Tìm hiểu phần mềm Orcad 9.1

MỞ ĐẦU Để hiểu được một phần mềm ứng dụng và sử dụng nó một cách có hiệu quả thì thật không dễ dàng chút nào. Nó đòi hỏi ta tìm tòi, khám phá và khi ta hiểu được một vấn đề gì đó thì ta sẽ cảm thấy rất là thú vị. Đối với những sinh viên ngành Điện tử thì việc có một phần mềm ứng dụng như OrCAD thì rất tiện lợi và bổ ích.Chính vì vậy, em đã chọn đề tài này trước là để tìm hiểu thêm, sau đó là có thể củng cố kiến thức cho tương lai sau này.Và thực tế hơn cả là em có thể giúp các bạn chưa biết về OrCAD có thể biết ít nhiều về nó. Em xin chân thành cảm ơn cô NGUYỄN THỊ NGỌC ANH đã hướng dẫn tận tình cho em hoàn thành đồ án môn học này.Và em cũng xin cảm ơn các thầy cô bộ môn và các thầy cô trong phòng thí nghiệm cùng các bạn lớp 99ĐT1 đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình làm đồ án.Chúc các thầy cô và các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong học tập và trong lao động. MỤC LỤC A- Khái quát về phần mềm OrCAD 9.1 B- Vẽ sơ đồ mạch điện nguyên lý với Capture CIS 1. Tìm hiểu các giao diện của Capture CIS 2. Tìm hiểu các ký hiệu linh kiện thường dùng trong Capture CIS 3. Tìm hiểu các thư viện linh kiện và cách tạo một thư viện mới 4. Các thao tác cơ bản trên bản vẽ và ví dụ cụ thể C- Vẽ mạch in với Layout Plus 1. Cách vẽ mạch in trong Layout Plus 2. Xem và tạo các kiểu chân hàn mới 3. Liên kết với Capture CIS để tạo mạch in từ sơ đồ mạch điện nguyên lý. D- Phân tích mạch với PSpice

pdf41 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 05/03/2013 | Lượt xem: 2079 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu phần mềm Orcad 9.1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑH DL KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HCM KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ W›X ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC 1: TÌM HIEÅU PHAÀN MEÀM ORCAR 9.1 GV HÖÔÙNG DAÃN: NGUYEÃN THÒ NGOÏC ANH SV THÖÏC HIEÄN : NGUYỄN THÀNH TRUNG LÔÙP : NGAØNH : ÑIEÄN TÖÛ VIEÃN THOÂNG NAÊM 2002 BAÛNG NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYEÃN THÒ NGOÏC ANH Hoï vaø teân sinh vieân : Lôùp : Mssv : Teân ñeà taøi: : TÌM HIEÅU PHAÀN MEÀM ORCAD 9.1 ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Ñieåm ñaùnh giaù : ........................ Xeáp loaïi : ....................................................... TP Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2002 Giaùo vieân höôùng daãn ( Kyù teân vaø ghi roõ hoï teân) BAÛNG NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN Giaùo vieân phaûn bieän : Hoï vaø teân sinh vieân : Lôùp : Mssv : Teân ñeà taøi: : TÌM HIEÅU PHAÀN MEÀM ORCAD 9.1 ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Ñieåm ñaùnh giaù : ........................ Xeáp loaïi : ....................................................... TP Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2002 Giaùo vieân phaûn bieän ( Kyù teân vaø ghi roõ hoï teân) LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñeå hieåu ñöôïc moät phaàn meàm öùng duïng vaø söû duïng noù moät caùch coù hieäu quaû thì thaät khoâng deã daøng chuùt naøo. Noù ñoøi hoûi ta tìm toøi, khaùm phaù vaø khi ta hieåu ñöôïc moät vaán ñeà gì ñoù thì ta seõ caûm thaáy raát laø thuù vò. Ñoái vôùi nhöõng sinh vieân ngaønh Ñieän töû thì vieäc coù moät phaàn meàm öùng duïng nhö OrCAD thì raát tieän lôïi vaø boå ích.Chính vì vaäy, em ñaõ choïn ñeà taøi naøy tröôùc laø ñeå tìm hieåu theâm, sau ñoù laø coù theå cuûng coá kieán thöùc cho töông lai sau naøy.Vaø thöïc teá hôn caû laø em coù theå giuùp caùc baïn chöa bieát veà OrCAD coù theå bieát ít nhieàu veà noù. Em xin chaân thaønh caûm ôn coâ NGUYEÃN THÒ NGOÏC ANH ñaõ höôùng daãn taän tình cho em hoaøn thaønh