Bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL về giáo dục. Trước hết tập trung hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 2005. Tích cực chuẩn bị xây dựng một số dự án luật chuyên ngành khác khi được phân công. Việc tham gia xây dựng pháp luật phải thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phản ảnh đúng tình hình phát triển giáo dục cũng như các điều kiện liên quan đến giáo dục. Thực hiện nghiêm quy định về việc chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đồng thời với việc ban hành văn bản chính, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL. Vụ Pháp chế chủ trì cùng các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch ban hành văn bản QPPL dài hạn và hàng năm phù hợp với điều kiện của Bộ, đồng thời hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản của ngành giáo dục để từng bước hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội về giáo dục. Vụ Tổ chức cán bộ cùng Vụ Pháp chế đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật để có kế hoạch bổ sung, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công việc. Vụ Kế hoạch - Tài chính cân đối kế hoạch kinh phí, ưu tiên bố trí khoản kinh phí hàng năm cho công tác xây dựng pháp luật, phối hợp với Vụ Pháp chế phân bổ và theo dõi sử dụng kinh phí xây dựng văn bản QPPL về giáo dục và đào tạo. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo công tác này bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Thủ trưởng các đơn vị liên quan, đơn vị chịu tác động trực tiếp của văn bản có trách nhiệm tổ chức góp ý xây dựng dự thảo văn bản, bảo đảm các văn bản được ban hành phản ảnh đúng tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật. 2. Thường xuyên tổ chức rà soát hệ thống văn bản QPPL liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục để xử lý hoặc kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp. Các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra có trách nhiệm rà soát tất cả các văn bản do đơn vị mình chủ trì soạn thảo, ban hành và các văn bản liên quan. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức rà soát tất cả các văn bản QPPL và các văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL (ví dụ như công văn, thông báo...) kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản. 3. Đưa việc kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo các quy định của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thành nền nếp thường xuyên nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ văn bản; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật về giáo dục; đồng thời kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật. Vụ Pháp chế là đầu mối phối hợp với các đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành và tăng cường kiểm tra các văn bản QPPL do các Bộ, ngành, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân ban hành có nội dung liên quan đến giáo dục. 4. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, công nhân viên, người học theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng và Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng việc chuẩn hoá nội dung, chương trình, tài liệu, sách giáo khoa giảng dạy pháp luật chính khoá cũng như việc tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khoá bằng nhiều hình thức phong phú. Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của toàn ngành và phải làm thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở. Từ nay đến hết năm 2007, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan nghiên cứu hoàn thiện chương trình giảng dạy pháp luật ở các trường không chuyên luật. Vụ Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên. Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Đại học và Sau đại học phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc bảo đảm chất lượng biên soạn, chỉnh lý giáo trình, sách giáo khoa có nội dung về pháp luật. Nhà xuất bản Giáo dục ưu tiên việc in, phát hành sách giáo khoa, tài liệu về giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục, bảo đảm có đủ tài liệu giảng dạy, học tập cho giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên. 5. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý, bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện trong thực tế. