Tiểu luận Ngân hàng Trung Ương - Thực trạng và giải pháp

Lời nói đầu Sau ba mươi năm xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, hơn mười năm qua Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành xây dựng nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCH. Trong hơn mười năm đổi mới vừa qua chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng không chỉ trong nước mà cả trong quan hệ quốc tế. Đồng thời chúng ta cũng phải đối mặt với những vấn đề do nhiều nguyên nhân, ảnh hưởng gây ra. Đóng góp vào những thành tựu to lớn đó, ngành Ngân hàng có những đóng góp đáng kể. Có thể nói các hoạt động của ngành Ngân hàng có vai trò không nhỏ cho sự thắng lợi của quá trình đổi mới của đất nước ta. Chính vì vậy, nghiên cứu nắm bắt về vai trò, chức năng, hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung, Ngân hàng Trung Ương nói riêng là sự cần thiết để có thể hiểu rõ thực trạng và đề ra những giải pháp cụ thể cho quá trình phát triển của ngành Ngân hàng và quá trình đổi mới của đất nước. Đối với em chọn đề tài Ngân hàng Trung Ương - Thực trạng và giải pháp ,bởi lẽ đây là một đề tài hay và có tính thực tiễn cao Tuy vậy do thời gian có hạn và nhận thức còn chưa thật thấu đáo nên bài làm không tránh khỏi những sai sót, nhược điểm. Em mong thầy cô thông cảm và góp ý cho em. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô. Trong đề tài này, em xin trình bày nội dung chính như sau: I. Vai trò và chức năng của Ngân Hàng TW II. Thực trạng Ngân Hàng TW trong những năm gần đây III. Những giải pháp để khắc phục nhược điểm

doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Ngân hàng Trung Ương - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sau ba m­¬i n¨m x©y dùng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, h¬n m­êi n¨m qua §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· tiÕn hµnh x©y dùng nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCH. Trong h¬n m­êi n¨m ®æi míi võa qua chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng kh«ng chØ trong n­íc mµ c¶ trong quan hÖ quèc tÕ. §ång thêi chóng ta còng ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò do nhiÒu nguyªn nh©n, ¶nh h­ëng g©y ra. §ãng gãp vµo nh÷ng thµnh tùu to lín ®ã, ngµnh Ng©n hµng cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ. Cã thÓ nãi c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh Ng©n hµng cã vai trß kh«ng nhá cho sù th¾ng lîi cña qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt n­íc ta. ChÝnh v× vËy, nghiªn cøu n¾m b¾t vÒ vai trß, chøc n¨ng, ho¹t ®éng cña ngµnh Ng©n hµng nãi chung, Ng©n hµng Trung ¦¬ng nãi riªng lµ sù cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ hiÓu râ thùc tr¹ng vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh Ng©n hµng vµ qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt n­íc. §èi víi em chän ®Ò tµi Ng©n hµng Trung ¦¬ng - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ,bëi lÏ ®©y lµ mét ®Ò tµi hay vµ cã tÝnh thùc tiÔn cao Tuy vËy do thêi gian cã h¹n vµ nhËn thøc cßn ch­a thËt thÊu ®¸o nªn bµi lµm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, nh­îc ®iÓm. Em mong thÇy c« th«ng c¶m vµ gãp ý cho em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c«. Trong ®Ò tµi nµy, em xin tr×nh bµy néi dung chÝnh nh­ sau: I. Vai trß vµ chøc n¨ng cña Ng©n Hµng TW II. Thùc tr¹ng Ng©n Hµng TW trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y III. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm B. Néi dung I. Vai trß vµ chøc n¨ng cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng §Ó hiÓu râ ®­îc thùc tr¹ng cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng n­íc ta tr­íc hÕt chóng ta ph¶i hiÓu râ ®­îc vai trß vµ chøc n¨ng chung cña mçi Ng©n hµng Trung ¦¬ng. 1.1. Vai trß cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng Nh­ chóng ta ®· biÕt, ngµy nay tÊt c¶ c¸c quèc gia lín nhá ®Òu cã mét Ng©n hµng Trung ¦¬ng. Ng©n hµng nµy thùc hiÖn hai nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - §ãng vai trß chñ Ng©n hµng ®èi víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®¶m b¶o cho hÖ thèng Ng©n hµng ho¹t ®éng kh«ng bÞ trôc trÆc. - §ãng vai trß chñ Ng©n hµng ®èi víi chÝnh phñ, g¾n tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t hÖ thèng tiÒn tÖ vµ viÖc tµi trî cho th©m hôt ng©n s¸ch chÝnh phñ. 1.2. C¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng §Ó thùc hiÖn vai trß ®ã Ng©n hµng Trung ¦¬ng cã nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n sau ®©y: - Ng©n hµng cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i: Ng©n hµng Trung ¦¬ng gi÷ c¸c tµi kho¶n dù tr÷ cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i, thùc hiÖn tiÕn tr×nh thanh to¸n cho Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Nh­ ta ®· biÕt bÊt kú mét hÖ thèng Ng©n hµng nµo cã nguån dù tr÷ Ýt rÊt dÔ bÞ ¶nh h­ëng bëi nh÷ng c¬n khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ do ®ñ dù tr÷ c¸c Ng©n hµng nµy kh«ng ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu rót toµn bé tiÒn ký göi cïng mét lóc, mäi dÊu hiÖu cña hiÖn t­îng rót tiÒn nhiÒu cã kh¶ n¨ng trë thµnh mét lêi tiªn ®o¸n hiÖn thùc khi ng­êi ta ®æ x« ®Õn rót tiÒn ra tr­íc lµm cho Ng©n hµng bÞ ph¸ s¶n. CÇn ph¶i cã sù ®¶m b¶o r»ng c¸c Ng©n hµng cã thÓ nhËn ®­îc tiÒn mÆt vµ chØ cã thÓ nhËn ®­îc tiÒn mÆt khi cã sù cÇn thiÕt. Vµ chØ cã thÓ t¹o ra tiÒn mÆt víi sè l­îng kh«ng h¹n chÕ ®ã lµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng. - Qu¶n lý nî vµ tµi trî th©m hôt víi vai trß lµ chñ Ng©n hµng cña chÝnh phñ Ng©n hµng Trung ¦¬ng ph¶i ®¶m b¶o r»ng chÝnh phñ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng kho¶n chi tiªu khi nã ®ang cã th©m hôt. Ngoµi c¸c kho¶n vay tõ n­íc ngoµi cña chÝnh phñ, cã hai c¸ch tµi trî cho nhu cÇu vay m­în cña khu vùc c«ng céng. Thø nhÊt, chÝnh phñ cã thÓ vay tiÒn cña d©n vµ trong n­íc b»ng c¸ch b¸n ra c¸c chøng kho¸n tµi chÝnh, kú phiÕu cña chÝnh phñ vµ c«ng tr¸i cho c«ng chóng. §iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn nh­ sau. ChÝnh phñ b¸n c¸c chøng kho¸n cho Ng©n hµng lÊy tiÒn mÆt bï ®¾p cho nh­ng th©m hôt. §Õn l­ît m×nh Ng©n hµng Trung ¦¬ng tiÕn hµnh mét nghiÖp vô thÞ tr­êng më b¸n nh÷ng chøng kho¸n nµy trªn thÞ tr­êng më ®Ó lÊy tiÒn mÆt. - KiÓm so¸t møc cung tiÒn ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Mét Ng©n hµng Trung ¦¬ng cã thÓ t¸c ®éng ®Õn viÖc cung øng tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ do vËy l­îng cung øng tiÒn tÖ mét phÇn lµ mét kho¶n nî cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng vµ mét phÇn lµ nh÷ng kho¶n nî cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Cã ba c«ng cô quan träng nhÊt mµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng cã thÓ sö dông ®Ó t¸c ®éng ®Õn l­îng cung øng tiÒn tÖ: Dù tr÷ b¾t buéc tØ suÊt chiÕt khÊu vµ nh÷ng nghiÖp vô cña thÞ tr­êng më. + Dù tr÷ b¾t buéc. Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc lµ mét tû lÖ tèi thiÕu dù tr÷ tiÒn mÆt so víi c¸c kho¶n ký göi mµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng yªu cÇu c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i duy tr×. + Tû lÖ chiÕt khÊu Tû lÖ chiÕt khÊu lµ l·i suÊt mµ Ng©n hµng Trung ¦¬ng tÝnh víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i khi hä muèn vay tiÒn khi tû suÊt chiÕt khÊu cßn lµ mét phÇn quan träng trong kiÓm so¸t tiÒn tÖ + NghiÖp vô thÞ tr­êng më Mét nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®­îc tiÕn hµnh khi Ng©n hµng Trung ¦¬ng thay ®æi c¬ sè tiÒn b»ng c¸ch mua vµo hoÆc b¸n ra c¸c chøng kho¸n tµi chÝnh trªn thÞ tr­êng më. II. Thùc tr¹ng Ng©n hµng Trung ¦¬ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trong bèi c¶nh chung nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra, trong ®ã ®¸ng chó ý lµ do t×nh h×nh kinh tÕ tr× trÖ nªn viÖc më réng ®Çu t­ tÝn dông cña c¸c Ng©n hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n; hiÖu qu¶ kinh doanh cña nhiÒu Ng©n hµng gi¶m sót. Tuy vËy víi nh÷ng cè g¾ng, lç lùc trong nh÷ng n¨m qua Ng©n hµng nãi chung, Ng©n hµng Trung ¦¬ng nãi riªng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. 2.1. §iÒu hµnh cung øng tiÒn Nh­ chóng ta ®· biÕt Ng©n hµng Trung ¦¬ng lµ c¬ quan ®éc quyÒn ph¸t hµnh tiÒn, nªn toµn bé l­îng tiÒn mÆt ®ang l­u hµnh hîp ph¸p ®Òu do Ng©n hµng Trung ¦¬ng ph¸t hµnh. C¨n cø ®Ó cung øng tiÒn cho nÒn kinh tÕ lµ dùa vµo nhu cÇu tiÒn phôc vô cho trao ®æi hµng ho¸ vµ chi tr¶ dÞch vô. Nh­ vËy, tiÒn trong l­u th«ng kh«ng chØ cã tiÒn mµ cßn cã c¸c lo¹i tiÒn göi. Song ®Ó cã tiÒn mÆt l­u hµnh ph¶i cã mét qu¸ tr×nh ph¸t hµnh tiÒn cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng. ë ViÖt Nam hiÖn nay, tØ träng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cßn kh¸ cao. N¨m 1992 chiÕm 39% N¨m 1993 chiÕm 45% N¨m 1994 chiÕm 42% N¨m 1995 chiÕm 34% N¨m 1996 chiÕm 33% N¨m 1997 chiÕm 30,8% N¨m 1998 chiÕm 26,6% N¨m 1999 chiÕm 29,1% Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt th­êng ®­îc ¸p dông cho c¸c chi tr¶ gi÷a c¸c doanh nghiÖp lín. Nh­ vËy viÖc ®IÒu hµnh cung øng tiÒn tÖ lµ môc tiªu cña chÝnh phñ. Møc cung øng tiÒn n¨m 1999 ®¹t 100 % kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu chØ ®Þnh cña chÝnh phñ. 2.2. C«ng cô l·i suÊt Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tr­íc t×nh h×nh thiÓu ph¸t, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cã xu h­íng chËm l¹i. Ng©n hµng Trung ¦¬ng ®· ®iÒu hµnh l·i suÊt theo c¬ chÕ l·i suÊt trÇn vµ ®­îc ®iÒu chØnh linh ho¹t trªn c¬ së b¸m s¸t diÔn biÕn kinh tÕ vÜ m«, cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ theo xu h­íng níi láng tiÒn tÖ gi¶m tiÒn tÖ l·i suÊt cho vay ®èi víi nÒn kinh tÕ nh»m thùc hiÖn chØ ®¹o cña chÝnh phñ vÒ c¸c gi¶i ph¸p kÝch cÇu. Trong nöa ®Çu n¨m 1999 Ng©n hµng Trung ¦¬ng ®· 5 lÇn ®iÒu chØnh gi¶m trÇn l·i suÊt cho vay VN§ tõ møc 1,25 % / th¸ng ®èi víi vay trung, dµi h¹n vµ 1,2 % / th¸ng ®èi víi vay ng¾n h¹n xuèng 0,85 % / th¸ng víi khu vùc ®« thÞ vµ 1 % / th¸ng ®èi víi khu vùc n«ng th«n. L·I suÊt huy ®éng ngo¹i tÖ cña c¸c ph¸p nh©n còng ®­îc ®iÒu chØnh gi¶m tõ 3 - 3,5 % / n¨m xuèng cßn 2,5 - 3 % / n¨m, nh»m thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp më réng ®Çu t­ s¶n xuÊt phï hîp víi viÖc gi¶m trÇn l·i suÊt VN§ … Nh­ vËy trong thêi gian qua Ng©n hµng Trung ¦¬ng ®· thµnh c«ng rÊt lín trong viÖc sö dông c«ng cô l·i suÊt nh»m gãp phÇn æn ®Þnh l¹m ph¸t, kÝch thÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th«ng qua viÖc tõng b­íc gi¶m laÜ suÊt cho vay qua c¸c thêi kú. Tuy vËy chÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng gÆp ph¶i mét sè v­íng m¾c. Ng©n hµng Trung ¦¬ng ®ang quy ®Þnh trÇn l·i suÊt cho vay tèi ®a cho tõng khu vùc thµnh thÞ, n«ng th«n nh­ng tån t¹i l·i suÊt mang tÝnh chÊt bao cÊp cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch. VD: Gi¶m 15 - 30 % so víi l·i suÊt th«ng th­êng cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i c¸c quyÕt ®Þnh 42/ UBQ§ ngµy 23 / 5 / 1997. Trªn c¬ së trÒn l·i suÊt cho vay tèi ®a Ng©n hµng Trung ¦¬ng, c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i tù quyÕt ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn kh«ng kú h¹n hoÆc vèn cã kú h¹n thay v× viÖc Ng©n hµng quy ®Þnh lu«n l·i suÊt huy ®éng vèn, l·i suÊt cho vay hoÆc quy ®Þnh trÇn cho vay tèi ®a vµ chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng vèn b×nh qu©n lµ 0,35 % / th¸ng ®· trë nªn gß bã, lµm mÊt tÝnh nh¹y c¶m cña c«ng cô l·i suÊt. MÆt kh¸c ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng mét sè Ng©n hµng th­¬ng m¹i t×m c¸ch gi¶m l·i suÊt cho vay. Ng©n hµng TW ch­a t¹o ®­îc sù thèng nhÊt cña c¸c Ng©n Hµng th­¬ng m¹i trong viÖc thèng nhÊt mét hÖ thèng l·i xuÊt 2.3. VÒ dù tr÷ b¾t buéc NHNN ®· 2 lÇn ®IÒu chØnh gi¶m tØ lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông tõ møc 7% xuèng cßn 5% ( c¸c NHTM cæ phÇn n«ng th«n, quü tÝn dông Trung ¦¬ng, quü tÝn dông khu vùc lµ 1% ). Riªng NHNN & PTNT do ph¶i tËp trung vèn thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch phôc vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nªn tØ lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®­îc gi¶m xuèng møc 3 %. 2.4. NghiÖp vô thÞ tr­êng më Nh»m chuyÓn h­íng ®iÒu hµnh tiÒn tÖ tõ c¸c c«ng cô trùc tiÕp sang sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp, n¨m 1999, NHNN ®· gÊp rót chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ph¸p lý còng nh­ c«ng cô cho ho¹t ®éng thÞ tr­êng më, dù kiÕn sÏ më vµo quý I / 2000 2.5. §iÒu chØnh tû gi¸ Nh×n chung, trong n¨m 1999, tØ gi¸ lu«n æn ®Þnh vµ c¬ b¶n phï hîp víi cung - cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng vµ môc tiªu qu¶n lý cña NHNN. Giao dÞch mua - b¸n ngo¹i tÖ gi÷a Ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp còng nh­ c¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng s«i ®éng h¬n n¨m tr­íc. Nhu cÇu ngo¹i tÖ cho s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. NHNN ®· mua ®­îc mét sè l­îng ®¸ng kÓ ngo¹i tÖ ®Ó t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ Nhµ n­íc vµ bæ sung ngo¹i tÖ cho quü kinh doanh. Cã thÓ nãi, viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý tØ gi¸ theo quyÕt ®Þnh sè 64 /1999 /Q§ - NHNN7 vµ sè 65 / 1999 / Q§ - NHNN7 ngµy 26 / 2 /1999 lµ mét b­íc ®i ®óng ®¾n vµ phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ còng nh­ c«ng t¸c ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 2.6. Qu¶n lý ngo¹i hèi Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ngo¹i hèi chÆt chÏ, n¨m 1999, NHNN ®· t¨ng c­êng theo dâi, gi¸m s¸t c¸c TCTD thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ kÕt hèi ngo¹i tÖ, th­êng xuyªn cã ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn vµ kÞp thêi tr×nh ChÝnh phñ söa ®æi c¬ chÕ cho phï hîp víi thùc tÕ. X©y dùng vµ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc khuyÕn khÝch ng­êi ViÖt Nam ë n­íc ngoµi chuyÓn tiÒn vÒ n­íc nh»m thu hót nguån ngo¹i tÖ phôc vô c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc ( QuyÕt ®Þnh sè 170 / 1999 / Q§ -TTg ngµy 19 / 8 / 1999 ) v.v… Cïng víi viÖc ®æi míi trong qu¶n lý c¸c giao dÞch v·ng lai, NHNN ®· t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p trong qu¶n lý vay, tr¶ nî n­íc ngoµi cña doanh nghiÖp, qu¶n lý ®Çu t­ n­íc ngoµi, qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh vµng … 2.7. Huy ®éng vèn Tõ ®Çu n¨m, NHNN ®· chØ ®¹o c¸c NHTM tÝch cùc më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn thÝch hîp, ®Æc biÖt lµ vèn trung h¹n, dµi h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­, nhÊt lµ c¸c ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm nh­ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, bæ sung vèn tÝn dông ®Çu t­ kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, cho vay ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm… 2.8. §Çu t­ tÝn dông ¦íc ®Õn 31 / 12 / 1999, d­ nî cho vay nÒn kinh tÕ t¨ng 12% so víi n¨m 1998, trong ®ã d­ nî cho vay VN§ t¨ng 16%, d­ nî cho vay ®èi víi ngµnh n«ng l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ®¹t 36.400 tû ®ång, chiÕm tû träng 27 % tæng d­ nî, t¨ng 12% so víi n¨m 1998. 2.9. C«ng t¸c chÊn chØnh, cñng cè c¸c TCTD + §èi víi c¸c NHTMCP NHNN ®· chñ ®éng phèi hîp chÆt chÏ víi UBND c¸c tØnh, thµnh phè cã NHTMCP trªn ®Þa bµn, ®Æc biÖt lµ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó triÓn khai ®Ò ¸n cñng cè, s¾p xÕp l¹i c¸c NHTMCP Nh×n chung, c«ng t¸c cñng cè s¾p xÕp l¹i c¸c TCTD ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ tÝch cùc, nhê ®ã chÆn ®øng ®­îc nguy c¬ ®æ vì hÖ thèng, gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cøc ®èi víi nÒn kinh tÕ còng nh­ thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc vµ nh©n d©n. + §èi víi NHTM quèc doanh NHNN ®· hoµn thµnh viÖc cÊp ®ñ vèn ®iÒu lÖ ( theo quyÕt ®Þnh 859 / Q§ - TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ) vµ thùc hiÖn t¸i cÊp vèn ®Ó c¬ cÊu l¹i nî cho c¸c NHTM quèc doanh ( theo c«ng v¨n sè 27 / 7 / 1999 ). HiÖn nay, ®Ò ¸n cñng cè c¸c NHTM quèc doanh ®ang ®­îc khÈn tr­¬ng hoµn thµnh®Ó tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. Tuy nhiªn, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, tiÕn ®é x©y dùng c¸c ®Ò ¸n nµy còng cßn chËm so víi kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ChÝnh phñ ®Ò ra. + §èi víi c¸c QTDND Träng t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o ®èi