ñoà aùn moân hoïc naøy.Vaø em cuõng xin caûm ôn caùc thaày coâ boä moân vaø caùc thaày coâ trong phoøng thí nghieäm cuøng caùc baïn lôùp 99ÑT1 ñaõ giuùp ñôõ em raát nhieàu trong quaù trình laøm ñoà aùn.Chuùc caùc thaày coâ vaø caùc baïn luoân maïnh khoûe vaø thaønh coâng trong hoïc taäp vaø trong lao ñoäng. Sinh vieân laøm ñoà aùn LE THAØNH TRUNG MUÏC LUÏC A- Khaùi quaùt veà phaàn meàm OrCAD 9.1 B- Veõ sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù vôùi Capture CIS 1. Tìm hieåu caùc giao dieän cuûa Capture CIS 2. Tìm hieåu caùc kyù hieäu linh kieän thöôøng duøng trong Capture CIS 3. Tìm hieåu caùc thö vieän linh kieän vaø caùch taïo moät thö vieän môùi 4. Caùc thao taùc cô baûn treân baûn veõ vaø ví duï cuï theå C- Veõ maïch in vôùi Layout Plus 1. Caùch veõ maïch in trong Layout Plus 2. Xem vaø taïo caùc kieåu chaân haøn môùi 3. Lieân keát vôùi Capture CIS ñeå taïo maïch in töø sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù. D- Phaân tích maïch vôùi PSpice PHAÀN A: KHAÙI QUAÙT VEÀ PHAÀN MEÀM ORCAD 9.1 Phaàn meàm OrCAD 9.1 laø moät coâng cuï hoã trôï raát toát cho vieäc moâ phoûng moät maïch ñieän xem noù coù hoaït ñoäng toát hay khoâng? Ta coù theå thöïc hieän nhieàu coâng vieäc nhö veõ sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù vôùi Capture CIS, veõ baûng maïch in vôùi Layout Plus, phaân tích maïch vôùi Pspice A/D hay vieát chöông trình naïp EFROM vôùi VDHL vaø PLD v.v.. Neáu baïn ñang hoïc veà ñieän töû thì OrCAD seõ laø moät trôï lyù ñaéc löïc cuûa baïn trong vaán ñeà phaân tích vaø thieát keá thöû moïât maïch ñieän xem noù coù chaïy toát hay khoâng?Neáu chaïy toát treân OrCAD thì baïn yeân taâm taïo ra maïch öùng duïng trong thöïc teá vaø dó nhieân laø OrCAD seõ tieát kieäm duøm baïn moät ít chi phí vaø thôøi gian ñeå baïn coù theå laøm nhöõng coâng vieäc khaùc.Chuùc caùc baïn coù theâm nhieàu lyù thuù vôùi phaàn meàm OrCAD 9.1 naøy. PHAÀN B : VEÕ SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÄN NGUYEÂN LYÙ VÔÙI CAPTURE CIS 1.Tìm hieåu caùc giao dieän cuûa Capture CIS Sau khi môû Capture CIS, baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå sau: Trong cöûa soå naøy, baïn choïn muïc File , roài choïn New vaø choïn Project…Baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå sau: Trong cöûa soå naøy, baïn goõ vaøo teân taäïp tin (trong Name) vaø choïn thö muïc ñeå caát taäp tin naøy(trong oâ Location). Neáu muoán lieân keát vôùi Pspice thì baïn ñaùnh daáu trong oâ troøn thöù nhaát. Neáu muoán lieân keát vôùi Layout Plus ñeå veõ baûng maïch in thì ñaùnh daáu trong oâ troøn thöù hai. Coøn muoán lieân keát vôùi PLD ñeå naïp chöông trình vaøo caùc IC EPROM thì ñaùnh daáu trong oâ troøn thöù ba. Vaø neáu muoán chæ veõ sô ñoà maïch ñieän thoâi, baïn ñaùnh daáu trong oâ troøn thöù tö. Sau khi choïn xong phaàn meàm lieân keát vôùi maïch ñieän.Baïn nhaán OK, luùc naøy trình Capture CIS seõ môû ra moät cöûa soå hoûi Baïn coù muoán laáy theâm caùc thö vieän naøo nöõa khoâng? Neáu muoán laáy theâm thö vieän, Baïn choïn teân thö vieän beân khung traùi roài nhaán phím Add>> .Neáu muoán boû bôùt caùc thö vieän, choïn teân caùc thö vieän beân khung phaûi roài nhaán phím <<Remove. Baïn haõy nhaán Finish ñe vaøo trang veõ, vieäc theâm bôùt caùc thö vieän ta laøm sau cuõng ñöôïc. Sau khi nhaán phím Finish, Baïn seõ vaøo vuøng laøm vieäc chính cuûa Capture CIS Trong vuøng laøm vieäc naøy, Baïn seõ thöïc hieän caùc thao taùc veõ maïch ñieän, coøn caùc thao taùc ñoù nhö theá naøo chuùng ta seõ tìm hieåu ôû phaàn sau. Thanh coâng cuï lieân thoâng vôùi PSpice Thanh coâng cuï cuûa Capture CIS Thanh coâng cuï duøng veõ caùc sô ñoà maïch ñieän 2.Tìm hieåu caùc kyù hieäu linh kieän duøng trong Capture