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. - Đối với Học viện Quản lý Giáo dục. + Học viện cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn, các đợt sinh hoạt khoa học trong Câu lạc bộ Hiệu trưởng các Trường tiểu học trên cả nước. + Triển khai việc áp dụng các biện pháp dạy học tích cực đối với đội ngũ giảng viên, có chế độ khuyến khích vật chất đối với hoạt động này. - Đối với sở Giáo dục và Đào tạo. + Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBQL, giáo viên để nâng cao và cập nhật trình độ chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục, quản lý giáo dục, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước cho đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục và đào tạo. + Để nâng cao cho việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, để nâng cấp cho hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo cần dành ra một khoản phí thích đáng cho hoạt động đó trên cơ sở xây dựng các bản dự toán kinh phí hợp lý cho từng khoản mục. + Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức cho công tác kiểm tra, thanh tra phải dựa trên những quy định trong Điều lệ nhà trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các qui định pháp luật, thực hiện các văn bản quản lý của nghành giáo dục và đào tạo. + Chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên vào Trường tiểu học theo quy định chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo giáo viên đủ tiêu chuẩn như những quy định trong Điều lệ tTrường tiểu học và Luật Giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục trong các Trường tiểu học - Đối với Hiệu trưởng các Trường tiểu học. + Hiệu trưởng phải luôn luôn tìm hiểu nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới chức trách của mình; phải tiến hành hệ thống hoá luật lệ và tổ chức tốt việc lưu trữ văn bản, phải có thông tin đầy đủ về pháp luật và thanh lọc những văn bản hết hiệu lực. Người Hiệu trưởng phải tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật, so sánh đối chiếu văn bản, không nên để tình trạng văn bản lộn xộn, tản mạn. + Trong các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các Trường tiểu học phải coi Điều lệ Trường tiểu học là văn bản quan trọng nhất, chỉ đạo trực tiếp đến toàn bộ hoạt động của nhà trường. Do đó, Điều lệ Trường tiểu học phải được quán triệt đến mọi thành viên trong nhà trường. + Để tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học cũng như tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo khác có hiệu quả, các đồng chí Hiệu trưởng nên tham khảo những kinh nghiệm của các đồng nghiệp ( được đăng tải trên một số tạp chí nghiên cứu giáo dục) và một số biện pháp mà chúng tôi đã ghi nhận trong bài viết này. + Hiệu trưởng phải tự nâng cao hiểu biết pháp luật thông qua việc các lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục, qua việc tự nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan đến chức trách của mình. Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, các văn bản quản lý cuả ngành, Hiệu trưởng Trường tiểu học phải tổ chức tốt việc xây dựng cho nhà trường một hệ thống văn bản pháp qui phụ như : Nội qui, qui định, thể lệ,... để tạo ra một nền nếp, khuôn mẫu, chuẩn mực cho các mặt hoạt động trong trường.Trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện những văn bản ấy cần phải đảm bảo tính vô tư, khách quan, công bằng và dân chủ, tạo niềm tin vào pháp luật cho giáo viên, cán bộ và học sinh. Tăng cường công tác xây dựng, quản lý, sử lý cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; xây dựng tủ sách nhà trường, tong đó chia làm 2 loại: tủ sách chuyên môn và tủ sách pháp luật. + Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tất cả các mặt hoạt động của nhà trường: việc chấp hành pháp luật về giáo dục, kỷ luật lao động, các quy định chuyên môn, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cán bộ, giáo viên,... để có những biện pháp quản lý phù hợp, nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục và đào tạo. Thanh Hoá, ngày 30 tháng 4 năm 2007 NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Xuân Đường TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 4, khoá VII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 1993. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 8, khoá VII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 3, khoá VIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 1997. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 7, khoá VIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 1999. Quốc hội nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội 1992. 10. Quốc hội nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Luật giáo dục. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội 1998. 11. Học viện Hành chính quốc gia; Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và pháp luật, tập 1 - tập 2, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội 2000. 12.Học viện Hành chính quốc gia; Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, tập 1 - tập 2, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội 1998. 13.Bộ giáo dục và Đào tạo - 50 năm phát tiển sự nghiệp giáo dục & Đào tạo - Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội 1995. 14.Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GD&ĐT: Quyển 1 - Mầm non - Phổ thông - Trung học chuyên nghiệp - Giáo dục không chính quy; nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2000. Quyển 2 - Sau đại học - Đại học - Cao đẳng. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội 2000. 15.Công báo số 30 - 33 năm 2000. 16.Công báo số 7, số 21 năm 2001. 17.Quyền và bổn phận trẻ em. 18.Điều lệ Trường tiểu học: Nhà xuất bản giáo dục năm 2000. PHỤ LỤC 1. PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 1- (ĐỐI TƯỢNG CBQL) Để giúp nhà trường có thể thêm tư liệu thực tế về việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng cán bộ quản lý, chúng tôi xin Đ/ c vui lòng cho biết một số vấn đề sau: Ngày 11/7/2000 Bộ giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 23/2000/QĐ - BGD-ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Đ/c có biết nội dung của Quyết định số 23/2000/QĐ-BGDĐT, Điều lệ Trường tiểu học không: Biết rất rõ Biết tương đối Không biết Điều 3 quy định các nhiệm vụ và quyền hạn của Trường tiểu học. Đ/c chọn phương án sau đây: 3 nhiệm vụ 6 nhiệm vụ 7 nhiệm vụ 3 - Về hệ thống Trường tiểu học. Đ/c cho biết Trường tiểu học được tổ chức theo những loại hình nào? Công lập Bán công Dân lập Tư thục Cả 4 loại hình trên - Về nội quy Trường tiểu học, ở trường Đ/c việc xây dựng nội quy có căn cứ vào Điều lệ Trường tiểu học không? Có Không 5- Nhà trường của Đ/c có đủ cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn của điều lệ này chưa Rất đúng chuẩn Tương đối đúng Chưa đúng 6 - Nhà trường Đ/c đã có trường sở trang thiết bị đạt được những yêu cầu cơ bản quy định tại Điều lệ Trường tiểu học chưa. Đủ Tương đối đủ Chưa đủ 7- Nhà trường của Đ/c đã có đủ những điều kiện tài chính theo quy định chưa? Đủ Tương đối đúng Chưa đúng 8 - Thẩm quyền quyết định thành lập Trường tiểu học sau khi đã thoả thuận với Bộ GD&DDT do : Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND(tỉnh) 9 - Cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giải thể Trường tiểu học là do : Bộ GD&ĐT Sở GD&ĐT Cấp có thẩm quyền thành lập 10 - Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Hiệu phó: 5 nhiệm vụ 7 nhiệm vụ 9 nhiệm vụ 11 nhiệm vụ 11. Đ/c hãy đánh dấu (x) vào các cột để đánh giá kết quả thực hiện những hoạt động quản lý trong nhà trường Đ/c Những hoạt động quản lý trong nhà trường Mức độ đã làm được để thực hiện Điều lệ Trường tiểu học Rất tốt Tương đối Chưa tốt 1. Tổ chức bộ máy nhà trường 2. Việc thực thi tuyển dụng nâng ngạch 3. Xây dựng kế hoặch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 4. Quản lý giáo viên, nhân viên, phân công công tác 5. Quản lý chuyên môn 6. Quản lý công tác kiểm tra đánh giá 7. Quản lý tổ chức giáo dục học sinh 8. Quản lý tài chính, 9. Quản lý tài sản cơ sở vật chất cảu nhà trường 10. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với GV, nhân viên, HS 11. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường 12. Bồi dưỡng đội ngũ trong nhà trường 13. Công tác xã hội hoá giáo dục 14. Việc thu và sử dụng những khoản đóng góp của HS 15. Công tác đảng và đoàn thể trong nhà trường 16. Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật 17. Giải đáp những ý kiến và đơn thư khiếu nại cả trong nội bộ nhà trường 18. Hoạt động ngoài giờ lên lớp 19. Giáo dục đạo đức, tư tưởng, văn hoá truyền thống trong nhà ttrường 20. Thực hiện chương trình sách giáo khoa 21. Tính ổn định của thời khoá biểu của nhà tường 22. Chương trình trong sách. 12. Đ/c hãy cho biết tính hiệu quả của các biện pháp mà trường các đồng chí đã áp dụng để nâng cao hiệu lực thực hiện Luật Giáo dục, Điều lệ TTH trong trường TH; Các biện pháp để nâng cao hiệu lực thực hiện Luật Giáo dục, Điều lệ TTH trong trường TH; Tính hiệu quả: Có hiệu quả Ít hiệu quả Không có hiệu quả 1. Hiệu trưởng phải nắm chắc các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà trường 68 28 2 . Thường xuyên bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Giáo dục, Điều lệ TTH để nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; 65 35 3. Tổ chức tốt việc thi hành pháp luật, Luật Giáo dục, Điều lệ TTH xây dựng thói quen sống và làm việc theo pháp luật 66 34 4. Tổ chức tốt việc soạn thảo, ban hành các văn bản nội bộ và lấy ý kiến đóng góp của toàn thể GV, NV, học sinh đối với văn bản đó ; 61 23 10 5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lí nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục; 63 34 3 6. Xây dựng nề nếp, kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. 