víi c¸c QTDND trong n¨m 1999 lµ tiÕp tuc triÓn khai chØ thÞ sè 05 / 1998 / CT - NH17 vÒ chÊn chØnh, cñng cè ho¹t ®éng cña QTDND Song song víi c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó tæng kÕt thÝ ®iÓm m« h×nh QTDND, NHNN ®· khÈn tr­¬ng chØ ®¹o viÖc x©y dùng vµ tõng b­íc hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lªn quan ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü tÝn dông, nh»m ®¶m b¶o cho l¹o h×nh TCTD nµy ho¹t ®éng ®óng ®Þnh h­íng, hiÖu qu¶ vµ an toµn. + Ho¹t ®éng ®èi ngo¹i Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña NHNN tiÕp tôc ®­îc t¨ng c­êng vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ, tranh thñ khai th¸c c¸c nguån lùc bªn ngoµi phôc vô c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc. TriÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh trong khu«n khæ quan hÖ hîp t¸c víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh - tiÒn tÖ quèc tÕ §µm ph¸n víi IMF, WB nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, ¸ch t¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai ch­¬ng tr×nh ESAF/ ACII Chñ tr× vµ phèi hîp cïng c¸c bé ngµnh liªn quan hoµn thµnh viÖc ®µm ph¸n víi WB vÒ 4 dù ¸n trong n¨m 1999 víi tæng sè vèn vay 318,26 triÖu USD. sè vèn do ADB cam kÕt cho ViÖt Nam vay còng ®¹t møc 240 triÖu USD. T¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c Ng©n hµng víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi ThiÕt lËp vµ t¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi: ký tho¶ ­íc hîp t¸c víi Ng©n hµng Céng hoµ d©n chñ Nh©n d©n Lµo; x©y dùng hiÖp ®Þnh thanh to¸n víi Ng©n hµng V­¬ng quèc Campuchia, ®µm ph¸n vµ ký hiÖp ®Þnh khung vÒ Hîp t¸c tµi chÝnh víi Ng©n hµng ®Çu t­ B¾c ¢u, ®Èy m¹nh quan hÖ víi Ng©n hµng Trung ¦¬ng Cuba, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh ®µm ph¸n víi quü hîp t¸c kinh tÕ h¶i ngo¹i cña NhËt ( OECF ) vÒ c¸c ®iÒu kho¶n cña hiÖp ®Þnh vay vèn dù ¸n hç trî DNV & N, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh h÷u quan ®µm ph¸n vµ ký hiÖp ®Þnh b¶o l·nh khung vµ hiÖp ®Þnh khuyÕn khÝch dù ¸n gi÷a NHNN vµ Ng©n hµng xuÊt nhËp khÈu cña Mü… + Thùc hiÖn c¸c dù ¸n tÝn dông quèc tÕ do NHNN qu¶n lý Nh×n chung, c¸c dù ¸n thùc hiÖn ®­îc phÇn lín môc tiªu ®Ò ra trong n¨m 1999; tèc ®é gi¶i ng©n cña c¸c dù ¸n nhanh h¬n, sè l­îng vèn ®­îc gi¶i ng©n lín h¬n so víi thêi gian tr­íc. NhiÒu khã kh¨n, bÕ t¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c dù ¸n ®· kÞp thêi ®­îc xö lý, ®¶m b¶o cho c¸c phÇn dù ¸n thùc hiÖn theo lé tr×nh, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vµ tho¶ thuËn song ph­¬ng … 2.10 C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña NHNN trong n¨m 1999 tËp trung vµo viÖc ®Èy nhanh viÖc hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ , quy chÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh 2 luËt Ng©n hµng; kiÖn toµn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ, thùc hiÖn viÖc rµ so¸t ®Ó cã quy ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé. Ngoµi ra, thùc hiÖn chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, NHNN ®· tiÕn hµnh s¬ kÕt 5 n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt 38 / NQ - CP cña ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh vµ s¬ kÕt viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña NHNN trong 2 n¨m 1997 - 1998. III. Nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm: XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng trong thêi gian gÇn ®©y; En xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ sau: - Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc chuyÓn ®æi ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN tõ c¸c c«ng cô trùc tiÕp sang ®iÒu hµnh b»ng c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp nh»m gi÷ æn ®Þnh tiÒn tÖ, kiÓm so¸t l¹m ph¸t, ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiÒn tÖ, t¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ së ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mét c¸ch linh ho¹t. - TiÕp tôc thùc hiÖn mét c¸ch m¹nh mÏ, døt ®IÓm viÖc cñng cè, s¾p xÕp c¸c TCTD; triÓn khai c¸c biÖn ph¸p ®Ó xö lý, gi¶I quyÕt mét c¸ch tæng thÓ nî qu¸ h¹n, nhÊt lµ c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n cã liªn quan ®Õn c¸c vô ¸n, nî qu¸ h¹n tån ®äng tõ nh÷ng n¨m tr­íc ®©y. - TiÕp tôc ®æi míi ph­¬ng thøc huy ®éng vèn, nhÊt lµ vèn trung vµ dµi h¹n. Ngay tõ ®Çu n¨m, NHNN còng nh­ c¸c TCTD ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh t¨ng tr­ëng tÝn dông, trªn c¬ së an toµn vµ hiÖu qu¶; më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ ®Ó t¹o sù chu chuyÓn vèn th«ng suèt, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn cña c¸c TCTD nh­ trong n¨m 1999. - N©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh tra trªn c¬ së hoµn thiÖn c¬ chÕ an toµn toµn hÖ thèng Ng©n hµng, n©ng cao n¨ng lùc nghiÖp vô thanh tra Ng©n hµng. - Më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c TCTD quèc tÕ, Ng©n hµng Trung ¦¬ng c¸c n­íc ®Ó tranh thñ sù gióp ®ì vÒ vèn vµ trî gióp vÒ kü thuËt cho nÒn kinh tÕ vµ cho ho¹t ®éng Ng©n hµng; ®ång thêi t¹o lËp c¸c ®iÒu kiÖn, b­íc ®i thÝch hîp trong qu¸ tr×nh héi nhËp cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam víi céng ®ång tµi chÝnh quèc tÕ. - Hoµn thiÖn døt ®iÓm c«ng t¸c x©y dùng c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, h­íng dÉn thi hµnh luËt NHNN vµ luËt c¸c TCTD; ®ång thêi hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n h­íng dÉn cña Thèng ®èc NHNN ®Ó hai luËt Ng©n hµng ph¸t huy ®­¬c hiÖu qu¶ trong thùc hiÖn. KÕt luËn Nãi tãm l¹i, ®Ó ®Èy m¹nh CNH - H§H, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ mhiÒu thµnh phÇn chóng ta cÇn ph¶i x©y dùng vµ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc, ®Æc biÖt ph¶i cñng cè, n©ng cao vai trß cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh lµm ®iÒu hoµ l¹m ph¸t ®­a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, l©u bÒn. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Ng©n hµng Trung ¦¬ng ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶, gãp phÇn kh«ng nhá cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nh­ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã lç hæng cÇn gi¶i quyÕt. ChÝnh v× lÏ ®ã ,nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi nµy sÏ gióp chóng ta hiÓu râ h¬n vÒ thùc tr¹ng cña ngµnh ng©n hµng. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ cho t­¬ng lai.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc72971.DOC
Tài liệu liên quan