CIS Trong trang veõ cuûa Capture CIS, ñoái töôïng chính ta caàn phaûi hieåu thaät roõ chính laø kyù hieäu cuûa caùc linh kieän.Capture CIS caát caùc kyù hieäu linh kieän trong caùc thö vieän coù hoï laø .olb, vôùi caùc thö vieän coù saün trong OrCAD thì ta coù treân 30.000 kyù hieäu cuûa caùc linh kieän.Baây giôø chuùng ta haõy tìm hieåu caùc ñaëc tính cuûa caùc kyù hieäu naøy. Khi vaøo trong trang veõ cuûa Capture CIS, baïn haõy môû cöûa soå Place Part (goïi nhanh baèng phím “P”).Baïn haõy laáy moät kyù hieäu ñaët vaøo trang veõ.Thí duï:IC 555.Treân trang veõ baïn haõy nhaùy chuoät ñeå choïn kyù hieäu naøy(quanh kyù hieäu seõ hieän khung chöõ nhaät maøu ñoû).Môû muïc Edit roài Part.Baïn seõ chuyeån kyù hieäu IC 555 vaøo trang Edit Part.Trong trang Edit Part,baïn seõ coù caùc thaønh phaàn sau:(Baïn xem hình) (Choïn IC 555B coù trong thö vieän ANL- MISC.OLB,kyù hieäu naøy hieän ra trong khung Preview, neáu ñuùng linh kieän muoán laáy, baïn nhaán OK ñeå xaùc nhaän) Sau khi saép xeáp laïi caùc chaân linh kieän IC 555B, ta coù 1 kyù hieäu môùi ñeå deã veõ trong maïch nguyeân lyù hôn. GND 1 VCC 8 DISCHARGE 7 555B THRESHOLD 6 CONTROL 5 RESET 4 TRIGGER 2 U? OUTPUT 3 (IC 555B sau khi söûa laïi) Töông töï nhö vaäy, baïn coù theå söûa chöõa baát kyø moät kyù hieäu linh kieän naøo maø baïn muoán ñeå ta coù theå veõ maïch nguyeân lyù moät caùch deã daøng hôn. 3.Tìm hieåu caùc thö vieän linh kieän vaø caùch taïo moät thö vieän môùi a) Caùc thö vieän linh kieäân: Taøi nguyeân phong phuù cuûa Capture CIS chính laø caùc kyù hieäu linh kieän caát trong caùc taäp tin thö vieän coù hoï laø .olb.Muoán veõ moät sô ñoà maïch ñieän baïn phaûi söû duïng ñeán caùc kyù hieäu coù trong caùc thö vieän naøy.Baïn cuûng coù theå taïo ra caùc kyù hieäu hoaøn toaøn môùi vaø caát vaøo trong thö vieän cuûa rieâng baïn. Coù 4 loaïi thö vieän,ñoù laø: • Thö vieän voán coù cuûa Capture CIS ( coù hoï laø .olb). • Thö vieän caát giöõ caùc footprint duøng cho trình veõ maïch in vôùi Layout Plus (coù hoï laø .llb). • Thö vieän duøng khai baùo caùc tham soá cuûa linh kieän duøng trong Pspice (coù hoï laø .lib). • Thö vieän caát caùc IC EPROM duøng cho trình PLD (coù hoï laø .vhd). Baïn haõy vaøo thö muïc CAPTURE,roài vaøo tieáp thö muïc LIBRARY,baïn seõ thaáy hieän ra caùc thö vieän voán coù cuûa trình Capture CIS. Ñeå khaûo saùt caùc kyù hieäu voán coù trong caùc taäp tin thö vieän coù hoï .olb,baïn coù theå cho môû trang bieân soaïn xöû lyù caùc kyù hieäu trong thö vieän.Baïn haõy laøm nhö sau: Böôùc 1:Vaøo trình Capture CIS Böôùc 2:Môû muïc File, choïn muïc Open roài choïn muïc Library… Luùc naøy treân maøn hình seõ hieän ra moät cöûa soå,baïn haõy tìm taäp tin thö vieän maø baïn muoán môû ra xem. Baïn muoán môû taäp tin naøo thì nhaáp chuoät nhanh 2 nhòp vaøo taäp tin ñoù. ÔÛ ñaây ta thöû môû taäp tin opamp.olb Sau ñoù, ta vaøo trong trang quaûn lyù caùc kyù hieäu coù trong taäp tin thö vieän naøy.(Baïn xem hình) Trong giao dieän naøy,baïn thaáy lieät keâ ra taát caû caùc kyù hieäu coù trong taäp tin thö vieän.muoán xem kyù hieäu naøo,baïn nhaáp chuoät nhanh 2 nhòp treân teân cuûa kyù hieäu ñoù. Thí duï:Baïn muoán xem kyù hieâu “101”, haõy nhaáp chuoät treân “101”. Baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå Edit Part.Giao dieäân cuûa trang Edit Part nhö sau: Khi baïn ñaõ ôû trong trang Edit Part.Baïn seõ thaáy ñöôïc hình daïng cuûa kyù hieäu,hieåu ñöôïc caùc thuoäc tính cuûa taát caû caùc chaân cuûa kyù hieäu. Dó nhieân baïn coù theå söûa ñoåi kyù hieäu naøy vaø caäp nhaät vaøo thö vieän ñeå sau naøy söû duïng. b) Caùch taïo moät thö vieän môùi: Böôùc 1: Vaøo trình Capture CIS Böôùc 2:Môû muïc File, roài choïn New roài choïn muïc Library… Ngay luùc naøy treân giao dieän xuaát hieän teân taäp tin môùi.(Baïn xem hình) Trong giao dieän naøy coù taäp tin môùi ñöôïc ñaët teân laø:Library1.olb Luùc naøy baïn coù theå cho môû theâm nhieàu thö vieän khaùc.baïn coù theå cho cheùp caùc kyù hieäu ñaõ coù trong caùc thö vieän baèng caùch nhaán vaøkeùo chuoät cho qua caùc thö vieän khaùc. Ñeå tìm hieåu teân cuûa caùc linh kieän coù trong taát caû caùc thö vieän.Baïn coù theå môû taäp tin LIBRARY.HLP.Trong ñoù lieät keâ ñaày ñuû teân cuûa taát caû caùc thö vieän duøng trong trình Capture CIS. Baïn coù theå duøng chöùc naêng Part search… trong cöûa soå Place Part ñeå tìm teân moät linh kieän trong caùc thö vieän cuûa Capture CIS.Trong trang veõ Capture CIS, baïn goõ phím “P” ñeå môû cöûa soå Place part.Trong cöûa soå naøy coù muïc Part search…, baïn nhaáp chuoät treân muïc naøy seõ cho môû moät cöûa soå nhö hình sau: Trong oâ Part Name, goõ vaøo teân linh kieän baïn caàn tìm.Trong muïc Library Part, baïn chæ ñònh tìm trong thö muïc naøo.Khi chæ ñònh xong nhaán Begin Search ñeå baét ñaàu tìm. Baïn coù theå duøng daáu “*” ñeå thay theá caùc kyù töï khoâng nhôù, ñaët tröôùc hay sau teân linh kieän muoán tìm cuõng ñöôïc. Khi ñaõ tìm ra linh kieän, caùc linh kieän naøy seõ hieän ra trong khung Libraries.Luùc naøy neáu muoán laáy linh kieän naøo, baïn nhaáp chuoät nhanh 2 nhòp treân teân cuûa linh kieän ñoù. Linh kieän vaø thö vieän chöùa linh kieän naøy seõ cho naïp vaøo cöûa soå laøm vieäc cuûa leänh Place Part.Trong khung Preview, baïn seõ thaáy hieän ra hình aûnh cuûa kyù hieäu.Neáu ñuùng laø kyù hieäu baïn caàn haõy choïn vaø ñaët vaøo trang veõ. 4.Caùc thao taùc cô baûn treân baûn veõ vaø ví duï cuï theå: Ta thöû veõ maïch dao ñoäng ña haøi.Baïn vaøo trang veõ cuûa Capture CIS nhö ñaõ höôùng daãn ôû phaàn treân vaø veõ. - Duøng leänh Place Part(goõ phím “P”) ñeå laáy linh kieän ñaët vaøo trang veõ. - Duøng leänh Place Wire(goõ phím “W”) ñeå ñaët ñöøông noái qua caùc chaân linh kieän. - Duøng leänh Place Ground(goõ phím “G”) ñeå cho noái masse. Nguoàn Vdc baïn laáy trong thö vieän source.olb. -Muoán laät ngang linh kieän baïn goõ phím “H”. -Muoán laät doïc linh kieän baïn goõ phím “V”. -Muoán quay linh kieän baïn goõ phím “R”. -Muoán thay ñoåi giaù trò cuûa linh kieän, baïn duøng leänh Edit (nhaáp chuoät nhanh 2 nhòp treân teân hay trò soá cuûa linh kieän) ñeå bieân soaïn laïi trò soá cuûa töøng linh kieän treân maïch. Vaäy laø ta coù theå veõ maïch ñieän nguyeân lyù treân Capture CIS ñöôïc roài.Neáu baïn thaáy thích maïch naøy chaúng haïn vaø baïn muoán laøm maïch in thì sao?Chuùng ta haõy cuøng nhau tìm hieåu caùch thieát keá maïch in baèng Layout Plus maø phaàn meàm OrCAD ñaõ cung caáp cho chuùng ta. PHAÀN C: VEÕ MAÏCH IN VÔÙI LAYOUT PLUS 1.Caùch veõ maïch in trong Layout Plus: Sau khi nhaáp chuoät vaøo tieâu hình cuûa Layout Plus, khi vaøo ñöôïc giao dieän cuûa Layout Plus baïn choïn File roài New ñeå veõ baûng maïch in môùi. Treân maøn hình seõ hieän ra cöûa soå sau ñeå hoûi baïn coù caàn caùc taäp tin trôï giuùp khoâng? Caùc taäp tin naøy coù hoï laø .tpl (taäp tin Template) hay .tch (taäp tin technie). Luùc naøy, baïn cöù choïn taäp tin hoã trôï DEFAULT.TCH, vaäy haõy nhaáp chuoät vaøo “open”.Baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå sau: Layout Plus hoûi baïn coù choïn naïp taäp tin Netlist ñaõ ñöôïc khai baùo tröôùc chöa, caùc taäp tin naøy coù hoï laø .mnl.Neáu baïn chöa coù chuaån bò caùc taäp tin khai baùo caùc linh kieän vaø caùc ñöôøng noái maïch qua caùc Pad haøn cuûa linh kieän (taäp tin Netlist), baïn nhaán Cancel ñeå vaøo thaúng trang veõ. Luùc naøy baïn seõ thaáy trang veõ cuûa Layout Plus hieän ra nhö sau: Trong trang veõ naøy coù caùc thaønh phaàn chính sau: - Phaàn thanh coâng cuï phía treân - Khoaûng giöõa trang veõ maøu ñen laø vuøng veõ baûng maïch in - Thanh ngang phía döôùi laø toïa ñoä con troû, cho bieát khoaûng coøn troáng cuûa vuøng nhôù RAM vaø traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa trang veõ. Luùc naøy baïn haõy nhaán [Shift]+[Home],baïn seõ thaáy hieän roõ taát caû caùc thaønh phaàn hieän coù treân trang veõ. Ñeán ñaây, baïn coù theå baét ñaãu veõ caùc baûng maïch in treân trang veõ cuûa Layout Plus ñuùng theo yù rieâng cuûa baïn. Baây giôø ta seõ laøm tuaàn töï caùc böôùc sau: a) Ñaët ñöôøng bieân cuûa baûng maïch in vôùi tieâu hình Obstacle. Baïn seõ tìm thaáy tieâu hình Obstacle treân thanh coâng cuï phía treân trang veõ Layout Plus.Sau khi choïn noù, baïn nhaán phím chuoät phaûi, baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå coù caùc muïc(End Command;New…;Any Angel Corners vaø Undo).Baïn haõy choïn muïc New…, luùc naøy con troû ñaõ ñoåi qua daïng “+”.Baïn laïi nhaán chuoät phaûi ñeå môû cöûa soå hình sau: Trong cöûa soå naøy baïn haõy choïn muïc Properties ñeå bieân soaïn caùc thuoäc tính cuûa ñöôøng bao. Sau khi choïn muïc Propeties, baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå maø ôû ñoù baïn seõ choïn caùc thuoäc tính cho ñöôøng bao maø baïn muoán veõ. ÔÛ ñaây, trong baûng Edit Obstacle, baïn seõ veõ ñöôøng bao ñeå xaùc ñòng kích côõ cuûa baûng maïch in, do ñoù baïn seõ choïn: Muïc Obstacle Type: Laáy kieåu Board outline. Muïc Width:Kích côõ cuûa ñöôøng keû laáy khoaûng 20 mm. Muïc Obstacle Layer:Ñöôøng bao xaùc ñònh kích côõ baûng maïch in phaûi keû treân lôùp chung(laáy lôùp Global Layer). Sau khi choïn xong baïn nhaán “Enter”.Baïn seõ trôû laïi trang veõ vaø con troû seõ coù daïng “+”.Baïn haõy choïn ñieåm ñaàu cuûa hình chöõ nhaät roài nhaán giöõ chuoät traùi keùo thaønh khung hình chöõ nhaät ñeå ñònh kích côõ cuûa baûng maïch in. Sau khi ñaët xong kích côõ baûng maïch, baïn seû thaáy hình trang veõ hieän ra nhö sau: Ñöôøng bao seõ coù maøu maëc ñònh laø maøu vaøng vì noù naèm treân lôùp chung(Global Layer).Luùc naøy baïn haõy duøng toå hôïp phím [Shift]+[home] ñeå cho hieän ra taát caû caùc thaønh phaàn cuûa baûng veõ.Treân baûng veõ baïn cuõng seõ thaáy ñieåm goác cuûa trang veõ(voøng troøn nhoû vôùi chöõ thaäp naèm ôû taâm).Noù duøng xaùc ñònh toïa ñoä cuûa caùc kieåu chaân treân trang veõ(toïa ñoä X vaø Y). b) Ñaët laïi ñieåm goác sau khi choïn kích thöôùc baûng maïch in (Place Datum): Ñeå ñaët laïi ñieåm goác, baïn haõy choïn muïc Tool treân thanh coâng cuï trang veõ, baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå nhö sau(baïn xem hình döôùi).Trong cöûa soå naøy baïn choïn muïc Dimension roài choïn muïc Move Datum trong cöûa soå con.Sau khi choïn xong baïn seõ duøng con troû ñeå ñaët laïi ñieåm goác treân trang veõ.Thoâng thöôøng, ngöôøi ta ñaët ñieåm goác vôùi X=0 vaø Y=0 ôû taïi goùc phaûi döôùi cuûa hình chöõ nhaät duøng xaùc ñònh kích côõ cuûa baûng maïch in. c) Ñaët caùc footprint leân trang veõ trong vuøng baûng maïch: Baây giôø haõy vaøo thö vieän caùc kieåu chaân ñeå laáy ra caùc kieåu chaân töông öùng voùi caùc kyù hieäu trong sô ñoà maïch ñeå ñaët vaøo vuøng baûng veõ.