72 28 7. Phối hợp các hoạt động của chính quyền với các tổ chức CT-XH nhằm tăng cường pháp chế trong trường 77 17 6 8. Hiệu trưởng quản lý nhà trường bằng pháp luật, trước hết là Luật Giáo dục, Điều lệ TTH 53 35 12 9. Kết hợp phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ trong quản lý nhà trường ; 42 54 2 10. Hiệu trưởng cần thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý nhà trường 60 40 13. Đ/c hãy nêu ngắn gọn 3 khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện Điều lệ trường Tiêủ học ở cơ sở giáo dục của đồng chí. 1. 2. 3. 14. Đ/c hãy nêu ngắn gọn một vài biện pháp nhằm thực hiện tốt Điều lệ Trường tiểu học ở cơ sở giáo dục của Đ/c. 1. 2. 3. 2. PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 2 ( ĐỐI TƯỢNG GIÁO VIÊN) Để giúp nhà trường có thêm tư liệu thực tế về việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chúng tôi xin Đ/c vui lòng cho biết một số vấn đề sau: 1- Ngày 11/7/2000 Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 23/2000/QĐ - BGDDDT về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học. 1. Đ/c có biết nội dung của Quyết định số 23/2000/QĐ - BGDĐT, Điều lệ Trường tiểu học không: Biết rất rõ Biết tương đối Không biết 2 - Trong điều 3 - Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường tiểu học, Đ/c chọn phương án đúng sau đây: 3 nhiệm vụ 6 nhiệm vụ 7 nhiệm vụ 3-Về hệ thống Trường tiểu học; Đ/c cho biết Trường tiểu học được tổ chức theo những loại hình nào? Công lập Bán công Dân lập Tư thục Cả 4 loại hình trên 4- Về nội quy Trường tiểu học; ở trường Đ/c, việc xây dựng nội quy có căn cứ vào Điều lệ Trường tiểu học không? Có Không 5 - Nhiệm vụ của người giáo viên trong Điều lệ Trường TH 6 nhiệm vụ 8 nhiệm vụ 10 nhiệm vụ 12 nhiệm vụ 6 - Quyền hạn của giáo viên trong Điều lệ Trường TH. 6 Quyền hạn 8 Quyền hạn 10 Quyền hạn 12 Quyền hạn 7 - Quy định trình độ chuẩn của GV tiểu học trong Điều lệ nhà Trường tiểu học. Có bằng CĐSP Có bằng ĐHSP Có bằng thạc sĩ Có bằng tiến sĩ 8 - Các hành vi cấm đối với giáo viên trong Điều lệ Trường tiểu học. 2 hành vi 3 hành vi 4 hành vi 5 hành vi 9- Về trang phục của giáo viên, Đ/c hãy chọn các phương án sau: Phải mẫu mực Tương đối mẫu mực Không cần thiết 10 - Trang phục của giáo viên: Chỉnh tề, giản dị Tương đối chỉnh tề Không nhất thiết 11 - Có thành phần trong hội đồng khen thưởng, kỷ luật HS của mình Có Không 12. Đ/c hãy đánh dấu (x) vào các cột để đánh giá kết quả thực hiện những hoạt động trong nhà trường. Những hoạt động trong nhà trường Mức độ đã làm được để thực hiện Điều lệ Trường tiểu học 1 2 3 4 1. Tổ chức bộ máy nhà trường 2.Tham gia xây dựng kế hoặch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 3. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, nhân viên, phân công công tác. 4. Việc thực hiện các công tác chuyên môn 5. Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá 6. Thực hiện tổ chức giáo dục học sinh 7. Thực hiện công tác tài chính 8. Tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường 9. Việc soạn thảo giáo án, ghi chép các sổ sách chuyên môn 10. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường 11. Công tác bồi dưỡng đội ngũ trong nhà trường 12. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục 13. Việc thu và sử dụng ngững khoản đóng góp của HS 14. Công tác Đảng và Đoàn thể trong nhà trường 15. Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật 16. Giải đáp những ý kiến và đơn thư khiếu nại tố cáo trong nội bộ nhà trường 17. Hoạt động ngoài giờ lên lớp 18. Công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng, văn hoá truyền thống trong nhà trường. 19. Thực hiện chương trình sách giáo khoa 20. Tính ổn định của thời khoá biểu của nhà trường. 13. Đ/c hãy nêu ngắn gọn 1 số khó khăn lớn nhất trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường TH ở cơ sở giáo dục của Đ/c. 1. 2. 3. 