Ñeå môû caùc thö vieän baïn haõy choïn tieâu hình “Component Tool” treân thanh coâng cuï cuûa trang veõ.Choïn xong, baïn nhaán phím [Insert] ñeå môû cöûa soå choïn kieåu chaân.Luùc naøy Layout Plus seõ hieân ra cöûa soå Add Component nhö hình sau: Neáu baïn nhôù teân kieåu chaân (footprint) thì goõ teân vaøo oâ troáng.Neáu khoâng baïn coù theå choïn phím “Footprint…” ñeå môû cöûa soå thö vieän cuûa Layout Plus. Thoâng thöôøng luùc ñaàu baïn chöa quen teân cuûa caùc kieåu chaân neân baïn neân môû thö vieän ñeå tìm kieåu chaân. Haõy nhaáp chuoät treân phím “Footprint…”, baïn seõ thaáy hieän ra giao dieän Select Footprint nhö hình sau: Trong cöûa soå Select Footprint, Baïn choïn teân taäp tin thö vieän trong thö muïc Libraries roài haõy choïn haõy choïn teân cuûa kieåu chaân trong muïc Footprints.Luùc naøy baïn seõ thaáy oâ ñen beân phaûi hieän ra kieåu chaân maø baïn seõ laáy ra.Neáu baïn ñoàng yù kieåu chaân naøy thì nhaán “OK” ( Sau ñoù nhaán tieáp OK moät laàn nöõa ñeå vaøo laïi trang veõ cuûa Layout Plus).Baïn muoán ñaët kieåu chaân ôû ñaâu thì di chuyeån chuoïât ñeán ñoù roài nhaán chuoät traùi. Baïn coù theå duøng phím “R” ñeå xoay kieåu chaân haøn.Sau ñoù baïn bieân soaïn laïi teân rieâng cuûa kyù hieäu vôùi tieâu hình “Text Tool” treân thanh coâng cuï.baïn nhaáp chuoät vaøo caùc chöõ vaø soaïn laïi theo yù baïn. d) Keû caùc ñöôøng tieàn noái qua caùc Pad haøn (Place Connection): Baïn haõy choïn tieâu hình “Connection Tool” treân thanh coâng cuï ñeå ñaët caùc ñöôøng tieàn noái qua caùc Pad haøn cuûa kieåu chaân.Sau khi duøng chuoät choïn caùc Pad haøn ñaët xong caùc ñöôøng tieàn noái leân baûng veõ.Luùc naøy baïn coù theå chaïy leänh töï ñoäng noái maïch. Baây giôø baïn haõy choïn lôùp haøn maïch (Layer) vaø ñònh ñoä roäng (Width) cho caùc ñöôøng noái maïch. e) Choïn ñònh laïi lôùp haøn (Edit layer): Baïn haõy choïn tieâu hình “View Spreadsheed” roài sau ñoù choïn muïc Layers ñeå choïn caùc lôùp muoán cho noái maïch.Baïn seõ thaáy hieän ra trang quaûn lyù caùc lôùp baûng maïch in nhö sau: Baïn haõy nhaáp chuoät lean lôùp TOP.Baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå sau: Trong cöûa soå Edit Layer, baïn choïn muïc Unused Routing neáu baïn khoâng muoán cho noái maïch treân lôùp naøy. Baïn haõy duøng caùch naøy ñeå taét caùc lôùp TOP, INNER 1 vaø INNER 2.Nhö vaäy chæ ñeå laïi lôùp BOTTOM duøng cho vieäc noái maïch maø thoâi. f) Ñònh laïi kích côõ cuûa ñöôøng ñoàng noái qua caùc Pad haøn: Môû tieâu hình “View Spreadsheed” vaø choïn muïc Nets, baïn seõ thaáy hieän ra trang quaûn lyù caùc ñöôøng noái cuûa baûng maïch in.Baïn xem hình. Baïn thaáy trong muïc Width (Min Con Max) cuûa caùc ñöôøng noái coù teân laø NET chæ laáy kích côõ ñöôøng noái laø 8 mil.Baïn coù theå choïn heát caùc muïc naøy roài nhaán chuoïât phaûi vaø choïn muïc Properties.Baïn seõ thaáy hieän cöûa soå Edit Net nhö hình sau: Trong cöûa soå naøy baïn goõ vaøo kích côõ cuûa caùc ñöôøng noái. Min Width: Kích côõ ñöôøng noái nhoû nhaát. Conn Width:Kích côõ ñöôøng noái hieän duøng. Max width:Kích côõ ñöôøng noái lôùn nhaát. Thí duï: Baïn goõ vaøo laàn löôït laø 30, 40, 50. Ñònh xong kích côõ cho caùc Net, baïn nhaán “OK” vaø seõ thaáy kích côõ ñoù seõ ñöôïc ghi vaøo trong trang quaûn lyù caùc ñöôøng noái. Cuoái cuøng baïn cho chaïy chöùc naêng noái maïch töï ñoäng.Baïn haõy choïn muïc Auto treân thanh menu roài choïn Autoroute vaø Board vaø Layout Plus seõ töï ñoäng noái maïch cho baïn. 2.Xem vaø taïo caùc kieåu chaân haøn môùi: Baïn coù theå choïn tieâu hình “Library Manager” ñeå xem caùc thö vieän kieåu chaân haøn maø Layout Plus cung caáp cho ta, vaø noù coøn duøng ñeå bieân soaïn caùc kieåu chaân haøn môùi.Trong khi ñang veõ maïch in, baát cöù luùc naøo ta cuõng coù theå vaøo ñöôïc Library Manager baèng caùch nhaáp chuoät leân tieâu hình ñoù. Nhìn chung trang veõ duøng bieân soaïn Footprint cuõng gioáng nhö trang veõ duøng ñeå veõ baûng maïch in.Noù goàm caùc thaønh phaàn sau: Treân cuøng laø thanh menu chính, keá ñoù laø caùc tieâu hình thöôøng duøng, roài doøng thoâng baùo toïa ñoä con troû vôùi thoâng soá X-Y vaø moät cöûa soå nhoû cho bieát lôùp hieän duøng.Beân traùi coù cöûa soå Libreries cho hieän teân caùc thö vieän ñang duøng.Cöûa soå phía döôùi laø teân caùc footprint coù trong thö vieän.Cöûa soå to bean phaûi laø vuøng bieân soaïn caùc footprint.Treân trang veõ naøy coù caùc muïc choïn vôùi coâng duïng nhö sau: Add… duøng goïi vaøo caùc thö vieän coù treân ñóa.Caùc thö vieän ñöôïc goïi vaøo seõ hieän ra vaø baïn seõ laáy caùc footprint coù trong noù. Remove, Duøng ñeå ñaåy caùc thö vieän ra khoûi Ram, luùc caàn ta seõ goïi laïi. Create New Footprint… duøng taïo footprint môùi. Save, cho ghi moät footprint ñaõ soaïn xong vaøo moät thö vieän do baïn choïn. Save As… cho ghi moät footprint ñaõ soaïn xong vaøo thö vieän vôùi teân khaùc. Delete Footprint, cho xoùa caùc Footprint, baïn nhôù raèng noù seõ xoùa maát caùc Footprint hieän coù do ñoù khi caàn baïn phaûi taïo laïi footprint naøy.Vì vaäy, haõy caån thaän khi duøng leänh naøy. 3.Lieân keát vôùi Capture CIS ñeå taïo maïch in töø sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù: Ta caàn laøm caùc böôùc sau: Böôùc 1:Môû Capture CIS ñeå veõ moät sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù Thí duï: Ta veõ maïch dao ñoäng ña haøi nhö hình sau: C2 1uF 1 2 R4 1k 2 1 Q2 Q2SC1815 C1 1uF 1 2 R3 68k 2 1 V1 9Vdc Q1 Q2SC1815 R1 1k 2 1 R2 68k 2 1 Böôùc 2:Taïo taäp tin Netlist cho sô ñoà maïch ñieän treân Trong trang veõ Capture CIS, baïn môû muïc Window roài choïn teân cuûa baûn veõ maø baïn löu ñeå trôû ra trang quaûn lyù baûn veõ.Sau khi trôû ra trang baûng veõ baïn seõ thaáy coù 3 cöûa soå laø: Cöûa soå 1 Session Log: duøng ghi laïi caùc ghi nhaän trong vieäc laøm caû caùc baùo loãi neáu coù. Cöûa soå 2 (teân taäp tin veõ baïn löu) duøng quaûn lyù caùc vaán ñeà khaùc cuûa trang veõ. Cöûa soå 3) –(SCHEMATIC:PAGE1 chính laø trang veõ sô ñoà maïch ñieän. Baïn haõy nhaáp chuoät treân muïc PAGE1.Baïn xem hình. Sau khi choïn xong cho môû muïc Tool treân thanh menu roài choïn Create Netlist… ñeå taïo taäp tin khai baùo caùc linh kieän vaø caùc ñöôøng noái cuûa sô ñoà maïch ñieän. Cöûa soå cho thaáy coù nhieàu daïng taäp tin Netlist töông öùng vôùi caùc phaàn öùng duïng ñieän töû khaùc nhau. ÔÛ ñaây, baïn choïn Layout ñeå xaùc ñònh laø muoán taïo ra taäp tin Netlist duøng cho trình Layout Plus. Sau khi choïn Layout, Capture CIS seõ chuyeån sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù ra daïng taäp tin Netlist duøng cho trình Layout Plus vaø seõ coù teân laø .MNL.Sau ñoù baïn nhaán OK.Ñeán ñaây baïn ñaõ hoaøn thaønh caùc coâng vieäc phaûi laøm trong Capture CIS vaø haõy chuyeån vaøo Layout Plus ñeå veõ baûng maïch in moät caùch töï ñoäng. Böôùc 3:Môû Layout Plus ñeå veõ baûng maïch in Haõy nhaáp chuoät treân tieâu hình cuûa Layout Plus ñeå cho môû trang veõ baûng maïch in.Khi ñeán cöûa soå Load Netlist Source, baïn haõy choïn taäp tin .MNL maø luùc naõy baïn ñaõ löu vaøo vaø môû ra (trong naøy ta löu vôùi teân laø tam.mnl).Layout Plus seõ cho taïo ra baûn veõ vôùi teân tam.max.Sau khi bieân dòch xong, taát caû caùc khai baùo trong taäp tin Netlist seõ ñöôïc cho hieän ra treân trang veõ cuûa Layout Plus nhö sau: Taát caû caùc linh kieän ñeàu ñaõ hieän ra, treân chaân caùc linh kieän laø caùc ñöôøng tieàn noái(Rastnet).Baây giôø coâng vieäc cuûa chuùng ta laøchoïn vò trí saép xeáp caùc footprint ñeå roài cho noái maïch taïo ra baûng maïch in ñuùng nhö mong muoán. a) Caùch saép xeáp laïi caùc footprint: • Nhaáp chuoät treân tieâu hình Component • Choïn kyù hieäu footprint ñeå ñaët vaøo vò trí môùi baïn muoán • Sau khi laøm xong baïn coù hình sau: Baïn coù theå kieåm tra söï lieân thoâng giöõa Capture CIS vaø Layout Plus baèng caùch môû muïc Window vaø choïn muïc Haft Screen.Baïn seõ thaáy maøn hình coù daïng sau: Beân traùi laø trang veõ cuûa Capture CIS vaø beân phaûi laø trang veõ cuûa Layout Plus.Luùc naøy khi baïn choïn moät kyù