14. Đ/c Hãy nêu ngắn gọn một số biện pháp nhằm thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường TH ở cơ sở giáo dục của Đ/c. Ngoài ra Đ/c có kiến nghị gì khác nhằm thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường TH ở cơ sở giáo dục của Đ/c (44 - 63) 3. PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 3 (ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH) Để có thêm tư liệu thực tế về sự hiểu biết, nhận thức của học sinh và việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường tiểu học, nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học. Bạn vui lòng cho biết một số vấn đề sau: 1 - Ngày 11/7/2000 Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 23/2000/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Trường trung học. Bạn có biết nội dung của nó không ? Biết rất rõ Biết tương đối Không biết o o o 2 - Bạn chọn phương án cho biết độ tuổi (với nam, với nữ) ở lớp đầu cấp tiểu học 05 tuổi 06 tuổi 07 tuổi o o o 3 - Nhiệm vụ của học sinh tiểu học, bạn chọn phương án đúng sau đây: 3 nhiệm vụ 4 nhiệm vụ 7 nhiệm vụ o o o 4 - Quyền hạn của học sinh tiểu học, bạn chọn phương án đúng sau đây: 4 quyền hạn 5 quyền hạn 8 quyền hạn o o o 5 - ở trường bạn việc xây dựng nội quy có căn cứ vào Điều lệ TTH không ? có Không Không biết o o o 6 - Bạn hãy nêu một vài hành vi cấm đối với học sinh Trường tiểu học 7 - Ý kiến của bạn trong quy định học sinh không được đeo đồ trang sức đi học ? Nên cấm Không nên cấm Không có ý kiến gì o o o 8 - Ngoài ra bạn có ý kiến gì khác đối với quy định trên: (nêu ngắn gọn) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 9- Việc mặc đồng phục của học sinh được quy định trong Điều lệ Trường tiểu học là Không nhất thiết Một buổi Một số buổi Suốt cả tuần Do từng trường o o o o o 10 - Việc quyết định về mặc đồng phục là do: Hiệu trưởng Hội đồng GD Ban ĐD phụ huynh Cả 3 thành phần trên o o o o 11 - Bạn cho biết một vài hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh 12. Bạn đã bao giờ mắc phải những trường hợp sai phạm dưới đây chưa ( có thể là vô tình) ? Số TT Tên những sai phạm  Đã mắc Chưa mắc Một vài lần Nhiều lần 1 Tụ tập xem và cổ vũ cho những người đua xe 2 Tàng trữ chất gây cháy để nghịch ngợm 3 Đi bộ ở vỉa hè bên trái đường giao thông vì đang vội đến lớp 4 Quay cóp trong giờ kiểm tra 5 Thử hút thuốc lá, bắt chước người lớn tuổi 6 Thử uống rượu, bia. 7 Tàng trữ vũ khí ( Gậy, dao nhọn..)để tự vệ, hoặc chỉ để chơi cho oai ; 8 Không nghe lời thầy, cô giáo ; 9 Nói chuyện riêng trong giờ học ở lớp 10 Xem băng, đĩa hình khiêu dâm, có thể vì tò mò hoặc do bạn bè xui khiến; 11 Đánh nhau vì bênh vực bạn mình 12 Che dấu hành vi ăn cắp vặt của bạn mình 13 Đi chơi, trong khi mình chưa học bài và làm bài tập; 14 Đi học muộn, bỏ giờ học trên lớp. Bạn hãy đánh dấu (x) vào cột về những hoạt động trong nhà trường mà học sinh trong trường bạn được biết, được bàn: Những hoạt động trong nhà trường Học sinh được Biết Bàn 1 – Việc thực hiện các chủ chương chính sách của Nhà nước, của ngành đối với học sinh. 2 - Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định. 3 - Chủ trương, kế hoạch tổ chức cho học sinh phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong nhà trường 4 - Việc thực hiện cáckế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, tổ chức dạy- học trong nhà trường có liên quan đến học sinh 5 - Việc thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường liên quan đến học sinh 6 - Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến học sinh * Bạn đánh dấu (x) vào các cột đối với những việc trong nhà trường mà bạn biết Những công việc trong nhà trường Mức độ đã làm được để thực hiện Điều lệ TTH Rất tốt Tương đối Chưa tốt 1 - Thực hiện độ tuổi đi học lớp đầu cấp của trường bạn 2 - Tình trạng phòng học của trường bạn 3 - Tình trạng khu sân chơi bãi tập của trường bạn 4 - Tình trạng khu để xe của trường bạn 5. Tình trạng khu vệ sinh của trường bạn 6. Thái độ của học sinh trong các kỳ kiểm tra đánh giá 7. Thái độ của giáo viên trong các kỳ kiểm tra đánh giá 8. Thực hiện Quy chế dân chủ trong trường bạn 9 - Công tác Đội, Sao nhi trong trường bạn 10. Quan hệ giưã nhà trường, gia đình, XH ở trường ; 11.Việc thực hiện chống các tệ nạn xã hội ở trường bạn 12. Tính ổn định của thời khoá biểu của trường bạn 13. Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng, KL 14. Thực hiện quy định mặc đồng phục của trường bạn *Bạn có những ý kiến gì nhằm tổ chức thực hiện tốt Điều lệ ở trường của bạn. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. …………………………………………..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC.doc
Tài liệu liên quan