hieäu bean trang veõ naøy thì kyù hieäu töông öùng beân trang veõ kia cuõng seõ ñöôïc choïn, nhôø vaäy baïn coù theå theo doõi ñöôïc vieäc saép xeáp caùc linh kieän. b) Caùch xaùc ñònh caùc lôùp noái: • Baïn môû trang View Spreadsheet • Choïn muïc Layers • Trong trang quaûn lyù caùc lôùp, taét caùc lôùp khoâng veõ ñöôøng noái Sau khi choïn Layers, baïn seõ môû trang quaûn lyù caùc lôùp veõ Trong trang naøy, baïn thaáy caùc lôùp sau ñaây ñang ñöôïc cho noái maïch, lôùp maët treân (TOP), lôùp maët döôùi (BOTTOM), caùc lôùp giöõa (INNER1 vaø INNER2). Neáu baïn muoán cho noái maïch treân moät lôùp döôùi, baïn haõy taét caùc lôùp khaùc baèng caùch nhaáp chuoät treân lôùp ñoù vaø ñaùnh daáu vaøo oâ troøn Unused Routing.ÔÛ ñaây, ta chæ cho noái maïch treân lôùp döôùi cuûa baûng maïch in (lôùp BOTTOM). c) Ñònh laïi kích côõ caùc ñöôøng noái maïch Ñeå söûa laïi kích côõ ñöôøng noái maïch, ta choïn View Spreadsheet roài choïn Nets ta seõ vaøo trang quaûn lyù Net nhö sau: ÔÛ ñaây taát caû caùc Net ñeàu coù cuøng côõ ñöôøng noái laø roäng 12 mil.Ta duøng chuoät nhaán keùo qua caùc Net, boû chuoät ra caùc ñöôøng Net ñöôïc choïn seõ ñoåi maøu, ta nhaán chuoät phaûi vaø choïn muïc Properties.Ta seõ coù: Trong cöûa soå Edit Net, baïn goõ vaøo ñoä rng cuûa ñöôøng noái. Thí duï: ta cho ñoä roäng laø 30 mil. Choïn xong nhaán OK.Baïn seõ thaáy trong trang quaûn lyù cuûa caùc Net, con soá trong muïc Width ñaõ thay ñoåi. d) Chaïy leänh noái maïch töï ñoäng Choïn muïc Auto treân thanh menu roài choïn Autoroute, sau ñoù baïn choïn Board ñeå cho noái töï ñoäng treân toaøn bo maïch.Baïn seõ thaáy nhö hình döôùi ñaây: Baïn coù theå goõ phím [Back Space] ñeå che taát caû caùc thaønh phaàn, roài goõ phím soá 2 ñeå chæ xem phaàn caùc ñöôøng ñoàng ñöôïc cho noái ôû lôùp döôùi (lôùp Bottom). Laøm xong ta thaáy baûng maïch in hieän ra nhö sau: Muoán xem caùc lôùp khaùc, baïn goõ caùc phím soá khaùc, moãi lôùp öùng vôùi moät con soá. e) Ñònh ñöôøng bieân cuûa maïch Ta ñònh ñöôøng bieân vaät lyù cho maïch baèng caùch choïn tieâu hình Obstacle Tool, nhaán chuoät phaûi roài choïn muïc New roài laïi nhaán chuoät phaûi vaø choïn muïc Properties.Baïn seõ thaáy bung ra cöûa soå sau: Trong cöûa soå Edit Obstacle, baïn choïn daïng Board Outline.Coù theå söûa ñoä roäng cuûa ñöôøng veõ laø 10 mil trong oâ Width.Choïn xong baïn nhaán [Enter] ñeå trôû laïi trang veõ Layout Plus vôùi con troû hình (+), baïn haõy nhaán chuoät vaø keùo moät khung chöõ nhaät ñeå ñònh kích côõ cho baûng maïch in. Luùc ñoù ta seõ coù ñöôïc hình sau: Baïn coù theå duøng Text Tool ñeå söûa laïi phaàn kyù hieäu treân maïch in. Ñeán ñaây coi nhö ta ñaõ hoaøn taát baûng veõ. D- Phaân tích maïch vôùi Pspice Tieu hình mo PSpice Ta thöû veõ vaø khaûo saùt maïch treân.Sau khi duøng Capture CIS veõ xong, baïn nhaán vaøo tieâu hình môû PSpice nhö phía treân.Baïn seõ vaøo cöûa soå New Simulation roài baïn nhaán Create (sau khi ñieàn teân vaøo oâ Name), baïn seõ thaáy hieän ra giao dieän sau: Trong oâ Analysis type, baïn choïn muïc BIAS POINT ñeå xaùc ñònh caùc möùc aùp vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc nhaùnh. Sau khi choïn xong baïn trôû laïi trang veõ vaø cho chaïy trình PSpice. Run PSpice Sau khi chaïy xong baïn muoán coi keát quaû thì nhaán vaøo tieâu hình V hay I ñeå xem keát quaû.Ta seõ thaáy keát quaû nhö sau: 446.0mV 0 R4 1.2k 1.132mA Q2 Q2SC1815 7.639uA 1.127mA -1.135mA R6 68k 3.047uA 4.559V 0V 0 1.358V Q1 Q2SC1815 3.047uA 442.9uA -446.0uA R1 22k 450.6uA R2 6.6k 1.127mA 2.088V 1 151V 0V V1 12V 1.578mA 12.00V 0V R3 1k 446.0uA 0 Giaù trò aùp vaø doøng ñoå qua caùc nhaùnh ñöôïc theå hieän.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdo_an_mon_orcad_456.pdf
Tài liệu liên quan